<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>"

תמליל

1 רקע רכישות במחלקת המשק המחלקה למשק מטפלת באחזקת משרדי העירייה השונים וכפופה למזכיר העיר. עובדי המחלקה מבצעים בכוחות עצמם, ככל שניתן, אחזקה שוטפת במשרדי העירייה השונים כגון: תיקוני אינסטלציה קלים, תיקוני חשמל, עבודות צבע, ניקיון בהיכל העירייה. כמו כן מטפלת המחלקה בארגון קבלות פנים, ישיבות והשתלמויות באולמות העירייה הכוללים טיפול באמצעים הלוגיסטיים, טכניים וכיבוד. הביקורת שנערכה בין החודשים דצמבר 2009 עד פברואר 2010 בדקה את הרכישות שמבצעת המחלקה לצורך מתן השירות הנדרש על ידה ליחידות העירייה השונות. נהלים במחלקת המשק קיים נוהל לגבי אחריות לקיום אירועים וכל הקשור להכנות הלוגיסטיות שבאחריות מחלקת המשק. הביקורת קיבלה את נוהל הזמנת אירועים וביצועם, שמטרתו לפרט את השיטה והעיתוי להגשת בקשה לקיום אירוע, להגדיר את הסמכות לאישור קיום האירוע ואספקת הכיבוד לאירוע, וכן את האחריות להכנת האירוע וביצועו. לפי נוהל זה, קיום כל אירוע מחייב היערכות, ולכן יוזם האירוע (למעט אירועים המאורגנים ע"י מזכיר העיר) ימסור את הזמנתו בכתב הכוללת את: מועד האירוע, מס' משתתפים, סוג הכיבוד, צורת סידור האולם, מערכות הגברה ודרישות יחודיות. במקרים בהם בעל תפקיד בכיר מבקש לערוך אירוע פנימי חד פעמי ביחידתו על חשבון היחידה, מגישה מח' המשק סיוע במידת האפשר. בפרוטוקול מ- 21/9/09 בנושא כיבודים לאירועים, נרשם כי מזכיר העיר תקבע מדיניות לגבי כיבודים באירועים בהם משתתפים ראשי מדינה, שרים וכו'. תקציב לטקסים ואירועים המחלקה למשק אחראית לארגון ולביצוע הצד הטכני של אירועים שונים וקבלות פנים המתקיימות בהיכל העירייה, וכן ישיבות של הנהלת העירייה, מועצת העירייה וועדותיה. פעילות זו מבוצעת ע"י עובדי המחלקה וכוללת הכנת אולמות, הכנת והגשת הכיבוד, הכנת ציוד הגברה וניקוי וסידור האולמות בסיום האירועים. הוצאות אלו נזקפות לסעיף המחלקה בשם כפי שמופיעים בספרי העירייה: "טקסים ופעולות תרבות". להלן הנתונים הכספיים 252

2 שם סעיף תקציב ביצוע אחוז ביצוע תקציב ביצוע 2009 (לפני אחוז ביצוע 2009 סגירת שנה) % 424, , % 465,208 טקסים 465,250 ופעולות תרבות יצוין, כי הסכומים הנ"ל אינם כוללים הוצאות בגין אירועים של יחידות העירייה המזמינות כיבוד דרך המחלקה למשק ונזקפות לסעיפי התקציב של היחידות המזמינות. הכיבודים לאירועים השונים נעשים לפי תוכן וסוג האירוע וכן שעת האירוע. קיים "מפתח כיבוד" לישיבה/ אירוע, המפרט עם האירוע כולל רק שתיה ואם כן סוג השתיה, במידה וכולל גם כיבוד יש מס' רמות של כיבוד. "מפתח" זה משמש את עובדי המחלקה המארגנים את האירוע. לביקורת נמסר, כי מחלקת המשק מקבלת תקציב שנתי לאירועים, המבוסס על תקציב השנה הקודמת. במחלקה לא קיימים נתונים של תקציב לאירוע וביצוע לאירוע. לביקורת הוסבר כי בהתבסס על האירועים המתוכננים לשבוע הקרוב רוכשים את הכיבוד המתוכנן במרוכז לכל האירועים על סמך הניסיון של המחלקה ובהתבסס על נתוני העבר. במידה ונשאר כיבוד הוא משמש לאירועים בשבוע העוקב ובמידה וחסר רוכשים השלמות. כתוצאה מכך לא ניתן לעשות בדיקה של עלות בפועל לאירוע. במידה ורוצים ניתן להכין הערכה של תקציב/ביצוע לאירוע באופן ידני. לדעת הביקורת, מן הראוי לנהל מעקב ובקרה אחר התקציב בחתך של אירועים ולא על בסיס שבועי. הביקורת ממליצה האירוע. ניהול האירועים לתקצב כל סוג אירוע לפי סכום למשתתף ו/או סה"כ לאירוע, לפי סוג הביקורת קיבלה יומן אירועים לשנים יצויין, כי בשנת 2008 כל רישום האירועים נעשה בכתב יד על גבי דף בשם "לוח אירועים לתאריך". בדף זה צוינו המקומות בהם מתקיימים בד"כ האירועים כגון: אולם המועצה, לשכת ראש העיר, הנהלה וכו'. בכל מקום בו התקיים אירוע נרשמה שעת האירוע וסוג האירוע, יש מקרים בהם צויין מס' המשתתפים ויש מקרים בהם צוין כיבוד שהוגש. החל משנת 2009 מופק דו"ח אירועים ממוחשב. הדו"ח הוא למעשה טבלה שבה יש פירוט של: תאריך, שם האירוע, מקום האירוע ומס' המשתתפים. 253

3 ברשימה שהועברה לביקורת נמצאו אירועים בהם צוין כי מס' המשתתפים הוא אפס. הוסבר כי המערכת היתה בהרצה ולכן לא כל הנתונים נרשמו בה. לביקורת לביקורת הוסבר כי תוכנת האירועים הקיימת אינה ידידותית ובמקביל אליה ממשיכים לעבוד עם רשימות ויומנים ידניים. התוכנה משמשת לא רק את מח' המשק אלא גם את מח' הטקסים, ומשמשת בעיקר כדי לתכנן אירועים לפי תאריכים פנויים, שעות, ואיזה אולם/חדר פנוי. בדו"ח מבקר העירייה משנת 2002 בנושא "מחלקת המשק" העירה הביקורת, כי ברשות המחלקה תוכנת אירועים, אך המחלקה לא השתמשה בה באופן שוטף. בביקורת מעקב משנת 2006 נמצא כי לא חל כל שינוי במצב. מנהלת המרכז למחשוב מסרה כי נבחרה תוכנת אירועים חדשה שתוטמע עד לסוף שנת הביקורת מציינת כי תוכנה זו היא התוכנה הקיימת כיום במחלקת המשק אך במחלקה לא משתמשים בה לניהול אירועים בטענה, כי התוכנה אינה מאפשרת הוצאת נתונים בחתכים שונים ונתונים מרוכזים כגון: מס' האירועים שהתקיימו בתקופה, באולם וכו'. וכן נתונים על כמות האנשים שהשתתפו בסה"כ באירועים לפי אולמות וכו'. הביקורת בדקה את תפריט "תמחור אירוע". תפריט זה כולל טורים עבור: תחום עיסוק כגון כיבוד, שם הספק, תיאור המוצר, כמות, מחיר ליחידה, עלות צפויה, עלות בפועל וסעיף תקציבי לחיוב. הביקורת מעירה כדלקמן: א. ב. ג. ד. שדה היחידות אינו מאפשר הגדרה של סוג הכמות: יחידות, משקל וכו'. חישוב העלות אינו נעשה אוטומטית ע"י הכפלת מס' היחידות במחיר אלא מוכנס באופן ידני. עלות המוצר מוכנסת באופן ידני ואינה נלקחת ממאגר נתונים מחירון לספק. בפועל אין הפרש בין עלות צפויה לעלות בפועל, משום שאין שום מנגנון המעדכן את הכמויות לפי הביצוע בפועל. הביקורת ממליצה, כי העובדים במערכת זו יעברו השתלמות על מנת להפיק מהמערכת תועלת. באופן בו מופעלת המערכת כיום, היא גוזלת זמן עבודה רב מהעובדים לעדכון ועריכת תמחור, ואינה נותנת כל ערך מוסף לעובדים בה מעבר לעבודה ידנית. זו גם אחת הסיבות לכך שלא מעדכנים נתונים אלה במערכת. הביקורת סבורה כי תמחור האירועים צריך להיעשות באופן כזה שכל אירוע יקבל מס' שוטף, ודף תמחור האירוע יהווה אסמכתא לחיוב היחידות השונות בעלות האירוע. בעקבות הביקורת מסר מנהל המחלקה כי החל מהלך לשדרוג התוכנה בסיוע מרכז המיחשוב. 254

4 הזמנת אירועים ע"י יחידות העירייה השונות בהוצאות הכיבוד לאירועים הנעשים ביוזמת היחידות השונות אמור להיות מחוייב סעיף תקציבי של היחידות, לאחר תמחור ממח' המשק. לביקורת הוסבר, כי יחידה המעוניינת לקיים אירוע, כינוס או ישיבה, מעבירה בקשה למח' המשק. מח' המשק מתמחרת את האירוע ומעבירה הצעה ליחידה המזמינה. עם קבלת האישור מח' המשק מארגנת את האירוע. הביקורת מעירה כי יחידות העירייה השונות מעבירות למח' המשק בקשות בכתב יד על דפי מזכרים או דפים חלקים ולאו דוקא על גבי טופס אחיד של הזמנת אירוע. מזכרים אלה וכן הטפסים הקיימים במחלקה, אינם ממוספרים ולכן לא ניתן לבצע מעקב כי היחידות המזמינות חוייבו עבור האירוע. הבקשות מתוייקות במחלקת המשק לפי סדר כרונולוגי, אך בנפרד מחשבוניות הספקים והדבר מקשה על אימות בין הזמנות אירועים, תמחורם והתאמתם להזמנה. מה גם שפרט להזמנות של כיבוד מיוחד לאירוע, שאר הכיבוד אינו מוזמן לפי אירוע אחד אלא לפי רצף של אירועים מתוכננים. בביקורת נמצאו מקרים רבים בהם היחידות לא חוייבו בגין האירועים שערכו. הביקורת מציינת כי כבר בדו"ח מבקר העירייה משנת 2002 בנושא "המחלקה למשק" נרשם, כי " לא תמיד מקפידים לחייב את הסעיף המתאים של היחידה היוזמת, המצויין על גבי טופס ההזמנה". בנוסף, קיימים מקרים בהם יחידות העירייה מבקשות להשתמש בשירותי מח' המשק לצורך רכישת כיבוד שלא למטרות אירועים, ומשתמשות במח' המשק כ"חנות" של העירייה. בעקבות הביקורת הוציאה מחלקת המשק חוזר לכל יחידות העירייה בנוגע להתקשרות עם ספקים זוכים, אליהם יכולות היחידות השונות לפנות באופן עצמאי לצורך רכישת כיבוד. מח' המשק מקבלת את חשבוניות הספקים מהם נקנו המצרכים לצורך האירוע, רכישות עבור אירועים נוספים באותו שבוע. הכוללת גם לצורך חיוב היחידה רושמים פקודת יומן שרירותית, שאינה קשורה כלל לסוג הכיבוד שהוזמן בפועל עבור האירוע, בסכום הנגזר מחשבונית של אחד הספקים. רישום כזה משבש את כל הנתונים הרשומים הן ביחידה המזמינה והן במח' המשק. לביקורת הוסבר כי אופן רישום זה נובע מכך שהעובדת האחראית על הנה"ח במחלקה אינה רשאית להעביר פקודות יומן אלא רק פקודות זיכוי. הביקורת אינה מקבלת הסבר זה וסבורה כי יש להתייעץ עם אגף החשבות כיצד ניתן לפתור בעיה זו, או ע"י מתן הרשאות לעובדת או ע"י העברת הרישומים לעובד אחר בעל הרשאות. בכל מקרה אין להמשיך לרשום את חיובי היחידות באופן שבו זה נעשה כיום. 255

5 הביקורת מציינת כי במהלך הביקורת פנה מנהל המחלקה למנהל אגף החשבות בנושא הרשאות לביצוע פקודות יומן, ובעקבות זאת, קיבלה מנהלת החשבונות את ההרשאה והחלה ברישום פקודות זיכוי. ההזמנות לאירועים מתוייקות במח' המשק בתיק אירועים. מהנתונים בתיק זה לא ניתן לבדוק ולוודא כי יחידות העירייה שהזמינו כיבוד מתקציבן, אכן חוייבו בעלות הכיבוד. מאחר וחיוב היחידות המזמינות אינו נעשה על סמך חשבונית מס אלא על פי תמחור של המח' למשק, הביקורת סבורה כי לכל הזמנה יש לצרף העתק מפקודת היומן שבה נעשה חיוב היחידה או לחלופין לאחר חיוב היחידה יש לרשום על גבי ההזמנה את מס' פקודת היומן שבה חוייבה היחידה. הביקורת מציינת כי בנוסף לכך ישנם מצבים בהם המח' המזמינה לא שריינה את התקציב הנדרש לאירוע וכאשר הועבר החיוב ליחידה לא היתה יתרה כספית בסעיף התקציבי שאושר ולא ניתן היה לחייב את היחידה ומח' המשק נאלצה לספוג את ההוצאות. להלן דוגמאות מהזמנת אירועים של יחידות העירייה ואופן הטיפול בהן: הזמנת אירוע "ערב משפחות" מתאריך 3/12/09 ע"י תחום תרבות כללה כיבוד של: תה, קפה, 50 כריכים, מים, כוסות וכפיות. נמסר סעיף תקציבי לחיוב. נעשה תמחור לפי 50 כריכים. בתאריך 14/12/09 ביקשו להגדיל את הבקשה ל- 60 כריכים, אך לא נעשה כל תיקון לגבי הסכום לחיוב היחידה. לטופס ההזמנה צורפה חשבונית מס של ספק המספק שתיה קלה ועל גביו נרשם הסכום לחיוב היחידה המזמינה. בסופו של האירוע לא בוצע חיוב של היחידה עקב תקלה במערכת הנה"ח החדשה שלא איפשרה לחייב מס' סעיפים תקציביים בגין הזמנה אחת. א. עקב השינוי בהזמנה לא נעשה תיקון של הסכום לחיוב. ב. היחידה המזמינה לא חוייבה בעלות האירוע וההוצאות נכללות בתקציב המחלקה למשק. ג. חיוב היחידה היה אמור להתבצע מחשבונית של ספק שתיה קלה כאשר המרכיב העיקרי בעלות האירוע היתה מספק כריכים. הזמנת אירוע הדלקת נר חנוכה של אגף חיובי ארנונה מתאריך 13/12/09 הכולל שתיה קרה ל- 120 עובדים. האירוע תומחר ב- 125 ונמסר סעיף תקציבי לחיוב האגף. להזמנה צורפה חשבונית מס של ספק שתיה קלה. האגף לא חוייב בגין האירוע וזאת עקב התקלה שהיתה במערכת הנה"ח כפי שתואר בסעיף 1 להלן, וזאת מכיוון שחיוב שני האירועים היו אמור להעשות כנגד אותה חשבונית מס. הזמנת אירוע ע"י אגף מחשוב ומערכות מתאריך 20/12/09 הכולל שתיה חמה ועוגיות ל- 10 איש. נמסר מס' סעיף תקציבי לחיוב אך החיוב לא נעשה וכן טופס ההזמנה אינו מכיל תמחור של האירוע. הזמנת אירוע ע"י מועצת נשים לתאריך ל- 160 נשים. הוזמן כיבוד קל ושתיה חמה וקרה. האירוע תומחר בסך 1,280 וקיים סעיף תקציבי לחיוב, אך בפועל לא נעשה חיוב

6 5. הזמנת אירוע ע"י המחלקה לתכנון עיר לתאריך 10/11/09 הכולל כיבוד קל ל- 30 איש. המחלקה נתנה סעיף תקציבי לחיוב אך החיוב לא בוצע. 6. הזמנת אירוע ע"י לשכת מהנדס העיר לעובדי מינהל ההנדסה הכולל הרמת כוסית לשנה החדשה בתאריך 3/9/09. הוזמן כיבוד הכולל יין, עוגות דבש, פירות ושתיה קלה. ניתן סעיף תקציבי לחיוב. האירוע תומחר בסך של 1,260 אך לא בוצע חיוב של הסעיף התקציבי. 7. הזמנת 22 מנות חמות ושתיה לפי 25 למנה, למשימת נקיון של אגף התברואה. הועבר מס' סעיף תקציבי לחיוב. המנות סופקו ובגין חשבונית הספק נרשם חיוב לסעיף התקציבי שהועבר, כנדרש. 8. הזמנת כיבוד לאומנים ואנשי לוגיסטיקה ע"י מנהלת המחלקה למוסיקה ומקהלות. הועבר סעיף תקציבי לחיוב ונעשה תמחור לעלות הכיבוד. הביקורת מעירה כי לא נרשם סוג הכיבוד המבוקש. לטופס ההזמנה מצורפת חשבונית של ספק משקאות קלים ועליו נרשם מס' הסעיף התקציבי וכן שהסכום חוייב. בפועל לא חייבו את המחלקה בעלות האירוע. 9. הזמנת שני אירועי חנוכה ע"י מערכת חינוך ותרבות הכוללת שתיה חמה וקרה, כיבוד קל וצלחות וכוסות חד פעמיים. הועבר סעיף תקציבי לחיוב והאירועים תומחרו בסך. 230 להזמנה צורפה חשבונית מס של ספק מאפים. על גבי החשבונית נרשם שהכיבוד הינו עבור "מטבח ראש העיר שוטף". למרות זאת מלוא סכום החשבונית בסך חוייב מהסעיף התקציבי שהועבר ע"י מערכת חינוך ותרבות. 10. בתאריך 29/12/09 נעשתה הזמנה ממוחשבת מס' לספק דברי מאפה. על גבי ההזמנה נרשם כי היחידה המזמינה היא מח' המשק והיחידה המקבלת היא מינהל התפעול. להזמנה צורפה חשבונית מס בסכום התואם את הסכום שבהזמנה. על גבי חשבונית המס נרשם בכתב יד: מטבח ראש העיר שוטף. לכן חוייב הסעיף התקציבי של מח' המשק ולא הסעיף התקציבי של מינהל התפעול. לפקודת הזיכוי מצורפת חשבונית הספק וההזמנה הממוחשבת אך לא מצורף הבקשה של היחידה המזמינה כך שלא ניתן לדעת אם הועבר סעיף תקציבי לחיוב היחידה בגין הזמנה זו. 11. בתאריך 8/12/09 נעשתה הזמנה ממוחשבת מס' לספק דברי מאפה. על גבי ההזמנה נרשם כי היחידה המזמינה היא מח' המשק והיחידה המקבלת היא אגף חיובים. להזמנה צורפה חשבונית מס בסכום התואם את הסכום שבהזמנה. על גבי חשבונית המס נרשם בכתב יד שני סעיפים תקציביים לחיוב אך אח"כ נרשמה מחיקה של סעיפים אלו. למרות זאת חוייב אחד מהסעיפים התקציביים שהיו רשומים על גבי חשבונית המס ולא הסעיף התקציבי של מח' המשק. לפקודת הזיכוי מצורפת חשבונית הספק וההזמנה הממוחשבת אך לא מצורפת הבקשה של היחידה המזמינה כך שלא ניתן לדעת אם הועבר סעיף תקציבי לחיוב היחידה בגין הזמנה זו והאם הסעיף התקציבי שחוייב הוא הסעיף התקציבי שאותו היו צריכים לחייב. הביקורת מעירה כי אופן ניהול האירועים, מבחינת חיוב היחידות השונות של העירייה בגין אירועים המוזמנים על ידם לוקה בחסר, ויוצר מצב שבו יחידות רבות לא חוייבו בגין אירועים ו/או כיבוד שהוזמן על ידם, בעוד שיחידות אחרות חוייבו בסכומים גבוהים יותר מהתמחור שנעשה עבורן. 257

7 יש לנהל את כל נושא הזמנת האירועים באופן מובנה ומסודר, כך שניתן יהיה לקשר בין הזמנות האירועים, הזמנות הסחורה מהספקים, וחיוב יחידות העירייה השונות, ולפקח כי כל האירועים בוצעו בהתאם לתכנון. הצעות מחיר לרכישת חומרים לצורך קיום אירועים הביקורת ביקשה לבדוק האם קיימים ספקים קבועים מהם רוכשים כיבוד, פרחים ועוד לאירועים ואם כן, האם ספקים אלה נבחרו במכרז. לביקורת נמסר ע"י מנהל המחלקה, כי קיימים מס' ספקים קבועים איתם עובדים לצורך רכישת כיבוד, פרחים וכו'. במחלקה יש הצעות מחיר לצורך בחירת הספקים. הספקים לא נבחרו במכרז אלא ע"י הצעות מחיר בהתאם לצרכים. לביקורת הועברו מסמכי הצעות מחיר ששימשו את המחלקה לצורך ביצוע הרכישות. דוגמאות של הצעות המחיר והערות הביקורת: להלן אירוע בתאריך ל- 50 איש: ספק א' 43 לפני מע"מ, ספק ב' 45 כולל מע"מ.1 ספק ג' 90 לפני מע"מ, ספק ד' 100 לפני מע"מ נבחרה ההצעה של ספק א' כהצעה הזולה ביותר. הביקורת מעירה כי בפועל ההצעה של ספק ב' היתה הזולה ביותר ובמח' עשו השוואת מחירים מבלי לבדוק האם המחיר לפני מע"מ או כולל מע"מ. אירוע בתאריך ל- 30 איש ארוחת צהריים: ספק א' 22 כולל מע"מ, ספק ב' הביקורת מעירה כי לא צויין אם המחיר כולל מע"מ או לא. כמו כן לא צויין איזו הצעה זכתה. 3. אירוע פרידה מחברי מועצה ל- 100 איש ספק א' 3200 לפני מע"מ בתוספת 400 לפני מע"מ עבור השכרת כלים. סה"כ 3600 לפני מע"מ. הצעת המחיר מתאריך 16/11/08. ספק ב' מע"מ לאדם, ספק ג' 65 + מע"מ לאדם, ספק ד' 25 כולל מע"מ לאדם. גם במקרה זה לא צויינה ההצעה שנבחרה. אירוע בתאריך ל- 250 איש. ספק א' מחיר 54 לאדם לפני מע"מ ו- 49 ללא יין וכוסות. אושר ע"י יו"ר ועדת מכרזים ב- 29/7/08 עד סך 15,592 כולל מע"מ. (כלומר + 54 מע"מ ל- 250 איש). לא נמצאו הצעות נוספות

8 הצעה של ספק מ- 25/9/08 לארוחת צהריים במגשיות 21 כולל מע"מ אושרה כהצעה הזולה ביותר, לחיוב מסעיף תקציבי לא צוין בהצעה אם המחיר מותנה בכמות אנשים ומה כלול בהצעת המחיר..5 להלן הערות הביקורת: במחלקה אין טבלה המשווה בין הצעות המחיר השונות לצורך בחירת הספקים. המחלקה אינה משתמשת בטופס אחיד לקבלת הצעות מחיר, לפיו הצעות המחיר יהיה עבור פריטים זהים. אופן קבלת הצעות המחיר מקשה על השוואת מחירים ו/או השוואה בין הפריטים המוזמנים, ולכן בחירת הספק המועדף הינה קשה ביותר ובמקרים אחדים גם בלתי אפשרית. הצעות המחיר אינן מצורפות לחשבונית הספק בפקודת הזיכוי הביקורת מבינה את המורכבות והקושי הקיים בהשוואת מחירים של פרטים בהם המחיר בשוק משתנה מיום ליום. כמו גם שמגוון הפריטים עצמם שונה בין ספק לספק. למרות זאת הביקורת סבורה כי מאחר ובמחלקה צברו נסיון של הפריטים הקבועים בהם משתמשים באירועי העירייה השונים, רצוי לצאת במכרז מחירון שאיתו יש לעבוד לכל התקופה שנקבעה ולחסוך את הזמן של התעסקות עם הצעות מחיר לכל הזמנה. בתגובה לטיוטת הדו"ח מסר מנהל המחלקה, כי המחלקה פנתה למחלקה לתמחיר וביקשה את עזרתה להכנת טופס ריכוז הצעות מחיר. מכרזים בנושא כיבוד במהלך 2009 התקיימו דיונים עם היועץ המשפטי לעירייה ואנשי רכש ואספקה, תמחיר וחשבות בכל הקשור להוצאת מכרזים בנושא הכיבוד לאירועים שמשמעו בין השאר הכנת נוהל רכישות. בפגישה שנערכה בחודש יולי 2009 סוכם כי ילמד תהליך הוצאת המכרזים בנושא כיבוד יחד עם מח' תמחיר, המחלקה המשפטית ומח' המשק. בפגישה שנערכה בספטמבר 2009 הועלה הרעיון להוציא מכרזים לשתיה וכלי הגשה באמצעות מחלקת הרכש. סוכם, כי יש להגיע למצב שהרכישות יעשו באופן אחיד בכל העירייה, לקבוע ספקים קבועים לכל מוצר. הוחלט כי מחלקת רכש ואספקה תוציא מכרז עבור כלים חד פעמיים שתיה ועוגיות. הביקורת מציינת כי בעקבות החלטה זו להכנת המכרז הוכן במח' למשק ריכוז של כל סוגי הכלים החד פעמיים שנרכשו בשנה האחרונה, לפי כמויות ולפי חודשים. ריכוז זה נעשה באופן ידני מהחשבוניות. 259

9 מח' המשק תפנה לקבל פטור ממכרז באישור ועדת מנכ"ל לגבי יתר סוגי המצרכים תוך נימוק מדוע לא ניתן לקבל הצעות מחיר עבורם. לביקורת נמסר כי בחודש ינואר 2010 אישרה ועדת מנכ"ל התקשרות עם מס' ספקים כלהלן: א. אספקת כריכים לאירועים והדרכות בהיקף של + 40,000 מע"מ לאחר בדיקת 3 הצעות מחיר. ב. התקשרות עם ספק נוסף לאספקת כריכים לישיבות מועצה בלבד בהיקף של + 15,000 מע"מ מחברה המעסיקה נערים בסיכון המאפשרת לנוער זה להשתלב במסגרת נורמטיבית. מדובר בהצעת יחיד שנבחנה מהפן ההומני / חברתי ולא מהפן הכלכלי. ג. התקשרות עם 3 ספקים שונים עבור פרחים לאירועים בהיקף של + 70,000 מע"מ. מח' המשק הסבירה כי עלות סידורי הפרחים תלויה בסוג הפרחים, בעונה ובאופי האירוע. מכיוון שהנושא מורכב, לא ניתן לקבל הצעות מחיר ולהשוותם על מנת לבחור בהצעה הזולה ולכן מבקשים לעבוד עם 3 חנויות פרחים שאיתם יש למח' נסיון טוב. בנוסף אושרה בקשה לרכישת קפה שחור בסך + 30,000 מע"מ לשנה לפי נוהל פניות לקבלת הצעות בהתקשרויות פטורות ממכרז עד סכום של. 30,000 התקבלו הצעות מחיר משני ספקים. ואושרה התקשרות עם שניהם. מח' המשק הסבירה כי ספק אחד נמצא בשפרעם ומספק לאזור חיפה אחת לשבועיים, בעוד הספק השני נמצא בחיפה. נימוק הבחירה בספקים אלו היה זמינות וטריות המוצר. הביקורת מציינת כי בין הצעות המחיר של שני הספקים קיימים פערי מחיר גבוהים כלהלן: ספק א' - שפרעם ספק ב' - חיפה הפרש 38% מחיר לק"ג קפה בלי הל 64% מחיר לק"ג קפה עם הל הביקורת סבורה כי כדאי לקבל הצעות נוספות ולהוסיף לרשימת הספקים ספק נוסף. הביקורת ממליצה כי כל עוד ההתקשרות מאושרת רק עם שני ספקים אלו, רכישת הקפה מספק ב' תעשה רק במקרים דחופים ובכמויות קטנות לאור הפרשי המחיר הגבוהים בינו לבין ספק א'. בתגובה לטיוטת הדו"ח מסר מנהל המחלקה, למקרים דחופים נבחר ספק נוסף. כי רכישת הקפה נעשית רק דרך הספק הזול, אך 260

10 בדיקת סעיף הוצאות טקסים ופעולות תרבות 2009 להלן ניתוח כרטיס ההוצאות: סוג ההוצאה עוגיות, עוגות, מאפים, ומצרכי כיבוד כריכים ירקות ופירות למטבח כלים חד פעמיים משקאות קלים פרחים קפה ציוד וכלי עבודה שונות סה"כ סה"כ הוצאה 169, , , , , , ההוצאות בסעיף זה הן בעיקר הוצאות בגין כיבודים, פרחים, כלים לאירוח, מפות וכו'. להלן הערות והמלצות הביקורת בנושא רישום ההוצאות בסעיף טקסים ופעולות תרבות: נמצא כי בסעיף זה מחייבים גם בהוצאות נוספות (בשנת 2009 סך של כ- ( 7,195 כגון: זרוע לטלוויזיה בלשכת ראש העיר, רמקולים וציוד הגברה, מיקרופונים ועוד. הביקורת סבורה כי יש להפריד בין הוצאות אלו לבין ההוצאות השוטפות. כמו כן יש לוודא כי ציוד זה, למרות שנרשם בסעיף הוצאות עבור טקסים, נרשם גם באינוונטר העירייה. לביקורת נמסר כי הוצאות שוטפות בגין קפה הנרכש ע"י מח' המשק אך מסופק ליחידות העירייה המבקשות זאת, מחוייבות מסעיף תקציבי של טקסים וארועי תרבות ולא מתקציב הכיבוד של אותן יחידות. הביקורת סבורה כי הוצאות הקפה הרשומות בסעיף תקציבי זה צריכות להיות אך ורק בגין צריכת קפה באירועים. ההוצאות הרשומות בסעיף התקציבי של טקסים ואירועים, אינן משקפות את ההוצאות הנכונות לפי הפירוט שהוצג וזאת עקב אופן רישום פקודות הזיכוי וחיוב יחידות העירייה השונות כפי שפורט לעיל, לפיו סכום חשבונית הספק אינו נרשם בכל המקרים במלואו. הסעיף כולל הוצאות עבור ריחניות לשירותים. לביקורת הוסבר כי כאשר אין מספיק תקציב בחומרי נקיון רושמים את הריחניות בסעיף התקציבי של טקסים ואירועי תרבות

11 הביקורת אינה מקבלת הסבר זה ואינה מוצאת לנכון שהוצאות אלו יכללו בהוצאות טקסים ואירועי תרבות. הזמנת כיבוד לאירועים וטקסים שלא ע"י מחלקת המשק במהלך הביקורת ובדיקת הספקים נמצא כי חלק מיחידות העירייה המעוניינות לארגן אירועים יחידתיים ו/או להזמין כיבוד ליחידות עושות זאת שלא ע"י מחלקת המשק. הביקורת מציעה כי לאחר קביעת הספקים הזוכים במכרזים השונים של מח' המשק יעודכנו כל יחידות העירייה בדבר האפשרות לבצע את ההזמנות לכיבוד למשרד ישירות לספקים הזוכים. בביקורת נמצא כי ספק עוגיות קיבל הזמנה לעוגיות שלא דרך מח' המשק, עבור כיבוד להרמת כוסית בפסח. הוגשה חשבונית למינהל הכספים על סך. 1,270 החיוב בגינה נעשה בפקודת זיכוי מס' מתאריך 5/4/09 לפיה חוייב סעיף עבודות קבלניות של אגף הגבייה ( ) בסך 635 וסעיף הוצ' כיבוד של אגף התקציבים ( ) בסך 635 ש"ח. כרטיס הספק זוכה פעמיים בסך 635 ולא בסך, 1270 כתוצאה מאופן רישום זה נוצר בחשבון למראית עין מצב של חשבונית כפולה. הביקורת מעירה כי על גבי חשבונית המס נרשם כיבוד ל- 70 איש ונראה כי פיצול החשבונית נעשה כדי להימנע מהצגת סכום גבוה בהוצאות כיבוד. מלאי ומחסנים במחלקת המשק הביקורת ביקשה לבדוק האם המחלקה מחזיקה מלאי של חומרי ניקוי, חומרי אחזקה וכיבודים. לביקורת נמסר ע"י מנהל המחלקה כי במחלקת המשק לא קיים מלאי של כיבודים או חמרי בניין. הכמויות הנמצאות הן בד"כ שבועיות לשימוש שוטף של אירועים במהלך השבוע או לתיקונים דחופים בלבד. בביקור שעשתה הביקורת במחלקה עלה, ניקוי, מחסן כיבודים ומחסן חירום. מבדיקת המחסנים עולה כדלקמן: כי המחלקה מחזיקה שלושה מחסנים: מחסן חומרי מחסן חירום במחסן יש מלאי של בקבוקי מים בלבד. קלסרים וחומרים אחרים. בנוסף לבקבוקי המים קיימים במחסן בבירור שעשתה הביקורת עם המוקד העירוני, נמסר, כי רק למחלקת המשק יש מפתחות למחסן זה, אך בעבר הועבר למחסן חומר מדוברות העירייה לצורך אפסון עד העברתו לארכיון העיר. מנהל מח' המשק מסר לביקורת, כי המפתחות למחסן נמצאים רק בידי מח' המשק. 262

12 הביקורת ממליצה כי אחת לתקופה, יוחלפו המים ממחסן החירום ויועבר לשימוש שוטף על מנת לשמור על תוקף המים שבבקבוקים. מנהל המחלקה מסר לביקורת כי המחלקה אכן דואגת להחלפת המים במועד. מחסן חומרי ניקוי מחסן חומרי ניקוי משמש כמחסן הן עבור חומרי ניקוי הנרכשים ע"י מח' המשק והן עבור חומרי ניקוי הנרכשים ע"י קבלן הניקוי בעירייה. מפתחות למחסן נמצאים אצל המפקחת על הנקיון בעירייה. ממחסן זה מעבירים מידי פעם אספקה למחסן של הקבלן בעירייה, לצורך שימוש שוטף. הביקורת מעירה כי יש לעשות הפרדה בין מחסן שבו מאופסנים חומרי ניקוי שנרכשו ע"י העירייה לבין חומרי ניקוי שנרכשו ע"י קבלן הנקיון. לביקורת הוסבר, כי עקב מחסור במחסנים ומכיוון שהמלאי השייך לעירייה מצומצם אוכסנו כל חומרי הניקיון ביחד. בעקבות הערת הביקורת תתבצע הפרדה בין החומרים של העירייה לבין אלו של קבלן הניקיון. מחסן כיבודים מחסן הכיבודים כולל בתוכו כמות מכובדת ביותר של כיבודים שונים: קפה, תה, סוכר, עוגיות, קרקרים, מים, פירות וירקות, צלחות, וכוסות חד פעמיים ועוד. הביקורת מציינת, כי בד"כ, הסחורה המתקבלת אינה מלווה בתעודת משלוח אלא בחשבונית מס. עובדי מחלקת המשק המקבלים את הסחורה חותמים על גבי החשבונית ומאשרים את קבלת הסחורה. הביקורת מעירה כי בכל המחסנים לא מתנהל רישום מלאי. אין כרטסת המפרטת את הכמויות שנכנסות ו/או יוצאות, אין רישום כמויות וכו'. גם בסוף השנה לא נעשית במחסן ספירת מלאי. אי ניהול המלאי מהווה פירצה לשימוש בפריטים שבמחסן באופן לא אחראי, ללא שיקול דעת ואין כל וודאות כי לא נעשה שימוש שאינו למטרות המיועדות. כמו כן אי ניהול מלאי יכול לגרום להזמנות כיבוד מיותרות. לביקורת נמסר כי לא ניתן לנהל את המלאי כל עוד אין תקן למחסנאי ואין תוכנה שתאפשר מעקב וניהול מלאי. עבודות תחזוקה המחלקה למשק אחראית על אחזקתם השוטפת של משרדי העירייה. שירותי האחזקה כוללים: אחזקת שבר תיקון תקלות קלות במערכת המים והביוב, החלפת נורות חשמל, החלפת מנעולים וידיות לדלתות, תיקון ריהוט משרדי שנפגם, החלפת מדפים וכו'. אחזקה מתוכננת סיוד פנים ועבודות אחרות הקשורות למבנה המשרדים. 263

13 תקלות ועבודות אחזקה מסובכות נמסרות לקבלנים חיצוניים בהתאם לסוג והיקף העבודה. לפי נהלי העבודה של המחלקה, עליה לנהל רישום ממוחשב של עבודות האחזקה שהיא מבצעת במשרדי העירייה השונים הכולל את הנתונים הבאים :תאריך קבלת ההודעה, תאריך לביצוע, שם המודיע, טלפון, תאור העבודה, אישור ביצוע ועוד. בדו"ח של מבקר העירייה משנת 2002 בנושא "מחלקת המשק" נרשם כי " עפ"י המלצת מחלקת או"ש משנת 1998 היה על המחלקה לנהל קליטה ורישום של עבודות האחזקה השוטפת והפרויקטים באמצעות מערכת ממוחשבת". בעקבות כך מסרה מנהלת אגף או"ש מערכות לביקורת בשנת 2002, כי "במהלך השנה הקרובה תבחן התאמתה והסבתה של תוכנה מקומית עבור ניהול עבודות אחזקה במחלקת המשק". לביקורת נמסר כי גם כיום, באופן ידני. עדיין אין למחלקה תוכנת אחזקה, ורישום עבודות האחזקה מתנהל עוד נמסר, כי במח' המשק אין מלאי חומרי אחזקה. לכל תקלה שמתקבלת, קונים את החומר באותו היום ומבצעים תיקון. לא מחייבים את הוצאות המחלקות על תיקונים שעלותם נמוכה ושנעשו במשרדים שבאחריות מח' המשק, פרט למקרים מיוחדים כאשר למח' המשק אין תקציב לממן הוצאות אלו ו/או התיקונים הם בעלויות גבוהות. רכישת החומרים לתיקון נעשית אצל ספקים קבועים ובהתאם להצעות מחיר. הביקורת קיבלה רשימת פרטים לתחזוקה לשנים עד מועד הביקורת. הרשימה מתוייקת בקלסר נפרד לכל ספק וכוללת פירוט של: תאריך, כמות, המוצר, שם פרטי של העובד וחתימה. הביקורת מעירה כי בדף הרשימה ישנם טורים נוספים למחיר ומקום ההתקנה. המחיר אינו מפורט באף דף ומקום ההתקנה לעיתים נרשם ולעיתים לא. הביקורת מציעה כי כל עוד לא קיימת תוכנת אחזקה ממוחשבת, יוכן טופס חדש שיאפשר רישום פירוט המוצר, וכן יקפידו למלא את הטורים המפרטים את המחיר ומקום ההתקנה. בנוסף רצוי להוסיף טור למס' חשבונית של הספק. בנוסף קיבלה הביקורת את הצעות המחיר שניתנו ובהסתמך עליהם נקבעו הספקים הזוכים. הביקורת מעירה כי הצעות מחיר התקבלו מארבעה ספקים. לשלושת הספקים הראשונים הועברה רשימה זהה של פריטים לעבודות מחירון שכללה את שם המוצר, כמות ומחיר ליחידה. 264

14 בנוסף, קיים תיק שבו קיימות הצעות מחיר של ספק ד', בתיק זה אין רשימה כפי שקיימת אצל הספקים האחרים, ונראה כי לפני כל רכישה מבקשים הצעת מחיר. בצורה זו לא ניתן לדעת האם נתקבלו הצעות מחיר להשוואה והאם בפועל נרכשו המוצרים מספק זה. לביקורת הוסבר, כי ספק זה לא קיבל גם הוא את רשימת הפריטים לעבודות מחירון מאחר והוא מספק רק חומרי חשמל. הביקורת מעירה, כי הצעות המחיר התקבלו במועדים שונים והתפרשו על פני תקופה של ארבעה חודשים. הספק העיקרי שאיתו עובדים במחלקת המשק, הגיש את הצעתו זמן רב לאחר כולם. כמו כן בתיק הצעות המחיר אין כל טבלה המרכזת את המחירים ומאפשרת בדיקה של ההצעה הזולה ביותר או אילו פריטים זולים יותר אצל איזה ספק. הביקורת סבורה כי יש לצאת במכרז מחירון לרכישת חומרים לצורך ביצוע עבודות תחזוקה. לביקורת נמסר כי הספק העיקרי שאיתו עובדים הינו הספק היחיד המעוניין לעבוד עם העירייה, וכי המחלקה תוציא מחירון חדש ותשתף ספקים נוספים. בדיקת סעיף חומרים 2009 להלן ניתוח כרטיס ההוצאות: רכישות מספק ספק ד' ספק א' שונות סה"כ תאור ההוצאה צרכי חשמל חומרי בנין וחשמל הדברה, מים מינרליים, ועוד. סכום ההוצאה הביקורת מעירה, כי סעיף הוצאות שונות כולל רכישות מים מינרליים שאינן אמורות להרשם בסעיף חומרים. סיכום במחלקה לא קיימים נתונים של תקציב לאירוע וביצוע לאירוע. לדעת הביקורת, מן הראוי לנהל מעקב ובקרה אחר התקציב בחתך של אירועים. תוכנת האירועים הקיימת לשימוש המחלקה אינה ידידותית, ולכן במקביל אליה ממשיכים במחלקה לעבוד עם רשימות ויומנים ידניים. התוכנה משמשת כיום בעיקר לתכנון אירועים אך לא לניהולם. הביקורת ממליצה כי העובדים במערכת זו יעברו השתלמות על מנת להפיק מהמערכת תועלת. באופן בו מופעלת המערכת כיום, היא גוזלת זמן עבודה רב מהעובדים לעדכון ועריכת תמחור, ואינה נותנת כל ערך מוסף לעובדים בה מעבר לעבודה ידנית. זו גם אחת הסיבות לכך שהעובדים לא מעדכנים נתונים אלה במערכת

15 הביקורת ממליצה לבדוק את האפשרות לעדכן את תפריט "תמחור אירוע" בתוכנת האירועים. הביקורת ממליצה שכל אירוע יקבל מס' שוטף, ודף תמחור האירוע יהווה אסמכתא לחיוב היחידות השונות בעלות האירוע. הביקורת מציינת כי יחידות העירייה השונות מעבירות למח' המשק בקשות בכתב יד על דפי מזכרים או דפים חלקים עבור הזמנת אירוע, ולא על גבי טופס אחיד של הזמנת אירוע. מזכרים אלה וכן הטפסים הקיימים במחלקה, אינם ממוספרים ולכן לא ניתן לבצע מעקב כי היחידות המזמינות חוייבו עבור האירוע. הביקורת מעירה כי אופן ניהול האירועים, מבחינת חיוב היחידות השונות של העירייה בגין אירועים המוזמנים על ידם לוקה בחסר, ויוצר מצב שבו יחידות רבות לא חוייבו בגין אירועים ו/או כיבוד שהוזמן על ידם, בעוד שיחידות אחרות חוייבו בסכומים גבוהים יותר מהתמחור שנעשה עבורן. יש לנהל את כל נושא הזמנת האירועים באופן מובנה ומסודר, כך שניתן יהיה לקשר בין הזמנות האירועים, הזמנות הסחורה מהספקים, וחיוב יחידות העירייה השונות, ולפקח כי כל האירועים בוצעו בהתאם לתכנון. אין לאפשר ליחידות העירייה להשתמש בשירותי מח' המשק לצורך רכישת כיבוד שלא למטרות אירועים, ולהשתמש במח' המשק כ"חנות" של העירייה. ההוצאות הרשומות בסעיף התקציבי של טקסים ואירועים, אינן משקפות את ההוצאות הנכונות. מח' המשק מקבלת את חשבוניות הספקים מהם נקנו המצרכים לצורך האירוע, הכוללת גם רכישות עבור אירועים נוספים באותו שבוע. לצורך חיוב היחידה רושמים פקודת יומן שרירותית, שאינה קשורה כלל לסוג הכיבוד שהוזמן בפועל עבור האירוע, בסכום הנגזר מחשבונית של אחד הספקים. רישום כזה משבש את כל הנתונים הרשומים הן ביחידה המזמינה והן במח' המשק. הביקורת מעירה כי בנושא קבלת הצעות מחיר מספקים אין במחלקה טבלה המשווה בין הצעות המחיר השונות לצורך בחירת הספקים. כמו כן, המחלקה אינה משתמשת בטופס אחיד לקבלת הצעות מחיר, על מנת שהצעות המחיר המתקבלות יהיו עבור פריטים זהים. אופן קבלת הצעות המחיר כפי שנעשה כיום, מקשה על השוואת מחירים ו/או השוואה בין הפריטים המוזמנים. הביקורת מעירה כי במחסן חומרי ניקוי, יש לעשות הפרדה בין חומרי ניקוי שנרכשו ע"י העירייה לבין חומרי ניקוי שנרכשו ע"י קבלן הנקיון. הביקורת מעירה כי בכל המחסנים של המחלקה, לא מתנהל רישום מלאי. אין כרטסת המפרטת את הכמויות שנכנסות ו/או יוצאות, אין רישום כמויות וכו'. גם בסוף השנה לא נעשית במחסן ספירת מלאי. במחלקה עדיין לא קיימת תוכנת אחזקה, ורישום עבודות האחזקה מתנהל באופן ידני הביקורת מציינת בחיוב את שיתוף הפעולה ואת תיקון הליקויים שנעשה במהלך הביקורת. 266

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

הנחיות עבודה חשבות האוניברסיטה תוכן העניינים תוכן כללי - פתיח רכש,התקשרויות וחוק חובת המכרזים )הוראות הנהלה ) חשבוניות מס וחשבוניות זי

הנחיות עבודה חשבות האוניברסיטה תוכן העניינים תוכן כללי - פתיח רכש,התקשרויות וחוק חובת המכרזים )הוראות הנהלה ) חשבוניות מס וחשבוניות זי הנחיות עבודה חשבות האוניברסיטה תוכן העניינים תוכן כללי - פתיח רכש,התקשרויות וחוק חובת המכרזים )הוראות הנהלה ) 18-007 + 07-001 חשבוניות מס וחשבוניות זיכוי מספקים ונותני שירותים טיפול בספקים ונותני שירותים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE3F8E9EA20ECEEF9FAEEF920ECEEF0E4ECE920E7F9E1E5F0E5FA2E646F63> ריווחית - המדריך לתלמיד הנה"ח 2 2 3 4 7 10 12 16 18 21 22 24 25 31 33 34 35 38 39 40 41 42 43 50 תוכן העניינים : דרישות המערכת... בטרם התקנת ריווחית... התקנת ריווחית... הקמת עסק לניסיון... הגדרת כרטיסי

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D E20E4F9FAECEEE5E9E5FA20F2E5E1E3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D E20E4F9FAECEEE5E9E5FA20F2E5E1E3E9ED2E646F63> 109 השתלמויות עובדים כללי.1 במסגרת תוכנית העבודה השנתית נערכה ביקורת בנושא השתלמויות עובדים. מחלקת כח אדם אחראית ליציאת עובדי העירייה להשתלמויות. הבדיקה הקיפה מגוון נושאים הקשורים ליציאת עובדים להשתלמויות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint תוכן עניינים מידול מידע בניין BIM קונספט כללי 1 2 שלב תכנון פרויקט 3 ניהול ביצוע במהלך הבנייה 4 תיעוד וניתוח במהלך ולאחר הבנייה 5 אודותינו העתיד כבר כאן... כל מי שמבין כבר יודע: לא בונים בניין בלי BIM

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: שלוחה 3. 1

המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: שלוחה 3. 1 המדריך למשתמש תקציבית. פשוט לנהל אדורה מערכות מידע לתמיכה: 270-0028022 שלוחה 3. 1 תוכן עניינים.1 מקומה של תקציבית בעולם התוכנות... 0 חיבור לשולחן עבודה מרוחק... 6.2 תרשים פעולות ניהול ההוצאות בתקציבית...

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

מטלת מנחה (ממ"ן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו

מטלת מנחה (ממן) 11 הקורס: חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות 2,1 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות סמסטר: ב 2007 מו מטלת מנחה (ממ"ן) הקורס: - חשבון אינפיניטסימלי II חומר הלימוד למטלה: יחידות, 4 מספר השאלות: 7 משקל המטלה: נקודות 337 סמסטר: ב 7 מועד אחרון להגשה: אנא שים לב: מלא בדייקנות את הטופס המלווה לממ"ן בהתאם לדוגמה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ 1 ארבל פרלינים במגוון טעמים ומליות, -TLV חמוציות בעטוף שוקולד לבן, כרמל- בוטן עטוף בשוקולד חלב, כרמל- צימוק עטוף בשוקולד חלב.. 41.90 2 יין אדום קברנה סובניון מרלו קלאסיק יקב ברקן, קשיו עטוף בשוקולד מריר,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

<4D F736F F D20E4EEE7ECF7E420ECEEE3E920EEE9ED20E5F6F8EBF0E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20E4EEE7ECF7E420ECEEE3E920EEE9ED20E5F6F8EBF0E5FA2E646F63> המחלקה למדי מים וצרכנות המחלקה למדי מים וצרכנות (להלן המחלקה), היוותה חלק מאגף מים, ביוב וניקוז לשעבר. לאחר הקמת תאגיד המים והביוב "מי כרמל בע"מ" (להלן התאגיד) ביום 01.01010, מתוקף חוק תאגידי מים וביוב

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

יישום החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה תוכן כללי... 1 התשתית הנורמטיבית... 2 הפיקוח על שירותי השמירה והניקיון... 4 היקף שירותי השמירה והניקיון... 7 העס

יישום החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה תוכן כללי... 1 התשתית הנורמטיבית... 2 הפיקוח על שירותי השמירה והניקיון... 4 היקף שירותי השמירה והניקיון... 7 העס יישום החוק להגברת אכיפה של דיני עבודה תוכן כללי... 1 התשתית הנורמטיבית... 2 הפיקוח על שירותי השמירה והניקיון... 4 היקף שירותי השמירה והניקיון... 7 העסקת קבלני משנה על-ידי הזוכים במכרזים... 8 - I שירותי

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

דוח 2017 להדפסה כולל תגובות ראש העיר

דוח 2017 להדפסה כולל תגובות ראש העיר עיריית רחובות לשכת מבקר העירייה דו"ח ביקורת מספר 37 לשנת 2017 כולל תגובת ראש העירייה רחובות, תמוז תשע "ח עיריית רחובות לשכת מבקר העירייה עיריית רחובות לשכת מבקר העירייה לכבוד רחמים מלול ראש העירייה אדון

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012

התחשבנות ראשון לציון 10/5/2012 התחשבנות העירייה עם משרד החינוך בגין בתי ספר תיכוניים 1. מבוא השתתפות משרדי הממשלה במימון הרשויות המקומיות היא אחד המקורות החשובים ביותר בהכנסות הרשויות המקומיות. בנוסף למענק הכללי המועבר ממשרד הפנים,

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד