LifeWave BST User Manual For Hospital, Clinic and Home Care All Right Reserved, LifeWave Ltd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "LifeWave BST User Manual For Hospital, Clinic and Home Care All Right Reserved, LifeWave Ltd"

תמליל

1 LifeWave BST User Manual For Hospital, Clinic and Home Care All Right Reserved, LifeWave Ltd

2 מבוא L ifewave BST ioelectrical Signal Therapy ( B ( הינו מכשיר רפואי קנייני של,Live Wave המיועד לטיפול בכיבים כרוניים. המכשיר מספק בעת פעולתו אות חשמלי ייחודי על פני הפצע במטרה לדמות את תהליך הריפוי הטבעי של גוף האדם. אות זה זוהה בבני אדם בתהליך הריפוי הטבעי של פצעים חריפים, ונמצא קשור לפעולה העצבית המתרחשת במהלך הריפוי. העברת אות זה לפצע כרוני שאינו מחלים יוצרת שדה חשמלי המחקה את תהליך הריפוי הטבעי של הפצע. האות החשמלי הייחודי של ה- BST, מושג באמצעות מחולל ביו חשמלי חד ערוצי ומוו עבר לפצע דרך זוג אלקטרודות ) אלקטרודות,) BST המוצמדות לעור הבריא שמסביב לפצע. משך השימוש בכל זוג אלקטרודות הינו בהתאם למשך הזמן המצוין על אריזת האלקטרודות. ה- LifeWave BST הינו מכשיר רפואי ידידותי למשתמש וקל לתפעול. התוויות לשימוש LifeWave BST מותווה לטיפול בכיבים כרוניים )כלומר, פצעים קשיי ריפוי(. תיאור כללי של המכשיר LifeWave BST מורכב מהרכיבים הבאים: 1. מכשיר ה- BST )מחולל ביו חשמלי(: מערכת ממוחשבת, המבוו ססת על תוכנה ייעודית המחוללת את אות הטיפול. 2. האלקטרודות של ה- BST :LifeWave זוג אלקטרודות חד פעמיות מוליכות )זרם ביו חשמלי( להצמדה על העור סביב הפצע. משך השיו מוש באלקטרודות מצויין על התוויות שלהן. 114 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

3 תיאור כללי של המכשיר תוכן העניינים מבוא התוויות לשימוש התוויות נגד תופעות לוואי אזהרות אמצעי זהירות לפני שאתה מתחיל מחזור הטיפול סיום הטיפול ניקוי וחיטוי תנאי אחסון ותנאים סביבתיים תחזוקה וחלפים פתרון בעיות מפרט טכני הגדרת סמלים אחריות זכויות יוצרים EMC Parameters (Electro Magnetic Compatibility) Русский Español Português Italiano Deutsch Français English עברית العربية 115 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

4 אזהרות הימנע מלהשתמש בטלפון סלולארי או בכל ציוד תקשורת אחר במהלך הפעלת ה.LifeWave BST אל תפעיל את ה LifeWave BST ליד מכשור, המשמש לטיפול בגלים קצרים או בגלי מיקרו. אל תחבר לגופך במקביל ל- LifeWave BST מכשור אחר הפועל בתדר גבוה. אל תפתח את מכשיר ה.BST פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות. אל תשתמש ב LifeWave BST במקרה של סימני נזק נראים לעין בכבל, באלקטרודות או במכשיר ה.BST אל תחשוף את ה LifeWave BST למים או לכל נוזל אחר. לא ניתן להשתמש בכבלים או באלקטרודות של יצרן אחר. אל תצמיד את האלקטרודות של ה LifeWave BST ישירות לפצע עצמו או לגבולות שלו. עיין בסעיף חיבורי אלקטרודות. אל תצמיד את האלקטרודות של ה LifeWave BST זו לזו. אל תקפל ואל תכופף את האלקטרודות של ה.LifeWave BST סדר בזהירות את כל הכבלים כך שלא תסתבך בהם. וודא שאינך שוכב או יושב על אף אחד מהרכיבים של ה LifeWave BST במהלך הטיפול. הפעל את ה LifeWave BST על פי התנאים המפורטים בסעיף העוסק בפרמטרי ה EMC במדריך זה. אל תעקר חלק כלשהו השייך לאלקטרודות של ה,LifeWave BST לכבל שלו או למכשיר עצמו. פעולה זו עלולה לגרום נזק לרכיבים אלו ואף להרסם. הפנה את כל קריאות השירות לרופא או למפיץ. 116 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

5 התוויות נגד אין להשתמש ב LifeWave BST אם: גילך מתחת ל 18 שנים בגופך מושתל קוצב לב פעיל, דפיברילטור פעיל או כל מכשיר חשמלי 1 מושתל אחר הנך בהיריון או מיניקה. את/ה סובל/ת מפצעים על החזה או ברום הבטן )כלומר, באזור הבטן האמצעית או העליונה(. את/ה משתמש/ת במוצרים לטיפול בפצעים, המכילים יוני מתכת )לדוו גמה, תחבושות כסף(. קיימת ממאירות )גידול סרטני( במרחק של פחות מ 10 ס מ מהפצע. אובחנת כסובל מאפילפסיה, או שאת/ה סובל מבעיות אחרות בעירור עצבי )קשור למערכת העצבים(. במקרה של נוכחות רקמה בעלת יתר גרנולציה )רקמה קשה(, הפסק מיד את הטיפול. אל תשתמש ב LifeWave BST על שתל מתכת, הנמצא בסמיכות ישירה לפצע. תופעות לוואי נוסף על ההשפעה הטיפולית של ה,LifeWave BST ייתכנו תופעות לוואי מסוימות במהלך הטיפול. תופעות לוואי אלה עלולות לכלול גרד קל, עקצוץ, אדמומיות או אי נוחות באזורים שבהם הונחו האלקטרודות. אם תופעות לוואי אלו מטרידות אותך ונמשכות יותר ממספר ימים, צור קשר עם הרופא שלך גם אם התופעות חלפו )מאליהן או לאחר טיפול מקומי(. תופעות לוואי מסוימות המחייבות טיפול רפואי עלולות לכלול סימנים של תגובה אלרגית, כגון פריחה בעור, גרד קשה, שלפוחיות בעור, נפיו חות או אדמומיות מתמשכת. אם הופיעה אחת מהתגובות או מתופעות הלוואי הללו, פנה מיד לרופא שלך כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010 Русский Español Português Italiano Deutsch Français English עברית العربية

6 לפני שאתה מתחיל קרא את המדריך למשתמש לפני השימוש ב.LifeWave BST תרשים 1. מכשיר ה- BST תרשים 2. כבל אספקת חשמל תרשים 3. כבל חיבור אלקטרודות תרשים 4. אלקטרודות חד פעמיות ל LifeWave BST עם חוט החיבור שלהן תרשים 5. מתג הפעלה/כיבוי של המכשיר תרשים 6. גלגלת לוויסות הניגודיות )קונטרסט( של הצג תרשים 7. חיבור כבל מחבר האלקטו רודות למכשיר ה BST תרשים 8. חיבור האלקטרודות אל כבל מחבר האלקטרודות 118 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

7 אמצעי זהירות האלקטרודות של ה LifeWave BST הנן חד פעמיות. אלקטרודות אלו נועדו לטפל בפצע בודד. כל פצע מחייב זוג חדש של אלקטרודות בדוק את הפצע בתכיפות לפי המלצות הרופא שלך. אם חלה קשר עם הרופא הידרדרות, או שאתה חושד שמצב הפצע החמיר, צור שלך. אם נראה כי מצב הפצע החמיר, או שהפצע משנה צבע )לרבות שחור, צהוב או ירוק(, הפסק להשתמש ב LifeWave BST ופנה לרופא שלך לייעוץ. אם הפצע מזוהם, טפל בו לפי הוראות הרופא שלך. אם אתה סובל מצמיחת יתר של רקמה צלקתית, או אם גופך נוטה ליצור רקמה צלקתית מוגברת באזור הפצע, היוועץ ברופא לפני השימוש במכשיר. אם אתה סובל ממחלת לב מתקדמת או מהפרעת דימום לא מבוקרת, או שבגופך מותקן שתל מתכתי, היוועץ ברופא שלך לפני השימוש במכשיר. במקרה של ממאירות )סרטן(, עליך לעקוב יחד עם הרופא שלך אחר כל סימן להידרדרות מהירה מהצפוי. לפני העברת מכשיר ה BST והכבלים מפצע אחד לשני )אם רלוונטי(, וודא כי רכיבים אלו נוקו וחוטאו על פי המתואר בסעיף העוסק בניקוי ובחיטוי. יש להפעיל את ה LifeWave BST על פי פרמטרי ה EMC המפורטים בטבלאות 4 2, 1, ו 6 שבסוף מדריך זה Русский Español Português Italiano Deutsch Français English עברית العربية 119 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

8 מחזור הטיפול מחזור טיפול כולל שניים או שלושה סבבים של 30 דקות טיפול ביום לכל פצע. ייתכן, כי הרופא שלך יורה לך לבצע טיפולים נוספים על כל אחד מהפצעים. הזמן המרבי לכל טיפול לא יעלה על 30 דקות. יש לאפשר מנוחה של 5 שעות לפחות בין סבבי טיפול של אותו הפצע. הערה חשובה: לקבלת תוצאות מיטביות, חשוב שתציית למשטר הטיפולים שקיבלת מהרופא שלך. התחלת הטיפול וודא שהאלקטרודות מוצמדות היטב לעור שסביב הפצע במהלך הטיפול. עצור שמע התחל לחצני ההפעלה ל- BST 1. לחץ על הלחצן הירוק START -התחל )הלחצן השמאלי(. 2. שני סימני ביקורת ( ) יוצגו כדי לציין שה LifeWave BST מחובר כהלכה ומוכן לשימוש. על הצג מציינים שה LifeWave BST מוכן לשימוש 3. לחץ שוב על הלחצן הירוק - START התחל )הלחצן השמאלי(. שעון עצר של 30 דקות יופיע, והספירה לאחור תחל. 4. לאחר 30 דקות, ייפסק האות הביו חשמלי באופן אוטומטי ויישמע צפצוף לציון סוף הטיפול. 120 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

9 English תכולת האריזה 1 כל אריזת LifeWave BST מכילה את הרכיבים הבאים : Français.1 מכשיר ( BST תרשים )1.2 כבל אספקת חשמל (תרשים )2.3 כבל מחבר אלקטרודות (תרשים )3.4 אלקטרודות LifeWave BST חד פעמיות עם חוט החיבור שלהן (תרשים )4 Deutsch וודא שכל הרכיבים ברשותך לפני תחילת הטיפול חיבור אספקת החשמל Italiano.1 הנח את מכשיר ה ( BST תרשים )1 על גבי משטח נקי וישר. חבר את כבל אספקת החשמל (תרשים )2 למכשיר ה.BST חבר את כבל אספקת החשמל (תרשים )2 לשקע חשמל בקיר, והפעל את מכשיר ה BST באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי (תרשים.)5 Português.3 הלוגו LifeWave BST יופיע על הצג ויציין שהמערכת מוכנה. הערה : לוויסות הניגודיות (קונטרסט) של הצג, סובב את הגלגלת (תרשים )6 שבצד הימני של מכשיר ה.BST Español Русский עברית العربية 121 אם שעון העצר של הטיפול הקודם מוצג, העבר את מתג ההפעלה / כיבוי (תרשים )5 למצב כבוי ואחר כך הפעל את המכשיר שוב כדי לאפס אותו. חיבורי אלקטרודות נקה וייבש את העור סביב הפצע לפי הוראות הרופא שלך. הניקוי הכרחי כדי לוודא שהעור נקי מלכלוך או ממשחה כלשהם. יש לייבש היטב את העור כדי להבטיח הצמדה טובה של האלקטרודות..1 חבר את כבל מחבר האלקטרודות (תרשים )3 למכשיר ה ( BST תרשים.)7.2 פתח את אריזת האלקטרודות..3 הפרד את הכיסוי החיצוני מהאלקטרודות, והסר אותו כדי לחשוף את המשטח הדביק שלהן. השתדל לא לגעת במשטח הדביק..4 הצמד היטב את האלקטרודות לעור הבריא משני צדי הפצע. הצד הקעור של כל אלקטרודה אמור להיות במרחק של 1.5 עד 2 ס מ מקצה הפצע..5 חבר את חוט חיבור האלקטרודות (תרשים )4 אל כבל מחבר האלקטרודות (תרשים.)8 כל הזכויות שמורות ל -.LifeWave Ltd 2010

10 ניקוי וחיטוי נקה וחטא את מכשיר ה BST ואת הכבלים לפני תחילת השימוש ובתום תקופת הטיפול. אם עליך לטפל ביותר מפצע אחד, נקה וחטא את המכשיר בין הטיפוו לים של הפצעים שונים. בצע את הפעולות הבאות כדי לנקות ולחטא את מכשיר ה BST ואת הכבלים: 1. כבה את מכשיר ה BST באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי )תרשים 5(. 2. נתק את כבל אספקת החשמל )תרשים 2( משקע החשמל בקיר וממכשיר ה.BST 3. נתק את כבל מחבר האלקטרודות מהמכשיר )תרשים 7(. השלך את האלקטרודות רק אם טיפול זה הנו הסבב הטיפול האחרון שבו ייעשה שימוש באלקטרודות אלה )משך השימוש באלקטרודות מצויין על תוויות האלקטרודות(. 4. לחלח במים נקיים מטלית בד רכה )רצוי מטלית בד ללא סיבים(, ונגב בה היטב את מכשיר ה BST ואת הכבלים. הקפד למנוע חדירה של מים למכשיר ה.BST אל תשתמש בחומרים הממיסים פלסטיק )ממסים אורגניים(, או בחומרי ניקוי שוחקים. 5. ייבש באמצעות מטלית רכה אחרת חדשה. 6. לחלח באלכוהול 70% מטלית בד חדשה ונגב בה את מכשיר ה- BST ואת הכבלים. לחילופין, השתמש בספוגית חיטוי מהסוג שניתן לרכוש בבתי מרקחת. 7. לחלח במים נקיים מטלית בד רכה ונגב בה היטב את מכשיר ה BST ואת הכבלים. 8. ייבש הכול באמצעות מטלית בד אחרת. 122 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

11 אופן הטיפול הערות אם הלחצן הכחול AUDIO שמע )הלחצן האמצעי( לחוץ, יישמע צפו צוף כל 10 שניות במהלך הטיפול. צפצוף זה מציין שה LifeWave BST פועל כהלכה אלקטרודות(, יישו אם המכשיר מזהה בעיה כלשהי )לדוגמה, ניתוק של מע צפצוף כל 2 שניות. במקרה זה, וודא שכל הכבלים מחוברים כהלו כה ושהאלקטרודות מוצמדות לעור. לביטול אות הצפצוף בתום הטיפול, לחץ על הלחצן הכחול AUDIO שמע )הלחצן האמצעי(. כשהחיווי הקולי מבוטל, תופיע הודעה חזותית בלבד בתום הסבב. לעצירה זמנית )השהייה( של הטיפול בכל שלב, לחץ לחיצה אחת על הלחצן האדום - STOPעצור )הלחצן הימני(. כדי להמשיך את הטיפול מהנקודה שבה נעצר, לחץ על הלחצן הירוק - START התחל )הלחצן השמאלי(. כדי להפסיק את הטיפול בכל שלב, לחץ לחיצה כפולה על הלחצן האדום STOP עצור )הלחצן הימני(. סיום הטיפול 1. בתום כל טיפול, כבה את מתג ההפעלה/כיבוי של מכשיר ה.BST 2. נתק את חוט האלקטרודות מהכבל מחבר האלקטרודות. השאר את האלקטרודות על העור אם יש כוונה לבצע סבבי טיפול נוספים. 3. אם טיפול זה הנו הסבב האחרון שבו ייעשה שימוש באלקטרודות אלה )משך השימוש באלקטרודות מצויין על תוויות האלקטרודות(, הסר את האלקטרודות על ידי אחיזה בקצותיהן הרחוקים מהפצע וקילוף זהיר מהעור לכיוון הפצע. אל תנסה להסיר את האלקטרודות על ידי משיכה בחוט שלהן כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010 Русский Español Português Italiano Deutsch Français English עברית العربية

12 פתרון בעיות 01 הטבלה הבאה מסכמת תקלות אפשריות, ואת הפעולות שיש לבצע בתגובה להן סיבה אפשרית פעולות שיש לבצע הבחנת ב לא מופיע דבר על הצג לאחר הפעלת מכשיר ה- BST.LifeWave תצוגת הזמן נעצרה באמצע סבב הטיפול )הופיע הסמל (..1 מכשיר ה LifeWave BST אינו מקבל אספקת חשמל. 2. גלגלת וויסות הניגודיות )קונטרסט( של הצג נמצאת במצב MIN מינימום או MAX מקסימום. הלחצן האדום - STOP עצור )הלחצן הימני( נלחץ בשוגג. 1. בדוק את חיבורי כבל החשמל )לשקע בקיר ולמכשיר ה ;)BST ו/או וודא שמתג ההפעלה/כיבוי במצב מופעל. 2. סובב את הגלגלת לוויסות הניגודיות של הצג, ובדוק אם הניגודיות משתנה. לחץ שוב על הלחצן הירוק - START התחל )הלחצן השמאלי(, וודא שתצוגת הזמן ממשיכה מהנקודה שבה נעצרה. תצוגת הזמן נעצרה באמצע סבב הטיפול )הופיע הסמל (. נותק החיבור החשמלי בין מכשיר ה BST לאלקטרודות. 1. וודא שהאלקטרודות מוצמדות היטב לעור. אם הבעיה עדיין נמשכת וודא שכבל חיבור האלקטרודות מחובר היטב למכשיר ה BST ולחוט האלקטרודות. אם הבעיה נמשכת פנה לרופא או למפיץ. 124 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

13 אחסן את ה LifeWave BST במקום יבש ובטמפרטורת החדר תנאים סביבתיים מותרים טווח טמפרטורות להפעלה טווח טמפרטורות לאחסון לחות )הפעלה( אם מכשיר ה BST שברשותך זקוק לתיקון או לחלפים, פנה לרופא או למפיץ שלך עד )0F 104 0C40 (410F עד 50C ) 1220F עד 500C (500F עד -100C Русский Español Português Italiano Deutsch Français English עברית العربية תנאי אחסון ותנאים סביבתיים לחות )אחסון( תחזוקה וחלפים לחות יחסית )RH( של 5% ועד 95 לכל % היותר )ללא עיבוי( לחות יחסית )RH( של %30 ועד 85% לכל היותר )ללא עיבוי( 125 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

14 הגדרת סמלים סמל תיאור מכשיר Class II זהירות, עיין במסמכים הנלווים מכשיר סוג B F )בהתאם ל 1 EN/IEC( סימון CE בהתאם לדירקטיבת ההתקנים הרפואיים 93/42/EEC סימן CSA בהתאם לתקן CSA/C22.2.No.601 של מכון התקנים הקנדי תאריך ייצור יצרן מספר סידורי נציג מורשה באיחוד האירופאי סמל התאמה לדירקטיבה בדבר פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני )WEEE( לא לשימוש חוזר מספר קטלוגי גבולות טמפרטורה מספר אצווה לשימוש עד שמור במצב יבש 126 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

15 טכני מפרט פיזיים מאפיינים אינץ'( )5.11 מ"מ 130 גובה אינץ'( )10.07 מ"מ 256 אורך LifeWave BST רוחב משקל חשמליים מאפיינים מרבי: יציאה זרם חשמל: מקור יציאה: גל צורת סיווג אלקטרודות אינץ'( )8.66 מ"מ 220 גרם 1850 Class II Type BF פיזיים מאפיינים )אינץ'( ס"מ רוחב, x אורך )אינץ'( ס"מ כבל, אורך אוהם( )ב- 500 m A r.m.s.6.5 אפס. -- ממוצע ישר זרם,5 0Hz 2, 30V או 0.2A 6, 0Hz 120V, לדגם. בהתאם 0.1A מ: המורכב סימטרי, מופעי דו גל,4pps קצב מלבניים דפקים רצף 1( עם משולב,4mSec דופק רוחב שבין תדרים בטווח אקראי אות 2( עד מ- 0 הספק 80% הרץ. ל הרץ בטיחות EN IEC ) :90+A1(93)+A2(95 CSA C22.2 No אינץ'( 1.72 x אינץ' 2.96( ס"מ 4.5 x ס"מ 7.5 אינץ'( )26 ס"מ 66 العربية עברית Русский Español Português Italiano Deutsch Français English.LifeWave Ltd 2010 ל- שמורות הזכויות כל 127

16 128 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

17 כשיר ( במהלך ההפצה המקומית שלו. האחריות חלה על פגמים בחוו מרים או בייצור, בתנאי שימוש רגילים, למשך שנה אחת מיום הרכישה/ המקומי שלך התחלת השימוש. במקרה של תלונה כלשהי, פנה למפיץ L ifewave Ltd,)LifeWave( היצרנית של,LifeWave BST אחראית ל Therapy L ifewave BST Bioelectrical Signal, LifeWave BST ( או המו Русский Español Português Italiano Deutsch Français English עברית العربية אחריות שפרטיו מובאים בדף ממול. זכויות יוצרים Copyright 2010 by LifeWave Ltd. LifeWave Ltd שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצריה או במפרטים שלהם. שינויים אלה נועו דו לשפר את ביצועי מוצרים אלה, את אמינותם או את יכולת הייצור שלהם. מידע שנמסר על ידי LifeWave Ltd נחשב למדויק ולאמין. עם זאת, LifeWave Ltd לא תישא באחריות כלשהי לשימוש במידע זה. כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לשדר, לתמלל, לאחסן במערכת לאחזור או לתרגם לשפה/לשפת מחשב כלשהי חלק כלשהו מפרסום זה בכל דרך או אמצעי )אלקטרוני, מכאני או אחר( ללא אישור מראש ובכתב של.LifeWave Ltd 129 כל הזכויות שמורות ל-.LifeWave Ltd 2010

18 EMC Parameters Guidance and manufacturer s declaration for electromagnetic compatibility (EMC) for the LifeWave BST according to EN :2007 Table 1 Guidance and manufacturer s declaration electromagnetic emissions LifeWave BST The LifeWave BST is intended for use in the electromagnetic environment specified below; the customer or the user of the LifeWave BST should assure that it is used in such an environment. Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance RF emissions CISPR 11 RF emissions CISPR 11 Harmonic emissions IEC Voltage fluctuations flicker emissions IEC Group 1 Class B Class A Complies The LifeWave BST uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment. The LifeWave BST is suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes. Table 2 Guidance and manufacturer s declaration electromagnetic immunity LifeWave BST The LifeWave BST is intended for use in the electromagnetic environment specified below; the customer or the user of the LifeWave BST should assure that it is used in such an environment. Immunity test IEC Test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance Electrostatic discharge (ESD) IEC ±6 kv contact ±8 kv air ±6 kv contact ±8 kv air Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30%. 146 All Right Reserved, LifeWave Ltd. 2010

19 Table 2 (Cont.) ±2 kv for power Electrical fast transient/burst IEC lines ±1 kv differential ±1 kv differential Main power quality should Surge IEC Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC Power frequency (50/60 Hz) magnetic field IEC supply lines ±1 kv for input/output mode ±2 kv common mode <5 %UT (>95 %dip in UT) for 0,5 cycle 40 %UT (60 %dip in UT) for 5 cycles <5 %UT 70 %UT (30 %dip in UT) for 25 cycles <5 %UT <5 %UT (>95 %dip in UT) for 5 s ±2 kv for power supply lines Not Applicable mode ±2 kv common mode <5 %UT (>95 %dip in UT) for 0,5 cycle 40 %UT (60 %dip in UT) for 5 cycles <5 %UT 70 %UT (30 %dip in UT) for 25 cycles <5 %UT <5 %UT (>95 %dip in UT) for 5 s Main power quality should be that of a typical public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes, commercial or hospital environment. be that of a typical public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes, commercial or hospital environment. Main power quality should be that of a typical public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes, commercial or hospital environment. If the user of the LifeWave BST requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that LifeWave BST be powered from an uninterruptible power supply or battery. 3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes, commercial or hospital environment. NOTE: UT is the a.c. main voltage prior to application of the test level. All Right Reserved, LifeWave Ltd Русский Español Português Italiano Deutsch Français English עברית العربية

20 Table 4 Guidance and manufacturer s declaration electromagnetic immunity LifeWave BST The LifeWave BST is intended for use in the electromagnetic environment specified below; the customer or the user of the LifeWave BST should assure that it is used in such an environment. Immunity test IEC Test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the LifeWave BST, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance d = 1.17 P d = 1.17 P 80 M Hz t o 800 MHz d= 2.34 P 800 MHz t o 2,5 GHz where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in meters (m). Conducted RF 3 Vrms 3 Vrms IEC Radiated RF 150 k Hz to 80 MHz 3 V/m 3 V/m IEC MHz to 2,5 GHz Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey a, should be less than the compliance level in each frequency range d Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol: NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people. a - Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radios, AM and FM radio broadcasts and TV broadcasts cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the LifeWave BST is used exceeds the applicable RF compliance level above, the LifeWave BST should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the LifeWave BST. b - Over the frequency range 150 khz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m. 148 All Right Reserved, LifeWave Ltd. 2010

21 Table Recommended separation distances between electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the LifeWave BST as recommended below, 1 according to the maximum output power of the communications equipment Separation distance according to frequency of transmitter portable and mobile RF communications equipment and the LifeWave BST The LifeWave BST is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the LifeWave BST can help prevent Rated maximum output power of transmitter Watts [W] 150kHz to 80MHz d = 1.17 P 80MHz to 800MHz d = 1.17 P Meters [m] 800MHz to 2.5GHz d= 2.34 P For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in meters (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. NOTE 2; These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects, and people. Русский Español Português Italiano Deutsch Français English עברית العربية All Right Reserved, LifeWave Ltd

22 Your Life on the Right Wave Presure Ulcers Contact us: LifeWave Ltd. 9, Hashiloach Street Petach Tiqwa Israel Phone: Fax: Diabetic Ulcers, Vascular Ulcers Local Distributor Authorised European Representative: Medes Ltd. 5, Beaumont gate, Shenley Hill, Radlett, Hertfordshire WD7 7AR United Kingdom. Phone: +44 (0) Fax: +44 (0) P/N M Rev 1, JUNE 2010 All Right Reserved, LifeWave Ltd. 2010

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 7

מבוא לתכנות ב- JAVA  תרגול 7 מבוא לתכנות ב- JAVA תרגול 8 תזכורת - מבנה של פונקציה רקורסיבית.2 פונקציה רקורסיבית מורכבת משני חלקים עיקריים 1. תנאי עצירה: מקרה/מקרים פשוטים בהם התוצאה לא מצריכה קריאה רקורסיבית לחישוב צעד רקורסיבי: קריאה

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

בית ספר כרמל נצרת עילית

בית ספר כרמל נצרת עילית בס"ד ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-9361835 פקס: 077-82-111-82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com תאריך: 10.06.2013 לכבוד: עירייתנצרתעילית אגףהחינוך רחובגלבוע 16 נצרת-עילית אתר: בי"ס כרמל,

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב

הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכב הוראות הפעלה למקרר דגם R-Z570ERS9 R-Z660ERS9 תוכן עניינים 2 4 5 6 8 הוראות בטיחות התקנה הכרת המקרר ניקוי ותחזוקה הוראות בטיחות למכשיר חשמלי לקוחות נכבדים, חברת אלקטרה מברכת אתכם לרכישת המקרר החדש של חברת.HITACHI

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ZM itc2013.ppsx

Microsoft PowerPoint - ZM itc2013.ppsx התפשטות אש, חסינות בפני אש, ועשן בכבלי תקשורת מחשבים גזים תוכן העניינים תופעות, סכנות ונזקים בזמן התפרצות והתפשטות אש כיצד מוודאים המשך תפקוד כבלים תחת אש שיטות וחומרים מעכבי בעירה 2 סיווגי התקנים הנפוצים

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4

מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יחללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v m sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 מבחן חוזר במכניקה 55 א יא יח""ללח פתור 3 מהשאלות 1-5 לכל שאלה 33%. חומר עזר מותר מחשבון ונוסחאון של בגרות. v sec משך הבחינה 105 דקות. שאלה מספר 1 4 גוף נע לאורך ציר X כך שברגע. x הוא נמצא 0 t 0-10 16 19

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

בית ספר שקד נס-ציונה

בית ספר שקד נס-ציונה בס"ד תאריך: 4.02.204 ת.ד 4687 פתחתקווהמיקוד 49277 טל: 03-936835 פקס: 077-82--82 www.rad-test.co.il email:rad_test@walla.com לכבוד: עיריית נס-ציונה אתר: בית ספר 'שקד'. שלום רב, הנדון: מדידת קרינה בלתי מייננתבתחום

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשע"ב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו

מעבדה א' בפיזיקה הענות לתדר ותהודה רקע תאורטי תשעב נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים ו נגד, קבל וסליל במעגלים חשמליים בניסוי זה נחקור את התנהגותם של מעגלים חשמליים המכילים נגדים קבלים וסלילים )משרנים(. ראשית נראה כיצד משפיע כל אחד מהרכיבים הללו על המתח במעגל. נגד חוק אוהם: במהלך לימודיכם

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ח, 2008 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספח לשאלה 9 א. נספחים: נספח לשאלה

גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשסח, 2008 מועד הבחינה: משרד החינוך סמל השאלון: נספח לשאלה 9 א. נספחים: נספח לשאלה גמר לבתי ספר לטכנאים ולהנדסאים סוג הבחינה: מדינת ישראל אביב תשס"ח, 2008 מועד הבחינה: משרד החינוך 711001 סמל השאלון: נספח לשאלה 9 א. נספחים: נספח לשאלה 10 ב. נוסחאון באלקטרוניקה ג. ספרתית א' לכיתה י"ג נוסחאון

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E9E9EEF8E9ED20E5EEE5F0E9ED20E1E1F7F >

<4D F736F F D20E8E9E9EEF8E9ED20E5EEE5F0E9ED20E1E1F7F > טיימרים ומונים בבקר : 8051 מבוא : ואף הבקר בתחומי התעשייה טיימרים קשור לסביבת עבודתו של קוצבי זמן או הצורך במעגלים שונות יש צורך ל המתין ללתהליכים שונים, באחרים יש צורך ללשלוט בתחומים אחרים, במערכות על

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מבוא למדעי המחשב תירגול 4: משתנים בוליאניים ופונקציות מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 1 משתנים בוליאניים מבוא למדעי המחשב מ' - תירגול 4 2 ערכי אמת מבחינים בין שני ערכי אמת: true ו- false לכל מספר שלם ניתן

קרא עוד

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל

הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשל הקדמה מעתה תוכלו לצפות בתלוש השכר שלכם באופן ממוחשב, באמצעות מערכת חילן-נט. את סיסמת הכניסה הזמנית למערכת תמצאו בחלקו התחתון של תלוש השכר המודפס, שנשלח אליכם בדואר רגיל. דפי הנחיות אלה כוללים הסבר על אופן

קרא עוד

סדר יום

סדר יום - האם זה חובבות רדיו? FT8 ספטמבר 2019 צביקה סגל 4Z1ZV תוכן ההדרכה קצת רקע והיסטוריה של הטכנולוגיה הפרוטוקול QSO ודיגיטאלי רגישות ודיוק מה נדרש חומרה ותוכנה התקנה וקונפיגורציה הפעלה דווח וממשק לתוכנות לוג

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד