נוהל ניהול איכות אישור ספקים הוצאה 18

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נוהל ניהול איכות אישור ספקים הוצאה 18"

תמליל

1 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 1 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) Procedure Owner: אחראי ליישום הנוהל : Quality Management Director ראש מינהל ניהול איכות Applies to: Division General Managers, Purchasing & Logistics Director, Quality Management Directors, Operations Directors, QM Managers, Quality Engineering Managers, Configuration Management Control. הנוגעים : מנהלי מפעלים, מנהל ארגון רכש ולוגיסטיקה, מנהלי איכות מפעליים, ראשי מינהלים תפעוליים, מנהלי ניהול איכות, מנהלי הנדסת איכות, בקרת ניהול תצורה. Table of Contents תוכן העניינים Chapter No: 1 General Chapter Name מס' הפרק 1 כללי שם הפרק 2 Purpose 2 מטרה 3 Terms, Definitions and Acronyms 3 מונחים, הגדרות וקיצורים 4 Responsibility and Authority 4 סמכויות ואחריות 5 Work Instructions (Method) 5 הוראות עבודה (שיטה) 6 References 6 סימוכין 7 Appendices 7 נספחים

2 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page General Some major sub assembly products for the Commercial Aircraft Group's (CAG) are sub contracted for manufacture by CAG's suppliers. (Sub-contractors or risk sharing partners). It is the supplier's responsibility to deliver such products in full compliance to an Outside Production Planning Specification (OPPS). Before delivery of the subcontracted product, the supplier may request that tasks that cannot be completed, due to justifiable reasons, be transferred to the CAG's production facility. All such task transfers must be approved by the CAG and the transfer documented and accomplished as defined herein. Additionally, after delivery of the subcontracted product to the CAG, it is the responsibility of the supplier to track and transfer all additional engineering, planning and OPPS requirements released subsequent to product delivery, that are affective on the delivered product, to the CAG for accomplishment in the CAG. These responsibilities remain with the supplier for each product manufactured and delivered to the CAG throughout the duration of the contract between the supplier and the CAG. כללי חלק מהרכבות המשנה עבור חטכ"א מועברות בקבלנות משנה לייצור ע"י ספקיה של חטכ"א. (קבלני משנה או שותפים חולקי סיכון). באחריות הספק לספק מוצרים כאלה תוך עמידה מלאה למפרט תכנון ייצור חוץ.(OPPS) לפני אספקת המוצר המיוצר בקבלנות משנה, רשאי הספק לבקש כי מטלות אשר לא ניתן להשלימן, מסיבות מוצדקות, יועברו למתקן הייצור של חטכ"א. כל העברת מטלות שכזו חייבת לקבל את אישורה של חטכ"א ועל ההעברה להיות מתועדת ומושלמת כמוגדר בנוהל זה. בנוסף, לאחר אספקת המוצר שיוצר בקבלנות משנה לידי חטכ"א, באחריות הספק לאתר ולשלוח את כל דרישות התכולה ההנדסית, התכנון ו- OPPS הנוספות אשר פורסמו לאחר אספקת המוצר, המתאימות למוצר שסופק, לידי חטכ"א לצורך השלמה ע"י חטכ"א. פעולות אלה נשארות באחריותו של הספק עבור כל מוצר המיוצר ומסופק לחטכ"א במהלך כל תקופת החוזה בין הספק לבין חטכ"א Purpose 2 מטרה נוהל זה מגדיר את התהליך הדרוש ל: to: This procedure defines the process required Control the configuration of the supplier's product through official documented transfer of any tasks (engineering, planning or OPPS) not accomplished in the deliverable product by the supplier at the time of product delivery. בקרת התצורה של המוצר של הספק באמצעות העברה מתועדת רשמית של מטלות כלשהן (תכולה הנדסית, תכנון או (OPPS אשר לא הושלמה במוצר המסופק ע"י הספק במועד אספקת המוצר Control the configuration of the supplier's product through official documented transfer of בקרת התצורה של הספק באמצעות העברה מתועדת רשמית של מטלות כלשהן (תכולה 2.1.2

3 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 3 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) any tasks (engineering, planning or OPPS) found הנדסית, תכנון ו- OPPS ) אשר נמצא שלא to be not accomplished or newly released הושלמו או שפורסמו מחדש לאחר אספקת subsequent to the delivery of the product by the המוצר ע"י הספק. supplier. 3 Terms, Definitions and Acronyms 3 מונחים, הגדרות וקיצורים 3.1 Incomplete Task Log (ITL) A form initiated to record, process and transfer unaccomplished tasks effective on a specific product, based on released engineering, planning or OPPS, at the time of product delivery to the CAG. (See Appendix A). יומן מטלות בלתי מושלמות (ITL) - טופס המיועד לרישום, טיפול והעברה של מטלות פתוחות אפקטיביות עבור מוצר מסוים, בהתבסס על התכולה ההנדסית, התכנון או OPPS שפורסמו, במועד אספקת המוצר לחטכ"א. (ראה נספח א') Supplemental ITL A form initiated to record, process and transfer unaccomplished tasks effective on a specific product, based on released engineering, planning or OPPS changes subsequent to the product delivery to the CAG. (See Appendix D). ITL נוסף - טופס המיועד לרישום, וטיפול והעברה במטלות פתוחות אפקטיביות עבור מוצר מסוים, בהתבסס על התכולה הנדסית, התכנון או שינויי OPPS לאחר אספקת המוצר לחטכ"א. (ראה נספח ד') ITL Serial Number The serial number required on each and every ITL form, both basic and supplemental. The serial number format is made up of: Aircraft Effectivity Model (E.g. 30P; 25W; 4AS etc.) - Major Component code number - Aircraft Serial number - ITL Sequence Number. E.g.: 30P for the Basic Delivery ITL. 30P for the 1st Supplemental 30P for the 2nd Supplemental etc. Note: The Major component code numbers are as follows: 1 = Forward Fuselage; 2 = Wing; 3 = Center Fuselage; 4 = Aft Fuselage; 5 = Empennage; 6 = Pax Door; Additional codes for other components should be defined by the CAG Supplier Manager. מספר ITL סידורי המספר הסידורי הנחוץ לכל טופס,ITL בין שהוא בסיסי או נוסף. המבנה של המספר הסידורי מורכב מ: מודל המטוס (לדוגמא 4AS ;25W ;30P וכו') מספר קוד רכיב סידורי המספר הסידורי של המטוס מספר ITL רציף. לדוגמא: P עבור אספקת ITL בסיסי P עבור התוספת הראשונה P עבור התוספת השנייה וכו הערה: מספרי הקוד של הרכיב העיקרי הינם כדלקמן: = 1 גוף קדמי; = 2 כנף; = 3 גוף מרכזי; = 4 גוף אחורי; = 5 זנב המטוס; = 6 דלת תא הנוסעים; יש להגדיר קודים נוספים עבור רכיבים אחרים ע"י מנהל הספקים של חטכ"א. 3.3

4 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 4 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) 3.4 Outside Production Planning Specification מפרט תכנון ייצור חוץ (OPPS) - מסמך 3.4 (OPPS) A specification document released and שפורסם ומתוחזק ע"י חטכ"א במטרה maintained by the CAG to define the product להגדיר את תצורת הפריט הסופי ומטלות Configuration and the production installation הייצור התקנה/הרכבה הנחוצות ליצירת /assembly/test operation requirements to רכיב עיקרי אצל קבלן משנה. OPPS הוא produce a major component at a supplier's מסמך הייחוס שבו משתמש קבלן המשנה facility. The OPPS is the baseline document used לצורך בקרה וסיקור של תצורת הרכיב בעת by the supplier for control and audit of the אספקתו. component configuration at the time of component delivery Unaccomplished Task That portion of a task, called out on planning, which is incomplete when a product (an end item covered by an OPPS) is delivered. This includes incomplete Quality Assurance Non Conformance Reports (NCR s) that require task accomplishment on the item delivered. These become ITL tasks. ITL-R/C A Route Card, in the English language, on which authorized installation operations are documented for ITL tasks (called ITL/RC in this procedure.) Loose Parts Items shipped with the component or at a later date to be installed at destination, thereby completing an open task. Route Card (R/C) A document containing work instructions necessary to accomplish a production task. Major Components Components for which assembly is controlled by an Outside Production Planning Specification (OPPS). Cut-Off Date A date decided by each supplier to begin the screening of open tasks being considered for transfer to the CAG. This will be the last date that planning will be logged against a component prior to shipment. Scheduled Task A task for which Eng. Doc. has been received and planning accomplished before the manufacturer s cut-off date for completion of an OPPS deliverable end-item component. מטלה בלתי מושלמת אותו חלק ממטלה, המוגדר בתכנון, אשר אינו מושלם בעת אספקת מוצר (פריט סופי המכוסה ע"י.(OPPS הדבר כולל דוחות אי התאמות בלתי מושלמים של אבטחת איכות (NCR) הדורשים השלמת מטלה על הפריט שסופק. אלה הופכות למטלות.ITL - ITL-R/C כרטיס ניתוב, בשפה האנגלית, עליו רשומות פעולות התקנה מאושרות לגבי מטלות ITL (הנקראים ITL/RC במסמך זה) חלקים חופשיים - פריטים שנשלחו עם הרכיב או במועד מאוחר יותר לצורך התקנה באתר היעד, כדי להשלים מטלה פתוחה. כרטיס ניתוב (R/C) - מסמך המכיל את הוראות העבודה הנחוצות להשלמת מטלת ייצור. רכיבים עיקריים - רכיבים לגביהם ההרכבה מבוקרת על-ידי מפרט תכנון ייצור חוץ.(OPPS) תאריך סוגר - מועד שנקבע על-ידי כל יצרן להתחלת ניפוי המטלות הפתוחות שנשקלת העברתן לחטכ"א. תאריך זה הוא המועד האחרון שבו יירשם תכנון מול רכיב לפני המשלוח. מטלה מתוכננת - מטלה שלגביה נתקבלה התכולה ההנדסית וכרטיסי השיטה הושלמו לפני התאריך הסוגר של היצרן להשלמת רכיב של פריט סופי OPPS בר אספקה

5 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 5 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) 3.12 Unscheduled Task A task for which מטלה לא מתוכננת - מטלה שלגביה 3.12 engineering was received after the supplier s נתקבלה התכולה ההנדסית לאחר התאריך cut-off date for completion of a major הסוגר של היצרן לסיום רכיב עיקרי. component ITL Excel File A file containing the ITL data in digital format. The supplier is responsible to supply an ITL Excel file with each ITL form, there must be no inconsistencies between the data contained in the ITL Excel file and the respective data on the ITL form. The format and required data fields for the ITL Excel file are defined in Appendix E below. Cover Letter A cover letter is a supplier transmittal document that describes the ITL package being transmitted and contains the ITL serial number. This cover letter must also be signed by the IAI representative at the sending supplier's facility. (See Appendix G). קובץ אקסל ITL קובץ הכולל את נתוני ה- ITL בפורמט דיגיטלי. באחריות הספק לספק קובץ אקסל ITL עם כל טופס,ITL אסור שתהיה חוסר עקביות בין המידע הכלול בקובץ האקסל של ה- ITL והמידע התואם בטופס ה- ITL. הפורמט ושדות המידע הנחוצים עבור קובץ האקסל של ה- ITL מוגדרים בנספח ה' למטה. כתב תכולה - מסמך מסירה המתאר את חבילת ה- ITL המועברת ומכיל את מספר ITL הסידורי. מכתב תכולה זה חייב אף הוא להיות חתום בידי נציג תע"א השולח. (ראה נספח ז ) ITL Package A group of documents in a digital zip file comprising: 1. Completed ITL form, (Appendix B, C or D). File name format: <ITL serial #_F>.pdf. 2. ITL Excel file (Appendix E) File name format: <ITL serial #>.xls 3. ITL Route Cards (Planning Operation Cards) File name format: Eg.<ITL serial #_PC1>.pdf or.ppt or doc etc. 4. Cover letter (Appendix G) File name format: <ITL serial #_CL>.pdf Zip File name format: <ITL serial #>.zip חבילת - ITL קבוצת מסמכים בקובץ ZIP דיגיטלי הכוללת: 1. טופס ITL מלא, (נספחים ב', ג' או ד'). מבנה שם הקובץ:.<ITL serial #_F>.pdf 2. קובץ אקסל ITL (נספח ה'). מבנה שם הקובץ:.<ITL serial #>.xls 3. כרטיסי ניתוב ITL (כרטיסי ביצוע תכנון). מבנה שם הקובץ:.<ITL serial #_PC1>.pdf 4. מכתב תכולה (נספח ז'). מבנה שם הקובץ:.<ITL serial #_CL>.pdf מבנה שם הקובץ:.<ITL serial #>.zip Quality Package (Ref CAG 9000) A group of documents comprising an Acceptance and Delivery Record provided by the manufacturer s Quality department. The Acceptance and Delivery Record comprises documents such as : חבילת איכות (ראה (CAG 9000 קבוצת מסמכים הכוללת דוח קבלה ומסירה שסופק על-ידי מחלקת האיכות של היצרן. דוח הקבלה והמסירה יכיל מסמכים כגון: 3.16 a Cover - Contents א כתב תכולה תוכן b Fatigue and Fracture Critical Parts ב חלקים קריטיים מבחינת עייפות ושבר

6 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 6 הנדון Title no. Procedure דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) c Loose Parts ג חלקים חופשיים או חלקי עזר d Open Operations/Work to be Accomplished/Items Short (ITL package) e Test Results f List of Non-conformances g Serialized Items Installed h Supplier Certificate of Conformance. I Configuration Management declaration. Supplier A Co producer or Subcontractor that supplies an OPPS defined product that next assembles into a CAG product. CAG: Commercial Aircraft Group QM: Quality Management QMP: Quality Management Procedure ה ו ז ח ט ד פעולות/עבודות פתוחות שיש לבצע / פריטים חסרים (חבילת (ITL תוצאות בדיקות רשימת אי-התאמות פריטים ממוספרים מותקנים אישור תאימות של הספק. הצהרת ניהול תצורה. ספק יצרן משותף או קבלן משנה המספק מוצר המוגדר ב- OPPS המורכב לאחר מכן במוצר של חטכ"א. חטכ"א: חטיבה כלי טיס אזרחיים נ"א: ניהול איכות נוהל נ"א: נוהל ניהול איכות Responsibility and Authority 4 סמכויות ואחריות Each Supplier is responsible to: כל ספק אחראי: 4.1 Prepare planning for all received engineering and OPPS requirements in accordance to the effectivities defined therein. להכין תכנון עבור כל דרישות התכולה ההנדסית ו- OPPS בהתאם להתאמות המוגדרות בנוהל זה Accomplish and certify that the planned tasks generated by received engineering have been completed; or, off-load using the Incomplete Task Log (ITL) process as defined herein. להשלים ולאשר כי המטלות המתוכננות הנוצרות ע"י התכולה ההנדסית שהתקבלה הושלמו; או, לבצע ניפוי תוך שימוש ביומן מטלות בלתי מושלמות (ITL) כמוגדר בנוהל Verify that the as built component, along with the incomplete task log, is equivalent to received engineering and OPPS for that component at the time of shipment. לוודא כי רכיב "כפי שהוא", בצירוף יומן המטלות הבלתי מושלמות, שווה לתכולה ההנדסית שהתקבלה ול- OPPS עבור אותו רכיב במועד המשלוח Supply all necessary parts, tools or specialty items required to accomplish the ITL tasks that are off-loaded, or make all necessary arrangements through the IAI representative to provide these items through an alternate source. לספק את החלקים, הכלים או הפריטים המיוחדים הנחוצים לצורך השלמת מטלות ה- ITL המנופות, או לבצע את כל הסידורים הדרושים באמצעות נציג תע"א כדי לספק פריטים אלה באמצעות מקור חלופי. 4.4

7 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 7 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) 4.5 Supplier's configuration management system על מערכת ניהול התצורה של הספק 4.5 and processes must provide for the positive ותהליכיו להבטיח פיקוח חיובי על המוצרים control of deliverable products manufactured הניתנים לאספקה המיוצרים תחת מפרט under Outside Production Planning Specification תכנון ייצור חוץ (OPPS) כמוגדר בנוהל זה. (OPPS) as defined herein. 5 Work Instructions (Method) 5 הוראות עבודה (שיטה) 5.1 REQUIREMENTS: 5.1 דרישות: Procedure "Supplier/Subcontractor Configuration Management Requirements" requires positive configuration control of products manufactured by formal installation planning, and if approved by IAI, the transfer of unaccomplished planning tasks to IAI as defined in this procedure. נוהל "דרישות ניהול תצורה מספק/קבלן משנה" דורש פיקוח תצורה חיובי על מוצרים המיוצרים באמצעות תכנית התקנה צורנית, ובמידה והם מאושרים ע"י תע"א, העברה של מטלות התכנון הבלתי מושלמות לתע"א כמוגדר בנוהל זה Supplier's Major component deliveries and task transfers must be managed and controlled by a traceable flow of planning from receipt of engineering, through certification, to ensure that planning has been accomplished. על אספקת הרכיב העיקרי והעברת המטלות של הספק להיות מנוהלת ומפוקחת באמצעות זרימת תכנון עקיבה מקבלת התכולה ההנדסית, דרך האישור, כדי להבטיח את השלמת התכנון Supplier will initiate, flow down and document planning for each deliverable component- Model/unit number within its manufacturing responsibility. This responsibility continues to the point of final aircraft acceptance by the Airworthiness Authorities (Export C of A) הספק יזום, יזרים מטה ויתעד את התכנון עבור כל רכיב הניתן לאספקה מספר דגם/יחידה תחת אחריות היצור שלו. אחריות זו תמשיך עד לנקודה של הקבלה הסופית של המטוס ע"י הרשויות המאשרות (ייצוא C מתוך A) ניפוי מטלות העשויות להיות מועברות ליצרן TASKS: SCREENING POTENTIAL OFF-LOAD אחר: A screening function (incl. IAI representation) will be established at each supplier location to review all open tasks by model/unit number to determine potential tasks to be off-loaded. New and/or added tasks (planned) will be reviewed to identify those items that cannot be accomplished before delivery. The time to begin this screening process will not exceed four weeks before scheduled factory completion of a deliverable end-item. באתר של כל יצרן יוקם מנגנון (function) ניפוי (הכולל ייצוג של (IAI שמטרתו לבדוק את כל המטלות הפתוחות לפי דגם/מספר יחידה ולקבוע מטלות מועמדות להעברה ליצרן אחר. מטלות חדשות ו/או נוספות (מתוכננות) ייבחנו כדי לאתר פריטים שלא ניתן להשלים את ביצועם לפני מועד המסירה. תהליך ניפוי זה יתחיל לכל המאוחר 4 שבועות לפני המועד המתוכנן של גמר הכנת פריט סופי בר מסירה

8 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 8 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) The supplier will establish a cut-off no more than היצרן השותף יקבע מועד סוגר שלא יהיה two weeks before scheduled delivery after which מאוחר מאשר שני שבועות לפני האספקה no planned tasks should be logged against the המתוכננת. לאחר מועד זה לא תירשמנה component. All planned tasks available before שום מטלות מתוכננות ליד הרכיב. כל the cut-off date will be logged against each המטלות המתוכננות הזמינות לפני המועד delivery. affected unit for accomplishment before הסוגר יירשמו ליד כל יחידה מושפעת לביצוע לפני האספקה The screening function will determine but is not limited to the following: Operations that cannot be completed because of (1) part shortages, (2) sequence, or (3) schedule. Operations that can be certified as prior accomplished or intent accomplished. Items to be shipped as loose parts, shipped later, or procured by the recipient. Schedule of on-dock dates for arrival of parts (described elsewhere on this procedure) at IAI. Operations that must be completed before delivery to ensure structural stability for shipment. Operations that must be completed because of lack of IAI capability. Operations that must be completed because of the unavailability of tools at IAI. Support equipment tools or fixtures required by IAI. Best trade-off, based on manufacturer and receiver schedule considerations, between shipping late and shipping with open task. Quality Assurance Non Conformance Reports (NCR) to be processed. ITL PREPARATION: The ITL preparer will screen all task planning logged against a component to determine which מנגנון הניפוי יקבע את הנקודות הבאות (אבל לא יהיה מוגבל להן): פעולות שאי אפשר להשלים בגלל (1) מחסור בחלקים, (2) סדר פעולות, או (3) לוח זמנים. פעולות שאפשר לאשר שבוצעו מקודם או שבוצעו בתוך מסגרת אישור קיים. פריטים שיישלחו כחלקים חופשיים, שישלחו מאוחר יותר, או שהמקבל ישיג אותם. לוח זמנים של מועדי הגעה של חלקים (מתוארים במקום אחר בנוהל זה) בתע"א. פעולות שיש להשלים לפני המסירה כדי להבטיח יציבות מבנית לצורך המשלוח. פעולות אותן יש להשלים עקב חוסר יכולת מצד תע"א. פעולות אותן יש להשלים עקב מחסור בכלים בתע"א. כלי עזר ומקבעים הדרושים על-ידי תע"א. שקלול התמורות הטוב ביותר בין משלוח באיחור ומשלוח עם מטלה פתוחה, מבוסס על שיקולי לוחות הזמנים של היצרן ושל המקבל. דוחות אי התאמה (NCR) של ניהול איכות שיש לטפל בהם. הכנת ITL מכין ה- ITL ינפה את כל תכנון המטלות שנרשם מול רכיב נתון כדי לקבוע איזה

9 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 9 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) tasks must be completed prior to release to מטלות יש להשלים לפני שחרור למשלוח. shipping. This screening process will include but תהליך ניפוי זה יכלול את הנקודות הבאות, is not limited to: אבל לא יהיה מוגבל להן: Prior or intent accomplished before shipment. Potential impact to receiver. Parts availability (dates for shipment). Clarity of planning. Tools, special equipment, etc., required. Scheduled or unscheduled tasks. Verification that OPPS, engineering or equivalent document requirements effective on the component have been converted to planning and that all planning not stamped off as complete has been documented in the ITL. If the component will be presented for shipment with an open task or with no open task. "No open task" on component: An ITL package must be completed on all deliverable components. The ITL package for a deliverable component with no open tasks will be the same as one with open tasks, except that the ITL form will read NO OPEN TASK AT TIME OF SHIPMENT (See Appendix C). "Open tasks" on components: The ITL package for a component with open tasks is to be completed as follows: The Supplier's Quality Department is responsible to have the Planning Department convert open NCR tasks to ITL R/Cs, thus allowing the administrative closing of the NCR. Open NCR ITL R/Cs must be assigned an operation number and must refer to the NCR serial number. The NCR must state Administratively closed and transferred to ITL serial number xxx-x-xxxx-00. מה בוצע קודם או בתוך מסגרת אישור קיים accomplished) (intent לפני המשלוח. השפעה פוטנציאלית על המקבל. זמינות חלקים (מועדי משלוח). בהירות התכנון. כלים, ציוד מיוחד וכו' הדרושים. מטלות מתוכננות או לא מתוכננות. וידוא כי דרישות למסמכי,OPPS תכולה הנדסית או מסמכים זהים המתאימים לרכיב הוסבו לתכנון וכי כל התכנון אשר לא הוחתם כמושלם תועד ב- ITL. האם הרכיב יוגש למשלוח עם מטלה פתוחה או ללא מטלה פתוחה. רכיב ללא מטלה פתוחה: יש להשלים חבילת ITL לגבי כל הרכיבים ברי מסירה. חבילת ITL לגבי רכיב בר מסירה "ללא מטלות פתוחות" תהיה זהה לזו "עם מטלות פתוחות", פרט לכך שעל טופס ITL יהיה כתוב "ללא מטלות פתוחות בזמן המשלוח" (ראה נספח ג'). רכיב עם מטלות פתוחות: חבילת ITL לגבי רכיב עם "מטלות פתוחות" תושלם בהתאם לשרשרת האירועים הבאה: מחלקת האיכות של הספק תהיה אחראית לכך שמחלקת התכנון תסב מטלות NCR פתוחות ל- R/C ITL (כרטיס ניתוב), מה שיאפשר סגירה מנהלית של ה- NCR. לתכנון הפעולות של NCR פתוח יש להקצות מספר פעולה, ועליו להתייחס למספר הסידורי של ה- NCR. על ה- NCR יש לציין "נסגר מנהלית והועבר למספר ITL

10 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 10 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) Forward the administratively closed NCR to the יש להעביר את ה- NCR."xxx-x-xxxx-00 IAI Quality Records Department. A copy of the שנסגר מנהלית למחלקת דוחות האיכות של closed-out NCR must be provided in the Quality תע"א. יש לכלול עותק של ה- NCR הסגור package. בתוך חבילת ה- ITL The Supplier's Planning Department will convert all unaccomplished route cards to an ITL-R/C, in English for each task. These ITL Route Cards must be in the form of digital files and must be sent to IAI in the delivery ITL package with the ITL form. Partially worked route cards must be re planned to ITL-R/Cs to define only the unaccomplished tasks being transferred to the ITL. The unaccomplished tasks on the Supplier's route card must state Administratively closed and transferred to ITL serial number xxx-x-xxxx-00. The original R/C will be forwarded to the supplier s Quality Records section after the transfer of operations to the ITL-R/C. Creation and distribution of the ITL: The proper identification of an ITL at creation is by ITL Serial Number. The basic ITL prepared for component delivery to IAI will be serialized starting with 00 designations, as depicted in Appendix B. At least two weeks before scheduled delivery, a preliminary ITL defining all tasks that cannot be accomplished before shipment to IAI will be prepared, including all elements of the ITL (Appendix B) and copies of the Route Cards, EO s and other applicable data for tasks to be off-loaded. This will be presented to the IAI representative for review and a copy attached to an ITL request letter (Appendix F) sent to the CAG Contracts Manager for approval. This process will also be repeated one week before scheduled delivery. Preparation of the preliminary ITL and procedures should be מחלקת התכנון תסב את כל המטלות שלא הושלמו ל- ITL-R/C (כרטיס ניתוב) באנגלית עבור כל מטלה. על כרטיסי ניתוב אלה להיות בפורמט דיגיטלי ולהישלח לתע"א בחבילת ITL עם טופס הו- ITL. יש לערוך מחדש כרטיסי פעילויות שבוצעו בחלקם, כדי שיכללו רק את המטלות הבלתי מושלמות המועברות ליצרן. על המטלות הבלתי מושלמות על כרטיס הניתוב של הספק "נסגר מנהלית והועבר למספר."xxx-x-xxxx-00 ITL אחרי העברת הפעילויות של ה-,ITL-R/C תעביר מחלקת התכנון את ה- R/C המקורי למדור התיוק של מנגנון האיכות של היצרן המתאים. יצירה והפצה של ה- ITL : זיהוי נאות של ITL בעת יצירתו יהיה באמצעות המספר הסידורי של ה- ITL. ה- ITL הבסיסי שיוכן עבור אספקת הרכיב לתע"א יקבל מספר סידורי המתחיל ב - 00, כמתואר בנספח ב'. לפחות שבועיים לפני מועד האספקה המתוכנן, יוכן ITL ראשוני המגדיר את כל המטלות שלא ניתן להשלימן טרם המשלוח לתע"א, הכולל את כל מרכיבי ה- ITL (נספח ב') ועותקים של כרטיסי הניתוב, -EO ים וכל הנתונים הרלוונטיים האחרים לגבי מטלות שיש להעביר ליצרן אחר. מסמכים אלו יוגשו לנציג תע"א לבדיקה יחד עם עותק ממכתב הבקשה (נספח ו') שנשלח למנהל החוזה בחטכ"א לאישור. שבוע לפני המועד המתוכנן לסיום הייצור תהיה חזרה על תהליך זה. על הכנת ה- ITL הראשוני והנהלים להיות תואמים לפעולות

11 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 11 הנדון Title no. Procedure דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) consistent with suppliers internal operations. הפנימיות של היצרנים When the ITL content is finalized the ITL package should be prepared. Changes made subsequent to the first approval must be sent to the CAG Contract Manager for approval. After receipt of CAG Contract Manager approval, obtain signatures of approval on the prepared ITL form. Signatures are required from Supplier's Manufacturing Control, Factory, Tooling, Inspection and the IAI inspection representative. Prepare the ITL package in digital format. the Digital ITL package, including the cover letter (Appendix G), to the IAI Contract Manager, Configuration Manager and Quality Manager. Enter the original signed copy of the ITL form and the digital ITL package on CD into the delivery Quality Package After CAAI acceptance of component, transfer the Digital ITL Package via FTP to the IAI FTP site "EDEX" to the address defined by the IAI Contract Manager. Presentation Of Component For Final Acceptance And Delivery: Presentation of a component for final acceptance will be accomplished in the following manner: Present component and ITL package to supplier s internal quality assurance department for review and inspection. Submit component and ITL package to IAI representative for appropriate inspection. Supplier s internal quality assurance department will stamp and date shipping document(s) and present component and ITL package to the CAAI representative. Note: Authorization can be obtained and עם השלמת התוכן של ה- ITL יש להכין את חבילת ה- ITL. שינויים שנעשו לאחר האישור הראשוני חייבים להישלח למנהל החוזה בחטכ"א לאישור לאחר קבלת אישור מנהל החוזה בחטכ"א, על כל טופס ה- ITL המוכן לשאת חתימות אישור. חתימות נדרשות מבקרת הייצור, המפעל, מחלקת כלים ובקרה של הספק ומן הנציג הסוקר של תע"א. חבילת ה- ITL תוכן בפורמט דיגיטלי. חבילת ה- ITL הדיגיטלית, כולל מכתב התכולה (נספח ז'), תישלח למנהל החוזים, מנהל התצורה ומנהל האיכות של תע"א. העותק המקורי החתום של טופס ה- ITL וחבילת ה- ITL הדיגיטלית יוכנסו על גבי CD לחבילת האיכות שתישלח. לאחר קבלת הרכיב ע"י רת"א, תועבר חבילת ה- ITL הדיגיטלית לאתר ה- FTP של תע"א "EDEX" לכתובת שתוגדר ע"י מנהל החוזים של תע"א. הגשת רכיב לקבלה סופית ומסירה: הגשת רכיב לקבלה סופית תבוצע באופן הבא: הרכיב וחבילת ה- ITL יוגשו למחלקה ניהול האיכות הפנימית של היצרן לצורך סקר וביקורת. הרכיב וחבילת ה- ITL יוגשו לנציג תע"א לביקורת מתאימה. מחלקת ניהול האיכות הפנימית של היצרן תחתים את מסמך(י) המשלוח ותטביע תאריך עליהם, ותגיש את הרכיב ואת חבילת ה- ITL לנציג רת"א. הערה: באמצעות נציג IAI ניתן לקבל

12 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 12 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) arrangements can be made through the IAI אישור ולבצע את הסידורים הדרושים representative to accomplish some item(s) in the לביצוע סעיפים מסוימים ב- ITL לאחר ITL after acceptance and before departure from הקבלה ולפני שהרכיב יוצא מהמפעל של the manufacturer s plant. This work would היצרן באמצעות נציג תע"א. באופן זה יקטן minimize tasks to be off-loaded. However, the ITL מספר המטלות שיועברו ליצרן אחר. עם package must be updated to reflect only open זאת, יש לעדכן את ה- ITL כך שהוא ישקף tasks at the time of shipment. This procedure רק מטלות שהינן פתוחות בזמן המשלוח. אי cannot be followed after acceptance by CAAI has אפשר לפעול בדרך זו לאחר הקבלה על-ידי been obtained. רת"א Upon acceptance of component by the CAAI and after their stamps have been placed on the shipping traveler, the component will be released for packaging and transportation. Release items for shipment. Submission Of ITLs On Delivered Components (Supplemental ITLs): Subsequent to the delivery of a component to IAI, any Engineering, OPPS, MRB or planning tasks that are required on the component but were not accomplished before delivery or recorded on the delivery ITL must be documented on a Supplemental ITL. Supplemental ITLs will also be issued to transfer tasks relating to any engineering or OPPS requirements released subsequent to component delivery. Supplemental ITLs must be submitted within two weeks after issuance of any engineering or OPPS changes subsequent to component delivery. Concurrence by the IAI representative and supplier are required to alter this time span. ITL reviews should be conducted weekly to determine supplemental ITLs that should be generated as soon as possible due to degree of difficulty, safety of flight, and/or line position of aircraft. Arrangements for supply of parts, tools or personnel, etc., required to accomplish the tasks are the responsibility of the ITL originator via the IAI representative. לאחר קבלת הרכיב ע"י רת"א והחתמת תעודת המשלוח, ישוחרר הרכיב לאריזה והובלה. הפריטים ישוחררו למשלוח. הגשת יומני ה- ITL על רכיבים שכבר נמסרו (יומני ה- ITL נוספים): לאחר אספקת הרכיב לתע"א, יש לתעד מטלות תכולה הנדסית, MRB,OPPS או תכנון כלשהן, הנחוצות עבור הרכיב אך לא הושלמו או נרשמו על ה- ITL של האספקה טרם האספקה, על ITL נוסף. ITLs נוספים יונפקו גם עבור העברת המשימות המתייחסת לדרישות תכולה הנדסית או OPPS כלשהן אשר תפורסמנה לאחר אספקת הרכיב יש להגיש ITL נוספים בתוך שבועיים לאחר פרסום שינויי תכולה הנדסית או OPPS כלשהם לאחר אספקת הרכיב. נדרשת הסכמה הדדית של נציג תע"א ושל הספק על מנת לשנות פרק זמן זה. יש לבצע סקירות ITL מדי שבוע כדי לקבוע אילו ITL נוספים יש ליצור מוקדם ככל הניתן עקב רמת הקושי, בטיחות הטיסה, ו/או מיקום הקו של המטוס. הסדרת האספקה של חלקים, כלים או כוח אדם וכו', הנדרשים להשלמת המטלות, הינה באחריות שולח ה- ITL באמצעות נציג תע"א.

13 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 13 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) ITLs ready for submission should be presented יש להציג ITL המוכנים למשלוח לנציג to the IAI representative for review and approval תע"א לסקירה וחתימה מאשרת. החתימות signature. The only signatures required on היחידות הנדרשות על ITL נוספים הינן אלה originator, Supplemental ITLs are those of the של השולח, נציג המנגנונים המושפעים the affected functions representative and the IAI ונציג תע"א. representative Supplemental ITLs are to be prepared in digital format in a Digital ITL package. the Digital ITL package, including the cover letter (Appendix G), to the IAI Contract Manager, Configuration Manager and Quality Manager. Transfer the Digital ITL Package via FTP to the IAI FTP site "EDEX" to the address defined by the IAI Contract Manager. Non Design (Build to Print) Suppliers providing supplemental ITLs for components sent to IAI do not provide planning operation cards for engineering changes received subsequent to delivery of a component. Only a Supplemental ITL form defining the engineering document number and revision of the change will be furnished, along with necessary parts. Planning operation cards must be provided for any task other than those based on engineering. Note: Each Supplemental ITL form will be numbered with an ITL Serial Number. Parts Shipments For ITL Items: All parts shipments will be expedited by the supplier since these tasks are out-of-station. Shipment of parts will be made in kits. (If so approved by IAI As required items will not be included in the kit). All ITL part shipment kits will contain a Bill of Material, which will include the following information: - Part number ITLs נוספים יוכנו בפורמט דיגיטלי בחבילת ITL דיגיטלית. יש לשלוח את חבילת ה- ITL הדיגיטלית, כולל מכתב התכולה (נספח ז'), בדואר אלקטרוני אל מנהל החוזים, מנהל התצורה ומנהל האיכות של תע"א. חבילת ה- ITL הדיגיטלית תועבר לאתר ה- FTP של תע"א "EDEX" לכתובת שתוגדר ע"י מנהל החוזים של תע"א ספקים לא מתכננים ("ייצור לפי שרטוט") המספקים ITL נוספים עבור רכיבים הנשלחים לתע"א אינם מספקים כרטיסי תכנון פעולות עבור שינויי התכולה ההנדסית המתקבלים לאחר אספקת המוצר. יסופק רק טופס ITL נוסף, המגדיר את מספר המסמך והבדיקה מחדש של השינוי, ביחד עם החלקים הדרושים. יש לספק כרטיסי תכנון פעולות עבור כל מטלה פרט למטלות המבוססות על תכולה הנדסית. הערה : כל טופס ITL נוסף ימוספר ע"י מספר ITL סידורי. משלוח חלקים לגבי פריטי :ITL משלוח כל החלקים יואץ ע"י הספק מאחר שמטלות אלה מתבצעות מחוץ לתחנה. משלוח חלקים יבוצע באמצעות ערכות. (פריטים "בהתאם לנדרש" לא ייכללו בערכה במידה והדבר מאושר ע"י תע"א). כל משלוח חלקי ITL יכלול מפרט חומרים שיכיל את המידע הבא:

14 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 14 no. Procedure Title הנדון דרישות בהעברת עבודה Supplier Task Transfer Requirements (ITL) - Nomenclature - מספר החלק - Quantity - נומנקלטורה - ITL number - כמות - ITL item number - מספר ITL - Tool number (if any) - מספר פריט ITL - Item cost (if applicable) - מספר הכלי (במידה וקיים) - Shipping inspector s stamp - עלות הפריט במידה ומתאים) - חותמת בודק המשלוח A summary shipping status of ITL parts will be מחלקת החומרים של תע"א תקבל מדי Department. provided weekly to the IAI Materials שבוע דוח מסכם על מצב המשלוח של חלקי This status by ITL number will include shipping דוח המצב יהיה מסודר לפי מספרי.ITL information on parts shipped and/or Estimated ויכיל מידע לגבי החלקים שנשלחו ו/או ITL Completion Dates (ECDs) on parts not shipped תאריכי סיום מוערכים (ECD) לגבי חלקים שלא נשלחו If all parts necessary to complete an operation are available, except a highly critical shortage item (generally high-dollar or hard-to-build), that ITL operation kit can be sent incomplete to allow work to be accomplished. Receipt of ITL Package and Accomplishment of ITL Tasks In IAI: Action Required by IAI personnel (Task Accomplishment) for both Delivery ITL and Supplementary ITLs: Configuration Management Will enter all ITL tasks from the Supplier's ITL digital Packages into the Mantra system as ITL type Engineering Orders. These Engineering Orders will have the Document Identification of the ITL task number e.g.: 30P ; 30P ; etc. The Supplier supplied ITL route cards in digital format associated to each ITL task, (as called out in the ITL form and in the ITL excel file) will be released as associated files within the ITL task EO in Mantra. אם כל החלקים הנחוצים להשלמת פעולה זמינים חוץ מפריט במחסור שהוא קריטי ביותר (בדרך כלל פריט שהוא או יקר מאוד או קשה לייצור), ניתן לשלוח את ערכת ה- ITL במצב לא שלם כדי לאפשר את ביצוע העבודה. קבלת חבילת ITL והשלמת משימת ITL בתע"א: פעולה נדרשת ע"י עובדי תע"א (השלמת מטלה) הן עבור ה- ITL של האספקה והן עבור ITL נוספים: ניהול תצורה יכניסו את כל מטלות ה- ITL מחבילת ה- ITL הדיגיטלית של הספק למערכת ה"מנתרה" כפקודות תכולה הנדסית מסוג.ITL פקודות תכולת הנדסית אלה תישאנה את זיהוי המסמך של מספר מטלת ה- ITL. לדוגמא: ;30P P ; וכו'. כרטיסי הניתוב בפורמט דיגיטלי המקושרות לכל מטלת ITL (כמתואר בטופס ה- ITL ובקובץ האקסל של ה- ITL ), המסופקות ע"י הספק, ישוחררו כקבצים מקושרים במסגרת

15 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page ה- EO של מטלת ה- ITL ב"מנתרה". Note: This process will be continuous as new tasks become workable and as supplemental ITLs are received. Production Engineering Will analyze each ITL task EO in Mantra (by model/sequence to determine the most practical groupings by component area, method of accomplishment, and sequence requirements - within schedule constraints) and release production planning accordingly to fully accomplish the task in IAI on the appropriate component. Note: Traceability to the original supplier s task numbers must be maintained. Configuration Management will track the accomplishment of the task in both the production planning and on the component in the Configuration Management change control system and produce periodic status reports. Quality Management will validate that the ITL tasks for all components relating to a specific aircraft are accomplished before providing the final Aircraft Configuration Declaration. Quality management will archive all Supplier ITL packages (including the Supplier's ITL route cards) in IAI s Quality Records. COMMUNICATIONS RELATING TO ITL OPERATIONS DESCRIBED IN THIS DOCUMENT Communication from Suppliers should be addressed directly to the responsible department at IAI as follows: ITL shortages should be addressed directly to the CAG Buyer. The following communications are required from all Suppliers of major assembly components: Shortage status will be provided weekly regarding all ITL shortages owed to IAI. הערה: תהליך זה יהיה מתמשך ככל שמטלות חדשות תהפוכנה ברות-ביצוע ו- ITL נוספים יתקבלו הנדסת ייצור ינתחו את ה- EO של כל מטלת ITL ב"מנתרה" (לפי דגם/רצף כדי לקבוע את אופן הקיבוץ המעשי ביותר לפי אזור הרכיב, אופן ההשלמה, דרישות הרצף במסגרת מגבלות לוח הזמנים) וישחררו תכנון מוצר בהתאם ע"מ להשלים באופן מלא את המטלה בתע"א כל הרכיב המתאים. הערה: יש לשמור על עקיבותן של מספרי המטלה המקוריים של הספק. ניהול תצורה יעקבו אחר השלמת המטלה הן בתכנון הייצור והן ברכיב במערכת בקרת שינויי ניהול תצורה ויפיקו דוחות מצב תקופתיים. ניהול איכות יאמתו את השלמת כל מטלות ה- ITL עבור כל הרכיבים המתייחסים למטוסים ספציפיים לפני אספקת הצהרת התצורה הסופית של המטוס. ניהול איכות יגנזו את כל חבילות ה- ITL של הספק (כולל כרטיסי הניתוב של הספק) ברשומות האיכות של תע"א. תקשורות המתייחסות לפעולות ITL המתוארות במסמך זה על היצרנים השותפים לשלוח הודעותיהם ישירות למחלקה האחראית בתע"א כדלקמן: יש לשלוח חלקים חסרים ב- ITL ישירות למחלקת החומרים של תע"א. התקשורות הבאות נדרשות מכל הספקים של רכיבי הרכבה עיקריים: דוח מצב חוסרים יסופק מדי שבוע בנוגע לכל חוסרי ה- ITL הקיימים כחוב לתע"א

16 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page מידע משלוח רכיבים יסופק לתע"א ע"י הספק מיד עם שחרור הרכיב למשלוח. Component shipping information will be provided to IAI by the supplier as soon as the component is released for shipping. Master AWB No., House Bill No., Container No., etc., should be provided for tracking purposes. Reports will be provided on any delays in supplying components/parts to the CAG Buyer and recovery plans will be furnished when appropriate. מספר שטר מטען ראשי, מספר שטר בית, מס. קונטיינר וכו', יסופקו למטרות מעקב. דוחות יסופקו על כל איחור באספקת רכיבים/חלקים לקניין חטכ"א ותכניות הזבת מוצר תסופקנה בעת הצורך References 6 סימוכין 6.1 This Procedure conforms to the following requirements Standards : ISO 9001:2008 "Quality Management Systems - Requirements". (2) AS9100 International Standard: "Quality Management Systems Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations. נוהל זה עונה על הדרישות של התקנים הבאים: (1) ת"י - ISO 9001:2008 " מערכת ניהול איכות דרישות", (2) תקן בינלאומי :AS9100 "מערכות ניהול איכות דרישות עבור תעשיית התעופה, החלל והביטחון" CAG CM Procedure "Supplier/Subcontractor Configuration Management Requirements". נוהל בקרת תצורה "דרישות ניהול תצורה מספק/קבלן משנה" QM Procedure CAG 9000 " Quality and Airworthiness Requirements for Suppliers". נוהל ניהול איכות CAG 9000 "דרישות איכות וכושר אווירי עבור ספקים" Appendices 7 נספחים 7.1 Appendix A - Sample of Incomplete Task Log Form and explanation of the form fields. נספח א' דוגמא של טופס משימה בלתי מושלמת והסבר על השדות בטופס Appendix B - Example of executed Basic ITL Form For use at delivery of product. נספח ב' דוגמא של טופס ITL בסיסי שבוצע לשימוש בעת אספקת המוצר Appendix C - Example of executed "No Open Task ITL Form - For use at delivery of product. נספח ג' דוגמא של טופס ITL "ללא מטלה פתוחה" שבוצע לשימוש בעת אספקת מוצר Appendix D - Example of executed Supplemental ITL Form For use after delivery of product. נספח ד' דוגמא של טופס ITL נוסף שבוצע לשימוש לאחר אספקת המוצר. 7.4

17 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page Appendix E - Example of ITL Excel File format For use with all ITL packages. Appendix F - Request Letter. Appendix G - Cover Letter. נספח ה' דוגמא של פורמט קובץ אקסל של - ITL לשימוש עם כל חבילות ה- ITL. נספח ו' מכתב בקשה. נספח ז' מכתב תכולה ישראל מטלסקי Israel Matelski ראש מינהל נ "א חטכ"א CAG QM Director

18 ב( א( ג( ה( ו( ד( ז( מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 18 תיאור נספחים נספח מטרה לתעד העברת מטלות מספק לתע"א במטרה לשמור על התצורה ההנדסית של כלי טיס. שימוש עם כל משלוח של רכיב בנוי לפי OPPS ( טופס ITL ותיאור של שדות ה- ITL ( דוגמת ITL אספקה בסיסי (00) שבוצע להעביר מטלות שלא הושלמו מספק לתע"א, על בסיס התכולה ההנדסית האחרונה שנתקבלה עד לתאריך הסוגר. בעת שליחת רכיב לתע"א ( דוגמת טופס ITL "ללא מטלות פתוחות" לתעד כי הרכיב יוצר על בסיס התכולה ההנדסית האחרונה וכי לא קיימות מטלות פתוחות להעברה. בעת שליחת רכיב לתע"א. ( דוגמת טופס ITL "נוסף" לתעד את העברת המטלות לאחר משלוח של רכיב לתע"א. טפסים אלה מציגים מטלות משלימות נוספות בלבד, הן אינן מציגות את מטלות ה- ITL הבסיסיות 00 המקוריות. עם שחרור תכולה הנדסית לאחר משלוח רכיב לתע"א. ( פורמט קובץ אקסל של ITL להגדיר את הדרישה הרשמית של ה- ITL. יש לשחוח קובץ אקסל של ITL עם כל ITL (הן בסיסי והן משלים). ITL (הן ( מכתב בקשה לעדכן את תע"א כל כוונה להעביר מטלות פתוחות, להגדיר את תוכן המטלה המוצעת לשם קבלת אישור תע"א. לפני כל כל העברה של בסיסי והן משלים). ( מכתב תכולה נשלח בכל חבילת ITL דיגיטלית לליווי נתוני ה- ITL. עם כל העברה של והן משלים). ITL (הן בסיסי

19 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 19 DESCRIPTION OF APPENDICES APPENDIX PURPOSE WHEN USED (A) Blank ITL Form and description of ITL fields. To document the transfer of tasks from supplier to IAI in order to maintain engineering configuration of aircraft. With every delivery of an OPPS-built component (B) Example of Completed Basic Delivery (00) ITL. (C) Example of "No Open Task" ITL (D) Example of "Supplemental" ITL To transfer incomplete tasks from supplier to IAI on latest released engineering as of cut-off date. To document that the component has been manufactured in accordance to the latest released engineering and that there are no open tasks to transfer. To document the transfer of tasks after the shipment of a component to IAI. These forms show only supplementary additional tasks, they do not show the original basic 00 ITL tasks. When a component is being delivered to IAI When a component is being delivered to IAI Upon release of engineering after shipment of component to IAI. (E) ITL Excel file format To define the official ITL requirement. An ITL Excel file must be sent with each and every ITL (both Basic and Supplementary) (F) Request letter (G) Cover Letter To notify IAI of intention to transfer open tasks, to define the proposed task content for the purpose of receiving IAI approval. Sent in each ITL digital package to accompany the ITL Data. Before each and every ITL transmission. (both Basic and Supplementary) With each and every ITL transmission. (both Basic and Supplementary)

20 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 20 Appendix "A" Blank ITL Form QA Form # See next page for description of fields

21 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 21 Description of ITL (Incomplete Task Log) fields מידע המתייחס ל- ITL (יומן מטלה לא מושלמת) 1 1 Component Supplier Name שמו של ספק הרכיב (תע"א או יצרן שותף) 2 2 קוד ספק של תע"א עבור הספק המוגדר בשדה IAI Supplier Code for the Supplier defined in field 1 1 above. למעלה. 3 3 User - IAI המשתמש תע"א 4 4 מספר החלק של הרכבת הרכיב המסופק כמוגדר The part number of the Component Assembly being delivered as defined on the OPPS ב- OPPS. 5 5 שם הרכבת הרכיב המסופק כמוגדר ב- OPPS. The name of the Component Assembly being delivered as defined on the OPPS 6 6 מודל האפקטיביות והמספר הסידורי של המטוס The Effectivity Model and Aircraft Serial Number for which the Component Assembly was produced. עבורם יוצרה הרכבת הרכיב. 7 7 המספר הסידורי של - ITL מודל האפקטיביות של - Model ITL serial number - Aircraft Effectivity המטוס מספר קוד הרכיב העיקרי המספר הסידורי של - number Major Component code # Aircraft Serial ITL Sequence Number. המטוס מספר ITL רציף Eg.: 30P for the basic Delivery ITL לדוגמא: P עבור אספקת ITL בסיסית 30P for the 1st Supplemental P עבור האספקה הנוספת הראשונה. 30P for the 2nd Supplemental P עבור האספקה הנוספת השנייה וכו'. Etc. 8 8 Page number and total Pages in ITL form. מספר העמוד ומספר העמודים הכולל ב- ITL. 9 9 Date of ITL submittal to IAI. תאריך הגשת ה- ITL לתע"א.

22 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page File name of ITL digital package file. שם הקובץ של קובץ החבילה הדיגיטלי של ה-.ITL מספר המטלה בתוך ה- ITL. ניתן להכניס מספר The Task number within the ITL. Multiple lines may שורות עבור מטלה אחת אם נחוצים מספר מסמכים, חלקים be entered for a single task if multiple documents parts or tools are required for that task או כלים עבור המטלה Task Type Code: קוד סוג המטלה: I = Incomplete (non incorporated planned task) ; C = Configuration (non incorporated EO; or M = MRB (incomplete MRB action). = I בלתי מושלמת (מטלה מתוכננת לא משולבת) = C תצורה EO) בלתי משולב; או MRB = M (פעולת MRBבלתי מושלמת) The number of the Route Card or Engineering document that fully defines the task being transferred. מספר כרטיס הניתוב או המסמך ההנדסי המגדיר באופן מלא את המטלה המועברת The revision level of the document in 13 above. (In the case of an Engineering Order, the EO ID. רמת השינוי של המסמך ב- 13 לעיל. (במקרה של פקודה הנדסית, הזיהוי של ה- EO ) Brief title of the task כותרת קצרה של המטלה All part numbers and/or tools necessary to accomplish ITL task will be entered in this area. כל מספרי החלקים ו/או הכלים הנחוצים להשלמת מטלת ITL יוכנסו באזור זה Quantity of parts and tools required entered in Item 16 as called out on planning. כמות החלקי והכלים הנחוצים המוכנסת בסעיף 16 כפי שנקבע בתכנון Estimated "On-dock" date at IAI that the Supplier will deliver the parts listed in Item 16. תאריך "הגעה" משוער לתע"א בו יספק הספק את החלקים הרשומים בסעיף 16.

23 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page מתוכנן: יש לסמן משבצת זו אם פריט זה הוא Scheduled: This block will be checked if item a מטלה שלגביה המסמך ההנדסי וכרטיסי השיטה task for which engineering documentation has been received is and planning accomplished before the הושלמו לפני התאריך הסוגר של היצרן (ראה manufacturer s cut-off date. (See 3.11). סעיף 3.11) לא מתוכנן: יש לסמן משבצת זו אם פריט זה הוא Not Scheduled: This block will be checked if item מטלה שלגביה המסמך ההנדסי התקבל לאחר is a task for which engineering documentation was received after the supplier s cut-off date. (see 3.12) התאריך הסוגר של היצרן (ראה סעיף 3.12).

24 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 24 Appendix "B" Example of Completed Basic Delivery (00) ITL QA Form #

25 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 25 Appendix "C" Example of "No Open Task" ITL QA Form#

26 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 26 Appendix "D" Example of "Supplemental" ITL QA Form #

27 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 27 A B C D E F PRJ ITL / TASK # REVISION TITLE CASCADE MODEL 30P 30P Assemble avionics door 080 SXX 30P 30P Assemble panel fasteners 080 SXX 30P 30P Assemble panel fasteners 080 SXX 30P 30P Install LH wing tip light 080 SXX 30P 30P Rework RH MLG door 080 SXX (3 Chars.max. A/N) (24 Chars.max. A/N) (2 Chars.max. A) (60 Chars.max. A/N) (3 Chars.max. N) (3 Chars.max. A) Aircraft project model. ITL task number: Component code Aircraft ser #_ITL type - ITL task item no. Appendix "E" ITL revision (always -) Short description of task. Always "080" G H I J K L FROM TO DOC TYPE REF TYPE REF TEXT UPDATED ON ITL ITL SPIRIT 15-DEC ITL ITL SPIRIT 15-DEC ITL ITL SPIRIT 15-DEC ITL ITL SPIRIT 15-DEC ITL ITL SPIRIT 15-DEC-15 (3 Chars.max. N) (3 Chars.max. N) (3 Chars.max. A) (3 Chars.max. A) (20 Chars.max. A) (Date DD-MMM-YY) ITL document type ITL reference type Aircraft ser # Aircraft ser # (always ITL) (always ITL) Subcontractor name Date of ITL release Effectivity model always SXX M N O P RESPONSIBLE FILE_NO FILE_NAME ITL_DESCRIPTION P ppt Assemble avionics door in forward fuselage in accordance to P ppt P pdf P ppt P ppt P ppt (20 Chars.max. A) (3 Chars.max. N) (50 Chars.max. A/N) (2000 Chrs. Max A/N) IAI Production Engineering ID number to be supplied by IAI supplier Manager Number of file in ITL task (If multiple files for a specific ITL task, then the full line data is duplicated) Warning: The file name characters must be in the same case and include the same extension as the actual file. Additional fields may be added by the Supplier to facilitate the automatic preparation of the ITL form by the supplier. More informative description of the task if so required. ITL Excel file format (Compulsory fields)

נוהל ניהול איכות אישור ספקים הוצאה 18

נוהל ניהול איכות אישור ספקים הוצאה 18 מימוש מוצר Quality Management ניהול איכות Page 1 מקבלני משנה Procedure Owner: אחראי ליישום הנוהל: Quality Management Director ראש מינהל ניהול איכות Applies to: Division General Managers, Purchasing & Logistics

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

<4E EEE1E3E3E9ED20ECEEFAE720F0EEE5EA2E706466>

<4E EEE1E3E3E9ED20ECEEFAE720F0EEE5EA2E706466> עמוד 1 מתוך 17 מפרט ל כתב: בדק: אישר: מר נתן אגרונוב ד"ר נולדי גרינברג מר דרור קן-דרור (חתום) (חתום) (חתום) עמוד 2 מתוך 17 תוכן עניינים מספר.1.2.3.4.5.6.7.8.9 נושא כללי תנאי סף מסמכים לשלב הטכני הנחיות

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

Laboratory Animal Units-The Tal Aviv University

Laboratory Animal Units-The Tal Aviv University 1 1. מטרה: הוראה זאת מגדירה את הפעולות הנדרשות ל. 2. כללי: 1.1.יבוא בע"ח חיים מתבצע בשני אופנים עיקריים: 1.1.1. רכישת בע"ח והובלתם לארץ. 1.1.1. הובלת בע"ח המתקבלים ללא תמורה. צריכים להתקיים מהיר וללא תקלות,

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java 1 מנהלות אתר הקורס: http://courses.cs.tau.ac.il/software1/1516b/ מתרגלים: ברית יונגמן )שעת קבלה: שלישי ב- 8:00 בתיאום מראש( לנה דנקין )שעת קבלה: שלישי ב- 17:00,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

תורת הקומפילציה

תורת הקומפילציה תורת הקומפילציה תרגיל בית 2 הוראות לתרגיל 2 בשפת MINI-PASCAL הפרוייקט המצורף הינו קוד שלד של מהדר לשפת mini-pascal עליכם לממש בסביבת (Eclipse (Java את הפונקציות המתאימות לפי החומר שנלמד בהרצאה ע"מ שהמהדר

קרא עוד

Addressee Name

Addressee Name י"ז באייר תשע"ו 25 במאי 2016 סימוכין: # 941320 מכרז פומבי מס' 0052/2016 למתן שירותי ניהול עבור פרויקט הקמת המנת"ב - המרכז לניהול ובקרת התנועה במטרופולין תל- אביב )TAMACC( )"המכרז"( מכתב הבהרות מס' 2 בהמשך

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק

משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות תכנות מתק משימה תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות 2 הפשטה שאלות כצעד ראשון נפתור בעיה הרבה יותר פשוטה האם כבר

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - SWE support&QA.pptx

Microsoft PowerPoint - SWE support&QA.pptx תומכים והבטחת איכות תוכנה תהליכים Support Processes and Software Quality Assurance ד, 1999-2008 תהליכים תומכים והבטחת איכות - 1 העניינים תוכן סקרים תוכנה אחזקת שינויים וניהול תצורה ניהול תוכנה איכות איכות

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

HTML - Hipper Text Makeup Language

HTML - Hipper Text Makeup Language תכנות בסביבת האינטרנט 1 תיבת טקסט טופס הטופס הוא הדרך של בעלי האתר לקבל משוב מהגולשים, מאפשר לגולש להתחבר לאתר כחבר, מאפשר לבצע רכישות באתרי קניות וכד'. כשהגולש ממלא את הטופס, מועבר תוכן הטופס לדף מיוחד

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג חשון תשע"ח 12/11/17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד קיץ סמ' שנה תשע"ז 3 שעות משך

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס

מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדלן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס מדד מכון גזית-גלוב למחירי דירות GGII רקע כללי מכון גזית-גלוב לחקר נדל"ן במרכז הבינתחומי הרצליה מפרסם לראשונה מדד חודשי למחירי דירות. מדד חדש זה מבוסס על טכניקת המדידות החוזרות המשמשת גם את מדד קייס שילר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה:

שאלהIgal : מערכים דו מימדיים רקורסיה: אוניברסיטת בן גוריון בנגב מספר נבחן : תאריך המבחן: כ"ג מנ' אב תשע"ז 15.08.17 שמות המורים: ציון סיקסיק א' ב- C תכנות מבחן ב: 202-1-9011 מס' הקורס : הנדסה מיועד לתלמידי : ב' מועד סמ' ב' שנה תשע"ז 3 שעות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תוכנה 1 תרגול 1: סביבת העבודה ומבוא ל- Java אלכסיי זגלסקי ויעל אמסטרדמר 1 בירוקרטיה אלכסיי זגלסקי שעת קבלה: שני 13:00-14:00, בתיאום מראש משרד: בניין הנדסת תוכנה, חדר 209 יעל אמסטרדמר שעת קבלה: חמישי 15:00-16:00,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

מערכות הפעלה קורס מס'

מערכות הפעלה קורס מס' מערכות קבצים מבוזרות מבוא מבנה כללי דוגמה: Network file system דוגמה: Google file system 1 חגית עטיה מערכות קבצים מבוזרות מאפשרות לתהליכים אשר רצים במכונות שונות, גישה ושיתוף קבצים שקיפות לאפליקציה: אפליקציה

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3

מהוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 מבוא לתכנות ב- JAVA מעבדה 3 נושאי התרגול לולאות ניפוי שגיאות לולאות - הקדמה כיצד הייתם כותבים תוכנית שתדפיס את המספרים השלמים בין 1 ל- 100 בעזרת הכלים שלמדתם עד עתה? חייבת להיות דרך אחרת מאשר לכתוב 100

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

לימודים קורסים השתלמויות לפורטל המשרות באתר הבוגרים משרות חמות הנדסת חשמל מתמטיקה פיזיקה מדעי המחשב תעשייה וניהול הנדסת מכונות הנדסה ביורפואית הנדסה א

לימודים קורסים השתלמויות לפורטל המשרות באתר הבוגרים משרות חמות הנדסת חשמל מתמטיקה פיזיקה מדעי המחשב תעשייה וניהול הנדסת מכונות הנדסה ביורפואית הנדסה א לימודים קורסים השתלמויות לפורטל המשרות באתר הבוגרים משרות חמות הנדסת חשמל מתמטיקה פיזיקה מדעי המחשב תעשייה וניהול הנדסת מכונות הנדסה ביורפואית הנדסה אזרחית וסביבתית אווירונאוטיקה וחלל רפואה ביוטכנולוגיה

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews:

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: חיפוש במאגרי המידע ו- PubMed Biosis Previews, Zoological Record )לתלמידי החוג למדעי החיים( (Biosis Previews: http://www.isiknowledge.com/biosis) (Zoological Record: http://www.isiknowledge.com/zoorec)

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול

הגשה תוך שבוע בשעת התרגול מרצה: שולי וינטנר. מתרגל: שלמה יונה מבוא למדעי המחשב מועד ב', סמסטר א' תשס"ג, 17/2/03 משך המבחן: שעתיים וחצי. חומר עזר: מותר כל חומר עזר, מלבד מחשב. הנחיות: ודאו כי בטופס שבידיכם 8 עמודים. יש לכתוב את

קרא עוד

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש

תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש תרגול מס' 4: המתרגם שימוש במחלקות קיימות מחרוזות, קבצים, וקבלת קלט מהמשתמש המתרגם משימה: תכנית המתרגמת קטעי טקסט לשפה אחרת הקלט: קובץ המכיל את קטעי הטקסט וכן את השפה אליה רוצים לתרגם 2 שאלות האם כבר יש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה

מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה מדריך לחיפוש במאגר JCR Journal Citation Reports מעודכן לדצמבר 2015 כל הזכויות שמורות לתחום היעץ, אוניברסיטת חיפה, הספריה תוכן עניינים........................ )Journal Citations Reports( JCR מדד ההשפעה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

רשימת החברות החורגות

רשימת החברות החורגות מח' איכות הסביבה / יחידת הניטור הסביבתית Environmental Monitoring Unit Monthly Report: January דו"ח חודשי:ינואר 207 Noise Excesses Monitoring Flight Track Surveillance Noise Statistics Runway Usage Distribution

קרא עוד

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה

- גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב- Webinar שעשינו בגרסה גרסת חורף 18' של Salesforce 10 חידושים בענן המכירות גרסת חורף 18' כבר כאן, ולפני שנסקור את השיפורים בגרסה זו, הכנו לכם חידה: ב Webinar שעשינו בגרסה הקודמת אמרנו כי הלוגו של הבא, של גרסת חורף 18', יהיה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - lec2.ppt

Microsoft PowerPoint - lec2.ppt מרחב הש מות (namespace) אוהד ברזילי אוניברסיטת תל אביב מה בתו כנית? לקוח וס פק במערכת תוכנה ממשקים הכרת מרחב השמות מניעת תלות פוטנציאלית בין רכיבים במערכת ע"י עיצוב חלופי של מבנה הממשקים 2 א ונ י ב רס

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד