תנאי סף

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תנאי סף"

תמליל

1 הנדון: תנאי סף ומידע כללי לגבי מכרז 0-08 בעניין לרכש ואספקת ציוד טכני במשרדי המועצה התקבלו פניות לקבלת מידע בדבר תנאי סף במכרז, להלן המידע המבוקש. להלן מידע כללי בנוגע למכרז: כללי.. המועצה האזורית חבל מודיעין )להלן - המועצה לרכש ואספקת ציוד טכני )להלן: המכרז(. ו/או המזמין(, מזמינה הצעות.. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא עלות במשרדי המועצה. את מסמכי המכרז יש לרכוש תמורת סך של 50 שלא יוחזרו בכל מקרה.... מהות המכרז מכרז זה הינו מכרז רכש ואספקת ציוד טכני, השירותים כוללים רכש, אספקת והובלת הציוד לאתר העבודה או למחסן המזמין וכל הוצאה הנדרשת לשם כך )להלן - השירותים(, בכל היקף שיידרש ע"י המועצה. תחום המועצה מחולק ל- 5 אזורים גאוגרפיים, כמפורט להלן.... אזור א' - לפיד, כפר רות, שילת, מבוא מודיעים. אזור ב' - גמזו, כפר דניאל, בן שמן, גינתון, אחיסמך. אזור ג' - חדיד, בית נחמיה, בית עריף, כפר טרומן. אזור ד' - ברקת, גבעת כח, טירת יהודה, בני עטרות. אזור ה' - בארות יצחק, רינתיה, מזור, נופך, נחלים המציעים רשאים להגיש הצעה לכל אחד מהאזורים. המועצה תקבע זכיין לכל אחד מהאזורים עמו ייחתם הסכם מסגרת לאספקת ציוד לתקופה של שנה וארבע תקופות אופציה נוספות בנות שנה כל אחת... המועצה תהיה רשאית לפנות לכל אחד מהזכיינים לצורך אספקה /רכישת הציוד הטכני וזאת ע"פ שיקול דעתה בשים לב לשיקולי זמינות/ יעילות/מיקום/אזור לו נדרש השירות ותקציב. עם תום הליכי המכרז תביא המועצה לידיעת הזכיינים את שיעור ההנחה שניתן ע"י הזכיין הזול ביותר ותנתן לזכיין היקר האפשרות להשוות את שיעור ההנחה למחיר הזכיין הזול. זכיין שלא יסכים להשוות את המחיר לוקח בחשבון כי המועצה רשאית ליתן עדיפות לשיקול כלכלי במסגרת הליכי הפניה/הזמנות עבודה ממנו ולא יעלה כל טענה כנגד המועצה ככל שלא יוזמן ממנו ציוד. במהלך תקופת ההסכם תהיה רשאית המועצה להוציא לזכיינים הזמנות עבודה שוטפות לאספקת ציוד טכני, שיירכש מאת הספק ויסופק באחת מן האפשרויות הבאות-.. אספקה בבית העסק במעמד / מועד רכישה הזמנות יוצאו ע"פ אזור רלבנטי....

2 אספקה למשרדי / אתרי המזמין לא יאוחר מתוך ימי עבודה ממועד הוצאת הזמנת עבודה, אלא אם כן יוסכם אחרת עם המועצה הזמנות יוצאו תוך מתן עדיפות לזכיין הזול. במידה והזכיינים השוו את הצעת המחיר כמפורט לעיל, ע"פ סבב מחזורי, במידת האפשר.... במקביל לחתימת הסכם עם הזוכה, תועבר לזוכה רשימה של גורמים במועצה ובגופי הסמך שלה, הרשאים להוציא הזמנת עבודה לרכישת ציוד ו/או לפנות ישירות לספק לרכישת ציוד במחסני הספק וזאת ע"פ פילוח למחלקות / גופים שונים )להלן- המורשים מטעם המועצה(...5 אספקת ציוד למורשים תעשה תוך חיוב כרטסת המועצה במועד המכירה / אספקה ובהתאם למנגנון הקבוע בהסכם המכרז - אולם מובהר בזאת כי יש צורך בקבלת אישור טלפוני או בכתב/ מייל ממנהל מח' הרכש או ממנהל המחסן. דוגמת הזמנת עובדה מאושרת תועבר לזוכים ובמידת הצורך יקבעו מנגנוני בקרה / הזמנה מתאימים נוספים. מובהר בזאת כי המועצה תהיה רשאית להורות לספק/ים על פיצול מיקום אספקת הסחורה למיקומים שונים בתחום שיפוט המועצה ובמשרדי המועצה - בהתאם להזמנות שיוצאו לספק/ים ע"י המורשים מטעם המועצה ואספקת ציוד יכולה להיות ישירות לרוכש או לאתרי המזמין. התשלום יעשה באחריות המועצה, כנגד חשבון מס, אליו יצורף אישור ביצוע / אישור אספקת ציוד וכן הזמנות עבודה מאושרות בכתב שהופקו ע"י המורשים מטעם המועצה. השירותים יבוצעו ע"פ ההסכם המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה - המציעים מופנים לעיין בהסכם. מכרז זה מתפרסם ע"י המועצה עבור המועצה וכן הגופים העירוניים הבאים החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ )להלן- החברה הכלכלית(. תאגיד מעגלים )להלן- מעגלים( תאגיד לניהול היכל התרבות חבל מודיעין בע"מ )להלן- התרבות(. תאגיד היכל... )להלן יחדיו- הגופים הנלווים(. החלטת ועדת המכרזים של המועצה לעניין מכרז זה, תחייב את הגופים הנלווים לעניין מכרז זה - ככל שהגופים הנלווים יבקשו לעשות שימוש במכרז זה ולהתקשר עם זוכה במכרז לצורך ביצוע העבודות נשוא המכרז. הגופים הנלווים יהיו רשאים לעשות שימוש במכרז זה ולחתום הסכם עם הזוכה במכרז זה ובמקרה כזה - יחולו כל הוראות ההסכם על הגופים הנלווים ו/או מי מהם בהתאמה לחלופין, באישור המועצה הגופים הנלווים ו/או מי מהם יהיו רשאים לבצע רכישות באמצעות הסכם המועצה, כאשר לעניין זה יחולו אחת מהאפשרויות הבאות התשלום יעשה ע"י באחריות המועצה ע"י הגופים הנלווים כנגד חשבון שיופק ישירות לגופים אלו. -

3 המועצה תישא בעלויות והתחשבנות נפרדת תעשה ישירות בין המועצה לגופים הנלווים. בכל מקרה, ימסרו לזוכה זהות המורשים הרלבנטיים. מסגרת תקציבית לרכישת ציוד במהלך תקופת ההסכם מסגרת תקציבית של המועצה - לא תעלה על סך של 50,000 ש"ח לא כולל מע"מ לשנה, לא כולל מע"מ. האמור בסעיף זה הינו לצרכי המועצה ואין בו כדי לחייב את המועצה לרכישת ציוד בהיקף כספי כלשהו ו/או בכלל. ככל שהגופים העירוניים יבקשו לרכוש ציוד תקבע מסגרת תקציבית נפרדת על ידם מובא בזאת לידיעת המשתתפים כי בתחום שיפוט המועצה ישובים בפריסה גאוגרפית של כ- 0,000 דונם. רשימת ישובי המועצה מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה. משרדי המועצה והחברה הכלכלית מצויים בישוב שוהם ומשרדי המועצה כוללים מספר מחלקות ומבנים. משרדי תאגיד מעגלים נמצא ברחוב מודיעים 0 בשוהם ומשרדי תאגיד היכל התרבות נמצא ב רח' הגלבוע קרית שדה התעופה. למען הסר ספק, אין במכרז זה התחייבות כלשהי של אף אחד מהגורמים עבורם מיועד המכרז כדי לחייב את הגורמים כאמור לרכישת ציוד בהיקף כלשהו מהספק.. תנאי סף להשתתפות - רשאי להשתתף במכרז מציעים העונים על דרישות הסף המצטברות במועד הגשת הצעתם במכרז - המציע בעל ניסיון באספקת ציוד טכני לרשות מקומית ו/או גוף ציבורי ו/או גוף גדול באופן שוטף תקופה של שנה לפחות במהלך 5 השנים האחרונות... להוכחת האמור יצרף הספק להצעה המלצות או רשימת ממליצים - כולל פרטי הגוף, תקופת השירות, סוג הציוד שסופק, היקף כספי, זהות איש קשר )שם תפקיד( וטלפון. עסקו של המציע לא עולה על 0 ק'מ מגבול האזור לגביו הוגשה ע"י המציע הצעה במכרז... להוכחת האמור יצרף המציע הצהרה בנוסח המציע בנספח ו' למסמכי המכרז... המציע צירף להצעה ערבון כמפורט בסעיף 5 להלן. המציע נעדר זיקה לעובד מועצה / חבר מועצה - הצהרה בנוסח המצורף למסמכי המכרז. להוכחת האמור יצרף המציע... מסמכים שיש לצרף להצעה על המציע לצרף להצעתו את כל מסמכי המכרז - המסמכים/ האישורים הבאים: חתומים, ובנוסף להם את כל.. כל מסמכי המכרז חתומים ע"י המציע. במידה ולמסמך כלשהו נדרש אישור עו"ד / רו"ח - יאושר המסמך כנדרש... כל המסמכים הנדרשים להוכחת תנאי הסף לעיל.

4 העתק של רישיון עסק, ככל שהעסק של המציע טעון רישיון עסק כאמור - ככל שלא יצורף רישיון עסק, יש לצרף להצעה אישור / חוו"ד של יועמ"ש המציע לפיו העסק אינו טעון רישיון עסק. אישור תקף על ניהול פנקסים כחוק, מאת פקיד שומה או יועץ מס או רואה חשבון. תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ. אישור תקף על-פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו-. אישור ניכוי מס במקור. תצהיר ע"פ חוק עסקאות גופים ציבוריים, בנוסח הנכלל במסגרת נספח ג' למסמכי המכרז, כאשר הוא חתום ע"י המציע ומאושר ע"י עו"ד הצעה המוגשת על-ידי תאגיד או שותפות: היה והמציע הינו תאגיד שאינו שותפות, תיחתם ההצעה במכרז על-ידי מורשי החתימה מטעם המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:.. אישור עו"ד /רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. העתק של תעודת התאגדות של המציע היה והמציע הינו שותפות רשומה, תידרשנה חתימות של כל אחד מהשותפים על ההצעה, בכל מקום בו נדרשת חתימת המציע ויצורפו להצעה המסמכים הבאים:..0 אישור עו"ד / רו"ח של המציע בדבר מורשי החתימה של המציע וכי ההצעה במכרז נחתמה ע"י מורשי החתימה של המציע. העתק של הסכם השותפות ו/או אישור בדבר רישום השותפות הצעה שתוגש ללא כל המסמכים המבוקשים כאמור - תהיה המועצה רשאית לפסלה. 5. בטחונות ערבון להבטחת התחייבות המציע כל משתתף במכרז יצרף להצעתו שיק בנקאי או שיק של המציע לפקודת המועצה בסך של,,000 מועד פרעון לא יאוחר מהמועד האחרון להקשת הצעות, קרי יום להלן- הערבון(. הערבון יהיה חלק בלתי נפרד מההצעה ויש להגישו עם ההצעה במכרז )להלן: - הערבון להבטחת ההצעה(. הרשות בידי המועצה לדרוש הארכת תוקף כל שיק למשך חודשים נוספים והמציע יהיה חייב במקרה כזה, להאריך תוקף שיק כנדרש, בהתאם להוראות המועצה. משתתף במכרז שהצעתו נתקבלה והוא לא יחתום על יתר טפסי החוזה תוך ימים, מיום שיידרש לכך על ידי המועצה, רשאית המועצה לגבות את סכום שיק לטובתה, ולמסור את העבודה למציע אחר.

5 הצעת המציע המציע - בחותמו על מסמכי המכרז, מצהיר, כי ראה ובדק את כל פרטי המכרז והצעתו כוללת את כל המחירים ואת כל הפרטים המפורטים במכרז. על המציע לנקוב בהצעתו בשיעור ההנחה באחוזים הניתנת על ידו ביחס למחירי כתב הכמויות. שיעור ההנחה כאמור יחול על כל רכיבי כתב הכמויות. מחירי כתב הכמויות כוללים מע"מ. למען הסר ספק, ככל שתבוצע אספקת ציוד למשרדי המזמין או אתרי המועצה - המועצה לא תישא בעלויות הובלה / אספקה וכיו"ב. אין לנקוב בהנחה שלילית. ניתן לנקוב בהנחה בשיעור 0. על המציע לחתום על כל דף מהמסמכים הנ"ל, לרבות הנספחים המצורפים למסמכי המכרז, וכן לחתום במקום המיועד לכך בכל מסמכי המכרז, לרבות על טפסי החוזה המצורפים למסמכי המכרז, ולציין בכתב ברור את שמו ואת כתובתו. על המציע להכניס את כל מסמכי המכרז למעטפה. אין לציין על מעטפת ההצעה את שמו של המציע ו/או כל סימן זיהוי אחר. מובהר בזאת, כי מעטפת הצעה אשר תישא סימן זיהוי כלשהו של המציע תפסל. מובהר בזאת, כי על המציע למלא בכתב יד את מסמך הצעת המציע, המצורף כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז טבלת מועדים תאריך יום שעה :00 מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה.0.8 רביעי הגשת הצעות ראשון עד השעה 5:00 :00 פתיחת מעטפות - מציעים רשאים להשתתף במעמד פתיחת תיבת המכרזים ראשון. נשמח על הגשת הצעה מטעמכם. בברכה, דנה מורי, רכזת תביעות ביטוחים ומכרזים,

6 תיאור פריט קוף תרמיל ש סופר- כמות מחיר ללא מע"מ י"ח מ"חום זווית דגם עממי 0 ס * לבן X תפור +טבעות / 50.5 גליל ניר 5X0M 00 S/C שמשון.5 גליל ניר 5X0M 50 S/C שמשון י"ח י"ח גליל ניר 5X0M 0 S/C שמשון 0 מ"ל WD-0 5 מטליות מיקרופייבר DTM חלק 0 לבן 5 ליטר DTM חלק RAL אדום ליטר DTM חלק RAL ירוק 5 00 ליטר DTM חלק RAL 00 צהוב.5 ליטר DTM חלק RAL 005 שחור 5 ליטר DTM חלק RAL500 כחול 5 ליטר DTM חלק בסיס A ליטר 5 אפור DTM חלק בסיס A ליטר 5 ירוק זית DTM חלק בסיס A ליטר 5 סגול DTM חלק בסיס A ליטר 5 תכלת אוזן לריתוך 50 מ"מ אוזן לריתוך 0 מ"מ אום 5/ אוניאור לבן NL0.5 ליטר אוניאור לבן NL0.5 ליטר אטם למצוף פלסאון אטם פעמון אטמי אוזניים CLUMAX

7 ק"ג ק"ג י"ח איסכורית./" +אטם לא קודח איסכורית./" +אטם קודח איסכורית./ "+אטם קודח איסכורית./, +אטם לא קודח איסכורית " +אטם קודח איסכורית " +אטם לא קודח איסכורית /" +אטם לא קודח איסכורית / "+אטם קודח איסכורית " + אטם לא קודח איסכורית " +אטם קודח אלפא 50 מדלל מינרלי TRP פח 8 ליטר אלקטרודה 0-Z.5 ממ )5 ק"ג בחבילה( אלקטרודה 0-Z.5 ממ' )5 ק"ג בחב'( אלקטרודה נירוסטה FALCON L יחידה אנטי רסט לבן פח.5 ליטר אסלה הוד לבן חוץ אסלת ילדים TK אספלט בשקים + מושב אקדח מים מצבים TRUPER אקדח מים מתכת אקדח סיליקון מקצועי אנגלי אקדח סיליקון פשוט אקווה גארד 0 ק''ג אקווה גארד קילו ארגז טיט שחור ארגז טיט שחור אשפתון שחור )5( 5/85 אשפתון שרוך 0 5/5 יח' את חפירה ידית עץ קצרה TRUPER בד יוטה ).5 מ' בחב'( מ"א בד יוטה ירוק.5 מטר מטר אורך בד פלריג רוחב מטר בורג ג'מבו / בורג ג'מבו /8 בורג ג'מבו 5/ בורג גבס קודח.5*5 שחור בורג גבס שחור 00 יח' X5.5

8 בורג סגר X05/ מגולוון לספסל בורג סיבית X0.5 ראש שטוח פיליפס Z מגולוון בורג סיבית X5.5 ראש שטוח פיליפס Z מגולוון בורג סיבית X8 ראש שטוח פיליפס Z מגולוון בורג סיבית X0 ראש שטוח פיליפס Z מגולוון בורג סיבית X0 ראש שקוע בורג סיבית X05 ראש שטוח אבץ צהוב למאה בורג סיבית X05 ראש שטוח פיליפס Z אבץ צהוב בורג סיבית X05 ראש שטוח פוזי מגולוון למאה בורג סיבית X05 בורג סיבית X05 בורג פח לפח קודח X. מגולוון בורג פח לפח קודח X5. מגולוון בורג פח לפח שפיץ X. מגולוון ל- 00 בורג פח פח )00 בחב'( PRIME SOURC בי גי בונד 00-5 ליטר ביט כחול PZX5 בלה ריקה בנד נירוסטה 0-0 מ"מ בנדים - ממ" /"-8/5" גרמניה בנדים - ממ" " / גרמניה בנדים 0- מ"מ " גרמניה בנדים 5-50 מ"מ /" גרמניה בנדים 50-0 מ"מ /" גרמניה בנדים "/8 8- בקופסה סט- 0- ממ' יח' HSS מקדחי בר ברז פרח ארוך מהצד 8 יועם בר ברז פרח קצר מהצד 80 יועם

9 י"ח י"ח י"ח ברז גבוה למים קרים לאמבטיה 80 כרום מדגל ברז גן כדורי /" ברז גן כדורי /" ברז ניל אורגינל / ברז ניל אורגינל /8 ברז עמידה )דגם אנגלי( - 0 ברז פרח 8 למים קרים יועם ברז פרח צד למים קרים יועם ברז שופך ארוך ברז שופך כביסה בריח אלומניום ".5 בריח כבד לשער 50 ממ' בריח מתכת.5 כסף בריח עגול X00 בריח עגול כבד X0 ברך לאסלה שרשורי עם ביקורת גבס לבן 5 - ק"ג גבס לבן בשקית ק"ג גלגל אוקולון לתעשייה כבד מאסיבי גלגל אוקולון פלטה + מעצור קוטר 5 גלגל פרקט " 0 פיין גלגלת reelx מורכבת + צינור גן נגב 0 מטר גליל נילון לבנין גריז בשפורפרת 00 גר' SSOL גרילנדה 0 מטר ד. סקוטש *88 *.5 ג. 0 לאבן גרמני ד. סקוטש *0*.5" ג. 80 לאבן גרמני ד. סקוטש ** ".5 ג. 0 לאבן גרמני דבק אקרילי 00 גלון )דבק לשטיחים( דבק אקרילי 00 פח )דבק לשטיחים( דבק לדשא סינטטי חד רכיבי 00 מ''ל דבק מהיר D דליל 0 גר' קופסא

10 דו-איט ספריי אפור דו-איט ספריי כחול דו-איט ספריי שחור מבריק דו -איט ספריי ירוק דו איט ספרי כסף דור סטופ לדלת עץ לבן דיבל דפיקה X0 פטריה דיבל דפיקה X08 דיבל דפיקה X808 דיסק ברזל ".5 דיסק ברזל */8 גמל דיסק ברזל חו */8.5 דיסק יהלום 5 דיסק יהלום דיסקה קפיצית / פלדה מגולבנת למאה ASME דיסקה קפיצית /8 פלדה מגולבנת למאה דיסקה שטוחה / עובי.5- חימוני מגולוון דיסקה שטוחה / עובי.5- חיצוני 0 מגולוון דיסקה שטוחה /8 עובי.5- חיצוני מגולוון דיסקה שטוחה /8 עובי.5- חיצוני 5 מגולוון דיסקה שטוחה 5/8 עובי.5- חיצוני מגולוון דיסקה שטוחה 5/8 עובי חיצוני 0 מגולבן דלי שחור דלי שחור דס קפיץ 5/8 מגולבן למאה וו סגור 50 למאה ) 00 י"ח( ויוה סבוניה ונוס סבוניה לבן זוג צנור לברז פרח 0 זוג צנור לברז פרח 0 זווית חיזוק X0X00 ניקל פרגולה זוית שן * זפת קר ליטר זפת קר גלון ליטר י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח

11 ג"ר ק"ג י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח חבל קלוע מצנח מ"מ חבל קלוע מצנח 8 מ"מ חבק אורך 50 רוחב.0 ממ שחור חבק אורך 00 רוחב. ממ חבק אורך 00 רוחב.8 מ"מ חבק אורך 50 רוחב.8 מ"מ שחור חבק אורך 50 רוחב.8 מ"מ שחור חובק תליה לצינור צול חוט בנאים סנטתי 80 גרם - יח' חוט מג' מ"מ ק"ג חוט מגולוון ממ SUFER חוט קשירה מגולוון - ק"ג * חוט שזור - ק"ג * חליפת גשם מעיל חצי פרלטור הברגה חיצונית חצי פרלטור הברגה פנימית טופ גג דלי ק"ג לאיטום טוריה לקוסט 00 +מקל טי שן ** טייפ סרט חבלה X5 שחור טייפ סרט חבלה X505 ירוק טסטר CHAMPION טפלון ידית כפתור הזזה טבעי ידית לדלת אלום טבעי בשקף ידית לדלת ד.פאר חום בשקף ידית לדלת ד.פאר לבן בשקף ידית לדלת רב בריח חום ידית לדלת רב בריח לבן ידית לדלת רב בריח שחור כבל פלדה מ''מ מגולוון מטר כבל פלדה 8 מ''מ מגולוון מטר כוסות לשתיה חמה לוגו 50 יח כוסות פלסטיק לשתיה קרה 00 בשרוול כיור 0 לבן+חור כיור מטבח 0/0/0 לבן ת. חוץ כף בנאים כפפות בד בד

12 י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח כפפות גומי אפורות KLIPS כפפות לטקס L כפפות עור מגן ורידים " להב למסור אנכי למתכת T8A להב למסור אנכי למתכת בי מטאל BOSCH יח' T8BF 5 להב למסור אנכי לעץ TD להב למסור לעץ 5 יחידות SK BOSCH לזור מגן לעץ אגוז LM.5 ליטר לזור מגן לעץ מהגוני LM.5 ליטר מ.פיליפס PH0X5 מ.פיליפס PHX50 מברשת D.I.Y-' מברשת D.I.Y-' מברשת DIY גודל " מברשת אסלה+תושבת מברשת סיוד קטנה מגן אצבעות -חלק מגן אצבעות רפרפת מגן פינה 0 מטר אדום מגנט גומי " מגפים עבודה שחורות מגש לרולר מיני '- מגש לרולר ענק אינ' מהדק כבל 8 ממ' מהדק כבל פלדה ממ P.V.C מוט טלסקופ 0-85 ס''מ מושב BEMIS עץ מושב אסלה איריס לבן מושב לאסלת ילדים TK מותח כבל "5/ מותח כבל ממ SUPER מותח כבל 8 מ"מ) 5/50 ( מחבר שן * מחזיר דלת ד.שרפמן לבן מחזיר דלת מס' כסף/שחור ספרדי מחזיר דלת מספר -C - ייל טיבעי

13 י"ח י"ח י"ח מטאטא כביש 0 ס"מ פלסטיק מים מזוקקים ליטר אמריקן מכוש +ידית לקוסט מכסה ביקורת עליון חום מכסה ביקורת עליון לבן מכסה ניקל " בסיס מרובע מלט אפור שק 5 ק"ג מלט אפור שק 50 קג מלצ טיגר ידית עץ ממיס T.P פח )טרפנטין( מנעול אלבא מפתח ללא זויתן מנעול חבוי למפתח מנעול חשמלי ייל מחזיר דלת רשת קפיצי -לבן מנעול לארון חשמל קפיצי -ירדני מנעול מגירה ארוך X מנעול תיבת דואר 5 מנעול תליה 0 ממ אוזן מנעול תליה 0 ממ אוזן 0 מנעול תליה 0 א מנעול תליה 0 ב' אחיד מסטרינה ידית עץ מסמר לדשא סינטטי 00 מ''מ ליחידה מסמר פלדה 0* מסמר פלדה X0 )ח"ב 00 ( )ח"ב 00 ( מסמר פלדה ( X50 ח"ב 00( מעדר אספלט ארוך +מקל מעצור מגנטי מפתח אלן מפתח אפס ממ מצמד דו כיווני * פלבר מצמד דו כיווני * 5 5 פל-בר מצמד דו כיווני * פל-בר מקדח מדורג טיטניום תואם אימפקט - ממ מקדח סופר וידיה 0 מ"מ מקדח סופר וידיה 5 מ"מ מקדח סופר וידיה מ"מ מקדח סופר וידיה ממ" מקדח סופר וידיה 8 ממ" מקדח סופר וידיה מ"מ

14 י"ח י"ח י"ח י"ח סט' י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח מרק אמריקאי 8 קג מרק אמריקאי 5.5 קג משמנת 00 גר מתקן לנייר טואלט פלסטיק מתקן ניקל נייר ניגוב ידיים תעשייתי ניאגרה פלסאון/דו און לבן ניר אוטם 8 ק"ג נירוקריל בסיס A 8 ליטר מגוון שמנת נירוקריל לבן 8 ליטר סבוניה 500 מ"ל ת.חוץ, שקוף סגר ביונט לחלון מתכת לבן סודה קאוסטיק ק"ג סודה קאוסטיק גלון ק"ג סול GP C.V 000 MINH AAA סופר- לבן תרמיל סט רולר מיני פלוק סטנדרט 0 ס"מ + מגש סט ברגים למושב אסלה מהיר סט ברגים למושב נירוסטה ליפסקי סט מקדחי עץ 8 יח -0 ממ סיפון מטבח " סיפון שרשורי "/- עם יציאה סיפון שרשורי / לכיור רחצה סיפון שרשורי לכיור מטבח סיקה פלקס סמרטוטי ריצפה סף דלת אלומניום גומי חום סף דלת אלומניום מברשת לבן ספריי דו איט אדום סקוצ מ' לבן סרבל צביעה חד פעימי אוברול סרט בידוד - 0 Yירוק /צהוב סרט בידוד 0 מ' שחור סרט בידוד 0 מטר חום/כתום סרט בידוד 0 מטר כחול סרט בידוד רחב שחור סרט נגד החלקה אנטיסליפ 0 מ' צבע שחור סרט נגד החלקה אנטיסליפ 5 מ' צבע שחור

15 סרט סימון אדום לבן 00 מטר עוגן גמבו בורג /8 עוגן גמבו וו פתוח 5/ עוגן גמבו כפול /8 עמוד גדר איסכורית 50 סמ SUFER פורמולה אדום סימון כבישים 5 ליטר פינה משתנה לגבס 0 מטר עמוד גדר איסכורית.00 מ"א -יח' יבוא פלטה לריתוך X00 עובי מ"מ -שחור פנטסטיק שפופרת 50 סמ''ק פס הארקת יסוד X0.0 פס החלקה שחור " 5 מ' פקק פנים לכסא פרופילה 5 ק'ג י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח י"ח פריימר S קג פריימר 8 S קג פריימר.5 S קג צילינדר מ"מ )0( אלבא צילינדר מ"מ מרכזי יבוא ירדני צילינדר מ"מ ג.ק גארד צילינדר 8 מ"מ M צינור 50 חדש חלק בתהליך צינור ביוב SN מ"מ צינור גן "? / פס אדום 5 מ' צינור כניסה למכונת כביסה.0 מ' צינור לחץ משורין 50 ס"מ צינור לחץ משורין 0 סמ' צינור לחץ משורין 80 ס"מ צינור פוליאתילן דרג 5 - מטר ציר ארצ X.5 לזוג ציר ארצי, X לזוג ציר לשער מ''מ עם בורג ציר לשער מתכוונן 0-M ציר לשער מתכוונן -M ציר לשער מתכוונן -M צמנט לבן 50 ב- 5 ק"ג

16 קולב בית ספר נמוך כסף י"ח י"ח ח"ב ח"ב י"ח י"ח מטר מטר י"ח קונזול X5000 X08 קונזולים * קליפסים )תופסנים( לרשת צל קצף פוליאוריטאן 50 מ'ל קרבינה 00*0 )5 יח(באריזה קרבינה 0* ) 50 יח(באריזה ראש ברז ארוך / צול עגול תקן ראש לברז עגול רגל A אלומיניום 0 ס"מ מרובע רובה לבנה 5 ק"ג דלי רובה צבעונית 00 בשקית 5 ק"ג רולר "אסטרה" " רצ'ט / רצ"ט קשירה 5 ממ" רוחב מ"א מקצוע רצ"ט קשירה 8 מ"מ רוחב מ"א מקצועי-יבוא רצועת הרמה טון מ' רצועת הרמה F/E/ מ"א * טון ירוק רשת 50 יצוקה לקולטן רשת ביוב אלומיניום " מרובע מוזהב רשת חלון פיבר 0.8 מטר* 0 מ רשת יתושים רשת יתושים אפורה מ' 0 מר למטר רשת מולחמת מצופה.5/0 גובה אורך 5 למטר מרובע רשת מולחמת מצופה.5/0 גובה אורך 5 למטר מרובע רשת פלסטיק לבנה 0 שאקל /8 צול עובי 0 ממ SUPER שולחן מתקפל.8 שכפול מפתח רב בריח שכפול מפתח רגיל שפכטל ' גמישה-כחול F שפכטל דגם " 50 GOLD שפכטל דגם 5" 50 GOLD שק פסולת בנין

17 0 0 שרוול החלפה לרולר פרלון פס צהוב " שרוול ספוג מיני י"ח י"ח 0 ס"מ שרינג. ק"ג שקוף שרינג קטן כחול שרשורי לאסלה שרשרת שרשרת MM תוחם דשא *5 גלי תקרת אלגרו / מונח אקוסטית

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט

קטלוג ברזים ואביזרי אמבט קטלוג ברזים ואביזרי אמבט 1 לקוח נכבד, צוות פאר נשר גאה להציג את קטלוג הברזים ואביזרי האמבט החדש. חברת פאר נשר משווקת מגוון רחב של ברזים ואביזרי אמבט המתאימים לשוק הפרטי והמוסדי כאחד. מגוון המוצרים נבחר

קרא עוד

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS

בוקסות לבנות NO LIMITS TOOLS 1/4 בוקסות פינות הינע 1/4 CR-V בוקסות קצרות הינע 1/4 מחיר ש ח 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5. 5. 5. 5..0.0 מידה D1 )קוטר חיצוני( 3...5...5 1 1.4 13.3... 1. D )קוטר חיצוני( 1 1 1 1 1 1 1 11.

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בע"מ מרק מושביץ 3, ראשל"צ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע "מ מצא

PEUGEOT FRANCE דוד לובינסקי בעמ מרק מושביץ 3, ראשלצ תאריך תוקף המחירון ומלאי 01/05/2016 רשימת דלפקי מכירת חלפים בסוף המחירון דגם מחיר כולל מע מ מצא Expert 3 לא 138.90 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL מחזיר שמן 012728 כן 246.29 אחריות שלושה חודשים או 6000 ק''מ המוקדם ORIGINAL אטם 012749 מנועים חדשים לא 20,436.12 אחריות שלושה חודשים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4

מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל וולקן החרושת,9 מפרץ חיפה בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4 מכירה פומבית (קטלוג מעודכן ליום המכירה) באתר מפעל "וולקן" החרושת,9 מפרץ חיפה 21.1.16 בשעה 10:30 (מכירה מס' ) 722 המארגנים : רח' התדהר 17 א. ת. רעננה 4366519 טל 073-2604405 : פקס 09-7424877 : www.accordauctions.co.il

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

יהודה גדרות דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ

יהודה גדרות דבר המנכל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג יהודה גדרות תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחונ דבר המנכ"ל פרופיל חברה לקוח נכבד, בקטלוג תמצא מגוון של אפשרויות גידור היקפי, החל בגדרות קלות למגרשי שעשועים וכלה בגדרות ביטחוניות להגנת נפש ורכוש. הקטלוג מחולק לקבוצות על-פי השימוש בגדר: - למוסדות ציבור

קרא עוד

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר

שנות* 3 אחריות שנות* 3 אחריות מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v קוד פריט תיאור פריט מחיר קוד פריט תיאור פריט מחיר 2,100 מבר מברגה אימפקט 18v ליתיום מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v 2,100 מברגה מקדחה אלקטרונית קומפקטית 10.8v ליתיום STANLEY FAT MAX FMC010lb-qw 2,100 ליתיום 18V מברגה אימפקט FMC640LB-QW 1.5Ah 1.5Ah מברגה קומפקטית

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח

ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח ברזי מטבח המים זורמים ושוטפים ירקות טריים, נשפכים לקדרה, נמזגים לקומקום שירתח. בחרו ברז שיעשה את תענוג המים מושלם גם במטבח Pull Down 302869 אוורסט ברז פרח 45 0 מזלף נשלף כלפי מטה 303369 נפטון סטיק ברז

קרא עוד

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק

1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 לא כולל מע מ 69 לא כולל מע מ 2 הרמונית מתוקים קוביית ק 1 תיבת שוקולד מהודרת אגוזים מצופים בשוקולד במבחר טעמים גודל תיבה 36*12 ס מ סגירת גומי מוזהבת 59 69 2 הרמונית מתוקים קוביית קשיו קלוי 80 גרם דבש טהור מפרחי בר 200 גרם קונפיטורת רימונים 290 גרם פחית עגולה

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

1 ט.מ.מ טכנולוגיות מנועים ומגנטים בע"מ T.M.M -Motion & Magnetic Technologies Ltd. בס"ד Office: 75 Herzel St Ramat-Gan, Israel Mail: P.O.Box 828

1 ט.מ.מ טכנולוגיות מנועים ומגנטים בעמ T.M.M -Motion & Magnetic Technologies Ltd. בסד Office: 75 Herzel St Ramat-Gan, Israel Mail: P.O.Box 828 1 2 NEO ים החזקים בעולם תוכן: עמ' תאור מגנטים כללי טבלאות איכויות וטמפרטורות דסקיות מגנוט לגובה דסקיות מגנוט דיאמטראלי טבעות מגנוט לגובה טבעות מגנוט לגובה עם פאזה טבעות מגנוט דיאמטראלי מלבנים מגנוט לגובה

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

קטלוג חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות פקס: Fax:

קטלוג חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות   פקס: Fax: קטלוג 2014-2015 חלקי חילוף למשאבות ולמערבלי בטון ייבוא ושיווק משאבות בטון MG מוסך שירות לכל סוגי המשאבות 3 2 102 101 100 מ.גולד נכסים ואחזקות בע"מ חברת מ.גולד נכסים ואחזקות בע"מ מקבוצת גולד הינה חברה מהמובילות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63>

<4D F736F F D20F8EBE9F9E5FA20E1EEE7ECF7FA20E4EEF9F72E646F63> רקע רכישות במחלקת המשק המחלקה למשק מטפלת באחזקת משרדי העירייה השונים וכפופה למזכיר העיר. עובדי המחלקה מבצעים בכוחות עצמם, ככל שניתן, אחזקה שוטפת במשרדי העירייה השונים כגון: תיקוני אינסטלציה קלים, תיקוני

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי- מח' ביטחון ד' באב, התשע"ב 23/07/2013 משרד קב"ט חמ"ן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מו

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי- מח' ביטחון ד' באב, התשעב 23/07/2013 משרד קבט חמן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מו ד' באב, התשע"ב 23/07/2013 משרד קב"ט חמ"ן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מועצתית 1. כללי: א. מדינת ישראל חשופה למס' איומים מתמשכים בימנו אלה ולכן יש צורך לבחון את מוכנותה להתמודדות

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

A3Sportback לפרטים נוספים 2834*

A3Sportback לפרטים נוספים 2834* A3Sportback לפרטים נוספים 2834* Design Sport A3 Sportback 1.5T טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור הגה ספורט 3 זרועות, מולטיפנקשיין, בתיפור עור עם פקדי העברת הילוכים

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו

AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני 18 17 16 16 חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מו AMG Line Progressive Limited Edition Style מפרט אבזור עיצוב חיצוני "18 "17 16" 16" חישוקי סגסוגת מדף אחד מוכסף בדוגמת יהלומים מדף אחד מוכסף מדף אחד מוכסף מראות צד ות ומחוממות עם מאותתים אינטגרליים גימור

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

חד משפחתי

חד משפחתי מפרט מכר זה נמצא בשלב הכנה בלבד, על מזמין המפרט לקרא תוכנו בעיון, למחוק המיותר ולהוסיף הנדרש, הכול לפי בחירתו ואחריותו. )דרישה להסרת אזהרה זו משמעותה, אישור המפרט על תוכנו וכוונתו!( מפרט מכר זה נמצא בשלב

קרא עוד

01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת

01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת 01/06 חומרי גלם ומוצרים לבניה מתועשת לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת

קרא עוד

הארקה חלק 1

הארקה חלק 1 הארקה חלק 1 דרישות שיטות התקנה הגד ר ו ת ועק רו נ ות האר ק ה הגנה ע"י האר קה Bonding Strap Dispensing Container greater than 5 gallons Grounding Strap (איפוס ( (חיבור לפס או אלקטרודת הארקה) EARTHING Earth

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-)

(Microsoft PowerPoint - 1 \353\354\351 \362\341\345\343\344-) כלי עבו דה ממו נעים וי דניים 1 כלי עבו דה ממו נעים 2 אין להשתמש ב אלא אם הוא שמיש, מתוחזק וכולל את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים 3 אין להשתמש באוויר דחוס למטרות ניקוי אלא אם הלחץ הוקטן 30 לפחות מ PSI 4 יצוידו

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

catalog

catalog קטלוג בוכנות 1 פרופיל חברה חב' ש.ג הידראוליקה פעילה כ שנה, מתמחה במערכות הידראוליות ופנאומטיות. במשך שנות פעילותה הרבות צברה ניסיון רב במתן פתרונות בתעשייה. הפתרונות משולבים הידראוליקה, מכאניקה, מסגרות

קרא עוד

מכרז מקוון טיוטה

מכרז מקוון טיוטה מכרז מסגרת פומבי מס' 92-53/18 לרכש תחנות עבודה ומסכים )להלן "המכרז"( 26.4.2018 שירותי בריאות כללית )להלן "כללית"(, מבקשת לקבל הצעות לרכש, התקנה ושירותי תחזוקה בתום תקופת האחריות של שלוש שנים, לתחנות עבודה,

קרא עוד

---

--- מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 49-7 ספקת חבילות טקסטיל סטריליות לחדרי ניתוח עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אייר תשע"ז מאי 7 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-79979 פקס: 80-79088 תאריך

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ

מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מ מתכוני ibake ללא גלוטן בשיתוף עם שפית עינת מזור לקמח כרגיל רב תכליתי וקמח כרגיל ללחם המתכונים באדיבות שפית עינת מזור, מפתחת קמח כרגיל, עובד 1 ל 1 עם מתכונים רגילים. דונאטס וניל עם זיגוג שוקולד שילדים אוהבים

קרא עוד

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו

מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: סמסטר: א תשעח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מו מועד: א בחינה סופית במתמטיקה דיסקרטית משך הבחינה: 2 1 שעות מרצה: פרופ' תאופיק מנסור תאריך: 26.01.2018 2 סמסטר: א תשע"ח m 2 הוראות לנבחן: )1( הבחינה מורכבת מ- 6 שאלות. כל שאלה מזכה ב- 20 נקודות כך הנקודות

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

מהדורה מחודשת BELLCO מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS

מהדורה מחודשת BELLCO מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS מהדורה מחודשת מעצבים באור ואלומיניום GLOBAL LCS פרופיל חברה GLOBAL LCS חברת גלובל אל.סי.אס מהמובילות והדומיננטיות בארץ בתכנון, פיתוח וייצור פרופילי אלומיניום לגופי תאורה. כל פרופילי האלומיניום לגופי התאורה

קרא עוד

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים בצבע ירוק בלבד! שם החברה: נציג החברה: טלפון הנציג: #

קרא עוד

Microsoft Word _HALAV.doc

Microsoft Word _HALAV.doc תוכן העניינים פרק 1 הגדרות פרק 2 כללי פרק 3 חיבורי מבנים צמודי קרקע באמצעות פילרי מונים פרק 4 חיבור בנייני מגורים בשיטה של ריכוזי מונים פרק 5 חיבור בנייני מגורים בשיטה של פיזור מונים 1. הגדרות ארגז הסתעפות

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA>

<4D F736F F D20E0E9EA20ECE1F0E5FA20EEF2F9F0FA20E1E9FAE9FA20EEF4E720EEFAEBFA> איך לבנות מעשנת ביתית מפח מתכת... Master stav http://forums.tapuz.co.il/eatmeat פורום הקרניבורים בתפוז לעשות ל האש הינה צלייה על אש חום ועשן פחמים ו/או גז בצורה ישירה,מדובר בפעולה פשוטה לכאורה אבל יש שיאמרו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד