Slide 1

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Slide 1"

תמליל

1 פרופ' ח'אולה אבו-בקר, תוכנית MA בייעוץ חינוכי, החוג לחינוך. האקדמית עמק יזרעאל. אחלאם רחאל - איה ביאדסה )אשקר(, בוגרות תוכנית MA בייעוץ חינוכי, האקדמית עמק יזרעאל.

2 מטרת המחקר מטרתו של המחקר הנוכחי הינה בדיקת עמדותיהם של הורים ומורים משתי חברות, החברה הערבית והחברה היהודית כלפי תוכנית החינוך המיני בבית הספר, ואיך ההבדלים בניהם באים לידי ביטוי לפי השתייכותם החברתית/תרבותית, המינית, רמת הדתיות שלהם, וקבלת הכשרה בלימוד החינוך המיני )בקרב המורים(. 2

3 שאלות המחקר המחקר הנוכחי מנסה לענות על שלושת השאלות הבאות: האם יש הבדל מובהק בקרב ההורים ובקרב המורים לחוד בעמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני בביה"ס לפי השתייכותם החברתית/תרבותית? האם יש הבדל מובהק בקרב ההורים ובקרב המורים לחוד בעמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני בביה"ס לפי המין שלהם? האם יש הבדל מובהק בקרב ההורים ובקרב המורים לחוד בעמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני בביה"ס לפי רמת הדתיות שלהם? האם יש הבדל מובהק בין המורים בעמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני בביה"ס לפי קבלת הכשרה בלימוד החינוך המיני? 3

4 השעות המחקר 1( יימצא הבדל מובהק בין מורים והורים יהודיים לבין מורים והורים ערביים בעמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני בבית הספר לבין השתייכותם החברתית/תרבותית. כך שמורים והורים יהודיים יתמכו יותר בתוכנית החינוך המיני בבית הספר מאשר מורים והורים ערביים. 2( יימצא הבדל מגדרי מובהק בין מורים והורים גברים לבין מורות ואמהות בעמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני בבית הספר לבין המין שלהם. כך שמורים והורים גברים יתמכו יותר בתוכנית החינוך המיני בבית הספר מאשר מורות ואמהות. 4

5 3( יימצא הבדל מובהק בקרב מורים והורים לחוד בין עמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני בבית הספר לבין רמת הדתיות שלהם. כך שמורים והורים עם רמות דתיות חזקה יותר יתמכו פחות בתוכנית לחינוך מיני. 4( יימצא הבדל מובהק בקרב מורים בין עמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני בבית הספר לבין קבלת הכשרה בלימוד החינוך המיני. כך שמורים שקיבלו הכשרה יתמכו יותר בתוכנית החינוך המיני בבית הספר מאשר מורים שלא קיבלו את ההכשרה. 5

6 שיטה משתתפים: במחקר השתתפו 769 הורים ומורים. הורים: השתתפו 206 הורים ערבים )56 אבות ו- 150 אמהות(, בטווח גילאים 68, כאשר הגיל הממוצע הוא ) )SD= ההורים הערבים בעלי שנות השכלה בטווח 8-20 שנים, כאשר מספר השנים הממוצע הוא )SD= 2.72( בקרב ההורים היהודים השתתפו 261 הורים )100 אבות ו- 160 אמהות(, בטווח גילאים שנים, כאשר הגיל הממוצע הוא שנים ( SD= 8.75(. ההורים היהודים בעלי שנות השכלה בטווח שנים, כאשר מספר השנים הממוצע הוא ) )SD= 6

7 מורים: השתתפו 206 מורים ערבים )64 מורים ו- 142 מורות(, בטווח גילאים 61, כאשר הגיל הממוצע הוא ) )SD= המורים הערבים בעלי שנות וותק בטווח שנים, כאשר מספר השנים הממוצע הוא )SD= 7.48( כמו כן השתתפו 96 מורים יהודים )53 מורים ו- 43 מורות(, בטווח גילאים שנים, כאשר הגיל הממוצע הוא שנים המורים היהודים בעלי שנות וותק בטווח שנים, כאשר מספר השנים הממוצע הוא.)SD=0.09( )SD=8.77( 7

8 כלי המחקר: שאלוני המחקר תורגמו לשפה הערבית. התרגום בוצע באופן דו כיווני על ידי ארבע עורכות. לאחר מכן נעשתה השוואה עם השאלון בעברית על ידי שתיים מעורכות המחקר, על מנת לוודא התאמת ניסוח ומשמעות. שאלון דמוגרפי: א. שאלון דמוגרפי להורים. השאלון מכיל 10 שאלות המתייחסות לרקע המשתתפים: גיל, מין, מידת דתיות, שנות השכלה.. ב. שאלון דמוגרפי למורים. שאלון שנבנה למטרת המחקר הנוכחי. מכיל 11 שאלות המתייחסות לרקע המשתתפים: גיל, מין, מידת דתיות, שנות השכלה.. 8

9 א שאלון עמדות כלפי חינוך מיני: 9. שאלון עמדות הורים כלפי חינוך מיני (2004.(Blendon, השאלון תורגם לשפה העברית על ידי ג'ובראן )2010(. השאלון בעברית עבר תיקון ניסוח בחלק מהשאלות. השאלון המתוקן בעברית תורגם לשפה הערבית. השאלון כולל 43 פריטים הנוגעים לעולמות תוכן שונים בעמדות כלפי חינוך מיני בכלל, הפריטים 33-8 בודקים עמדות כלפי החינוך המיני במוסדות החינוכיים. מהימנות פנימית עבור פריטים אלה בעברית=.0.82 ב. שאלון עמדות מורים כלפי חינוך מיני: נעשה שימוש בשאלון עמדות הורים )2004 )Blendon, לאחר התאמתו למורים. אופן ההתאמה: שונה הניסוח בחלק מהשאלות כך שהפנייה בהם תהיה למורה ובהתייחס לתלמידיו. שינויי ניסוח בשאלון נעשו על ידי שתיים מעורכות המחקר. מהימנות פנימית עבור פריטים 8-33 הינה.0.95

10 הליך המחקר: הנתונים נאספו באמצעות השאלונים לדיווח עצמי. לפני הפצת השאלונים, עורכות המחקר מילאו אותם בעצמן להערכת זמן מילוי השאלונים. הועברו 472 שאלונים בחברה הערבית ו- 449 שאלונים בחברה היהודית. בחברה הערבית חזרו בחברה היהודית חזרו 442 שאלונים, מתוכם 403 שאלונים, מתוכם 412 שאלונים תקינים. 357 שאלונים תקינים. השאלונים הועברו על ידי עורכות המחקר למשתתפים באופן ישיר. שאלוני ההורים הועברו להורים לילדים בגילאי בית ספר יסודי עד תיכון. כמו כן שאלוני המורים הועברו למורים המלמדים בבתי ספר 10 יסודיים עד תיכון.

11 בקשר להורים, הם נפגשו על ידי עורכות המחקר בבתיהם ובמקומות העבודה שלהם לאחר תיאום איתם מראש. את המורים, עורכות המחקר פגשו בבתי הספר לאחר תיאום עם מנהלי בתי הספר וקבלת רשותם לכניסה לבתי הספר והעברת השאלונים למורים. מילוי השאלונים נמשך כ דקות. ההשתתפות במחקר הייתה על בסיס התנדבותי, והמשתתפים קיבלו הסבר כתוב על המחקר ומטרותיו. הובטחה למשתתפים אנונימיות, ונמסר להם כי בראשותם להפסיק את השתתפותם בכל שלב. 11

12 12

13 חלק זה עוסק בבדיקת ההבדלים בעמדות המורים כלפי תוכנית החינוך המיני בבתי הספר בחברות הערבית והיהודית בישראל. בדיקת ההבדלים הייתה סביב ארבעה משתני רקע, והם: 1( לאום. 2( מין. 3( רמת דתיות. 4( קבלת הכשרה בחינוך מיני. 13

14 משתנה ראשון: לאום המורים הערבים תומכים יותר בהצבת הגבולות בנושא המין, ומעודדים את הנושאים שדנים בכך )כגון דחיית יחסי מין עד הנישואין(. המורים היהודים, תומכים במתן אפשרות לתלמידים לקבל החלטות בעצמם, לאחר שמספקים להם את המידע הנחוץ )קיום יחסי מין, אמצעי מניעה, הומוסקסואליות( 14

15 X df תכנים מורים יהודים מורים ערבים 60.55*** התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, 41.7 הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה *** התלמידים זקוקים לקבל החלטות בעצמם, כאשר 50.0 נותנים להם אינפורמציה והכוונה בחינוך המיני 46.32*** על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמונע 15.6 הקמת יחסי מין לפני הנישואין *** על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק 71.9 מידע אודות אמצעי מניעה *** צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר 45.8 שגוי או מקובל. 15 ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

16 בקשר למתן מידע לגבי השגת ושימוש באמצעי מניעה: המורים הערבים חוששים יותר מאשר המורים היהודים כי מידע זה יעודד את התלמידים לקיים יחסי מין. המורים היהודים מודאגים יותר לגבי חוסר ההתייחסות לנושא אמצעי מניעה בהשוואה למורים הערבים. אך חשוב לציין שאחוז גבוה מהמורים הערבים הביעו דאגה זו. 16

17 X df מורים ערבים n= *** *** *** ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05 תכנים מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה אינו מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. אי מתן אינפורמציה על שימוש 17 והשגת אמצעי מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא בטוחים. מורים יהודים n=

18 יישום התוכנית בבית הספר: בבתי ספר יהודיים המורים מודעים לקיומה של תוכנית חינוך מיני בבית הספר יותר מאשר המורים הערבים. התלמידים בבתי ספר יהודים משתתפים יותר בשיעורי החינוך המיני מאשר התלמידים בבתי ספר ערביים. המורים הערבים מרגישים יותר שלא קיבלו מספיק הכנה ללמד נושא החינוך המיני בהשוואה למורים היהודיים. בקרב המורים היהודיים קיימת תחושה כי בית הספר מקציב מעט מאוד זמן ללימוד נושא החינוך המיני יותר מאשר בקרב המורים 18 הערבים.

19 X df תכנים מורים מורים יהודים ערבים 14.27** 14.27** 3 3 n= n= התלמידים משתתפים בשיעורי חינוך מיני התלמידים לא משתתפים בשיעורי חינוך מיני 34.96*** בית הספר הודע למורים על תוכנית 56.3 החינוך המיני שמעבירים בו 40.18*** בית הספר מקציב מעט מאוד 45.8 זמן ללימוד נושא החינוך המיני *** המורים לא קיבלו מספיק הכנה 42.7 ללמד נושא החינוך המיני. 19 ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

20 תכנים שלא נמצאו בהם הבדלים בעמדות המורים המורים היהודים והמורים הערבים מרגישים שתלמידי בית הספר מוכנים חלקית להתמודד עם נושא המין. קיימת הסכמה בין המורים בשתי החברות כי נושא החינוך המיני הוא נושא מאוד חשוב אשר צריך להיות נושא חובה. המורים היהודים והמורים הערבים רואים כי מתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תעזור להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד. 20

21 תכנים מורים יהודים מורים ערבים n=206 n= חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית הבית ספרית. נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה. מתן אינפורמציה לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד. התלמידים שלומדים בבית הספר מוכנים חלקית להתמודד עם נושא המין. 21 ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

22 מסקנות קיימת מודעות רבה בקרב המורים בחברה הערבית והחברה היהודית לגבי חשיבות נושא החינוך המיני. בתי ספר יהודיים משלבים את תוכנית החינוך המיני בתוכנית הלימודים, ומעדכנים את המורים לגבי קיומה של תוכנית זו יותר מאשר בבתי ספר ערביים. 22 בחברה היהודית קיימת תמיכה בסיפוק מידע לתלמידים בלי נקיטת עמדה, ולאפשר לתלמיד לבחור את מה שמתאים לו. לעומת זאת בחברה הערבית הנושאים נלמדים תוך כדי הדגשת מסר מסויים המשתלב עם ערכי החברה.

23 בחברה הערבית קיימת דעה קדומה, כי החינוך המיני עלול לעודד את התלמידים להתנסות ביחסי מין בגיל צעיר. ההכנה שהמורים הערבים מקבלים בלימוד חינוך מיני אינה מספיקה להם. 23

24 משתנה שני- מין בדיקת ההבדלים בעמדות המורים והמורות כלפי תוכנית החינוך המיני נערכה עבור כל חברה לחוד. החברה הערבית: המורות רואות שיש צורך להציב גבולות לתלמידים בנושא המין, וללמד אותם מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה. אך יש לציין שגם בקרב המורים אחוז גבוהה תמכו בדעה זו. המורים והמורות רואים כי לימוד נושא ההומוסקסואליות הינו דבר מקובל, אך המורים הסכימו עם זה יותר מאשר מורות. 24

25 X df תכנים מורים מורות n=142 n= * התלמידים זקוקים שיוצבו 68.8 להם גבולות בנושא המין, הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה * לימוד הומוסקסואליות זה 9.4 דבר שגוי * לימוד הומוסקסואליות זה 39.1 דבר מקובל. 25 ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

26 תכנים שאין בהם הבדלים מובהקים בין המורים והמורות בחברה הערבית קיימת הסכמה רבה בין המורים והמורות בחברה הערבית לגבי חשיבות נושא החינוך המיני. רוב המורים והמורות חושבים שעל משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמונע הקמת יחסי מין לפני הנישואין. הממצאים מראים כי קיימת התלבטות בקרב המורים והמורות לגבי מתן אינפורמציה לתלמידים בנושא אמצעי המניעה. מצד אחד רוב המורים והמורות חושבים כי מתן אינפורמציה לתלמידים על השימוש והשגת אמצעי מניעה חשוב כדי שהתלמידים יקימו יחסי מין בטוחים בעתיד. 26 מצד אחר המורים והמורות חוששים כי מתן אינפורמציה זו יעודד את התלמידים לקיים יחסי מין בגיל מוקדם.

27 תכנים חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית הבית ספרית על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמונע הקמת יחסי מין לפני הנישואין. על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה. נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם מתן אינפורמציה לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד אי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא בטוחים. מורים n= מורות n= ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

28 יישום התוכנית: אחוז גבוה מהמורים והמורות ציינו כי התלמידים לא משתתפים בשיעורי חינוך מיני, וזה בעיקר כי הנושא לא נלמד בבית הספר. רוב המורים והמורות ציינו שבית הספר לא יידע אותם לגבי קיומה של תוכנית חינוך מיני בבית הספר. המורים והמורות מרגישים שלא קיבלו הכנה מספקת ללמד נושא החינוך המיני. בערך שליש מהמורים והמורות חושבים שבית הספר מקציב מעט מאוד זמן ללימוד נושא החינוך המיני, ואחוז דומה חושבים שהחינוך המיני עוזר לתלמידים להתמודד עם נושא המין. אך מצד אחר מעט מאוד מורים ומורות מרגישים שהתלמידים מוכנים מספיק כדי להתמודד עם נושא המין. 28

29 תכנים התלמידים לא משתתפים בשיעורי חינוך מיני התלמידים לא מקבלים חינוך מיני בבית הספר כי הנושא זה לא נלמד בבית הספר. בית הספר לא הודיע למורים על תוכנית החינוך המיני שמעבירים בו בית הספר מקציב מעט מאוד זמן ללימוד נושא החינוך המיני המורים לא קיבלו הכנה מספקת ללמד נושא החינוך המיני. התלמידים שלומדים בבית הספר מוכנים מאוד להתמודד עם נושא המין החינוך המיני אשר קיבלו התלמידים בבית הספר עוזר להם מאוד להתמודד עם נושא המין. מורים n= מורות n= ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

30 מסקנות קיימת הסכמה בין המורים והמורות בחברה הערבית לגבי חשיבות נושא החינוך המיני. אך לצד זה אינם רואים בתוכנית הקיימת כתוכנית מספיקה. בתי הספר בחברה הערבית עדיין לא מיישמים מספיק את התוכנית. קיימת דעה קדומה כי מתן חינוך מיני יעודד את התלמידים לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. המורות נוקטות בגישה שמרנית יותר בדיון בנושאי החינוך המיני )כגון אמצעי מניעה, הומוסקסואליות(. ההכשרה שהמורים מקבלים בלימוד החינוך המיני אינה מספיקה להם. 30

31 החברה היהודית: המורות תומכות בהצבת גבולות לתלמידים בנושא המין, יותר מאשר המורים, לעומת זאת המורים חושבים שהתלמידים זקוקים לקבל החלטות בעצמם, כאשר נותנים להם אינפורמציה והכוונה בחינוך המיני. בקשר לזמן המוקצב לנושא החינוך המיני, אחוז גבוה יותר של מורות חושבות שבית הספר מקציב מעט מאוד זמן ללימוד נושא החינוך המיני בהשוואה למורים, לעומת זאת אחוז גבוה יותר של מורים ציינו שבית הספר מקציב מספיק זמן לכך. 31

32 32 המורות מרגישות כי החינוך המיני אשר קיבלו התלמידים בבית הספר עוזר להם חלקית להתמודד עם נושא המין. לעומת זאת, אחוז גבוהה יותר של מורים חושבים שהחינוך המיני עוזר מאוד לתלמידים להתמודד עם נושא המין.

33 X df תכנים מורים מורות n=43 n= * 9.29* התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה. התלמידים זקוקים לקבל החלטות בעצמם, כאשר נותנים להם אינפורמציה והכוונה בחינוך המיני *** בית הספר מקציב מעט מאוד זמן ללימוד נושא 30.2 החינוך המיני 22.89*** בית הספר מקציב מספיק זמן ללימוד נושא החינוך 45.3 המיני * התלמידים שלומדים בבית הספר מוכנים חלקית 41.5 להתמודד עם נושא המין 12.41* החינוך המיני אשר קיבלו התלמידים בבית הספר 30.2 עוזר להם מאוד להתמודד עם נושא המין * החינוך המיני אשר קיבלו התלמידים בבית הספר 41.5 עוזר להם חלקית להתמודד עם נושא המין. 33 ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

34 תכנים שאין בהם הבדלים מובהקים בין מורים ומורות בחברה היהודית המורים והמורות בחברה היהודית מסכימים בניהם כי נושא החינוך המיני מהווה נושא מאוד חשוב, לדעתם הוא צריך להיות נושא חובה. המורים והמורות חושבים שעל משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה. לדעתם מתן אינפורמציה לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תעזור להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד, ואינם רואים בכך דבר המעודד את התלמידים לקיים יחסי 34 מין בגיל מוקדם.

35 רוב המורים והמורות ציינו חשש מכך שאי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי מניעה עלולה לגרום לקיום יחסי מין לא בטוחים. בקשר לנושא ההומוסקסואליות, אחוז גבוהה של מורים ומורות חושבים כי צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל. אחוז גבוה של מורים ומורות מרגישים שהם לא קיבלו הכנה מספקת ללמד נושא החינוך המיני. אך לצד זה רובם ציינו כי תלמידיהם משתתפים בשיעורי חינוך מיני. 35

36 מסקנות קיימת מודעות בחברה היהודית לגבי חשיבות תוכנית החינוך המיני, והתוכנית מיושמת בבתי הספר. ההכשרה שהמורים מקבלים אינה מספיקה להם כדי להתמודד עם תוכנית החינוך המיני. המורות נוקטות בגישה שמרנית יותר בנושאים הנלמדים בתוכנית החינוך המיני בהשוואה למורים. למורות יש ציפיות גבוהות מהתוכנית, הנוכחית כמספיקה. ואינן רואות בתוכנית 36

37 משתנה שלישי- רמת הדתיות בדיקת ההבדלים בעמדות המורים והמורות כלפי תוכנית החינוך המיני נערכה עבור כל חברה לחוד. החברה הערבית: ככל שהמורים דתיים יותר הם תמכו יותר בהצבת גבולות לתלמידים בנושא המין, והבהרת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא זה. o אחוז גבוה יותר של מורים חילוניים ציינו כי תלמידיהם משתתפים בשיעורי חינוך מיני בהשוואה למורים מסורתיים- אדוקים. 37

38 אחוז גבוה מהמורים )מלבד מורים מסורתיים( חושבים כי בית הספר מקציב מעט מאוד זמן ללימוד נושא החינוך המיני, כאשר רק אחוז קטן מהמורים המסורתיים חושבים זאת. אחוז גבוה יותר של מורים מסורתיים חושבים כי בית הספר מקציב מספיק זמן ללימוד נושא החינוך המיני בהשוואה למורים עם רמת דתיות אחרת. רוב המורים )מלבד החילוניים( מרגישים שלא קיבלו הכנה מספקת ללמד נושא החינוך המיני, לעומת זאת אחוז גבוה מהמורים החילוניים מרגישים כי קיבלו הכנה מספיק 38 טובה.

39 X df תכנים אדוק מאוד דתי מסורתי חילוני n=6 n=95 n=95 n= *** 17.87* 48.71*** התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה. התלמידים משתתפים בשיעורי חינוך מיני בית הספר מקציב מעט מאוד זמן ללימוד נושא החינוך המיני 48.71*** בית הספר מקציב מספיק זמן 0 ללימוד נושא החינוך המיני ** המורים קיבלו הכנה מספקת 0 ללמד נושא החינוך המיני ** המורים לא קיבלו הכנה מספקת 80.0 ללמד נושא החינוך המיני. ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

40 תכנים שאין בהם הבדלים מובהקים בין המורים והמורות בחברה הערבית כל המורים עם רמת דתיות שונה רואים בתוכנית החינוך המיני כתוכנית חשובה, אשר צריכה להיות תוכנית חובה ולהכליל אותה בתוכנית הבית ספרית. אחוז גבוה מהמורים עם רמת דתיות שונה חושבים כי מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן ההשגה והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. מצד אחר אחוז גבוה מהם חושבים גם כי מתן אינפורמציה זו תעזור לתלמידים לקיום יחסי מין בטוחים בעתיד. לצד זה אחוז קטן של מורים )מלבד המורים החילוניים( חושבים כי החינוך המיני אשר קיבלו התלמידים בבית הספר עוזר להם מאוד להתמודד עם נושא המין )אך הבדלים אלו אינם מובהקים(. 40

41 תכנים אדוק מאוד דתי מסורתי חילוני n=6 n=95 n=95 n= חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק 80.0 מהתוכנית הבית ספרית נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. מתן אינפורמציה לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד. החינוך המיני אשר קיבלו התלמידים בבית הספר עוזר להם מאוד להתמודד עם נושא 41 המין ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

42 מסקנות אין השפעה לרמת הדתיות על המודעות לחשיבות תוכנית החינוך המיני בבתי הספר. קיימת השפעה לרמת הדתיות על גישת הלימוד של החינוך המיני, הצבת גבולות מול מתן אפשרות בחירה. ההכשרה הניתן למורים בלימוד החינוך המיני, אינה מספיקה למורים מסורתיים, דתיים ואדוקים, וכנראה הם צריכים הכשרה מורחבת יותר מאשר המורים החילוניים. 42 קיים חשש בקרב המורים כי מתן אינפורמציה על אמצעי מניעה, יעודד את התלמידים להתנסות ביחסי מין בגיל מוקדם.

43 החברה היהודית ככל שהמורים פחות דתיים הם תומכים יותר בתוכנית החינוך המיני, והנהגתה כחלק מהתוכנית הבית ספרית. מורים דתיים ומסורתיים תומכים יותר בהצבת גבולות לתלמידים בנושא המין, וליידע אותם מה מקובל ומה לא מקובל בנושא זה. מצד אחר המורים החילוניים תומכים יותר בדעה כי התלמידים זקוקים לקבל החלטות בעצמם, כאשר נותנים להם אינפורמציה והכוונה בחינוך המיני. 43

44 בקשר לנושא אמצעי המניעה: מורים מסורתיים וחילוניים הביעו תמיכה רבה בכך בהשוואה למורים הדתיים והאדוקים. אחוז גבוה יותר של מורים אדוקים ציינו כי מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם, בהשוואה למורים האחרים. 44

45 X df תכנים אדוק דתי מסורת חילוני n=54 מאוד 12=n י 33.53** * n= n=5 חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק 40.0 מהתוכנית הבית ספרית 84.05** * 84.05** * התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה. התלמידים זקוקים לקבל החלטות בעצמם, כאשר נותנים להם אינפורמציה והכוונה בחינוך המיני ** * על משרד החינוך לממן את נושא החינוך 40.0 המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה ** * נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך 40.0 להיות חובה 24.25** מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

46 המשך... אחוז גבוה של מורים אדוקים מערכים שבית הספר מקציב מספיק זמן ללימוד נושא החינוך המיני, לעומת מורים דתיים, מסורתיים וחילוניים. מורים מסורתיים וחילוניים מערכים יותר כי החינוך המיני אשר מקבלים התלמידים בבית הספר עוזר להם חלקית להתמודד עם נושא המין, בהשוואה למורים אדוקים ודתיים. 46

47 X df תכנים אדוק מסור דתי חילונ מאוד 12=n י תי 38.52* ** 58.38* ** 25.28* n= n= n= בית הספר מקציב מספיק זמן ללימוד נושא החינוך המיני התלמידים שלומדים בבית הספר מוכנים חלקית להתמודד עם נושא המין החינוך המיני אשר קיבלו התלמידים בבית הספר עוזר להם חלקית להתמודד 47 עם נושא המין. ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

48 תכנים שאין בהם הבדלים מובהקים בין המורים והמורות בחברה היהודית אין הבדל מובהק באחוזי המורים שתלמידיהם משתתפים בשיעורי חינוך מיני בקרב מורים עם רמת דתיות שונה. מורים אדוקים ומורים חילוניים ציינו כי בית הספר הודע למורים על תוכנית החינוך המיני שמעבירים בו יותר מאשר מורים דתיים ומסורתיים, אך הבדלים אלו אינם מובהקים. רוב המורים מרגישים שלא קיבלו הכנה מספקת ללמד נושא החינוך המיני. 48

49 תכנים אדוק דתי מסור חילוני n=54 מאוד 12=n תי n=25 n= התלמידים משתתפים בשיעורי חינוך מיני בית הספר הודע למורים על תוכנית החינוך המיני שמעבירים בו המורים לא קיבלו הכנה מספקת ללמד נושא החינוך המיני. ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

50 מסקנות קיימת מודעות רבה לקיומה של תוכנית חינוך מיני בבית הספר בקרב המורים בחברה היהודית מעבר לרמת הדתיות שלהם. ותמיכה בהשתתפות התלמידים בשיעורי חינוך מיני. קיימת השפעה לרמת הדתיות על עמדת המורים כלפי תוכנית החינוך המיני, ככל שהמורים יותר דתיים הם מעניקים פחות חשיבות לתוכנית. קיימת השפעה לרמת הדתיות על גישת הלימוד של החינוך המיני, הצבת גבולות מול מתן אפשרות בחירה. ההכשרה שהמורים במקבלים בלימוד החינוך המיני אינה מספיקה להם. יש השפעה לרמת הדתיות על הערכת התוכנית של החינוך המיני ומידת התרומה שלה לתלמידים. 50

51 משתנה רביעי: קבלת הכשרה בלימוד חינוך מיני בדיקת ההבדלים בעמדות המורים והמורות כלפי תוכנית החינוך המיני נערכה עבור כל חברה לחוד. 51 החברה הערבית: המורים אשר קיבלו הכשרה רואים שהתוכנית צריכה להיות חלק מהתוכנית הבית ספרית יותר מאשר מורים שלא קיבלו הכשרה. אך יש לציין כי רוב המורים אשר קיבלו הכשרה והמורים שלא קיבלו הכשרה רואים בתוכנית החינוך המיני כתוכנית חשובה, וצריכה להיות חלק מהתוכנית הבית ספרית.

52 תכנים המורים שקיבלו הכשרה חושבים כי אי מתן אינפורמציה לגבי השגת והשימוש באמצעי מניעה יכול לגרום לקיום יחסי מין לא בטוחים, יותר מאשר המורים שלא קיבלו הכשרה בלימוד החינוך המיני. חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית הבית ספרית מורים שקיבלו הכשרה n= 66 מורים לא קיבלו הכשרה n= 138 X 36.37* ** df * אי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת 48.5 אמצעי מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא 52 בטוחים ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

53 המשך... אחוז המורים אשר ציינו כי תלמידיהם משתתפים בשיעורי חינוך מיני, הינו גבוה יותר בקרב המורים שקיבלו הכשרה בהשוואה למורים שלא קיבלו את ההכשרה. המורים שלא קיבלו הכשרה נטו יותר לציין כי הנושא לא מועבר בבית הספר, וכי בית הספר לא הודיע להם על תוכנית החינוך המיני שמעבירים בו. המורים שלא קיבלו הכשרה מרגשים יותר שהם לא קיבלו הכנה מספקת בנושא החינוך המיני בהשוואה למורים אשר קיבלו את ההכשרה. אך חשוב לציין כי אחוז גבוהה של מורים אשר קיבלו הכשרה ציינו זאת. המורים אשר קיבלו הכשרה חושבים יותר כי החינוך המיני שקיבלו התלמידים בבית הספר עוזר להם להתמודד עם נושא המין, בהשוואה למורים אשר לא קיבלו הכשרה. 53

54 תכנים מורים שקיבלו הכשרה n= 66 מורים לא קיבלו הכשרה n= 138 X df 41.54*** התלמידים משתתפים בשיעורי חינוך מיני 41.54*** התלמידים לא משתתפים בשיעורי חינוך מיני 23.39** התלמידים לא מקבלים חינוך מיני כי נושא זה לא נלמד בבית הספר 47.65*** בית הספר הודע למורים על תוכנית החינוך המיני שמעבירים בו 47.65*** בית הספר לא הודע למורים על תוכנית החינוך המיני שמעבירים בו 38.22*** המורים לא קיבלו מספיק הכנה ללמד נושא החינוך המיני *** החינוך המיני אשר קיבלו התלמידים בבית הספר עוזר להם להתמודד עם נושא המין. ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

55 תכנים שלא נמצא בהם הבדלים מובהקים בין המורים והמורות בחברה הערבית קיימת הסכמה רבה בין המורים שנושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה. המורים מסכימים בניהם כי לצד מתן החינוך המיני, התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, ולידע אותם מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה, ולא לאפשר להם את קבלת החלטות בעצמם. בקשר לאמצעי מניעה, המורים רואים מצד אחד כי נושא זה חשוב ויעזור לתלמידים לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד. מצד אחר, דואגים שדיון זה יעודד את התלמידים לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. 55

56 תכנים התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה. מורים שקיבלו הכשרה n= 66 מורים לא קיבלו הכשרה n= התלמידים זקוקים לקבל החלטות בעצמם, כאשר נותנים להם אינפורמציה והכוונה בחינוך המיני. נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם מתן אינפורמציה לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

57 מסקנות הכשרה בתחום איננה משפיעה על עמדות מורים ערבים בנושא חינוך מיני. כך שקיימת מודעות רבה לגבי חשיבות התוכנית, ומצד אחר נשמרת הגישה השמרנית והצבת גבולות. קבלת הכשרה מעודדת את המורים להעביר את התוכנית לתלמידים. אך אינה פותרת את ההתלבטות של המורים לגבי הנושא של אמצעי מניעה )האם להעביר אותו או לא(. ההכשרה שהמורים מקבלים בלימוד חינוך מיני אינה מספיקה להם, וכנראה נחוצה הכשרה מורחבת יותר. 57

58 החברה היהודית: אחוז גבוה יותר של מורים אשר לא קיבלו הכשרה חושבים כי מתן אינפורמציה לתלמידים על השימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד, וכי אי מתן אינפורמציה זו תגרום לקיום יחסי מין לא בטוחים. X תכנים יש לציין כי אחוז המורים שציינו זאת היה גבוה גם בקרב המורים אשר קיבלו הכשרה. מורים שקיבלו הכשרה n= 45 מורים לא קיבלו הכשרה n= 51 df 13.62** מתן אינפורמציה לתלמידים על שימוש והשגת 64.4 אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד 13.95** אי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי 58 מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא בטוחים ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

59 יישום התוכנית: אחוז גבוה יותר של מורים אשר קיבלו הכשרה ציינו כי תלמידיהם משתתפים בשיעורי חינוך מיני. המורים אשר קיבלו הכשרה העריכו יותר כי בית הספר מקציב מעט מאוד זמן ללימוד נושא החינוך המיני בהשוואה למורים אשר לא קיבלו הכשרה שבתורם העריכו את הזמן כמספיק. אחוז גבוה יותר של מורים אשר קיבלו הכשרה מרגישים שלא קיבלו הכנה מספקת ללמד נושא החינוך המיני. אחוז גבוה יותר של מורים אשר קיבלו הכשרה ציינו כי התלמידים שלומדים בבית הספר מוכנים רק חלקית להתמודד עם נושא המין בהשוואה למורים אשר לא קיבלו הכשרה. 59

60 X df תכנים מורים שקיבלו הכשרה n= 45 מורים לא קיבלו הכשרה n= *** התלמידים משתתפים בשיעורי חינוך מיני *** בית הספר אשר מקציב מעט מאוד זמן 68.9 ללימוד נושא החינוך המיני 23.21*** בית הספר מקציב מספיק זמן ללימוד נושא 13.3 החינוך המיני 14.48** המורים לא קיבלו הכנה מספקת ללמד נושא 55.6 החינוך המיני 11.32* התלמידים שלומדים בבית הספר מוכנים חלקית להתמודד עם נושא המין ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

61 תכנים שאין בהם הבדלים מובהקים בין המורים והמורות בחברה היהודית קיימת הסכמה רבה בין המורים אשר קיבלו הכשרה ואשר לא קיבלו הכשרה לגבי חשיבות נושא החינוך המיני, הם רואים בו כנושא חובה..1 בערך חצי מהמורים אשר קיבלו הכשרה ואשר לא קיבלו הכשרה חושבים שצריך להציב לתלמידים גבולות בנושא המין, וללמד אותם מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה..2 לעומת זאת החצי השני חושבים כי צריך לאפשר לתלמידים לקבל החלטות בעצמם, כאשר נותנים להם אינפורמציה והכוונה בחינוך המיני..3 61

62 המשך רוב המורים אשר קיבלו הכשרה ואשר לא קיבלו הכשרה חושבים שעל משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה..4 המורים לא רואים במתן אינפורמציה זו כמעודדת את התלמידים לקיים יחסי מין בגיל מוקדם..5 בקשר לנושא ההומוסקסואליות, אחוז גבוהה של המורים ציינו שצריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל..6 62

63 תכנים חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית הבית ספרית מורים שקיבלו הכשרה n= 45 מורים לא קיבלו הכשרה n= התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה. התלמידים זקוקים לקבל החלטות בעצמם, כאשר נותנים להם אינפורמציה והכוונה בחינוך המיני על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל 47.1 מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה לא מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

64 מסקנות קבלת הכשרה אינה משפיעה על עמדות המורים בחברה היהודית לגבי החשיבות התוכנית ותכניה השונים )כגון אמצעי מניעה( קבלת הכשרה מעודדת את המורים להעביר את התוכנית לתלמידים. ההכשרה שהמורים מקבלים בלימוד חינוך מיני אינה מספיקה להם, וכנראה נחוצה הכשרה מורחבת יותר..3 המורים )בעיקר שקיבלו הכשרה( אינם רואים בתוכנית החינוך המיני כמספיקה להכנת התלמידים, וכנראה צריך להרחיב אותה, או לקצות לה יותר שעות

65 מסקנות כלליות קיימת מודעות רבה בחברה הערבית והחברה היהודית לגבי חשיבות תוכנית החינוך המיני, לצד תמיכה רבה בשילוב התוכנית בתוכנית הבית ספרית..1 באופן כללי, בחברה היהודית המורים יותר מודעים לקיומה של תוכנית חינוך מיני בבתי הספר, והם יותר מעבירים את התוכנית לתלמידים בהשוואה למצב בחברה הערבית..2 המורות נוקטות בגישה שמרנית יותר מאשר המורים בהעברת התכנים של החינוך המיני בשתי החברות הערבית והיהודית..3 קיימת תחושה בקרב המורים בשתי החברות כי ההכשרה שמקבלים אינה מספיקה להם..4 65

66 השערה ראשונה ההשערה הראשונה אוששה חלקית. נמצאו הבדלים חברתיים/ תרבותיים מובהקים בין מורים ערביים ליהודיים בעמדותיהם כלפי תוכנית חינוך מיני בביה"ס ותכניה. * - 66 * מורים יהודיים הביעו עמדה חיובית יותר כלפי תוכנית החינוך המיני ותכניה, ומעבירים את התוכנית בבתי הספר יותר מאשר מורים ערביים. * מורים ערביים הביעו חשש מלימוד חלק מהנושאים בתכנית החינוך המיני יותר מאשר מורים יהודים, ותמכו יותר בהצבת גבולות. גם מורים ערביים וגם יהודיים מסכימים לגבי חשיבות תוכנית החינוך המיני ורואים בה כתוכנית חובה.

67 השערה שנייה ההשערה השנייה הרואה כי מורים יתמכו בתוכנית לחינוך מיני יותר מאשר מורות, אוששה חלקית. בהתאם להשערה, המורים בשתי החברות הערבית והיהודית תמכו בחלק מתכני תוכנית החינוך המיני, וראו בתוכנית כעוזרת לתלמידים להתמודד עם נושאי המין יותר מאשר מורות. והמורות יותר תמכו בהצבת גבולות. מצד אחר בניגוד להשערה, קיימת הסכמה בין המורים והמורות לגבי חשיבות תוכנית החינוך המיני. 67

68 השערה שלישית השערה שלישית הניחה כי יימצא הבדל מובהק בין רמת הדתיות לבין עמדות כלפי תוכנית החינוך המיני בביה"ס. ההשערה אוששה חלקית. בקרב מורים ערביים, נמצא בהתאם להשערה כי מורים חילוניים מעבירים את תוכנית החינוך המיני יותר מאשר מורים דתיים, והם רואים אותה כיעילה יותר מאשר מורים דתיים. כמו כן נמצא כי מורים דתיים תומכים בהצבת גבולות לתלמידים יותר מאשר מורים חילוניים. המורים עם רמות דתיות שונות הביעו חשש כי לימוד הנושא הדן באמצעי מניעה עלול לעודד את התלמידים לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. אך בניגוד להשערה לא נמצא הבדל מובהק בעמדת המורים עם רמות 68 הדתיות השונות לגבי חשיבות תוכנית החינוך המיני, והם ראו בה כתוכנית חובה בבית הספר.

69 בקרב מורים יהודיים, הממצאים תומכים בהשערה. מורים חילוניים הביעו תמיכה רבה יותר בתוכנית החינוך המיני מאשר מורים דתיים. מורים דתיים הביעו חשש כלפי לימוד על אמצעי מניעה, וראו בנושא זה כמעודד את התלמידים לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. לעומת מורים חילוניים אשר תמכו בנושא זה. מורים דתיים הדגישו את הצורך בהצבת גבולות לתלמידים יותר מאשר מורים חילוניים אשר תמכו במתן אפשרות בחירה לתלמיד עצמו לאחר שמספקים לו את המידע הנחוץ. 69

70 השערה רביעית ההשערה הרביעית המניחה כי מורים אשר קיבלו הכשרה בלימוד חינוך מיני יתמכו יותר בתוכנית ויגלו עמדות חיוביות כלפיה, אוששה חלקית. בקשר למורים בחברה הערבית, בהתאם להשערה נמצא כי מורים אשר קיבלו הכשרה בלימוד חינוך מיני תמכו יותר בתוכנית, תלמידיהם משתתפים בשיעורי חינוך מיני, והם מאמינים ביעילות התוכנית ותרומתה לתלמידים יותר מאשר מורים שלא קיבלו את ההכשרה. 70 אך בניגוד להשערה, נמצא כי אין הבדל בעמדת המורים כלפי חשיבות התוכנית. המורים אשר קיבלו הכשרה והמורים שלא קיבלו הכשרה רואים בתוכנית כחשובה מאוד. לצד זה הם תמכו בהצבת גבולות לתלמידים יותר מאשר לאפשר לתלמידים לקבל החלטות בעצמם.

71 בקשר למורים בחברה היהודית, ההשערה אוששה חלקית. בהתאם להשערה נמצא כי מורים אשר קיבלו הכשרה מעבירים את התוכנית לתלמידיהם יותר מאשר המורים שלא קיבלו הכשרה. כמו כן הם רואים את התוכנית כיעילה ועוזרת לתלמידים להתמודד עם נושא המין יותר מאשר המורים שלא קיבלו הכשרה. אך מצד אחר, בניגוד להשערה לא נמצא הבדל מובהק לגבי עמדת המורים לגבי חשיבות התוכנית, גם המורים שקיבלו הכשרה וגם המורים שלא קיבלו הכשרה רואים בתוכנית כחשובה מאוד, וצריכה להיות חובה בבתי הספר. הייתה הסכמה בין המורים לגבי חשיבות לימוד הנושאים הדנים באמצעי מניעה והומוסקסואליות. 71

72 72 עמדות הורים

73 חלק זה עוסק בבדיקת ההבדלים בעמדות ההורים כלפי תוכנית החינוך המיני בבתי הספר בחברות הערבית והיהודית בישראל. בדיקת ההבדלים הייתה סביב שלושה משתני רקע, והם: 1( לאום. 2( מין. 3( רמת דתיות. 73

74 משתנה ראשון: לאום נמצאו הבדלים מובהקים בין הורים ערבים להורים יהודיים בעמדות הבאות: חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית הבית ספרית, על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמונע הקמת יחסי מין לפני הנישואין, נושא החינוך המיני בביה"ס צריך להיות בחירה, מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם ומתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד. לימוד ההומוסקלואליות הינו דבר מקובל. הורים ערבים יותר מהורים יהודיים מאמינים בעמדות אלה 74

75 צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל. על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה. מתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה איננו מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. הורים יהודיים יותר מהורים ערביים תמכו בדעות אלה. 75

76 X הורים ערביים df n= 206 הורים יהודיים n= 261 עמדות כלפי תוכנית חינוך מיני בביה"ס 11.06* חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית 82.8 הבית ספרית נושא החינוך המיני בביה"ס צריך להיות בחירה *** נושא החינוך המיני בביה"ס צריך להיות חובה על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני 59.95*** 3 שמונע הקמת יחסי מין לפני הנישואין. שעל משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

77 המשך.. X הורים ערביים df n= 206 הורים יהודיים n= 261 עמדות כלפי תוכנית חינוך מיני בביה"ס לימוד הומוסקסואליות זה דבר מקובל ** לימוד הומוסקסואליות זה דבר שגוי. צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל. מתן אינפורמציה לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. מתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה איננו מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם מתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים בעתיד *** ** ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

78 מסקנות עמדות הורים ערבים מראות את ההבדלים התרבותיים בקבלת נושא קיום יחסי מין בקרב אנשים לפני נישואין כך שהם מאמינים שמטרתה המרכזית של התוכנית מניעת קיום יחסי מין בקרב ילדים לפני נישואין. על כן, הורים ערביים יותר מיהודים חוששים שנושאי תוכנית החינוך המיני יעודדו תלמידים לקיום יחסי מן לפני מועד. 78

79 עמדות כלפי נושאים הקשורים במין נמצאו הבדלים מובהקים בין הורים יהודיים להורים ערביים בעמדות הבאות: הימנעות מקיום יחסי מין לפני הנישואין הינה נורמה מצופה מכל התלמידים בכל הגילאים. אחוז יותר גבוה מההורים הערביים הסכימו לעומת אחוז גבוה מההורים היהודיים שלא הסכימו עם דעה זו. יחסי מין לפני הנישואין עלולים להשפיע באופן שלילי מבחינה פיזית ונפשית על הילד. רוב ההורים הערביים הסכימו לעומת יותר מחצי מההורים היהודיים שלא הסכימו עם דעה זו. אחוז תלמידי כיתה י"ב אשר מצהירים שהם מקיימים יחסי מין הינו - 0% 20%. אחוזים גבוהים יותר בקרב הורים יהודיים וערביים תמכו בדעה זו. הורים יהודיים יותר מאשר הורים ערביים. 79

80 X df עמדות כלפי נושאים הקשורים במין יהודיים ערביים n= 206 n= *** הימנעות מקיום יחסי מין לפני הנישואין הינה נורמה מצופה מכל התלמידים בכל הגילאים. מסכימים לא מסכימים יחסי מין לפני נישואין עלולים להשפיע באופן שלילי מבחינה פיזית ונפשית *** מסכימים לא מסכימים *** אחוז תלמידי כיתה י"ב אשר מצהירים שהם מקיימים יחסי מין הינו: 0%- 20%. אחוז תלמידי כיתה י"ב אשר מצהירים שהם מקיימים יחסי מין הינו:. 0% 80 ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

81 מסקנות התוצאות מלמדות על הבדלים תרבותיים בין הורים ערביים להורים יהודיים. כך שבחברה הערבית פחות מקובל ופחות מועדף שילדים יקיימו יחסי מין לפני נישואין בהשוואה לחברה היהודית הישראלית. 81

82 משתני שני: מין הורים יהודיים 82

83 נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים בעמדות הבאות: השפעת החינוך המיני בביה"ס על דחיית קיום יחסי מין. שני המינים הסכימו שההשפעה הינה חלקית נשים יותר מגברים. מתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על אופן השגת והשימוש באמצעי מניעה לא מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם, נשים יותר מגברים. הדבר הכי מדאיג הוא שאי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא בטוחים, אצל גברים ונשים כאחד יותר ממחצית המשיבים תמכו בדעה זו. עם זאת, נשים יותר מגברים. 83

84 X נשים df n= 160 גברים n= 100 עמדות כלפי תוכנית חינוך מיני בביה"ס * חינוך מיני בביה"ס משפיע באופן חלקי על דחיית קיום יחסי מין. מתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על אופן 28.8 השגת והשימוש באמצעי מניעה מעודד אותם *** 6 לקיים יחסי מין בגיל מוקדם מתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על אופן 24.0 השגת והשימוש באמצעי מניעה לא מעודד אותם לקיים יחסי מין בגיל מוקדם. הכי מדאיג אותי הוא ש * מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי מניעה מעודד קיום יחסי מין. אי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי 84 מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא בטוחים. ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

85 מסקנות בקרב יהודים, נשים יותר מגברים מאמינות שתוכנית לחינוך מיני בביה"ס תשפיע רק חלקית על דחיית קיום יחסי מין אצל ילדים. הן יותר מאמינות שמתן אינפורמציה על אמצעי מניעה והשגתן לא תעודד קיום יחסי מין, והן בעד מתן אינפורמציה זו כאשר היעדרותה יכולה להביא לקיום יחסי מין לא בטוחים בקרב ילדים. 85

86 עמדות כלפי חינוך מיני שנמצאה בהן הסכמה רחבה בין נשים וגברים יהודיים התוצאות מלמדות שהורים משני המינים מסכימים ביניהם בעמדות הבאות: חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית הבית ספרית. נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה. החינוך המיני בביה"ס משפיע באופן חלקי על אי כניסה להיריון בגיל מוקדם ועל קבלת החלטות אחראיות בנושא המין. 86

87 המשך.. 87 ההימנעות מקיום יחסי מין הינו המצב המומלץ לתלמידים. עם זאת ישנם תלמידים שאינם נמנעים, לכן חשוב להעביר אינפורמציה על אמצעי מניעה. התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה. על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה.

88 עמדות כלפי תוכנית חינוך מיני גברים n=100 נשים n=160 אחוז המסכימים מכלל המשיבים חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית 74.0 הבית ספרית חינוך מיני בביה"ס משפיע באופן חלקי על אי כניסה 47.0 להיריון בגיל מוקדם חינוך מיני בביה"ס משפיע באופן חלקי על קבלת 50.0 החלטות אחראיות בנושא המין התלמידים זקוקים שיוצבו להם גבולות בנושא המין, 46.0 הם צריכים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל בנושא הזה על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני 45.0 שמספק מידע אודות אמצעי מניעה צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר 31.0 שגוי או מקובל ההימנעות מקיום יחסי מין הינו המצב המומלץ 41.0 לתלמידים. עם זאת ישנם תלמידים שאינם נמנעים, לכן חשוב להעביר אינפורמציה על אמצעי מניעה נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

89 מסקנות ישנה הסכמה רווחת בין המינים בקרב הורים יהודיים שתוכנית החינוך המיני הינה תוכנית חשובה וחובה להעבירה בביה"ס. וכי הילדים זקוקים ללמוד מתוך התוכנית על אמצעי מניעה, השגתן ושימוש בהן, וזקוקים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל. הורים משני המינים מחשיבים את נושא השגת אמצעי מניעה ושימוש כך שהם מסכימים כי משרד החינוך צריך לממן את התוכנית למען לימוד נושא זה. יחד עם זאת, הורים משני המינים לא מאמינים שהתוכנית יכולה להשפיע באופן מלא על מניעת כניסה להיריון בגיל מוקדם בקרב ילדים. 89

90 משתנה : מין הורים ערבים 90

91 נמצאו הבדלים מובהקים בין המינים בקרב הורים ערביים בעמדותיהם כלפי תוכנית חינוך מיני בבית הספר. אחוזים גבוהים יותר מהנשים תמכו בדעות הבאות: החינוך המיני בבתי הספר משפיע מאוד על דחיית קיום יחסי מין. החינוך המיני בבתי הספר משפיע מאוד על קבלת החלטות אחראיות בנושא המין. נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות בחירה, חובה. לא 91

92 X נשים df n= 149 גברים n= 56 עמדות כלפי תוכנית חינוך מיני בביה"ס * החינוך המיני בבתי הספר משפיע מאוד על דחיית 41.1 קיום יחסי מין ** החינוך המיני בבתי הספר משפיע מאוד על קבלת 44.6 החלטות אחראיות בנושא המין 0.7 נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה * נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות בחירה ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

93 מסקנות התוצאות מראות שבקרב הורים ערביים, נשים יותר מגברים מאמינות בחשיבות תוכנית החינוך המיני בבית הספר כך שהיא צריכה להיות חובה בביה"ס. ומאמינות יותר גם בהשפעת תוכנית זו, לדעתן החינוך המיני בבתי הספר משפיע מאוד על קבלת החלטות אחראיות בנושא המין. נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות בחירה, לא חובה. 93

94 משתנה שלישי: רמת דתיות הורים יהודיים 94

95 נמצאו הבדלים מובהקים בין רמות דתיות שונות בעמדותיהם כלפי חינוך מיני בבית הספר. אחוזים גבוהים יותר מהחילוניים מאמינים ש- חשוב מאוד שהחינוך המיני בבתי הספר יהווה חלק מהתוכנית הבית ספרית. על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה. נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות חובה. 95

96 המשך.. צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל, ואי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא בטוחים זה נושא מדאיג מאוד. 96 אחוז גבוה יותר מההורים הדתיים מאמינים שעל משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמונע הקמת יחסי מין לפני הנישואין יחסית לשאר רמות הדתיות.

97 X df עמדות כלפי חינוך מיני אדוק מאוד רמת דתיות דתי מסורתי חילוני n=112 n=56 n=74 n= *** חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה 100 חלק מהתוכנית הבית ספרית *** a 0 a 0 על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה. על משרד החינוך לממן את נושא החינוך המיני שמונע הקמת יחסי מין לפני הנישואין *** a נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך *** a 0 להיות חובה. צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל *** a 0 מדאיג אותי מאוד שאי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי מניעה גורמת לקיום יחסי 97 מין לא בטוחים. ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< a 94.1% מהמשתתפים סירבו לענות על שאלה זו.

98 מסקנות תוצאות המחקר מלמדות על הבדלים בין רמות הדת השונות בקרב הורים יהודיים בעמדותיהם כלפי תוכנית החינוך המיני. 98 חילוניים הם הקבוצה התומכת ביותר בתוכנית חינוך מיני בביה"ס מאשר שאר רמות הדתות. והיא הכי תומכת במתן אינפורמציה על אמצעי מניעה לתלמידים בכדי למנוע קיום יחסי מין לא בטוחים יחסית לשאר רמות הדתות, כך שהם מאמינים שעל משרד החינוך לממן תוכנית חינוך מיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה. לעומתם, הדתיים היא רמת הדת הכי תומכת בכך שעל משרד החינוך לממן תוכנית חינוך מיני שמונעת קיום יחסי מין לפני הנישואין.

99 הורים ערביים נמצאו הבדלים מובהקים בין רמות הדת השונות בקרב הורים ערביים ביחס לעמדותיהם כלפי תוכנית חינוך מיני בביה"ס. אחוז גבוה יותר אצל דתיים תמכו בדעה שהחינוך המיני בבתי הספר משפיע מאוד על התלמידים בדחיית קיום יחסי מין יותר מאשר הורים אדוקים מאוד בדת, מסורתיים או חילוניים. אחוז החילוניים שתמכו בדעה זו נמצא הנמוך ביותר מבין כולם. 99

100 המשך.. אחוז גבוה יותר אצל הורים אדוקים מאוד תמכו בדעה כי צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל בהשוואה לשאר רמות הדת, כאשר האחוז הנמוך ביותר שתמך בדעה זו היה החילוניים. 100 אחוז גבוה יותר אצל מסורתיים תמכו בדעה שמתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים יותר מאשר שאר רמות הדת, כאשר אחוז ההורים האדוקים מאוד שתמך בדעה זו היה הנמוך ביותר.

101 X df עמדות כלפי תוכנית חינוך מיני בביה"ס. אדוק מאוד רמת דתיות מסורתי דתי n=88 n=101 חילוני n=5 n= * החינוך המיני בבתי הספר 41.7 משפיע מאוד על התלמידים בדחיית קיום יחסי מין *** צריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה דבר שגוי או מקובל *** מתן אינפורמציה לילדים או 33.3 לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים. 101 ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

102 עמדות כלפי חינוך מיני שנמצאו בהן הסכמה בקרב הורים ערבים מכל רמות הדתיות נמצאה הסכמה רחבה בקרב הורים ערביים מכל רמות הדתיות בעמדות הבאות כלפי תוכנית חינוך מיני: נושא החינוך המיני בבתי הספר צריך להיות בחירה. חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה חלק מהתוכנית הבית ספרית. כמחצית מהם מסכימים שאי מתן אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא בטוחים. 102

103 עמדות כלפי תוכנית חינוך מיני רמת דתיות אדוק מאוד דתי מסורתי חילוני אחוז המסכימים מכלל המשיבים n=5 n=88 n=101 n= נושא החינוך המיני בבתי הספר 50.0 צריך להיות בחירה חשוב מאוד שהחינוך המיני יהווה 83.3 חלק מהתוכנית הבית ספרית אי מתן אינפורמציה על שימוש 16.7 והשגת אמצעי מניעה גורמת לקיום יחסי מין לא בטוחים. 103 ***P<0.0001,**P<0.00,, *P< 0.05

104 מסקנות התוצאות מלמדות שחלק מעמדותיהם של הורים ערביים כלפי תוכנית חינוך מיני משתנות לאור רמות הדתיות שלהם. הדתיים נוטים יותר מכולם להאמין שתוכנית החינוך המיני בביה"ס משפיעה מאד על דחיית קיום יחסי מין. האדוקים מאוד נוטים יותר מכולם להאמין שצריך ללמד על הומוסקסואליות בלי דיון אם זה שגוי או מקובל. ואילו מסורתיים נוטים יותר מכולם להאמין שמתן אינפורמציה לילדים או לתלמידים על שימוש והשגת אמצעי מניעה תגרום להם לקיים יחסי מין בטוחים. 104

105 המשך.. יחד עם זאת, הורים ערביים ללא קשר לרמות הדתיות שלהם מסכימים שחלק מנושאי תוכנית החינוך המיני במיוחד אלה הקשורים ביחסים מיניים צריך ללמדם בתיכון ואילו תכנים אחרים שקשורים באופן תיאורטי על המין כמו גיל ההתבגרות אפשר ללמדם בחט"ב. הורים ערביים ללא קשר לרמת הדת שלהם גם מחשיבים מאוד את נושא החינוך המיני בבתי הספר ומסכימים ביניהם שחשוב גם ללמד אינפורמציה על שימוש והשגת אמצעי מניעה בכדי לקיים יחסי מין בטוחים. 105

106 השערה ראשונה השערה ראשונה אוששה חלקית. נמצאו הבדלים חברתיים/תרבותיים מובהקים בין הורים ערביים ליהודיים בעמדותיהם כלפי תוכנית חינוך מיני בביה"ס ותכניה. הורים ערביים יותר מהורים יהודיים מבליטים את עניין איסור קיום יחסי מין לפני נישואין בתוכנית החינוך מיני, הם חוששים שהתוכנית תעודד קיום יחסי מין בגיל מוקדם ורואים שעל משרד החינוך לממן תוכנית חינוך מיני שמטרת מניעת קיום מין לפני נישואין. גם הורים ערביים וגם יהודיים ראו בתוכנית חינוך מיני כבחירה ולא חובה, אך ערביים יותר מיהודיים בעיקר במטרת תוכנית החינוך המיני בבית הספר, הסכמה על לימוד הומוסקסואליות, השפעתו האפשרית של לימוד שימוש והשגת אמצעי מניעה והחששות מלימוד חינוך מיני 106 בביה"ס.

107 השערה שנייה ההשערה השנייה הרואה כי גברים הורים ומורים יתמכו בתוכנית לחינוך מיני יותר מאשר נשים מורות ואמהות. ההשערה לא אוששה. בניגוד להשערתנו בקרב הורים יהודיים, נמצאה הסכמה רווחת בין המינים בחשיבות וחובת יישום תוכנית לחינוך מיני בביה"ס. וכי הילדים זקוקים ללמוד מתוך התוכנית על אמצעי מניעה, השגתן ושימוש בהן, וזקוקים לדעת מה מקובל ומה לא מקובל. הורים משני המינים מחשיבים את נושא השגת אמצעי מניעה ושימוש כך שהם מסכימים כי משרד החינוך צריך לממן את התוכנית למען לימוד נושא זה. 107

108 המשך.. השערה שנייה ובניגוד להשערתנו נמצא כי נשים יותר מגברים מעודדות מתן אינפורמציה על השגת ושימוש באמצעי מניעה כך שהם לא יעודדו קיום יחסי מין, ורואות שהיעדרותה יכולה להביא לקיום יחסי מין לא בטוחים בקרב ילדים. בקרב הורים ערביים, נשים יותר מגברים תומכות בחשיבות וחובת קיום תוכנית החינוך המיני בביה"ס, ובהשפעתה על התלמידים בנושא קבלת החלטות אחראיות בנושא המין. 108

109 השערה שלישית השערה שלישית הניחה כי יימצא הבדל מובהק בין רמת הדתיות לבין עמדות כלפי תוכנית החינוך המיני בביה"ס. ההשערה אוששה חלקית. בקרב הורים ערביים נמצא כי החילוניים הם הקבוצה התומכת ביותר בתוכנית חינוך מיני ובתכניה בביה"ס מאשר שאר רמות הדתות. והם יותר משאר רמות הדתיות מעודדים מתן אינפורמציה אמצעי מניעה לתלמידים בכדי למנוע קיום יחסי מין לא בטוחים וכי על משרד החינוך לממן תוכנית חינוך מיני שמספק מידע אודות אמצעי מניעה. בקרב הורים ערביים העמדות כלפי התוכנית משתנות לפי רמות הדתיות השונות באופן לא אחיד ולא עקבי, הסבר אחד לממצא זה יכול להיות בגלל שהערבים לא רגילים להתייחס לרמת הדתיות שלהם באופן שחילקנו אותו בשאלון. 109

110 החידוש במחקר הנוכחי המחקר בוחן לראשונה עמדות מורים והורים ערביים ויהודיים ישראליים בתוך מערך מחקרי אחד, כלפי יישום תוכנית החינוך המיני בביה"ס ובחינת עמדותיהם כלפי תכני התוכנית האפשריים. המחקר שופך אור על הבדלים בעמדות כלפי חינוך מיני ברבדים שונים: תרבותיים/חברתיים, מיניים ודתיים. כך שהמחקר מאפשר הסתכלות על העמדות מזוויות ראייה שונות בהסתמך על משתני רקע שונים. 110

111 יישומיות המחקר ממצאי המחקר בקשר לדעות ההורים והמורים, והדאגות סביב נושאי התוכנית יכולים לשמש חומר מדעי שבהסתמך עליו רואים אנשי מקצוע בתחום על מה חושבים מורים והורים מרקעים שונים בנוגע לתוכנית חינוך מיני, מה מעסיק אותם, מה מדאיג אותם ומה הוא סדר העדיפויות שלהם. בעזרת הממצאים ניתן לאמת עובדות, לתאם ציפיות מהחינוך המיני ולבנות סדנאות הכשרה במטרה להבהיר להם את מטרת התוכנית, לספק להם מידע אמין אודות התוכנית, ולהוריד את הדאגות האלו. הממצאים בקשר לתוכנית ההכשרה אשר קיבלו המורים, יכולים להאיר את תשומת לב האחראים על ההכשרה לצורך בהרחבת ההכשרה והכללת נושאים שונים, שיתנו מענה לצרכי המורים. 111

112 צריך לבנות תוכנית חינוך מיני אשר תותאם עם הערכים של כל אחת מהתרבויות. ובחברה היהודית צריך לקחת בחשבון את ההבדל בין המורים עם רמת דתיות שונה ולהתחשב בכך בזמן קביעת התכנים. הממצאים מראים כי מורים אשר מקבלים הכשרה, מחזיקים בעמדה חיובית יותר כלפי תוכנית החינוך המיני. לכן מומלץ לשלב את ההכשרה בתוכנית הלימודים של המכללות והמוסדות להכשרת מורים. 112

113 הצעות למחקר המשך מומלץ לבדוק השפעת משתני רקע נוספים כגון- מגורים, וותק בהוראה. רמת השכלה, אזור מומלץ לבדוק עמדות הורים ומורים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים כלפי תוכנית החינוך המיני בבתי ספר לחינוך מיוחד. מומלץ לבדוק עמדת התלמידים עצמם בקשר לתוכנית החינוך המיני. חשוב מאוד שיהיה מחקר אורך שיבדוק את יעילות תוכנית החינוך המיני, וישווה בין תלמידים אשר קיבלו חינוך מיני לבין תלמידים אשר לא קיבלו כך. 113

114 114

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - two_variables3.doc

Microsoft Word - two_variables3.doc משימה שני תלמידים פתרו את מערכת המשוואות הבאה y 7 2y 2. שי פתר בשיטת השוואת מקדמים: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 דנה פתרה בשיטת הצבה: I. 2x y 7 II. 2x 2y 2 I. y = 7 2x II. 2x 2(7 2x) = 2 2x 4 + 4x = 2 6x 4 =

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב

מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. ב מבחן סוף סמסטר מועד א 15/02/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, דניאל גנקין הוראות: א. בטופס המבחן 7 עמודים ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן שלוש שעות (180

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר

תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשעד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר תשובות מלאות לבחינת הבגרות במתמטיקה מועד ג' תשע"ד, מיום 0/8/0610 שאלונים: 313, 635863 מוצע על ידי בית הספר לבגרות ולפסיכומטרי של אבירם פלדמן שאלה מספר 1 נתון: 1 תלמיד קנה 11 מחברות דקות ו- 4 מחברות עבות,

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

כללים בבניית שאלון

כללים בבניית שאלון כללים בבניית שאלון על השאלות להיות מוצגות בבהירות ולהיות קריאות וידידותיות. שאלות הכוללות קטיגוריות תשובה חייבות לכלול הבחנה ברורה וחד משמעית בין הקטגוריות. כל שאלה חייבת להיות רלוונטית להיבט מסויים של

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

DCA & A/B Testing

DCA & A/B Testing כלים מתקדמים לבדיקת קריאייטיב בפייסבוק Yan (Yanko) Kotliarsky Digital Marketing Strategist www.yanyanko.com @social.yanko Split Test (A/B Testing) Split Test (A/B Testing) עד לא מזמן, כדי לענות על השאלות

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

סגנונות הורות בעידן הפוסט מודרני, תחושת החוללות העצמית של ההורה והסתגלות הילד מאת: דגנית קלר עבודת גמר מחקרית )תזה( המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת ה

סגנונות הורות בעידן הפוסט מודרני, תחושת החוללות העצמית של ההורה והסתגלות הילד מאת: דגנית קלר עבודת גמר מחקרית )תזה( המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת ה סגנונות הורות בעידן הפוסט מודרני, תחושת החוללות העצמית של ההורה והסתגלות הילד מאת: דגנית קלר עבודת גמר מחקרית )תזה( המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה " אוניברסיטת חיפה הפקולטה לחינוך

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר באר שבע תלמידאות טובה מובילה להצלחה!!! תשע"ו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשו

המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר באר שבע תלמידאות טובה מובילה להצלחה!!! תשעו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשו תלמידות ותלמידים יקרים, כדי להגיע להצלחה ולמיצוי יכולת אישית ולימודית חשוב שכל אחת ואחד מכם יידעו מהם הציפיות הלימודיות והנהלים הלימודיים הנהוגים בבית הספר שלנו ויפעלו בהתאם להם. לשם כך ריכזנו עבורכם את

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

(Microsoft Word - \341 - \364\370\367 \344\356\345\370\351\355.doc)

(Microsoft Word - \341 - \364\370\367 \344\356\345\370\351\355.doc) מאי 2011 המורים פרק זה הינו הפרק השני מתוך נייר עמדה כולל בנושא: "משמעת, אחריות ומנהיגות במערכת החינוך" מאת מאיר בכור הקדמה אפשר לתאר את הגורמים המשפיעים ומעצבים את הצעיר כתלמיד, חבר, ואזרח לעתיד, כמשולש

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

תהליכים מרכזיים שעברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית' (Family-NECT)

תהליכים מרכזיים שעברו הורים  לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש שהשתתפו  ב'התערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה עצמית'  (Family-NECT) עמית ימין, דיויד רועה ואורית קרניאלי-מילר החוג לבריאות נפש קהילתית אוניברסיטת חיפה 2014 מטרת המחקר הבנת תהליכים מרכזיים אותם עברו הורים לאנשים המתמודדים עם מחלת נפש, שהשתתפו בהתערבות קבוצתית להפחתת סטיגמה

קרא עוד

Microsoft Word - 28

Microsoft Word - 28 8-6-7-8 - פתרון מבחן מס' 8 (ספר לימוד שאלון 87) y M (, ) y מרכז המעגל החוסם את המשולש נמצא בנקודת חיתוך האנכים האמצעיים y y לצלעות המשולש: y M _, y y R M ( M) ( M) () R M y m 9 9 69 9 9 9 9 (ב) משוואת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5

צעד ראשון רישום לשנהל תשעט בבית ספר היובל יהוד מונוסון   שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 צעד ראשון רישום לשנה"ל תשע"ט בבית ספר "היובל" יהוד מונוסון https://hayovelyahud.tik-tak.net/ שימו לב לתאריכי המפגשים בעמוד 5 חזון בית הספר בית ספר "היובל" הוא בית אוהב מקבל ותומך לתלמידיו ולקהילתו. בית

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

תוכן העניינים

תוכן העניינים הוצאת חושבים קדימה הילה קדמן # חלק ב יעוץ מקצועי: חיים אברבוך מותאם לתכנית הלימודים החדשה בבתי הספר התיכוניים מהדורה חמישית הוצאת חושבים קדימה ת.ד. 1293 רעות 71908 www.kadman.net הילה קדמן 0522 525527

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ

מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החנ מערך פעולה 55 דקות מטרות: )1 )2 )3 נושא: המשימה: הגשמה משך החניך יגדיר מהי הגשמה וכיצד היא ביטוי של החלום במציאות. הפעולה החניך ישאף להגשמה בחייו. החניך יבין כי הגשמה אינה משימה פשוטה והיא מחייבת גם עשייה.

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו

מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו מבחן סוף סמסטר מועד ב 28/10/08 מרצה אחראית: דר שירלי הלוי גינסברג מתרגלים: גלעד קותיאל, גדי אלכסנדרוביץ הוראות: א. בטופס המבחן 6 עמודים (כולל דף זה) ו 4 דפי נוסחאות. בדקו שכל העמודים ברשותכם. ב. משך המבחן

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

29 תקציר עמדות מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה בהתמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה חגית ענבר-פירסט מטרת המחקר 1 הייתה לזהות מניעים לפנייה לעזרה או

29 תקציר עמדות מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה בהתמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה חגית ענבר-פירסט מטרת המחקר 1 הייתה לזהות מניעים לפנייה לעזרה או 29 תקציר עמדות מורים כלפי פנייה לעזרה או הימנעות ממנה בהתמודדות עם בעיות התנהגות בכיתה חגית ענבר-פירסט מטרת המחקר 1 הייתה לזהות מניעים לפנייה לעזרה או להימנעות ממנה בהקשר של בעיות התנהגות, וזאת באמצעות

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

îåèé ðééâø

îåèé ðééâø בין שיח הפנטסיה של העיתונות הישראלית: "התרחיש הגרוע מכל" ל"מה היה קורה אילו?" ד"ר מוטי נייגר בית הספר לתקשורת, המכללה האקדמית נתניה mottin@netanya.ac.il אתר: http://www.isracom.org/index.php?i=494 תקציר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - הבדלים מגדריים במתמטיקה אפי 2013 סופי_.ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] חברתי- בין בנים לבנות בהישגים במבחנים מערכתיים בחינת מגמות והתאמת הנתונים למודלים שונים של יואל רפ, בין-מגדריים עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה פברואר 2013

קרא עוד