הסכמה מדעת בחוק הגרמני * מאת אלבין אסר** א. שיקולים כלליים. 1. הסכמה מדעת כסוגיה משפסית; (א) גילוי מסיבות רפואיות; (ב) גילוי כדי לשמור על זכות ההחלטה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הסכמה מדעת בחוק הגרמני * מאת אלבין אסר** א. שיקולים כלליים. 1. הסכמה מדעת כסוגיה משפסית; (א) גילוי מסיבות רפואיות; (ב) גילוי כדי לשמור על זכות ההחלטה"

תמליל

1 הסכמה מדעת בחוק הגרמני * מאת אלבין אסר** א. שיקולים כלליים. 1. הסכמה מדעת כסוגיה משפסית; (א) גילוי מסיבות רפואיות; (ב) גילוי כדי לשמור על זכות ההחלטה העצמית של המטופל; 2. העדר הסדר בחקיקה; 3. הנחיות מקצועיות והקוד האתי לרופאים; ב. התנאים המוקדמים להסכמת המטופל. 1. הזכות והיכולת להחלים; (א) כשרות וכשירות; (ב) הסכמה משתמעת; 2. הצהרת הסכמה לפני התערבות רפואית; 3. הסכמה רצונית ומודעת; ג. דרישות הגילוי. 1. מידת הגילוי; 2. הסבר על טבעה של ההתערבות הרפואית ועל חלופות אפשריות; 3. גילוי סיכונים; 4. גילוי הדיאגנוזה; 5. הגבלות על חובת היידוע; (א) החובה לדאוג למטופל; (ב) הגבלת חובת הגילוי בגלל מומחיות המטופל; (ג) ויתור של המטופל על זכותו להחלים בדבר הטיפול בו; 6. מי צריך לגלות ולמי; 7. אופן הגילוי; (א) דרך ושיטה; (ב) הזמן המתאים לשיחת הגילוי; (ג) תיעוד של שיחת הגילוי; ד. סיום טיפול נמרץ: בהסכמה או בלעדיה? א. שיקולים כלליים 1. הסכמה מדעת כסוגיה משפטית הסכמת המטופל לטיפול וחובתו של הרופא המטפל בו לגלות לו את הנתונים על מצבו הן סוגיות השנויות במחלוקת זה זמן רב בין רופאים למשפטנים. בכדי להבין את המחלוקת, יש להיות ערים לכך שקיימות שתי סיבות שונות במהותן בבסיס דרישת הגילוי: גילוי הנובע מסיבות רפואיות, וגילוי הנובע מסיבות הקשורות באוטונומיה של 1 המטופל וזכותו להחליט בעצמו על הטיפול בו ד 1 א מעונין. מאמר זה מהווה גרסה עדכנית למאמר שהתפרסם Westerhall^ Paüent's Rights 235 (Lotta *.& Charles Philipps eds., 1994) M.C.J..Professor Dr., Dres.h.c, מנהל המכון על שם Max Planck למשפט פלילי זר * ובינלאומי, פרייבורג, גרמגיה. Wahrheitspflicht" E. Bachmann, "Ärztliche Aufklärungspflicht und 1 להבחנה זו ראו גם aus juristischer Sicht," 72 Medizinsche Klinik 1550, 1550; Erwin Deutsch, Arztrecht und Arzneimittelrecht: Eine zusammenfassende Darstellung mit Fallbeispielen und.texten 57 (2nd. ed., 1991) 251

2 אלבץ אסר משפטים לא{ 2 ) תשס א (א) גילוי מסיבות רפואיות גילוי מסוג זה נחוץ לעתים כדי לצמצם את חששותיו ופחדיו של המטופל, להגביר אצלו את המוכנות וההסכמה לשתף פעולה במהלך הטיפול, או להזהיר אותו מהנזק שעלול להיגרם מהתנהגויות שהן מפריעות או פוגעות בטיפול. סוג זה של גילוי הואי אינטגרלי להגדרה של מקצוע הרפואה: הלק בלתי נפרד מתפקידו של הרופא הוא יצירת שיתוף הפעולה הנחוץ עם המטופל לשם ריפוי מוצלת ולצורך מניעת פגיעה של המטופל 2 בעצמו. טעם זה הוא הסיבה לכך שכאשר דן בית המשפט העליון הגרמני (Bundesgerichtshof) במקרה בו ךךמטולוג נתן מרשם לתרופה המכילה ארסן, מבלי לציין לחולה שצריכת מינון מעבר לסף מסוים עלולה לגרום להרעלה, 3 נפסק כי אין מדובר רק בפגם בהסכמה אלא ברשלנות רפואית. באורח דומה, כאשר מטופל עובר טיפול ארוך טווח ואינטנסיבי, אזי מטעמים רפויים הוא צריך ליידע אותו על משך הטיפול ולסבל הכרוך בו. כך, למשל, יש לברר עמו באיזו מידה הוא מסוגל להתמודד פסיכולוגית עם טיפולים קשים במיוחד, כגון בידוד לתקופה של שלושה חודשים במה שמכונה Life-Island (בועה אטומה המאפשרת תנאי חיים סטריליים ללא חיידקים) - שלב שהוא כמעט בלתי נמנע לאחר טיפול בלוקמיה באמצעות השתלת מח עצמות. כעיקרון, סוג זה של גילוי אינו נתון כיום לוויכוח בין רופאים למשפטנים. (ב) גילוי כדי לשמור על זכות ההחלטה העצמית של המטופל מחלוקת נסבה סביב הסוג השני של הגילוי - גילוי מידע כדי לאפשר למטופל לקבל החלטות באשר להמשך הטיפול. 4 גילוי זה נועד לאפשר למטופל לקבל החלטה שקולה מבחינתו בנוגע לסוג ומשך הטיפול שייעשה בו. החלטה זו יכולה לעתים להראות בלתי 5 הגיונית מנקודת מבטו של הרוכא המטפל. Schröder, Albin Eser, "Ärztliche Heilbehandlung," in Adolf Schönke & Horst 2 השוו Kommentar והאסמכתאות שם. ן 35, 25) 40 zum StGB ij 223, at ן ך Ü ) ed.,. BGH (Federal Supreme Court), 1970 Neue Juristische Wochenschrift (hereinafter: 3.NJW) 511 disclosure),(intervention במובן של מתן לגיטימציה 4 ל גילוי התערבות Gerd Geilen, Einwilligung לחדירה לשלמותו של מטופל בכלל, ראו und ärztliche Eser, supra note 2, 223 at \ 40; Adolf Laufs, ראו גם ;Äufklärungspflicht 50 (1963) B. Eisner, Die לבחינה משפטית השוואתית ראו.Arztrecht 4) 114 ן t h ed., 1988) Äufklärungspflicht des Arztes. Die Rechtslage in Deutschland, der Schweiz und den.usa (1992) BGH, 1956 NJW 1106; 29 BGHZ (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in 5 השוו Dieter Giesen & Katrin להתפתחות המצב המשפטי בפסיקה ראו גם.Zivilsachen) 46 (1958) Walter, "Ärztliche Äufklärungspflicht und Selbstbestimmungsrecht des Patienten," 252

3 משפטים לא( 2 ) תשס א הסכמה מדעת בחוק הגרמני ההנחה שבבסיס הגישה המשפטית, הדבקה גם בסוג הזה של גילוי, היא שבכל החלטה בעניין טיפול רפואי יש תמיד שני אינטרסים מתחרים או מתנגשים: בריאותו של המטופל והאוטונומיה שלו. מכיוון שמטרתו של הרופא המטפל, מעצם הגדרתו, היא לפעול לטובת המטופל, זכות המטופל להחלטה עצמית יכולה להיחשב בעיני ברופא למטרד שניתן להתעלם ממנו ללא קושי. התערבותו של החוק לטובת זכות ההחלטה של המטופל באה לנטרל מגמה זו ולהוות איזון הכרתי לפיתוי העומד בפני הרופא לבצע את הטיפול שהוא מוצא לנכון לבצע ללא ביקורת. במובן מסוים משרתת התערבות זו גם את הרופא, שכן מטופל יבטח יותר ברופא שמתייחס אליו כשותף אנושי ואחראי ולא כאל אובייקט רפואי. ייתכן כי הקושי של הרופאים בגרמניה עם תיאוריית הבחירה העצמית נובע, בין השאר, מהמבנה הדוגמטי של המשפט הפלילי הגרמני, הסותר לכאורה את הדימוי העצמי של הממסד הרפואי. 6 בתי המשפט בגרמניה קבעו לא פעם כי יש בטיפול הרפואי חלק מיסודות ההגדרה של גרימת חבלה, ולכן כדי להצדיקו נדרשת הסכמת המטופל - המותנית כשלעצמה בגילוי מתאים. 7 ואף אם עמדה שדיברה על הזהות שבין רופא לדוקר, 8 נראית מוגזמת, אך גם המלומדים אינם כולם מקבלים את עמדת בתי המשפט לפיה טיפול ללא הסכמה מהווה תקיפה. 9 ואולם עדיין, מעבר לדיון התיאורטי במעמדו של הרופא כלפי המטופל, המטרה האמיתית העומדת מול עיניו של בית המשפט היא השמירה על האוטונומיה של המטופל. בית המשפט העליון של גרמניה תיאר מטרה זו 10 בפסק הדין המפורסם בפרשת מיום (מ/ 1^0 ): Aktuelle Tendenzen in der Rechtsprechung Jura.zum Problem der Aufklärung," 50 Geburtshilfe und Frauenheilkunde 1 (1990) NJW1976 Hans-Ulrichהשוו Gallwas, "Zur Legitimation des ärztlichen Handelns," RGsr25, המשפטית הובאה Fußwurzelknochen-Fa ^חוותהדעת (1894) 375 Strafsachen).(Entscheidungen des Reichsgerichts in מאז פסיקה זו של בית המשפט של הרייך הגרמני ראו כל ניתוח, למטרת אבחון, ריפד, קוסמטיקה או למסרת מחקר, כממלא לפחות בכות את יסודות ההגדרה של גרימת חבלה שבעטיה יטל רופא להתחייב בדין, באשר במקרה של נזק חייב התפא בפיצויים בהתאם להוראות החוק האזרחי( n BGB ) (ראו סעיף,(BGB^ 823 ומחויב לשלם גם פיצויים בגין כאב וסבל(ראו סעיף,(BGB^ 847 ובמקרה של התנהגות ראויה לגנאי יבול התפא להיות אשם גם בפלילים בגין הפרת סעיף 223 לחוק העונשין הגרמני. לניתוח מפורט יותר של פסיקה זו, ובכלל זה גם פירוט של דעה מנוגדת בספרות, ראו.Eser, supra note 2, 223, at \ 27.Paul Bockelmann, Strafrecht (1968) 62 des Arztes 8 השוו.Eser, supra note 2, 223, at 9 30 ך 11, רופא (1958)10 11 Strafsachen) BGHSt (Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in ב הורשע בגרימת חבלה ברשלנות משום שביצע הסרה מוחלטת של רחמה של מטופלת בת 46 מבלי להבהיר לה מראש, כי ייתכן שהסרת גידול שרירי( myom ) יחייב תוצאה קיצונית זו. 253

4 אלבץ אסר משפטים לא 21 ן תשס א הזכות לשלמות גופנית, המובטחת בסעיף 2(2) רישא לחוק היסוד, חייבת גם להישמר במקרה שבו האדם עצמו מתנגד לפגוע בשלמותו הגופנית, אפילו אם ויתור זה יאפשר לו לצאת ממצב של סכנת חיים. איש אינו יכול לשים עצמו שופט למצב בו אדם אחר צריך לוותר על שלמותו הגופנית כדי לשמור על בריאותו. עקרון מנחה זה תופס גם לגבי הרופא. זוהי אכן זכותו הבסיסית וחובתו החשובה ביותר של הרופא לרפא את החולה ממחלתו, אך זכות וחובה אלה מוגבלות על ידי הזכות הבסיסית ביותר של המטופל בנוגע לאוטונומיה שלו על גופו. מצב שבו רופא, מתוקף סמכותו הבלתי מעורערת, ואפילו מסיבות רפואיות מוצדקות, מבצע ללא קבלת הסכמה מראש ניתוח שיש לו תוצאות בעלות משמעות באדם, שאת דעתו ניתן היה לקבל טרם הניתוח - מצב בזה מהווה התערבות בלתי חוקית בחירותו ובכבוד האדם של המטופל. גם לחולה המצוי בסכנת חיים יכולה להיות סיבה אנושית ומוסרית תקפה לסרב לניתוח, ואפילו אם 1 ניתוח זה הוא הדרך היחידה לפטור אותו ממחלתו.' יש לזכור מושכל ראשון זה, המקובל בדרך כלל לפחות בצורתו העקרונית, 12 באשר מחליטים לגבי טבעה והיקפה של חובת הגילוי. 2. העדר הסדר בחקיקה כפי שכבר ראינו, קיים בסיס חוקתי לדרישת ההסכמה, אבל העדר הסדרה מפורטת של הסוגיה מעורר כמה שאלות ביחס לדרישות להתקיימותה של הסכמה תקפה. גם כאשר קיימת התייחסות ספציפית לדרישה ההסכמה, היא נוגעת למקרים מיוחדים כגון הסכמה מדעת בנוגע לבדיקות סמים או סירוס, 13 ובמקרים אלה ההסדר בחוק מניח את קיומה של הסכמה מדעת ולא מבסס ומפרט את הדרישה עצמה. למעט חוק ההשתלות החדש משנת.BGHSt בפסיקה מאוחרת יותר (V350/1983 { N J סטה BGHM מעיקרון זה במידה מסוימת, כשהסביר ש רצונה של חולה, אשר התנגדה [לסיוע]. [וזיתה] זניחה, משום שחייה היו בסכנה ולא היתה לה שליטה עליהם"; יש לקוות כמובן שרצונו של החולה, שדורש כיבוד באופן בלתי תלוי ואוטונומי, לא ייפגע בעתיד על ידי פסיקה זו, אשר היא מוגבלת לנסיבותיה. חשוב לציץ, כי זמן קצר אחרי פסיקה זו, הרכב אחר של BGH n שלל כל"חובה משפטית לעכב אחר שרצונו החופשי הוא למות, אפילו במקרה של אדם שהוא ערב לשלומו של אחר, אם האדם הנדון מחליט באופן עצמאי להפסיק להלחם במותו אותו הוא רואה מתקרב, ורוצה לתת לאירועים המובילים לכך 117: להתרחש כ ד ר כ ם ;BGHNStz לדיון כללי בנושא ראו גם Strebewille", Albin Eser. M e d i z i n r e c h t (hereinafter: MedR) Arzneimittelgesetz [Pharmaceutical Law Act5 (בדיקות KastrG [Castration Law Act1 3 section (סירוס). 254

5 משפטים לא( 12 תשס א הסכמה מדעת בחוק הגרמני , כל הניסיונות להסדיר במסגרת החוק הפלילי את נושא ההתערבות הרפואית 15 וההסכמה מדעת לא נשאו פרי. כתוצאה מהעדר חקיקה מסודרת בעניין זה התפתחו דרישות ההסכמה בפסיקה. תהליך מורכב זה התאפיין בעיקר בטשטוש בין שאלת ההסכמה מדעת לשאלת הרשלנות הרפואית, שכן את האחרונה קשה להוכיח. 6, בעוד שבתביעת רשלנות רפואית נטל ההוכחה הוא על המטופל, הרי שבתביעות בגין העדר הסכמה מדעת מוטל נטל ההוכחה, שההסכמה שניתנה לטיפול היתה מספקת, על הרופא המטפל. לפיכך, מכיוון שקשה להוכיח רשלנות רפואית - בין השאר משום שקשה למצוא רופא שיעיד נגד עמיתו - מצבר של המטופל יהיה בדרך כלל טוב יותר אם יטען להעדר הסכמה מדעת מטעמים של גילוי חלקי או לקוי מצד הרופא, ובכך יעביר אליו את נטל ההוכחה. ואכן, הדיון בדרישות ההסכמה מדעת הפך לזירת המאבק העיקרית בין רופאים למטופלים. 3. הנחיות מקצועיות והקוד האת* לרופאים בחוק הגרמני אמנם חסר הסדר בדבר גילוי למטופלים, אולם הקוד האתי רפואי ברור הרבה יותר בנקודה זו: סעיף 3)a) 1 לקוד המקצועי של הרופאים הגרמנים 17 מגדיר את חובת יידוע המטופל ודורש הסכמה לביצוע פעולות שיכולות להשפיע על שלמותו הגופנית, אפילו אם פעולות אלו דרושות מבחינה רפואית. בהתאם לתקדימים המשפטיים, חובה זו נובעת מזכויותיו של המטופל לפיתוח אישיותו ולאוטונומיה. כפי שמראה פסיקה רבה של בתי המשפט בנוגע למסירת מידע והסכמה, 18 אין לפרש את.Transplantationsgesetz, [1997] 1 Bundesgesetzblatt Regierungs-Entwurf eines Strafgesetzbuches (E 1962), Bundestags-Drucksache 15 השוו IV/650, 38, 291, respectively 29, 230 Entwurf des Bundesjustizministeriums eines Albin Eser, "Zur Regelung der לדיון מפורט יותר ראו.Strafrechtsreformgesetzes Heilbehandlung in rechtsvergleichender Perspective," in Festschrift für Hans Joachim.Hirsch 465 (Thomas Weigend ed., 1999) Hugo Schmid, "Die Grundlagen der ärtzlichen Aufklärungspflicht," 1984 N M 16 השוו.2601; Hans-Ludwig Schreiber, supra note 5, at 2 l a 1 7 : ראו "Der Arzt hat das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu achten. Zur Behandlung bedarf er der Einwilligung des Patienten. Der Einwilligung hat grundsätzlich eine Aufklärung im persönlichen Gespräch vorauszugehen." בתרגום לעברית: הרופא חייב לכבד את זכות המטופל להחלטה עצמית. הסכמת המטופל מחויבת לשם טיפול. כעיקרון, הסבר בשיחה אישית הינו תנא מוקדם להסכמה". 223, 2,,Eser, supra note ובן בפסקי דין Aufklärung und 18 פיעים ב 47 ך Einwilligung im Arztrecht (ESA). Entscheidungssammlung - Deutsche Urteile seit 1894 (Erwin Deutsch, Monika Hartl & Thomas Carstenesen eds., 1987); Bernhard Giese, Medizinschaden und Arzthaftpßicht (1988); Klaus Ulsenheimer, Rechtliche 255

6 אלבין אסר משפטים לא( 2) תשס א החוק בעניין זה בצמצום: נסיבותיו הייחודיות של כל מקרה לגופו קובעות את סוג הגילוי הרפואי הנדרש לשם ההסכמה, את צורתו, אופיו, היקפו וכמותו. למרות הערפול שבהגדרה זו, המידע המנחה שמפיצים כיום ארגונים רפואיים שונים בגרמניה, 19 יכול לסייע בהגדרת המסגרת המשפטית הקונקרטית של הנושא. בהמשך המאמר תערך הבחנה בין התנא ם המוקדמים להסכמת המטופל, שיידונו בפרק ב, לבין הדרישות של הגילוי הרפואי, שיידונו בפרק ג. בפרק ד נדון בתמצית בבעיה המיוחדת של סיום טיפול נמרץ. ג. התנאים המוקדמיס להסכמת המטופל 1. הזכות והיכולת להחליט (א) כשדות וכשירות באופן עקרוני, למטופל יש זכות אישית להסכים לטיפול או להימנע ממנו. מאחר שהסכמת המטופל נוגעת לשלמותו הגופנית, זכות זו אינה תלויה בכשרותו המשפטית כמשמעותה בדין האזרחי או הפלילי, אלא ביכולתו של המטופל להבין ולשפוט את מצבו. תפיסת המציאות עלולה להיפגע גם אצל בוגר נורמלי, למשל כאשר הוא מרוכז בכאביו במידה כזו שיכולתו להבין את מצבו פוחתת משמעותית. מצד שני, קטין או חולה נפש מסוגלים לבטא הסכמה תקפה, אם ביכולתם לשקול את היתרונות והחסרונות של Dieter Giesen, כן ראו.Probleme in Geburtshtife und Gynäkologie (1990) "Arzthaftungsrecht. Die zivilrechtliche Haftung aus mediziner Behandlung in der Bundesrepublik Deutschland," in Österreich und der Schweiz (1990); Dieter Giesen, "Zwischen Patientwohl und Patientwille. Aufklarungsrechtüche Entwicklungen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung Deutschlands, Österreichs und der Schweiz in rechtsvergleichender Sicht. Eine Bestandsaufnahme," 1987 Juristenzeitung 282; Bernd- Rudiger Kern & Adolf Laufs, Die Ärztliche Aufklärungspflicht unter besonderer.berücksichtigung der richterlichen Spruchpraxis (1983), ( B u n d e s ä r z t e k a m m e r ) 1 9 ;"Empfehlungen zur Patientenaufklärung," 87 Deutsches Ärzteblatt C-807 (1990) Deutsche Krankenhausgesell schaftvi של ;"Hinweise und pfchlungen zur HlV-infektion" 1988 שנתקבלה בשיתוף פעולה ההסתדרות הרפואית הפדרלית ופורסם 2 Der Bundes Deutschen ההמלצה המשותפת של הההסתדרות הרפואית הפדרלית -,Frauenarzt 272 "Richtlinien zur Aufklärung der מהי 12 באוקטובר,1984 Krankenhausgesellschaft Krankenhauspatienten über vorgesehene Maßnahmen," 82 Deutsches Ärzteblatt 1272 ) ר א ו גם zur1985). Bernd-Rüdiger Kern & Adolf Laufs, "Grundregeln.Autklärungspflicht des Arztes," 53 Der Chirurg 807 (1982) 256

7 משפטים לא[ 2 ) תשס א הסכמה מדעת בחוק הגרמני הטיפול המוצע ולהעריך את השפעותיו. בעניינים שגרתיים כגון בדיקת דם 20 או טיפול בהצטננות נהוג לקבל את הסכמתם של קטינים מעל גיל לעומת זאת, אין מצפים מקטינים להבין את משמעותם של ניתוחים גדולים ואת ההשפעות ארוכות הטווח של עיקור. 22 יש מקרים שלגביהם מכירים ביכולת ההסכמה של קטין, ואז אין צורך בקבלת רשות מאת האפוטרופוס, אולם בשאר המקרים נדרשת הסכמתם של שני ההורים לטיפול בקטין. מן העבר השני, אם המטופל איננו בר דעת מפאת גילו המופלג או מפאת מחלה, נדרשת הסכמתו של מי שאחראי עליו מבחינה משפטית. (ב) הסכמה משתמעת לעתים אין אפשרות לקבל את הסכמת.ההורים או אפוטרופוס אחר, בין משום שאין אפשרות רפואית להמתין לקבלתה - למשל במקרה של אובדן הכרה - ובין משום שלא ניתן ליצור עמם קשר. במקרים כאלה ניתן לטעון להסכמה משתמעת, רק אם מי שהסכמתו נדרשת לא התבטא בעבר באופן ספציפי נגד הטיפול המוצע. בהקשר זה חשוב להדגיש שתי נקודות: ראשית, הסכמה משתמעת זו אינה מוגבלת לשאלות של חיים ומוות; ושנית, שדעתם של קרובים יכולה להיות רלבנטית לבירור רצונו של המטופל, אבל אין בה כדי להוות תחליף להסכמתו של האחראי על פי דין(הורה או אפוטרופוס אחר). 23 גם בקריטריונים אובייקטיביים - כגון האינטרסים של האדם הסביר והבנתו את הניתוח המתוכנן - אין לראות גילויים של הסכמה, וניתן רק להסתייע בהם לקביעת רצונו המשוער של המטופל. אם אץ עדויות סותרות, ניתן לקבוע שקיימת התאמה בין דעתו של האדם הסביר לבין רצונו המשוער של המטופל. 24 הסכמה משתמעת זו היא חשובה במקרים של גילוי מצומצם והתמשכות ההתערבות הרפואית. HIV ראו Heiko H. Lesch, "Die strafrechtliche 20 ים בנוגע לבדיקות.Einwilligung beim HIV-Antikörpertest an Minderjährigen," 1989 A7W2309 Ursula Grömig, "Die Verordnung der 21 ו.Anti-Baby-Pille durch den Arzt, insbesondere an Minderjährige," 1791 NJJV231 Kerstin Reiserer, 22 "Schwangerschaftsabbruch durch Minderjährige im Detschland," 1991 Zeitschrift für.das gesamte Familienrecht 1136 wills) diving של המטופל היארק אינדיקציה לבירור מצבו האמיתי בזמן 23 כשם שצוואה בחיים ההתערבות. לדיון מפורט יותר ראו Hans-Dieter Hiersche, "Das Recht des Menschen auf seinen würdigen Tod," 1987 MedR 83; Arthur Kaufmann, "Euthanasie - Selbsttötung -Tötung auf Verlangen", 1983 MedR 123; Detlev Sternberg-Lieben, "Strafbarkeit des Eser, ראו גם ;Arztes bei Verstoß gegen einen Patienten Testament," 1985 NJJV 2734 supra note 2, 211 at והאסמכתאות שם; בנוגע למצב בשוי ץ ראו, Heine Günter 28 ך."Sterbehilfe als rechtliches Problem," 1986 Juristischer Rundschau BGHSt

8 אלבין אסר משפטים לא( 2 ) תשס א 2. הצהרת הסכמה לפני התערבות רפואית כדי להצדיק טיפול רפואי חודרני נדרשת הסכמה מראש שהיא בת תוקף בזמן הטיפול. הסכמה זו צריכה להינתן מפורשות או להשתמע מהתנהגות חד משמעית. במקרים שבהם המטופל מתחיל את הטיפול לאחר מתן הסכמה מפורשת, ניתן להסיק את הסכמתו לפעולת המשך, דהיינו התערבות רפוא ת נוספת, גם אם לא נתן הצהרת הסכמה אבל הוא משתתף בטיפול באופן פעיל. הצהרת הסכמה ניתנת מטבעה לביטול, 25 אבל ביטול כזה יהא תקף, רק אם לא נגרם כתוצאה מזעזוע פתאומי או מפחד חולף, ורק אם אפשר לפרש אותה כרצונו הכן והסופי של המטופל. התערבות רפואית, המתבצעת למרות ביטול אמיתי כזה של ההסכמה, מהווה גרימת חבלה, אם כי ניתן להצדיקה בהתאם לעקרונות המשך הטיפול אם אי ביצועה, כלומר אם הפסקת הטיפול, יגרור סכנה ממשית למות המטופל. 3. הסכמה רצונית ומודעת על ההסכמה להעשות באופן חופשי וללא כל פגם ברצון, ולכן הסכמה שהושגה כתוצאה מלחץ, משידול, מהצגה מוטעית של הדברים או על בסיס טעות - בטלה. לא כל טעות תשפיע על ההסכמה, אלא רק טעויות הקשורות בגוף, שהוא האינטרס המשפטי המוגן בעבירת התקיפה, למשל כאשר יש מחסור באינדיקציות ביחס למצב הרפואי הנטען. לעומת זאת, כאשר ההסכמה נובעת מטעות במניע, כגון אי הבנה בנוגע למחיר הטיפול או כיסוי הביטוח הרפואי, הסבר בלתי מספיק של העלות או צדדים כספיים אחרים של הטיפולים, ניתן אולי לטעון להפרה אזרחית של החוזה, 26 אבל אין בכך כדי לבסס הרשעה בגרימת חבלה, אלא אם ההסכמה התקבלה במירמה. גם הכישורים של מבצע הטיפול אינם משפיעים בדרך כלל על טיב ההסכמה. אם ההםבמה ניתנה מתוך תפיסה מוטעית שהטיפול יתבצע על ידי רופא, אך טיפול כזה המתבצע ברגיל על ידי אסיסטנטים רפואיים, הטעות לא תשפיע על ההסכמה (וזאת בניגוד למצב שבו מדובר בטיפול השמור לרופאים בלבד). תוקף ההסכמה גם אינו מושפע מטעות ביחס לניסיונו של הרופא המטפל או אי ועדעה למטופל שהרופא מבצע את הטיפול בפעם הראשונה, אלא אם עובדה זו מהווה גורם סיכון. 27 ולעומת זאת, אם הגביל המטופל את הטיפול בו לרופא ספציפי, התעלמות מדרישה זו תאיין את ההסכמה.. Arzneimittelgesetz [PharmaceuticalAct2. sec Der Bchandlungsvertag und die wirtschaftliche Aufklärung", Michael F e h s 115; Lutz Füllgraf, "Zur wirtschaftlichen Aulklärungspflicht des Arztes," 1984MedR 2619; Günter Solbach, "'Aufklärung' des Patienten über wirtschaftliche Aspekte.M/lf?," 1986 Juristische Arbeitsblätter419.derBeha Die Anfängeroperation: Aufklärung, Organisation, Haftung und" Erwinראו Deutsch, ", I984A7F65.Beweislastumkehr 258

9 משפטים לא( 2 ) תשס א הסכמה מדעת בחוק הגרמני כשם שהמטופל רשאי להחליט, אם לבצע את הניתוח, כך חובה לתת לו את האפשרות לבחור, במסגרת המגבלות של חופש החוזים, מי יעניק לו את הטיפול. ג. דדישות הגילה 1. מידת הגילוי כדי שהסכמת המטופל תהיה נקיה מכל פגם נדרש הסבר הולם מאת הרופא. ואכן, ההסבר - הגילוי - נועד לוודא שלפחות המהות הבסיסית, המשמעויות והתוצאות של הטיפול יהיו בהירים במידה כזו שהמטופל יוכל לשקול את יתרונותיו ואת חסרונותיו של הטיפול. 28 אם המטופל אינו מבין בעצמו את חשיבותן של נסיבות מסוימות או שאינו מייהס להן חשיבות, 29 תהא זו תמיד חובתו של הרופא להאיר בפניו את הנסיבות שמטופל 31 סביר י< 3 יראה כחשובות. יודגש, כי ממדי הגילוי אינם מופשטים אלא נקבעים על פי המקרה הקונקרטי. באופן כללי ניתן לומר, שמידת הפירוט צריכה לעלות ככל שיורדת דרגת הדחיפות של הטיפול, וככל שהטיפול הרפואי בו מדובר הוא בר דחיה ופחות דוחק, כך גדל היקפה של חובת הגילוי. 32 אמירה כללית זו נכונה במיוחד לטיפולים שנעשים למניעת הריון, לטיפולים שמטרתם אבחון או לטיפולים קוסמטיים בלבד. מצד שני, די יהיה בהסבר כללי בלבד כאשר מדובר בפעולה שאין לדחותה או שהיא מצילת חיים; 33 אולם גם במקרים אלה - כמו גם במקרים שבהם אין דרך טיפול חלופית - עדיין יש צורך בגילוי. מטופל סביר אף יצטרך לשקול סיכונים מסוימים ביתר שאת ככל שמצבו חמור יותר וההתערבות הרפואית מורכבת יותר. הגם שמידת המידע הנדרש לצורך מתן הסבר מספק יכול להיות מושפע מהערכה סובייקטיבית של המטופל ומדעתו של הרופא, היקף הגילוי נקבע בעיקרו על פי הידע הרפואי הקיים בעת הגילוי, כפי שהוא מתואר בספרות הרפואית הרלוונטית. בכל מקרה, כאשר גילוי מפורט וממושך יהווה עבור המטופל סיכון גדול יותר מהטיפול עצמו, יש לצמצם את ההסבר. מעבר לעקרונות המקובלים שפורטו לעיל קיימים, ישנם כמה עניינים ספציפיים שהמטופל צריך להיות מודע אליהם, ואלה יפורטו להלן..BVerfG, 1979 A^r [ חוקהסירוס) 3 sec. 1 KastrG 29 ראו לדוגמה [983 Juristen," Erich Steffen, "Der 'verständige Patient' aus der Sicht des 30 ראו MedR 88.BVerfG, 1979 NJW 1925, BGHSt 379, Ibid

10 אלבין אסר משפטים לא( 2 ] תשס א 2. הסבר על טבעה של ההתערבות הרפואית ועל חלופות אפשריות ראשית על המטופל להיות מודע למהות הטיפול ולדחיפותו. במסגרת זו יש ליידע את המטופל אם הטיפול כרוך בנטילת דם, בכריתת איבר או בהקרנה, ואם ההתערבות נועדה לשם אבחון, סטטיסטיקה, ניסוי או ריפוי. כך, למשל, בדיקות AIDS I HIV מכוסות על ידי ההסכמה הכללית לטיכול ובדיקה ואינן טעונות הסכמה נפרדת, בהנחה שהן נזכרות לפחות כחלק מהבדיקה או הט פול הראויים מבחינה מקצועית עבור הבעיה בגינה ביקש המטופל טיפול: 34 לפיכך, לא תימצא בדרך כלל הסכמה, מקום שניטלה ממטופל דגימת דם ונבדקה, רק לשם הגנת הרופא והצוות הרפואי, וכך גם במקרים של בדיקות כפויות. עניין שני שהמטופל צריך להיות מודע אליו הוא קיומן של דרכי טיפול חלופיות. לרופא יש שיקול דעת בבחירת הטיפול, כל עוד דרכי הטיפול השונות הן שכיחות ובעלות סיכויי הצלחה שווים. לעומת זאת, כאשר לכל שיטה יש אופי, תוצאות וסיכונים משלה, יש ליידע את המטופל לגבי דרכי טיפול חלופ ות. כך יהיה, למשל, בבחירה בין מתן תרופות באופן אוראלי לבין מתן תרופות בזריקה תוך שרירית, בין הרדמה כללית לבין הרדמה מקומית, בין סוגים שונים של עיקור שלכל אחד מהם סיכויי כשל משלו, אך בין שיטות לידה שונות שלכל אחת אופייה וכיכוניה. במקרים כגון אלה מוצב המטופל בפני חלופות אמיתיות שעליו לבחור ביניהן. נושא שלישי שהכרחי ליידע לגביו את המטופל נוגע להשפעה של ההתערבות הרפואית. הכוונה היא לכאבים הנלווים לטיפול או לתוצאותיו, למצבו וליכולותיו של המטופל לאחר הטיפול, לתוצאות בלתי נמנעות או שכיחות של הטיפול וכדומה. חשוב לציין, כי אם הטיפול בוצע בהעדר אינדיקציה רפואית לנחיצותו, אזי ההסבר שניתן אודות מהותו, דרכי הטיפול החלופיות, תוצאותיו והסיכונים הכרוכים בו - אינו תקף. 3. גילוי סיכונים שאלה היא, באיזו מידה יש ליידע את המטופל בנוגע לסיכונים ולתופעות לוואי בלתי רצויות. גם בעניין זה קיימת מחלוקת בין הגישה הרפואית לגישה המשפטית. על פי הגישה הרפואית, מטופל המפקיד את עצמו בידי רופא יסכים לרוב עם החלטותיו של הרופא, כל עוד הן נובעות מסיבה רפואית, ויהיה מוכן לשתף פעולה עם שיטת הטיפול שיבחר הרופא. על פי הגישה המשפטית, יש לגלות למטופל את כל התוצאות הטיפוסיות כפי שמפורט אצל Ärztliche Erfahrungen und rechtliche Fragen," 1987 MedR 260; Heiko H. Lesch, "Die strafrechtlicheeinwilligungb beim HIV-Antikörpertest an Minder]ährigen," 1989 NJIV 2309; Detlev Sternberg-, "Strafbarkeit eigenmächtiger Genomanalyse," 1990 Goltdammer's Archiv fürlieben AIDS undstrafrecht",wolfram H. E b e r b a c h, MedR

11 משפטים לא> 2 ) תשס יא הסכמה מדעת בחוק הגרמני של הטיפול, כפי שהן עולות מהניסיון ומהידע הרפואי, כדי שיוכל לשקול ולבחור את שיטת הטיפול. עד לא מזמן הדעה הרווחת הייתה כי תוצאות טיפוסיות הן התוצאות והסיכונים הספציפיים של הטיפול, המופיעים בתדירות סטטיסטית מסוימת. לאחרונה נסוגו בתי המשפט מעמדה זו, ובצדק. נקבע, כי לא די במובהקות הסטטיסטית או בהסתברות הספציפית לכשעצמן, אלא - בהתחשב בדתיפות הטיפול ובםיכונים שבהימנעות ממנו - יש לבדוק, אם הסיכונים השנויים במחלוקת יכולים באמת להשפיע על החלטתו של האדם הסביר, ואם כן באיזו מידה. התוצאה של עמדה זו היא שיש לגלות למטופל אפילו סיכונים נדירים, אם התממשותם תפגע בבריאותו או באורח חייו, והרופא סבור שאלמלא הגילוי המטופל לא היה מתחשב בהם. לעומת זאת, אין צורך לכלול בהסבר הקדם טיפולי תוצאות וסיכונים שהניסיון הכללי מייחס לכל ניתוח, או שבמידת הצורך ניתן לטפל בהם באמצעים מקובלים רפואיים. כמו כן מיותר להתייחם לסיכונים שעלולים להיגרם עקב משגה בטיפול, משום שממילא הסכמת המטופל אינה כוללת מקרים כאלה. 35 באופן כללי אין צורך להסביר את הסיכונים עד הפרט האחרון, ודי לציין אותם באופן כללי Zügen").("in groben בניתוחים שכיחים, שמהלכם ומורכבותם ידועים היטב לציבור, הרופא יכול להסתפק בהסברים קצרים, ובמקרים מסוימים תספיק השוואה פשוטה לסיכונים בהליך דומה. למרות כל האמור, העיקרון הבסיסי קובע שההסבר צריך להיות רחב יותר ככל שקטנה דחיפות הטיפול, כאשר יש אפשרות לבחור בין שיטות שונות שםיכוניהן שווים, או אם שיטה בדוקה עומדת להתחלף בשיטה ניסויית. בנוסף, כמובן שיש לציין את הסיכונים בסוגי המקרים הבאים: (א) כאשר הסיכונים יכולים להיות בעלי חשיבות מיוחדת למטופל מסיבות אישיות, כגון השפעה על הקול או על יכולת הדיבור של שחקן, מורה לפיתוח קול או איש מכירות של חברה; (ב) כאשר חדשנותה שיטת הטיפול מקשה על הערכת הסיכונים! (ג) כאשר כבר נמתחה ביקורת רצינית על סוג טיפול מסוים; (ד) כאשר הצוות המטפל חסר ניסיון; (ה) כאשר קיימים סיכונים ספציפיים הנלווים למכלול תוכנית הריפוי (למשל: משך עבודה קצר יותר בהשתלת קוצבי לב משופצים להבדיל מקוצבי לב חדשים). לסיכום, על פי ההשקפה המקובלת על המשפטנים, הסבר הסיכונים יהיה מושלם כאשר האדם הסביר במצב הנתון אינו יכול לצפות למידע נוסף. לכן המטופל לא צריך להיות מיודע לכל סכנה אשר מתרחשת לעתים נדירות ביותר ואשר התרחשותה במקרה הספציפי שלו היא כל כך בלתי סבירה, שלגבי אדם סביר בסיטואציה הזאת, הדבר לא ישפיע ברצינות על ההחלטה להסכים לטיפול... בדומה, הסבר יכול להיות מיותר, כאשר תופעות הלוואי שעלולות להתרחש כתוצאה מהטיפול הן פחות חמורות מהמצב ראו גם Aulklärung über Behandlungsfchler: Rechtspflicht gegen über. N J I VT\demPatienten o 261

12 אלבץ אסר משפטים לא 21 ו תשס א ללא הטיפול במידה כזו, שעבור האדם הסביר במצבו של המטופל הן לא תיראנה 36 כשיקולים חשובים בבחירה, אם לעבור את הטיפול, אם לאו. 4. גילוי הדיאגנוזה על פי הדעה הרווחת, בדרך כלל צריך הרופא לתת הסבר על האבחון, 37 והחריג לחובה זו הוא מצב שבו ההלם של המטופל עקב גילוי הדיאגנוזה יגרור נזק חמור ובלתי הפיך. לדעתי, אמנם, בהעדר הסכם מפורש בדבר יידוע המטופל, גילוי הדיאגנוזה יכול להתבסס על הנחת היסוד של האתיקה הרפואית בדבר יותר אמת ליד מיטת החולה bedside"),("more truth at the וכך גילוי זה יתפקד כסוג של גילוי לשם ההכרה העצמית (" disclosure ("self-realization של המטופל, אך גילוי זה לא יחשב מחוייב מבחינה משפטית כחלק מ מידע לשם החלטה עצמית של המטופל "self-) 39 " 38 information) determination במובן, המונע מן המטופל להחליט החלטה אחראית. גילוי האבחון, כמו גם מסירת ממצאים, נדרש כתנאי מוקדם להסכמה תקפה, רק מקום שהאבחון הוא חשוב לצורך שקילת היתרונות והחסרונות של הניתוח, כפי שנדרש בעניין 40 הספציפי מטיבו של הטיפול או מעניינו המיוחד של המטופל. בכל מקרה נדרש רופא שמחויב למסור את האבחון למטופל שמצבו חמור, לעשות זאת באופן מתחשב. דרך מסירת המידע יכולה להיות חשובה להחלטה בדבר המשך הטיפול, למשל כאשר האבחון אינו ודאי. במקרים כאלה על הרופא ליידע את המטופל בנוגע לרמת אמינותם של הממצאים. בשני מקרים תוגבל זכותו של המטופל לגילוי האבחון: כאשר האבחון אינו ודאי אך תוצאותיו הן כביכול סופניות, וכאשר הגילוי עצמו עלול להזיק לו. 5. הגבלות על חוגת היידוע חובת הגילוי עלולה להרתיע רופאים, בין השאר משום שהיא מטילה נטל כבד הן על הרופא והן על המטופל. אולם, מה שבתחילה נראה בעומס יתר מתגלה כםביר כאשר.BGH, 1963 NJW 393, RGSt 181, 182; Herbert Tröndle, in Eduard Dreher & Herbert Trondle, StGB m 37 ראו 223, at ן 9 k (45th ed., 1991); Flans-Joachim Hirsch, in Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, (10th. ed., Hans-Heinrich Jescheck, Wolfgang Rub & Gunter Wilms eds., 1980), 226a, at <\ 24; Eckhard Horn, in Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch. 226a, at 14 ן (Hans-Joachim Rudolphi, Eckhard Horn & Erich Samson eds., 1990). 3 8 ראו חלק א. 1.(ב) לעיל Albin Eser, "Medizin und Strafrecht: Eine schutzgutorientierte Problemübersicht," Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 1, 17 (1985) Wilhelm Bamikel, "Die Aufklärungspflicht des Arztes 40 גנוזה, ראו גם.über die Diadnose des Patienten," 1986 Versicherungsrecht

13 משפטים לא( 12 תשס א הסכמה מדעונ בחוק הגרמני נחשפים הסייגים לחובת הגילוי. קיימות שלוש סיבות, שיפורטו להלן, שבעטיין תוגבל או אף תישלל החובה ליידע: (א) החובה לדאוג למטופל; (ב) חובת המטופל לשאול; (ג) ויתור של המטופל על זכותו להיות מיודע. (א) החובח לדאוג למטופל במקרים מיוחדים המחויבות ליידע מטופל תצומצם או תבוטל עקב החובה לדאוג לו: באשר קיים חשש שתגובת המטופל תהיה חמורה יותר מהפגיעה בזכותו לבחירה עצמית. 41 סייג זה לחובת הגילוי מבוסס על אותו רציונל המכונה הפריבילגיה הטיפולית או החירות הטיפולית ( privilege.(therapeutic מונח שגוי זה מעורר את ההתרשמות כאילו הגבלת חובתו של הרופא ליידע את החולה נובעת מאיזו פריביליגיה" שנתונה לו. למעשה זכות זו נובעת מהתייחסות לחובה הייחודית לדאוג לכל חולה. קיימת מחלוקת לגבי הגדרתה של תגובת המטופל שתצדיק הגבלה של הגילוי. בעוד ההשקפה המקובלת על בתי המשפט היא, כי ניתן להשעות את החובה ליידע את המטופל רק כאשר השעיה כזו יכולה להביא לנזק חמור ובלתי ניתן לתיקון לבריאותו, וסתם הרעה במצב הרוח או במצב הכללי אינם מצדיקים המנעות מגילוי, הדעה המקובלת בקרב כותבים היא, כי ניתן להגביל את הגילוי גם כאשר הוא עלול לגרור דיכאון חמור ולא חולף, פגיעה חמורה בבריאות או סכנה ממשית לפגיעה בהצלחת הטיפול. אני מסכים לגישה זו, ובלבד שהנחות כלליות ומעורפלות לא יספיקו כדי להניח קיומן של סכנות המונעות גילוי; הנחות אלה חייבות להיות מבוססות על ראיות בדורות וחד משמעיות, וזאת כדי שחובת הגילוי לא תשאר חובה בעלמא גרידא. (ב) הגבלת חובת הגילוי גגלל מומחיות המטופל אין צורך בהסבר מעמיק כאשר המטופל מיודע ממקור אחר דוגמת מומחיות עצמית, התייעצויות קודמות עם רופאים אחרים או התנסות במקרים דומים בהיסטוריה הרפואית שלו. 42 מובן, למשל, כי לרופא שמבצע את הניתוח אסור לסמוך ולהניח, כי הרופא שהפנה אליו את המטופל כבר יידע אותו. הוא יוכל לוותר על ההסבר, רק אם קיים בסיס עובדתי לכך שהמטופל כבר מיודע, וכדי להגיע לבסיס עובדתי זה יש לתחקר את המטופל ולברר עד כמה הוא מיודע. מצד שני, בהתחשב ברמת ההשכלה והאינטליגנציה של המטופל, אפשר לצפות ממטופל שברשותו מידע חלקי בלבד לשאול שאלות ולברר פרטים כדי להשלים את המידע החסר לו. Erwin Deutsch, "Das therapeutische Privileg des Arztes: Nichtaufklärung 41 ראו גם.zugunsten des Patienten, 1980 NJW 1305 Bemd-Rudiger Kern, "Aufklärungspflicht und wissender Patient," 1986 MedR 42 השוו

14 אלביו אסר משפטים לא! 2 ו תשס א (ג) ויתור של המטופל על זכותו להחליט בדבר הטיפול בו כאשר המטופל באופן מוחלט בותר לוותר על זכותו לגילוי, ניתן לוותר על ההסבר. ניתן להעלות על הדעת אף ויתור שבשתיקה, במיוחד כאשר טיפולים ממושכים מהווים בסים ליחסי אמון בין הרופא למטופל, ומאפשרים לרופא להניח שהבהירה והיישום של הטיפול מופקדים בידיו. עם זאת, אין להניח כי המטופל ויתר על זכותו, כאשר מתוך ביישנות או התנהגות המביעה אמון הוא נמנע מחקירה ובירור: ייתכן כי התנהגויות אלה מסתירות אי ודאות או ניסיון להדחיק פהדים ללא רצון אמיתי לוותר על זכות ההחלטה. הדברים נכונים גם לגבי אנשים מרקע פשוט, שעבודם ממלא הרופא תפקיד אבהי. בהתחשב בכך שוויתור על זכות ההחלטה הוא חריג, יש לבחון בזהירות ובקפדנות רבים ויתור כזה, ובכל מקרה של ספק על הרופא לבצע את התשאול המתאים כדי לוודא אם המטופל רוצה לוותר על זכותו לגילוי ולהחלטה, ובאיזו מידה הוא רוצה לוותר עליהן. ויתור על זכויות 43 אלה כתנאי מוקדם שקבע הרוכא לטיפול אינו אתי ולכן חסר תוקף. 6. מי צייד לגלות ולמי! המטופל הוא שצריך להסכים לטיפול, ולכן הוא גם בעל הזכות להסכים. משום כך, בן זוג או קרוב אחר איננו יכול באופן אוטומטי לתפוס את מקומו של המטופל כמקבל המידע. 44 אם מסיבה כלשהי המטופל איננו מסוגל לתת הסכמתו, אזי האפוטרופוס - המשגיח, ההורה או כל מי שמבחינה משפטית מוסמך להסכים בשמו - חייב לקבל את המידע הרפואי. מטופל שאינו כשיר להסכמה אבל רוצה להיות מעודכן בנוגע לטיפול המיועד צריך להיות נוכח בעת ההתייעצות והגילוי, וזאת בשל זכותו לשלמות גופנית. כאשר ניתן להעריך שקטין הוא בוגר דיו כדי להבין את מהות הטיפול ותוצאותיו, ולכן גם מוסמך להסכים, הוא זכאי לגילוי ההולם את גילו ואת רמתו. 45 יצוין, כי קיים תקדים משפטי הקובע, שבמקרים קשים ולא דחופים, יש לעדכן גם את ההורים ולבקש את 46 הסכמתם. חובת הגילוי מונחת לפתחו של הרופא האחראי על ביצוע הטיפול או הניתוח, והוא יכול להאציל חובה זו על אישיות רפואית אחרת ובמקרים מסוימים גם על אישיות לא רפואית. עם זאת, יש להקפיד על כך שמוסר המידע יהיה גם בעל ידע ומומחיות מספיקים אודות הניתוח והמטופל. בגילוי מואצל כזה האחריות על הפיקוח מוטלת על הרופא Haftungsfreisteilung von Arzt oder Klinik und גם" Verzichtauf Erwinראו Aufklärung durch Unterschrift des Patienten," 1983 NJW 1351; Hand-Jürgen Roßner,," 1990 NJW2291."Verzicht des Patienten au Aufklärung (nur) der Angehörigen des Patientenreicht" לדוגמה Bertramראו Ko," 1990 Westfälisches Ärzteblatt154.nichtaus Grundsätze zuraufklärungspflicht" מעמיק בנושא זה ראו Wolframלדיון," 1986 MedR 14.bei nicht voll G.NJW1972, 335 B G 264

15 משפטים לא( 2 ) תשס א הסכמה מדעת בחוק הגרמני האחראי או על מנהל המוסד הרפואי. מקום שקיימת חלוקת תפקידים לצוות הרפואי, הרופא המנתח יכול לסמוך ללא עוררין על רופא מן הצוות, דוגמת הרופא המרדים, כאשר מדובר בצוות מתואם המתפקד היטב. חשוב להדגיש, שאפילו הוכחה של גילוי חלקי יכולה להוביל להרשעה פלילית בתקיפה, אם המטופל לא היה מסכים לטיפול במקרה שהגילוי היה מתנהל כמו שצריך. אי אפשר לבטל דרישת קשר סיבתי זו בטענות שמטופל סביר היה מסכים לאחר הגילוי המלא לטיפול, שהמטופל היה חייב לעבור את הניתוח בכל מקרה, או שהמטופל לא היה מתעקש על טיפול אך ורק במרפאה נודעת, אם היה יודע מראש את הסיכונים: המבחן הסיבתי מושפע פחות משיקולים כליים ויותר מהחלטתו הממשית של המטופל 47 הספציפי. 7. אופן הגילוי (א) דרד ושיטה יידוע המטופל הוא חלק בסיסי מהטיפול ולכן עליו להתבצע בשיחה אישית בין הרופא למטופל ולא, למשל, במסירת עלון מידע. אין להוציא מכלל אפשרות גילוי סטנדרטי דרך דפי הסבר וטפסים, כל עוד הם מובנים להדיוט, ולא יבואו במקום ההוועצות ברופא, אלא אך כדי ללוות אותה ולתמוך בה. יש לבחון את ביצוע הגילוי מנקודת המבט של מקבל המידע, ויש להתחשב בשיקולים אישיים: לא כל המטופלים רוצים להיות מיודעים על כל הסיכונים הנדירים; מצד שני, יש להעניק לרופא המיידע חופש מסוים בהחלטה איך להציג את האינפורמציה. חוקים קשיתים ותקנות מקצועיות בנושא זה קרוב לוודאי שיפריעו לחירותו הבסיסית של הרופא, ולכן אינם רצויים. (ב) הזמן המתאים לשיחת הגילוי הגילוי צריך להתבצע בזמן שבו המטופל עדיין יכול להבין ולקבל התלטה מבוססת, מוקדם ככל הניתן לפני הטיפול, כדי שלמטופל תהיה שהות לבחור ולהחליט. לפיכך, אין לגלות תוצאות פוטנציאליות קשות של ניתוח רק על שולחן הניתוחים או מעט לפני 48 כן; לעומת זאת, במועד זה ניתן להסביר על אופיו של טיפול קטן. (ג) תיעוד של שיחת הגילוי למרות שהגילוי וההסכמה אינם מוגבלים לאופן מסוים, יש צורך בתיעוד כלשהו שלהם Aufklänmgspflicht und Zurechungs", Erwin D e u t c h," 1989 NJW 2313.Zusammenhang Der Zeitpunkt der ärztlichen Aufklärung und die antizipierte" Erwinראו Deutch, NJW1993 ; 312 לפסיקהעדכנית ראו BGH, NJW919 וכן ניתוח של פסק הדין מאת,Dieter Giesen שם. 265

16 אלבין אסר משפטים לא( 2 ו תשס א בתיק הרפואי. יחד עם זאת, השימוש בטפסים, שהמטופל חותם עליהם מעורר קושי, משום שבכלל טפסים אלו אינם ממלאים את דרישות הגילוי עבור מטופלים ספציפיים, והם אינם תקפים משפטית, אם כל מה שיש בהם הוא הצהרה כללית בדבר הסכמת המטופל; כדי שיהיו תקפים עליהם להיות מותאים אישית למטופל ספציפי ולסיכונים של טיפול מסוים. מאחר שטופס הגילוי הסטנדרטי רק מציין שנמסר מידע, הרי שכאשר רופא רוצה לתעד גילוי בעל פה, באופן ברור ובהיקף מספיק, עדיף שיבקש מרופא עמית או מעוזר לא רפואית להיות עד להתייעצות ולחתום על תצהיר הכולל את תוכן ההתייעצות - ואת התצהיר לצרף לתיקו הרפואי של המטופל. ד. סיום טיפול נמרץ: בהסכמה או בלעדיהן לסיום יש להעלות נושא בעייתי שנזנח לעתים בזמן התייעצות הגילוי, למרות משמעותו הרבה - במיוחד לטיפול נמרץ - והוא גילוי והסכמה בנוגע להפסקת טיפול נמרץ. בעוד לרופא המנתת ולעמיתיו המרדימים נחוץ לרוב לקבל את הסכמת המטופל לפני תחילת הטיפול, רופא המעניק טיפול נמרץ יידרש לעתים לסוגיה האם להיזקק להסכמת המטפל להפסקת הטיפול הנמרץ ובאיזו מידה. בעיה זו מחריפה עם התקדמות המדע בתחום זה. כעיקרון התשובה לשאלה זו פשוטה: מכיוון שמלכתחילה הרופא מוצב כ ערב לחולה, הוא אינו יכול פשוט להפסיק את הטיפול על דעת עצמו אלא כאשר המטופל מסכים לכך, ממש בפי שנעשה בתהילת הטיפול, וגם אז תנאי מוקדם לכך הוא גילוי מתאים של הסכנות והמשמעויות של הפסקת הטיפול. אם המטופל מעוניין באופן רציני וברור בהפסקת הטיפול, הרופא יכול לראות את עצמו משוחרר מהחובה להעניק את הטיפול, וזאת רק אם הפסקת הטיפול תוביל, במקרה הגרוע ביותר, להחמרה במצב אך לא תגרור בהכרה מוות. קשה הרבה יותר לתת תשובה כאשר הפסקת הטיפול הנמרץ תגרום למוות ודאי של המטופל. בעיקרון נושא זה כבר שייך לנושא של המתת חסד פסיבית 'passive),(euthanasia' ולכן אתייחס לנושא בתכלית הקיצור. כאשר הפסקת הטיפול במקרים כאלה מתבצעת לאחר קבלת הסכמה ברורה או על פי בקשתו המפורשת של המטופל - למשל, דרישתו להשתחרר מבית החולים - קיימת הסכמה כללית שהסכמה או בקשה כאלו משחררות את הרופא מחובתו לטפל בחולה. מצב זה אפשרי רק כאשר המטופל כשיר להבין ולבחור, ועל בסיס גילוי מתאים וממקורות שונים, הוא מודע היטב לכך שדרישתו להפסקת הטיפול פירושה מוות. במקרה כזה 49 רופא, המאפשר למטופל למות באמצעות הפסקת טיפול, לא יועמד לדין פלילי. ראו עוד בנועוא זה אצל ungsabbntch in," in Alfons Auer, Hartmut Menzel & Albin Eser, ZwischenIleihuftragrechtlicherSich Behandlungspflicht aus juristischer", Albin Eser ראו גם ;und Slerbehilfe 87, )1977 ( 266

17 משפטים לא( 2 ו תשס א הסכמה מדעת בחוק הגרמני חמור ושכיח הרבה יותר הוא סיום חד צדדי של טיפול, שבו רופא רוצה לתת לחולה סופני למות גם מבלי להיות בטוח בהסכמתו(האמיתית או אפילו ההיפותטית). למשל, כאשר מצבו של חולה הסובל מ " 6 וח 0 1 נ וז ל$ 3110 קק\לי או מטופל בדיאליזה שמצבו מדרדר, והוא אינו מסוגל להתמודד עם השאלה האם להמשיך את הטיפול או שמא להפסיקו. האם ראוי שהרופא יוכל לפעול על דעת עצמו במקרה כזה או שמא הוא יחויב להמשיך את הטיפול הנמרץ עד הנשימה האחרונה" ו בכל מתיר? כל אלה הן שאלות 51 כבדות משקל, שבמסגרת מאמר זה לא ניתן לדון בהן, אלא רק להעלותן. 5 עלי לסיים כאן בידיעה שכיסיתי רק חלק מהנושא. בכל מקרה, אני מקווה שרופאים ומשפטנים יוכלו להגיע להבנה בדרך שהותוותה במאמר זה: דאגה כפולה לרווחתו ולרצונו של המטופל. Sicht," in Grenzen der ärztlichen Aufldärungs- und Behandlungspflicht 77 (Peter Lawin.& Hanno Huth eds., 1982) Auer, Menzel & Eser, supra note 49, at 50 ראו גם Intensivmedizin,"119. J. Schara, "Die Grenzen der Behandlungspflicht in der Albert von Kenne, "Die Behandlungspflicht^ p1966, וכמו Deutsches Ärzteblatt 507 des Arztes in der Intensivmedizin," in Strebehlifc oder Wie weit reicht die Ärztliche.Behandlungspflicht? 97 (Volker Eid & Rudolf Frey eds. 1978) 51 יש לשים לב במיוחד לשני מקרים שנידונו לאחרונה, שההחלטות שניתנו בהם, למרות שהיו מבוססות מהחינת לשונן על המושכ של הסכמה (אמיתית או משוערת), למעשה אפשרו ויצגו גישה אובייקטיבית יותר, בבד שאפשרו התחשבות ב פרופוזיציות בעלות ערך כללי OLG Frankfurt of July וכן BGHSt 257, 263 (1995) :("gênerai value propositions.5,

18

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

HEBRAISCH-Book.indb

HEBRAISCH-Book.indb כ מ ה מ יל ים ל פ נ י ש מ ת ח יל ים... Einige einführende Worte Über den Kurs: ע ל ה ק וּר ס: קו ר ס ז ה מ יו ע ד ל ל ימ ו ד ע צ מ י ש ל ה ע ב ר ית ה ב ס יס ית - כ פ י ש ה יא מ דו ב ר ת כ י ו ם ב י ש ר

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So

תשרי תשע ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So תשרי תשע "ו September/Oktober 2015 Tischri 5776 מולד : Min. Sonntag 17 Uhr 7 9/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang ערב ראש השנה So 6.30 19.25 So א ' 20.30 14 Mo 7.00 18.00 ב ' 20.25 15 Di 7.00

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 דרכי הראיון המסייע ממדי הראיון הייעוצי מבנה ותהליך פתיחה מבוא מוקד התערבות סיום מטרות פורקן יצירת קשר עיבוד רגשי איסוף מידע ארגון מידע הבנה תובנה מתן מידע. שינוי חשיבתי שינוי התנהגותי פתרון בעיות קידום

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב

שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הב שאלון איבחון להפרעת קשב ריכוז ותחלואה נילווית שם הילד: תאריך לידה: תאריך מילוי השאלון: / / ממלא השאלון: / אמא אבא מורה גננת שלום, אנא ענו על השאלון הבא על פי הסולם הבא: ההתנהגות המתוארת לא ניראית לעולם

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo

תשרי תשע ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo תשרי תשע "ט September/Oktober 2018 Tischri 5779 מולד : Min. Montag 8 Uhr 17 10/18 מעריב מנחה שחרית September Eingang Ausgang So ערב ראש השנה So א ' Mo 10 ב ' Di 11 Mo 1 דראש השנה Di 2 דראש השנה 12 [1]

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

בפני

בפני בפני כב' השופט ישעיהו שנלר, סג"נ- אב"ד, השופט ד"ר קובי ורדי, סג"נ, השופט חגי ברנר מערערת פלונית ע"י ב"כ עו"ד ענבל הראל נגד משיב פלוני בעצמו השופט חגי ברנר: מבוא פסק דין 0 ערעור על פסק דינו של בית המשפט

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד