Microsoft Word ArabWomensEmployment-REP-HEB.doc

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Microsoft Word ArabWomensEmployment-REP-HEB.doc"

תמליל

1 המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות תעסוקת נשים ערביות בנות יהודית קינג דניז נאון אברהם וולדה-צדיק ג'ק חביב המחקר נערך ביוזמתה ובמימונה של קרן פילנתרופית פרטית דמ

2 תעסוקת נשים ערביות בנות יהודית קינג דניז נאון אברהם וולדה-צדיק ג'ק חביב המחקר נערך ביוזמתה ובמימונה של קרן פילנתרופית אייר תשס"ט ירושלים מאי 2009

3 עריכת לשון: ענת ברבריאן תרגום לאנגלית: נעמי הלסטד הפקה: לסלי קליינמן מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל המרכז לחקר מוגבלויות ותעסוקת אוכלוסיות מיוחדות ת"ד 3886 ירושלים טלפון: פקס: אתר אינטרנט: דואר אלקטרוני:

4 ר( תמצית מחקר 1. מבוא דוח זה נכתב במסגרת מחקר על תעסוקת נשים ערביות בישראל. בשנת 2006 מנתה אוכלוסיית הערביות גילאיות כ- 350,000 נפש. שיעור השתתפותן בכוח העבודה עומד על 22.5% בלבד. מדובר ב- 78,600 נשים - 65,400 (18.7%) מהן מועסקות ו- 13,200 (3.8%) מחפשות עבודה. בניגוד לכך, כ- 245,000 אינן עובדות, אינן מחפשות עבודה ואינן לומדות. שיעור השתתפותן של נשים יהודיות בכוח העבודה הוא 71.3%. יוצא מכך שנשים ערביות מיוצגות ייצוג יתר באוכלוסיית הנשים שאינה משתתפת בשוק העבודה: הן 38% מכלל הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה, בעוד ששיעורן בכלל גילאיות בישראל עומד על 17.2%. שיעור השתתפותן של נשים ערביות בכוח העבודה ג דל רק במעט במשך השנים, למרות עלייה עקבית ומתמשכת בהשכלה וירידה בפריון. הגדלת שיעור הנשים המועסקות עשויה לתרום תרומה של ממש להפחתת רמת העוני בקרב משפחות ערביות, בפרט אם הדבר יגדיל את היקף המשפחות שבהן שני מפרנסים קידום תעסוקת נשים הוגדר כמטרה מרכזית במדיניות הממשלה לעידוד הצמיחה הכלכלית. הדוח אמנם מתמקד בניתוח דפוסי תעסוקה, אך הוא גם מנתח את מאפייניהן של הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה ומנסה לעמוד על תכונותיהן של קבוצות בעלות סיכוי גבוה לתעסוקה. הדוח כולל שלושה חלקים: מסגרת מושגית, ניתוח נתונים סטטיסטיים ממגוון מקורות בנושא המחקר ותיאור מספר מודלים מרכזיים של תוכניות לקידום התעסוקה של נשים ערביות בארץ. 2. מסגרת מושגית בשיח האקדמי והציבורי ר וח ת שלוש פרספקטיבות להסבר שיעור השתתפותן הנמוך של נשים ערביות בשוק העבודה: א. מאפייני הנשים עצמן, ובעיקר, חסמים המקשים את השתלבותן בתעסוקה, כגון מיעוט השכלה, חוסר מקצוע המתאים למשק מודרני, חוסר ניסיון תעסוקתי, רמת שליטה נמוכה בעברית (המגבילה את יכולתן לעבוד במגזר היהודי) ומספר ילדים גדול, יחסית; ב. התרבות והנורמות החברתיות בחברה הערבית המסורתית לגבי תפקידים מגדריים, אשר מדגישות את גידול הילדים וניהול משק הבית כתפקידיה של האישה ומטילות עליה מגבלות מבחינת ההתנהלות מחוץ לביתה וליישוב מגוריה; ג. מבנה ההזדמנויות של המיעוט הערבי ושל הנשים הערביות בפרט, בשוק העבודה, המושפע משוק העבודה המקומי-אתני המצומצם הפתוח בפניהן, עמדות של מעסיקים (הפליה וסטראוטיפים) מדיניות הממשלה כלפי האוכלוסייה הערבית מבחינת תשתיות, חינוך, הכשרה וסיוע בתעסוקה, כולל סידורים לטיפול בילדים, ' תרשים ת 1 ). הדוח הנוכחי מתמקד במשאבי התעסוקה ובחסמי התעסוקה, תוך הארת מקומם של הגורמים התרבותיים. i

5 תרשים ת 1 : גורמים המשפיעים על תעסוקת נשים ערביות מבנה ההזדמנויות תרבות: ערכים ונורמות לגבי עבודת נשים נגישות לשירותים תומכי עבודה: תחבורה, סידורי ילדים דמוגרפיים ומשפחתיים יחס מעסיקים משאבים וחסמים אישיים לתעסוקה ערכים והעדפות של הפרט מדיניות לאומית לגבי משאבים למגזר הערבי ועידוד תעסוקת נשים הון אנושי ובריאות מאפייני שוק העבודה דפוסי תעסוקה ניתוח סטטיסטי.3 הניתוח הסטטיסטי נערך על נתונים של שלושה סוגי סקרים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: א. סקרי כוח אדם בשנים ; ב. הסקר החברתי - סקר 2005, שהתמקד בנושא תעסוקה וסקר 2004 שעסק בסידורי טיפול בילדים; ג. סקר הכנסות כמו כן נערכו עיבודים מיוחדים של נתונים שנאספו במסגרת הערכת תוכנית מהל"ב על ידי מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ומינהל המחקר במוסד לביטוח לאומי. שלושה גורמים עשויים לתמוך בהגברת השתתפותן של נשים ערביות בכוח העבודה: עלייה בהשכלה, אקלים אוהד בנושא יציאתן לעבודה. ירידה בפריון, א. ירידה בפריון של נשים ערביות בצד עלייה משמעותית ברמת ההשכלה, בעיקר בקרב הצעירות שיעור הפריון בקרב כלל הנשים הערביות ירד בשנים מ- 4.4 ל- 3.7, בעוד ששיעור הפריון בקרב נשים יהודיות כמעט שלא השתנה ירידה מ- 2.7 ל הירידה הגדולה ביותר חלה בקרב הדרוזיות מ- 3.4 ל בקרב המוסלמיות ירד שיעור הפריון מ- 4.7 ל רמת השכלתן של כלל הנשים הערביות גילאיות עלתה בעקביות בשנים שיעור מעוטות ההשכלה (בעלות 8-0 שנות לימוד) ירד מ- 60.2% ל- 31.8%, שיעור בוגרות בית ספר תיכון ii

6 גדל ב- 9 נקודות אחוז מ- 18.4% ל- 27.6%, שיעור בעלות שנות לימוד הכפיל את עצמו גידול מ- 6.1% ל- 13.3%, ושיעור בעלות +16 שנות לימוד, שרובן המכריע (75%) הן בעלות תואר אקדמי, גדל פי חמישה מ- 1.8% ל- 10.3%. בתקופה זו, שיעור היהודיות גילאיות בעלות 8-0 שנות לימוד ירד מ- 17.1% ל- 4.7%, ושיעור בעלות 11-9 שנות לימוד ירד מ- 15.8% ל- 8.9%. במקביל, חלה עלייה משמעותית בשיעור היהודיות בעלות השכלה על תיכונית, מ- 33.2% ל- 53.8%. מגמת השיפור בהשכלה בולטת במיוחד בקרב צעירות בנות שיעור מעוטות ההשכלה בקרבן ירד מ- 33.4% ב ל- 9.9% ב- 2006, ושיעור בעלות השכלה על תיכונית עלה מ- 11.7% ל- 36.6%. עדיין קיים פער משמעותי בין ערביות ויהודיות בשיעור בעלות השכלה על תיכונית. ייתכן כי צעירות ערביות דוחות את גיל הנישואין ואת לידת הילדים כדי להמשיך ללמוד: 66% מבנות אינן נשואות, ל- 73% מהנשים בקבוצת הגיל הזו אין ילדים. אחוז האימהות בקרב בעלות השכלה על תיכונית נמוך בהרבה לעומת בעלות 11-9 שנות לימוד 18% לעומת 42%, בהתאמה. ב. עמדות חיוביות כלפי יציאת נשים לעבודה בקרב גברים ונשים ערביים נתוני הסקר החברתי 2005 של למ"ס מצביעים על שיעורים זהים וגבוהים למדי של עמדות חיוביות עקרוניות בקרב נשים וגברים כלפי יציאת נשים לעבודה. מובן שלא ניתן להסיק מעמדות מוצהרות לגבי ההתנהגות בפועל, אולם הנתונים מרמזים על אפשרות של אקלים אוהד בנושא זה. כ- 75% מהגברים והנשים סבורים שחשוב ששני בני הזוג יעבדו, ובקרב בעלי השכלה על תיכונית השיעור אף גבוה יותר. לעומת זאת, במצב של הימצאות ילדים קטנים במשפחה, פוחתת התמיכה ביציאת נשים לעבודה: כ- 55% מהנשים ומהגברים סבורים שעליה להישאר בבית ולטפל בילדיה וכ- 25% נוספים מהנשים ו- 20% נוספים מהגברים סבורים שעליה לעבוד במשרה חלקית. רק כ- 20% מהנשים ו- 25% מהגברים סבורים שגם כאשר האישה מטופלת בילדים קטנים עליה לצאת לעבוד במשרה מלאה. קיימים הבדלים לפי רמת ההשכלה. נשים בעלות השכלה על תיכונית מעדיפות את הפתרון של עבודה חלקית על פני אי תעסוקה כאשר יש ילדים קטנים במשפחה (42.3% לעומת 29.7%, בהתאמה), ואילו נשים משכילות פחות, אפילו בעלות השכלה תיכונית, מעדיפות אי תעסוקה.(52.9%) נשים המשתתפות בכוח העבודה תומכות ביציאתן של נשים לעבודה ובפתרון של עבודה חלקית כאשר יש ילדים קטנים במשפחה יותר מאשר נשים שאינן משתתפות בכוח העבודה; עם זאת יש לציין ש- 73% מהנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה תמכו ביציאתן של נשים לעבודה, ובהן 35% אף תמכו ביציאתן של נשים לעבודה גם כאשר הן מטופלות בילדים קטנים. ג. שיעור השתתפות נמוך של נשים ערביות בכוח העבודה והתקדמות אטית במשך השנים שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של ערביות גילאיות בישראל עומד על 22.5%: 18.7% (65,400 נשים) מועסקות ו- 3.8% (13,200) מובטלות (בלתי מועסקות אך מחפשות עבודה באופן iii

7 מ( מ ) פעיל). בסך הכול, 284,600 נשים אינן עובדות. שיעור השתתפותן של נשים ערביות בכוח העבודה נמוך מאוד לעומת שיעור השתתפותן של נשים יהודיות בכוח העבודה 22.5% לעומת 71.3%. מעבר לרמת ההשתתפות הנמוכה בכוח העבודה כיום, חומרת הבעיה מתבטאת בהעדר מגמה משמעותית של גידול בשיעור התעסוקה עם הזמן ובעובדה שבהרבה תת קבוצות המצב אף מחמיר עם הזמן. זאת, למרות עלייה עקבית ומתמשכת בהשכלה וירידה בפריון; שני גורמים הידועים כמשפיעים על הצטרפותן של נשים לשוק התעסוקה, ולמרות הצמיחה במשק מאז 2003; צמיחה שתרמה לגידול של כמעט נקודת אחוז מדי שנה בתעסוקה בקרב הנשים היהודיות. בשנים גדל שיעור התעסוקה בקרב כלל הנשים הערביות גילאיות ב- 5.4 נקודות אחוז בלבד -13.3% ל- 18.7% ), לעומת גידול של 14.1 נקודות אחוז בקרב היהודיות -51.3% ל- 65.4% ); יוצא אפוא שהפער בשיעור גידול התעסוקה בין יהודיות לערביות הוא 8.7 נקודות אחוז. הגורם העיקרי לגידול המתון יחסית בשיעורי תעסוקה בקרב הערביות הוא העובדה שברוב קבוצות ההשכלה חלה ירידה בשיעורי התעסוקה. בקרב ערביות בעלות השכלה של עד 8 שנות לימוד חלה ירידה עקבית למדי מ- 6.2% בשנת 1990 ל- 4.7% בשנת 2006, ובקרב בעלות 11-9 שנות לימוד ירידה עקבית מ- 14.0% ל- 9.3%. שיעורי התעסוקה של בעלות 12 שנות לימוד הגיעו לשיא של 25% ב- 1995, ומאז הם נמצאים במגמת ירידה וב הגיעו ל- 16%, לעומת 20% ב בקרב בעלות שנות לימוד חלה ירידה מ- 46% ב עד ל- 34% ב שיעורי התעסוקה של בעלות +16 שנות לימוד הראו תנודתיות רבה. הם הגיעו לשיא של 71.5% ב ומאז ירדו ל- 65.2% - רמה דומה לרמה ההתחלתית ב הגידול בשיעור התעסוקה של כלל הנשים הערביות, למרות הירידה של שיעורי התעסוקה בכל רמת השכלה בנפרד, נובע מכך שהקבוצה בעלת השכלה של +16 שנות לימוד (שהיא המרבה ביותר לעבוד) גדלה פי 5 במהלך התקופה. אף על פי שביחס לעצמה שיעור התעסוקה שלה ירד מעט, בסך הכול, היא הביאה לגידול מסוים בשיעור התעסוקה בקרב כלל הנשים. בקרב הנשים היהודיות, לעומת זאת, חלה עלייה מסוימת בשיעורי התעסוקה של נשים בכל רמות ההשכלה (10-3 נקודות אחוז), להוציא נשים בעלות 8-0 שנות לימוד ששיעור התעסוקה בקרבן נותר בעינו. ד. סיבות דיפרנציאליות לירידה בתעסוקה בקבוצות השכלה שונות קיימות סיבות שונות לירידה בתעסוקה אצל נשים ברמות השכלה שונות. שחאדה (2004) וחיידר (2005) מסבירים את הירידה בשיעורי התעסוקה בקרב נשים בעלות רמת השכלה נמוכה (עד 11 שנות לימוד) בהשפעתם של שינויים מקרו כלכליים ומדיניים: צמצום הביקוש לעובדים בלתי מיומנים עקב שינויים מבניים במשק, למשל, ירידת חלקן של התעשיות המסורתיות עתירות העבודה לטובת תעשיות בעלות טכנולוגיה מתקדמת; העברת הייצור למדינות בחו"ל (למשל, ירדן, בעקבות הסכם השלום אתה), שבהן כוח העבודה זול; דבר שפגע בנשים הערביות שעבדו במפעלי הטקסטיל בכפרים; דחיקת רגליהם של העובדים המקומיים בענפי המשק המסורתיים על ידי עובדים זרים (תופעה בולטת בחקלאות). הירידה בתעסוקה בקרב נשים משכילות, בעיקר בעלות שנות לימוד, משתקפת בעיקר בירידה בתעסוקה בקרב נשים צעירות (בנות 34-18), והיא נובעת מדחיית הכניסה לעבודה לצורך iv

8 המשך לימודים. שיעור העוסקות רק בלימודים גדל בשנים מ- 44.4% ל- 52.9%, גידול של 8.5 נקודות אחוז, בעוד ששיעור העובדות (כולל נשים המשלבות עבודה ולימודים) פחת מ % ל- 25.9%, ירידה של 12.1 נקודות אחוז. שיעור התעסוקה הגבוה של נשים ערביות בעלות 16+ (65%) שנות לימוד מלמד שניתן לשער שהלומדות ישתלבו בתעסוקה במועד מאוחר יותר, כשמשאבי ההון האנושי שלהן יהיו טובים יותר. ה. שונות בשיעורי תעסוקה לפי מאפייני רקע שונים המצב ב גיל: שיעור התעסוקה הגבוה ביותר נמצא בקרב גילאי %. בגילים ו הוא עומד על כ- 15%, ובגיל הוא יורד ל- 5.6%. בתוספת הלומדות, השיעור עולה ל- 41.4% בגיל השכלה: שיעורי התעסוקה עולים עלייה חדה עם העלייה ברמת ההשכלה. הם עומדים על 4.7% בקרב בעלות 8-0 שנות לימוד, על 9.3% בקרב נשים שלמדו 11-9 שנים, על 16% בקרב אלה שסיימו 12 שנות לימוד (עם או בלי תעודת בגרות), על 34% בקרב בעלות שנות לימוד ועל 65.2% בקרב בעלות +16 שנות לימוד. מספר ילדים עד גיל 18: שיעור התעסוקה הוא 18.5% בקרב נשים ללא ילדים, עולה לרמה של 24.1% בקרב אימהות ל- 2-1 ילדים, ואחר יורד עד ל- 7.7% בקרב אימהות ל- 5 ילדים או יותר. גיל הילד הצעיר: שיעור התעסוקה הוא 15.9% בקרב אימהות שילדן הצעיר הוא בן 1-0, עולה עד לכ- 21% בקרב אימהות שגיל ילדן הצעיר הוא 9-2, ואחרי כך יורד לרמה של 17.2% בקרב אימהות שילדן צעיר הוא בן 17-10, שהן עצמן מבוגרות יותר מהאימהות האחרות. דת: הנוצריות מועסקות בשיעור הגבוה ביותר 38.0%, בהשוואה ל- 19.5% מהדרוזיות ו- 15.6% מהמוסלמיות. מידת הדתיות (מוסלמיות בלבד): נשים המגדירות עצמן כדתיות או דתיות מאוד מועסקות בשיעור נמוך יותר מנשים המגדירות עצמן כלא דתיות או לא כל כך דתיות 12% לעומת 21%, בהתאמה. סוג היישוב וגודלו: רוב הנשים הערביות מתגוררות ביישובים הומוגניים, כלומר, כל תושביהם ערבים; 23.8% מהנשים הערביות מתגוררות בערים מעורבות, שבהן מתגוררים גם יהודים וערבים. שיעור התעסוקה בקרב ערביות המתגוררות בערים מעורבות גבוה יותר הן משיעור התעסוקה ביישובים ערביים המונים 10,000 תושבים ומעלה והן משיעור התעסוקה ביישובים שמספר תושביהם קטן מ- 10, % לעומת 17.7% ו- 15.1% בהתאמה. מחוז מגורים: שיעורי התעסוקה הם 24.5% במחוז ת"א והמרכז, 20.9% בקרב ערביות המתגוררות במחוז חיפה והצפון, 11.9% במחוז ירושלים ו- 9.0% בדרום. אזור המגורים יכול לשקף הבדלים בשוק העבודה ובהזדמנויות לתעסוקה שהוא מציע. בכל אופן, מלבד ההבדל הגאוגרפי תושבי אזור הדרום הערבים מתאפיינים גם כקבוצה אתנית: כמעט כולם בדווים. ערביי מחוז ירושלים מתגוררים בעיקר במזרח ירושלים. ו. חשיבות ההשכלה להגברת השילוב בתעסוקה: ניתוח רב-משתני כדי לעמוד על השפעתו העצמאית של כל אחד ממשתני הרקע, ערכנו ניתוח רב משתני. הדבר מאפשר לנו, לדוגמה, להפריד בין ההשפעה של השכלה לעומת גיל, לאור הקשר שקיים בין שניהם (המשכילות v

9 הן יותר צעירות) וגם להפריד בין ההשפעה של ההשכלה ואזור (הנשים באזור הדרום הן פחות משכילות). בניתוח כללנו גיל, השכלה, גיל הילד הצעיר, דת, מחוז מגורים וסוג היישוב. השכלה: בניתוח הרב משתני אנו מוצאים שההשכלה היא המשתנה בעל ההשפעה העצמאית הגדולה ביותר על תעסוקת האישה (ערבייה ויהודייה כאחד). סיכויי נשים שלמדו 16 שנים או יותר גדולים ב- 61 נקודות אחוז מסיכוייהן של נשים שלמדו רק עד 8 שנים, וסיכויי נשים בעלות שנות לימוד גדולים ב- 37 נקודות אחוז. השפעת ההשכלה הרבה יותר גדולה בקרב הנשים הערביות מאשר בקרב היהודיות. גיל הילד הצעיר: הימצאות ילדים קטנים בבית מקטינה את הסיכויים לתעסוקה. כאשר גיל הילד הצעיר הוא עד שנתיים, פוחתים סיכויי התעסוקה של האם ב- 9 נקודות אחוז לעומת סיכויי התעסוקה של אישה ללא ילדים עד גיל 18; כאשר הילד הצעיר הוא בן 4-2, קט נים הסיכויים ב- 7 נקודות האחוז, וכאשר הוא בן 9-5 הם קט נים ב- 4 נקודות האחוז. בניתוח רב משתני נוסף שבו הוכנסו גם משתני אינטראקציה בין השכלת האם וגיל הילד הצעיר נמצא כי לגיל הילד הצעיר יש השפעה דיפרנציאלית ברמות השכלה שונות של האישה. ברמת השכלה של עד 11 שנות לימוד, מצד אחד, ושל +13 שנות לימוד, מצד אחר, אין כמעט הבדל בסיכויי האם להיות מועסקת כאשר יש לה ילד מתחת לגיל 5 בהשוואה לאישה באותה רמת השכלה שאין לה ילד בגיל זה. לעומת זאת, ברמת השכלה של 12 שנות לימוד, לנוכחות ילד צעיר בבית יש השפעה משמעותית על סיכויי האם להיות מועסקת: סיכוייה של אישה שגיל ילדה הצעיר הוא 1-0 או 4-2 קט נים ב נקודות אחוז לעומת סיכוייה של אישה ללא ילדים או שילדה הצעיר בן +5. ניתן אולי להסביר זאת על רקע השכלה, הזדמנויות תעסוקה, שכר צפוי וההוצאות הצפויות בגין סידור לילדים. לבעלות 11-0 שנות לימוד לא צפויות הרבה הזדמנויות תעסוקה ולכן גיל הילד הצעיר אינו משנה בהרבה את התמונה. הזדמנויות התעסוקה של בעלות +13 שנות לימוד רבות יותר וגם שכרן צפוי להיות גבוה יותר ולכן גיל הילד משמעותי פחות. לבעלות 12 שנות לימוד יש אולי הזדמנויות תעסוקה אבל עלויות סידור הילדים גבוהות לעומת השכר הצפוי. תרבות: על סמך נתוני הניתוח הרב-משתני אפשר גם להפריד בין השפעות של נורמות קהילתיות תרבותיות לבין ההשפעה של גורמים כמו השכלה, גיל וגיל הילד הצעיר. כפי שראינו בסעיף ה, הנוצריות מועסקות בשיעור גבוה הרבה יותר מהמוסלמיות או מהדרוזיות - שיעור התעסוקה הוא כפול והפער ביניהן מגיע לכ- 20 נקודות אחוז. אך כאשר מפקחים על שאר המשתנים בניתוח הרב- משתני נמצא שהפער מצטמצם מאוד - ל- 10 נקודות אחוז. הדבר מלמד שהפער בין קבוצות אלה שאפשר לייחסו למאפיינים חברתיים-תרבותיים משמעותי פחות מכפי שנהוג לחשוב. יתרה מזאת ההבדלים בשיעורי התעסוקה בין דרוזיות למוסלמיות נעלמים כליל. אזור מגורים: הפערים הגדולים בתעסוקה בין האזורים שראינו בסעיף ה, אף הם מצטמצמים מאוד בניתוח הרב משתני, מכיוון שהם מוסברים במידה רבה גם על ידי הבדלים במאפייני האוכלוסייה בין האזורים. ז. הבדלים בין נשים ערביות ליהודיות שיעור הפריון: בשנים ירד שיעור הפריון של כלל הנשים הערביות מ- 4.4 ל- 3.7 בעוד שהשיעור בקרב נשים יהודיות כמעט שלא השתנה ונשאר 2.6. כיום שתי תת קבוצות בתוך vi

10 אוכלוסיית הנשים הערביות דומות ליהודיות: שיעור הפריון בקרב דרוזיות זהה לזה של היהודיות, והשיעור בקרב הנוצריות אפילו נמוך יותר 2.2. השכלה: בשנים עלתה רמת השכלתן של נשים ערביות ברציפות ובעקביות, בייחוד בקרב הצעירות. למרות זאת, עדיין קיימים פערים ניכרים בינן לבין הנשים היהודיות. הפער המוחלט בין יהודיות לערביות בשיעור בעלות +13 שנות לימוד גדל במהלך התקופה והגיע ל- 30 נקודות אחוז לעומת 25 ב- 1990, אולם הפער היחסי (המוגדר כפער בין נשים יהודיות ובין נשים ערביות באחוז בעלות +13 שנות לימוד ביחס לאחוז בעלות 13+ שנות לימוד בקרב היהודיות) ירד מ- 76% ל- 56%. השפעתם של מאפיינים שונים על תעסוקת ערביות ויהודיות בניתוח רב משתני דומה מאוד, מלבד שני הבדלים חשובים: - ההשפעה של השכלה גבוהה 16 שנות לימוד או יותר הרבה יותר גדולה בקרב הנשים הערביות. לעומת זאת, ההשפעה של תוספות השכלה בין 8-0 ל או ל- 12 שנות לימוד נמוכה יותר בקרב הנשים הערביות. נראה שהשכלה גבוהה עוזרת מאוד לנשים הערביות לצמצם את הפער בינן לבין הנשים היהודיות. כדי לעמוד על השפעתם של ההבדלים ברמת השכלתן של ערביות ויהודיות, החלנו את ההתפלגות של נשים יהודיות ברמת ההשכלה על שיעור התעסוקה של נשים ערביות בכל קבוצת השכלה. מחישובים שערכנו עולה, שעלייה בהשכלה של נשים ערביות עד לרמה של נשים יהודיות הייתה מגדילה את שיעור התעסוקה בקרבן ל- 32.6%, אך עדיין היה נותר פער של 32.8 נקודות אחוז לרעת הנשים הערביות. - גיל הילד הצעיר: ההבדל השני הוא בהשפעת גיל הילד הצעיר. בשתי הקבוצות יש השפעה שלילית משמעותית כאשר הילד הצעיר הוא בן 1-0, והיא מתבטאת בהקטנת סיכוייה של האישה להיות מועסקת ב- 10 נקודות אחוז לעומת סיכוייה של אישה ללא ילדים. אבל אצל הנשים היהודיות, ילד צעיר בגילים אחרים לא מקטין את הסיכוי, ואפילו מגדיל אותו כאשר הילד הצעיר הוא מעל גיל 5. לעומת זאת, אצל הנשים הערביות יש השפעה שלילית משמעותית גם כאשר הילד הצעיר הוא בגיל 4-2 ואפילו בגיל 9-5. ח. מהי המשמעות של ילדים קטנים כחסם תעסוקתי של נשים ערביות? מהניתוח הרב משתני עולה שהימצאותם של ילדים קטנים משפיעה על היציאה לעבודה. הא ם החסם הוא חוסר במסגרות טיפול בילדים קטנים, כגון מעונות ומשפחתונים, עלות גבוהה מדי, יחסית לשכר הצפוי, העדפותיה של האישה לטפל בעצמה בילדיה הקטנים או ציפיותיה (או לחצים) של משפחתה (בעלה, אביה ו/או בני משפחה אחרים) ממנה? דוחות שונים מעידים על מיעוט מסגרות חינוך לגיל הרך ביישובים ערביים, אך לא לגמרי ברור באיזו מידה, שיעור התעסוקה הנמוך של הנשים נובע ממיעוט מסגרות אלה או שהוא הסיבה לכך. בספרות המקצועית יש גישות שונות לנושא. על פי ארגונים ללא מטרת רווח, ובהם, למשל, עמותת "סיכוי" (דיכטר, דוח ), אחת הסיבות לרמת השתתפותן הנמוכה של נשים ערביות בכוח העבודה היא, בין השאר, המחסור במסגרות לטיפול בילדים. vii

11 פיכטלברג-ברמץ (2004), אשר בדקה הסדרי טיפול בילדים גילאי 3 חודשים עד 3.5 שנים, מצאה כי הביקוש למעונות ולמשפחתונים במגזר הערבי נמוך, בין היתר, משום שמעט נשים משתתפות בכוח העבודה ומשום שחלק מהן מעדיפות מסגרות בלתי פורמליות לילדיהן (בת משפחה המטפלת בילדים). עם זאת, היא מציינת שקצב הגידול של מערך המעונות והמשפחתונים לא הדביק את קצב הגידול של השתתפות הנשים בכוח העבודה. מנתוני הסקר החברתי 2005 עולה כי 68% מהאימהות שאינן מועסקות תלו את הסיבה לכך בטיפול בילדיהן. גיל ילדן הצעיר ביותר של 51% היה נמוך מ- 3, של 18% היה 4-2 ושל 5-31% ומעלה. נשים אלה התבקשו לענות באיזה מובן ילדן הצעיר ביותר היה חסם תעסוקה. 84% ענו כי היה חשוב להן להישאר בבית ולטפל בילדיהן; 6% ציינו שמשפחותיהן ציפו מהן לשבת בבית ולטפל בילדים. רק 6% ענו כי לא מצאו מסגרת מתאימה לילדיהן (בגלל חוסר התאמה בשעות או בשל סיבה אחרת). כמעט לא היו נשים שאמרו שההכנסה (הצפויה) מעבודה לא תכסה את הוצאות הסידור לילדים. ממצאים אלה מרמזים על כך שמה שמונע מנשים להצטרף לכוח העבודה הוא בעיקר העדפתן (הנובעת אולי מהתרבות) לטפל בילדיהן בעצמן ופחות המחסור במסגרות טיפול לילדים. עם זאת, ייתכן שכאשר אין מסגרות זמינות ואיכותיות ובעל ת סבירה, נשים ערביות מעדיפות להישאר בבית ולטפל בילדיהן בעצמן כיוון שאינן מסוגלות לחשוב על חלופה הולמת. שלוסר (2006) מצאה כי הפעלת גנים חינם באופן ניסיוני לגילאי 4-2 ביישובים ערביים הגדילה את השתתפות האימהות ב- 7 נקודות אחוז, בעיקר בקרב המשכילות (בעלות 12 שנות לימוד ומעלה). ט. איכות התעסוקה של המועסקות: באיזו מידה מועסקות הנשים הערביות המשכילות במשלחי יד ההולמים את רמת השכלתן? ממצאי הניתוח שלנו מראים כי שיעור הערביות בעלות תעודה על תיכונית (אקדמית או לא אקדמית) המועסקות במשלחי יד אקדמיים, חופשיים, טכניים וניהוליים גבוה מהשיעור המקביל בקרב יהודיות בעלות אותה רמת השכלה 75% לעומת 61%. עם זאת, רוב האקדמאיות הערביות (54.2%) מועסקות במקצועות חופשיים וטכניים ולא במשלחי יד אקדמיים וניהוליים. הסבר חלקי לכך הוא השיעור הגבוה (42%) של אקדמאיות המועסקות כמורות בבתי ספר יסודיים או כגננות בגנים; הסיווג הבינלאומי של משלחי היד מסווג מקצועות אלה בקטגוריה של מקצועות חופשיים ולא אקדמיים, אף אם כיום הסמינרים למורים מעניקים תעודה אקדמית. השוואה בין נשים ערביות ויהודיות בעלות תואר אקדמי מראה כי שיעור המועסקות במשלחי יד אקדמיים וניהוליים גבוה יותר בקרב היהודיות 44.0% לעומת 33.4%, בהתאמה, ואילו שיעור המועסקות במקצועות חופשיים וטכניים גדול יותר בקרב האקדמאיות הערביות 54.2% לעומת.25.4% במישור התפיסה הסובייקטיבית, 58% מכלל המועסקות הערביות מעריכות כי עיסוקן קשור במידה רבה (12.6%) או במידה רבה מאוד (45.3%) לתחום לימודיהן. שיעור זה גבוה ב- 13 נקודות אחוז מזה של היהודיות וב- 36 נקודות אחוז מזה של גברים ערבים. חשוב לציין גם שהשיעור עולה עם רמת ההשכלה ומגיע לכ- 90% בקרב בעלות +16 שנות לימוד, לעומת 69% מהיהודיות בעלות רמת השכלה דומה. viii

12 מדד נוסף של איכות התעסוקה הוא שביעות רצון מעבודה. שביעות הרצון של הנשים הערביות מעבודתן עולה על זו של הגברים הערבים אך נופלת מזו של נשים יהודיות 79% מרוצות או מרוצות מאוד לעומת 71% מהגברים ו- 86% מהיהודיות. ההבדלים בשביעות הרצון בין מועסקות ברמות השכלה שונות אינם גדולים. אבו באדר וגוטליב (2007) מצאו ששיעור הגברים הערבים בעלי השכלה אקדמית המועסקים במקצוע שאינו הולם את השכלתם (כלומר, במקצוע שאיננו אקדמי, ניהולי, חופשי או טכני) גבוה בהרבה משיעור הנשים 22.5% לעומת 9.7%. ברמת השכלה על תיכונית לא אקדמית הפער הוא 28.7% לעומת.3.8% לעתים קרובות מועלית הטענה בדבר אפליה של אזרחים ערבים, במיוחד של המשכילים שבהם, בקבלה לעבודה (ר' לוי, 2006; חיידר, בתוך דוח סיכוי ; שחאדה, 2004; גרא, 2005). ייתכן שהאפליה שעליה מצביעים חוקרים ואנשים אחרים מורגשת פחות במקרה של נשים מאשר של גברים, כיוון שהן נוטות יותר לפנות למקצועות מבוקשים במגזר הערבי ולכן נתקלות פחות באפליה. תמונה זו יוצרת שתי תהיות לגבי העתיד: א. לפי חטב (2002,(Khattab, הצטרפותם של גברים ערבים משכילים שאינם מצליחים למצוא עבודה במקצועם למקצועות כגון עבודה סוציאלית, הוראה וסיעוד, ושבהם הנשים השיגו דומיננטיות, יוצרת תחרות על אותן משרות ולפיכך גם יוצרת מתח בקרב האוכלוסייה הערבית. אם ימשיך שיעור הנשים המשכילות להתרחב ושיעור התעסוקה בקרבן יגדל, האתגר של מציאת עבודות מתאימות בוודאי יהיה גדול יותר; ב. במשך הזמן צפויה רוויה במקצועות שבהם ניתן להשתלב בתוך המגזר. י. מי הן המובטלות? מספר הנשים הערביות הלא מועסקות אך מחפשות עבודה ב עמד על כ- 13,200 (3.8%) (קבוצה 1 בלוח ת 2 ). רובן המכריע (84%) באזור חיפה והצפון. שיעור האבטלה (המחושב כאחוז הבלתי מועסקים שמחפשים עבודה חלק י אחוז המשתתפים בכוח העבודה) בקרב הנשים הערביות עמד על 16.9%. 61% מובטלות מעל שנה. מרבית המובטלות (כ- 70% ) הן צעירות עד גיל 34, לשני שלישים מהן אין ילדים, כשני שלישים בעלות השכלה על תיכונית ומעלה, כשליש עבדו בשנה האחרונה או במהלך שלוש השנים האחרונות. אלה שלא עבדו מעולם (45%) הן בעיקר צעירות שטרם הספיקו להיכנס למעגל העבודה, והשכלתן עשויה לפצות על העדר ניסיון תעסוקתי. כל הנתונים הללו מצביעים על פוטנציאל גבוה להשמה. יא. מי הן הלא משתתפות? אוכלוסיית הנשים הערביות גילאיות שאינן משתתפות בכוח העבודה מונה כ- 270,300 נשים. כ- 29,000 מתוכן לומדות וכנראה אינן זמינות לעבודה בטווח הבינוני, ולכן הוצאו מהניתוח. כלומר, הנתונים שלנו מתייחסים ל- 241,000 נשים. ix

13 אוכלוסיית הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה הטרוגנית מאוד. מהצד האחד ניצבת קבוצה גדולה בעלת חסמי עבודה משמעותיים מאוד ומנגד ניצבות קבוצות בעלות פוטנציאל גבוה הרבה יותר. אמנם נראה כי, ככלל, משאבי התעסוקה של הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה קטנים מאלה של המועסקות: 42% למדו לכל היותר 8 שנים, 16% אינן יודעות קרוא וכתוב אפילו בערבית, 52% אינן יודעות לדבר עברית, ל- 77% אין שום ניסיון תעסוקתי, ל- 40% יש 3 ילדים לפחות ול- 40% יש ילדים קטנים גילאי 4-0. עם זאת יש לציין, כי כמעט מחצית (48%) מהלא משתתפות הן צעירות עד גיל 34, ולמעלה משליש (38%) הן בעלות 12 שנות לימוד או יותר. בניגוד לדעה הר וחת שנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה, ולא מסיבות לימודים, הן ברובן אימהות המטפלות בילדיהן, מתברר של- 34% מהלא משתתפות אין כלל ילדים מתחת לגיל 18 ול- 13% יש ילדים מגיל 10 ומעלה (ר' לוח ת 1 ). חסם לוח ת 1 : משאבים וחסמים תעסוקתיים בקרב נשים ערביות שאינן משתתפות בכוח העבודה % גיל % % ילד צעיר משאב/לא חסם 48% % אין ילדים 34% 14% % % ש"ל % ש"ל השכלה 12 ש"ל 29% 13 ש+ "ל 8% - 10% עבדו לפני יותר מ- 10 שנים - 77% לא עבדו מעולם - 16% לא יודעות היסטוריה תעסוקתית קרוא וכתוב בערבית עבדו בשנה האחרונה 1% עבדו ב- 10 השנים האחרונות 12% יודעות 84% - 52% לא יודעות דיבור עברית יודעות 48% - 49% לא יודעות קרוא וכתוב בעברית יודעות 51% - 60% לא יודעות קרוא וכתוב באנגלית יודעות 40% - 87% לא משתמשות שימוש במחשב משתמשות 13% - 95% לא משתמשות שימוש באינטרנט משתמשות 5% - 82% אין רשיון נהיגה יש 18% יב. מי הן הקבוצות בעלות פוטנציאל השמה גבוה יחסית ומהי משמעות שילובן בתעסוקה לגבי הגידול בהיקף הנשים הערביות המועסקות? בסעיפים הבאים נתאר כמה קבוצות בעלות פוטנציאל גבוה יותר לתעסוקה. הקבוצות אינן מוציאות זו את זו ויש מידה מסוימת של חפיפה ביניהן (ר' לוח ת 2 ). קבוצת הנשים המעוניינות בעבודה (קבוצה 2 בלוח ת 2 ) כ- 40,000 נשים מקרב הבלתי משתתפות בכוח העבודה הצהירו בריאיון כי הן מעוניינות להתחיל לעבוד "עכשיו", אם תוצע להן עבודה מתאימה. אם נצרף אליהן את המובטלות שמחפשות עבודה (ביטוי אקטיבי למוטיבציה לעבודה), נגיע לכ- 53,000 נשים, המהוות 81% מהמועסקות. משמעות x

14 הדבר היא שאם כולן ישתלבו בעבודה, יגדל היקף הנשים הערביות המועסקות ב- 81%. רובן (כ- 80% ) מתגוררות באזור חיפה והצפון. כ- 80% מהנשים המעוניינות בעבודה הן צעירות עד גיל 44, כ- 60% בעלות 12 שנות לימוד או יותר, כולן יודעות קרוא וכתוב בערבית, וכ- 70% יודעות עברית. לחלק לא מבוטל מהן יש ניסיון תעסוקתי: 7% עבדו בשנה האחרונה ו- 32% עבדו במהלך 10 השנים האחרונות, אם כי לא בשנה האחרונה. העדר מיומנויות של שימוש במחשב בכלל, ובאינטרנט בפרט, הוא חסם עבור 71% ו- 83%, בהתאמה. נראה כי חסמי העבודה - הן של המובטלות והן של מי שאינן משתתפות בכוח העבודה ומעוניינות להיכנס למעגל העבודה קטנים מאלו של כלל הלא משתתפות; ואלו חסמים שניתן לסייע בפתרונם. בעלות 12 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה (קבוצה 4 בלוח ת 2 ) הקבוצה בעלת השכלה תיכונית (12 שנות לימוד) שאינה משתתפת בכוח העבודה (לא כולל נשים שלא עבדו בגלל לימודים) מונה 69,000 נשים. הן מהוות 29% מאלו שאינן משתתפות בכוח העבודה, ואילו כולן היו משתלבות בכוח העבודה, הן היו מהוות 109% מהמועסקות. כ- 70% מהן צעירות עד גיל 34. ל- 32% אין ילדים אך ל- 24% יש ילד צעיר בן 1-0. כל בעלות ההשכלה התיכונית, כמובן, יודעות קרוא וכתוב בערבית, 70% דוברות עברית, 77% מסוגלות לקרוא ולכתוב בעברית. השליטה במחשב היא בעייתית יותר רק 23% משתמשות במחשב ושיעור נמוך עוד יותר 11% - משתמשות באינטרנט. ל- 22% יש ניסיון תעסוקתי, אם כי לא בשנה האחרונה אלא רק במהלך 10 השנים האחרונות. אם נחשיב את המוטיבציה לעבוד כמשאב, הרי של- 23% יש מוטיבציה כזו, כפי שהיא מתבטאת בהצהרה על נכונות להתחיל "עכשיו" לעבוד בעבודה מתאימה. בעלות +13 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה (קבוצה 5 בלוח ת 2 ) בעלות השכלה על תיכונית (+13 שנות לימוד) שאינן משתתפות הן קבוצה קטנה יחסית - 19,300. הן מהוות 8% מהלא משתתפות ו- 29% מהמועסקות. 85% מהן יודעות קרוא וכתוב בעברית, ו- 77% מסוגלות לדבר עברית (השליטה הרבה יותר במיומנויות קריאה וכתיבה מאשר דיבור בעברית מוסברת בכך שהן לומדות עברית בבי"ס כשפה זרה ואינן מרבות להשתמש בה). 37% יודעות להשתמש במחשב ו- 23% יודעות להשתמש באינטרנט. 46% עבדו במהלך 10 השנים האחרונות, אם כי לא בשנה האחרונה. לאור משאביהן המשופרים יחסית לקבוצות אחרות ולאור שיעור התעסוקה הגבוה של נשים בעלות השכלה על תיכונית עולה השאלה בדבר החסמים הייחודיים של קבוצה זו. נראה כי התשובה טמונה בחסם הילדים: ל- 53% מהן יש לפחות ילד קטן אחד עד גיל 4. נשים צעירות בנות (קבוצה 6 בלוח ת 2 ) אוכלוסיית הנשים הערביות כוללת 82,000 נשים צעירות בגיל % מהן מועסקות, 27.6% מהן לומדות, 2.8% משלבות לימודים ועבודה, 5% מחפשות עבודה, ואילו 53.2% אינן לומדות, אינן מועסקות ואינן מחפשות עבודה. מספרן של אלה מגיע ל- 43,500. הן מהוות 18% מהלא משתתפות ו- 67% מהמועסקות. הצעירות שאינן משולבות במסגרת לימודים או עבודה ואף אינן מחפשות עבודה הן ברובן משכילות: 54.2% סיימו בית ספר תיכון ו- 8.4% למדו לפחות 13 שנים. ל- 40% מהן יש ילדים שרובם בני פחות משנתיים - אבל לרובן אין, ו- 51.4% אף אינן נשואות. נראה, אם כן, שהן יכולות להוות קבוצה מועדפת לצורך עידוד היציאה לעבודה. xi

15 ת- לוח ת 2 : סיכום הקבוצות בעלות הפוטנציאל הגבוה, יחסית, להשתלבות בתעסוקה ותרומתן להגדלת שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות % מתוך % הערביות המועסקות n המועסקות בצירוף הקבוצה הקבוצה ,400 מועסקות , מובטלות , לא משתתפות, מעוניינות לעבוד , עובדות חלקית, מעוניינות להרחיב , לא משתתפות ולא לומדות, בעלות 12 ש"ל , לא משתתפות ולא לומדות, בעלות +13 ש"ל , בנות שאינן משתתפות ואינן לומדות בלוח ת 3 להלן מובא מבט נוסף על דפוסי שיעורי ההשתתפות באמצעות הניתוח של תת-קבוצות; ניתוח זה עשוי לספק לגורמים ממשלתיים ומקומיים בסיס למיקוד המאמצים להגברת התעסוקה. הלוח מאפשר לנו לזהות את התפלגות שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של 43 קבוצות המוגדרות על פי מאפייני רקע של גיל, השכלה ואזור גאוגרפי, כדי לעמוד על גודלן של קבוצות הנשים השונות שאינן משתתפות בכוח העבודה. להלן מובאים חמישה תרשימים המסכמים את התפלגותה של אוכלוסיית הנשים הערביות לפי השתתפותה בכוח העבודה וכן את היקף הנשים הלא משתתפות בכוח העבודה לפי מאפייני רקע שונים. תרשים ת 2 מציג את התמונה לפי השכלה ואזור; תרשים ת 3 - לפי השכלה וגיל; ותרשימים ת 4-6 לפי מספר ילדים וגיל הילד הצעיר במחוזות מרכז וחיפה והצפון, מחוז הדרום ומחוז ירושלים. תרשימים אלה מהווים בסיס לקבלת תמונה של ממדי האתגר של שילוב נשים ערביות בתעסוקה ומוקדיו והם יכולים לשמש ככלי תכנוני. xii

16 לוח ת 3 : דירוג קבוצות של נשים ערביות* גילאיות המוגדרות לפי גיל, השכלה, אזור, ההשתתפות בכוח העבודה שיעור השתתפות גיל שנות לימוד מחוז דרום צפון וחיפה מרכז צפון וחיפה מרכז ירושלים ירושלים דרום ירושלים צפון וחיפה מרכז צפון וחיפה דרום מרכז מרכז צפון וחיפה מרכז מרכז דרום צפון וחיפה צפון וחיפה ירושלים צפון וחיפה ירושלים צפון וחיפה צפון וחיפה מרכז מרכז ירושלים דרום מרכז צפון וחיפה ירושלים ירושלים ירושלים דרום דרום ירושלים ירושלים דרום דרום דרום ירושלים מספר הלא משתתפות (100) 8,800 (1,600) (1,300) (400) (700) (1,200) (800) 4,100 9,800 4,600 2,800 (100) (1,300) 2,300 31,700 (1,500) (1,100) 3,900 12,700 5,500 2,000 9,100 3,200 17,100 10,800 4,400 2,200 (1,900) 2,300 5,900 33,800 4,400 6,400 2,100 8,000 4,100 8,400 7,600 (300) 4,500 (100) 6,100 ושיעור מקור: סקר כוח אדם, 2006 *לא כולל את אלה שמחוץ לכוח העבודה שלא עבדו בשנה האחרונה 3 חודשים או יותר בגלל לימודים נתונים שמהימנותם הסטטיסטית נמוכה (טעות דגימה יחסית בין 40%-25%) הובאו בסוגריים 9-0 xiii

17 לא משתתפות ולומדות מרכז ירושלים דרום צפון וחיפה נשים ערביות 64-18, לפי שייכות לכוח העבודה, השכלה ואזור (באלפים) לא משתתפות 270 לא משתתפות ולא לומדות מחפשות עבודה ש"ל 9-11 ש"ל 0-8 ש"ל מרכז מרכז ירושלים ירושלים ירושלים ירושלים דרום דרום דרום דרום צפון וחיפה צפון וחיפה צפון וחיפה צפון וחיפה מרכז 10 מרכז xiv מועסקות תרשים ת 2 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות 65 מקור: סקר כוח אדם, לא לומדות 19 לומדות* 2 מועסקות במשרה חלקית מועסקות במשרה מלאה 2006

18 לא משתתפות ולומדות לא משתתפות ולא לומדות מחפשות עבודה 13 לא משתתפות , לפי שייכות לכוח העבודה, השכלה וגיל (באלפים) נשים ערביות ש"ל 9-11 ש"ל 0-8 ש"ל xv מועסקות תרשים ת 3 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות 65 לא לומדות לומדות* מועסקות במשרה חלקית מועסקות במשרה מלאה 2 19 מקור: סקר כוח אדם, 2006 *לא עבדו משרה מלאה בגלל לימודים

19 (באלפים) 9-11 ש "ל 12 ש"ל תרשים ת 4 :סך -כל הנשים הערביות גילאיות במחוזות חיפה, הצפון והמרכז שאינן משתתפות בכוח העבודה, לפי מספר הילדים וגיל הילד הצעיר נשים ערביות בגילים במחוזות חיפה, הצפון והמרכז שאינן משתתפות בכוח העבודה ש"ל 13 אין ילדים אין ילדים אין ילדים אין ילדים "ל ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים ילדים 4 +5 (1) (1) מקור: סקר כוח אדם, 2006 התא לצד התא של מספר הילדים מתייחס למספר הנשים שגיל הילד הצעיר שלהן נמוך מ -10 xvi ש+

20 (באלפים) 0-11 ש"ל *1-4 ילדים 5 ילדים *5+ אין ילדים (2) 7 תרשים ת 5 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות במחוז הדרום שאינן משתתפות בכוח העבודה, לפי מספר הילדים נשים ערביות בגילים במחוז הדרום שאינן משתתפות בכוח העבודה 19 "ל 12 *1-4 ילדים (2) ילדים *5+ אין ילדים (2) (1) מקור: סקר כוח אדם, 2006 *כמעט לכל הנשים הללו (96% ומעלה) יש לפחות ילד אחד שגילו נמוך מ - 10 xvii ש+

21 (באלפים) 0-11 ש"ל אין ילדים 4 *1-4 ילדים 11 *5+ ילדים 4 תרשים ת 6 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות במחוז ירושלים שאינן משתתפות בכוח העבודה, לפי מספר הילדים נשים ערביות בגילים במחוז ירושלים שאינן משתתפות בכוח העבודה אין ילדים "ל 4 *1-4 ילדים 10 *5+ ילדים (2) מקור: סקר כוח אדם, *למרבית הנשים הללו 2006 (85% ומעלה) יש לפחות ילד אחד שגילו נמוך מ - 10 xviii ש+

22 4. מודלים של תוכניות ייחודיות לקידום תעסוקת נשים ערביות בדוח זה סקרנו כמה מהתוכניות הממשלתיות והמקומיות המובילות שמתמקדות בקידום התעסוקה של נשים ערביות. תעסוקת נשים ערביות מושפעת ממדיניות הממשלה בתחום תעסוקת נשים בכלל ונשים מאוכלוסיות מוחלשות בפרט וכן מתוכניות מיוחדות לנשים ערביות. בשנים האחרונות התרבו המאמצים לפיתוח תוכניות מיוחדות ולהתאמת תוכניות קיימות עבורן. ניסינו לזהות את התוכניות הבולטות בתחום, ראיינו את מפעילי התוכנית העיקריות וסקרנו מחקרי הערכה רלבנטיים. ככלל, מדובר באסטרטגיות משלושה סוגים: יזמות עסקית, הכשרה מקצועית, ומוכנות לתעסוקה והשמה. א. מודל היזמוּת העסקית המודל הר וח ביותר הוא מודל היזמות העסקית, המיועד לקידום עסקים קטנים ותעסוקה עצמאית employment).(self הוא כולל, בצורה זו או אחרת, את המרכיבים הבאים: העצמה אישית והפנמת נורמות של העולם העסקי הכשרה בתחום העסקי, כגון בניית תוכנית עסקית, תמחור, שיווק וכיו"ב הכשרה מקצועית מוגבלת מבחינת היקף השעות ומגוון המקצועות שנועדה להבטיח שהאישה תהיה בעלת ידע מקצועי בתחום שבו היא הקימה עסק. כמו כן, תפקידה לסייע למשתתפות בקורס היזמות שעדיין אינן מוכנות לפתוח עסק משלהן בהשמה במשרות בשכר. חונכות אישית לסיוע בצעדים הראשונים של תכנון העסק ליווי אישי ו/או קבוצתי למטרת סיוע בפתרון בעיות המתעוררות במהלך הקמת העסק והפעלתו הלוואות בתנאים מועדפים לאור החשש של נשים מוחלשות מלקיחת הלוואה בנקאית ואי הנכונות של הבנקים להעניק להן הלוואות. "מועדון נשות עסקים" מסגרת תמיכה רגשית והתייעצות, בסיס לריש ת (networking) של בעלות עסקים וכן לפעילויות הדרכה שמטרתן היא סיוע בהישרדות העסקים, ייעולם ופיתוחם. ב. מודל ההכשרה המקצועית תוכניות ההכשרה המקצועית המופעלות מטעם משרד התמ"ת אינן מותאמות לנשים ערביות מכמה סיבות: הלימודים מתקיימים בעברית, לשם השתתפות בהן יש לנסוע מחוץ לכפר; תדירות התחבורה הציבורית באזורים הכפריים נמוכה ויכולתן של הנשים לצאת מהכפר מוגבלת בשל נורמות תרבותיות; מסגרות ההכשרה המקצועית משותפות לנשים ולגברים. לפיכך, לשם הגדלת שיעור השתתפותן של הנשים הערביות בתוכניות להכשרה מקצועית, יש לענות על צורכיהן הייחודיים (ר' להלן). ג. מודל הכנה לעבודה, השמה וליווי לאחר ההשמה על פי הגישה הר וחת בנושא השמתן של קבוצות מוחלשות עבודה, הדרך המהירה והיעילה להשגת המטרה היא שילובן המהיר בעבודה; אולי תוך הכשרה קצרה, הממוקדת בצורכי המעסיק. התוכנית xix

23 "אשת חיל" אשר פועלת במספר יישובים ערביים מדגישה שלושה רכיבים: א. הכנה לעבודה, כולל העצמה, הגברת המוטיבציה לעבוד, יצירת איזון בין קריירה תעסוקתית לבין הורות ומחויבות משפחתית, מתן כלים לחיפוש עבודה והקניית ידע לגבי זכויות במקום העבודה; ב. עזרה במציאת עבודה; ג. ליווי פרטני וקבוצתי של רכזת התוכנית. מלכתחילה, פותחו שלושת מודלים אלה לשם קידום תעסוקתן של יהודיות מאוכלוסיות מוחלשות והם הותאמו למאפייניהן החברתיים-תרבותיים והגאוגרפיים של נשים ערביות. להלן מפורטים כמה מהצעדים שננקטו על ידי מנהלי התוכניות לשם התאמתן לנשים הערביות: לפני הפעלת התוכניות נעשו מאמצים בקהילה המקומית להדגיש את חשיבות הצטרפותן של נשים לשוק העבודה; זאת, כדי לזכות בהסכמתם של הגברים בעלי ההשפעה במשפחה המורחבת ובהנהגת היישוב לכך ובדרך זו למנוע את התנגדותם של בעלים ואבות ליציאתן של הנשים לעבודה וליצור אווירה תומכת בתכנית. רוב התוכניות היו בערבית וכל המונחים המקצועיים תורגמו מעברית לערבית על ידי המנחה. הנשים למדו בנפרד מהגברים וכך נשמרה מסורת ההפרדה בין המינים. ההפרדה גם אפשרה דיון פתוח וחופשי יותר בין הנשים. רכזי התוכניות, מנחים ויועצים היו בעיקר אנשי מקצוע ערבים, מאחר שהעבודה עם המשתתפים מבוססת על היכרות קרובה עם מאפייניהם ועם סביבתם החברתית-תרבותית. הסוגיות הקשורות להעצמה ולמוכנות לעבודה נדונו תוך כדי התייחסות לבעיות שעמן מתמודדות הנשים יום-יום. על פי רוב, המשתתפות באו מכמה כפרים, מאחר שמספר המשתתפות מכפר אחד לא היה מספיק. התחבורה סופקה משני טעמים: להתגבר על ההגבלות התרבותיות המוטלות על נשים בניידות מחוץ ליישוב ומכיוון שבין היישובים התחבורה הציבורית דלילה ביותר; מן הסתם, ללא הספקת התחבורה, פחות נשים היו משתתפות בתוכנית. לבחירת היישוב שבו התקיימה התוכנית נלוו שיקולים תרבותיים. כך, למשל, קורס לנשים בדוויות לעיצוב תכשיטים נערך בכפר, משום שזה מתיישב יפה עם פעילותן המסורתית של הנשים. לעומת זאת, קורס לצילום ול תקל ט נערך ביישוב יהודי, כדי לא למשוך את תשומת לבם של התושבים אל הנשים המתהלכות ברחוב כשמצלמה על כתפיהן. המודל הארגוני של היזמות העסקית הותאם למגבלות הנשים הבדוויות, שבדרך כלל השכלתן נמוכה, הן אינן מדברות עברית, אינן יכולות לעזוב את כפרן השוכן על פי רוב בפריפריה, ואינן יכולות בדרך כלל להתמודד עם תנאי שוק תחרותי. התוכנית שנבנתה עבורן מעניקה להן בראשית צעדיהן בשוק העבודה חבילת שירותים תומכים תמורת תשלום סמלי: רכישת חומרים, הדרכה מקצועית בעיצוב המוצר ומעל הכול - שיווק מוצריהן. המסורתיים של הנשים הערביות ליתרונות, באמצעות אסטרטגיה זו גם הפכה כמה מהחסמים להלן שתי דוגמאות ליצירת הזדמנויות תעסוקה חדשות. העבודה בשוק שימוש בגומחות להמחשה: באירועים ובמסיבות משפחתיות נהוגה הפרדה בין גברים לנשים. לכן, מאחר שכל הצלמים - הם גברים, לנשים אין תמונות מאירועים אלה. על רקע זה נוצרה הזדמנות להכשרת נשים xx

24 עונה על צורך קיים בקהילה ומסייעת לנשים התוכנית כך, כצלמות וידאו עצמאיות; להצטרף לשוק העבודה. לנשים בדוויות מבוגרות יותר חסרות השכלה אין הכישורים הדרושים המתאימים לשוק - כיום לאור הביקוש העבודה המודרני, אך הן בעלות מיומנות במלאכת יד מסורתית. ארוגים בשיטה מסורתית אך מעוצבים בדגמים לפריטי אופנה בישראל ובאירופה מודרניים, כדוגמת ארנקים, שמלות וכו', נשים אלו, שמעולם לא עבדו, אורגנו כעובדות עצמאיות במודל מותאם של יזמות שתואר לעיל. לעומת זאת, מטרתן של האסטרטגיות לקידום תעסוקה לצעירות ולנשים משכילות היא לסייע להן עבורן משלבות את המסורתי יחד עם התוכניות שהותאמו להשתלב בשוק העבודה המודרני. המודרני: הנשים רוכשות מיומנויות מודרניות (שימוש במחשב) וגישה מודרנית לעבודה, בעוד שהמסגרת הארגונית עשויה להלום את התפיסות המסורתיות (לימודים במסגרות נפרדות לנשים בלבד). אף שמטרתן העיקרית של האסטרטגיות השונות היא התעסוקה, הכשרה מקצועית, הרי שהשלמת השכלה או לימודים מכל סוג שהוא הם תוצרי ביניים חיוביים. במבט לטווח הארוך נראה שאם אישה ערבייה מוכנה לצאת מביתה כדי להשתתף בתוכנית הכשרה לתעסוקה הרי שהיא מעוניינת לשנות את חייה ושהיא נמצאת על מסלול שיוביל אותה לעצמאות כלכלית גדולה יותר. xxi

25 תוכן עניינים מבוא חלק ראשון: מסגרת מושגית 1. מאפיינים אישיים של נשים ערביות בישראל 2. תרבות ונורמות חברתיות בחברה הערבית והשלכותיהן על תעסוקת נשים גישת המודל התרבותי מבנה ההזדמנויות בשוק העבודה 7 8 חלק שני: דפוסי תעסוקה - ניתוח סטטיסטי 1. הקשר בין עוני ותעסוקה מאפייני רקע של נשים ערביות 2.1 תמונת מצב ב שינויים לאורך זמן במספר מאפייני רקע של הנשים שיעורי תעסוקה של נשים ערביות 3.1 שינויים לאורך זמן 3.2 שיעורי התעסוקה של נשים ערביות בשנת 2006 לפי מספר מאפיינים 3.3 ניתוח רב משתני של תעסוקה מאפיינים של נשים ערביות מועסקות ושל עבודתן 4.1 היקף הנשים הערביות המועסקות 4.2 מאפייני הנשים הערביות המועסקות 4.3 מאפייני העבודה של נשים ערביות מועסקות נשים ערביות מובטלות (בלתי מועסקות שמחפשות עבודה) 5.1 מאפייני הנשים המובטלות 5.2 ניתוח רב משתני על מחפשות עבודה נשים ערביות שאינן משתתפות בכוח העבודה 6.1 היקף הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה 6.2 מאפייני הנשים שאינן משתתפות בכוח העבודה 6.3 חסמים ומשאבים לתעסוקה 6.4 מובטלות או לא משתתפות בכוח העבודה אשר מעוניינות לעבוד בעבודה מתאימה 6.5 דירוג נשים ערביות על פי רמת הסיכוי להשתתפות בכוח העבודה עמדות של נשים וגברים ערבים בנושאים הקשורים לתעסוקה 7.1 עמדות כלפי יציאת נשים לעבודה 7.2 תפיסת הסיבות ליציאת נשים לעבודה 7.3 עמדות לגבי ההיבטים החשובים בעבודה נשים ערביות מקבלות גמלה להבטחת הכנסה שהשתתפו בתוכנית מהל"ב 8.1 תיאור אוכלוסיית הנשים הערביות שהופנו לתוכנית מהל"ב

26 השתתפות בפעילויות מקדמות תעסוקה במסגרת מרכזי התעסוקה 8.3 השפעת התוכנית על כניסה לתעסוקה חלק שלישי: מודלים של תוכניות לקידום תעסוקת נשים ערביות 1. מודלים אוניברסליים 1.1 קורסים ללימוד מקצוע מטעם האגף להכשרה מקצועית בתמ"ת 1.2 המודל של תוכנית מהל"ב (כיום אורות לתעסוקה) מודלים של תוכניות ייחודיות לנשים ערביות 2.1 יזמות עסקית 2.2 מודל של העצמה, שיפור כישורי חיים, הכשרה מקצועית, התנסות בעבודה, השמה וליווי לאחר ההשמה 2.3 מודל שעיקרו השלמת השכלה ולאחריה סיוע בהשתלבות בתעסוקה או הכוונה להכשרה מקצועית + שירותים תומכים 2.4 מודל של העצמה אישית והכנה לעבודה, עזרה בהשמה וליווי לאחר ההשתלבות בתעסוקה (ללא השלמת השכלה או הכשרה מקצועית) תוכניות לקידום התעסוקה במגזר הבדווי במסגרת התוכנית לפיתוח הנגב הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה רשימת מקורות נספח א: מאפיינים של נשים ערביות בישראל נספח ב: אקדמאיות ערביות (בעלות תואר אקדמי) נספח ג: הבדווים רשימת לוחות X XII XIII בתמצית מחקר: לוח ת 1 : משאבים וחסמים תעסוקתיים בקרב נשים ערביות שאינן משתתפות בכוח העבודה לוח ת 2 : סיכום הקבוצות בעלות הפוטנציאל הגבוה, יחסית, להשתלבות בתעסוקה ותרומתן להגדלת שיעור התעסוקה בקרב נשים ערביות לוח ת 3 : דירוג נשים ערביות גילאיות על פי שיעור השתתפות בכוח העבודה, הרכב קבוצות הסיכוי לפי גיל, שנות לימוד, מחוז, והיקף הנשים בכל קבוצה בדוח: לוח 1: לוח 2: לוח 3: תחולת העוני בקרב משפחות ערביות, לפי תעסוקת האישה, 2006 תחולת העוני בקרב משפחות ערביות, לפי מספר המפרנסים במשק הבית, 2006 סוג יישוב מגורים של ערביות גילאיות 64-18, לפי דת, 2006

27 ערביות ויהודיות גילאיות 64-18, לפי גיל, 2006 השכלת ערביות גילאיות 64-18, לפי דת, 2006 השכלת ערביות ויהודיות גילאיות 64-18, לפי גיל, 2006 השכלת ערביות גילאיות 64-18, לפי אזור, 2006 מידת הדתיות בקרב מוסלמיות גילאיות , מידת הדתיות בקרב מוסלמיות גילאיות 64-18, לפי שנות לימוד וגיל, 2005 לוח 4: לוח 5: לוח 6: לוח 7: לוח 8: לוח 9: לוח 10: מצבן המשפחתי של גילאיות 64-18, לפי גיל, 2006 לוח 11: מספר הילדים של גילאיות 44-18, לפי גיל ומספר שנות לימוד, 2006 לוח :12 השכלת גילאי 2006,1990,64-18 לוח 13: הפער המוחלט, היחסי ושיעור הגידול בהשכלה בין הנשים הערביות לנשים היהודיות בעלות 13 שנות לימוד או יותר בין 1990 ל לוח 14: השכלת ערביות גילאיות 24-18, בשנים נבחרות לוח 15: ערביות גילאיות עובדות או לומדות, לפי שנות לימוד, בשנים נבחרות לוח 16: מועסקות גילאיות 64-18, לפי שנות לימוד, בשנים לוח 17: מועסקים גילאי 64-18, לפי סוג אוכלוסייה ולפי גיל והשכלה, 2006 לוח 18: מועסקות גילאיות 64-18, לפי סוג אוכלוסייה ולפי מספר ילדים וגיל הילד הצעיר, 2006 לוח 19: מועסקים גילאי 64-18, לפי סוג אוכלוסייה ולפי דת, מחוז, סוג וגודל היישוב, 2006 לוח 20: מועסקות מוסלמיות גילאיות 64-20, לפי מידת הדתיות, שנות לימוד וגיל, 2005 לוח 21: ניתוח רב משתני: הקשר בין מאפיינים שונים לתעסוקת ערביות גילאיות 64-18, רגרסיה לינארית, 2005 לוח 22: ניתוח רב משתני: הקשר בין מאפיינים שונים לתעסוקת ערביות גילאיות 64-18, רגרסיה לינארית עם אינטראקציה בין השכלה לבין גיל הילד הצעיר, 2005 לוח 23: השפעות שוליות של גיל הילד הצעיר על תעסוקת האם, לפי רמות השכלה - על סמך מודל רגרסיה עם אינטראקציה בין שנות לימוד לבין גיל הילד הצעיר לוח 24: ניתוח רב משתני: הקשר בין מאפיינים שונים לתעסוקת ערביות ויהודיות גילאיות 64-18, רגרסיה לינארית, 2005 לוח 25: ערביות מועסקות גילאיות 64-18, לפי מחוז, סוג היישוב וגודלו

28 לוח 26: מועסקים גילאי 64-18, לפי סוג אוכלוסייה ולפי גיל והשכלה, 2006 לוח 27: מועסקות גילאיות 64-18, לפי סוג אוכלוסייה, ולפי מספר ילדים וגיל הילד הצעיר, 2006 לוח 28: מועסקים גילאי 64-20, לפי סוג אוכלוסייה ולפי ותק במקום העבודה, 2005 לוח 29: הסיבות לעבודה במשרה חלקית בקרב גילאיות שעבדו במשרה חלקית, 2006 לוח 30: משלח יד של מועסקות בוגרות תיכון, או בעלות תעודה על-תיכונית, גילאיות 64-18, 2006 לוח 31: מועסקים גילאי 64-20, לפי סוג אוכלוסייה ולפי תפיסת הקשר בין תחום לימודים ותעסוקה, לוח 32: מועסקים גילאי 64-18, לפי סוג אוכלוסייה, לעבודה, 2006 שיעור המועסקים ביישוב וזמן הגעה לוח 33: שכר ממוצע ברוטו לחודש של שכירים גילאי 64-18, לפי קבוצות אוכלוסייה ומשלחי יד, 2006 לוח 34: שכר ממוצע ברוטו לשעה של שכירים גילאי 64-18, לפי קבוצות אוכלוסייה ומשלחי יד, 2006 לוח 35: שכר ממוצע לשעה לעומת שכר מינימום לשעה בקרב גילאי שעבדו 35+ שעות בשבוע, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2006 לוח 36: מועסקים גילאי 64-20, לפי סוג אוכלוסייה, שביעות רצון מהעבודה ומהשכר ולפי החשש לאבד את העבודה, 2005 לוח 37: מועסקות גילאיות המרוצות מעבודתן, לפי שנות לימוד, 2005 לוח 38: ערביות גילאיות המחפשות עבודה, לפי מחוז, סוג היישוב וגודלו לוח 39: מובטלים גילאי 64-18, לפי סוג אוכלוסייה ומאפיינים שונים, 2006 לוח 40: עומק אבטלה בקרב מובטלות גילאיות 64-18, לפי גיל, 2006 לוח 41: היסטוריה תעסוקתית של ערביות גילאיות , לוח 42: ניתוח רב משתני: הקשר בין מאפיינים שונים לבין הסיכוי לחפש עבודה בקרב ערביות גילאיות שאינן מועסקות, רגרסיה לינארית, לוח : ערביות גילאיות שלא בכוח עבודה, לפי מחוז, סוג וגודל היישוב לוח 44: גילאי שאינם משתתפים בכוח העבודה, לפי סוג אוכלוסייה ולפי גיל, דת והשכלה, 2006

29 לוח 45: גילאיות שאינן משתתפות בכוח העבודה, לפי סוג אוכלוסייה ולפי מספר ילדים וגיל הילד הצעיר, 2006 לוח 46: ערביות גילאיות שאינן משתתפות בכוח עבודה: מאפיינים וחסמים תעסוקתיים, לפי גיל, , לוח 47: ערביות גילאיות שאינן משתתפות בכוח העבודה: חסמים ומשאבים תעסוקתיים, לפי גיל, 2005 לוח 48: ערביות גילאיות שאינן משתתפות בכוח העבודה: שלא עבדו בגלל טיפול בילדים לפי שנות לימוד, 2005 לוח 49: ערביות גילאיות שאינן משתתפות בכוח העבודה, שלא עבדו בגלל היותן עקרות בית ו/או בגלל טיפול בבן משפחה, 2005 לוח 50: ערביות גילאיות שאינן משתתפות בכוח העבודה: מאפיינים נבחרים לפי השכלה, 2006 לוח 51: ערביות גילאיות שאינן משתתפות בכוח העבודה: משאבים וחסמי תעסוקה לפי השכלה, 2005 לוח 52: משאבים וחסמי תעסוקה בקרב נשים ערביות שאינן משתתפות בכוח העבודה לוח 53: ערביות גילאיות מובטלות או שאינן משתתפות בכוח העבודה ומעוניינות לעבוד בעבודה מתאימה: מאפיינים לפי גיל, 2005 לוח 54: ערביות גילאיות מובטלות או שאינן משתתפות בכוח העבודה ומעוניינות לעבוד בעבודה מתאימה: חסמים לתעסוקה לפי גיל, 2005 לוח 55: ערביות גילאיות מובטלות או שאינן משתתפות בכוח העבודה ומעוניינות לעבוד בעבודה מתאימה: סיבות לאי-עבודה לפי גיל, 2005 לוח 56: דירוג נשים ערביות גילאיות 64-18, לפי שיעור השתתפות בכוח העבודה, הרכב קבוצות הסיכוי לפי גיל, שנות לימוד, מחוז והיקף הנשים בכל קבוצה 67 לוח 57: עמדות של ערבים גילאי והשכלה, בנושאים הקשורים ליציאת נשים לעבודה, לפי מגדר לוח 58: הגורמים המשפיעים על ההחלטה לצאת לעבודה, על פי תפיסתן של ערביות גילאיות 64-20, לפי השכלה ולפי מצב התעסוקה, 2005 לוח 59: היבטים חשובים בעבודה על פי תפיסתן של נשים ערביות גילאיות 64-20, לפי מצב התעסוקה, 2005 לוח 60: מאפיינים דמוגרפיים של הנשים הערביות שהופנו לתוכנית מהל"ב, לפי גיל (באחוזים) לוח 61: השכלה, ידיעת עברית וניסיון תעסוקתי של נשים ערביות, לפי גיל (באחוזים)

30 לוח לוח 62: שיעור בעלות חסמי תעסוקה בריאותיים (נפשיים ופיזיים) בקרב המשתתפות בתוכנית לוח 63: שיעור בעלות חסמי תעסוקה משפחתיים בקרב המשתתפות בתוכנית, לפי גיל לוח 64: שיעור בעלות חסמים תעסוקתיים אחרים בקרב המשתתפות בתוכנית, לפי גיל 65: שיעורי השתתפות בפעילויות מקדמות תעסוקה במהלך 15 החודשים הראשונים בקרב המשתתפות בתוכנית לוח 66: השפעת התוכנית על שיעור הערביות המועסקות לאחר 15 חודשים מתחילת התוכנית בנספח א: לוח א 1 : התעודה הגבוהה ביותר בקרב נשים ערביות גילאיות , לוח א 2 : רמת השכלה בקרב נשים ערביות גילאיות בשנים נבחרות 100 לוח א 3 : מועסקות גילאיות 64-18, לפי מחוז לוח א 4 : התפלגות האוכלוסייה ושיעורי תעסוקת ערביות גילאיות 64-18, לפי נפה, 2006 לוח א 5 : ניתוח רב משתני: הקשר בין מאפיינים שונים לתעסוקת ערביות גילאיות 64-18, רגרסיה לוגיסטית, 2005 לוח א 6 : ניתוח רב משתני: הקשר בין מאפיינים שונים לתעסוקת ערביות גילאיות 64-18, רגרסיה לוגיסטית עם אינטראקציה בין השכלה לבין גיל הילד הצעיר, 2005 לוח א 7 : ניתוח רב משתני: הקשר בין מאפיינים שונים לתעסוקת ערביות ויהודיות גילאיות 64-18, רגרסיה לוגיסטית, 2005 לוח א 8 : ניתוח רב משתני: הקשר בין מאפיינים שונים לבין הסיכוי לחפש עבודה בקרב ערביות גילאיות שאינן מועסקות, רגרסיה לוגיסטית, 2005 לוח א 9 : משלח יד בקרב גברים מועסקים גילאי 64-18, בוגרי תיכון, בעלי תעודה על-תיכונית לא אקדמית ובעלי תעודה אקדמית 2006 לוח א 10 : מועסקים גילאי 64-20, לפי סוג אוכלוסייה ולפי תפיסת הקשר בין תחום לימודים ותעסוקה, 2005 לוח א 11 : ערביות גילאיות 44-18, לפי מצב התעסוקה ולפי גיל, השכלה, מספר ילדים, גיל הילד הצעיר, מחוז, סוג היישוב וגודלו לוח א 12 : ערביות גילאיות 64-45, לפי מצב התעסוקה ולפי גיל, השכלה, מספר ילדים, גיל הילד הצעיר, מחוז, סוג היישוב וגודלו

31 לוח א 13 : ערביות גילאיות בעלות 8-0 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה: מאפיינים נבחרים, לפי גיל, 2006 לוח א 14 : ערביות גילאיות בעלות 8-0 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה: חסמים ומשאבים לתעסוקה, לפי גיל, 2005 לוח א 15 : ערביות גילאיות בעלות 11-9 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה: מאפיינים נבחרים, לפי גיל, 2006 לוח א 16 : ערביות גילאיות בעלות 11-9 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה: חסמים ומשאבים תעסוקתיים, לפי גיל, 2005 לוח א 17 : ערביות גילאיות בעלות 12 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה: מאפיינים, לפי גיל, 2006 לוח א 18 : ערביות גילאיות בעלות 12 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה: חסמים ומשאבים תעסוקתיים, לפי גיל, 2005 לוח א 19 : ערביות גילאיות בעלות +13 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה: מאפיינים לפי גיל, 2006 לוח א 20 : ערביות גילאיות בעלות +13 שנות לימוד שאינן משתתפות בכוח העבודה: חסמים תעסוקתיים, לפי גיל, 2005 בנספח ב: לוח ב 1 : מאפיינים דמוגרפיים של אקדמאיות ערביות ויהודיות, 2006 לוח ב 2 : משתתפות בכוח עבודה בעלות תואר אקדמי, לפי גיל, 2006 לוח ב 3 : אקדמאיות מועסקות גילאיות 64-18, לפי מספר ילדים, 2006 לוח ב 4 : אקדמאיות מועסקות גילאיות 64-18, לפי גיל הילד הצעיר, 2006 לוח ב 5 : אקדמאיות מועסקות גילאיות 34-18, לפי מספר ילדים, 2006 לוח ב 6 : אקדמאיות מועסקות גילאיות 34-18, לפי גיל הילד הצעיר, 2006 בנספח ג: לוח ג 1 : מועסקות ומשתתפות בכוח העבודה ביישובים מוכרים, לפי סקר כוח אדם ונתוני אבו באדר וגוטליב (2007) לוח ג 2 : מועסקות ומשתתפות בכוח העבודה ביישובים מוכרים ולא מוכרים, לפי נתוני אבו באדר וגוטליב (2007) לוח ג 3 : מועסקים גילאי שמשתתפים בכוח העבודה

32 רשימת תרשימים ii xiv xv xvi xvii xviii בתמצית מחקר: תרשים ת 1 : גורמים המשפיעים על תעסוקת נשים ערביות תרשים ת 2 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות 64-18, לפי שייכות לכוח העבודה, השכלה ואזור תרשים ת 3 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות 64-18, לפי שייכות לכוח העבודה, השכלה וגיל תרשים ת 4 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות במחוזות חיפה, הצפון והמרכז שאינן משתתפות בכוח העבודה, לפי מספר הילדים וגיל הילד הצעיר תרשים ת 5 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות במחוז הדרום שאינן משתתפות בכוח העבודה, לפי מספר הילדים תרשים ת 6 : סך-כל הנשים הערביות גילאיות במחוז ירושלים שאינן משתתפות בכוח העבודה, לפי מספר הילדים בדוח: תרשים 1: גורמים המשפיעים על תעסוקת נשים ערביות תרשים 2: ערביות גילאיות 64-18, לפי אזורים, 2006 תרשים 3: יהודיות גילאיות 64-18, לפי אזורים, 2006 תרשים 4: ערביות גילאיות 64-18, לפי דת, 2006 תרשים 5: הפריון הכולל של יהודיות וערביות, לפי קבוצות אוכלוסייה: תרשים 6: תעסוקת גילאי (נשים ערביות, יהודיות וגברים ערבים) תרשים 7: תעסוקת ערביות גילאיות, לפי גיל, תרשים 8: תעסוקת יהודיות גילאיות לפי גיל, תרשים 9: תעסוקת ערביות גילאיות 64-18, לפי השכלה, תרשים 10: תעסוקת יהודיות גילאיות 64-18, לפי השכלה, תרשים 11: היקף משרה של מועסקות גילאיות 64-18, לפי קבוצות אוכלוסייה, 2006 תרשים 12: משלח יד של ערביות מועסקות גילאיות , תרשים 13: משלח יד של יהודיות מועסקות גילאיות , תרשים 14: ענפי התעסוקה של ערביות מועסקות גילאיות ,

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

Bidul

Bidul בידול תעסוקתי ופערי שכר בין גברים ונשים יעל חסון נוגה דגן-בוזגלו 2015 84% 67% פערי שכר בין נשים לגברים הם תופעה כלל עולמית המאפיינת גם את שוק העבודה בישראל. בשנת 2014 שכרן הממוצע של נשים עמד על 67% משכרם

קרא עוד

מגמות בשיעורי תעסוקה

מגמות בשיעורי תעסוקה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל מדיניות ניירות סדרת מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר איל קמחי נייר מדיניות מס' 1021.07 LABOR MARKET TRENDS: EMPLOYMENT RATE AND WAGE DISPARITIES Ayal

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc)

(Microsoft Word - \372\367\366\351\370 \362\370\345\352.doc) ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים מאת יעקב פייטלסון (סיכום נייר העמדה) מבוא נייר העמדה בנושא מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל. מטרת המחקר המוצג בנייר

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ממצאי הערכה עיקריים אלול תשע"ה, אוגוסט 2015 ל- 2020 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 מיצוי משאבי הסביבה והידע חיזוק החוסן הקהילתי "עיר חכמה" חיזוק הקהילתיות קידום

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת

מערכת החינוך והעיר אילת_מצגת מערכת החינוך והעיר אילת - בדרך ל- 2020 כסלו תשע"ו, נובמבר 2015 מטרות ויעדי מערכת החינוך והעיר אילת ל- 2020 עיר מקיימת עיר תיירות מינוף משאבי וספורט בינלאומית הסביבה והידע אטרקטיבית עיר אקדמית חיזוק החוסן

קרא עוד

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת פיתוח קשרי מעסיקים בתכניות תעסוקה יעל סלייטר יהודית קינג המחקר נערך ביוזמת "תבת" ובמימונה דמ- 14-662 פיתוח קשרי מעסיקים

קרא עוד

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת

שר החקלאות ופיתוח הכפר י' כסלו תשעט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יור החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת י' כסלו תשע"ט 18 נובמבר 2018 לכבוד, מר גאל גרינוולד יו"ר החטיבה להתיישבות שלום רב, החטיבה להתיישבות- מדיניות, מטרות ויעדים לשנת 2019 מצ"ב מדיניות השר לאחר התייעצות עם ח"כ יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון,

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית

ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית ה מ ר כ ז ל ח ק ר מ ו ג ב ל ו י ו ת ו ת ע ס ו ק ת א ו כ ל ו ס י ו ת מ י ו ח ד ו ת קידום תעסוקת אנשים עם אוטיזם ותסמונת אספרגר: דוח מסכם להערכת התכנית הניסיונית בבית אקשטיין ראניה ג'ראר-בשיר דורי ריבקין

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל. מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו

57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הו 57 פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי פערים מגדריים בשוק העבודה: שכר וקיטוב תעסוקתי הדס פוקס* תקציר פער השכר בין גברים לנשים בשוק העבודה הוא נושא נחקר ומדובר מאוד. יש הטוענים כי הפערים בשכר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

בשיתוף משרד החינוך אגף שח"ר, משה"ח במחוזות דרום, י-ם, ת"א, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו

בשיתוף משרד החינוך אגף שחר, משהח במחוזות דרום, י-ם, תא, והמנהל לחינוך הדרוזי והצ'רקסי תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינו תכנית תפנית לבגרות ולמניעת נשירה סטארט מסלול עיוני מואץ ושינוי מבני צומח להגברת הצלחה לימודית ולמניעת נשירה בבתי ספר תיכוניים נוער בסיכון- תלמידים שבכיתה ט' טרם התכנית, היו בעלי ההישגים הנמוכים בשכבה,

קרא עוד

נייר עמדה בנושא: האם על המדינה לעודד מעבר של מפעלים ומשקי בית לפריפריה? אם כן, כיצד?

נייר עמדה בנושא: האם על המדינה לעודד מעבר של מפעלים ומשקי בית לפריפריה? אם כן, כיצד? המרכז הבינתחומי הרצליה - בית הספר לכלכלה עבודה מסכמת במסגרת הסמינריון לכתיבת נייר מדיניות כלכלית נייר מדיניות בנושא: הדרכים להגדלת כושר ההשתכרות בפריפריה במטרה להקטין את פערי אי השוויון בין הפריפריה למרכז

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט "שער לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגי

שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט שער לאקדמיה במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגי שילוב בדואים בהשכלה גבוהה הערכת הפיילוט "שער לאקדמיה" במכללה האקדמית ספיר דגנית לוי פאולה כאהן-סטרבצ'ינסקי דוח זה נכתב במסגרת הערכת התוכנית להרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים המחקר הוזמן

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

המרכז למחוננים ומצטיינים במכללה האקדמית תל חי עבודת חקר כוחות הנשים סוגיית הלימוד האקדמי והמצב התעסוקתי אצל האישה הדרוזית בהנחיית דניאלה שאול מגישה: כ

המרכז למחוננים ומצטיינים במכללה האקדמית תל חי עבודת חקר כוחות הנשים סוגיית הלימוד האקדמי והמצב התעסוקתי אצל האישה הדרוזית בהנחיית דניאלה שאול מגישה: כ המרכז למחוננים ומצטיינים במכללה האקדמית תל חי עבודת חקר כוחות הנשים סוגיית הלימוד האקדמי והמצב התעסוקתי אצל האישה הדרוזית בהנחיית דניאלה שאול מגישה: כינדא בטחיש במסגרת הקורס "נושא חוקר" שנת הלימודים תשע'ט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד