המועצה האזורית עמק יזרעאל מכרז פומבי מספר 6/2020 מכרז לשרותי תקשוב מועצה אזורית עמק יזרעאל מכרז פומבי מס' 6/2020 לשירותי תקשוב )ניהול, תפעול ותחזוקה ש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "המועצה האזורית עמק יזרעאל מכרז פומבי מספר 6/2020 מכרז לשרותי תקשוב מועצה אזורית עמק יזרעאל מכרז פומבי מס' 6/2020 לשירותי תקשוב )ניהול, תפעול ותחזוקה ש"

תמליל

1 מועצה אזורית עמק יזרעאל מכרז פומבי מס' 6/2020 לשירותי תקשוב )ניהול, תפעול ותחזוקה של מערכות מידע ותקשורת( לוחות זמנים למכרז מפורטים בנספח א/ 1 עמוד 1 מתוך 61

2 תוכן חוברת המכרז הזמנה להציע הצעות... 3 מסמך א' הוראות והנחיות למשתתפים...4 נספח א/ 1 - טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז...19 נספח א/ 2 - טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז נספח א/ 3 - טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה...20 מסמך ב' מפרט המכרז מסמך ג' הסכם התקשרות נספח ג/ 1 ערבות ביצוע נספח ג/ 2 אישור קיום ביטוחים מסמך ד' הצהרת המציע פ נספח ד/ 1 ירוט ניסיון קודם...48 נספח ד/ 2 תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים נספח ד/ 3 - תצהיר והתחייבות למניעת ניגוד עניינים...54 נספח ד/ 4 תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה...55 נספח ד/ 5 - תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות...56 נספח ד/ 6 - אישור בדבר מורשי חתימה בתאגיד נספח ד/ 7 - ערבות השתתפות נספח ד/ 8 אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית מסמך ה' כתב הצעת המחיר עמוד 2 מתוך 61

3 הזמנה להציע הצעות )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הצעות מחיר לשירותי תקשוב, לרבות ניהול, תפעול ותחזוקה של מערכות המידע והתקשורת לסוגיהן המשמשות ו/או שתשמשנה את המועצה במהלך תקופת ההתקשרות על פי מכרז זה על כלל סוגן ורכיביהן, הכל על-פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז. את חוברת המכרז לשם הגשת הצעה, ניתן לרכוש במשרד גזבר המועצה, שבמשרדי המועצה, תמורת סכום של 1,000 )אשר לא יוחזר בכל מקרה( או בה לעיין ללא תשלום החל מיום ב' 16/3/2020 בין השעות 15:00, 08:00- בתאום מראש בטלפון כנס מציעים יתקיים במשרדי המועצה במזרע, ביום ה' 19/3/2020 בשעה 14:00 בחדר הישיבות בלשכה במשרדי המועצה, ההשתתפות בכנס מציעים הינה חובה את ההצעה, ומהווה תנאי להגשת הצעה למכרז. לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס'.''6/2020 את מעטפת ההצעה יש למסור במשרד גזבר המועצה שבמשרדי המועצה, במסירה ידנית בלבד )לא באמצעות משלוח בדואר( ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, וזאת לא יאוחר מיום למכרז"(. ג' 7/4/2020 עד השעה 12:00 )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות על מגיש ההצעה לצרף ערבות בנקאית בלתי מותנית לטובת המועצה בסכום של, 70,000 כמפורט בתנאי המכרז. ערבות זו תוחלף על ידי הזוכה בערבות ביצוע כמפורט במסמכי המכרז. המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך משא ומתן עם הזוכה, בכפוף להוראות הדין. אייל בצר ראש המועצה עמוד 3 מתוך 61

4 מסמך א' הוראות והנחיות למשתתפים 1. רקע כללי מספקת שרותים לכ 42,000 תושבים. בתחום המועצה: 15 קיבוצים 14 מושבים 7 ישובים קהילתיים 2 ישובי בדואים 1 שיכון משפחות 1 כפר לבעלי צרכים מיוחדים בתחום המועצה פועלים 17 בתי ספר יסודיים ו 7 על יסודיים..1.1 מערך הניהול, התפעול והתחזוקה של התקשוב במועצה כללי שרותי הניהול, התפעול והתחזוקה למערך התקשוב של המועצה שלה המחוברים לרשת המועצה, כגון: הועדה לתכנון ולבניה יזרעאלים. הסביום מרכז יום לאזרח הותיק בית האומנויות. כמו כן מסופקים שרותים למוסדות החינוך שבתחום המועצה. מספק שרותים למועצה ולגופי הסמך.1.2 מערך הניהול, התפעול והתחזוקה של התקשוב במועצה מבוסס כיום על צוות מקצועי ומסור המועסק על ידי גוף סמך של המועצה, הכולל: - מנהל רשתות - 1 טכנאי המספק שרותים למשתמשי המועצה וגופי הסמך שלה. - 4 טכנאים המספקים שרותי תמיכה, תפעול ותחזוקה ל 15 בתי ספר יסודיים, ל - 5 בתי ספר על יסודיים ולכלל גני הילדים שבאחריות המועצה. - 1 טכנאי המספק שרותי תמיכה, תפעול ותחזוקה לבית הספר עמקים תבור, במזרע. במסגרת האילוצים החלים עליה, החליטה המעוצה להתקשר עם קבלן לקבלת שרותי ניהול רשתות והתקנה, תפעול, תמיכה ותחזוקה בסביבות עבודה, בישומי צד ג' בעמדות עבודה וציוד משתמשים לסוגיהם לרבות תשתיות תקשורת מחשבים וטלפון לסוגיהן, בציוד היקפי לסוגיו וכן בציוד אבטחה לסוגיו )מצלמות ומתח נמוך למעט גילוי אש( כמפורט לעיל ובמסמכי המכרז וזאת כאמור באמצעות התקשרות עם קבלן. עמוד 4 מתוך 61

5 מערך הניהול, התפעול והתחזוקה של התקשוב במועצה תכנון המועצה מתכננת כי לאחר המכרז יהיה מערך הניהול, התפעול והתחזוקה של התקשוב במועצה מאורגן באופן הבא:.1.3 " עמוד 5 מתוך 61

6 # האמצעים המתוקשבים המשמשים את המועצה להלן רשימה המרכזת את עיקר האמצעים המתוקשבים המשמשים את המועצה באופן ישיר או המנהלים מידע ותהליכים הקשורים לפעילותה היא ו/או לתושביה וצרכני שרותיה, הנתמכים על ידי מערך הניהול, התפעול והתחזוקה של התקשוב במועצה. )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 )10 )11 )12 )13 )14 )15 )16 )17 )18 )19 )20 )21 מערכת מערכות גביה EPR POWERLINK מגע"ר MAST מגע"ר Bill2Mail מגע"ר הנה"ח EPR תקציב EPR רכש מלאי ממצאי EPR חילן שכר ותיק אישי חילן נוכחות מימד רישום תלמידים EPR משבצ"ת )קב"ס( קב"ס טנ מנב"ס שרות שיגור מסרונים SMS הסעות חינוך מיוחד SHIFT רווחה EPR CITY PAY CRMשיא Connect City טלדור - יעודי קרקע ו - GIS )22 בר טכנולוגיות לתכנון ולבניה GreenQ Smarticket - )23 )24 )25 )26 )27 איתם Pointer Minipay )28 )29 )30 ניהול ועדה רישוי עסקים - רמה מערכות שרות וטרינרי רמה מערכות Vetclick )31 חניתה / Comax תחום / הבהרות ניהול גביה מערכת CRM למעקב פניות - Pilot לגביה מערכת טפסים מקוונים לגביה - Pilot לגביה מערכת לשיגור חיובי ארנונה באמצעות הדוא"ל ניהול כספי ניהל תקציב ניהול לוגיסטי ניהול הון אנושי ניהול נוכחות מרשם האוכלוסין בתחום המועצה ניהול תהליך רישום תלמידים הנכנסים למערכת החינוך ביקור סדיר - ניהול מקומי ביקור סדיר - מערכת משרד החינוך לקבלת מידע והעברת דיווחים ניהול בתי ספר שיגור מסרונים תפעול מערך הסעים ניהול לשכות רווחה תשלומים בכרטיס אשראי באמצעות אתר אינטרנט ניהול פניות - מוקד ניהול פניות - מוקד ניהול יעודי קרקע ומידע תכנוני בועדה לתכנון ולבניה - משמש את המועצה ניהול רישוי ופיקוח על הבניה ותהליכי תכנון וחבויות בועדה לתכנון ולבניה - משמש את המועצה בקרת פינוי אשפה מכירת כרטיסים למופעים /אירועים ותשלום מקוון באינטרנט תפעול מערך הסעים ניטור מיקום ואופן תפעול כלי רכב הרשמה, אישור הורים, בעיות רפואיות תשלומים בכרטיס אשראי באמצעות אתר אינטרנט וניהול זיכויים ניהול ובקרת רישוי עסקים ניהול השרות הוטרינרי ניהול חיסונים על ידי וטרינרים פרטיים אכיפת חניה.1.4 עמוד 6 מתוך 61

7 מערכת CRM - POWERLINK MAST טפסים מקוונים - Bill2Mail דיוור חיובים PAY24 שקד- תכנת אכיפה SYSAID שועל - רישום לפעילויות מלגות = א. ש. בינה שרותי דוא"ל מרכזית תוכנת )Exchange( שולחניות מדף תוכנות,Microsoft Office )Word )Excel, Power Point' Outlook AutoCAD Google App Drop Box תוכנת דיוור - In4U תוכנת שיגור מסרונים מערכת בקרת מצלמות באוטובוסים מערכת מרכב"ה מערכת מנו"ף אתר אינטרנט מועצתי Facebook Instagram You Tube מרו"ם תיעוד מרחבי City mind תחום / הבהרות ניהול פניות - גביה טפסים מקוונים דיוור חיובי ארנונה תשלומים בכרטיס אשראי באמצעות אתר אינטרנט אכיפת חובות כספיים ניהול פניות ומערך תמיכה בתקשוב רישום לפעילות ניהול פניות לקבלת מלגות הפקת מסמכים, גליונות אלקטרוניים, מצגות וניהול תכתובות באמצעות הדוא"ל תוכנת שרטוט שרות אינטרנטי חופשי לשמירה ולשיתוף של קבצים כלי אינטרנטי חופשי לסנכרון קבצים בין מספר מחשבי משתמשים הפצת Newsletter לאוכלוסיה אתר ממשלתי להעברת תיעוד, טפסים ודוחות למשרדי ממשלה אתר ממשלתי להגשה של בקשות למענקים ולדיווח מימושם פרסום מידע, הנגשת שרותים פרסום מידע, הנגשת שרותים פרסום מידע פרסום סרטונים מערכת CAD מרחבית לתיעוד תנוחת תשתיות רטובות מערכת קריאת מוני מים מרחוק - - יובלי העמק # )32 )33 )34 )35 )36 )37 )38 )39 )40 )41 )42 )43 )44 )45 )46 )47 )48 )49 )50 )51 )52 )53 )54 )55 עמוד 7 מתוך 61

8 הגדרות המכרז וההסכם למכרז זה מנוסח בלשון יחיד מטעמי נוחות, לשון יחיד מתייחס גם לרבים ולשון זכר גם לנקבה. כמו כן במכרז ובהסכם שלו, יוקנו למונחים הבאים ההגדרות שבצדם, כמפורט להלן:.2 "המזמין/המועצה". "הממונה" גזבר המועצה או בא כוחו שהוסמך על ידו לעניין מכרז/ הסכם זה או חלק ממנו. "המציע" מי שהגיש הצעה למכרז זה. המציע אשר ייבחר לספק את השרותים לפי מכרז זה. לעניין הסכם זה או חלקו. לרבות מי שהוסמך על ידו " הספק/הזוכה" "קבלן/ספק משנה" "ספק אחר" "השירותים" ספק אשר מספק שרותים לספק הזוכה למימוש אחת או יותר מהדרישות במכרז זה. ספק אשר ישמש מפעיל נוסף במקרים מיוחדים של אי עמידת הספק הזוכה בדרישות המפרט. מכלול השרותים אותם מחויב הספק לספק במסגרת מכרז / הסכם זה וכל שירות כיו"ב הקשור לשירותים ו/או לעבודות אלו, לרבות העמדה של כל הידע, ההכשרה, החומרים, הכלים, הציוד והאמצעים לסוגיהם לרשות המועצה ו/או נותן השרותים כמפורט במכרז ובמפרטים המצורפים אליו, וזאת בין השאר באמצעות נותני שרותים בעלי ההשכלה, ההסמכה, הידע והנסיון כמפורט להלן: - מנהל רשתות בעל הסמכה של Microsoft בתחום ניהול רשת מבוססת שרת רשת MCSE( או ש"ע( לו ניסיון מקצועי של 10 שנים לפחות - טכנאי המספק שרותים למשתמשי המועצה וגופי הסמך שלה וכן שרותי מעבדה בעל הסמכה של Microsoft בתחום טכנולוגיות המידע לו ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות. טכנאים המספקים שרותי תמיכה, תפעול ותחזוקה המספקים שרותים 5 - לכל אחד מהם למשתמשי מוסדות החינוך שבאחריות המועצה וכן שרותי מעבדה הסמכה של Microsoft בתחום טכנולוגיות המידע וניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות. תמיכה בצוות נותני השרות של מוקד פניות / עזרה Desk) (Help - תמיכה בצוות נותני השרות של מומחה רשתות - תמיכה בצוות נותני השרות של מומחה בסיסי נתונים - תמיכה בצוות נותני השרות של טכנאי / מומחה מעבדה - מובהר בזאת כי אין בהיקפים המפורטים לעיל כדי לחייב את המועצה והם עשויים להשתנות ממועד זה ועד להתקשרות לפי מכרז זה ובמהלכה בהתאם לצרכי המועצה. "רשות מקומית" שם כולל לעירייה או למועצה מקומית או למועצה אזורית. עמוד 8 מתוך 61

9 "כלי רכב" "התמורה" "המדד" "מסמכי המכרז" "ההסכם/החוזה" מכונית אותה יעמיד הספק לרשות נותן שרות, על פי דרישה מפורשת של המועצה, לצורך הספקת השרותים כהגדרתם לעיל. המחיר לו זכאי הספק בגין ביצוע השרותים. מדד המחירים הכללי לצרכן, אשר מתפרסם מעת לעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; לעניין מכרז זה, כל מסמך לסוגיו וכן כל פרסום הנוגע למכרז זה, לרבות מסמך זה על נספחיו, ההסכם, שאלות / פניות המציעים, התייחסות המזמין וכל מסמך אחר שהתקבל על ידי המזמין בעניין מכרז זה ו/או נשלח / פורסם על ידו; הסכם זה לרבות נספחיו המצורפים לו, וכן מסמכי המכרז שיקראו להלן גם "מסמכי ההסכם"..3 תנאי סף להשתתפות במכרז רשאי להשתתף במכרז אך ורק מציע העומד בכל התנאים הבאים, במצטבר: 3.1. זהות המציע- מציע שהינו יחיד אשר הינו תושב מדינת ישראל ועוסק מורשה, או תאגיד רשום כדין בישראל העומדים בכול הדרישות ובתנאי הסף במצטבר. גופים המרכיבים תאגיד לא יכולים להשתתף בנפרד, וכן לא תותר הגשת הצעה על ידי גופים שהתאגדו במיוחד לצורך הגשת הצעה למכרז זה תנאי סף מקצועיים: למציע ניסיון מוכח במתן שרותי תפעול וניהול רשת ותמיכה במשתמשים ומערכות, הכוללים שירותי התקנה, תחזוקה מונעת ותיקון תקלות במערכות מידע ומערכות ותשתיות תקשורת וכן שרות תיקונים לחומרה וציוד היקפי לסוגיהם, העומד בקריטריונים הבאים: המציע סיפק את השירותים, נשוא מכרז זה, במהלך כל 5 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעות למכרז ברצף. )לעניין זה יחשב רצף, הספקת השרותים גם לתקופות קצרות מ 5 שנים ללקוח ובלבד שבכל עת במהלכן יסופקו השרותים הנדרשים במכרז ללקוח אחד או יותר( בחמש )5( השנים האחרונות המציע סיפק את השירותים כאמור לפחות לשלושה )3( לקוחות בהם 100 משתמשים ומעלה, וזאת לתקופה של שנתיים ברצף לפחות לפחות אחד משני הלקוחות כאמור בס"ק הוא רשות מקומית המתחזקת באמצעות המציע גם מערך תקשוב של בית ספר יסודי אחד )1( לפחות ובית ספר על יסודי אחד )1( לפחות לרשות המציע: צוות מקצועי התומך באנשי השטח הכולל: 1( מומחה בניהול רשתות לרבות בסביבה וירטואלית: - בעל הסמכה של Microsoft בתחום ניהול רשת מבוססת שרת רשת בגרסאות ובסביבות המשמשות את המועצה לו ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות. 2( מומחה לניהול שרתי בסיסי נתונים דוגמת SQL 3( מנהל רשתות אחד לפחות היכול לשמש ממלא מקום לזה שיספק שרותים למועצה: עמוד 9 מתוך 61

10 - בעל הסמכה של Microsoft שנים לפחות. בתחום ניהול רשת מבוססת שרת רשת לו ניסיון מקצועי של 5 4( צוות טכנאי מחשבים, המונה לפחות 3 טכנאי מחשבים היכולים לשמש כמילוי מקום לטכנאי המועצה ו/או טכנאי בתי הספר: לכל אחד מהם נסיון מקצועי של שנתיים לפחות בתמיכה ותחזוקה לרבות התקנה של חומרה, מערכות הפעלה, תוכנות תשתית וישומים יעודיים לבתי ספר וכן ציוד היקפי ותיקון תקלות בהם. 5( טכנאי מעבדה לתיקון מחשבים, ציוד היקפי וציוד תקשורת, לו ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בשרותי מעבדה, היכול לתמוך מקצועית בטכנאי שיספק למועצה שרותי מעבדה. 6( מוקד שרות ותמיכה ד/ 8. המאוייש על ידי שני )2( אנשי מקצוע המספקים את השרות לתמיכה מרחוק בכל עת שנותני השרות מטעם הקבלן לא זמינים. )שרות על ידי טלפנים לקבלת הודעות בלבד לא יהווה מענה לתנאי זה(. מובהר בזאת כי הקביעה כי מציע עומד בתנאי הסף תיקבע אך ורק על פי המפורט בנספח ד/ 1. למועצה שמורה הזכות לפסול הצעה שלא ימולאו בה כל הפרטים בנספח ד/ 1 כנדרש. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המועצה שומרת לעצמה את הזכות ליצור קשר עם לקוחות המציע לקבלת חוות דעת על המציע גם בתחומים שאינם נכללים בדרישות מכרז זה חוסן כלכלי: למציע מחזור כספי מצטבר של לפחות 4,000,000 ללא מע"מ, בשנים , 2017, להוכחת עמידתו בתנאי סף זה יצרף המציע להצעתו אישור רו"ח בדבר איתנות פיננסית, ע"ג נספח יתקבל גם אישור בנוסח אחר המעיד על מחזורי המציע ועל איתנותו הכספית כנדרש, לרבות לפי הוראת תכ"ם שעניינה "אסמכתאות מרואה חשבון אודות המציע", בהתאמות המתחייבות ערבות בנקאית: להצעה צורפה ערבות בנקאית בנוסח המצורף לתנאים אלו בנספח ד/ 7 )להלן: "ערבות השתתפות"(. הערבות תהיה בנוסח הנדרש על ידי המועצה, בסך ובתוקף כמפורט בהתאמה בנספח א 2 )להלן: טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז(. מובהר בזאת כי המועצה תקבל גם נוסח ערבות השתתפות שונה, ובלבד שמדובר בערבות אוטונומית בלתי מותנית, אשר מצויין בה כי הינה בלתי חוזרת, בלתי תלויה, לא ניתנת לביטול, המוטב בה הינה המועצה, שם המבקש הנקוב בה הינו המציע, וכן תוקף הערבות, סכום הערבות ותנאיה יעמדו בדרישות המפורטות בנוסח כתב הערבות כל המסמכים והאישורים ע"ש מגיש ההצעה למכרז בלבד המציע השתתף בכנס מציעים המציע רכש את מסמכי המכרז ( יש לצרף להצעה קבלה על שם המציע( המציע הגיש את הצעתו עד למועד האחרון להגשת הצעות כנדרש במכרז זה. עמוד 10 מתוך 61

11 הבהרות: מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, רשאי המזמין לפסול את הצעתו. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים, בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע. המזמין יהא רשאי לפי שיקול דעתו המלא, לדרוש מהמציעים להוכיח את מהימנותם, כישוריהם, ניסיונם ויכולתם הכספית לביצוע עבודה דומה ולדרוש לשם כך מסמכים נוספים ו/או כל מידע נחוץ אחר גם לאחר הגשת הצעות. 4. מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה 4.1. תעודת עוסק מורשה אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו- 1976, מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ על שם המציע, תקף למועד הגשת הצעות למכרז שי) לצרף עותק להצעה( אישור על ניכוי מס הכנסה במקור, תקף למועד הגשת הצעות למכרז ( שי לצרף עותק להצעה( ככל שמדובר בעסק טעון רישוי על פי תקנות רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(, התשנ"ה 1995, יצרף המציע להצעתו העתק מצולם של רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח , בתוקף נכון למועד הגשת ההצעה. ככל שהמציע פטור, יציין זאת בהצעתו )בנספח א/ 3 ( 4.5. תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים, מצ"ב בנספח ד/ 2, חתום כנדרש תצהיר והתחייבות על היעדר ניגוד עניינים, בנוסח נספח ד/ 3 חתום כנדרש תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה, ע"ג נספח ד/ 4, חתום כנדרש תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות, על גבי נספח ד/ 5. על הזוכה במכרז לדווח גם בתקופות החוזה על כל רישום פלילי או כתב אישום המוגש כנגדו. המזמין יהיה רשאי להפסיק המשך עבודתו עם הזוכה במכרז אם המציע הינו תאגיד, יצרף להצעתו גם את המסמכים הבאים: תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות, בתוקף לשנה הנוכחית אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית, ע"ג נספח ד/ פרופיל עסקי של המציע. )מומלץ כזה המכיל את המידע שיאפשר למועצה לבחון את מידת התאמת המציע לצרכיה כמפורט או משתמע ממסמכי מכרז זה( מציע אשר לא יעמוד בעצמו בתנאים הנ"ל ו/או לא יצרף להצעתו אישורים המעידים כי הוא עומד בהם, רשאי המזמין לפסול את הצעתו מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לדרוש מכל אחד מהמציעים, לאחר הגשת ההצעות למכרז, להשלים מידע חסר ו/או אישורים דקלרטיביים בכל הקשור לניסיונו ויכולתו של המציע. עמוד 11 מתוך 61

12 .5 הגשת הצעות.5.1 קבלת מסמכי המכרז: את חוברת המכרז, לשם הגשת הצעה, ניתן לרכוש תמורת 1, )אשר לא יוחזרו(, במשרד גזבר המועצה שבמשרדי המועצה, במועדים ובשעות המפורטים בהתאמה בנספח א/ 1, בתאום מראש. מובהר בזאת כי את ההצעות למכרז יש להגיש על החוברת שתתקבל מהמזמין כאמור גם אם יעמיד המזמין לרשות המציעים עותק של חוברת המכרז בקובץ. חל איסור לפרק את חוברת המכרז שתתקבל מהמזמין. למזמין שמורה הזכות לפסול הצעה שהוגשה על גבי חוברת שימצא כי פורקה. למרות האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יכול המציע להצמיד לדף בחוברת העתק שלו כשהוא ממולא וחתום על ידו ועל ידי כל הנדרש לחתום עליו לפי תנאי המכרז. דרישות לאופן הכנת ההצעה: על המציע להגיש הצעה לכל השרותים כשהיא כוללת את כל המסמכים המצורפים למכרז לרבות המפרטים כשהם חתומים בתחתית כל עמוד, וכן לחתום )חתימה וחותמת( בכל המקומות המיועדים. את המחיר יש למלא במסמך ה' כתב הצעת המחיר מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על המציע בלבד. תוקף ההצעה: ההצעה תהיה בתוקף כמפורט בנספח א/ 1. אופן ומועד הגשת הצעות: את ההצעה לרבות הערבות הבנקאית, כמפורט להלן, ויתר האישורים והמסמכים יש להכניס למעטפה סגורה, שלא תשא עליה סימני זיהוי כלשהם, שייכתב עליה "מכרז מס' 6/2020''. את מעטפת ההצעה יש למסור במשרד גזבר המועצה, במסירה ידנית בלבד ולהכניסה, לתיבת המכרזים, לאחר שנחתמה על ידי מזכירות המועצה בחותמת "התקבל" בציון התאריך והשעה, לא יאוחר מהמועד )להלן: "המועד האחרון להגשת הצעות למכרז"( המפורט בהתאמה בנספח א/ 1. הצעה שתוגש לאחר המועד דלעיל לא תתקבל. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת יגרום לפסילת ההצעה. המזמין שומר לעצמו את הזכות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לתקופה נוספת, בהודעה שתשלח לכל רוכשי מסמכי המכרז. 6. מחירי ההצעה 6.1. הצעת המחיר תהייה מפורטת על פי סעיפי כתב הצעת המחיר שבמסמך ה' הצעת המחיר לא תעלה על המחיר המירבי שנקבע לכל סעיף בכתב הצעת המחיר, ובסעיפים 3 2, 1, לכתב הצעת המחיר לא תפחת מסכום השווה להנחה בשיעור של 25% מהמחיר המירבי שנקבע לכל סעיף הצעה שאינה בטווח האמור תיפסל על הסף מובהר בזאת, כי מחיר ההצעה שינקוב המציע בהצעתו יכלול את כל העלויות, הציוד, החומרים, חומרי העזר, אמצעי הניוד, כח האדם, המיסים )למעט מע"מ(, האגרות, ההיטלים וכל היתר הדרוש להספקת השירותים על-פי כל מסמכי המכרז/ההסכם ההצעה תהיה במחירים קבועים, בכפוף למנגנון ההצמדה המפורט בהסכם. עמוד 12 מתוך 61

13 המזמין שומר לעצמו את הזכות לערוך בדיקה של חשבון תתי הסעיף בהצעת המשתתף, וכי הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים יכול/ םי לתקן את גובה ההצעה הסופית בשים לב לטעות דפוס, טעות אנוש, או טעות חישוב שנפלה בהצעת המחיר של המציע או של מציע אחר, ולא ייחשב הדבר כשינוי ההצעה. יחד עם זאת אם ישתכנע/ו הבודק/המומחה ו/או ועדת המכרזים כי טעות כנ"ל בהצעה לא נעשתה בתום לב ו/או נעשתה על מנת לעמעם את ההצעה או להטעות את המזמין, הם רשאים לא לקבל את ההצעה ו/או לפסול אותה ולו מטעם זה בלבד. כל הכמויות הנקובות בכתב הכמויות הן אומדן בלבד, ואין בהן כדי לחייב את המזמין. המציע מתחייב לספק את כל השירותים, בכל היקף, כפי שנדרש במכרז או כפי שיידרש בפועל על ידי המזמין וזאת בהתאם להצעתו או כאמור להלן הודעות המועצה, שאלות מציעים והבהרות 7.1. המזמין רשאי, בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, להכניס במסמכי המכרז שינויים ותיקונים, מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח לנרשמים שרכשו את מסמכי המכרז מסמך הבהרות ו/או מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי המכרז או לפרסמם באתר המועצה, בכתובת וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי, בין ביוזמתו, בין על-פי דרישת הרשויות המוסמכות ובין בתשובה לשאלות המציעים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על המציע חלה האחריות הבלעדית לבדוק באתר המעצה האם פרסמה בו המועצה פרסום כל שהוא הנוגע למכרז אם ימצא המציע במסמכי המכרז סתירות, שגיאות ו/או אי התאמות ו/או יהיה לו ספק כלשהו בקשר למובנו המדויק של סעיף או פרט כלשהו, עליו לפנות בכתב למזמין, במועדים ובדרכי התקשורת המפורטים בנספח א/ 1 )טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז( תשובות, ביחד עם העתקי שאלות ההבהרה, ככל שתהיינה כאלה, תשלחנה בכתב לכל המשתתפים במכרז. מסמכי השאלות והתשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצרף את מסמכי התשובות להצעה ולחתום על כל עמוד שלהם. התשובות תישלחנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של המזמין בדוא"ל או בפקס או תפורסמנה באתר המועצה, כאמור בסעיף לעיל. למען הסר ספק מובהר בזאת כי על המציע חלה האחריות הבלעדית לבדוק באתר המעצה האם פרסמה בו המועצה פרסום כל שהוא הנוגע למכרז אין באמור לעיל כדי לחייב את המזמין להתייחס לכל פניה ופניה. בכל עת שהמזמין לא יתייחס לפניה יחשב הדבר כדחיית בקשת המציע / השארת הכתוב במסמכי המכרז כלשונו למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המזמין אינו אחראי לכל פירוש ו/או הסבר שיינתנו למשתתפים במכרז בעל פה, ורק שינויים, תשובות ותיקונים שנמסרו בכתב )להלן: "הבהרות"( יחייבו את המזמין. בכל מקרה של סתירה, בין האמור במסמכי ההבהרות ובין מסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההבהרות. במקרה של סתירה בין מסמכי ההבהרות ובין עצמם, יגבר האמור בהבהרה המאוחרת יותר. עמוד 13 מתוך 61

14 הסתייגויות בהצעת המציע בכל מקרה של שינוי ו/או השמטה ו/או תוספת שיעשו על ידי המציע במסמכי המכרז ו/או כל הסתייגות לגביהם, בכל דרך ו/או צורה שהיא )להלן: "הסתייגויות"(, רשאי המזמין: לפסול את הצעת המציע למכרז. לראות בהסתייגויות כאילו לא נכתבו כלל ולהתעלם מהן. לראות בהסתייגויות כאילו מהוות הן פגם טכני בלבד. לדרוש מהמציע לתקן את ההסתייגויות ובלבד שבתיקון כאמור אין בכדי לשנות את מחיר ההצעה ו/או פרט מהותי בה. ההחלטה בין האפשרויות דלעיל נתונה לשיקול דעתו של המזמין. אם יחליט האלטרנטיבות המנויות בסעיף 8.1 ההצעה ו/או לחלט את הערבות הבנקאית שהוגשה על ידי המציע. המזמין לנהוג לפי אחת לעיל, והמציע יסרב להסכים להחלטתו, רשאי המזמין לפסול את.9 אופן קביעת הזוכה במכרז 9.1. בחירת ההצעה הזוכה שלבים בחירת ההצעה הזוכה תעשה על פי השלבים כדלקמן: שלב א' בדיקת תנאי סף - בשלב זה ייבדק האם כל ההצעות עומדות בתנאי הסף ועונות על דרישות המכרז. הצעה שלא תענה על כל תנאי הסף תיפסל! שלב ב' שלב ג' הצעה אשר עברה את שלב א' תיבדק מבחינת עמידת המוצע בדרישות האיכות (Q) שנקבעו על ידי המועצה למכרז זה. המועצה מעניקה למרכיב האיכות משקל בשיעור 60% עמידת המציע באמות המידה לאיכות תסתמך אך ורק על המסמכים וההוכחות שיצרף המציע להצעתו. למועצה שמורה הזכות לתקף את המידע שמסר לה מציע עם לקוחות שציין בהצעתו. בחינת עלות ההצעה ( C(. המועצה מעניקה למרכיב המחיר משקל בשיעור 40% קביעת הציון לרכיב המחיר )C( תהיה על פי הנוסחה הבאה: ניקוד לרכיב המחיר 9.3. למען הסר ספק מובהר בזאת: X 40% = עלות ההצעה הזולה ביותר עלות ההצעה הנבחנת המועצה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או הצעה כלשהי המועצה שומרת לעצמה את הזכות לא להתחשב בפגמים פורמאליים באיזו הצעה שהיא במידה שויתור כזה לא יגרום נזק למועצה ולא יפגע בעקרונות השוויון של המציעים. עמוד 14 מתוך 61

15 .9.4 ראיון עם המציעים כללי. המועצה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מאת המשתתפים להתייצב לראיון כדי להתרשם מהאופן בו הם מספקים שרותים, דוגמת הנדרש למועצה, ללקוחותיהם הקיימים ומהאופן בו הם מתכננים לספק את השרותים נשוא המכרז למועצה, היה והמועצה תתקשר עימם. צוות המראיינים ככל שתזמן המועצה את המציעים לראיון כאמור, ייצג אותה צוות של ארבעה )4( ממלאי תפקידים ברשות, כגון: מנכ"לית המועצה גזבר המועצה מנהל הגביה של המועצה מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי של המועצה. בכל מקרה אותו צוות יפגש לראיון עם כל אחד מהמציעים. סדר יום )1 )2 )3 )4 )5 ככל שתזמן המועצה את המציעים לראיון יהיה סדר המפגש כדלקמן: הצגה כללית על המציע )חברה / עסק( למשך 5 דקות. סקירה של מדיניות השרות של המציע למשך 5 דקות. פרוט תמהיל השרותים המסופקים על ידי החברה ללקוחותיה בתחום שרותי התקשוב למשך 5 דקות. פרוט אופן הספקת השרותים בתחומים ובאופן הנדרשים למועצה ללקוחות אחרים בכלל ולרשויות מקומיות ולמוסדות חינוך בפרט למשך 10 דקות. מענה לשאלות הבהרה וסיכום למשך 5 דקות. קביעת ציון לניקוד האיכות קביעת הציון לרכיב האיכות )Q( תהיה על פי הנוסחה הבאה: ניקוד משוקלל לרכיב האיכות X 60% = סה"כ הניקוד למציע בכל הסעיפים סה"כ הניקוד המרבי האפשרי.9.5 מובהר בזאת כי ככל שתחליט המועצה שלא לממש את זכותה לראיין את המציעים יקבע הניקוד לרכיב האיכות בהתאם לסה"כ הניקוד האפשרי ללא מרכיב זה )80 נק'(. עמוד 15 מתוך 61

16 קביעת הציון לרכיב האיכות )Q( תהיה על פי אמות המידה כדלקמן: התנאי ותק מקצועי של הספק מעבר ל- 5 שנים, החל המשנה השישית )6( הספקת שרות ליותר מ 2 לקוחות בהם 100 משתמשים ומעלה להם סיפק שרות ב 5 השנים האחרונות לתקופה של שנתיים ברצף לפחות, החל מהלקוח השלישי )3(. הספקת שרות ללקוחות בהם 300 משתמשים ומעלה להם סיפק שרות ב 5 השנים האחרונות לתקופה של שנתיים ברצף לפחות, החל מהלקוח הראשון הספקת שרות ליותר מרשות מקומית אחת בה 100 משתמשים ומעלה המתחזקת באמצעות המציע גם מערך תקשוב של בית ספר יסודי אחד )1( לפחות ובית ספר על יסודי אחד )1( לפחות לה סיפק שרות ב 5 השנים האחרונות לתקופה של שנתיים ברצף לפחות, החל מהרשות השניה )2(. הספקת שרות למועצה אזורית בה 200 משתמשים ומעלה המתחזקת באמצעות המציע גם מערך תקשוב של לפחות 3 בית ספר יסודיים לה סיפק שרות ב 5 השנים האחרונות לתקופה של שנתיים ברצף לפחות, החל מהרשות הראשונה. הספקת שרות לרשות מקומית המתחזקת באמצעות המציע גם מערך תקשוב של לפחות 2 בית ספר על יסודיים לה סיפק שרות ב 5 השנים האחרונות לתקופה של שנתיים ברצף לפחות, החל מהרשות הראשונה. הספקת שרות למועצה אזורית בתחומה 30,000 תושבים ומעלה המתחזקת באמצעות המציע גם מערך תקשוב של לפחות 3 בית ספר לה סיפק שרות ב 5 השנים האחרונות לתקופה של שנתיים ברצף לפחות, החל מהרשות הראשונה. כמות מנהלי הרשתות העומדים לרשות המציע, בעלי הסמכה וותק כנדרש בתנאי הסף היכולים לספק שרות למועצה ו/או למלא את מקומם החל מהמנהל השלישי )3(; כמות טכנאי המחשבים העומדים לרשות המציע, בעלי הסמכה וותק כנדרש בתנאי הסף, היכולים לספק שרות למועצה ו/או למלא את מקומם, החל מהטכנאי השישי )6(; התרשמות צוות הבחינה של המועצה מהמציע על פי הראיון אופן הניקוד ניקוד מרבי נק' לכל שנת ותק 1 נק' לכל לקוח 2 נק' לכל לקוח 2 נק' לכל רשות 5 נק' לכל מועצה אזורית 5 נק' לכל מועצה אזורית 5 נק' לכל מועצה אזורית 5 נק' לכל מנהל 2 נק' לכל טכנאי סה"כ ניקוד מרבי: עמוד 16 מתוך 61

17 קביעת ציון כולל להצעה קביעת הציון הכולל להצעה יהיה על פי הנוסחה הבאה: ציון ההצעה = הציון לרכיב המחיר + הציון לרכיב האיכות הודעה על תוצאות המכרז והתקשרות עם הזוכה המועצה תודיע לזוכה, במכתב רשום או באמצעות הפקס, או באמצעות דואר אלקטרוני, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, על הזכייה במכרז מובהר, כי אין בהודעה על זכייה כאמור בכדי לסיים את הליכי הבחירה או כדי ליצור יחסים חוזיים בין המועצה והזוכה וכי בטרם חתימת מורשי החתימה מטעם המועצה על חוזה ההתקשרות בין הצדדים, המועצה רשאית לבטל או לשנות את החלטתה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט תוך חמישה )5( ימי עבודה ממועד ההודעה כאמור, ימציא הזוכה למשרדי המועצה את המסמכים הבאים: שלושה )3( עותקים של ההסכם, חתומים על ידו בחתימת מקור ומאושרים בחתימת עו"ד ערבות ביצוע, בנוסח נספח ג/ אישור קיום ביטוחים )נספח ג/ 2 ( חתום על ידי חברת הביטוח כנדרש כל מסמך נוסף שיידרש להמציא ע"י המועצה בהודעת הזכייה המועצה תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לנהל משא-ומתן עם הזוכה במכרז לאחר זכייתו וטרם חתימת ההסכם לא חתם הזוכה על ההסכם ו/או לא המציא ערבות הביצוע ו/או כל מסמך אחר שנדרש להמציאו בזמן שנקבע רשאית המועצה לבטל את זכייתו במכרז ולחלט את ערבותו המועצה תודיע, במכתב, פקס, או דוא"ל לפי שיקול דעתה הבלעדי, ליתר המשתתפים במכרז על אי- זכייתם במכרז. ההודעה תכלול פירוט בדבר אופן החזרת הערבות. 11. קבלני משנה מובהר ומודגש בזאת, כי הספקת השירותים, כולן או חלקן על ידי קבלני משנה, ייעשה אך ורק בכפוף לאישור המזמין, מראש ובכתב מובהר בזאת, כי באחריות המציע הזוכה לדאוג שלא יועסקו במסגרת הספקת השירותים קבלני משנה שאינם ספקים מורשים ו/או שאינם בעלי אישורים ורישיונות מתאימים לביצוע העבודה אותה הם מיועדים לבצע. )אי מילוי תנאי זה יהווה הפרה יסודית של ההסכם( נתן המזמין את הסכמתו בהתאם לאמור בסעיף 11.1 ו לעיל, אין ההסכמה האמורה פוטרת את הספק מאחריותו והתחייבויותיו לפי ההסכם, והמציע הזוכה יישא באחריות מלאה לכל מעשה או מחדל של קבלני המשנה, באי כוחם ועובדיהם ו/או מי מטעמם. עמוד 17 מתוך 61

18 הצהרות המציע למען הסר ספק מובהר בזאת כי הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, הצעתו כוללת את התמורה המלאה והכוללת עבור כל מרכיבי העבודה ונגזרותיהם והוא מוותר מראש על כל טענה כי בהצעתו לא נלקח בחשבון מרכיב ממרכיבי העבודה. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה שכל פרטי המכרז ומסמכי המכרז/ההסכם ידועים ונהירים לו, וכי יש לו את כל הידע, הכישורים והיכולות המקצועיות והאחרות, וכי הוא מסוגל מכל בחינה שהיא לספק את השירותים נשוא המכרז, הכל כמפורט במסמכי המכרז/ההסכם. הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוה כאישור וכהצהרה כי המצגים ו/או הנתונים ו/או הפרטים אשר נמסרו לו על ידי המזמין במסמכי המכרז אומתו ונבדקו על ידו, וכי למזמין ו/או מי מטעמו לא תהיה כל אחריות ו/או חבות כלפי המציע בגין נתונים ו/או פרטים ו/או מצגים אלו. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי כל טענה בדבר טעות או אי הבנה בקשר לפרט כלשהו או לפרטים כלשהם מפרטי המכרז לא תתקבל לאחר הגשת ההצעה. שמירת זכויות כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות למועצה. מסמכי המכרז מושאלים למציע לשם הכנת הצעתו והגשתה, והמשתתפים במכרז לא יהיו רשאים לעשות כל שימוש במסמכי המכרז ובמידע המפורט בהם, אלא לצורך הכנה והגשת הצעה למכרז זה. אין המציע רשאי להעתיק מסמכים אלה ו/או להעבירם לצד ג' כלשהו ו/או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת..13 מועצה אזורית עמק יזרעאל עמוד 18 מתוך 61

19 נספח א/ 1 - טבלת לוחות זמנים לעריכת המכרז מהות תקופה לעיון ורכישת מסמכי המכרז כנס מציעים הגשת שאלות הבהרה המועד האחרון להגשת הצעות תוקף ההצעה משך תקופת ההתקשרות פרטים נוספים במשרד משרד הגזבר שבמשרדי המועצה, בין השעות 8:00-15:00, בתאום מראש בטלפון עלות רכישה: 1,000 בכל מקרה שלא יוחזרו בחדר ישיבות לשכה במשרדי המועצה השתתפות חובה כתנאי סף להגשת הצעות למכרז. בכתב בלבד, בקובץ :WORD לדוא"ל: לאישור קבלת פנייה יש להתקשר: שלוחה 7 תקופה/יום/שעה מיום א' 15/3/2020 יום ה', 19/3/2020 בשעה 14:00 עד יום ה' 26/3/2020 עד השעה 12:00 עד ליום ג' 7/4/2020 שעה 12:00 ההגשה במשרד גזבר המועצה שבמשרדי המועצה למועצה שמורה הזכות להאריך את ההתקשרות לעוד תקופות, בנות עד שנה אחת כל אחת, באותם התנאים ובלבד שמשך כל ההתקשרות לא יעלה על 60 חודש. 120 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות 36 חודשים הערה: המזמין רשאי לשנות כל אחד מן המועדים המפורטים לעיל, ובכלל זה לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות. הודעה בדבר דחייה כאמור תימסר לכל מי שרכש את מסמכי המכרז או נרשם על ידי נציג המזמין. נספח א/ 2 - טבלת ערבויות נדרשות לעריכת המכרז תוקף הערבות 15/7/ יום מתום תקופת ההתקשרות סוג ערבות ערבות השתתפות ערבות ביצוע שיעור ערבות )ש''ח( 70, ,000 עמוד 19 מתוך 61

20 נספח א/ 3 - טבלת מסמכים שיש לצרף להצעה מבלי לגרוע מכל דרישה אחרת הכלולה במסמכי המרכז, על המציע להגיש יחד עם הצעתו את המסמכים המפורטים להלן: כל מסמכי המכרז, לרבות חוברת זו, חתומים לאישור בחתימה וחותמת. קבלה ע"ש המציע על רכישת חברת המכרז. תעודת עוסק מורשה. אישור בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, התשל"ו- 1976, תקף למועד הגשת הצעות למכרז, מטעם פקיד השומה וממונה אזורי מע"מ. אישור על ניכוי מס הכנסה במקור תקף למועד הגשת הצעות למכרז. רשיון עסק )אם נדרש ע"פ חוק(- יש לציין אם לא נדרש פירוט ניסיון קודם קורות חיים ותעודות השכלה והסמכה של הצוות המוצע / מוצג במסמכי המכרז כהוכחה לעמידה בתנאי הסף ובאמות המידה לאיכות. תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים תצהיר והתחייבות על העדר ניגוד עניינים תצהיר והתחייבות לעניין שמירה על דיני העבודה תאגיד- תעודת רישום בתוקף ממרשם המתנהל על פי דין לתאגידים מסוגו. תאגיד- תדפיס רשם חברות על מנהלי התאגיד ובעלי המניות, בתוקף לשנה הנוכחית. תצהיר בדבר העדר הרשעות פליליות קודמות תאגיד- אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה הנוכחית. ערבות השתתפות הצהרה אודות קיום אישורים ורשיונות אישור בדבר איתנות פיננסית על פי נספח בחוברת נספח ד/ 1 נספח ד/ 2 נספח ד/ 3 נספח ד/ 4 נספח ד/ 5 נספח ד/ 6 נספח ד/ 7 נספח ד/ 8 נספח ד/ 9 יש/ לא נדרש למען הסר ספק מובהר בזאת כי הרשימה לעיל נועדה לנוחיות המציע בלבד ואין בה כדי לשחרר את המציע מאחריותו הבלעדית לצרף את כל המסמכים הנדרשים לפי מסמכי מכרז זה, בין אם מופיעים ברשימה זו ובין אם לא. עמוד 20 מתוך 61

21 מבוא.1.1 מסמך ב' מפרט המכרז מערך התקשוב של המועצה וגופי הסמך המקבלים ממנה שרות מערך שרותי התקשוב של המועצה מספק שרותים גם למערכות / תשתיות / סוגי הציוד הבאים המשמשים את המועצה ואת גופי הסמך שלה: מערך אבטחת מידע :)Security( מבוסס.Checkpoint, PineApp, DMZ, Eset.1 מערך שרתים: 6 שרתי פיצה,Servers-VM-AD-EX-SQL-Terminal-Veeam ב 3 מקבצים ב 2 אתרים. באמצעותם פועלים 20 שרתי Win-Servers בסביבת.VM מערך השרתים במועצה ערוך לסביבת עבודה בשגרה ולסביבת יתירות באמצעות Replication ברמה יומית. המעבר נעשה בכלי.VMware בסביבת השרותים פועלים גם סוגי השרתים הבאים: שרת Radix )משמש לשליטה על כל עמדות העבודה במוסדות החינוך. שרת מערכת הנוכחות מערך אחסנה, גיבוי ויתירות Storage\Replication\Backup( (: מבוסס על היחידות הבאות: Qnap Iomega 2 יחידות HP-MSA2040 )בנפח 16TB כל אחת(. אחת משמשת לאחסנה שוטפת והשניה ל.DR עומק הגיבוי הוא 14 יום באמצעות Shadow Copy תחנות עבודה :(Windows) 223 מחשבים נייחים 95 מחשבים ניידים מחשבי לוח: 12 יחידות ציוד הפקה: )115 יחידות( 17 מכונות צילום. - בשכירות מקבלן 30 מדפסות באחזקת המועצה 68 מדפסות באחזקת קבלן עמוד 21 מתוך 61

22 תשתית תקשורת תשתיות התקשורת המקבלות שרות ממערך התקשוב כוללות: תווך שדרה מבוסס סיבים אופטיים SM 10GB קן תמסורת סימטרי 200x200 Mb קו תקשורת 50x10 לשרותי Mb IPVpn מתג ראשי Aruba תומך בקישור 10GB לשרתים. 24 מתגים מנוהלים עם יכולות VPN רשתות Wi-Fi מנוהלות בקר. שרותי מעבדה שבאחריות מערך שרותי התקשוב מדיניות ההצטיידות של המועצה ככלל היא לחדש ציוד בתום כל תקופת אחריות או לרכוש שרותי "ביטוח שרות" לחומרה. יחד עם זאת נדרשת המועצה לשרותי מעבדה לציוד המשמש את כלל מקבלי השרות ממערך שרותי התקשוב. שרותי המעבדה מסופקים על ידי כלל נותני השרותים )מנהל הרשתות והטכנאים( שרותי המעבדה כוללים, בין השאר: החלפה של סוגי הרכיבים הבאים: למחשבים לסוגיהם: מעבדים, ספקים, זכרונות. למחשבים ניידים: מסכים שקעי טעינה למקרנים: מנורות קבלים. כן מבוצע במעבדה הליך שכפול דיסקים לסוגיהם. )רוב הדיסקים המשמשים את המחשבים הם בטכנולוגיית )SSD..1.2 מערכות נוספות שבאחריות מערך שרותי התקשוב מערך שרותי התקשוב של המועצה אחראי על תפקוד ומספק שרותים גם למערכות / תשתיות / סוגי הציוד הבאים: תשתיות וציוד מתח נמוך )למעט מערכות גילוי אש( מערכת מצלמות IP )כיום 45 מצלמות IP המחוברות ל.)NVR מרכזיית טלפונים Coral IP מבית תדיראן וכן טלפוני IP.1.3 עמוד 22 מתוך 61

23 מערך התקשוב של מוסדות החינוך המקבלים שרות כללי כיום מספק צוות מערך התקשוב שרות ל 15 בתי ספר יסודיים, 5 בתי ספר על יסודיים ול 44 גני ילדים. שרותי התמיכה במוסגות החינות נעשה הן מרחוק טלפונית ובאמצעות סביבת שרת Radix והן בשטח במסגרת ביקור קבוע או ביקור יזום על פי מהות השרות. מוסדות החינוך לעיל פרוסים בישובים הבאים: יסודיים )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 מרחביה אופקים מנשית זבדה-אל רואאה הרדוף-ורדוף אחוזת ברק-מרומי שדה כפר יהושע-מרחבים נהלל-יסודי נהלל, דמוקרטי, חווה חקלאית הושעיה-נתיב גניגר-עמק יזרעאל שדה יעקב-יסודי דתי שדה יעקב 10( רמת דוד-קישון 11( שמשית-רעים 12( שריד-שגיא 13( גבעת אלה-יחד.1.4 על יסודיים נהלל-דמוקרטי, ויצו 1( יפעת-העמק המערבי 2( הרדוף-ולדורף 3( מזרע-עמקים תבור 4( גני ילדים בכל ישובי המועצה עמוד 23 מתוך 61

24 תכולת מערך התקשוב של מוסדות החינוך מערך שרותי התקשוב של המועצה מספק שרותים גם למערכות / תשתיות / סוגי הציוד הבאים של מוסדות החינוך שבאחריות המועצה: בבתי הספר: 1783 תחנות עבודה 1168 מחשבים ניידים 21 שרתים ESXi המשמשים כ DC וכן כ Server File 237 מחשבי לוח 486 מקרנים בכל בית ספר, רשתות Wi-Fi מבוססות AP ובקר. בבתי הספר התיכוניים תוכנת ITEST המשתמשת למבחני בגרות מתוקשבים )נתמכת ומתופעלת על ידי מערך שרותי התקשוב של המועצה(. בגני הילדים: 44 תחנות עבודה גנים הבהרה 1( מובהר בזאת כי אין בפרוט לעיל כדי להגביל את המועצה, במהלך ההתקשרות על פי מכרז זה, מלעשות שימוש בסביבות תקשוב אחרות ו/או לשנות את כמות המשתמשים ו/או את הגופים ן/אן לשנות את סוגי הציוד )חומרה ותוכנה( שיקבלו שרות מנותני השרות מטעם הקבלן במסגרת התקשרות על פי מכרז זה. 2( מובהר בזאת כי על הספק יהיה לספק את השרותים נשוא מכרז זה על ידי נותני שרותים בעלי הכשרה, ונסיון כנדרש במכרז לרבות בתחום המערכות והישומים המשמים את מערך שרותי התקשוב ואת המועצה ומוסדות החינוך שלה. 3( ככל שלא יעמוד לרשות נותן שרות ידע, מסיבה כל שהיא, לרבות משינוי סביבת עבודה או שינוי טכנולוגי או מכל סיבה אחרת שתנבע ממדיניות או החלטה של המועצה, מתחייב הספק להכשיר את נותני השרותים וזאת על חשבונו בלבד ומבלי שהיקף ו/או רציפות השרותים ו/או זמינות נותני השרותים מטעמו יצומצמו..1.5 עמוד 24 מתוך 61

25 כללי המציע עימו תתקשר המועצה על פי מכרז זה )להלן גם "הספק" כהגדרתו במסמכי המכרז( מתחייב כלפיה, בין השאר: )1 )2 )3 )1 )2 )3 )4 )5 ) לספק למועצה את השרותים הנדרשים לה במכרז באמצעות צוות מוכשר ומנוסה כדלקמן: שרותי ניהול שרתים ורשתות באמצעות מנהל רשתות בעל הסמכה של Microsoft בתחום ניהול רשת מבוססת שרת רשת MCSE( או ש"ע( לו ניסיון מקצועי של 10 שנים לפחות, לרבות נסיון של שנתיים )2( לפחות ברשויות מקומיות בכלל תחומי האחריות החלים על מערך שרותי התקשוב הנדרש למועצה וכן במוסדות חינוך לרבות באמצעות מערכת שליטה Radix או ש"ע. שרותי טכנאי למועצה ולגופי הסמך וכן שרותי מעבדה באמצעות טכנאי בעל הסמכה של Microsoft בתחום טכנולוגיות המידע לו ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, לרבות נסיון של שנתיים )2( לפחות ברשויות מקומיות בכלל תחומי האחריות החלים על מערך שרותי התקשוב הנדרש למועצה. שרותי טכנאי למוסדות החינוך וכן שרותי מעבדה באמצעות בעל טכנאי הסמכה של Microsoft בתחום טכנולוגיות המידע לו ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות, לרבות נסיון של שנתיים )2( לפחות ברשויות מקומיות בכלל תחומי האחריות החלים על מערך שרותי התקשוב הנדרש למוסדות חינוך שבאחריות רשות מקומית לרבות באמצעות מערכת שליטה Radix או ש"ע. להעמיד לרשות הצוות שיספק בשמו שרותים למועצה: כלי רכב / אמצעי ניידות ושינוע את כל הכלים, המכשירים, האמצעים והציוד הנדרשים להם לצורך הספקת השרותים. את כל המידע הנדרש להם להספקת השרותים. את כל הידע הנדרש לצורך הספקת השרותים. את כל ההכשרות וההסמכות הנדרשות לצורך הספקת השרותים הן בתחומים המקצועיים והן בתחום הבטיחות. תמיכה מקצועית שוטפת של מומחים בכל תחום הנכלל בשרותים לרבות באמצעות שרותי התמיכה מרחוק. לספק לצרכני השרות במועצה ובמוסדות החינוך את השרותים כנדרש להם בהתאם להוראות הממונה ו/או מנמ"ר המועצה ו/או הממונה על אבטחת המידע של המועצה ועל פי נהלי העבודה שתקבע המועצה להספקת השרותים נשוא המכרז. )1 )2 )3 )4 במסגרת הספקת השרותים יהיה על נותני השרותים מטעם הספק: ללמוד, להכיר את נהלי העבודה של המועצה ואת הכללים והחוקים החלים על המועצה בתחום מתן השרותים אותם הוא מספק ולפעול לפיהם. לפעול בהתאם לתוכנית עבודה כפי שיקבע המנהל. להגיש למנהלת תוכניות עבודה ודוחות מעקב ביצוע על פי התוכנית להתחבר למערכת SysAid )להלן "המערכת"( המשמשת את המועצה באמצעות מתועדת ומנוהלת הספקת שרותי התקשוב ועוד כיו"ב. התקשוב בה, לרבות לקבלת קריאות שרות, לתיעוד את הטיפול בהן לניהול נכסי.2 עמוד 25 מתוך 61

26 לקבל את הוראות המנהל, או מי מטעמו הן ישירות והן באמצעות המערכת המשמשת את המועצה לניהול הטיפול בתקלות בבקשות לשינויים למשתמשים ולבצען בהתאם להוראות המנהל. להתקנות חומרה ו/או תוכנה או לתמיכה הנדרשים לתעד במערכת את הפעולות שביצע במהלך הספקת השרותים למשתמשים על פי הנחיות המנהל או מי מטעמו ולפחות לפני עזיבתו את המועצה / אתר הספקת השרותים. להתייצב בכל עת ישירות באתר הספקת השרות בהתאם לתוכנית עבודה / הוראות המנהל. להתייצב בפני המנהל או מי מטעמו בכל עת ומקום שידרש לכך על ידו. )5 )6 )7 ) מעבר לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו יגיש הספק למנהל דוחות בכתב על השרותים אותם סיפק למועצה הן במסמך והן באמצעות קובץ בפורמט, באופן ובמועדים אותם תקבע המנהלת מעת לעת. למען הסר ספק מובהר בזאת כי מילוי והגשת דוחות הביצוע, כמפורט לעיל, מהווים תנאי לתשלום התמורה לספק. עוד מובהר בזאת כי אין בדוחות אלו כדי להוות חלופה לכל דוח אחר אותו נדרש הספק למסור למועצה ו/או למי מטעמה על פי תנאי מסמכי מכרז זה. כל האמור לעיל יבוצע על ידי הספק ו/או על ידי נותני השרות מטעמו ו/או יסופק למועצה על ידי הספק וזאת על חשבונו בלבד במסגרת התמורה כפי שנקב בהצעתו. עמוד 26 מתוך 61

27 תמהיל השרותים - כללי )1 )2 )3 )4 )5 )6 )7 )8 )9 תמהיל השרותים שיסופקו למועצה על פי מכרז זה יכלול, בין השאר: ביצוע כל הפעולות שנקבע כי תבוצענה בהתאם לתוכנית העבודה ו/או הוראות המנהל ו/או הנהלת המועצה וזאת במועד, באופן, בהיקף ובמקום המתוכננים. קבלת קריאות / הודעות משתמשים על צורך בתיקון / טיפול. הגעה לאתר ההתקנה ו/או יצירת קשר עם המשתמש ו/או התחברות מרחוק ואבחון תקלות חומרה ותוכנה. תיקון תקלות חומרה ותוכנה. שינע ציוד שאינו בר תיקון באתר ההתקנה למעבדה / לגורם מתקן חיצוני. תאום הספקת שרותי גורמי חוץ, למשתמשים וליווי הטיפול עד להשלמתו. התקנת ציוד חדש או ציוד לאחר חזרה מתיקון ו/או לאחר שדרוג. עימם למועצה הסכם תיקון ו/או ביצוע של פעולות תמיכה ותחזוקה תאום הספקה והתקנה של ציוד חדש או ציוד לאחר חזרה מתיקון ו/או לאחר שדרוג ככל שהם מסופקים על ידי גורמי חוץ. התקנה של תוכנות וישומים לסוגיהם. 10( תאום הספקה והתקנה של תוכנות וישומים לסוגיהם ככל שהם מסופקים על ידי גורמי חוץ. 11( ניוד ציוד תקשוב לסוגיו בין משתמשים / אתרי עבודה. 12( הגדרות לסוגיהן של סוגי התוכנות הישומים והחומרה להתאמתם הם ו/או התאמת השימוש בהם לצרכי המשתמשים ו/או לדרישות הדין ו/או להוראות המנהל. 13( הבטחת יתירות המידע באמצעות הבטחת ביצוע גיבויים, בקרת תקינותם ואחזור מידע מהם. 14( הכנת מפרטים להצטיידות בציוד תקשוב לסוגיו. 15( עדכון ובקרת תוכניות להספקה והתקנה של תשתיות תקשורת, מרכזיית טלפונים, מערך מצלמות אבטחה ומערכות מתח נמוך )למעט מערכות גילוי אש(. כל האמור לעיל: )1 )2 יעשה על ידי נותני השרותים בין אם בעצמם ובין אם באחריותם ככל שלמרכיב חומרה או תוכנה למועצה הסדר עם ספק אחר. יחול על כלל סוגי השרתים, המחשבים האישיים הנייחים והניידים, מחשבי התקשורת הפסיבית והאקטיבית, ציוד ותשתיות אבטחת המידע והיתירות מדפסות, סורקים, מקרנים לסוגיהם, לוחות חכמים וכיו"ב. הלוח, ציוד והציוד ההיקפי ותשתיות לרבות.3 עמוד 27 מתוך 61

28 תמהיל השרותים - מיקוד.4.1 מנהל רשתות. שרותי מנהל הרשתות יחול על סביבות השרתים המשמשים את המועצה ואת מוסדות החינוך לרבות בסיסי הנתונים. במסגרת שרותיו יבצע מנהל הרשתות בין השאר, בקרה על שמישות, שלמות ופעילות מלאה של חומרת השרתים והרשתות לסוגיהם ושל תוכנות התשתית המופעלות עליהם )כמערכת הפעלה, תוכנות שרתים כ Terminal VMware, AD, DC, FS, Exchange, SQL, IIS, וכל סוג שרת אחר בו תעשה המועצה שימוש, גיבוי, אנטי וירוס ותוכנות ניהול לשרתים( השרותים יכללו גם אבחון תקלות ולטיפול בהן לרבות תיקון תקלות בסביבת ניהול בסיסי הנתונים, לרבות שינויי הגדרות, פתיחה וסגירה של משתמשים, שינוי פרמטרים בתוכנות וכל הנדרש להבטחת עבודה רציפה, מלאה ובאופן הנדרש למועצה והמועצה. ככל שלא יעמדו לרשות נותן שרותי ניהול הרשתות מטעם הספק הידע ו/או המידע ו/או האמצעים לביצוע פעולה אחת או יותר מאלו הנדרשות לביצוע על ידו, יספק לו אותם הספק באמצעות מומחים בכל תחום ויפעל להבטחת עבודה רציפה, מלאה ובאופן הנדרש למועצה וזאת על חשבונו בלבד במסגרת התמורה הנקובה בהצעתו והמועצה לא תשלם לו כל תוספת בגין שרותים מסוג זה..4 שרותי מנהל הרשתות יסופקו, בין השאר, במישורים הבאים: 1( מישור התפעול והתחזוקה השוטפים 2( מישור הטיפול בתקלות שבר במערך השרותים, לרבות בימי ו'. מעבר לאמור לעיל יספק מנהל הרשתות יעוץ והנחייה שוטפים לנותני השרות ולמנהל בכל עת שתעלה סוגיה הקשורה לתחומי אחריותו ו/או הידע העומד לרשותו. עמוד 28 מתוך 61

29 )2 שרותי מנהל הרשתות יכללו גם, בין השאר: 1( הכנה של הצעה כתובה ל"תכנית שנתית טיפול בשרתים וברשתות". )להלן "התוכנית"( וזאת בתוך החודש הראשון להספקת השרותים על ידי הספק לשנה הנוכחית וכן בחודש הראשון של הרבעון האחרון של כל שנה לשנת העבודה הבאה. מנהל הרשתות יזום הצעות לפעילויות שלפי דעתו המקצועית עשויות לתרום לשיפור רמת השימוש במערך התקשוב של המועצה וזאת בהתאם לאירועים שהתרחשו במועצה ובתחום ו/או בהתאם לממצאים שיעלו במסגרת בדיקות שיערוך. ההצעה לתוכנית תכלול בין השאר: )2.1 )2.2 )2.3 )2.4 )2.5 )2.6 )2.7 )3 )4 פערים בין תכנון לביצוע של התוכנית לשנה הקודמת. הצעה למדיניות בתחום ניהול השרתים והרשתות לסוגיהם. הצעות מעשיות לביצוע פעולות ופעילויות להבטחת שמישות, זמינות ורמת שרות גבוהה של השרתים והרשתות לסוגיהם. התייחסות הן למרכיבי הפעולות המוצעות לביצוע, הן לעלותם, הן להשלכותיהן על תפקודה השוטף של המועצה והן לתפוקות שתצמחנה מהן. ההצעה לתוכנית תוגש לאישור המנהל. מנהל הרשתות יתאים את התוכנית בהתאם להנחיות המנהל ויפעל לפי התוכנית בגרסתה המאושרת על ידו. מנהל הרשתות יבצע את כל הפעולות שתכללנה בתוכנית המאושרת. מנהל הרשתות יבצע מידי יום סקירה מעמיקה של מערך השרתים והרשתות. מנהל הרשתות יוודא באופן שוטף כי כל מרכיבי השרתים, התקשורת אמצעי אבטחת המידע והיתירות התוכנות והישומים הפועלים באמצעותם והמשמשים את המועצה, עדכניים ופועלים כנדרש, לרבות: )4.1 )4.2 )4.3 )4.4 )4.5 )4.6 )5 )6 )7 אימות כי מערך השרתים לסוגיהם ( SQL )AD, DC, FS, Exchange, פועל באופן תקין לרבות בקרת יומני אירועים וטיפול בהתראות ושגיאות. וידוא ביצוע גיבויים, טיפול בהודעות שגיאה, החלפת וסידור המדיות בהתאם לנהלים. ביצוע סריקות יזומות לאיתור וירוסים ורוגלות. טיפול בהרשאות, בהתאם לנהלים. ביצוע איחוי לדיסקים בשרתים בהם מותקנת תוכנה יעודית לשם כך. בדיקת חיוויי שמישות בשרתים ובמערכות אל פסק. מנהל הרשתות יקיים עם המנהל ישיבות עבודה / מעקב תקופתיות בהתאם לתוכנית העבודה / דרישת המנהל. מנהל הרשתות יתעד במערכת את הפעולות שבוצעו על ידו, התפוקות של הפעולות שבוצעו על ידו. מנהל הרשתות יבצע כל פעולה ויכין כל מסמך בלוחות הזמנים ובאופן כפי שינחה אותו המנהל. עמוד 29 מתוך 61

30 למען הסר ספק מובהר בזאת כי התמורה למנהל הרשתות תכלול גם תמורה לשרותי מוקד לקבלת קריאות שרות בתחום זה, ככל שהוא לא יהיה זמנין ו/או לא יעמוד לרשות המועצה ממלא מקום לאבחון תקלות מרחוק ולטיפול בהן לרבות תיקון תקלות בסביבת ניהול בסיסי הנתונים, בתוכנות התשתית לסוגיהן, כאמור לעיל, לרבות שינויי הגדרות, פתיחה וסגירה של משתמשים, שינוי פרמטרים בתוכנות וכל הנדרש להבטחת עבודה רציפה, מלאה ובאופן הנדרש למועצה והמועצה לא תשלם לספק כל תוספת בגין שרותים מסוג זה. סיוע למנהל בתפעול מערך התקשוב של המועצה כולל: )9.1 )9.2 )9.3 )9.4 )9.5 )9.6 )9.7 )9.8 )9.9 הכנת ובקשת הצעות מחיר. מעקב אחר קבלת הצעות מחיר. הכנת הזמנות רכש. מעקב אחר אישור הזמנות והספקת המוזמן. סיוע בהכנת מכרזים. פיקוח על עבודת ספקים. ניהול ותיעוד מצאי החומרה. תיעוד וניהול מצאי רשיונות השימוש בתוכנות. ליווי פרויקטים מיוחדים (סיוע בהטמעת מערכות. 9.11( סיוע בקשר עם ומול גורמי חוץ (סיוע במימוש האסטרטגיה לניהול המידע במועצה. 9.13( ביצוע משימות לפי הנחיית המנהל או בהתאם לתוכניות העבודה כפי שתקבענה מעת לעת. )8 )9 עמוד 30 מתוך 61

31 טכנאי מחשבים במועצה..4.2 שרותים אלו יסופקו על ידי טכנאי ברמה הנדרשת במכרז זה. הטכנאי יהיה צמוד למועצה בהיקף כפי שידרש על ידי המנהל מעת לעת. הספק יעמיד לרשות הטכנאי רכב צמוד. שרותי טכנאי המחשבים יתמקדו בביצוע משימות שגרה בתחום האחזקה המונעת והמתקנת, התקנות והגדרות של מחשבים, תוכנות, ציוד תקשורת, ציוד היקפי לסוגיו ותמיכה שוטפת במשתמשי המחשב, הציוד ההיקפי והתקשורת במועצה בחברותיה, מוסדותיה וגופי הסמך שלה. שרותי טכנאי המחשבים יכללו, בין השאר: תמיכה במשתמשים בכל מקרה של תלונה על תקלה או קושי בהפעלת ישומים. 1( תחזוקה מונעת בתחנות העבודה לרבות בדיקת תקינות, ניקוי דיסקים, איחוי הורדת והתקנת 2( עדכונים, וכיו"ב. התאמת הגדרות בהתאם לצרכי המשתמשים / אסטרטגיית ניהול המידע של המועצה. 3( בקרה על תפקוד כלל מרכיבי מערך המחשבים האישיים כולל: 4( ביצוע סריקות תקופתיות ויזומות במחשבים הנייחים והניידים המשמשים את צוות המועצה 4.1( איתור וירוסים ורוגלות וטיפול בהרשאות, בהתאם לנהלים. ביצוע סריקות תקופתיות ויזומות במחשבים הנייחים והניידים המשמשים את צוות המועצה 4.2( ביצוע ניקוי ואיחוי בהתאם לנהלים. ביצוע תחזוקה מתקנת במחשבים אישיים, במערכות ההפעלה ובישומים כולל פרמוט, התקנת 4.3( ישומים, החלפת חומרה וכיוב'. פניה לקבלת שרות מספקי שרות צד ג' עימם למועצה התקשרות או שהציוד / אמצעים שסיפקו לה 5( נמצאים באחריותם, תאום הגעתם, ליווי טיפולם בתקלות עד לחזרת נשוא התקלה לשמישות מלאה, תיעוד מלא ודיווח למנהלת אודות הטיפול ותוצאותיו בהתאם לנהלי המועצה. ביצוע כל הפעולות הנדרשות להבטחת סביבת מחשוב זמינה ומתאימה למשתמשים כולל: 6( התקנת והגדרת מחשבים, טלפונים סלולרים ומחשבי לוח לסוגיהם. 6.1( התקנה והגדרה של ציוד היקפי. 6.2( התקנה והגדרה של ציוד תקשורת. 6.3( הדרכת המשתמשים בשימוש יעיל ונכון במחשבים, באמצעי תקשורת ובציוד היקפי, בעיקר 6.4( מדפסות וסורקים, המשמש אותם. ניוד מחשבים לסוגיהם וציוד היקפי לסוגו קיימים בין משתמשים כולל פרוק, הכנה להעברה, 6.5( התקנה והגדרה. התקנת תוכנות מדף /תוכנות יעודיות. 6.6( הדרכת המשתמשים בתוכנות מדף המהוות את סביבת העבודה הארגונית, כגון,Office ישומים 6.7( הנכללים במערכת ההפעלה וכיו"ב. עמוד 31 מתוך 61

32 איתור תקלות וטיפול בהן כולל הפעלת שרותי תחזוקה של ספקי שרות חיצוניים, בישומים יעודיים או בסביבות מחשב יעודיות כגון: )7.1 )7.2 )7.3 )7.4 )7.5 )7.6 )7.7 )7.8 עמדות השרות המתוקשב לסוגיהן. מערכת ניהול תורים. מערכות ליבה )פיננסיות לוגיסטיות גביה, והון אנושי(. מערכות הנדסיות ו -.GIS מערכות בקרת כניסה ונוכחות. מערכות שליטה ובקרה. ציוד ותווכי תקשורת לסוגיה. כל ציוד אחר המשמש את המועצה סיוע למנהל בתפעול מערך התקשוב של המועצה כולל: )8.1 )8.2 )8.3 )8.4 )8.5 )8.6 )8.7 )8.8 הכנת ובקשת הצעות מחיר. פיקוח על עבודת ספקים. ניהול ותיעוד מצאי החומרה. תיעוד וניהול מצאי רשיונות השימוש בתוכנות. ליווי פרויקטים מיוחדים. סיוע בהטמעת מערכות. סיוע בקשר עם ומול גורמי חוץ. סיוע במימוש האסטרטגיה לניהול המידע במועצה. 8.9( ביצוע משימות לפי הנחיית המנהל או בהתאם לתוכניות העבודה כפי שתקבענה מעת לעת. )7 )8 עמוד 32 מתוך 61

33 שרותי טכנאי מחשבים למוסדות חינוך..4.3 )1 )2 )3 )4 )5 שרותי טכנאי מחשבים למוסדות החינוך יסופקו על ידי טכנאים ברמה הנדרשת במכרז זה. הספק יעמיד לרשות הטכנאי רכב צמוד. כל טכנאי יספק שרות למספר מוסדות חינוך, לכל מוסד, בהיקף, בימים, בשעות ובאופן כפי שידרש על ידי המנהל מעת לעת. שרותי טכנאי מחשבים למוסדות החינוך יתמקדו בביצוע משימות שגרה בתחום האחזקה המונעת והמתקנת, התקנות של מחשבים, תוכנות, ציוד היקפי לסוגיו, שרתי בתי הספר ותמיכה שוטפת במשתמשי המחשב בכל מוסד. שרותי טכנאי מחשבים למוסדות החינוך יכללו, בין השאר: בדיקת שמישות של כל מרכיבי התקשוב לסוגיהם בכל מוסד אחת לשבוע. תמיכה במשתמשים בכל מקרה של תלונה על תקלה או קושי בהפעלת ישומים. תחזוקה מונעת בתחנות העבודה לרבות בדיקת תקינות, ניקוי דיסקים, איחוי הורדת והתקנת עדכונים, סריקה לאיתור וירוסים ורוגלות וכיוב'. התאמת הגדרות בהתאם לצרכי המשתמשים / אסטרטגיית ניהול המידע של המועצה. בקרה על תפקוד כלל מרכיבי מערך השרתים כולל: )5.1 )5.2 )5.3 )5.4 )9.1 )9.2 )9.3 )9.4 )9.5 )9.6 )6 )7 )8 )9 אימות כי מערך השרתים ותשתיות התקשורת לסוגיהם, ככל שישנם, פועל באופן תקין לרבות בקרת יומני אירועים וטיפול בהתראות ושגיאות. וידוא ביצוע גיבויים, טיפול בהודעות שגיאה, החלפת וסידור המדיות בהתאם לנהלים. ביצוע איחוי לדיסקים בשרתים בהם מותקנת תוכנה יעודית לשם כך. בדיקת חיוויי שמישות בשרתים ובמערכות אל פסק. ביצוע סריקות תקופתיות ויזומות במחשבים הנייחים והניידים המשמשים את התלמידים וצוות המוסד איתור וירוסים ורוגלות וטיפול בהרשאות, בהתאם לנהלים. ביצוע סריקות תקופתיות ויזומות במחשבים הנייחים והניידים המשמשים את תלמידי וצוות המוסד, ביצוע ניקוי ואיחוי בהתאם לנהלים. ביצוע תחזוקה מתקנת במחשבים אישיים, במערכות ההפעלה ובישומים כולל פרמוט, התקנת ישומים, החלפת חומרה וכיו"ב. ביצוע כל הפעולות הנדרשות להבטחת סביבת מחשוב זמינה ומתאימה למשתמשים כולל: התקנת והגדרת מחשבים, ומחשבי לוח לסוגיהם. התקנה והגדרה של ציוד היקפי. הדרכת המשתמשים בשימוש יעיל ונכון במחשבים, באמצעי תקשורת ובציוד היקפי, לרבות מדפסות וסורקים, המשמש אותם. ניוד מחשבים לסוגיהם וציוד היקפי לסוגו קיימים בין משתמשים כולל פרוק, הכנה להעברה, התקנה והגדרה. התקנת תוכנות מדף /תוכנות יעודיות. הדרכת המשתמשים בתוכנות מדף המהוות את סביבת העבודה הארגונית, כגון,Office ישומים הנכללים במערכת ההפעלה וכיוב'. עמוד 33 מתוך 61

34 )10 איתור תקלות וטיפול בהן כולל הפעלת שרותי תחזוקה של ספקי שרות חיצוניים, בישומים יעודיים או בסביבות מחשב יעודיות כגון: 10.1 (עמדת אופק חדש (לומדות לסוגיהן (מערכות חינוכיות לסוגיהן (ציוד ותווכי תקשורת לסוגיה (כל ציוד אחר המשמש את המוסד. הספק יוודא כי נותן שרותי טכנאי מחשבים למוסדות חינוך מסוגל להגיע לכל מוסד לו הוא נדרש לספק שרות במועדים ובהיקפים הנדרשים. שרותי מוקד ותמיכה. שרותי המוקד והתמיכה ישמשו כגיבוי למקרים בהם לא ימצא נותן שרות זמין מטעם הספק במועצה או שלרשות נותן שרות מטעם הספק לא עומדים הידע ו/או המידע ו/או האמצעים לספק את השרות הנדרש ממנו..4.4 שרותי מוקד ותמיכה Desk) (Help יסופקו במהלך כל ימות ושעות העבודה ולפחות בימים א ה בין השעות 08:00.17:00 פתיחת קריאה לשרות תמיכה מרחוק תתאפשר באחד או יותר מהאמצעים הבאים: טלפונית 1( באמצעות הפקס 2( באמצעות הדוא"ל 3( כל פניה למוקד לקבלת שרותי תמיכה והטיפול בה יתועדו ביומן שרות שינהל הספק. לפי דרישת המנהל יעביר לו הספק את פרטי רישום הפניות וזאת בתוך יום עבודה ממועד הבקשה. זמני התגובה לטיפול בפניות יהיה לפחות כדלקמן: תקלה המשביתה שרת או תקלה חמורה במערך אבטחת המידע תוך 15 דקות ממועד הפניה. בכל מקרה שלא ניתן יהיה לטפל בתקלה מהסוג האמור על ידי נותני השרות מטעם הספק המספקים לה שרותים, ישוגר מומחה לתחום נשוא התקלה למועצה בתוך 4 שעות ממועד הפניה. בכל מקרה של צורך בתמיכה בנותן שרות מטעם הספק לטיפול בתקלה או לביצוע משימה או באירוע אבטחת מידע היא תסופק בתוך 30 דקות ממועד הפניה. עמוד 34 מתוך 61

35 הבטחת רצף ואיכות שרותים..5 יסופקו, ככל הניתן, על ידי אותו עובד כל אחד מהשרותים המסופקים על ידי נותן שרותים מטעם הספק 5.1. מטעם הספק למשך כל תקופת ההתקשרות. למרות האמור לעיל, בעת העדר העובד מחמת מחלה, חופשה או מילואים, יספק הספק למועצה עובד 5.2. חליפי באותה רמה. העובד החליפי יהיה ככל הניתן אותו עובד למועצה במקומו עובד אחר בעל ותק בכל מקרה שתסתיים העסקתו של העובד אצל הספק יספק הספק 5.4. ונסיון כנדרש בתנאי המכרז. המיועד לספק או למועצה שמורה הזכות לבחון את כישוריו והתאמתו לצרכיה של כל עובד מטעם הספק 5.5. מספק לה כל שרות מהשרותים הנדרשים לה במכרז זה. בכל מקרה שלפי שיקול דעתו של המנהל כישוריו והתאמתו של נותן שרותים, המספק למועצה שרותים 5.6. את אינם מהווים מענה לצרכי המועצה שמורה למועצה הזכות הבלעדית לדרוש מהספק מטעם הספק, החלפתו בעובד אחר בעל כישורים והתאמה לצרכי המועצה. בקשת המועצה להחלפת עובד כאמור תעשה בכתב ומבלי שהמועצה תידרש לנמק את החלטתה בעובד אחר ובלבד שזה יבחן על ידי המנהל בבקשה להחלפת עובד, יחליפו הספק פנתה המועצה לספק 5.8. והצבתו להספקת שרותים למועצה תאושר על ידה קודם להצבתו. בכל שלב בתקופת למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יהיה באישור המנהל כאמור כדי למנוע מהמועצה 5.9. ההתקשרות לבקש את החלפתו של אותו עובד כאמור בסעיף 4.6 לעיל בכל מקרה של פער זמן, בין הפסקת עבודת עובד מטעם הספק לבקשת המועצה ועד להצבת עובד מתאים לרשות המועצה ממלא מקום להבטחת רצף השרותים. אחר במקומו, יעמיד הספק 5.11.שרותי מילוי מקום של עובד יסופקו למועצה במועדים ובהיקף כפי שנדרש הספק לספק לאור העובדה שחלק מעבודות תחזוקת מערכות המידע של המועצה נעשות לעיתים בימי שישי, מתחייב לספק את השרותים גם ביום זה, ללא תוספת מחיר. הספק עמוד 35 מתוך 61