ישראל ,16 היהודי החדש במחשבה הציונית: לאומיות, אידאולוגיה והיסטוריוגרפיה יצחק קונפורטי א. מבוא תהליך יצירתו של היהודי החדש החל בימיה של תנועת ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ישראל ,16 היהודי החדש במחשבה הציונית: לאומיות, אידאולוגיה והיסטוריוגרפיה יצחק קונפורטי א. מבוא תהליך יצירתו של היהודי החדש החל בימיה של תנועת ה"

תמליל

1 ישראל ,16 היהודי החדש במחשבה הציונית: לאומיות, אידאולוגיה והיסטוריוגרפיה יצחק קונפורטי א. מבוא תהליך יצירתו של היהודי החדש החל בימיה של תנועת ההשכלה. תנועה זו פעלה במאה השמונה עשרה במרכז אירופה ומערבה, והתפשטה במאה התשע עשרה גם למזרחה. בצד השינויים במעמדם המשפטי של היהודים, באה גם הדרישה והציפייה מצד המדינה לשינוי בדפוסי חייהם בדרך לשילובם במדינה המודרנית כאזרחים מועילים. מפעלם של המשכילים היהודים תרם אף הוא ליצירתו של יהודי חדש, הנאמן למסורת אבותיו אך מקדים דרך ארץ לתורה ומתאפיין בהיותו גם אדם ואזרח, ולא רק יהודי. 1 הציונות, שהחלה את פעילותה כמאה שנים מאוחר יותר, המשיכה ביתר שאת במאמץ ליצירתו של יהודי חדש, השונה מן היהודי המסורתי, ה'ישן'. 2 רעיון היהודי החדש במחשבה הציונית מחבר בין תודעת העבר לבין הציפייה לעתיד, בין הגורל המשותף לבין הייעוד, ובין ההיסטוריה והזיכרון לבין האוטופיה והחזון. המהפכה הציונית שאפה לעצב אדם חדש שיביט אל ה'עבר האפור' ויצעד אל ה'עתיד המקווה'. כמו כל מהפכה מאז עידן ההשכלה, נדרשה 1 נקודת ציון היסטורית מבחינת השאיפה לעצב יהודי חדש היא הפולמוס שחולל הקונטרס הידוע של נפתלי הרץ וייזל, דברי שלום ואמת לקהל עדת ישראל, הגרים בארצות ממשלת הקיסר הגדול, האוהב את בני האדם ומשמח את הבריות, יאזעפוס השני, מהדורת קלמן שולמן, ורשה 1886 )ברלין תקמ"ב(. ראו, שמואל פיינר, מהפכת הנאורות: תנועת ההשכלה היהודית במאה ה 18, ירושלים תשס"ב, עמ' ; , מרדכי זלקין, בעלות השחר: ההשכלה היהודית באימפריה הרוסית במאה התשע עשרה, ירושלים תש"ס, עמ' לשלבי התפתחותה של הלאומיות היהודית )השכלה, ציונות קלאסית ולאומיות המונים( ראו, Miroslav Hroch, Zionism as European National Movement, Comparative Studies in Modern European History: Nation, Nationalism, Social Change, Aldershot 2007, pp

2 64 יטרופנוק קחצי גם המהפכה הציונית לבריאתו של אדם 'חדש', יהודי חדש, שיהיה אוטונומי ורציונלי, ומשוחרר מ'מחלות' הגלות. 3 יש קשר הדוק בין יצירתו של היהודי החדש לבין העיקרון הציוני של שלילת הגלות. מאמר זה בוחן מיהו היהודי החדש של הציונות. האם מדובר בדמות אחידה )מונוליתית( או שישנם דגמים שונים ומגוונים של היהודים החדשים? חלקו הראשון של המאמר דן בדגמים השונים המאפיינים את היהודי החדש בציונות הקלאסית לגוניה, דהיינו משלהי המאה התשע עשרה ועד סוף מלחמת העולם הראשונה לערך. 4 החלק השני עוסק בהיבטים ההיסטוריוגרפיים, דהיינו אם הייתה גם ההיסטוריוגרפיה הציונית שותפה ליצירתו של היהודי החדש, ועד כמה. שאלת היחסים בין ההיסטוריוגרפיה הציונית לבין האידאולוגיה הציונית העסיקה חוקרים רבים. 5 יש בהם הנוטים לייחס לאידאולוגיה משקל רב יותר בכתיבה ההיסטורית הציונית, ויש בהם הרואים בהיסטוריוגרפיה כתיבה מדעית יותר, גם אם היא מושפעת מנקודת המבט הציונית. 6 בין החוקרים יש הרואים בהיסטוריוגרפיה הציונית את המשכה 3 שמואל אלמוג, '"היהדות כמחלה": סטריאוטיפ אנטישמי ודימוי עצמי', לאומיות, ציונות, אנטישמיות: מסות ומחקרים, ירושלים תשנ"ב )להלן: אלמוג, לאומיות(, עמ' אני מבחין בין התקופה הקלאסית של הציונות, בימי השלטון העות'מאני בארץ ישראל, שבה נוצרו הזרמים המרכזיים של התנועה אשר בהם אדון להלן, לבין הציונות המגשימה שהלכה והתפתחה בימי המנדט הבריטי. הדיון בחלקו הראשון של המאמר עוסק בעיקר בימי הציונות הקלאסית, למעט דוגמאות מספר שבהן אתייחס גם לתקופת המנדט הבריטי. David Biel, Gershom Scholem: Kabbalah and Counter-History, Cambridge Mass. and 5 London 1982, 2 nd ed.; Joseph Dan, Gersom Scholem and the Mystical Dimension of Jewish History, New York and London 1987; David. N. Myers, Re-Inventing the Jewish Past: European Jewish Intellectuals and the Zionist Return to History, New York and Oxford 1995; Michael A. Brenner, Propheten des Vergangenen: Jüdische Geschichtsschreibung im 19. und 20. Jahrhundert, Munich 2006; Dan A. Porat, One Historian, two Histories: Jacob Katz and the Formation of a National Israeli Identity, Jewish Social Studies, Vol. pp ,9; No. 3,(2003) אליעזר שביד, מיסטיקה ויהדות לפי גרשום שלום: ניתוח ביקורתי, ירושלים תשמ"ג; יעקב ברנאי, היסטוריוגרפיה ולאומיות: מגמות בחקר ארץ ישראל ויישובה היהודי, , ירושלים תשנ"ה )להלן: ברנאי, היסטוריוגרפיה(; אמנון רז קרקוצקין, ייצוגה הלאומי של הגלות: ההיסטוריוגרפיה הציונית ויהודי ימי הביניים, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור בפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב 1996; אריאל ריין, היסטוריון בבינוי אומה: צמיחתו של בן ציון דינור ומפעלו ביישוב ) (, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור בפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים תשס"א )להלן: ריין, היסטוריון(; דניאל מרום, הגותו ופועלו של בן ציון דינור כמחנך, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור בפילוסופיה, האוניברסיטה העברית בירושלים תש"ס )להלן: מרום, הגותו ופועלו(; יצחק קונפורטי, זמן עבר: ההיסטוריוגרפיה הציונית ועיצוב הזיכרון הלאומי, ירושלים תשס"ו )להלן: קונפורטי, זמן עבר(. 6 יצחק קונפורטי, '"שאלת האובייקטיביות" וההיסטוריונים הציוניים', ציון, כרך סח )תשס"ג(, עמ'

3 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 65 המובהק של האידאולוגיה הציונית ושל 'המצאת המסורת' הציונית. אורי רם, למשל, קובע במחקרו על ההיסטוריון הציוני בן ציון דינור שההיסטוריוגרפיה הציונית מילאה תפקיד לאומי מובהק: ענייננו כאן הוא התפקיד שמילאה כתיבת ההיסטוריה בהבניית הלאומיות היהודית ישראלית החדשה, תפקיד שמילאה בשליחותה של התנועה הציונית ולאחר מכן בשליחותה של מדינת ישראל. נטען כאן כי הלאומיות, גם במקרה היהודי המודרני, היא דימוי מובנה, או בלשונם של הובסבאום ורנג'ר 'מומצא'. ]...[ חיבור הנרטיב הלאומי, כפי שנרקם על ידי האידיאולוגים הציוניים, הוא בדיוק התפקיד שלקחו על עצמם וביודעין האינטלקטואלים הלאומיים היהודיים, וביניהם 7 ההיסטוריונים. טיעונו של שלמה זנד רדיקלי יותר. הוא רואה בהיסטוריונים את ממציאי העם היהודי. אל 'ממציאי' האומה היהודית צירף בחדא מחתא את מרבית ההיסטוריונים היהודים החשובים מן המאה התשע עשרה ואילך: החל בהיינריך גרץ, 'אבי ההיסטוריוגרפיה האתנו לאומית', דרך שמעון דובנוב, ומאוחר יותר אף את שלום בארון וההיסטוריוגרפיה הציונית בארץ ישראל. לדעתו, ההיסטוריונים היהודים הללו המציאו לא רק את האומה היהודית המודרנית אלא אף את העם היהודי. 8 גם הנרי וסרמן ויוסי דהאן ביססו את הגישה הרואה בלאומיות היהודית בכללה פרויקט מובהק של 'המצאת מסורת', בעיקר על סמך עמדתו של אריק הובסבאום, בהקדמה לאנתולוגיה להמציא אומה. 9 לפי גישה זו, רעיון היהודי החדש הוא חלק מן המיזם הרחב של המצאת מסורת לאומית שיצרה האליטה הציונית: אידאולוגים והיסטוריונים אשר הנחילו תפיסה זאת מלמעלה כלפי מטה. בשונה מן הגישה הזאת, הסבורה שהלאומיות היהודית היא פרי פעילותם של אינטלקטואלים והיסטוריונים יהודים, אני סבור שהלאומיות היהודית היא תופעה היסטורית רחבה ומגוונת יותר, המייצגת התפתחות שחלה בעם היהודי כתוצאה מנסיבות היסטוריות בעידן המודרני. יתר על כן, הלאומיות אינה תופעה המייצגת את קבוצות העילית בלבד, אלא ביטוייה קשורים בראש ובראשונה בחברת ההמונים. 10 בדברים שלהלן אני מצביע על הגיוון באידאולוגיה ובהיסטוריוגרפיה הציונית ביחס לדמותו הרצויה של היהודי החדש, ומראה שהיו דגמים מתחרים. הגוונים השונים בציונות קשורים להיותה אורי רם, הזמן של הפוסט, תל אביב 2006, עמ' )הציטוט מעמ' 24(. 7 שלמה זנד, איך ומתי הומצא העם היהודי?, תל אביב 2008, עמ' , 8 יוסי דהאן והנרי וסרמן, להמציא אומה: אנתולוגיה, תל אביב 2006, עמ' וסרמן 9 ביסס טיעון זה באריכות בספרו עם אומה מולדת, תל אביב 2007, ובמיוחד עמ' ראו, למשל, esp. Oliver Zimmer, Nationalism in Europe, , New York 2003, 10 pp

4 66 יטרופנוק קחצי תנועה לאומית המייצגת עם היסטורי ולא רק שכבת אינטליגנציה מצומצמת הממציאה אומה. כמו חוקרים נוספים, גם אני סבור שהציונות היא תנועה לאומית אתנית תרבותית שהתפתחה בעם היהודי וראתה עצמה כנציגתו. 11 זאת בניגוד לעמדה המודרניסטית והפוסט מודרנית בחקר הלאומיות, הממעיטה בחשיבותו של המרכיב התרבותי והאתני בלאומיות היהודית ונוטה לשרטט את דמותו של היהודי החדש בקווים אחידים באמצעות הקול הרדיקלי בלבד. 12 להלן אטען שרעיון היהודי החדש הוא ביטוי למהפכה הרדיקלית ששאפה הציונות לחולל בחיי העם היהודי, אך המהפכנות הציונית, ואף זו הרדיקלית, 13 קיימה שיח בלתי פוסק עם העבר היהודי שנגדו מרדה ומולו הציבה אידאלים חדשים. זאת ועוד, ההיסטוריוגרפיה הציונית אתגרה את המגמות הרדיקליות בציונות ששאפו להסיר מן היהודי החדש את המעמסה הכבדה של ההיסטוריה היהודית הגלותית. 11 גדעון שמעוני, 'הלאומיות היהודית כלאומיות אתנית', בתוך: יהודה ריינהרץ, יוסף שלמון וגדעון שמעוני )עורכים(, לאומיות ופוליטיקה יהודית: פרספקטיבות חדשות, ירושלים תשנ"ז, עמ' 92-81; הנ"ל, האידאולוגיה הציונית, ירושלים תשס"א )להלן: שמעוני, האידאולוגיה(; ישראל ברטל, מ'אומה' ל'לאום': יהודי מזרח אירופה , ירושלים תשס"ב; אנטוני ד' סמית, האומה בהיסטוריה, ירושלים תשס"ג; חדוה בן ישראל, בשם האומה: מסות ומאמרים על לאומיות וציונות, באר שבע תשס"ד. העמדה האתנית תרבותית בולטת בין היתר במחקרים אלה: Anthony D. Smith, The Ethnic Origins of Nations, Oxford 1986; idem, The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy, Covenant, and Republic, Malden 2008; David Aberbach, Jewish Cultural Nationalism: Origins and Influences, New York 2008; Aviel Roshwald, The Endurance of Nationalism, Cambridge העמדה המודרניסטית היא מגוונת ומהווה אף עמדת רוב בחקר הלאומיות העדכני. אפשר להתייחס לשני ענפים בתוכה: מודרניסטים ופוסט מודרניסטים. אלי כדורי, ארסנט גלנר, ג'ון ברוליי ואחרים מזהים את צמיחתה של הלאומיות כתופעה מודרנית משלהי המאה השמונה עשרה. כפי שקבע גלנר, 'הלאומיות היא שיצרה לאומים ולא להפך'. Ernest Gellner, Nations and Nationalism, Oxford 1983; Elie Kedourie, Nationalism, 4 th ed..oxford 1993; John Breuilly, Nationalism and the State, 2ed. ed. Manchester 1993 הענף הפוסט מודרני המערער על ממשיותה של הלאומיות בא לביטוי במחקריהם של הובסבאום, של אנדרסון, של באבא ועוד. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origins and Spread of Nationalism, rev. ed. London, 1991; Eric J. Hobsbawm and Terence Ranger (eds.), The Invention of Tradition, Cambridge 1983; Eric J. Hobsbawm, Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge 1990 )להלן: הובסבום, אומות(; Homi K. Bhabha (ed.), Nation and Narration, London and New York (1990) על העמדות השונות של בעלי הגישה המודרניסטית ראו, Smith, Anthony.D Ethno-Symbolism and Nationalism: A Cultural Approach, London and New York 2009,.pp בהקשר הציוני, כפי שנדון למעלה, ניכרת ההשפעה של העמדה הפוסט מודרנית, ובמיוחד זו של אריק הובסבאום. 13 על המתח בין המשכיות ומהפכה בציונות ראו, אלה בלפר, זהות כפולה: על המתח בין ארציות לרוחניות בעולם היהודי, רמת גן תשס"ד, עמ' על המתח שבין המשכיות ומהפכנות בלאומיות המודרנית בכלל ראו, Salo W. Baron, Modern Nationalism and Religion, New York 1971, pp. 2-3

5 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 67 במאמר זה אני דן במישרין בדמותו של היהודי החדש בציונות, כחלק מן הדיון הכללי ההולך ונמשך על מאפייניה של הלאומיות היהודית. ויכוח זה אינו ייחודי ללאומיות היהודית והוא משקף את הדיון הרחב יותר ביחס ללאומיות המודרנית בכלל. 14 ואולם למקרה המבחן הציוני ישנם גם מאפיינים הקשורים בכך שמדובר בלאומיות פזורה ובייצוגה של עדה )או קבוצה אתנית( בעלת מאפייני זהות קדם מודרניים מובהקים, בשונה ממרבית התנועות הלאומיות שצמחו באירופה במאה התשע עשרה על בסיס טריטוריאלי קיים. ב. רעיון 'היהודי החדש' באידאולוגיה הציונית הקלאסית רעיון היהודי החדש, כמו גם עקרון שלילת הגלות בימיה של התנועה הציונית הקלאסית, סיפק בסיס משותף לכלל זרמי הציונות. כל הזרמים הציוניים שללו את הגלות וראו צורך בעיצובו של יהודי חדש ובחינוכו. ברם, הזרמים השונים יצרו דגם של יהודי חדש המשקף 15 את דרכו האידאולוגית של כל זרם וזרם. הגישה הפוליטית על פי הציונות הפוליטית היהודי החדש משלב מחויבות עמוקה לעם היהודי ולגורלו, אך הוא אדם מודרני, נטול מעמסה היסטורית. בספרו אלטנוילנד העלה בנימין זאב הרצל את דמותו של היהודי החדש הזה בדמותו של דוד ליטבק, הילד שצמח לתוך המפעל הציוני ושילב בעולמו הפנימי הן את הגורל היהודי הטרגי בגלות הן את הגאולה הציונית בארץ הישנה החדשה. כאשר תיאר דוד ליטבק את מטרות ה'חברה החדשה' לאורחיו פרידריך לבנברג והאדון קינגסקורט, הוא אמר: 'אנחנו חברה של אזרחים שמחפשים סיפוק מעבודה בלבד, ושרוצים לעצב לעצמם את החיים. נסתפק בזה שהצעירים שלנו יפתחו גוף חזק ובריא. אנחנו מעצבים את הגוף ואת הנפש של בני הנוער בעזרת אגודות התעמלות וקליעה למטרה, שעושות את זה היטב'. 16 דברים אלה מזכירים את דבריו המפורסמים של מקס נורדאו על 'יהדות השרירים' שנאמרו בקונגרס הציוני השני באוגוסט 1898: 'הציונות מעוררת את היהדות לחיים חדשים. זהו בטחוני. היא פועלת בדרך מוסרית 14 על הוויכוח הנמשך בין הגישות השונות הפרימורדיאליות, האתנו תרבותיות והמודרניסטיות ראו, למשל, Anthony D. Smith and Ernest Gellner, The Nation: Real or Imagined? The Warwick Debate on Nationalism, Nations and Nationalism, Vol. 2, No. 3 (1996), pp ; Anthony D. Smith, John Beruilly and Susan-Mary Grant, Fourth Nations and Nationalism, Debate on: Aviel Roshwald s The Endurance of Nationalism, Nations and Nationalism, Vol. 14, No. 4 (2008), pp הטיפולוגיה שמוצעת להלן קרובה אך לא זהה לזו שהציגה אניטה שפירא, 'המיתוס של היהודי החדש' )להלן: שפירא, המיתוס(, בתוך: יעקב גולומב )עורך(, ניטשה בתרבות העברית, ירושלים תשס"ב )להלן: )גולומב ]עורך[, ניטשה(, עמ' תיאודור הרצל, אלטנוילנד: רומן, תל אביב 2004 )להלן: הרצל, אלטנוילנד(, עמ' 66.

6 68 יטרופנוק קחצי על ידי החיאת משאת נפשו של העם, ובדרך גופנית על ידי החינוך הגופני של הדור הצעיר, שייצור לנו שוב את יהדות השרירים האבודה'. 17 נורדאו, האינטלקטואל שהעריץ את הגניוס היהודי והיה גאה כל כך בתכונות השכליות של היהודים, הביע גם את כיסופיו לחידוש תרבות הגוף היהודי וליצירת יהודי חדש. 18 הערצת הנעורים הייתה רכיב מרכזי בשאיפה ליצור יהודי חדש. הדור הצעיר סימל את היהודי שלא נפגע עדיין מן הניוון הגלותי. העדפת הנעורים על פני הזיקנה הגלותית נתפסה כתנאי הכרחי ליצירתה של 19 אומה בריאה המחדשת את פניה. מנהיגי הציונות המדינית סברו שחיי היהודים בגולה מוליכים לאבדון. למרות הערצתם לקידמה, לנאורות ולמודרניזם, סברו מנהיגים כמו הרצל ונורדאו שהעולם המערבי אינו ערב לביטחונם של יהודים. להפך, דווקא בארצות הנאורות ביותר הוכח שאין לבטוח בכך שהצדק יעמוד לצדם. 20 על פי הניתוח הזה גם ליהודים עצמם יש חלק במצבם העגום, שכן עליהם להסיק את המסקנות המתבקשות נוכח האנטישמיות הגואה ולפעול מיידית להקמתה של מדינה יהודית. היהודי החדש הלאומי, בניגוד ליהודים הליברליים שהתנגדו לציונות בראשיתה, אינו מוכן להתעלם מן הצדדים האפלים של תהליך האמנציפציה ומהתעוררות האנטישמיות. יותר מכול תיעב הרצל את מי שכינה 'רבני המחאה' )הרבנים 21 המערביים הליברליים( שהתנגדו ללאומיות היהודית. היהודי החדש, לפי גירסה זו, הוא אדם מודרני המעריץ את הקידמה ואת המדע מזה, ומחויב לעמו העתיק מזה. משא ההיסטוריה היהודית אינו מכביד על חייו אלא מ חיה אותם. הציונות אינה כבולה לסבל הירושה ההיסטורית היהודית: 'הסיבה להצלחת הניסוי החברתי שלנו היא אחרת: אנחנו ארגנו את החברה שלנו בלי מעמסה שקיבלנו בירושה'. הסביר דוד ליטבק, 'אמנם גם אנחנו התחברנו אל העבר שלנו האדמה העתיקה, העם העתיק היינו חייבים לעשות זאת, אבל את המוסדות בנינו מחדש כצעירים'. 22 השאיפה של הרצל אל החברה החדשה, אל הכפר החדש, ואף אל האדם החדש המשוחרר מצרות הגלות ניכרת היטב אצל מנהיגי הציונות הפוליטית. 23 גישה זו מצאה ביטוי גם בקרב 17 מאכס נורדאו, כתבים ציוניים, ירושלים תשט"ו )להלן: נורדאו, כתבים(, כרך א, עמ' שמואל אלמוג, 'מ"יהדות השרירים" ל"דת העבודה"', לאומיות, עמ' שמואל אלמוג, 'החלוץ מול הזקנה הגלותית', הנקודה היהודית: יהודים בעיני עצמם ובעיני אחרים, תל אביב תשס"ב, עמ' נורדאו, כתבים, כרך א, עמ' נורדאו שרטט תמונה עגומה של אנטישמיות פורחת גם בארצות המתקדמות והנאורות ביותר כמו צרפת בימי פרשת דרייפוס ואף אנגליה וארצות הברית אינן נקיות מגילויי האנטישמיות. 21 תיאודור הרצל, כתבי הרצל, תל אביב תשכ"א )להלן: הרצל, כתבי הרצל(, כרך ז, עמ' ; יוסף שלמון, אם תעירו ואם תעוררו: אורתודוקסיה במצרי הלאומיות, ירושלים תשס"ו, עמ' 239. על סלידתו של הרצל מפני יהודים אלה ראו גם הרצל, כתבי הרצל, כרך ז, עמ' ; הנ"ל, אלטנוילנד, עמ' שם, עמ' נורדאו, כתבים, כרך א, עמ' 119.

7 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 69 משכילים יהודים רוסים שהושפעו עמוקות מתרבות המערב, כמו יהודה לייב פינסקר, 24 אדמונד אייזלר וזאב ז'בוטינסקי. הגישה האורגנית אחד העם ואנשי הציונות הרוחנית שאפו לעצב את היהודי החדש כאדם המשלב בדרך הרמונית את עולם המסורת היהודית עם המודרניזם. בשונה מן המנהיגות הפוליטית ה'מערבית', אחד העם ייצג את הגישה היהודית ה'מזרחית' )הרוסית( וראה בציונות תופעה אתנית. הדגש של אחד העם היה יותר תרבותי ופחות פוליטי, ולכן סוגיית המדינה לא העסיקה אותו, לפחות לא כשאלה מיידית. כיוון שבעיני אחד העם הציונות היא בראש ובראשונה מהלך תרבותי רוחני, הוא סבר שמדובר בתהליך שיימשך דורות, ולא בשינוי פוליטי קצר מועד המושפע מן האנטישמיות באירופה. 25 מכאן נבעה גם התנגדותו החריפה להרצל כבר מן הקונגרס הציוני הראשון, וביתר שאת עם הופעת אלטנוילנד בשלהי אחד העם סבר שהיהודי החדש צריך לעבור תהליך ארוך של חינוך אשר יתקן את העיוותים שיצרה הגלות. הגלות גרמה לשיבוש תרבותי שהתבטא אף באמונות הדתיות שנפגמו והתמקדו מעתה באושר האישי ולא ביצירתה של חברת מופת יהודית בארץ ישראל: 'השטן הזה, ה"אני" של היחיד והצבור הפרטי, מרקד בינינו בכל אשר נעשה 26 לעמנו ומכבה את האהבה הלאומית בהתגלותה לעיתים רחוקות, כי עצום הוא ממנה'. לפיכך תהליך יצירתו של יהודי חדש כרוך בחינוך מתמשך ולא במעשה פוליטי קצר ימים: 'לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח', פסק אחד העם. לשיטתו הדרך לגאולה הלאומית היא ארוכה, ייתכן שתארך מספר דורות, ורק בסופה תקום המדינה היהודית הראויה: 'אראנו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב'. 27 אחד העם הטיח ביקורת נוקבת בגישה הפוליטית של חיבת ציון כבר בשלהי שנות השמונים, וביתר שאת תקף את הציונות הפוליטית של הרצל. 'רעיון מדיני שאינו נשען על הקולטורא הלאומית מסוגל להסב את לב העם מאחרי הכוח הרוחני שבו ]...[ ועל ידי זה יפסק החוט המקשרו עם העבר ויישמט הבסיס ההיסטורי מתחתיו'. 28 את דמותו של היהודי החדש, ואף את דמותה של העברייה החדשה, שרטט אלחנן ליב לוינסקי ) (, ידידו הקרוב של אחד העם, בספרו מסע לארץ 24 על פינסקר וז'בוטינסקי ראו, Siècle: Michael Stanislawski, Zionism and the Fin de Cosmopolitanism and Nationalism from Nordau to Jabotinsky, Berkeley 2001, pp , אייזלר פרסם אוטופיה ציונית בשם חזות העתיד ובה תיאר ממלכה יהודית מודרנית בארץ ישראל. הספר בתרגום עברי מופיע בתוך: רחל אלבוים דרור, המחר של האתמול, ירושלים תשנ"ג )להלן: אלבוים דרור, המחר(, כרך ב, עמ' אייזלר הקדיש את הספר לבנימין ד'יזרעאלי, שסימל בעיניו מופת לג'נטלמן האירופי, כמדינאי וכאדם. 25 אחד העם, 'הקונגרס ויוצרו', כל כתבי אחד העם, תל אביב וירושלים תשכ"ה, עמ' רעו. 26 אחד העם, 'לא זה הדרך', שם, עמ' יג. 27 שם, עמ' יד. 28 אחד העם, 'מדינת היהודים ו"צרת היהודים"', שם, עמ' קלח.

8 70 יטרופנוק קחצי ישראל בשנת ת"ת )1892(. גיבורו של לוינסקי, נחשון בן עמינדב, ביטא באורח חייו וחיי משפחתו את השלמות ההרמונית בין ישן לחדש, בין מסורת למודרניזם ביהדות. המדינה היהודית המתוארת בסיפור אוטופי זה היא לא 'סתם עוד מדינה' אלא כפי ששאף אחד 29 העם לכונן 'מדינה יהודית באמת'. לשיטתו של אחד העם הציונות צריכה להפנות את מאמציה ליצירת מרכז רוחני הנשען על ההיסטוריה, על המוסר ועל היצירה היהודית לדורותיה. ארץ ישראל, המכורה ההיסטורית של היהודים, תשמש מרכז רוחני ליצירתה של תרבות יהודית מחודשת המשלבת את רוח המקרא, את חזון הנביאים, את היהדות הרבנית הנורמטיבית ואת היצירה הלאומית החילונית המודרנית. גם בתקופת הגלות לא פסקה להתפתח התרבות היהודית והוכיחה את חיוניותה. הצביון היהודי ההלכתי שנתגבש בדורות הגלות מלמד על חיוניות לאומית ולא על ניוון. לשיטתו של אחד העם, השינוי שדורשת הלאומיות היהודית המודרנית לבצע בתרבות היהודית לא נועד לסלק את הזיכרון היהודי הגלותי 30 אלא לחדש אותו ולהעניק לו משמעות לאומית מודרנית. קיים דמיון ושוני בגישותיהם של אנשי הזרם התרבותי ושל אנשי הזרם הפוליטי ביחס למהותו של היהודי החדש. בעבור אחד העם היהודי החדש אמנם מצוי בעולם המודרני, אך הוא משמר את הייחודיות היהודית ורואה עצמו כחלק אורגני של רציפות היסטורית המשכית. לעומת זאת היהודי החדש של נורדאו ושל הרצל, ואף זה של ז'בוטינסקי, סופג את ערכיו מן הסביבה. הוא מעין ג'נטלמן יהודי המעורה היטב בהוויית העולם המערבי ונושא ערכים המשותפים לבורגנות האירופית כולה, ערכים כמו כבוד, הדר ואומץ לב. היהודי החדש ההרצליאני הוא בעל צביון הומניסטי, אוניברסליסטי, חילוני ומודרני. אצל אחד העם מדובר באדם יהודי מודרני שכל עולמו קשור לעמו: אין זה מקרה שבאוטופיה של לוינסקי אין כמעט התייחסות לגויים. ואולם למרות הפער בין שני הזרמים שניהם ראו בחיוב את ההשכלה, את הרציונליזם ואת רעיון הקידמה. לפי הרצל, כמו גם לפי אחד העם, תהליך הגשמתה של מדינה יהודית לא היה כרוך בשימוש בכוח צבאי ובמלחמה עם 31 יושבי הארץ, אלא עתיד להיעשות בדרכי שלום. 29 אחד העם, 'אלטניילנד', שם, עמ' שיט-שכ; אלחנן לייב לוינסקי, 'מסע לא"י בשנת ת"ת לאלף השישי', הפרדס, חוב' א, תרנ"ב, עמ' ; הנ"ל, מסע לארץ ישראל בשנת ת"ת, ברלין תרפ"ב, במיוחד עמ' על אמונה זו של אחד העם ראו, אהוד לוז, מאבק בנחל יבוק: עוצמה, מוסר וזהות יהודית, ירושלים תשנ"ט )להלן: לוז, מאבק(, עמ' 63. ראו גם חיים נחמן ביאליק, דברי ספרות, תל אביב תשכ"ה, עמ' נה-ע. על היחס לתפוצות באוטופיות הציוניות ראו, אלבוים דרור, המחר, כרך א, עמ' להרחבה בעניין זה ראו, Yitzhak Conforti, East and West in Jewish Nationalism: Conflicting Types in the Zionist Vision?, Nations and Nationalism, Vol. 16, No. 2 (April 2010), pp

9 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 71 הגישה הרדיקלית לעומת זאת היהודי החדש מבית המדרש הרדיקלי הושפע מן ההגות של ניטשה ומן הביקורת על התרבות המערבית ועל המודרניזם והרציונליזם. הוביל את העמדה הזו הסופר מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שהושפע עמוקות מפילוסופיית החיים הוויטליסטית ומפרידריך ניטשה. בעלי גישה זו ראו בשבירת הכלים, בדיסהרמוניה ובקונפליקט מצב חיובי ולא שלילי. כפי שקבע ניטשה, 'כדי לבנות מקדש יש להרוס מקדש', משפט שהיה למוטו במאמרו הידוע של ברדיצ'בסקי 'שינוי ערכין'. לפיכך היהודי החדש צריך להינתק 32 מן המסורת היהודית הגלותית ולשוב מחדש אל המקור הקדום ה'עברי'. בניגוד לאחד העם, ששאף לבסס את דמותו של היהודי החדש על תודעת הרציפות ההיסטורית האורגנית ועל ה'מוסר היהודי' הרוחני, סבר ברדיצ'בסקי שיש לערוך שינוי ממשי בחיים היהודיים. קריאתו המפורסמת ל'שינוי ערכין' נועדה לשנות מן היסוד את ה'מוסר היהודי' שהציע אחד העם. לשיטתו יש להעדיף את 'מוסר הסיף' על פני 'מוסר הספר' שהכתיב את חיי היהודים מימי חוקת משה ואילך. 33 ברדיצ'בסקי העלה על נס את הגבורה היהודית בימי הבית השני והעדיף את אתוס הגבורה והלחימה על המוסר הרבני של יוחנן בן זכאי וחכמי יבנה. בכך נסללה הדרך ליצירתו של ה'עברי החדש', החופשי 34 מכבלי המסורת, המנוגד ליהודי, 'האסור ברצועות של תפילין'. יש, אם כן, לשלול את הדרך ההתפתחותית האורגנית מן המסורת ההיסטורית אל הלאומיות המודרנית. התודעה ההיסטורית והרוחנית הרציפה מעכבת את המהפכה הציונית השואפת לשוב אל הוד הקדומים העברי החף מפגעי הגלות. לפי שיטה זו, אין להתייחס אל ההיסטוריה היהודית ברציפותה, כיוון שישנן תקופות היסטוריות הראויות לשכחה ועליהן יש לפסוח, משום 'שבעולם ובחיים אין העתים שוות'. המחויבות היהודית 32 הכמיהה אל המקור העברי הקדום באה לידי ביטוי באופי הוראת התנ"ך כבר בימי העליות הראשונות, למשל הפולמוס שהתחולל על אופיה הרדיקלי של הוראת התנ"ך בגימנסיה העברית בימי העלייה השנייה. ראו, אניטה שפירא, התנ"ך והזהות הישראלית, ירושלים תשס"ו )להלן: שפירא, התנ"ך(, עמ' אבנר הולצמן, 'בדרך אל שינוי הערכים: על מקומה של השפעת ניטשה ביצירתו של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי', בתוך: גולומב )עורך(, ניטשה, עמ' ; מנחם ברינקר, 'ניטשה והסופרים העבריים: ניסיון לראייה כוללת', שם, עמ' ; 135, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, כתבי מיכה יוסף בן גוריון )ברדיצ'בסקי(: מאמרים, מהדורה שנייה, תל אביב תש"ך )להלן: ברדיצ'בסקי, כתבי(, כרך ב, עמ' לב-לח. השוו, פרידריך ניטשה, לגנאולוגיה של המוסר, תל אביב תשכ"ח, עמ' 300. מצוטט אצל ברינקר, 'ניטשה והסופרים העבריים', עמ' ברדיצ'בסקי, כתבי, עמ' לד. השוו, שאול טשרניחובסקי, 'לנוכח פסל אפולו', כל כתבי שאול טשרניחובסקי, תל אביב תש"ן, כרך א, עמ' השפעתו של אתוס זה על חלוצי העלייה השנייה הייתה רבה, ובאמצעותם הוא השפיע על רוב הזרמים הציוניים שפעלו בארץ ישראל בתקופת היישוב. ראו, אהוד לוז, מקבילים נפגשים: דת ולאומיות בתנועה הציונית במזרח אירופה בראשיתה ) (, תל אביב תשמ"ה, עמ' השוו לגישת אחד העם אצל לוז, מאבק, עמ' 63.

10 72 יטרופנוק קחצי להיסטוריה גורמת לנזק: 'אנחנו הננו עבדי זיכרונותינו, עבדי נחלתנו; חנוטים אנו על ידי מחשבות מסורות ומוגבלות'. 35 לכן יש לחנך דור חדש שאינו בבחינת המשך ישיר למסורת הדורות. זאת ועוד, לעומת אחד העם שסבר כי המוסר היהודי 'בז לכוח האגרוף', קבע ברדיצ'בסקי שהמוסר הלאומי דורש מן העם להגן על עצמו מפני אויביו בכוח הזרוע. 'הגרעין של המוסר הלאומי הוא פשוט: אהבה עצמית של העם, של אותו העם ותועלתו הוא'. אכן, יש ביהדות גם מוסר סלחני 'נעדר הנקמה' ברוח אחד העם, אבל המלחמה, הכיבוש והנקמה גם הם מן חלק המוסר היהודי שנשכח. בעיניו של ברדיצ'בסקי ערכי גבורת המלחמה חשובים, כפי שמלמד המקרא בתולדות כיבוש הארץ, המלחמות בספר שופטים או בספר שמואל. מכל אלה התעלם אחד העם. 'ואין ספק בעיני', אומר ברדיצ'בסקי, 'כי לו היה אחד העם ממסדרי כתבי קדמוניות אלה, היה דן מעשי פראות ואכזריות אלה לגניזה, ולא היו לנו לא פרשה ט' בשופטים, ולא פרשה ל"א בשמואל א', ולא אותו הפרק, שאין ערוך לו בספר "מלחמת היהודים"'. 36 שאיפתו של ברדיצ'בסקי הייתה, אם כן, להחליף את מוסר העבדים היהודי במוסר האדונים העברי, לפרום את 'סבל הירושה' היהודי ולהחדיר סממנים של 'חיים' אוניברסליים: 'רקובים אנחנו גם חיינו על ידי סבל הירושה הארורה שמכלה כל שארית קיומנו, שלא תתן אותנו לחיות מחדש, לראות ולשמוע. רקובים אנחנו בחיינו המדיניים עד חרמה בתור זרים מן הזרים... ]...[ צריך שילווה הניסיון לנטוע אצלנו חיים רוחניים חדשים, חיים של חיים'. 37 ההבנה ההופכית של אחד העם ושל ברדיצ'בסקי את דמותו של משה זה לחיוב וזה לשלילה יש בה סמליות רבה באשר להבנתם כיצד יש ליצור את היהודי החדש. אחד העם ראה במשה דמות מופת של נביא השקוע כל העת בחיפוש אחר האמת וכל חזונו מכוון ליצירתה של חברת מופת, ואילו ברדיצ'בסקי ראה את משה כמי שכפה על העם את מוסר העבדים ומנע בכך מן העם העברי את החיים 38 עצמם. גישה דומה לזו של ברדיצ'בסקי אנו מוצאים בכתב העת העברי החדש בשנת 1912, בעריכתו של המשורר יעקב כהן. 39 לשיטתו האדם החדש העברי חייב לשאת בערכים מהפכניים ובתכונות אופי נחשוניות: עז-רוח עד לחוצפה, אמץ לב עד לחרף-נפש, עמידה על הדת עד לקנאות, קנאות עד לאכזריות אלה הן המדות המשובחות והמקודשות בפי המהפכה. חוצפה קדושה ואכזריות קדושה חוצפה כלפי האלים ברדיצ'בסקי, כתבי, עמ' לו. 35 שם, עמ' קו-קז. 36 מצוטט אצל אבנר הולצמן, אל הקרע שבלב: מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: שנות הצמיחה 37 )תרמ"ז-תרס"ב(, ירושלים תשנ"ו, עמ' אברהם בנד, שאלות נכבדות, באר שבע 2007, עמ' יעקב כהן ) (, משורר ציוני, ערך את כתב העת העברי החדש )ורשה תרע"ב(, עלה 39 לארץ ישראל בשנת 1934 והשתייך למחנה הרביזיוניסטי.

11 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 73 האדירים הישנים ותורתם ושלטונם ואכזריות כנגד עצמו וכנגד אחרים, קרובים ורחוקים, לשם המטרה הקדושה כך גואלת המהפכה גם את הרע הרגיל ושמתו דרגה לטוב. תכונות אלה מכוונות לשלב בין התחייה הלאומית השואבת מן העבר הקדום וההרואי של האומה לבין המהפכה הציונית, אשר תכליתה הכללית היא להילחם ב'אויב עקרי גדול אחד, הלא הוא הגלות'. 40 יש לחנך את העברי החדש על ערכי העבר הקדום כדי לכונן מהפכה בחיי האומה בהווה, שכן 'העבר הרחוק הוא יסודה של כל תחיה, הוא סמל המופת, הסיסמה שלה. בשם עבר רחוק באה התחיה לערוך מלחמה על ההוה ועל העבר הקרוב. ]...[ מכל האמור בזה יש להוציא, שהתחיה היא השיבה לעבר לשם העתיד, זאת אומרת, שעל פי תכליתה חזיון פרוגרסיבי היא'. 41 התחייה הציונית כרוכה במהפכה רדיקלית שנועדה לדברי כהן לעצב אדם חדש, יהודי המייצג אמנם את תקוות הדורות, אך הוא טיפוס חדש ומהפכני שנועד לעצב את העתיד היהודי: 'התחיה באה בשם העבר, 42 המהפכה חותרת לעתיד'. לעמדה מהפכנית זו שהצגתי כאן בדברי ברדיצ'בסקי ויעקב כהן היה שותף בדרכו המיוחדת גם יוסף חיים ברנר, והיו לה מהלכים בקרב חלוצי העלייה השנייה ובקרב מחנה הפועלים הארצישראלי, 43 ומאוחר יותר גם בקרב המחנה של הימין הרביזיוניסטי. ברם, בהקשר זה חשוב לציין שגם העמדות הציוניות הרדיקליות ביותר, למעט העמדה ה'כנענית' המאוחרת יותר, 44 היו בשיח מתמיד עם העבר היהודי וגם עם ההווה והעתיד היהודי. המרידה וההתרסה נגד הגלות וההיסטוריה היהודית, קשה ככל שהייתה, אצל ברדיצ'בסקי וברנר, לא היה בה כדי לבטל את המחויבות כלפי יהודי הגולה והיהדות בכלל. 45 בעלי הגישה הציונית הרדיקלית לא קראו לניתוק הקשר בין היישוב בארץ ישראל ומדינת ישראל לעם היהודי בגולה. הם לא שאפו לייצג עם אחר מאשר העם היהודי, על אף הביקורת הקשה שהטיחו בחברה היהודית הגלותית בתקופתם. בניגוד לכך, עמדתם של העברים הצעירים )ה'כנענים'( הייתה חד משמעית וקראה במפגיע לניתוק הקשר והמחויבות בין מדינת ישראל לעם היהודי בגולה. 40 יעקב כהן, 'המהפכה הציונית', העברי החדש, חוב' א, תרע"ב, עמ' 55-46, הציטוטים מעמ' שם, עמ' שם, עמ' שפירא, המיתוס, עמ' ראו, יעקב שביט, מעברי עד כנעני: פרקים בתולדות האידיאולוגיה והאוטופיה של 'התחיה העברית' מציונות רדיקלית לאנטי ציונות, תל אביב 1984, עמ' , 45 צפרירה ניר, 'תודעה היסטורית בהגות מיכה יוסף ברדיצ'בסקי', בתוך: אבנר הולצמן )עורך(, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי: מחקרים ותעודות, ירושלים 2002, עמ' , ובמיוחד עמ'

12 74 יטרופנוק קחצי הגישה הסוציאליסטית במחנה הפועלים אנו מוצאים ביטוי לעמדות רדיקליות באשר לעיצובו של היהודי החדש, בצד עמדות מתונות יותר. ההוגה הציוני הסוציאליסטי נחמן סירקין יצר בכתביו מימי הקונגרסים הציוניים הראשונים ) ( ניגוד חד בין ה'גלות החשוכה' לתקופות ה'נאורות' של ההיסטוריה היהודית. בשונה מברדיצ'בסקי, נקודת המפנה הקריטית בהיסטוריה היהודית בעיניו הייתה חורבן הבית השני. או אז עבר העם היהודי את קו פרשת המים מ'חומרנות יוצרת' ל'רוחניות מנוונת'. דמותו של רבן יוחנן בן זכאי סימלה בעיניו את המעבר מן העידן היהודי הקלאסי והנאור אל החשיכה הגלותית. מכאן ואילך 'התחילה להתפתח אצל היהודים התנועה התלמודית, האידיאולוגיה של הגלות, של הנפילה והירידה המדינית. ]...[ על חורבות ירושלים נבנתה יבנה, זה ההיפך היותר גדול של החירות המדינית של העם; מן ר' יוחנן בן זכאי מתחלת תקופת הירידה הרוחנית, תקופת התלמוד אצל עם ישראל'. בימי הגלות 'נתרוששה היצירה הרוחנית של העם בתקופה התלמודית ונתכווצה בדת המעשית והתורה שבעל פה. התנועה התלמודית הייתה מן האוהלה האוהלה'. 46 לבד ממספר מצומצם של 'מאורות' במהלך ימי הגלות, ובמיוחד מפעלו הגדול של הרמב"ם שהתנגד לגישה התלמודית, ושפינוזה שהתנגד ליהדות הדתית, ימי הגלות לפי סירקין היו עידן ארוך של חשיכה: 'כי ליהדות חסר בגלות כוח יצירה מקורית, כל כוח של התפתחות והתקדמות. היהדות הייתה האידיאולוגיה של הגלות, של הרדיפות והגירושים והביזיון של העם'. 47 התחייה היהודית הלאומית, לעומת זאת, מנוגדת לחלוטין לגלות ולערכיה: רק בעת החדשה שבה היהדות לתחייה. אבל היהדות הזאת עומדת בניגוד מלא ליהדות של ימי הביניים, ליהדות הדתית, ליהדות של הגלות. הציוניות באמת עוקרת את היהדות הדתית משרשה באופן יותר חזק ועמוק מאשר הריפורמה וההתבוללות ]...[ בבראה תכנים חדשים של היהדות ]...[ מעקרת 48 ומשרשת אותה לבלי הוסיף קום. ואולם תכונות מוסריות נעלות נשתמרו ביהדות ההיסטורית למרות פגעי הגלות. תכונות אלה, הקשורות לממד האוניברסלי שביהדות, שבו לתחייה בעידן הלאומי: 'התעוררות היהודים לתחייה מדינית גוררת אחריה התעוררות היהדות, כלומר: שאיפת התכונות הלאומיות, שיש להן ערך אוניברסלי'. 49 דמותה השלילית של היהדות הגלותית בעיני סירקין ניכרת גם בביטויים הקשים של ה'פסולת הרוחנית והמוסרית', ו'פסולת ההיסטוריה'. נחמן סירקין, 'מן החוצה האוהלה', כתבי נחמן סירקין, בעריכת ברל כצנלסון ויוסף קויפמן, 46 תל אביב תרצ"ט, עמ' )פורסם לראשונה בכתב העת השחר בתרס"ג(. שם, עמ' שם, עמ' שם, עמ'

13 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 75 ביטויים מטרידים אלה שיקפו בעת ובעונה אחת את הביקורת המשכילית על ימי הביניים בצד הפנמה של אסכולות של ביקורת המקרא שהייתה נפוצה בזמנו. 50 במבוא שכתב ברל כצנלסון, המתון יותר ביחסו לגלות, הוא ביקר במרומז את גישתו של סירקין והראה שאף סירקין עצמו ראה גם צד חיובי כל שהוא ביהודי הגלות בכך ששימרו את התכונות הנעלות והמוסריות של העם היהודי: בדרך כלל נוטה סירקין לראות את כל החיוב הלאומי ביהדות הקדמונית, הנבואית, ביהדות המקורית והיוצרת, ולתלות את כל השלילה ביהדות הגלותית, יהדות השעבוד, יהדות התלמוד והרבנות, יהדות חסרת כוח מחדש ויוצר, ואף על פי כן הוא חורג מן הנוסחה הפשטנית והנוחה הזאת, 51 הפשטנית והנוחה יותר מדי. עם זאת, ברור שדימויה של הגלות בעיני סירקין הוא שלילי מעיקרו. עליה להיעקר מן השורש. היהודי החדש צריך להיבנות בניגוד לכך. מחנה הפועלים החלוצי בימי העלייה השנייה הפנים חלק מהנחות היסוד הללו של ברידצ'בסקי, של ברנר ושל סירקין. העולים הצעירים אשר באו מן היהדות האתנית דתית הרוסית, נטו לבקר בחריפות את אורח החיים היהודי במזרח אירופה. הביקורת הזאת הייתה בראש ובראשונה ביקורת עצמית, אך עולם הדימויים שבו נעשה שימוש קשר את החלוצים אל היהדות הקדומה תוך דילוג 52 על ימי הגלות. לעומת העמדה הרדיקלית בקרב הציונות הסוציאליסטית, אנו מוצאים עמדה מתונה יותר בגישתו של ההוגה המעמיק אהרן דוד גורדון. גורדון שלל את הגלות כמצב קיומי, קוסמי, בדומה לגישה המסורתית הרואה בגלות יציאה מן הסדר הטבעי הקוסמי. הבנתו את תהליך התיקון שצריך האדם היהודי לעבור, כמו גם ה'אומה' כולה, קרובה לגישתו של אחד העם: 'מבינים אנו לכאורה כי תחייתנו היא מהפכה, אבל עדיין קרובה לנו המחשבה כי המהפכה ביהדות של היהודי ואין אנחנו מרשים לעצמנו לחשוב, כי היא מהפכה באדם שביהודי; כי לא יהודי חדש בצורת אירופי אנחנו מבקשים, כי אדם חדש בצורת יהודי אנחנו מבקשים'. 53 דהיינו, נקודת ההשקפה היהודית על העולם ועל הערכים 50 כפי שהעירה המערכת, כנראה ברל כצנלסון, בחוסר נחת. ראו, שם, הערות המערכת, עמ'.144, ברל כצנלסון, 'האחד במערכה', שם, עמ' קכט. 52 ראו, למשל, דבריו הביקורתיים של אלכסנדר חשין, חבר פועלי ציון )האחדות, חוב' 37, תמוז תרע"ד(: 'עושים קפיצה היסתורית עד כדי שבירת המפרקת מחורבן הבית השני עד בנין "ראשון לציון" ואת התקופה הארוכה שבינתים מבטלים לגמרי'. בתוך: ישראל ברטל, זאב צחור ויהושע קניאל )עורכים(, העלייה השנייה: מקורות, ירושלים תשנ"ח, עמ' אהרן דוד גורדון, 'חשבוננו עם עצמנו', האומה והעבודה, תל אביב תשי"ז )להלן: גורדון, האומה(, עמ' ראו גם אליעזר שביד, היחיד: עולמו של א. ד. גורדון, תל אביב,1970 עמ'.81-78

14 76 יטרופנוק קחצי האוניברסליים היא חלק משלמותו של היהודי כאדם. היהודי החדש אינו צריך לשאוף לצאת מן העולם היהודי ולשאוב את ערכיו רק מן הסביבה, אלא לחדש את היהדות כדרך לתיקון האדם והאומה. 'צריך שיהיה ברור לנו, כי היהדות היא אחד מיסודות האדם שבנו, אחד מיסודות "האני" של כל אחד ואחד מאתנו'. גישתו של גורדון, המשכיל היהודי, ביחס לתיקון הפרטי והלאומי של העם היהודי, שואבת לא רק מן ההשקפה הסוציאליסטית ומן ההשכלה אלא גם מן המקרא, מן הקבלה ומן החסידות. 'בכוח הדת התקימנו בכל משך ימי גלותנו הארוכה, ולא רק התקימנו, בכוחה סבלנו, סבלנו פעמים רבות ]...[ האם דבר אפשר, דבר שהדעת סובלתו הוא, שכוח כזה מרוקם כולו מתעתועי דמיון ושגיונות של רוח נבערה, מבלי שיהיה בו כל גרעין יסודי קים?' 54 גורדון, בדומה לאחד העם, לא ויתר על החוט המקשר את היצירה היהודית לדורותיה, ויצא נגד מה שכינה 'יחס של שנאה כבושה ובוז' כלפי המסורת היהודית הגלותית הדתית 'שאינה טובה ואינה יפה מקנאות דתית'. 55 כפי שהראה אליעזר שביד, גורדון דגל בשלילת הגלות, ואולם גישתו לא הייתה רדיקלית. בדומה לאחד העם הדגיש גורדון את ההיבט התרבותי של חינוך יהודי וציוני בגולה במקביל לצמיחתה של התנועה הציונית, מתוך הנחה שיש ערך לאומי לכך גם ללא 56 קשר לעלייה לארץ. בציונות הסוציאליסטית אנו מוצאים אפוא עמדות רדיקליות לצד עמדות מתונות יותר. העמדות הרדיקליות באו לידי ביטוי אצל מנהיגים כמו דוד בן גוריון ויצחק בן צבי, שעליהם נדון בהמשך, והעמדות המתונות יותר ניכרות בקרב מחנכים והוגי דעות כמו אליעזר ריגר, נתן רוטנשטרייך ואחרים. כאמור, גם בקרב הרדיקלים לא נוצרה עמדה 'כנענית', אולם עיקרה של תפיסה זו היה בשאיפה לשוב לימי הזוהר התנכיים, אל המקור העברי הקדום שלא ניזוק מפגעי הרוח הגלותית. הקורא בכתביו השונים של בן גוריון, אפילו בכתבים פוליטיים מובהקים, אינו יכול שלא להתרשם מחשיבותה של ההיסטוריה היהודית בכל שלביה וברציפותה בעולמו של בן גוריון. בהרצאותיו ובנאומיו הפוליטיים נעשה שימוש תדיר בהיסטוריה היהודית והכללית כדי לחזק את טיעוניו והבחנותיו באשר לניתוח ההווה והעתיד. יחסו של בן גוריון להיסטוריה היהודית נבע ממגע בלתי אמצעי עם מקורות היהדות השונים. 57 מצד אחד הוא גילה מחויבות עמוקה 54 אהרן דוד גורדון, 'לחשבוננו עם הדת', מבחר כתבים, בעריכת אליעזר שביד, ירושלים תשמ"ג, עמ' גורדון, האומה, עמ' אליעזר שביד, 'שתי גישות לרעיון "שלילת הגולה" באידיאולוגיה הציונית', הציונות, כרך ט )1984(, עמ' ראו גם מאמרו של גורדון,'עבודת התחייה בארצות הגולה', האומה, עמ' ראו, למשל, בכינוסי דבריו בשנתוני הממשלה משנת תשי"א ועד תשכ"ב: דוד בן גוריון, כוכבים ועפר, רמת גן תשל"ז )להלן: בן גוריון, כוכבים(; הנ"ל, חזון ודרך, מהדורה שנייה, תל אביב תשי"א-תשי"ז )להלן: בן גוריון, חזון ודרך(, כרכים א-ה; הנ"ל, מדינת ישראל המחודשת, תל אביב תשכ"ט, כרך א.

15 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 77 לעם ישראל ולמורשתו. הוא גילה ידיעות מופלגות בהיסטוריה של העם היהודי מן העת העתיקה ועד לעידן המודרני, וראה במדינת ישראל את מדינת העם היהודי. 58 עם זאת עמדותיו העקרוניות על תפקיד הציונות כמהפכה בחיי העם העמידו את ארץ ישראל במרכזה של ההיסטוריה היהודית לדורותיה. גם בעיני בן גוריון, כמו בעיני ברדיצ'בסקי, 'לא כל העיתים שוות'; דהיינו, ישנם פרקים היסטוריים חשובים יותר וישנם חשובים פחות. עידן התנ"ך והתחייה הלאומית חשובים היו לו לאין ערוך יותר מן ההיסטוריה הגלותית של עם ישראל. במובן זה שלילת הגלות שלו הושפעה מברדיצ'בסקי ומסירקין, 59 והוא יצר סינתזה משלו בין שינוי הערכים לסוציאליזם קונסטרוקטיבי. יש להבחין בין דור האבות החלוצי, עולי העלייה השנייה, אשר שלילתו את הגולה לוותה בהיכרות בלתי אמצעית עם חייה ואשר ניהל מערכת סבוכה של יחסי אהבה וביקורת על עולמה של הגלות, לבין שלילת הגולה של דור הבנים הצברים, שהיה חשוף פחות להוויית החיים הגלותית. בשנות השלושים והארבעים, עקב התעצמות הסכסוך עם הערבים והחשש הגובר לגורל יהודי אירופה, עלתה שאלת היחסים בין היישוב היהודי בארץ ישראל לגולה במישור החינוכי המעשי ביתר שאת. גם במחנה הפועלים הייתה התלבטות ערכית ביחס לסוגיית אחריותו ומחויבותו של היישוב הארצישראלי ליהודי הגולה. אפשר ללמוד על ההתלבטות הזאת מן הדיון של מחנכים בולטים אשר התריעו מפני תוצאותיה השליליות של שלילת הגלות הגורפת העלולה ליצור חיץ בין הנוער הארצישראלי לבין יהודי הגולה. מכאן אפשר לעמוד על השניות ביחס לשאיפה לעצב יהודי חדש השונה מיהודי הגולה מזה, לעומת השאיפה לייצג את העם היהודי כולו. כצנלסון גינה את הנטייה הפשטנית, והילדותית בעיניו, לשלול את העבר היהודי לשם המהפכה. הוא הבחין בין 'המהפכנות הפרימיטיבית, המאמינה בהריסה כוללת', לבין 'המהפכנות הקונסטרוקטיבית' שתפקידה לא רק להרוס אלא גם לבנות, והיא שואפת לשמר את נכסי התרבות של העבר. דבריו כוונו במיוחד ביחס לדת בכלל וביחס לחגים 60 ולימי זיכרון לאומיים כמו פסח ותשעה באב בפרט. אליעזר ריגר, מחשובי המחנכים בארץ ישראל, הציג עמדת ביניים בין שוללי הגולה ומחייביה. הוא הדגיש את הצורך החינוכי להציג בפני הנוער החלוצי את חשיבות קיומה של הגלות לצדו של המרכז הארצישראלי: 58 בן גוריון, 'נצח ישראל', כוכבים, עמ' )שנתון הממשלה, תשי"ז(. 59 ראו, אניטה שפירא, חרב היונה: הציונות והכוח , תל אביב 1992, עמ' ; Yosef Gorny, The Utopian Leap in David Ben-Gurion Social Thought, , in: Ilan Troen and Noah Lucas (eds.), Israel: The First Decade of Independence, Albany pp ,1995. על אודות ההבחנה בין תקופות היסטוריות שונות אצל בן גוריון ראו להלן. 60 ברל כצנלסון, 'במבחן )מקורות לא אכזב(', אב תרצ"ד, כתבי ברל כצנלסון, תל אביב תש"ז, כרך ו, עמ' וכן מקומות נוספים שם.

16 78 יטרופנוק קחצי אין הציונות שואפת לבנות את ארץ ישראל דוקא מחורבנה של הגולה. אדרבא, ארץ ישראל והגולה זקוקות זו לזו. בלי היקף של הגולה תיהפך ארץ ישראל לפרובינציה, ובלי המרכז בארץ ישראל עלולה הגולה להתנוון. ]...[ היישוב בארץ ישראל ישאר חלוץ האומה. תחית התרבות העברית תוכל להיות שלמה רק בארץ ישראל. בארצות חוץ לארץ יהודי נדון להישאר 'יהודי ומקף בצידו', הינו יהודי פולני, יהודי גרמני, יהודי אמריקני, יהודי פרסי וכו'. רק בארץ ישראל יגדל דור של 'יהודים בלי 61 מקף', זאת אומרת 'יהודים יהודים'. לכן מסקנתו החינוכית של ריגר היא שיש לחנך את הנוער הארצישראלי לתחושת אחריות ואחדות בין היהודים בארץ ליהודי הגולה. ואולם, הגישה החינוכית במחנה הסוציאליסטי ביטאה בדרך כלל עמדות רדיקליות באשר לשלילת הגלות ולעיצובו של היהודי החדש. ביטוי לכך אפשר למצוא בתכניות הלימודים ובספרי הלימוד להיסטוריה של זרם חינוך העובדים בשנות הארבעים, ואף בחינוך הממלכתי במדינת ישראל בשנות החמישים. בהוראת ההיסטוריה הודגשו תקופות ה'קוממיות' ימי הבית השני והתחייה הלאומית היהודית וניתנה התייחסות מועטה לימי הגלות, בצד הדגשת הממד הארצישראלי 62 בהיסטוריה היהודית לדורותיה. נוכחנו, אם כן, שבמחנה הפועלים הייתה אחיזה למגמה הרדיקלית ביחס לעיצובו של היהודי החדש מימי סירקין ואילך, בצד מגמה מתונה שבאה לידי ביטוי אצל גורדון ותלמידיו. 63 בשנות השלושים, כשגברה תחושת הניכור של ה'צבר' ליהודי הגולה, מחנכים והוגים בולטים כמו כצנלסון, ריגר ודינור, קראו לרסן את הערכים הרדיקליים ולחנך להזדהות עם יהודי הגולה ומורשתה. 61 אליעזר ריגר, החינוך העברי בארץ ישראל: יסודות ומגמות, תל אביב ת"ש )להלן: ריגר, החינוך(, עמ' , הציטוטים מעמ' פרופ' אליעזר ריגר ) (, חבר מפלגת הפועל הצעיר, היה מאנשי החינוך המרכזיים בתקופת היישוב, ניהל את מחלקת החינוך בארץ ישראל בשנות השלושים, היה פרופסור לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים ולימים כיהן כמנכ"ל משרד החינוך בימיו של בן ציון דינור כשר חינוך. 62 ראו, למשל, תוכנית הלימודים ההומניסטיים: בחברות נוער ארצישראליות, במשקי הפועלות ובחוות הלימוד, ארכיון לתולדות החינוך היהודי בישראל ובתפוצות ע"ש דוד ילין, 8.103/20, עמ' 6. ראו גם קונפורטי, זמן עבר, עמ' ; , Porat, Dan Between Nation and Land in Zionist Teaching of Jewish History, , The Journal of Israeli History, Vol. 27, No. 2 (2008), pp מרטין בובר, נתיבות באוטופיה, בעריכת אברהם שפירא, תל אביב 1983, עמ'

17 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 79 הגישה הדתית לאומית עיקר דאגתו של מנהיג הציונות הדתית, הרב יצחק יעקב ריינס, מייסד המזרחי, הייתה נתונה לעצם הקיום היהודי נוכח האנטישמיות באירופה. 64 לפיכך ריינס הזדהה עם עמדתו המדינית הפרגמטית של הרצל באשר לצורך בפתרון מהיר לבעיית היהודים. הציונות הדתית, יותר מכל קבוצה ציונית אחרת, לא רק שלא תבעה להתנתק מן העבר היהודי המסורתי, אלא אף ראתה את עצמה כממשיכה טבעית של עולם המסורת. עם זאת מעצם מעמדה כזרם בתוך ארגון לאומי מודרני, הכריזה הציונות הדתית על מהפכה של ממש בעולם המסורת וההלכה. היהודי החדש נוסח הציונות הדתית לבש צורות וגוונים שונים, ואולם ביחס להבנת מהותה של הציונות אפשר לדבר על שני דגמים בציונות הדתית הקלאסית: הדגם הסובלני והדגם הפטרנליסטי. בעלי הגישה הסובלנית הפנימו את המציאות ההיסטורית המודרנית שבה הדת אינה המגדיר היחיד של הזהות היהודית המודרנית. הם הכירו בקיומו של עולם חילוני והחליטו להיות חלק מן החזון הציוני הכללי; זאת על אף הקושי ההלכתי לשתף פעולה עם ציונים חילוניים 'חופשיים בדעות'. היחס האינסטרומנטלי שייחסו מנהיגים אלה של הציונות הדתית לציונות אין פירושו שלא ציפו לגאולה במובן הדתי, ואולם יחסם לציונות היה ארצי ורציונלי יותר מן הדגם הפטרנליסטי. לדגם זה אפשר לדעתי לצרף אישים בולטים כמו הרב שמואל מוהליבר, הרב נפתלי צבי יהודה ברלין )הנצי"ב(, הרב יצחק יעקב ריינס, הרב חיים הירשנזון ומאוחר יותר אנשי הפועל המזרחי. 65 בראשית שנות התשעים של המאה התשע עשרה יצא הרב מוהליבר להגן על אנשי היישוב החדש מפני ההתקפות של קנאי היישוב הישן: ומה מאד נפלאתי על כמה מגדולי עמנו המופלגים בתורה וחסידות שהתנגדו לעקר ישוב אה"ק על ידי קנית שדות וכרמים ולהושיב עליהם אכרי ישראל, באמרם כי האכרים ובפרט הצעירים לימים אינם שומרים את התורה, כי לו היו דבריהם כנים, הנה כבר כתבנו שהקב"ה רוצה יותר שישבו בניו בארצו אע"פ שלא ישמרו את התורה כראוי ממה שישבו 66 בחו"ל וישמרוה כראוי. כלומר, הרב מוהליבר תמך במתיישבים יהודים בארץ ישראל, גם בכאלה שאינם שומרי תורה ומצוות. התבטאות זו אמנם אינה מייצגת את עמדתו הכללית, שכן הוא העדיף 64 שמעוני, האידאולוגיה, עמ' אביעזר רביצקי, חירות על הלוחות: קולות אחרים של המחשבה הדתית, תל אביב 1999, עמ' שיבת ציון: קבץ מאמרי גאוני הדור בשבח ישוב ארץ ישראל, ירושלים תשמ"ה )ורשה תרנ"ב(, עמ' 8. ראוי לציין גם את דברי הנצי"ב, שם, עמ' 18-17, בהם הוא קובע שהגאולה עשויה לבוא לאו דווקא על ידי גדולי הדור והרבנים אלא על ידי מי שנדמה כמנותק מרוח היהדות.

18 80 יטרופנוק קחצי שומרי תורה, אבל מקור זה מעיד על עקרון הסבלנות של הרב מוהליבר באשר לסוגיה עקרונית בציונות הדתית, והיא מידת שיתוף הפעולה עם הציונות החילונית. הרב ריינס, מייסד המזרחי )1902(, ראה בשיתוף הפעולה עם הציונות החילונית ועם מנהיגות התנועה הכרח שיש לברך עליו. שכן, ההכרעה הדתית לקחת חלק בתנועה הציונית הייתה כרוכה בשני קשיים: האחד הוא קושי הלכתי חינוכי ומעשי, והוא קשור בשיתוף פעולה עם יהודים שאינם שומרי תורה, והשני הוא קושי תיאולוגי הנובע מן החשש מדחיקת הקץ ומהיותה של הציונות תנועה משיחית המונהגת על ידי חילוניים. הרב ריינס, שגישתו כלפי הציונות הייתה פרגמטית, יצא להוכיח 'כי הרעיון הזה ]הציונות[ הוא נקי מכל סיג ופסול ואין בו חלילה שום דבר שינגד לדת. ]...[ אין בזה קורטוב של הענין מהגאולה, כל עקרו של הרעיון הזה ויסודו איננו אלא הטבת מצב אחינו האומללים'. 67 יתר על כן, הוא גיבה את מנהיגי הציונות, ובראשם הרצל, שכן 'מי לא יודה, כי אנשים כאלה, שהם יודעים בינה לעיתים ואשר כח להם לעמוד בהיכלי מלכים ושרים, כי הם רק הם 68 מסוגלים לזה'. הרב חיים הירשנזון מתח את עקרון הסובלנות עד קצהו כשהבהיר שלדעתו הדת אינה הרכיב היחיד בקיום הלאומי היהודי: 'האמת היא כי כל דת ישראל הוא דת לאומית אך אין לאומיות ישראל רק לאומיות דתית. הדת היא רק אחד מתנאי החיים של עם ולפיהו היא קדמת העם ומועיל להתקדמותו המוסרית ומעשר אותה בעושר רוחני, אבל הוא איננו הלאומיות'. 69 בכך הכיר הירשנזון בקיומה של החילוניות בעם ישראל בעידן המודרני. מכלל הדברים עולה שהיהודי החדש, הציוני הדתי, על אף אמונתו בגאולה דתית, בוחר לפעול בצוותא עם יהודים 'חופשיים' במפעל לאומי שהדת אינה הרכיב היחיד בתוכו. לעומת עמדה זו, הדגם הפטרנליסטי שנציגו המובהק הוא הרב אברהם יצחק הכהן קוק אינו מכיר בלאומיות יהודית שאינה דתית. הדת היא הלאומיות והלאומיות ביסודה היא דתית. לכן דרוש יהודי חדש, אך הוא חייב להיות דתי בראש ובראשונה. היהודי הלאומי האמיתי הוא זה המבחין בגודל השעה של דור זה שבו החל תהליך התחייה של העם 67 גילוי דעת שנשלח אל רבנים שמור בבית הספרים הלאומי, וכן הודפס כמאמר 'דעת הרבנים לטובת הציוניות', המליץ, גיליון 78, י"ט ניסן תר"ס. מובא אצל יוסף קלויזנר, 'בראשית יסוד המזרחי על ידי הרב י"י ריינס', בתוך: יצחק רפאל וש"ז שרגאי )עורכים(, ספר הציונות הדתית, ירושלים תשל"ז, כרך א, עמ' שם. יחסו החיובי להצעת 'מזרח אפריקה' )אוגנדה( בשנת 1903 ותמיכתו הבלתי מסויגת במנהיגותו של הרצל, 'איש אשר עיני ישראל תלויות אליו', מלמדים גם הם על גישתו המעשית לציונות. ראו, מכתב ריינס להרצל, כ' כסלו תרס"ד, בתוך: Michael Heymann (ed.), The Uganda Controversy, Jerusalem 1977, Vol. 1, pp מלכי בקודש, ח"ד, תשובה מ"ב, עמ' 242. מובא אצל דוד זוהר, מחויבות יהודית בעולם מודרני: הרב חיים הירשנזון ויחסו אל המודרנה, ירושלים ורמת גן תשס"ג, עמ' 97. על עמדתו של הרב חיים הירשנזון ביחס ללאומיות היהודית ראו גם את הדיון הרחב של אליעזר שביד, דימוקראטיה והלכה: פרקי עיון במשנתו של הרב חיים הירשנזון, ירושלים תשנ"ז, עמ'

19 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 81 היהודי. הרב קוק, באיגרת תקיפה לאגודת המזרחי בשנת 1913, קרא למנהיגי המזרחי לשנות את עמדתם הסובלנית ולכפות את העמדה הדתית על התנועה הציונית כולה: הננו רואים יד-ד' נטויה עלינו לטובה, אף אם קמעא-קמעא ]...[ הרעיון שאיננו עוסקים בתנועה מפלגתית, כ"א בתחית עם, הולך ומתקדם, ]...[ הציונות הרחבה אינה יכולה, ע"פ הפרוגרמה שלה, לדבר בשם האומה בכללה. ]...[ גור אריה יהודה, נעור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו. ]...[ ונשמה זו אי אפשר שתהיה נזרקת בתנועה, כ"ז ]כל זמן[ שעל מצחה אות קין זה, ש'הציונות דבר אין לה עם הדת'. ומעתה ה'מזרחי' צריך הוא להכיר בגאון את גדולת תעודתו. לא להיות שמש למפלגה מעשית, פוליטית, קולטורית וכו' ]...[. המזרחי מוכרח להיות בציונות מה שישראל בעמים. ]...[ ויביע ברמה תקותו לנצחון מוחלט ושלם של 70 דעתו, הכוללת העליונה והקבועה. הרב קוק תבע, אם כן, מאנשי המזרחי להנהיג את הציונות הכללית ולא להסתפק בעמדתם כזרם בתנועה זו. שכן גם דור החלוצים, שבו טמון היה הפוטנציאל ליצירתו של יהודי חדש בעיני הרב קוק, ענה באופן חלקי על האידאל האמיתי. היהודי החדש צריך להיות אדם עז נפש המוכן להקריב עצמו למען האומה אך גם מקפיד על שמירת מצוות הדת שהן המעצבות את אופיו הלאומי. נמצא שדור החלוצים זקוק להכוונה דתית כדי להשיג את מטרתו האמיתית. לכן קבע הרב קוק במאמרו 'הדור', שחלוצי העלייה השנייה הם דור שבכח יש לו רב, ובפועל לא כלום, דורש הרבה, ומן המוכן אין בידו מאומה, אי אפשר להצילו מרעתו ולהעמידו על דרך החיים הנכונה כי אם במה שנדבר עמו מכל נשא ונשגב, מכל נעלה ונהדר, בשפה היותר פשוטה ונמוכה, בדברים היותר מורגלים ומובנים לו, כדי שימצא גם בעמק התהום 71 שהוא שוכב שמה את הזיו והנועם האדיר והעליון שהוא מבקש. כאשר דור זה יתועל לנתיבות הדת הוא צפוי לגדולה ולבשורת הגאולה. כאמור, הרב קוק סבר שמקור הציונות הוא דתי ועצם קיומה של התנועה מבשר על תחיית האומה; לפיכך האמין שהיהודי החדש צריך לשוב אל הדת ולמקורה התנכי ולהפנות עורף לגלות. לדעתו לא רק החלוצים שגו בהבנת התהליך ההיסטורי שבו הם מצויים; גם אנשי היישוב 70 הרב יצחק הכהן קוק, אגרות הראי"ה, ירושלים תשכ"ב )להלן: קוק, אגרות הראי"ה(, כרך ב, עמ' רח-רט. ראו גם רחל אלבוים דרור, תולדות החינוך העברי בארץ ישראל, ירושלים תשמ"ו, כרך א, עמ' אברהם יצחק הכהן קוק, אדר היקר ועקבי הצאן, ירושלים תשכ"ז )תרס"ו(, עמ' קיב. על עמדת הרב קוק ראו, דב שוורץ, הציונות הדתית: תולדות ופרקי אידאולוגיה, תל אביב תשס"ג, עמ'

20 82 יטרופנוק קחצי הישן, הרבנים החרדים, לא הבינו את הצורך הדחוף להתרחק מערכיה של הגלות. 72 מעניין שגישתו האקטיביסטית של הרב קוק דומה לזו של הציונות הרדיקלית נוסח ברדיצ'בסקי וברנר, המבקשת ליצור יהודי חדש הנוגד לחלוטין את הוויית הגלות. ברם שאיפתו של הרב קוק הייתה ליצור יהודי חדש בעל צביון דתי מובהק ולא יהודי חילוני כפי שתבעו הראשונים. היהודי החדש וסוגיית השימוש בכוח הדגשת ממד הכוח היהודי אשר אפיינה את גישתו של ברדיצ'בסקי, השפיעה כאמור על מחנה הימין הרביזיוניסטי, ובמיוחד על 'ברית הבריונים', אב"א אחימאיר, יהושע השל ייבין ואורי צבי גרינברג, וכן על אנשי האצ"ל והלח"י. ממד כוחני קיים בציונות מראשיתה גם בימי העלייה הראשונה והשנייה והוא לא נוצר רק בשנות העשרים והשלושים. תרבות הנוער העברי הייתה קשורה מראשית המפעל הציוני בהערצה של דמויות לוחמים יהודים מן ההיסטוריה. ארגוני השמירה בר גיורא והשומר נשענו על מיתוסים של גבורה יהודית. שיר 'הבריונים' של המשורר יעקב כהן, שחובר ב 1903 )ברן, אלול תרס"ג( לאחר פרעות קישינב, הדגיש את ממד הכוח והמלחמה בלאומיות היהודית. פזמונו 'בדם ואש יהודה נפלה בדם ואש יהודה תקום!' היה לסיסמת ארגון השומר ומאוחר יותר הושר בפי אנשי 73 בית"ר והיה להמנונה של ברית הבריונים. זאב ז'בוטינסקי הדגיש משנות העשרים הראשונות את הצורך ביצירתו של צבא יהודי והצבת 'קיר ברזל' בפני האוכלוסייה הערבית, שכן 'לעולם יהיו הערבים נגד עליה יהודית. איני יודע דוגמה בכל ההיסטוריה שאיזו ארץ שבעולם יושבה על ידי מישהו בהסכמתם האוהדת של ילידי המקום'. 74 באמצע שנות העשרים חיבר ז'בוטינסקי את ספרו שמשון, ולא במקרה בחר את בעל הזרוע המקראי כדי לעצב את דמות של היהודי החדש. שמשון של ז'בוטינסקי העריץ את יכולתם של העמים המפותחים לשלוט בהמון ולפתח הייררכיה מסועפת לכלל עוצמה. 'הדהימה אותו התמונה הזאת של כוח רצון אחד ויחיד, המניע בתואם את איבריהם של אלפים. ]...[ הוא לא היה מסוגל להביע את הרעיון הזה, אבל חש 72 לפיכך תמך הרב קוק בהקמתו של בית הספר תחכמוני, מתוך עימות חריף ביותר עם הגימנסיה העברית מחד גיסא והרבנים החרדים מאידך גיסא. על הגימנסיה ראו, קוק, אגרות הראי"ה, כרך ב, עמ' עב-עג. ראו גם אבינועם רוזנק, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשס"ז, עמ' יעקב כהן, כתבי יעקב כהן: שירים, תל אביב תש"ך, עמ' פו-פז. 74 דברי ז'בוטינסקי בישיבת הוועד הפועל הציוני, , הפרוטוקולים של הוועד הפועל הציוני , בעריכת גדליה יוגב ויהושע פרוינדליך, ירושלים תשמ"ה, כרך ב, עמ' 251. בהמשך השתמש ז'בוטינסקי אף במונח 'קיר ברזל' כדי להצדיק הקמה של צבא יהודי, שם, עמ' 289. זאב ז'בוטינסקי, הדרך אל הרויזיוניזם הציוני: קובץ מאמרים ב'ראזסוויט' לשנים , תל אביב תשמ"ד, עמ' ,

21 תינויצה הבשחמב שדחה ידוהיה 83 במעורפל כי הראו לו כאן את סודם העיקרי של עמים אשר יוצרים מדינות'. 75 שמשון, כפי שציירו ז'בוטינסקי, שאף להנחיל לעמו מוסר קשוח של מאבק להשגת הזכויות הלאומיות כנגד האויבים. דהיינו, אם העם היהודי לא יידע לעמוד על זכותו לשליטה על ארץ ישראל כולה )על שתי גדותיה(, אזי לא יזכה אף לרשת חלק ממנה. רמז לכך אנו מוצאים בסיפור המפליג בשבח חכמתו של שמשון כשופט בצרעה. בסכסוך בין אחים על אודות ירושת יבול השדה המשפחתי, דרש הבכור את השדה כולו ואילו הצעיר הסתפק בחלוקה צודקת ושוויונית. ז'בוטינסקי פסק בשם שמשון: 'ובכן', אמר שמשון, 'אין ויכוח בנוגע למחצית אחת: שניכם מסכימים כי היא שייכת לבכור, אתם מתווכחים רק על המחצית השנייה. נחלק אותה שווה בשווה. שלשת רבעי היבול לבכור, ורבע ממנו לצעיר, אתם יכולים ללכת'. כשהעירו הזקנים לשמשון שהבכור משקר פנה שמשון אל הצעיר: 'אחיך שקרן; אבל אתה טיפש, וזה גרוע יותר, אילו היית אומר גם אתה: "היבול כולו שלי", היית מקבל את המחצית שלך. ]...[ לך כבר, ותהיה חכם יותר בעתיד וגם למד את חוכמתך 76 לשאר תושבי העיר. זה יועיל להם'. כלומר, רק מי שטוען 'כולה שלי' ראוי באמת לזכויותיו. אך מעבר לביטוי הספרותי של המאבק חסר הפשרות לזכויותיו של העם היהודי, ז'בוטינסקי שב והדגיש בראשית שנות העשרים, שיש להקים צבא יהודי כדי להתמודד עם הלאומיות הערבית. לפיכך לפי ז'בוטינסקי אי אפשר לנתק את עיצובו של היהודי החדש מן ההיבט הצבאי האקטיביסטי, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בתנועת בית"ר. השינויים הפוליטיים במצבה של ארץ ישראל שלאחר מלחמת העולם הראשונה, נפילתה של האימפריה העות'מאנית והחלת המנדט הבריטי על ארץ ישראל יצרו בסיס מובהק יותר למאבק בין שאיפותיה של התנועה הלאומית היהודית לבין התנועה הלאומית הערבית. התעצמותו של הסכסוך הלאומי עם הערבים מסוף שנות העשרים, ובמיוחד בימי המרד הערבי ) (, העלתה את סוגיית השימוש בכוח למרכז התודעה הציונית גם ביחס לשאלת עיצובו של היהודי החדש. בספרו כשאומה נלחמת על חרותה, שראה אור בשנת 1936 בימי המרד הערבי, ערך יוסף קלוזנר, האינטלקטואל הציוני שהזדהה עם המחנה הרביזיוניסטי, השוואה בין המוסר היהודי שוחר השלום של אחד העם ואף של מנהיגי היישוב, שבחרו להבליג על התקפות הטרור הערבי, לבין המוסר היהודי הדורש להילחם על כבוד העם: הרי זהו הויכוח בין יעקב אבינו ושני בניו העזים לאחר המעשה בשכם בן חמור: 'ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי: עכרתם אותי להבאישני ביושבי הארץ ואני מתי מספר ונאספו עלי והכוני, ונשמדתי אני וביתי'. שמואל ולוי לא הכחישו את החשש של אביהם, ואך שאלו: 'הכזונה נעשה זאב ז'בוטינסקי, שמשון, תל אביב 2007, עמ' )הציטוט מעמ' 189(. 75 שם, עמ' 124. ראו גם עמ'

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית יצחק קונפורטי הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת

גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית יצחק קונפורטי הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת גלות או ריבונות בהיסטוריוגרפיה היהודית הלאומית הקדמה: הלאומיות היהודית בין גלות לריבונות בחינתה של ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית מלמדת על הקשר ההדוק שנרקם בין ייצוגו של העבר היהודי ובין צמיחתה של הלאומיות

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

פעילות לתשעה באב:

פעילות לתשעה באב: פעילות לתשעה באב: הקדמה תשעה באב תשעה באב הוא היו האבל הלאומי בלוח השנה היהודי. יו אחד שבו אנו בוכי על מה שאי, על מה שהיה וכבר איננו. תשעה באב התחיל ע חטא המרגלי במדבר, החטא שבו המרגלי דברו דבה על האר,

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו

תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשעב, מיום 9/2/2012 שאלון: מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החו תשובות מלאות לבחינת הבגרות באזרחות מועד חורף תשע"ב, מיום 9/2/2012 שאלון: 034114 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן בסיוע איסוף החומרים ע"י שמוליק אריאלי שאלה מספר 1 האירוע: בישיבת הממשלה

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

- - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב

- - קיץ תשסט מחשבת ישראל )לביס דתי( מחשבת ישראל, 1 יחל, שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשב - - קיץ תשס"ט מחשבת ישראל )לבי"ס דתי( מחשבת ישראל, 1 יח"ל, 038108 שים לב! השאלות במבחן יחוברו מהחומר המפורט להלן. המיקוד מבוסס על תכנית הלימודים במחשבת ישראל לחטיבה העליונה בבית הספר הממלכתי דתי, מהדורה

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס גיבושה של תרבות לאומית בארץ-ישראל בתקופת המנדט - 54350 תאריך עדכון אחרון 16-01-2014 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי תרבות-תכנית אישית השנה הראשונה

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

דב שוורץ הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא קובץ המחקרים המונח לפני הקורא יוצא לאור בשנת המאה ועשר לייסוד "המזרחי" )תרס"ב תשע"ב; (. ציוני זמן

דב שוורץ הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא קובץ המחקרים המונח לפני הקורא יוצא לאור בשנת המאה ועשר לייסוד המזרחי )תרסב תשעב; (. ציוני זמן הציונות הדתית כתופעה תרבותית מבוא קובץ המחקרים המונח לפני הקורא יוצא לאור בשנת המאה ועשר לייסוד "המזרחי" )תרס"ב תשע"ב; 2012-1902(. ציוני זמן הם הזדמנות לעידוד חשבון הנפש והמבט הרטרוספקטיבי. החיבור שלפנינו,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation השטחים הפתוחים בגולן בראי התיישבות האדם : מאז ועד היום דן מלקינסון המכון לחקר הגולן החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה אוניברסיטת חיפה צילום: רינה נגילה גולן להכיר בעמק מופלא בין הרים ושדות שוכן גולן מופלא של

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

1 מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה קיץ אשנ"ב תשע"ד, חורף תשע"ה האשנ"ב שלפניכם נועד ללוות אתכם המורים

1 מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה קיץ אשנב תשעד, חורף תשעה האשנב שלפניכם נועד ללוות אתכם המורים 1 קיץ אשנ"ב תשע"ד, חורף תשע"ה האשנ"ב שלפניכם נועד ללוות אתכם המורים במהלך השנה הקרובה, ולהתוות דרך בהוראת הנושאים המופיעים בתכנית הלימודים. האשנ"ב כולל שלושה חלקים תכנית ההלימה להוראת נושא בית שני; תכנית

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון לעדכו

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשעז שאלון לעדכו אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון לעדכונים ול

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשעו שאלון לעדכונים ול אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il www.mikudim.co.il

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד הנחיו

Faculty of Social Sciences The Louis and Gabi Weisfeld School of Social Work הפקולטה למדעי החברה בית הספר לעבודה סוציאלית עש לואיס וגבי וייספלד הנחיו הנחיות לכתיבת הצעת תזה מלאה הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור. עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, משמע על הקורא להבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע. המראה החיצוני

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

(Microsoft Word - \343\345\367\350\345\370\350 .doc)

(Microsoft Word - \343\345\367\350\345\370\350 .doc) אוניברסיטת תל אביב הפקולטה למדעי הרוח על שם לסטר וסאלי אנטין ביה"ס לפילוסופיה מרטין בובר: המקרא כגורם מעצב בהגותו הדיאלוגית ובהגשמה הציונית Martin Buber : The Bible as a formative factor in his dialogical

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד