תנאים כלליים לקבלת שירותי סלקום TV

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תנאים כלליים לקבלת שירותי סלקום TV"

תמליל

1 קבוצת סלקום רח' הגביש 12 ת.ד נתניה תנאים כלליים לקבלת שירותי סלקום tv לקוח יקר, אנחנו מודים לך על שבחרת בנו ונעשה ככל שביכולתנו כדי לספק לך את השירותים שרכשת מאיתנו לשביעות רצונך. מסמך זה כולל את תנאי ההתקשרות הכלליים. תנאים אלו הם בנוסף לתנאי הזמנתך, לכל מסמך התקשרות אחר שנערך או ייערך בינך לבין החברה, ולתנאים או לתעריפים החלים על שירותים מסויימים אותם הזמנת או צרכת. כל אלו יהוו יחד את הסכם ההתקשרות שלך עם סלקום. 1. למה אנחנו מתכוונים במונחים הבאים 1.1. "החברה" או "סלקום" או "אנחנו" )לרבות כל פנייה בגוף ראשון כמו "נציע"( - סלקום ישראל בע"מ )ח.צ ( ו/או סלקום תקשורת קווית )ש.מ ( )שתכונה בהסכם זה "סלקום תקשורת קווית" ו/או "310 נטוויז'ן"( "לקוח" או "אתה" )לרבות כל פניה בגוף שני כמו "שילמת"( - מי שהתקשר איתנו על פי הסכם זה. כתיבת גוף שני בלשון זכר היא לשם הנוחות, וכוונתנו הינה, כמובן, גם ללשון נקבה "הודעה בכתב" - לרבות באמצעות דואר, דוא"ל, פקסימיליה, הודעה הנשלחת למכשיר הטלפון, הודעה אלקטרונית )הודעה שתופיע על גבי המסך שלך או בכל אמצעי אלקטרוני אחר(, וכן שיחה טלפונית מוקלטת..1.1 "השירותים" או "השירות" שירותי Over the top - tv )להלן:,)"OTT" לרבות גישה לתכני,)Video On Demand( VOD ערוצים ואפליקציות בטכנולוגית,(Internet Protocol Television) IPTV שירותים נלווים לאלו )כגון התקנה( וכן כל שירות שהוזמן בהסכמתך וכל השירותים המסופקים באמצעות המערכת "ממיר" מכשיר, המושכר או מושאל לך על ידי סלקום, המתחבר לטלוויזיה שלך לצורך התחברות עם המערכת באמצעות קו הגישה לאינטרנט שברשותך "נקודת צפייה" המסך באמצעותו ניתן לצפות בשירותי VOD כמפורט באתר כדוגמת טלויזיה או מכשיר נייד )טלפון או טאבלט( "האתר" אתר סלקום tv בכתובת cellcomtv.co.il 1.1. "מערכת" - כל רשת, מערכות או תשתיות )של החברה או של צד שלישי כלשהו( באמצעותן אנו מספקים לך את השירותים "ציוד התחברות" כל הציוד לצורך קבלת השירותים )לרבות הממיר, הכבלים והשלט( אשר יושכר או יושאל על ידי סלקום "תשלומים קבועים" - תשלומים שאינם מותנים בשימוש בפועל בשירותים או במוצרים, כגון תשלום חודשי עבור חבילת השירות, תשלום שכירות בגין הציוד וכו'. 0. מהם השירותים שלנו 0.1. שירות סלקום tv מאפשר צפייה במגוון תכנים וערוצים על גבי רשת האינטרנט. בנוסף לשירותים הכלולים בחבילה, עומדים לרשותך שירותי פרימיום שהזמנתם כרוכה בתשלום נוסף: שירותים אלו כוללים גם ערוצים וכן תכני פרימיום בתשלום, כולל תכנים בתשלום לפי צפייה. תעריפי השירותים הנוספים, לרבות שירותי הפרימיום כאמור יהיו בהתאם למחירון כפי שיהיה מעת לעת שירותי סלקום tv יסופקו באמצעות ממיר יעודי שיושכר לך על ידי סלקום ו/או באמצעות הורדת אפליקציית סלקום tv לציוד תומך כגון מכשירי טאבלט וסמארטפון התומכים בשירות, חלק מדגמי הסטרימרים התומכים באנדרואיד TV וחלק מדגמי.SMART TV השימוש בשירות מותנה בחיבור לרשת האינטרנט ברוחב פס מינימלי, וכן יציאת HDMI בטלויזיה. לא כל השירותים הניתנים במסגרת הממיר יינתנו גם באפליקציה )כגון: שירות ווליום והקלטות( כמו כן בחלק מהמסלולים תוכל לרכוש חבילות שירות נוספות, ככל שאלו יוצעו על ידינו מעת לעת )או שירותים נוספים ככל שיהיו( לתשומת ליבך, קיימים שירותים הניתנים באמצעות הממיר בלבד ואינם ניתנים במסגרת האפליקציה, כגון חלק מהערוצים, שירותי הקלטה, שירות סלקום ווליום ותכני אינטרנט. 5. חשוב שתשים לב 5.1. השירותים מותנים בקיום התנאים הבאים: א. כתובת מייל פעילה. ב. חיבור לרשת האינטרנט )תשתית וגישה לשירותים( ברוחב פס מינימלי כפי שיצויין באתר )נכון למועד ביצוע התקשרות זאת, רוחב הפס המינימלי הדרוש לצורך אספקת השירות הנו MB10 לכל נקודת צפייה(. ההתקשרות עם ספקי החיבור לרשת האינטרנט הינה באחריותך. ג. לצרכי התקנת הממיר תידרש תשתית מתאימה בביתך, בה ניתן יהיה לעשות שימוש ובכלל כך חשמל ותשתית אינטרנט. כמו כן יידרשו יציאת HDMI ממכשיר הטלויזיה, נתב )ראוטר( ו- PORT פנוי לכל ממיר. סלקום תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף דרישות אלו מעת לעת לאור העובדה כי רוחב הפס של שירות האינטרנט הינו מוגבל, השירותים הניתנים לך משפיעים ומושפעים משירותים אחרים בהם הינך עושה שימוש על גבי רשת האינטרנט וכן מושפעים ממספר נקודות הצפייה בהן נעשה שימוש בו זמנית. השימושים עשויים לגרום לעלויות נוספות בשל ניצול נפח חבילת הגלישה מול הספק הרלבנטי )בעיקר כאשר הינך עושה שימוש בחבילת גלישה מוגבלת נפח( במסגרת השירות תוכל לעשות שימוש במספר מוגבל של נקודות צפייה כפי שייקבע על ידינו מעת לעת. כמו כן נהיה רשאים מעת לעת

2 להגביל את השימוש שניתן לעשות בו זמנית בנקודות צפייה שונות )כלומר השימוש בו זמנית לא יתאפשר בכל נקודות הצפייה(. תוכל להשתמש בשירותים בישראל בלבד. מספר הממירים לא יעלה על מספר מכשירי הטלוויזיה הנמצאים בביתך, ובמקרה בו הוא עולה עליהם, יהיה עליך להשיב לנו את הממירים העודפים סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1. דגשים בקשר ליכולות שמירת התכנים 1.1. במסגרת חלק ממסלולי השירותים ניתן יהיה לבצע הקלטה או שמירה של תכנים )להלן: "הקלטה"(. בעניין זה אנא שים לב לדגשים הבאים: ניתן להקליט רק חלק מהתוכניות בחלק מהערוצים, ובכל מקרה לא תתאפשר הקלטת שידורי.VOD הצפייה בתוכן כלשהו שנשמר על ידך מותנית בכך כי במועד הצפייה התוכנית כלולה בחבילה אשר עליה הינך מנוי והתוכן עודו זמין לצפייה )וכמובן מותנית בכך כי התוכנית לא נמחקה( לא ניתן לבצע הקלטות במסלולי האפליקציה או במסלולים בהם אין ממיר, אלא בחלק מדגמי הציוד התומך עליו מותקנת האפליקציה. פרטים ראה באתר או בשירות לקוחות החברה תהיה רשאית לקבוע מעת לעת את האופן בו תתבצענה ההקלטות, ותהיה רשאית לעדכן על שינוי אופן ההקלטה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ההקלטות יבוצעו באמצעות שירותי ענן הנפח ו/או מספר השעות העומד לרשותך לצורך הקלטה וכן תקופת שמירת תכני ההקלטות הינה מוגבלת לתקופות ולנפחים שיוגדרו על ידינו מעת לעת. בנוסף, עומדת לנו הזכות להודיע לך על צמצום נפח הזיכרון העומד לרשותך או משך זמן השמירה בכל עת. עם תום תקופת השמירה, נהיה רשאים למחוק את ההקלטות. כמו כן, מספר ההקלטות שניתן לבצע בו זמנית, מוגבל אנו נוכל להציע מעת לעת שירותים של הגדלת נפח ההקלטות בו תוכל לעשות שימוש או הגדלת התקופה בה תישמרנה ההקלטות לתשומת לבך, שמירת התכנים הינה לשימוש אישי ופרטי בלבד, אין לשכפלם, להעתיקם, להפיצם, לשנותם או לעשות בהם כל שימוש שלא בהתאם לזכויות הקניין הרוחני הקיימות בהם או שלא בהתאם לדין סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 1. כמה עקרונות בנוגע לתעריפים ואופן החיוב 1.1. בגין השירותים שהוזמנו על ידך, תחוייב בתשלום קבוע. כמו כן, תחוייב בתשלומים נוספים בהתאם לשירותים או לציוד אותם הזמנת ו/או תזמין במהלך תקופת ההתקשרות כדוגמת, אך לא רק, דמי שכירות בגין ציוד ההתחברות; תשלום בגין ציוד; תשלום עבור ערוצי פרימיום וחבילות הכוללות תכנים נוספים; תשלום בגין התקנת ציוד; וכן כל תשלום אחר בגין שירותים שיוזמנו על ידך החיובים הינם על בסיס תשלום קבוע )חודשי, יומי או אחר כפי שתקבע סלקום(, על בסיס שימוש או כל בסיס אחר שייקבע. כל ערוצי הפרימיום או ערוצים בהם קיים תשלום נוסף הינם בחיוב מינימלי של חודש, אלא אם נקבע מפורשות אחרת. סלקום תהיה רשאית לקבוע תנאים או שירותים נוספים בגינם יהיה חיוב מינימאלי התשלומים הקבועים ישולמו מדי מחזור חיוב חודשי בין אם נעשה שימוש בשירות ובין אם לאו. בשים לב לסכום החיוב החודשי, החברה רשאית להפיק חשבון לתקופות ארוכות יותר. אם בוטל שירות הניתן בתשלום קבוע )לרבות דמי שכירות( - ישולם מלוא התשלום הקבוע בגין כל מחזור החיוב שבגדרו בוטל השירות )התשלום בגין מחזור חיוב מלא ישולם גם אם החזרת במהלך מחזור החיוב את ציוד התחברות(. במידה ומחזור החיוב שלך אינו מלא, תחוייב במלוא התשלום בגין אותו מחזור חיוב. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות סלקום לגבות חיוב תשלום מינימאלי בגין כל שירות או הזמנה החיוב ייעשה בהתאם למחזורי חיוב המקובלים בחברה. כאשר נאמר חיוב חודשי, הכוונה היא לחיוב על פי מחזור החיוב שלך. במקרה בו בתעריפי החיוב של ערוץ או חבילה קיים תעריף על בסיס יומי: מתכונת החיוב הינה על בסיס יומי קלנדרי, קרי החיוב מתחדש כל יום בחצות עד להסרת הערוץ. לדוגמא: אם היית מנוי על הערוץ שמונה שעות, אולם ארבע מהן לפני חצות וארבע מהן אחרי חצות, תחוייב עבור שימוש בשני ימים. ציון סכום חודשי עבור ערוץ שהחיוב בגינו נעשה על בסיס תעריף יומי משמעותו תקרת חיוב במחזור חיוב. חיוב יומי עם תקרת חיוב יחול גם במקרה בו מחזור החיוב יהיה חלקי, מכל סיבה שהיא. הזמנת החבילות או הערוצים הינה ללא מועד נקוב לתפוגה ולא ניתן להזמין מראש ערוץ לזמן מוגבל, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתנאי השירות. החיוב יחול עד להסרת הערוץ בהתאם לבקשתך או להודעת החברה חיובך במלוא התשלום הקבוע יחל במועד רכישת השירות בסלקום )לרבות העמדת אחד השירותים לשימושך או מתן קוד אקטיבציה לצורך ההרשמה לשירות(. לתשומת לבך, תחויב במלוא התעריפים והתשלום הקבוע בתוכנית וזאת גם אם לא תוכל לעשות שימוש במלוא השירותים הכלולים בו. לא תהיה זכאי לכל הפחתה בתשלום בגין אי התחברות או ביטול אחד השירותים מכל סיבה שהיא ולא תהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או החזר בגין אי שימוש מלא או חלקי בשירותים, מכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה בו אין ברשותך ציוד מותאם לקבלת השירותים או אינך מקבל מכל סיבה שהיא שירותי תשתית - לא יהיה בכך כדי לפטור אותך מחובת התשלום כל הזיכויים, ההחזרים, או ההטבות )להלן בסעיף זה: "ההטבות"( מותנים בפירעון בפועל של מלוא התשלומים הקבועים בהסכם ההתקשרות איתך בגין מחזור החיוב המלא כנגדו הם ניתנים ובכל מקרה לא יעלו על התשלום הקבוע. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, היה ויקבע במפורש כי הנך זכאי להטבה גם אם אינך מחוייב במלוא התשלום הקבוע, תנתן ההטבה באופן יחסי למספר הימים בו היית מנוי לשירות. כל ההטבות, החבילות או חלקן אינן ניתנות להעברה ממחזור חיוב אחד לאחר או למנוי אחר ולא ינתן זיכוי או החזר בגין אי ניצולן. ההטבות תבוטלנה בכל מקרה של מעבר לתוכנית אחרת. אם בהסכמים שונים שלך עם סלקום מוענקות לך מספר הטבות בנוגע

3 לשירותים שונים, הטבות אלו לא יחולו על השירותים נשוא הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הכלל הוא כי אין כפל הטבות )לרבות שילוש הטבות או למעלה מכך(, אלא אם כתבנו במפורש אחרת. בכל מקרה לא תהיה זכאי לסכום הטבות העולה על סכום החיוב בגין השירותים שסופקו לך התשלומים במסגרת הסכם זה, הינם בתוספת לכל תשלום אחר בו תחוייב בגין שירותים שונים של סלקום. התשלומים ייגבו ממך באותו אמצעי תשלום בו הינך משלם לסלקום ישראל בע"מ אלא אם יוחלט על ידי סלקום אחרת כפוף להוראות הדין, נהיה רשאים לשנות, להוסיף או לבטל את השירותים הניתנים לך; לעדכן את התעריפים )לרבות הקבועים בהסכם ספציפי, בהסכם זה ובמחירון(; ולשנות את מבנה התעריפים או את תנאי ההתקשרות והשימוש )לרבות התחלת גבייה בגין שירות שניתן בעבר ללא תשלום( לחיוביך יתווסף מע"מ על פי הדין. בנוסף תחויב בתשלום מיסים, היטלים, אגרות ותשלומי חובה בקשר עם השירותים הניתנים לך על פי כל דין או הוראת רשות. במקרה בו המחירים בהסכם כבר כוללים מע"מ, אם ישתנה שיעור המע"מ יחול השינוי על התעריפים בהתאם, בכפוף להוראות כל דין. החלת מס או שיעור מס חדש על מוצרים ושירותים הניתנים על ידינו לא ייחשבו כשינויי תעריף סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 5. כיצד משלמים 5.1. עליך לשלם, תוך התקופה הנקובה בחשבון העיתי שנשלח אליך מעת לעת, את התשלומים הנדרשים בחשבון, וזאת באמצעי התשלום אשר הוסכם ביננו. החשבונית לתשלום תשלח באמצעי דיגיטלי שתבחר סלקום כדוגמת הטלויזיה שלך, מסרון או כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה לנו. זכותך לבקש כי החשבונית תשלח בדואר רגיל. עליך לוודא שההרשאה לשימוש באמצעי התשלום בתוקף. עליך לעדכן אותנו בכל שינוי בפרטי אמצעי התשלום שלך, וכן לדאוג להחלפתו המיידית לאמצעי תשלום מוסכם במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע תשלומים באמצעותו. אנחנו נוכל לדרוש ממך אמצעי תשלום חלופי כתנאי להמשך מתן השירותים, במקרה בו יהיה יסוד סביר להניח שיהיה קושי בגביית חיוביך באמצעי התשלום הקיים להבטחת התחייבויותיך כלפינו, אנו נהיה רשאים, בעת ההתקשרות ביננו ובכל מועד של רכישה או הזמנת מוצרים או שירותים לדרוש ממך המצאת פקדון או ערובה אחרת לתשלום )"ערובה"(. כמו כן נהיה רשאים לקבוע לך תקרת חיוב או להגביל את השימוש בשירותים שברשותך אשר יגדילו את חיובך. אם תפר את התחייבויותיך כלפינו אנו נהיה רשאים לממש את הערובה שהמצאת לנו, בהתאם לדין ולאחר שניתן לך הודעה מוקדמת לפחות עשרה ימים מראש כל תשלום אשר לא ייפרע עד המועד הקבוע בחשבון שהוצא לך )"החוב"(, ישא הפרשי הצמדה וריבית בהתאם להגדרתם בסעיף 1 לחוק פסיקת רבית והצמדה, התשכ"א- 1951, וזאת החל ממועד הפירעון הקבוע בחשבון ועד למועד התשלום המלא בפועל. במקרה של נקיטת הליכים משפטיים, ישא החוב הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בהתאם לשיעור המירבי הקבוע בדין. בנוסף תחוייב בעמלות בגין החזר הוראות קבע או כרטיסי אשראי בהם חויבנו על ידי תאגיד בנקאי או מנפיק כרטיסי חיוב, כתוצאה מאי התשלום על ידך במועד )למעט אם הודעת לנו 11 יום לפני תום מחזור החיוב כי אמצעי התשלום בוטל(. כמו כן, בחלוף 11 ימים מהמועד הקבוע לתשלום, תחוייב גם בהוצאות אכיפת תשלום בסך של 09 או בסכום שיהיה נקוב במחירון באתר האינטרנט שלנו במועד האכיפה, הגבוה מביניהם. במקרה של אי תשלום מחמת סירוב הבנק או חברת כרטיסי האשראי לשלם חיוב שניתנה לנו הרשאה לגבותו )שלא באשמת סלקום(, אנו נחייב אותך בהוצאות אכיפת התשלום מיידית החל מתחילת טיפול משפטי ועד לנקיטת הליך משפטי, יתווספו לחיוביך כל ההוצאות הסבירות הכרוכות בפעולות שיינקטו לגביית החוב, לרבות משלוח מכתבי התראה החתומים על ידי עורך דין שלנו או מטעמנו. שכ"ט עו"ד בגין כל מכתב התראה שיישלח אליך יהיה בהתאם לשכר הטרחה הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין )התעריף המינימלי המומלץ(, התש"ס כפי שיתוקן או יוחלף מעת לעת, ובלבד ששכר הטרחה המירבי בגין כל מכתבי ההתראה הנשלחים בגין אותו חוב לא יעלה על שילוש שכר הטרחה כאמור. בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, תחוייב בחיובים ו/או בהוצאות בהן נישא במסגרת פעולות אכיפת התשלום ו/או הטיפול המשפטי, לרבות פעולות מסירה ו/או איתור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותנו לגבות, בנוסף לסכומים הנ"ל, הוצאות ו/או שכ"ט שייפסקו על ידי ערכאה שיפוטית ו/או שיוסכם עליהם במסגרת הסכם פשרה. מאחר שההתקשרות שלך איתנו תחת תנאי התקשרות כלליים אלה הנה אחת, לרכישת מכלול שירותים ומוצרים, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש בכל אחד מאמצעי התשלום שניתנו לנו על ידך לצורך גביית תשלומים בכל מנוי, קו, שירות או חוב אחר שיש לך לחברה, לרבות אם ניתן בגינו אמצעי תשלום אחר עליך לבדוק כל העתק חשבון, כל הודעה וכל מסמך שיישלחו או יימסרו לך באופן כלשהו, ולהמציא לנו הערותיך, ככל שיהיו לך, בכתב תוך 01 יום מן התאריך בו שלחנו אליך סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 0. ניתוק או הפסקה של שירות לבקשתך 0.1. הינך רשאי לבקש מאיתנו בכל עת להפסיק לקבל את השירותים )אלא אם נקבע אחרת בהסכם(. הפסקת השירותים עשויה להיות כרוכה בתשלום בהתאם לנהלים ולהסכם עימך. אין באמור בפרק זה כדי לגרוע מזכותנו לדרוש כל תשלום בגין אי החזרת ציוד ההתחברות או כל ציוד אחר באופן ובמצב הנדרש על פי תנאי ההתקשרות, או לגבות כל סכום אחר שהינך חייב. לביטול עסקה ניתן לפנות בציון פרטיך כולל ת.ז. ואמצעי התשלום לאחד מאלה: 5105*; דואר רשום לרח' הגביש 12, נתניה; פקס ; דוא"ל אתר החברה אם הינך צרכן ובצעת עיסקה בנסיבות בהן מדובר ב"עסקת רוכלות" או עיסקת "מכר מרחוק", זכותך לבטל את העיסקה תוך 11 ימים מיום עשיית ההסכם, קבלת הטובין או מיום קבלת הפרטים הנדרשים על פי דין בנוגע להתקשרות, לפי המאוחר מביניהם. לאדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, תקופת הביטול הינה ארבעה חודשים בעיסקת רוכלות וכן בעיסקת מכר מרחוק ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

4 0.5. אם הינך צרכן והזמנת שירותים הניתנים על ידינו במסגרת הרישיון בנקודת מכירה )שאינה עיסקת מכר מרחוק או רוכלות(, זכותך לבטל את ההתקשרות תוך 11 ימים מיום עשיית ההסכם. אם רכשת מאתנו טובין בלתי פסידים )למשל, מכשיר( בנקודת מכירה, תוכל לבטל את הרכישה בתוך 11 ימים מהיום שקיבלת את הטובין. הוראה זו חלה רק אם מחיר הטובין עולה על 12 ואם תחזיר לנו את הטובין מבלי שנפגמו ומבלי שעשית בהם שימוש. אם דרשנו ממך לרכוש מאתנו טובין כתנאי להזמנת השירות, תוכל להחזיר את הטובין אם תבטל את השירות בהתאם לסעיף זה, גם אם עשית שימוש בטובין. לתשומת לבך, איננו דורשים שתרכוש או תשכור מאתנו ציוד לצורך קבלת שירות לפי הסכם זה. כדי לקבל החזר, עליך להציג לנו חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה או הוכחה אחרת על עצם ביצוע הרכישה או הזמנת השירות, המועד בו התקיימה, הסכום ששולם ואמצעי התשלום חשוב שתשים לב למספר כללים שיחולו במקרה של ביטול לפי האמור לעיל: אם התחלנו לספק לך את השירות אנחנו נחייב אותך בתמורה היחסית בעד השירות שניתן לך; אם לשירות שהזמנת קיים תעריף יומי, תחוייב על פי מספר הימים בהם הועמד לרשותך השירות. במקרה שקיבלת מאתנו טובין לצורך מתן השירות, עליך לדאוג להשיבם לנו במקרה שהעסקה אינה "עסקה מתמשכת", לא תוכל לבטל את ההתקשרות אם התחלנו לספק לך את השירות )בעסקת מכר מרחוק על הביטול להעשות לפחות שני ימי עבודה לפני תחילת השירות( אם קיבלת טובין, באחריותך להשיב אותם אלינו, ומבלי לגרוע מכל תנאי אחר, השבתם היא תנאי לביטול עיסקת הטובין במקרה של ביטול בו בוצעה אצלך התקנה תחוייב בגינה בסך שלא יעלה על. 122 במקרי ביטול בעסקת מכר מרחוק ובעסקה בנקודת מכירה תחוייב בדמי ביטול בגובה 1% ממחיר העסקה או, 122 לפי הנמוך מבניהם. בעיסקה בנקודת מכירה תחוייב בנוסף בדמי סליקת כרטיס אשראי עבור העסקה שבוטלה, אם חברת הסליקה גבתה מאיתנו דמי סליקה. האמור לא יחול אם ביקשת לבטל את ההתקשרות בגלל פגם בטובין או בגלל אי התאמה בין השירות או הטובין לבין הפרטים שמסרנו לך לגביהם או בגלל אי אספקת השירות או הטובין במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה על ידנו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותנו לגבות סכומים גבוהים יותר במקרה בו הביטול אינו במסגרת העילות הקבועות בחוק הגנת הצרכן לא ניתן לבטל עיסקה במקרים בהם הדין אינו מחייב זאת )כגון טובין פסידים( ואין באמור לגרוע מזכויותינו ע"פ דין אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותנו לתבוע את נזקינו, בכפוף לכל דין ההגדרות בסעיף זה הינן בהתאם להגדרות בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1911, בשנוייים המחויבים. 1. שינוי תנאי השירותים, ניתוק או הפסקה ביוזמתנו 1.1. אנו נהיה רשאים לשנות בכל עת את תכולת השירות, מתכונתו, התכנים, סוגיהם והיקפם. בכלל כך נהיה רשאים, לשנות את תכולת השידורים והערוצים, להפסיק לספק ערוצים ותכנים, לרבות ערוצי פרימיום הניתנים בעלות או ללא עלות. כמו כן נהיה רשאים להפסיק את השירותים או חלקם, לנתקם, לשנות את תנאיהם, לקבוע או להוסיף מגבלות שונות או לצמצם את היקף השירות )לרבות שינוי, צימצום או ביטול של תכולת החבילות, מאפייני השירות ותכונותיו(. שינויים אלו לא יקנו לך זכות לבקש ביטול או הפחתה של התשלום ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותך לבקש לסיים את ההתקשרות עימנו בכל עת אנו נהיה רשאים להפסיק או לנתק את השירותים או חלקם בהודעה מוקדמת של 12 ימים בכל מקרה בו לא פרעת את התשלומים בגין השירותים במועד; בכל מקרה בו הפרת תנאי מהותי בהסכם; בכל מקרה בו השתמשת או הרשית לאחר לעשות שימוש שלא כדין בשירותים ובכל מקרה נוסף בו נוכל לבטל על פי כל דין בנוסף נהיה רשאים לבטל את ההסכם ולהפסיק את השירותים או להגבילם ללא הודעה מוקדמת או תוך קיצורה במקרים הבאים: כאשר ההודעה המוקדמת עלולה לגרום לנו או לצד שלישי כלשהו נזק; במקרה של הפרת הסכם שלא תוקנה תוך עשרה ימים; במקרה בו לא פרעת בפעם השלישית ברציפות תוך שנה את חשבון התשלומים שחוייבת בו במועד; במקרה בו פעלת שלא בהתאם לסעיף 9 להסכם זה; אם יינקטו נגדך הליכי פשיטת רגל, פירוק, כינוס נכסים או הסדר נושים. כמו כן נהיה רשאים לעשות זאת במקרה של פטירה או במקרה בו התאגיד או הגוף העסקי הפסיק את פעילותו השוטפת אנו נהיה רשאים לבצע ניתוק או הפסקת שירות בגין חוב או מעשים או מחדלים הקשורים לשירותים אחרים שהוזמנו מסלקום אנו נהיה רשאים להעמיד לפרעון מיידי את כל התשלומים המשולמים לנו על ידך, לרבות תשלומים בגין ציוד בכל מקרה בו ההתקשרות תופסק כדין על ידנו או בכל מקרה בו הפרת את תנאי הסכם ההתקשרות עימנו לרבות אי ביצוע תשלומים על פי הסכם אנו נהיה רשאים לנתק או להגביל זמנית את השירותים אם הדבר מתחייב לשם ביצוע פעולות תחזוקה או שדרוג במערכת. 9. מהו אופן השימוש במסגרת שימושך בשירותים או בציוד עליך לפעול כדלקמן: 9.1. השירותים הינם לשימושך הפרטי והאישי בלבד. השירותים כוללים תכנים שבהם יש לצדדים שלישיים או לנו זכויות שונות לרבות זכויות יוצרים ולכן אין לעשות בהם שימוש מסחרי או השמעה או הקרנה פומביים. כמו כן אין לשדר, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להעתיק, לשכפל או להקליט )למעט שמירה באמצעות הממיר לשימושך הפרטי והאישי(. מובהר כי גם אם הינך בית עסק, לא תוכל להעמיד את השירותים לרשות לקוחותיך או בפומבי השירותים נועדו לשימוש בבית אב אחד בלבד ועל רשת ביתית אחת בלבד. במידה וסלקום תמצא כי עשית שימוש שלא בהתאם לסעיף זה, תחויב לפי מספר בתי האב או הרשתות הביתיות אליהם חובר השירות. אין להוציא את הממיר מהבית אלא לצורך מעבר דירה בלבד. כמו כן אינך רשאי להעביר לאחר את זכויותיך בהתקשרות עמנו או לספק שירותים לאחרים על בסיס מסחרי כלשהוא השירותים ייקלטו רק באמצעות ציוד ההתחברות או ציוד שסלקום אישרה שימוש בו לצורך קבלת השירותים )להלן: "הציוד הנוסף"(. חיבור לצורך קבלת השירותים ייעשה אך ורק באישורה של סלקום. אין להעביר את ציוד ההתחברות לאחר, אין לאפשר חיבור של ציוד אחר או

5 של גורמים אחרים לציוד ההתחברות או לסייע לאחר לקלוט את השירותים באמצעות התקן כלשהו ואין לעשות שימוש בציוד ההתחברות שלא למטרות קבלת השירותים מסלקום בהתאם להסכם זה אין לעשות בשירותים )או בחלקם( או בציוד ההתחברות, כל שימוש שאינו בהתאם למטרה לה הם יועדו; שימוש שאינו חוקי; שימוש המהווה הפרת כל דין, לרבות שימוש המהווה מטרד, הפרעה כלשהיא, הפרה של דיני לשון הרע ודיני הגנת הפרטיות והפרת זכות של צד שלישי כלשהו )לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, זכויות אחרות של קניין רוחני וסודות מסחריים( לא תעשה שימוש שלא כדין או שאינו ראוי במערך שירות הלקוחות, ובכלל כך לא תעשה שימוש לרעה ושימוש שאינו לצורך קבלת השירותים; לא תטריד; ולא תשתמש באלימות פיזית או מילולית סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 12. שימוש במידע ומדיניות פרטיות בסעיף זה אנו מביאים לידיעתך את נושא האיסוף, העיבוד והשימוש )לרבות העברה( של המידע הנאסף או הנמצא ברשותנו. בעניין פרק זה )12( ובעניינו בלבד "מידע" - יוגדר כידיעה על ענייניו הפרטיים של אדם מזוהה או ניתן לזיהוי. כמו כן בפרק זה "נתוני שימוש" כוללים את הנתונים הנאספים במהלך השימוש בכלל השירותים לרבות: נתונים מזהים של ציוד הקצה והתוכנה בהם נעשה שימוש, פרטי חיבור, נתוני גלישה וצפייה לרבות כותרי הצפייה, יעדם, דפוסי הצפייה והגלישה, משכם והקפם, רשתות התקשורת, ספקי האינטרנט, כתובת,IP אינדיקציות מיקום, הפעולות והשימושים שבוצעו במסגרת הרשתות החברתיות, וכן מידע בנוגע לפניות לשירות הלקוחות והקלטות. "שירות" או "שירותים" כוללים את מגוון שירותיה של החברה, לרבות שירות כהגדרתו בהסכם זה, בהסכם התנאים הכללים להתחברות לרשת סלקום או בכל הסכם אחר ולכל שירות אשר יסופק או יוזמן מסלקום אנו אוספים, מחזיקים ומעבדים פרטי מידע שונים לגביך, כגון מידע מהסוגים הבאים: מידע שהינך מספק לחברה, כגון: שם, כתובת )דואר ודוא"ל(, אמצעי תשלום ושפת דיבור. מידע זה נאסף באופנים שונים, בין השאר, במועד ההצטרפות לשירות או לשירותים שונים המסופקים על ידי החברה, בפניות לשירות הלקוחות, בהשתתפות במבצעים או באמצעים אחרים מידע הנצבר בידי החברה מעצם אספקת השירות ללקוח ובמהלכו, ובכלל זה נתוני שימוש לרבות נתוני צפייה מידע המתקבל בחברה מצדדים שלישיים הכולל את סוגי המידע הבאים: מידע המתקבל מחברות תקשורת אחרות לצורכי תפעול השירותים, התחשבנות וגביה; נתונים אודות סוג השירות, טיבו והיקף השימוש בו המתקבלים מספקי שירותים, לרבות נתונים הנדרשים לצורך אספקת השירות וכן מידע שהסכמת להעברתו מידע הנמסר לחברה מגורמים מורשים )כגון חברות שירות נתוני אשראי ומאגרי מידע חוקיים( ומכל מקום חוקי המתיר מסירת מידע לרבות טיוב המידע הקיים המידע יישמר בישראל ו/או מחוץ לישראל על ידי סלקום או על ידי צד שלישי )לרבות במסגרת שירותי ענן( בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א )להלן: "חוק הגנת הפרטיות"( סלקום תשתמש במידע, לרבות בדרך של דיוור ישיר, כדי לספק לך שירות; כדי להתאים לך אישית את השירותים; כדי לנתח, לנהל, לשפר את השירותים והשיווק לכלל הלקוחות או חלקם וכן לך אישית; כדי לעבד נתונים וכדי לנהל עמך תקשורת בנושאים שונים. לדוגמה, אנו משתמשים במידע למטרות הבאות: לצורך אספקת שירות ללקוח, מתן המלצות צפייה לרבות מותאמות לקוח או נקודת צפייה, פנייה ללקוח לצורך אספקת שירות, תכתובות בערוצים שונים, ניתוח והבנה של קהל המשתמשים שלנו ושיפור השירות )כולל חוויית ממשק המשתמש( לתפעול השירותים או שירותי ספקים אחרים, ובכלל כך חיוב הלקוח, עריכת והפקת חשבונות וגביית כספים, אכיפת זכויות החברה על פי הסכם זה לצורכי בקרה, מניעה זיהוי וחקירה של גניבה, הונאה, פעילויות שאינן חוקיות ופעילויות האסורות לפי הסכם ההתקשרות, וכן למטרות אבטחה לצורך יצירת קשר עם הלקוח, לרבות פעילות שימור ללקוחות קיימים, יכולת לספק מענה מהיר ויעיל לתקלות, פניות ובקשות בנוסף לאמור לעיל, החברה תשתמש במידע גם לצורך פעולות שיווק, בין היתר באמצעות דיוור ישיר, של מוצרים ושירותים שאינם במסגרת השירותים המוגדרים בסעיף 12.1 לעיל ואשר הינם בעלי זיקה לשירותים השונים, לרבות שירותים שהם בעלי זיקה לשירותי תקשורת שונים הניתנים על ידי החברה. וזאת, אלא אם הודעת לחברה במעמד ההתקשרות או בכל עת לאחריה, בפנייה לשירות הלקוחות של החברה, כי הינך מסרב לשימוש כאמור מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתן שירותי דיוור ישיר לצד שלישי, כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, ייעשה רק אם ניתנה על ידך הסכמה נפרדת וספציפית במתכונת של "אופט-אין" )במתן הסכמה מראש(. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות סלקום לקבל הסכמות לגבי איסוף מידע נוסף ו/או שימושים אחרים סלקום רשאית למסור מידע לצדדים שלישיים בישראל או בחו"ל במקרים הבאים: לצדדים שלישיים המספקים ללקוח שירותים לבקשתו, ובלבד שהמידע רלבנטי לשירות שביקש הלקוח או שניתנה הסכמת הלקוח להעברת המידע לצדדים שלישיים המעניקים לחברה שירותי קבלנות לביצוע שירותים שונים, או המסייעים באספקת השירותים או המבצעים שימושים במידע אותם מותר לחברה עצמה לבצע, כגון הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, שירות לקוחות; למען הסר ספק, התקשרות החברה עם קבלנים או נותני שירותים חיצוניים, אינה גורעת מאחריותה לפי כל דין לאופן השימוש במידע אודות הלקוח במקרים בהם העברת המידע חיונית להתגוננות של החברה במסגרת הליכים משפטיים, תביעות או טענות מטעם הלקוח.

6 במקרה בו החברה תתמזג עם תאגיד אחר או תעביר את פעילות אספקת השירותים לפי ההסכם לתאגיד אחר או תמכור את מניותיה לתאגיד אחר, יועבר המידע לתאגיד האחר ובלבד שבטרם ההעברה ניתנה ללקוח הזדמנות להודיע על סירובו להעברת המידע אודותיו או להפסיק את התקשרותו עם החברה, וכן בתנאי שלאחר העברת המידע לצד הנעבר לא יישאר העתק מן המידע אצל החברה, ובתנאי שהנעבר יקבל על עצמו את הוראות סעיף פרטיות זה. למרות האמור לעיל, במקרה בו יועבר המידע אודות הלקוח לצד שלישי כלשהו, במסגרת מיזוג או איחוד שאושר ע"י משרד התקשורת או במסגרת הליך שאושר על ידי בית המשפט, לא תהיה מחוייבת החברה לבצע את התנאים האמורים בסעיף זה, למעט חיוב הנעבר לקבל על עצמו את הוראות סעיף פרטיות זה, כפי שיעודכן מעת לעת, וביצוע ההעברה בהתאם לתנאים שנקבעו בהחלטת משרד התקשורת או בית המשפט לרשויות המדינה, או לכל גורם אחר, ובלבד שהעברת המידע תתבצע מכוח הוראות הדין, או מכוח צווים שיפוטיים מתאימים בעצם ההתחברות לשירות המסופק על ידי צד שלישי )לבדו או במשותף עימנו( הנך נותן את הסכמתך כי נעביר את פרטיך וכן כל מידע רלוונטי נוסף הנוגע לאספקת השירות אל ספק השירות, לרבות אם ספק השירות נמצא בחו"ל ו/או אם המידע מועבר לענן של הספק בישראל או בחו"ל. כל מידע שיועבר על ידך בכל דרך שהיא לספקים, לרבות במהלך השימוש בשירותיהם, יועבר על אחריותך ואנו לא נישא באחריות לכל שימוש שייעשה במידע כאמור על ידי אותו ספק. אתה מאשר, כי ידוע לך שבעת השימוש בשירותים של ספק מחו"ל או במקרה של העברת מידע לחו"ל, עשויים לחול עליך דיני הגנת פרטיות הנהוגים במדינה אחרת; ככל שהשימוש בשירותים נעשה על ידי משתמשים נוספים, עליך להביא לידיעת המשתמשים את מלוא הנתונים הנדרשים לגיבוש הסכמה של המשתמש ביחס לשימושים שתעשה החברה במידע אודותיו, ולקבל את הסכמת המשתמש לשימושים כאמור בהתאם להוראות כל דין. לתשומת ליבך, למשתמשים במינוי עשוייה להיות גישה לנתונים של משתמשים אחרים )כגון: הסטוריית צפייה, המלצות צפייה המבוססות על תכני כלל משתמשי המינוי, יכולת לראות הקלטות שבוצעו(, עליך להביא זאת לידיעת כלל המשתמשים אנו נהיה רשאים לבצע פניה מטעמנו ו/או מטעם ספקים או צדדים שלישיים במשותף אליך ו/או אל המשתמש מעת לעת, בכל אמצעי תקשורת שנמצא לנכון, בהצעות ומסרים פרסומיים שונים אנו מפנים את תשומת ליבך כי הפרטים שברשותנו )לרבות מספרי הטלפון וכתובות דוא"ל( ישמשו אותנו למשלוח דברי פרסומת למגוון השירותים המוצעים על ידנו )הינך מוזמן גם לתת לנו הסכמה ייעודית המאפשרת מגוון פניות רחב יותר( במידה ואינך מעוניין לקבל דבר פרסומת באמצעות,SMS מייל, פקס והודעת חיוג אוטומטית הינך מוזמן לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל עת ולהודיע על סירובך לקבל מסרים אלו 11. כמה כללים בנוגע לציוד התקנות לשם קבלת השירותים, עליך לבצע התקנה בביתך. במקרה בו סלקום תעמיד לרשות הלקוחות שיזמינו זאת שירות של התקנה באמצעות סלקום, הרי ההתקנה )כולל התקנה לאחר ניתוק מכל סיבה( תהיה כרוכה בתשלום בהתאם למחירון שנקבע בתוכנית וככל שלא נקבע בה מחיר יחול המחיר המופיע באתר או בתוכנית התקנת ציוד ההתחברות או ציוד תומך אחר לצורך שימוש בשירותים והשימוש בו מותנים בקיום תשתית מתאימה בביתך, בה ניתן יהיה לעשות שימוש ובכלל כך חשמל ותשתית אינטרנט. במקרה בו לא יהיה ניתן לבצע את ההתקנה עקב נסיבות שאינן תלויות בסלקום תחוייב בתשלום בגין ביקור סרק. אתה מתחייב לאשר ולחתום על הטפסים שיימסרו לך בעת ביצוע ההתקנה וקבלת הציוד הינך אחראי להשיג אישורי צד שלישי, ככל שאלו נדרשים לביצוע התקנה. אתה תשפה את סלקום בגין כל נזק שיגרם לה כתוצאה מטענה או תביעה של צד שלישי בקשר להשגת גבולו או כל שימוש אסור אחר במקרקעין בקשר להתקנה, בהתבסס על אישורך ו/או אישורי צד שלישי שהצגת בפני סלקום התשלום החודשי עבור ציוד ההתחברות הממיר והשלט יושכרו ו/או יושאלו לך כנגד תשלום חודשי קבוע כמפורט בהסכם התוכנית, ויישארו בבעלות סלקום בלבד. אספקת ציוד ההתחברות תהא באופן שתקבע סלקום מעת לעת )לדוגמא: בעת ביצוע ההתקנה )ככל שהוזמנה( או איסופו מנקודות החלוקה שיקבעו על ידי סלקום( ייתכן ולצורך התחברות לשירות ידרש מעבר לממיר, ציוד התחברות נוסף, שיכלול, בין השאר, אחד או יותר מהפריטים הבאים: אנטנה, מתאמים, יחידות,PLC כבלים וכל ציוד אחר שיידרש )להלן: "ציוד חיבור נוסף"(. ככל שציוד החיבור הנוסף יסופק על ידי סלקום, נהיה רשאים להשכיר לך אותו, להשאילו, או שתתבקש לרכשו כל עוד ציוד ההתחברות או חלקו לא הושב לנו, מכל סיבה שהיא, תחוייב בתשלום החודשי הקבוע בגין ציוד ההתחברות )לרבות אם ביקשת ניתוק זמני או קבוע( כל עלות נלווית לשימוש בציוד או תשתית בביתך, בין אם שייך לנו או לך, לרבות שימוש באינטרנט או צריכת חשמל, תחול עליך בלבד אחריותך לציוד ההתחברות אתה תהיה אחראי לכל נזק או אובדן שייגרם לציוד ההתחברות מכל סיבה שהיא, למעט תקלות מכניות או אלקטרוניות שמקורן בפגם בייצור בלבד. עליך לנהוג בו בזהירות; לפעול בהתאם להוראות הסכם זה ולהוראות ההפעלה; להימנע מלעשות שימוש בלתי סביר בציוד ההתחברות; להמנע מחיבור התקנים או קבצים הכוללים וירוסים, רוגלות וקודים עוינים מכל סוג שהוא; להמנע מלתקנו, לשנותו, לפתחו או להתיר לאחר לעשות כן; לא לשנות פרטים שהיצרן או אנחנו תכנתנו בממיר ולא להתיר לאחרים להתחבר לשירות באמצעותו בכל מקרה בו ציוד ההתחברות אבד או נגנב ובכל מקרה בו נגרמו לו נזקים מכל סיבה שהיא )לרבות שימוש שלא לפי הוראות

7 ההפעלה או הוראותינו, רשלנות, שברים, נזקי רטיבות, שריפה( תחוייב במלוא עלות ציוד ההתחברות. סלקום תתקן או תחליף את ציוד ההתחברות ללא עלות במקרה של תקלות מכניות או אלקטרוניות שמקורן בפגם בייצור, ובכפוף לעמידתך במלוא תנאי ההסכם והוראות השימוש אנו לא נהיה אחראים לכל נזק שייגרם לתוכן ההקלטות או לתוכן השמור על זיכרון חיצוני )גם במקרה בו התקלה הינה באחריותנו( לרבות אי יכולתך לשמור את התכנים או שיבוש בשמירתם או מחיקתם. לתשמת ליבך, התכנים לא בהכרח יישמרו במקרה של תיקון. כמו כן במקרה של החלפת הממיר לא תוכל להעביר את התוכן הקיים בממיר שתמסור לממיר החלופי. נזקים אלו לא יקימו עילה לטענה כלשהי נגד סלקום עליך להודיע לנו על נזק, גניבה או אבדן של ציוד ההתחברות מיד עם התרחשותם השבת ציוד ההתחברות השבת ציוד ההתחברות תעשה על ידך, באחריותך ועל חשבונך לכל אחת מהנקודות שיוגדרו על ידי סלקום כנקודת החזרה. לא תחול עלינו חובה לאסוף ציוד כלשהו מחצריך. למרות האמור, ככל שסלקום תחליט לספק שירות שליחות לצורך איסוף ציוד ההתחברות, בתשלום או לא בתשלום, באחריותך לפרק את ציוד ההתחברות )כגון ממיר או נתב( ולמסרו לשליח )כולל כל המחברים והכבלים(. במידה והשליח הגיע, והציוד לא פורק על ידך, סלקום תהיה רשאית לחייב אותך בתשלום נוסף על פי מחירון סלקום. ככל שהשליח יתבקש לבצע גם פעולת פירוק ו/או בכל מקרה בו יסתבר כי ציוד ההתחברות אינו מפורק הדבר יהיה כרוך בתשלום נוסף על פי מחירון סלקום. סלקום תהיה רשאית להודיע לך על סוגי ציוד התחברות, אשר פירוקם יהיה על ידי סלקום בלבד ציוד ההתחברות יושב כאשר הינו במצב תקין, ראוי לשימוש ובכפוף לבלאי סביר. במקרה בו לא יושב הציוד באופן זה תחוייב במלוא עלותו כפי שקבוע במחירון באתר במקרה בו יופסק השירות, תחוייב במלוא התשלומים החודשיים בגין הממירים והנתבים שברשותך )וזאת גם אם בשירות שנרכש על ידך היית זכאי לקבל ממיר ללא תשלום(. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה סלקום רשאית לחייב אותך במלוא מחירו של ציוד ההתחברות בהתאם למחירון באתר. סלקום תהא רשאית להשתמש באמצעי התשלום שמסרת עם הצטרפותך לשירות על מנת לחייבך בעלות ציוד ההתחברות כאמור רכישת ציוד התשלומים שהינך משלם עבור ציוד שתבחר לרכוש מאיתנו יימשכו בכל מקרה, עד למלוא פרעונם, גם אם לא נעשה שימוש בציוד )למשל אם אבד, נגנב או התקלקל(. כמו כן, תשלומים אלו יימשכו גם אם תחליף את הציוד והם יתווספו לתשלומים בגין הציוד האחר שרכשת. גם אם תחליט להפסיק את ההתקשרות עימנו למתן שירותים, אנו נוכל להמשיך ולחייב אותך על ציוד שרכשת מאיתנו בתשלומים באמצעות אמצעי התשלום שמסרת לנו. במקרה של הפרת הסכם לרבות אי עמידה בתשלום בגין ציוד במועדו, נהיה רשאים להעמיד לפירעון מיידי את כל התשלומים בגין הציוד. במקרה בו רכשת את הציוד בתשלומים תחוייב במלוא המחיר הנקוב הכולל לפי מספר התשלומים הראשוני שבחרת, וזאת אף אם מספר התשלומים, בסופו של דבר, יפחת ממספר התשלומים הראשוני שבחרת מכל סיבה שהיא במידה והינך זכאי לאחריות יצרן עבור ציוד שרכשת מאיתנו תנתן האחריות על פי האמור בכתב האחריות. בכל מקרה, אחריותו של היצרן או מי מטעמו בהתאם לאמור בכתב האחריות, לא תעלה על 10 חודשים ותחול על תקלות מכניות או אלקטרוניות שמקורן בפגם בייצור בלבד. האחריות לא תחול על שברים, נזקי רטיבות או נזקי שריפה שנגרמו לציוד ו לא תחול על נזקים או תקלות לציוד שמקורם באלה: שימוש שלא לפי הוראות היצרן או הוראותינו, רשלנות שלך או של מי מטעמך, לרבות תקלות ברשת החשמל או ברשת התקשורת סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 10. כמה כללים בנוגע לאפליקציית סלקום tv תוכל לקבל את מרבית שירותי סלקום tv גם ללא ממיר, וזאת באמצעות אפליקציית סלקום :tv אפליקציית סלקום tv ניתנת לשימוש ישירות בנקודות הצפייה התומכות בכך )כגון: סמארטפונים וטאבלטים תומכים( או באמצעות שימוש במכשירים אחרים התומכים )כגון חלק מדגמי הסטרימרים התומכים באנדרואיד.)TV באחריותך לבדוק איזה ציוד תומך בשירות באתר שלנו או בשיחה לשירות הלקוחות. אינך מחוייב לרכוש ציוד תומך עליו תותקן האפליקצייה מאיתנו לצורך שימוש באפליקציה תדרש להורידה למכשיר הקצה ולהרשם אליה תוך שימוש בקוד שנשלח אליך. במקרה בו הסרת את האפליקציה מאחת מנקודות הצפייה שלך, ייתכן ותהיה תקופה בה לא ניתן יהיה להתקינה שנית באותה נקודת צפייה ו/או ייתכן ותהיה תקופה בה לא תוכל להתקין אפליקציה זו בציוד אחר אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן את הרשימה, המגבלות והתנאים מעת לעת. אנו נהיה רשאים להתנות את המשך השימוש בכל עת בהתקנת גירסה חדשה של האפליקציה אפליקציית סלקום tv כוללת ספריית VOD ואינה כוללת את כל המוצרים האחרים הניתנים במסלול המלא )כגון: שירותי ווליום, גישה לתכני אינטרנט, ממיר, ויכולות סטרימינג והקלטה(. אנו נהיה רשאים לשנות את התכנים הכלולים באפליקצייה מעת לעת, מכל סיבה, ובכלל כך שלא לכלול בשירות זה את מלוא תכני ה- VOD הניתנים במסגרת מסלולים אחרים של השירות השימוש בשירות אפליקציית tv מותר באופן אישי בלבד. אתה או המשתמש מטעמך מתחייבים שלא למסור את הסיסמא לכל צד שלישי שירותי האפליקציה ניתנים לשימוש כמות שהם IS(.)AS לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי סלקום בכל עניין הקשור לאפליקציה או השימוש בה סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

8 15. כמה כללים בנוגע לסלקום ווליום בהצטרפות לתכנית הכוללת את שירותי סלקום ווליום, תוכל להנות משירותי סלקום ווליום הניתנים בשימוש בממיר בלבד )ולא באפליקציה(, ובכפוף למגבלות ותנאי שירות סלקום ווליום, אשר יפורטו באתר, וכפי שיהיו מעת לעת אנו נהיה רשאים לשנות ולעדכן את תנאי ותכולת שירות סלקום ווליום מעת לעת, על-פי שיקול דעתנו. אתה מסכים כי הודעה באתר תשמש כהודעה מספקת על כל שינוי כאמור השירות מסופק, בין השאר, באמצעות צדדים שלישיים, ולא נוכל להתחייב כי יינתן באופן רציף או ללא שיבושים או תקלות או שגיאות, ולא תהיה לך כל טענה או תביעה בגין כך אתה מתחייב להשתמש בשירות כדין. סלקום רשאית להפסיק את מתן שירות סלקום ווליום במסגרת הסכם זה מכל סיבה, ולא תהיה זכאי לפיצוי כלשהו בגין כך סעיף זה מהווה תנאי מהותי בהסכם והפרתו תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 11. מהי הפרה מהותית מבלי לגרוע מהוראות הדין, הפרת הוראות סעיפים 15 10, 11, 9, 5, 1, 1, 5, ייחשבו כהפרת תנאי מהותי של ההסכם על ידך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם כי כל הפרה אחרת של ההסכמים על ידך, אשר לא תוקנה תוך 11 יום מהמועד בו נשלחה לך הודעה על כך, תחשב כהפרה מהותית כאמור. 11. הגבלת האחריות שלנו אנו, עובדינו, בעלי מניותינו וכל הבאים מטעמנו, לא נישא בכל אחריות חוזית ו/או נזיקית, לנזק ישיר או עקיף שנגרם: עקב אי אספקת השירותים, השהייתם, הגבלתם או הפסקתם, הנובעים מפעולה מכוונת של סלקום, ככל שזו דרושה לשם הפעלת השירותים או מתן השירותים, או הפעלת אמצעים למניעת הונאה, במידה הדרושה לצורך איתור ההונאה והפסקתה עקב טעות ו/או שיבוש במתן שירות ו/או איחור במתן שירות ו/או שירות שלא בהתאם להזמנתך עקב אובדן, גניבה או כל שימוש בלתי מורשה אחר )לרבות במקרה בו אלו הועברו על ידך לצד ג'( בציוד ההתחברות ו/או במידע אישי ו/או בכל אמצעי זיהוי, אשר בהם עליך להשתמש לצורך קבלת השירותים או כל חלק מהם. האמור לעיל לא יחול במקרה בו המידע האישי ו/או אמצעי הזיהוי הושג כתוצאה מפעולה מכוונת או מרשלנות חמורה של סלקום, עובדיה או הבאים מטעמה סלקום אינה אחראית לתכנים ולכל הקשור בהם ובכלל כך אינה בוחנת אותם או מעורבת בתוכנם, דיוקם, מהימנותם או התאמתם לצרכיך ואינה אחראית לכל תוכן פוגעני או משובש של התכנים אנו לא נהיה אחראים לכל שיבוש בהקלטה או למחיקתה מכל סיבה שהיא, לרבות בגין תקלה בציוד ההתחברות או בממיר השירות מכיל, בין השאר, תוכנה של צדדים שלישיים. אנו לא נישא באחריות לדיוק, לשלמות, לנאותות או לחוקיות של תוכנות שיהיה עליך להתקין לשם שימוש בשירות גם אם נספק להן קישור, ואין לראות בכך אישרור, הרשאה או מצג שלנו לאחריות מכל סוג בקשר עם השימוש שלך בתוכנות, וכל האחריות בקשר עם השימוש בהן והתוצאות הנובעות ממנו יחולו עליך בלבד לא נישא בכל אחריות בגין תמיכה שהוענקה לך לבקשתך או שעשית בה שימוש, לרבות בגין השפעותיה והשלכותיה, ובגין כל נזק, תקלה, הפרעה, בעיה, האטה וכל השפעה אחרת אשר נגרמו לך בקשר עם התמיכה או השירות, על אף האמור בהסכם זה, סלקום, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא ישאו בכל אחריות, חוזית או נזיקית, בגין כל נזק לרבות, נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שיגרם על ידי נסיבות שאינן בשליטת החברה לרבות כח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של ספק אחר, דחייה, הגבלה, הפסקה או ניתוק זמניים בשירותים עקב תקנות או צווים ממשלתיים, חוקים, תקנות או הנחיות של גורמים מוסמכים במדינה, מגבלות המערכת, מגבלות צבאיות או בטחוניות, או עילות אחרות, והכל בכפוף לכך שהמקרים האמורים אינם בשליטת סלקום ועל אף מאמצים סבירים אין באפשרותה לעמוד בהתחייבויותיה במקרים בהם לא חל פטור מאחריות כאמור ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו, עובדינו, בעלי מניותינו וכל הבאים מטעמנו, לא נישא באחריות חוזית ו/או נזיקית אלא ל: נזק ישיר שנגרם עקב הגבלת השירותים או הפסקתם נזק הנובע מפעולה מכוונת של החברה או מרשלנותה החמורה של סלקום, עובדיה או מי מטעמה. 15. אנחנו לרשותך אתה מוזמן להתקשר אלינו באמצעות מספרי הטלפון הבאים: 5105*, מספרים אלו עומדים לשימושך גם לצורך פניות בנושא עיון מכח סעיפים 11 15, לחוק הגנת הפרטיות לצורך הפעלה ראשונית של השירות תקבל מאיתנו קוד אקטיבציה )להלן: "קוד אקטיבציה"(. קוד האקטיבציה הינו אישי, אין להעבירו והוא ישמש אותך בכל אמצעי החיבור לשירותים בנוסף, במסגרת השימוש בשירותים, יוקצה לשימושך קוד דיפולטיבי )להלן: "קוד בקרת הורים"(, באמצעותו תוכל לבצע בקרת צפייה על תכנים למבוגרים. באפשרותך לשנות בכל עת את קוד בקרת הורים בכל עת ועל-פי שיקול דעתך. אנו ממליצים כי תשנה את הקוד הדיפולטיבי ותחליף אותו בקוד אישי וסודי שלך בלבד במסגרת קבלת או הזמנת שירותים אפשר שתידרש למסור מידע המאפשר זיהוי שלך, כגון מספר תעודת זהות ומידע הנוגע לאמצעי התשלום שמסרת. כמו כן לצורך השימוש באתר האינטרנט של החברה, אפשר שישלחו אליך שם משתמש וסיסמא, שבאמצעותם ניתן לרכוש שירותים ולבצע פעולות. עליך לשמור על סודיות שם המשתמש, הסיסמא, קוד הזיהוי או כל פרט מזהה אחר שנעשה בו שימוש על

9 מנת לקבל מסלקום שירותים ומידע, ולדווח לסלקום ברגע שתגלה כי אבדו או אם מתעורר חשש כי אחר עשה בהם שימוש ללא הסכמתך שירות הטכנאים שלנו נועד לבצע התקנות ותיקוני תקלות שאנחנו אחראים עליהם. במקרה בו בוצע ביקור סרק )לשם הדוגמא בלבד - ביקור בו למרות התיאום המוקדם נעדרת מביתך; מקרה בו לא היתה תקלה או שמקור התקלה לא היה בציוד ההתחברות שבאחריותנו כגון למשל תקלה שמקורה ברשת האינטרנט( תחוייב בתשלום בגין ביקור סרק כמפורט במחירון באתר אתה רשאי לפנות אל נציב התלונות של החברה בכל עניין הנוגע לשירות ולחשבונות, לרח' הגביש 12, נתניה. נציב התלונות יהיה מוסמך מטעמנו לברר עמך חילוקי דיעות שיתגלעו בכל הנוגע לפירושו או לביצועו של הסכם זה. אין באמור לעיל כדי למנוע ממך או מאיתנו להתדיין בפני בית משפט מוסמך או לגרוע מן הזכויות על פי הסכם או על פי דין אנחנו לרשותך באתר האינטרנט שלנו, הכולל מידע לגבי השירותים שלנו. הינך מוזמן לפנות לאתר כדי ללמוד לגבי שימוש בציוד ההתחברות ובשירות ולקבל מידע נוסף לגבי השירותים אותם אנו מספקים. 10. ובנוסף, אנא שים לב גם לדברים הבאים: הסכם זה בינך לבין החברה הינו בנוסף לכל הזמנה שלך, לרבות התעריפים החלים בכל הזמנה שלך ולכל הסכם נוסף. כל הסכם אחר בנוגע לאספקתם של השירותים או חלק מהם, לרבות הסכם רכישת חבילת תכנים בסיסית או אחרת, ככל שתכלל בשירות, הינו בנוסף להסכם זה ואינו גורע מתוקפו לתשומת ליבך כי איכות השירות, רציפותו וקיומו אינם מובטחים, ומושפעים בין השאר מגורמים שאינם בשליטתנו, לרבות תקלות במערכת ובמערכות אחרות הקשורות לפעולתה, תקלות ברשת החשמל, בזמינות רשת האינטרנט שלך )תשתית או ספק גישה או ציוד(, לתשומת לבך שידורי עידן + )מערך שידור טלוויזיה דיגיטלי קרקעי )DTT אינם באחריות סלקום וקיימים אזורים בהם קיימים קשיי קליטה והעדר זמינות. אנו לא מתחייבים לטיב השירות, זמינות השירות, ולהעדר שיבושים או תקלות, כולל בצפייה או ביכולת לשמור או להקליט, ולא נהיה אחראים באופן כלשהו בגין שיבושים או הפרעות או הפסקות בשירותו. כמו כן, שימושך בשירות ואיכות הצפייה בתכנים, תלויים בין היתר במאפיינים שאינם תלויים בנו כגון המכשירים בהם הינך עושה שימוש, מאפייני חומרה או תוכנה, מהירות הגלישה בפועל או רוחב הפס שלך בכל זמן נתון. חלק מהשידורים והערוצים לרבות הערוצים הייעודיים, הציבוריים והמסחריים )כגון: רשת, קשת וערוץ עשר( משודרים בטכנולוגיית.SD לא נוכל להתחייב כי השירות יתמוך בצפייה בכל תוכן או באיכות צפייה מסוימת לרבות מקום בו יופיע סמליל.HD לידיעתך, יתכן והתוכן המועבר במסגרת האפליקצייה יועבר בשיהוי או באיכות פחותה מהעברתו במסגרת שירות אחר על-פי הסכם זה לתשומת ליבך, קיימים מסלולים בהם קיימות מגבלות צפייה כגון שעות צפייה מוגדרות. כמו כן ייתכן כי ביום כיפור )משעות הצהריים בערב יום הכיפורים ועד צאתו( לא יתאפשר שימוש בשירותים או בחלקם לתשומת ליבך כי ערוץ הכולל תוכן אירוטי למבוגרים )שגילם מעל 11 שנים(, יתאפשר בתשלום נוסף ונפרד, במסגרת בקשה הכוללת הצהרה כי גילך 11 לפחות, וכי הינך מעוניין מרצונך לקבל גישה לערוץ ולתכניו לשימושך האישי. החיוב בגין ערוץ זה כולל מינימום תשלום השירותים שיינתנו לך במסגרת תוכנית זו מסופקים תוך שיתוף בין סלקום ישראל בע"מ לסלקום תקשורת קווית. עם הצטרפותך לתוכנית ייעשה שימוש במידע שנצבר וייצבר לגביך, תוך כדי הרישום והשימוש בכלל השירותים אותם מספקים תאגידים אלו וזאת, בין השאר, לצורך טיוב והוספה למידע הקיים כבר במאגר המידע הרלוונטי, לצורך התאמת מוצרים ושירותים ולצורך פניות למתן הצעות ומבצעים המותאמים לך במגוון הערוצים. המידע המטוייב יישמר במאגרי המידע הממוחשבים של כל אחד מתאגידי סלקום 215 נטוויז'ן, העושים שימוש במגוון טכנולוגיות אבטחה כדי להגן על המידע האישי מפני שימוש לא מורשה. במקרה של הפסקת השירות תהיה רשאי לבקש כי נחדול מהעברת המידע, ובמקרה כזה, נפסיק להעביר מידע בין התאגידים, למעט במקרה בו העברת המידע נדרשת לצורכי תפעול השירותים או מתחייבת על פי חוק או נועדה לטובתך אם תעשה שימוש באחת הרשתות החברתיות, במסגרת השירות, אנו או מי מטעמנו נהיה רשאים לאסוף, להחזיק ולהשתמש במידע גם אודות הפעולות והשימושים שבוצעו במסגרת הרשתות החברתיות. השימוש וכל הפעולות שיבוצעו על ידך במסגרת רשתות חברתיות וקישור לשירות הינן על פי בחירתך והחלטתך, והינך נושא באופן בלעדי באחריות לכל תוצאה הנובעת מכך כל אימת שייצויין בהתקשרות כלשהי עמך 215 נטוויז'ן או נטוויז'ן )לרבות במקרה בו נאמר בע"מ או יצויין מספר החברה( הכוונה היא לסלקום תקשורת קווית )ש.מ (, אלא אם נאמר במפורש או משתמע אחרת שירותים המסופקים על ידי צד שלישי, יסופקו כפי שהם is(.)as החברה אינה נוטלת כל אחריות לגבי המידע המועבר לצד השלישי, שימושו במידע זה ושמירתו. כמו כן החברה אינה אחראית לתפקוד השירותים, עדכניותם, והתאמתם. ייתכן ובזמן התקנת שירותים המסופקים על ידינו או על ידי ספק תתבקש לאשר את תנאי השימוש בשירות. השימוש בשירות מותנה בהסכמה לתנאים אלו וניתן בכפוף למדיניות הפרטיות שלנו או של ספקי השירות, לפי העניין. בתקופת השימוש בשירותים שלנו או של צד שלישי ייתכן ותידרש מעת לעת לבצע עדכוני תוכנה או לשתף עימנו פעולה בהחלפת ציוד. אי ביצוע עדכוני התוכנה או החלפת הציוד במועדם יפגע בטיב ותקינות השירות הניתן סלקום תהיה רשאית להעביר לאחר את זכויותיה והתחייבויותיה על פי ההסכם, בשלמותו או בחלקו, ובתנאי שזכויותיך על פי ההסכם לא יפגעו כתוצאה מהעברה. היה ויתקיימו התנאים האמורים לצורך התרת ההעברה, ניתנת בזאת הסכמתך להעברה כאמור ולכך שיימסרו כל הפרטים והמידע, לרבות בעניין אמצעי התשלום, המצויים בידי סלקום בקשר עם אספקת השירותים לך דיני מדינת ישראל יחולו על הסכם זה, על המסמכים הנזכרים בו או הקשורים אליו ועל הנובע ממנו. מקום השיפוט הייחודי בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו הינו בית המשפט המוסמך בישראל. גירסת פברואר )0( 0211

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc פרטי הלקוח (למילוי ע"י נציג המכירות): מבצע שדרוג מסלול אביב 2011 (גרסה 02 אפריל (2011 האמור בהסכם זה הינו בנוסף ובכפוף להסכם התוכנית עליה אתה מנוי סלקום ישראל בע "מ רח' הגביש 10 ת.ד. 4060 נתניה 42140 ח.פ.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופעל ע"י חברת המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ )להלן: "החברה"(

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה

שירות IP Centrex לעסקים תנאים כלליים טלפון: כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת ה כללי 1.1. המחיר הנקוב בטופס הזמנת השירות )לרבות באמצעות קונפיגורטור( כולל הנחה לגודל והנחת התחייבות, ככל שישנן. 1.2. הנחה לגודל בשירות IP Centrex מחושבת על פי כמות האתרים והשלוחות אותן מזמין הלקוח. 1.3.

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י

יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 י יצוא לחשבשבת תוכן עיניינים הגדרות - חשבונות בנק...2 הגדרות - הגדרות חשבשבת... 3 הגדרות - כרטיסי אשראי... 4 הגדרות - סוגי הכנסה... 5 יצוא לחשבשבת...6 יצוא קופה לחשבשבת חלונות...01 כללי מדריך זה מסביר את

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

משתמשי חשבשבת

משתמשי חשבשבת דוח מע"מ חדש PCN874 לפי הנחיות רשות המסים עסקים וארגונים אחרים צריכים לדווח למע"מ באמצעות קובץ.PCN874 הדוח מוגש דרך האינטרנט וכולל פירוט של חשבוניות מכירה וחשבוניות רכש, על מנת שרשות המסים תוכל להצליב

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי

צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי צרכנים דעו זכויותיכם מדריך לצרכן הישראלי חבר/ה יקר/ה, בתוקף היותה ארגון העובדים הגדול והמוביל בישראל, זוקפת לזכותה ההסתדרות החדשה פעילות ענפה והישגים רבים במגוון רחב של תחומים הנוגעים לכולנו ומשפיעים על

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת

29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת 29 מאי 2019 לכבוד המשתתפים שלום רב, הנדון: מכרז פומבי מס' 3213/2019 לתכנון, הספקת והתקנת ציוד לאולפן צילום TAU ONLINE בבניין נזריאן בקמפוס אוניברסיטת תל אביב הבהרה מס' 2 1. להלן התייחסות לשאלות הבהרה שנשאלו

קרא עוד

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך החליטה מועצת מקרקעי ישר

776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התשך החליטה מועצת מקרקעי ישר 776 17/12/18 : : מספר הצעה תאריך הקצאת קרקע לאנרגיה מתחדשת סולארי בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך 1960 החליטה מועצת מקרקעי ישראל בישיבתה מיום על תיקון החלטה מועצה מספר 1507 כלהלן:

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד