תגובת השכר להפחתת שיעורי מס ההכנסה-סופי1 (2)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תגובת השכר להפחתת שיעורי מס ההכנסה-סופי1 (2)"

תמליל

1 בנק ישראל חטיבת המחקר תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל ב סופיה איגדלוב, נעם זוסמן ורוני פריש סדרת מאמרים לדיון דצמבר 207 בנק ישראל חטיבת המחקר, בנק טל' חטיבת המחקר, בנק טל' חטיבת המחקר, בנק טל' תודה לדוד גורדון, ענת כץ-אברם, מירב פסטרנק, אורלי פורמן ומרק פלדמן מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על הכנת הנתונים והנגשתם לעבודה בחדר המחקר, ולינון פולק על הסיוע בעיבודים הסטטיסטיים. כמו כן תודה לקובי ברוידא, ערן פוליצר ומשתתפי הסמינר בחטיבת המחקר בבנק ישראל על ההערות המועילות. הדעות המובעות במאמר זה אינן משקפות בהכרח את עמדתו של בנק ישראל חטיבת המחקר, בנק ישראל ת"ד 780 ירושלים 9007 Research Department, Bank of Israel, POB 780, 9007 Jerusalem, Israel

2 תגובת השכר להפחתה בשיעורי מס ההכנסה: רפורמת המס שנערכה בישראל ב סופיה איגדלוב, נעם זוסמן ורוני פריש תקציר מחקר זה מתמקד ברפורמת המס שנערכה בישראל ב והפחיתה את מס ההכנסה השולי על יחידים ב- 7 7 נקודות אחוז, והוא בוחן את השפעתה על שכר הברוטו. היות שהמס השולי לא הופחת באותה מידה בכל התפלגות השכר, אפשר לאמוד את ההשפעה באמצעות השוואת השינוי בשכרם של פרטים שנהנו מהפחתה ניכרת במס השולי לשינוי בשכרם של פרטים דומים שנהנו מהפחתה מעטה. לצורך האמידה השתמשנו בפאנל שכירים מרשות המסים ובו נתונים על שכרם ותשלומי המס שלהם, וזיווגנו להם את מאפייניהם הדמוגרפיים-חברתיים-כלכליים לפי סקרי כוח האדם. מצאנו שבמגזר העסקי גמישות השכר המדווח ברוטו ביחס לשיעור הפנוי (אחת פחות שיעור המס הישיר השולי האפקטיבי) עומדת על כ- 0., כלומר כאשר השיעור הפנוי עולה ב- 0% השכר עולה בכ- % ; ערך זה מצוי בטווח הגמישויות שמחקרים דומים מצאו במדינות המערב. בין 2002 ל עלה השיעור הפנוי בכ- 3% ; על יסוד הגמישות שנאמדה אפשר להסיק כי שכר הברוטו המדווח במגזר העסקי גדל בכ-.%. שלושת חמישוני השכר הנמוכים כלל לא הגיבו להפחתה בשיעורי המס, אך הגמישות גדלה עם השכר והגיעה לכ- 0.4 בעשירון העליון. לא מצאנו הבדלי גמישות מובהקים בין גברים ונשים, יהודים וערבים ומשכילים ושאינם משכילים. כמו כן לא מצאנו לרפורמה תגובה מובהקת בקרב עובדי המגזר הציבורי.

3 The Wage Response to a Reducton n Income Tax Rates: The Tax Reform n Israel Sopha Igdalov, Ron Frsh and Noam Zussman Abstract Ths study examnes the effect of a tax reform on wages. The reform mplemented n Israel between 2003 and 2009 lowered the margnal ncome tax of ndvduals by 7 7 percentage ponts. The effect of the reform on gross wages s estmated by comparng the change n wage between ndvduals who experenced a marked reducton of ther margnal tax and others. We used panel data from the Income Tax Authorty, ncludng wages and tax payments of employees, and merged them wth data from Labor Force Surveys. We found that n the busness sector, the elastcty of the gross reported wage relatve to the net-of-tax rate (one mnus the effectve margnal drect tax rate) s about 0., wthn the range of elastctes found n smlar studes. Between 2002 and 2009, the net-of-tax rate ncreased by about 3 percent; Therefore, gven the estmated elastcty, the total reported gross wage n the busness sector ncreased by approxmately. percent. The three lowest quntles dd not react at all to the reducton n tax rates, but the elastcty ncreased wth wages, reachng about 0.4 n the upper quntle. We dd not fnd statstcally sgnfcant dfferences n elastcty by gender, ethncty or educaton. We also dd not fnd a statstcally sgnfcant reacton to the reform among publc sector workers. 2

4 א. הקדמה ב הופחת מס ההכנסה השולי על יחידים ב- 7 7 נקודות אחוז. הייתה זו אחת המרכזיות ברפורמות הכלכליות שנערכו בעשורים האחרונים, וקובעי המדיניות היצע העבודה וקצב הצמיחה ותצמצם את העלמות המס. קיוו שהיא תגדיל משמעותית את ספרות המחקר מלמדת שהפחתה במס השולי על הכנסות מעבודה עשויה לעורר אצל הפרטים מגוון תגובות התנהגותיות: הצטרפות לשוק העבודה, הגדלת מספרן של שעות העבודה, העלאת פריון העבודה דרך הגברת המאמץ, החלפת המשרה, וצמצום של תמרוני המס והעלמות ההכנסה. בטווח הארוך היא אף עשויה להשפיע על ההחלטות הנוגעות להשכלה, הכשרה מקצועית ומשלח יד. הספרות מתמקדת בעוצמת התגובות ההתנהגותיות, בקשר הדוק למבנה קשורה סוגיה זו שכן האופטימלי של מערכת המס ולמידה שבה היא כרוכה בחוסר יעילות (נטל עודף). שאלה זו ניצבת גם במרכז השיח הציבורי: התומכים בהפחתה של שיעורי המס סוברים שהיא תגדיל את היצע העבודה, תמריץ את הצמיחה הכלכלית, המשק נמצא אם תקבולי המס את תגדיל ואף בחלק הימני של ה- curve ;Laffer המתנגדים גורסים כי שיעורי מס גבוהים אינם פוגעים בהיצע העבודה במידה משמעותית, והם הכרח בל יגונה במידה שהחברה מעוניינת בהוצאות ממשלה נרחבות ובהקטנת אי-השוויון הכלכלי. התגובות ההתנהגותיות השונות מתבטאות בסיכומו של דבר בגידול בהכנסה המדווחת ברוטו מעבודה, ולכן הספרות האמפירית מאז (995) Feldsten בוחנת כיצד שיעורי המס הישיר משפיעים על ההכנסות המדווחות מעבודה. בשנות השמונים והתשעים היא התמקדה ובעשור האחרון היא עוסקת גם 2 באירופה. המחקרים מבוססים ברובם על נתונים ברפורמות המס הגדולות שנערכו בארה"ב, מנהליים לגבי הכנסות הנישומים, והם הניבו אומדנים שונים לגמישות ההכנסה המדווחת ביחס לשיעור הפנוי (אחת פחות שיעור 3 המס הישיר השולי האפקטיבי), עקב הבדלים במבנה מערכת המס ובמאפייני הרפורמה במס, הגדרת ההכנסה, האוכלוסייה הנחקרת, המתודולוגיה, המשתנים המפקחים באמידות, וכיוצא באלה. רוב 4 המחקרים שנערכו מאז 2000 מצאו כי הגמישות עומדת על הגמישות בקרב עצמאים גבוהה מהגמישות בקרב שכירים, והגמישות בקרב בעלי הכנסות גבוהות גדולה מהגמישות בקרב בעלי הכנסות 5 נמוכות. מחקרים אחדים שילבו באמידות את המשתנה המסביר "השינוי בהכנסה הפנויה" (ה- vrtual,ncome ההכנסה המדומה). משתנה זה מבטא את השפעת ההכנסה של הרפורמה במס, שכן השינויים בשיעורי המס הישיר משפיעים על הכנסתו חלים גם הפנויה על וכך מקזזים מדרגות המס המצויות חלק מהשפעת מתחת למדרגה התחלופה של שבה נמצא הנישום, השינוי בשיעור ולכן הפנוי על היצע ראו למשל (995) Feldsten,(987) Lndsey ו- Carroll.(999) Auten and 2 סקירות ספרות ניתן למצוא אצל,(202) Saez et al.,(200) Meghr and Phllps,(2004) Gertz,(2002) Gruber and Saez Kleven and Schultz,(203) Lehmann et al. המחקרים העדכניים כוללים את.(207) ו- Nesser (205) Sanz-Sanz et al. Kawano et al.,(206) Jongen and Stoel,(206) Creedy et al.,(205) Kss and Mosberger,(205) Carey et al.,(204) (206), Zllak (207) ו- Matkka (יתפרסם בקרוב). 3 הגמישות היא שיעור השינוי באחוזים בהכנסה המדווחת כאשר השיעור הפנוי גדל/ קטן ב- %. 4 לשם המחשה, כאשר מעלים את השיעור הפנוי ב- 0% מ -70% ל- 77% (הודות לכך שמפחיתים את שיעור המס השולי מ- 30% ל- 23% ) ההכנסה החייבת במס עולה ב- 4% %. 5 מחקרים שאמדו את הגמישות של שעות העבודה ביחס לשכר מצאו שאצל גברים היא לרוב חיובית ואפסית; אצל נשים נשואות יש לה טווח רחב ביותר ברוב המחקרים המאוחרים היא נעה בין 0.2 ל- 0.5, ובשעות עבודה שנתיות היא גבוהה מאשר בשעות שבועיות והיא גבוהה יותר בקרב אימהות במשפחות חד-הוריות. סקירות ספרות מופיעות אצל Meghr and Phllps.(206) Bargan and ו- Pechl (20) Keane,(200) 3

5 העבודה. כצפוי הם מצאו שהגמישות ביחס להכנסה המדומה שלילית, בדרך כלל קטנה מאוד (סדר הגודל נע בין 0 ל- 0. -) ותכופות בלתי מובהקת. בישראל זכתה הסוגיה הנידונה להתייחסות במחקרם של זוסמן ורומנוב (999). החוקרים בחנו את הרפורמה שנערכה ב במס ההכנסה על יחידים ואת השינויים הנוספים שנערכו אז במיסוי השינויים לרבות הישיר, בתשלומים לביטוח הלאומי וחקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. מצאו הם שגמישות ההכנסה השנתית החייבת במס של נישומים (שכירים ועצמאים) ביחס לשיעור הפנוי עומדת על המחקר הנוכחי אומד את גמישות השכר ברוטו המדווח לרשות המסים ביחס לשיעור הפנוי (אחת פחות שיעור המס השולי הישיר העיקריים, ובמגזר העסקי. האפקטיבי), המחקר מסתמך על מסד נתונים עשיר. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין והוא מתמקד הוא כולל את בשנים, ואת ל בשכירים הפרטים שנדגמו בסקרי כוח בגילי העבודה שערכה האדם מאפייניהם הדמוגרפיים-חברתיים-כלכליים; פרטים אלה מהווים מדגם מייצג של התושבים בגילי העבודה. לכל פרט זיווגנו את קובצי השכירים של רשות המסים בישראל לכל אחת מהשנים שבין 998 ל- 200, שכן הם כוללים את השכר ברוטו, תשלומי החובה ועוד פרטים שמאפשרים לנו לחשב באופן עצמאי את חבות המס הישיר; לקבצים אלה זיווגנו גם נתונים דמוגרפיים שנתיים ממרשם התושבים. בסיכומו של דבר כללה אוכלוסיית המחקר למעלה מ- 96 אלף פרטים שעבדו כשכירים בשנה אחת לפחות בשנות החקירה. כמקובל בספרות אנו אומדים את השינוי הריאלי בשכר המדווח ברוטו בין כל צמדי השנים שמפרידות ביניהן שלוש שנים (להלן "שנה מוקדמת" ו"שנה מאוחרת"), וזאת כפונקציה של השינוי בשיעור הפנוי, הריאלי השינוי בהכנסה המדומה, המאפיינים הדמוגרפיים-חברתיים-כלכליים הקבועים והמשתנים של הנישום, ושכרו בשנה המוקדמת בצמד ובשנים שקדמו לה. אנו מתמודדים עם בעיות מתודולוגיות דומות לאלו שניצבו בפני המחקרים האחרים: ראשית, קיימת אנדוגניות של רמת השכר ביחס לשיעור המס מס ההכנסה פרוגרסיבי ולכן גידול בשכר כרוך בעלייה בשיעור המס השולי. בדומה לחוקרים אחרים אנו מטפלים בבעיית האנדוגניות באמצעות הפעלת פונקציית המס של השנה המאוחרת בצמד על השכר החזוי לשנה זו (להבדיל מהשכר בפועל). שנית, יש צורך להבחין בין השפעת הרפורמה על השכר לבין התרומה של גורמים אחרים, למשל מגמת ההתרחבות של אי-השוויון בשכר, פועל יוצא של העלייה בתשואה להשכלה בשל השינויים הטכנולוגיים המהירים, תהליכי הגלובליזציה, ועוד. מבנה הרפורמה בישראל מסייע לזהות את גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי, שכן המס לא הופחת באותה מידה לאורך התפלגות השכר ולא הופחת בקצב קבוע במשך הזמן; זאת בניגוד למשל לרפורמות הגדולות בארה"ב, שכן בהן שיעור ההפחתה עלה עם ההכנסה. שלישית, ההכנסות מעבודה נסוגות לעבר הממוצע mean),(regresson to the ותופעה זו עלולה להטות את הגמישות הנאמדת. בדומה לחוקרים אחרים התמודדנו עם הבעיה באמצעות (א) הוספת שני משתנים מפקחים לאמידות, היינו מיקום הנישום בהתפלגות השכר בשנה המוקדמת בצמד והשינוי ברנדר ופוליצר (204) השתמשו בנתונים מצרפיים מישראל ב ומצאו כי גמישותו של סך מס ההכנסה שנגבה מיחידים (שכירים ועצמאים) ביחס לשיעור האפקטיבי הממוצע של מס ההכנסה עמדה על כ גמישות השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר ביחס לשיעור האפקטיבי הממוצע של מס ההכנסה עמדה על ההפחתה בשיעור האפקטיבי הממוצע של מס ההכנסה השפיעה שלילית על השכר ברוטו, וכתוצאה מכך נהנו העובדים מ- 65% מההטבה בשעה שהמעסיקים נהנו מהשאר. 4 6

6 הריאלי בשכרו בשנים שלפני כן, ו-(ב) קטימת הנישומים ששכרם נמוך, מכיוון שנסיגת השכר לממוצע 7 שכיחה במיוחד בקרבם. ממצאי המחקר מלמדים כ- 0. ; עומדת על חמישוני השכר ערך זה מצוי שבמגזר העסקי בטווח הגמישויות גמישות השכר השנתי שמחקרים דומים המדווח מצאו הנמוכים כלל לא הגיבו להפחתת המס, אך הגמישות גדלה עם ברוטו ביחס לשיעור הפנוי במדינות המערב. ההכנסה: שלושת בחמישונים הרביעי והחמישי היא עמדה על כ- 0. ועל כ- 0.3, בהתאמה, ובעשירון העליון היא אף עמדה על כ משום כך ומכיוון שהחמישון העליון תופס בסך השכר חלק גדול בהרבה מחלקו באוכלוסייה הגמישות המשוקללת לפי השכר (כ- 0. ) גבוהה מהגמישות הלא-משוקללת.( ) התוצאות מתייחסות לשינוי שחל בשכר תוך שלוש שנים, אף שרוב התגובה ההתנהגותית לרפורמה במס התרחשה תוך שנתיים. לא נמצאו הבדלי תגובה בין גברים ונשים, יהודים וערבים ומשכילים ושאינם משכילים. אמידות נפרדות למועסקים במגזר הציבורי לא מצאו אצלם תגובה לרפורמה במס. אמידת הגמישות המשוקללת מאפשרת להעריך כיצד רפורמת המס תורמת להגדלת סך תשלומי השכר במשק: בין 2002 ל ירד שיעור המס הישיר השולי בכ- 9 נקודות אחוז והשיעור הפנוי עלה בכ- 3% ; על יסוד הגמישות המשוקללת שנאמדה אפשר להסיק כי שכר הברוטו המדווח במגזר העסקי גדל בכ-.% (בהנחה שמלאי ההון התאים את עצמו לגידול בהיצע העבודה). המחקר בנוי כדלקמן. פרק ב' סוקר את המלצות הוועדה לרפורמה במס ואת יישומן, כמו גם את השינויים הנוספים שנערכו במיסוי הישיר בתקופת החקירה. פרק ג' מציג את מסדי הנתונים ואוכלוסיית המחקר. פרק ד' מתאר את פונקציית המס הישיר שבנינו ובוחן את ההתאמה בין חבות המס התחשיבית הנגזרת ממנה לחבות המס בפועל. פרק ה' מציג את המתודולוגיה, פרק ו' מתאר את תוצאות האמידות, ופרק ז' מסכם. 5 7 וגם משום ששכרם מושפע מעדכונים בגובה שכר המינימום.

7 ב. הרפורמה במס ההכנסה והשינויים הנוספים שנערכו במיסוי הישיר בתקופת החקירה ב.. הרפורמה במס ההכנסה בפברואר 2002 מינה שר האוצר ועדה לרפורמה במס, בראשות רו"ח יאיר רבינוביץ. הוועדה הגישה את המלצותיה ביוני 2002, ועם העיקריות שבהן למסות נמנות: רווחי הון; זיקה בעל ממיסוי לעבור טריטוריאלית לישראל למיסוי אישי כלל-עולמי; ולהפחית בהדרגה, עד 2008, את שיעורי המס על הכנסה מיגיעה אישית שכן "שיעורי המס הגבוהים על הכנסות מיגיעה אישית, פגיעתם קשה. הם מקטינים את הרצון לעבוד, פוגעים בצמיחה, מגדילים את התמריץ להתחמק מתשלום מס, מקטינים את היקף ההכנסה 8 הפנויה הנותרת לאחר תשלום המס ופוגעים ברווחת הנישום ומשפחתו". הוועדה המליצה להפחית את המס בעיקר למעמד הביניים בנימוק ששיעור המס השולי האפקטיבי המושת עליו גבוה מאוד בהשוואה בין-לאומית. זאת ועוד, שהאחרונים נהנים אף עולה על הוא מקיומה של תקרה לגביית דמי שיעור המס המושת הביטוח על הלאומי בעלי הכנסות גבוהות הבריאות, ומפני ומס מיגיעה אישית מהווה חלק קטן יחסית מסך הכנסתם ורוב הכנסותיהם האחרות פטורות ממס. מפני בישראל שהכנסתם הוועדה המליצה להפחית את שיעורי המס בהתאם לרמת ההכנסה: כאשר רמת ההכנסה נעה בין.5 ל- 5 פעמים השכר הממוצע במשק (0,59 34,820 ש"ח לחודש במחירים שוטפים של 2002), ירד שיעור המס השולי ב- עד 3 נקודות אחוז עד 2008; כאשר ההכנסה נמוכה יותר ירד השיעור ב- 4 נקודות אחוז; וכאשר ההכנסה גבוהה מאוד ועולה על 5 פעמים השכר הממוצע במשק, יפחת השיעור בנקודת אחוז בלבד. בלוח נ- בנספח ניתן למצוא את מתווה ההפחתה שהוועדה המליצה עליו. המלצות הוועדה קיבלו את אישור הכנסת כעבור כחודש (תיקון פקודת מס הכנסה [מס' 32] התשס"ב ), ותיקונים נוספים נערכו בדצמבר (תיקון פקודת מס הכנסה [מס' 32] [תיקון] התשס"ב ). ערב כניסת הרפורמה לתוקף, בראשית 2003, הודיע שר האוצר כי בכוונתו להאיץ אותה ולהגיע לשיעורי היעד כבר ב (במקום ב ), נערך ובעקבות כך תיקון חקיקה רטרואקטיבי לפקודת מס 34 (תיקון הכנסה במסגרת התוכנית להבראת כלכלת ישראל, יוני 2003). יצוין כי המלצות הוועדה ויישומן זכו לכיסוי תקשורתי נרחב ועל כן ניתן לשער שהנישומים היו מודעים להן. איור מציג את שיעורי המס הסטטוטוריים בשנים נבחרות בתקופה המשתרעת בין 998 ל בין 998 ל נערכו בהם רק שינויים קלים, אולם לאחר שהרפורמה נכנסה לתוקף (כלומר בין 2002 ל- 200) הם הופחתו במידה ניכרת 7 עד 7 נקודות אחוז, ובטווח הכנסות צר מאוד הם הופחתו אף ב נקודות אחוז (איור 2). באופן כללי ניתן להצביע על השינויים הבאים במבנה מדרגות המס והשיעורים: החלק התחתון של מדרגת המס 20% שגובהה הופחת ל- 0% ואוחד עם מדרגת המס התחתונה; החלק התחתון במדרגה שגובהה 30% הופחת ל- 4% וחלקה העליון רק ל- 23% ; החלקים התחתון והעליון של המדרגה שגובהה 45% ירדו ל- 30% ול- 33%, בהתאמה; והחלק התחתון של המדרגה שגובהה 50% ירד ל- 33% בשעה שחלקה העליון פחת ל- 45% בלבד. הציטוט לקוח מהמבוא לדוח. ראו "רפורמה במס הכנסה המלצות הוועדה לרפורמה במס", הרחבה מופיעה בתוך משרד האוצר (2003) ומשרד האוצר (2005). 0 ב דמתה ההפחתה להמלצות הוועדה ברוב רמות ההכנסה, אולם בהכנסות שהגיעו ל- 00% 25% מהשכר הממוצע היא עלתה על ההמלצות בכ- 8 7 נקודות אחוז. ב הופחתו שיעורי המס ב- 3 2 נקודות אחוז בכל רמות ההכנסה שגובהן עולה על מחצית השכר הממוצע. בסיכומו של דבר עלתה ההפחתה המצטברת על ההמלצות בכל רמות ההכנסה. 6 8

8 ההפחתה הדיפרנציאלית והמשמעותית בשיעורי המס הסטטוטוריים מסייעת לאמוד את גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי: אילו נערכו שינויים אחידים לאורך התפלגות ההכנסות, או שינויים מתואמים עימה, לא היינו יכולים להבחין בין השפעת הרפורמה על השכר לבין השפעתם של גורמים אחרים; ואילו נערכו ייתכן קטנים, שינויים רק בשיעורים שהייתה מתרחשת תגובה שקשה לזהותה. שלא הייתה מתרחשת כל תגובה התנהגותית בגלל חיכוך, וייתכן איור 3 ממחיש את הדיפרנציאליות בהפחתה של שיעורי מס ההכנסה השולי האפקטיבי. האיור מציג את השיעורים שחושבו בעזרת פונקציית מס ההכנסה (ראו פרק ד') לצמדי שנים לשנה מוקדמת ולשנה מאוחרת ממנה בשלוש שנים. האיור מעיד כי קיימת בהפחתה שונות בלתי מבוטלת בקרב נישומים שחל עליהם אותו שיעור מס שולי בשנה המוקדמת. עובדה זו מסייעת לאמוד את גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי, כפי שנפרט בהמשך. איור 4 ממחיש את משמעותיות ההפחתה: הוא מציג את שיעורי המס השוליים האפקטיביים ב (ערב הרפורמה במס) וב- 200, ומראה כי ההפרשים ניכרים. כן הוא מראה, בדומה לאיור 3, כי עוצמת הירידה משתנה לאורך התפלגות השכר וכי היא אינה מונוטונית. כדאי לציין כי מדרגות המס והשיעורים האפקטיביים באיור 4 עולים בקנה אחד עם המדרגות והשיעורים הסטטוטוריים המתועדים באיור. איור. שיעורי מס ההכנסה הסטטוטוריים, 998 עד 200 (אחוזים) שכר הנישום כשיעור מהשכר הממוצע במשק (אחוזים) המקור: רשות המסים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. () החלים על ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים שקיבלו נישומים שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה. גגג השיעורים האפקטיביים לשנה המאוחרת חושבו לפי פונקציית המס באותו מועד, ואותה פונקציה הופעלה על השכר בשנה המוקדמת לאחר שקודם לשנה המאוחרת לפי השינוי במדד המחירים לצרכן. 2 איור נ- בנספח מציג את הממוצע של שיעורי מס ההכנסה השוליים האפקטיביים בכל עשירון שכר בשנים 2002 ו

9 איור 2. השינוי בשיעורי מס ההכנסה הסטטוטוריים, 200 לעומת 2002 (נקודות אחוז) שכר הנישום כשיעור מהשכר הממוצע במשק (אחוזים) המקור: רשות המסים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. () החלים על ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים שקיבלו נישומים שעדיין לא הגיעו לגיל הפרישה. שדגכ איור 3. שיעורי מס ההכנסה השוליים האפקטיביים : התפלגותם בשנה המאוחרת בהינתן השיעור בשנה המוקדמת, שנים נבחרות (אחוזים) (בכל שיעור בשנה המוקדמת, השיעורים בשנה המאוחרת מסתכמים ל- 00% ) שיעור המס (%): בשנה המאוחרת בשנה המוקדמת השנה המאוחרת לעומת המוקדמת לעומת לעומת לעומת 200 המקור: רשות המסים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. () החלים על ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים של הנישומים השייכים לאוכלוסיית המחקר. הגבלנו את האיור לשכירים שהשיעורים האפקטיביים שחלו עליהם בשנים המוקדמת והמאוחרת עלו בקנה אחד עם השיעורים הסטטוטוריים. השמטנו ממנו שכירים ששכרם נמצא מתחת לסף המס בשנה המוקדמת, שכירים שהתגוררו ביישובים שנהנו מזיכוי מס, ושכירים שקיבלו זיכוי מס בגין עבודה במשמרות. את שיעור מס ההכנסה השולי האפקטיבי בשנה המאוחרת חישבנו על השכר בשנה המוקדמת וקידמנו למאוחרת לפי מדד המחירים לצרכן. בין השנה המאוחרת לשנה המוקדמת מפרידות שלוש שנים (לכן 200 ו למשל יוצרות צמד). כככ 8

10 איור 4. שיעורי מס ההכנסה השוליים האפקטיביים, 2002 ו- 200 (אחוזים) ה. ב. 2 המקור: רשות המסים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. () החלים על ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים שקיבלו הנישומים השייכים לאוכלוסיית המחקר. הגבלנו את האיור לשכירים שהחזיקו במשרה יחידה, עבדו כל השנה, לא התגוררו ביישובים שנהנו מזיכוי מס, ולא קיבלו זיכוי מס בגין עבודה במשמרות. כל נקודה באיור מייצגת שכיר אחד או יותר. 3 שינויים הנוספים שנערכו במיסוי הישיר בתקופת החקירה דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות הביטוח דמי הלאומי ומס המופחת על הכנסות להם שהגיעו הבריאות 50% עד חלים בשיעורים מופחתים מהשכר הממוצע, או ולאחר מכן רגילים. ב על הכנסות שהגיעו חל ל- 60% השיעור ממנו. השיעור המופחת של דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות (לבני 8 עד גיל הפרישה) ירד מ- 5.76% בשנת 998 ל- 3.5% בשנת 200. השיעורים הרגילים חלים על הכנסות גבוהות יותר (עד תקרה), ושיעורם עלה 4 מ- 9.7% ל- 2%, בהתאמה. תקרת דמי הביטוח הלאומי (ומס הבריאות) עמדה על 4 פעמים השכר הממוצע ב (זהו בקירוב הגבול התחתון של חמשת האחוזונים העליונים של השכר), ובינואר 2000 היא הועלתה ל- 5 פעמים השכר הממוצע. בין יולי 2002 ליוני 2003 בוטלה התקרה, ולפרטים שיש הכנסות גבוהות מאוד מעבודה נוצר תמריץ להקים חברות במטרה לצמצם את חבות המס,Romanov) 2006). עם השבת התקרה היא עמדה על 5 פעמים השכר הממוצע. החל מינואר 2006 התקרה מקודמת לפי שיעור העלייה של מדד המחירים לצרכן (במקום השכר הממוצע במשק). מאוגוסט 2009 ועד סוף תקופת החקירה (200) עמדה התקרה על 0 פעמים השכר הממוצע (מתחילת 202 היא הושבה ל- 4 פעמים השכר הממוצע). ב מציג את בנספח איור נ- 2 שיעוריהם של הלאומי ומס הביטוח דמי הבריאות 3 סעיף ב. 2 משלים את תיאור השינויים במס הישיר. אולם לשינויים אלה חשיבות נמוכה בהקשר הנוכחי ואין צורך להכירם כדי להבין את המשך המאמר. 4 שיעוריהם של דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות החלים על המעסיקים השתנו מעט במהלך : השיעור המופחת נע בין 3.45% ל- 5.93% והשיעור הרגיל בין 4.93% ל- 5.93%. 9

11 הטבות המס ליישובים תושביהם של יישובים מסוימים, בעיקר במחוזות הצפון והדרום (הפריפריה) וביו"ש, נהנים מהטבות מס. נדיבות ההטבות הגיעה לשיאה בשנת 2002 ולאחר מכן חלה בהן הפחתה ניכרת עקב צמצום במספר היישובים המוטבים ובגובה ההטבה לתושב (ראו: זוסמן, 2002; אטקס, 205). בסך הכול פחת שוויין המוערך מכ-.5 מיליארדי ש"ח בשנת 2002 למחצית מכך בשנת 200 (שניהם במחירים שוטפים; מ נהל הכנסות המדינה, שנים שונות). הנהגת פנסיית החובה החל משנת 2008 חלה על העובדים והמעבידים חובה להפריש כספים לפנסיה. ב עמד שיעור ההפרשה של העובדים (המעבידים) על 0.83% (כ-.7% ) מהשכר עד לרמת השכר הממוצע במשק; שיעור זה הועלה בהדרגה, ובשנת 200 השנה האחרונה במחקרנו הוא הגיע ל- 2.5% (ל- 5% ) מהשכר. בשל מגבלות נתונים איננו מביאים בחשבון את פנסיית החובה, אולם נראה כי אין לכך השפעה של ממש על האומדנים המוצגים בהמשך. ראשית, מנקודת ראותו של העובד מדובר בחיסכון כפוי ולא במס, ולכן היצע העבודה כנראה מושפע מההפרשה הרבה פחות מכפי שהוא מושפע ממס ישיר. שנית, כ- 77% מהעובדים שהחלו להפריש ב השתכרו עד 4,000 ש"ח לחודש (וכ- 9% השתכרו עד 6,000 ש"ח לחודש), בשעה שרוב האמידות מוגבלות לבעלי שכר גבוה מסף זה; יתר על כן, באמידות המשוקללות לפי השכר ניתן משקל קטן לבעלי השכר הנמוך. שלישית, להפרשות יש כאמור תקרה (עד השכר הממוצע במשק). לבסוף, כ- 30% מהשכירים שלא הפרישו לפנסיה לפני החלת החובה עדיין לא הפרישו בשנת 200 (ראו: משרד האוצר, 20). ב. 3. השינוי בשיעור המס הישיר השולי האפקטיבי המס הישיר כולל כזכור את מס ההכנסה, דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות, ושיעורו השולי האפקטיבי הממוצע ירד מאוד במרוצת שנות החקירה (איור 5). השיעור המשוקלל לפי השכר ירד ב- 9.7 נקודות אחוז בין 2002 ל- 200, והשיעור הלא-משוקלל ירד ב- 8.6 נקודות אחוז. שתי נקודות ראויות לציון בהקשר זה: ראשית, ירידה זו נמוכה בהרבה מהירידה בשיעור המס הסטטוטורי כיוון שכמחצית מהנישומים נמצאים המס מתחת לסף (כלומר שיעור מס ההכנסה השולי האפקטיבי שלהם שווה לאפס). בקרב אלו שנית, ששכרם נמצא מעל סף המס ניכרה ירידה דומה בשיעורים המשוקלל והלא-משוקלל (כ- 9.0 נקודות אחוז), ומכאן שהרפורמה במס לא היטיבה יותר עם השכירים האמידים מאוד עובדה שמסייעת לזהות כיצד היא השפיעה על היצע העבודה (ראו פרק ה'). איור 6 מציג את השיעור הפנוי אחת פחות שיעור המס הישיר השולי האפקטיבי בשנים ו- 200, לפי עשירוני השכר. בעשירוני הביניים עלה השיעור הפנוי עם השכר באופן משמעותי יותר ובלי מגמה ברורה, בחמשת המאונים העליונים (כמו גם בשני העשירונים התחתונים) הוא עלה במידה זניחה, ובעשירון השביעי במידה קטנה יחסית. השיעור הפנוי עולה אפוא עם השכר באופן לא-מונוטוני, והדבר מסייע לנו כאמור לזהות כיצד השפיעה הרפורמה במס על השכר ברוטו. 5 בחרנו להציג את השיעור הפנוי לשנת 200, ולא לשנת 2002, מפני שביולי 2002 בוטלה למשך שנה התקרה לדמי הביטוח הלאומי ולמס הבריאות, ומהלך זה הוביל לעלייה בלתי מבוטלת בשיעור המס הישיר השולי שחל על שכירים בעלי שכר גבוה במיוחד. 0

12 50 איור 5. שיעור המס הישיר השולי האפקטיבי הממוצע, 998 עד 200 (אחוזים) 45 משוקלל לפי השכר לא משוקלל המקור: רשות המסים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. () שיעורי מס ההכנסה, דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות החלים על ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים שקיבלו השכירים השייכים לאוכלוסיית המחקר. שגכד איור 6. השיעור הפנוי לפי עשירוני השכר, 200 ו- 200 (אחוזים) מאונים עשירון שכר עליונים המקור: רשות המסים בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיבודי המחברים. () אחת פחות שיעור המס הישיר (מס ההכנסה, דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות) השולי האפקטיבי החל על ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים שקיבלו הנישומים השייכים לאוכלוסיית המחקר.

13 ג. מסד הנתונים ואוכלוסיית המחקר מסד הנתונים את כדי ליצור את מסד הנתונים זיווגנו את כל המשיבים לסקרי כוח האדם ל עם קובצי 6 השכירים ל , וזאת לפי מספרי הזהות. האדם סקרי כוח נסקרים חדשים מדי שנה עורכת ומייצג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), והמדגם הפרטים שגילם את 5 אלף כ- 25 כולל ומעלה והם משתייכים לאוכלוסייה הקבועה בישראל (ראו: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 20). הסקר מכיל מידע דמוגרפי-חברתי-כלכלי עשיר על הנדגמים, לרבות המגדר, הלאום והדת, תאריך הלידה (שנה וחודש), ארץ הלידה, תאריך העלייה (שנה המגורים, יישוב המשפחתי, המצב וחודש), ההשתתפות בכוח העבודה, משלח היד והענף הכלכלי. ההשכלה (מספר שנות האחרון), הספר בית הלימוד וסוג קובצי השכירים (קובצי עובד-מעביד) לקוחים מרשות המסים בישראל. הקבצים כוללים את הדיווחים שהמעבידים מוסרים הניכויים (לרבות מס הכלכלי. והענף העבודה לרשות ההכנסה, כמו כן המסים הביטוח הם כוללים על הכנסות הלאומי ומס מידע עובדיהם הבריאות), מעבודה, דמוגרפי-חברתי פירוט סוג המשרה (חודשית/ ההכנסות הפטורות ממס, יומית), שמקורו במרשם התושבים: חודשי המגדר, הדת, שנת הלידה, ארץ הלידה, שנת העלייה, המצב המשפחתי ומספר הזהות של בן/ בת הזוג, יישוב 7 המגורים, שנת הפטירה ועוד. כאשר המידע הדמוגרפי-חברתי זמין הן בקובצי העובד-מעביד והן בסקרי כוח האדם, העדפנו להשתמש במקור הראשון, וזאת משני נימוקים. ראשית, בניגוד לסקרי כוח האדם, המידע ממרשם התושבים אינו מבוסס על דיווח עצמי ולכן הוא מהימן יותר. שנית, במידת הצורך המידע בקובצי העובד-מעביד מתעדכן מדי שנה. נציין שהרשומות בקובצי העובד-מעביד מתייחסות לכל אחת מהמשרות, וחלק מהשכירים אחזו ביותר ממשרה אחת בשנה. לפיכך סיכמנו לכל שכיר את הכנסתו מעבודה שכירה בכל המשרות שהוא אחז במהלך השנה, וכך עשינו גם לגבי ההכנסות הפטורות ממס, הניכויים והזיכויים. הענף הכלכלי נקבע לפי המשרה שהניבה לשכיר את השכר הגבוה ביותר באותה שנה. קיבלנו בת זוג לכל בן/ נתונים שנתיים השכר ברוטו, על ההכנסה ברוטו מעבודה עצמאית העצמאים), מס ההכנסה, דמי הביטוח הלאומי, מס הבריאות ומספר חודשי העבודה. (מקובצי 6 הלמ"ס טייבה את הנתונים על מספרי הזהות של המשיבים לסקרי כוח האדם משנת 200 ואילך, ולכן ניתן לזווג בין קובצי הסקר לקבצים אחרים. יצוין כי החל משנת 20 השתנתה מתכונת הסקר. ב עמד שיעור הנסקרים שמספר הזהות שלהם תקין על כ- 95% בממוצע. חלק מהמספרים הבלתי תקינים שייכים לתושבי קבע חסרי תעודת זהות ישראלית (למשל עובדים זרים), ופירוש הדבר שהשכירים באוכלוסיית המחקר משמשים מדגם מייצג של השכירים אזרחי ישראל. 7 נוסף על כך הועמד לרשותנו קובץ שכולל את תאריכי הלידה והפטירה (השנה והחודש) של () ילדי הנסקרים שהופיעו בסקרי כוח האדם ו-( 2 ) ילדיהם של בני/ בנות הזוג שהופיעו בקובצי העובד-מעביד. מידע זה אפשר לנו לחשב לכל משק בית באוכלוסיית המחקר את מספר הילדים ואת גיליהם מדי שנה, ובעזרתם לחשב את גובהן של קצבאות הילדים. (אין ברשותנו מידע על תשלומי העברה אחרים.) 2

14 אוכלוסיית המחקר השמטנו מאוכלוסיית המחקר הרפורמה במס. אלה כוללים: פרטים שנחשפו לשינויים שהשפעתם על היצע העבודה חורגת מהשפעת פרטים מחוץ לגילי העבודה העיקריים: אוכלוסיית המחקר כללה רק פרטים בגילי העבודה העיקריים 30 54), בנות ונשים בני (גברים בגילים שכן ובגילים מבוגרים יותר רבים כבר פרשו משוק העבודה. לומדים, עדיין מהפרטים רבים יותר צעירים 8 פרטים בעלי הכנסה משפחתית מעבודה עצמאית: השמטנו נסקרים שדיווחו על הכנסה מעבודה 9 עצמאית, מכיוון שאת היצע העבודה של העצמאים מנחים שיקולים אחרים מאלה שמנחים את היצע השמטנו כמו כן העסק. רווחיות למשל השכירים, של העבודה עצמאים, כיוון שבחלק בלתי מבוטל מהמקרים מדובר בעסק משפחתי. המועסקים במגזר הציבורי: במגזר 20 נקבע השכר הציבורי משקי בית בהסכמים שבהם 2 קיבוציים בני/ בנות הזוג והגמישות התעסוקתית מוגבלת בהשוואה לגמישות במגזר העסקי, למשל מבחינת היקף השעות הנוספות שניתן לעבוד. יש אפוא קושי לקשור בין השכר במגזר הציבורי לשינויים בשיעורי המס הישיר, ולכן השמטנו את עובדיו ממרבית האמידות והקדשנו להם אמידות נפרדות. פרטים שהתגוררו באזור השילוב בתקופה שניתן בה מענק עבודה: ב שולם מענק עבודה (לשעבר "מס הכנסה שלילי" ו"מענק הכנסה") לשכירים שהכנסתם נמוכה והם התגוררו ביישובים 22 מסוימים (אזור השילוב). מאחר שייתכן כי התוכנית השפיעה על היצע העבודה, השמטנו מאוכלוסיית המחקר שכירים שהתגוררו באזור השילוב בשנים שבהן ניתן מענק עבודה (הם נכללו באוכלוסיית 23 המחקר בשנים קודמות). ירושלים: מזרח ערביי מכיוון שיש אותם השמטנו מאירועים ביטחוניים, לרבות האינתיפאדה השנייה. הושפעו והם בשטחים העבודה לשוק זיקה להם ישראלים שהתגוררו ברצועת עזה: באוגוסט 2005 פונו האזרחים הישראליים שהתגוררו ברצועת עזה, ומאחר שהדבר השפיע על דפוסי התעסוקה של רבים מהם, השמטנו אותם מכל שנות החקירה. 8 בסקר ההכנסות, סקר נלווה לפאנל הרביעי של סקר כוח האדם. 9 כאשר סקרי כוח האדם כללו הן את הפרט והן את בן/ בת זוגו (למשל כיוון שבמועד הסקר הם כבר היו נשואים), יכולנו להשתמש במספר הזהות של בן/ בת הזוג ובהכנסתו/ה מעבודה עצמאית כדי לזהות את הכנסת הפרט מעבודה עצמאית. יש להדגיש שלא עמדו לרשותנו נתונים ישירים על הכנסת הפרט מעבודה עצמאית, ולכן לא יכולנו לבדוק כיצד השפיעה הרפורמה במס על הכנסת העצמאים. 20 השתמשנו בסיווג האחיד של ענפי הכלכלה מ- 993 וקבענו כי אדם מועסק במגזר הציבורי אם () משרתו העיקרית שייכת לענפים (סדרים) הבאים: מנהל ציבורי, שירותי בריאות ושירותי רווחה וסעד; או אם (2) משרתו העיקרית שייכת לענפים הראשיים הבאים: ארגונים חברתיים וקהילתיים, מרכזים קהילתיים (מתנ"סים) ושירותי דת. 2 לשם המחשה, מתחילת יולי 2003 קוצץ שכרם של עובדי המגזר הציבורי ב- 7% 4% למשך שנתיים, וכן נדחה תשלום דמי ההבראה ומענק היובל, במסגרת ההסכם לעידוד הצמיחה. 22 אור עקיבא, אשקלון, באקה-ג'ת, מועצה מקומית בסמ"ה (איחוד היישובים ברטעה, מועאוויה ועין א-סהלה), חדרה, ירושלים, כפר פינס, כפר קרע, משמרות, נצרת, נצרת עילית, נתניה, עין מאהל, עין עירון, ערערה, פרדס חנה-כרכור ושדרות. הרחבה על מענק העבודה מופיעה בתוך בנק ישראל (20). 23 ב הופעלו בארבעה אזורים בארץ תוכנית מהל"ב (מהבטחת הכנסה לתעסוקה בטוחה) ומחליפתה "אורות לתעסוקה", במטרה לשלב בשוק העבודה את מקבלי הגמלה להבטחת הכנסה (הרחבה מופיעה בתוך האקדמיה הלאומית למדעים, 2007; מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל והמוסד לביטוח לאומי, 2008 ו- 200 ). תוכניות אלה כללו כ- 4.9 אלף משקי בית (המוסד לביטוח לאומי, 20). בחרנו שלא להשמיט מהמחקר את השכירים שהתגוררו באזורים הנידונים בעת הפעלת התוכניות כיוון שהשתתפו בהן מעט אנשים, הם היוו שיעור מצומצם מסך השכירים באזורים, ורובם המכריע לא עבד קודם לכן. בכל מקרה אין באפשרותנו לאתר את המשתתפים בתוכניות. 3

15 נפטרים: השמטנו מכל שנות החקירה נסקרים שנפטרו עד 200, כיוון שייתכן כי הכנסתם פחתה קודם לכן עקב מחלה. 200 סקרי כוח האדם ל כללו 96,399 נסקרים (בעלי מספרי זהות תקינים) שהופיעו בקובצי העובד-מעביד לפחות פעם אחת בין 998 ל אלו יוצרים יחדיו 2,553,87 שנות נסקרים ב (2,553,87=96,399X3) השמטנו ההשמטות): מחוץ לגילי העבודה העיקריים שנות נסקרים על פי הפירוט הבא (קיימת חפיפה בין,356,882, בעלי הכנסה משפחתית מעבודה עצמאית 6,048, מועסקים במגזר הציבורי 74,957, התגוררו באזור השילוב בתקופה שניתן בה מענק עבודה 65,303, התגוררו במזרח ירושלים 39,35, ישראלים שהתגוררו ברצועת עזה 3,06 ונפטרים 9,26. בסיכומו של דבר נכללו באוכלוסיית המחקר 96,455 נסקרים שלהם 745,807 שנות שכר חיובי. לוח נ- 2 בנספח מציג סטטיסטיקה תיאורית של אוכלוסיית המחקר. ד. הפונקציה לחישוב המס הישיר על השכר חישבנו את פונקציית 25 המס הישיר שחל על השכירים מדי שנה ב , בהתאם למידע שעמד לרשותנו. הפעלנו אותה על השכר שהנישום קיבל מכל המשרות שהחזיק במהלך השנה, שכן חבות המס הסטטוטורית מחושבת במונחים שנתיים. פונקציית המס שלנו מניחה שכל הנישומים עורכים תיאום מס, 26 אולם אנו מודעים לכך שחלקם אינם עושים כן ולפיכך חבותם למעשה עולה על חבותם להלכה. 27 הפונקציה לחישוב מס ההכנסה 28 פונקציית מס ההכנסה (על ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים ( מבוססת על ההכנסה ברוטו, 29 ההכנסות הפטורות ממס, הניכויים, מדרגות המס (ראו איור ) והזיכויים. נבהיר כי ניכוי מס פירושו סכום שמנוכה מההכנסה החייבת במס, וזיכוי סכום שמופחת מחבות המס. זיכוי ניתן בנקודות זיכוי (שערכן הכספי משתנה מעת לעת) או בסכום כספי. המידע על ההכנסות החייבות בשיעורי מס רגילים ועל ההכנסות הפטורות ממס קיים בקובצי העובד- מעביד שהתקבלו מרשות המסים. באשר לניכויי המס, המרכזיים שבהם נוגעים להפרשות (עד תקרה) לקרן השתלמות, לקופת גמל ולתשלומי פרמיה לביטוח מפני אובדן כושר עבודה. קובצי העובד-מעביד כוללים מידע מפורט עליהם ב , אך ב המידע דל. בכל מקרה חישוב הניכויים סבוך ומצריך בחלקו מידע שאינו מצוי בקבצים. לכן העדפנו להתעלם מהניכויים, ואנו מניחים למעשה שהם נותרו ללא שינוי בין כל צמד שנים שנכלל באמידות. במקרים מעטים הופיעו נישומים ששכרם שלילי והשמטנו אותם. 25 המס הישיר כולל כזכור את מס ההכנסה, דמי הביטוח לאומי ומס הבריאות. 26 בקובצי העובד-מעביד אין אינדיקציה לתיאום מס. 27 כדי לחשב את פונקציית מס ההכנסה נעזרנו בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך מדריך למילוי טופס דין וחשבון של יחיד על ההכנסה של שנת המס" שרשות המסים מפרסמת מדי שנה. 28 ההכנסות שבגינן נוכו שיעורי מס מיוחדים מפורטות בקובצי העובד-מעביד. 29 לפי הגדרותיהם בפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א

16 בקבצים שברשותנו אין פירוט של נקודות 30 הזיכוי ולכן חישבנו אותן על סמך מאפייני הנישומים ושווייה של נקודת זיכוי. הבאנו בחשבון את הזיכויים הבאים: לתושב ישראל, בגין נסיעה לעבודה, לאישה 3 עובדת, לאם במשפחה חד-הורית (או לפרוד/ גרוש/ אלמן עם ילדים ), בגין בן זוג שאינו עובד, בגין ילדים 8 עד גיל ולעולים חדשים (עד 3.5 שנים מקבלת תעודת העולה). הניתנים לתושבים ביישובים הזכאים להטבות מס ולעובדים במשמרות. כמו כן התחשבנו בזיכויים הכספיים הפונקציה לחישוב דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות החלים על השכירים נגזרים מההכנסה החייבת בדמי ביטוח לאומי (עד החקירה) שנות במרבית תקרה וממדרגות המס ושיעוריו בדמי החייב השכר המבוטח). לגיל (בהתאם ביטוח לאומי ומס בריאות מדווח בקובצי העובד-מעביד, ואת פונקציית המס חישבנו בהתאם למדרגות 32 ולשיעורים שבחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה המס הישיר השולי האפקטיבי על סמך פונקציית המס הישיר חישבנו לכל נישום את חבות המס הישיר ואת שיעור המס השולי האפקטיבי שחל עליו. לשיעור השולי הגענו בדרך הבאה: חישבנו את ההפרש בין חבות המס הישיר של הנישום לו השתכר 00 ש"ח נוספים לבין החבות על הכנסתו בפועל, ואת התוצאה חילקנו ב- 00. שיעור זה עשוי לעמוד על אחד משני ערכים: א) אפס תוספת ההכנסה לא הגדילה את חבות המס, כלומר הנישום נותר מתחת לסף המס (זיכוי המס גדול מסך המס החל על הכנסתו החייבת במס); ב) חיובי בהתאם למדרגת המס החלה על הכנסתו החייבת במס (ולאחר התחשבות בהטבות מס ליישובים ובזיכוי מס לעובדי משמרות). לפיכך ייתכן כי נישומים בעלי אותה הכנסה מדווחת נבדלים ביניהם בשיעור מס ההכנסה השולי האפקטיבי. שיעור המס השולי האפקטיבי של דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות יכול לעמוד על אפס רק אם הכנסת הנישום נמצאת מעל תקרת ההכנסה החייבת בדמי ביטוח. אנו סבורים ששיעור המס הישיר השולי האפקטיבי שחישבנו מדויק למדי, שכן הוא מתבסס על השכר ברוטו שדווח לרשויות המס ועל מידע מקיף נוסף. אומנם מחסור במידע לגבי זיכויי המס או ניכוייו עלול לגרור טעויות בחישוב שיעור המס השולי. ואולם טעויות בזיכויי המס אינן משפיעות לרוב על חישוב השיעור השולי (למעט במקרה שהזיכויים מעבירים את הנישום אל מתחת לסף המס). באשר לטעויות בניכויי מס, יש לזכור שמדרגות המס רחבות יחסית ולכן במקרים רבים לא תחול טעות בחישוב שיעור המס השולי גם אם חלה טעות בחישוב חבות המס. איור 7 מציג את התפלגות הפער בין החבות התחשיבית של המס הישיר לבין החבות בפועל לפי קובצי העובד-מעביד. אצל הרוב המכריע הפער קטן מ- 0%. איור 8 מציג דיאגרמת פיזור של החבות התחשיבית במס הכנסה כנגד החבות בפועל, ואיור נ- 3 בנספח מציג תמונה דומה בנוגע לחבות בדמי הביטוח הלאומי עקב מחסור בנתונים לא התחשבנו בחלק מהזיכויים, ועם העיקריים שבהם נמנים הזיכויים בגין תשלומים לקופות גמל ולביטוח חיים. 3 לא ניתן לזהות פרוד/ גרוש שנושא בחלק מהאחריות לכלכלת ילדיו ולכן הענקנו את הזיכוי לכולם. 32 בפועל דלינו את ערכיהם מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. השכירים הפטורים מדמי ביטוח לאומי כוללים בעיקר את הנכים הקשים, הפרטים ששכרם אינו עולה על 5% מהשכר הממוצע והם מקבלים קצבאות (למעט דמי אבטלה) מהמוסד לביטוח לאומי או מגוף ציבורי, ועולים חדשים בשנה הראשונה בארץ. השכירים הפטורים מדמי ביטוח בריאות כוללים בעיקר חיילים ועולים חדשים ששכרם אינו עולה על 5% מהשכר הממוצע. התחשבנו רק בפטורים לחיילים ולעולים חדשים עקב קושי לזהות את הקבוצות הפטורות. 5 30

17 ה[( ומס הבריאות. מתברר כי מרבית הנישומים סמוכים לקו ה האיורים מלמדים אפוא כי בנינו פונקציית מס ישיר מדויקת למדי. עם זאת הגבלנו חלק מהאמידות לנישומים שהפער הנידון אצלם אינו עולה על 0% וערכנו גם בדיקת רגישות לסטייה שמגיעה עד 5% איור 7. התפלגות הפער בין החבות השנתית התחשיבית במס הישיר שחל על שכירים 2, לבין החבות בפועל, 998 עד 200 (אחוזים) א. מס ההכנסה ב. דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות הפער בין החבות התחשיבית לחבות בפועל (אחוזים) הפער בין החבות התחשיבית לחבות בפועל (אחוזים) המקור: רשות המסים בישראל קובצי עובד-מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקרי כוח האדם ומרשם התושבים; עיבודי המחברים. () חבות התחשיבית פחות החבות בפועל) חלקי החבות בפועל] כפול 00 ה. נישומים המשתייכים לאוכלוסיית המחקר. (2) השטחים המנוקדים מציינים פער שמגיע עד 5% והשטחים המקווקווים פער שנע בין 5% ל- 0%. איור 8. החבות התחשיבית השנתית של מס ההכנסה על שכירים בהשוואה לחבות בפועל, (ש"ח, במחירי 200) חבות המס השנתית (ש"ח) התחשיבית חבות המס השנתית בפועל (ש"ח) המקור: רשות המסים בישראל קובצי העובד-מעביד; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקרי כוח האדם ומרשם התושבים; עיבודי המחברים. () הנישומים המשתייכים לאוכלוסיית המחקר. כל נקודה באיור מייצגת נישום אחד או יותר. 6

18 ה. המתודולוגיה המחקר נועד כזכור לבחון כיצד השפיעה ההפחתה במס הישיר השולי על השכר השנתי המדווח ברוטו, שכן השינוי בשכר מגלם תגובה התנהגותית שמשתקפת בשעות העבודה, בהעלמות מס, ועוד. באופן מעשי אנו אומדים את השינוי שחל בשכר הנישום בין שתי שנים (מוקדמת ומאוחרת) כפונקציה של השינוי בשיעור הפנוי (אחת פחות שיעור המס הישיר השולי האפקטיבי), בהנחה שיתר המשתנים קבועים. שיטת האמידה דומה במהותה להפרש ההפרשים בוחרים נישום ומחשבים את ההפרש (באחוזים) בין שכרו בשנה המאוחרת, לאחר שהושת עליו שינוי מסוים בשיעור הפנוי, לבין שכרו בשנה המוקדמת; לאחר מכן משווים את התוצאה להפרש המקביל בשכרו של נישום אחר שחל עליו שינוי אחר בשיעור הפנוי. את ההשוואה עורכים תוך פיקוח על שכר הנישומים בשנה המוקדמת, מאפייניהם האישיים, התקופה ועוד, כפי שנפרט בהמשך. מכאן נובע שכל ההתפתחויות בשוק העבודה שאינן מתואמות עם השינוי בשיעור הפנוי לא ישפיעו על תוצאות האמידות, שכן השפעתן משותפת לכל הנישומים ומתקזזת בהפרש השני. יש לציין כי המ תאם בין המאפיינים האישיים הקבועים והמשתנים של הנישומים למשל המגדר, הגיל, הדת, המצב המשפחתי, רמת ההשכלה ואזור המגורים לבין השינוי בשיעור הפנוי אינו עולה על 0.05 בערכו המוחלט; כלומר גם אם התרחשו בשוק העבודה התפתחויות שהשפיעו באופן דיפרנציאלי על פרטים בעלי מאפיינים אישיים שונים, הרי שהן אינן מתואמות עם השינוי בשיעור הפנוי. יש להדגיש כי גם השפעות מקרו-כלכליות כתוצאה מרפורמת המס עצמה לא יטו את האומדנים, כיוון שהן פועלות על כל הנישומים ומתקזזות בשיטת הפרש ההפרשים. נניח למשל שהפחתת המס הובילה את המעבידים להפחית את שכר הברוטו של עובדיהם. הפרש ההפרשים בין העובדים שנהנו מההפחתה בשיעור המס השולי לעובדים דומים שלא נהנו ממנה עדיין יאפשר לאמוד באופן חסר הטיה את גמישות השכר ברוטו ביחס לשיעור הפנוי. לפי הגדרתנו, שיעור המס הישיר השולי שווה לשיעור השולי המצטבר של כלל המיסים הישירים החלים על השכר ברוטו: מס ההכנסה (בשיעורים רגילים), דמי הביטוח הלאומי ומס הבריאות. כמקובל במחקרים בתחום בחרנו לבחון את השינוי הריאלי שחל בשכר המדווח ברוטו תוך שלוש שנים (למשל 2004 לעומת 200), דבר שיאפשר להשוות את האומדנים שלנו לאחרים. המחקרים משתמשים בפרק זמן זה משני נימוקים עיקריים. פרק זמן קצר יותר מעורר קשיים: מיצוי ההתאמה של היצע העבודה לרפורמה במס מתרחש בתהליך הדרגתי, בין השאר כי חולף זמן עד שהמידע על הרפורמה מחלחל, אנשים נוטים להתמיד בהתנהגות עבר persstence),(habt וביצוע התאמות (כמו החלפת מעסיק) אורך זמן; זאת ועוד, בטווח הקצר נישומים עשויים להסיט בין שנים את הכנסותיהם מעבודה או אף לשנות את היקפה על מנת לצמצם את חבות המס, ואילו אנו מתעניינים בתגובה לרפורמה בטווח הארוך (התגובה הפרמננטית). מאידך גיסא יש חסרון בבחירת פרק זמן ארוך יותר שכן ה מתאם הבין-תקופתי בשכר פוחת ועלול להקשות על זיהוי השפעתה של הרפורמה. *** המחקרים שבוחנים כיצד שינויים בשיעורי המס משפיעים על היצע העבודה מתמודדים עם ארבע בעיות מתודולוגיות מרכזיות: אנדוגניות של שיעורי המס, נסיגת השכר לממוצע, המגמות ארוכות הטווח של השכר ומידת האקסוגניות של הרפורמה במס. להלן נפרט. 7

19 שיעורי המס אנדוגניים: המיסוי הישיר פרוגרסיבי ולכן שיעור המס השולי תלוי ברמת ההכנסה; על כן אמידה נאיבית של השינוי בשכר כפונקציה של השינוי בשיעור הפנוי בפועל תוביל למסקנה השגויה שיש מ תאם חיובי בין עלייה בשיעור המס לעלייה בשכר. כדי להתמודד עם הבעיה מקובל לחשב את שיעור המס השולי בשנה המאוחרת על פי שיעורי המס שהיו חלים באותו מועד על ההכנסה שהייתה מתקבלת אלמלא הרפורמה. מאחר שהכנסה זו אינה ידועה נוקטים שיטות שונות לאמידתה. רוב המחקרים מניחים 33 שההכנסה בשנה המאוחרת זהה להכנסה בשנה המוקדמת במחירים קבועים, וגם אנו הנחנו זאת לרוב. בהמשך נציג אמידות נוספות המבוססות על חיזוי השכר לתקופה המאוחרת על סמך השכר בשנה המוקדמת ומשתנים נוספים. הממוצע לעבר נסוג השכר :(mean reverson) במעבר בין השנה המוקדמת למאוחרת יעלה (ירד) בממוצע השכר של אלה שהשתכרו מעט (הרבה) יחסית בתקופה המוקדמת. תופעת הנסיגה שכיחה בעיקר בקצוות של התפלגות השכר, והיא עלולה לגרום להטיה של האומדנים. אם למשל שיעורי המס פוחתים לבעלי שכר גבוה והם בוחרים לעבוד יותר במטרה להגדיל את שכרם, אזי הנסיגה לעבר הממוצע עלולה להביא לכך ששכרם בפועל יעלה בשיעור מתון יחסית, אם בכלל, ולכן האומדן של גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי ייטה כלפי מטה. כדי להתמודד עם הבעיה מקובל לשלב באמידות את המשתנים המסבירים הבאים: השכר בשנה המוקדמת (או משתני דמי לעשירון השכר בשנה המוקדמת) והמגמה של שכר הנישום בשנים שקדמו לשינוי בשיעור המס. נוסף לכך מקובל להשמיט מהאמידות את הפרטים בקצוות של התפלגות השכר. את בעלי ההכנסות הנמוכות אין משמיטים רק מפני שהנסיגה לממוצע שכיחה בקרבם, נוספים: נימוקים משני גם אלא ראשית, שיעורי המס השוליים האפקטיביים החלים עליהם עשויים להיות גבוהים מאוד משום שעלייה בהכנסה מעבודה כרוכה באובדן של תשלומי העברה והטבות בעין. שנית, העלאת שכר המינימום משפיעה 34 על שכרם של בעלי ההכנסות הנמוכות ולכן עלולה להטות את האומדנים לגמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי. איור נ- 4 בנספח מציג את התפתחות שכר המינימום בישראל בשנות החקירה. האיור מראה ששכר המינימום השנתי לשכיר במשרה מלאה מגיע לכ אלפי ש"ח (במחירי 998), והתנודות בערכו נבעו בעיקר מכך שנערך לו עדכון שנתי בהתאם עליית השכר הממוצע במשק או בעקבות תוספת יוקר, כמו גם מכך שהוא הוקפא ב במחקר הגבלנו אפוא חלק מהאמידות לפרטים ששכרם עולה על 40,000 ש"ח לשנה במחירי 998 הסכום השקול לכ- 56% מהשכר הממוצע למשרת שכיר במשק (או במגזר העסקי) בשנת ; 998 שיעור זה נמצא בטווח ההגבלה המקובל במחקרים דומים בעולם. גם את הנישומים העשירים ביותר אין משמיטים רק עקב הנסיגה לממוצע, אלא גם מכיוון שהכנסותיהם כך גם שומרים על מדרגות מס קבועות, שכן מדרגות המס הנומינליות עשויות להתעדכן לפי עלייתו של מדד המחירים לצרכן. 34 לרבות אלו ששכרם עולה במידת מה על שכר המינימום. 35 סף מס ההכנסה המזערי לשכירים עמד בתקופת החקירה על כ- 30 אלף ש"ח (במחירי 998) ראו איור נ- 4 בנספח. שכירים שהשתכרו פחות מסף המס, הן בשנה המוקדמת והן בשנה המאוחרת, לא הושפעו מהרפורמה במס ולכן אין לכלול אותם באמידות (וזאת בלי קשר לגובה שכר המינימום). יצוין כי הגבלת האמידות למשתכרים מעל ל- 30 אלף ש"ח בשנה (במקום 40 אלף) הניבה כצפוי אומדנים נמוכים במקצת (סדר הגודל נע בין 0.0 ל נקודות אחוז). את התוצאות ניתן לקבל מהמחברים. 36 (999) Auten and Carroll חקרו את ארה"ב והשמיטו פרטים שהכנסותיהם השנתיות מעבודה מגיעות עד ל- $20,000 כשני שלישים מהממוצע של ההכנסה השנתית מעבודה בתקופת החקירה; (2002) Gruber and Saez השמיטו פרטים שהכנסותיהם נמוכות מ- $0,000 כשליש מההכנסה הממוצעת; ו- Creedy (206) חקר את ניו זילנד והשמיט פרטים שהכנסותיהם השנתיות מעבודה מגיעות עד ל- $6,000 כשני שלישים מההכנסה הממוצעת. (את נתוני ההכנסה השנתית הממוצעת מעבודה ליקטנו מפרסומי ה- Statstcs Bureau of Labor של ארה"ב ו- Zealand (.Statstcs New 8 33

20 תנודתיות מאוד, והדבר עלול לעוות את תוצאות האמידות (ראו למשל,Gruber and Saez 2002). אנו 37 השמטנו את הפרטים ששכרם נמצא בשלושת האלפיונים העליונים. אי-השוויון התרחב בשכר בעשורים האחרונים שינויים טכנולוגיים עקב רבות במדינות מהירים, התרחבות הסחר הבין-לאומי, ירידה בהתאגדות עובדים, וכיוצא באלה. מגמה זו הובילה לגידול מהיר יותר בשכרם של עובדים מיומנים שמשתכרים שכר גבוה יחסית, והיא עלולה להטות כלפי מעלה (מטה) את האומדנים לגמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי (נמוך). גבוה שכר בקרב בעלי עם הבעיה הזו אפשר להתמודד בכמה דרכים. אפשר למשל לכלול משתנים שמפקחים על מאפייני הפרט ובהם רמת ההשכלה, הענף הכלכלי, וכדומה. ואולם תחילה יש לבדוק אם מגמות אלו אכן השפיעו על אוכלוסיית המחקר. בישראל אי-השוויון בשכר ברוטו (לפי מדד ג'יני) התרחב בתקופת החקירה במתינות עד אמצע העשור הקודם (סביב 2005) ולאחר מכן התייצב ואף פחת במידת מה (בנדלק, שנים שונות; דהן, טרם פורסם; מנהל הכנסות המדינה, שנים שונות); מאיור נ- 5 בנספח אנו למדים שבתקופת החקירה ירד חלקם של בעלי 38 השכר הגבוה בעוגת השכר ברוטו. ואולם שיעורי המס לא הופחתו באופן מתואם עם רמת השכר, ובכל מקרה הם הופחתו בקצב שונה בתקופות זמן שונות וברמות שכר שונות (ראו פרק ג' לעיל). עשויה במס רפורמה להתרחש בעקבות התפתחויות מקרו-כלכליות משמעותיות. במצב כזה אנו עשויים לייחס לרפורמה תגובה שנובעת בחלקה מההתפתחויות הללו. הרפורמה בישראל תוכננה ואושרה במהלך 2002, כאשר שרר במשק מיתון עקב האינתיפאדה השנייה, ויישומה החל סמוך ליציאה מהמיתון. מדוח הוועדה לרפורמה במס עולה שהמלצותיה לא נבעו משיקולים שנוגעים למחזור העסקים, אלא מתוך רצון לעודד את הפעילות הכלכלית בטווח הארוך ולתקן עיוותים במערכת המס. בתקופת החקירה חלו תנודות בפעילות הכלכלית בישראל המשק נכנס למיתון בעקבות האינתיפאדה השנייה וצמח בקצב מהיר לאחר מכן ואלו באו לידי ביטוי גם במצבו של שוק העבודה, לרבות בשכר ברוטו למשרת שכיר. אולם כל עוד התפתחויות אלו, הן מצד הביקוש לעבודה והן מצד היצע העבודה, אינן מתואמות עם השינויים בשיעור הפנוי, לא תיווצר הטיה באומדנים לגמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי, שכן הן משפיעות על כל הנישומים באותה מידה (ויתקזזו כאמור בהפרש השני שמחשבים בגישת הפרש 39 ההפרשים). כאמור, השינויים בשיעור הפנוי לא היו מתואמים עם רמת השכר או עם מאפייני השכירים, ולכן אין סיבה להניח שתיווצר הטיה באומדני הגמישות. השפעה מקרו-כלכלית נוספת נוגעת למדיניות שנועדה להעביר אנשים מרווחה לעבודה. החל במחצית הראשונה של העשור הקודם הונהגה בארץ מדיניות מקיפה כזו, ובמסגרתה צומצמו תשלומי ההעברה (קצבאות הילדים, דמי האבטלה, ה גמלה להבטחת הכנסה ועוד) והוחמרו התנאים לקבלת חלקם. כפועל יוצא חל גידול בהיצע העבודה של יכולת בעלי פרטים השתכרות נמוכה לרבות גברים חרדים ונשים ערביות, אוכלוסיות שהגיבו גם לתמורות נוספות (למשל הנהגת "חוק טל", ראו דויטש [207]) וייתכן האומדנים על להשפיע יכול הדבר נמוכה. השתכרות יכולת בעלי פרטים של שכרם שחק את שהדבר לגמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי, אולם הטיה זו כנראה קטנה מאוד: ראשית, בעלי השכר הנמוך לא 37 כמו כן השמטנו, בדומה לחוקרים אחרים, נישומים שהכנסתם השתנתה מאוד בין שתי השנים בצמד Saez) Gruber and [2002] למשל השמיטו נישומים ששכרם השתנה פי,000). בחרנו להשמיט נישומים ששכרם גדל/ קטן פי 00 ויותר בין שתי השנים בצמד (48/ 447 זוגות שנים של נישומים, בהתאמה). בדיקות רגישות מלמדות שאילו השמטנו נישומים ששכרם גדל/ קטן פי 0 ויותר, היו האומדנים נותרים כמעט ללא שינוי. 38 באמידות פיקחנו על מגוון מאפיינים חברתיים-כלכליים של הנישומים. במידה שמאפיינים אלו מתואמים עם המגמות ארוכות הטווח של השינויים בהתפלגות השכר, הפיקוח מפחית את ההטיה באמידות. 39 תנודות בשוק העבודה עשויות להשפיע באופן דיפרנציאלי על שכירים בעלי מאפיינים שונים, למשל גברים ונשים. 9

21 נהנו ברובם מהרפורמה במס, היות ששכרם נמצא מתחת לסף המס לפניה ואחריה. שנית, האמידות לפי השכר או הגבלנו אותן לפרטים שמשתכרים למעלה מ- 40 אלף ש"ח בשנה. שיקללנו את המשוואה הנאמדת כדי לאמוד כיצד השינויים בשיעורי המס משפיעים על השכר השנתי ברוטו השתמשנו במשוואה () ה, דומה למשוואה ששימשה את (2002) Gruber and Saez ורבים מהמחקרים שנערכו לאחר מכן. לשם הפשטות השמטנו את האינדקס של צמד השנים. () ' ˆ ' ln( / ) ln{( ( )) /( ( ))} ln{( ˆ ( ˆ Z3 Z 0 = α + β T3 Z3 T0 Z 0 + δ Z3 T3 Z3)) /( Z0 T0 ( Z 0 ))} כאשר: + γ X + γ 2 X t + ηd0 + λ ln( Z0 / Z ) + λ2 ln( Z / Z 2) + µ t + ε Z j המדווח השכר ברוטו של נישום ' T j ( Z j ) בשנה המוקדמת (0=j) או המאוחרת ln( Z3 מבטא את שיעור השינוי הריאלי בשכר. / Z 0 המוקדמת. לפיכך ) שכר (3=j), במחירי השנה שיעור המס הישיר (מס ההכנסה, דמי הביטוח לאומי ומס הבריאות) השולי האפקטיבי החל על המוקדמת/ בשנה הנישום ' T j מבטא את השיעור הפנוי ואילו ( Z j המאוחרת. לכן ) ' ˆ ' ln{( T3 משקף את השינוי שחל בו בעקבות הרפורמה. ( Z3))/( T0 ( Z0 ))} מקבל היה שנישום ברוטו המדווח השכר בשנה המאוחרת לולא הרפורמה, במחירי השנה המוקדמת. כאן מניחים שהשכר הריאלי בשנה המאוחרת היה נותר זהה לשכר בשנה המוקדמת אלמלא הרפורמה. (בהמשך נציג גישה אחרת לחישוב השכר החזוי בשנה המאוחרת.) המוקדמת/ בשנה של נישום על שכרו החלה התחשיבית המס חבות המאוחרת. הביטוי ˆ ˆ vrtual משקף את השינוי הריאלי בהכנסה המדומה (ה- ln{( Z3 T3 ( Z3)) /( Z0 T0 ( Z0))} (ncome כתוצאה מהרפורמה. וקטור המאפיינים הקבועים של נישום ה וקטור המאפיינים המשתנים של נישום בשנה t (עד גיל הילדים ה מגדר, הלאום והדת, 40 ורמת ההשכלה. במשק הבית 8) בשנה המאוחרת, מספר גיל (והגיל בריבוע) בשנה המאוחרת; מספר הילדים שנולדו בשנה המוקדמת, מספר הילדים שנולדו בשנה המאוחרת, ומספר הילדים שנולדו בין השנים; המצב המשפחתי בשנה המאוחרת והשינוי שחל בו בין השנים המוקדמת והמאוחרת (מעבר מלא-נשוי לנשוי או ההיפך); הענף הכלכלי ומחוז המגורים בשנה המוקדמת. 4 בתקופת החקירה חלו שינויים ניכרים בגובה קצבאות הילדים. לפיכך הוספנו למשתנים המסבירים גם את השינוי התחשיבי שחל בקצבאות הילדים שקיבל משק הבית בין השנים 42 המוקדמת והמאוחרת, והבאנו בחשבון רק את הילדים שנולדו עד השנה המוקדמת. Zˆ 3 T j ( Z j ) X X t רמת ההשכלה נקבעה לפי בית הספר האחרון שהנסקר למד בו במועד שבו הוא השתתף בסקר כוח האדם. אנו מניחים שזוהי גם רמת השכלתו בכל שנות החקירה, שכן הגבלנו את האמידות לבני 30 ומעלה. חילקנו את רמות ההשכלה באופן הבא: תיכונית ומטה, על תיכונית לא-אקדמית, אקדמית, ישיבה גבוהה, השכלה אחרת. 4 ראו: המוסד לביטוח לאומי, שנים שונות; טולידנו ואחרים (202)

22 דמי לעשירון השכר המדווח ברוטו של נישום בשנה המוקדמת בצמד (וכן דמי לכל אחד ממאוני השכר בעשירון העליון). משתנה זה נועד להתמודד עם נסיגת השכר לממוצע. השכר המדווח ברוטו של נישום בשנה שלפני השנה המוקדמת (שנה -). מכאן שהביטוי ln( Z0 משקף את השינוי הריאלי שחל בשכר ברוטו בין שנה זו לשנה המוקדמת. שילבנו / Z ) באמידה את הביטויים הזה והבא על מנת לנטרל את המגמות ארוכות הטווח בשכר הנישום. השכר המדווח ברוטו של נישום שנתיים לפני השנה המוקדמת (שנה 2-). מכאן שהביטוי Z ln( משקף את השינוי הריאלי שחל בשכר ברוטו בין שנה זו לשנה -. / Z 2) דמי לשנה המוקדמת, המשקף השפעות מקרו-כלכליות ואחרות על השכר. D 0 Z Z 2 µ t ε טעות מקרית. שני אומדים ניצבים ביחס לשיעור הפנוי, במוקד העניין במחקר: β גמישות התחלופה המפוצה של השכר המדווח ברוטו ו- δ גמישות השכר המדווח ברוטו ביחס להכנסה המדומה (השפעת ההכנסה). רוב המחקרים השמיטו את המשתנה המסביר "ההכנסה המדומה", ולכן במקרים אלה גמישות התחלופה הלא-מפוצה. האומד β משקף את רוב המחקרים ערכו אמידות משוקללות לפי השכר ברוטו, מכיוון שגמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי בדרך כלל עולה עם השכר והגמישות המשוקללת עשויה ללמדנו כיצד רפורמה במס משפיעה על סך ההכנסות מעבודה שכירה ולכן גם כיצד היא משפיעה על התוצר ובעקיפין גם על תקבולי המס. אולם אי- אפשר לערוך אמידה משוקללת כאשר המשתנים המסבירים כוללים גם את השינוי בהכנסה הפנויה ראו.(2002) Gruber and Saez מחקרנו מטפל בשתי בעיות מתודולוגיות שלא זכו להתייחסות נאותה במחקרים קודמים. הראשונה נוגעת לכך שחישבנו את המשתנה המסביר המרכזי השינוי בשיעור המס השולי האפקטיבי של הפרט על פי מודל המס שבנינו (כפי שעשו מחקרים קודמים), ואין זה נתון רשמי מרשות המסים. מאחר שטעויות במדידת המשתנה הנידון יטו את האומדנים לכיוון האפס, ערכנו בדיקות רגישות: השמטנו מהמדגם את כל השכירים שיש אצלם פער גדול מ- 0% (מ- 5% ) בין חבות המס שחישבנו להם לבין חבותם על פי רשות המסים, ונוסף לכך ערכנו בדיקת רגישות שהשמיטה את השכירים שאצלם ההבדל בפער בין השנים 43 המוקדמת והמאוחרת עולה על. 0% הבעיה השנייה נוגעת אף היא להטיה אפשרית בחישוב השינוי בשיעור המס השולי. מאחר ששיעור המס השולי נגזר מהשכר, נסיגת השכר לממוצע משפיעה גם על חישובו. מחקרים קודמים טיפלו כיאות בבעיית הנסיגה לממוצע במשתנה המוסבר, אולם ספק אם טיפול זה מנטרל את הבעיה המשתנה בחישוב גם המסביר העיקרי השינוי בשיעור המס השולי (ראו al.,creedy et 206). לכן בחרנו להציג גם אמידות שבהן חישובו המחירים לצרכן), אלא אינו מתבסס על השכר בפועל בשנה המוקדמת השכר החזוי על לתקופה המאוחרת (ועל קידומו שרשורו (ועל לשנה המאוחרת לפי מדד של השכר החזוי לתקופה מפני שהרפורמה במס עשויה להשפיע על פריון הילודה. התחשיב נערך על סמך גובה הקצבאות לפי סדר הילד. הגבלה זו צמצמה בכ- 2% בלבד את מספר השכירים שהשתתפו באמידות. מכאן ניתן להסיק שקיים מ תאם בין-תקופתי בין הטעויות בתחשיב חבות המס עקב כך שאין מביאים בחשבון מאפיינים בלתי נצפים קבועים של השכירים (למשל קבלת נקודות זיכוי בגין ילדים עם מוגבלות). 2

23 המוקדמת לפי מדד המחירים לצרכן). השכר החזוי אינו סובל מבעיית הנסיגה, וכך גם שיעור המס השולי הנגזר ממנו ומשמש לחישוב השינוי בשיעור הפנוי. השכר החזוי לתקופה המאוחרת נאמד בספרות באמצעות השכר לרפורמה במס שקדמו בשנים והמאפיינים הדמוגרפיים-חברתיים-כלכליים של הנישום (ראו למשל,Blomqust and Seln 200). לפיכך השתמשנו באמידה הבאה: (2) Z 3= α + βz0+ γx + γ 2 X t + λ ln( Z0 / Z ) + λ2 ln( Z / Z 2) + µ t+ Z 3 ε כאשר הסימנים מייצגים את המשתנים כמפורט לעיל. בעזרת האומדנים ניתן לחלץ את השכר החזוי של פרט בתקופה המאוחרת, ולהחליף בו את ˆ במשוואה (). את Z 0 במשתנים המסבירים במשוואה () ˆ יחליף השכר החזוי בשנה המאוחרת ) Z במחירי השנה המוקדמת, בדומה לגישה שננקטה באמידה ( 3 44 המקורית של משוואה (). ו. 45 תוצאות האמידות לוח מבוסס על משוואה () ומציג את התוצאות המרכזיות מאמידות הגורמים המסבירים את השינוי שחל בשכר השנתי המדווח ברוטו כעבור שלוש שנים. באמידה לכל השכירים (טור ) גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי עומדת על כ- 0.03, כלומר גידול של % (להבדיל מנקודת אחוז) בשיעור הפנוי מעלה את השכר ברוטו בכ- 0.03%. כאשר מגבילים את האמידות לאנשים שמשתכרים למעלה מ- 40 אלף ש"ח בשנה, 46 כמקובל בספרות המחקר, הגמישות גדלה ומגיעה לכ (טור 2). תופעה זו מתועדת היטב בספרות ונובעת בראש ובראשונה מכך שבעלי השכר הנמוך נמצאים מתחת לסף המס; זאת ועוד, לבעלי שכר גבוה יש יותר הזדמנויות להגיב לשינויים בשיעורי המס כיוון שיש להם שליטה רבה יותר בזמן העבודה והם גם יכולים להסיט הכנסות מהון לעבודה או להפך. איור נ- 6 בנספח מציג את ה מתאם בין השינוי בשיעור הפנוי לשינוי בשכר הריאלי בקרב נישומים שנמצאו מעל סף המס בשנה המוקדמת. הגמישות המתקבלת ללא משתנים מפקחים, לרבות על הנסיגה לממוצע דומה לזו שנאמדה בקרב המשתכרים מעל 40 אלף ש"ח בשנה (טור 2). מחקרים רבים ערכו כאמור אמידות משוקללות לפי השכר בשנה המוקדמת, היות שכך ניתן להעריך כיצד תשפיע הרפורמה במס על סך שכר הנישומים ולכן על שני גדלים נוספים: () התוצר, שכן התמורה לעבודה מהווה קרוב לשני שלישים מהתוצר, ו-( 2 ) תקבולי המס, שכן שכר הנישומים מהווה את בסיס המס הישיר. האמידות המשוקללות (טורים 3 5) מעלות שגמישות השכר ברוטו ביחס לשיעור הפנוי עומדת על בקרב כ בעלי שכר חיובי לכ- 0.0 ומגיעה כאשר משמיטים אלף ש"ח מ- 40 נמוך ששכרם פרטים המאוחרת (3=j), וכאשר יתר הסימנים מייצגים משתנים כמפורט במשוואה (2). הגמישויות שנאמדו על סמך משוואה זו (אינן מוצגות) דומות לאלו שהתקבלו על סמך משוואה (2). 45 בכל האמידות בפרק השמטנו נישומים שנהנו מזיכוי מס בגין עבודה במשמרות (כ- 8,500 פרטים), היות שאין ברשותנו זיהוי ודאי שלהם ב ה. אמידות הכוללות גם אותם הניבו אומדנים דומים לאלו שהפרק מציג. 46 ההגבלה מלמטה הוטלה הן על השכר ברוטו בשנה המוקדמת והן על השכר ברוטו בשנה המאוחרת. החלפת ההגבלה בשנה המאוחרת בהגבלה על שכר חיובי בלבד כמעט אינה משנה את האומדנים של גמישות השכר ביחס לשיעור הפנוי Z j כאשר אמידה חלופית של השכר החזוי לשנה המאוחרת: {( Z 3 Z 3 ) / Z 3} = α + β {( Z 0 Z 0 ) / Z 0} + γ X + γ 2 X t + λ ln( Z 0 / Z ) + λ 2 ln( Z / Z 2 ) + µ t + ε מייצג את ממוצע השכר המדווח ברוטו בשנה המוקדמת (0=j) (במחירים קבועים של השנה המאוחרת) או בשנה

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מגמות בשיעורי תעסוקה

מגמות בשיעורי תעסוקה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מדיניות ניירות סדרת מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר איל קמחי נייר מדיניות מס' 1021.07 LABOR MARKET TRENDS: EMPLOYMENT RATE AND WAGE DISPARITIES Ayal

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

מתמטיקה של מערכות

מתמטיקה של מערכות מתמטיקה של מערכות פתרון לתרגיל נגזור את שני האגפים לפי ונקבל : ) ולכן נתון ש- אז א ) e e נתון ש- א ) נגזור את שני האגפים לפי ונקבל: e, ולכן ) e e e ונקבל: נחלק את שני האגפים ב- נתון ש- ו- וגם ש- פונקציות

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות

תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: כל הזכויות שמורות תיק משימטיקה מגרף הנגזרת לגרף הפונקציה להנגשה פרטנית נא לפנות: st.negishut@weizmann.ac.il תוכן העניינים מטרות התיק... 3 זמני עבודה משוערים... 3 החומרים והעזרים הדרושים... 4 רקע... 5 הצעה למהלך העבודה...

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס דע את זכויותיך א מי חייב להגיש דוח על הכנסה?............................... 4. א. הגשת הדוח ותשלום המס.................................... 7. ב. מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח........................ 10.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות בהם מספר השנה

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות  בהם מספר השנה היערכות לתום שנת מס 4102 ותחילת שנת מס 4102 חוזר לקוחות לשנת המס 4102 שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה גם השנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים ודיני עבודה לסיומה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

נייר עמדה בנושא: האם על המדינה לעודד מעבר של מפעלים ומשקי בית לפריפריה? אם כן, כיצד?

נייר עמדה בנושא: האם על המדינה לעודד מעבר של מפעלים ומשקי בית לפריפריה? אם כן, כיצד? המרכז הבינתחומי הרצליה - בית הספר לכלכלה עבודה מסכמת במסגרת הסמינריון לכתיבת נייר מדיניות כלכלית נייר מדיניות בנושא: הדרכים להגדלת כושר ההשתכרות בפריפריה במטרה להקטין את פערי אי השוויון בין הפריפריה למרכז

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי

מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי לציבור לקוחותינו וידידינו מטריית המידע )דצמבר 2015( הרינו מתכבדים

קרא עוד

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו 57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הוא נושא נחקר ומדובר מאוד. יש הטוענים כי הפערים בשכר

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Limit

Limit פרק אינטגרל כפול לכן לפי משפט 55 )ראו גם את ההערה( שאלות :5 d cos( ) d [ ] [] שאלות עם פתרון שאלה 5 חשבו: פתרון 8 הפונקציה ) f ( ) cos( מתקיים: רציפה במלבן d cos( ) d d cos( ) d עדיף לחשב את האינטגרל השני:

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

PO צבי שיר-עברית

PO צבי שיר-עברית בנק ישראל חטיבת המחקר הפרדה מגדרית בבתיספר יסודיים ממלכתייםדתיים צבי שיר* ניירות תקופתיים 4.6 דצמבר 4 בנק ישראל, http://www.boi.org.il *עבודה זו נעשתה בהנחיתו הצמודה של נעם זוסמן. תודתי נתונה לחגי אטקס,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

סקירה מקרו – כלכלית שבועית

סקירה מקרו – כלכלית שבועית 21 באוגוסט 2018 י' באלול, ה'תשע"ח סקירה מקרו כלכלית שבועית תחזית שלנו ציפיות הנגזרות משוק ההון 0.3% באוגוסט 0.3% באוגוסט מינוס 0.1% בספטמבר מינוס 0.2% בספטמבר אינפלציה בחודשים הקרובים אינפלציה מצטברת 1.2%

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

áñéñ åîéîã (ñéåí)

áñéñ åîéîã (ñéåí) מתו% 5 בסיס ומימד סיום) במסגרת הוכחת משפט של בסיסי לכל שני בסיסי של אותו מ"ו יש אותו מספר איברי ), הוכחנו בעצ יותר: משפט: א V מ"ו נוצר סופית, A V קבוצה בת"ל, B V קבוצה פורשת אז. A B הערה: מרחב וקטורי הוא

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

Microsoft Word ArabWomensEmployment-REP-HEB.doc

Microsoft Word ArabWomensEmployment-REP-HEB.doc המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות תעסוקת נשים ערביות בנות 64-18 יהודית קינג דניז נאון אברהם וולדה-צדיק ג'ק חביב המחקר נערך ביוזמתה ובמימונה של קרן פילנתרופית פרטית דמ- 09-527 תעסוקת נשים ערביות

קרא עוד

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון כלל פנסיה שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - שכר מבוטח שכר מבוטח לע שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד