בדרכי שלום בחינת הסכסוך על הגבול הימי בין ישראל ללבנון בראי משפט הים בני שפנייר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "בדרכי שלום בחינת הסכסוך על הגבול הימי בין ישראל ללבנון בראי משפט הים בני שפנייר"

תמליל

1 בדרכי שלום בחינת הסכסוך על הגבול הימי בין ישראל ללבנון בראי משפט הים בני שפנייר

2 בדרכי שלום בחינת הסכסוך על הגבול הימי בין ישראל ללבנון בראי משפט הים בני שפנייר יולי 2019

3 קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה הקתדרה עוסקת בנושאי הביטחון הלאומי שלהם ביטוי מרחבי, דוגמת משאבים טבעיים ותפוצתם, פריסת האוכלוסייה, התשתית הפיזית והמרכיבים הסביבתיים. הקתדרה מפרסמת ניירות עמדה, נותנת ייעוץ למקבלי החלטות בכירים, יוזמת מחקרים, ימי עיון וכנסים, מוציאה לאור ספרים ועבודות מדעיות ומסייעת לתלמידי מחקר בתחומים הנזכרים לעיל. ראובן חייקין ז ל ) ( ראובן חייקין נולד בתל אביב, היה שותף בכיר במשרד רואי החשבון סומך-חייקין, גילה עניין רב בגאוגרפיה ובגאופוליטיקה וסייע רבות לתחומים אלה באוניברסיטת חיפה. יהי זכרו ברוך! המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית המרכז הוקם בשנת 2016 על מנת לפתח ידע בינתחומי בתחום האסטרטגיה הימית, במובן הרחב של המושג, בדגש על ישראל וסביבתה הימית: מזרח הים התיכון והים האדום. הוא עוסק במחקר בחמשת תחומי הליבה הבאים: )1( ביטחון אזורי ומדיניות חוץ, )2( תנועת סחורות, אנשים ורעיונות, )3( משפט, )4( אנרגייה )5( וסביבה. המרכז חותר להיות המרכז המוביל בישראל בתחומים אלו ולהרים תרומה משמעותית לשיח האסטרטגי הימי הבינלאומי. המרכז הוקם לנוכח העלייה בחשיבותו של התווך הימי במערכת הגלובלית והאזורית, כפי שזו משתקפת בתחרות האסטרטגית המתהווה בין ארה"ב לסין בתווך הימי, בהתרחבות של האזורים הכלכליים הבלעדיים,)EEZ( ובמרכזיות ההולכת וגוברת של הים במערכת הכלכלית הבינלאומית גם כמקור לפעילות כלכלית וגם כתווך המרכזי בו מתנהל הסחר העולמי. באזורינו המרחב הימי הפך מרכזי נוכח גילויי הגז והנפט במזרח הים התיכון, הפיכתו של חיל הים לזרוע אסטרטגית, התלות המוחלטת של ישראל בסחר מן הים וההכרה כי רצועת החוף הפכה לעמוסה ביותר. ראש הקתדרה והמרכז: שאול חורב עריכת לשון: מרים מילשטיין עריכה גרפית והבאה לדפוס: נוגה יוסלביץ הודפס בישראל בשנת 2019 כל הזכויות שמורות לקתדרת חייקין לגאואסטרטגיה באוניברסיטת חיפה ISBN הדפסה: מפעל השכפול, אוניברסיטת חיפה כריכה: ראש הנקרה )צילום: יגאל דקל, 2013(

4 תוכן העניינים 1 מבוא הסכסוך 2. על הגבול הימי בין ישראל ללבנון 9 2 הרקע 2.1. לסכסוך 9 2 הבסיס 2.2. העובדתי של סכסוך הגבולות עמדות 2.3. הצדדים 16 2 עמדת ממשלת ישראל 17 2 עמדת ממשלת לבנון 3 אפשרויות 3. לפורום נאות ליישוב הסכסוך 20 3 מנגנונים 3.1. דיפלומטיים פורומים 3.2. בינלאומיים 22 3 בית הדין הבינלאומי בהאג ICJ( ) International Court of Justice 3 הטריבונל לדיני הים ( Sea International Tribunal for the Law of the 26 ) ITLOS 29 3 בית הדין הקבוע לבוררות PCA( ) Permanent Court of Arbitration 4 המתודולוגיה 4. ליישוב סכסוכים של תיחום גבולות ימיים באמנת הים ובפסיקה מתודולוגיית 4.1. שלושת השלבים של קו האמצע שווה המרחק 4 שלב ראשון יצירת קו אמצע שווה מרחק )זמני( Provisional( 35 ) Equidistance Line 41 4 שלב שני מבחן הנסיבות הרלוונטיות Circumstances( ) Relevant 46 4 שלב שלישי מבחן הפרופורציונליות Proportion/Disproportion( ) 4 המתודולוגיה 4.2. של תיחום המים הטריטוריאליים 48 5 היבטים 5. ביישוב הסכסוך הימי בין ישראל ללבנון לאור אמנת הים והפסיקה 53 5 הפורום 5.1. העדיף לפתרון הסכסוך 54 5 נקודת 5.2. ההתחלה נקודת הגבול המוסכמת 56 5 המתודולוגיה 5.3. של שלושת השלבים בתיחום האזור הכלכלי הבלעדי 56 5 תיחום 5.4. הגבול הטריטוריאלי 60 5 טענת 5.5. ישראל אשר למיקומו של קו התיחום הימי 60 5 האם 5.6. ניתן לצפות את התוצאות ההתדיינות בפני הפורמים הבינלאומיים? 61 6 סיכום 6. צופה פני עתיד 63 6 המלצה 6.1. בעניין הפורום העדיף 64 6 המלצות 6.2. כלליות 65 7 מקורות.7 66

5 4 פתח דבר נושא תיחום הגבולות הימיים של מדינת ישראל הפך להיות יעד חשוב במחקרי המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית שבאוניברסיטת חיפה מאז הקמתו בשנת התגליות המשמעותיות של מאגרי הגז הטבעי באזור מזרח הים התיכון בכלל, ובתחום המים הכלכליים הבלעדיים Zone( )Exclusive Economic של ישראל בפרט, הגבירו את הצורך של המדינות באזור לתחום את שטחי האזור הכלכלי הבלעדי. בעוד שלצורך קביעת גבולות ביבשה לא קיימים כללים קבועים במשפט הבינלאומי, הרי שבמרחב הימי אמנת הים משנת 1982 מספקת הנחיות המסייעות למדינות המעוניינות להסדיר מחלוקות מסוג זה להגיע לפתרונן. כידוע, סכסוך הגבול הימי בין ישראל ללבנון הוא הן על תיחום המים הטריטוריאליים והן על תיחום האזור הכלכלי הבלעדי. כתוצאה מהמחלוקת נוצרה חפיפה של השטחים לאור עמדות הצדדים על קו הגבול. בהערכות המצב האסטרטגיות של השנים 2017 ו ערכו חוקרי המרכז ניתוח של המצב ובסיכום ההערכות, המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית המליץ כי יש לחתור להסכמה מדינית בנקודות החפיפה של האזור הכלכלי הבלעדי עם לבנון, לרבות שימוש בהליכי גישור באמצעותו של גורם שלישי. כדי להעמיק בחקר הנושא ובאפשרויות העומדות בפני ישראל, חקר ד"ר בני שפנייר שהנו עמית מחקר במרכז, את הנושא בהתחשב בהמלצות המרכז מהשנים הקודמות. המאמר בוחן את החוק אמנת הים והפסיקה של פורומים בינלאומיים בסוגיות מעין אלה. לאורך השנים פיתחה הפסיקה מתודולוגיה סדורה לאופן בו יש לתחום גבולות ימיים הנמצאים במחלוקת. במאמר נעשה לראשונה ניסיון ליישם את המתודולוגיה הזו על הסכסוך בין ישראל ללבנון. המטרה הינה לבחון מה הם הסיכויים והסיכונים שבהתייצבותה של ישראל בפני מי מהפורומים הללו. בהמלצותיו מתייחס הכותב להפרדה בין הסכסוך הימי ליבשתי קרי, הפרדת סוגיית הגבול בראש הנקרה משאר הנקודות היבשתיות שבמחלוקת, לאופן הגדרת השאלה העומדת ליישוב, שמירת זכויותיה של ישראל באזור מחלוקת זה ועוד. בסופו של דבר הוא ממליץ לפתור את הסכסוך על הגבול הימי בין ישראל ללבנון בדרכי שלום כמקובל במשפט הבינלאומי. לדעתו, לאור עמדת הפתיחה של ישראל ובהתאם למשפט הים והפסיקה בהפניית הסכסוך לזירה הבינלאומית באחת האפשרויות המקובלות ישנם אומנם סיכונים אך גם קיימים סיכויים אותם יש לנצל. פרופ' שאול חורב ראש המרכז למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית וראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה

6 5 "All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered." 1 1 מבוא 1. בין ישראל ללבנון ישנה מחלוקת בנוגע למיקומו של קו הגבול הן ביבשה והן בים, 2 אך הדרכים לקביעת קו הגבול ביבשה ובים שונות מהותית זו מזו. 3 סכסוך גבולות ביבשה עלול לנבוע משאלות כמו דמוגרפיה, היבטים ביטחוניים, דתיים, כלכליים או יחסים בינלאומיים, והוא יכול להיות בעל היסטוריה ארוכה הנמשכת שנים או דורות. קווי גבול יבשתיים נקבעו לאורך ההיסטוריה על יסוד נוכחות פיזית. מדינות תפסו שטחים, הגנו עליהם ונלחמו כנגד אלו המבקשים לכבוש אותם מידיהן. הגבולות הימיים לעומת זאת נחשבו לאורך הדורות שטחים של הכלל Communis(,)Res וסימונם היה כמעט בלתי אפשרי. יתרה מכך, היה קשה לאכוף את הגבולות הללו בהיעדר יכולת הימצאות ושמירה על קו הגבול באופן רצוף. 4 למעשה בשנת 2014 מתוך כ- 430 גבולות ימיים אפשריים בין מדינות, רק פחות מ- 200 סומנו, חלקם רק באופן זמני, כך שלמעשה רוב הגבולות הימיים בעולם כיום אינם מוסכמים המחבר מבקש להודות לעדו לדרר על ההערות החשובות שהעיר לאחר שקרא גרסאות מוקדמות של המאמר; לברי גרינקר מהפקולטה להנדסה אזרחית, המחלקה למיפוי וגאו-אינפורמציה בטכניון על ההדרכה המקיפה והמעמיקה בעניין שרטוט קו אמצע שווה מרחק ושרטוט הגבולות הימים בישראל. המאמר הוצג למנכ"ל משרד האנרגיה וצוותו המקצועי תוך שיח פתוח בנושא. בעקבות מפגש זה נערכו במסמך המקורי מספר תיקונים קלים. נדגיש גם לאחר ביצוע התיקונים, כי המאמר בגרסתו הנוכחית משקף את דעת המחבר שהוא עמית מחקר במרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה, ומגובה על ידי ראש המרכז. 1 ראו:,Charter of the United Nations, 26 June 1945 בסעיף )3(2 )להלן: מגילת האו"ם( 2 ראו: חיים סרברו גבולות ישראל היום )2012( )להלן: סרברו 2012(; ראו: עמוס הראל "מחלוקת על מיקום 13 מוקדים לאורך גבול הצפון מגבירה את המתח בין ישראל ולבנון" הארץ )להלן: הראל(: "כשממשלת ברק השלימה את נסיגת צה"ל מאזור הביטחון בדרום לבנון במאי 2000, המתינה ישראל לאישור של האו"ם שלפיו נסוגה באופן מלא לגבול הבינלאומי בהתאם להחלטה 425 של מועצת הביטחון. כעבור חודשים ספורים אכן ניתן האישור, לאחר שצה"ל, בשיתוף עם כוח יוניפי"ל, סימן את הגבול בכמה נקודות שעליהן היו לאו"ם השגות והעביר את הגדר דרומה, לעתים למרחק כמה עשרות מטרים. עם זאת, לבנון הוסיפה להעלות טענות על תוואי הגבול. אחת הסיבות לכך הייתה ששרטוט הגבול הסתמך על מפה ישנה מהסכם שביתת הנשק שנחתם בין הצדדים ב- 1949, שקנה המידה שלה היה 1:50,000. בשל כך, היו מקומות שבהם עובי הקו במפה המקורית היה שקול לכ- 50 מטרים רוחב בשטח, באופן שגרר מחלוקות בין הצדדים. לאורך השנים, ריכזה לבנון טענות על 13 נקודות שבהן חרגו הגדר ומוצבי צה"ל לתוך שטחה, מצפון לקו ששורטט ב גם ישראל טוענת נגד מידת הדיוק שבה נקבע הקו"; וראו: נדיה צימרמן "המחלוקת על תיחום קו הגבול בין ישראל ולבנון היבטים משפטיים" הערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל , 2017/18 )שאול חורב ואהוד גונן עורכים, 2018( )להלן: צימרמן(. 3 ראו: חיים סרברו "תיחום האזור הכלכלי הבלעדי )אכ"ב( בין ישראל לקפריסין" אופקים בגאוגרפיה , )2016( )להלן: סרברו 2016(. 4 ראו: Brilmayer Lea & Klein Natalia, Land and Sea: Two Sovereignty Regimes in Search of a Common )Denominator, 33 N.Y.U. J. Int'l L. & Pol. 700, (2001

7 6 באופן רשמי וסופי. 5 בהקשר זה מבקש המאמר לבחון את הסכסוך על הגבול הימי בין ישראל ללבנון. על מדינות העולם מוטלת חובה משפטית ליישב סכסוכים בדרכי שלום. 6 תחילתה של חובה זו באמנות בדבר יישוב סכסוכים בדרכים של שלום שנחתמו בהאג בשנים 1899 ו בהמשך התחזקה חובה זו במגילת האו"ם משנת 1945 שבה נאסר על החברות בארגון להשתמש בכוח זו נגד זו, או אפילו לאיים בשימוש בכוח. 8 לא ברור אם מגילת האו"ם מחייבת את המדינות לפעול ליישוב סכסוכים, או רק מנחה אותן בדבר הדרך שעליהן לנקוט כאשר תחלטנה ליישב סכסוכים ביניהן. 9 הכרזת העצרת הכללית של האו"ם משנת 1970 בדבר עקרונות המשפט הבינלאומי בדבר יחסים ידידותיים ושיתוף פעולה בין מדינות בהתאם למגילת האו"ם מוסיפה, כי על המדינות מוטלת חובה מתמשכת לחפש את הדרך המתאימה ליישוב הסכסוך, וחובה להימנע מפעולות העלולות להחריף אותו. 10 ב- 10 בדצמבר 1982 נחתמה אמנת הים אשר עיגנה את האמנות הקיימות עד אז )ארבע אמנות ג'נבה משנת 1958(, והוסיפה עליהן נושאים חדשים הקשורים לאזור הימי. 11 בסעיף 287)1( הגדירה האמנה ארבע עדיפויות שבהן יכולות מדינות להשתמש בבואן לפתור סכסוכים הנוגעים לים: הטריבונל הבינלאומי לפי אמנת הים Law( The International Tribunal for the The International Court of Justice ( בית הדין הבינלאומי בהאג ;)of the Sea ITLOS ;)ICJ בוררות בינלאומית לצורך הסכסוך Tribunal( ;)Ad hoc Arbitral טריבונל בינלאומי מיוחד 5 ראו: Coalter G. Lathrop, Why Litigate a Maritime Boundary? Some Contributing Factors, in Litigating Eric ראו: ;)International Law Disputes: Weighing the Balance 230, (Klein Natalie ed., 2014 R. Eissler, & Gözde Arasıl, Maritime Boundary Delimitation in the Eastern Mediterranean, 159(2) The 2014) )RUSI Journal,74 באזורנו ניתן לציין כי הגבולות בין קפריסין לטורקיה נמצאים במחלוקת )כולל צפון קפריסין(, וכי האזור הכלכלי הבלעדי בין ישראל למצרים, בין לבנון לסוריה, בין סוריה לקפריסין, בין סוריה לטורקיה לא הוסדרו. 6 ראו: יובל שני "יישוב סכסוכים בדרכי שלום" משפט בינלאומי , )רובי סיבל ואחרים עורכים, תש"ע ( )להלן: שני(. 7 ראו: Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, July 29, 1899; Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, October 18, 1907 )להלן: אמנת האג ;)1907 וכן ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמוד ראו: מגילת האו"ם, לעיל ה"ש,1 בסעיף :)4(2 relations" All Members shall refrain in their international from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, ".or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations 9 ראו:; 2002 ed., )Simma Bruno, The Charter of the United Nations: A Commentary 106 (Bruno Simma וראו: שני, לעיל ה"ש 6 בעמ' ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' ראו: U.NT.S.3 United Nation Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, 1833 )להלן: אמנת הים(. האמנה נכנסה לתוקף ב- 16 לנובמבר נכון למרס 2019 אשררו את האמנה 168 מדינות.

8 7 Tribunal(.)Special Arbitral 12 לבנון וקפריסין חתמו ואשררו את האמנה. 13 ישראל לא חתמה ולא אשררה את האמנה, אך לרוב נוהגת לפי הכללים הקבועים בה ומקבלת אותה כמשפט מנהגי. 14 בעוד שלצורך קביעת גבולות ביבשה לא קיימים כללים קבועים במשפט הבינלאומי הרי שאמנת הים מחייבת לפתור מחלוקות בים בדרכים של שלום, ובמקביל מספקת הנחיות )המקילות( על האופן של דרכי הפתרון למחלוקות אלו. 15 לפיכך, בהיבט המשפט הבינלאומי, האמנה היא הבסיס הנורמטיבי לבחינת האפשרויות לפתרון הסכסוך הימי בין ישראל ללבנון, בנוסף לפסיקה בנושאים אלו של פורומים בינלאומיים. 16 על סכסוך הגבול הימי בין ישראל ללבנון קיימת כתיבה אקדמית מקיפה. 17 כך גם על חלקם של פורומים בינלאומיים בפתרון סכסוכים בנושא של תיחום גבולות ימיים. 18 מאמר זה מבקש לצעוד צעד קדימה ולנסות לשלב בין שני התחומים. בהינתן מצב של הסכמה בין ישראל ללבנון 12 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף :287 Sea(" a) the International Tribunal for the Law of the established in accordance with Annex VI; (b) the International Court of Justice; (c) an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII; (d) a special arbitral tribunal constituted in accordance ;."with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein ראו אמנת הים, נספח VIII בסעיף 2: הטריבונלים המיוחדים הם בנושאים של: דיג, שמירה והגנה על הסביבה הימית, מחקר ימי, ניווט וזיהום הים. 13 ראו:,STATUS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA באתר: )כל האתרים במאמר זה נצפו לאחרונה ביוני 2019(. לבנון חתמה בשנת 1984 ואשררה ב ראו: היועץ המשפט לממשלה, חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה בעניין הדין החל באזורים הימיים 15 בינואר בסעיף 37 )להלן: חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה(; וראו: שרה וייס מועדי "דיני הים" משפט בינלאומי , )מהדורה שלישית, סיבל רובי ורונן יעל עורכים, התשע"ו ( )להלן: וייס מועדי(. ישראל אינה צד לאמנה זו, אך בפועל היא נוהגת לרוב על לפי הכללים הקבועים שבה נוכח היותם מנהגיים. 15 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף 74)3( ובסעיף 83)3( הדן בקביעת גבולות האזור הכלכלי הבלעדי ומדף היבשת בהתאמה, ובו נקראות המדינות ליישב את המחלוקת ביניהן בהסכמים, ולהימנע במהלך הזמן עד להגעה להסכם ממהלכים הפוגעים באפשרות להגיע אליו: " not to jeopardize or hamper the reaching of.the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation" 16 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11; ראו: חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה, לעיל ה"ש 14, סעיף ראו לדוגמה: צימרמן, לעיל ה"ש 2; וראו: חיים סרברו "גבול הכסף" מערכות 5 7 4, 431, )2015( )להלן: סרברו 2015(; ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2; וראו: סרברו 2016, לעיל ה"ש 3 ; וראו גם: Andrew Shibley, Blessing and Curses: Israel and Lebanon's Maritime Boundary Dispute in the Eastern Mediterranian Sea, 5 Global.)Shibley )להלן: )Bus. L. Rev. 50, ( ראו לדוגמה: G. Coalter Lathrop, The Provisional Equidistance Line Charting a Course between Objectivity and Subjectivity?, in Maritime Boundary Delimitation: The Case Law: Is it Consistent and ed., 2018 )Predictable? 200 (Alex G. Oude Elferink, Tore Henriksen & Signe Veierud Busch )להלן: Alex G. Oude Elferink, Tore Henriksen & Signe Veierud Busch, The Judiciary and ראו: ;)Lathrop 2018 the Law of Maritime Delimitation: Setting the Stage, in Maritime Boundary Delimitation: The Case Law: Is it Consistent and Predictable? 1 (Alex;G. Oude Elferink, Tore Henriksen & Signe Veierud Busch Robin Churchill, Bangladesh/ ראו: )Oude Elferink, Henriksen & Veierud Busch )להלן: :)ed., 2018 Myanmar Case: Continuity and Novelty in the Law of Maritime Boundary Delimitation, 1 Cambridge J..)Churchill )להלן: )Int'l & Comp. L. 137 (2012

9 8 על פנייה לפורום בינלאומי לצורך פתרון הסכסוך הימי ביניהן, השאלה שעליה מנסה המאמר להשיב היא מה ניתן ללמוד מיישוב סכסוכים בפורומים בינלאומיים בנושא של תיחום גבולות ימיים על הסיכויים והסיכונים שבהתייצבותה של ישראל בפניהם לצורך פתרון הסכסוך עם לבנון. המאמר מניח שלוש הנחות יסוד. האחת, סכסוך הגבול הימי בין ישראל ללבנון הוא הן על תיחום המים הטריטוריאליים, והן על תיחום האזור הכלכלי הבלעדי ובשניהם עקב המחלוקת נוצרת חפיפה של השטחים לאור עמדות הצדדים על קו הגבול. 19 המשמעות היא שיש לדון ביישוב הסכסוך בשני האזורים. השנייה, המאמר ניצב מעבר למגבלות הברורות הקיימות היום בין ישראל ללבנון בהיבטים הגאופוליטיים והגאואסטרטגיים. קרי, מצב לחימה בעצימות כזו או אחרת. המאמר מניח כי לאחר מיצוי אפשרויות של משא ומתן בין הצדדים ושילוב של מאמצים דיפלומטיים, הצדדים ישקלו להעביר את הסכסוך בעניין הגבול הימי להכרעה של פורם משפטי חיצוני או כחלק ממשא ומתן ישיר או כחלק מתיווך חיצוני. 20 שלישית, המאמר מתרכז ביישוב הסכסוך על קו הגבול הימי. המאמר אינו עוסק במחלוקת על סימון הגבול היבשתי בין המדינות גם לא בראש הנקרה. זאת למרות שאתר זה, כפי שיוסבר, עתיד להיות בעל חשיבות מהותית לקביעת קו הגבול בים. 21 במאמר חמישה חלקים. בחלק הראשון תתואר המחלוקת בין ישראל ללבנון באשר לגבול הימי ותוצג ההיסטוריה של הסכסוך ביבשה ובים ככול שהדבר נוגע לענייננו. בהמשך יוצגו העובדות של הסכסוך ועמדות הצדדים כפי שהן עולות ממסמכים רשמיים. החלק השני ימפה את דרכי הפתרון האפשריות לחילוקי דעות בדבר גבול ימי תוך סקירה של הפורומים האפשריים לעיסוק בסוגיה. לגבי כל בית דין וטריבונל יתוארו אופן פעולתם ופרוצדורות מרכזיות הנוגעות לדיוננו. חלקו השלישי של המאמר עוסק במתודולוגיה של תיחום הגבול הימי בראי אמנת 19 ראו: China) 2016,The Arbitral Tribunal South China Sea Arbitration (Philippines v. בסעיף 155 )להלן: Philippines (:י v. China "With respect to the latter objection, the Tribunal noted that a dispute concerning whether a State possesses an entitlement to a maritime zone is a distinct matter from the Malcolm Evans, Relevant ראו: ;delimitation of maritime zones in an area in which they overlap ". Circumstances, in Maritime Boundary Delimitation: The Case Law: Is it Consistent and Predictable?.)Evans 222, )להלן: 238 (Alex G. Oude Elferink, Tore Henriksen & Signe Veierud Busch ed., 2018)i למעשה, כפי שנאמר בפסק דין פיליפינים נגד סין תיחום של גבולות ימיים נדרש במקום שבו ישנה חפיפה ביניהם. 20 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף 281)1(. אמנת הים מחייבת את הצדדים לנסות ולפתור את הסכסוך בדרכי שלום קודם שהם מגיעים לערכאות: concerning" If the States Parties which are parties to a dispute the interpretation or application of this Convention have agreed to seek settlement of the dispute by a peaceful means of their own choice, the procedures provided for in this Part apply only where no settlement has been reached by recourse to such means and the agreement between the parties."does not exclude any further procedure 21 ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמ' 62; ראו: סרברו 2015, לעיל ה"ש 17, בעמ' 6 7; וראו: הראל, לעיל ה"ש 2.

10 9 הים והפסיקה. נסקור אותה כפי שהתפתחה לאורך השנים בפורומים השונים לאור משפט הים, זאת תוך הצגת פסקי דין ומחקרים המלמדים על אופן תיחום הגבולות הימיים הלכה למעשה. 22 בחלקו הרביעי של המאמר יובא דיון על ההשלכות שיש לעקרונות התיחום הימי על הסכסוך בין ישראל ללבנון. אין הכוונה לבוא בנעלי הפורומים השונים ולהכריע בסוגיה אלא לעמוד על מספר היבטים שעלו בחלקים הקודמים וננסה, בזהירות המתבקשת, לראות מהם הסיכויים והסיכונים עבור ישראל בהתייצבותה בפני פורומים אלה. בפרק הסיכום ננסה להעלות מספר מסקנות והמלצות צופה פני עתיד. אלה תהיינה מחשבות ונושאים לשיקול דעתם של העוסקים בעניין שאולי יוכלו להיעזר בהם ביום מן הימים. 2 הסכסוך 2. על הגבול הימי בין ישראל ללבנון 2 הרקע 2.1. לסכסוך בין ישראל ללבנון אין חוזה שלום, ולא הוסכם מעולם קו הגבול הבינלאומי ביבשה ובים בין המדינות. 23 ישראל ולבנון התייחסו לאורך השנים לגבול האנגלי-צרפתי משנת 1923 שהגדיר את הגבול שהוסכם בין הבריטים ששלטו בפלשתינה לצרפת ששלטה בסוריה ולבנון, כאל קו שעליו צריך יהיה להתבסס הגבול הבינלאומי בבוא היום. 24 כך היה בהסכם שביתת הנשק בשנת , בוועדת שביתת הנשק המשותפת, בהסכם 1982 ובמגעים עם האו"ם לקראת קביעת "הקו הכחול" בשנת 2000 עם נסיגת צה"ל מלבנון. 26 קו זה נקבע על ידי האו"ם לצורך הנסיגה, ואנשי מחלקת הקרטוגרפיה של האו"ם קבעו אותו בהתאם לקו המנדטורי הבינלאומי בריטי-צרפתי משנת הקו נקבע לפי מיטב הבנתם ושיפוטם של אנשי האו"ם בהסתמך 22 המאמר מתמקד רק בפתרונות הניתנים על ידי הטריבונלים הבינלאומיים בשאלה של גבולות ימיים Sea( )Delimitation ולא במענה שלהם לסוגיות ימיות אחרות, כגון צווים לשחרור אוניות עצורות או דיון באוצרות טבע ימיים. 23 ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמ' 71; ראו: הראל, לעיל ה"ש 2; ראו:,Shibley לעיל ה"ש 17, בעמ' ראו: גדעון ביגר "סוגיות גאוגרפיות ופוליטיות בתהליך קביעת גבול הצפון של ארץ-ישראל בתקופת המנדט" ארצות הגליל , )אבשלום שמואלי, ארנון סופר ונורית קליאוט עורכים, 1983( )להלן: ביגר(. קביעת גבול הצפון של ארץ-ישראל החלה בהפרדה בין השטחים שעמדו להיות בפיקוח צרפת ואנגליה על פי הסכם סייקס-פיקו משנת קביעת הגבול המשיכה במשא-ומתן שסוכם בדצמבר הקו סומן בשטח במשך שנת 1921, ולאחר משא-ומתן נוסף נחתם הסכם סופי במרס לאחר מכן הושגו הסכמים מקומיים לצורך "הקלת החיים" במהלך השנים ; ראו: גיורא איילנד לא נרדם בלילות ביוגרפיה )2018( 230 )להלן: איילנד(; ראו: משה ברוור גבול הצפון של ארץ-ישראל ופרשת קביעתו בתקופת המנדט 3 6 )1970( )להלן: ברוור(. 25 ראו: אתר הכנסת,, הסכם לבנון-ישראל על שביתת נשק כללית, נחתם ב- 23 במרס ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמוד ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמוד 71; ראו הרחבה: חיליק הורוביץ וישראל לוגר, מחלקת המדידות המנדטורית וגבולות ארץ ישראל, המרכז למיפוי ישראל, mandat.aspx

11 10 על החומר שעמד לרשותם ממקורות בריטיים, צרפתיים וחומרים שהועמדו לרשותם עלי ידי ישראל ולבנון. על קו הגבול המנדטורי המדויק לא הייתה מעולם הסכמה מלאה לא בין הבריטים לצרפתים, ולא בין הישראלים ללבנונים. 28 הסיבה לכך הייתה שקו הגבול משנת 1923 שורטט על מפה ישנה בקנה מידה קטן ובקואורדינטות שונות מאלה שבהם משתמשים היום. 29 בנוסף לכך, קו הגבול המנדטורי התבסס בחלקו על פרטים גאוגרפיים מקומיים כגון רכסים, ואדיות ונחלים, כמו גם פרטים בשטח כגון מבנים, כבישים וצמתים שהשתנו. 30 הגבול שסומן על ידי אנשי האו"ם בשנת 2000 שב ונמדד על ידם, והם מסמנים אותו מפעם לפעם. 31 כיוון שישראל, לבנון, האו"ם והקהילה הבינלאומית הביעו הסכמה עקרונית למהלכו של קו הגבול ניתן לראות בקו זה בסיס טוב לקו הגבול המוסכם לעת שלום בתיקונים קלים אשר יסוכמו בין הצדדים. 13 נקודות נותרו במחלוקת בין ישראל ולבנון והרלוונטית לענייננו מביניהן היא נקודת הגבול בראש הנקרה, 32 שהיא נקודת ההתחלה Point( )Starting למדידת הגבול הימי שלא נקבעה בתקופת המנדט, ומעולם לא הוסכמה בין הצדדים. 33 שני תהליכם מרכזיים התרחשו בהקשר של הסכסוך בין ישראל ללבנון החל בשנות השמונים של המאה הקודמת ועד תחילת שנות האלפיים. התהליך הראשון היה יצירתה של אמנת הים משנת לענייננו, אמנה זו שבה והגדירה את השטחים של כל מדינה בים שלחופו היא שוכנת. בין השאר הוגדרו האזורים הבאים: המים הטריטוריאליים Sea(,)Territorial 34 האזור הסמוך Contiguous( 28 ראו: ביגר, לעיל ה"ש 24, בעמ' ראו: איילנד, לעיל ה"ש 24, בעמ' ראו: ביגר, לעיל ה"ש 24, בעמ' , ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמוד 71; ראו: איילנד, לעיל ה"ש 24, בעמ' 231. ההפרשים בפרשנות בין ישראל לאו"ם בעת סימון הגבול הגיעו עד לטווח של ארבע מאות מטרים. במקומות מסוימים היה ההפרש משמעותי ולחמישים מטר הייתה יכולה להיות משמעות קריטית. ההתעקשות העיקרית הייתה להבטיח שקו הרכס מראש הנקרה יישאר בידי ישראל. 32 ראו: הראל, לעיל ה"ש ראו: ברוור, לעיל ה"ש 24, בעמ' 7. נציגי הבריטים הצליחו במשא-ומתן להזיז את הגבול צפונה ולהציבו בפתח הדרומי של סולם צור. אילו נשארה ועדת הגבול נאמנה להנחיות ההסכם משנת 1920 היה מוצאו של הגבול לים התיכון לפחות קילומטר דרומה ממקומו הנוכחי; וראו: ביגר, לעיל ה"ש 24, בעמ' 440. אזור ראש הנקרה לא נחשב באותו זמן לאזור משמעותי. במשא-ומתן בין הצדדים הושם דגש על שיקולים גאוגרפיים-יישוביים, ובעיקר שטחים חקלאיים, מקורות מים, מרעה, דרכים, פיתוח חקלאי ועוד. בשל כך נקודה הוזזה ולא נקבעה באופן מדויק; וראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמוד ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף :3 its" Every State has the right to establish the breadth of territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines determined."in accordance with this Convention השטח מקו הבסיס )מהלך קו החוף המוסכם המביא בחשבון גאות ושפל( ועד 12 מייל; ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמ' 63; ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף 2)2(. למדינה ריבונות מלאה באזור זה וחלים בו חוקיה. השטח כולל את האוויר שמעל המים והשטח שמתחת לפני המים כולל תת-הקרקע בישראל ולבנון השטח הוא 12 מייל.

12 11 Exclusive( והוגדר לראשונה האזור הכלכלי הבלעדי 36 )Continental Shelf( מדף היבשת 35,)Zone )Economic Zone EEZ 37. פרק חמש באמנה עוסק באזור הכלכלי הבלעדי ומתווה את המסגרת הנורמטיבית להסדרה שלו 38 על מנת לאפשר למדינות לפתח את המשאבים שבקרקעית הים בשטחן. 39 האזור הכלכלי הבלעדי משתרע עד לטווח של 200 מייל מקו הבסיס בחוף. 40 האמנה צפתה כי במדינות בעלות גבול סמוך )למשל ישראל לבנון( או בעלות חופים נגדיים )למשל ישראל קפריסין( עלול להיווצר מצב של חפיפה בין השטחים, והיא מתווה את הדרך ליישוב הסכסוכים. 41 בין השאר נקבע כי על הצדדים להגיע לפתרון מוסכם על אזורי החפיפה בתוך זמן סביר, וכי עד להשגת ההסכם אל לצדדים להכביד או לנקוט מהלכים שימנעו השגת ההסכם or( Jeopardize.)Hamper 42 בין ישראל ללבנון, שהן מדינות סמוכות, הסכסוך חל למעשה על המים הטריטוריאליים ועל האזור הכלכלי הבלעדי, שכן המחלוקת מתחילה כבר במיקום נקודת הגבול בקו החוף. 35 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,2 בסעיף :33.1" the In a zone contiguous to its territorial sea, described as contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to: (a) prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea; (b) punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea. 2. The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines."from which the breadth of the territorial sea is measured ראו: סרברו,2012 לעיל ה"ש,2 בעמ' ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיפים :85 76 comprises)1(76" The continental shelf of a coastal State the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured ;.."where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance ראו: וייס מועדי, לעיל ה"ש 14, בעמ' מושג גאוגרפי המתאר את ההמשך הטבעי של קרקעית היבשה מעבר למים הטריטוריאליים עד לירידה למעמקי הים. לפי המשפט המנהגי, יש למדינה זכות לנצל אזורים אלה עד לעומק 200 מטר. פסקי הדין של תיחום הגבולות הימיים עוסקים בתיחום של אזורים אלה ובסוגיה שבה אזור היבשת מגיע אל מעבר לאזור הכלכלי הבלעדי )מים אפורים(. 37 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיפים :59 55 beyond.55" The exclusive economic zone is an area and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States."are governed by the relevant provisions of this Convention מקו הבסיס ועד 200 מייל הכולל את המים הטריטוריאליים והאזור הסמוך. באזור זה יש זכות לניצול משאבים וזכויות בתחום המחקר. ראו: סרברו 2012 לעיל ה"ש 2, בעמ' ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיפים שם, בסעיף )1(56 נקבע כי: sovereign" In the exclusive economic zone, the coastal State has: (a) rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone,."such as the production of energy from the water, currents and winds 40 שם, בסעיף :57 the" The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from."baselines from which the breadth of the territorial sea is measured 41 שם, בסעיף.74 or" Delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite."adjacent coasts 42 שם, בסעיף 74)3(.

13 12 התהליך השני שהתרחש באזור היה התגליות המשמעותיות של מאגרי הגז הטבעי באזור המזרחי של הים התיכון, ולמעשה בשטח התחום הכלכלי הבלעדי של ישראל, קפריסין ולבנון. 43 בישראל נתגלו המאגרים בשנים 2009 ו חלק ממרבצי הגז והמשאבים הטבעיים הנוספים נמצאים באזורים של חפיפה בין השטחים הכלכליים הבלעדיים של שלוש המדינות. 45 חפיפה זו של השטחים והשליטה במשאבי הטבע בנוסף למחלוקת הקיימת על קו הגבול בין ישראל ללבנון הן הבסיס לסכסוך על הגבול הימי. 2 הבסיס 2.2. העובדתי של סכסוך הגבולות הכתיבה המדעית על סכסוך הגבול הימי בין ישראל ללבנון מציגה את הרקע העובדתי באופן מפורט. 46 ובכל זאת ראוי להציג כאן את הדברים בדגש על התנהלות הצדדים הנוגעת למשפט הבינלאומי, דבר הנוגע להמשך דיוננו. כדי להסדיר את התחום הכלכלי הבלעדי שלה נסמכה ישראל על שני הסכמים בילטרליים שנעשו על ידי קפריסין קודם להסכם שנעשה איתה. מדובר בהסכמים עם מצרים ולבנון שתוחמים למעשה את גבולות האזור הכלכלי הבלעדי של ישראל. ההסכם הראשון נחתם ב- 17 בפברואר 2003, ובו חתמה קפריסין הסכם עם מצרים על גבולה הימי באזור הכלכלי הבלעדי. ההסכם שאושרר ב- 7 במרס 2004 הופקד באו"ם כנדרש באמנת הים. 47 ההסכם בין לבנון וקפריסין בעניין גבולות התחום הכלכלי הבלעדי נחתם בינואר הוא אושרר על ידי קפריסין אך לא על ידי לבנון, ולפיכך לא הופקד באו"ם. ב- 20 בדצמבר 2010 חתמו ישראל וקפריסין על הסכם המסדיר את גבול האזור הכלכלי הבלעדי ביניהן. 49 בהקדמה להסכם נאמר כי הוא נעשה על פי אמנת הים ביחס לאזור הכלכלי 43 ראו:,Shibley לעיל ה"ש 17, בעמ' שם, בעמ' ראו: צימרמן, לעיל ה"ש 2, בעמ' 153; ראו: סרברו 2015, לעיל ה"ש 17, בעמ' 5 7; ראו: סרברו 2016, לעיל ה"ש 3, בעמ' 41; וראו גם:,Shibley לעיל ה"ש 17, בעמ' בעמ' ראו לדוגמה: סרברו 2015, לעיל ה"ש 17, בעמ' 8; ראו: צימרמן, לעיל ה"ש 3, בעמ' ראו: Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the delimitation of the Exclusive Economic Zone 17 February 2003, ;LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/CYP.htm ראו: סרברו 2015, לעיל ה"ש 17, בעמ' 8. על החובה להפקיד חוזה מאושרר באו"ם ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף 75)2(: shall" The coastal State give due publicity to such charts or lists of geographical coordinates and shall deposit a copy of "each such chart or list with the Secretary-General of the United Nations 48 ראו: MEES-Weekly Middle East Oil & Gas News, Analysis and Data, 28 September 2102 )להלן: )MEES 49 ראו: Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the Republic of Cyprus on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone, signed in Nicosia on 17 December ניתן לצפות באתר האו"ם:.)2010 (entry into force: 25 February 2011 LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/CYP.htm )להלן: הסכם ישראל קפריסין(.

14 13 הבלעדי. 50 בצידו המערבי תוחם האזור בקו האמצע Line( )Median 51 בין ישראל לקפריסין. 52 בצד הדרומי תוחם האזור על ידי נקודה מספר 12 שהיא הנקודה הצפונית ביותר בהסכם שנחתם בין קפריסין למצרים. 53 בצד הצפוני תוחם האזור בנקודה מספר 1 שהיא הנקודה הדרומית ביותר בהסכם שנחתם בין קפריסין ללבנון )איור 1(. 54 כלומר, נקודה מספר 1 היא גם הנקודה הדרומית של ההסכם בין לבנון לקפריסין, וגם הנקודה הצפונית בהסכם שבין ישראל לקפריסין. 55 ההסכם בין ישראל לקפריסין מסייג ששתי הנקודות )1 ו- 12 ( אינן נקודות מחייבות, וכי הן נתונות למשא-ומתן בעתיד בין המדינות )לבנון ומצרים(. 56 יתרה מכך, בסעיף שלוש להסכם נקבע כי אם אחת המדינות )ישראל או קפריסין( תחליט לקיים משא-ומתן עם מדינה אחרת ביחס לאזור הכלכלי הבלעדי שלה, יהיה עליה להיוועץ במדינה השנייה לפני השגת ההסכם, ולברר אם התיחום נעשה בזיקה לנקודות 1 ו- 12. כבר ב- 14 ביולי 2010 וב- 11 באוקטובר 2010, לפני חתימת ההסכם בין ישראל לקפריסין, הפקידה לבנון במזכירות האו"ם הודעה ובה פירוט נקודות הגבול של האזור הכלכלי הבלעדי שלה Zone( )Southern Limit of Lebanon's Exclusive Economic בהתאם לסעיף )2(75 לאמנת הים המחייב מדינות לפרסם זאת בצורה פומבית באו"ם. 57 בהמשך ב- 20 ביוני 2011 שבה והפקידה לבנון מכתבים במזכירות האו"ם שבהם היא מבהירה כי הגבול בין ישראל ללבנון עובר בין נקודה B1 בחוף ראש הנקרה ונקודה 23 שהיא נקודת האמצע בין שלוש המדינות 50 שם, בהקדמה. 51 ראו: Organization, International Oceanographic Commission, International Hydrographic International Association of Geodesy, A Manual on Technical Aspects of the United Nations Convention on Law of The Sea (2006), Appendix 1 59: "MEDIAN LINE - A line every point of which A Manual on Technical )להלן:.is equidistant from the nearest points on the baselines of two States".)Aspects האחראים לפרסום הם שלושה ארגונים בינלאומיים המתמחים במדידות. הפרסום הוא על דעת האו"ם ובאישורו והוא נחשב ל"אורים ותומים" בנושאים של מדידות וסימוני גבולות ימיים. 52 ראו: הסכם ישראל קפריסין, לעיל ה"ש 49, בסעיף 1)c(; ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף 74)1(: The" delimitation of the exclusive economic zone between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute."of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution 53 ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמ' ראו: צימרמן, לעיל ה"ש 2, בעמ' ; ראו: סרברו 2012, לעיל ה"ש 2, בעמ' ראו: סרברו 2015, לעיל ה"ש 17, בעמ' ראו: הסכם ישראל קפריסין, לעיל ה"ש 49, בסעיף 1)e(. 57 ראו: Deposit by Lebanon of Charts and List of Geographical Coordinates of Points Pursuant to ניתן לצפות באתר הפקדת מסמכים-לבנון:.Article 75, Paragraph 2 of the Convention un.org/depts/los/legislationandtreaties/statefiles/lbn.htm )להלן: אתר הפקדת מסמכים - לבנון(. יצוין כי אין מדובר בהפקדת ההסכם עם קפריסין אלא רק הגדרה חד-צדדית של הגבול הדרומי של לבנון; וראו: שם המכתב מ- 3 בספטמבר 2011.

15 14 איור 1: מפת הגבול של התחום הכלכלי הבלעדי ישראל קפריסין 12 הנקודות Countries(.)Equidistant Between those Three 58 נקודה 23 נמצאת דרומית מערבית כעשרה מייל מנקודה 1 )איור 2(. לבנון הבהירה שנקודה 1 תקפה אך ורק בהסכם לקביעת התחום הכלכלי הבלעדי בין לבנון וקפריסין, ואינה קו גבול בין ישראל ללבנון. 59 באותו מכתב התנגדה לבנון לאופן שבו עשו ישראל וקפריסין שימוש בנקודה 1 הזהה לנקודת הקצה הדרום- מערבי של ההסכם שלה עם קפריסין כדי לקבוע את קו הגבול בין ישראל ללבנון. ב- 12 ביולי 2011 שלחה משלחת ישראל באו"ם למזכירות האו"ם רשימה של 6 קואורדינטות ימיות המסמנות את הגבול הימי הצפוני של ישראל כפי שסוכם על ידי ממשלת ישראל ב- 6 ביולי 2011 )ראו להלן(. נקודה מספר 1 בקו זה היא הנקודה המופיעה בהסכם עם קפריסין על התחום הכלכלי הבלעדי וזהה לנקודה מספר 1 של ההסכם בין לבנון לקפריסין. 60 ב- 3 בספטמבר 2011 הגישה לבנון 58 שם, המכתב מ- 20 ביוני :2011 shore " The southern maritime border extends from point B1 on the at Ra's Naqurah, the first point on the 1949 Israeli-Lebanese General Armistice Agreement table of coordinates, to point 23, that is equidistant between the three countries concerned, and on the coordinates of which all must agree. The geographical coordinates of point 23 are latitude 33 31' 51.17", longitude 33 46' 08.78". Point 1 does not therefore represent the southern end of the median between the Lebanese Republic and the Republic of Cyprus that separates the exclusive economic zones of each country, and can only be viewed as a point that is shared by Lebanon and Cyprus. It is not a terminal point and therefore may not be taken as a starting point between Cyprus and any other country, particularly given the fact that it is just one point like any of the others on this."line 59 שם. 60 ראו: List of Geographical Coordinates for the Northern Limit of the Territorial and Exclusive ניתן לצפות באתר הפקדת מסמכים ישראל:.Economic Zone of the State of Israel los/legislationandtreaties/statefiles/isr.htm )להלן: אתר הפקדת מסמכים ישראל(.

16 15 התנגדות לקו שהגישה ישראל. 61 על פי פרסומים בעיתונות, ארה"ב ניסתה לתווך בין המדינות ואף הציעה הצעת פשרה שנדחתה על ידי שני הצדדים. 62 איור 2: קווי המחלוקת בין ישראל ולבנון )מקור: Daniel Meier Lebanon s Maritime Boundaries: Between Economic Opportunities and Military Confrontation (June 2013)) מבחינה עובדתית כל מדינה מציגה קו אחר. 63 יש לשים לב כי מנקודת ההתחלה באזור ראש הנקרה )שאינה מוסכמת( יוצאים הקווים של כל צד לנקודה אחרת בלב ים. המשמעות היא כפולה. האחת, מדובר בסכסוך הכולל הן את המים הטריטוריאליים והן את המים הכלכליים )בעניין מדף היבשת לא הוצגה עמדה(. השנייה, מהות הסכסוך היא חפיפה בין השטחים. כלומר כל צד טוען לזכויות באזור שבו טוען הצד השני לבעלות על האזור. 61 ראו הפקדת מסמכים לבנון, לעיל ה"ש 57, מכתב מה- 3 בספטמבר. בין השאר נאמר שם: to" I am writing you with regard to the claims deposited on 12 July 2011 by the Israeli mission concerning the geographical coordinates of the northern part of the territorial waters and exclusive economic zone ". that it alleges belong to Israel 62 ראו:,MEES לעיל ה"ש 48. על פי הפרסומים בעיתונות הזרה פרדריק הוף Hoff( )Frederick סגנו של השליח המיוחד לענייני שלום למזרח התיכון )ארה"ב( הגיש הצעה לצדדים לפיה אזור המחלוקת שבו 854 קמ"ר יחולק בין ישראל ללבנון כך שלבנון תקבל 530 קמ"ר. שום צד מהצדדים לא קיבל את ההצעה. 63 להלן מיקום קואורדינטות של נקודות המחלוקת בין ישראל ללבנון כפי שמופיע במסמכים הרשמיים: שם הנקודה קו רוחב )N( קו אורך )E( שניות דקות מעלות שניות דקות מעלות נקודת גבול מערבית לפי ישראל נקודת גבול מערבית לפי לבנון גבול ראש הנקרה לפי ישראל B1 גבול ראש הנקרה לפי לבנון

17 16 2 עמדות 2.3. הצדדים 2 עמדת ממשלת ישראל עמדת ממשלת ישראל מוצגת בהחלטת הממשלה מיום 10 ביולי בפתיחת הדיון אמר ראש הממשלה לפי הדיווחים בעיתונות בין השאר: היום תחליט הממשלה על סימון קו התיחום הכלכלי של ישראל בים התיכון. קו התיחום הזה תוחם את אזור הזכויות הכלכליות של המדינה, לרבות הזכות לניצול משאבי הטבע בים. האזור שאנחנו דנים בו גובל בצפון עם לבנון וקפריסין. התוואי אותו הציגה לבנון באו"ם נמצא במרחק משמעותי מדרום לקו הישראלי המוצע. הוא סותר גם את הקו שישראל סיכמה בזמנו עם קפריסין, ומה שמשמעותי יותר בעיניי, הוא סותר את הקו שלבנון עצמה סיכמה עם קפריסין בשנת המטרה שלנו היא לקבוע את עמדת ישראל באשר לקו הגבול הימי, בהתאם לעקרונות דיני הים הבין-לאומיים. 65 בהצעת המחליטים מאותו יום נמצאות הנקודות של קו הגבול כפי שישראל רואה אותן )ראו איור 2(. בדברי ההסבר להצעת המחליטים נאמר, בין השאר, כי הנקודות שהפקידה ממשלת לבנון באו"ם אינן עולות בקנה אחד עם הנקודות הישראליות. 66 בנוסף לכך, הנקודות שהפקידו הלבנונים סותרות את הסכם סימון הגבול של האזור הכלכלי הבלעדי שנחתם בין לבנון לקפריסין. 67 מטרת הצעת המחליטים היא לקבוע באופן מדויק את קו התיחום הימי הצפוני של ישראל, הן במים הטריטוריאליים והן באזור הכלכלי הבלעדי, בהתאם לדיני הים המקובלים, ולהביא את הדבר לפרסום באופן פומבי באו"ם כמקובל. 68 בהיעדר גבול ימי מוסכם בין ישראל ללבנון הצעת מחליטים זאת מעגנת את תביעותיה של ישראל ביחס לזכויותיה הריבוניות והכלכליות בים התיכון. 69 ההחלטה מבהירה כי הנקודה המערבית ביותר של קו התיחום היא "נקודה מספר 1" אשר מופיעה בהסכם של ישראל עם קפריסין והמבוססת בין השאר על אותה נקודה מספר 1 שהוסכמה בין הלבנונים לקפריסאים בהסכם ביניהם ב ולא אושררה ראו: אתר משרד ראש הממשלה,, החלטה 3452 בעניין קביעת קו התיחום הימי הצפוני של מימי החופין והאזור הכלכלי הבלעדי של מדינת ישראל בים התיכון; ראו: שר החוץ, שר הבינוי והשיכון שר התשתיות הלאומיות, הצעת מחליטים: קביעת קו התיחום הימי הצפוני של מימי החופין והאזור הכלכלי הבלעדי של מדינת ישראל בים התיכון, 10 ביולי בהמשך הגישה משלחת ישראל באו"ם את הנקודות לעצרת הכללית )להלן: הצעת מחליטים(. 65 ראו: ליאור גוטמן "הממשלה אישרה מאגרי הגז הצפוניים שייכים לישראל" כלכליסט , ; ראו: צימרמן, לעיל ה"ש 2, בעמ' ראו: הצעת מחליטים, לעיל ה"ש 64, סעיף מס' שם, סעיף מס' שם, סעיף מס' שם, סעיף מס' שם, סעיף מס' 13.

18 17 הצעת המחליטים מפרטת כי באזור הנמצא במחלוקת מצויים, לפי דעת מומחים, מאגרי גז משמעותיים. הפקדת נקודות קו הגבול נועדה לעגן את זכויותיה הכלכליות של ישראל באזור, ולמנוע את טענת לבנון וחיזבאללה כאילו ישראל סיפחה את האזור. 71 להצעת המחליטים מצורפת חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד החוץ, והיא חשובה בהקשר לטענות המשפטיות של ישראל. בתחילת חוות הדעת מבהיר היועץ כי לפי עקרונות דיני הים, הגבול הימי בין שתי מדינות סמוכות שיש להן גבול יבשתי משותף יותווה לפי קו האמצע Line( )Equidistance הנגזר מתווי החוף של שתי המדינות. 72 בנוסף לכך, ההחלטה של ישראל נובעת מהחובה לתת פומבי לקו הגבול הימי שלה, ולהתנגד לקו הגבול לפי עמדת לבנון. אי- הצגת קו גבול על ידי ישראל יכולה הייתה להתפרש כהסכמה בשתיקה לעמדת לבנון. 73 למרות שקו הגבול של ישראל נקבע לפי נקודה מספר 1 שבהסכם בין לבנון לקפריסין הרי שנקודה זו, כפי שנאמר בהסכם בין ישראל לקפריסין, יכולה לעמוד למשא-ומתן בין הצדדים בעתיד. 74 ישראל הבהירה למזכיר האו"ם כי היא נכונה לפתור את הסכסוך בעניין המים הטריטוריאליים והאזור הכלכלי הבלעדי בדיאלוג ושיתוף פעולה עם שכנותיה לפי עקרונות החוק הימי הבינלאומי עמדת ממשלת לבנון את ההיבט המשפטי של עמדת לבנון ניתן ללמוד מתוך מכתבו של שר החוץ הלבנוני למזכירות האו"ם מתאריך 3 בספטמבר 2011 המגולל את התרחשות האירועים בהקשר למיקום הגבול הימי בין ישראל ללבנון ואת עמדתה. 76 תחילה מבהירה לבנון כי המכתב בא בהמשך למכתב שהפקידה ישראל באו"ם ב- 12 ביולי 2011 המתאר את קו הגבול לפי עמדת ישראל )ראו לעיל(. לבנון מזכירה כי כבר ב היא הפקידה שני מסמכים המציינים את הגבול הימי הדרומי והדרומי מערבי של האזור הכלכלי הבלעדי שלה )ראו לעיל(, וכן היא מציינת את מכתבה מה 20 ביוני 2011 שבו הביעה התנגדות להסכם בין ישראל לקפריסין )ראו לעיל(. 77 בכך לבנון מממשת את חובתה להתנגד להחלטה, ולמנוע טענה כי לא התנגדה לגבול כפי שהציגה ישראל, ולכן לכאורה היא מקבלת את עמדת ישראל שם, עמ' שם, עמ' ראו: רובי סיבל "מקורות המשפט הבינלאומי" משפט בינלאומי , )מהדורה שלישית, סיבל רובי ורונן יעל עורכים, התשע"ו (. על התנהגות המדינה כיוצרת מנהג והחובה להתנגד אם רוצים שמנהג זה לא יתקבע )להלן: סיבל מקורות המשפט הבינלאומי(. 74 ראו: הצעת מחליטים, לעיל ה"ש 64, בעמ' ראו: אתר הפקדת מסמכים ישראל, לעיל ה"ש 60, מכתב המשלחת הישראלית לאו"ם מים 2 בפברואר ראו: אתר הפקדת מסמכים לבנון, לעיל ה"ש 57, מכתב ה- 3 בספטמבר 2011, בעמ' 1 77 שם. 78 ראו: סיבל מקורות המשפט הבינלאומי, לעיל ה"ש 73, בעמ'

19 18 לבנון קובעת כי נקודה 23 )הנמצאת דרומית מערבית לנקודה -1 ראו איור 2( היא נקודת האמצע )Equidistant( בין שלוש המדינות: Israel has adopted point 1 as the point that separates the exclusive economic zones of Cyprus, Israel and Lebanon, while it is point 23, which is equidistant between those three countries, the coordinates of which are given in the (ההדגשה לא במקור) point. 79 attachment, that is the proper יתרה מכך, לבנון מבהירה כי גם על קו הגבול בחוף ראש הנקרה ישנה מחלוקת: It is clear from the coordinates deposited by Israel that point 31 flagrantly violates the principles and rules of international law and constitutes an assault on Lebanese sovereignty. That point is north of the internationally recognized land borders of Lebanon that are set forth in the Paulet-Newcombe agreement and the Armistice Agreement signed on 23 March 1949, according to which the southern border of Lebanon is delimited from Ra's Naqurah at point B1, the coordinates of which are given in the attachment. 80 הנקודה שאליה מתייחסת לבנון כנקודת הגבול בחוף, ואשר לטענתה היא הנקודה המוסכמת מהפסקת האש בין הצדדים ב- 1949, נמצאת דרומית לנקודה שאליה מתייחסת ישראל )נקודה 31(. 81 המשמעות היא שקיימת מחלוקת מהותית לגבי נקודת ההתחלה של סימון הגבול בחוף בין שתי המדינות. להבדלים אלה ייתכן שתהיינה השלכות על יישוב הסכסוך כפי שנראה להלן. לטענת לבנון ההבדלים בין עמדת ישראל לעמדת לבנון היא שטח של 860 קילומטרים מרובעים שאותם מבקשת ישראל להפקיע מריבונותה. 82 האו"ם מתבקש להבטיח את שמירת הגבול הלבנוני )הקו הכחול( ואת הסכם 1701 )בעקבות מלחמת לבנון השנייה( ולמנוע השתלטות של ישראל על שטחים מעבר לקו זה. 83 עוד קודם לכן במכתב מה- 22 ביוני 2011 )כחצי שנה לאחר חתימת ההסכם בין ישראל לקפריסין( מבהירה לבנון כי ההסכם בינה לבין קפריסין אינו יכול לשמש בסיס שעליו יכולה קפריסין להסתמך בהסכמים עם מדינות אחרות: ראו: אתר הפקדת מסמכים לבנון, לעיל ה"ש 57, מכתב ה- 3 בספטמבר 2011, בעמ' שם. 80 שם, בעמ' שם, בעמ' שם, בעמ'

20 19.Point 1 does not therefore represent the southern end of the median between the Lebanese Republic and the Republic of Cyprus that separates the exclusive economic zones of each country, and can only be viewed as a point that is shared by Lebanon and Cyprus. It is not a terminal point and therefore may not be taken as a starting point between Cyprus and any other country, particularly given the fact that it is just one point like any of the others on this line. The State of Lebanon objects to the agreement between Cyprus and Israel in which they delimited their respective exclusive economic zones because the agreement affects points falling north of the line constituting the southern border of (ההדגשה לא במקור) Lebanon. 84 the exclusive economic zone of לסיכום עד כאן. עניין לנו בסימון נקודת הגבול היבשתי, תיחום המים הטריטוריאליים והאזור הכלכלי הבלעדי בין ישראל ללבנון. ישראל מסתמכת על ההסכם בין לבנון לקפריסין ורואה בנקודה מספר 1 את הנקודה המערבית שממנה נמתח הגבול אל ראש הנקרה. קו זה לדעת ישראל הוא קו האמצע בין שתי המדינות. לבנון מצידה סבורה שההסכם בינה לקפריסין אינו יכול לשמש נקודת הסתמכות, ויש להסתמך, בהתאם למשפט הבינלאומי, על קו האמצע העובר בין המדינות. קרי, נקודה 23 וממנה יש להעביר את הקו אל החוף באזור ראש הנקרה. בראש הנקרה חלוקות המדינות בעניין נקודת הגבול. ובינתיים בשטח נוהגת כל מדינה כראות עיניה. 85 כדי ליישב את הסכסוך יידרש לסמן קו תיחום יחיד Boundary( )Single Maritime במים הטריטוריאליים והאזור הכלכלי הבלעדי, ובאמצעותו לתחם את האזורים Maritime( )Delimitation 86 השייכים לכל מדינה. 84 שם. 85 ראו: איילנד, לעיל ה"ש 24, בעמ' לדבריו באופן מעשי ישראל מחזיקה כיום את קו המים הטריטוריאליים על קו הנמצא בניצב לקו החוף באזימוט 291. קו זה אינו מקובל על לבנון ועל האו"ם שסבורים כי שיטות מדידה אחרות קובעות שקו הגבול בים יהיה המשך ישיר של קו הגבול היבשתי קרי, אזימוט ראו:,A Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש,51 DELIMITATION Appendix 1-58, MARITIME.The determination of a maritime boundary between States effected by agreement

21 20 3 אפשרויות 3. לפורום נאות ליישוב הסכסוך 3 מנגנונים 3.1. דיפלומטיים מגילת האו"ם שעליה חתומות כל המדינות החברות בארגון מפרטת בסעיף 33 את הדרכים ליישוב סכסוכים בדרכים של שלום. 87 הדרך הראשונה היא משא ומתן, 88 ולאחריה: חקירה, 89 תיווך, 90 פישור, 91 בוררות, 92 פתרון שיפוטי )ראו להלן( ופנייה לארגונים בינלאומיים. 93 מטרתם של תהליכים דיפלומטיים היא לסייע לצדדים לסכסוך להגיע להסכם מוסדר, וזאת בניגוד למנגנונים השיפוטיים הנעשים על ידי צד שלישי שתפקידם להכריע בסכסוך בדרך של פסק דין או החלטה ההופכת לחובה משפטית המחייבת את הצדדים. 94 ועוד, בעוד שהפתרון בדרך של תהליכים דיפלומטיים יכול להתבסס על מגוון של אפשרויות ורעיונות הרי שהתהליכים המשפטיים מבוססים על הדין או פסיקה שיפוטית המיושמת על עובדות המקרה. 95 המשמעות היא שבדרך כלל המדינות תעדפנה פתרון דיפלומטי המסוגל, בדרכים יצירתיות, להביא לכך שכל הצדדים יצאו נשכרים, או לחליפין יגיעו לפשרה שלפחות תביא לכך שהצדדים יצאו וחצי תאוותם בידם. לעומת זאת, בהליכים משפטיים עתידה להתקבל הכרעה שהתוצאות לא בהכרח יענו לציפיות הצדדים. 96 מנגד, במקום שבו אין הסכמות בין הצדדים ההליך השיפוטי יכול להיות יעיל יותר בהביאו את המחלוקת לסיכום ברור וסופי. וכן, ייתכן, שהדין המשפטי יהיה אובייקטיבי יותר משום שהוא צמוד לדין ולא ליחסי הכוחות בין הצדדים או שיקולים אחרים ראו: מגילת האו"ם, לעיל ה"ש,1 בסעיף :33 likely" The parties to any dispute, the continuance of which is to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional."agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice 88 ראו: שני, לעיל ה"ש,6 בעמ' ;207 ראו: ( )Merrills J. G., International Dispute Settlement )להלן: ;)Merrills ראו גם: רובי סיבל "המשא ומתן לפשרה בסכסוך טאבה" מחקרי משפט יד, )1997( )להלן: סיבל 1997( 89 ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' : ראו:,Merrills לעיל ה"ש 88, עמ' ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' 210; ראו:,Merrills לעיל ה"ש 88, עמ' ראו:,Merrills לעיל ה"ש 88, עמ' ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' ראו: שני, לעיל ה"ש,6 בעמ' ;206 וראו:,Oude Elferink, Henriksen & Veierud Busch לעיל ה"ש,18 בעמ' ;21 12 וראו: Scott Shirley V., Litigation Versus Dispute Resolution Through Political Processes, in.litigating International Law Disputes: Weighing the Balance 24 (Klein Natalie ed., 2014) 95 ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' שם. 97 שם.

22 21 3 פורומים 3.2. בינלאומיים בשנים האחרונות, ובעיקר מאז סיום המלחמה הקרה, גדל באופן משמעותי מספרם של בתי הדין )פורומים( הבינלאומיים. 98 בד בבד הורחבה סמכות השיפוט של חלק מהם. 99 כך לדוגמה חלק מהפורומים החדשים נוטים להתבסס על הפעלת סמכותם השיפוטית על המדינות החברות באמנה המכוננת של בית הדין גם ללא הסכמה מפורשת נוספת של המדינה המקבלת את סמכותם. 100 למגמה של הגדלת מספר בתי הדין וסמכויותיהם כמה משמעויות. האחת, היא מאפשרת למדינות להפנות מספר גדול יותר של סכסוכים לבתי הדין; 101 השנייה, אם עד כאן נחשבו בתי הדין כמי שמפעילים את סמכותם לצורך מציאת פתרון נקודתי כך שיירצה את הצדדים ויביא לסיום הסכסוך, כיום בתי הדין נתפסים מצד אחד כמתווי מדיניות ומצד שני כמי שמבקרים את פעולות המדינות לפי הנורמות המשפטיות שאותן קבעו; 102 שלישית, מגמה בולטת נוספת היא אובדן הבלעדיות של מדינות בתהליך של יישוב סכסוכים. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר באפשרות כניסתם של "שחקנים" לא-מדינתיים לזירת המשפט הבינלאומי, 103 לדוגמה: ארגונים לא-מדינתיים,)NGO( חברות כלכליות ואפילו תובעים פרטיים )לדוגמה בבית המשפט האירופי לזכויות אדם(. ואולם אל מול התפשטותם של הפורומים הבינלאומיים ניכר כי לא קיימת יד מכוונת המסדירה את חלוקת העבודה והסמכויות ביניהם, ולעיתים נוצרת חפיפה בין בתי הדין וכן נוצרות הלכות משפטיות סותרות. 104 המשמעות של הדברים עד כאן היא שבבואנו לבחון את הפורומים העוסקים בסכסוכים על גבולות ימיים נמצא כי ישנם מספר בתי דין העוסקים בכך, וצריך להיות מודעים להבדלים ביניהם בפרוצדורה ובפסיקות. להלן נסקור את הפורומים האפשריים. 98 ראו: שם, בעמ' ; ראו: Bodies: Cesare P.R. Romano, The Proliferation of International Judicial (1999) Pol. 709,,The Pieces of the Puzzle, 31 N.Y.U. J. Int'l L. & )להלן: ;)Romano וראו גם: Yuval Shany, No Longer a Weak Department of Power? Reflections on the Emergence of a New (2009) L. 73,,International Judiciary, 20 Eur. J. Int'l )להלן:.)Shany 2009 במאמר זה נעשה למען הנוחות שימוש בביטוי פורומים הכולל גם בתי דין וגם טריבונאלים. 99 ראו:,Shany 2009 לעיל ה"ש,98 בעמ' ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' 227. זאת בניגוד לבית הדין הבינלאומי בהאג לדוגמה שקבלת סמכות השיפוט שלו דרשה הסכמה נפרדת של המדינה הנוגעת בדבר. 101 ראו:,Shany 2009 לעיל ה"ש,98 בעמ' ראו: שני, לעיל ה"ש,6 בעמ' ;228 ראו:,Shany לעיל ה"ש,98 בעמ' :84 80 no " The new courts are longer primarily dispute-settling bodies (constituting a permanent law-based alternative to arbitration and diplomatic dispute settlement procedures). They appear to have assumed two other."primary functions instead: norm-advancement and regime maintenance 103 ראו:,Shany 2009 לעיל ה"ש,98 בעמ' ;79 ראו:,Romano לעיל ה"ש , ראו: שני, לעיל 6, בעמ' 228; ראו:,Shany 2009 לעיל ה"ש 98, בעמ'

23 22 3 בית הדין הבינלאומי בהאג ICJ( )International Court of Justice לאחר מלחמת העולם השנייה החליטו מנסחי מגילת האו"ם לפעול להקמת בית הדין הבינלאומי, וליצור זיקה ארגונית בינו לבן ארגון האו"ם. 105 בסעיף 92 של מגילת האו"ם מוגדר בית הדין כגוף השיפוט המרכזי של הארגון, וכי כל המדינות החברות בארגון כפופות לו מעצם חתימתן על המגילה. 106 בית הדין החל לפעול באפריל 1946 ולו שתי מטרות: ליישב סכסוכים בין מדינות על פי המשפט הבינלאומי ולתת חוות דעת משפטית לסוגיות המופנות אליו על ידי מוסדות של האו"ם. בית הדין מונה 15 שופטים עצמאיים שהם בעלי מידות וערכים אשר במדינותיהם כשירים לשמש כשופטים עליונים. 107 הם נבחרים בשתי הצבעות נפרדות בעצרת הכללית ובמועצת הביטחון לכהונה של תשע שנים הניתנת לחידוש. 108 לא ניתן למנות שני שופטים מאותה מדינה. 109 תהליך הבחירה אמור להבטיח כי השופטים לא יהיו נתונים להשפעת מדינותיהם, והם אינם פועלים בשמן. 110 הם אינם מנועים מלשבת בהרכבים הדנים בתביעות הנוגעות למדינתם. 111 לחברות הקבועות במועצת הביטחון אין זכות וטו על תהליך ההצבעה למינוי השופטים וקולם 105 ראו: Sean D. Murphy, The International Court of Justice, in The Rules, Practice, and Jurisprudence of 2012) ed., International Courts and Tribunals 11, (Chiara Giorgetti )להלן: ;)Murphy ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' הקמת חבר הלאומים לאחר מלחמת העולם הראשונה כגוף בינלאומי האמון על שמירת השלום והביטחון הבינלאומיים הובילה להקמת בית הדין הקבוע International( Permanent Court of )Justice בשנת בית הדין החל לפעול בשנת 1920 ופעולתו הופסקה בשנת 1940 לאחר פלישת גרמניה להולנד )בית הדין ישב בהאג(. 106 ראו: מגילת האו"ם, לעיל ה"ש 1 בסעיף principal":92 The International Court of Justice shall be the judicial organ of the United Nations. It shall function in accordance with the annexed Statute, which is based upon the Statute of the Permanent Court of International Justice and forms an integral part ;."of the present Charter וראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' רק מדינות יכולות להיות צד בפני בית הדין ולא ארגונים בינלאומיים או ארגונים לא ממשלתיים או אנשים יחידים. 107 ראו:, Justice Statute of the International Court of בסעיף 2 )להלן: ;)Statute of the ICJ ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' ראו:, ICJ Statute of the ה"ש 107, בסעיפים 3 4; ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' ; ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' 13. מקובל כהסכם ג'נטלמני בין המדינות כי מכסת השופטים היא לפי החלוקה הגאוגרפית של מועצת הביטחון )שלושה ממדינות אפריקה, שלושה ממדינות אסיה, שניים ממדינות מזרח אירופה, שניים ממדינות דרום אמריקה והקריביים, חמישה שופטים ממערב אירופה ומדינות אחרות(. כל מדינה מציבה עד ארבעה מועמדים במאגר שמות המשמש גם את בית המשפט הקבוע לבוררות Arbitration( )Permanent Court of של האו"ם )ראו להלן( ומהם נבחרים השופטים וכך אין תלות ישירה בין המדינה לשופט הנבחר; וראו להרחבה: Damrosch Lori Fisler, The Election of Thomas Buergenthal to the International Court of Justice, 94 Am. J. int'l L. 579, (2000). 109 ראו:, ICJ Statute of the לעיל ה"ש,107 בסעיפים ;4 3 וראו:,Murphy לעיל ה"ש,105 בעמ' ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' השופטים מתמנים לתקופה ארוכה של תשע שנים מתוך כוונה שלא יהיו נתונים להשפעת המדינה ממנה הם באים ברצונם להיבחר לתקופה נוספת וכן הם מקבלים את שכרם מבית המשפט ואינם תלויים במדינתם למחייתם. 111 ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש 107, בסעיפים 17)2( ו 1(31 (. שופט מנוע מלשבת בהרכב הדן בנושא שכבר עסק בו בערכאה אחרת.

24 23 שווה לכל המדינות החברות הזמניות. 112 ואולם מאז פתיחת בית המשפט היו לחמש המדינות הקבועות במועצת הביטחון שופטים בבית המשפט באופן קבוע. 113 יש הסבורים כי מצד אחד השופטים בבית הדין המגיעים מהמדינות הקבועות במועצת הביטחון הם בעלי השפעה רבה יותר בהרכבים מתוקף העוצמה והאינטרסים של מדינותיהם, ומצד שני שנוכחותם בהרכב מבטיחה את האמינות של הפסיקות כיוון שאותן מדינות עומדות מאחוריהן. 114 להלן נעמוד על מספר נושאים פרוצדורליים הנוגעים לדיון בפני בית הדין, ואשר יש להם השלכה למקרה שישראל ולבנון יחליטו להביא בפניו את הסכסוך ביניהן על הגבול הימי. הדין החל בפני בית הדין בבואו להכריע בסוגיה יהיה מקורות המשפט המוגדרים בחוקת בית הדין בסעיף 38)1( והם: הסכמים שעליהם חתומים הצדדים; המשפט הבינלאומי המנהגי; עקרונות כלליים של החוק )במקרה זה משפט הים(; פרשנות החוקים כפי שעולים מתקדימים משפטיים כמו גם הערכות של מומחים כפי שעולים מתוך הספרות. 115 בית הדין מוסמך לדון בסכסוכים שהופנו אליו על ידי הצדדים, אך הוא צריך לקבל את הסכמת כל הצדדים להליך בטרם יוכל לדון בו. 116 הצטרפות לאו"ם ובאופן מעשי facto( )ipso למגילת האו"ם וכפיפות לבית הדין אין משמעותן הכפפה אוטומטית לסמכות השיפוט של בית הדין. 117 המשמעות היחידה של חברות באו"ם היא שכל אחת מ- 193 המדינות החברות יכולה לתבוע או להיתבע בפני בית הדין. בשלוש דרכים יכולה מדינה להביע הסכמתה לסמכות השיפוט של בית הדין: הסכמה אד הוק hoc( )ad לדיון בסכסוך ספציפי שבו המדינות חלוקות לגבי הפתרון אך הן מוכנות להביאו לבית הדין לצורך הכרעה initio( ;)ab 118 אפשרות נוספת לקבל סמכות בית הדין היא בהצטרפות מדינה להסכם אשר יש בו סעיף ברירת דין המקנה סמכות לבית הדין הבינלאומי. ואולם במקרה זה ייתכן כי הסמכות המוקנה בהסכם תהיה צרה )רק על פי מה שהוסכם בהסכם(; 119 דרך שלישית לקבלת סמכות בית הדין הבינלאומי היא "הסעיף 112 ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש,107 בסעיף ראו: ed., Bruno Simma, The Charter of the United Nations: A Commentary 1161 (Bruno Simma 2002(; וראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' 14. לסין לא הייתה נציגות בבית המשפט בין השנים ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש,107 בסעיף 1(38 ;)a- d ראו:,Murphy לעיל ה"ש,105 בעמ' ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש 107, בסעיף 36)1(; ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' 15. לדוגמה, ביוני 1985 הגישו לוב ומלטה בקשה לבית המשפט להכריע ביחס לגבול מדף היבשת ביניהן בים התיכון. 119 ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש 107, בסעיף 37; ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' 19. כיום יש אלפי אמנות בינלאומיות הכוללות התניית שיפוט; ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' לדוגמה, קוסטה ריקה הביאה את המחלוקת שלה עם ניקרגואה בנושא כיבוש השטח שלה לפני בית הדין בשנת 2010 בהסתמך על אמנה ששתי המדינות היו צד לה Bogotá(.)Pact of לדוגמה, כשארצות הברית אשררה את האמנה העולמית למניעת רצח עם Genocide( )Convention Against היא הוסיפה הסתייגות כי נדרשת הסכמה מפורשת שלה להבאת סכסוך בפני בית המשפט. כשיוגוסלביה הגישה תביעה כנגד נאט"ו על רצח עם בזמן ההפצצות בסרביה בשנת 1999 קבע בית הדין כי התביעה אינה בסמכותו, וביטל את התביעה כיוון שארה"ב לא הסכימה להידון בפני בית הדין.

25 24 האופציונלי" Clause( )Optional בחוקת בית הדין שמאפשר למדינות המעוניינות בכך להתחייב מראש בעת הצטרפותן לאמנת האו"ם להפנות לבית הדין את הסכסוכים שלהן עם מדינות אחרות בתנאי שגם אותן מדינות הביעו את הסכמתן בהתחייבות מראש. 120 הדיון בפני בית הדין מתחלק לשני שלבים. שלב ראשון הוא שלב בחינת הסמכות השיפוטית )Jurisdiction( המורכבת מהסכמת המדינות להידון בפניו ובחינת בית הדין אם הוא הפורום הנאות לדון בתביעה. 121 יש שהוא יחליט כי התביעה אינה קבילה.)Inadmissible( 122 לדוגמה במספר מקרים חייב בית הדין את הצדדים למצות את ההליכים ביניהם ברמה המדינתית לפני הפנייה לערכאה בינלאומית. המחשבה העומדת מאחורי כלל זה היא שברמה המדינתית יש למדינות שיקול דעת ופתרונות הניתנים ליישום שאינם ניתנים במסגרת הדין הבינלאומי. השלב השני הוא הדיון לגופה של התביעה, הכולל טיעונים בפני בית הדין בכתב ובעל-פה וניתן גם להציג עדים ומומחים. 123 בית הדין יכול, לפי דרישת הצדדים, להוציא צווים דחופים לשם הגנה על אינטרסים שייפגעו אם הצו לא יינתן. 124 פסק הדין ניתן בהכרעה של רוב השופטים, מחייב את הצדדים לסכסוך, אך לא צד שלישי, אינו מהווה תקדים מחייב ואינו ניתן לערעור. 125 מדינות החברות באו"ם מחויבות לציית לפסקי הדין. 126 במקרה של חוסר ציות לפסק הדין יכול הצד הנפגע לפנות למועצת הביטחון, וזו יכולה לשקול ביצוע פעולות אכיפה. 127 מותב בית הדין כולל את כל 15 השופטים. 128 כאשר תביעה נדונה בפני בית הדין ולמדינות שהן צד להליך אין נציג בין השופטים הן יכולות למנות שופט אד-הוק hoc(.)ad 129 לענייננו חשוב 120 ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש 107, בסעיף 36)2(; ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' 219; ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' 17. עד היום קיבלו רק 66 מדינות באו"ם את הסמכות הזו, וגם הן הוסיפו התניות משמעותיות. לא ישראל ולא לבנון קיבלו על עצמן את הסעיף האופציונלי ראו רשימת המדינות שקיבלו: Declarations recognizing the jurisdiction of the Court as compulsory: ראו: שני, לעיל 6, בעמ' 219; ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' 19. ראו לדוגמה אתר פסקי הדין של בית הדין, Application of the International Convention on the Federation).Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian בעניין גאורגיה נגד רוסיה שם החליט בית המשפט כי אין לו סמכות לדון בתביעה )להלן: אתר פסקי הדין של בית הדין(. 122 ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש,107 בסעיף ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש 107, בסעיף 61; ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' 20. מדינות יכולות לבקש הבהרות לפסק הדין. 126 ראו:, 1945 Charter of the United Nations, 26 June בסעיף :)1(94 Nations "Each Member of the United undertakes to comply with the decision of the International Court of Justice in any case to which it is a.)charter of the United Nations )להלן: party" 127 שם, בסעיף 94)2(; ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' עד היום רק במקרה אחד הייתה פנייה למועצת הביטחון בעניין אי-קיום פסק דין ניקרגואה נגד ארצות הברית שהטילה וטו על ההחלטה. 128 ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש 107, בסעיף 25. יתכנו שופטים שיחסרו וההרכב יהיה עד 11 שופטים, ובכל מקרה ההרכב המינימלי )Quorum( יהיה לא פחות מ- 9 שופטים. 129 ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש,107 בסעיף ;31 וראו:,Murphy לעיל ה"ש,105 בעמ'.14

26 25 להבין כי מצד אחד ישנה אפשרות של מדינות שאין להן ייצוג למנות שופט כדי שקולן יישמע, ומצד שני לשופט אד-הוק אחד מהמדינה השותפה להליך יש השפעה מוגבלת בהרכב של 15 שופטים. 130 לבית המשפט יש אפשרות למנות על פי הצורך הרכב )Chamber( שימנה שלושה שופטים או יותר ולמעשה יפעל כבוררות. 131 הדבר ייעשה לדרישתן של המדינות הבאות להידיין בפניו, הן יכולות לבחור בהסכמה ביניהן את השופטים. 132 הפרוצדורה בפני ההרכב דומה לדיון בפני בית הדין. האפשרות לצמצם את ההרכב ואף לקבוע חלק ממנו או את כולו יכולה לתת למדינות תחושה גבוהה יותר של שליטה בהליך, או לפחות לא לאבד את קולן כמו בהרכב מלא. ישראל חברה בבית הדין מתוקף חתימתה על מגילה האו"ם בשנת 1949 והשתתפה עד היום בשני הליכים בפניו. בשנת 1957 תבעה ישראל את בולגריה בגין אחריותה להפלת מטוס אל- על שנכנס לתחומה. בית הדין דחה את התביעה בשל חוסר סמכות. 133 במקרה השני בשנת 2003 ביקשה העצרת הכללית חוות דעת בנושא התוצאות המשפטיות של הקמת חומת ההפרדה. 134 ישראל טענה כנגד סמכות בית הדין ולא טענה בעניין הצדקות מהותיות לבניית החומה. בית הדין ביקר באופן חריף את בנייתה וקבע כי מכשול ההפרדה בתוואי שבו הוקם הוא בלתי-חוקי. 135 ייתכן שניסיון זה יביא לידי חשש מהליכים בפני בית הדין בעתיד. כך ניתן אולי להסביר את סעיף ברירת הדין בהסכם בין ישראל לקפריסין ביחס לאזור הכלכלי הבלעדי משנת 2010 שבו נאמר כי במקרה של מחלוקת בין הצדדים, שלא תיפתר בדרכים דיפלומטיות ובזמן סביר, תנאי ההתייחסות ונוהל הבוררות ייקבעו על ידי הצדדים בהסכמה הדדית לפני תחילת הבוררות ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' ראו:,Charter of the United Nations, 26 June 1945 לעיל ה"ש,126 בסעיף ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' 20; ראו: אתר פסקי הדין של בית הדין, לעיל ה"ש 121, Delimitation America)(1984).of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of בפרשת זו בעניין סימון הגבול בין קנדה וארצות הברית באזור במיין הודיעו הצדדים לבית המשפט כי הם מעוניינים בחמישה שופטים וגם הצביעו על זהותם. 133 ראו: אתר פסקי הדין של בית הדין, לעיל ה"ש,121 Bulgaria) Aerial Incident of 27 July 1955 (Israel v. 1959; ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' 220. בית הדין קבע כי בנסיבות העניין ישראל אינה יכולה להסתמך על הסכמת בולגריה להתדיין בפני ה- ICIJ שקדם לבית הדין הנוכחי. 134 ראו: אתר פסקי הדין של בית הדין, לעיל ה"ש,121 in Legal Consequences of the Construction of a Wall I.C.J. 136 ;the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion ראו: שני, לעיל ה"ש,6 בעמ' ;220 ראו:,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' 21 בעניין חוות דעת מייעצת. 135 ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' ראו: הסכם ישראל קפריסין, לעיל ה"ש 49, בסעיף 4 )א(.

27 26 בין הקמת בית הדין ב- 22 במאי 1947 ועד האחד בינואר 2019 נדונו והסתיימו בבית הדין 159 תיקים, ו- 16 תיקים עדיין תלויים ועומדים.)Pending( 137 מתוך התיקים שהסתיימו 25 )16%( עוסקים בנושאים ימיים: 13 תביעות עסקו בשאלות של תיחום ימי כנושא מרכזי,)Delimitation( 138 ו- 12 תביעות עסקו בשאלות ימיות כלליות ובחלקן גם כללו נושאים של גבולות ימיים. 3 הטריבונל לדיני הים ( Sea International Tribunal for the Law of the )ITLOS הטריבונל לדיני הים הוקם מתוקף אמנת הים משנת 1982, והוא נועד ליישב סכסוכים בין המדינות שהן צד לה. 139 האמנה עיגנה את המשפט המנהגי שהיה קיים עד אז ובכלל זה אמנות קדומות. היא מסדירה את המשטר הנוהג בים החל בשטחים הנמצאים בשליטת המדיניות החופיות )ראו להלן( ואת החוק המחייב לכל עוברי הדרך בים. האמנה גם מתייחסת לנושא משאבי הטבע הנמצאים בקרקעית הים ואופן ניצולם על ידי המדינות השונות. ניתן לומר כי האמנה היא החוק לפיו יש לפעול בכל נושא הקשור לים בכל מקום על ידי כל אחד. היא מיישבת בין רצון המדינות לשלוט בשטח הימי שלהן בטווחים ובעומקים שונים לבין הזכות הטבעית לחופש שיט. 140 הטריבונל נועד לפתור שאלות העולות מתוך יישום האמנה או פרשנותה ראו: אתר פסקי הדין של בית הדין, לעיל ה"ש אלו התביעות שעוסקות בנושאים של תיחום ימי: Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Aegean Sea Canada/United (;י States of America )להלן: Area (Canada/United States of America) 1984 Continental Shelf (Greece v. Turkey) 1978; Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) 1985 )להלן: Libyan (;י Arab Jamahiriya/Malta Senegal) Arbitral Award of 31 July 1989 (Guinea-Bissau v. 1991; Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening) 1992; Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway) 1993 )להלן: Denmark (;י v. Norway Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Land and Maritime Boundary between Qatar (;י v. Bahrain )להלן: Bahrain (Qatar v. Bahrain)2001 Territorial and Cameroon (;י v. Nigeria )להלן: Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria) 2002 Territorial and Nicaragua (;י v. Colombia )להלן: Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia) 2012 Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras) 2007 )להלן: Nicaragua (;י v. Honduras Ukraine) Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v )להלן: Romania (;י v. Ukraine Chile) 2014 Maritime Dispute (Peru v. )להלן: Peru (;י v. Chile Certain.Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua) ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 VI ;ANNEX ראו: Laurence Boisson De Chazournes, The International Tribunal for the Law of the Sea, in The Rules, Practice, and Jurisprudence of International Courts and 2012) ed.,,tribunals 111, 111 (Giorgetti Chiara )להלן: ;)De Chazourne ראו: וייס מועדי, לעיל ה"ש,14 בעמ' ראו: וייס מועדי, לעיל ה"ש 14, בעמ' ראו:,De Chazourne לעיל ה"ש 139, בעמ' 111. במקרים מסוימים מוסמך הטריבונל לתת חוות דעת מייעצת.

28 27 כאמור האמנה מציינת ארבעה מנגנונים ליישוב סכסוכים עבור מדינות שהן צד לה. 142 טריבונל הים; בית הדין הבינלאומי; טריבונל לבוררות מכוח האמנה )טריבונל כללי בדרך כלל תחת המטרייה של בית הדין הקבוע לבוררות ראו להלן(; טריבונלים מיוחדים לבוררות מכוח האמנה שאליהם מופנות תביעות בארבעה נושאים מוגדרים: דיג, הגנת הסביבה הימית, מחקר מדעי ימי ושיט )כולל נושאים של זיהום הים(. 143 מדינה המצטרפת לאמנה יכולה בזמן ההצטרפות לקבל על עצמה את סמכות הטריבונל כפורום ליישוב סכסוכים עבורה, או כל אחת מהאפשרויות האחרות. 144 במקרה שמדינות שהן צד לסכסוך בחרו בזמן ההצטרפות לאמנה מנגנונים שונים ליישובו או שלא בחרו מנגנון כלל, טריבונל הבוררות הכללי יהיה ברירת המחדל, והוא יהיה מוסמך לדון ולהכריע בסכסוך. 145 הטריבונל מורכב מ- 21 שופטים הנבחרים בידי מדינות שהן צד לאמנה. 146 השופטים צריכים להיות מומחים במשפט הים וכשירים לשמש במדינותיהם שופטים עליונים. הם נבחרים לקדנציות של תשע שנים על פי הקבוצות האזוריות של מועצת הביטחון. 147 מדינה שהיא צד להליך בפני הטריבונל ואין לה שופט תוכל למנות שופט אד הוק שיהיה שופט נוסף. אם אין לה מועמד תוכל למנות לפי בחירה מכל מדינה אחרת. הקוורום של הטריבונל הוא 11 שופטים. 148 לפי בקשת צדדים למחלוקת יכול הטריבונל להקים הרכב מיוחד Chambers( )Special והוא ייבחר על ידי הטריבונל מתוך שופטיו ויאושר על ידי הצדדים. 149 בשני נושאים יש לטריבונל סמכות מחייבת על כל המדינות: שחרור של ספינות וצוותים שנעצרו על ידי מדינה אחרת ומתן צווים ארעיים Measures(.)Provisional 150 הטריבונל פוסק ברוב היושבים בדין. 151 בנושאים שבהם פסק הטריבונל סמכותו מחייבת, והפסיקות אינן ניתנות לערעור אך ניתן לבקש לגביהן הבהרות ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11 בסעיף 287)1(. 143 ראו: וייס מועדי, לעיל ה"ש 14, בעמ' ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף שם. 146 ראו:,Statute of the International Tribunal of the Law of the Sea בסעיף 2 )להלן: ;)Statute of ITLOS ראו:,De Chazourne לעיל ה"ש,139 בעמ' ראו:,Statute of ITLOS לעיל ה"ש,146 בסעיפים ;5 2 ראו:,De Chazourne לעיל ה"ש,139 בעמ',.112 האזורים הם: אפריקה, אסיה, מזרח אירופה, אמריקה הלטינית והקריביים, מערב אירופה ושאר המדינות. לכל קבוצה יש לפחות שלושה נציגים. 148 ראו:,Statute of ITLOS לעיל ה"ש,146 בסעיף שם, בסעיף 15; ראו:,De Chazourne לעיל ה"ש 139, בעמ' ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיפים 290 ו ראו:,Statute of ITLOS לעיל ה"ש,146 בסעיף 29 ובסעיף ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף 296.

29 28 סמכות השיפוט של הטריבונל היא לכל סכסוך או מחלוקת בנוגע ליישום של אמנת הים ואשר הופנתה לטריבונל בהתאם לפרוצדורה. 153 הסכמים אחרים שאינם אמנת הים יוכלו להיות נדונים בפני הטריבונל אם הסכסוך נוגע למטרות או לנושאים הקשורים לאמנת הים. 154 סמכות השיפוט של הטריבונל היא עבור מדינות שהן צד לאמנה. 155 מדינות יכולות ליזום הבאת הסכסוך בפני הטריבונל, ואז בהסכמה ביניהן לקבוע את הפורום שבפניו יתקיים ההליך, שהופך למעשה לסוג של בוררות. למדינות ניתנת גם הזכות להוציא נושאים מחוץ לסמכות הטריבונל בהודעה בכתב בזמן ההצטרפות או בכל מועד אחר. בין התחומים שניתן להוציא מסמכות הטריבונל: סכסוכים על קביעת גבולות ימיים, סכסוכים על פעילות צבאית או סכסוכים הנידונים בפני מועצת הביטחון של האו"ם. 156 מדינה שהחריגה נושא מסוים לא תוכל לתבוע מדינה אחרת באותו הנושא ללא הסכמתה של המדינה הנתבעת. 157 לבנון לא בחרה פורום נאות בזמן ההצטרפות לאמנה, וכן לא החריגה, נכון להיום, נושאים כלשהם. ישראל, כידוע, אינה צד לאמנה. 158 תביעות או הסכמים מוגשים לטריבונל. 159 ניתן להגיש התנגדות לסמכות הטריבונל בתוך תשעים יום. 160 ההליכים בפני הטריבונל הם בכתב ובעל-פה. 161 במקרה שישנו צד שלישי העלול להיפגע מהפסיקה, הטריבונל יכול לצרפו לתביעה כמשיב. 162 הטריבונל יכול לזמן ארגונים לא ממשלתיים ולקבל מהם חוות דעת כמו גם ממומחים אחרים ראו:,Statute of ITLOS לעיל ה"ש 146, בסעיף 21. יצוין כי לגבי סכסוכים בעניין ניצול קרקעית הים הוקם פורום משפטי מיוחד הנקרא.Seabed Disputes Chamber הוא מונה 11 שופטים משופטי ההרכב של הטריבונל, ובפניו יכולות לתבוע גם חברות שהן בעלות זיכיון או חוזה לניצול קרקעית הים ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף 288; ראו:,Statute of ITLOS לעיל ה"ש 146, בסעיף 21; וראו: De,Chazourne לעיל ה"ש 139, בעמ' ראו:,Statute of ITLOS לעיל ה"ש,146 בסעיף ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף שם, בסעיף 298)3(. 158 ראו: אתר אמנת הים, Consolidated, convention_overview_convention.htm 159 ראו:,Statute of ITLOS לעיל ה"ש,146 בסעיף ראו:,Rules of the Tribunal of the law of the sea בסעיף )1(97 )להלן:.)Rules of the Tribunal 161 שם, בסעיף שם, בסעיף שם, בסעיף 84.

30 29 מאז נובמבר 1997 עד לינואר 2019 פסק הטריבונל ב- 25 תיקים. 164 חלקם היו בנושאים של צווים זמניים או צווי שחרור Release( )Prompt של אוניות וצוותים שנתפסו במהלך הפלגות, 165 ניתנו שתי חוות דעת מייעצות Opinion( )Advisory 166 וכן פסיקה אחת בעניין מחלוקת על אזור דיג. 167 עד היום פסק הטריבונל בשתי פרשות בלבד שעניינן תיחום גבולות ימיים. 168 בין הטריבונל לבין בית הדין הקבוע לבוררויות ובית הדין הבינלאומי ישנו שיתוף פעולה בהעברת חומרים ופסקי דין. 169 ישראל לא השתתפה עד היום בשום הליך בפני הטריבונל. 3 בית הדין הקבוע לבוררות PCA( )Permanent Court of Arbitration בית הדין לבוררות אינו דומה לבתי הדין שנסקרו עד כאן. כבר מסוף המאה השמונה-עשרה הועברו סכסוכים בינלאומיים להכרעה בפני בוררים אד הוק שדנו בסכסוך ספציפי. 170 יש שהבוררים היו אנשים רמי מעלה כגון האפיפיור או מלכים. אלו קיבלו את החלטותיהם לפי מיטב שיקול דעתם, ונתנו את פסק הדין ללא הסברים והנמקות. החל ממחצית השנייה של המאה התשעה-עשרה הפכו הבוררויות להליכים בעלי אופי משפטי. הבוררים נתבקשו לתת נימוקים להחלטתם שהייתה מבוססת על שיקולים משפטיים. 171 עם הזמן החל ההרכב הדן בבוררות להתמסד באופן שבו כל צד ממנה בורר מטעמו, והם מצטרפים לקבוצה של בוררים ניטרליים הממונים בהסכמת הצדדים. 172 ההרכב דן הן בשאלת סמכותו לפסוק במחלוקת, והן לגופו של העניין. בסוף המאה התשע-עשרה ובתחילת המאה העשרים נכרתו אמנות רבות 164 ראו: )להלן: אתר פסקי הדין של הטריבונל(; ראו: De,Chazourne לעיל ה"ש 139, בעמ' ראו: אתר פסקי הדין של הטריבונל, לעיל ה"ש 164; ראו:,De Chazourne לעיל ה"ש 139, בעמ' ניתנו 10 צווים זמניים ו- 7 צווי שחרור של אוניות וצוותים. 166 ראו: אתר פסקי הדין של הטריבונל, לעיל ה"ש.164 of Case No. 17 Responsibilities and obligations.states sponsoring persons and entities with respect to activities in the Area הרשות הבינלאומית לקרקעית הים Authority( )International Sea Bed ביקשה את חוות הדעת מההרכב המיוחד של קרקעית הים; Case No. 21 Request for an advisory opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission 167 ראו: אתר פסקי הדין של הטריבונל, לעיל ה"ש and.164 Case No.7 Case concerning the Conservation Sustainable Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific Ocean (Chile/European )Union 168 שם, Case no. 16, Dispute concerning delimitation of the maritime boundary between Bangladesh ;)Bangladesh/Myanmar )להלן: and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar),(2012) ראו: Case no. 23 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Ghana and Cote D'ivoire in the Atlantic Ocean (2017) 169 ראו:,De Chazourne לעיל ה"ש,139 בעמ' ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' שם, בעמ' שם.

31 30 אשר במקרה של סכסוכים הופנו להליך של בוררות, וכך התקיימו עשרות רבות של בוררויות בין מדינות. 173 הצורך הגובר לבוררויות הביאו את מנסחי אמנת האג בדבר יישוב סכסוכים בדרכי שלום משנת 1899 ובעקבותיה של זאת משנת 1907 להקים במסגרת האמנה בית דין קבוע לבוררות. 174 היו מדינות שסברו כי בית הדין צריך לפעול על בסיס קבוע ולהתנהל עם מזכירות )Registry( משמעותית אשר תוכל להפעיל את בית הדין בכל רגע נתון ולכל אירוע מתפתח. יש מדינות שסברו כי בית הדין צריך להיות פסיבי, ופעולתו תהיה רק בהסכמת המדינות החברות באמנה ולפי דרישתן. בית הדין לבוררויות הקיים היום הוא פשרה בין שתי התפיסות. 175 למעשה למרות שמו אין מדובר בבית דין אלא במוסד אדמיניסטרטיבי בעל אמצעים ויכולות הזמינים באופן קבוע לשמש כמזכירות )Registry( לכל הצרכים של בוררות בינלאומית נדרשת. 176 בית הדין לבוררות אינו בית דין גם במובן הפרוצדורלי המקובל מפני שהבוררים, המסגרת של הבוררות והכללים הדיוניים נקבעים ומוסכמים על ידי הצדדים לבוררות. 177 החל בשנת 1913 התמקם בית הדין לבוררות בארמון השלום Palace( )Peace בעיר האג שבהולנד. 178 בית הדין בנוי משלוש מסגרות. האחת היא המועצה המנהלית Council( )Administrative המורכבת מנציגים דיפלומטיים של המדינות שהן צד לאמנת האג החברות בבית הדין, והיא למעשה מועצת המנהלים שלו. 179 היא נפגשת פעמיים בשנה לדיון בנושאים של מדיניות ואישור התקציב. 180 המסגרת השנייה היא הבוררים Court(.)Members of the הם נבחרים על ידי המדינות החברות באמנה, ונמצאים במאגר שמות שמהם יכולות מדינות לבחור בוררים. 181 כל מדינה 173 שם. 174 ראו: אמנת האג,1907 לעיל ה"ש,7 בסעיף :14 the " the Contracting Powers undertake to maintain Permanent Court of Arbitration, as established by the First Peace Conference, accessible at all times, and operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present convention". 175 ראו: Brooks W. Daly, Permanent Court of Arbitration, in The Rules, Practice, and Jurisprudence of )Daly )להלן: International Courts and Tribunals 37, 38 (Chiara Giorgetti ed., 2012) 176 ראו: Shabtai Rosenne, The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907 and International Arbitration: Reports and Documents XXI (2001). 177 ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' שם, בעמ' 38. הארמון נבנה בתרומה של ממשלת הולנד ואנדרו קרנגי Carnegie(.)Andrew כיום יושב בארמון בית הדין לבוררות וכן ובעיקר בית הדין הבינלאומי. 179 ראו: אתר פסקי הדין של בית הדין הקבוע לבוררות, )להלן:.)PCA Cases בבית הדין חברות 121 מדינות נכון למאי ראו:,Daly לעיל,175 בעמ' ראו: אמנת האג 1907, לעיל ה"ש 7, בסעיף 44; ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' 39.

32 31 יכולה להציב עד ארבעה בוררים ברשימה. הבוררים נבחרים לתקופה של שש שנים, והם צריכים להיות בעלי מידות ונכונות לשמש בתפקידם. 182 לענייננו, המדינות מציבות בוררים לפי שיקולים פנימיים, והם אינם חייבים להיות בקיאים בתחום הים או אמנת הים. ולכן, לא המדינות ולא בית הדין בבואם לאייש הרכב לבוררות בנושא ים מחויבים להציב בוררים מתוך רשימה זו, ויכולים להציע שמות אחרים. 183 המסגרת השלישית היא המשרד הבינלאומי Bureau( )International המספק לבוררים את הסיוע המנהלי המאפשר עבודה שוטפת. בין השאר המשרד משמש ערוץ תקשורת בין הבוררים לבין עצמם, למדינות, לארגונים, לגופים המבצעים חקירות עבור הבוררים או כל מסגרת אחרת החשובה לבוררות. המשרד מבטיח העברה של חומרים בצורה בטוחה ומאובטחת. הוא גם מספק שירותי מחקר במידת הצורך, סיוע לוגיסטי וטכני הנדרש. 184 בראש המשרד עומד מנהל כללי הממונה על ידי המועצה המנהלית. סמכות השיפוט של בית הדין הקבוע לבוררות הלכה והתרחבה במהלך השנים. עד שנת 1934 דן בית הדין רק בבוררויות בין מדינות, אז נדונה לראשונה בוררות בין תאגיד כלכלי למדינה. 185 סמכות זאת התאפשרה מפרשנות מרחיבה של המועצה המנהלית שסברה כי אמנת האג משנת 1907 מאפשרת סוג כזה של בוררות כל זמן שאחד הצדדים הוא מדינה. 186 הבוררויות בין המדינות נחשבו לחשובות ולמהותיות בעיסוקו של בית הדין. ואולם עם הזמן בוררויות בין מדינות לארגונים/ גופים כלכליים/משקיעים זרים וכדומה נהיו עיקר עיסוקו של בית הדין. כך עד שנת 1935 הופנו לבית הדין כ- 20 סכסוכים כולם בין-מדינתיים, ואז במהלך כשישים שנה לא הופנו אליו סכסוכים כלל. בשנים האחרונות שב בית הדין להיות פעיל, ותחת חסותו מתנהלות מאות בוררויות, אך עיקר הפעילות היא בסכסוכים שבהם מעורבות ישויות לא-מדינתית כנגד מדינות. 187 גיוון המשתמשים בבית הדין לצורכי בוררות הביא ליצירת שורה ארוכה של כללי דיון לסוגי בוררויות שונים. כך לדוגמה קיימים כללי דיון לבוררות בין מדינות, כללי דיון לבוררות בין ארגון 182 ראו: אמנת האג 1907, לעיל ה"ש 7, בסעיף ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' שם. 185 ראו:,PCA Cases לעיל ה"ש,179 פסק הדין היהChina ;Radio Corporation of America v. The Republic of ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' ראו: אמנת האג,1907 לעיל ה"ש,7 בסעיף :47 at "The Bureau is authorized to place its offices and staff arbitration " ;the disposal of the Contracting Powers for the use of any special board of ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' ראו:,PCA Cases לעיל ה"ש 179, נכון למרס 2019 בית הדין דן בשלוש בוררויות בין-מדינתיות )לדוגמה: בוררות של אוקרינה נגד רוסיה בעניין הזכויות החופיות באזור הים השחור, ימת אזוב ומיצר קרץ'(; 106 הליכים שבין משקעים למדינות )Investor-State( )לדוגמה: v. Bank Melli Iran (Iran) and Bank Saderat Iran (Iran) )The Kingdom of Bahrain ו- 55 תיקים שבהם מארח בית הדין בוררויות שנוצרו תחת הסכמים שקבעו כי בית הדין יהיה המקום בו תתנהל הבוררות על ידי הבוררים שנקבעו בהסכם. ראו: שני, לעיל ה"ש 6, בעמ' 214

33 32 לא-מדינתי למדינה, כללי דיון לבוררות בין ארגון מסחרי למדינה ועוד. 188 ועדיין בכל מקרה של בוררות יכולים הצדדים לעצב לעצמם בהסכמה את הכללים לבוררות לפי החלטתם. בוררות יכולה להיות רק עם חומרים המוגשים לבוררים בכתב, אך גם יכולה לכלול שימועים אם הצדדים רוצים בכך. יתרה מכך, אם הצדדים או הבוררים ימצאו שיש צורך בכך ההרכב יצא ל"שטח" לבחון את הסוגיה. 189 בהסכמה בין הצדדים ובהסכמת הבוררים ניתן לאפשר עדות של עדים מומחים. בכללי הדיון של בית הדין קיימת אפשרות לבוררים להוציא צווי מניעה זמניים כדי "להקפיא מצב" ולאפשר לבוררות למצות את עצמה מבלי שנקבעות עובדות בשטח. 190 פסקי הבוררויות סופיים ואינם ניתנים לערעור, והם מחייבים רק את הצדדים לבוררות. אם הבוררות היא על הסכם ששותפים לו גם צדדים נוספים יש לידע אותם על כך מראש. אם צד שלישי עלול להיפגע מפסק הבוררות יש לידע אותו על כך מראש, והוא יהיה רשאי להתערב בבוררות ולטעון את טענותיו. אם צד שלישי עשה כך, פסק הבוררות מחייב אף אותו. 191 ישנה אפשרות לקיים דיונים לאחר מתן פסק הבוררות לצורך בירור והבהרה של נושאים טכניים או חוסר בהירות. ישנה גם אפשרות לבקש לתקן "טעויות סופר" אם נפלו כאלה במהלך הכתיבה, אך לא מעבר לכך. 192 לפי האמנה המחייבת רק את המדינות החתומות עליה, הצדדים לבוררות מתחייבים לידע את המשרד הבינלאומי בהאג על האופן שבו יישמו את פסק הבוררות. 193 הוצאות הבוררות מוטלת על הצדדים לפי התעריף של בית הדין. 194 ישראל חברה בבית הדין משנת היא הייתה צד בהליך של בוררות במחלוקת על אזור טאבה. במקרה זה הוקם בית דין לבוררות שהתנהל בהאג )לא במסגרת בית הדין הקבוע(. 196 כל אחד מהצדדים מינה בורר מטעמו, והצדדים הסכימו על שלושה חברים ניטרליים. הפרוצדורה שנקבעה על ידי הצדדים לבית הדין הייתה מיוחדת בשני מובנים. האחד, בשלב ראשון הרכב של שלושה בוררים )Chamber( מתוך בית הדין ניסה לפתור את הסכסוך בדרך של פישור 188 ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' שם, בעמ' שם, בעמ' ראו: אמנת האג 1907, לעיל ה"ש 7, בסעיף 84; ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' ראו: אמנת האג,1907 לעיל ה"ש,7 בסעיף :43 communicate " The Contracting Powers undertake to to the Bureau, as soon as possible; a certified copy of any conditions of arbitration arrived at between them and of any award concerning them delivered by a special tribunal. They likewise undertake to communicate to the Bureau the laws, regulations, and documents eventually showing the execution of Court". ;the awards given by the ראו להרחבה:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' 48. ישנו פרוט של אמצעי אכיפה על בוררויות שאינן רק בין מדינות. 194 ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ' ראו:,/ אתר החברות בבית הדין באתר בית הדין. 196 ראו: יורם דינשטיין "פסק-הבוררות" בפרשת טאבה עיוני משפט יח) 1 ( )1989( 58 57, )להלן: דינשטיין(.

34 33 אך ללא הצלחה. 197 השני, הצדדים הגישו כל אחד את קו הגבול לשיטתו, והבוררים נדרשו לבחור את אחת האפשרויות ותו לא. כלומר לא ניתנה לבוררים אפשרות לפנות לדרך האמצע או להציע כל חלופה אחרת. 198 וכך למעשה, קיבלו הבוררים את רוב טענות המצרים בקובעם שאבני הגבול מתקופת המנדט הם שיקבעו את מיקום הגבול. 199 בישראל נתפסה הבוררות בטאבה ככישלון וכדוגמה לכניעה ללחצים וויתור על שטחים שלא בצדק. 200 התוצאות של הבוררות חיזקו את הגישה העקרונית בישראל שלא להעביר סכסוכים מדיניים להחלטה מחייבת של צד שלישי. 201 וכך ניתן למצוא בהסכם עם הפלשתינאים משנת 1993 סעיף הקובע כי פישור או בוררות יוכלו )May( להיות אפשריים ולא יהיו )Shall( מחויבים, מחד גיסא. 202 מאידך גיסא, בהסכם השלום עם ירדן ב דבקה ישראל בניסוחים הדומים להסכם השלום עם מצרים המאפשרים בוררות. 203 נכון לינואר 2019 תחת המטרייה של בית הדין לבוררות מתנהלים שלושה תיקים בין מדינות, 106 תיקים בין מדינות למשקיעים )Investor-State( ו- 51 תיקים הכוללים מדינות או גוף ציבורי אחר. 204 עד היום ניתנו בבית הדין הקבוע לבוררות שבעה פסק דין בנושא של תיחום של גבולות ימיים המתודולוגיה 4. ליישוב סכסוכים של תיחום גבולות ימיים באמנת הים ובפסיקה נושא הסכסוכים על תיחום גבולות ימיים הולך ומתפתח בפני הפורומים הבינלאומיים. עד שנת 2018 היו לא פחות מ- 29 תיקים בנושא זה אשר ניתן בהם פסק דין או שעדיין תלויים ועומדים. 206 רוב הפרשות דנו בסכסוכים העוסקים בתיחום של האזור הכלכלי הבלעדי ומדף 197 שם, שם, ראו: סיבל 1997, לעיל ה"ש 88, בעמ' שם, בעמ' שם, בעמ' שם. 203 שם, בעמ' ראו:,PCA Cases לעיל ה"ש אלו הבוררויות שניתנו תחת בית הדין הקבוע לבוררות בעניינים של תיחום גבולות ימיים: The Grisbådarna Eritrea/Yemen Sovereignty and Maritime ראו: ;)Norway/Swede )להלן: Case Norway/Sweden (1909) Arbitration between Barbados and the Republic of Trinidad and ראו: ;Delimitation in the Red Sea (1996) Guyana v. )להלן: Guyana v. Suriname (2007) ראו: ;Tobago (Barbados/Trinidad and Tobago) (2006) Bay of Bengal Maritime Boundary (Bangladesh v. India) PCA Case (Award) 7 ראו: ;)Suriname Republic of Croatia and The Republic of לעיל ה"ש ;19 ראו:,Philippines v. Chania ראו: ;July (2014).)Croatia/Slovenia )להלן: Slovenia (2017) 206 ראו:,Oude Elferink, Henriksen & Veierud Busch לעיל ה"ש,18 בעמ'.3 ראו שם גם, בעמ' פרוט התיקים.

35 34 היבשת, ולעיתים נוסף גם השטח הטריטוריאלי, ורק בשלושה מקרים נבחנה שאלה של תיחום מים הטריטוריאליים באופן בלעדי. 207 לימוד המתודולוגיה ליישוב סכסוכים ימיים ייעשה להלן תוך עיון באמנה ובפסקי הדין שניתנו לאורך השנים. 208 האמנה מפרידה בין המצב המשפטי של תיחום המים הטריטוריאליים לבין תיחום האזור הכלכלי הבלעדי ומדף היבשת, ואלה האחרונים ייבחנו תחילה מתודולוגיית 4.1. שלושת השלבים של קו האמצע שווה המרחק פרשת מדף היבשת של הים הצפוני בשנת 1969 הייתה הראשונה שבה תחם פורום בינלאומי גבול הנמצא מעבר למים הטריטוריאליים, 210 ומאז עסקו הפורומים השונים בניסיון להגיע לתיחום ימי של אזורים אלה תוך כדי הגעה לתוצאה שווה והוגנת בין הצדדים. 211 אמנת הים שהכירה באזור הכלכלי הבלעדי עד טווח 200 מייל ימי מ ס דה את התיחום בחוק, וממנה התפתחה הפסיקה לאור הרחבת השטחים והצורך למצוא פתרונות לתיחום גבולות אלה. 212 בפרשת דנמרק נגד נורבגיה בשנת 1993 י 213 אימץ בית הדין הבינלאומי ואחריו גם הטריבונלים מתודולוגיה לתיחום של הגבול הימי או לסימון קו תיחום יחיד באזורים הכלכליים הבלעדיים ובמדף היבשת של מדינות שלהן חופים נגדיים או סמוכים. המתודולוגיה התבססה תחילה על עיקרון של שוויון ונסיבות רלוונטיות Circumstances(.)Equidistance/Relevant 214 בפרשת רומניה נגד אוקראינה משנת שם. שלושת התיקים שדנו רק במים טריטוריאליים הם: Norway/Swede משנת 1909; Chile Argentina and ( ) Channel concerning the Beagle בפרשה זו הייתה בוררות בין הצדדים שלא צלחה, ובסופו של דבר הושלם התהליך של יישוב הסכסוך בתיווכו של האפיפיור יוחנן פאולס השני; Croatia/Slovenia משנת 2017 )ראו להלן(. מאחר ששתי הפרשות הראשונות התרחשו קודם לאמנת הים המאמר לא יעסוק בהן. 208 שם, בעמ' ראו: Davor Vidas, The Delimitation of the Territorial Sea, the Continental Shelf, and the EEZ, in Maritime Boundary Delimitation: The Case Law: Is it Consistent and Predictable? 33, 34 (Alex G. Oude.)Vidas )להלן: Elferink, Tore Henriksen & Signe Veierud Busch ed., 2018) 210 ראו: (1969) Germany/Denmark),,ICJ North Sea Continental Shelf (Federal Republic of בסעיף 96 )להלן: North (:י Sea Continental Shelf " The contiguous zone and the continental shelf are in this respect concepts of the same kind. In both instances, the principle is applied that the land dominates the sea; it is consequently necessary to examine closely the geographical configuration of the coastlines of the countries whose continental shelves are to be delimited. This is one of the reasons why the Court does not consider that markedly pronounced configurations can be ignored; for, since the land is the legal source of the power which a State may exercise over territorial extensions to seaward, it must first extensions "..be clearly established what features do in fact constitute such התביעה הוגשה בהסכמה הדדית, ונועדה לתחם את הגבולות בין גרמניה לדנמרק ובין גרמניה להולנד. 211 ראו,Lathrop 2018 לעיל ה"ש,18 בעמ' שם, בעמ' ראו:,Denmark.v Norway לעיל ה"ש 138. בפרשה זו הגישה בשנת 1988 ממשלת דנמרק תביעה כנגד נורבגיה שבה נתבקש בית המשפט הבינלאומי להכריע בסכסוך בין המדינות על אזורי הדיג ומדף היבשת באזור שבין החוף המזרחי של גרינלנד והאי הנורבגי יאן מאיאן Mayen(.)Jan 214 ראו:,Bangladesh/Myanmar לעיל ה"ש 168, בסעיפים בפסק דין זה שניתן על ידי טריבונל הים ב ביקשה בנגלדש שהטריבונל הימי יתחם את גבול המים הכלכליים הבלעדיים בינה לבין מיאנמר לאחר סכסוך ארוך; ראו:,Churchill לעיל ה"ש 18, בעמ' 141; ראו: וייס מועדי לעיל ה"ש 14, בעמ'

36 35 הגדיר בית הדין הבינלאומי בפעם הראשונה מתודולוגיה של שלושה שלבים Stage( The Three )Maritime Delimitation Methodology שהפכה להליך הקבוע לפיו פועלים הפורומים מאז בנושאים של תיחום גבולות ימיים. 215 שלושת השלבים הם: 216 שלב ראשון יצירת קו אמצע שווה מרחק )זמני( Line( )Provisional Equidistance 217 שלב שני מבחן הנסיבות הרלוונטית Circumstances( )Relevant שלב שלישי מבחן הפרופורציונאלית )Proportion/Disproportion( 4 שלב ראשון יצירת קו אמצע שווה מרחק )זמני( Provisional( )Equidistance Line בשלב הראשון כאשר קיימת מחלוקת באזור הכלכלי הבלעדי ומדף היבשת, נדרש למצוא חלוקה הוגנת לאור הנסיבות והאינטרסים של הצדדים. הדבר נקבע בסעיף 59 של אמנת הים שהוא סעיף כללי. 218 באשר לאופן חלוקת השטחים הנמצאים במחלוקת קובעת האמנה את הדרך לחלוקה בשפה פשוטה ומבלי לפרט כיצד יש לעשות זאת בסעיף 74)1( לגבי האזור הכלכלי הבלעדי, 219 ובסעיף 83)1( לגבי מדף היבשת. 220 שני הסעיפים מנוסחים באותה לשון. בית הדין בפרשת רומניה נגד אוקראינה מתרגם באופן מעשי את הדברים לשלב הראשון, והוא יצירת קו תיחום זמני Line(.)Provisional Delimitation 221 קו זה משורטט בצורה גאומטרית 215 ראו:,Romania.v Ukraine לעיל ה"ש 138 בסעיפים בפרשה זו תבעה רומניה את אוקראינה בהמשך להסכם שנכרת ביניהן על תיחום הגבולות אך לא הבשיל להסכם על הגבולות הימיים. התביעה הייתה על תיחום קו הגבול הימי ביניהן במדף היבשת ובאזור הכלכלי הבלעדי בים השחור; ראו גם: Bangladesh/,Lathrop 2018 לעיל ה"ש 18, בעמ' 141; ראו:,Churchill לעיל ה"ש 168, בסעיפים ; ראו:,Myanmar לעיל ה"ש 18, בעמ' 200. רק בפרשת רומניה נגד אוקרינה הגדיר בית המשפט שמדובר בשלושה שלבים עד אז השלב השלישי היה מובלע בשלב השני. 216 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיפים ; ראו:,Lathrop 2018 לעיל ה"ש,18 בעמ' לצורך הדיון במאמר זה בחרנו לתרגם את המושג Equidistance Line כ"קו אמצע שווה מרחק" בעיקר בשל האופן בו הוא נוצר ומשמעותו מבחינת המשפט הבינלאומי. 218 ראו אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף :59 or "In cases where this Convention does not attribute rights jurisdiction to the coastal State or to other States within the exclusive economic zone, and a conflict arises between the interests of the coastal State and any other State or States, the conflict should be resolved on the basis of equity and in the light of all the relevant circumstances, taking into account the respective importance of the interests involved to the parties as well as to the international community whole". ;as a ראו: וייס מועדי, לעיל ה"ש 14, בעמ' ראו אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף :)1(74 between "The delimitation of the exclusive economic zone States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution". 220 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף :)1(84 States "The delimitation of the continental shelf between with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable ;solution". ראו:,Lathrop 2018 לעיל ה"ש,18 בעמ' ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף.116

37 36 אובייקטיבית ותוך כדי התחשבות בגאוגרפיה של האזור, ותוצאתו אמורה להיות קו אמצע שווה מרחק )זמני( Line(.)Provisional Equidistance " First, the Court will establish a provisional delimitation line, using methods that are geometrically objective and also appropriate for the geography of the area in which the delimitation is to take place. So far as delimitation between adjacent coasts is concerned, an equidistance line will be drawn unless there are compelling reasons that make this unfeasible in the particular case.so far as opposite coasts are concerned, the provisional delimitation line will consist of a median line between the two coasts. No legal consequences flow from the use of the terms median line and equidistance line since the method of delimitation is the same for both". 222 בית הדין קבע שהשטח יחולק באופן שוויוני בין אם מדובר בחופים נגדיים או סמוכים. ההפרדה שנעשתה בעבר בין קו אמצע בין מדינות שלהן חופים נגדיים Line( )Median ובין קו אמצע שווה מרחק Line( )Equidistance העובר בין מדינות עם גבולות סמוכים איננה נכונה, והמתודולוגיה בשני המקרים זהה. 223 בשלב ראשון יש לקבוע את קו הבסיס )Baseline( 224 המוגדר באמנת הים בסעיפים 11 6, 5, ו זהו קו שפל המים line( )low-water 226 כפי שהוא מופיע במפות הימיות המפורטות ביותר של האזור והמוכרות ומוסכמות על ידי המדינות. קו זה הוא הבסיס שממנו נמדדים בהמשך המים הטריטוריאליים וכל שאר האזורים, והוא משמש גם לכל המדידות האחרות. 227 השלב השני הוא יצירת קווים ישרים Line( )Straight המוגדרים בסעיף 7 באמנת הים, 228 שהם המרחק הקצר ביותר בין שתי נקודות על המפה. הקווים הופכים לקו ישר חופים שהם בדרך כלל 222 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ;116 ראו:,Churchill לעיל ה"ש,18 בעמ' ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף ;13 ראו:,A Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש,51 Appendix 1-11: "BASELINE The line from which the outer limits of a State's territorial sea and certain other outer limits of coastal State jurisdiction are measured". 225 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיפים 11 6, 5, ו שם, בסעיף ;13 ראו:,A Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש,51 LINE Appendix 1-56, "LOW-WATER / LOW-WATER MARK The intersection of the plane of low water with the shore. The line along a coast, or beach, to which the sea recedes at low-water. It is the normal practice for the low-water line to be shown as an identifiable feature on nautical charts unless the scale is too small to distinguish it from the high-water line or where there is no tide so that the high and low-water lines are the same". 227 ראו:,A Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש,51 which Appendix 1-11, BASELINE The line from the outer limits of a State's territorial sea and certain other outer limits of coastal State jurisdiction are measured". 228 ראו אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף ;7 ראו:,A Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש,51 Appendix 1-93, "STRAIGHT LINE Mathematically the line of shortest distance between two points in a specified space or on a specified surface".

38 37 מתעקלים או מפורצים או עם תשתיות. האמנה והפסיקה קבעו כיצד יש להפוך את קו החוף "הטבעי" לקו ישר. 229 המשמעות של הקווים הישרים היא, מבלי להיכנס לפרטים, שהם צריכים לענות על שלושה עקרונות: האחד, עליהם לשמור על הכיוון הכללי של קו החוף; 230 השני, אל לקווים הישרים לכלוא כמות מים גדולה מהמקובל; 231 השלישי, הקווים הישרים אינם יכולים להשתמש במתקנים מלאכותיים כמו מסועים לדוגמה. 232 השלב השלישי הוא יצירת נקודות הבסיס Points(.)Base 233 מדובר בנקודות בולטות על המפה הימית המפורטת והמוסכמת. המדינות יכולות, בהסכמה, להשתמש בקו הבסיס שלהן כפי שהוא מופיע במפה. במקרה זה נקודות הבסיס תהיינה נקודות בולטות כמו "ראס", קצה מפרץ, גבעה בולטת וכדומה. 234 אפשרות נוספת ליצירת נקודות בסיס היא הקודקודים נקודות החיבור בין הקווים הישרים. כל מקטע של קו ישר הנפגש עם קו ישר נוסף בשל שינוי בקו החוף או תכסית של החוף, יוצר בחיבור ביניהם נקודה מובהקת היכולה לשמש נקודת בסיס. הפסיקה קבעה כי לאחר הגדרת נקודות הבסיס באחת משתי הדרכים, ניתן לעבור למדידה גאומטרית של קו האמצע שווה המרחק. 235 האופן הטכני המפורט שבו מסומן קו אמצע שווה מרחק חורג מהנושא של מאמר זה, ובעניין ישנה ספרות מקצועית מפורטת. 236 לענייננו, הכלל הוא שקו אמצע שווה מרחק נוצר מחיבור של נקודות בים הנוצרות מנקודות בסיס בכל אחת מהמדינות, והנמצאות במרחק שווה. 237 נסביר, מנקודות הבסיס C,D ו- G בשני צידי הגבול נמתח משולש שווה שוקיים שקודקודו יוצר 229 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיפים 10 9, 7, ו- 47 ; ראו:,Lathrop 2018 לעיל ה"ש 11, בעמ' ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף :)3(7 any "The drawing of straight baselines must not depart to appreciable extent from the general direction of the coast ". 231 שם, בסעיף :)3(7 the " and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to waters". ;land domain to be subject to the regime of internal ראו:,Lathrop 2018 לעיל ה"ש,18 בעמ'.207 הפסיקה לא הבהירה מה ייחשב לכליאה של כמות מים גדולה מעבר למותר, אך בפרשת קטר נגד בחריין בית הדין שלל את האופן שבו חישבה בחריין את קו החוף שלה, קרי, שיטת הקווים הישרים, וזאת משום שבדרך זו היא כלאה כמות גדולה של מים והוסיפה לעצמה שטח. הקו הישר במקרה זה יהיה קו הבסיס של החוף מנקודת השפל שלו ולמעשה ללא יצירת קו ישר; ראו:,Qatar.v Bahrain לעיל ה"ש 138, בסעיפים ראו: A, Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש 51, בסעיף 6.3.4; שוברי גלים של נמלים אינם נחשבים מתקנים מלאכותיים אלא המשך של קו החוף. 233 שם, Appendix 1-12, "BASEPOINT A basepoint is any point on the baseline. In the method of straight baselines, where one straight baseline meets another baseline at a common point, one line may be said to "turn" at that point to form another baseline. Such a point may be termed a "baseline turning point" or simply "basepoint"." 234 שם, בסעיף ראו:,Lathrop 2018 לעיל ה"ש,18 בעמ' ראו:,A Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש 51 בפרק 6 Boundaries.Bilateral 237 ראו:,Lathrop 2018 לעיל ה"ש,18 בעמ' :207 is " Equidistance line is a line every point of which A Manual on Technical ראו: ;equidistant from the nearest points on the baselines of the two states ".,Aspects לעיל ה"ש 51, בסעיף 6.2.

39 38 את נקודה 4 בדוגמה )איור 3(. אין משמעות בשלב זה של יצירת קו האמצע למרחק של נקודה 4 מהחוף. מהקודקוד בנקודה 4, הנמצא במרחק שווה מנקודות הבסיס בשתי המדינות, נמדד חוצה זווית )במקרה זה זווית )G4C הנמתח לכיוון החוף. על קו חוצה הזווית שנוצר מחפשים נקודה נוספת שבה מתחברים שוב קווים היוצרים משולש שווה שווקים. בדוגמה לעיל, בנקודה 3 נוצר משולש מנקודות, G C ו- F. בנקודה 3 שוב נמתח קו חוצה זווית )במקרה זה )F3C לכיוון החוף, וכך הלאה עד להגעה לקו ההתחלה בחוף שהוא מפגש הגבול היבשתי בין המדינות עם קו המים. הקו שנוצר אינו ישר בהכרח בגלל חוצי הזווית הנמדדים בכל נקודה מחדש, ותיקונו כדי שיהיה ישר עושים בדרך של מיצוע והחלפת שטחים שווה. אופן הביצוע של קו אמצע שווה מרחק בחוף סמוך שתואר כאן דומה לאופן הביצוע בחופים נגדיים. 238 איור 3: דוגמה עקרונית ליצירת קו אמצע שווה מרחק מההסבר הכללי ניתן להבין כי לכל קו חוף ישנם הייחוד והאתגרים שלו. 239 ברור כי נקודות הבסיס הן המפתח לדיוק של קו האמצע שווה המרחק, ככול שנקודות הבסיס תהיינה רחוקות מהקו רמת הדיוק תקטן. שכן, אין דומה משולש שווה שוקיים שאורך השוקיים שלו מנקודות 238 ראו:,A Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש,51 בסעיף שם, בסעיף :6.2.3 the "Only portions of a State's baseline will affect an equidistance line. By definition, equidistance line will be constructed by using only the salient (seaward-most) basepoints. The number actually chosen will depend on the interplay of the relevant segments of baseline of both States, on the configuration of the coastline, and on the distance of the median line from the nearest basepoints. The greater the distance, the fewer the basepoints that are likely to affect it, and the greater the distance that may be selected between points along a smooth coast".

40 39 הבסיס הוא מיילים ספורים לכזה שאורך השוקיים שלו הוא עשרות או מאות מיילים. מכאן, כפי שנראה בהמשך, לשיקול דעתם של השופטים משקל רב בבחירת אופן המדידה, נקודות הבסיס ומספר הנקודות שבהן ייעשה שימוש. בפרשת פרו נגד צ'ילה בשנת 2014 מתאר בית הדין את האופן שבו יש לשרטט את קו האמצע שווה המרחק. 240 ככלל על סימון קו אמצע שווה מרחק להתחיל בנקודת ההתחלה נקודת גבול מוסכמת בין הצדדים. כשהיא על קו החוף עליה להיות בקו השפל. אם קיימים הסכמים קודמים בין הצדדים אז נקודת ההתחלה תחל בנקודת הסיום של ההסכמים. במקרה שאין נקודה כזו לא ביבשה ולא בים, בית הדין יקבע אותה תוך בירור ההיסטוריה בין הצדדים, הסכמים קודמים או כל מקור מנהגי אחר כפי שנעשה במקרה זה )נקודה A( )איור 4(. 241 בפרשה זו מצא בית הדין את נקודת ההתחלה בהסכמים קודמים בטווח 80 מייל מהחוף של צ'ילה. הוא מסמן קשת של 80 מייל מהנקודה המוסכמת )מסומן באיור 4 בקו ירוק(. בשלב זה סימן בית הדין את נקודות הבסיס שהן הנקודות המופיעות באופן ברור על גבי המפה המתאימה והמפורטת האפשרית. הנקודות שימשו לצורך מדידת הטווחים לקו האמצע. בצד של צ'ילה נקודות הבסיס היו במקום הקרוב ככול הניתן לקו הגבול בין המדינות ומעבר לקשת ה- 80 מייל. 242 לעומת זאת, בצד של פרו יצאו הנקודות בטווח רחוק ומעבר לקו ה- 80 מייל בגלל מבנה החוף. 243 ועדיין נקודות הבסיס שמחפשים הן הקרובות ביותר האפשריות לקו הגבול. 244 נקודת המפגש )קודקוד המשולש( הנקודה הראשונה הייתה משולש שווה שוקיים שנוצר בין נקודות הבסיס הברורות בנקודה B הנמצאת בטווח 200 מייל. 245 משם בשיטת חוצה הזווית הלכו הקווים והתקרבו לחוף תוך כדי יצירת משולש שווה שוקיים עד התחברות עם נקודה A הנקודה המוסכמת. 240 ראו:,Peru.v Chile לעיל ה"ש 138 בסעיף בפרשה זו תבעה פרו את צ'ילה וביקשה מבית הדין שיתחם את האזור הכלכלי הבלעדי בין שתי המדינות )מדינות סמוכות( כדי לאפשר את חלוקת אזורי הדיג ביניהן. 241 שם, בסעיף :183 point" In practice, a number of delimitations begin not at the low-water line but at a parties ". further seaward, as a result of a pre-existing agreement between the בפרשה זו מצא בית הדין נקודה מוסכמת בהסכמים קודמים בין הצדדים. הנקודה הייתה של 80 מייל מהחוף הקרוב בחוף הצ'יליני ו- 45 מייל מהחוף הקרוב בפרו )ראו איור 4(. 242 שם, בסעיף שם, בסעיף :183 on " For the purpose of constructing a provisional equidistance line, only those points the Peruvian coast which are more than 80 nautical miles from Point A can be matched with points at an equivalent distance on the Chilean coast ". 244 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף :117 be" Equidistance and median lines are to constructed from the most appropriate points on the coasts of the two States concerned, with particular attention being paid to those protuberant coastal points situated nearest to the area to." the delimited )ההדגשה אינה במקור(. 245 שם.

41 40 איור 4: דוגמה לאופן ביצוע קו אמצע שווה מרחק בפרשת פרו נגד צ'ילה יצירת קו אמצע שווה המרחק על ידי הפורומים השונים מעורר את השאלה עד כמה מדובר בדרך אובייקטיבית של שרטוט גאומטרי "נקי" של קווים ישרים היוצרים קו אמצע. בתי הדין מעידים כי מדובר בהליך טכני. כך בקטר נגד בחריין בשנת , בפרשת רומניה נגד אוקראינה 247 ובפרשת ניקרגואה נגד הונדורס משנת ואולם בפרשת בנגלדש נגד מיאנמר בשנת 2012 י 249 הטריבונל מעיד כי לא ניתן לשרטט קו כזה רק בחישוב מתמטי. הוא מודע לכך שנדרשת סובייקטיביות של הפורום עם גמישות מתבקשת לתנאים בשטח ראו:,Qatar.v Bahrain לעיל ה"ש 138, בסעיף 244. בפרשה זו קטר תבעה את בחריין בבית הדין וביקשה את הכרעתו בעניין הריבונות על אי אחד, שני שרטונות וכן תיחום המים הריבוניים. האזור הימי בין המדינות מפורץ, ונמצאים בו איים ושרטונות המאתגרים את האפשרות ליצור קו בסיס או קו ישר לצורך מציאת נקודות בסיס ומתיחת קו האמצע שווה מרחק. 247 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Nicaragua.v Honduras לעיל ה"ש 138, בסעיפים 272. בפרשה זו ב תבעה ניקרגואה את הונדורס בבית הדין וביקשה ממנו להכריע בנוגע לסכסוך על תיחום האזורי הימי בים הקאריבי. 249 ראו:,Bangladesh/Myanmar לעיל ה"ש 168 בסעיף שם, בסעיף :228 its " A method of delimitation suitable for general use would need to combine constraints on subjectivity with the flexibility necessary to accommodate circumstances in a particular case that are relevant to maritime delimitation".

42 41 חלק מהמלומדים סבורים כי לא ניתן לדבר על הליך אובייקטיבי גאומטרי בלבד. זאת משום שעצם בחירת נקודות הבסיס שמהן תבוצע המדידה משפיעה על התוצאה, ובחירה זו איננה אובייקטיבית אלא נעשית לפי החלטת השופטים ולפי שיקול דעתם. לראיה, הם מבאים את דברי הטריבונל בפרשת בנגלדש נגד הודו משנת 2014 שקבע כי לא ניתן ליצור את הקו ללא שיקול דעת ונתונים נוספים. 251 המלומדים אף מצביעים על העובדה שביותר ממחצית מהמקרים של שרטוט קו אמצע שווה מרחק נעשתה בחירת נקודות הבסיס על ידי הפורומים באופן סובייקטיבי. 252 מצד שני ובהמשך לפרשות שהוזכרו לעיל, יש הסבורים כי הפסיקות מלמדות על רצון משמעותי של הפורומים לנסות ולשמור על הליך אובייקטיבי עד כמה שניתן שלב שני מבחן הנסיבות הרלוונטיות Circumstances( )Relevant בפרשת רומניה נגד אוקראינה הסביר בית הדין מהו השלב השני: " Therefore, the Court will at the next, second stage consider whether there are factors calling for the adjustment or shifting of the provisional equidistance line in order to achieve an equitable result ". 254 ובהמשך: " Such factors have usually been referred to in the jurisprudence of the Court (ההדגשה אינה במקור) circumstances". 255 as the relevant 251 ראו:,Bangladesh v. India לעיל ה"ש,205 בסעיף :343 equidistance/ " The Tribunal notes that the relevant circumstances and angle bisector methods are both based upon geometric techniques. In the view of the Tribunal, the advantage of the equidistance/relevant circumstances method lies in the fact that it clearly separates the steps to be taken and is thus more transparent. The identification of a provisional equidistance line is based on geometrically objective criteria, while at the same time account is taken of the geography of the area through the selection of appropriate base points. By contrast, depicting the relevant coasts as straight lines under the angle-bisector method involves subjective considerations. As the present case demonstrates, there may be more than one way of depicting the relevant coast with lines".straight בפרשה זו תבעה בנגלדש את הודו במסגרת אמנת הים בבקשה מבית הדין לתחום את האזור הכלכלי הבלעדי ומדף היבשת בינה לבין הודו במפרץ בנגל. כיוון שהצדדים לא הסכימו על הפורום הנאות הועברה התביעה לבית הדין לבוררות; ראו גם:,Lathrop 2018 לעיל ה"ש 18, בעמ' ראו:,Lathrop 2018 לעיל ה"ש,18 בעמ' ; ראו: Thomas Cottier, Equitable Principles of Maritime (2015) Boundary Delimitation: The Quest for Distributive Justice in International Law )להלן: )Cottier 253 ראו: Yoshifumi Tanaka, Reflection on Maritime Delimitation in the Romina/Ukraine Case Before International Court of Justice, 56 NILR 397, 426 (2009). " According to the interpretation of the Court,." an objective method, namely, the equidistance method is incorporated into these provisions 254 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף שם, בסעיף 155.

43 42 באמנה, בתיאור אופן תיחום הגבולות של האזור הכלכלי הבלעדי בסעיף 74)1( ובמדף היבשת בסעיף 83)1(, לא מופיע הביטוי 'הנסיבות הרלוונטיות'. 256 בשני הסעיפים נאמר כי ההסכם בין מדינות לגבי תיחום האזורים הללו יהיה מושתת על עקרונות המשפט הבינלאומי, כפי שהוא מופיע בסעיף 38 לחוקת בית הדין הבינלאומי, על מנת להגיע לפתרון שוויוני. 257 משמעות הדבר היא בעיקר הסכמים קודמים ומשפט מנהגי. ובכל זאת קבע בית הדין כי לאחר מתיחת קו האמצע שווה המרחק הזמני יש לבחון את הנסיבות הרלוונטיות לצורך עדכונו במידת הצורך. אופן היווצרותו של הביטוי 'נסיבות רלוונטיות' שבו משתמש בית הדין במבחן השני בהקשר של תיחום גבולות ימיים נחקר בהרחבה, והוא נמצא מעבר לנושא מאמר זה. 258 לענייננו ניתן לומר כי מדובר בביטוי שהוא יציר הפסיקה של הפורומים הבינלאומיים. 259 מתוך עיון בפסקי דין ניתן לשרטט רשימה בלתי סגורה של נסיבות רלוונטיות אשר ישפיעו על מיקומו של קו האמצע שווה המרחק הזמני ששורטט בשלב הראשון. 260 נתונים הנוגעים לטופוגרפיה והגאוגרפיה של החוף נתונים הנוגעים לטופוגרפיה ולגאוגרפיה של החוף הם הנסיבות הרלוונטיות הנפוצות ביותר בפסיקות הפורומים. 261 ככלל אין קו החוף אמור להשפיע על קו האמצע שווה המרחק כל זמן שהחופים דומים או שווים באופן כללי במבנה או באורך שלהם. ובכל זאת קווי החוף מציגים אתגר לפורומים. הפסיקה הייתה ערה לכך שקו אמצע שווה מרחק מושפע יותר משיקולים של מבנה החוף במקרים של תיחום בין מדינות סמוכות )למשל ישראל לבנון( מאשר חופים נגדיים )למשל ישראל קפריסין(. אומנם מתודולוגיית שלושת השלבים הקטינה את ההשפעה בזכות תהליכי התיקון, אבל עדיין במקרה של מדינות סמוכות לקו החוף משמעותה גדולה יותר. 262 בפרשת לוב ומלטה משנת 1985 נבחנו חופים נגדיים, ובית הדין קבע כי למבנה החוף יש השפעה על קו האמצע שווה המרחק בגלל ההבדלים הגדולים מאוד באורכם של החופים 256 ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף )1(74 לדוגמה: zone" The delimitation of the exclusive economic between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in."order to achieve an equitable solution )ההדגשה לא במקור(. 257 ראו:,Statute of the ICJ לעיל ה"ש, בסעיף Law( 38 Applicable (:י "In addition to the provisions of article 293, the Chamber shall apply: (a) the rules, regulations and procedures of the Authority adopted in accordance with this Convention; and (b) the terms of contracts concerning activities in the Area in matters relating to those contracts". 258 ראו לדוגמה:,Evans לעיל ה"ש 19 בעמ' ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Libyan Arab Jamahiriya/Malta לעיל ה"ש 138, בסעיף 54. בפרשה זו ביקשו שתי המדינות לתחום עבורן את מדף היבשת הנמצא ביניהן 261 ראו:,Evans לעיל ה"ש 19, בעמ' שם, בעמ'

44 43 )ראו להלן(. 263 בפרשת ניקרגואה נגד הונדורס בחן בית הדין את הנסיבות המיוחדות של מבנה קו החוף והאיים באזור, והגיע למסקנה שלא ניתן להוציא את המתודולוגיה של קו אמצע שווה מרחק לפועל בגלל מבנה החוף והאיים בסביבתו, ולכן יש לפעול בשיטה שונה של חוצה זווית Line(.)Bisector 264 בפרשת קטר ובחריין מתייחס בית הדין למורכבות החוף ולהיותו בעל משמעות רלוונטית להחלטה. 265 גם הבוררים בפרשת בנגלדש נגד הודו מייחסים לקו החוף משמעות, ומביאים אותו בחשבון כשהם משרטטים את קו האמצע שווה המרחק הזמני. 266 הפורומים ערים לנסיבות הרלוונטיות הנוספות הקשורות למבנה החוף בהיבט של מבנה גאוגרפי. 267 בהקשר זה אמר בית הדין בפרשת ניקרגואה נגד קולומביה משנת 2012 כי מפה ימית אינה חזות הכול, והיא רק דרך אחת להציג את התיחום הימי אך לכך נוספים שיקולים נוספים. 268 טענות על משאבים המצויים באזור המחלקות טענות של מדינות על משאבים המצויים באזור המחלקות והמצביעים על האינטרסים שלהן באזור ויכולים להיות נסיבה רלוונטית מופיעות בפסיקה. כך בפרשת מדף היבשת של החוף הצפוני הביא בית הדין בחשבון את טענות הצדדים אשר לאזורי הדיג באזור. 269 ואולם הבוררים בבית הדין הקבוע לבוררויות בפרשת ברבדוס נגד טרינידד וטובגו משנת 2006 קבעו כי הטענה על משאבים הנמצאים באזור התיחום לא התקבלה על ידי הפורומים הבינלאומיים כטענה של נסיבות רלוונטיות 263 ראו:,Libyan Arab Jamahiriya/Malta לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Nicaragua v. Honduras לעיל ה"ש,138 בסעיפים : the "Given the set of circumstances in current case it is impossible for the Court to identify base points and construct a provisional equidistance coasts ". ;line for the single maritime boundary delimiting maritime areas off the Parties mainland וראו גם: בסעיף :287 determined " In instances where, as in the present case, any base points that could be by the Court are inherently unstable, the bisector method may be seen as an approximation of the the"..equidistance method. geometrical approach that can be used to give legal effect to וכן בסעיף :289 " The bisector method comparably seeks to approximate the relevant coastal relationships, but does so on the basis of the macro-geography of a coastline as represented by a line drawn between two points on the coast. Thus, where the bisector method is to be applied, care must be taken to avoid completely nature"..refashioning חוצה הזווית הוא תהליך יציר הפסיקה, ונועד לאפשר מדידות במקום שבו לא ניתן למצוא נקודות בסיס. שיטה זו אינה רלוונטית לענייננו ולכן לא הרחבנו בתיאורה. 265 ראו:,Qatar v. Bahrain לעיל ה"ש,138 בסעיפים ראו:,Bangladesh v. India לעיל ה"ש 205 בסעיפים ראו:,Evans לעיל ה"ש 19, בעמ' ראו:,Nicaragua v. Honduras לעיל ה"ש,138 בסעיפים : of "In this case, the submission cartographic material by the Parties essentially serves the purpose of buttressing their respective claims and of confirming their arguments. The Court fithe that it can derive little of legal significance from the official maps submitted and the maps of geographical institutions cited; these maps will be treated with a certain reserve " ראו:,North Sea Continental Shelf לעיל ה"ש,210 בסעיף (2(101.)D)

45 44 לשינוי קו התיחום. 270 קביעה זו שבה ונקבעה על ידי השופטים בפרשת רומניה נגד אוקראינה שאף הוסיפו כי אוקראינה )במקרה זה( לא הוכיחה שייגרם נזק קשה ביותר לדיג באזור, ולכן לא מדובר בנסיבות רלוונטיות. 271 וכן בפרשת ניקרגואה נגד הונדורס 272 ובפרשת בנגלדש נגד הודו. 273 על השניות שניתן למצוא בעמדת הפורומים בנוגע להכרה במשאבים, שמצד אחד מכירים בהימצאות המשאבים ומצד שני נמצאת אי-נכונותם לקבל זאת כנסיבה רלוונטית, ניתן ללמוד מפרשת פרו נגד צ'ילה. שם הבהיר בית הדין כי למרות שהתיחום וההסכמים בין הצדדים נועדו לאפשר את החלוקה של משאב הדיג, הדבר אינו יכול להיות הגורם המשפיע על תהליך התיחום של בית הדין. 274 יתרה מכך, המחשבה כאילו בבואו לדון בתיחום הגבולות הימיים אמור בית הדין להביא בחשבון את חלוקת המשאבים, שעצם קיומם טרם הוברר, אינה נכונה. בפרשת קמרון נגד ניגריה משנת 2002 קבע בית הדין כי גם בארות נפט הנמצאות באזור התיחום אינן יכולות לשמש נסיבות רלוונטיות, אלא אם התיחום ישפיע על הסכמות מוקדמות שכבר הושגו בין הצדדים באשר להן. 275 כך גם בפרשת ברבדוס נגד טרינידד וטובגו. 276 נראה כי הפורומים אינם מוכנים לראות במשאבי טבע כשלעצמם נסיבות רלוונטיות. 277 ואולם במצבים שבהם ההכרעה בעניין המשאבים תהיה בעלת משמעות "קטסטרופלית" על מרקם החיים באזור ועל היכולת לחיות בו, זו יכולה להיות נסיבה רלוונטית. כך קרה בפרשת קנדה וארצות הברית 270 ראו:,Barbados/Trinidad and Tobago לעיל ה"ש,205 בסעיף :241 been "Resource-related criteria have treated more cautiously by the decisions of international courts and tribunals, which have not generally circumstance "..applied this factor as a relevant בפרשה זו ביקשה ברבדוס מהטריבונל )שנקבע כברירת מחדל משום שהצדדים לא בחרו פורום נאות בהצטרפם לאמנת הים( לתחום את אזור המים הכלכליים ומדף היבשת בינה לבין טרינידד וטובגו. 271 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Nicaragua v. Honduras לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Bangladesh v. India לעיל ה"ש,205 בסעיפים ראו:,Peru v. Chile לעיל ה"ש,138 בסעיף "The Court recalls that the all-purpose nature of the 111 maritime boundary (see paragraph 102 above) means that evidence concerning fisheries activity, in boundary "..itself, cannot be determinative of the extent of that ראו: Evans לעיל ה"ש,19 בעמ' ראו: Cameroon v. Nigeria ה"ש,138 בסעיף :303 regard "Thus Nigeria contends that State practice with to oil concessions is a decisive factor in the establishment of maritime boundaries. In particular it take the view that the Court cannot, through maritime delimitation, redistribute such oil concessions between the delimitation. States party to the בפרשה זו תבעה קמרון את ניגריה בנוגע לריבונות על חצי האי,Bakassi כמו כן ביקשה לסמן את קו הגבול בין שתי המדינות. הפנייה נעשתה על סמך הסכמתם לסמכות בית הדין בהצטרפן לאמנת האו"ם. 276 ראו:,Barbados/Trinidad and Tobago לעיל ה"ש,205 בסעיף ראו:,Evans לעיל ה"ש 19, בעמ' 255.

46 45 במפרץ מיין בשנת 1984, שם קבעו השופטים כי לתיחום הגבול הימי יכולה להיות משמעות קטסטרופלית על מרקם החיים באזור בשל משאבי הדיג המשמעותיים, והתחשבו בכך. 278 טענות על נושאי ביטחון טענות על נושאי ביטחון נשמעו בפני הפורומים השונים כנסיבות רלוונטיות. טענה בדבר צרכים ביטחוניים אמורה להשתלב עם רצונה של מדינה לשלוט באזור הכלכלי שלה ולהגן על נכסיה. 279 בפרשת לוב ומלטה קיבל בית הדין את ההנחה שלנושאי ביטחון יש משמעות בבואו לתחום את האזור, אך אלה לא היו יכולים להיחשב נסיבות רלוונטיות לצורך הדיון שם. 280 גם בפרשת רומניה נגד אוקראינה טענה רומניה כי הצעת התיחום של אוקראינה עוברת קרוב לשטחה ופוגעת בביטחונה. 281 בית הדין שב וקבע כי שיקולי ביטחון צריכים להיות חלק מהשיקולים בקביעת התיחום הסופי. אלא שבפרשה הנדונה בית הדין שרטט את הקו באופן שונה מהצעת הצדדים, והקו שלו התחשב בשיקולי הביטחון הנדרשים. למרות שחלק מהאזור הכלכלי הבלעדי נמצא רחוק יחסית מהחופים ניתן להבין כי הפורומים השונים יתחשבו בשיקולים אלה, אך לא יכירו בהם כנסיבות רלוונטיות. ואולם לא ברור אם השיקולים ייעשו במסגרת השלב השני של הנסיבות הרלוונטיות או שיתחשבו בו כבר בעת שהם משרטטים את הקו. 282 פעילות קודמת בשטח הסכסוך בפרשת ניקרגואה נגד קולומביה טענה האחרונה שבמשך עשרות שנים היא מנהלת את הדיג באזור המחלוקת, עורכת בשטח ניסויים מדעיים וכן מקיימת באזור סיורים ימיים, ולכן יש באלה להוות נסיבות רלוונטיות ולשנות את קו האמצע שווה המרחק. 283 ניקרגואה מצידה טענה כי הפעילות נעשתה בהסכם, והוסיפה שאין לראות בפעילות מסוג זה נסיבה רלוונטית. 284 בית הדין קבע כי לא ניתן לשלול מצב שבו בתביעות מסוימות יכולה פעילות בשטח להיחשב לנסיבה רלוונטית בהחלטת בית הדין. ואולם ההיסטוריה של הפסיקה מלמדת כי לפעילות של מדינה בשטח אין השפעה על הפסיקות, והיא איננה משמשת נסיבה רלוונטית ראו:,Canada/United States of America לעיל ה"ש,138 בסעיף :237 regard " What the Chamber would as a legitimate scruple lies rather in concern lest the overall result, even though achieved through the application of equitable criteria and the use of appropriate methods for giving them concrete effect, should unexpectedly be revealed as radically inequitable, that is to Say, as likely to entail catastrophic repercussions for the Iivelihood.and economic well-being of the population of the countries concerned" )ההדגשה לא במקור(. בפרשה זו עיקר המחלוקת היה על אזורי הדיג. 279 ראו:,Evans לעיל ה"ש 19, בעמ' ראו:,Libyan Arab Jamahiriya/Malta לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיפים ראו:,Evans לעיל ה"ש 19, בעמ' ראו:,Nicaragua.v Colombia לעיל ה"ש 138 בסעיף 217. בפרשה זו תבעה ניקרגואה את קולומביה בשנת 2001 על שורה של מחלוקות הנוגעות לסימון הגבול היבשתי ותיחום הגבול הימי. 284 שם, בסעיף שם, בסעיף ;220 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף.198

47 46 4 שלב שלישי מבחן הפרופורציונליות )Proportion/Disproportion( השלב השלישי במתודולוגיה של תיחום האזורים הימיים הוא מבחן המידתיות או הפרופורציונליות Test( )Proportionality או מבחן חוסר הפרופורציונליות כפי שהוא מכונה במקרים אחרים. 286 מבחן זה תואר על ידי בית הדין בפרשת רומניה נגד אוקראינה: Finally, and at a third stage, the Court will verify that the line (a provisional equidistance line which may or may not have been adjusted by taking into account the relevant circumstances) does not, as it stands, lead to an inequitable result by reason of any marked disproportion between the ratio of the respective coastal lengths and the ratio between the relevant maritime area of each State by reference to the delimitation line. A final check for an equitable outcome entails a confirmation that no great disproportionality of maritime areas is evident by comparison to the ratio of coastal lengths. 287 במבחן הפרופורציונליות בוחן בית הדין את היחס בין אורך החוף של המדינות אל מול השטח שאותו הן אמורות לקבל בעקבות התוויית קו האמצע שווה המרחק ואישורו לאחר בחינת הנסיבות הרלוונטיות. 288 הדרך לעשות זאת היא על ידי מדידת אורך קו החוף של כל מדינה באזור הרלוונטי, והשוואתו לשטח שמקבלות המדינות בעקבות התיחום. לדוגמה, בפרשת רומניה נגד אוקראינה ניתן לראות באיור 5 כי בית הדין מסמן את החופים הרלוונטיים. כלומר, כאלה שנמצאים ממש לאורך אזור המחלוקת )מסומן בצבע באיור 5(. בית הדין אינו מביא בחשבון שטח של מפרץ שבו החופים נגדיים זה לזה ואינם במגע ישיר עם אזור. אחרי שנמדדו אורכי החופים חישב בית הדין את סך שטח האזור המשותף לשתי המדינות )הצבע הכהה באיור 5(. מבחן הפרופורציונליות צריך להבטיח שסך השטח המחולק על ידי קו האמצע שווה המרחק נמצא ביחס שווה לאורכי החופים שנמדדו. גם מבחן הפרופורציונליות אינו מופיע בחוק, והוא יציר הפסיקה של הפורומים השונים. 289 הוא הופיע לראשונה בפרשת מדף היבשת של הים הצפוני, 290 שם הייתה כוונה ליצור חלוקה 286 ראו:,Churchill לעיל ה"ש,18 בעמ' ;145 ראו: Yoshifumi Tanaka, The Disproportionality Test in the Law of Maritime Delimitation, in Maritime Boundary Delimitation: The Case Law: Is it Consistent and Predictable?.)Tanaka 291, )להלן: 291 (Alex G. Oude Elferink, Tore Henriksen & Signe Veierud Busch ed., 2018) 287 ראו:,Romania.v Ukraine לעיל ה"ש 138, בסעיף 122; ראו:,Bangladesh/Myanmar לעיל ה"ש 168, בסעיף ראו: Thomas Cottier, Equitable Principles of Maritime Boundary Delimitation: The Quest for.)distributive Justice in International Law 191 ( ראו:,Tanaka לעיל ה"ש 286, בעמ' ראו:,North Sea Continental Shelf לעיל ה"ש 210 בסעיף.52

48 47 שווה של השטחים ולבחון אותה לאור היחס באורכי החוף. בפרשת תוניסיה ולוב משנת 1982 של מדינות סמוכות זו לזו, קבע בית הדין שהעיקרון המנחה בתיחום בין המדינות צריך להיות שוויוניות ובצורה פרופורציונלית. 291 בפרשה זו מצא בית הדין כי אורכי החוף הרלוונטיים )לא של כל המדינה( בין שתי המדינות הם 185 ק"מ של החוף הלובי ו- 420 ק"מ של החוף התוניסאי, כלומר יחס של 31:69 לטובת תוניסיה. לכן קבע בית הדין שתוצאות החלוקה של מדף היבשת על ידי קו האמצע באזור הרלוונטי ביחס של 40:60 לטובת תוניסיה היא תוצאה נכונה. 292 בית הדין ראה במבחן הפרופורציונליות מבחן למפרע facto( )ex post כשבוחנים את התוצאה של החלוקה השוויונית בין הצדדים. איור 5: אורך החופים של כל צד והאזור הרלוונטי כפי שסומנו על ידי בית הדין בפרשת רומניה נגד אוקראינה פרשת לוב ומלטה בחנה תיחום של מדינות עם חופים נגדיים. בפרשה זו הועמד במבחן העיקרון של הפרופורציונליות, שכן אורך החוף של לוב באזור הרלוונטי היה 192 מייל בעוד החוף של 291 ראו: (1982) Jamahiriya),Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab בסעיף 103 )להלן: Tunisia/Libyan Arab.)Jamahiriya בפרשה זו ביקשו שתי המדינות בהסכמה מבית הדין לשרטט את קו הגבול ביניהן לפי עקרונות המשפט הבינלאומי. מדובר באזור החוף שבין טריפולי בלוב ומערבה לאזור ספקס תוניסיה. )בעת מתן פסק הדין האמנה עוד לא הייתה בתוקף(. 292 שם, בסעיף 131; ראו:,Tanaka לעיל ה"ש 286, בעמ' 296.

49 48 מלטה היה 24 מייל. בית הדין פסק כי הבדלים כל כך גדולים מחייבים התאמה פרופורציונלית של השטח, וכי אין מדובר בקו אמצע מתמטי, 293 ולכן הוא מצא בכך נסיבה רלוונטית. 294 היחס תוקן כך שקו האמצע שווה המרחק הוזז 18' )דקות( צפונה. 295 בפרשת קטר ובחריין נבחנה שאלת הפרופורציונליות במקרה של קו תיחום בין מדינות סמוכות הדומה לענייננו. קטר טענה לחוסר פרופורציונליות בין אורכי החוף של שני הצדדים, וביקשה מבית הדין להתחשב בדבר. 296 בית הדין שב וקבע כי ההפרשים באורך חופים יכולים להוות נסיבה לצורך עדכון קו האמצע שווה המרחק, אך במקרה זה ההפרשים באורך החופים אינם משמעותיים. 297 גם בפרשת קמרון נגד ניגריה 298 הבהיר בית הדין שאורך החוף של המדינות יכול להיות שיקול בהתוויית קו האמצע שווה המרחק. במקרה זה קבע בית הדין כי קו החוף של קמרון לא היה ארוך יותר מזה של ניגריה באזור הרלוונטי לתיחום. השלב השלישי של בדיקת הפרופורציונליות מעלה מספר שאלות. ראשית, כדי לקבוע את אורך החופים יש למדוד אותם. כפי שראינו לדוגמה בפרשת רומניה נגד אוקראינה, החלטת השופטים איזה חוף למדוד אינה בהכרח החלטה אובייקטיבית, ולכן יש להניח שהרכבים שונים ימצאו אורכי חוף שונים. 299 שנית, לא ברור היכן עובר הקו מבחינת בית הדין שבו ניתן לומר כי ההפרש בין אורכי החופים הוא כזה המצריך עדכון של קו האמצע. הפסיקה מראה כי במקרים מסוימים מצא הפורום חוסר פרופורציונליות ועדכן את הקו, ובמקרים אחרים לא עשה כן. ואולם, אין מספר או נוסחה שמהם ידוע כי יש לעדכן. קרי, ההחלטה מתי לעדכן נתונה להחלטת סובייקטיבית של הפורום המתודולוגיה 4.2. של תיחום המים הטריטוריאליים סעיף 15 באמנת הים מנחה כיצד יש לתחם את המים הטריטוריאליים הן בחופים נגדיים והן בחופים סמוכים: 293 ראו:,Libyan Arab Jamahiriya/Malta לעיל ה"ש,138 בסעיף :68 difference " In the view of the Court, this is so great as to justify the adjustment of the median line so as to attribute a larger shelf area to Libya; the degree of such adjustment does not depend upon a mathematical operation and remains to be examined ". 294 שם, בסעיף שם, בסעיף ראו:,Qatar v. Bahrain לעיל ה"ש,138 בסעיף שם, בסעיף 521 )דעת מיעוט(. 298 ראו:,Cameroon v. Nigeria לעיל ה"ש,138 בסעיף ;301 ראו:,Tanaka לעיל ה"ש,286 בעמ' ראו:,Tanaka לעיל ה"ש 286, בעמ' שם, בעמ'

50 49 Where the coasts of two States are opposite or adjacent to each other, neither of the two States is entitled, failing agreement between them to the contrary, to extend its territorial sea beyond the median line every point of which is equidistant from the nearest points on the baselines from which the breadth of the territorial seas of each of the two States is measured. The above provision does not apply, however, where it is necessary by reason of historic title or other special circumstances to delimit the territorial seas of the two States in a (ההדגשה אינה במקור) therewith. 301 way which is at variance בפרשת קרואטיה וסלובניה שניתנה בבית הדין הקבוע לבוררות בקיץ 2017, דן ההרכב בשאלת קביעת קו הגבול של המים הטריטוריאליים בין שתי המדינות. 302 נקודת המוצא הייתה המתודולוגיה של שלושת השלבים תוך שהם מפנים לפסקי דין, ובין השאר בפרשת רומניה נגד אוקראינה. 303 ההרכב סבר כי המתודולוגיה הנכונה במקרה של קביעת קו גבול היא על ידי קביעת קו אמצע שווה מרחק ובהמשך בחינה של נסיבות מיוחדות. לשיטתם, אין בגישת בית הדין הבינלאומי הבדל בין האזור הכלכלי הבלעדי והמים הטריטוריאליים. 304 המתודולוגיה הנוהגת באזור הכלכלי הבלעדי ומדף היבשת נכונה גם למים הטריטוריאליים, וזאת לאור המצב שבו נקודה מסוימת יכולה להיות במים הטריטוריאליים של מדינה אחת ובו בזמן במים הכלכליים של מדינה שנייה. 305 בפרשה זו קבע ההרכב, לאחר ששקל את כל התנאים וטענות הצדדים, את נקודה A כנקודת ההתחלה של תיחום המים הטריטוריאליים )איור 6(. 306 מנקודה זו ובהתחשב בכל נקודות הבסיס שהם קבעו כמתאימות, בהתאם לכללים, שרטט ההרכב את קו האמצע שווה המרחק עד לנקודה O שהיא הגבול עם איטליה לפי הסכמים ישנים שהם קבעו כרלוונטיים ראו: אמנת הים, לעיל ה"ש 11, בסעיף ראו:,Croatia/Slovenia לעיל ה"ש 205, בסעיף 997. בפרשה זו ביקשו הצדדים מהרכב הבוררים להכריע בסכסוך על מספר נקודות בגבול היבשתי ביניהן שהן תוצר התפרקותה של יוגוסלביה. בנוסף לכך נתבקש ההרכב לתחום את הגבול הימי הטריטוריאלי ולהכריע בעניין הגישה לים הפתוח של המדינות the( Junction to.)high Sea 303 שם, בסעיף 999; ראו,Vidas לעיל ה"ש 209, בעמ' ראו:,Croatia/Slovenia לעיל ה"ש,205 בסעיף :999 which " That is reflected in the practice of the ICJ, has applied the 'equidistance/special circumstances' approach in the drawing of single maritime boundaries without distinguishing between its application to the territorial sea and its application beyond the territorial sea ". 305 ראו לדוגמה:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Croatia/Slovenia לעיל ה"ש 205, בסעיף שם, בסעיף :1003 Croatia " The equidistance line drawn using all available basepoints on the coasts of and Slovenia, extending from Point A out to the intersection of that equidistance line with the maritime boundary between Italy and Yugoslavia established by the Treaty of Osimo, 1975, at Point O".

51 50 איור 6: פסיקת הבוררים בפרשת סלובניה וקרואטיה בסעיף 15 לאמנה )לעיל( בשלב השני יש לבחון אם ישנן סיבות היסטוריות או נסיבות מיוחדות Circumstances(,)Historic Title or other Special בשונה מהאזור הכלכלי הבלעדי ששם המבחן הוא נסיבות רלוונטיות. ההרכב בחן לאחר מתיחת קו האמצע שווה המרחק אם לצדדים ישנן סיבות לעדכון הקו. סלובניה טענה כי תחת יוגוסלביה הגבול הימי שלה פנה דרום מערבה )ראו איור 6(. ההרכב דחה טענה זו וקבע כי הגבול הזה לא היה של סלובניה כמדינה ריבונית אלא חלק מיוגוסלביה. בשל כך אין לגבול הזה משמעות, נכון להיום, בהיות סלובניה מדינה ריבונית. 308 הרכב הבוררים עומד על שני עקרונות שצריכים להנחות את יצירת קו האמצע שווה המרחק הטריטוריאלי. האחד, ההרכב מפנה לפסיקת בית הדין בפרשת מדף היבשת של החוף הצפוני. שם נקבע כי בחלוקה של שטחים ימיים היא צריכה להיות כזו שכל צד מקבל באופן שווה עד כמה שניתן את מרב השטח הימי הנמצא אל מול חופיו ובאופן שאינו פוגע בצד השני. 309 אומנם בפסק הדין ההוא דובר על מדף היבשת, אך ההרכב סבר שעיקרון זה נכון גם למים הטריטוריאליים. 310 העיקרון השני הוא שאם ישנן נסיבות מיוחדות יש מקום לאזן אותן בשינוי 308 שם, בסעיפים ראו:,North Sea Continental Shelf לעיל ה"ש,210 בסעיף 1)(C)101 ):י "Delimitation is to be effected by agreement in accordance with equitablc principles, and taking account of all the relevant circumstances, in such a way as to leave as much as possible to each Party all those parts of the continental shelf that constitute a natural prolongation of its land territory into and under the sea, without encroachment on the natural prolongation of the land territory of the other". 310 ראו:,Croatia/Slovenia לעיל ה"ש 205, בסעיף 1008.

52 51 המתבקש בקו האמצע שווה המרחק. 311 במקרה זה הרכב בית הדין קבע שאורך החוף השונה בין הצדדים שאינו קיצוני לא ייחשב לנסיבה מיוחדת המצריכה שינוי של הקו. 312 אך כמו בעניין הנסיבות המיוחדות בהקשר של נתונים הנוגעים לטופוגרפיה ולגאוגרפיה של החוף באזור הכלכלי הבלעדי )ראו לעיל( ההרכב מצא כי מבנה החוף של קרואטיה )הנוטה דרום מערבה( אכן מהווה נסיבה מיוחדת, ומחייב עדכון של הקו באופן כזה שלא ייחסם מוצאה לים בשום נקודה. 313 קביעתו של בית הדין בפרשת קרואטיה וסלובניה באשר לקביעת קו אמצע שווה המרחק כאילו עליו להיעשות באופן דומה בכל האזורים הימיים יכולה לסמוך על דברי הנשיא לשעבר של בית הדין גיולאמה,)Guillaume( שכתב ב כי אין הבדל בתיחום של האזורים השונים בפסיקות בית הדין הבינלאומי. 314 חשיבה זו של יחס שווה במתודולוגיה של כל האזורים הימיים עלתה כבר בזמן הדיונים על האמנה הימית, והרוח העולה שם הייתה הרצון להשוות בין כל האזורים. 315 ואכן בפסיקת בית הדין בפרשת קטר ובחריין אישר בית הדין כי לאחר שתחם את הגבול הטריטוריאלי הוא ישתמש באותם עקרונות בתיחום האזור הכלכלי הבלעדי ומדף היבשת, ויקבע אם הם מתאימים. 316 כך גם נקבע בפרשת רומניה נגד אוקראינה. 317 ואולם עמדה זו של בית הדין על דין שווה לכל שלושת האזורים אינה מוצאת את ביטויה בפסיקות הטריבונל בעניין בנגלדש נגד הודו. בפסק הדין של בית הדין הקבוע לבוררויות קבעו הבוררים כי הזכויות במים הטריטוריאליים הן מהותיות וקשורות לריבונות, וכי יש לראות אותן באופן שונה מהאזורים האחרים. 318 המשמעות היא שהרצון לראות בקו האמצע שווה המרחק 311 שם, בסעיף שם. 313 שם, בסעיפים ראו: Guillaume Gilbert, The Use of Precedent by International Judges and Arbitrators, 2(1) Journal of International Dispute Settlement 5, (2011): " Then, in the case between Denmark and Norway regarding the maritime delimitation between Greenland and Jan Mayen, it unified the law of maritime delimitation whether the continental shelf, territorial sea or the exclusive economic zone in holding that in all these cases it was necessary to first draw the line of equidistance, then adjust it to take account of relevant factors related mainly to the coastline. Finally, it generalized this solution in 2001 in Bahrain/ Romania/Ukraine". ;Qatar,27 and resumed it in the 2009 case of ראו:,Vidas לעיל ה"ש,209 בעמ' ראו:,Vidas לעיל ה"ש 209, בעמ' ראו:,Qatar v. Bahrain לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Bangladesh v. India לעיל ה"ש 205 בסעיף :191 spaces, "In delimiting the various maritime however, different considerations need to be taken into account. In the delimitation of the territorial sea, for instance, it is of considerable significance that the rights of the coastal State are not functional, but column ".territorial, and;entail sovereignty over the seabed, the superjacent waters and the air ראו:,Vidas לעיל ה"ש 209, בעמ' 51.

53 52 כמדיניות אחידה באזור הטריטוריאלי אינה נכונה בהכרח, ונראה כי פורומים שונים נוטים לפרש את הדברים בהתאם למציאות במקום. 319 לנסיבות המיוחדות המופיעות בסעיף 15 של האמנה שבהן אפשר לשנות את מיקומו של קו האמצע במים הטריטוריאליים לא ניתן למצוא הסברים באמנה. גם כאן, כמו באזור הכלכלי הבלעדי ובמדף היבשת, הפרשנות היא יצירת הפסיקה. 320 ככלל ניתן לומר שהדרישות לנסיבות מיוחדות במים טריטוריאליים מחמירות בעיקר כיוון שמדובר בשטח מצומצם יחסית כפי שכבר נפסק בפרשת מדף היבשת של הים הצפוני. 321 לעומת זאת, דווקא לחלקי יבשה קטנים כמו סלעים או איים קטנים הנמצאים בקרבת החוף יכולה להיות השפעה על שרטוט קו האמצע הטריטוריאלי דווקא בגלל קוטנו. 322 כך אומנם קרה במספר פרשות, לדוגמה בקטר נגד בחריין, 323 בניקרגואה נגד הונדורס 324 וברומניה נגד אוקראינה. 325 ואולם בסופו של דבר ההשפעה של האתרים הללו תלויה במשמעותם, גודלם והשפעתם. 326 הפורומים השונים מתמודדים, כפי שהראינו למעלה בעניין האזור הכלכלי הבלעדי ומדף היבשת, עם ניסיונות לייצר נסיבות רלוונטיות או מיוחדות. המגמה שאותה ניתן לראות בהקשר של מים טריטוריאליים, במיוחד בשנים האחרונות, היא של צמצום הפרשנות של הנסיבות הללו. 327 האם בבוא הפורום לשרטט את הקו הטריטוריאלי עליו להביא בחשבון מבעוד מועד גם את הקו של האזור הכלכלי הבלעדי או שכל קו עומד לעצמו? הפסיקה בעניין זה מאפשרת את כל אחת מהגישות. כפי שראינו בפרשת קרואטיה וסלובניה שם הציבו הבוררים את הנקודה וממנה מתחו את הקו לנקודה הבאה. אותה מגמה הייתה גם בפרשת קטר נגד בחריין, ובניגוד לה בפרשת 319 ראו:,Bangladesh v. India לעיל ה"ש,205 בסעיף ;261 ראו:,Vidas לעיל ה"ש,209 בעמ' ראו:,Vidas לעיל ה"ש,209 בעמ' ;56 ראו: Massimo Lando, Judicial Uncertainties Concerning Territorial Sea Delimitation Under Article 15 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 66 ICLQ 589, (2017) )להלן:.)Lando 321 ראו:,North Sea Continental Shelf לעיל ה"ש,210 בסעיף :8 proximity " However, owing to the very close of such waters to the coasts concerned, these effects are much less marked and may be very slight ". 322 ראו: 1, Paul von Mühlendahl, Tiny Land Features in Recent Maritime Delimitation Case Law, 31 IJMCL (2016) 3 7 )להלן:.)Von Mühlendahl 323 ראו:,Qatar v. Bahrain לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו:,Nicaragua v. Honduras לעיל ה"ש,138 בסעיפים ; ראו:,Von Mühlendahl לעיל ה"ש,322 בעמ' ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיפים ראו:,Von Mühlendahl לעיל ה"ש 322, בעמ' 17 22; ראו:,Vidas לעיל ה"ש 209, בעמ' ראו:,Vidas לעיל ה"ש 209, בעמ'

54 53 ניקרגואה נגד הונדורס סיימו השופטים קודם כול את שרטוט הקו של המים הטריטוריאליים ורק לאחר מכן עברו לאזור הכלכלי הבלעדי. 328 לסיכום עד כאן. המתודולוגיה ליישב סכסוכים על תיחום גבולות ימיים באמנת הים ובפסיקה בין באזורים הטריטוריאליים ובין באזור הכלכלי הבלעדי נובעת ממשפט הים, אך בעיקר מפסיקות הפורומים השונים. הנושא של התיחום מורכב כשלעצמו, ולכל אזור גאוגרפי ישנם ייחוד ומורכבות שלו המוסיפים אתגר נוסף. פרק זה מלמד שהגם שהבסיס לתיחום גבולות ימיים נובע ממושגים ומתודולוגיה ברורים, היישום הלכה למעשה מורכב ומציב אתגר של ממש, הן בפני הפורומים, והן בפני המדינות המגיעות להידון בפניהם. 5 היבטים 5. ביישוב הסכסוך הימי בין ישראל ללבנון לאור אמנת הים והפסיקה כאמור במבוא, מפת הגבולות הימיים בעולם מלמדת כי נכון ל מתוך 427 גבולות ימיים אפשריים בין מדינות רק על )39%( 168 הייתה הסכמה בין המדינות, ועל חלק מהם רק באופן חלקי. 329 אין זה אומר ששאר 61% מהגבולות הימיים נמצאים במחלוקת, אך זה מלמד כי עניין גבולות ימיים, במיוחד בעידן של האזור הכלכלי הבלעדי, הוא עיסוק משמעותי בגאופוליטיקה העולמית. מדינות משקיעות מאמץ בהגדרה והבטחה של האזורים הללו לעצמן. הסכמה על גבולות ימיים היא תהליך מורכב, ופעמים רבות גם יקר, ולכן בדרך כלל צריך שיהיה גורם שידחוף מדינות לסיים את הסכסוך, וליישב את שאלת תיחום הגבול הימי ביניהן. 330 מספר גורמים יכולים להביא מדינות לנסות לפתור סכסוך בתווך הימי. 331 האחד הוא פעילות משמעותית Activities( )Substantial באזור המחלוקת אשר ללא פתרון הסכסוך יכולה לגרום להחרפת המצב עד כדי מלחמה. לדוגמה, פעילות של דיג שבו הצדדים נמצאים כל העת בחיכוך. 332 הגורם השני הוא נושאים מעוררי עניין Uses( )Stimulate כמו גילוי אוצרות טבע כגז ונפט באזור הסכסוך, דבר המדרבן את המדינות לפתור את המחלוקת כדי לאפשר את פיתוח האזור. גורם שלישי היכול להביא מדינות לשאוף לפתור סכסוך הוא הרצון ליישב מחלוקת על ריבונות כדי למנוע אפשרות של הידרדרות עתידית באזור מחשבה על הדורות הבאים שם, בעמ' ראו: (2005) 245 World, Prescott Victor & Schofield Clive, The Maritime Political Boundaries of the )להלן: ;)Prescott & Clive ראו,Cottier לעיל ה"ש 252, בעמ' 179 המציג מספרים מעט אחרים ממחקרים שונים: סקר בשנת 1983 מצא 376 גבולות ימיים; ב סימן משרד החוץ האמריקאי 417 גבולות כאלה, והמספר ממשיך לעלות בעיקר בשל היווצרותן של מדינות חדשות. 330 ראו:,Prescott & Clive לעיל ה"ש,329 בעמ' שם, בעמ' שם, בעמ' שם.

55 54 נראה כי באזור הסכסוך הימי בין ישראל ללבנון מתקיימים לפחות באופן חלקי חלק מהגורמים המנויים כאן, ולכן נראה כי ייתכן שתהיה נכונות להתקדם לפתרון. כאמור, אין בכוונת המאמר לבוא בנעלי הפורמים ולהתיימר להכריע בשאלת הסכסוך והסוגיות העולות בו. בפרק זה ייעשה ניסיון לבחון, לאור הפרקים הקודמים ובזהירות הראויה, היבטים מסוימים הנוגעים ליישוב הסכסוך בגבול הימי, והאפשרויות העומדות בפני ישראל, סיכויים וסיכונים, בבואה לנסות לפתור את הסכסוך בפני פורומים בינלאומיים. 5 הפורום 5.1. העדיף לפתרון הסכסוך שלושה פורומים בינלאומיים עוסקים ברוב המכריע של פתרון סכסוכים על גבולות ימיים. טבלה 1 שלהלן מציגה השוואה ביניהם. טבלה 1: סיכום השוואתי בין הפורומים השונים הנושא מקום מושב מספר שופטים הפורום בית הדין הבינלאומי 334 האג 15 לפי אזורים כמו במועצת הביטחון לחמש החברות הקבועות בדרך כלל ייצוג קבוע כן, במידה ואין נציג בהרכב טריבונל הים 335 המבורג 21 לפי אזורים כמו במועצת הביטחון לחמש החברות הקבועות בדרך כלל ייצוג קבוע כן, במידה ואין נציג בהרכב בית הדין הקבוע לבוררות 336 האג ועוד 5 על פי רוב אך לפי הסכמת הצדדים לפי הסכמת הצדדים שופטים ad hoc התמחות השופטים מספר פסיקות בסכסוכים על גבולות ימיים משפטנים ברמה גבוהה אך לא בהכרח בנושא ים 25 פסיקות בנושא ים משנת : בנושא של תיחום גבולות ימיים משפטנים ברמה גבוהה בעלי מומחיות במשפט ימי 2 משנת 1996 לפי הסכמת הצדדים 7 משנת 1909 הדין החל אפשרות הצדדים לקבוע תנאים והרכבים יכולת של צד לחייב צד שני להידון בפני בית הדין עקרונות החוק הבינלאומי )משפט הים בסכסוכים ימיים(, הסכמים קודמים, משפט מנהגי, מלומדים. כן לא אמנת הים. בכל שאלה של פרשנות לאמנה זהו הפורום הנאות כן כן אך רק אם הוא צד לאמנה לפי הסכמת הצדדים כן כן אך רק אם הוא צד לאמנה 334 ראו,Murphy לעיל ה"ש 105, בעמ' ראו:,De Chazournes לעיל ה"ש,139 בעמ' ראו:,Daly לעיל ה"ש 175, בעמ'

56 55 הנושא הפורום אכיפת פסק דין/בוררות תשלום על ההליך משך הזמן של ההליך חברות של ישראל בבית הדין ההליך אפשרות למתן צווים אפשרות ערעור אפשרות לדיון על גבול יבשתי בית הדין הבינלאומי 334 מועצת הביטחון לא בממוצע בין 5 7 שנים בתיקים על תיחום גבולות ימיים כן בכתב ובע"פ וכן אפשרות לעדויות מומחים כן לא כן טריבונל הים 335 לא לא בממוצע כ- 3 שנים לא בכתב ובע"פ וכן אפשרות לעדויות מומחים כן לא רק כשנוגע לסכסוך הימי בית הדין הקבוע לבוררות 336 לא או בהסכמת הצדדים על אכיפה כן לפי החלטת הבוררים בממוצע כ- 3 שנים כן לפי הסכמת הצדדים כן ולפי הסכמת הצדדים לא לפי הסכמת הצדדים מתוך טבלה 1 לעיל עולה כי השאלה אם יש פורום עדיף היא שאלה מורכבת. עם זאת כדאי לתת את הדעת על מספר נושאים. מצד אחד, לבית הדין הבינלאומי הניסיון הרב ביותר בפסיקות הנוגעות לסכסוכים על גבולות ימיים, ובמידה רבה הוא זה המפתח את ההלכה הפסוקה בתחום. מצד שני, שופטיו אינם אנשי מקצוע בתחום משפט הים. בית דין זה גם זוכה לגיבוי עולמי בדמות שופטים של חמש החברות הקבועות במועצת הביטחון ובעיקר יכולת אפשרית לאכיפה דרכה. הליכים בפני בית הדין הבינלאומי נוטים להיות ארוכים בהשוואה לאלו המתנהלים בפני טריבונל הים ובית הדין הקבוע. בעוד שבפני בית הדין הבינלאומי יש לתת את ההסכמה להיות צד להליך, בטריבונל ובבוררות ניתן לחייב את הצד השני להופיע בהליך במקרה ששני הצדדים חברים באמנת הים. יתרונו הגדול של בית הדין הקבוע לבוררויות, כפי שניתן לראות, הוא ביכולת הצדדים לקבוע את מרב התנאים בהסכמה ביניהם, ובדרך זאת הם יכולים להסיר מדרכם את מרב המכשולים שמציבים בתי הדין האחרים ולמזער סיכונים. בנוסף לכך, נראה כי זמן ההידיינות בפני בית הדין הקבוע קצר יחסית לפורומים האחרים, מצד אחד, 337 ומצד שני הבוררות הינה הליך יקר הממומן על ידי הצדדים בניגוד לבית הדין ולטריבונל. יש לזכור כי תמיד עומדת לישראל ולבנון האפשרות להקים בוררות נפרדת שלא תחת המסגרות הללו, כפי שנעשה במקרה של טאבה. 337 ראו: ראו:,Prescott & Clive לעיל ה"ש,329 בעמ'.262

57 56 5 נקודת 5.2. ההתחלה נקודת הגבול המוסכמת בפרשת פרו נגד צ'ילה עסק בית הדין בחיפוש אחר נקודת התחלה נקודת הגבול המוסכמת שנמצאה בסופו של דבר בהסכמים קודמים בין המדינות הייתה בטווח 80 מייל מהחוף. 338 בפרשת רומניה נגד אוקראינה חזר בית הדין להסכם משנת 1949, שבו נאמר כי נקודת הגבול ביבשה שמספרה 1439 היא הגבול בין רומניה לברית המועצות, וממנה יצא הגבול הימי. 339 יש שקו הגבול המוסכם נמצא ביבשה על קו הבסיס, ויש שהוא נמצא בים. יש שהוא מוסכם בין הצדדים, ואם זה לא כך בית הדין יצטרך להגדירו. המשמעות היא שנקודת ההתחלה נקודת הגבול המוסכמת, היא דרישה בסיסית לכל דיון על תיחום גבול ימי, ולא ניתן יהיה להתקדם בלעדיה. המחלוקת על הגבול הימי בין ישראל ללבנון נוגעת גם למים הטריטוריאליים וגם לאזור הכלכלי הבלעדי, ולכן נקודת ההתחלה תצטרך להיות בנקודת החוף הסמוכה לים בגבול, קרי, באזור ראש הנקרה. לשם כך יהיה צורך להשתדל ולסכם נקודה זו טרם כניסה להליך בפני הפורום. הסיכון בהשארת נושא זה לפסיקתו הוא, שקו הגבול עלול יהיה להיקבע בנקודה אחרת מראש הנקרה, ובעקבות כך גם קו הגבול היבשתי עתיד להשתנות, וגם התיחום של כל האזור כולו ישתנה בשל נקודת התחלה חדשה המתודולוגיה 5.3. של שלושת השלבים בתיחום האזור הכלכלי הבלעדי בהנחה שתיחום האזורים יבוצע על ידי הפורום הבינלאומי על פי האמנה ובהתאם לפסיקה, כפי שראינו עד כאן, עתיד התהליך להיות במתודולוגיה של שלושת השלבים. כיצד תיראה מתודולוגיה זו בסכסוך בין ישראל ללבנון? קו האמצע שווה המרחק )הזמני( בפסיקות של הפורומים השונים ראינו כי אחת הפעולות המורכבות שעליהם לעשות הוא מתיחת קו האמצע שווה המרחק תוך כדי התמודדות עם קו החוף בהיבטיו השונים. לדוגמה בפרשת ניקרגואה נגד הונדורס, בשל מבנה החוף נאלצו השופטים לפנות למתודולוגיה של חוצה זווית, ולא להשתמש בקו האמצע שווה המרחק. 341 בפרשת קטר נגד בחריין הציבו האיים 338 ראו:,Peru v. Chile לעיל ה"ש,138 בסעיף :183 maritime "In the present case, the delimitation of the area must begin at the endpoint of the agreed maritime boundary which the Court has determined is 80 nautical miles long (Point A). In practice, a number of delimitations begin not at the low-water line but at a point further seaward, as a result of a pre-existing agreement between the parties ". 339 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו: איילנד, לעיל ה"ש 24, בעמ' ראו:,Nicaragua v. Honduras לעיל ה"ש 138 בסעיף current:280 "Given the set of circumstances in the case it is impossible for the Court to identify base points and construct a provisional equidistance line for the single maritime boundary delimiting maritime areas off the Parties mainland coasts. Even if the particular features already indicated make it impossible to draw an equidistance line as the single maritime frontier ".

58 57 ושוניות הסלעים אתגר משמעותי לבית הדין, והוא נדרש לחלק את השטחים באזור באופן שונה. 342 גם בפרשת בנגלדש ומיאנמר דרש מבנה החוף מהטריבונל לבחון את חלוקת השטח באופן שונה מהמקובל. 343 החוף באזור המחלוקת בין ישראל ללבנון הוא בעל מבנה כללי ישר שאינו מציג אתגרים כמו בפרשת ניקרגואה נגד הונדורס. ואולם באזור הקרוב לאזור המחלוקת בין ישראל ללבנון על קו החוף ישנם אתגרים. בצד הישראלי ישנם איים ושרטונות ובצד הלבנוני מצויים מעגן ונמל )ראס ביידה וצור( כמו גם חוף מפורץ. ייתכן שהדרך הנוחה ביותר תהיה לפעול לפי קו בסיס מבלי ליצור קווים ישרים, וייתכן כי המתודולוגיה של מתיחת הקווים הישרים תוכל להתגבר על חלק מהאתגרים של תוואי החוף. 344 ואולם הנושא המרכזי הוא שבכל דרך שבה יסומן החוף לא ניתן להעריך כיצד והיכן יציב הפורום את נקודות הבסיס הנגזרות מהקווים הישרים. 345 בעניין זה, כפי שהודגם לעיל, יש להרכב הפורום יכולת החלטה סובייקטיבית המביאה בחשבון שיקולים שונים מעבר לשיקולי הצדדים. להצבת נקודות הבסיס משמעות מרחיקת לכת על כיוון הקו היוצא מנקודת ההתחלה ועל מיקומו. במובן זה למרות העיון באמנה ובפסיקות השונות אין דרך להעריך או להבטיח את מיקומו של קו האמצע שווה המרחק שיימתח על ידי ההרכב. הנסיבות הרלוונטיות כאמור, הרשימה של הנסיבות הרלוונטיות המחייבות בחינה של עדכון ותיקון קו האמצע שווה המרחק נתגבשה בפסיקה, והיא איננה רשימה סגורה. נראה לומר כי חלק מהסיבות המנויות בפסיקה תקפות גם לסכסוך בין ישראל ללבנון. נתונים הנוגעים לטופוגרפיה ולגאוגרפיה של החוף בפרשת תוניסיה ולוב קבע בית הדין כי השטחים היחידים הרלוונטיים ביבשה בהיבט אורך ומבנה טופוגרפי לתיחום הם אלה הניצבים מול השטח במחלוקת בים. 346 במקרה שלנו האזור הרלוונטי ביבשה הוא זה הנמצא מול נקודות 1 עד 23 בים )ראו איור 2(. באזור זה יש גם לישראל וגם ללבנון מפרצים, איים ושרטונות. בפרשות קטר נגד בחריין, 347 ניקרגואה 342 ראו:,Qatar v. Bahrain לעיל ה"ש,138 בסעיפים ראו:,Bangladesh/Myanmar לעיל ה"ש 168, בסעיף 152; ראו:,Churchill לעיל ה"ש 18, בעמ' ראו:,A Manual on Technical Aspects לעיל ה"ש 1 93,51.Appendix 345 שם, 1 12.Appendix 346 ראו:,Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya לעיל ה"ש,291 בסעיף :74 relevant " The only areas which can be for the determination of the claims of Libya and Tunisia to the continental shelf in front of their respective coasts are those which can be considered as lying either off the Tunisian or off the Libyan coast ". 347 ראו:,Qatar v. Bahrain לעיל ה"ש,138 בסעיף.219

59 58 נגד הונדורס 348 ורומניה נגד אוקראינה 349 ייחסו בתי הדין משמעות לאיים שחלקם היו גדולים ומאוישים. לעומת זאת, ראינו כי מידת ההשפעה של אזורים כאלה נתונה לשיקול הפורומים ולא ניתן לדבר על קריטריונים אובייקטיביים. 350 במקרה של ישראל ולבנון אזור החוף הרלוונטי מצומצם יחסית. ישראל תוכל לטעון כי אזור האיים בראש הנקרה הוא שצריך להיחשב קו החוף לצורך מדידת קו האמצע שווה המרחק. המשמעות תהיה שבמתיחת הקווים מנקודות הבסיס יכולה ישראל לקבל יתרון מסוים. ואולם כפי שראינו לאורך כל הדיון, קשה מאוד להעריך אם עמדה כזו תתקבל לאור השיקולים השונים ואופן שרטוט קו החוף שישרטט הפורום. בסיכומו של דבר ייאמר, שלא ניתן להעריך אם הטענות על הטופוגרפיה של החוף עתידות להתקבל על ידי ההרכב. טענות של מדינות על משאבים המצויים באזור המחלקות בקשר ל"בלוק 9" נטען כי הוא מאגר הנמצא באזור המחלוקת, והוא בעל משמעות לשני הצדדים הטוענים לבעלות על האזור. 351 שיקולים אלה של משאבים הם שיקולים משמעותיים מבחינת המדינות והמשמעות של הליכה לפורום משפטי. ואולם מפסק הדין בעניין קמרון נגד ניגריה אפשר ללמוד ולומר כי הפורומים מכירים בחשיבות המשאבים, אך אינם מכירים בטענה שזו נסיבה רלוונטית לעדכון קו האמצע שווה המרחק. 352 יש להזכיר כי אם יהיה הסכם בין הצדדים לגבי המשאב האמור הפורום יוכל להתחשב בכך בשלב שרטוט הקו. 353 טענות על נושאי ביטחון כנסיבות רלוונטיות בפרשת רומניה נגד אוקראינה קבע בית הדין כי לשיקולי ביטחון יש משקל בתיחום האזורים הימיים. 354 ואולם לא ברור אם בית הדין ישקול זאת כנסיבה רלוונטית, שכן עד היום הפורומים השונים לא השתמשו בדרך זו, אלא פתרו את הבעיה בהציגם קו שונה מלכתחילה הנותן מענה לבעיה. זאת ועוד, בענייננו נראה כי לשני הצדדים תהיינה טענות זהות בעניין הביטחון לאור ההיסטוריה בין המדינות, ולכן נראה לחשוב שגם אם זו תיחשב נסיבה רלוונטית היא תפעל על שני הצדדים באותה דרך. 348 ראו:,Nicaragua v. Honduras לעיל ה"ש,138 בסעיף ;137 ראו:,Von Mühlendahl לעיל ה"ש,322 בעמ' ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיפים ראו:,Von Mühlendahl לעיל ה"ש 322, בעמ' 17 22; ראו:,Vidas לעיל ה"ש 209, בעמ' ראו: הראל, לעיל ה"ש ראו:,Cameroon v. Nigeria לעיל ה"ש,138 בסעיפים ראו:,Oude Elferink, Henriksen & Veierud Busch לעיל ה"ש,18 בעמ' ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיפים

60 59 פעילות בשטח בפרשת ניקרגואה נגד קולומביה טענה האחרונה כי היא פועלת באזור הסכסוך זמן רב, ובכך קנתה לעצמה חזקה באזור. 355 בית הדין לא פסל אפשרות שפעילות כזו תהיה נסיבה רלוונטית, אך לא קיבל אותה במקרה זה. וכך מלמדות גם הפסיקות במקרים אחרים. 356 ישראל תוכל לטעון כי היא פועלת באזור המחלוקת לאורך שנים בפעילות ביטחון שוטף ובפעילות אזרחית. גם לבנון תוכל לטעון שהיא מקיימת באזור פעילות דיג לאורך שנים. כאמור, קשה להעריך אם הפורום יקבל טענות אלו. לא ניתן למצוא בפסיקה קריטריונים ברורים מתי פעילות באזור המחלוקת עולה לכדי נסיבה רלוונטית. יש לציין, כי כל פעילות שנעשית שעה שהמחלוקת כבר קיימת, יש בה משום קביעת עובדות מנוגדת לאמנה ואסורה. 357 מבחן הפרופורציונאליות השלב השלישי במתודולוגיה של שלשות השלבים הוא בדיקת היחס בין אורך החוף של המדינות לשטח שאותו הן מקבלות באזור הסכסוך. על פי מדידת לבנון, אזור הסכסוך הוא בגודל של 860 ק"מ רבועים. 358 מדובר בסכסוך בקנה מידה מצומצם יחסית. בפרשת בנגלדש ומיאנמר מדד הטריבונל שטח מחלוקת של 283,471 ק"מ רבועים; 359 בפרשת רומניה נגד אוקראינה אין מספר של קילומטרים, אך המפות מראות כי מדובר בעשרות אלפי קילומטרים רבועים. 360 בפרשת תוניסיה ולוב, שם המדינות סמוכות, מצא בית הדין כי היחס של השטחים אחרי החלוקה היה 40:60 לטובת הראשונה. 361 כפי שראינו, לפורומים אין נטייה לעדכן את קו האמצע שווה המרחק כאשר מדובר בהפרשים שאינם משמעותיים. 362 בענייננו קווי החוף הרלוונטיים )לא כל קו החוף הישראלי או הלבנוני( יהיו באותו גודל או לפחות לא שונים באופן מהותי. כפי שראינו עד כאן, קשה להעריך כיצד תופעל המתודולוגיה של קו האמצע שווה המרחק, ולכן גם קשה להעריך אם ייווצר יחס לא סביר בין הצדדים. ואולם מהעובדה שמדובר בשטח מצומצם יחסית ניתן להניח כי מבחן זה לא יהיה משמעותי. 355 ראו:,Nicaragua v. Colombia לעיל ה"ש,138 בסעיפים שם, בסעיף ;220 ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיף ראו לדוגמה: אמנת הים, לעיל ה"ש,11 בסעיף 1,:)3(74 "Pending agreement as provided for in paragraph the States concerned, in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation". 358 ראו: אתר הפקדת מסמכים לבנון, לעיל ה"ש 57, מכתב ה- 3 בספטמבר 2011, בעמ' ראו:,Bangladesh/Myanmar לעיל ה"ש 168, בסעיף ראו:,Romania v. Ukraine לעיל ה"ש,138 בסעיפים ראו:,Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya לעיל ה"ש,291 בסעיף ראו:,Qatar.v Bahrain לעיל ה"ש 138, בסעיף 521 )דעת מיעוט(.

61 60 5 תיחום 5.4. הגבול הטריטוריאלי הסכסוך הימי בין ישראל ללבנון על הגבול הימי יכלול בהכרח גם מחלוקת על קו הגבול במים הטריטוריאליים, זאת כיוון שנקודת הגבול בקו החוף אינה מוסכמת, והקו שמתווה כל מדינה משם שונה. המתודולוגיה המקובלת של שלושת השלבים אומצה לכאורה גם בעניין התיחום של המים הטריטוריאליים, וכך קו האמצע שווה המרחק יוצא מהחוף במרחק שווה בין נקודות הבסיס כמקובל. ואולם, פסיקות של פורומים אחרים, כפי שהראינו, אינן מקבלות את אופן תיחום הגבול בצורה כזו. 363 ולכן לא ניתן לומר באופן מוחלט כי הפסיקה תלך בדרך המקובלת, וייתכן כי הפורום ימצא לעצמו צידוק לחרוג באופן התוויית המים הטריטוריאליים גם אם השיטה תהיה אותה השיטה של קו אמצע שווה מרחק. הדבר מתחבר עם המציאות שתוארה, שבה במתודולוגיה של שלושת השלבים בהקשר של מים טריטוריאליים קשה לדבר על ודאות. 364 ניתן לומר כי העובדה שמדובר באזור זה באזור ריבוני תידרש מהפורום זהירות בחלוקת האזור תוך כדי ניסיון למנוע כמה שאפשר פגיעה בריבונות של כל אחד מהצדדים. 365 אם באזורים הכלכליים הבלעדיים דובר על נסיבות רלוונטיות הרי שסעיף 15 באמנה קובע כי במים טריטוריאליים שינוי קו האמצע שווה המרחק יהיה מסיבות היסטוריות או נסיבות מיוחדות. למרות שבפסיקות בדרך כלל עולות טענות על נסיבות מיוחדות או רלוונטיות ניתן לראות כי המגמה בעניין זה היא של צמצום. 366 הפורומים נוטים שלא להתחשב בנסיבות כאלה בדרך כלל, הגם שטענות בעניינן עולות משני הצדדים. לענייננו נראה כי גם אם אפשר לחשוב על נסיבות מיוחדות, כמו סיבות ביטחון לדוגמה יש להביא בחשבון כי לא צפויה להיות להן השפעה. 5 טענת 5.5. ישראל אשר למיקומו של קו התיחום הימי ישראל טענה בהחלטת הממשלה ובהצהרות לאו"ם, כפי שראינו לעיל, שהקו שבין נקודה 31 בראש הנקרה )ניתן לראות בתצ"א על קו המים מתחת לרכס ראש הנקרה( לבין נקודה 1, שהיא הנקודה הצפונית בהסכם ישראל קפריסין )והדרומית בהסכם שבין לבנון וקפריסין(, הוא קו הגבול של המים הטריטוריאליים והאזור הכלכלי הבלעדי )איור 7(. 363 ראו:,Bangladesh v. India לעיל ה"ש,205 בסעיף ראו:,Lando לעיל ה"ש 320, בעמ' ראו:,Bangladesh v. India לעיל ה"ש,205 בסעיף ראו:,Vidas לעיל ה"ש 209, בעמ'

62 61 לבנון מצידה טוענת שבחיבור בין נקודה B1 בחוף )ניתן לראות בתצ"א על קו החוף שמדרום לראש הנקרה( לנקודה 23 בים, נוצר קו אמצע שווה מרחק בין המדינות, והוא האמור להיות הגבול של המים הטריטוריאליים והאזור הכלכלי הבלעדי בין המדינות )ראו איור 7(. 367 איור 7: קווי הגבול הנטענים על ידי ישראל ולבנון ישראל נסמכת על נקודה 1 הנובעת מהסכם שלא אושרר, לא הופקד באו"ם ואינו מוכר מבחינה בינלאומית )הסכם לבנון קפריסין(. הסתמכותה של ישראל על נקודה זו לאור התנגדות לבנון משמעותה, שהיא אינה יכולה להוות סימוכין לקו הגבול, מחד גיסא. מאידך גיסא, הקו אליו טוענת לבנון שהוא קו האמצע שווה מרחק בין המדינות ייתכן ועונה לדרישות המשפט הבינלאומי. המשמעות היא שקו הגבול של המים הטריטוריאליים והאזור הכלכלי הבלעדי אליו טוענת ישראל חסר תימוכין מבחינת המשפט הימי. 5 האם 5.6. ניתן לצפות את התוצאות ההתדיינות בפני הפורמים הבינלאומיים? לאחר שעמדנו על המורכבות של נושא תיחומם של אזורים ימיים, ולאחר שראינו את התפתחות הפסיקה בתחום זה בפורומים השונים לאורך השנים, נשאלת השאלה, הצופה פני עתיד: מהי 367 נקודות מספר: 34 33, 32, ו- 35 מופיעות גם הן בהצעת המחליטים והן המתחברות בסוף לנקודה 1. המרחק בין הנקודות של שתי המדינות בגבול היבשתי בראש הנקרה )31 ו- B1 ( נמצא במרחק של מספר עשרות מטרים אחת מהשנייה בקו אווירי, אך השוני הוא משמעותי הקו הישראלי על קו המים מתחת לרכס והקו הלבנוני על קו המים מדרום לרכס.

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

החלטה בתיק דנג"ץ 360/15

החלטה בתיק דנגץ  360/15 בבית המשפט העליון דנג"ץ 360/15 לפני: המבקשים: כבוד הנשיאה מ' נאור 1. המוקד להגנת הפרט מיסודה של ד"ר זלצברגר 2. במקום - מתכננים למען זכויות תכנון 3. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים 4. הוועד

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

ניהול משא ומתן/דרכים אלטרנטיביות ליישוב חילוקי דעות/ גישור ובוררות

ניהול משא ומתן/דרכים אלטרנטיביות ליישוב חילוקי דעות/ גישור ובוררות אוניברסיטת חיפה הפקולטה למשפטים סמינריון בנושא: משא ומתן, גישור ובוררות - דרכים אלטרנטיביות ליישוב סכסוכים סמסטר ב' פרופ' מרדכי )מוטי( מירוני א. תאור הסמינריון הסמינריון יאפיין את הגורמים לחילוקי דעות

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד