תקנון פעילות באתר Fiver

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון פעילות באתר Fiver"

תמליל

1 תקנון פעילות באתר Fiverr תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על-פיהם תתנהל הפעילות הנ"ל של בנק הפועלים ללקוחותיו, באתר "Fiverr" שמפעילה החברה: תמצית תמצית זו מיועדת לנוחות הקריאה בלבד. היא מיועדת לפרוש בפניך נקודות חשובות בתקנון. עם זה, התמצית איננה באה במקום התקנון המלא המופיע לאחר תמצית זו ורק התקנון המלא יחייב ביחסי הבנק עם לקוח במסגרת הפעילות - התקנון הוא חוזה מחייב בין הלקוח לבין הבנק. ההטבות מיועדות ללקוחות עסקיים של בנק הפועלים. הבנק רשאי לקבוע מעת לעת כי ההטבות יוצעו גם ללקוחות אחרים שלו. ההטבות ניתנות למימוש ברכישת שירותים באתר Fiverr שמפעילה החברה. השירותים ניתנים על ידי ספקים מרחבי תבל שאינם החברה ואינם הבנק, אלא הם מציעים את שירותיהם באמצעות אתר.Fiverr מימוש ההטבות מוגבל בזמן, כלפי הבנק. ולאחריו הן יפקעו מבלי שללקוח תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כדי לממש את ההטבה, על הלקוח להירשם לאתר.Fiverr הרישום לאתר והשימוש בו כפופים לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות ולשאר המסמכים המשפטיים של אתר.Fiverr הבנק איננו מפעיל או מנהל את אתר,Fiverr אינו קובע את תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות בו, איננו בוחר את השירותים, מסנן אותם או מספק אותם, איננו מכיר את ספקי השירותים ולכן לא נושא באחריות למימוש ההטבות, לכל פעולה שתבצע באתר, לנעשה באתר או לטיב השירותים שיסופקו או לא יסופקו ללקוח בפועל. לקוח עסקי זכאי לנצל ולממש רק הטבה אחת מכל סוג המוצע במסגרת הפעילות. הזכות להטבה היא אישית. אין להעביר את ההטבה לצד שלישי כלשהו, לרבות לא למי שהוא לקוח אחר של בנק הפועלים בעת מימוש ההטבה, יזוהה הלקוח בפני החברה כלקוח עסקי של בנק הפועלים. אישור תקנון זה וגם מימוש ההטבה מעידים על הסכמת הלקוח לכך. הטבה שלא מומשה בתקופה הקבועה בתקנון זה, תפקע בלא שתהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבנק או החברה או מי מטעמם. הבנק רשאי לקצר או להפסיק כליל פעילות זו בכל עת, לפי שיקול דעתו המוחלט. אחריות הבנק כלפי הלקוח מוגבלת כאמור בתקנון זה.

2 התקנון המלא 1. הגדרות "בנק הפועלים" או "הבנק" בנק הפועלים בע"מ. "אתר הבנק" אתר האינטרנט של הבנק הפועל בכתובת או כל כתובת אחרת עליה יודיע הבנק. "אתר ההטבות" אתר ההטבות הייעודי של הבנק שכתובתו "אתר "Fiverr או "האתר" אתר אינטרנט שמפעילה החברה בכתובת לרבות דף נחיתה בשפה העברית, אם וככל שישולב בו. "ההטבה" או "ההטבות" אחת מאלה: (1) קוד הטבה המקנה ללקוח עסקי הנחה בשיעור של 10% על סכום הקניה הכולל של שירותים ברכישה ראשונה של לקוח עסקי באתר Fiverr ("הנחה ברכישה הראשונה"). (2) זכאות להשתתף ללא תשלום באחד הקורסים המקוונים ("קורסים מקוונים במתנה"). "החברה" Ltd. Fiverr International מרחוב אליעזר קפלן 8 בתל-אביב באמצעות האתר בין ספקים של שירותים ללקוחות בתחומים שונים. "חשבון" חשבון עובר ושב, בבעלות הלקוח, המתנהל במי מסניפי הבנק. המקשרת "לקוח" או לקוח עסקי" לקוח של הבנק כהגדרתו בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א- 1981, שמתקיימים בו במצטבר התנאים הבאים: (1) הוא מצהיר על עצמו כבעל עסק מאוגד או בלתי מאוגד שמחזור ההכנסות השנתי שלו הוא עד ; 25,000,000 וכן (2) הוא בעל חשבון פעיל בבנק. לעניין זה, חשבון ייחשב לפעיל אם בשישה החודשים שקדמו לפעילות נרשמו בו תנועות או קיימת בו יתרת זכות והוא אינו סגור. ה"פעילות" מתן ההטבות ללקוחות לפי תקנון זה. "מלאי ההטבות" היקף קודי הקופונים המיועדים למימוש ההטבות הוא מוגבל ויגיע עד לתקרה שתקבע על ידי הבנק, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל מקרה לא יעלה על 220,000 קופונים להנחה ברכישה ראשונה ו- 1,500 קופונים המקנים זכות ההשתתפות בקורסים מקוונים. "ספק" מי שמציע שירותים באופן עצמאי דרך אתר.Fiverr "קופון" קוד שיחלק הבנק ללקוחותיו באחת או יותר מהדרכים המפורטות להלן בתקנון זה ויאפשר לאוחז בו לממש את ההטבה. כל קופון מיועד למימוש הטבה אחת בלבד.

3 "קורסים מקוונים" קורסים מקוונים המוצעים באתר Fiverr ומפורטים בנספח "א" לתקנון הטבות זה. "תקופת המימוש" המועד האחרון לניצול כל הטבה, שהוא יום "תקופת הפעילות" החל ביום ועד ליום בשעה 11:59 שעון ישראל או עד גמר המלאי, המוקדם מבניהם. הבנק רשאי להאריך או לקצר את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתו. מימוש ההטבה באמצעות קופון תהיה אפשרית אך ורק במהלך תקופת המימוש. 2. כללי כותרות הסעיפים נכתבו לצורך הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן לצורך פרשנות התקנון. לשון זכר כוללת לשון נקבה ולהיפך. לשון יחיד כוללת לשון רבים ולהיפך. כל פעולה המיועדת לקבל את ההטבה, לרבות בקשת ו/או קבלת קופון באתר ההטבות ו/או באמצעות הודעת SMS ו/או בכל דרך אחרת שיועיד הבנק לקבלת קופון, מבטאת הסכמה מצד הלקוח לתנאים הקבועים בתקנון זה ועל כן, באחריות הלקוח לקרוא אותו בקפידה בטרם יבקש את ההטבה. התנאים בתקנון זה מהווים גם הסכם כללי בין הלקוח לבין הבנק והחברה. השימוש באתר Fiverr ובכלל זה הרשמה לאתר,Fiverr גלישה בו ו/או רכישת שירותים באמצעותו, בין אם תוך ניצול ההטבות ובין אם לאו כפוף לתנאי השימוש, למדיניות הפרטיות ולשאר המסמכים המשפטיים של אתר Fiverr (להלן ייקראו כולם לשם הקיצור "המסמכים המשפטיים"). המסמכים המשפטיים יוצרים חוזה בין הלקוח לבין החברה. על כן, באחריות הלקוח לקרוא אותם בקפידה ולהחליט אם רצונו להסכים להם בטרם יקבל ו/או ימשש את ההטבה. מובהר כי תנאי תקנון זה כפופים לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסכמת, לרבות בנק ישראל ולרבות הוראות משרדי הממשלה. כל הודעה בדבר שינוי התנאים הכלליים ו/או מתן ההטבות ומימושן לרבות הפסקתן תפורסם לפי שיקול דעת הבנק כאמור ולהלן ובכפוף לכל דין הפעילות 3.1 בתקופת הפעילות, הבנק יציע ללקוחות העסקיים את ההטבות, כהגדרתן לעיל, דהיינו הנחה ברכישה ראשונה - הנחה בשיעור של 10% מהמחיר הכולל של רכישה ראשונה שיבצע לקוח עסקי באתר ;Fiverr קורסים מקוונים במתנה זכות להשתתף בלא תשלום בקורס מקוון מתוך קורסים מקוונים שמציעים ספקים באתר.Fiverr רשימת הקורסים המקוונים המוצעים במסגרת הטבה זו מפורטת ב הבנק רשאי (אך אינו חייב) להרחיב את הפעילות כך שיחול על לקוחות נוספים שיגדיר, ואשר אינם לקוח עסקי. 3.2

4 הבנק רשאי לשנות ו/או לבטל הטבה כלשהי בכל עת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, ובכלל זה להגביל את זמן מימוש ההטבה, להתנות את מימוש ההטבה בתנאים שונים גם לאחר פרסום ההטבה ותקנון זה. הבנק יחלק במסגרת הפעילות ללקוחות העסקיים שיבקשו זאת עד 220,000 קופונים לרכישה ראשונה ועד 1,500 קופונים לקבלת קורסים מקוונים במתנה הכל, בכפוף לתנאי תקנון זה. המספר המדויק של ההטבות שיחולק ייקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי של הבנק. אתר Fiverr מופעל על-ידי החברה בלבד. הבנק אינו מקים, מתחזק, מתפעל או מנהל את אתר,Fiverr או כל חלק ממנו, או קשור אליו בדרך אחרת כלשהי. ניתן לממש את ההטבה רק במהלך תקופת המימוש. מימוש ההטבה בפועל מסור לרצונו החופשי של הלקוח. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הבנק אם יחליט שאינו רוצה להסכים למסמכים המשפטיים, או אם יבחר שלא לבקש את ההטבה או אם ביקש אותה שלא לנצלה. על מנת לאפשר ללקוח לממש את ההטבה, החברה תצטרך להשתמש במידע העשוי לזהות אותו כלקוח של הבנק לרבות קישור זהותו לקופון שהונפק לו. בקשה ו/או קבלה ו/או מימוש של ההטבה מעידה על הסכמת הלקוח להיות מזוהה על ידי החברה כלקוח של הבנק ולכך שהחברה תשמור ברשותה מידע המזהה אותו ככזה כדי לאפשר לו לממש את ההטבות ותנהג בו לפי מדיניות הפרטיות של החברה קבלת הטבה ומימושה תנאי הכרחי לקבלת ההטבה הוא חשבון פעיל של לקוח עסקי בבנק הפועלים. בכפוף לשיקול דעתו המוחלט של הבנק, הרשאי לקבוע כיצד יחולקו הקופונים, במהלך תקופת הפעילות, יחולקו הקופונים על ידי הבנק בכל אחת מהדרכים הבאות ולפי השלבים המפורטים בה חלוקה פרטנית: לקוח ימלא טופס ייעודי באתר ההטבות, בו יידרש, בין היתר, למלא את פרטיו האישיים (שם מלא, מספר תעודת זהות ומספר טלפון נייד) וכי הוא מעוניין לקבל את ההטבה מושא תקנון זה; בכפוף לבדיקת הבנק את עמידת הלקוח בתנאים לקבלת ההטבה, יישלח קוד הקופון באמצעות מסרון (הודעת (SMS למספר הטלפון הנייד של הלקוח, כפי שמולא על ידי הלקוח בטופס הייעודי כאמור, וזאת בתוך 3 ימי עסקים מהמועד בו מילא הלקוח את הטופס הייעודי כאמור חלוקה מקוונת: הלקוח ייכנס לעמוד ההטבות באתר ההטבות, בכפוף להשלמת תהליך זיהוי באתר הבנק;

5 הלקוח יבחרבהטבה המוצעת על-פי תקנון זה (מבין מבחר ההטבות שיוצגו באתר ההטבות) באמצעות הקלקה על אפשרות "הורד הטבה"; הלקוח יידרש לאשר את קבלת קוד הקופון של ההטבה מושא תקנון זה לפרטי הקשר המצויים במערכות המחשב של הבנק (כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון נייד) וכן לאשר כי קרא והוא מסכים לתנאים הכלליים המפורטים בתקנון זה. במידה ולא יימצאו פרטי קשר במערכת, יידרש הלקוח לעדכן את פרטיו האישיים (כתובת דוא"ל ו/או מספר טלפון נייד) במערכת לצורך קבלת קופון בכל אחת הדרכים הבאות (לפי הנחיות הבנק מעת לעת): באופן טלפוני, במוקד הטלפוני של בנק הפועלים, לאחר השלמת תהליך זיהוי כלקוח; באופן מקוון באתר הבנק, באמצעות הגשת בקשה לעדכון פרטים אישיים, אשר תועבר לבחינת ואישור בנקאי; באופן פרונטלי בסניף הבנק; קוד הקופון יישלח ללקוח לכתובת הדוא"ל ו/או באמצעות מסרון (הודעת (SMS למספר הטלפון הנייד המצויים המערכת ו/או שעודכנו על ידו (כאמור לעיל). בכפוף לתנאי תקנון זה ולמלאי ההטבות, הבנק רשאי לקבוע לפי שיקול דעתו המוחלט איזה לקוח עסקי יוכל לקבל את ההטבה שביקש. הבנק יהיה רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לסרב ו/או לא לאפשר קבלת קופון ו/או הטבה. לאחר קבלת הקופון ולצורך מימוש ההטבה, על הלקוח העסקי לפתוח תחילה חשבון משתמש באתר,Fiverr או להיות הבעלים של חשבון קודם כזה. פתיחת חשבון משתמש באתר Fiverr והשימוש באתר Fiverr כפופים למסמכים המשפטיים. על משתמש באתר Fiverr ובכלל זה לקוח עסקי המבקש לממש הטבה לפי תקנון זה לאשר את הסכמתו להם. המסמכים המשפטיים הם חוזה מחייב בין כל משתמש באתר Fiverr לבין החברה. נוסח המסמכים המשפטיים ותנאיהם נקבע על-ידי החברה בלבד. הבנק אינו מנסח את המסמכים המשפטיים, אינו מעורב בקביעת תנאיהם ואינו חלק בהתקשרות כלשהי בין הלקוח לבין החברה. לכן, לקוח המבקש לממש את ההטבה באתר Fiverr נדרש לקרוא בקפידה את המסמכים המשפטיים ולשקול אם רצונו להסכים להם או לא. לקוח עסקי שהסכים למסמכים המשפטיים, פתח חשבון משתמש באתר Fiverr ומעוניין לממש את ההטבה, יידרש להזין את קוד ההטבה במקום המיועד לכך באתר Fiverr וכן פרטים אישיים נוספים, הכל בהתאם לנהלים ולכללים שייקבעו על ידי.Fiver לפני ביצוע התשלום באתר Fiverr על הלקוח העסקי לוודא כי מחיר הרכישה התעדכן בהתאם להטבה. במידה והמחיר עדיין לא התעדכן, יש לחזור על הפעולה ולבדוק אם הקוד הוקלד נכונה. לקוח עסקי זכאי לנצל כל אחת משתי ההטבות הנחה ברכישה ראשונה וקורסים מקוונים במתנה - פעם אחת בלבד, גם אם יש לו יותר מאשר חשבון אחד בבנק. לקוחות עסקיים שהם בעלים במשותף של חשבון, יהיו זכאים כל אחד להטבה אחת. קביעת מספר הזכאים להטבות בחשבון משותף תעשה על פי שיקול דעתו המוחלט של הבנק ונהליו

6 לקוחות עסקיים שכבר רכשו בעבר שירותים באתר Fiverr ו/או נרשמו לאתר Fiverr קודם לחתימת הסכם זה יהיו רשאים גם הם לנצל את ההטבה בכפוף להוראות תקנון זה והמסמכים המשפטיים. ביקש לקוח להמשיך ולקבל שירותים נוספים מ- Fiverr גם לאחר תום תקופת המימוש ו/או אם לקוח יהיה מעוניין לקבל שירותים נוספים מעבר להטבה גם במהלך תקופת המימוש, יהיה הדבר כפוף להסכמות ישירות בין הלקוח לבין Fiverr ובכל מקרה יהיה הדבר נפרד לחלוטין מן ההטבה. הבנק לא יהיה חלק בהתקשרות כלשהי ככל שתהיה בין הלקוח ובין.Fiverr תקופות הפעילות והמימוש ההטבות מוצעות בכמות מוגבלת וניתנות למימוש רק בתקופת המימוש, כלומר עד ולא יאוחר מיום הטבה שלא מומשה בתקופת המימוש, תפקע מאליה. לקוח שלא הזין את הקוד שקיבל מהבנק עד לתום תקופת המימוש, מכל סיבה שהיא, יאבד את זכאותו למימוש ההטבה ולא יהיה זכאי בגין כך לכל תשלום או פיצוי מהבנק, מהחברה או ממי מטעמם, מכל סיבה שהיא. הבנק רשאי להאריך מדי פעם, לפי שיקול דעתו המוחלט, את תקופת המימוש. הבנק יהיה רשאי להשהות או להפסיק כליל את מתן ההטבות, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומכל סיבה שהיא לרבות במהלך תקופת הפעילות. הפסקת הטבה פירושה שהטבה שקיבל הלקוח אך טרם מימש תפקע, מבלי שתהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה אל הבנק. הבנק רשאי לקצר, להאריך, להשהות או להפסיק כליל את תקופת הפעילות בכל עת, לפי שיקול דעתו. הבנק ימסור הודעה בדבר קיצור, הארכה, השהיה או הפסקה מוחלטת של תקופת הפעילות באתר האינטרנט של הבנק ו/או באתר ההטבות. החליט הבנק לבטל את הפעילות במהלכה, כאמור בתקנון זה - קופונים שהוקצו אך לא נוצלו קודם לביטול הפעילות, יהיו עדיין תקפים למשך תקופת המימוש. ההטבה היא אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או לפיצול ו/או למכרה מחדש, לפדיון במזומן או בשווה ערך מזומן וכיו"ב. חל על הלקוח איסור לבצע איזה מאלה. חל איסור על העברת קופון לצד שלישי כלשהו לאחר קבלתו מטעם הבנק. אין להשתמש בקופון של הבנק שהגיע אל הלקוח שלא דרך הבנק כמפורט בתנאי כלליים אלה. לא יינתן עודף או זיכוי חלקי, או אפשרות להשתמש בחלק מההטבה או בגין מימוש חלקי של ההטבה. בדיקת הזכאות להטבה תעשה לפי מספר תעודת הזהות של הלקוח או בכל דרך אחרת שייקבע הבנק

7 6. מסירת מידע ושימוש בו ידוע ללקוח כי לצורך קבלת הקופון ו/או בחירת ההטבה ו/או מימושה, הוא יידרש למסור פרטים שונים אודותיו (בין לנציגי הבנק ובין במסגרת אתר הבנק ו/או אתר ההטבות) ("המידע"). בלא קבלת המידע, ייתכן שהלקוח (גם אם מחזיק בקופון) לא יוכל לבחור בהטבה ו/או לממשה. ידוע ללקוח כי ייתכן שהבנק יעשה שימוש במידע לצורך עבודתו השוטפת. במסגרת זו, ייתכן שהבנק יאסוף, יעבד, וישתמש במידע אודות הלקוח, בין היתר, למטרות הבאות: בדיקת הזכאות להטבה; שיפור השירות ללקוחות הבנק ופיתוח מוצרים ושירותים חדשים; ניתוח המידע, פילוח, אפיון הרגלי שימוש בשירותי הבנק והרגלי צריכה, ומיקוד מידע פרסומי. שיווק ופרסום באמצעים שונים, בהתאם לדין. ייתכןשהבנק יעביר או ישתף באופן שוטף או מעת לעת, מידע אודות הלקוח בכדי לממש את מטרות השימושים במידע האמורות לעיל ו/או לצורך מתן ההטבה ומימושה, וזאת לגורמים בארץ או בחו"ל, שהינם מבין אלה: 6.3 לצדדים שלישיים המספקים לבנק שירותים, ובכלל זה גם שירותי מחשוב, תפעול ותקשורת, לצורך מימוש ההטבה (ובכלל זה גם Fiverr ו/או מי מטעמה) (להלן: "ספקי השירותים"). ספקי השירותים יהיו רשאים להחזיק את המידע, לאחסן אותו ולעשות בו שימוש לצורך אספקת השירותים על ידיהם, בכפוף להוראות הדין. למי שעל פי דין, לרבות על פי דין זר והוראות בנק ישראל, הבנק מחויב למסור לו את המידע. 7. אחריות הבנק אינו צד לעסקה שבין הלקוח לבין החברה או הספקים. הלקוח רוכש את השירותים ישירות דרך האתר שמנהלת החברה בלבד, ולבנק אין שום אחריות לכל הקשור אליהם, לרבות בכל הנוגע למהות השירותים, איכותם, מחירם, טיבם, תיאורם, התאמתם להוראות כל דין, זהות ספקיהם, מועדי אספקתם, מימושם וביטולם וכיו"ב. האחריות לתשלום התמורה במקרה של הנחה ברכישה ראשונה, חלה על הלקוח בלבד. באחריות הלקוח לשאת בכל תשלומי החובה מכל מין וסוג שהוא החלים על העסקה לרבות תשלום מע"מ. סכום הרכישה עשוי להיות בכל מטבע המוגדר כאמצעי תשלום באתר.Fiverr השירותים המוצעים באתר Fiverr מסופקים על ידי הספקים, שאינם החברה בעצמה ואינם הבנק. אתר Fiverr הוא פלטפורמה שבאמצעותה מציעים ספקים מרחבי תבל את שירותיהם לציבור הרחב. לתשומת לב: מרבית הספקים באתר Fiverr אינם ישראלים ואינם נמצאים בארץ

8 האחריות לשירותים ואספקתם קבועה במסמכים המשפטיים. הבנק המסמכים המשפטיים ואינו מעורב בקביעת תנאיהם. את מנסח אינו 7.4 על הלקוח להפעיל תשומת לב מיוחדת ושיקול דעת עצמאי ונבון בבחירת השירותים שהוא מזמין באתר, הספקים המספקים שירותים אלה, התאמתם ומיומנותם באספקת השירותים שבדעת הלקוח להזמין. בכלל זה באחריות הלקוח לוודא כי הוא מזמין שירותים המותרים לפי דין בישראל ומשתמש כחוק בתוצריהם. הבנק איננו בוחר את השירותים, מסנן אותם או מספק אותם ואיננו מכיר את הספקים כלל ועיקר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהסרת ספק, הדבר חל גם על הקורסים המקוונים. לכן הבנק אינו נושא באחריות למימוש ההטבות, לכל פעולה שיבצע הלקוח באתר, לנעשה באתר או לטיב השירותים שיסופקו ללקוח בפועל. במקרה ולקוח יהיה מעוניין לבטל עסקה ו/או לבצע כל פעולה דומה בקשר עם שירותים שרכש באמצעות הטבה, הדבר יהיה באחריותה הבלעדית של החברה ו/או הספק, בהתאם למדיניות ביטול עסקה של החברה התקפה באותה עת ובהתאם להסכם של הלקוח עם הספק. הבנק איננו אחראי לכל תקלה ו/או נזק שייגרם ללקוח באתר Fiverr ו/או על ידי החברה ו/או הספק והלקוח מוותר בזאת כלפי הבנק על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם נזק כאמור. השימוש במערכות ממוחשבות ובכלל זה באתר ההטבות, באתר הבנק ובאתר, חשוף לסיכונים הטבועים במערכות ממוחשבות המבוססות על תוכנה, חומרה ורשתות תקשורת. בהפעלת מערכות כאלה יכול שיתרחשו שיבושים ותקלות, לרבות כאלה שמקורן במעשים רשלניים או בפעולות מכוונות של צדדים שלישיים או בכוח עליון. לבנק אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לתקלות כאלה, תהיה סיבתן אשר תהיה, ולנזקים שייגרמו כתוצאה מהן. אין במתן ההטבה כדי להוות המלצה ו/או הבעת דעה של הבנק לגבי אופיים ו/או איכותם של השירותים המוצעים באתר Fiverr ו/או הקורסים המקוונים ואין בעצם הצעת ההטבה כדי להיחשב כאילו הבנק סומך את ידיו על השירותים ו/או הקורסים המקוונים באתר,Fiverr ממליץ עליהם או מאשר אותם בדרך אחרת כלשהי. הצילומים ו/או הפרסומים בקשר עם ההטבה באתר ההטבות ו/או באתר Fiverr ו/או בכלל, מיועדים להמחשה בלבד ואין לראות בהם תיאור מחייב של המוצרים ו/או השירותים. בנק הפועלים יהיה פטור מכל אחריות בגין כל נזק, הפסד, הוצאות ותשלומים העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, עקב עיכוב בקבלת ההטבה. מובהר, כי בכל מקרה תוגבל אחריותו של בנק הפועלים ו/או מי מטעמו לנזק ישיר בלבד בסכום שאינו עולה על סכום שווי ההטבה שונות 8.1 ההצעה תקפה אלא אם נאסרה על פי דין. הפרת תנאי תקנון זה, עלולה להוביל לביטול ההטבה כלפי משאר זכויות הבנק לפי הוראות כל דין ו/או הסכם. לגרוע מבלי וזאת לקוח, 8.2

9 תקנון זה כפוף לשינויים ולהוראות כל דין ו/או הוראות כל רשות מוסמכת, לרבות בנק ישראל. כל הודעה בדבר שינוי התקנון ו/או חלוקת קודי הקופון לרבות הפסקתם תפורסם לפי שיקול דעת הבנק כאמור לעיל ובכפוף לדין. רישומי הבנק הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה, לרבות בכל הקשור להטבה, דרך מימושה, אופן גריעתה, בקשה למימושה וכיו"ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בדבר ההטבה, לרבות באתר אינטרנט שונים ו/או בעיתונים ו/או במודעות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין. הפעילות כפופה לשינויים בהתאם להוראות רגולטוריות שונות ולהוראות של רשויות מוסמכות שונות, לרבות הוראה על סגר כללי או חלקי של המשק הישראלי. לקוחות הבנק, הנתקלים בקושי במימוש ההטבה, יוכלו לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של החברה באמצעות אתר,Fiverr בימי חול בשעות הפעלות המפורסמות באתר,Fiverr לשם קבלת מענה וסיוע טכני בכל הנוגע למימוש ההטבה. פניות בנוגע זכאות לקוח הבנק לקבלת ההטבה, יופנו לשירות הלקוחות של הבנק "פועלים בטלפון" בטלפון *2407 או , בימים א'-ה' בין השעות 19:00, 8:00- ובימי ו' וערבי חג בין השעות 13:00 8:00- (ייתכנו שינויים בשעות הפעילות). על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע להוראות תקנון זה תהיה מוקנית לבתי המשפט בתל-אביב יפו בלבד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost

Microsoft Word - Terms and Conditions Cluboost תנאי שימוש אתר www.cluboost.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע"י חברת קלאבוסט בע"מ (להלן: "החברה"), מספק פתרונות שיווק SMS לעסקים ומעניק למשתמשי האתר פלטפורמה לשליחה ממוקדת של מסרונים ו/או שירותים נלווים. להלן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X

תקנון פעילות--בשיתוף שופרסל--פרסי אייפון X תקנון פעילות " 5 ארוחות שף בכל יום " 1. הגדרות,4 ;512615147 "החברה" סטארקיסט פודור בע"מ איירפורט סיטי. ח.פ. כתובת: חרמון לוד, "הרשת" "סניפי הרשת המשתתפים" חברת שופרסל בע"מ, ח"צ 52-002273-2. כל סניפי הרשת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F >

<4D F736F F D20F0E5E4EC20FAE7F0FA20EEE9E3F220ECFAE9E9F82D20F4E1F8E5E0F > רקע נוהל לעידוד הקמה והפעלה של תחנות מידע לתייר בירושלים הרשות לפיתוח ירושלים (להלן: "הרשות") מעוניינת לעודד מתן מידע לתיירות הפנים ולתיירות הנכנסת, באמצעות הקמה והפעלה של תחנות מידע לתיירים בבתי עסק קיימים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ

תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופ תקנון האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה מבוא ברוכים הבאים לאתר האינטרנט XIAOMI ישראל, שפותח ומופעל ע"י חברת המילטון חשמל ואלקטרוניקה בע"מ )להלן: "החברה"(

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל

תקנון פרס נגישות ישראל לשנת 2018 עש שמחה לוסטיג זל תקנון פרס "נגישות ישראל" לשנת 2018 ע"ש שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל שמחה לוסטיג ז"ל נולד בשנת 1937 בתל אביב. בילדותו היה חניך ומדריך בצופים. לוסטיג ז"ל סיים את לימודיו התיכוניים בתיכון עירוני א'. הוא

קרא עוד

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL

מדיניות פרטיות לאפליקציית שירות - MY OPEL תקנון תנאי רישום ומדיניות פרטיות לאתר DNA-Net ברוך הבא לאתר DNA-Networking )להלן: "האתר"(, המופעל ומנוהל בידי די.אנ.איי נטוורקינג בע"מ )להלן "החברה"(, ונועד לשם ניהול כנסים ואירועים, ואספקת מידע ועדכונים

קרא עוד

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי

Microsoft Word - מתאר_2012_סופי מ ת א ר בהתאם להוראות סעיף 15 ב( 1 )(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968, לתקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי מתאר הצעת ניירות ערך לעובדים), התש"ס 2000 יחד עם

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים אינטרקיור בע"מ ח.צ )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ע

18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים   אינטרקיור בעמ ח.צ )להלן: החברה( לכבוד הבורסה לניירות ע 18 15 בדצמבר, 2014 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים www.isa.gov.il אינטרקיור בע"מ ח.צ. 512051699 )להלן: "החברה"( לכבוד הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ רח' אחוזת בית 2 תל-אביב www.tase.co.il

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק

תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוק תנאים כלליים להסכם כרטיס חיוב תוכן עניינים קרפ 1. הגדרות...3 קרפ 2. כללי... 4 קרפ 3. הרשאים לעשות שימוש בכרטיס... 5 קרפ 4. תוקף הכרטיס... 5 קרפ 5. תוקף ההסכם, ביטול ההסכם, חסימת הכרטיס... 5 קרפ 6. ביצוע

קרא עוד