כתב כמויות מוצע למכרז בקרת מתקנים - מי שקמה מקט תפעול ראשוני ותחזוקת מערכת קיימת תאור יח' מידה הערה כמות חוזה הערה מחיר הערה סה"כ הערה 01 35,

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "כתב כמויות מוצע למכרז בקרת מתקנים - מי שקמה מקט תפעול ראשוני ותחזוקת מערכת קיימת תאור יח' מידה הערה כמות חוזה הערה מחיר הערה סה"כ הערה 01 35,"

תמליל

1 תפעול ראשוני ותחזוקת מערכת קיימת 01 35, , לימוד מצב קיים - מערכת בקרת מתקנים קיימת מסוג IPNP לרבות מסכי הפעלה, דוחות, טרנדים, תיקי מתקנים, תפ"מ מתקן, תפ"מ אזורי, התנהגות רשת מים וביוב, תקשורת, תוכניות חשמל, רשימת תיאורי,IO קודי בקרים, ציוד קיים בלוחות החשמל. הלימוד יכלול סיורים במתקנים ככל שיידרש לרבות ליווי של מתכנת סקאדה ובקרים בעל ידע וניסיון בסוג הבקרים הקיים בתאגיד; וכן חשמלאי מוסמך מטעם הקבלן. תוצרי הלימוד - תיקי מתקנים מסודרים הכוללים את כלל התרשימים, הקודים בבקרים ובציוד הקצה, קוד מערכת,SCADA רשימת,IO תפ"מ הפעלה מתקן ואזור. התיקים יוחזקו בצורה ממוחשבת על גבי שרתי המסמכים של התאגיד , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , הספקת לרבות רישוי מתאים, הקמת והתקנת שרת OPC לטובת ממשק תקשורת IO בין מערכת ה SCADA הקיימת למערכת החדשה המאפשר הצגת המידע הן במערכת הבקרה החדשה והן במערכת הישנה בצורה שקופה ומאפשר העברת מידע בין הבקרים השונים ברמה אזורית. ה כולל הגדרת ותחזוקת ממשק נתונים בין שתי מערכות ה SCADA עד להשבתתה של מערכת ה בקרה הריימת מסוג IPNP של אלקו לפרק 01 רישוי מערכות SCADA - HMI רישיון שרת למערכת.HMI - scada תסופק אחת מהאפשרויות הבאות בלבד לפי תנאי המכרז: או GE או ;SIMATIC WinCC Siemens או ;Schneider ClearScada או ;CitectSCADA V7.40 HMI התוכנה תימסר בגרסה העדכנית ביותר המפורסמת ע"י היצרן. הרישוי למערכת.CIMPLICITY Ver 8.2 לכל הפחות ל נקודות )IO( רישיון לקליינט מערכת SCADA להתקנה על מחשב מקומי מאותו יצרן של מערכת ה HMI שנבחרה ע"י הספק. הרשיון יהיה מסוג CONTROL רישיון לקליינט מערכת SCADA להתקנה על מחשב מקומי מאותו יצרן של מערכת ה HMI שנבחרה ע"י הספק. הרשיון יהיה מסוג - VIEW ONLY רישיון WEB או Desktop Client תוספת של 3,000 תגים למערכת HMI קיימת. לרבות התקנה ואקטיבציה לפי דרישות יצרן. תוספת רישיון לדרייבר עבור מערכת הסקאדה לחיבור לבקרי סימנס תוספת רישיון לדרייבר עבור מערכת הסקאדה לחיבור לבקרי מוטורולה תוספת רישיון לדרייבר עבור מערכת הסקאדה לחיבור לבקרי שניידר אלקטריק תוספת רישיון לדרייבר עבור מערכת הסקאדה לחיבור לבקרי גנרל אלקטריק רישוי עבור מערכת התראות SMS או ממערכת מרכז הבקרה דוגמת.UCME הרישוי אינו כולל רכישת חבילת SMS אשר תרכש בנפרד על ידי התאגיד רישוי למערכת דוחות מסוג Historian המותאמת לתוכנת HMI שתסופק ע"י הספק. הרישוי למערכת דוחות לכל הפחות ל- 3,000 תגים רישוי אופיס:,Excel 2016,Microsoft Office Home and Business 2016 Hebrew (Word 2016 OneNote 2016, Outlook 2016) - retail,powerpoint 2016 רישוי עדכונים ושירות שנתי לשרת ולרישיונות לקוח מערכת HMI scada לרבות עדכוני תוכנה, עדכוני גרסאות ותיקוני באגים )תשלום שנתי(. רישוי עדכונים ושירות שנתי למערכת דוחות מסוג Historian המותאמת לתוכנת HMI לרבות עדכוני תוכנה, עדכוני גרסאות ותיקוני באגים )תשלום שנתי( לפרק 02 כתיבת קוד תוכנה סקאדה ובקרים , , תכנות מסך ראשי במערכת.HMI ייבנו שני מסכים ראשיים אחד למערכת המים ואחד למערכת הביוב.לכל אחת מהמערכות יהיו הרשאות גישה והפעלה שונות. התכנות יכלול: א.מפת GIS הכוללת מיקום מתקנים עדכנית שתועבר מהתאגיד. הספק יציג את המפה במסך הראשי. על המפה יסומנו מיקום נקודות המתקנים. לרבות סימון גרפי על הנקודה )צבע תמאטי(, אם קיימת בעיה במתקן. ב. תפריטי כניסה למסכי הפעלה פרטניים לפי הנחיות המפקח ג. תפריטי התראות ודיווחים למפעיל. ד. תפריטי מערכת דוחות. ה. תכנות מסכי פרמטרים של המערכת וכיול ספים, שעונים וכדומה , , תכנות מסך פרטני למתקן במערכת ה HMI )עד 4 משאבות( הכולל )לרבות האמור במפרט הטכני(: א.נתוני המתקן )שם, כתובת, נתונים הידראוליים( ב. שרטוט גרפי של סכמת האלמנטים במתקן )משאבות, תאים, ציוד נלווה, גנראטור, מגופים, משאבות וכיו""ב( לרבות אנימציית הפעלה לפי תמאטיקה של צבעים מוגדרת מראש ג. הצגת טלמטריות מנוטרות ברמת אלמנט במתקן ד. הצגת התראות גרפיות על גבי האלמנט ה. קישור למסך נתונים היסטוריים על ציר זמן לרבות אך לא רק הפעלות, ריכוז כלור נותר, נזילות, זמני עבודה קריאות מוני אנרגיה, חישוב צריכת חשמל חודשית, קריאות וחישוב צריכות מים ברמה יומית, חודשית, שנתית ו. קישור למסך דוחות ניתנים לשליפה הקיימים עבור המתקן לרבות מערכת היסטוריה והפקה לאקסל ז. פיקודים על אלמנטים: כיבוי, הדלקה, שליטה ידנית, כוונון ספים וכו' ח. מעבר למצב שגרת הפעלה אוטומט / ידני ברמת מתקן לרבות הפעלה לפי לחץ, לפי גובה מגדל אזורי, תזמון הפעלה לפי שעות, לפי ימים, לפי מכסה חורף/קיץ. ט. הפרמטרים השונים להצגה בכל מתקן )לחץ, ספיקה, מצבי הפעלה, סנסורים וכו'( יוגדרו לאחר הצגת תפ""מ של המתקן והצגת סכמה מאושרת למהנדס התאגיד י. בחלק מהמתקנים קיים גנראטור להפעלה במקרה של הפסקת חשמל. הצגת הגנרארטור ומיכל הסולר לרבות חיווי הפעלה, גובה/כמות הסולר במיכל, מתח המצברים )ללא טעינה(, התראה על הפעלת הגנרטור, מיתוג אספקות וכו' יוצג כחלק מסכמת המתקן יא. בחלק מהמתקנים קיימים מצברים- נדרש להעביר חיווים של עוצמת המתח המצברים )ללא טעינה(, התראה על הפעלתם, מיגון המצברים ועוד יב. במסכים ישולבו התראות ממערכות פריפיאליות )גילוי פריצה, מצלמות, גילוי עשן וכיבוי אש( והקפצת מסכי וידיאו )embedded( ממצלמות אבטחה 020

2 12, , , , , תוספת לסעיף 020 עבור מתקן מעבר ל 4 משאבות כתיבת 10 דוחות לניתוח נתונים עם אפשרות ייצוא לפורמטים הבאים : אקסל,.CSV, tab delimited, PDF הגדרת הדוחות על פי אפיון מפרט טכני ודרישות המפקח. הפעלת ותכנות מודול התראות ודיווחים קופצים ברמת מערכת עם חיבור למערכת דיווחים ב SMS ודואר אלקטרוני לבעלי תפקידים. אפשרות לשליטת מנהל על תוכן העברת דיווחים לבעלי תפקידים ועל הגורמים המקבלים לפי סוג דיווח. לרבות מערכת סינון התראות לפי מועדים )מתאריך - עד תאריך(, לפי סוג קריאה ( פריצה, גילוי אש, הידראוליקה, תקשורת, מכשור, חשמל וכו'( ולפי סיווג התראה )התראה קריטית, רגילה, בעדיפות נמוכה( סט , , , תכנות משטר הפעלה אזורי: תכנון, תכנות והטמעת אלגוריתם אנליזה יחידני )משטר הפעלה אזורי( להפעלת מכלולים בהתאם לקבלת טלמטריות ממספר מתקנים וסנסורים משולב לפי תפ"מ הידראולי להפעלה וכיבוי על פי סדר. זאת לרבות ניקוי הרמוניות ורעשים. האלגוריתם יתוכנן ברמת אזור הספקה בהתאם לתפ"מ מאושר שיועבר ע"י מהנדס ו/או על פי מצב קיים התאגיד ובו הגדרת משטרי צריכה ולחץ הידראולי של הרשת - לפי הגדרת ספיקת יעד, לחץ הידרוסטטי, מפלסים, מכסות שאיבה חורף / קיץ וכדומה תכנות וכתיבת קוד בקר חדש ו/או שינוי קוד בקר קיים - תחנת שאיבה לביוב: לימוד בקר קיים לרבות העתקת משטר הפעלה. חיבור IO נוספים / חדשים בהתאם לדרישה. חיבור תקשורת ליחידת תקשורת ושידור למרכז הבקרה. תכנות פאנל תצוגה למפעיל במתקן, חיווט מעגלי הזנה לפיקוד ותקשורת דרך אלפסק.חיבור טלמטריות ממערכת טמ"ס, מערכות גילוי אש וממערכת גילוי פריצה. תכנות משטרי הגנה / הפעלה נוספים בבקר הרצה והפעלה מלאה מול מרכז הבקרה. תכנות וכתיבת קוד בקר חדש ו/או שינוי קוד בקר קיים - בוסטר משולב מגדל לאיגום מים ו/או משולב בריכת איגום: לימוד בקר קיים לרבות העתקת משטר הפעלה. חיבור IO נוספים / חדשים בהתאם לדרישה. חיבור תקשורת ליחידת תקשורת ושידור למרכז הבקרה. תכנות פאנל תצוגה למפעיל במתקן, חיווט מעגלי הזנה לפיקוד ותקשורת דרך אלפסק.חיבור טלמטריות ממערכת טמ"ס, מערכות גילוי אש וממערכת גילוי פריצה. תכנות משטרי הגנה / הפעלה נוספים בבקר הרצה והפעלה מלאה מול מרכז הבקרה ואל מול אזור הפעלה לרבות בדיקות תקשורת בין בקרים באותו אזור הפעלה. : ייתכן והרכיבים של המתקן המשולב מרוחקים גיאוגרפית זה מזה(. תכנות וכתיבת קוד בקר חדש ו/או שינוי קוד בקר קיים - בוסטר מים: לימוד בקר קיים לרבות העתקת משטר הפעלה. חיבור IO נוספים / חדשים בהתאם לדרישה. חיבור תקשורת ליחידת תקשורת ושידור למרכז הבקרה. תכנות פאנל תצוגה למפעיל במתקן, חיווט מעגלי הזנה לפיקוד ותקשורת דרך אלפסק.חיבור טלמטריות ממערכת טמ"ס, מערכות גילוי אש וממערכת גילוי פריצה. תכנות משטרי הגנה / הפעלה נוספים בבקר הרצה והפעלה מלאה מול מרכז הבקרה. אזור , , תכנות וכתיבת קוד בקר חדש ו/או שינוי קוד בקר קיים - באר מים )לרבות באר מטוייבת המופעלת בשילוב מתקן סינון / /UV אולטראפילטרציה וכו'(: לימוד בקר קיים לרבות העתקת משטר הפעלה. חיבור IO נוספים / חדשים בהתאם לדרישה. חיבור תקשורת ליחידת תקשורת ושידור למרכז הבקרה. תכנות פאנל תצוגה למפעיל במתקן, חיווט מעגלי הזנה לפיקוד ותקשורת דרך אלפסק. חיבור מערכות סינון פחם פעיל )אם קיימות ופעילות בבאר(, חיבור טלמטריות ממערכת טמ"ס, מערכות גילוי אש וממערכת גילוי פריצה. חיבור מערכות מינון כלור לרבות התראות ממשאבת מינון וסנסורים למדידת,ph עכירות, כלור נותר וסנסורים נוספים, תכנות משטרי הגנה / הפעלה נוספים בבקר הרצה והפעלה מלאה מול מרכז הבקרה. תכנות וכתיבת קוד בקר חדש - צומת מיהול מים )מיהול קידוח קיים עם מים שפירים(: לימוד דרישות תכנון לרבות משטר הפעלה מתוכנן. חיבור IO בהתאם לדרישה למגופים ואביזרי פיקוד הפעלה ובקרת צומת מיהול. חיבור תקשורת ליחידת תקשורת ושידור למרכז הבקרה. תכנות פאנל תצוגה למפעיל במתקן, חיווט מעגלי הזנה לפיקוד ותקשורת דרך אלפסק., חיבור טלמטריות ממערכת טמ"ס, מערכות גילוי אש וממערכת גילוי פריצה. חיבור מערכות מינון כלור לרבות התראות ממשאבת מינון וסנסורים למדידות כימיות כגון: ניטרטים,,ph עכירות, כלור נותר וסנסורים נוספים, תכנות משטרי הגנה / הפעלה נוספים בבקר הרצה והפעלה מלאה מול מרכז הבקרה , לפרק 03 לוחות חשמל לוחות החשמל וכלל הרכיבים כוללים הספקה, התקנה, חיווט, בדיקות והפעלה.כלל הים בפרק לוחות חשמל כוללים תכנון, ייצור, גלוון, צבע, הובלה, הספקה והתקנה לרבות עבודות ביסוס וחיווט הלוח. כלל הלוחות יותקנו בתוך המתקן )indoor( על רצפת בטון / מרצפות קיימת. כלל הים בעלי תו תקן ישראלי או אירופאי )CE( מקביל , תכנון לוח חשמל חדש למתקן. התכנון יכלול תכנון פירוק לוח קיים, חיבור חשמל זמני להפעלת המשאבות, יציקת בסיס בטון חדש לארון החשמל, התקנת מוטות הארקה, התקנת ארון חדש, חיווט מתח גבוה ומתח פיקוד בארון, פסי צבירה, פסי שקעים, רב מודד, ממיר תדר )ווסת מהירות(, יחידת בקר ויחידת תקשורת בארון, התקנת מערכת גילוי עשן / כיבוי אש לפי דרישות התקן. הלוח יתוכנן למיתוג אספקות חברת חשמל / גנראטור ולהזנת הספקות פיקוד דרך אלפסק שיותקן בלוח. הלוח יכיל את כלל רכיבי המתח הגבוה ומתח נמוך לרבות התקנה של יחידת הקלטה DVR למצלמות על מדף בתך לוח החשמל. הספקת מתח לרכזת גילוי פריצה ורכזת גילוי עשן/כיבוי אש שיותקנו בסמוך ללוח. תעשה הפרדה בין תא יחידות פיקוד ובקרה לתאי מתח גבוה וזרם הספקות חברת חשמל. כחלק מתכנון הלוח תתוכנן יחידת פיקוד להתנעה חשמלית גנרטור דיזל באמצעות הבקר. 020

3 מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מכון התקנים ת"י המותאם לדרישות מפרט טכני וכן לנתונים טכניים, כדלקמן : זרם הנומנלי של פסי צבירה In-4X250A וזרם קצר Icw=13KA/1s התקנת פסי צבירה אופקי ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ודלתות שקופות דרגת הגנה בפני הלם מכני, IK10 דרגת אטימות IP55 דרגת מידור 2B, עמיד.UV התקנת מפסקים תהיה אנכית בלבד. מקום שמור, כולל : 20 אחוז מקום שמור למפסקים יצוקים עד 250A כדוגמת Linergy FC ולמא"ז Linergy. FM ו 1 מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה. מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מכון התקנים ת"י המותאם לדרישות מפרט טכני וכן לנתונים טכניים, כדלקמן : זרם הנומנלי של פסי צבירה In-4X630A וזרם קצר Icw=85KA/1s התקנת פסי צבירה אופקי ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ודלתות שקופות דרגת הגנה בפני הלם מכני, IK10 דרגת אטימות IP55 דרגת מידור 2B, עמיד.UV התקנת מפסקים תהיה אנכית בלבד. מקום שמור, כולל : 20 אחוז מקום שמור למפסקים יצוקים עד 400A כדוגמת Linergy FC ולמא"ז Linergy. FM ו 1 מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה. מבנה לוח חשמל תקני מסומן במדבקה של מכון התקנים ת"י המותאם לדרישות מפרט טכני וכן לנתונים טכניים, כדלקמן : זרם הנומנלי של פסי צבירה In-4X1000A וזרם קצר Icw=85KA/1s התקנת פסי צבירה אופקי ואנכית תהיה קידמית עם גישה מחזית הלוח לצורך טיפול תחזוקתי דרגת הגנה בפני נגיעה מקרית - IPXXB ועם חזית פנלים ודלתות שקופות דרגת הגנה בפני הלם מכני, IK10 דרגת אטימות IP55 דרגת מידור 2B, עמיד.UV התקנת מפסקים תהיה אנכית בלבד. מקום שמור, כולל : 20 אחוז מקום שמור למפסקים יצוקים עד 630A כדוגמת Linergy FC ולמא"ז Linergy. FM ו 1 מקום שמור כללי. מבנה לוח כדוגמת לוח להעמדה על הריצפה. לפרק 04 בקרים 4, , , , , , , , , 26, , , , , , , , , , 38, , , , , , , , , 4, , , 5, , 16, , , 5, , , , בקר תעשייתי מתוכנת PLC ע"פ המפרט הטכני לבקר המתוכנת תהיה אפשרות הגנה סייבר מובנית על פי כל דרישות רשות המים. כדוגמת: סיסמה אשר תמנע תכנות הבקר מרחוק, הגבלות גישה ע"י חסימה/אפשור שרותי תקשורת FTP ו HTTP כהגדרות פנימיות בבקר, מערכת הפעלה חתומה דיגיטלית, ממשק מובנה ללוג ארועי אבטחה ואפשרות להצפנת התקשורת בין הבקר למערכות השו"ב.מעבר לכך הבקר יאושר בעמידות סייבר לפי תקן.Achilles Level 2 מרכיבי המערכת של הבקר הכוללים: כרטיסי תקשורת, כרטיסי O/I וכו' ניתנים לשליפה מיידית מעל גבי התושבת מבלי צורך להפסיק את פעולת הבקר. הבקר יהיה בעל שעון זמן מובנה, ויתמוך בחתימת זמן בדיוק של 10ms ללא צורך בחומרה נוספת. הבקר יאפשר שמירה של הנתונים והתוכנה ללא צורך בסוללת גיבוי. הבקר יהיה כדוגמת M580 תוצרת שניידר אלקטריק או שוו"ע מאושר תושבת בקר עבור 12 מקומות ספק כוח בקר מתכנת 24VDC מבודד סט הרחבת תושבת הכולל מתאמים + כבל 1.5 מטר בין התושבות כרטיס - 16 I/O כניסות דיגיטאליות 24VDC כולל מחבר מתאים לסדרת הבקר. כרטיס - 16 I/O יציאות ממסר דיגיטאליות כולל מחבר מתאים לסדרת הבקר. כרטיס - 8 I/O כניסות אנלוגיות 0-10V 4~20mA כולל מחבר מתאים לסדרת הבקר כרטיס - 8 I/O יציאות אנלוגיות 20mA~4 כולל מחבר מתאים לסדרת הבקר כרטיס - 4 I/O כניסות אנלוגיות + 2 יציאות אנלוגיות משולב כולל מחבר מתאים לסדרת הבקר כרטיס תקשורת TCPIP נוסף לבקר כרטיס תקשורת סריאליות RS232/RS485 מתג תקשורת מנוהל) switch )managed תעשייתי, SINGAL MODE דרגת הגנה, IP20 בעל 14 מבואות נחושת RJ-45 ושתי מבואות אופטיים odemultim בהתאם לדרישות המפרט מתג תקשורת מנוהל) switch )managed תעשייתי, SINGAL MODE דרגת הגנה, IP20 בעל 6 מבואות נחושת RJ-45 ושתי מבואות אופטיים odemultim בהתאם לדרישות המפרט מתג תקשורת FIREWALL תעשייתי מנוהל עבוד הפרדת רשתות תקשורת כמפורט במפרט הטכני יחידת צג מגע צבעוני לשליטה והפעלה )פנל( בגודל 5.7" אינטש של יצרן הבקר או הנתמך על ידו מוזן במתח 24 וולט DC כולל פורט תקשורת סריאלי ופורט TCPIP ובפרוטוקול modbus לרבות חיווט לבקר. לפרק 05 ווסתי מהירות ומתנעים רכים ממיר תדר )ווסת מהירות( כמוגדר במפרט הטכני למנוע בהספק 45KW מותאם להתקנה בלוח עם אפשרות שליטה על מהירות המנוע דרך פנל הפעלה, אגירת נתונים, תקשורת,TCPIP MODBUS, WEB SERVICE מעקב אחר BEP נק' עבודה של המנוע, הממיר יספק את ההגנות הדרושות כלפי המנוע כדוגמת עומס יתר, חוסר פאזה, זרם קצר, זרם יתר, קצר במוצא בין פאזות ועל פי הדרישות המופיעות במפרט לרבות תכנות הממיר להפעלה תקינה מול המנוע. ממיר תדר )ווסת מהירות( כמוגדר במפרט למנוע בהספק 75KW מותאם להתקנה בלוח עם אפשרות שליטה על מהירות המנוע דרך פנל הפעלה, אגירת נתונים, תקשורת,TCPIP MODBUS, WEB SERVICE מעקב אחר BEP נק' עבודה של המנוע, הממיר יספק את ההגנות הדרושות כלפי המנוע כדוגמת עומס יתר, חוסר פאזה, זרם קצר, זרם יתר, קצר במוצא בין פאזות ועל פי הדרישות המופיעות במפרט לרבות תכנות הממיר להפעלה תקינה מול המנוע. ממיר תדר )ווסת מהירות( כמוגדר במפרט למנוע בהספק 90KW מותאם להתקנה בלוח עם אפשרות שליטה על מהירות המנוע דרך פנל הפעלה, אגירת נתונים, תקשורת,TCPIP MODBUS, WEB SERVICE מעקב אחר BEP נק' עבודה של המנוע, הממיר יספק את ההגנות הדרושות כלפי המנוע כדוגמת עומס יתר, חוסר פאזה, זרם קצר, זרם יתר, קצר במוצא בין פאזות ועל פי הדרישות המופיעות במפרט לרבות תכנות הממיר להפעלה תקינה מול המנוע. ממיר תדר )ווסת מהירות( כמוגדר במפרט למנוע בהספק 110KW מותאם להתקנה בלוח עם אפשרות שליטה על מהירות המנוע דרך פנל הפעלה, אגירת נתונים, תקשורת,TCPIP MODBUS, WEB SERVICE מעקב אחר BEP נק' עבודה של המנוע, הממיר יספק את ההגנות הדרושות כלפי המנוע כדוגמת עומס יתר, חוסר פאזה, זרם קצר, זרם יתר, קצר במוצא בין פאזות ועל פי הדרישות המופיעות במפרט לרבות תכנות הממיר להפעלה תקינה מול המנוע

4 ממיר תדר )ווסת מהירות( כמוגדר במפרט למנוע בהספק 132KW מותאם להתקנה בלוח עם אפשרות שליטה על מהירות המנוע דרך פנל הפעלה, אגירת נתונים, תקשורת,TCPIP MODBUS, WEB SERVICE מעקב אחר BEP נק' עבודה של המנוע, הממיר יספק את ההגנות הדרושות כלפי המנוע כדוגמת עומס יתר, חוסר פאזה, זרם קצר, זרם יתר, קצר במוצא בין פאזות ועל פי הדרישות המופיעות במפרט לרבות תכנות הממיר להפעלה תקינה מול המנוע. מתנע רך דיגיטאלי למנוע 20 כ"ס כמפורט במפרט הטכני כנ"ל מותאם למנוע עד 50 כ"ס כנ"ל מותאם למנוע עד 75 כ"ס כנ"ל מותאם למנוע עד 100 כ"ס כנ"ל מותאם למנוע עד 125 כ"ס לפרק 06 רכיבי חשמל כלל הרכיבים כוללים הספקה, התקנה, חיווט, בדיקות והפעלה.כלל הים בפרק זה כוללים תכנון, ייצור, הובלה, הספקה והתקנה לרבות עבודות חיווט. כלל הים בעלי תו תקן ישראלי או אירופאי )CE( מקביל. מערכת חילוף אספקות אוטומטית עבור מפסקי NSX הכוללת: פלטת הרכבה הכוללת חיגור מכאני עבור הרכבת 2 מפסקים ממונעים עד 630A הכולל פסי צבירה מקשר יציאה מהמפסקים שהם תקניים ובדוקים בזרם קצר מלא ועם כיסוי נגע מגע מקרי. מערכת חילוף אספקות בין 2 מפסקים יצוקים MCCB הכוללת חיגור חשמלי,IVE בקר החלפה מדגם,UA יחידת פיקוד.ACP המערכת תהיה בדוקה ומחווטת ע"י יצרן המערכת וכמו מאושרת ע"י יצרן המקור. 3 4, , , , , , , , , מערכת קבלים קומפלט עבור שיפור כופל הספק 50KVAR הכוללת מבנה פח,פסי צבירה,מפסק ראשי, קבלים,מפסקי הגנה יצוקים לקבלים, בקר קבלים, מגענים עם סלילי ריסון,מאווררים ובקרת טמפרטורה, כל המערכת על כל מרכיביה יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים לפי תקן IEC &2 ו IEC , , מערכת קבלים קומפלט עבור שיפור כופל הספק 137.5KVAR הכוללת מבנה פח,פסי צבירה,מפסק ראשי, קבלים,מפסקי הגנה יצוקים לקבלים, בקר קבלים, מגענים עם סלילי ריסון,מאווררים ובקרת טמפרטורה, כל המערכת על כל מרכיביה יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים לפי תקן IEC &2 ו IEC , , , , , , , , , , מערכת קבלים קומפלט עבור שיפור כופל הספק 200KVAR הכוללת מבנה פח,פסי צבירה,מפסק ראשי, קבלים,מפסקי הגנה יצוקים לקבלים, בקר קבלים, מגענים עם סלילי ריסון,מאווררים ובקרת טמפרטורה, כל המערכת על כל מרכיביה יהיו מיוצרים מחווטים בדוקים ומאושרים לפי תקן IEC &2 ו IEC61921 אלפסק מסוג APC או ADVICE tu ש"ע מסוג online בהספק 6KVA לרבות חיווט חשמלי והזנה למעגלי הספקות זרם פיקוד לבקר, יחידת תקשורת, מצלמות ויחידת הקלטה,DVR רכזת גילוי עשן/כיבוי אש, רכזת גילוי פריצה. מיועד להזנת מעגלי פיקוד. השליטה והפיקוד על האלפסק ייעשה מהבקר בקר החלפה למגענים PSK בקר ירידת זרם לגוף חימום מנוע הגנת ברקים תלת פאזית כולל N הוספת פורט תקשורת למערכת האל פסק התומכת ב: Modbus Serial, USB HTTP, SNMP, and Telnet +תוכנה לניטור זמזם התראה XB5 בעל עוצמה של 85db במתח של.24Vdc חיגור מכאני לזוג מפסקים 400A טרמוסטט ללוח יחידת הגנת נחשולי מתח תוצאת מגטרון דגם MGD , , , , , , , , יחידת תקשורת תעשייתית משולבת הכוללת מודם ונתב המתאימה לדרישות הבקר בעלת חיבור כניסה סריאלית RS232/RS485 מהבקר, שני חיבורי אתרנט בפרוטוקול modbus, TCP/IP בעלת אפשרות תכנות פרמטרים: טווחי כתובות, ניתוב כתובות, DHCP, DNS, NTP, DNAT, VPN client support וכיו"ב כולא ברק VF24VDC לאשות 4*400A לחצן הפעל / נתק צבעוני בקוטר 22 מ"מ לחצן פטרייה מסוג לא ננעל /ננעל מא"ז,iC60N עם דגלון מצב תקלה מובנה, 2P, בעל אופיין C, עבור זרם נומינלי של 25A. המא"ז בעל כושר ניתוק של.10kA מא"ז,iC60N עם דגלון מצב תקלה מובנה, 3P, בעל אופיין C, עבור זרם נומינלי של 40A. המא"ז בעל כושר ניתוק של.10kA מא"ז עד 1*16A מאוורר לדלת לוח כולל מסנן מגען Tesys D תלת קוטבי עבור הספק מנוע של,15kW במשטר עבודה.AC3 פיקוד בזרם חילופין עד 230Vac,שני מגעי עזר 1NO+1NC ויחידת סופרסור. תוצרת Schneider Electric או שו"ע מאושר. מגען Tesys D תלת קוטבי עבור זרם עבודה של 25A, במשטר עבודה.AC3 פיקוד בזרם חילופין עד 230Vac ושני מגעי עזר.1NO+1NC תוצרת Schneider Electric או שו"ע מאושר. מד זרם תרמי עם סקאלה לינארית עד 1000 אמפר דיוק עד %1.5 עם מחוג שיא ביקוש נגרר. מהדק למסילה מהדק נתיך+לד מיקרו סוויץ לדלת ארון חשמל ממסר השהיה אלקטרוני הניתן לכוונון בטווח שבין 1 שנייה עד 10 שעות כולל 2 מגעים מחליפים למתח 220 וולט on delay / off delay אופן הפעלה ניתן לשינוי DC או לחילופין 24 וולט AC ממסר חוסר מתח RSTC ממסר פחת 0.03/4*40A ממסר פחת משתלב Vigi ic60 עבור סדרת,iC60 עם דגלון תקלה,,,4P Class A עבור זרם נומינלי 63A, זרם זליגה.30mA תוצרת Schneider Electric או שו"ע מאושר. ממסר פיקוד נשלף עם סוקט 4 מגעים מחליפים 10 אמפר למתח 220 וולט AC או לחילופין 24 וולט DC כולל נורת לד והפעלה ידנית. כדוגמת טלמכניק.CA3 ממסר פיקוד נשלף עם סוקט 4 מגעים מחליפים 5 אמפר למתח 220 וולט AC או לחילופין 24 וולט DC כולל נורת לד והפעלה ידנית מנוע דריכה למפסק 400A מנורה פנימית ללוח ג"ז 20W מנתק בעומס VARIO בקופסה אדומה עם אפשרות נעילה במצב 0. בדרגת אטימות IP65 עבור זרם 63A. מנתק נתיכים 2*125/100A מנתק נתיכים 2*32/16A מפסק 3*160A כולל הגנות מפסק 3*400A מפסק בורר 2*12A מפסק כנ"ל 2*25A מצוף פיקוד לביוב FLIGHT מתג בורר מדגם K1 עבור זרם של 12A, בעל 3 קטבים, 4 מצבים

5 מתנע תרמו-מגנטי GV2P/GV3P הפעלה ע"י ידית סיבוב בעל כושר ניתוק גבוה )עד 14A כושר ניתוק של 400V. במתח ) kW( עבור מנועים תלת-פאזיים בהספק,)50kA כושר ניתוק של 14A מעל,100kA תוצרת Schneider Electric או שו"ע מאושר. ספק כוח ממותג 24VDC 10A פוטנציומטר בקופסא , , רב מודד חשמל למדידת זרמים,הספקים, מתחים, תדר, אנרגיה, אקטיבית, אנרגיה ראקטיבית, מקדם הספק, עיוות הרמוני כללי בזרם ובמתח. רמת דיוק CLASS 0.5S בתקשורת RS485 מודבס RTU או ethernet,modbus כולל 4 כניסות דיגיטליות, 2 יציאות Relay דיגיטלית הניתנות לתכנות, 32 התרעות, עמידה בתקנים SATEC PM175E או Schneider Electric תוצרת כדוגמת PM5350 IEC PMD/S/S70/0.5 שנאי פיקוד 750VA 400/230 שקע מודולרי ללוח 1*16A , , , תוספת במא"זים ic60 של מגע עזר iof ומגע עזר תקלה isd לפיקוד מסוג כלשהו )פתיחה, סגירה וכדומה(. הספקה והתקנה של אנטנת "יאגי" חיצונית למודם סלולארי הספקה והתקנה של מתג רשת תעשיתי 8 פורטים mbps 100/1000 להתקנה על פס DIN חיבור DC24v לפרק 07 צנרת וכבילה הספקת והתקנת כבל פיקוד לאזעקה או רכזת גילוי אש עשן /אש 4-6 גידים לפיקוד מסוג YB50-PC605-NYY או YB50-PC405-NYY מוגן אש הספקת והתקנת כבל פיקוד חשמלי לפחות 1.5 מ NYY 4-12 גידים לרבות השחלתו בצינור מרירון חסין אש 16 מ"מ. הספקת והתקנת כבל חשמלי 2.5 מ N2XY 5 גידים. הספקת והתקנת כבל חשמלי 4 מ N2XY 5 גידים לרבות השחלה בצינור מרירון. הספקת והתקנת כבל חשמלי 6 מ N2XY 5 גידים לרבות השחלה בצינור מרירון. הספקת והתקנת כבל תקשורת RJ45 CAT6a ומעלה תוצרת טלדור או ש"ע בעל תקן STP לרבות השחלה בצינור שרשורי. הספקת והתקנת כבל קואקס משולב RJ59 ומעלה תוצרת טלדור או ש"ע בעל תקן לרבות השחלה בצינור שרשורי. הספקה והתקנת צינור מרירון חסין אש לרבות שלות / אזיקונים להתקנה חיצונית או פנימית קוטר 16 מ"מ הספקה והתקנת צינור מרירון חסין אש לרבות שלות / אזיקונים להתקנה חיצונית או פנימית קוטר 25 מ"מ הספקה והתקנת צינור שרשורי שחור עמיד לקרינת UV בקוטר 8 מ"מ עם דופן פנימית חלקה לרבות שלות / אזיקונים להתקנה חיצונית הספקה והתקנת צינור שרשורי שחור עמיד לקרינת UV בקוטר 16 מ"מ עם דופן פנימית חלקה לרבות שלות / אזיקונים להתקנה חיצונית הספקה והתקנת צינור שרשורי שחור עמיד לקרינת UV בקוטר 32 מ"מ עם דופן פנימית חלקה לרבות שלות / אזיקונים להתקנה חיצונית , , , , , , , הספקה והתקנת סולמות כבילה ממתכת מגלוון בגלוון אבץ חם )התקנת פנים/ חוץ( לרבות הספקת תומכות זוויתיים ממתכת לעומס של עד 5 ק"ג למטר מרובע ברוחב 60 ס"מ. ה כולל עיגון לקיר / תקרה באמצעות הספקה והתקנת צינור שרשורי תת קרקעי )קוברה( בקוטר 50 ממ הספקה והתקנת צינור שרשורי תת קרקעי )קוברה( בקוטר 75 ממ הספקה והתקנת צינור שרשורי תת קרקעי )קוברה( בקוטר 110 ממ הספקה והתקנת צינור שרשורי תת קרקעי )קוברה( בקוטר 160 ממ הספקה והתקנת תעלת רשת מגולבנת 85*100 הספקה והתקנת תעלת רשת מגולבנת 85*200 הספקה והתקנת תעלת 17*17 PVC הספקה והתקנת תעלת 42*60 PVC הספקה והתקנת תעלת 42*60 PVC הספקה והתקנת נקודת VGA או HDMI עד 15 מטר. השחלה בתוך קיר גבס ותמעבר בתקרות מינרליות. כבל לרבות שקעי VGA נקבה. התקנה על הטיח בבית שקע תואם גביס הספקת והתקנת נקודת תקשורת מסוג RJ45 לרבות התקנת קיסטונים תואם גביס CAT6a בקיר וב patch,panel כבל Cat6a בעל סיכוך, וחיבור ל Patch panel קיים בארון תקשורת בחדר שרתים. מרחק נקודה ממוצעת : 35 לפרק 08 עבודות בינוי חישוף השטח בעומק עד 20 ס"מ לרבות הסרת צימחיה נמוכה וניקוי השטח לרבות פינוי במשאית. ניתן לביצוע באמצעות ציוד הנדסי )מחפרון JCB או יעה אופני או ש"ע( הספקה והתקנת גדר בטחונית פלדה מרותכת ומגולבנת בגובה 2.5 מ' בתוספת קרן זוויתית פונה כלפי חוץ באורך 0.5 מטר דוגמת "גבעון G" של יהודה רשתות או שו"ע, עשויה ממוטות 50/25/5 מ"מ ומסגרת עם העמודים מפרופיל 60/40/2.35 מ"מ, עליה רשת פלדה מגלוונת באבץ חם 150/50/4.5 הספקה והתקנה לרבות ריתוך והשלמת / תוספת קרן זוויתית לגדר קיימת הפונה כלפי חוץ באורך 0.5 מטר דוגמת "גבעון G" של יהודה רשתות או שו"ע, עשויה ממוטות 50/25/5 מ"מ ומסגרת עם העמודים מפרופיל 60/40/2.35 מ"מ, עליה רשת פלדה מגלוונת באבץ חם 150/50/4.5 מ"מ גדר תלתל מגולוון )קונצרטינה( בקוטר 1.0 מ' מסוג תלתלית סכינים חדשה ולפי מפרט חיל תחזוקה נ"פ 00/ לרבות פרישה והצמדה לגדר רשת )קשירה הצמוד לקרן הזוויתית של הגדר מצידה הפנימי( למניעת טיפוס. שער דו כנפי לרכב בגובה 2.5 מ' בתוספת קרן זוויתית פונה כלפי חוץ באורך 0.5 מטר ברוחב 4.0 מ' כולל עיגון בקרקע. השער כולל 4 תפסים לנעילה באמצעות שני מנעול תלי בקוטר 12 מ"מ לפחות. השער דגם "צברית" תוצרת "רשתות יהודה" או דגם "עפולה" תוצרת "אורלי" או ש"ע כולל גל מכסה פח )הספקה והתקנה( לתאי ביקורת ומערכות יני לחץ, או מערכת חלוקת מים כולל חיזוקים, זוויות, סידורי נעילה, צבע יסוד וצבע מונע חלודה, מסגרת פרופיל L מסביב למכסה עמוד ה מפלדה מתומן או עגול או מדורג בקוטר "5-"3, בגובה 5.0 מ' מעל פני היסוד, מגולוון באבץ חם טבילה, לרבות פתח תא לאביזרים ומכסה, סגירה, מתאם להתקנת מצלמות בראש העמוד, פלטת יסוד מתאימה למיקום ברגי יסוד יסוד מבטון ב- 20 לעמוד פלדה בגובה עד 7 מ', לרבות הספקת והתקנת 4 ברגי יסוד מגולבניים בקוטר ",1 8 אומים מגולווניים, 3-2 שרוולי כניסה בקוטר "2. היסוד במידות 80/80/80 ס"מ, זיון מרשת עליונה ותחתונה מברזל מצולע בקוטר 8 מ"מ במשבצת 20 ס"מ. חפירה בכל סוגי הקרקע, הספקה והתקנה של גוף ה צמוד קיר לה היקפית או להתקנה על קירות מבנים, מעברים, כניסות לחניונים ועוד דגם "געש" קיר מטל/נלג 150 פריט: או ש"ע דרגת אטימות IP54 לרבות נורת מטל הלייד 150 וואט לרבות חיבור חשמלי. הספקה והתקנה של זרוע + גוף ה + משנק לת כבישים / רחובות מתאים להתקנה על עמוד ה במפרט לרבות זרוע ואביזרים ומשנק מסוג מרס 10 מטל 150 עדשה PC של "געש" פריט: או ש"ע דרגת אטימות IP65 לרבות נורת מטל הלייד 150 וואט לרבות חיבור חשמלי. חפירה ו/או חציבה של תעלות ברוחב 60 ס"מ ובעומק של עד 110 ס"מ י"ע של מחפרון /בובקאט כולל הובלה לאזור י"ע

6 פו"ה של שוחת ביקורת בקוטר 80 ס"מ ובעומק עד 80 ס"מ כולל תקרה ומכסה קל פירוקט והרכבה של תורן מצינור קונסטרוקציה עד 6 מטר פירוק ופינוי גדר קיימת באתר החלפת קטע גדר פגוע דגם קיים גדר אילון כמעקה בריכה גובה 1.20 מטר מעקה דגם "הולכה חיפה" ש"ע מסגר מרכיב מקצועי ש"ע רתך מקצועי כולל רתכת ואלקטרודות לפרק 09 סנסורים הספקה והתקנה סנסור לחץ בעל טווח קריאות 0.1 באר עד 20 באר להתקנה בתבריג NPT טלמטריות בחיבור אנלוגי 20mA~4 פרוטוקול Modbus דגם WIKA IS-20S או ש"ע. ההתקנה לרבות קידוח צנרת מים פלב"ם, ריתוך אום תבריג, הספקת אטמים, איטום בחומר סיליקוני וצביעה בצבע מונע חלודה. הספקה והתקנה חיצונית של מצוף בעל תו תקן מאושר להתקנה במיכלי דלק לקריאת גובה סולר במיכל סולר. לרבות חיווט חשמלי, השחלה בצנרת שרשורית וחיווט ליחידת I/O בבקר. ההתקנה תכלול קידוח, הברזה, התקנה, אטמים ואיטום בחומר סיליקוני וצביעה בצבע מונע חלודה. הספקה והתקנה של יחידה משולבת לבדיקת מתח )12V/24V( ומד טעינת מצברים )עד 200A(. היחידה תפוקד ע"י בקר. הבדיקה תתבצע במחזור זמן של אחת ליממה. הבדיקה תתבצע לאחר הפסקת זרם למטען המצברים וחידושו לאחר הבדיקה )בפיקוד מרחוק(. כלל השגרה תפוקד ע"י בקר מקומי. הספקה והתקנה חיצונית של מד גובה נוזל מסוג- אולטרה סוני עבור מדידה לעומק- עד 6 מ', אטימות- IP 68 ומעלה, עבור מדידת מפלסי נוזל ביוב בתא הרטוב, לרבות חיווט חשמלי, השחלה בצנרת שרשורית וחיווט ליחידת I/O בבקר. ההתקנה תכלול קידוח, הברזה, התקנה, אטמים ואיטום בחומ ש"ע ש"ע 1, , , , , , , , , , , , , הספקה והתקנת פלט חשמלי למד ספיקה / מד מים המותקן בבוסטר לרבות חיווט חשמלי, השחלה בצנרת שרשורית והתקנת יחידת המרת פלט חשמלי )מד סיבובים( לקריאה סריאלית / אנלוגית וחיווט ליחידת I/O בבקר. הספקה והתקנה חיצונית של "מגען" על מוט של אביזר "אל חזור", לרבות חיווט חשמלי, השחלה בצנרת שרשורית וחיווט ליחידת I/O בבקר. ההתקנה תכלול קידוח, הברזה, התקנה )חיבורים נדרשים לאביזר ולמוט(, אטמים ואיטום בחומר סיליקוני וצביעה בצבע מונע חלודה וכל הנדרש לחיבור המ הספקה והתקנה פנימית לצינור )במרכזו( של מדיד מוליכות, לרבות חיווט חשמלי, השחלה בצנרת שרשורית וחיווט ליחידת I/O בבקר. ההתקנה תכלול קידוח, הברזה, ריתוך, התקנה, אטמים ואיטום בחומר סיליקוני וצביעה בצבע מונע חלודה , , , , , , , , , , , אספקת והתקנת ערכת ניטור מד לחץ מבוססת סוללה הכוללת: מודם סלולארי, GPS לאיכון ולסינכרון שעון, סוללה המספיקה לכ שידורים, מד לחץ 0-10 באר, עבודה אוטונומית ללא תלות בגורמים חיצוניים, אגירת נתונים, שידור הנתונים באמצעות תקשורת סלולארית ביתירות, כדוגמת דגם PR555MG שניידר אלקטריק אספקת והתקנת ערכת ניטור מפלס באמצעות מד אולטרא סוני מבוססת סוללה הכוללת: מודם סלולארי, GPS לאיכון ולסינכרון שעון, סוללה המספיקה לכ שידורים, מד גובה אולטראסוני, עבודה אוטונומית ללא תלות בגורמים חיצוניים, אגירת נתונים, שידור הנתונים באמצעות תקשורת סלולארית ביתירות, כדוגמת דגם LVL555MG שניידר אלקטריק אספקת והתקנת ערכת ניטור איכות מים באמצעות מד כלור חופשי מבוססת סוללה הכוללת: מודם סלולארי, GPS לאיכון ולסינכרון שעון, סוללה המספיקה לכ שידורים, מד כלור חופשי מותקן בתוך הצנרת, עבודה אוטונומית ללא תלות בגורמים חיצוניים, אגירת נתונים, שידור הנתונים באמצעות תקשורת סלולארית ביתירות, כדוגמת דגם MON555MG שניידר אלקטריק אספקת והתקנת ערכת ניטור איכות שפכים באמצעות מד PH מבוססת סוללה הכוללת: מודם סלולארי, GPS לאיכון ולסינכרון שעון, סוללה המספיקה לכ שידורים, מד PH מותקן בתוך הצנרת, עבודה אוטונומית ללא תלות בגורמים חיצוניים, אגירת נתונים, שידור הנתונים באמצעות תקשורת סלולארית ביתירות, כדוגמת דגם MON556MG שניידר אלקטריק שרותי מנוי ל- 12 חודשים הכוללים: עלויות תקשורת סלולארית ושליחת סמס, אחריות לתקינות המערכת כולל מעקב 24/7 על הנתונים הנאגרים, אגירת נתונים לתקופה של 60 חודשים, הגדרת התראות סמס ודוא"ל לערכים חריגים ע"פ בקשת לקוח, ניטור שוטף של מצב המערכת, גישה למערכת ממרכז בקרה ו/או מאינטרנט, יכולת הפקת קבצי אקסל של הנתונים הנאגרים לצורך ניתוח וייצוא הנתונים הספקת והתקנת יחידת בקרה ו 4 סנסורים )כולל עכירות,,PH כלור נותר ומוליכות( לדיגום מים כדוגמת BLUE-I לרבות אלקטרוליט, ממברנה, בקר, חיבור תקשורת סלולארית )ללא SIM אשר יסופק על ידי התאגיד(. ה כולל התקנה בשטח. במידה ויידרשו עבודות אינסטלציה הן יבוצעו על יד התאגיד לטובת התקנת יחידת הסנסורים , , , , , , , , , , , , , מד ספיקה אלקטרומגנטי לצנרת בקוטר בין 4" עד 16" פלדה כולל התקנה, קידוח, החדרה, ריתוך, הדבקה ובדיקת איטום צנרת לאחר התקנה )עבור צנרת שאינה למי שתייה( והכולל צג דיגיטלי להצגת הזרימה הרגעית ו/או המצטברת וכן נתונים נוספים כדוגמת מד ספיקה של מגטרון וכן צג של חברת pulsar דיגיטאלי ו/או ש"ע מאושר על ידי המזמין מראש. ההתקנה תכלול חיווט כבלי פיקוד לרבות התקנתם בצנרת שרשורית אטומה עד לחיבור לבקר בלוח החשמל לרבות חיווט IO לבקר ותכנותו בבקר הקיים בתחנה לפרק 10 מערכת גילוי פריצה הספקה, חיווט, התקנה רכזת גילוי פריצה 32 אזורים דגם Rockonet למיגון והתרעה עד 32 אזורים + 2 אזורי טמפר לרבות קופסה ומצבר אינטגרלי. משולבת גלאים קוויים ואלחוטיים, עד 8 תתי מערכות ו 16 מדורים. בעלת חייגן מוקד משדרי רדיו וסלולר אינטגרלים, מערכת משולב הספקה והתקנת קיבורד "לדים" RX-406 למערכת ROCKONET בתוך המתקן בסמוך לדלת. הספקה והתקנת גלאי נפח פאסיבי דיגיטלי טווח 12 מטר. רגישות זיהוי גבוהה )RFI( והפרעות אלקטרו מגנטיות )EMI( התקנת הגלאים לפי הנחיות המפקח הספקת והתקנת גלאי תנועה )אנטי מסק( בעל שני חיישנים אינפרא אדום פסיבי) P.I.R ( הכולל אנטי מסקינג אקטיבי המאפשרת גילוי והתראה גם בשל ניסיון לשבש את פעולת הגלאי באמצעות הסתרת שדה ראייתו )כיסויו(. התקנת הגלאים לפי הנחיות המפקח הספקת והתקנת גלאי פרוטקטור )גלאי קרן( להתקנה חיצונית. טווח גלאי )חיצוני( 60 מטר. ההתקנה כוללת עיגון למוט ברזל, חיווט, הספקת מוט ברזל מגלוון באבץ חם בחתך 50x50 ובגובה 1.5 מטר. תקיעת המוט באמצעות אלמניה לעומק חצי מטר במרחק של 1 מטר מהגדר ההיקפית )בתוך המתק מפסק גבול פין מסוג מנוף מתכוונן עם גלגלת או לחיצה - DUTY HEAVY להתקנה חיצונית NC לרבות התקנה על פתחים, פתח מיכל סולר, שערים וכו' לרבות חיווט חשמלי הספקה והתקנת כרטיס Net4pro: TCP/IP Network Module למרכזיית ROCKONET להעברת חיווים לבקר הפרוטוקול TCP/IP או סריאלי סירנה חיצונית משולבת נצנץ מעוצבת מתאימה לרכזת גילוי פריצה לפרק 11 מערכות טמ"ס

7 62, , , , , , , , , , , , , , , , הספקה והתקנה מכשיר DVR מסוג Dacha / HIKVISION או ש"ע. הספקה תכלול 2 דיסקים קשיחים hard( )disk בנפח TB 1 כל אחד ; לרבות התכונות הבאות: כניסות: 8 כניסות ;)BNC (1.0Vp-p, 75Ω סטנדרט: 50f/s) ;PAL(625Line, יציאות ;TV- BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1- VGA, 1-HDMI 1 פורמט דחיסת האודיו / וידאו: G.711 ;H.264 / רזולוציה הקלטה: ) / (D1/4CIF( / ) / HD1 / ;) / (2CIF( / ) / CIF( / ) / QCIF קצב שידור: ערוץ ראשי: ;D1/HD1/2CIF/CIF(1~25/30fps) ערוץ משני: ;CIF/QCIF(1~25/30fps) רוחב סרט כל ערוץ ;2048Kb/s~32 אפשרויות הקלטה הקלטה ידנית, או ע " פ לוחות זמנים, ע " פ גילוי תנועה רציפה, ע"פ הפעלת ממסר. ממשקים נוספים: USB שתי יציאות;תקשורת לטלמטריות ; RS232 גילוי תנועה : ניתן לקבוע עד 396 אזורים לכל מצלמה, ב- 6 דרגות רגישות. ההתקנה בתוך לוח החשמל במתקן מיגון חיצוני ממתכת למצלמות אבטחה גוף הכולל זרוע לתלייה נוחה, בורג עיגון למצלמה, אטום למים ועמיד בתנאי מזג אוויר קשים לרבות מצחייה המאפשרת הזזה והצללת היחידה. הספקת והתקנת מצלמת אבטחה גוף 700 קו 0.1Lux SONY או פלקו בתוספת עדשה קבועה 6-16 מ"מ לרבות ספק כוח 12 וולט 1A התקנה חיצונית. גודל העדשה ייקבע בשטח בהתאם למרחק ראייה נדרש ולמיקום המצלמה. הספקה והתקנת מצלמת כיפה 620 קו 3\1" 0.5Lux SONY SUPER HAD או פלקו כולל עדשה 6 מ"מ לרבות ספק כוח 12 וולט 1A התקנה פנימית במבנה הספקה והתקנת זרוע ברקן למסך )2 מפרקים( + מסך Full HD LED בגודל 50 אינטש חדש - מסך רחב 16/10 ; רזולוציה: 1920/1080 פיקסלים לפחות; נדרש כי המסך יתאים לתצוגת WXGA והקרנה ממחשב לרבות חיבורי HDMI/VGA נדרשים. תוצרת LG או ש"ע )בעל אותו פנל בלבד( - ציוד חדש שלוש שנים אחריות באתר לקוח הספקה והתקנת תחנת עבודה חדשה מסוג Dell 3020 Micro tower PC : Intel Core i /8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM/500 GB sata3 /16X SATA Light Scribe DVD+/-RW/ Win 10 Professional - 64bit OEM/ New OEM/ New En-He Keyboard USB / New optical mouse 800 dpi שלוש שנים אחריות באתר לקוח לפרק 12 מסירה ותיעוד אישור מתקן חשמלי לאחר התקנת לוח חשמל מול הגופים הרגלטוריים )חברת חשמל לישראל( לרבות בדיקת מהנדס בודק מוסמך מטעם חח"י לאישור מתקני חשמל / לוחות חשמל והספקת תעודה / אישור תקינות על פי דרישות חברת חשמל, מכון התקנים ודרישות החוק. האישורים יכללו קבלת אישור תקן תיעוד ספר מתקן - כלל מערכות : מצלמות, גילוי פריצה, גילוי עשן/כיבוי אש, מערכות חשמל, פיקוד ובקרה, תוכנה ומערכת יישומית לפי הדרישות במפרט הטכני. ה יכלול סבבי תיקונים, העברת טיוטות וחוברות סופיות, חומרי תיעוד, צילומים וסריקות, שליחויות, לרבות הדפסה וכריכה ולרבות קבלת תיעוד על גבי תקליטור DVD של כלל הספרות, החומרים, קוד, תוכנות וכיו"ב הכנת תיק מסירה מערכת SCADA עתידית מלא עפ"י הפרוט המופיע במפרט הטכני למכרז. התיק יכלול אפיון מערכת הבקרה הכולל כל מתקן ומתקן ברמת טלמטריות ופיקודים, מסכי הפעלה, דוחות, גרפים ודרישות מיוחדות, שגרות הפעלה, ספי הפעלה, התראות, השפעות ממתקנים אחרים )ברמת טלמטריות לפרק 13 אחזקת מערכת שירות חודשי למערכת מרכז הבקרה שעות ביממה 7 ימים בשבוע: מענה לתקלות על ידי גורם מקצועי - מתכנת ו/או חשמלאי המכיר את המערכות הקיימות ו/או החדשה, לרבות מענה לתיקוני תפ"מ, בעיות חשמליות, בעיות הפעלת מערכת, סיוע ותמיכה בעת התרחשות אירוע, תקלה, שבר, גניבה, שטפון, אש וכו. השירות כולל התקנת עדכוני תוכנה, חבילות שירות, חבילות תיקון ו patch של היצרן, אפליקציה. וכן ביצוע שינויים במסכי הפעלה, דוחות, דיווחים, התראות, שינוי משטרים, בדיקות services של המערכת, תיקוני ספים וכיו"ב בשליטה מרחוק על המערכת ממשרדי הספק וכן בהגעה למתקן ו/או למרכז הבקרה תוך 8 ש"ע מקריאה - במקרה של קריאה דחופה או 24 ש"ע מקריאה - עבור קריאת שירות זאת לרבות השתלטות מרחוק באמצעות מחשב על מערכת הבקרה וניסיון לפתור תקלות מרחוק. התמחור כולל שירות של עד 50 שעות עבודה בחודש של מתכנת ו/או חשמלאי מטעם הקבלן בעל היכרות עם המערכת חודש , , בדיקה על פי קריאה אחזקת שבר / אחזקה מונעת של מערכת הבקרה החדשה / הישנה לרבות הגעה למשרדי התאגיד ו/או למתקני התאגיד לרבות נסיעות לאתר, בדיקות חשמליות ולוח חשמל, חיבורי גנראטור, בדיקות תקינות סנסורים וחיישנים, חיווט ופיקודים, בקרים ויחידות תקשורת, פרוצדורות בבקר, לוגים, איפוס, כיול וכיו"ב. סעיף זה ישולם לקבלן לפי ש"ע במידה וחרג ממסגרת של 50 ש"ע חודשיות מעבר לאמור בסעיף 110 שירות שנתי למערכת בקרת סנסורים לדיגום מים כדוגמת BLUE-I לרבות החלפת אלקטורליט, ממברנה, רכיבי בלאי נוספים על פי הנחיות יצרן הציוד. לפרק 14 ש"ע שנתי סיכום כתב כמויות סהכ לפרק - 01 תפעול ראשוני ותחזוקת מערכת קיימת סהכ לפרק - 02 רישוי מערכות SCADA - HMI סהכ לפרק - 03 כתיבת קוד תוכנה סקאדה ובקרים סהכ לפרק - 04 לוחות חשמל סהכ לפרק - 05 בקרים סהכ לפרק - 06 ווסתי מהירות ומתנעים רכים סהכ לפרק - 07 רכיבי חשמל סהכ לפרק - 08 צנרת וכבילה סהכ לפרק - 09 עבודות בינוי סהכ לפרק - 10 סנסורים סהכ לפרק - 11 מערכת גילוי פריצה סהכ לפרק - 12 מערכות טמ"ס סהכ לפרק - 13 מסירה ותיעוד סהכ לפרק - 14 אחזקת מערכת ון אחוז הנחת קבלן לאחר הנחה 55, , , , , , ,64 23, , , , , , ,800,77 לפרק 55, , , , , , ,64 23, , , , , , ,800,77

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה

שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה שקעים, תקעים, אינטרלוקים, קופסאות ולוחות חשמל תעשייתים תוצרת א.ר. אסקו ייבוא ושיווק חומרי חשמל לתעשייה אינטרלוק תוכן עניינים 2 3 4-6 7-8 9-11 12-14 15-17 18-19 20 21 22-23 24-31 32-40 41-45 תקעים ניידים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו

מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשעג, 2013 נספח לשאלון: אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר נוסחאו מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ג, 01 נספח לשאלון: 8801 אין להעביר את הנוסחאון לנבחן אחר )1 עמודים( הגדלים בנוסחאון מופיעים ביחידות SI 1 1 [ N m] kgf

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת

ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפא (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת ניסוי 4 מעגל גילוי אור והפעלת נורה מטרות הניסוי שילוב נגד רגיש לאור (LDR) ודפ"א (LED) להפעלתה מתחת לרמת אור מסוימת. שילוב פוטו דיודה לגילוי אור והפעלת.LED מדידת מתחים וזרמים בטרנזיסטור, וזיהוי מצב הפעולה

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

יהודה גדרות דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ

יהודה גדרות דבר המנכל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחוניות להגנת נפש ורכוש. הקטלוג מחולק לקבוצות על-פי השימוש בגדר: - למוסדות ציבור

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

בקרים מתוכנתים – PLC

בקרים מתוכנתים – PLC 4.2. לאחר בניית מערכת ההנעה נחבר אליה את בקר ה- NXT באופן הבא: איור 19: חיבור הבקר אל מערכת ההנעה 29 5.2. נחבר את הבקר אל מערכת ההנעה באופן הבא: איור : 20 חיבור הסוללות והבקר אל מערכת ההנעה 30 איור : 21

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63>

<4D F736F F D20E7E9E1E5F820EEFAF7F0E9ED20F4E5E8E52DE5ECE8E0E9ED20E1E9F0E5F0E9E9ED20ECF8F9FA20E4E7F9EEEC2E646F63> 1 מדיניות חברת החשמל חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב אנרגיות מתחדשות, על מנת לשפר ולתרום לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל. הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על: חוק

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו

ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבו ת'' מדריך לבעלי תיבה קיימת במופ ומשתמשים ב Outlook 2003 או doc.2007 לפני שניגש להגדיר את תיבת המייל החדשה, נבצע גיבויי של המיילים ופנקס הכתובות מהחשבון הקודם )ייצוא וייבוא כפי שמצוין מטה(. תהליך זה ימשוך

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק

מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק באת או אחר גוש חלקה נצ בעל/י העסק פרטים ליצירת ק מסמך מידע סביבתי -בקשה לרשיון /היתר- מפעל בינוני ומעלה א. פרטי המפעל: שם העסק כתובת העסק מיקום העסק בא"ת או אחר גוש חלקה נ"צ בעל/י העסק פרטים ליצירת קשר ח"פ העסק מהות העסק: מוצר: פריט רישוי : עסק קיים

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 55TFSI quatrro A8L 55TFSI quatrro - A8 אבזור תפעול מערכת ניווט מלאה בממשק מתקדם MMI NAV plus ממשק MMI Touch עם מסך עליון בגודל "10.1 ומסך תחתון בגודל "8.6 Audi virtual

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc

Microsoft Word - HUNTER-PRO series User IL he A2 _Mar 2009__1.x.doc הנטר-פרו 844/896/832 סדרת מערכות לגילוי פריצה ואזעקה מדריך למשתמש 6.0 גרסה www.pima.co.il A מק"ט 440284 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ he,il מרץ, 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi

A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi A8 לפרטים נוספים (*2834) *Audi - A8 אבזור תפעול מערכת MMI radio plus הכולל מסך עליון בקוטר "10.1 ממשק MMI Touch עם מסך בקוטר "8.6 Audi virtual cockpit עם מסך בקוטר 12.3" Audi smartphone interface Head

קרא עוד

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc

Microsoft Word - Hunter-Pro series RXN-700 User IL he beta 1 _Nov 2009__2.doc מערכות סדרת הנטר-פרו עם מסך מגע RXN-700 מדריך למשתמש wwwpimacoil beta 1 מק"ט 4410313 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ,he,IL נובמבר 2009 2 פימא מערכות אלקטרוניות בע"מ אינה מתארת מוצר זה כאינו ניתן לעקיפה, או

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005

ראשי פרקים לדוח לקוחות עסקיים 2005 מס' סד' מהפכים )Inverters מאושרים להתקנה *נא לשים לב:ל הממיר ותאריך ה 4 שנים סה"כ מאי 5102 15.12.12 25.10.13 בהתאם לתעודת בדיקה 05.02.13 15.01.13 15.01.13 29.01.13 29.01.13 29.01.13 10.12.12 10.12.12 10.12.12

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר

Microsoft Word - תחזוקה נכונה למערכות החשמל גרסה ב לאתר תחזוקת מתקני חשמל תחזוקה מונעת למתקני חשמל, מהווה חלק בלתי נפרד מהתיפעול התקין של המתקן. תחזוקה מונעת משמעותה אמינות באיכות אספקת החשמל למתקן. החשיבות הגדולה של תחזוקת מתקני חשמל, תכליתה מניעת פגיעה לגוף

קרא עוד

כתב כמויות סעיף תאור מחיר יח' כמות סה"כ 93, , , , , ,

כתב כמויות סעיף תאור מחיר יח' כמות סהכ 93, , , , , , כתב כמויות סעיף תאור מחיר כמות סה"כ 93,2 9,32 3,55 4, 5,0 50 19 8 8 3 1, 8 8 3 11 11 11 01 אלמנט מים, מבנים תת קרקעיים, קירות, ואלמנטים קונסטקוקטיבים בפארק 01.01 עבודות עפר 01.01.02 מילוי מובא,מצעים והידוק

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

הפעלה מרחוק

הפעלה מרחוק מדריך למשתמש Procam H.264 PC-S/A 780H/788H PC-S/A 795H 1 תוכן עניינים תאור נוריות חיווי ולחצנים פאנל קדמי של מערכות... 3 תאור פאנל אחורי... 5 תפריט מערכת הקלטה... 7 חיפוש... 7 8... TIMER הגדרות זמן/ תמונה...

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

Electronics Programs Youd Dalet

Electronics Programs Youd Dalet משרד החינוך המינהל למדע ולטכנולוגיה הפיקוח על מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים ומגמת מערכות בקרה ואנרגיה מגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים התמחות מערכות אלקטרוניות תכנית לימודים למקצוע תקשורת מחשבים סמל מקצוע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1>

<4D F736F F F696E74202D20E7E5E1F8FA20E3F8E9F9E5FA20ECEEE0E5F1> חוברת הנחיו ת ודר י שות לתכנון והתק נה של מער כות אוורור וסינון תיעוד מהדורה תאריך תאור השינוי ערך בדק אישר כתיבה סרן מיכאל ואטנמכר רמ"ד הנדסת מיגון סא"ל צחי זרקו רע"ן הנדסה ומיגון אל"מ רוני סרי רמ"ח מיגון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1

להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 להפיק את המרב. 370Z ניסאן 370Z 1 2 ברוך הבא לניסאן 370Z החדשה שלך המדריך המהיר מכיל פרטים על כמה מהמאפיינים השימושיים ב- 370Z החדשה שלך. לרשותך, בספר הנהג, תיאור מלא של כל המערכות והמאפיינים ברכב. לתשומת

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13

מדריך התקנה של סדרת 2X P/N REV ISS 18NOV13 מדריך התקנה של סדרת 2X P/N 501-405051-1-31 REV 030 ISS 18NOV13 זכויות יוצרים. 2013 UTC Fire & Security כל הזכויות שמורות. סימנים מסחריים ורישומי פטנטים יצרן.UTC Fire & Security תרדס הוא סימן מסחרי של X2

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד