Public Policy and Management המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית חוברת סילבוסים סמסטר ב' תשפ"א תכנית מרוכזת המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית Tel:

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Public Policy and Management המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית חוברת סילבוסים סמסטר ב' תשפ"א תכנית מרוכזת המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית Tel:"

תמליל

1 Public Policy and Management המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית חוברת סילבוסים סמסטר ב' תשפ"א תכנית מרוכזת המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית

2 מס' קורס: שם הקורס: ניהול ציבורי שם המרצה: ד"ר פני יובל תיאור הקורס מטרת הקורס לנתח את בעיות היסוד והדילמות שאיתן מתמודד הניהול הציבורי בן זמננו ולהקנות כלים עיקריים לניהול ציבורי אפקטיבי ומועיל. ניתוח המגזר הציבורי מתבצע בשלושה מעגלים: המעגל הפנימי של תהליכים בארגון הציבורי; מעגל הביניים של תהליכים במגזר הציבורי כלומר יחסי הגומלין בין ארגונים ושחקנים שונים במגזר הציבורי; והמעגל הרחב שבו מנותחים יחסי הגומלין של המגזר הציבורי עם מגזרים אחרים ומדיניות מאקרו. הקורס יתבסס על גישה השוואתית ותיאורטית, תוך יישום למציאות הישראלית. נושאי הקורס 1. מאפייני המנהל הציבורי ובעיות היסוד שאיתן הוא מתמודד. 2. ניהול ציבורי בדמוקרטיה שסועה 3. ניהול ציבורי, ניהול פרטי וניהול במגזר השלישי: זיקת הגומלין בין התחומים להלכה ולמעשה. 4. גישות לחקר הניהול הציבורי. 5. ניהול, מנהל ופוליטיקה. 6. אחריות וסמכות בניהול הציבורי.. 7 תקצוב והקצאת משאבים במגזר הציבורי.. 8 הפיקוח על המנהל העומד בראש ארגון ציבורי.. 9 המשאב האנושי והתנהגות ארגונית במגזר הציבורי, ייצוגיות ביורוקרטית בדמוקרטיה שסועה. 10. רפורמות במגזר הציבורי: מניהול מסורתי לניהול ציבורי חדש )NPM( 11. רפורמות במגזר הציבורי: מ- NPM ל- PVM 12. רפורמות במגזר הציבורי: ממשילות, למשילות החדשה ומשיתוף לשותפות 13. כלים לניהול ציבורי של רשתות רבות-ארגונים, רבות-דרגים ורבות-מגזרים 14. כלי ניהול מתקדמים: סוכנויות ביצוע, מבנה ניהולי, מכרזים וחוזים, ניהול אסטרטגי, ממשל מקוון ושיתוף בקבלת החלטות. דרישות הקורס 1. קריאת ספרות החובה פרטי הקריאה יעודכנו באתר הקורס בתחילת הסמסטר. 2. הגשת שני ניתוחי אירוע )משקל כל אחד 15%, ממוצע הציונים יהווה סך הכול 30% מהציון הסופי( בהם יידרש הסטודנט ליישם בצורה אינטגרטיבית את הידע הנרכש בשיעורים ואת חומר הקריאה למקרים רלוונטיים מהמערכת הציבורית הישראלית.. 3 בחינה מסכמת )70% מהציון הסופי(. ביבליוגרפיה ** יתכנו שינויים בפרטי הקריאה כל הפריטים לקריאת חובה יופיעו באתר הקורס )חוברות הקורס "יסודות המנהל הציבורי" מאת דוד דרי בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה מספקות חומר רקע בסיסי לתכני הקורס(

3 שיעור 1 מאפייני המנהל הציבורי ובעיות היסוד שאיתן הוא מתמודד.1 גל-נור, יצחק. מ נהל ציבורי בישראל. ירושלים: אקדמון. עמ' , זעירא, יוסף "מחלוקת 1 ויוסטמן, משה )עורכים(. עמ' כלכלה: מדע, מקצוע או אידיאולוגיה?" בתוך: מחלוקות בכלכלה. ארנון, אריה, שיעור 2 מנהל ציבורי, מנהל פרטי ומנהל\ המגזר השלישי: זיקות גומלין בין המגזרים 3. פרידמן ו. מילטון החופש לבחור: עיקרי הכלכלה החופשית. תל-אביב: דביר. 4. שטיגליץ, א. ג'וזף אי נחת בגלובליזציה. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד. עמ' , שיעור - 3 גישות לחקר המנהל הציבורי O Toole, Jr. J. Laurence., and Meier, J. Kenneth Public Management, Organizations,.5 Governance, and Performances. NY: Cambridge University Press. Pp: שיעור - 4 מנהל ופוליטיקה Bendor, J. (1990) Formal Models of Bureaucracy: A Review, in: N.B. Lynn and A..6 Wildavsky (eds), Public Administration: The State of the Discipline. Chatham, NJ:Chatham House..a 7. זמיר, יצחק "מינויים פוליטיים". משפטים, כרך כ', חוברת 1, עמ' שיעור אחריות וסמכות 8. כפיר, אהרון ויעקב ראובני )עורכים( המנהל הציבורי בישראל לקראת שנות ה תל-אביב: צ'ריקובר. פרק ד'.. 9 מידני, אסף אחריות ציבורית וצריכה פוליטית. תל אביב: בורסי. פרק צ'רניחובסקי, דב, שלמה מזרחי וצבי פרנקל ניהולן הציבורי של קופות החולים בישראל. ירושלים: מרכז טאוב. שיעור 6 תקצוב במגזר הציבורי 11. בן בסט, אבי ומומי דהן מאזן הכוחות בתהליך התקצוב. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. 12.הטיס-רולף, שילה חוק ההסדרים: סוגיות והשוואות בינלאומיות. ירושלים: מרכז המחקר של הכנסת. 13. כפיר, אהרון ויעקב ראובני )עורכים( המנהל הציבורי בישראל לקראת שנות ה תל-אביב: צ'ריקובר. פרק ח'. שיעור 7 הפיקוח על המינהל הציבורי 14. ברזילי, גד ודוד נחמיאס מוסד ביקורת המדינה: סמכות ואחריות. המכון הישראלי לדמוקרטיה. 15. כפיר, אהרון ויעקב ראובני )עורכים( המנהל הציבורי בישראל לקראת שנות ה תל-אביב: צ'ריקובר. פרק י'. 16.לוי פאור, דוד "הגרעון הרגולטורי של עידן ההפרטה: לקראת רפורמה רגולטורית בישראל?" בתוך: גלנור, יצחק, פז-פוקס, אמיר, וציון, נעמי. גבולות ההפרטה ותחומי האחריות של המדינה, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, 2014.

4 Peters, G. B Managing Horizontal Government: The Politics of Coordination. Research paper 21. Candian Center for Management Development..17 שיעור 8 המשאב האנושי והתנהגות ארגונית Hood, C. and M. Lodge The Politics of Public Service Bargains: Reward, Competency, Loyalty - and Blame. Oxford: Oxford University Press. Ch. 1 Lodge, M. and C. Hood "Into an Age of Multiple Austerities? Public Management and Public Service Bargains across OECD Countries". Governance 25(1): שיעור 9 רפורמות במגזר הציבורי: ניהול ציבורי חדש Pollitt, C. and G. Bouckaert Public Management Reform: A Comparative Analysis. 2 nd edition. Oxford: Oxford University Press. Chs Pollitt, C., C. Talbot, J. Caulfield and A. Smullen Agencies: How Governments do Things through Semi-Autonomous Organizations. London: Palgrave Macmilan. Chs שיעור - 10 רפורמות במגזר הציבורי: ממשילות, למשילות החדשה ומשיתוף לשותפות Donahue, D. John, and Zeckhauser, J. Richard Collaborative Governance. NJ: Princeton University Press. Williamson, O "The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach". American Journal of Sociology 87(3): כלי ניהול מתקדמים שיעור 24.חבר, שיר "תיאוריות כלכליות פוליטיות של ההפרטה", בתוך: גלנור, יצחק, פז-פוקס, אמיר, וציון, נעמי. גבולות ההפרטה ותחומי האחריות של המדינה, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר, 2014.

5 מס' קורס: שם הקורס: מדיניות כלכלית יישומית שם המרצה: יניב משה מטרת הקורס: כלכלת ישראל מאופיינת בשני היבטים שונים. מצד אחד הכלכלה הישראלית היא כלכלה עם ענף הייטק משגשג וצמיחה כלכלית מהירה ומצד שני הכלכלה הישראלית מאופיינת בפריון עבודה נמוך, אי שוויון גבוה ושיעור עוני גבוה. אנו נרצה בקורס לדון בסוגיות אלו ובסוגיות נוספות ולהבין כיצד המדיניות הכלכלית של ממשלות ישראל משפיעה על סוגיות אלו. חלקו הראשון של הקורס מתרכז בניתוח של חלופות שונות של מדיניות כלכלית, תוך התייחסות ליעדים של צמיחה כלכלית, ליד יעדים של חלוקה שוויונית ושל צדק חברתי. החלק השני של הקורס מתייחס לאמצעים המעשיים הננקטים על-ידי הממשלה ובנק ישראל, ועל משמעותם בתחום העסקי ובתחום החברתי. החלק השלישי מתייחס לסוגיות מרכזיות ספציפיות אחדות העומדות על הפרק היום כגון משבר הקורונה, פריון העבודה, החדשנות ותפקיד הממשלה בקידומה, בעיית העוני, ועוד. לאורך כל הקורס, מתבצעים בכיתה ניתוחי מקרה, על בסיס התרחשויות שוטפות בכלכלה הישראלית. קביעת הציון הסופי: בחינה סופית: 90%. עבודות בית: 10%. הבחינה הסופית במצב רגיל: מבחן בכיתה. במצב קורונה: מבחן מקוון )בזום( עם השגחה.

6 נושאי הקורס: המאפיינים של כלכלת ישראל כיום. 1. מושגי יסוד במאקרו כלכלה 2. מעורבות הממשלה בכלכלה גישות שונות ודרכים שונות. 3. סוגיות במדיניות פיסקאלית, תקציב המדינה והשפעותיו הכלכליות-החברתיות. 4. סוגיות במדיניות מוניטארית-שער הריבית, שער החליפין ושוק ההון. 5. סוגיות בשוק העבודה. 6. רגולציה 7. שינויים מבניים, הפרטה וליברליזציה. 8. חדשנות-ומדיניות ממשלתית לקידום החדשנות. 9. ביבליוגרפיה OECD Economic Survey: Israel, September 2020 OECD Economic Survey: Israel, March 2018 Macroeconomics, NG. Mankiw, Sixth Edition, Worth Publishers The Mystery of Economic Growth, Helpman Elhanan 2004, Cambridge, MA: Harvard University Press. Practical Modified Gini Index, Malul M., Shapira D. and Shoham A, Applied Economic Letters. Hourie, E., Malul,M. and Bar-El,R.(2015). The social value of municipal services, Journal of Policy Modeling. Bailey, S. J. (1995): Public Sector Economics: Theory, Policy and Practice, Macmillan דוח בנק ישראל 2019 כלכלת ישראל, יוסף זעירא, הוצאת ספרי עליית הגג, שמחון אבי, כלכלת ישראל מהיד המנהלת ליד הנעלמה. האוניברסיטה המשודרת, מודן המאקרו-כלכלה של ישראל, הוצאת פרדס, 2008 יורם מישר. שכר מינימום ומס הכנסה שלילי מדיניות אופטימאלית, מיקי מלול וישראל לוסקי, נייר עמדה מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

7 מס' קורס: שם הקורס: מודלים כמותיים להערכת מדיניות ציבורית שם המרצה: פרופ' מיקי מלול מטרת הקורס: מטרת הקורס להציג את הרקע התיאורטי-מושגי שבבסיס הערכת מדיניות ציבורית, ולהכיר כלים כמותיים יישומיים העשויים לשמש לביצוע הערכה זו. הכלי המרכזי בו נשתמש יהיה ניתוח עלות תועלת. במהלך הקורס ינותחו שלבי ההערכה של פרויקטים נבחרים לדוגמא. הנושאים: מעורבות הממשלה במשק ומטרותיה 1. כלכלת רווחה )התנאים להצדקתו של פרוייקט ציבורי( 2. פרוייקטים ציבוריים כמכשיר להשגת יעילות כלכלית 3. הגדרת מצבים פארטו אופטימליים, פיצוי קלדור היקס 4. עלות תועלת :Cost-Benefit הערכה כלכלית של פרויקטים ציבוריים 5. הערכת פרויקטים בתנאי קיצוב הון 6. עלות אפקטיביות Cost Effectiveness.7 גישות נוספות להערכת עלויות ותועלות: מחירים הדוניים,HPM עלות ביקור.TCM 8. מודלים להערכת סיכונים בפרויקטים ציבוריים נטל עודף של מיסים 11. רווחה כלכלית ואי שוויון )פונקציות רווחה חברתיות( 12. ביטוח 13. יישומים של שיטת עלות-תועלת חובות הקורס: בחינה: 90% חלופת קורונה )מבחן בזום( בוחן בית :10% הגשת תרגילים )3(. רשימת קריאות

8 1. Alsultan, M., Jun, J., & Lambert, J. H. (2020). Program evaluation of highway access with innovative risk-cost-benefit analysis. Reliability Engineering & System Safety. 2. Belli et.al, 2001, Economic Analysis of Investment Operations, Analytical Tools and Practical Applications, World Bank Institute. 3. Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2017). Cost-benefit analysis: concepts and practice. Cambridge University Press. 4. Harvey S.. Rosen, Gayer, T., & Civan, A. (2014). Public finance. McGraw-Hill Education. 5. Hourie, E., Malul, M., & Bar-El, R. (2015). The social value of municipal services, Journal of Policy Modeling 37.2: Nas, T. F. (2016). Cost-benefit analysis: Theory and application. Lexington Books. 7. Rowthorn, R., & Maciejowski, J. (2020). A cost benefit analysis of the COVID-19 disease. Oxford Review of Economic Policy, 36(Supplement_1), S38-S Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the public sector: Fourth international student edition. WW Norton & Company. קישור לספר באתר הבנק העולמי

9 מס' קורס: שם הקורס: סמינר אינטגרטיבי במדיניות כלכלית וחברתית שם המרצה:קבוצה - 1 ד"ר תהילה קלעג'י קבוצה - 2 ד"ר חן שרוני דרישות קדם: הקורס "שיטות מחקר במדיניות ציבורית" ) (. תאור הקורס: המטרה של הסמינר היא ללמוד ולבחון סוגיות שונות במדיניות הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל, על רקע התאוריות הקיימות בכל סוגיה ועל רקע התנאים הספיציפיים של מדינת ישראל: יעדים לטווח קצר ולטווח ארוך, מגמות כלכליות הסטוריות, פערים כלכליים וחברתיים, בעיית העוני, פערים אזוריים, מדיניות הממשלה בתחומים של קידום ההשכלה, מדיניות רווחה, קידום פעילות החדשנות וההיי-טק, בעיות באוכלוסיות יחודיות )הערבית, הבדואית והחרדית(. נושאי הקורס: הסמינר יעסוק בעיקר בסוגיה של היווצרות פערים כלכליים וחברתיים תוך כדי תהליך של צמיחה כלכלית. יבחן את הסיבות להיווצרות תופעה זו, ואת אמצעי המדיניות הנדרשים כדי להגיע לאיזון נכון. הנושאים הרלבנטים המרכזיים בהם יעסוק הסמינר הם הגורמים הקשורים בצמיחה כלכלית, בשיפור הרווחה החברתית, ובצמצום פערים, כגון השקעות בתשתיות, הון אנוש, מדיניות מיסוי, תקציב, ולעומתם הגורמים העשויים לשלב השגת יעדים של צמצום עוני ופערים כלכליים וחברתיים כגון מדיניות של הקניית השכלה, מדיניות של פיתוח היי טק באזורי פריפריה, מדיניות אזורית, מדיניות חברתית, ועוד. הסמינר יכלול חלק קצר של מבוא, בו תוצג סקירה כללית של הסוגיות העיקריות במדיניות כלכלית וחברתית. עיקר הסמינר יוקדש לדיון בסוגיות ספיציפיות בהתאם לנושאי העבודה שייבחרו על-ידי התלמידים. כל תלמיד יתבקש להציג נושא של מדיניות ציבורית, על בסיס שני סוגי מקורות עיקריים: חומר ספרותי באותו נושא ונתונים אמפריים רלבנטיים לנושא )מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בנק ישראל, סקר עצמי, וכו'( מהלך הסמינר: הסמינר יכלול שיעורים פרונטליים בהם תנתן הדרכה לגבי נושאי הסמינר, שיעורים פרונטלים בהם ייציגו התלמידים את תוצאות עבודתם, שיעורים שיוקדשו לפגישות להנחיה אישית, ושיעורים שיוקדשו לעבודה אישית של הסטודנטים.

10 דרישות הקורס: כל הדרישות הינן חובה וסטודנט שלא ימלא אחת מהן לא יוכל לקבל ציון בקורס הנושאים ייבחרו מתוך רשימת הנושאים בסילבוס והמאמרים שיפורסמו באתר הקורס. להלן הדרישות ואופן קביעת הציון בקורס: אופן קביעת הציון:.1.2 גיבוש הצעת מחקר והצגתה בכיתה )מצגת( - ההצעה תכלול את הנושא הנבחר למחקר, סקירת ספרות ראשונית )1-2 מאמרים שעוסקים בנושא(, שאלת המחקר, השערת המחקר ומתודולוגיה. בתחילת הקורס יפורסם תאריך הצגת הפרזנטציות הכיתתיות שבהן יוצגו ההצעות בכיתה. לפחות פגישה אישית אחת באמצע הסמסטר לייעוץ ודיווח על ההתקדמות. הצגת עיקרי העבודה והממצאים בסוף הסמסטר )המצגות ייערכו בשני השיעורים האחרונים(. המצגות יכללו סקירת ספרות קצרה, מתודולוגיה, תוצאות ודיון. סך משימות הקדם יהוו 20% )תנאי מעבר לקורס( עבודה סמינריונית 80% רשימת ספרות מומלצת כללית: אייזנשטדט, מ. וגל, ג. )2001(. מגדר במדינת הרווחה בישראל: התפתחויות וסוגיות. ירושלים: המרכז לחקר המדיניות החברתית בישראל. גדרון, ב' ואחרים )2011(. קווים לדמותה של החברה האזרחית, ממצאים אמפיריים על ארגוני החברה האזרחית בישראל. באר שבע: המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי. גוטליב, ד. וקסיר, נ. )2004(. העוני בישראל אסטרטגיה מוצעת לצמצומו: הרחבת תעסוקה ושינויים במערכת הרווחה. ירושלים: בנק ישראל. מרכז טאוב )2019(. דו"ח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות, ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. (2015): "How Income Inequality May Be Hurting Economic Growth" רשימת ספרות מומלצת לפי נושאים: קצבאות ילדים: השיטה וההשלכות אופיר, מ. ואליאב, ת. )2005(. קצבות הילדים בישראל: מבט היסטורי וראייה בינלאומית. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון. אי-שוויון במערכת החינוך בלס, נ. )2015(. "אי שוויון במערכת החינוך: מי מתנגד ומי נהנה מהפערים?" בתוך וייס, א. וצ'רניחובסקי, ד. )עורכים(. דוח מצב המדינה ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ' יוקר המחיה בישראל

11 ברנד, ג. )2015(. "יוקר המחיה בישראל בהשוואה בין-לאומית: פרספקטיבה היסטורית" בתוך וייס, א. וצ'רניחובסקי, ד. )עורכים(. דוח מצב המדינה ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, עמ' שכר מינימום: משמעויות כלכליות וחברתיות גוטליב, ד., פלוג, ק., וקסיר, נ. )2000(. הצעה לשינוי המדיניות בנושא שכר המינימום. ירושלים: בנק ישראל, טיוטה לדיון. מדידת העוני גוטליב, ד. ופרומן, א. )2011(. מדידת עוני לפי סל צריכה הולם בישראל, מחקרים לדיון 104. ירושלים: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון. גבולות ההפרטה גל-נור, י. )2015(. "מדיניות ההפרטה: על מי נטל ההוכחה?" בתוך: גל-נור, י. ופז-פוקס, א. )עורכים(. מדיניות ההפרטה בישראל: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי. ירושלים: מכון ון ליר בירושלים והוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' אפקטיביות הממשלה בישראל דהן, מ. )2016(. אפקטיביות הממשלה בישראל במבט בינלאומי משווה. מחקר מדיניות 114. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עמ' חוק ההסדרים הטיס רולף, ש. )2005(. חוק ההסדרים סוגיות והשוואות בין לאומיות. ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע. מודל השירות הצבאי טישלר, א. וחדד, ש. )2011(. צבא חובה לעומת צבא מקצועי. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. גיל פרישה מעבודה של נשים משרד האוצר. )2016(. דוח הוועדה הציבורית לבחינת גיל הפרישה לנשים. ירושלים: משרד האוצר. ביטוח סיעודי צ'רניחובסקי, ד., קפלן, א., רגב, א. ושטסמן, י. )2017(. ביטוח סיעודי בישראל: סוגיות ארגון ומימון. נייר מדיניות מס' ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל. אי שוויון בחלוקת ההכנסות קורנפלד, ע. ודניאלי, א. )2013(. מקורות אי השוויון בהכנסות בישראל תהליכים ומדיניות. תל אביב: אוניברסיטת תל-אביב. ישראל כמדינת רווחה תרשיש, נ. )2017(. מדינות רווחה בראיה משווה: כיצד לסווג את ישראל? נייר מדיניות מס' ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

12 מס' קורס: שם הקורס: אסטרטגיות ומכרזים יישומים לניהול ומדיניות ציבוריות שם המרצה: ד"ר כהן חן מטרות הקורס : הקורס חושף את הסטודנטים למודלים הלקוחים מהעולם הרחב של תורת המשחקים ומציג דרכי פתרון וכלים פרקטיים לסיטואציות של ניגודי אינטרסים. העולם העסקי בכלל ועולמו של מנהל בסקטור הציבורי בפרט, רצופים בהתלבטויות ובהתמודדויות עם ניגודי אינטרסים. במסגרת הקורס, נרצה לעשות שימוש בכלים המקובלים בתורת המשחקים לצורך הצגת תרחישים שונים מהעולם העסקי ומחייו של מנהל. כמו כן, נראה כיצד אותם כלים מאפשרים לפתור סוגיות מגוונות בעולם הציבורי והעסקי בדגש על סוגיות בתחום המכרזים. שיטת ההוראה: בנוסף להרצאות הכיתה, יידרשו הסטודנטים לקריאה של מאמרים כלליים בנושאי הקורס. קביעת הציון הסופי: "הרכב הציון הסופי בקורס יישמר, אך המטלה המסכמת בקורס עשויה להשתנות בהתאם לתנאים בסוף הסמסטר" 30% הגשת שלושה תרגילים )חוק חובת המכרזים 25% ותרגול המודלים שילמדו 5%( 70% בחינה סופית נושאי הקורס: במידה ומועד הבחינה יהיה בתקופה בה חלות מגבלות קורונה ולא ניתן יהיה לקיים בחינות באוניברסיטה, הבחינה תתקיים במתכונת "בחינת מקוונת" בליווי פלטפורמת הזום בתחילת הבחינה בלבד. מושגי יסוד בתורת המשחקים: סוגים של אינטראקציות, רמות אינפורמציה והאסטרטגיות האפשריות. יישום של מושגי משחק ופתרון משחקים בסיטואציות כלכליות בדידות ורציפות. יישום מושגי שיווי משקל בתחרויות עסקיות, אסטרטגיות מחיר וכמות. עולם המכרזים: הכרות עם סוגי מכרזים וחוקיהם. שימוש במכרזים בשוק הנדל"ן ובשווקים אחרים. )רשות החשמל ניתוח מקרה(..5.6 חוק חובת המכרזים: לימדת החוק על היבטיו השונים מפי הסטודנטים )פרזנטציה כחלק מחובות הקורס(. משחקים צורה רחבה: פתרון תהליכים עסקיים שמתפתחים לאורך זמן, משא ומתן ומשברים פוליטיים.

13 מודלים של מיקוח: התייחסות לתהליכי מיקוח קצרים וארוכים, אסטרטגיות מיקוח. הכרות עם הגורמים הממונים על האסטרטגיה בארגון וסיבות לכישלונות אסטרטגים. אסטרטגיה ברמת העסק: ניתוח SWOT ויישומו בישראל. ניתוח אסטרטגיות ומכרזים בתרחישים אקטואליים במגזר הציבורי. שימוש בכלים של תורת המשחקים בתחרויות פוליטיות ביבליוגרפיה: קריאות חובה 1. אבי פייגנבאום )2008(, אסטרטגיה עסקית תחרותית. 2. חפץ אביעד )2014(, חשיבה אסטרטגית: תורת המשחקים ושימושיה בכלכלה וניהול. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. 3. Heifetz, A.(2012) Game Theory with Business Applications Auctions module. Raanana: The Open University of Israel. 4. Krishna, V. (2009). Auction theory. Academic press. 5. Osborne, M. J. (2004). An introduction to game theory (Vol. 3, No. 3). New York: Oxford university press. קריאות רשות 1. Cramton, P. (2002). In Martin Cave, Sumit Majumdar, and Ingo Vogelsang, eds., Handbook of Telecommunications Economics. Chapter 14: Spectrum auctions. 2. Dechenaux E, Kovenock D. and Sheremeta M. (2015). A survey of experimental research on contests, all-pay auctions and tournaments. Experimental Economics 18, Klemperer, P. (2002). What really matters in auction design. The Journal of Economic Perspectives, 16(1), Klemperer, P. (1999). Auction theory: A guide to the literature. Journal of economic surveys, 13(3),

14 מספר הקורס: שם הקורס : השלטון המקומי בעידן ה"ערים החכמות" שם המרצה : מר גיל ליטוב מטרת הקורס: מטרת הקורס היא להקנות ידע בסיסי לניהול ותפעול של עיר מודרנית המשולבת בטכנולוגיה מתקדמת )המכונה גם "עיר חכמה"(. הקורס עוסק בהתפתחויות טכנולוגיות שונות בקהילה העירונית והשימושים בטכנולוגיות מסוג זה. תיאוריות שונות ייבחנו בהתייחסות לאתיקה, ממשל, זכויות אדם, שוויון, אינטראקציה וקשר הציבור עם הממשלה. הקורס יציג שיטות מדידה המשמשות לבדיקת האתגרים החברתיים והפיזיים של העיר החכמה. בנוסף להרצאות, הקורס יכלול עבודת גמר שתיבנה לאורך הקורס, על ידי הסטודנטים בה הם ידרשו ליישם את השיטות שילמדו בקורס וישלבו את התאוריה עם הפרקטיקה תיאור הקורס: מגמת העיור החלה לתפוס תאוצה במאה ה- 18, תחילה באנגליה ואחר כך בשאר אירופה, בעיקר בעקבות תהליכים שנבעו מהמהפכה התעשייתית. בשנת 2008 מחצית מאוכלוסיית העולם גרה בערים ובשנים האחרונות, לראשונה בתולדות ההיסטוריה האנושית, רוב אוכלוסיית העולם גרה בעיר. נסיבות אלו הביאו לידי כך שרוב הבעיות החברתיות, תרבותיות, סביבתיות, בטיחותיות ובטחוניות הפכו להיות בעיות אורבאניות שטרם נראו בעבר. הסביבה העירונית מאופיינת בריכוזי אוכלוסיה גדולים שיוצרים מיגוון בעיות מורכבות וייחודיות. עובדה זו תימרצה פיתוח טכנולוגיות שיאפשרו לתפעל ביעילות את השירותים הנדרשים לאוכלוסיה העירונית. במהלך הזמן עלתה דרישה מהטכנולוגיות הללו להתייחס, בין היתר, גם למשתנים נוספים חשובים כמו קיימות, קהילה, זכויות אדם ועוד. הטכנולוגיות שפותחו לשימוש ב"עיר החכמה" פותחות לראשונה, אפשרויות והזדמנויות לפתור בעיות עירוניות כרוניות )כמו למשל: גודש תנועה, טיפוח ושמירה על אתרים ציבוריים, שמירה על ההיגיינה בסביבה העירונית ושימוש באנרגיה ירוקה במרחב הציבורי(. נושאי הקורס: 1. הקדמה: סקירה היסטורית והתפתחות העיר החכמה )והמקיימת(. הגדרות וערכי העיר החכמה: עיר חכמה,,Big Data האינטרנט של הדברים,(IOT) מחשוב בענן, קיימות )סביבה, חברה, כלכלה(. האתגרים בפיתוח וניהול העיר החכמה היבטים חברתיים: קהילה וספורט, בריאות ורווחה, חינוך, שמירת הסביבה וקיימות. האתגרים בפיתוח וניהול העיר החכמה היבטים פיזיים: תחבורה וחניה, אנרגיה ומים, ביטחון וחירום, כלכלה עירונית. מדדי ביצוע: ; Smart City Wheel ; IESE Cities in Motion Index המדד הבינתחומי. הרצאת אורח: אבטחת מידע והגנת הסייבר בעיר החכמה )התוכן שיוצג בהרצאה מהווה חלק בלתי נפרד מחומר הקורס ויכולה להישאל שאלה בנדון בבחינה(. תכנון ועיצוב אורבאני בעיר החכמה. משילות בעיר החכמה. שיתוף ושותפות הציבור בעיר החכמה. 10. סוגיות נוספות בעיר החכמה: אתיקה, פרטיות, זכויות אדם, הדרה ואי שוויוניות.

15 קביעת הציון הסופי: בלימוד פרונטלי: 75% בחינה סופית 25% עבודה מסכמת שנבנית לאורך הסמסטר. מצגת שתוצג בכיתה )10%( + הגשת העבודה )15%(. בלימוד מקוון: 100% עבודה מסכמת שנבנית לאורך הסמסטר. ציון העבודה משוקלל בהתאם ל:מצגת שתוצג בזום )25%( והגשת עבודה מסכמת )75%(. ביבליוגרפיה קריאת חובה: Albino, V., Berardi, U., & Dangelico, R. M. (2015). Smart Cities: Definition, Dimensions, Performance, and Initiatives. Journal of Urban Technology, 22, Batty, M., Axhausen, K. W., Giannoti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., & Portugali, Y. (2012). Smart Cities of the Future. The European Physical Journal Topics, 214 (1), Carli, R., Dotoli, M., & Ranien, L. (2013). Measuring and Managing the Smartness of Cities: a Framework for Classifying Performance Indicators IEEE International Conference on System, Man, and Cybernetics, (pp ). חתוקה, ט', טוך, א', בירנהק, מ', & צור הדס. )2018(. העיר בעידן הדיגיטלי: תכנון, טכנולוגיה, פרטיות ואי-שוויון. )ט' חתוקה, עורך( תל-אביב: אוניברסיטת תל-אביב. FastCompany: אוחזר מתוך.)September (.'Cohen, B קריאת רשות: Allwinkle, S., & Cruickshank, P. (2011, April). Creating Smart-er Citiies: An Overview. Journal of Urban Technology, 18(2), Fast Company: B.)2016( אוחזר מתוך Crowford, S., & Goldsmith, S. (2014). The Responsive City: Engaging Communities through Data-Smart Governance. Journal of Urban Affairs, לוי, א'. )28 פברואר 2017(. גלובס-חדשנות. אוחזר מתוך גלובס: צזנה, ר'. )2017(. השולטים בעתיד, הון - שלטון, טכנולוגיה ותקווה. כנרת, זמורה-ביתן.

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

OD syllabus

OD syllabus אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי 3241-04-a-s.doc - 1243.3241 מבוא לפתוח ארגוני סמסטר א', תשס"ד שם המרצה : פרופ' אריה שירום 403 17:00-15:45 שעות הלימוד: ב'

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד ע"ש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות החוג לסיעוד עש צ'ריל ספנסר كلية علوم الرفاه والصحة قسم التمريض Faculty of Social Welfare & Health Sciences The Cheryl S היבטים מערכתיים של העבודה הסיעודית ד"ר עינב סרולוביץ סמסטר ב תשע"ז מועד הקורס: יום א' 12:15-13:45 הקורס במתכונת חצי מתוקשבת שעת קבלה: לפי תיאום מראש, חדר 612 א קומה 6 מגדל אשכול ד"ר עינב סרולוביץ esrulovici@univ.haifa.ac.il

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס סוגיות נבחרות בכלכלת חינוך - 37824 תאריך עדכון אחרון 18-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:חינוך השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد פרופ' אמנון בהם שיווק ותכנון שירותי אנוש ליחידים וקהילות סוג הקורס: שיעור שנה תשע"ז מספר קורס, 289.2068 תואר ראשון סמסטר א', - דוא"לaboehm@research.haifa.ac.il מספר חדר מגדל אשכול, 506 שעת קבלה, בתיאום

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשע"ו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד

מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8104 ירושלים, תשעו, 2016 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות 1 אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מד מגמת לימוד: מנהל מדיה חברתית ענף : מינהל )08( מגמה: 8 ירושלים, תשע"ו, 06 מסלול הכשרה: מבוגרים / השתלמויות אודות המקצוע והמגמה תפקידו של מנהל מדיה חברתית הוא שיווק ופרסום דיגיטלי באינטרנט. עליו לדעת להקים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

תמורות במשאבי אנוש – ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי

תמורות במשאבי אנוש –  ממצאי סקר משאבי אנוש השנתי 4695 תמורות במשאבי אנוש - ממצאי הסקר השנתי על תפקיד משאבי אנוש מאת: דותן קסטרו, רוניטל רובינשטיין הסקר השנתי אודות תפיסת תפקיד משאבי אנוש בוצע במהלך חודשים נובמבר - דצמבר 2011, לקראת הכנס השנתי ה - 23

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation צמצום עוני: מהבנת הבעיה למרחבי הפתרון פברואר, 2017 אז כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? כמה אנשים חיים בעוני בישראל? קו העוני של הביטוח הלאומי )עוני יחסי( 1.712 מיליון 21.7% כמה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תאוריות של התערבות במשפחה - 3669 תאריך עדכון אחרון 12-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל

הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשעה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני ניהול וארגון מערכות חינוך באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הל הנחיות לבניית מערכת- ניהול שנה א', שנת-הלימודים תשע"ה סמסטר א ברוכים הבאים לתואר השני "ניהול וארגון מערכות חינוך" באקדמית גורדון. לפניכם מערכת שעות הלימוד לשנה א'. במערכת משובצים מספר שיעורי בחירה, חלקם

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה תואר שני M.A. בהתנהגות ופיתוח ארגונים בית ספר אריסון למנהל עסקים בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה 2020-2019 דבר ראשת התכנית מתעניינים ומתעניינות יקרים, ארגונים הם חלק חשוב מן החברה שבה אנו חיים. כולנו מקיימים

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מדיניות רווחה בפרספקטיבה השוואתית - 3818 תאריך עדכון אחרון 14-11-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:עבודה סוציאלית השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד