שם הקורס: מבוא לניהול משאבי אנוש קוד הקורס: חטיבה/התמחו: חטיבת ניהול ומשאבי אנוש 2 סוג הקורס: מספר נ"ז: 2 שנה"ל: תשע"ח סמסטר: ג' מספר ש"ס: דריש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "שם הקורס: מבוא לניהול משאבי אנוש קוד הקורס: חטיבה/התמחו: חטיבת ניהול ומשאבי אנוש 2 סוג הקורס: מספר נ"ז: 2 שנה"ל: תשע"ח סמסטר: ג' מספר ש"ס: דריש"

תמליל

1 שם הקורס: מבוא לניהול משאבי אנוש קוד הקורס: חטיבה/התמחו: חטיבת ניהול ומשאבי אנוש 2 סוג הקורס: מספר נ"ז: 2 שנה"ל: תשע"ח סמסטר: ג' מספר ש"ס: דרישות קדם: מרצה: דר' גילי גבאי עוזרת הוראה: קטיה לחמיש שעות קבלה: דר' גילי גבאי: יום ג' ; 18: יום ו' 13:45-14:15 בתיאום מראש קטיה לחמיש: בתיאום מראש, אימייל: מטרות/יעדי הקורס: הקניית גישה אינטגרטיבית של ניהול משאבי אנוש תוך מיקוד בתפקידו, מקומו ומעמדו בארגון. הקניית ידע על תפיסת משאבי אנוש כשותף אסטרטגי/עסקי. תרגול האנוש. תפיסת שותפות תוך פיתוח מודעות לתהליכים וכלים בהם משתמש מנהל משאבי תיאור תמציתי של הקורס: הקורס יציג גישות תאורטיות המתארות את תפיסת תפקידו של משאבי אנוש כפי שהתפתח בחמישים שנים האחרונות, מקומו ומעמדו בארגון, תוך ניתוח ודיון ביישום התפיסות בארגונים כיום. הקורס יתמקד בתפיסת מנהל משאבי אנוש כשותף עסקי/אסטרטגי המעורב בבנייה ויישום של ניהול תהליכים למימוש תפיסה אינטגרטיבית זו. הקורס יציג מגמות עדכניות במשאבי אנוש כישורים, גלובליזציה, תהליכי תשומה, תהליכי המרה, תהליכי תפוקה ומדידה.

2 שיטות ההוראה: הקורס מבוסס על הרצאות פרונטליות, דיונים, סימולציות )בניית מרכזי הערכה(, והצגת דוגמאות מעשיות מחיי ארגונים בארץ ובעולם. תנאים לעמידה בדרישות הקורס: חובות הסטודנטים ושקלול הציונים: הערות אחוז בציון הסופי פרוט המרכיב אין מבחן חלוקה לצוותים בהתאם לכמות 60% עבודת אמצע: תכנון, בנייה הסטודנטים בכיתה )למי שלא ישתתף מרכז הערכה והפעלה של במרכז הערכה באישור מראש מהמרצה/עוזרת הוראה יקבל עבודה חלופית( ברוח השותפות האסטרטגית של מנהל משאבי האנוש הגשת סיכום מרכז הערכה ביחידים בהתאם לחלוקת תפקידים כשבועיים ממועד ביצוע מרכז הערכה % עבודת סיכום אינטגרטיבית אישית איחורים לשיעור: הגשה מאוחרת של מטלות ועבודות: מדיניות המרצה בקורס: סטודנט המאחר יכנס לכיתה לאחר 15 דקות מתחילת השיעור, בלבד! עבודות המוגשות באיחור לא יתקבלו! אלא באישור מוקדם של עוזרת ההוראה. יתכנו שינויים במועדי הגשת העבודות בהתאם לקצב למידה בכיתה. תכנית הקורס לפי מפגשים: 1-2 מקומו, מעמדו והתפתחות גישות בניהול משאבי אנוש בארגון 1.1 הגדרות, גישות, מודלים תאורטיים

3 תפיסת תפקיד של משאבי אנוש דילמות עיקריות והמצב בישראל הגישה המסורתית אוריינטציה של מתן שירותים - הגישה המודרנית - אוריינטציה עסקית - - הגישה האינטגרטיבית פרקטיקות ותחומי עיסוק של משאבי אנוש על פי הגישות השונות 1.1 קבלת עובדים גיוס, מיון וקליטה 1.2 פיתוח עובדים הדרכה, פיתוח מנהלים, הערכת עובדים, ניהול קריירות, ניהול כישורים 1.3 תגמול תגמולים חומריים, ובלתי חומריים 1.4 תרבות ארגונית קוד אתי, תקשורת פנים ארגונית, יחסי עבודה, ניהול שינויים 1.5 ניהול כישורים וקריירות טיפוח וטיפול בפרט, 1.6 שימור עובדים - רווחה, תכניות שימור לאוכלוסיות מיוחדות 1.7 עזיבה פיטורין, התפטרות, פרישה בגין גיל, פרישה מרצון 6. תפקיד הממונה כמנהל משאבי אנוש והמתח הנוצר במבנה של מחלקת מש"א אתגרי ניהול משאבי אנוש, הגדרת המשמעות של ניהול משאבי אנוש והיכולות הנדרשות ממנהלי משאבי אנוש, כלים ומיומנויות והעצמת יכולות ניהול, מבנים ארגוניים של משאבי אנוש ותפקידיהם כלי מיון בראיית השותפות האסטרטגית של אנשי משאבי אנוש מקורות ודרכי הפעולה לגיוס עובדים, מערכת השיקולים בבניית כלי מיון, הכרת כלי המיון העיקריים, שיקולים בתהליך ההשמה, וכניסה לתפקיד והזיקות ליתר מרכיבי משאבי אנוש הכנה ותכנון והפעלה של מרכזי הערכה הפעלת מרכז הערכה והפקת לקחים ותבונות 13. מדדים אתגרים ומשאבי אנוש במאה ה הגורם האנושי בעולם גלובאלי דיגיטלי דילמות עיקריות 11.2 משאבי אנוש והייעוץ הארגוני בראיית עתיד רשימת קריאה לפי נושאי לימוד חובה 1. מקומו ומעמדו של משאבי אנוש בארגון )שיעורים 1-2(

4 משולם א. )2001(. משאבי אנוש על פרשת דרכים להיות או לא להיות? ירחון משאבי אנוש, דצמבר קמינקא ש., גולדפיין נ. )2007(. איזו בבואה יראה איש משאבי האנוש בראי העתיד?, סטטוס, ירחון לחשיבה ניהולית, גיליון 195 Ulrich D.( 1997) Human Resource Champions, Harvard Business School Press, Boston, Mass, p Ulrich, D. & Brockbank, W. Johnson, D. sandholtz, K., & younger, J.(2008) HR Competencies, The RBI Institute: The Society For Human Resource Management. 2. תחומי עסוק של משאבי אנוש על פי הגישות השונות )שיעור 3( - 5 Lawler, E. E. III. & Mohrman, S. A. (2003). HR as a Strategic Partner: What Does It Take To Make It Happen? HR. Human Resource Planning, 26 (3), Wright, P. M., McMahan, G. C., Snell S. A., & Gerhart, B. (2001). Comparing line and HR executives perceptions of HR effectiveness: Services, roles and contributions. Human Resource Management, 40 (2), משולם א., וגרנות, נ. )2016(. תפקיד משאבי אנוש בהחדרת חדשנות לארגון. המרכז לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש, חיפה. ניהול כישורים ושימור עובדים מגמה עדכנית במשאבי אנוש )שיעור 6( Briscoe, J.P. & Hall, D.T. (2006). The interplay of boundary-less and protean careers:.3 combinations and implications. Journal of Vocational Behavior, 69, כלי מיון בראיית השותפות האסטרטגית )שיעור 7( 9- Ulrich, d. & Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition. MA: Harvard Business School Press. Ch. 7 p Susan E. Jackson, Randall S. Schuler & Kaifeng Jiang (2014) An Aspirational Framework for Strategic Human Resource Management, The Academy of Management Annals, 8:1, משולם, א., והרפז, י. )2015(. ניהול משאבי אנוש : הגישה האסטרטגית. חיפה, הוצאת ספרים אוניברסיטת חיפה וידיעות אחרונות. עמ' קנת-כהן, ת' )2001(. ניבוי דיפרנציאלי ותוקף דיפרנציאלי של מערכת המיון לאוניברסיטאות עפ"י מיצב חברתי-כלכלי של המועמדים. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה, ירושלים. Bobko, P., Roth, P.L., & Buster, M.A. (2005). Work Sample Selection Tests and Expected Reduction in Adverse Impact: A Cautionary Note. International Journal of Selection and

5 Assessment 13: Sackett, P.R., & Lievens, F. (2008). "Personnel Selection". Annual Review of Psychology 59: מיקוד בתכנון והפעלה של מרכזי הערכה )שיעור 10( Hoffman, B.J., Rupp, D.E., & Thornton, G.C. (2015). Assessment Center Perspective For Talent Managemnt Strategies (Second Edition). published by Routledge, New York. Povah, N., & Povah, L. (2012). What are assessment centers and how can they enhance organizations? In D. J. R. Jackson, C. E. Lance, & B. J. Hoffman (Eds.), The psychology of assessment centers (pp. 3 24). New York: Routledge. מדידת התרומה של משאבי אנוש בארגון והפקת לקחים )שיעור 11-12( Robinson, D. (2009). Human capital measurement: an approach that works. Strategic HR Review, 8, (6), משאבי אנוש במאה ה- 21 )שיעור 13( ינאי ד. )2013( - הקוד האנושי Silver Ace מיפוי מקדמי הצלחה למאה ה- 21, אורון הוצאת ספרים, עמ',29-38 עמ' Shad S. Morris, Patrick M. Wright, Jonathan Trevor, et al. (2009). Global challenges to replicating HR: The role of people, processes, and systems - Human Resource Management, 48, (6), Pieterse A. N, Knippenberg D. V, Dierendonck D. V (2013). Cultural diversity and team performance: The role of team member goal orientation, Academy of Management Journal, 56, (3), Ulrich, d., Brockbank, W. Johnson, d. sandholtz, k., & younger, j.(2008) HR Competencies, The RBI Institute: The Society For Human Resource Managemen, Ch.2, Stavrou, E. T. & Brewster, C. (2005). The Configurational Approach to Linking Strategic Human Resource Management Bundles with Business Performance: Myth or Reality? Management Revue, 16 (2), רשימת קריאה חובה-מרוכזת ינאי ד. )2013(. הקוד האנושי Silver Ace מיפוי מקדמי הצלחה למאה ה- 21, אורון הוצאת ספרים, עמ',29-38 עמ' משולם א. )2001(. משאבי אנוש על פרשת דרכים להיות או לא להיות? ירחון משאבי אנוש, דצמבר.

6 משולם א., וגרנות, נ. )2016(. תפקיד משאבי אנוש בהחדרת חדשנות לארגון. המרכז לחקר ארגונים וניהול משאבי אנוש, חיפה. משולם, א., והרפז, י. )2015(. ניהול משאבי אנוש : הגישה האסטרטגית. חיפה, הוצאת ספרים אוניברסיטת חיפה וידיעות אחרונות. עמ' קמינקא ש., נ. )2007(. גולדפיין לחשיבה ניהולית, גיליון 195 איזו בבואה יראה איש משאבי האנוש בראי העתיד?, סטטוס, ירחון Alvares, K.M. (1997). The business of human resources.human Resource Management 36 (1), Briscoe, J.P. & Hall, D.T. (2006). The interplay of boundaryless and protean careers: combinations and implications. Journal of Vocational Behavior,. 69, Lawler, E. E. III. & Mohrman, S. A. (2003). HR as a Strategic Partner: What Does It Take To Make It Happen? HR. Human Resource Planning, 26 (3), Pieterse A. N, Knippenberg D. V, Dierendonck D. V(2013). Cultural Diversity and team performance: the role of team member goal orientation, Academy of Management Journal, Vol. 56, No. 3, Robinson, D.(2009). Human capital measurement: an approach that works. Strategic HR Review. 8, (6), Shad S. Morris, Patrick M. Wright, Jonathan Trevor, et al.(2009)-global challenges to replicating HR: The role of people, processes, and systems - Human Resource Management, Volume 48, Issue 6,pages Ulrich, d. & Brockbank, W. (2005). The HR Value Proposition. MA: Harvard Business School Press. Ch.2, 21-56, Ch. 7 p Wright, P. M., McMahan, G. C., Snell S. A., & Gerhart, B. (2001). Comparing line and HR executives perceptions of HR effectiveness: Services, roles and contributions. Human Resource Management, 40 (2), רשימת קריאה ומקורות נוספים- רשות: Alcazar, F. M., Fernandez P. M. R. & Gardey G. S. (2005). Researching Resources in Firm

7 Success. Management Revue, 16 (2), pp on SHRM: An Analysis of the Debate over the Role Played by Human Armstrong, G. (2005). Differentiation Through People: How can HR move beyond business partner? Human Resource Management, 44 (2), Avolio, B. J. (2005). The Chief Integrative Leader: Moving to the Next Economy's HR Leader. In Losey, M., Meisinger, S. & Ulrich, D. (Eds.) (2005). The Future of Human Resource Management Society for Human Resource Management, Alexandria, Virginia and John Wiley & Sons Inc., Hoboken, New Jersey. Becker B.E., Huselid M.A., and Ulrich D., (2001). The HR Scorecard - Linking People, Strategy and Performance, HBSP Boston MA Beer, M. (1997). The tranformation of the human resource function: resolving the tension between a traditional administrative and new strategic role.human Resource Management, 36(1), Boxall, P. & Purcell, J. (2000). Strategic Human Resource Management: Where Have We Come From and Where Should We Be Going? International Journal of Management Reviews, 2 (2), Cascio, W. F. Effron M., (2005). From Business Partner to Driving Business Success: The Next Step in the Evolution of HR Management. Human Resource Management, 44 (2), בהצלחה!!!

8