הכלכלית לראשון לציון בע"מ

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הכלכלית לראשון לציון בע"מ"

תמליל

1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1

2 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב התחייבות דיירים - הסכם הביצוע נספחים א' לב' להסכם הביצוע 2

3 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 החברה הכלכלית לראשון- לציון בע"מ )להלן: "הכלכלית"( מזמינה בזאת הצעות מקבלנים, להיכלל במאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק מבנים, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 על כל תיקוניה בראשון לציון ( להלן: "תמ"א 38"(, בהתאם לתנאי הקול קורא )להלן: "קול קורא"(. עיון במסמכי הקול קורא ניתן לעיין במסמכי הקול קורא על נספחיו במשרדי הכלכלית ברחוב ירושלים 2, ראשון לציון, החל מיום , אצל מזכירת מנהל תחום תמ"א 38 גב' עטרה רוזנבלום, בבניין הכלכלית, קומה 4 בטלפון שלוחה 6. את תנאי הסף ניתן לראות באתר הכלכלית. תשלום לצורך קבלת מסמכי הקול קורא את מלוא מסמכי הקול קורא ניתן לרכוש בתמורה לסך של 1,500 בתוספת מע"מ כדין במזומן או בשיק, לפקודת החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ במועד קבלת מסמכי הקול קורא. סך זה לא יוחזר בשום מקרה. מובהר, כי רכישת מלוא מסמכי הקול קורא על ידי המציע, הינה תנאי להשתתפות בקול קורא. כנס מציעים כנס מציעים יערך ביום ג' בתאריך בשעה 13:00, במשרדי הכלכלית ברח' ירושלים 2 בקומה 6, בו תשיב הכלכלית בין היתר לשאלות המציעים. שאלות והבהרות המציעים רשאים לפנות אל הכלכלית בבקשה לקבלת הבהרות ו/או תשובות לשאלות בקשר למסמכי הקול קורא, אך ורק באמצעות פנייה בדוא"ל אל למר גבי ארד, מנהל תחום תמ"א 38 בכלכלית שתוגש עד ולא יאוחר מיום בשעה 14:00 )יש לוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר קבלה(. מועד הגשת ההצעות את ההצעות יש למסור, על פי ההנחיות בגוף מסמכי הקול קורא, במסירה ידנית בלבד לתיבת הקול קורא במשרדי הכלכלית שברח' ירושלים 2 בראשון לציון קומה 6, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38" עד ולא יאוחר מיום ד' בתאריך בשעה 14:00. תנאי סף על מגישי ההצעות לעמוד בתנאי הסף כמפורט במסמכי הקול קורא על נספחיו. שיקול דעת הכלכלית קול קורא זה אינו מהווה מכרז בהתאם לדיני המכרזים, ולא יחולו עליו דיני המכרזים. הכלכלית אינה מחויבת לאף אחת מן ההצעות שתוגשנה ותהא רשאית לבחור את ההצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח הקול קורא המחייב הינו הנוסח אשר יירכש על ידי המציע מהכלכלית. הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לתקן, לשנות, להוסיף או לבטל את הקול קורא או חלק מסעיפיו, ולא תישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בשל בחירתו ו/או אי בחירתו. ט.ל.ח. בברכה, ניצן פלג מנכ"ל הכלכלית 3

4 1. כללי עיריית ראשון לציון )להלן:"העירייה"( מעוניינת להסדיר את חיזוקם ועיבויים של מבנים המצויים בתחום העיר ראשון לציון במסגרת תוכנית מתאר ארצית 38 על כל תיקוניה )להלן: "תמ"א 38"(, ולשם כך הסמיכה את החברה הכלכלית לראשון- לציון בע"מ )להלן: "הכלכלית"( לטפל בכל נושא חיזוק ועיבוי המבנים, במסגרת תמ"א 38 ובכלל זה חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה בבתים משותפים בעיר ראשון - לציון כאמור בתנאי קול קורא זה על נספחיו. לפיכך הכלכלית מזמינה בזאת הצעות של קבלנים להיכלל במאגר קבלנים לצורכי ביצוע עבודות חיזוק, עיבוי, שדרוג ותוספות בנייה בבתים משותפים במסגרת הוראות תמ"א 38, באופן ובתנאים המפורטים במלוא מסמכי הקול קורא על נספחיו. לצורכי קידום הפרויקט וביצוע הוראות תמ"א 38 אל הפועל, ועוד בטרם פרסום קול קורא זה, החלה הכלכלית בהתקשרות עם אנשי המקצוע רלוונטיים לצורך הוצאת היתר בניה בתנאים לאותם בתים משותפים אשר עמדו בדרישות הוראות תמ"א, 38 בשיתוף מלא עם הדיירים, והתקשרה לצורך כך בין היתר אך לא רק עם אנשי מקצוע לצורך בדיקת היתכנות הנדסית, אדריכלית, כלכלית ומשפטית וכיוצ"ב. עם בחירת אנשי המקצוע הרלוונטיים, כאמור לעיל, לבקשת נציגות הבתים המשותפים החלה הכלכלית בהתקשרות עם דיירי הבית המשותף, על מנת להביא לידי מימוש הוראות תמ"א 38 בסיוע ובהנחיית הכלכלית, כאשר הכלכלית החלה זה מכבר בפעולות להגשת תכניות לצורך קבלת היתר בנייה בתנאים לחיזוק ועיבוי הבית המשותף מועדת המשנה לתכנון ובנייה תוך ניצול זכויות הבנייה מכוח הוראות תמ"א 38, ו/או תב"ע קיימת מאושרת. בתמורה לעיבוי וחיזוק, שדרוג ובניית תוספות, לרבות עמידה בכל תנאי ההסכם והמפרט הטכני שיחתם בין המציע לבעלי הזכויות הרלוונטיים, יזכה המציע לזכויות הבנייה בגין חיזוק ועיבוי הבית המשותף בהתאם להוראות תמ"א 38, ו/או כל תב"ע קיימת מאושרת כפי שהתבקש בבקשה להיתר אשר הוגשה על ידי הכלכלית, בכפוף ובהתאם להיתר בתנאים. ברכישת קול קורא זה על נספחיו, מסכימים ומאשרים המציעים באופן מפורש ובלתי חוזר כי מלוא המסמכים והנספחים המצורפים לקול קורא זה ללא יוצא מן הכלל, ובפרט המפרט הטכני העקרוני )להלן המוקדמות"(, אינם סופיים, וכי המסמכים והנספחים ובפרט המפרט הטכני הסופי והשלם יקבעו בהתחשב בנתונים הספציפיים של כל פרויקט ופרויקט בפני עצמו ובהתחשב במפרט הטכני הייעודי של כל פרויקט בהתאם לנדרש. ביצוע עבודות החיזוק לרבות עמידה בהוראות המפרט הטכני יעשו בהתאם להוראות הסכם ביצוע תמ"א 38 על נספחיו )להלן: "הסכם ביצוע"(. המציעים אשר יכללו במאגר הקבלנים, היכללותם במאגר הקבלנים תהא לתקופה של 36 חודשים בלבד, ובהסכמתה הבלעדית של הכלכלית. למען הסר כל ספק, מובא לידיעת המציעים אשר יכללו במאגר הקבלנים, כי הכלכלית רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף או לגרוע קבלן ממאגר הקבלנים ובלי שלמציע כלשהוא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בגין כך. הכלכלית רשאית להאריך את התקופה הנ"ל ל- 24 חודשים נוספים על פי שיקול דעתה הבלעדי. הכלכלית תהא רשאית, אך לא חייבת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי מסיבות שינומקו, לקבוע כי פרויקט אחד יכלול יותר מבית משותף אחד ואשר יכלול לפחות 2 בניינים סמוכים או צמודים ויימסר לביצוע כפרויקט אחד על אף שמדובר ביותר מבית משותף אחד )להלן "פרויקט משותף"( זאת על פי תהליך הבחירה כמפורט בקול קורא על נספחיו יצוין ויודגש כי בתהליך לבחירת מציעים למאגר הקבלנים לבניית "פרויקט משותף", יוכלו להשתתף אך ורק קבלנים העומדים בתנאי סף מוגברים כמוגדר בקול קורא על נספחיו. 4

5 במקרה של סתירה או דו משמעות בין מסמכי הליך קול קורא זה, לבין כתב ההתחייבות ו/ או הסכם הביצוע על נספחיו ו/או כל מסמך רלוונטי אחר, תגבר ההוראה המאוחרת שבהסכם הביצוע ו/או, תגבר ההוראה המטיבה עם בעלי הזכויות, לפי פרשנותה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של הכלכלית. הכלל הפרשני לפיו יפורש מסמך כנגד מנסחו, וכן סעיף 25 )ב 1 ( לחוק החוזים חלק כללי, בדבר העדפת פירוש כנגד הצד שהייתה לו עדיפות בעיצוב תנאי החוזה, לא יחולו על פירוש מסמכי הקול קורא ועל הסכם הביצוע על נספחיו, והמשתתף בהליכים אלו נותן הסכמתו לכך בעצם השתתפותו. מובהר בזאת כי על אף האמור לעיל, למשתתפים בקול קורא לא תהא כל זכות מכל סוג ומין שהוא כנגד הרשות המקומית ראשון לציון ו/או כנגד הכלכלית ו/או מי מטעמם, והם לא יהיו זכאים או רשאים לדרוש מגופים אלו כל דרישה, או להגיש כנגדם כל תביעה, בקשר לשלב הקול קורא הזה ו/או לכתב התחייבות ו/או להסכם ביצוע על נספחיו, ו/או בקשר אליהם, וכל משתתף בקול קורא מאשר בעצם השתתפותו בקול קורא את הסכמתו לתנאי יסודי זה. למען הסר ספק מובהר כי תאור העבודות המפורט לעיל הנו כללי בלבד, ונתון לשינוים, וכי פירוט מדויק ומחייב, ובכלל זה התחייבויות שונות ופרטניות של הקבלן יתפרסמו במסגרת כל הסכם והסכם לגבי כל בניין ובניין בנפרד, ויחתמו במידת הצורך בנספח השינויים הצעת והצהרת המשתתף בדבר הקול קורא ותנאיו השונים מצ"ב כנספח א' לקול קורא. יובהר כי דיירי הבניין הוחתמו על ידי הכלכלית על כתב התחייבות והצהרה בלתי חוזרת אשר דוגמתו מצ"ב כנספח ב' לקול קורא. יצוין ויודגש כי הסכם הביצוע על נספחיו, כולל בין היתר עיבוי וחיזוק בית משותף, בניית מרפסות ו/או ממ"ד לכל דירה בבית המשותף, בניית פיר מעלית והקמת מעלית, שיפוץ כללי של חדר המדרגות, שיפוץ כללי של כל קירות החוץ בבית המשותף לרבות החלפת ו/או התקנת אריחים ו/או ארונות חשמל, החלפת כל התריסים בקירות החיצוניים, שיפוץ כללי לגינת הבית המשותף, הקמת חניות, החלפת ושיפוץ צנרת ביוב, גז, תקשורת ומים ראשי עד לחיבור לבתי הדיירים וכיוצ"ב יובהר כי הרשימה לעיל הינה חלקית בלבד, ורשימת העבודות הסופית תיקבע כאמור בהסכם הביצוע על נספחיו בנפרד בהתאם למפרט הטכני. הסכם הביצוע מצ"ב כנספח ג' לקול קורא. 2. תיאור ההליך ההליך המפורט בקול קורא זה ובנספחיו מגדיר את התנאים הנדרשים מהמציעים כדי להיכלל במאגר הקבלנים ובהמשך את אופן בחירתם על ידי בעלי הזכויות וההתקשרות עימם לביצוע תמ"א 38 בתחומי הרשות המקומית ראשון לציון. הזכות להשתתף בקול קורא תוגבל למציעים אשר יעמדו בתנאי הסף כמפורט בקול קורא על נספחיו. לאחר סיום שלב בחינת המציעים העומדים בתנאי הסף תערוך הכלכלית רשימת מציעים על פי שיקול דעתה הבלעדי למאגר הקבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג, ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38. הכלכלית תעמיד לרשות נציגות בעלי הזכויות )להלן "הנציגות"(, את רשימת הקבלנים המופיעה במאגר הקבלנים שעברו בהצלחה את תנאי הסף לפי הקול קורא על נספחיו, פרויקט יחיד ופרויקט בהתאם להיקף העבודות להם הם משתייכים, בשתי קבוצות משותף

6 נציגות בעלי הזכויות תבחר על פי שיקול דעתה מתוך מאגר הקבלנים מספר קבלנים, אשר יתבקשו להציג בפני נציגות בעלי הזכויות מצגת בדבר ניסיונם ויכולתם להקים את הפרויקט בעבור בעלי הזכויות )להלן "הקבלנים המציגים"(..2.5 עם בחירת הקבלנים המציגים יתקיים סיור במועד שיקבע על ידי הכלכלית בבניין בעלי הזכויות בנוכחות בין היתר נציגות בעלי הזכויות, נציגי הכלכלית, עו"ד הדיירים והקבלנים המציגים. הכלכלית תעביר לקבלנים המציגים את הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לרבות תכניות הבניה, הוצאות התשלום הספציפיות לפרויקט לרבות הוצאות אנשי המקצוע כהגדרתו בקול קורא זה, ואת פרוטוקול הועדה אשר קבעה את התנאים להיתר )להלן "מסמכי הכנה לכנס מציגים"(, לצורך הכנת מצגת מתאימה על ידי הקבלנים המציגים לנציגות בעלי הזכויות 21 יום לפני מועד כנס המציגים. במועד ובמיקום שיקבעו על ידי הכלכלית ובנוכחות בין היתר בעלי הזכויות, נציגי הכלכלית, עו"ד דיירים, יציגו הקבלנים המציגים בפני נציגות בעלי הזכויות מצגת בדבר ניסיונם ויכולתם להקים את הפרויקט הספציפי בבניין בעלי הזכויות באותו מועד ולאחר שהקבלנים המציגים יציגו את המצגת מטעמם, נציגות בעלי הזכויות תחליט באופן עצמאי מיהו הקבלן הנבחר מתוך הקבלנים המציגים, אלא אם כן, תחליט הנציגות שלא לבחור אף אחד מהקבלנים המציגים, ובמקרה זה תינתן להם האפשרות להיפגש עם מספר קבלנים מציגים נוספים שייבחרו על ידי הנציגות מתוך מאגר הקבלנים )שלגביהם יחול אותו תהליך כמפורט לעיל(, ובסוף המפגש עם הקבוצה השנייה של הקבלנים המציגים תכריע הנציגות על זהות הקבלן הנבחר )להלן "הקבלן הנבחר"(. יובהר כי לנציגות יש שיקול דעת להחליט על מתן אפשרות לתיקון טעויות ו/או קבלת הבהרות על ידי הקבלנים המציגים. לאחר קבלת ההחלטה על ידי נציגות הדיירים יודיע עו"ד הדיירים לקבלן הנבחר על היבחרו, ויקבע מועד לחתימה על הסכם הביצוע. הקבלן הנבחר מתחייב לחתום על הסכם הביצוע בהתאם ובכפוף להוראות קול קורא זה על נספחיו, לא יאוחר מ - 7 ימים מיום הודעת עו"ד הדיירים על היבחרו כקבלן נבחר. תוך 30 יום מיום חתימת הקבלן הנבחר על הסכם הביצוע בהתאם ובכפוף להוראות קול קורא זה, תפעל הכלכלית להחתים לפחות 66% מכלל בעלי הזכויות על ההסכם ביצוע. קבלת היתר הבנייה הקבלן מתחייב כי לא יאוחר מ 120 יום ממועד חתימת הקבלן על הסכם הביצוע ונספחיו וחתימת 66% מהדיירים על הסכם הביצוע, ימציא לידי המפקח דיירים ועוה"ד דיירים היתר בנייה כדין לאחר תשלום מלוא האגרות, ההיטלים וההוצאות הנדרשות לא ניתן היתר במסגרת המועדים הנ"ל, יהיה בכך משום הפרה יסודית של ההסכם, שאם לא תתוקן בפרק זמן של עד 60 יום נוספים, יהיו הדיירים רשאים לבטל את ההסכם, והתשלומים ששילם הקבלן כתשלום ההוצאות והתקורות לכלכלית יהוו פיצוי מוסכם לכלכלית. סעיף זה יחשב משום התחייבות לטובת צד ג'. יצוין מפורשות כי ככל שיהא צורך בכך בתקופה המופרטת לעיל ובמקביל, יפעלו הדיירים באמצעות ב"כ הדיירים אל מול הדיירים הסרבנים. תוך 14 יום ממועד מתן היתר הבנייה, ובטרם מתן צו התחלת עבודה מתחייב הקבלן להמציא לכלכלית את ערבות הביצוע ופוליסת הביטוח, כמפורט בהוראות הסכם זה על נספחיו. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת כי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לעלות על הקרקע בטרם קבלת צו התחלת עבודה. 6

7 הקבלן יבצע את העבודות באופן רצוף ככל הניתן וישלים את ביצוע העבודות על פי הסכם זה על נספחיו )לפרויקט יחיד( לא יאוחר מאשר 20 חודשים מיום קבלת היתר הבניה ו 18 חודשים מיום תחילת ביצוע העבודות ועד לסיום העבודות כמפורט בסעיף ההגדרות. למספר בניינים ו/או בהיקפים שונים יקבע לוח זמנים שונה בהתאמה. על אף האמור לעיל, מוסכם כי דחייה בהשלמת העבודות לפי הסכם זה על נספחיו למשך של 60 יום, מעבר לתקופה האמורה לעיל, לא תהווה הפרה של הסכם זה. לא יאוחר מ 14 יום מיום קבלת צו התחלת עבודה ממפקח דיירים באמצעות עו"ד דיירים ועל בסיס המועדים המפורטים לעיל יכין הקבלן לוח זמנים בשיטת גנט. הקבלן יעדכן את לוח הזמנים מידי שבועיים לפחות וישלח עותק מעודכן למפקח דיירים, לעו"ד דיירים, ולנציגות דיירים בדואר אלקטרוני. למען הסר ספק, במסגרת לוח הזמנים כמפורט לעיל בהסכם זה יקבעו אבני דרך אשר יהיו כמפורט בנספח ה' אשר יצורף על ידי הקבלן ועל בסיס פרק המוקדמות ובאישור מפקח הדיירים. בנספח זה מפורט לוח הזמנים לביצוע כלל עבודות החיזוק והבנייה בפרויקט מתחילתן ועד סופן כנדרש בהסכם החל ממתן צו תחילת עבודות. הקבלן יפרט את צפי הפעילויות בתחום התכנון והביצוע מתחילת הפרויקט ועד סיומו על כל שלביו כמקובל בענף. לוח הזמנים כפוף לכוח עליון עד לסיום העבודות כהגדרתן בסעיף ההגדרות. יצוין מפורשות כי תחילת עבודה בפרויקט תתבצע לא יאוחר מ 60 עבודה. יום מקבלת צו התחלת בכל מקרה של סתירה בקול קורא ו/או הסכם הביצוע ו/או הנספחים המצורפים ו/או בין הוראה מהוראות הקול קורא ולהסכם הביצוע ונספחיו, תגבר ההוראה המיטיבה עם הכלכלית ו/או עם בלי הזכויות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הכלכלית. עיון ורכישת מסמכי ההזמנה ניתן לעיין במסמכי ההזמנה והקול קורא )ללא תשלום( בכלכלית אצל מזכירת מנהל תחום תמ"א - 38 עטרה רוזנבלום, בבניין הכלכלית, קומה 4 בטלפון שמספרו שלוחה 6 או באתר הכלכלית. את מלוא מסמכי הקול קורא ניתן לרכוש בתמורה לסך של 1,500 בתוספת מע"מ כדין במזומן או בשיק, לפקודת הכלכלית לראשון לציון בע"מ במועד קבלת מסמכי הקול קורא. סך זה לא יוחזר בשום מקרה. מובהר, כי רכישת מלוא מסמכי הקול קורא על ידי המציע, הינה תנאי להשתתפות בקול קורא. מבלי לגרוע מכלליות האמור בקול קורא זה, המציע מצהיר ומאשר כי עם הגשת הצעתו לקול קורא זה הוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או בקשה ו/או השגה כלפי עיריית ראשון לציון ו/או הכלכלית, בנסיבות בהן הליך הקול קורא יבוטל מכל סיבה שהיא לרבות ביוזמת הכלכלית ולרבות בשל אי קבלת כל אישור ו/או הסכמה אחרים הנדרשים לפי דין, נוהג או נוהל ציבורי אחר ו/או בשל כל סיבה אשר הכלכלית תמצא לנכון. תנאי סף לביצוע תמ"א המשותפים )להלן "בית משותף יחיד"([. 38 בבית משותף יחיד ])בית שיש בו שתי דירות או יותר והוא נרשם בפנקס הבתים הכלכלית תבחן את המציעים בקול קורא זה על פי תנאי הסף המפורטים בקול קורא זה ובנספחיו. יובהר כי, רשאים לגשת לקול קורא זה יחידים או תאגידים העומדים בכל התנאים הבאים במצטבר ולא באמצעות צד ג', ואשר יוכיחו באמצעות מסמכים ובשיקול דעתה המוחלט של הכלכלית כי מסמכים אלו מספיקים לעמידה בתנאי הסף, כדלקמן כתנאי מקדים, כל מציע מתבקש להציג כחלק מהצעתו לכלכלית דו"ח D&B מעודכן )או חברה אחרת דומה( לצורך הצגת יכולתו וניסיונו הכלכלי. 7

8 משתתף שנבחר להיכלל במאגר הקבלנים מחויב להודיע לכלכלית על שינויים העשויים להשפיע על עמידתו בתנאי הסף בכל זמן שהוא. משתתף שהינו אדם פרטי המשתתף הינו תושב ישראל. המשתתף הינו קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט והתקנות, הצווים הכללים שעל פיו, בהיקף ובסיווג מתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים לצורך ביצוע העבודות נשוא הקול קורא, על כל חלקיהן. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על המציע להיות קבלן רשום בענף 300, קבוצה ג' ובהיקף 3 לפחות המשתתף ביצע והשלים עבודות קבלניות קודמות אשר ניתן בעניינן טופס 4 בארבע השנים שקדמו למועד פרסום הקול קורא כדלקמן: )אכלוס( בניית 25 יחידות דיור )בין אם בפרויקט אחד ובין אם במספר פרויקטים במצטבר(. ולחלופין: ביצע כקבלן ראשי עבודות עיבוי וחיזוק מבנים, בנייה וגמר מכוח הוראות תמ"א 38 בבניין מגורים אחד לפחות או לחילופין הינו בונה 2 בנייני מגורים במסגרת תמ"א 38 והוא מצוי בשלב עבודות גמר בדירות הקבלן לאחר שסיים את עבודות החיזוק לבניינים הקיימים. המשתתף לא הורשע בעבר בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א למשתתף אישור על איתנות פיננסית מאת מוסד בנקאי מוכר המציג מקורות עצמאיים בהיקף כספי כולל של לפחות 3,000,000 )במילים: שלושה מיליון ( כמפורט להלן: יובהר כי ההיקף הכספי המוכח בפרויקט יחיד יהיה בסך מיליון נזיל בבנק אשר יוכח עם הגשת קול קורא זה, וכן ובנוסף 2 מיליון נוספים במסגרת אשראי בנקאית בלתי מנוצלת וזאת 21 ימים לפני פגישת המציעים, וכן ובנוסף הצהרת רו"ח בדבר היקף עסקאות וצפי הכנסות. משתתף המעוניין להיכלל ברשימת המאגר "בפרויקט משותף" יצטרך לעמוד בתנאים המפורטים בסעיפים עד ובכפוף לשינוי המפורט להלן: למשתתף אישור על איתנות פיננסית מאת מוסד בנקאי מוכר המציג מקורות עצמאיים בהיקף כספי כולל של 6,000,000 )במילים: שישה מיליון ( כמפורט להלן: יובהר כי ההיקף הכספי המוכח בפרויקט משותף יהיה בסך 2 מיליון נזיל בבנק אשר יוכח עם הגשת קול קורא זה, וכן ובנוסף 4 מיליון נוספים במסגרת אשראי בנקאית בלתי מנוצלת וזאת 21 ימים לפני פגישת המציעים, וכן ובנוסף הצהרת רו"ח בדבר היקף עסקאות וצפי הכנסות. משתתף שהינו שותפות השותפות רשומה כדין ברשם השותפויות השותפות עונה על דרישות הסף הקבועות בסעיפים לעיל במקרה של פרויקט משותף, השותפות עונה לדרישות הסף בסעיפים וסעיף לעיל. 8

9 כל אחד מהשותפים לא הורשע בעבר בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א יובהר, כי במצב של שותפות, די בכך שאחד השותפים יעמוד בתנאי הסף. משתתף שהינו חברה החברה רשומה כדין ברשם החברות, ולחברה אין חובות לרשם החברות ו/או לא הוכרזה על ידי רשם החברות כחברה מפרת חוק החברה עונה על דרישות הסף הקבועות בסעיפים לעיל ובמקרה של פרויקט משותף החברה עונה על דרישות הסף לרבות סעיף בהתאמה המנהל הכללי של החברה ובעלי זכויות החתימה לא הורשעו בעבר בעבירה פלילית מסוג עוון או פשע, זולת אם חלפה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א מציעים אשר יעמדו בתנאי הסף כמוגדר לעיל, יכללו במאגר הקבלנים לביצוע בית משותף יחיד, או לביצוע פרויקט משותף. למען הסר ספק קבלנים שיכללו במאגר קבלנים לביצוע פרויקט משותף יכללו גם במאגר הקבלנים לביצוע בית משותף יחיד. יודגש, כי עצם היכללותו של המציע במאגר הקבלנים אין פירושו שבהכרח הקבלן יועסק ע"י אחד ו/או יותר מבעלי הזכויות בפרויקטים נשוא קול קורא זה אופן הגשת ההצעה על המשתתף למלא את כל הפרטים הטעונים מילוי בכל מסמכי קול קורא זה על נספחיו לרבות מסמכי תנאי הסף. המשתתף יחתום בחותמת ובראשי תיבות של מורשי החתימה מטעמו על כל עמוד ועל כל מסמך הכלול במסמכי קול קורא זה על נספחיו, לרבות מסמכי תנאי הסף ו/או מסמכי הבהרות ו/או על המענה לשאלות שימסרו למשתתפים ו/או פרוטוקול כנס המשתתפים, ו/או על כל מסמך אחר הדרוש לחתימת המשתתפים. מקומות בהם צוין מקום החתימה המיועד בדפוס יחתמו בשם מלא ובמקרה שהמשתתף הינו תאגיד או שותפות, בליווי חותמת המשתתף ועל פי זכויות החתימה של התאגיד או השותפות ע"י מורשיי החתימה של התאגיד או השותפות, וחתימתם תאושר ע"י עו"ד. המשתתף רשאי לצרף מסמכים רלוונטיים ו/או אישורים ו/או אסמכתאות שלדעתו נדרשים על מנת להבטיח הצגה מיטבית של הצעתו. המשתתף המציע הצעה ואשר שינה מסיבה כלשהיא את סדר הדפים ו/או הוסיף ו/או החסיר דפים מההצעה כמצ"ב. הצעתו יכולה להיפסל רק מסיבה זו, ובכל מקרה יכתוב באופן מפורש בעמוד הראשון להצעתו אילו דפים הוסיף ו/או החסיר ו/או שינה וינמק את השינוי שביצע. כל מסמכי קול קורא זה החתומים וכל יתר המסמכים הנדרשים מאת המציע, ימסרו במעטפה סגורה, את ההצעות יש למסור, על פי ההנחיות בגוף מסמכי הקול קורא, במסירה ידנית בלבד לתיבת הקול קורא במשרדי הכלכלית שברח' ירושלים 2 בראשון לציון קומה 6, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א " 38 עד ולא יאוחר מיום ד' בתאריך בשעה 14:00. כמו כן, לא תתקבלנה הצעות שתשלחנה בדואר או שתימסרנה לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל. מובהר בזאת והמציעים נותנים את הסכמתם הבלתי חוזרת כי הגשת ההצעה מהווה ראיה חלוטה לכך שהמציע קרא את כל האמור במסמכי קול קורא זה על נספחיו

10 במלואם, הבין את תוכנם, ואת ההשלכות המשפטיות והכלכליות הכרוכות בהן, ולצורך כך אף התייעץ עם כל אנשי המקצוע הרלוונטיים לרבות יעוץ משפטי, אדריכלי, הנדסי, שמאי וכד', הבין אותם והוא מסכים להם ללא כל סייג. מבלי לגרוע מהאמור על כל מציע לבצע הערכה עצמאית משלו בכל הקשור למידע הרלוונטי המופיע בקול קורא ו/או לפרויקטים מכוח קול קורא זה, וייטול על עצמו כל חקירה נוספת שהמציע יהיה סבור שהיא נחוצה או מתאימה בליווי יועצים משלו וברכישת קול קורא זה הוא נוטל על עצמו את כל הבדיקות הנחוצות לצורכי השתתפות בפרויקט תמ"א 38. הכלכלית לא תחזיר ולא תשפה ולא תשתתף בשום צורה בהוצאות כלשהן של המציעים או מי מטעמם, הכרוכות בהכנת ההצעה ובהגשתה ו/או בהשתתפות קול קורא זה, מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מהכלל. מבלי לפגוע ו/או לגרוע מההוראות המפורטות בקול הקורא זה על נספחיו ולשם הנוחות בלבד, רצ"ב הרשימה המפורטת לצורך הגשת ההצעה: א. מלוא חוברת הקול קורא זה על נספחיה ללא יוצא מן הכלל, כפי שנמסר לידי המציע בעת רכישת החוברת, חתום על ידי מורשה החתימה של המציע בצירוף חותמת חברה במידת הצורך. ב. צילום תעודת התאגדות החברה נאמן למקור ג. אישור תקף על היות המציע קבלן רשום כדין ד. רישיון סיווג הקבלן ה. כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים ו. אישור עדכני של מורשה החתימה מטעם החברה כדין ז. פרוטוקול עדכני של מורשה החתימה כדין ח. תצהיר בדבר העדר הרשעות ט. אישור איתנות פיננסית מאת מוסד בנקאי מוכר י. דו"ח D&B או חברה אחרת דומה יא.רשימת פרויקטים מפורטת לרבות צירוף פרטי נציגויות הדיירים יב. פירוט צוות המציע וניסיונם יג. פירוט ניסיון קודם למען הסר ספק, יצוין מפורשות כי אין לפרק את חוברת הקול קורא על נספחיה. כמו כן יצוין כי מסמכים נוספים אותם המציע נדרש להגיש בהתאם להוראות קול קורא זה יצורפו בנפרד אך באותה מעטפה. למען הסר ספק, יובהר כי מסמכים אלו הינם הכרחיים, והינם תנאי סף להכללות הקבלן במאגר הקבלנים, וללא המצאת מסמכים אלו, הכלכלית לא תוכל להציע בפני דיירים לבחור את הקבלן כקבלן מציג, לקראת היבחרו כקבלן נבחר. 5. כנס מציעים כנס מציעים יערך ביום ג' בתאריך בשעה 13:00, במשרדי הכלכלית ברח' ירושלים 2 בקומה 6, בו תשיב הכלכלית בין היתר לשאלות המציעים. שאלות והבהרות המציעים רשאים לפנות אל הכלכלית בבקשה לקבלת הבהרות ו/או תשובות לשאלות בקשר למסמכי הקול קורא, אך ורק באמצעות פנייה בדוא"ל אל מר גבי ארד, מנהל תחום תמ"א 38 בכלכלית שתוגש עד ולא יאוחר מיום בשעה 14:00 )יש לוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר קבלה(. מועד הגשת ההצעות 10

11 את ההצעות יש למסור, על פי ההנחיות בגוף מסמכי הקול קורא, במסירה ידנית בלבד לתיבת הקול קורא במשרדי הכלכלית שברח' ירושלים 2 בראשון לציון קומה 6, במעטפה סגורה נושאת ציון "קול קורא בחירת מאגר קבלנים לביצוע חיזוק, שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38" עד ולא יאוחר מיום ד' בתאריך בשעה 14:00. אין באמור לעיל כדי לגרוע מסמכות הכלכלית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את לוח הזמנים כאמור. 6. סתירות ו/או אי התאמות בהנחה וימצא בית משפט מוסמך כי סעיף או סעיפים במסמכי הקול קורא, או חלקי סעיף או חלקי סעיפים במסמכי הקול קורא ו/או נספחיו, אין להם תוקף, או שהם בטלים, או שלא ניתן לאוכפם, לא יהא בכך כדי לפגוע בשאר סעיפי או בחלקי סעיפי מסמכי הקול קורא, אשר יוותרו תקפים ומחייבים לכל דבר ועניין בכפוף לשיקול דעתה של הכלכלית לתקנם ו/או לשנותם ו/או לבטל קול קורא זה בהתאם להוראות הדין. בכל מקרה של סתירה בקול קורא ו/או הסכם הביצוע ו/או הנספחים המצורפים ו/או בין הוראה מהוראות הקול קורא ולהסכם הביצוע ונספחיו, תגבר ההוראה המיטיבה עם הכלכלית ו/או עם בלי הזכויות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הכלכלית בקשות להבהרות המציעים רשאים לפנות אל הכלכלית בבקשה לקבלת הבהרות ו/או תשובות לשאלות בקשר למסמכי הקול קורא, אך ורק באמצעות פנייה בדוא"ל אל מר גבי ארד, מנהל תחום תמ"א 38 בכלכלית שתוגש עד ולא יאוחר מיום בשעה 14:00 )יש לוודא קבלת דוא"ל חוזר המאשר קבלה(. תשובות ו/או הבהרות תימסרנה במידת הצורך לכל המשתתפים במועד כנס המציעים ו/או במועד מאוחר יותר בכתב בלבד, מסמכי התשובות יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי הקול קורא ויחולו עליהם הוראות קול הקורא על נספחיו לפי ההקשר והעניין. הכלכלית תהא רשאית שלא להתייחס לפניות להבהרות ו/או השגות, או חלקן. במידה ואין כל התייחסות מאת הכלכלית לפנייה ו/או השגה לפניה ו/או השגה עד למועד שנקבע לצורך הגשת ההצעות יראו בכך דחיית פניית המציע. משתתף שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי הבהרות, שגיאות, אי התאמות, טעות מכל מין וסוג שהוא ללא יוצא מין הכלל הזכות לביצוע שינויים ושמירת זכויות הכלכלית רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הליך קול קורא זה ו/או נספחיו כולם ו/או מקצתם, מכל סיבה שהיא ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לבצע כל שינוי אחר אשר תמצא לנכון, ובכלל זה לשנות את התנאים לביצועו ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאי סף ו/או תנאים נוספים לעמידת המציע בתנאי הסף, ככל שהכלכלית תמצא לנכון לבצע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין בתיאור קול קורא זה על נספחיו ו/או במסירת המידע הכולל במסמכי ההזמנה, או שיימסר מכוחם בכל מועד שהוא, בכדי להטיל על הכלכלית ו/או מי מטעמה חבות ו/או אחריות בגין המידע ו/או השימוש בו. יובהר כי אין בהזמנה זו משום התחייבות כלפי המציעים להיכלל במאגר מסמכי ההזמנה ו/או כל המידע המצורף לו תמ"א 38 נשוא קול קורא זה, נמסר על ידי הנחיית המציע בלבד. בכל צורה שהיא בקשר לביצוע פרויקט הכלכלית בתום לב מוחלט והכל לצורך

12 1. סמכויות הכלכלית בהקמת וניהול מאגר הקבלנים הכלכלית תבדוק את המסמכים שהוגשו לצורך הוכחת העמידה בתנאי הסף, ותכריע בדבר עמידתם של המציעים בדרישות הקול קורא על נספחיו ובדבר עמידתו של כל מציע בדרישות תנאי הסף. הצעות אשר תעמודנה בתנאי הסף ובהוראות קול קורא זה על נספחיו יכללו במאגר הקבלנים בהתאם לאמור בהוראות קול קורא זה על נספחיו. הכלכלית תהיה רשאית לפסול הצעה של מציע, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, עולה החשש כי המציע לא יהא מסוגל לבצע את הפעולות המנויות בקול קורא זה על נספחיו לרבות חוסר יכולת ביצוע הפרויקט כנדרש ו/או הגיש הצעתו או חלק ממנה בדרך תחבולה ו/או בחוסר תום לב ו/או אם סברה הכלכלית כי ראוי לפסול הצעה מסיבות הנוגעות לתקנות הציבור ו/או שלומו ו/או בטחונו ו/או מכל סיבה סבירה אחרת הנהוגה על פי הדין. לחברה הכלכלית זכות בלתי מותנית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול ו/או לדחות הצעתו ו/או לגרוע של מועמד אשר לגביו היה לכלכלית ו/או לעיריית ראשון לציון לרבות האורגנים בשליטתה ניסיון רע ו/או כושל במהלך השנים האחרונות, לרבות מקרה של הפרת חוזה, חשד לפלילים ו/או מרמה ו/או גניבה ו/או אי שביעות רצון מעבודתו, ו/או תביעות ו/או טענות/או דרישות ו/או בקשות בלתי סבירות אשר הביאו לכישלון ו/או עיכוב ו/או דחיית ביצוע פרויקט כלשהוא. הכלכלית תהיה רשאית לפסול מציע או לגרוע אותו ממאגר הקבלנים מחמת ניגוד עניינים לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה סתירה ו/או פגיעה בהתחייבויות אחרות של מי מהצדדים ו/או מי מטעמם ו/או מטעמם כלפי צדדים שלישיים, בכל עניין בהתאם לשיקול דעתה של הכלכלית. למען הסר כל ספק יצוין ויובהר כי בהתקיימות אחת האפשרויות המנויות להלן, אך לא רק, בכל שלב בהליך בחינת מציע להיכלל במאגר הקבלנים ו/או בשלב מאוחר יותר יוכלו להביא לפסילת המציע המפר: פתיחת הליכי פירוק או הליכי פשיטת רגל או כינוס נכסים, כנגד מציע, ולאחר שהות אשר העניקה הכלכלית למציע להביא לביטול ההליכים כנגד המציע. הרשעת המציע בעבירה שיש עמה קלון ו/או עברה מסוג מרמה והפרת אמונים ו/או בכל עברה אחרת שיש עמה לדעת הכלכלית כדי להשליך על יושרו ו/או אמינותו של המציע. הקביעה האם העבירה תואמת את האמור לעיל תעשה על פי שיקול דעתה המוחלט של הכלכלית. הפרה יסודית מצד מציע של הוראות קול קורא זה על נספחיו, לרבות הצגת מידע כוזב ו/או שאינו נכון ו/או הצגה מכוונת של מידע שאינו שלם בפני הכלכלית ו/או שיש בו כדי להטעות את הכלכלית במזיד. למען הסר ספק, יצוין כי גם מציע אשר יעמוד בתנאי הסף ואף נכלל במאגר הקבלנים, אך בשלב מאוחר יסתבר כי אינו עומד בתנאי הסף בכל זמן נתון, הכלכלית תהא רשאית לגרוע אותו ממאגר הקבלנים הכלכלית תפעיל צוות היגוי לניהול מאגר הקבלנים אשר יכלול את מנכ"ל הכלכלית, מנהל תחום תמ"א 38, עו"ד דיירים, ומנהל הפרויקט )להלן: "צוות ההיגוי"(. צוות ההיגוי יהיה בעל סמכות להוסיף או לגרוע קבלנים מהמאגר גם לאחר שאילו נכללו במאגר לאחר מתן התראה ואפשרות שימוע גריעתו של קבלן ממאגר הקבלנים לאחר שנבחר למאגר הקבלנים תעשה בנסיבות המפורטות להלן )ולא רק( ובאישור פרטני של צוות ההיגוי:

13 נמצא כי הקבלן אינו עומד בתנאי הסף שנקבעו בקול הקורא לצרכי היכללותו במאגר ו/או מסר לכלכלית מצגים שאינם מלאים ו/או אינם נכונים ו/או אינם מדויקים לגביו ובפרט מידע שקרי לגבי ניסיונו ו/או יכולותיו הכספיות. לא נהג על פי ההנחיות וההוראות של הכלכלית ו/או מי מטעמו. נמצא כי הקבלן אינו מספק את השירות בטיב הנדרש לדעת הכלכלית, בין היתר לאור תלונות חוזרות של דיירים ו/או המפקח, ו/או עו"ד דיירים ו/או אנשי מקצוע ו/או גורמי אכיפה וכיוצ"ב. במידה והקבלן הינו אדם ולא תאגיד, במועד בו חו"ח נפטר הקבלן או הוכרז פסול דין. במידה והקבלן הוא תאגיד וחל שינוי משמעותי בבעלי הזכויות ו/או המניות שלו לרבות במקרה של מיזוג ו/או במקרה שבו הקבלן הסב התחייבויותיו ו/או זכויותיו לאחר. אם מעל הקבלן באמון הכלכלית ו/או ביצע מעשה המהווה הפרת אמונים כלפי הכלכלית או פגע ביודעין בשמה הטוב ו/או עבר עבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או הוכרז פושט רגל ו/או מונה נאמן על רכושו. הקבלן, אם הוא אדם פרטי הוכרז כפושט רגל או אם הקבלן הוא תאגיד, התאגיד נכנס להליכי פירוק ו/או כינוס נכסים, לרבות מינוי מפרק או כונס נכסים )זמני או קבוע( יובהר מפורשות ובהדגש כי הרשימה לעיל אינה סופית ולצוות ההיגוי שיקול דעת להוסיף או לגרוע קבלנים מהמאגר גם משיקולים אחרים ושונים. הכלכלית תהיה רשאית לפרסם חלק או את כל רשימת מאגר הקבלנים באתר האינטרנט של הכלכלית בכל שלב של השתתפות הקבלנים בקול קורא זה אנשי המקצוע בפרויקט המציע יודע כי עם היבחרו כקבלן הנבחר הוא מקבל על עצמו את שירותיהם ואת תשלום שכרם של האדריכל, המפקח מטעם הדיירים, עורך דין דיירים והקונסטרוקטור עד לסיום הפרויקט במלואו הכולל בין היתר טופס 4, תעודת גמר, ותיקון רישום צו הבית המשותף )להלן "מלווי הפרויקט"(. יובהר מפורשות ובהדגש כי קבלת שירותיהם של מלווי הפרויקט תהיה ללא יכולת מצד הקבלן להחליפם עד לסיום הפרויקט ותשלום מלוא שכרם. בנוסף, המציע יודע כי עם היבחרו כקבלן הנבחר הוא מקבל על עצמו את שירותיהם ואת תשלום מלוא שכרם של אנשי מקצוע נוספים לצורך הוצאת היתר בתנאים )להלן "מומחים"(. מלווי הפרויקט והמומחים הינם אנשי המקצוע מטעם הכלכלית )להלן "אנשי המקצוע"(. שכרם של אנשי המקצוע יהיה בהתאם להסכמי שכ"ט שחתמה הכלכלית עימם. למען הסר ספק, יובהר כי הכלכלית מפעילה אנשי מקצוע לביצוע הפרויקט אשר תשלום שכרם יחול במלואו על המציע אשר ייבחר כקבלן הנבחר. יובהר כי בחירת ו/או החלפת המפקח על הבנייה הינה בסמכות נציגות בעלי הזכויות. 13

14 10.1 עורך דין דיירים השירות המשפטי של עוה"ד ב"כ הדיירים משרד עורך דין פירוזמן את גהוורי, כולל בין היתר, בדיקה משפטית של הבניין בטרם החתמת הדיירים, החתמת הדיירים על כתבי הצהרה והתחייבות, טיפול בהתנגדויות בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ייצוג בפני המפקח על רישום מקרקעין לצורך טיפול בדיירים סרבנים, השתתפות בפורום יועצים בכלכלית לגביי כל בניין ובניין עד להוצאת היתר בתנאים, ליווי הדיירים במהלך בחירת הקבלנים המייצגים בכל פרויקט, החתמת הדיירים והקבלן על הסכם ביצוע תמ"א 38 על נספחיו, ייצוג הדיירים בפני היועצים השונים בשלבי התכנון ובהמשך שלבי הביצוע, הכנת הקול קורא ונספחיו לפרסום, טיפול שוטף ומתן מענה משפטי לדיירים במהלך הבנייה ועד לסיומה, תיקון צו בית משותף לרבות יצירת תת חלקה נפרדת גג הבניין שעליו ייבנו דירות הקבלן, ובהמשך לאחר סיום עבודות הבנייה באתר, תיקון צו הבית המשותף באופן שיתוקן רישום דירות הבעלים )תוספת ממ"ד ו/או מרפסת( ויוסיפו על גג המבנה תתי חלקות חדשות בהתאם לדירות שניבנו. שכ"ט עו"ד הדיירים הינו בסך 1% ממחיר מכירת דירות הקבלן הכולל מע"מ, בתוספת מע"מ כדין, שישולם לכלכלית תוך 14 יום ממועד מכירת כל אחד מדירות הקבלן בפרויקט. יובהר באופן מפורש כי הקבלן הנבחר יהא רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד מטעמו,וזאת מבלי לפגוע בשכר טרחתם של עורכי הדין של הדיירים. שכ"ט עוה"ד מטעם הקבלן ישולם בנפרד ע"י הקבלן לעוה"ד מטעמו. למען הסר ספק, יציין כי עוה"ד מטעם הקבלן )עו"ד שימונה ע"י הקבלן ושכר טרחתו ישולם בנפרד ע"י הקבלן( ייצג את הקבלן בין היתר בעריכת חוזי מכר דירות הקבלן, דיווח לרשויות המס, רישום הערות אזהרה וכיוצ"ב, לטובת רוכשי דירות הקבלן ולטובת הבנקים נותני המשכנתאות, עד לרישום זכויותיהם של רוכשי הדירות החדשות בלשכת רישום מקרקעין. כחלק ממערך הבקרה והפיקוח של עו"ד הדיירים, עו"ד הקבלן יעביר לעו"ד הדיירים העתק מחוזי המכר של הקבלן ויקבל את אישורו בטרם מכירת כל אחד מדירות הקבלן. 11. תקורות והחזר הוצאות הכלכלית משלמת כספים עבור ניהול הפרויקט לעובדיה עד לקבלת היתר בתנאים ובכלל זה מעסיקה מפקח על הפרויקט )להלן "תקורות"(. התקורות לכלכלית עד לקבלת היתר בתנאים ומסירת הפרויקט לקבלן הנבחר בגין כל בניין )בנפרד( הינו בסך של 150,000 )במילים: מאה וחמישים אלף (, בתוספת מע"מ כדין, בצמוד למדד )מיום פרסום קול קורא זה(. הכלכלית משלמת כספים לצורך קבלת היתר בתנאים ובכלל זה מעסיקה אנשי מקצוע לצורך ביצוע מלוא הפעולות אשר תשלום שכרם יחול במלואו על הקבלן הנבחר )להלן "הוצאות"(. יובהר כי עלויות אנשי המקצוע הינם כמקובל בענף. 21 יום לפני כנס המציגים הכלכלית תציג בפני המציגים פירוט ההוצאות אשר הוציאה הכלכלית בגין כל פרויקט בנפרד עד לשלב חתימת ההסכם ביצוע. יצוין בהדגש כי דרישת החזר ההוצאות והתקורות הינה סופית ולא ניתן לערער ו/או לחלוק עליה. הקבלן הנבחר מתחייב לשלם בשיק בנקאי את מלוא ההוצאות )בהתאם לקבלות( והתקורות במעמד החתימה על הסכם הביצוע וכתנאי לכניסת תוקפו של ההסכם ביצוע. הכלכלית תהיה זכאית להחזר הוצאות ותקורות מהקבלן הנבחר בגין ביצוע מלוא הפעולות עד לקבלת היתר בתנאים מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מן הכלל לרבות תשלום שכר טרחת בעלי המקצוע מטעמה

15 12. ערבויות א. ב. ערבות רצינות - עם בחירת המציע על ידי נציגות הדיירים להיות קבלן מציג, ימציא הקבלן המציג ערבות בנקאית אוטונומית ולא מותנית בתנאים בסך 50,000 )במילים: חמישים אלף (, צמוד למדד מיום פרסום קול קורא זה, אשר תופקד בידי הכלכלית עד 21 ימים בטרם המועד שנקבע למפגש עם הנציגות )להלן "ערבות רצינות"(, וכתנאי לקבלת מסמכי ההכנה לכנס מציגים. קבלן מציג שלא נבחר יהא רשאי לקבל חזרה את הערבות רצינות בחזרה תוך 21 יום מהודעת נציגות הדיירים על אי היבחרותו. מציע שנבחר כקבלן נבחר לביצוע הפרויקט ולא חתם על הסכם הביצוע, מטעמים שאינם קשורים בדיירים, תוך 45 יום ממועד ההודעה על בחירתו על ידי נציגות הדיירים או ב"כ, תחולט ערבות הרצינות על ידי הכלכלית ובחירתו תבוטל. ערבות ביצוע, ערבות בדק, ערבות להבטחת תיקון צו בית משותף, יופקדו בסכומים, במועדים, בתנאים, ועל פי הוראות המפורטות בקול קורא זה על נספחיו ובכלל זה ובפרט בהסכם הביצוע. 13. שיקול דעת הכלכלית קול קורא זה אינו מהווה מכרז בהתאם לדיני המכרזים, ולא יחולו עליו דיני המכרזים. הכלכלית אינה מחויבת לאף אחת מן ההצעות שתוגשנה ותהא רשאית לבחור את ההצעות לפי שיקול דעתה הבלעדי. נוסח הקול קורא המחייב הינו הנוסח אשר יירכש על ידי המציע מהכלכלית. הכלכלית שומרת לעצמה את הזכות לתקן, לשנות, להוסיף או לבטל את הקול קורא או חלק מסעיפיו, ולא תישא בכל אחריות להוצאה או נזק שייגרמו למציע בשל בחירתו ו/או אי בחירתו. ט.ל.ח. בכבוד רב, ניצן פלג מנכ"ל הכלכלית 15

16 לכבוד הכלכלית רחוב ירושלים 2 ראשון לציון א. הנדון: הצהרת המשתתף נספח א' לקול קורא תאריך: אנו, החתומים מטה,, מס' ח.פ./ שותפות / ת.ז. קיבלנו לידנו את מסמכי קול קורא זה על נספחיו, לרבות הסכם ביצוע תמ"א - 38 דוגמא, קראנו והבנו אותם, ואנו מגישים בזאת את הצעתנו לקול קורא. ב. אנו מקבלים על עצמנו את תנאיהם של מסמכי קול קורא זה על נספחיו ואת כל ההתחייבויות הכלולות בהם, ובפרט את הסמכויות המוקנות בהם לכלכלית לרבות שיקול דעתה בבחירת קבלן ו/או גריעתו ממאגר הקבלנים, ואנו מגישים את הצעתנו להליך הקול קורא על פיהם. ג. ד. אנו יודעים כי תנאי להכללתנו במאגר הקבלנים הוא חתימתנו על אנו נמנע מכל פעולה שיש בה כדי לעצור את הליכי הקול קורא. ובפרט מילוי כל הוראות הקול קורא. ה. ו. ז. ח. הגשת ההצעה להליך בחירת מאגר קבלנים וכל ההתחייבויות על פיה ובהתאם לה אושרו כדין על ידי הגופים המוסמכים של המציע בהתאם להוראות הקול קורא. כל הנתונים, המצגים וההצהרות הכלולים בהצעה להליך הקול קורא לרבות הטפסים הנלווים, הם נכונים, מלאים, מדויקים ומעודכנים למועד הגשת ההצעה לבחירת מאגר קבלנים, ולא הושמט מההצעה כל פרט אשר יש בו כדי להשפיע על שיקול דעתה של הכלכלית. אנו נודיע לכלכלית בכתב על כל שינוי בעובדות מהותיות שפורטו בהצעה, מייד עם קרות השינוי. אנו מסכימים, כי לכלכלית הסמכות לבטל הליך זה ו/או לדחות את כל ההצעות המוגשות במסגרתו, וכי אין בהכרזה עלינו כמציע אשר נכלל במאגר הקבלנים כדי לחייב את הכלכלית ו/או מי מטעמה. ט. הרינו מצהירים, כי מלוא הפרטים המצוינים בתדפיס העדכני של נסח החברה מעודכנים ונכונים למועד הגשת הצעה זו, ובכלל זה רישום שעבודים ומשכונים. רשם מאת החברות אנו מתחייבים כלפי הכלכלית ועיריית ראשון לציון ו/או כל מי שפועל מטעמם, כי אין ולא תהיה למציעה כל דרישה ו/או תביעה ו/או השגה בגין קיום הוראות קול קורא זה לרבות ביטולו )באם יבוטל(. י. כתובת המשתתף מס' ת.ז./ח.פ./ח.צ. חתימת המשתתף שם/ות מורשה/י החתימה של המשתתף וחתימתו/ם מייל איש הקשר טלפון איש הקשר איש הקשר מטעם המציע במידה והמשתתף בקול קורא הינו גוף משפטי יש למלא את האישור להלן: אנו הח"מ, עו"ד, מ.ר. מצהיר ומאשר בחתימתי, כי ביום התייצב בפני מר אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה, ובהתאם לפרוטוקול החברה אשר מצ"ב הינו בעל הסמכות לחתום בשמה, והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי. כן הנני לאשר כי החתומים בשם המציע הינם מורשי חתימה מטעמו, ורשאים לחייב אותו למטרות הליך המיון המוקדם. חותמת עוה"ד וחתימה תאריך הערה: במקרה והמציע הינו חברה יצורף פרוטוקול החברה חתום ומאושר ע"י עו"ד החברה למסמך זה[ 16

17 נספח ב' לקול קורא תאריך: לכבוד הכלכלית רחוב ירושלים ראשון לציון 2 א.ג.נ., הנדון: כתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזר אנו הח"מ ביחד ולחוד כל בעלי מלוא הזכויות בבית משותף ברח' מס', ראשון לציון הידוע כגוש חלקה )להלן: "הבית המשותף"( בהתאמה מצהירים ומתחייבים כלפיכם בזאת כדלקמן: הואיל: ואנו בעלי הזכויות של מלוא הזכויות בבית המשותף לרבות בעלי הזכויות על גג הבית המשותף וזכויות הבנייה הקיימות ו/או העתידיות ברכוש הבית המשותף. והואיל: ואנו מעוניינים לקדם תכנון של תוכנית תמ"א 38 ו/או תמ"א )3( 38 על כל עדכוניה ו/או כל תכנית אחרת שתבוא במקומה )להלן:"תמ"א 38"( ולממשה ע"י התקשרות עם קבלן ו/או יזם )להלן "קבלן"( ובאופן ובתנאים שהכלכלית תמצא לנכון. והואיל: ופנינו לכלכלית בכדי שזו תנהל עבורנו את כל ההליכים התכנוניים לאישור תמ"א 38 בבית המשותף, ולהוצאת היתר בנייה בתנאים, ובהמשך תתקשר עם קבלנים למימוש תכנית תמ"א 38, )להלן: "הפרויקט"( ולאחר מסירת הפרויקט לקבלן תפקח על מימושו עד לסיום הפרויקט והסדרת רישום צו לבית משותף כמפורט בהסכם ההתקשרות בין הקבלן הנבחר לבעלי הזכויות בבית המשותף )להלן: "לווי תמ"א 38"(. 38 והואיל: והכלכלית להלן. הסכימה להעניק לנו את שירותיה בליווי תמ"א באופן ובתנאים המפורטים אי לכך אנו כל החתומים מטה, מצהירים ומתחייבים ומסכימים כדלקמן: המבוא לכתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזרת זו מהווה חלק בלתי נפרד בגוף ההתחייבות וההסכמות שלהלן. אנו, כל בעלי הזכויות בבית המשותף הח"מ מעניקים בזאת את הסכמתנו המלאה והבלתי חוזרת לחברה הכלכלית ראשון לציון )להלן: "הכלכלית"( את הסמכות לפעול בשמינו ובמקומנו, ולנקוט בכל ההליכים הדרושים לפי שיקול דעתה הבלעדי של הכלכלית לקידום ומימוש תמ"א 38 בבית המשותף, ובכלל זה לקדם את תכנון תמ"א 38 בבית המשותף בכל דרך שהכלכלית תמצא לנכון לרבות, התקשרות עם יועצים למיניהם )כולל אדריכלים, קונסטרוקטורים, מודדים, שמאים, יועצי אינסטלציה, חשמל, חיזוק מבנים, פיתוח, מעליות וכיוצ"ב(

18 במקרה של שינוי מהותי לעומת התוכנית שהוצגה לדיירים במפגש הדיירים, הכלכלית תבקש אישור מחודש של הנציגות לתוכנית המצורפת כנספח כמו כן, אנו הח"מ מעניקים בזאת לחברה הכלכלית את הסכמתנו המלאה והבלתי חוזרת להתקשר עם יזמים ו/או קבלנים בכל דרך ותנאי שהכלכלית תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי לשם יצירת מאגר קבלנים ובהמשך ובמקביל להתקשרותנו עם הקבלן שייבחר על ידנו, לשם מימוש התוכנית, לשם פיקוח על הקבלן בתהליך בניית הבית המשותף בהתאם לתוכניות תמ"א 38, ולשם כך להתקשר בשמנו ו/או עבורנו עם יזמים/ קבלנים בהסכמי ניהול ופיקוח וכן ליתן את הסכמתנו למכירת הדירות הנוספות שייבנו ע"י הקבלן ולבצע בהם, ברכוש המשותף, ובגג הבית המשותף ובכל אלמנט בבית המשותף שיוצמד לגג הבית המשותף )חדר אשפה ו/או מחסן ו/או כל אלמנט אחר לפי שיקול דעת הכלכלית ) כל דיספוזיציה לצורך מימוש וקידום בניית תמ"א 38, ובכלל זה ליתן הסכמתנו לרישום הערות אזהרה ו/או משכנתאות לטובת רוכשי הדירות הנוספות ו/או בנקים שייתנו לקבלן ו/או לרוכשי הדירות הנוספות הלוואות למימוש וביצוע הפרויקט ו/או לרכישת הדירות הנוספות מהקבלן. מבלי לגרוע מכלליות המצוין דלעיל, אנו מתחייבים להמציא את הסכמת הבנק המשעבד )לח"מ ככל שיש משכנתאות על דירתנו( בנוסח שיידרש על ידיכם לצורך מימוש הפרויקט כמו כן, אנו הח"מ נעניק לקבלן שיבחר על ידנו את זכויות הרכוש המשותף בקומת הקרקע לטובת חניות לדירות החדשות, למען הסר כל ספק, חניות אשר אינן מוצמדות ו/או רשומות על שם דירות קיימות יהוו רכוש משותף. חניות הרשומות בטאבו יכול שמיקומן ישתנה בהתאם לדרישות התכנוניות של הפרויקט )כגון במקרה של צורך להעמיד עמודי חיזוק וכיוצ"ב במקום החנייה המקורי(. אנו הח"מ מצהירים בזאת כי חתמנו על כתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזר זה לאחר שהוצגו בפנינו התכניות האדריכליות העקרוניות )הנתונות לשינויים בהתאם לדרישת רשויות התכנון השונות ובהתאם לצרכים התכנוניים והכלכליים שימצאו לנכון ע"י היועצים השונים מטעם הכלכלית ) וכן לאחר שהוצגו בפנינו עקרונות ליווי תמ"א 38 ע"י הכלכלית על שלביה השונים לרבות, התקשרות עם קבלנים ו/או יזמים וכן פרוט העבודות העקרוני )הנתון לשינויים בהתאם לדרישת הרשויות והיועצים השונים של הכלכלית(, ליווי ופיקוח על ביצוע העבודות עד לסיומן ותיקון רישומי צו הבית המשותף בהתאם. למען הסר ספק ידוע לנו כי המפרט הטכני הסופי והמחייב יקבע בבוא העת במסגרת ההתקשרות עם הקבלן ובהתחשב בתנאים להיתר הבניה..4 ידוע לנו כי הכלכלית תתחשב ככל הניתן ברצונות של הח"מ לגבי תכנון תכניות תמ"א 38 לעת תערוך עם נציגות הדיירים מפגשיי עדכון ו/או התייעצות כפי שהכלכלית תמצא לנכון. ומעת.4.1 אנו נותנים את הסכמתנו הבלתי חוזרת כי במידה והתוספות לדירות הקיימות )ממ"ד ו/או מרפסת( יהיו על ריהוט ו/או קירות פנימיים אשר נעשו בדירה בשונה ממצב היתר הבנייה המצויה בתיק הבניין או אז, העתקת הריהוט ו/או הקירות יהיו על חשבון הדיירים החתומים מטה בלבד, וזאת על מנת להתאים את התוספות ולחברם לדירות הקיימות..4.2 למען הסר ספק, כל הערות הדיירים, ככל שיהיו יועברו דרך נציגות הדיירים בלבד, בהתאם לנוהלי העבודה של הכלכלית וליתר הדיירים אין רשות לפנות לכלכלית ו/או לפועלים מטעמה כלל ועיקר. יחד עם זאת, ולהסרת ספק מוצהר, מובהר ומוסכם בזאת כי ההכרעה הסופית בכל עניין ועניין ללא יוצא מן הכלל, תהיה בידי הכלכלית והח"מ מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הכלכלית ו/או מי מטעמה ו/או באמצעותה ו/או עובדיה ו/או יועציה בקשר לתכנון תמ"א 38 בבית המשותף ו/או מימושה ואנו מצהירים ומתחייבים בהתחייבות בלתי חוזרת שלא לפנות בעניין תמ"א 38 בבית המשותף למי מרשויות התכנון בכל דרישה ו/או טענה ולא לעכב בכל דרך שהיא את מימוש התכנון והביצוע של תמ"א 38 ע"י הכלכלית ו/או ע"י מי מטעמה בבית המשותף. הח"מ מצהירים ומסכימים בזאת כי ידוע לח"מ כי בגין מימוש וביצוע תמ"א 38 עם הקבלן ועמידתו בתנאי ההסכם שיחתם עימו, הקבלן זכאי לבנות על הגג המשותף של הבניין דירות חדשות וכן ברכוש המשותף המצוי בקומת הקרקע, לרבות חניות המהוות רכוש משותף )להלן "דירות הקבלן"( שלפי תמ"א )3( 38 מוערכות ב 3 קומות טיפוסיות אלה אם כן, הוצגה תוכנית מעבר ל- 3 קומות ובעלי הזכויות נתנו הסכמתם בכתב התחייבות זה..5 18

19 הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא נחתם כל עסקה או התחייבות לביצוע עסקה אחרת בגין הזכויות בבית המשותף ובמידה וקיימת התחייבות כזאת, הח"מ מתחייבים להביא לידיעת הכלכלית בכתב את מהות העסקה והגורם איתו התקשרנו, ואנו נפעל לביטול ההתקשרות עם גורם צד ג' הנ"ל טרם תחילת הוצאת הפרויקט על ידי הכלכלית. הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת כי ביחד עם כתב ההצהרה והתחייבות בלתי חוזרת זה אנו חותמים באותו מעמד על יפוי כח בלתי חוזר לטובת משרד עורכי-דין פירוזמן את גהוורי: עוה"ד פירוזמן יעקב ו/או עו"ד גהוורי יוסף ו/או עו"ד צפריר בר אילן ו/או יעקב זליקוביץ ו/או ישראלה רטה )להלן: "עורכי-הדין"( בנספח המצ"ב ומייפים את כוחם של עוה"ד לייצגם בכל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מכתב הצהרה והתחייבות בלתי חוזר זה וללא יוצא מן הכלל ויחד עם זאת אנו הח"מ מתחייבים לחתום על כל מסמך, בקשה, הצהרה, דיווח שיידרש ע"י הכלכלית ו/או עוה"ד למימוש תמ"א 38 בבית המשותף וכן לספק כל מסמך, תעודה, הצהרה כפי שתידרש ע"י הכלכלית ו/או עוה"ד מיד עם דרישתם הראשונה. ידוע לנו כי הכלכלית ו/או יועצה יפעלו לחתימת הסכם עם קבלן שיבחר על ידינו תוך שמירת האינטרסים של הדיירים לרבות קבלת הביטחונות והערבויות הרלוונטיות ע"פ שיקול דעת הכלכלית ויועציה להבטחת זכויותינו מול הקבלן. הובא לידיעתנו, למען הסר כל ספק, כי עם קבלת היתר בתנאים על ידי הועדה המקומית בעיריית ראשון לציון אנו הח"מ, נבחר קבלן מתוך מאגר הקבלנים שיוצג בפנינו על ידי הכלכלית. כן אנו מסכימים בזה במפורש כי באי כוחנו הנ"ל יבצעו את כל הפעולות הנדרשות לצורך תיקון רישום צו הבית המשותף בעקבות תוספות הבנייה. ובכלל זה גם יערכו את חוזי המכר לדיירים החדשים שעתידים לרכוש את דירות הקבלן, ואת רישום הערות האזהרה לטובת רוכשי הדירות החדשות, הכנת הסכם ההתקשרות בינינו ובין הקבלן, וייצוגנו בפני הועדות השונות, וכן ככל שיידרש פיקוח על ביצוע הוראות הסכם התמ"א ועמידת הקבלן בהוראות ההסכם עמו לרבות רישום זכויות רוכשי הדירות החדשות בבניין, ובכל מקרה אין עורך הדין הנ"ל מייצגים את ח"מ מול הקבלן וההיפך בכל הליך משפטי ו/או טריבונל משפטי. למען הסר ספק אנו מאשרים כי הובהר לנו כי עם חתימת מסמך זה וייפוי הכח, הכלכלית וכל מי שפועל מטעמה אמורים להשקיע זמן וטרחה מרובה וכן סכומי כסף והשקעה גדולים לקידום הליכי התכנון של תמ"א 38 לרבות שכירת שרותיהם של יועצים שונים לקידום הפרויקט ולמימושו, ואשר על כן וגם בשל הסתמכותם של יתר בעלי הזכויות החתומים על כתב הצהרה והתחייבות זה הצהרותינו והתחייבויותינו ע"פ מסמך זה יהיו סופיות ובלתי חוזרות ואין לנו רשות לבטלם ו/או להתנות עליהן בכל דרך שהיא, ואנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות לאלתר את הכלכלית ואת הפועלים מטעמה ואת יתר בעלי הזכויות בבית המשותף במידה ונפר את התחייבותנו זו מבלי לגרוע מכל יתר התחייבויות הח"מ, אנו הח"מ מצהירים ומתחיבים כי במידה ומי מהח"מ יחזור בו מהסכמתו לביצוע הפרויקט הרי שאנו נחויב בהחזר מלוא הוצאות הכלכלית לרבות תשלום אגרות ו/או שכ"ט מתכננים, קונסטרוקטורים, מודדים שמאים וכיוצ"ב, לפי חשבונות שיוצגו ע"י הכלכלית וכן יתר הוצאות הכלכלית לפי חשבון שיוצגו בפנינו ע"י הכלכלית. ידוע לנו כי לאחר בדיקה ובחינה של הפרויקט רשאית הכלכלית ובכל שלב להחליט ע"פ שיקול דעתה המוחלט להפסיק את השירות הניתן על ידה לח"מ מכל סיבה שהיא ולנו הח"מ לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי הכלכלית ו/או כל מי שפועל מטעמה. סעיף זה מוגבל לשלבי התכנון עד לשלב ההתקשרות עם הקבלן. מימשה הכלכלית את זכותה להפסקת מתן שירותים שלא באשמת הח"מ )כמצוין לעיל( אנו לא נחויב בתשלום הוצאות הכלכלית. כתב הצהרה והתחייבות זה יהיה בתוקף למשך 18 חודשים ממועד חתימתו, עם אפשרות להארכת תוקפו ל- 6 חודשים נוספים לפי שיקול דעת הכלכלית ככל שהכלכלית תמצא לנכון להאריכו בכפוף להודעה בכתב על כך לדיירים. כל התחייבויות הח"מ מחייבים את הח"מ הדדית ביחד ולחוד

20 אנו מצהירים ומתחייבים בזאת שלא נעביר את זכויותינו לצד ג' כלשהוא אלא אם לפני כן צד ג' יחתום על כתב התחייבות זה ועל יפויי הכוח הנ"ל. ביטול כתב התחייבות זה, יביא באופן מיידי לביטולו של ייפוי הכוח אשר נחתם לטובת החברה כלכלית ועורך הדין הנ"ל, ובלבד והח"מ עמדו בכל הוראות כתב ההתחייבות הנ"ל מס' דירה שם ולראיה באנו על החתום: ת.ז. כתובת למסירת מכתבים חתימה אנשי הקשר מתוך נציגות הדיירים לצורך מסמך זה המוסמך באופן בלעדי להיות בקשר עם הכלכלית : שם ת.ז., שם ת.ז., שם ת.ז. אנו מסכימים לכל האמור לעיל. תאריך הכלכלית 20

21 הסכם ביצוע תמ"א - 38 דוגמא שנערך ונחתם בראשון לציון ביום לחודש שנת 2014 נספח ג' לקול קורא בין: באמצעות בעליה והמוסמך לחתום בשמה, מר ת.ז. מרח', )עיר( )אשר יקרא להלן: "הקבלן / החברה"( מצד אחד ובין: מס' דירה שם ת.ז. מען למסירת מכתבים )אשר יקראו להלן: "המוכרים" ו/או "הדיירים" ו/או "הבעלים" בהתאמה( מצד שני הואיל: והואיל: והואיל: והמוכרים הינם בעלי זכויות חכירה ו/או בעלות של גג הבניין הנמצא ברח' מס' בראשון לציון הידוע כגוש חלקה כמפורט בנסח רישום נספח א' להסכם זה )להלן: "הגג", "הבניין" ו"החלקה" בהתאמה(; ועל פי תקנון הבית המשותף )שהוא תקנון מצוי/מוסכם( גג הבית המשותף )להלן - "הגג"( מהווה חלק מהרכוש המשותף. ועל פי תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה תמ"א 38 על כל תיקוניה )להלן "תמ"א 38"( ו/או כל תכנית אחרת, קיימות זכויות בניה בלתי מנוצלות בחלקה, שניתן לנצלן על מנת להוסיף לבניין, על הגג, דירות חדשות, בשטח מקסימאלי מותר ע"פ כל תכנית ו/או הדין )הכול בכפוף לתנאים הקבועים בתמ"א )3( 38 ו/או בכל תכנית אחרת החלה על החלקה והכל בכפוף להוראות ותנאי הסכם זה(; 21

22 והואיל: ועפ"י הוראות תמ"א 38 )להלן "התוכנית"( קיימת אפשרות לקבלת זכויות בניה בחלקה, בבניין ו/או על הגג בכפוף לביצוע חיזוק יסודות הבניין, שיפוצו, וחיזוקו לעמידות בפני רעידת אדמה בהתאם להוראות המפרט הטכני המחייב והמצורף להסכם; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והקבלן קיבל על עצמו ועל חשבונו בלבד להשלים את הוצאת היתר הבניה ע"י ביצוע והשלמת התנאים הקבועים בהחלטת הועדה המקומית ותשלום אגרות והיטלים לחזק את הבניין בפני רעידות אדמה ולשפץ אותו בהתאם להוראות תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה- תמ"א 38 ובהתאם לכל הוראות הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשר קיבלו תוקף, כאשר תמורת העבודות יהיה הקבלן זכאי לנצל את כל זכויות הבניה על הגג לבניית הדירות החדשות, כמפורט בתכניות הרצ"ב להסכם, ובחניות לרכב שבחלקה הצמודות לדירות הקבלן באופן שהקבלן יהא בעל הזכויות היחיד והבלעדי בדירות הקבלן )הדירות והחניות ייקראו להלן "דירות הקבלן"( )סה"כ יחידות דיור(; והכלכלית טיפלה בכל ההליכים לקידום ולמימוש תמ"א 38 עבור ומטעם הדיירים בבנין ובכלל זה איגדה את הדיירים, ביצעה את כל הליכי התכנון עם היועצים השונים עד לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה להוצאת היתר בנייה, והקבלן נבחר על ידי הדיירים מתוך מאגר הקבלנים לאחר פרסום קול הקורא. והקבלן בדק ובחן בעצמו ועל ידי יועצים ומומחים מטעמו לרבות קונסטרוקטור,, יועצי בטיחות, יועץ מעליות, יועץ חשמל וכיוצ"ב, את התוכניות והתאמתן לדרישות החוק והדין והתאמתן לתמ"א 38 מכל הבחינות והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי הדיירים ו/או הכלכלית ו/או מי מטעמם בעניין. יובהר, כי התחייבות זו תחשב גם כהתחייבות כלפי צד ג'. והבעלים מצהירים, כי אין כל מניעה חוקית, חוזית או אחרת להתקשרותם עם הקבלן בהסכם זה ולמלא אחר כל הוראותיו, והקבלן מצהיר כי אין מניעה חוקית, חוזית או אחרת התקשרותו עם הבעלים ולמלא אחר כל הוראות הסכם זה בכפוף להסכמת כל הרשויות ה ל רלוונטיות. והקבלן מסכים לקבל מהדיירים את הזכויות בחלק מהרכוש המשותף המהוה את גג הבניין ובחלק מחצר הבניין הכוללת את שטחי החניה שיוצמדו לדירות החדשות שייבנו בהתאם להוראות הסכם זה וכן חלק יחסי מהרכוש המשותף בתמורה לחיזוק הבניין כנגד רעידות אדמה ושיפוצו, כמתחייב במפרט הטכני המצורף, וקיום שאר התחייבויותיו כלפי המוכרים בהתאם להוראות הסכם זה; וברצון הצדדים להתקשר ביניהם כמפורט בהסכם זה להלן: לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם ומחייב את שני הצדדים 22

23 3. הגדרות בחוזה זה יהיו לכל אחד מהמונחים דלהלן המובן, המשמעות וההגדרה המפורטים לצידו. כותרות הסעיפים מובאות לצרכי המעיין בלבד, הן אינן חלק מההסכם ולא תהיה להן כל משמעות לצרכי פירושו. "החלקה או המקרקעין" נכס הידוע כחלקה בגוש "הבניין" בניין בן קומות ו- דירות הנמצא ברח' מס' הבנוי על החלקה, בעל היתר בנייה מיום. "הגג" גג הבניין, לרבות כל זכות בנוגע לגג המוצמדות מכוח הוראות תמ"א 38. "תמ"א 38" תכנית מתאר מקומית משולבת לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה וכן תיקונים עתידיים בתוכנית ו/או בחוק עד למועד קבלת היתר בנייה. "הרשויות המוסמכות" הועדה המקומית לתכנון ולבניה ו/או מנהל הנדסה של עיריית ראשון לציון ו/או לשכת רישום המקרקעין ו/או כל רשות אחרת שמוקנות לה סמכויות בעניינים נשוא הסכם זה ונשוא היתר הבניה. "הממכר" היחידה החדשה אשר אליה יוצמד גג הבניין וחלקים משטח חצר הבניין כמוגדר בתכנית, זכויות בנייה בהתאם לתמ"א 38 והזכות לניצול כל זכויות הבניה לפי תמ"א 38 לצורך בניית הדירות החדשות כהגדרתן במבוא לעיל, למעט הגג העליון שמעל לדירות הקבלן שיוותר כגג עליון משותף )להלן: "גג עליון משותף"( לרבות כל זכויות בנייה לבניית חדרי יציאה על הגג בשטח מקסימאלי מותר וחדרי יציאה לגג )סה"כ יחידות דיור(. ע"פ כל תכנית ו/או הדין בכפוף להוראות הסכם זה ובלבד שזכויות הבנייה הנוספות לא יעלו על 2.5 קומות טיפוסיות ו/או תוספת שטחים ו/או קומות נוספות ע"פ תכנית רצ/ 106 ו/או עפ"י כל תכנית אחרת החלה על החלקה במועד חתימת הסכם זה יובהר כי ככל שזכויות הבניה על פי התכנית הרצ"ב להסכם זה לא ינוצלו על ידי הקבלן עד לקבלת טופס 4 יהפכו זכויות אלה יחד עם כל זכויות הבניה הקיימות ו/או העתידיות לחלק מהרכוש המשותף של כלל בעלי הדירות. "יחידות הקבלן/דירות הקבלן" כל יחידות הדיור שיבנו ע"י הקבלן או מי מטעמו על הממכר מכל מין וסוג שהוא ואשר יכללו מכוח הוראות תכנית תמ"א 38, לרבות תכניות מתאר מקומית ו/או כל תכנית מאושרת אחרת בתוקף, וכן שטחי חניה ליחידות הקבלן. הכל כמפורט בהיתר הבניה הרצ"ב. "תכניות בניה" תכניות ההגשה, כל התוכניות, המפות והתשריטים, פרוטוקול הוועדה המקומית מיום, וכן היתר הבניה, אשר על יסודם נועדו עבודות הבניה להתבצע בהתאם למוסכם בהסכם זה ולהוראות כל דין הרצ"ב כנספח להסכם זה. 23

24 "ב"כ הקבלן" עו"ד "ב"כ הדיירים" משרד עוה"ד פירוזמן את גהוורי ושות', מרח' ירושלים 2 ראשון לציון "התמורה" ביצוע עבודות חיזוק ושיפוץ ושדרוג המבנה הקיים בהתאם להיתר הבניה ולמפרט הטכני המצורף להסכם, וכן תשלום התקורות והוצאות הכלכלית, כמפורט להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. כל הקבוע בהסכם זה לעניין התשלומים והתקורות לחברה הכלכלית לראשון- לציון בע"מ )להלן "הכלכלית"( ו/או למי מטעמה יחשבו כצורך הסכם זה כהתחייבויות לטובת צד ג' - הכלכלית. "מפקח" מהנדס או הנדסאי בניין בעל רישיון תקף וניסיון מוכח בתחום ואשר נבחר על ידי החברה הכלכלית לפקח על הפרויקט. "מאגר בעלי מקצוע" כלל אנשי המקצוע שפעלו/פועלים על ידי ובשם הכלכלית לצורך הוצאת היתר בניה מכוח הוראות תמ"א 38 הכוללים בין היתר אדריכל, עו"ד, מודדים, מהנדס מבנים )קונסטרוקציה(, יועץ מעליות, וכיוצ"ב. "עבודות החיזוק והשיפוץ" העבודות לחיזוק יסודות הבניין בהתאם להוראות תמ"א 38 ותקן הישראלי המחייב 413 וכן ביצוע השינויים והשיפוצים הנוספים בבניין, לרבות בניית מעלית. הוספת ההרחבות, שדרוג הלובי ועיצובו כמפורט במפרט, שיפוץ וחידוש חדר המדרגות, שיפוץ כללי למעטפת הבניין לרבות פיתוח סביבתי לבניין, לרבות החלפת צנרת ביוב, מים וכיוצ"ב בניית ממ"דים ובמקום שהדבר יתאפשר מבחינה תכנונית וכיוצ"ב, הכול כמפורט בתוכניות ובמפרט הטכני המצ"ב להסכם. "עבודות לבניית הדירות החדשות" כל העבודות, ללא זה. יוצא מן הכלל, הקשורות בבניית הדירות החדשות בהתאם להוראות הסכם "עבודות החיזוק והבנייה" "כל עבודות החיזוק והשיפוץ" כהגדרתן דלעיל וכן עבודות בניית הדירות החדשות. "כוח עליון" אירוע שהחברה / הקבלן אינה שולטת בו ואשר עלול למנוע ו/או לעכב את ביצוע עבודות החיזוק והבנייה לרבות מלחמה, כוננות, גיוס כללי, סגר, אסון טבע, פגעי מזג אויר, שביתה כללית או בענף הבנייה ו/או של רשות שפעולתה ו/או אישורה נדרש לשם תחילת ביצוע ו/או המשך ביצוע של העבודות, וכן מחסור כללי בפועלים, ציוד או חומרי גלם, וכן החלטה שיפוטית ו/או מנהלית, לרבות כל צו שאינם נובעים מחריגה של החברה מהוראות הדין ו/או הסכם זה שיש בהם כדי למנוע ו/או לעכב את ביצוע עבודות החיזוק והבנייה, או כל גורם אחר שיש בו כדי למנוע ו/או לעכב את ביצוע עבודות החיזוק והבנייה ואינו בשליטת החברה / הקבלן. מובהר כי מצב בטחוני כפי השורר בשנים האחרונות במדינת ישראל לא ייחשב כוח עליון וזה ייחשב ככזה רק במקרה שממשלת ישראל הכריזה על מצב חירום. 24

25 "אישור ביטוחי" נוסח אישור עריכת ביטוחי כמצ"ב בנספח בהמשך. "ייפוי כוח הקבלן למחיקת הערות האזהרה" ייפוי כוח בלתי חוזר עליו יחתום הקבלן במועד חתימת הסכם זה ואשר יופקד בידי ב"כ הבעלים, המסמיך את ב"כ הבעלים למחוק את הערות האזהרה במקרים בהם הבעלים יבטלו את ההסכם עפ"י הוראות ההסכם, בנוסח המצ"ב כנספח בהמשך. "סיום העבודות" השלמת כל העבודות לחיזוק ובנייה בפרויקט לרבות של כל אלה: השלמת עבודות החיזוק והשיפוץ כהגדרתן בהסכם זה בהתאם למפרט, לתוכניות העקרוניות ולהיתר הבניה. סיום כל העבודות לבניית הדירות החדשות במקרקעין, לרבות פיתוח, תשתיות וגדרות בהתאם לכל הוראות הסכם זה, ניקיון כל מתקני הבית המשותף ומערכותיו אשר פועלים כסדרן, כולל החנייה, המעליות, החשמל, התקשורת, הגז, המזגנים המערכת הסולארית, החניות המכניות )במידה וקיימת( הביוב והמים המחוברים, לרבות התחברות למוני מים, חשמל, גז, תקשורת, אינטרקום, כבלים, ועד הוצאת טופס 4 לדירות הקבלן. "תקופת הבדק" תקופה של 18 חודשים ממועד גמר הפרויקט, במהלכה יהיה הקבלן אחראי לתקן פגמים שיתגלו בעבודות אשר בוצעו על ידו ו/או ע"י מי מטעמו בהתאם להוראות הסכם זה. 25

26 2. רשימת נספחים לחוזה זה, אשר את חלקם הקבלן צריך לצרף בעצמו: נספח א' נספח ב' נספח ג' נספח ד' נספח ה' נספח ו' נספח ז' נספח ח' נספח ט' נספח י' נספח יא' נספח יב' נספח יג' נספח יד' נספח טו' נספח טז' נספח יז' נספח יח' נספח יט' נספח כ' נספח כא' נספח כב' נספח כג' נספח כד' נספח כה' נספח כו' נספח כז' נספח כח' נספח כט נספח ל' נספח לא' נספח לב' נסח מקרקעין )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( אישור הועדה המקומית להיתר בתנאים )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( פרק המוקדמות מפרט טכני )כדוגמא בלבד( לוח זמנים - גנט )יצורף ע"י הקבלן( נספח ביטוחי )כדוגמה בלבד יצורף ע"י הקבלן בהתאמה לפי הפרויקט( התוכניות ונספחיהם כמפורט במבוא להסכם )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( נספח חניות אישור תקף על היות המציע קבלן רשום כדין )יצורף ע"י הקבלן( אישור על איתנות פיננסית )יצורף ע"י הקבלן(. אישור עדכני של מורשה החתימה מטעם החברה כדין פירוט צוות המציע )יושלם ויצורף ע"י הקבלן( רישיון סיווג קבלן )יצורף ע"י הקבלן(. תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים )יצורף ע"י הקבלן( תצהיר בדבר העדר הרשעות )יושלם ויצורף ע"י הקבלן( הסכם קבלן מפקח )מצורף בזאת( תעודת התאגדות החברה )יצורף ע"י הקבלן( פרוטוקול החברה בדבר ההתקשרות עם בעלי הזכויות בבניין )יצורף ע"י הקבלן( בקשה לרישום הערת אזהרה )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( בקשה לרישום משכון )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( ייפוי כוח בעלי הדירות לעוה"ד )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( ייפוי כוח מהקבלן למחיקת הערת אזהרה )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( ייפוי הכוח לתכנון - עליו יחתמו המוכרים )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( ייפוי כוח לרישום משכנתא - עליו יחתמו המוכרים )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( ייפוי כוח לרישום עליו יחתמו רוכשי הדירות מהמוכרים )יושלם והעתק "לא לשימוש" יצורף ע"י ב"כ הדיירים( ייפוי כוח בלתי חוזר לרישום עליו יחתום הקבלן )יצורף ע"י הקבלן( ייפוי כוח בלתי חוזר רוכשי הדירות )צד ג'( מהקבלן )מצ"ב( ייפוי כוח בלתי חוזר הקבלן למכירת הדירות לצד ג' )מצ"ב( ייפוי כוח מבעלי הדירות למכירה לקבלן ולצד ג' )יצורף ע"י ב"כ הדיירים( פרוטוקול עדכני של מורשה החתימה כדין קול קורא נספח שינויים )ככל שיהיו יצורפו ע"י ב"כ הדיירים( 26

27 3. הצהרות והתחייבויות בעלי הדירות בעלי הדירות המוכרים מצהירים ו/או מתחייבים, לפי העניין, כי: כל דייר מצהיר ומאשר כי הינו בעל הזכויות הרשום של דירתו בלשכת רישום מקרקעין רחובות כאמור בנספח א', והינו המחזיק הבלעדי של דירת מגורים זאת, וכי לא ערך כל עסקה, מכל סוג, בגין זכויותיו בדירה שאינה מפורטת בנסח הרישום הנ"ל, וכי לא ידוע לו על כל עיקול ו/או שיעבוד ו/או משכון רשום ו/או צו ו/או הערה, מלבד אלה המפורטים בנספח א' להלן. ברצונם למכור לקבלן את מלוא זכויותיהם בממכר בכפוף לתנאי הסכם זה ונספחיו, ומותנה במילוי התחייבויות הקבלן כמפורט בהסכם זה. מיום חתימת הסכם זה ועד להשלמת ביצועו לא יעשו כל פעולות מכל מין וסוג שהוא בין במישרין ובין בעקיפין הנוגדות את האמור בהסכם זה או שתמנענה מן הקבלן למלא את התחייבויותיו ולממש זכויותיו על פיו.מוסכם כי החברה תהיה רשאית לרשום בלשכת רישום המקרקעין או בכל מרשם חוקי אחר הערה ו/או הודעה בגין הסכם זה על הימנעות מעשיית עסקה נוגדת ברכוש המשותף ו/או עסקה מסוג תמ"א 38, עפ"י הסכם זה. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, אין באמור כדי למנוע ממי מהמוכרים למכור ו/או להעביר את זכויותיו בדירת המגורים שלו בתמורה ו/או שללא תמורה ו/או בכל דרך אחרת לצד ג' כלשהו, והחברה מתחייבת למחוק כל הערת אזהרה שתירשם לטובת החברה שיהיה בה למנוע את העברת הזכויות כנ"ל, הכל בכפוף לכך שהנעבר קיבל על עצמו את הוראות הסכם זה וחתם עליו. המוכרים מתחייבים כי ככל שתהא מניעה כאמור ו/או אם יוטלו על זכויותיהם חוב, שעבוד, עיקול או זכות צד ג' כלשהם, יפעלו להסרת העיקול ו/או השעבוד ו/או לקבלת הסכמתם לביצוע הפרויקט עפ"י הסכם זה לא יאוחר מ 45 יום מיום הטלתם. המוכרים מתחייבים בזאת לחתום על כל מסמך שיידרש ולשתף פעולה עם הקבלן על מנת להשיג מכתבי החרגה המחריגים את תחולת השעבודים ככל שקיימים מן הממכר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה רשאי ב"כ הדיירים לעשות שימוש בייפוי הכוח שניתנו לו מאת בעלי המוכרים על מנת לפנות לבעל השעבוד ו/או בעל ההערה, על מנת לקבל ממנו מכתב החרגה או כל מסמך אחר הנדרש בקשר עם ביצוע הסכם זה. מוצהר בזאת, כי כל עיכוב בלוחות הזמנים של הפרויקט שייגרם בשל סיבה הקשורה למי מהמוכרים עלול לגרור עיכוב בלוחות הזמנים/במועדים להקמתו וסיומו של הפרויקט, בפרק זמן דומה למשך העיכוב כאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לקבלן. לא נחתם על ידם הסכם כלשהו וכי לא ניתנה על ידם התחייבות כלשהי לאחרים הגורעים ו/או עלולים לגרוע מזכויותיהם בממכר, מזכויותיהם להתקשר עם הקבלן כאמור בהסכם זה או מזכויות הקבלן עפ"י הסכם זה למעט כתב התחייבות כלפי הכלכלית והתחייבויות ו/או משכנתאות ו/או כל הערה אחרת כמפורט בנסח הטאבו. המוכרים נתנו זה מכבר את הסכמתם הבלתי חוזרת לחברה הכלכלית לפעול בפני הרשויות המוסמכות לצורך הוצאת וקבלת ההיתר לבניה על הגג ובחצר הבניין, לצורכי הוצאת הסכם זה אל הפועל, בדרך של שיפוץ ועיבוי המבנה לרבות תוספת מעלית וכל תוספת המצוינת במפרט הטכני לרבות חניות לדירות החדשות. לשם כך הפקידו המוכרים בידיו של ב"כ הדיירים ייפויי כוח להופיע בשמם בפני הרשויות השונות, וככל שיהיה בכך צורך יינתן ייפוי כוח לקבלן לטפל בקידום התכניות המצורפות להסכם זה ולקדמן לצורך הוצאת היתר בנייה

28 עם החתימה על הסכם זה, ימנו המוכרים נציגות מטעמם לשם הוצאתו לפועל של הסכם זה, אשר פרטיה יימסרו לקבלן בכתב )להלן: "נציגות הדיירים"(. כל הסכמה בין הקבלן לנציגות הדיירים תחייב את כלל המוכרים, למעט במקרים בהם נדרשת חתימת המוכרים באופן אישי על פי דין. כל הודעה על פי הסכם זה תינתן לנציגות הדיירים. המוכרים יהיו רשאים להחליף את חברי הנציגות ברוב של 66% מבעלי הזכויות בהודעה בכתב לקבלן התחייבויות והצהרות הקבלן ידוע לקבלן כי בוצעה בדיקת התאמת הבניין לפרויקט תמ"א 38 באמצעות מהנדס קונסטרוקציה, אשר הוסמך עפ"י כל דין לקבוע את ההתאמה כאמור ואשר מלווה את הפרויקט בנושא תכנון וביצוע הקונסטרוקציה בפרויקט )להלן: "מהנדס הקונסטרוקציה" (. למרות הנ"ל הובהר לקבלן כי הוא רשאי להעמיד מהנדס קונסטרוקציה מטעמו לבדיקת עמידות המבנה בפני רעידות אדמה ואת החיזוק הנדרש של הבית המשותף ואת אופן ביצוע החיזוקים, כך שיעמוד בתקן הישראלי הנדרש ולבניית הדירות החדשות בפרויקט ולא תהיינה לקבלן כל טענות ו/או תביעות כנגד הדיירים ו/או הכלכלית ו/או מי מטעמם באשר לבניין ו/או יישום התכניות ו/או תכנון הקונסטרוקציה ו/או ביצוען. כן מצהיר הקבלן, כי הוא קבלן רשום בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים עבודות ה נדסה בנאיות תשכ"ט 1161 ותקנותיו ובעל סיווג רישיון ג 1 או ג 2 אשר יקבע בהתאם להיקף הבניה, וכי יש לו את הכישורים, הידע, הניסיון, הציוד, כוח עבודה מקצועי ומיומן, האמצעים הכספיים, הסיווג המתאים וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע ההסכם, וכי הינו עומד בכל תנאי הסף שפורסמו בקול קורא על נספחיו על ידי הכלכלית לרבות ניסיון מקצועי. בכל מקום שמצהיר הקבלן הצהרות כלשהן ו/או התחייבויות הקשורות בו כקבלן הרי שבמקום שהקבלן הינו על תקן קבלן שמפעיל מטעמו קבלן משנה הרי שההצהרות הינן של הקבלן ושל קבלן המשנה מטעמו בהתאמה, והתחייבויותיהם הינם ביחד ולחוד. הקבלן מצהיר ומתחייב כי הינו בעל ידע, כלים ומיומנות לביצוע העבודות וחיזוק הבניין כך שיעמוד בתקן הישראלי הנדרש. כי אין שום מניעה חוקית ו/או משפטית ו/או כלכלית ו/או כל מניעה אחרת המונעת מהקבלן לבצע להתקשר בהסכם זה ו/או לבצע את ההתחייבויות המוטלות עליו בהסכם זה, בכפוף לקבלת כל ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י דין למימוש הסכם זה. הקבלן מתחייב כי בביצוע העבודות יועסק מטעמו מנהל עבודה מוסמך בעל רישיון, ניסיון ומיומנות מתאימים שיהיה נוכח בבניין במהלך ביצוע העבודות ויפקח על ביצוען, הכול כמפורט בסעיף 10 א' בפרק המוקדמות הרצ"ב כנספח ג' להסכם זה. כי במשך ביצוע כל העבודות יעסיק עובדים ופועלים, בהתאם להוראות כל דין, בעלי כישורים מתאימים לביצוע העבודות, ברמה מקצועית גבוהה לצורך ביצוע עבודות החיזוק והבנייה. הקבלן מתחייב לבצע את החיזוקים הנדרשים זאת בכפוף למסקנות מהנדס הקונסטרוקציה ואישור תכניות הבנייה שהוגשו לרשות המקומית, זאת על מנת שהבניין יעמוד בתקן הישראלי הנדרש

29 הקבלן מתחייב לחזק את הבית המשותף באיכות ובמיומנות טובים ביותר, הן מבחינת החומרים והמתקנים והן מבחינת טיב העבודות והגימור, והכול בכפוף בהתאם להיתרי הבנייה, בהתאם לתקנים המחמירים ולהוראות כל דין, ול"ספר הכחול" ובהתאם לנספח המוקדמות להסכם זה, ולנספח המפרט הטכני להסכם זה ותוך שמירה קפדנית על קיום התנאים שבהיתר וכן בכל דרישות הרשויות השונות ותוך שימוש בחומרים מעולים ותקניים לגבי חומרים שיש לגביהם תקן. מבלי לגרוע מן האמור לעיל הקבלן בלבד יהיה אחראי בגין כל עבירה ו/או חריגה במהלך חיזוק הבניין ו/או בניית יחידות הקבלן וכן תשלום כל הקנסות ו/או התשלומים שיוטלו בגין החריגות ו/או העבירות למעט חריגות קיימות ו/או חריגות שיבוצעו ע"י מי מיחידי המוכרים. הקבלן מתחייב שלא לשכן ו/או להלין את פועליו או אחרים מטעמו בבניין או בכל חלק מהמבנה בכל אופן שהוא, למעט שומר המקום. מבלי לגרוע מהאמור בסע' להסכם זה, הקבלן יממן את כל התשלומים, ההוצאות, האגרות, ההיטלים, המיסים, וכיוצ"ב ללא יוצא מן הכלל הכרורכות בהכנת התוכניות ועד קבלת היתר הבנייה, לרבות העסקת כל היועצים )להלן:"היועצים"(, וכמו כן ישא וישלם על חשבונו את כל ההוצאות והתשלומים הנדרשים לשם ביצוע עבודות החיזוק והבנייה בבניין על כל מרכיביה וחלקיה על חשבונו וישלם את שכרם של היועצים בנוסף לכל האמור לעיל. מוסכם ומוצהר בזאת כי מבלי לגרוע מהאמור, הקבלן מתחייב לממן את שכרם של האדריכל, הקונסטרוקטור, עוה"ד ב"כ הדיירים משרד עו"ד פירוזמן את גהוורי )להלן: "מלווי הפרויקט"( באופן שהקבלן מקבל על עצמו את שירותיהם ואת תשלום שכרם, בהתאם להסכמי שכ"ט שחתמה עימם הכלכלית ואשר הוצגו בפני הקבלן 21 יום לפני מועד כנס המציגים של הפרויקט הרלוונטי. )שכ"ט עו"ד דיירים ומפקח מפורטים בגוף הסכם זה( עד לסיום הפרויקט ותשלום מלוא שכרם, וללא יכולת הקבלן להחליפם. יובהר, כי התחייבות זו הינה גם התחייבות לטובת כל צד ג' הנ"ל. השירות המשפטי של עוה"ד ב"כ הדיירים משרד עורך דין פירוזמן את גהוורי, כולל בין היתר, בדיקה משפטית של הבניין בטרם החתמת הדיירים, החתמת הדיירים על כתבי הצהרה והתחייבות, טיפול בהתנגדויות בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה, ייצוג בפני המפקח על רישום מקרקעין לצורך טיפול בדיירים סרבנים, השתתפות בפורום יועצים בכלכלית לגביי כל בניין ובניין עד להוצאת היתר בתנאים, ליווי הדיירים במהלך בחירת הקבלנים המייצגים בכל פרויקט, החתמת הדיירים והקבלן על הסכם ביצוע תמ"א 38 על נספחיו, ייצוג הדיירים בפני היועצים השונים בשלבי התכנון ובהמשך שלבי הביצוע, הכנת הקול קורא ונספחיו לפרסום, טיפול שוטף ומתן מענה משפטי לדיירים במהלך הבנייה ועד לסיומה, תיקון צו בית משותף לרבות יצירת תת חלקה נפרדת גג הבניין שעליו ייבנו דירות הקבלן, ובהמשך לאחר סיום עבודות הבנייה באתר, תיקון צו הבית המשותף באופן שיתוקן רישום דירות הבעלים )תוספת ממ"ד ו/או מרפסת( ויוסיפו על גג המבנה תתי חלקות חדשות בהתאם לדירות שניבנו שכ"ט עו"ד הדיירים הינו בסך 1% ממחיר מכירת דירות הקבלן הכולל מע"מ, בתוספת מע"מ כדין, שישולם לכלכלית תוך 14 יום ממועד מכירת כל אחד מדירות הקבלן בפרויקט. יובהר באופן מפורש כי הקבלן הנבחר יהא רשאי להיות מיוצג ע"י עו"ד מטעמו, וזאת מבלי לפגוע בשכר טרחתם של עורכי הדין של הדיירים. שכ"ט עוה"ד מטעם הקבלן ישולם בנפרד ע"י הקבלן לעוה"ד מטעמו. 21

30 למען הסר ספק, יציין כי עוה"ד מטעם הקבלן )עו"ד שימונה ע"י הקבלן ושכר טרחתו ישולם בנפרד ע"י הקבלן( ייצג את הקבלן בין היתר בעריכת חוזי מכר דירות הקבלן, דיווח לרשויות המס, רישום הערות אזהרה וכיוצ"ב, לטובת רוכשי דירות הקבלן ולטובת הבנקים נותני המשכנתאות, עד לרישום זכויותיהם של רוכשי הדירות החדשות בלשכת רישום מקרקעין. כחלק ממערך הבקרה והפיקוח של עו"ד הדיירים, עו"ד הקבלן יעביר לעו"ד הדיירים העתק מחוזי המכר של הקבלן ויקבל את אישורו בטרם מכירת כל אחד מדירות הקבלן. הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו ועל אחריותו בכל הצעדים הדרושים לשם קבלת כל ההיתרים והרישיונות הדרושים לביצוע העבודות ולפתרון בעיות הנדסיות ו/או אדריכליות ו/או קונסטרוקטיביות בכל עניין בדבר הבנייה, ובהתאם להוראות תמ"א 38 ולהוראות התב"ע החלה על המקרקעין והממכר, על פי תכניות הבניה הרצ"ב כנספח ז' להסכם זה, ובכלל זה לשלם את כל האגרות, ההיטלים והתשלומים שיידרשו לשם כך בגין פיתוח, היטלי השבחה, כבישים, מדרכות, ביוב ומים וכיוצ"ב. כן מתחייב הקבלן לשלם את כל אגרות הבנייה ו/או כל מס ו/או כל תשלום ו/או אגרה שיידרש על ידי הוועדה המקומית ו/או כל גוף ו/או כל מוסד הנובעים מפרויקט זה ו/או לשם קבלת ההיתרים הנדרשים לפרויקט על-פי כל דין ולא יאוחר מכל מועד אשר נקבע מכוח דין ו/או דרישת התשלום בפועל ו/או על פי הנחיות הכלכלית לפי המוקדם מבניהם, ולהשלים את כל הנ"ל לא יאוחר מ 120 יום ממועד חתימת הקבלן על הסכם זה ונספחיו, וחתימת 66% מהדיירים על ההסכם. למען הסר ספק, מובהר כי כתנאי לחתימת ההסכם ע"י הדיירים, הקבלן מתחייב הקבלן לשלם את הוצאות ותקורות הכלכלית במעמד חתימת הסכם זה ע"י הקבלן, בשיק בנקאי לטובת הכלכלית. תשלומים אלו הינם תנאי חתימת הדיירים על ההסכם ולכניסת הסכם זה לתוקף. לוח הזמנים להוצאת היתר הבנייה ויתר התנאים לתחילת עבודות הקבלן ועד לסיומן בפרויקט מפורטים בסע' לוח הזמנים בס"ק 4.24 להלן. למען הסר ספק מובהר בזאת כי המוכרים לא ייאלצו לשאת בכל תשלום מכל מין וסוג שהוא וללא יוצא מן הכלל ולרבות כל היטל ו/או אגרה ו/או מס שיוטל מכל רשות שהיא לרבות מס שבח ו/או מס רכישה לגבי עסקה זו, וכי כל תשלום ו/או הוצאה בקשר עם ביצוע הסכם זה יחולו על הקבלן בלבד. כמו-כן מובהר בזאת כי במידה והסכם זה לא יובא לידי מימוש בשל אי תשלום אגרות ו/או היטלים החלים על הקבלן מכוח הסכם זה כי אז יראו בקבלן כמפר הסכם זה בהפרה יסודית ויעמדו לטובת המוכרים מלוא הסעדים הקבועים בהסכם זה. לאחר ובכפוף לקבלת כלל ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י דין למימוש ההסכם, אשר יכלול בניה של עד יחידות דיור ב - קומות ולאחר ניצול מלוא זכויות הבניה בהתאם לתמ"א 38 החלה על הממכר ו/או רצ'/ 106 ו/או כל תב"ע החלה על הממכר לפי התכניות )להלן ולעיל: "ההיתר"( ובכפוף לצו התחלת עבודה, מתחייב הקבלן לבצע על חשבונו את עבודות שיפוץ הבניין כמפורט במפרט הטכני, וחיזוק הבניין על כל מרכיביו הקונסטרוקטיביים השונים כפי שיידרש על ידי כלל היועצים, ובהתאם להוראות תמ"א 38, להנחיות הרשויות המוסמכות, להוראות היתר הבניה ובהתאם לכל ההיתרים והאישורים הנדרשים עפ"י דין למימוש ההסכם באופן מלא כן מתחייב הקבלן, בנוסף ומבלי לגרוע בהתחייבויותיו המפורטות במפרט הטכני, בהיתר הבניה להתקין מעלית בבניין אשר תשרת את הדירות בכל הקומות )להלן: "המעלית"( כמפורט במפרט הטכני הרצ"ב להסכם זה, תוך הפחתת רעש המעלית למינימום, לחבר את כל תוספות הבניה ו/או החיזוקים שעל פי המפרט הטכני הרצ"ב להסכם זה ו/או על-פי היתר הבניה שיתקבל ו/או על-פי הוראת הרשויות המוסמכות, אל התשתיות הקיימות )חשמל, מים, ביוב, חימום סולרי, אנטנות, טלפוניה וכו'( על חשבונו.

31 כן מתחייב הקבלן להעסיק יועץ נוף ולפעול על פי הצעותיו, הדרכותיו והנחיותיו לשיפור מראה הבניין וסביבתו, תוך התייעצות עם ועד הבית בעניינים מהותיים. הקבלן מצהיר שטרם חתימת ההסכם בדק, בחן וראה באופן פיזי ואישי את המבנה הקיים, את מצבו, את דרכי הגישה אליו, בדק את הצורך )באם קיים( בהעתקת כבלי מתח גבוה / נמוך של חברת חשמל, עיין בתיקי הבניין שבעיריית ראשון לציון, השתתף בפגישת קבלנים בכלכלית, מצא וקבע שניתן לבצע את עבודות הבניה המפורטות בהסכם ונספחיו מבלי לפגוע ביציבות המבנה, ומבלי לפגוע בשימוש הסביר והיומי ביחידות הדיור הקיימות במבנה, של בעלי הזכויות במקרקעין ו/ או מטעמם, והכל בעצמו באופן אישי ועל ידי יועצים, בוחנים ומומחים מטעמו יובהר, כי על הקבלן מוטלת החובה לפעול ע"פ הוראות ו/או הנחיות היועצים בפרויקט הפועלים ע"פ הסכם זה- בכל דבר ועניין שקשור לחוזה זה ו/או לבניין נשוא הסכם זה - מיום ההתקשרות בחוזה זה, ועד לסיום תקופת הבדק. הקבלן יישא בכל הוצאות חיבור תוספת הבנייה על פי התכנית לכל תשתית באשר היא, לרבות חיבור לרשת החשמל, המים, הגז הטלוויזיה וכיוצ"ב. הקבלן מתחייב להיות בקיא בכל הנדרש על ידי הרשויות השונות כגון חברת החשמל, כיבוי אש, פיקוד העורף, חברת הכבלים yes וכד', חברת המים והביוב של ראשון לציון וכיוצ"ב. תשומת לב מיוחדת יידרש הקבלן לתת בדבר דרישות הבטיחות של חברת החשמל בדבר קרבת הבניינים לכבלי מתח, כאשר וייתכן ויהיה צורך להטמין כבלים אלו הכול בהתאם להנחיות חברת החשמל. יובהר כי במידה וההסכם יבוטל מסיבה כל שהיא, אזי יועברו באופן מיידי כל הזכויות בכל הקשור לשימוש בתנאי ההיתר ו/או בכל התוכניות שהוכנו לכלכלית, או לקבלן אחר בהתאם להוראות הכלכלית. יצוין כי לצורך ההתנהלות השוטפת במהלך הבנייה הקבלן יעדכן את נציגות הדיירים ו/או את הכלכלית אחת לשבועיים דרך המייל כפי שיימסר בהמשך, כאשר הודעות מהותיות וחשובות יימסרו במידת הצורך גם בדואר. לוח זמנים קבלת היתר הבנייה הקבלן מתחייב כי לא יאוחר מ 120 יום ממועד חתימת הקבלן על הסכם הביצוע ונספחיו וחתימת 66% מהדיירים על הסכם הביצוע, ימציא לידי המפקח דיירים ועוה"ד דיירים היתר בנייה כדין לאחר תשלום מלוא האגרות, ההיטלים וההוצאות הנדרשות. לא ניתן היתר במסגרת המועדים הנ"ל, יהיה בכך משום הפרה יסודית של ההסכם, שאם לא תתוקן בפרק זמן של עד 60 יום נוספים, יהיו הדיירים רשאים לבטל את ההסכם, והתשלומים ששילם הקבלן כתשלום ההוצאות והתקורות לכלכלית יהוו פיצוי מוסכם לכלכלית. סעיף זה יחשב משום התחייבות הקבלן לטובת צד ג' - הכלכלית. יצוין מפורשות כי ככל שיהא צורך בכך בתקופה המופרטת לעיל ובמקביל, הדיירים באמצעות ב"כ הדיירים אל מול הדיירים הסרבנים. יפעלו תוך 14 יום ממועד מתן היתר הבנייה, ובטרם מתן צו התחלת עבודה מתחייב הקבלן להמציא לכלכלית את ערבות הביצוע ופוליסת הביטוח, כמפורט בהוראות הסכם זה על נספחיו. למען הסר ספק, מוצהר ומוסכם בזאת כי הקבלן ו/או מי מטעמו לא יהיו רשאים לעלות על הקרקע בטרם קבלת צו התחלת עבודה. 31

32 הקבלן יבצע את העבודות באופן רצוף ככל הניתן וישלים את ביצוע העבודות על פי הסכם זה על נספחיו )לפרויקט יחיד( לא יאוחר מאשר 20 חודשים מיום קבלת היתר הבניה ו 18 חודשים מיום תחילת ביצוע העבודות ועד לסיום העבודות כמפורט בסעיף ההגדרות. למספר בניינים ו/או בהיקפים שונים יקבע לוח זמנים שונה בהתאמה. על אף האמור לעיל, מוסכם כי דחייה בהשלמת העבודות לפי הסכם זה על נספחיו למשך של 60 יום, מעבר לתקופה האמורה לעיל, לא תהווה הפרה של הסכם זה. לא יאוחר מ 14 יום מיום קבלת צו התחלת עבודה ממפקח דיירים באמצעות עו"ד דיירים ועל בסיס המועדים המפורטים לעיל יכין הקבלן לוח זמנים בשיטת גנט. הקבלן יעדכן את לוח הזמנים מידי שבועיים לפחות וישלח עותק מעודכן למפקח דיירים, לעו"ד דיירים, ולנציגות דיירים בדואר אלקטרוני. למען הסר ספק, במסגרת לוח הזמנים כמפורט לעיל בהסכם זה יקבעו אבני דרך אשר יהיו כמפורט בנספח ה' אשר יצורף על ידי הקבלן ועל בסיס פרק המוקדמות ובאישור מפקח הדיירים. בנספח זה מפורט לוח הזמנים לביצוע כלל עבודות החיזוק והבנייה בפרויקט מתחילתן ועד סופן כנדרש בהסכם החל ממתן צו תחילת עבודות. הקבלן יפרט את צפי הפעילויות בתחום התכנון והביצוע מתחילת הפרויקט ועד סיומו על כל שלביו כמקובל בענף. לוח הזמנים כפוף לכוח עליון עד לסיום העבודות כהגדרתן בסעיף ההגדרות. יצוין מפורשות כי תחילת עבודה בפרויקט תתבצע לא יאוחר מ 60 התחלת עבודה. יום מקבלת צו בכל מקרה של סתירה בקול קורא ו/או הסכם הביצוע ו/או הנספחים המצורפים ו/או בין הוראה מהוראות הקול קורא ולהסכם הביצוע ונספחיו, תגבר ההוראה המיטיבה עם הכלכלית ו/או עם בעלי הזכויות, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הכלכלית. במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים יהיה עליו לפצות כל אחד מהמוכרים בפיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 2,000 בגין כל חודש איחור ו/או חלקו. ובנוסף, פיצוי מוסכם בסך 6,000 למפקח מטעם הדיירים לכל חודש איחור ו/או חלקו מהיום הראשון של האיחור. איחור במסירת הפרויקט של עד 60 יום לא ייחשב כאיחור ולא יחויב כפיצוי. איחור של למעלה מ 6 חודשים ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם. עיכוב בביצוע שנובע מכוח עליון לא יהווה הפרת הסכם זה ובלבד: א. שהקבלן יבצע כל פעולה הניתנת לביצוע בהתאם להוראות החוק. ב. הקבלן ישוב לבצע את עבודות החיזוק והבנייה מיד לאחר שהנסיבות יאפשרו זאת וישלים את העבודות תוך איחור מזערי ככל שניתן העסקה הצדדים מתקשרים ביניהם בהסכם זה בעסקת נטו, כאשר המוכרים מוכרים לקבלן את הממכר ומתחייבים למלא אחר כל התחייבויותיהם על פי חוזה זה במלואן, והקבלן מצידו מתחייב לבצע בעבור המוכרים את עבודות חיזוק ושיפוץ הבניין, לכל יחידת דיור קיימת לרבות ביצוע יתר העבודות כמפורט במפרט כמצ"ב כנספח ד' להסכם זה בהתאם לנספח המוקדמות נספח ג' להסכם, ובהתאם להיתר הבניה שהוצא וכלל ההיתרים הנדרשים לשם ביצוע הסכם זה, ולמלא את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה והנספחים לו, והכל, עפ"י תיק הבקשה להיתר כפי שהוגש ואושר בתנאים ע"י הוועדה המקומית לת.5.1 כנון ובנייה או עפ"י סקיצות מאושרות ע"י הכלכלית במידה וטרם הוגשה בקשה להיתר. 32

33 רק לאחר תיקון רשום הבניין כבית משותף ו/או תיקון מסמכי רישום הבית המשותף )לרבות תיקון הצו, התקנון והתשריט( באופן שיחידות הקבלן תרשמנה כיחידות עצמאיות ונפרדות בבית המשותף, תירשם הבעלות בהן ע"ש הקבלן ו/או ע"ש מי שהקבלן יורה. מובהר ומודגש בין הצדדים, שהקבלן מתחייב שלא תרשמנה הערות אזהרה על יחידות הדיור הקיימות במבנה, עד לתיקון רישום הבניין כבית משותף, בהתאם לאמור לעיל..5.2 הצדדים מצהירים כי שוכנעו על יסוד בדיקותיהם והערכותיהם הזהירות והיסודיות כי התמורה הנקובה בהסכם מניחה את דעתם ומהווה תמורה דיה והוגנת לכל התחייבויות הקבלן לפי ההסכם. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הגג העליון המשותף יהווה רכוש משותף של הדיירים ושל בעלי הדירות החדשות בהתאמה ועליו יוצבו המתקנים המשותפים, גודלו,שטחו ודרכי הגישה לגג העליון )החדש( וכפי שאושרו על-ידי נציגות המוכרים לפני הגשת התוכניות והבקשה להיתר לרשויות המוסמכות. הממכר כולל כאמור, את כל שטחי הגג הקיימים בעת חתימת הצדדים על הסכם זה וכן שטחי החניה לדירות החדשות שיבנו ע"י הקבלן בחצר הבניין בהתאם לתכניות הבניה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הקבלן לא יהיה זכאי לקבלת שטחי הגגות החדשים שייווצרו לאחר ו/או עקב הבנייה על הגג ו/או עקב תוספת קומה או קומות )להלן: "הגג העליון המשותף"( וכי כל אחוזי הבניה הבלתי מנוצלים ו/או שיוקנו לחלקה ו/או לכל חלק הימנה אינם מהווים חלק מהממכר ומוקנים בזאת למוכרים ולבעלי הדירות החדשות על פי חלקם ברכוש המשותף בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל שטח ו/או קיר ו/או קירות חיצוניים ו/או גג דירה ו/או גג אחר שייווצר כתוצאה מבניה על גג הבניין לרבות הגג העליון המשותף ו/או מרפסות תלויות ו/או שטחים מבונים שייבנו מחוץ לקווי הבניין )באם יבנו(, לא יוצאו מכלל הרכוש המשותף. הקבלן רשאי לנצל לפי שיקול דעתו המוחלט את מלוא זכויות הבניה עפ"י היתר הבניה המוקנות לחלקה כאמור בהסכם זה אך לא יותר ממספר הדירות המפורטות במבוא להסכם זה בסעיף ההגדרות ועפ"י התכניות הקבלן יהיה רשאי לבנות על הגג הקיים, בהתאם להיתר בניה שיקבל מהרשויות.5.8 המוסמכות, שהעתק תכניותיו המאושרות ע"י הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצ"ב כנספח ז'. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לקבלן הזכות לבנות, בכפוף להיתר הבניה שניתן כדין, בסטייה ו/או בחריגה מקווי הבניין הקיימים כיום, לצורך בניית )מרפסות( ו/או עמודי חיזוק ולמוכרים לא תישמע כל טענה ו/או לא תהיה כל זכות התנגדות כנגד בנייה מעבר לתחומי הגג הקיים ויציקת עמודי חיזוק, ככל שיידרש ברכוש המשותף ו/או בשטחי ההצמדות של הקרקע ובלבד שייעשו בהתאם להיתרי בניה כדין ושלא יחסמו דרך קבע פתחי יחידות בבניין

34 לאחר אישור התכניות שהוגשו על ידי הכלכלית ובקשת היתר הבניה כאמור לעיל, תהיה הכלכלית ו/או עוה"ד פירוזמן את גהוורי רשאים לחתום בשם המוכרים )אלו שהעניקו לעוה"ד יפוי כח( בהתאם להנחיות היועצים השונים על כל בקשה לשינוי התוכניות ועל המסמכים הנדרשים לשם קבלת היתר בניה כאמור, הכולל הקלות למיניהן, וזאת ללא צורך בהסכמה נוספת של המוכרים או מי מהם כל האמור דלעיל הינו בתנאי שהשינויים ו/או ההקלות אינם בגדר שינוי מהותי לתכניות. במקרה של שינוי מהותי בתכניות, יובא העניין לאישור המוכרים ורק עם קבלת אישורם יחתום עוה"ד על הנ"ל. המוכרים ו/או בעלי הדירות ו/או בעלי היחידות האחרות יהיו מנועים מהגשת כל התנגדות ו/או הסתייגות כלשהי כנגד הגשת בקשות לקבלת היתרי בניה ו/או בקשות למתן הקלות ו/או בקשה לאישור תכניות בניה ו/או בקשה לתיקון ו/או שינוי תב"ע ו/או בקשות אחרות מכל מין וסוג שהוא והכול כפי שיוגשו על ידי הכלכלית. המוכרים חתמו על ייפוי כוח בלתי חוזר המסמיך את עוה"ד פירוזמן את גהוורי לחתום בשמם ו/או במקומם על כל בקשה ו/או תכנית ו/או בקשה לתקלה בקשר לתוכנית הבניה נשוא הסכם זה כמובא בסע' 1 הנ"ל. לצורך ביצוע הבניה על הגג, ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף 8 להסכם זה על תתי סעיפיו תהיינה לקבלן הזכויות כדלקמן: הזכות להיכנס ולהשתמש בכל חלק בבניין ו/או בגג ו/או בקרקע ו/או בקירות הבניין החיצוניים ו/או ברכוש המשותף ו/או בשטחים המשותפים האחרים בבניין ו/או בשטחי הקרקע המוצמדים ליחידות בבניין וזאת אך ורק בשטח השייך לבניין בו מבוצעת התוכנית ואלה יקראו להלן: "השטחים". לעשות כל פעולה נדרשת לצורך ביצוע העבודות בהתאם להיתר הבניה, תוך תשומת לב לפגיעה מינימאלית באורח החיים השוטף והסביר של הדיירים. כל מחלוקת בעניין זה תובא להכרעתה המפקח. לאחר קבלת היתר הבניה ובטרם תחילת העבודות על גג הבניין הקיים )אך לאחר קבלת צו תחילת עבודה מאת הכלכלית ובהתאם למועדים הקבועים בצו( - על הקבלן להסיר כל מתקן הקיים על גבי הגג ובלבד שידאג למתקנים זהים לשימוש רציף ובטיחותי במיקום אחר שיאושר על-ידי נציגות המוכרים, לרבות אנטנות, צלחות לוין, דודי שמש ו/או קולטים ו/או מנועי מזגנים, ולהשיבם בתום הבנייה, לשטח שיוקצה לשם כך על הגג החדש, והכל על חשבון הקבלן. הקבלן מתחייב להחליף על חשבונו כל אחד מהמתקנים הנ"ל, אם וככל שיידרש לכך ע"י הרשויות המוסמכות ו/או אם וככל שיינזקו עקב העבודות ו/או ההעברה. לבצע חפירות לשם ביסוס ו/או התקנת ו/או החלפת ו/או הטמנת צנרת ומתקנים מכל סוג ומין )לרבות חשמל, מים, ביוב, חשמל, גז, כבלים, תקשורת ו/או טלפון( וכן להתקין צנרת כאמור על קירות הבניין הקיימים, בהתאם להוראות הרשויות המוסמכות. הקבלן מתחייב להחליף על חשבונו כל אחד מהמתקנים הנ"ל, אם וככל שיידרש לכך ע"י הרשויות המוסמכות ו/או הכלכלית אם וככל שיינזקו עקב העבודות ו/או ההעברה. להזיז ו/או להעתיק צנרת ו/או קווי תשתיות ו/או תשתיות קיימים, לרבות קווי חשמל ו/או טלפון ו/או מים ו/או ביוב ו/או מרזבים ו/או כבלים ו/או תקשורת ו/או גז לשם ביצוע הבניה ו/או חיבור היחידות ו/או הדירות החדשות שיבנו לתשתיות כאמור, ובלבד שתתאפשר לשאר בעלי הדירות שימוש בתשתיות כאמור במשך כל תקופת הבנייה ובלבד שעם הזזתם ו/או העתקתם יהיו המתקנים ברי שימוש במצב תקין ובטיחותי, תוך שכל נזק שייגרם להם יתוקן מידית על-ידי הקבלן באופן שיאפשר שימוש רציף בתשתיות ובמתקנים. כמו כן, הקבלן יהיה רשאי להשתמש במהלך תקופת הבנייה בכל חלק מהרכוש המשותף וביחידות השונות לשם העברת מטען, חומרים וציוד, העברת צינורות, תעלות, כבלים, חוטים וכיוצ"ב, כפי שיידרש לשם ביצוע הבניה על הגג, ובכפוף לשמירה מקסימאלית מצד הקבלן על הרכוש המשותף ו/או היחידות השונות

35 להציב פיגומים ו/או מתקני עזר להרמת חומרים וציוד ו/או מחסן ו/או משרד מכירות במקום שיאושר ע"י המפקח להישען על קירות הבניין לשם התקנת מתקנים ו/או פיגומים כאמור, כנדרש לצורך ביצוע הבנייה על הגג ו/או לאחסן במשך תקופת הבנייה ציוד, חומרי בנייה ו/או פסולת בניה בחצר הבניין בשטח הרכוש המשותף, כל אלו יפונו והקבלן ישיב המצב לקדמותו על חשבונו בתוך 14 יום מתום הבנייה. מובהר בזאת כי כל פסולת הבניה תפונה לאלתר תוך כדיי פעולות ההריסה והבנייה מיד עם מילוי מיכל הפסולת במקום. פסולת הבניה תרוכז בתוך מיכל הפינוי בעזרת שרוול" וע"פ דרישת הרשויות. מוסכם בזאת כי הקבלן יהיה רשאי למכור את הדירות החדשות רק למטרת מגורים. כל דירה שתבנה על ידי הקבלן תימכר כדירה אחת שלמה, מבלי שיערך בה כל חלוקה פנימית לשתי דירות, בין לפני מכירתה/השכרתה ובין לאחריה. כמו כן, מתחייב הקבלן שלא להשכיר ו/או למכור את הדירות החדשות לגורם מסחרי כל שהוא לרבות מכירה ו/או השכרה לחברות הסלולארי. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי כלל עבודות החיזוק והבנייה ו/או ההוצאות שיהיו כרוכות בהסכם זה ללא יוצא מן הכלל, לרבות בגין השיפוץ ו/או חיזוק הבניין על-פי תמ"א 38 ו/או עפ"י רצ'/ 106 ו/או כל תכנית אחרת ו/או הבניה ו/או בניית ממ"דים ומרפסות ו/או התקנת המעלית ו/או הקמת חנייה, פיתוח המגרש, שיפוץ הלובי, הקמת מעליות וכל יתר התחייבויות הקבלן בהסכם זה ובמפרט הטכני לרבות תשלום אגרות ו/או היטלים ו/או מסים וכן תשלום שכ"ט אדריכלים, מהנדסים, יועצים, עו"ד, כפי שיידרש לביצוע הפרויקט כולל כל תשלום בגין קבלת רישיונות הבנייה, לרבות בגין חיבור לרשת החשמל, מים, גז, טלוויזיה וכיוצ"ב, יבוצעו ע"י הקבלן ועל חשבונו, בכפוף להיתר בניה נשוא הסכם זה. החל ממועד חתימת הסכם זה ועד לסיום העבודות חל איסור על מי מהמוכרים להתקין כל מתקן על גג הבניין ו/או על קירותיו החיצוניים ו/או בשטחי קרקע שבחלקה, ללא קבלת רשות והסכמת הקבלן מראש ובכתב. בניית פיר המעלית והתאמת חדר המדרגות וכל זאת ועל פי התוכנית כפי שאושרה על ידי הועדה המקומית, יהיה רשאי הקבלן לעשות כל מעשה ו/או פעולה הנחוצה והדרושה להקמת והפעלת המעלית, בכפוף להיתר הבניה, ללא התערבות המוכרים ובתנאי שלא יכנס הקבלן ויפגע בדירות המוכרים ותהיה גישה סבירה לדירותיהם וככל שניתן ימנע מפגיעה בשימוש הסביר בדירות. כל עבודות הקבלן בחדר המדרגות, בפיר המעלית ובדרך הגישה לבניין ייעשו במחשבה ובתכנון מוקדם תוך הקפדה מקסימאלית על נוחות ובטיחות הדיירים. במידה ויידרש לחדור לדירות לצורך הקמת פיר המעלית אזי העניין ייעשה בתיאום עם נציגות הדיירים, כאשר בכל מקרה תאום ותזמון העבודות בחדר הדרגות ובפיר המעלית יתואמו עם נציגות הדיירים. הדיירים יקבלו התראה בכתב של 7 ימים מראש לפני כל הפרעה בפנים הדירה, לרבות שבירת קירות ותיקונם, הסרת חלונות, התקנת פריטים טכניים שונים, כנקבע במפרט הטכני ולצורך הרחבת הדירה. כמו כן, מתחייב הקבלן לפנות את כל המיטלטלין ו/או כל ציוד אחר בחדר/ים שפינויו/ים נדרש לשם ביצוע העבודות ואשר יאוכסנו ו/או יועברו לחדר אחר בדירה. בנוסף לכל האמור בסעיף זה ישיב הקבלן את הדירות לבעלים כאשר הן במצב תקין וראוי למגורים כפי שקיבל אותן. מתקנים ו/או פרטי ריהוט /נגרות שיפגעו ו/או יוסרו במהלך ביצוע העבודות יוחלפו או יתוקנו על ידי הקבלן )לפי העניין ובהתאם לקביעת המפקח מטעם הדיירים( על חשבונו של הקבלן עד למועד השבת החדר בדירה לבעלים, וכן ישיב הקבלן את תכולת החדר/ים שפונה/ו, בחזרה למקומה. במקרה של שבירת קירות חיצוניים ו/או עבודות לשינוי מיקום חלונות בדירה - אזי בנוסף למנגנון האמור בסעיף 5.14 לעיל, יהא על הקבלן לפעול לסיום ההפרעה לבעלים באותה דירה עד לתום אותו יום העבודה וככל שדבר זה אינו ניתן, יפעל הקבלן לאיטום הקיר החיצוני עד לבוקר שלמחרת

36 למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי כל העבודות ו/או כל עבודה נוספת, תעשה על ידי הקבלן או מי מטעמו באופן שלא ימנע שימוש סביר של הדיירים הקיימים ו/או גישה סבירה לדירותיהם ו/או מהשטחים המשותפים ו/או המתקנים הקשורים לדירותיהם. סעיף זה הינו סעיף יסודי ועיקרי בהסכם שהפרתו תזכה את המוכרים בכל הסעדים העומדים לטובתם עפ"י ההסכם ו/או עפ"י כל דין שינוי תכנוני הקבלן יהא רשאי לבקש מהוועדה המקומית תכנית שינוים ו/או תכנית בניין עיר חדשה ו/או הקלות כמותיות ו/או איכותיות לשיפור הבינוי בדירות החדשות בלבד בכפוף לכך שלא יהא בכל בקשה כדי להוסיף למספר יחידות הקבלן כמובא במבוא להסכם זה ו/או כדי לעכב את מועד תחילת הבנייה ומועד סיומה הקבוע בהסכם זה ובלבד ששינויים אלו כפופים לקבוע בהסכם זה ושלא יבוצע שינוי בעבודות החיזוק והשיפוץ המפורטות בנספחים דלהלן, והכל בתנאי שהכלכלית אישרה מראש ובכתב את ביצוע השינויים על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. כל פעולות שינוי התכנון ככל שביצועם יאושר יבוצעו על ידי הקבלן, על חשבונו ועל אחריותו. למען הסר ספק במקרה של ביטול ההסכם כאמור, הקבלן לא יהיה זכאי לכל תשלום שהוא ו/או החזר כספי כל שהוא בגין הוצאותיו והתשלומים לפי הסכם זה, כלפי הדיירים ו/או מי מטעמם וכל אשר נעשה עד לאותה העת ע"י הקבלן ו/או מי מטעמו בקשר להסכם זה לרבות תכניות שהוכנו עד לאותה העת יחשבו כרכושם של הדיירים מבלי שיצטרכו לשלם על כך דבר רישום הערת אזהרה/רישום משכון לטובת הקבלן והרישום הזמני, כמפורט בסעיף 34 להסכם זה עבודות החיזוק והבנייה.7.8 הקבלן מתחייב לחזק ולשפץ הבניין, דהיינו: לבצע בו עבודות חיזוק ושיפוץ שנדרש ע"פ היתר הבניה, לרבות שיפוץ ארבע חזיתות הבניין )חלקיו החיצוניים(, חדר המדרגות, החצר והגינה, בהתאם לפרק המוקדמות ולמפרט הטכני הרצ"ב להסכם זה. למען הסר ספק, מובהר בזה כי השיפוץ אינו כולל ולא יכלול שיפוץ ו/או תיקון ו/או ביצוע עבודות כלשהן בתוך דירות המוכרים על הצמוד להן ו/או בשטחים שאינם חלק מן הרכוש המשותף, למעט שיפוץ ו/או תיקונים שיידרשו לשם תיקון נזקים שייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מעבודות הקבלן ו/או מי מטעמו. הקבלן מתחייב שלא להתחיל לבנות את יחידות הקבלן בטרם סיום כלל העבודות הדרושות לחיזוק הבניין, כפי שיידרשו בהתאם להיתר הבנייה נשוא הסכם זה. הקבלן מתחייב לבצע בבניין כל עבודת שיפוץ, תיקון, חיזוק וכיוצ"ב ככל שנדרש בעקבות הוראות הרשויות המוסמכות ו/או היתר הבניה, ובהתאם להדרכת היועצים. הקבלן מתחייב לבצע את עבודות והבניה החיזוק, השיפוץ ובניית הדירות החדשות בהתאם לתנאיהם של היתר/י הבניה ובכפוף לכלל ההוראות והחובות שיוטלו מצד הרשויות המוסמכות. הקבלן מתחייב לבצע את עבודות החיזוק והבניה ברמת ביצוע גבוהה, תוך העסקת קבלני משנה ו/או עובדים בעלי ידע מקצועי מתאים, ניסיון קודם, רישיונות ו/או סיווג מקצועי, יכולת ומיומנות מקצועית גבוהה הקבלן מתחייב להשתמש לצורך ביצוען של עבודות החיזוק והבניה בחומרי ואביזרי בניה מטיב ואיכות ברמה גבוהה, תוך שימוש בחומרים שיש להם תו תקן ישראלי ואישור מכון התקנים )ככל שישנם( והכל בכפוף לפרק המוקדמות והמפרט הטכני הרצ"ב.

37 הקבלן מתחייב לשמור על סדר, ניקיון ובטיחות נאותה ברמה יום יומית ובכל מהלך תקופת הבנייה, בכל הקשור לחדר המדרגות והגישה מהרחוב לכל דירה ודירה. הקבלן יקפיד על מתן אפשרות להמשך ניהול אורך חיים נורמאלי בבניין לכל הדיירים. במשך כל תקופת הבנייה ועד לסיומו המושלם של חדר האשפה, ידאג הקבלן להמשך גישה נוחה ומקובלת לזריקת אשפה בתחום אתר הבנייה או במקום כפי שיוסכם על ידי נציגות הדיירים. הקבלן מתחייב לנקוט בכל משך ביצוע העבודות, באמצעים הדרושים בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לסביר ולמקובל לצמצום אבק, רעש, חסימת דרכים ומטרדים אחרים מכל סוג, הקשורים בביצוע עבודות הבניה והשיפוץ לדיירי הבניין )להלן: "המטרדים"(, לרבות ניקיון ופינוי פסולת בניה למכולה שתוצב על-ידי הקבלן, על חשבונו, בסמוך לבניין באופן בטיחותי שלא יפריע לגישה לבניין ולמעבר על המדרכה, המכולה תפונה על-ידי הקבלן ועל חשבונו מידית בכל עת שתתמלא ו/או לפי הוראות המפקח. הקבלן מתחייב שהפיגומים ו/או חומרים אחרים אשר יוצבו ו/או ישמשו לצורך הבניה יוצבו באופן שיגרום לפגיעה מועטה ככל האפשר בנסיבות העניין בדיירי הבניין ויוסרו ו/או יפונו מחצרי הבניין מיד עם סיום השימוש בהם. הפיגומים יוסרו כאמור בתאום ובאישור מפקח הדיירים. מבלי לפגוע באמור לעיל, מאשרים בזה המוכרים כי ידוע להם כי לא ניתן לבצע את עבודות הבניה והשיפוץ ללא מטרדים כלל וכי ייגרמו למוכרים ו/או לדיירי הבניין ו/או לבאי הבניין אי נוחות ומטרדים בזמן ביצוע העבודות. המוכרים מתחייבים בזאת שלא יבואו בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לקבלן ו/או למי מטעמו בגין ההפרעה ו/או המטרדים שיגרמו להם כתוצאה מפעולות הבניה שתתבצענה וכל זאת על פי הסכם זה. הקבלן מתחייב ומאשר כי בביצוע עבודות הבניה בבניין לא יועסקו שוהים בלתי חוקיים וכי עובדי הקבלן ו/או הפועלים מטעמו יהיו בעלי ההיתרים כדין, וכן ובנוסף בעלי הכשרה ו/או רישיון במידת הצורך. הקבלן יהיה רשאי להציב בבניין שלטים לפי שיקול דעתו הבלעדי במיקום שיאושר על ידי נציגות המוכרים, המפרסמים את הפרויקט והמציעים דירות למכירה, ואולם הוא לא יהיה רשאי למכור את הדירות אלא בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה. בכל אתר ואתר יוצב שלט המפרט את רשימת היועצים והמתכננים לרבות מפקח הדיירים ושם מנהל העבודה. ככל שיוצב ייכתב כי הפרויקט מבוצע על ידי הקבלן ובחסות הכלכלית. נוסח הרישום יובא לאישור הכלכלית ומפקח הדיירים לפני התקנת השלט. מיום תחילת ביצוע עבודות בבניין ועד להשלמת העבודות אחראי הקבלן להשגחה על הבניין והעבודות, ומתחייב להימנע מפגיעה בציוד ורכוש המוכרים בבניין, לנקוט באמצעים לשם מניעת פגיעה בגוף של הבאים בתחום הבניין, ועליו לנקוט בכל האמצעים כמקובל המתחייבים מאחריות זו ובכלל זה: הקבלן מתחייב לקיים סידורי בטיחות ראויים ובסטנדרט גבוה שיבטיחו את שלום כל מי שנמצא באתר בהתייחס לעבודות. לספק ולקיים אמצעי זהירות ובטיחות להגנתו, בטחונו ונוחותו של הציבור בכל מקום שיהיה צורך בכך או שיהיה דרוש על-פי הדין, הכל בקשר עם בצוע עבודות הבניה והשיפוץ, בהתאם לנוהלי הבטיחות של הכלכלית, ובהתאם לאמור בהסכם זה על נספחיו. הקבלן מתחייב לשמור ככל הניתן על ניקיון הבניין וסביבתו, כולל דרכי הגישה משטחים אלה ואליהם הן במהלך הבנייה ובוודאי עם סיומה. מובהר בזה כי הקבלן ינקוט באמצעים לשם צמצום לכלוך ואבק בדירות הקיימות בבניין

38 הקבלן מתחייב לדאוג שהדרכים, חדרי המדרגות והמעברים לבניין, לדירות ומהם יהיו פנויים מהעבודות, מחומרים, מבוץ ומפסולת גסה, אך הכול בהתחשב בכך שמדובר באתר בניה. הקבלן מתחייב לוודא שתוך כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה מעבר לסביר בנסיבות העניין בנוחיות הציבור ולא תהא כל הפרעה בזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או בזכות השימוש והאחזקה ברכוש ציבורי/משותף כלשהו, למעט השטחים בהם תבוצענה העבודות. הקבלן מתחייב מיד בגמר העבודות, לנקות ולפנות, על חשבונו הוא, את האתר מכל ציוד, מתקנים, אמצעים, פסולת, שיירי בנין וחומרים אחרים שהובאו על ידו ו/או הקשורים לביצוע העבודות ולהשאיר את האתר נקי, יפה ומיושר. עם השלמת עבודות החיזוק והשיפוץ לפי הוראות הסכם זה, והמצאת אישור שלטונות המס על היעדר חובות מס )לרבות מס שבח של הדיירים ומס רכישה של הקבלן(, מתחייבים המוכרים להשיב לידי הקבלן את ייפוי הכוח הבלתי חוזר למחיקת הערת האזהרה שהופקד בידי ב"כ המוכרים, כאמור להלן. הקבלן מתחייב כי העבודות בבניין יתבצעו על פי חוק: יחלו לא לפני 7:00 בבוקר ויסתיימו לכל המאוחר עד השעה 17:00 בימי חול ובשעון קיץ עד לשעה 18:00. בימי ו' וערבי חג יסתיימו העבודות לא יאוחר מהשעה 14:00, ובכל מקרה לפחות שעתיים לפני כניסת שבת ו/או חג. לא יתקיימו עבודות בימי חג ובימי מנוחה. העבודות לעניין סעיף זה אינן כוללות עבודות יציקת בטון ו/או כל עבודה המחייבת עבודה רצופה בהן מועד סיום העבודה יהא סיום היציקות אך יחד עם זאת לא יבוצעו עבודות כאלה בימי ו' וערבי חג. על ימי היציקה ו/או כל עבודה המחייבת עבודה רצופה תינתן הודעה בת 72 שעות מראש לכל דייר ו/או מוכר. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהירים הדיירים כי ידוע להם כי במהלך התקנת המעלית בבניין במסגרת עבודות השיפוץ ייתכן שמדרגות הבניין ייהרסו ו/או ינוסרו, ובפרק זמן זה תהיה מגבלה לעשות שימוש במדרגות בין השעות 8:00 עד 16:00, וזאת עד להתקנה מלאה של המעלית ו/או השבת המדרגות, ותוך פרק זמן שלא יעלה על 30 ימים בסך הכול ו- 14 ימי עבודה בודדים בפועל, יובהר כי לוחות הזמנים רלוונטיים לגבי ניסור ויציקת חדר המדרגות בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי בכל מקרה לא תמנע באופן מוחלט הגישה לדירות הקיימות. יחד עם האמור הקבלן ימסור הודעה מוקדמת בכתב לנציגות ויתלה מודעה בכניסה לכל בניין שהגישה לדירות תחסם עקב ביצוע העבודות לפחות 48 שעות מראש. הדיירים מתחייבים בזאת כי יאפשרו לקבלן לעשות שימוש במקורות המים והחשמל של הבניין, לצורך ביצוע העבודות, כאשר הקבלן יישא בעלויות המקורות הנ"ל על פי שעונים שיותקנו בבניין. לצורך כך, יערכו הצדדים פרוטוקול רישום מסודר בתיאום עם נציגיהם כמתחייב מהסכם זה. הקבלן ישלם את עלות המים והחשמל הכוללת לתקופת הבנייה מיד עם הצגת חשבון מתאים על כך מאת נציגות הבניין ולא יאוחר ממועד התשלום הנקוב בחשבון שיוצג לה. הקבלן מתחייב להציב עם תחילת עבודות הבניה שירותים ניידים לשימוש העובדים באתר. הקבלן מתחייב כי בתקופת הבנייה יפעלו כל המזגנים ודודי החימום המשמשים את הדיירים ללא כל הפרעה ו/או הפסקה. הבעלים מודעים לכך שיתכן כי בחלק מהתקופה ישמשו דודי החימום כדודי חשמל בלבד וכי הפעלת המזגנים לא תופסק ליותר מ 12 שעות להפסקה אחת ולא יותר מ - 4 הפסקות במהלך הפרויקט

39 9. פיקוח לצורך עמידה בהוראות הסכם זה לרבות היתר הבניה, תכניות העבודה, מפרטי הביצוע כנדרש בחוק ובהסכם זה, תעמיד הכלכלית מפקח מטעם נציגות הדיירים החל ממועד חתימת ההסכם ועד למועד סיום העבודות בפועל כולל תקופת הבדק. המפקח יהיה רשאי לעיין בכל התוכניות, יומני עבודה שינוהלו ע"י הקבלן, וכיו"ב הקשורים לעבודה, שיהיו אצל הקבלן, והקבלן מתחייב למלא אחר ההוראות של המפקח בדבר תיקונים, שינויים ואי התאמות לעומת המפרט והתכניות, שהמפקח יגלה, אם יגלה, במהלך ביצוע עבודות הבניה, אלא אם כן חלק עליהן הקבלן ו/או היו נגועות באי חוקיות, ובמקרה כזה יחול האמור להלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי אין במינוי או באי מינוי המפקח, בתפקידי המפקח, באופן תפקודו או מחדלו, כדי לגרוע מאיזו מהתחייבויות הקבלן ו/או להטיל על המוכרים איזושהי אחריות חוזית, נזיקית או אחרת ו/או אחריות לטיב ולרמת הביצוע של עבודות הבניה. על אף האמור לעיל, הרי אם הקבלן יפעל בהתאם להנחיות המפקח, לא יוכלו המוכרים להעלות כל טענה כנגד ביצוע הפעולה שבוצעה בהתאם להנחיות המפקח, למעט מקרה של תרמית, או ביצוע רשלני או אם הביצוע לא היה בהתאם להנחיות המפקח. המפקח לא יהיה רשאי לתת הוראות כלשהן לעובדי הקבלן ו/או למי מטעמו, וכל פניותיו של המפקח יהיו אך ורק בכתב וממוענות לקבלן בלבד. על-מנת להסיר ספק, למפקח ו/או לב"כ הדיירים. תהא זכות על-פי שיקול דעתם הבלעדי, להעביר כל מחלוקת בקשר עם העבודות, להכרעת בורר כמפורט בהסכם זה ולצורך העניין יופסקו העבודות עד להכרעת הבורר, מניין הימים עד להכרעת הבורר לא יובא בחשבון המועדים אם יתברר כי טענות הקבלן צודקות. תשלום למפקח תשלום שכר הטרחה למפקח יבוצע ע"ח הקבלן ובסך של 80,000 בתוספת מע"מ לתקופת הבנייה כפי שנקבעה ועבור כל בניין ובניין. התשלומים ישולמו על ידי באופן ובתנאים המפורטים בהסכם מפקח קבלן המצ"ב כנספח. ה"קול קורא" מצ"ב כנספח התחייבויות וזכויות הצדדים כל המתקנים הפרטיים והציבוריים המותקנים על גג הבניין, כגון דודי שמש ואנטנות טלוויזיה יועברו ע"י הקבלן ועל חשבונו לגג החדש שייווצר לאחר השלמת בניית דירות הגג החדשות )להלן: "שטח הגג החדש"(. הקבלן מתחייב להחליף על חשבונו כל אחד מהמתקנים הנ"ל, אם וככל שיידרש לכך ע"י הרשויות המוסמכות ו/או אם וככל שיינזקו עקב העבודות ו/או ההעברה. למען הסר ספק יובהר כי העברת המתקנים כאמור לעיל חיבורם לתשתיות והפעלתם לשימוש הדיירים תבוצע על-ידי הקבלן ועל חשבונו בזמן הקצר ביותר האפשרי על-מנת להקטין את הפגיעה בדיירים ותוך הודעה מוקדמת בת 72 שעות לנציגות ועד הבית. שטח הגג החדש אשר אליו יועברו המתקנים הציבוריים ושטחים נוספים משטחי הגג החדש האמור ככל שיידרש, הכול בהתאם לדרישתן של הרשויות המוסמכות ו/או של המפקח על רישום המקרקעין, ירשמו כרכוש משותף, ולכל דיירי הבניין יהיו זכות גישה ודרכי גישה אליהם

40 המוכרים מתחייבים בזאת כי עד למועד סיום ביצוע עבודות הקבלן לא ימכרו ו/או לא יעבירו לאחר ו/או לאחרים זכות כלשהי מזכויותיהם בדירה, בבניין ו/או בחלקה ו/או מכוח הסכם זה, אלא אם הנעבר צד ג' רוכש הזכות, חתם במעמד חתימתו של הסכם המכר על כתב הסכמה לפיו הוא מצהיר ומאשר כי קרא והבין הוראות הסכם זה והוא מקבל על עצמו לקיים ולמלא את כל הוראותיו של הסכם זה על כל נספחיו כאילו היה הצד המקורי להסכם. הקבלן מצהיר בזאת כי בכפוף לחתימת הנעבר על כתב הסכמה וייפוי כוח לטובת הקבלן ייתן הקבלן הסכמתו המידית להעברת הזכויות וללא כל התניית תנאים נוספים. עם מסירת היתר בנייה וצו תחילת עבודה על ידי הכלכלית, המוכרים מוותרים בזאת בוויתור מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל זכויות הבנייה על הגג מכל מין וסוג שהוא המוקנות להם ו/או הצמודות לבניין או לכל חלק ממנו, כפי שזכויות בניה אלה בתוקף ביום מתן היתר הבנייה, ובתנאי שאלו לא יעלו על יחידות על הגג המשותף. ככל שינתנו ו/או יוענקו לבניין זכויות בניה נוספות לאחר סיום העבודות נשוא הסכם זה יהיו זכויות אלה חלק מהרכוש המשותף. המוכרים ו/או יורשיהם ו/או מיופי כוח מטעמם יהיו מנועים מלהתנגד בכל דרך להוצאת היתרי הבניה כאמור ו/או מנועים מלערער ו/או מנועים מלעכב ביצוען של עבודות בניה מכל מין וסוג שהוא ו/או ביצוען של עבודות שיפוץ הבניין ו/או פעולות אחרות כלשהן כמפורט בהסכם זה שתעשנה ע"י הקבלן כאמור לעיל, ו/או ע"י מי מטעמו לרבות ביצוע עבודות בשטחי ההצמדות ו/או בשטחי הרכוש המשותף ו/או בכל שטח אחר שיידרש לשם ביצוע ו/או השלמת העבודות ו/או השיפוצים, והכל בכפוף לכך שנוסח התוכניות ו/או בקשת היתר הבניה אושר על-ידי המוכרים מראש ומשרד עוה"ד פירוזמן את גהוורי. על פי דרישת הרשויות המוסמכות ו/או על פי דרישה הכלולה בתנאי כל היתר שיינתן לקבלן, יהיו מחויבים המוכרים לאפשר הריסה ו/או סגירת ו/או פתיחת חלונות ו/או פתחים אחרים ו/או מרפסות, אשר בוצעו בניגוד להיתר המקורי ו/או בניגוד להוראות הרשויות המוסמכות. מובהר בזאת כי ביצוע הפעולות המנויות בסעיף זה ייעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו. ככל שתידרש חתימתם ו/או הסכמתם של המוכרים לשם ביצוע הבניה ו/או לשם עשיית איזה מהפעולות המותרות לקבלן כאמור לעיל, יהיו מחויבים המוכרים ליתן הסכמתם או חתימתם וככל שלא יעשו כן, יהיה מוסמך ב"כ המוכרים לחתום בשמם ועבורם מכוח יפויי הכוח שנתנו בהתאם להוראות הסכם זה. האמור בהסכם זה הוא גם בגדר ייפוי כוח בלתי חוזר ו/או הוראה בלתי חוזרת המסמיכה את ב"כ המוכרים לחתום בשמם ובמקומם של המוכרים על כל בקשה, הצהרה, אישור, תכנית ועל כל מסמך שיידרש לשם תיקון היתר הבניה, שינוי תב"ע, בקשה להקלה, בקשה למתן היתר בגין סטייה )ובלבד שאינה סטייה ניכרת( וכל בקשה שתידרש לשם ביצוע עבודות החיזוק והבנייה, והכל בכפוף לעמידת הקבלן בהתחייבויותיו הקבועות בהסכם זה, ובלבד שהתוכניות והבקשה להיתר אושרו כאמור לעיל על-ידי המוכרים עצמם. אין ולא תהיה למי מהמוכרים ו/או למי מבעלי הדירות בבניין ו/או למי מהדיירים בבניין כל טענה ו/או דרישה ו/או כל תביעה ו/או כל זכות בכל הנוגע והנובע מכל הפרעה ו/או מכל מטרד ו/או מכל רעש ו/או מכל אבק ו/או מכל חסימת אויר ו/או מכל שיירי ו/או פסולת בניין ו/או מכל חסימת אור ו/או מכל מניעת שימוש בגין ביצוע עבודות הבנייה בבניין, כל עוד העבודות נעשות לפי הוראות הדין ועל פי הכללים המפורטים בהסכם זה והמפרט הטכני

41 הקבלן מתחייב להקפיד שלא לחסום במהלך תקופת הבניה את הכניסה לבניין ו/או את חדר המדרגות, ובאם יחויב לעשות כן, עקב עבודות השיפוץ והתקנת המעלית, מתחייב הקבלן למזער ככל שניתן את תקופת החסימה, כאמור ולהודיע בכתב 72 שעות מראש לכל דייר ו/או מוכר מכירת דירות הקבלן בכפוף להוראות הסכם זה, הקבלן יהיה רשאי, בכפוף לעקרונות מכירת הדירות כפי שמפורט להלן בסעיף 11 על תתי סעיפיו בהתאמה, למכור את יחידות הקבלן או כל זכות בהן, לצדדים שלישיים, וזאת בלא שתהיה למוכרים זכות בכל הקשור לכספי התמורה שיקבל הקבלן בגין יחידות הקבלן או כל חלק מהן ומבלי שתהיה למוכרים זכות להתנגד ו/או למנוע מכירה כאמור אחריות ושיפוי המוכרים ו/או ב"כ ו/או הכלכלית לא יישאו באחריות כלשהי לנזקי רכוש וגוף שייגרמו לקבלן ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו ו/או שייגרמו לצד ג' כלשהו במהלך העבודה ו/או במקרקעין ו/או באתר הבניה ו/או בסמוך לו. הקבלן מתחייב לשמור בקפדנות על הוראות כל דין לרבות חוק התכנון והבניה ותקנותיו החלים על ביצוע העבודות והקבלן משחרר בזאת את המוכרים מכל תביעה שתוגש נגדם בגין כל הפרת הוראה כזו שנעשתה ע"י הקבלן ו/או ע"י מי מעובדיו ו/או ע"י מי ממועסקיו. הקבלן מתחייב לשאת בעצמו ולשלם כל קנס ו/או תשלום ו/או היטל שיוטל עליו בקשר עם ביצוע ההסכם, לרבות עבודות הבניה והשיפוץ בגין הפרת כל הוראות חוק ולפצות ו/או לשפות את המוכרים בכל מקרה שקנס ו/או תשלום ו/או היטל כאמור יוטל מסיבה כלשהי, לרבות כל תשלום ו/או קנס ו/או פיצוי שיושת על המוכרים בגין תכנית תמ"א 38 ו/או תכנית אחרת לרבות פיצויים לפי סעיף 117 לחוק תכנון ובניה. הקבלן מתחייב בזה לשלם בעצמו ועל חשבונו למוסד לביטוח לאומי את כל דמי הביטוח שהוא חייב בהם עפ"י חוק הביטוח הלאומי תשי"ד 1154, עבורו ועבור כל הפועלים המועסקים ו/או יועסקו על ידו בביצוע העבודות לפי הסכם זה ובמשך כל תקופת ההסכם הנדונה. הקבלן מצהיר כי הוא בלבד הינו המעסיק של הפועלים הנ"ל והוא לבד נושא באחריות ובכל החובות המוטלים על המעסיק עפ"י חוק הביטוח הלאומי או עפ"י כל חוק אחר. המוכרים מתחייבים בזה שלא להעסיק, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, את פועלי הקבלן ו/או הקבלן שיבצע את עבודת הבניה והשיפוץ, בעבודות פרטיות שלהם, בין בתוך דירותיהם ובין מחוצה להן. למען הסר ספק, מוסכם בזאת כי הקבלן ייחשב כמחזיק בגג מיום חתימת הסכם זה. אם מכל סיבה שהיא הסכם זה יגיע לסיומו בגין אי אפשרות לביצוע עבודות החיזוק והשיפוץ, כי אז יושבו כלל הזכויות בבניין לידי המוכרים והקבלן לא יהיה זכאי להחזר ההוצאות ו/או התשלומים שהוציא בקשר לביצוע ההסכם

42 הקבלן יישא באחריות לנזק ו/או פגיעה ו/או אובדן אשר ייגרמו למוכרים ו/או לרכושם ו/או לצד ג' בקשר עם מעשה ו/או מחדל של הקבלן ו/או עובדיו ו/או המועסקים על ידו בביצוע העבודות לגבי נזקים שייגרמו לבעלי הדירות וככל שאינם מסכנים את הדיירים ו/או עוברי אורח ואינם מונעים אפשרות שימוש סביר, ראוי ומקובל בדירתם, תומצא לקבלן דרישת תשלום מגובה בחוות דעת מאת שמאי או מהנדס בניין מוסמך ותינתן לקבלן הזדמנות לתקן את הנזק בעצמו בתוך 14 ימים מיום שנדרש לעשות כן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מתחייב בזאת הקבלן לפצות ולשפות את המוכרים בגין חיוב )לרבות קנסות ו/או תשלומי חובה אחרים שהדין מתיר לשפות בעבורם לרבות פיצוי לפי הוראות סעיף 117 לחוק התכנון והבניה תשכ"ה (, נזק, הפסד או אובדן, אולם רק כאלו שנקבעו בהחלטות / פסקי דין סופיים שאין עליהם ערעור של רשויות שיפוטיות, מעין שיפוטיות, או מנהליות, ובין בבוררות או פסק של גורם מוסמך כדין, שיגרמו למוכרים בגין מעשה ו/או מחדל של הקבלן בקשר עם ביצוע עבודות הבניה ו/או בקשר לאיזו מהתחייבויות הקבלן על פי חוזה זה. הקבלן, במקרה ויידרש, ישפה את המוכרים בגין כל חיוב כספי לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות לא יאוחר מ- 3 ימי עבודה לפני מועד התשלום שיחול על המוכרים כאמור לעיל. במקרה ותוגש דרישה ו/או תביעה הנוגעת להסכם זה, נגד המוכרים, יעבירו המוכרים לקבלן כל תביעה ודרישה כאלו מיד עם קבלתן, וכי המוכרים יאפשרו לקבלן לנהל לבדו ועל חשבונו בלבד את כל ההליכים שידרשו לשם הגנה נגד הדרישה ו/או התביעה האמורות, בפני כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית או רשות מנהלית או עירונית, לרבות בורר. המוכרים ישתפו פעולה עם הקבלן בניהול ההגנה, והכל בכפוף להתייעצות הקבלן עם עוה"ד מטעם המוכרים. למען הסר ספק מובהר בזה, כי הפיצוי והשיפוי, הנזכרים בסעיף זה לעיל, כוללים תשלום שהמוכרים יחויבו בו ו/או שישלמו אותו על פי החלטה / פסק דין סופי / פסק בורר שאין עליהם ערעור כאמור, הכול לפי העניין, וכן כל הוצאות, משפטיות או אחרות שיוצאו על ידי המוכרים בהקשר זה, ובתנאי שההוצאות הנ"ל נקבעו בפס"ד סופי או בהחלטה כנ"ל, או אושרו ע"י הבורר והכל בגין ביצוע הסכם זה. נזיקין לרכוש ציבורי הקבלן אחראי בלעדית לכל נזק ו/או קלקול שייגרם לכביש, דרך, מדרכה, שביל, רשת מים, ביוב, תיעול, חשמל, טלגרף, טלפון רשת כבלים, גז או צינורות להעברת דלק או מובילים אחרים על קרקעיים ו/או תת קרקעיים וכיו"ב תוך כדי ביצוע העבודות, בין שהנזק ו/או הקלקול נגרמו באקראי ובין שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לשם ביצוע העבודות, ויתקן את הנזק ו/או הקלקול כאמור על חשבונו הבלעדי ובאופן יעיל ולשביעות רצונה של כל רשות המוסמכת לפקח על הטיפול ברכוש שניזוק כאמור לעיל, תוך התקופה שנקבעה על ידה. על הקבלן לדאוג לקבל מראש מהרשויות המוסמכות כל פרט הנדרש לשם מניעת נזק לרכוש ציבורי כאמור ובכלל זאת ידאג לקבל תוכניות עדכניות על כל הקווים והמערכות התת קרקעיות המצויים ו/או העובדים ו/או העוברים בסביבת הבניין. בלא לגרוע מכלליות הנאמר לעיל, ככל שנגד המוכרים ינקטו הליכי הוצל"פ לאחר מתן פס"ד או החלטה, שניתנו בעטיו של מעשה ו/או מחדל של הקבלן יהיה על הקבלן לגרום לביטולם של כל הליכים כנ"ל, תוך 10 ימים מעת שיודע לו על קיומם. הקבלן יישא באחריות מלאה לליקויים ושגיאות שיפלו )אם יפלו( בעבודתו או כתוצאה מעבודתו )לרבות אי התאמת העבודות, או חלקים מהן, למטרות לשמן תוכננו( ולכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו למוכרים ו/או לצדדים שלישיים עקב ליקויים ו/או שגיאות כאמור בביצוע ו/או תכנון העבודות ו/או התרשלות בביצוע העבודות. הקבלן מתחייב לנקוט על חשבונו בכל האמצעים הדרושים כדי למנוע את כל הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר הקבלן אחראי להם על פי ההסכם ו/או כל דין. ומבלי לגרוע מכלליות הנ"ל הקבלן ינקוט בכל האמצעים הדרושים באופן סביר לבדיקה ובחינת משנה של היועצים השונים ועבודותיהם האמונים על תכנון הפרויקט ומימושו

43 .33 ביטוח - מבלי לגרוע מאחריות הקבלן על פי כל דין ו/או על פי הסכם זה, יחזיק הקבלן בתוקף כל תקופת ההסכם את הביטוחים כמפורט באישור הביטוח הרצ"ב להסכם והמהווה חלק בלתי נפרד הימנו והמסומן כנספח ו', בחברת ביטוח מורשית ובעלת מוניטין. לעניין ביטוח אחריות מקצועית וחובת מוצר, יחזיק ביטוחים אלו בתוקף כל תקופת אחריותו על פי דין ו/או 7 שנים מתום העבודות על פי ההסכם המועד המאוחר מביניהם. הקבלן מתחייב להמציא לידי ב"כ המוכרים, לא יאוחר משבעה )7( ימים לפני מועד תחילת ביצוע העבודות, אישורים חתומים על ידי חברת הביטוח בדבר עריכת הביטוחים שהקבלן נדרש לערוך והתאמתם בהתאם להוראות הסכם זה, בהתאם לנספח הביטוחי להסכם זה. הקבלן מתחייב לקיים את תנאי כל הביטוחים הנערכים על פי האמור בסעיף זה. כן מתחייב הקבלן לשתף פעולה עם המוכרים לשם שמירה ומימוש של זכויות המוכרים על פיהם. הנהנים על פי הפוליסה יהיו הקבלן המוכרים והכלכלית. אם לדעת הקבלן ו/או המוכרים יהיה צורך בעריכת ביטוח נוסף ו/או משלים לביטוחי הקבלן, מתחייב הקבלן לערוך ולקיים את הביטוח הנוסף ו/או המשלים על חשבונו וביטוח זה יחשב אף הוא כביטוחי הקבלן. כל הביטוחים ייעשו בחברת ביטוח, מהמקובלות והידועות בענף והביטוחים הנ"ל יכללו תנאי מפורש על פיו הם קודמים לכל ביטוח אשר נערך ע"י הקבלן והם מהווים ביטוח ראשוני ומקדמי ללא קשר לפוליסות ביטוח שהוצאו עבור הקבלן. הקבלן מתחייב להמציא למוכרים אישור מחברת הביטוח המאשרת כי לא תבטל הביטוח מבלי להודיע מראש ובכתב למוכרים ישירות, ולא דרך הקבלן, על כוונתה לבטל הביטוח לפחות 60 יום לפני המועד שבכוונת חברת הביטוח לבטל הביטוח. הקבלן מצהיר ומאשר בזה כי הוא יישא בסכומי ההשתתפות העצמית הנקובים בפוליסה בכל מקרה בו תוגש תביעה על פי הפוליסה לרבות עקב מעשה ו/או מחדל שהקבלן אחראי לו או חבות על פי ההסכם או חבות על פי הדין. הקבלן מתחייב כי בהתקשרותו עם קבלני משנה שיבצעו עבודות מטעמו, לא יכלול הודעה כלשהי על פיה הוא מוותר )בשמו, בשם המוכרים, או בשם המבטחת שתערוך את הפוליסה לביטוח העבודות הקבלניות( על זכות חזרה, שיפוי או שיבוב כנגד אותם קבלנים או פוטר אותם מאחריותם על פי דין או הסכם. אישורי הביטוח יהיו בתוקף )בין במקור ובין ע"י הארכתן מזמן לזמן( למשך כל תקופת הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או לתקופה נוספת לאחר גמר העבודות על-פי הסכם זה, הבאת הסכם זה לידי סיום ולכל תקופת הארכה על פיו. כל התשלומים הקשורים בביטוחים דלעיל יחולו על הקבלן בלבד. מוסכם בזאת כי אי המצאת אישורי עריכת הביטוח במועדים כאמור לעיל, אינה פוטרת את הקבלן מהתחייבות כלשהי על פי הסכם זה ועל פי הוראות הדין

44 אין באמור לעיל ו/או בקיום הביטוח, כפי שהתחייב הקבלן, כדי לגרוע מאחריותו של הקבלן על פי הסכם זה ועל פי דין. בנוסף לאמור לעיל, הקבלן ירכוש את פוליסות הביטוח בסכומים ובתנאים המפורטים בנספח הביטוחי המצ"ב כנספח להסכם זה. הוראות סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינם מעיקרי ההסכם והפרתם ו/או הפרת תנאי מתנאיהם תהווה הפרה יסודית של ההסכם הערות אזהרה/משכון ברשם המשכונות עם חתימת הסכם זה רשאי הקבלן לרשום לזכותו משכון ו/או הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין בגין הסכם זה על הרכוש המשותף. בקשה לרישום הערת אזהרה ו/או בקשה לרישום משכון תיחתם על ידי הדיירים במועד חתימת ההסכם. מובהר כי הערת האזהרה לא תירשם על זכויות הדיירים בדירות עצמן, אלא רק על זכויותיהם ברכוש המשותף. מובהר בזאת כי במידה שלא תהיה הסכמה של 100% המוכרים להסכם זה, לא ניתן יהיה לרשום הערת אזהרה על הרכוש המשותף אלא משכון ברשם המשכונות בלבד. ככל שהגג רשום כיחידה נפרדת בבית משותף תירשם לטובת הקבלן ו/או לטובת בנק מסחרי מוכר, משכנתא מדרגה ראשונה על מלוא הזכויות בגג, לרבות זכויות הבניה, וזאת אך ורק לאחר גמר חיזוק הבית המשותף או עם קבלת היתר וצו תחילת עבודה לבנייה כדין ובלבד ויש לווי בנקאי סגור לפרויקט. הדיירים מתחייבים לחתום עם דרישת הקבלן על כל מסמך שיהא דרוש ללשכת רישום המקרקעין ו/או לבנקים למשכנתאות לצורך רישום המשכנתאות ו/או ההערות האמורות לעיל. עם חתימת ההסכם, יחתום הקבלן על ייפוי כוח בלתי חוזר למחיקת הערת האזהרה כמצ"ב כנספח להסכם זה )באם תירשם( וזאת באם הפר הפרה יסודית הסכם זה לרבות מועדי סיום גמר העבודה ו/או חלילה פשט את הרגל. המוכרים לא יהיו רשאים לעשות שימוש בייפוי הכוח, אלא לאחר מתן התראה של 30 יום. ייפוי הכוח יופקד בידיו הנאמנות של ב"כ המוכרים והמוכרים נותנים בזאת הוראה בלתי חוזרת לבאי כוחם להשיב לקבלן את יפוי הכוח שנחתם על ידו באם להנחת דעת ב"כ המוכרים מילא הקבלן את הוראות הסם זה. המוכרים נותנים בזאת הסכמתם הבלתי חוזרת וחותמים על יפוי כח בלתי חוזר, כמצ"ב כנספחים להסכם זה, לפיה ב"כ הדיירים משרד עו"ד פירוזמן את גהוורי יהיו רשאים לפעול במועד שהדבר יתאפשר על פי דין, לפעול לשם הוצאת הגג מן הרכוש המשותף ע"י תיקון צו הבית המשותף והתקנון באופן שחדר או מחסן כל שהוא מהווה חלק מהרכוש המשותף יוצא מהרכוש המשותף וירשם כתת חלקה נפרדת אליו יוצמדו כל שטחי הגג והחצר בבניין והזכויות הנכללות בהגדרות ממכר )להלן: "תת חלקה נפרדת"(, בין ע"י רישומו כיחידה עצמאית ובין כהצמדה ספציפית. רק לאחר תיקון רישום צו הבית המשותף, כך שהגג יהא רשום כיחידה עצמאית ונפרדת, תירשם הערת אזהרה לקבלן או מי מטעמו לרבות לטובת רוכשי הדירות מהקבלן ו/או הבנקים נותני המשכנתא לרוכשים ו/או לטובת הבנק המלווה על הממכר, אך לא קודם. על תת החלקה נפרדת יהיו רשומים הדיירים באותם חלקים שהם רשומים ברכוש המשותף

45 כן יהיה רשאי הקבלן לשעבד זכויותיו על פי הסכם זה וכל זכות שתוקנה לו בממכר על פי הוראות הסכם זה, אך ורק לבנק מסחרי מוכר. בחתימתם על הסכם זה, נותנים המוכרים הסכמתם הבלתי חוזרת לשעבוד, כאמור ובכפוף להוראות הסכם זה. מוסכם בין הצדדים, כי ביצוע השעבוד יהיה בכפוף להוראות הסכם זה והתחייבויות הקבלן, כמו כן, השעבוד מותנה בכפוף לכך שהשעבוד לא ימנע מהמוכרים את האפשרות למכור את דירותיהם בכל שלב, ולרבות בשלבי הבנייה. למען הסר כל ספק שיעבוד זכויות הקבלן בבניין הנ"ל יהיה כפוף לכך כי כספי השעבוד יופנו אך ורק לטובת הסכם זה וחיזוק הבניין ולא לכל מטרה אחרת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ככל שתידרש חתימתם על מסמכים נוספים, מתחייבים הדיירים להמציא לצורך תיקון צו בית משותף כל הסכמה ולחתום על כל מסמך שיידרש, מיד לפי דרישתה הראשונה של הקבלן, באופן שלא יעכב את ביצוע תיקון צו הבית המשותף. עם השלמת הרישום הזמני, תימחק הערת האזהרה שתירשם לטובת הקבלן בגין הסכם זה כאמור לעיל על הרכוש המשותף ו/או במקרה של משכון ימחק המשכון לאלתר, ובמקומה תירשם לטובתו ו/או לטובת רוכשי הדירות מטעמו ו/או לטובת בנקים נותני משכנתאות לרוכשי הדירות ו/או לטובת בנק מלווה שיעניק ליווי בנקאי לקבלן, הערת אזהרה על היחידה הרישומית החדשה כשהיא נקייה מכל חוב, שעבוד, עיקול, משכנתא או זכות צד ג' כלשהי רישום בית משותף לאחר ביצוע והשלמת כל עבודות הבניה כפי שהן מופיעות בהיתר הבנייה וכלל התחייבויות הקבלן הקבועות בהסכם זה מתחייב הקבלן ו/או כל הבא מכוחו ו/או מטעמו, להגיש בקשה לרישום בית משותף ו/או בקשה לתיקון צו רישום בית משותף ו/או בקשה לרישום תקנון ו/או בקשה לרשום תקנון מתוקן ו/או כל בקשה, הצהרה, תכנית, תשריט וכל מסמך אחר, אשר יבטאו וישקפו את תוספת היחידות הנוספות ו/או הדירות הנוספות שתיבנינה בבניין על כל הצמדותיהן וכל הנובע מכך, לרבות רישום היחידות והדירות הנוספות כיחידות נפרדות בבית משותף ולרבות קביעת החלקים החדשים של כל יחידה ברכוש המשותף וכל עניין ודבר הנובע מתוספת יחידות דיור על הצמדותיהן ו/או הנובע מתוספת יחידות אחרות על הצמדותיהן וכן על כל דבר ועניין הנובע משינוי ו/או תיקון צו רישום בית משותף ו/או הנובע משינוי ו/או מתיקון התקנון וכן את תיקון צו הבית המשותף באופן שישקף את התוספות שנבנו ע"י הקבלן עבור הבעלים )מרפסות וממ"דים וכיוצ"ב, ככל שניבנו(. הפעולות המשפטיות הכרוכות בכל הנ"ל ובכל הפעולות הכרוכות בהן כמפורט להלן, יבוצעו ע"י ב"כ הדיירים בלבד. רישום דירות הקבלן בתתי החלקות החדשות שיוצרו כתוצאה מתיקון צו הבית המשותף ע"י עוה"ד הדיירים יבוצעו ע"י עו"ד הקבלן. הקבלן מצהיר כי ככול וקיימות יחידות או מחסנים שהוצאו מהרכוש המשותף בהסכמת בעלי הדירות אך לא תוקן הרישום בגינם, יצהיר על כך בחוזה המכר עם רוכשי הדירות החדשות שיבנו ויחתימם על כל הדרוש להצמיד היחידות או המחסנים שהוצאו מהרכוש המשותף כאמור לעיל, בתיקון צו רישום הבית המשותף לדירות המוכרים ע"פ המצב הקיים לפני חתימת הסכם זה, ולא לדירות החדשות שיבנה, והכל מבלי לפגוע בזכויות הקנייניות של יתר בעלי היחידות בבניין וביחידותיהם, בהתאם להסכם זה. הקבלן יגיש הבקשה לתיקון צו בית משותף ככל שמדובר בהכנת התכניות לרישום בית משותף לעו"ד הדיירים תוך 12 חודשים מיום סיום העבודות נשוא הסכם זה )תעודת גמר( לאחר שעו"ד הדיירים יאשר את התכניות, עו"ד הדיירים ישלים את הכנת המסמכים המשפטיים ויגישם ללשכת רישום המקרקעין תוך 6 חודשים לאחר אישורם ו/או תיקונם במקרה שידרש תיקון ע"י עוה"ד הדיירים

46 בכפוף למילוי כלל התחייבויות הקבלן, המוכרים מביעים בזאת הסכמתם הבלתי חוזרת לרישום ו/או תיקון ו/או לשינוי צו בית משותף ו/או לרישום ו/או לתיקון ו/או שינוי תקנון הבית המשותף. והכול מבלי לפגוע בזכויות הקנייניות של יתר בעלי היחידות בבניין ביחידותיהם, בהתאם להסכם זה. עוה"ד מטעם המוכרים יהיה זכאי לחתום בשמם ובמקומם של המוכרים ובשמו ובמקומו של הקבלן, על כל בקשה ו/או בקשות לתיקון צו רישום הבית המשותף ו/או על כל תקנון מוסכם ו/או על כל תיקון ו/או שינוי לתקנון המוסכם ו/או על כל בקשה לרישום תקנון מוסכם ו/או על כל בקשה לתיקון רישום תקנון מוסכם ו/או על כל הצהרה ו/או בקשה ו/או מסמך מכל מין וסוג שהוא, המופנה לכל רשות עירונית ו/או רשות ממשלתית שהיא ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לרבות עיריית ראשון לציון ו/או המפקח על רישום המקרקעין ו/או רשם המקרקעין ו/או מחלקת המדידות הממשלתית ו/או מס שבח מקרקעין ו/או כל רשות אחרת. הכול בכפוף למילוי כלל התחייבויות הקבלן הקבועות בהסכם זה, ומבלי לפגוע בזכויות הקנייניות של יתר בעלי היחידות בבניין בהתאם להסכם זה. כן יהיה זכאי עוה"ד מטעם המוכרים לחתום בשם כל אחד מהמוכרים על הודעה בדבר הסרת ו/או ביטול התנגדות שתוגש לכל רשות מוסמכת שהיא בגין כל בקשה לתיקון היתר בניה ו/או כל בקשה אחרת ו/או להסרת כל התנגדות ו/או ביטול כל הליך אחר כלשהו באם יוגש לכל רשות מוסמכת על פי דין ו/או לכל בית משפט לרבות לבית משפט לעניינים מנהליים ע"י מי מהמוכרים ו/או ע"י מי מבעלי היחידות בבניין ו/או ע"י מי מבעלי הדירות ואשר עלול לגרום לעיכוב כלשהו ו/או להפסקה כלשהי ו/או למניעה כלשהי בכל מעשה ו/או פעולה מכל מין וסוג הנוגעות ו/או הנובעות מביצוע ו/או ממימוש זכויותיו של הקבלן בהתאם להוראות הסכם זה, והכל בכפוף למילוי כלל התחייבויות הקבלן הקבועות בהסכם זה, לאחר קבלת אישור בכתב מאת הכלכלית לביצוע הפעולות המצוינות בסעיף זה. בכפוף למילוי כלל התחייבויות הקבלן הקבועות בהסכם זה, האמור בסעיף זה לעיל הינו הסכמה ו/או הוראה בלתי חוזרת שאינם ניתנים לביטול ו/או לשינוי כלשהו והוא יחייב את כל המוכרים ו/או כל בעלי היחידות ו/או הדירות בבניין ו/או את יורשיהם ו/או את מנהלי עיזבונם ו/או את אפוטרופסיהם ו/או את חליפיהם ו/או את כל הבא מכוחם ו/או מטעמם, מאחר וזכויותיו של הקבלן וכל חלקת משנה נוספת שתיבנה על החלקה לרבות רוכשי יחידות ו/או דירות ו/או בנקים מהם יקבלו רוכשי יחידות ו/או דירות הלוואות מובטחות במשכנתא, תלויות בהסכמה בלתי חוזרת זו ו/או בהוראות הסכם זה. האמור לעיל הינו בגדר ייפוי כח בלתי חוזר שאינו ניתן לביטול ו/או לשינוי כלשהו, הניתן בזאת מטעמם של כל המוכרים, המסמיך את עוה"ד מטעם המוכרים לבצע את כל הפעולות המנויות לעיל ללא צורך בחתימת הסכמה או בחתימת הרשאה מצד מי מהמוכרים. בסיום כל הוראות הסכם זה והשלמתן יפעל ב"כ הקבלן לרישום הזכויות בממכר ע"ש הקבלן ו/או לפקודתו בלשכת רישום המקרקעין בתתי החלקות שנוצרו כתוצאה מתיקון צו הבית המשותף שתוקן ע"י עו"ד הדיירים. יצוין כי לב"כ הבעלים הזכות הבלעדית לשינוי ו/או תיקון כל מסמך מכל מן וסוג שהוא לרבות המסמכים לביצוע הפעולות הנכללות בסעיף דנא ו/או המופנים ללשכת רישום המקרקעין, באם מצא ב"כ הדיירים כי המסמכים אינם עומדים בהוראות הסכם זה ו/או בניגוד לדין ו/או בניגוד להתחייבויות הקבלן כלפי הכלכלית ו/או מי מטעמה. במקרה זה מתחייב הקבלן לתקנם לאלתר לפי דרישת עו"ד הדיירים. למען הסר ספק מובהר בזאת כי למרות שהאחריות להמציא את האישורים הקבועים בהסכם זה מוטלת על המוכרים, הרי כי התשלומים וההוצאות בגין השגת האישורים יחולו על הקבלן בלבד

47 הקבלן מתחייב לשאת בכל ההוצאות הנדרשות לצורך תיקון צו הבית המשותף. להבטחת רישום הבעלות הנ"ל בממכר על שם הקבלן ורישום הערות אזהרה לטובת רוכשי היחידות של הקבלן ו/או בנקים למשכנתאות ולצורך שעבוד הגג לטובת הבנק או הבנקים שהקבלן יורה עליהם, ימסרו המוכרים בידי עוה"ד מטעם הקבלן, ייפוי כוח, המסמיך את עוה"ד מטעם הקבלן לחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע הפעולות הנ"ל, לרבות התחייבויות לרישום משכנתא לטובת בנקים כאמור, בקשות לרישום הערות אזהרה ושטרי ותנאי משכנתא. החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל יחידה ויחידה בבית המשותף החדש לכשירשם, ייקבעו על פי שטח הרצפה של כלל היחידות ביחס לשטח הרצפה של כל דירה ודירה, אולם לקבלן יוקצו בשלב זה, ועד להשלמת הבנייה של הדירות הנוספות ו/או הקומות הנוספות על גג הבניין, חלקים ברכוש המשותף המשקפים את זכויות הבנייה המוקנות לו, וזאת בהתאם לשטח יחידת הגג כיום. מובהר כי החלקים ברכוש המשותף שיהיו צמודים לדירות שתיבנינה בעתיד על הגג, יקבעו גם הם בהתאם ליחס שבין שטח הרצפה של כלל היחידות בבניין ביחס לשטח הרצפה של כל דירה ודירה שתיבנה בעתיד. וכל זאת בכפוף ובאופן שישקף את האמור לעיל בדבר היחידות ו/או המחסנים שהוצאו מהרכוש המשותף בהסכמת בעלי הדירות. בגין השטחים אשר ישמשו להתקנת קולטי שמש ו/או מערכת סולרית ו/או אנטנה מרכזית ו/או מתקנים אחרים המיועדים לשימוש כל הדיירים ו/או הבית המשותף תירשם זיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין לטובת כלל בעלי הדירות הוצאות ותשלומים להקמת הבית המשותף כל ההוצאות והתשלומים לשם ביצוע העבודות ולרבות החזר הוצאות מאגר בעלי המקצוע בגין תכנון, בדיקות הנדסיות, בדיקות סטטיות, יעוץ משפטי, פיקוח, שמאי, אישור תוכניות, קבלת היתרי בנייה, אגרות בנייה, מיסים, היטלים, חומרים, שכר עבודה, קבלנים, קבלני משנה, בנייה וביצוע הפיתוח הצמוד לבית משותף וביצוע הפיתוח הסביבתי ו/או הציבורי ו/או התשלום בגינם וכל הוצאה ו/או תשלום הקשורים ו/או הכרוכים בפרויקט וביצוע הפיתוח ללא כל יוצא מן הכלל יחולו על הקבלן וישולמו על ידו והמוכרים לא יישאו בכל תשלום ו/או הוצאה כאמור. הכול בהתאם ובכפוף לכל יתר הוראות הסכם זה לרבות היטל השבחה אשר יחול על הקבלן. מוסכם כי הטיפול בכל הנוגע לביצוע הסכם זה לרבות תיקון צו בתים משותפים, העברת הבעלות על יחידות הדיור ע"ש הקבלן ו/או לרוכשי הדירות מטעמו, הכנת תיק בתים משותפים ורישומם בלשכת רישום המקרקעין והעברת יחידות הדיור בהם, לרבות הכנת תשריטים והתוכניות וכן כל פעולה לפי חוק תכנון ובנייה ו/או חוק המקרקעין, יבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו, ועל המוכרים לא יחולו כל הוצאה ו/או תשלום בקשר לכך. כל הפעולות המשפטיות הכרוכות בתיקון צווי הבית המשותף ורישום זכויות הקבלן ו/או רוכשי הדירות מהקבלן בלשכת רישום המקרקעין יבוצעו ע"י ב"כ הדיירים ולפי הוראות הסכם זה ונספחיו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל כל ההוצאות והתשלומים ככל שידרשו בגין חיבור הבית המשותף לרשת החשמל, המים והגז וכן כל הוצאות הפיתוח לרבות גינון, שבילי גישה לבניין, תאורת חצר, הכשרת מפלסי ומקומות החנייה, ביוב, תיעול, כביש, מדרכה, וגינון יחולו על הקבלן וישולמו על ידו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל כל ההוצאות הכרוכות בהריסת חלקים קיימים, הטיפול בניתוק החשמל מהם, גידור המגרש והטיפול ברמזורים הסמוכים במידה ויידרש, יחולו על הקבלן וישולמו על ידו

48 למען הסר ספק, המוכרים לא יאלצו לשלם סכום כלשהו בקשר להסכם זה לרבות מיסים והיטלים החלים עליהם על פי דין לגבי עסקה זו, וככל שהללו יחולו על המוכרים, ישולמו הם ע"י הקבלן, ובלבד שהם נדרשו בכל הקשור לביצוע הסכם זה. מס ערך מוסף בגין הסכם זה ובגין שירותי הבניה ככל שיחול לפי חוזה זה ישולם ע"י הקבלן, והקבלן יוציא חשבונית עצמית..17 הקבלן יישא בתשלום שכ"ט עוה"ד פירוזמן את גהוורי מטעם הדיירים, וכן את שכרם של כל היועצים ובכלל זה הקונסטרוקטור, האדריכל )להלן: "מלווי הפרויקט"( המפקח וכל יתר היועצים בהתאם להוראות סע' , להסכם זה ובשכרו של המפקח מטעם הדיירים, כמפורט בס' 1.7 להסכם וכן את שכרם של יתר היועצים בהתאם להסכמי שכ"ט שחתמה עימם הכלכלית והוצגו בפני הקבלן לפני כנס המציגים. מוצהר ומוסכם בזאת כי קבלת שירותיהם של מלווי הפרויקט הינה חלק ממערך הבקרה והפיקוח על הפרויקט ואין רשות לקבלן להחליפם ו/או את חלקם בנותני שירות אחרים עד לסיום הפרויקט ותשלום מלוא שכרם מיסים ותשלומים אחרים כל המיסים והיטלים החלים עפ"י החוק בגין ניצול זכויות הבנייה על הגג, לרבות מס השבח או מס הכנסה, מס רכישה, מע"מ ומס המכירה, שיחולו אם יחולו בגין המכר של יחידות הדיור וכן כל תשלומי ההיטלים, האגרות ומיסים למיניהם בקשר עם ולצורך חיזוק הבית המשותף ושיפור מצבו הפיזי של הבית המשותף ישולמו ע"י הקבלן, העתק של אישור על תשלומים יועברו לידי עוה"ד מטעם המוכרים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כל התשלומים וההוצאות החלים על הקבלן מוכח הסכם זה, ישולמו על-ידו בהתאם להוראות הכלכלית. העתק חשבוניות התשלומים יועברו לחברה הכלכלית ולב"כ המוכרים תוך 7 ימי עבודה בדואר רשום עם אישור מסירה. הצדדים ישתפו פעולה לשם דיווח העסקה לרשויות המס באמצעות ב"כ הקבלן ערבות בנקאית בטוחות וערבות בנקאית במקרה של ביצוע הפרויקט באמצעות ליווי בנקאי כללי הקבלן יהיה רשאי לקבל מימון לביצוע העבודות לפי הסכם זה ו/או כל חלק מהפרויקט מבנק בישראל או חברת ביטוח או כל גוף מממן אחר במסגרת ליווי בנקאי סגור בלבד )להלן: "הבנק המלווה " ו- "הליווי הבנקאי"(. במקרה והקבלן ייבחר בליווי בנקאי, מתחייבים הדיירים לאפשר לקבלן לרשום משכנתא ו/או הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתא, על תת החלקה הנפרדת )להלן: "השעבוד לטובת הבנק המלווה"( בהתאם להוראות הסכם זה, וזאת כנגד הפקדת ערבות בנקאית אוטונומית, מאת הבנק המלווה בידי הכלכלית, בסך עבודות החיזוק והשיפוץ. סך זה ייקבע ע"פ דוח ה- 0 של הבנק המלווה כמפורט בהמשך )להלן: "ערבות לביצוע ליווי"(. סעיף זה יחול במידה והקבלן יבצע את הפרויקט באמצעות ליווי בנקאי סגור באופן שבו רוכשי הדירות החדשים משלמים את תמורת רכישת הדירות החדשות ישירות לחשבון ליווי סגור של הבנק המלווה באמצעות שוברים. מוסכם בזה בין הצדדים, כי לקבלן זכות לפעול לכך כי לאחר חתימת ההסכם ולצורך ביצוע העבודות הוא יתקשר עם הבנק המלווה לצורך ליווי בנקאי של הפרויקט, לרבות בכל הנוגע להבטחת ערבויות לרוכשי זכויות מהקבלן והעמדת ערבות ביצוע וערבות בדק ורישום לטובת הבעלים

49 הבעלים מתחייבים לחתום על כל מסמך מקובל שיידרש על ידי הבנק המלווה תוך 14 יום מהמצאת המסמכים לב"כ הדיירים לצורך הבטחת הליווי האמור ובכלל זה גם שעבוד ו/או הערות אזהרה לטובת הבנק על יחידת הרישום החדשה ויחידות הקבלן לאחר התיקון הסופי /זמני של צו בתים משותפים בכפוף להעמדת ערבות בהתאם להוראות הסכם זה. מוסכם בזאת כי השעבוד לטובת הבנק המלווה יחול, בכל מקרה רק על הממכר על פי הסכם זה וירשם על תת החלקה הנפרדת בלבד ובכל אופן לא על דירות הבעלים. מסמכי הבנק המלווה יבטיחו, כי סכומי ההלוואה שיינתנו לקבלן ישמשו אך ורק לצורך ביצוע הפרויקט על פי הסכם זה בלבד, ויכללו מנגנון לפיקוח ובקרה בדבר השימוש בכספי ההלוואה למטרה זו בלבד. במסמכי הבנק המלווה יצוין כי כל ההוצאות, האחריות וההתחייבויות בקשר עם הליווי הבנקאי, ככל שיועמד לקבלן, לרבות עמלות ועלויות בגין הוצאת ערבויות כלשהן יחולו בשלמותם על הקבלן בלבד, באופן שעל הדיירים לא תחול חבות כלשהי בקשר לכך. מסמכי הבנק המלווה לא יטילו על הדיירים אחריות ו/או ערבות ו/או חבות כספית ו/או אחרת, מכל מין וסוג לליווי הבנקאי כלפי הקבלן או כלפי הבנק המלווה. במסמכי הבנק המלווה יצוין במפורש כי הסעד היחיד של הבנק המלווה כלפי הדיירים על פי מסמכי הבנק המלווה, במקרה של הפרה של התחייבויות הקבלן תהיה מימוש השעבוד לטובת הבנק המלווה, לצורך פירעון החוב אשר להבטחתו נוצר השעבוד לטובת הבנק המלווה וכי לא תהא לבנק המלווה כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הדיירים זולת זכותו של הבנק המלווה למימוש השעבוד לטובת הבנק המלווה, והבנק המלווה לא יוכל לרדת לנכסיהם האחרים של הבעלים ובכלל זה לא יוכל לעכב את המשך העבודות לחיזוק והבנייה של הבניין. ייפוי הכוח של הבעלים ישמש גם להבטחת ביצוע האמור בסעיף זה הקבלן מתחייב להציג לאישורו של ב"כ הבעלים את הסכם הליווי טרם החתימה על הסכם הליווי על מנת לוודא כי הסכם הליווי תואם את האמור בהסכם זה ערבות לביצוע ליווי והבדק תופקדנה בידיו הנאמנות של הכלכלית, שתהא רשאית להעבירה לידי ב"כ הבעלים בהתקיים התנאים הקבועים להלן. הקבלן יישא בכל העמלות, ההוצאות והאגרות הקשורות בהעמדת הערבויות. ערבות בנקאית לטובת הבעלים כתנאי לרישום המשכנתא לטובת הבנק המלווה טרם חתימת הבעלים ו/או בא כוחם על שטרי ו/או מסמכי המשכנתא לטובת הבנק המלווה ידאג הקבלן להעמיד את ערבות לביצוע ליווי לטובת הבעלים כמפורט בסעיף ,11.1 לעיל. ערבות לביצוע ליווי תהיה בתוקף לתקופה של 18 )שמונה עשר( חודשים ותוארך מעת לעת, על פי הצורך 60 )שישים( יום טרם פקיעתה עד לסיום התחייבויות הקבלן וקבלת טופס 4 המורה על השלמת הפרויקט, ככל שלא תוארך ערבות ביצוע הליווי בהתאם לאמור לעיל, יהיו הבעלים רשאים לממש הערבות לביצוע הליווי לאלתר

50 ב"כ הבעלים יהא רשאי לממש את ערביות לביצוע ליווי, בהתקיים איזה מהתנאים הבאים: א. ב. ג. מ - הקבלן הפסיק את העבודות בניגוד לאמור בהסכם זה לתקופה רצופה של יותר 45 ימים ולמרות קבלת התראה בכתב לא המשיך בביצוע העבודות בחלוף 14 יום מקבלת ההתראה. ניתן נגד הקבלן צו או החלטה לפרוק )זמני או קבוע( ו/או לכינוס נכסים )שישים( 60 ו/או להקפאת הליכים וההחלטה או הצו כאמור לא בוטלו בתוך ימים ממועד הינתן הצו. הדיירים ביטלו את ההסכם כדין עקב הפרתו היסודית ע"י הקבלן, לאחר מתן התראה מראש ובכתב של 14 ימים, והקבלן לא תיקן את ההפרה קצב מכירת הדירות במקרה של ליווי בנקאי סגור עם קבלת היתר הבניה ולאחר מתן ערבות לביצוע ליווי כמפורט בסעיף 39.3 להסכם והפקדת פוליסת ביטוח לידי הכלכלית לפי הוראות הסכם זה ומתן צו התחלת עבודה, יהיה הקבלן רשאי למכור את הדירות החדשות כולן למעט דירה אחת שלא תימכר אלא לאחר הצגת אישור על תשלום מלא המיסים בגין הסכם זה או אישור על הפקדת ערבות לטובת בעלי הזכויות בבית המשותף ולשביעות רצון רשויות המס ולאחר השלמת מלוא עבודות החיזוק והבנייה לרבות קבלת טופס 4 ותעודת גמר רישום הערות אזהרה לטובת הרוכשים של הדירות החדשות במקרה שבו נרשמה יחידה רישומית זמנית כהגדרתה לעיל כמפורט לעיל, הקבלן יהיה רשאי למכור דירות ולרשום משכון, ובמידת האפשר, הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות הקבלן על תת החלקה הנפרדת, בהתאם להוראות המפורטות בהסכם זה ערבות הבדק וערבות להבטחת רישום הבית המשותף החדש עם סיום ביצוע עבודות החיזוק והבנייה בהתאם לאישור המפקח מטעם הבעלים לרבות המצאת טופס 4 ואישור על תשלום המיסים כמפורט דלעיל וכתנאי להחזרת ערבות הביצוע יעמיד הקבלן לרשות הכלכלית ערבות בנקאית בסך של 300,000 תשמש כערבות בדק לדירות המוכרים בלבד למשך 18 חודשים החל מיום השלמת הפרויקט. הדיירים יהיו רשאים לממש את ערבות הבדק ו/או את חלקה אם הקבלן הפר את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י חוק מכר )דירות( תשט"ג 1173 ולא תיקן את הטעון תיקון תוך 30 יום מהמועד לביצוע התיקון )להלן: "ערבות בדק "( אישור המפקח מטעם הדיירים על השלמת הפרויקט כהגדרתו לעיל יהווה אישור סופי ומוחלט המקובל על הצדדים מוסכם כי ככל שבסוף שנת הבדק לא יסתיים תיקון רישום הבית המשותף ישאיר הקבלן בידי הכלכלית סך של 120,000 בנאמנות שיבטיחו השלמת תיקון צו רישום הבית המשותף בהתאם להוראות הסכם זה. ערבות זו תוארך מעת לעת עד לתיקון צו הבית המשותף. 50

51 11.5. בטוחות וערבות בנקאית במקרה של ביצוע הפרויקט שלא באמצעות ליווי בנקאי כללי סעיף זה יחול במידה והקבלן יבצע את הפרויקט שלא באמצעות ליווי בנקאי סגור. מוסכם כי המנגנון הקבוע להלן, משמש גם הוא כבטוחה לביצוע התחייבויות הקבלן. ערבות הביצוע תופקד בידי הכלכלית שתהיה רשאית לחלטה ו/או להעבירה לידי הבעלים בהתקיים התנאים הקבועים בסע' להסכם זה. הקבלן יישא בכל העמלות, ההוצאות והאגרות הקשורות בהעמדת הערבויות. ערבות בנקאית לטובת הבעלים כתנאי לתפיסת החזקה לצורך תחילת ביצוע העבודות כתנאי למסירת החזקה בממכר לאחר קבלת היתר הבניה ותשלום אגרות בנייה, ולאחר המצאת פוליסת הביטוח לידי הכלכלית לפי הוראות הסכם זה וטרם קבלת צו תחילת ביצוע העבודות לצורך להבטחת התחייבויותיו על פי הסכם זה, ימסור הקבלן לכלכלית, בנאמנות עבור הבעלים, ערבות בנקאית אוטונומית, שתשמש כערבות ביצוע, מדורגת בסך של 600,000 שתהיה צמודה למדד יוקר הבנייה ושתהיה בתוקף ל- 18 חודשים.)להלן "ערבות ביצוע ללא ליווי"(. ערבות ביצוע ללא ליווי תוארך תוקפה במידת הצורך לתקופה נוספת של 6 חודשים לפי הוראות הסכם זה. קצב מכירת הדירות קצב רישום משכון ומידת האפשר הערות אזהרה לטובת רוכשי הדירות החדשות וקצב הפחתת ערבות הביצוע ללא ליווי ]הערה: הסעיפים להלן יושלמו בכל פרויקט בהתאם למספר יחידות הקבלן הצפויות להיבנות בו[. שלב ראשון - עם קבלת היתר בנייה ולאחר מתן ערבות ביצוע ללא ליווי, הקבלן יהא רשאי למכור ולרשום משכון, ובמידת האפשר הערת אזהרה, בגין מכירת דירות לרוכש צד ג' )סה"כ דירות בשלב זה(. שלב שני - עם סיום חיזוק הכלונסאות ובניית השלד, וסיום עבודות החיזוק והשיפוץ לרבות, חדר המדרגות ופיר המעלית, בהתאם להוראות הועדה המקומית ואישור המפקח כי החיזוק בפועל בוצע בהתאם לתוכנית, לחוק ו/או לתקן הרלוונטי לחיזוק זה הקבלן יהא רשאי למכור ולרשום משכון ובמידת האפשר הערת אזהרה בגין מכירת דירות נוספות לרוכשי צד ג' )סה"כ דירות עד לשלב זה(. שלב שלישי - עם השלמת שלד הקומות של הדירות החדשות ן יהא הקבלן רשאי למכור ולרשום הערת אזהרה בגין מכירת דירות נוספות לרוכשי צד ג' )סה"כ דירות עד לשלב זה(. במקביל, מסכום ערבות הביצוע ללא ליווי, יופחת עם סיום שלב זה, סך של. שלב רביעי השלמת חיפוי חוץ לפרויקט וסיום עבודות אלומיניום, בהתאם לאישור המפקח מטעם הבעלים יהיה הקבלן רשאי למכור... דירות נוספות )סה"כ... דירות עד לשלב זה( שלב חמישי - עם סיום העבודות בשלמות בהתאם לאישור המפקח מטעם הבעלים וקבלת טופס 4 לבניין יהא הקבלן רשאי למכור ולרשום משכון ובמידת האפשר הערת אזהרה בגין מכירת דירות נוספות לרוכשי צד ג' )סה"כ דירות עד לשלב זה(. במקביל, מסכום ערבות הביצוע ללא ליווי, יופחת עם סיום שלב זה, סך של. 51

52 שלב שישי עם הצגת אישור על תשלום מלוא המיסים בגין הסכם זה או אישור על הפקדת ערבות לטובת ולשביעות רצון רשויות המס במקרה של השגה ואישור לטאבו כנגד המצאת הערבויות, יותר לקבלן למכור את יתרת הדירות. יובהר, כי בכל מקרה מכירת הדירות לפי שלב זה יבוצע אך ורק לאחר מסירת מלוא העבודות בשלמות ואישור על תשלום המיסים ובכל מקרה של סתירה בין סעיף קטן זה לבין סעיף אחר יגבר סעיף זה. למען הסר כל ספק יצוין ויודגש כי בכל הנוגע לביטחונות אותם מחויב הקבלן ליתן לרוכשי דירות הקבלן, מחויב הקבלן לפעול אך ורק על פי הוראות חוק מכר דירות )הבטחת כספי רוכשים(, הוראה זו הינה מעיקרי ההסכם זה והפרתה מהווה הפרה יסודית של הוראות ההסכם. ערבות הבדק וערבות להבטחת רישום הבית המשותף החדש עם סיום ביצוע עבודות החיזוק והבנייה בהתאם לאישור המפקח מטעם הבעלים לרבות המצאת טופס 4 ואישור על תשלום המיסים כמפורט דלעיל וכתנאי להחזרת ערבות הביצוע יעמיד הקבלן לרשות הכלכלית ערבות בנקאית בסך של 300,000 תשמש כערבות בדק לדירות המוכרים בלבד למשך 18 חודשים החל מיום השלמת הפרויקט. הדיירים יהיו רשאים לממש את ערבות הבדק ו/או את חלקה אם הקבלן הפר את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה ו/או עפ"י חוק מכר )דירות( תשט"ג 1173 ולא תיקן את הטעון תיקון תוך 30 יום מהמועד לביצוע התיקון )להלן: "ערבות בדק"( מוסכם כי ככל שבסוף שנת הבדק לא יסתיים תיקון רישום הבית המשותף ישאיר הקבלן סך של 120,000 שיבטיחו השלמת תיקון צו רישום הבית המשותף בהתאם להוראות הסכם זה. ערבות זו תוארך מעת לעת עד לתיקון צו הבית המשותף וככל שלא תוארך עד למועד הרישום, יהיו זכאים הבעלים לממשה לאלתר בלא שלקבלן תהא טענה כל שהיא כלפי הבעלים או בחלוף 18 חודשים ממועד קבלת טופס 4 לפי המוקדם. 20. ביטול ההסכם בכל אחד מן המקרים המנויים להלן יהיו המוכרים רשאים לבטל הסכם זה, לסלק את הקבלן מן המגרש ולבצע במקום הקבלן, בכל דרך שתראה למוכרים, את העבודות ולהשתמש בכל הציוד ו/או החומרים השייכים לקבלן והנמצאים על המגרש ו/או בבניין: באם יינתן כנגד הקבלן ו/או רכושו ו/או עסקיו צו קבלת נכסים ו/או צו כינוס נכסים ו/או צו הקפאת הליכים ו/או צו פירוק ו/או צו פשיטת רגל ו/או צו מינוי נאמן ו/או צו מינוי מנהל מיוחד, והצו כאמור לא יבוטל תוך 60 יום ממועד הינתנו ו/או באם יקבל הקבלן החלטה על פירוק מרצון. באם יוטל עיקול על זכויות הקבלן עפ"י הסכם זה והעיקול כאמור לא יבוטל תוך 30 יום ממועד הטלתו. באם הקבלן יפסיק את העבודות במשך תקופה רצופה העולה על 30 יום ו/או באם תהיה נטישה של אתר הבנייה, כולל הוצאת ציוד בנייה וחומרים, באופן המעיד על נטישה מוחלטת וסופית של פעילות הקבלן באתר. ובלבד שנשלחה לקבלן התראה בדואר רשום 14 ימי עבודה קודם לכן. באם הקבלן יפר את ההסכם הפרה יסודית ולא יתקן את ההפרה תוך 30 יום ממועד משלוח התראה בכתב ובדואר רשום על ידי המוכרים בגין ההפרה

53 באם הקבלן יפר את הסכם ההתקשרות בינו לבין הכלכלית בהפרה יסודית ולא יתקן את ההפרה תוך 30 יום ממועד משלוח התראה בכתב ובדואר רשום על ידי ב"כ הדיירים ו/או הכלכלית בגין ההפרה. אין באמור בסעיף זה לעיל, כדי לגרוע מכל זכות ו/או סעד עפ"י הסכם עפ"י הסכם ו/או עפ"י הוראות כל דין. בחתימתם על הסכם זה, נותנים בזאת הצדדים הוראות בלתי חוזרות לב"כ הדיירים למחוק את כל הערות האזהרה בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות המפורטות לעיל והכל ובלבד שהערות אזהרה נרשמו בניגוד להוראות הסכם זה ו/או טרם עמד הקבלן במחויבויותיו אשר בהתאם להן ניתנה לו הזכות לרשום הערת אזהרה לטובתו. להבטחת האמור, יפקיד הקבלן במועד חתימת הסכם זה בידי ב"כ המוכרים יפוי כוח ובקשה לביטול הערות האזהרה שתרשמנה לטובתו. כמו-כן מתחייב הקבלן להחתים את רוכשי הדירות החדשות על יפוי כוח ובקשה כאמור לעיל ולהעבירם לב"כ המוכרים תוך 7 )שבעה( ימים מיום עריכת הסכם מכר הפרות ותרופות על הפרת חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה( תשל"א- 1171, והוראות כל דין ישים אחר. מוסכם, כי באם יחול פיגור בסיום העבודה, יהיה על הקבלן לשלם לבעלים פיצויים בהתאם לאמור לעיל: בגין איחור של עד 12 חודשים סך שווה ערך של 2,000 לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת הסכם זה, לכל אחד מהמוכרים בגין איחור העולה על 12 חודשים סך שווה ערך של 4,000 לחודש צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום חתימת הסכם זה, לכל אחד מהמוכרים. 22. שמירת דינים הצדדים יבצעו את התחייבויותיהם על פי הסכם זה תוך ציות לכל דין, ובכלל זה, חוקים, תקנות, הוראות, צווים או חוקי עזר שהוצאו או שיוצאו מטעם כל רשות מוסמכת, וכן יבצעו כל הוראה שתצא מכל רשות מוסמכת בנוגע לבניה וכל הכרוך בה, וימלאו אחר הוראות כל דין בדבר מתן הודעות, קבלת רישיונות ותשלום מסים, אגרות וכל תשלום אחר החל בגין כל אלה. כל צד ימציא למשנהו ללא דיחוי, כל מסמך ו/או מידע שיגיע אליו )אם יגיע( בקשר עם האמור לעיל הקבלן יבטיח קיומם של כל תנאי הבטיחות והגהות לשם שמירה על שלומם של העובדים ו/או של כל אדם אחר במהלך ביצוע חיוביו על פי הסכם זה. הקבלן יספק לעובדיו ו/או לשלוחיו ו/או לכל הפועלים מטעמו כל ציוד מגן וציוד בטיחותי הדרוש בהתאם להוראות כל דין ואשר נהוג להשתמש בהם לשם ביצוע עבודות מסוג של העבודות והבניה נשוא הסכם זה. הקבלן יפקח בכל עת כי אכן יעשה שימוש מתאים בציוד זה. 53

54 הקבלן מצהיר בזה, שהוא מכיר את חוק ארגון הפקוח על העבודה התשי"ג ופקודת הבטיחות בעבודה, והתקנות והצווים שפורסמו על פיהם, וכי הוא ינהג על פיהם ולוקח על עצמו את האחריות לכל תביעה שתוגש נגדו או נגד המוכרים ו/או מי מטעמם עקב הפרתם על ידו. הקבלן מצהיר כי אם לא ימסור למוכרים הודעה בכתב על דבר מינוי מנהל עבודה מוסמך לביצוע העבודות ו/או המוכרים לא ימנו מנהל עבודה מוסמך מטעמם, כי אז הוא בלבד ייחשב לצורך זה כ"מבצע הבניה" וכ"מנהל העבודה", ונוטל על עצמו את כל החובות המוטלות על מבצע הבניה ומנהל העבודה לפי החיקוקים הנ"ל עד למינויו של מנהל עבודה מוסמך כאמור. הקבלן ימלא כל חובה חוקית אחרת המוטלת על כל המבצע עבודה על פי כל דין. אין באמור כדי לגרוע מהוראות כל דין המחייב רישום של קבלני משנה או של כל גורם מבצע באתר ביצוע העבודות, וכל רישום כאמור לא יגרע מאחריותו וחבותו של הקבלן כלפי המוכרים. הקבלן ישמור אחר כל תנאיו של היתר הבניה ולא יחרוג ממנו בכל אופן שהוא, למעט אם חריגה כאמור אושרה על ידי כל הרשויות המוסמכות, והוצא היתר מתוקן כדין, בכפוף להסכמת ב"כ הדיירים והכלכלית. למען הסר כל ספק מוסכם ומוצהר כי הקבלן לא יהיה רשאי למכור ו/או להעביר בתמורה וללא תמורה ו/או להמחות את זכויותיו בהסכם זה בכל דרך שהיא וללא יוצא מין הכלל, למעט מכירת דירות הקבלן בחדשות. 23. פישור ובוררות במידה ותתגלע מחלוקת בין הצדדים בכל הקשור להסכם זה, תובא המחלוקת בפני ב"כ הבעלים מוסכם אשר ישמש כמגשר בין הצדדים )להלן - "המגשר"(. בהיעדר הסכמה בין הצדדים, תוך 7 ימים מיום שפנה צד אל משנהו, כי ב"כ הבעלים ישמש כמגשר ביניהם, או ככל שהגישור הנ"ל יכשל או צד כלשהו יבקש להפסיקו, יכריע במחלוקת אותו ב"כ הבעלים הנ"ל, אשר ישמש כבורר דן יחיד )להלן - "הבורר"( בהיעדר הסכמה על מינוי בורר או מגשר כאמור, ימונה המגשר או הבורר ע"י יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל או המוסד לבוררות, ע"י פניית מי מהצדדים, אשר יתבקש למנות שופט מחוזי בדימוס או עו"ד בכיר, שהתמחותו מקרקעין ותו"ב, ויחול האמור בפסקה ראשונה לס"ק זה לעיל מוסכם, כי אם המחלוקת תהיה הנדסית בלבד, ישמש כפוסק מהנדס, שימונה ע"י הצדדים בהסכמה תוך 7 ימים מיום שפנה צד אל משנהו, ובהיעדר הסכמה כאמור ע"י יו"ר לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל, ע"י פניית מי מהצדדים. הכרעתו של המהנדס הנ"ל תהא של פוסק )ולא של בורר(, והיא תהא סופית ומכרעת, ללא זכות ערעור כלשהי. במקרה של אי-הסכמה בין הצדדים האם המחלוקת היא הנדסית בלבד, יכריע בה הבורר. למען הסר ספק, כל סכסוך הקשור ו/או הנובע באישור שעל האדריכל ליתן עפ"י הסכם זה, יוכרע ע"י הפוסק הנ"ל הבורר והמגשר יהיו רשאים להסתייע במהנדסים, שמאים או אנשי מקצוע אחרים לצורך ההכרעה במחלוקת כאמור. הבורר יפסוק על פי הדין המהותי וינהל פרטיכלים, אולם לא יהיה קשור בדיני הראיות או בסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט ותחול עליו חובת הנמקה הבורר יהיה מוסמך לתת החלטות ביניים וצווי ביניים )לרבות בקשר לסעדים זמניים( על פסק הבוררות ניתן יהיה לערער בהתאם להוראות סעיף 21 א לחוק הבוררות, התשכ"ח- 1168, בפני פרקליט בכיר, שיתמנה כאמור בסעיף 20.1 לעיל סעיף זה מהווה הסכם בוררות כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח

55 .23.1 בלא לגרוע מכלליות האמור לעיל, סמכות השיפוט הייחודית בקשר להסכם זה, תהא נתונה אך ורק לבתי המשפט בעיר ת"א בלבד הצדדים מצהירים ומתחייבים לפעול בזריזות וביעילות על מנת לאפשר למגשר, לבורר ולמהנדס הנ"ל, לפי העניין, להכריע בכל מחלוקת, ככל שתתגלע, במהירות ובאופן שלא יעכב את ביצוע הפרויקט והם מורים בזאת לכל הנ"ל, באופן בלתי חוזר, להכריע בכל עניין שיובא בפניהם באופן כאמור. הקבלן יישא בשכר טרחתו של הבורר או של המגשר, אולם ככל שייתן הבורר החלטה הקובעת כי פניית הדיירים לבוררות הייתה קנטרנית וללא כל יסוד כי אז יישאו הדיירים בעלות זו שונות הקבלן לא יהא רשאי להעביר את התחייבויותיו עפ"י הסכם זה בכל הקשור והנוגע לביצוע העבודות לאחר או לאחרים או לכל גוף משפטי ואולם, אין באמור כדי לגרוע מזכויות הקבלן להתקשר עם צדדים ג' בקשר לביצוע העבודות נשוא ההסכם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר כי הקבלן יהא רשאי לבצע את העבודות או חלקן, באמצעות קבלנים ו/או קבלני משנה, וזאת בכפוף לעמידה בטיב הביצוע ובכפוף לכך שהדבר לא יגרע מהתחייבויות ו/או מאחריות הקבלן עפ"י הסכם זה. חוזה זה משקף את כל המוסכם בין הצדדים והוא בא במקום ומבטל כל הבנה, מצג, סיכום בע"פ, מו"מ וכדו' אם נעשו קודם לחתימתו. שינוי חוזה זה או ויתור על זכות על פיו, יהיו תקפים רק אם יערכו בכתב ויחתמו על ידי כל הצדדים. כותרות השוליים הנן לנוחיות בלבד, ואין בהן ללמד על כוונת הצדדים. הסכם זה יחשב גם כהסכם לטובת צד ג' ככל שהתחייבויות הצדדים להסכם מטילות על הצדדים לו חיוב כלפי הכלכלית ו/או מעניקות זכויות לכלכלית כלפי הצדדים להסכם. חלוקת הסכם זה לפרקים וכותרותיהם נועדו לנוחיות העיון בלבד ולא ישמשו לפרשנותו. הצדדים מתחייבים הדדית להופיע בפני עו"ד ו/או בפני כל רשות, לחתום על כל מסמך שיידרש לכך ולהמציא כל מסמך או אישור תשלום ככל שיידרש לצורך ביצועו של ההסכם ו/או התחייבות מהתחייבויותיו. מובהר בזאת מפורשות למוכרים כי ב"כ הקבלן מייצגים את הקבלן בלבד בהסכם זה וכי אינם מייצגים את המוכרים שהינם רשאים וזכאים לקבל יעוץ משפטי נפרד מטעמם. כל הודעה שתשלח למי מהצדדים להסכם זה לפי כתובתו במבוא להסכם זה לעיל, תחשב כמתקבלת על ידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נמסרה ביד מעת מסירתה

56 לראיה באנו על החתום הקבלן הדיירים מס' דירה שם ת.ז. חתימה

57 נספח ג' להסכם ביצוע תוכן העניינים פרק מוקדמות פרק א' - מבוא פרק ב' - תנאים כלליים מיוחדים פרק ג' - נספח בטיחות באתר העבודה פרק א' - מבוא פרויקט תמ"א 38 בעיר ראשון לציון הינו פרויקט בהובלת הכלכלית ראשון לציון ( להלן "הכלכלית"( לטובת תושבי העיר. במסגרת פרויקט זה ניתנים שרותי ניהול לדיירי בניינים המעוניינים בביצוע הפרויקט אשר במסגרתו יבחר קבלן לביצוע העבודות הנדרשות לחיזוקו ושדרוגו של הבניין עפ"י הוראת תמ"א 38 בגרסתה המעודכנת ביותר. במסגרת זו נדרש הקבלן הנבחר לתכנן ולבצע את כל העבודות באופן מושלם ואיכותי ועפ"י מיטב המפרטים הבין משרדיים של מדינת ישראל, התקנים הישראלים הרלוונטיים, התוכניות וכל הנדרש לכך ולשביעות רצון הדיירים ומפקח הדיירים ( להלן "מפקח" ו/או "מפקח דיירים"(. פרק ב' תנאים כללים מיוחדים המפרט הכללי לעבודות בניין המפרט הכללי, פירושו הפרקים של המפרט הכללי לעבודות בניין בהוצאת הוועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ומע"צ, על כל פרקיהם במהדורתם האחרונה. הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים המפרטים הנ"ל, קראם והבין את תכנם. קיבל את כל ההסברים אשר ביקש והינו מתחייב בזאת לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות בהם והן להנחיות נוספות שתינתנה על ידי המפקח. הצהרה זו מהווה נספח למכרז/חוזה זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו. תחולתם של המפרטים הכלליים יהיו לגבי ההוראות הטכניות, אלא אם כן צוין אחרת במסמכי ההסכם. עבודות שאין להן תיאור טכני במפרטים הנ"ל, או במפרט המיוחד להלן, יקבלו אישור לגבי אופן ביצוע מן המפקח, לפני ביצועו באתר. ביצוע ע"י קבלנים רשומים ומורשים ביצוע המבנה ייעשה באמצעות קבלן ראשי וקבלני משנה, כולם רשומים כחוק אצל רשם הקבלנים, מתאימים מבחינת סיווגם לבניית המבנה נשוא התקשרות זו ולתנאי ההסכם. ביצוע העבודות יעשה באמצעות פועלים / עובדים בעלי ת.ז ישראלית בלבד או בעלי אישור מיוחד ע"י הרשות המתאימה במדינה. במידה ויועסקו קבלני המשנה בפרויקט אזי הם יהיו קבלנים מנוסים עם ניסיון עבודה של לפחות 7 שנים בתחומם. קבלן עבודות הגמר יובא לאישור מפקח הדיירים ואדריכל הפרויקט כל זאת לאחר הצגת רזומה מתאים למפקח דיירים. הכרת אתר העבודה ותנאיו על הקבלן יהיה לבקר באתר לפני הגשת הצעתו הייעודית לנציגות הבניין. להכיר אותו, את מבנהו ואופי הפעילות בו, את דרכי הגישה לאתר, השטחים הפנויים, אזורי ההתארגנות, מיקום אפשרי להצבת מתקני הרמה לשימושו, מערבלי בטון, משאבות וכדומה. על הקבלן להבין ולהכיר את המערכות הקיימות באתר )כגון קווי חשמל, ביוב, מים וכו'(, ולברר את כל המגבלות הנובעות מאופיו המיוחד של אתר בנייה ותנאי העבודה המיוחדים של עבודתו כולל עבודה בשלבים, התקנת פיגומים מתאימים, ושמירה על כל כללי הבטיחות בעבודה. לא תוכל להיות כל תביעה, הקלה במגבלות או חריגה מלוח זמנים כתוצאה מתנאי האתר, ולא יתקבל כל טיעון הנובע מאי הכרה מראש של מגבלות האתר ודרישותיו המיוחדות

58 כפיפות וחלות התכנון והביצוע של המבנה יהיו בכפוף לכל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, והמפרטים הסטנדרטיים, ובתוך כך:.4 א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. יא. יב. יג. יד. ההסכם המשפטי. ההוראות וההנחיות במסגרת מסמך זה על נספחיו השונים. היתר בניה לביצוע הפרויקט. הוראות כל תב"ע החלה על הפרויקט. הוראות והנחיות הועדה המקומית ו/או מינהל ההנדסה. הוראות והנחיות של גורמים סטטוטוריים ורשויות אחרות )כגון: פיקוד העורף, רשות הכבאות, משרד הבריאות, חברת החשמל, בזק, חברת הטלביזיה בכבלים, משטרת ישראל, גורמי ביטחון ממלכתיים, איכות הסביבה, רשות עירונית, וכיו"ב(. חוק התכנון והבניה תשכ"ה, ותקנות הבניה בגרסתם החדשה. חוק המהנדסים והאדריכלים ותקנות המהנדסים והאדריכלים. חוק רישום קבלנים ותקנות רישום קבלנים. המפרט הכללי לעבודות בנין )הספר הכחול( - משהב"ט/ההוצאה לאור - כל הפרקים. תקני מכון התקנים הישראלי בגרסתם החדשה, ובהעדרם - מפרטי מכון )מפמ"כ(. בהיעדר תקנים ישראליים ו/או מפרטי מכון רלוונטיים. פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( - המוסד לבטיחות וגהות. חוק החשמל תשי"ד - המוסד לבטיחות וגהות בגרסתו החדשה. תקנות הבטיחות בעבודה. כל החוקים, התקנות, התקנים, ההוראות, המפרטים הסטנדרטיים וההנחיות יהיו במהדורותיהן השלמות והמעודכנות ביותר. כל המסמכים דלעיל מהווים יחד את מסמכי החוזה, בין שהם מצורפים ובין שאינם מצורפים. הקבלן מצהיר בזה כי ברשותו נמצאים ( או ימצאו עם תחילת העבודה( כל המפרטים הנזכרים במסמך זה, כי קראם והבין את תוכנם, כי קיבל את כל ההסברים אשר ביקש לדעת וכי הוא מתחייב לבצע את עבודתו בכפיפות לדרישות המוגדרות בהם. המפרטים הכלליים המצוינים לעיל ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של משרד הביטחון, רח' הארבעה 16, הקריה, ת"א. 5. תכנון הפרויקט, מפרט טכני והעסקת יועצים מקצועיים בצוות התכנון: למעט מלווי הפרויקט כהגדרתם בקול קורא שהקבלן מחויב לקבל את שירותיהם עד לסיום הפרויקט כמוגדר בקול קורא, סעיף 12, יתר היועצים )להלן: "היועצים"( יועסקו ע"י הקבלן אשר שכר את שירותם לפרויקט עפ"י ההסכם, היועצים יהיו עם ניסיון מתאים של 7 שנים לפחות בתחומם. הכול על מנת לתכנן, לבצע ולסיים את הפרויקט באופן מקצועי, מושלם ואיכותי. התכנון יוצג לנציגות ולמפקח דיירים לפני הביצוע. הקבלן יעסיק הצוות "היועצים" יועצים נוספים כגון יועץ אקוסטי,יועץ תרמי,יועץ מיגון, יועץ לתכנון נוף,יועץ אלומיניום, יועץ אבן וכיוצ"ב כאשר כל אחד בתחומו יגישו לקבלן את חוות דעתו המקצועיות בקשר לצרכי הפרויקט בכללותו ( הן לבניין הקיים והן לתוספות(. הקבלן יבצע ויתכנן את כלל העבודות לדיירים עפ"י ההסכם, התוכניות ועפ"י המפרט הטכני שהינו חלק בלתי נפרד מהסכם זה. המפרט הטכני כאמור לעיל הינו המינימום הנדרש והקבלן ישתמש במיטב החומרים והאביזרים כך שהמפרט הטכני לא יפחת מהמפרט הטכני אשר יוצע לדיירים שבדירות הקבלן )למעט הדירות שבקומת הגג - פנטהאוזים, דופלקסים וכיוצ"ב(. 58

59 6. תעדוף מסמכים ב. א. דו-משמעות, אי-התאמה, סתירה, של מקרה בכל כי ויובהר יצוין ספק כל הסר למען אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בין האמור בהוראות הסכם זה לבין האמור באחד מנספחיו, או בין נספח לנספח, בעניין הנוגע לתכנון וביצוע, תכריע ההוראה הכלולה במסמך לפי סדר העדיפויות הבא, כל עוד לא נקבע אחרת ע"י הכלכלית: הסכם. 1( מפרט הנדסי של היועץ המקצועי. 2( תכניות חתומות ע"י היועצים / מתכננים אשר יועסקו ע"י הקבלן. 3( המפרט הכללי. 4( תנאים כלליים לביצוע העבודה. 5( תקנים ישראליים. 6( תקנים זרים. 7( הקודם עדיף על הבאים אחריו, אלא אם מסמך הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מן המסמך הקודם, שאז יהיה המסמך המאוחר עדיף על המסמך הקודם..7 תוכניות עדות MADE) (AS על הקבלן להכין ולהגיש, מיד עם סיום העבודות )ולא יאוחר מחודש מתחילת שנת הבדק( תוכניות עדות בהם יכללו ויוצגו נאמנה כל העבודות שבוצעו כולל הסטיות מהמתוכנן- הן המותרות לפי החוזה, הן הנובעות מאי דיוק בביצוע, לגבי כל נושאי העבודה. בכל המקומות שליד מידה או גובה המסומנים בתוכניות שבהן לא יופיע מספר המצביע על סטייה, ייחשב הדבר כהצהרת הקבלן שבמקומות אלו בוצעה העבודה כנדרש ולפי המתוכנן. הקבלן יספק 2 מערכות של העתקים מתוכניות אלו וכן העתק תוכניות על גבי דיסק קשיח לכל אחד מבעלי הדירות בבניין. כל זאת אך ורק לאחר אישור מפקח דיירים. כל השינויים והסטיות שנעשו בביצוע יתוארו ע"י הקבלן בצבע. כל התוכניות יהיו בתוכנת אוטוקד עדכנית ביותר וקבצי התוכניות יועברו בגרסת DWG ו-. PDF מובהר בזאת, כי הקבלן ימסור לדיירים גם תיק מתקן הכולל את כל האישורים של המעליות, המערכת הסולארית, דוודים, מתקני הרמה )חניות מכניות( וכיוצ"ב ובנוסף כל מה שיידרש ע"י מפקח דיירים. תכניות העדות יהיו חתומים ע"י מהנדס החברה ומודד מוסמך. 8. אספקת תכניות מעודכנות למפקח דיירים : לפני תחילת העבודה יספק הקבלן, באופן שוטף ותוך עדכונים, במידה ויהיו, מערכת של תכניות הביצוע על נספחיהם לשימושו של מפקח הדיירים. הקבלן יעדכן את מפקח הדיירים על כל שינוי בתוכניות וימסור למפקח את התוכנית המעודכנת ביד במהלך ביקור המפקח באתר. פיקוח,.9 וביקורת : כללי: מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4 לעיל, לפני תחילת העבודה יביא הקבלן לאישורו של מפקח הדיירים, הצעה בכתב בדבר דרכי הביצוע ולוח הזמנים לרבות: הסדרים והשיטות לפיהם בדעתו לבצע את העבודה ורשימות מתקני העבודה ומבני העזר אשר בדעתו להשתמש בהם. הקבלן ידווח למפקח דיירים באופן שוטף על התקדמות העבודה ו/או בעיות הכרוכות בה. כן, יספק הקבלן תשובות והסברים למפקח דיירים בנוגע לעבודה כפי שיידרש על ידו, בכתב או בע"פ. הוראות סעיף זה הינן תנאי עיקרי בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. 51

60 דיווח למפקח דיירים: הקבלן ידווח למפקח דיירים על כל פגם ו/או פיגור בעבודה לרבות פיגור ו/או אי התאמה שאינם בתחום אחריותו, מיד עם התגלותו של הפגם האמור. הקבלן מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר כל עוד לא ניתן לכך אישור מפקח הדיירים. הושלם חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר, יודיע הקבלן למפקח, שהחלק האמור מוכן לבדיקה ויאפשר למפקח לבדוק, לבחון ולמדוד את החלק האמור לפני כיסויו או הסתרתו. לא מילא הקבלן אחר מחויבותו כאמור לעיל, רשאי המפקח להורות לקבלן לחשוף קטעים, לקדוח קידוחים ולחורר חורים בכל חלק מהעבודה לצורך בדיקתה, בחינתה ומדידתה, ולאחר מכן יחזירה למצבה הקודם לשביעות רצונו של מפקח הדיירים לא מילא הקבלן אחר הוראות המפקח לפי סעיף קטן זה, רשאי המפקח בעצמו או באמצעות אחרים לחשוף קטעים, לקדוח קידוחים ולעשות חורים בכל חלק מהעבודה ולאחר מכן יחזיר הקבלן את המצב לקדמות. סמכויות מפקח דיירים: עפ"י ההסכם. כמו כן המפקח יערוך ביקורות אקראיות באשר לחומרים בהם נעשה שימוש על ידי הקבלן ובאשר לעבודה המתבצעת על ידו ובכלל זה, ביקורות איכות וביקורות השפעה על הסביבה ואיכות החיים. הקבלן מתחייב לאפשר למפקח לערוך בדיקות כאמור. כמו כן הקבלן יאפשר למפקח גישה נוחה ועזרה בביקורת החומרים והמלאכה. החלטה בנושא טיב וסוג חומרי הגמר בבניין בכפוף לבחירת אדריכל. יומן עבודה: הקבלן ינהל יומן עבודה בהתאם לחוק ובאופן ממוחשב. הקבלן ישלח למפקח העתק מהיומן של כל יום עבודה, בבוקר יום העבודה שלאחר יום הרישום. יומן העבודה יפרט את הנושאים הרלוונטיים לביצוע העבודה כגון: מספר הפועלים; קבלני משנה שהופיעו לעבודה, חומרים שנתקבלו; התקדמות העבודה; הוראות לקבלן; הודעות שנמסרו לקבלן, וכל נושא אחר הרלוונטי לדעת המפקח. כל הודעה המיועדת לקבלן ואשר תירשם ביומן, תחשב כאילו נמסרה לקבלן אישית. מובהר בזאת כי קבלתו של המפקח את היומן וכל הערה וקביעה מטעמו בעניין זה אינן מהוות אישור לנכונות הרישום ביומן, אינן גורעות מאחריות הקבלן ואינן מטילות אחריות על המפקח. הקבלן יוכל לרשום הסתייגויות מהערות המפקח ביומן, משלא הסתייג הקבלן יהוו הערות המפקח ראיה חלוטה לנכונותן, ויראו את הקבלן כמי שהסכים להערות המפקח

61 30. העסקת מנהל עבודה, מהנדס פרויקט, נציג דיירים ומודד מטעם הקבלן : א. מנהל עבודה: במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מנהל עבודה )בתחום הבנייה(, מוסמך ומאושר ע"י משרד התמ"ת, ובעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה. מנהל העבודה יעמוד בדרישות ההכשרה, הרישום, הדיווח וכיוצ"ב, הנדרשות עפ"י כל דין ולרבות מכוח פקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ תש"ל והתקנות שהותקנו מכוחה ובתחום הבנייה. מנהל העבודה ימצא באתר ו/או בכל מקום אחר בו מתבצעת העבודה במשך כל שעות העבודה. ההוראות או ההסברים שינתנו למנהל העבודה ע"י מפקח הדיירים יחשבו כאילו ניתנו לקבלן. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפקח יהיה רשאי לדרוש להחליף את מנהל העבודה בתיאום עם הקבלן ומטעמים המתקבלים על הדעת. במקרה כאמור, תתבצע החלפת מנהל העבודה תוך שבועיים ממועד הדרישה, אלא אם הוסכם אחרת בין המפקח והקבלן. )1 )2 )3 )4 ב. מהנדס הפרויקט במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, חייב הקבלן להעסיק מהנדס פרויקט שהינו מהנדס אזרחי מוסמך ( להלן "מהנדס הפרויקט"( מקצועי ובעל ניסיון מוכח של חמש שנים לפחות בביצוע עבודות דומות לעבודות נשוא הסכם זה, ודובר עברית ברמה גבוה. מהנדס הפרויקט יהיה נוכח באתר העבודות מדי יום, וככל שיידרש. מהנדס הפרויקט יחתום על הצהרה כי הינו האחראי לביצוע השלד, האלמנטים הקונסטרוקטיביים )שלד, קירות, פרגולות וכו'(, האחראי לביקורת והאחראי לביצוע העבודות נשוא הסכם זה ובהתאם לנדרש ע"י הרשויות ועפ"י החוק. מהנדס הפרויקט יבצע בקרת איכות יום יומית באתר העבודה. כמו כן יבצע המהנדס: )1 )2 )3 ניהול ותאום תכנון מלא בין המתכננים והיועצים והרשויות בכל הנדרש לטובת קיום תכנון )תכניות לביצוע( מלא ומושלם לטובת קבלת היתר הבנייה והתכנון המלא הנדרש לביצוע הפרויקט. בדיקת התכניות ההנדסיות של העבודה ההנדסית של כל מתכנן. יטפל ויתקן בתאום עם המתכננים והיועצים טעויות, שגיאות, סתירות, חוסר בהירות, אי התאמות וכיו"ב רישום ביומן העבודה והבאתם לידיעת מפקח הדיירים לשם הבהרה, הסברה או קביעה והכל לפי המקרה. מהנדס הפרויקט יבצע פיקוח מקצועי צמוד קבוע ומתמיד )יום-יומי( על ביצוע מדויק של כל העבודה ההנדסית בפרויקט וכן, במקומות העבודה והייצור של המוצרים לפני הבאתם לאתר. מהנדס הפרויקט יהיה אחראי על הביקורת ואישור הסימון של כל העבודה ההנדסית באתר ושל קביעת הגבהים. מהנדס הפרויקט יבצע פיקוח על טיב החומרים והמוצרים בהתאם להוראות המפרטים. 61

62 מהנדס הפרויקט יתאם וישתתף בישיבות תיאום בין המתכננים והרשויות השונות. מהנדס הפרויקט יהיה אחראי על אספקת תוכניות מעודכנות מהמתכננים והוראות לקבלנים על פי הנדרש. מהנדס הפרויקט יהיה אחראי על מתן הסברים לקבלנים בקשר לביצוע העבודה ההנדסית בהתאם לתכניות. ניהול לוח זמנים ומשאבים בשיטת "גנט" - מהנדס הפרויקט יהיה אחראי על ניהול יומן העבודה בהתאם לחוק ולנוהלי הקבלן. מהנדס הפרויקט יעדכן, לפחות פעם בשבועיים, את מפקח הדיירים בלוחות הזמנים המעודכנים ביותר )מהנדס הפרויקט ישלח גנט פעילויות ראשיות מתחילת הפעילות ועד תום הפרויקט(. מהנדס הפרויקט יהיה אחראי על עריכת התכנית של העבודה ההנדסית של כל מתכנן כפי שבוצעה MADE(.)AS ג. נציג דיירים הקבלן יעסיק עובד אשר יהיה נציג הקבלן מול הדיירים בכל הנושאים המועלים על הפרק שבין הקבלן לדיירים. נציג הקבלן יעדכן את הדיירים בכל הקשור להתקדמות הפרויקט ולחיי היום יום בבניין. הדיירים יוכלו לפנות לנציג הקבלן בכל הנושאים הקשורים לפרויקט בשעות העבודה המקובלות ( או בשעות אחרות עבור מקרים דחופים (. לטובת העניין יקבע נציג הקבלן פגישות עדכון ודיווח יזומות עם הדיירים ויתלה מודעות רלוונטיות על לוח המודעות. נציג הקבלן יהיה אדם שרותי, דובר עברית רהוטה, אקדמאי/ת אשר מתאים לתפקיד מסוג זה. מודד ד. מבלי לגרוע מהאמור בפרק מדידת כמויות להלן, במהלך ביצוע העבודה ועד להשלמתה, יעסיק הקבלן מודד מוסמך לכל צורך שיידרש במהלך ביצוע העבודה, על חשבונו. בכל מקרה יבצע המודד לקבלן מדידה לביסוס ומדידה ל AS MADE כאמור. 33. אופי הדרישות : מודגש בזאת שהכלכלית מזמינה בזאת פרויקט מושלם וראוי למגורים ולתפעול מכל בחינה שהיא, כאשר כל חלק ממלא את ייעודו, ואפילו חלק זה או אחר שלא נדרשו במפורש במסמכי הסכם זה משכחה או בתום לב. )לדוגמה - לא תהיה דלת ללא ידית, חלק מפלדה שאינו מגולבן או צבוע, קטע קיר/רצפה/תקרה ללא תגמיר המתאים לייעודו וכיו"ב...(. מודגש שעל הקבלן לתת מענה מלא לדרישות מפקח הדיירים ולדיירים MADE"( )"CUSTOM ובהתאם למפורט להלן ולמפורט ביתר מסמכי ההסכם. 32. ניהול האתר : א. ב. הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא: שמירה, גידור, תמרורים ושאר אמצעי זהירות לבטיחותו ונוחיותו של הציבור, בכל מקום שיהיה צורך בכך, בהתאם להוראות המפקח ו/או להוראות כל דין ו/או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת כלשהי. כל ההוצאות הכרוכות בניהול אתר העבודה לרבות חיבורים זמניים וכן התשלומים השוטפים בגין השימושים בחיבורים אלו, יהיו כמובן על חשבון הקבלן. 62

63 ג. ד. ה. ו. ז..33 הקבלן ידאג כי אף אדם פרט לעובדים המועסקים על ידו, לא יכנס לאתר העבודה וכי האתר לא ישמש כמקום לינה ו/או מגורים למעט לצרכי שמירה על האתר. בהתאם לדרישת מפקח דיירים יציב הקבלן באתר שילוט שיכלול בן השאר את שמות היועצים, חברת הפיקוח והדמיה כנהוג בפרויקטים של תמ"א 38, אשר גודלו לא יפחת מ 12 מ"ר. נדרש לאשרו מול מפקח דיירים טרם הצבתו. בשלט תוזכר חסות החברה הכלכלית. הקבלן מתחייב שלא לפגוע בנוחיות הציבור ולא להפריע לזכות השימוש והמעבר של כל אדם בכביש, דרך, שביל וכיו"ב או לזכות השימוש והחזקה ברכוש ציבורי כל שהוא. כל הסדרי תנועה שיידרשו לאתר ומחוצה לו, לרבות תוכנית מאושרת ע"י גורמי העירייה, יהיו באחריותו של הקבלן, על חשבונו וללא כל תמורה נוספת. על אף האמור לעיל, אם ראה הקבלן כי בשל צרכי ביצוע העבודה לא יהיה מנוס מלפגוע בנוחיות הציבור ו/או להגביל זכות מן הזכויות המנויות לעיל, יבצע את העבודה תוך פגיעה או הגבלה כאמור אשר תהא מזערית ככל שניתן. גידור ובטיחות דיירים באתר : הקבלן יגדר את קומת הקרקע של אתר העבודה באמצעות גדר פח איסכורית לבנה בגובה של 2 מטר לפחות ובאופן כזה שהגדר תפריד הפרדה מוחלטת בין דיירי הבניין/ רחוב ועובדי הקבלן. הקבלן יציג את תוכנית הגידור למפקח דיירים לפני ביצוע הגידור. הגדר תוצב מתחילת העבודה ועד סיומה כולל שילוט מתאים עפ"י הנדרש בחוק כמו כן ימגן הקבלן את כל המעברים בהם משתמשים דיירי הבניין כנגד נפילת עצמים ופגיעתם בדיירים. כל זאת בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות לכך. 34. שמירה על כללי בטיחות: הקבלן יבצע את העבודה בזהירות ובאחריות תוך שמירה והקפדה מרבית על כל הוראות וכללי הבטיחות בהתאם לכל תקן רלוונטי ובהתאם לדרישות הבטיחות של המוסד לבטיחות וגהות, ובכלל זאת בהתאם לפקודת הבטיחות ]נוסח חדש[ תש"ל והתקנות שהותקנו מכוחה. שמירה על כללי התנהגות: הקבלן ימנע מגרימת כל הפרעה ו/או מטרד לעוברי אורח ולתושבי הסביבה במהלך ביצוע העבודות. הקבלן ישמור ויקפיד על כללי התנהגות נאותים במהלך כל תקופת ההסכם, הן מצידו והן מצד כל גורם מטעמו. בכלל זה יקפיד הקבלן על יחס אדיב מצידו או מצד מי מטעמו כלפי כל אדם. הקבלן ישמור על סדר וניקיון בחדר המדרגות, בלובי הכניסה ובכל מקום בו קיימת נגישות לדיירים לצורך המשך תפקודם בבניין ובדירותיהם. פעילות הקבלן בתחום זה תהיה יום יומית והקבלן לא יעזוב את השטח, מידי יום, לפני שווידא וטיפל בעניין. הוראות פרק זה הינן תנאים עיקריים בהסכם והפרתן תהווה הפרה יסודית של ההסכם. מחויבויות הקבלן מול הרשויות המוסמכות :.35 א. ב. ג. ד..36 בהתאם לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת המפקח יצטייד הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה, באישורים הנדרשים, לרבות אישור משטרת ישראל, שרותי כבאות, משרד העבודה וכל גורם ו/או רשות מוסמכת הרלוונטית לעבודות. 63

64 37. ממ"דים והכשרת מקלט קיים: בכל פרויקט בו יבוצעו ממ"דים לכלל הדירות הקיימות ניתן יהיה לוותר על מיגון המקלט הקיים והכל עפ"י תכניות האדריכל. כל הממ"דים יבוצעו עפ"י המפורט בתוכניות ובמסמכים ועפ"י הגרסה המעודכנת ביותר של תקנות פיקוד העורף/ הג"א. בכל ממ"ד תותקן מערכת סינון כנדרש בתקנות ועפ"י ההנחיות המעודכנות ביותר של פיקוד העורף / הג"א. בבניינים בהן לא יבוצעו ממ"דים או לא יבוצעו חלקית אזי יושמש/יותאם וישופץ המקלט הקיים לשימוש לייעודו העיקרי בשעת חרום כולל התקנת מערכת סינון מאושרת בת"י )במקרה זה ישופץ המקלט עפ"י הנחיות יועץ מיגון ואדריכל תותקן דלת וחלון גז והדף תקניים וכל הנדרש על מנת להביאו לשימוש לייעודו כמקלט תקני(. במקלטים בהן קיימת בעיית רטיבות ו/או כניסת מי גשמים אזי יטופל העניין בהתאם ע"י הקבלן. חניות : מובהר בזאת כי החניות כפי שמופיעות בהיתר ובתוכניות הינן חניות שבחלקן אינן תקניות ותוכננו עפ"י האילוצים הקיימים בשטח הבניין. הקבלן מצהיר בזאת שראה התוכניות טרם חתימתו על ההסכם, מודע ומבין העניין ולא יבוא בטענות כלשהן לאף גורם בנושא זה לאחר חתימתו על ההסכם. עדיפות בחלוקת החניות הינה תחילה לדיירים להם קיימת חנייה רשומה בטאבו ורק לאחר מכן לדיירים החדשים. מובהר בזאת שכל דייר עבורו תבוצע חנייה מכנית )אשר תירשם על שמו( יהיה אחראי לתשלום אחזקת המערכת ותיקונה במשך השנים ובשום אופן לא על חשבון הדיירים להם אין חנייה או קיימת חנייה שאינה חנייה מכנית. חניות מכניות / אוטומטיות חניות מכניות ככל שידרשו יבוצעו אך ורק כאלה המאושרים ע"י מכון התקנים ומסוג שבוצע כבר במדינת הייצור ( ב 15 אתרים לפחות( ובארץ לפחות מתקן אחד ולשביעות רצון הדיירים בבניין שבוצע בו המתקן בארץ. התקנת החניות המכניות תבוצע ע"י היבואן או נציגו בלבד. כל הצעה להתקנה חנייה שכזו תובא לאישור נציגות הדיירים כאשר ישקלו גם שיקולי מתקן שקט + מתן אחריות ארוכת טווח + יכולת טכנית למתן פתרונות אחזקה שוטפים ושבר + זמינות חלפים. בבחירת המתקן יובא בחשבון גם נושא התשלומים החודשיים שעל הדיירים בעלי המתקנים לשלם )בתום תקופת האחריות( לטובת מתן שרותי אחזקה, שרות ושבר שוטפים )כולל החלפת חלפים במסגרת חוזה האחזקה( ולמשך 10 שנים לפחות. תקופת האחריות שתידרש מהספק תהיה לפחות לשנתיים. בתקופת האחריות הכול )דהיינו, אחזקה שוטפת, שרות תיקונים, החלפת חלפים, שרות חילוץ וכיוצ"ב יהיה ע"ח ספק החניות. התשלום לחברת החשמל בעבור הזנת החשמל להפעלת המערכת הממוכנת יהיה על חשבון כל בעלי הדירות בבניין )דהיינו תשלום ע"י ועד הבית(. את עניין הזנת החשמל למתקן החניות יש לקחת בכובד ראש ולתכנן היטב את ההזנה הנדרשת למערכות החנייה מול החברה המתקינה ומול חברת חשמל בהתאם. ראה גם פרוט במפרט הטכני הייעודי לכל פרויקט ופרויקט. פיתוח השטח באזור החניות יבוצע עפ"י התקנים והוראות התכנון לגבי אזורי חנייה ובאבנים משתלבות ואבני גן. הכול עפ"י הנחיות האדריכל או יועץ הפיתוח הנופי. כופר חנייה בעת הצורך בהפעלת סעיף עירוני זה אזי יפעל הקבלן עפ"י הצורך והנדרש..38 א. ב. ג. ד. טיפול במערכות - חשמל,ביוב, מים, תקשורת.39 כל ההזנות לבניין ולדירות של המערכות הראשיות כגון חשמל, המים, ביוב, תקשורת וגז יוחלפו לחדשות החל מהנקודה מחוץ לבניין )במידה והתשתית הינה תשתית ארצית( או בשטח הבניין )במידה והתשתית הינה פרטית(. כל זאת כפי שתנחה הרשות המתאימה, ועד לנקודת החיבור לדירות ו/או לתשתיות המשותפות בבניין ( כגון - חדר מדרגות, חניות מכניות, פיתוח נופי, מערכת סולארית, חדר אשפה, חדר גז וכיוצ"ב(. התכנון והייעוץ למערכות אלו יבוצע ע"י היועצים המוסמכים אשר יועסקו ע"י הקבלן. 64

65 20. פיתוח נופי : הקבלן יידרש כמובן לבצע תכנון גם בתחום זה ולהביא את התכנון לאישור מפקח דיירים לפני ביצוע. הפיתוח הנופי יכלול את כלל העבודות הנדרשות באזור החניות, הכניסה לבניין, חלקי גינה נותרים, חומות מגן, מערכת השקיה אוטומטית, וגידור בין בניינים שכנים וכו' והכל לשביעות רצון הדיירים. הקבלן יעסיק מתכנן נוף / אדריכל נוף עם ניסיון של לפחות 5 שנים בתחום. 23. עבודה בתחום הדירות הקיימות והשטחים הפרטיים של הדיירים הקיימים : לקבלן ידוע שהוא יידרש לעבוד בתחום הדירות הקיימות ובשטחן הפרטי של הדיירים. מדובר בעיקר בהתחברות המרפסות, הממ"דים והמעליות וכל אלמנט נוסף, כפי שמופיע בתוכניות, לחלקי הדירה הקיימים. הקבלן יעשה זאת בתאום מלא עם הדיירים, לשביעות רצונם המלאה ועפ"י הוראת המפקח. חלק מהיקף העבודות מפורט במפרט הטכני כפי שצורף להסכם. העבודות בתחום הדירות תכלולנה עבודות הריסה, בנייה, בטונים, תיקוני טיח, צביעה, עבודות חשמל, תקשורת, נגרות, ריצוף, מסגרות וכל הנדרש על מנת לחבר חדש לישן בצורה המיטבית והאיכותית ביותר לדיירי הבניין. לפני תחילת העבודות בדירות הקיימות יבצע הקבלן הפרדה מלאה באמצעות קירות גבס )למניעת כניסה עובדים לדירות,רעש ואבק( בין אזור העבודה לבין יתר אזור מגורי הדיירים. הקבלן יסיר את קירות הגבס רק לאחר סיום העבודות ובאישור המפקח. לפני תחילת העבודות בבניין יבצע הקבלן סיור בכל הדירות עם מפקח הדיירים. בעת הסיור הקבלן יסביר לכל דייר ודייר בדירתו את היקף ומיקום העבודות ופתיחת הפתחים בדירה. הקבלן יתעד )בצילום( את מצב הדירה במקומות בהם קיים ממשק לעבודות חדשות שיבוצעו בדירה ויציין בפני הדיירים כל בעיה / מפגע הקיימים כיום בדירה על מנת שלא יאשימו אותו אח"כ ברשלנות ואחריות למפגע. הקבלן יבצע את המקסימום הנדרש להתאים בין ישן לחדש כך שהאזור המטופל יראה בצורה הטובה והוויזואלית ביותר. הקבלן יוציא סיכום סיור למפקח הדיירים עבור כל דייר ודייר. 22. העתקת עצים : הקבלן יעתיק עצים ממקומות נדרשים )עפ"י התוכניות או עפ"י הוראת המפקח( באישור ובתאום מלא עם קק"ל ונציג העירייה העוסקים בנושא. הטיפול בנושא ייעשה בניהולו ואחריותו המלאה של הקבלן. 23. פירוק, העתקה והתקנה מחדש של מזגנים קיימים: כל המזגנים הקיימים יועתקו למקומות מיועדים עפ"י תכנון והוראת האדריכל. לפני תחילת העבודות יבוצע סקר מזגנים כמפורט במפרט הטכני כפי שסוכם עם הדיירים. המזגנים אשר יועתקו, במקומם החדש, יוסתרו באמצעי הסתרה ככל שניתן ועפ"י הוראת האדריכל. העתקת המזגנים תבוצע בתאום מלא עם הדיירים. הקבלן יבדוק את תקינותו של המזגן לפני העתקתו בתאום עם הדיירים. עם כל העתקה, יבצע הקבלן החלפת צנרת בין המאייד למעבה או לחילופין הארכה באמצעות מופות. לאחר ביצוע הצנרת יבצע הקבלן שטיפה בגז קירור, שטיפה בחנקן ואח"כ ואקום למשך 48 שעות. לאחר ביצוע הואקום ימלא גז ושמן חדשים. הצנרת שתורכב תהיה סמויה בתוך קירות ע"י חריץ והטמנה, כולל חריץ בקורות בטון במידת הצורך. לא יאושר מעבר צנרת גלויה אלא אם כן קיבל הקבלן אישור מפורש של מפקח דיירים. הקבלן יתקין וימקם את המזגנים במקומם החדש על גבי סטנדים חדשים מגולוונים וצבועים עפ"י דרישת האדריכל..24 סורגים : בדירות בהן היו סורגים יותקנו סורגים חדשים בכל הפתחים. דגם הסורג יהיה לפחות עפ"י הדגם שהיה קיים לפני ביצוע העבודות. צבע הסורג יהיה עפ"י בחירת האדריכל. 65

66 25. אספקת מים חמים לדיירים : בפרויקטים תותקן מערכת סולארית חדשה בתום הבנייה. המערכת תהייה מערכת 150 ליטר לכל דייר. המערכת הסולארית החדשה תותקן על הגג העליון החדש )גג משותף חדש( ובהתאם להנחיות יועץ האינסטלציה. המערכת תהיה מיוצרת ע"י אחת החברות המובילות בארץ ותותקן ע"י מתקין מוסמך של אותה חברה. הקבלן יורשה לנתק את הקולטים הישנים מהדוד הקיים למשך תקופת הבנייה ורק עם תחילת העבודות בקומות החדשות. בתקופה זו ישתמשו הדיירים, על חשבונם, בהפעלת הדוד הקיים באופן יזום עפ"י הצורך ולא יותר מ 12 חודשים. במהלך תקופת הבנייה תותקן המערכת החדשה כאמור. הקבלן יעשה את כל המאמצים להפחית למינימום את התקופה בה ינותקו הקולטים מהדודים הקיימים. 26. בניינים עם גגות רעפים : לבניינים עם גגות רעפים תינתן תשומת לב מיוחדת. הפתרון התכנוני ושלבי הביצוע יוצגו לנציגות ולמפקח דיירים לאישור לפני התכנון לביצוע. העבודות יבוצעו החל מסוף חודש מאי ויסתיימו לא יאוחר מחודש ספטמבר. ככלל, ניתן כנראה לבצע את העבודות ללא פינוי הדיירים אלא בעבודות הכרוכות בסיכון הדיירים, שאז יש לנהוג בהתאם ועפ"י הנחיות יועץ הבטיחות של הפרויקט. במידת הצורך יפונו הדיירים בקומה העליונה לתקופת ההקמה מיום תחילת פינוי הרעפים ועד ליום סיום בניית התקרות שלהם וביצוע ניקיון יסודי בכל דירה ודירה ע"י חברת ניקיון. במקרה בו יהיה צורך לפנות את הדיירים לתקופת ביצוע התקרה החדשה שלהם )לא יותר מחודשיים ) אזי הפינוי )כולל הובלה הלוך וחזור( והדיור החליפי יהיו על חשבון הקבלן. ככלל יבוצעו בניינים אלו בשלבים ועל פי הנחיות הקונסטרוקטור המתכנן כדלקמן: א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. הכנת קורות היקפיות לתמיכת רצפת הקומה הראשונה החדשה. פינוי דיירים ופרוק הרעפים וקונסטרוקציה הרעפים. הנחת פלטות בטון טרומיות על גבי הקורות ההיקפיות החדשות ומעל לתקרה הקיימת של הקומה העליונה. פרוק התקרות הקלות הקיימות וביצוע תקרות גבס כולל התקנת נקודות מאור וכל מערכת חשמל / תקשורת כפי שהייתה לפני כן בתקרת הקומה העליונה בבניין. האמור כולל החלפת כבלי חשמל ותקשורת מקופסאות חיבור בקירות הדירות. צביעת הדירות מחדש במקומות הנדרשים להם היה ממשק לעבודות הקשורות לחיזוק הבניין. כל עבודה נוספת שתידרש על מנת להביא את דירות הקומה העליונה לדירות איכותיות מחדש ולאפשר מגורים ראויים ונוחים לפחות כפי שהיו לפני פרוק התקרות. ניקיון בתום העבודות, בכל דירה ודירה, יבוצע ניקיון יסודי ברמת של חברת ניקיון מקצועית ולשביעות רצון הדיירים. הכול עפ"י תכנון האדריכל והנחיות הקונסטרוקטור..27 פיגומים : הקבלן יבנה פיגומים כנדרש בפרויקט עפ"י החוק והתקנים. הפיגומים יותקנו ע"י חברה / אדם אשר הוסמך לכך בתוקף החוק. הפיגומים יכוסו בכיסוי מתאים ואסטטי. הכיסוי יחוזק וימתח מעת לעת ועפ"י הצורך. הפיגומים יפורקו עפ"י הצורך ורק לאחר קבלת אישור מפקח דיירים. 28. לוח זמנים : תוך 14 יום מיום קבלת צו התחלת עבודה מעו"ד דיירים יכין הקבלן לוח זמנים בשיטת גנט למפקח הדיירים. הקבלן יפרט בדוח זה את צפי הפעילויות בתחום התכנון והביצוע מתחילת הפרויקט ועד סיומו על כל שלביו כמקובל בענף )קבלת ההיתר, תקופת הביצוע, תקופת המסירות, קבלת טופס, 4 66

67 תעודת גמר, תחילת תקופת הבדק, סיום רישום בית משותף וכו'(. הקבלן יעדכן את לוח הזמנים מידי שבועיים לפחות וישלח עותק מעודכן למפקח דיירים, לעו"ד דיירים ולנציגות דיירים בדואר אלקטרוני. יצוין מפורשות כי תחילת עבודה בפרויקט תתבצע לא מאוחר מ 60 יום מקבלת צו התחלת עבודה. 29. התאמת חדר מדרגות למעלית חדשה : יתכנו מצבים שבהם קיים צורך בהתאמת חדר מדרגות )או חלקו( לצורך בניית פיר למעלית, התקנת מעלית ובניית/התאמת חדר מדרגות חדש. יתכנו מקרים בהם יהיה צורך לחדור לדירות לצורך התאמת פיר המעלית או לשבור את חדר המדרגות לטובת הכללת פיר מעלית בתוך הפיר החדש. יתכנו מצבים נוספים והכל לצורך תוספת מעלית מותאמת כהלכה לחדר המדרגות או כפי שיידרש בתוכניות האדריכל. לצורך כל אלה יעסיק הקבלן קבלן משנה מנוסה בתחום זה עם ניסיון של 10 שנים לפחות. קבלן משנה זה יבצע את כל הנדרש מחדש באופן איכותי, מקצועי ובלוח זמנים זריז ביותר והכל ע"מ למזער את אי נוחות הדיירים. הקבלן יוודא שכל הדיירים יוכלו להגיע )או לצאת( לדירות שלהם תוך מקסימום 8 שעות ובשעות המותרות לעבודה. משך הימים בהם תתבצע עבודה זו לא יהיה יותר ממספר גרמי המדרגות )מהלכי מדרגות( הקיימים בחדר המדרגות. בכל מקרה לא תתארך עבודה זו מעבר ל 24 ימי עבודה קלנדריים כולל ימי שישי. במקרים בהם יהיה צורך לבצע התאמות בתוך הדירות אזי יבוצע העניין תוך תאום מלא עם דיירי אותן דירות ותוך הפרדה מוחלטת בין שטח הדירות לפיר החדש. במקרה של חדירת פיר המעלית לדירה אזי יבצע הקבלן את העבודות תחילה בתוך הדירה ורק אח"כ את יתר העבודות. במקרה של צורך בהעתקת פתח הכניסה לדירה אזי יבצע זאת הקבלן בלו"ז זריז ביותר ויחליף את דלת הכניסה בדלת חדשה מסוג "פלדלת" או "רב בריח" ובתאום עם הדיירים. 30. ביצוע חפירות א. ב. ג. ככל שנדרשות חפירות באתר, באחריות הקבלן לקבל את כל האישורים הנדרשים לביצוען, לרבות אישורים מחברת החשמל, בזק, רשתות סלולאריות, מני"ב ראשון בע"מ, רשות העתיקות, חברות הכבלים למיניהן, העירייה וכו'. בהתאם לדרישה עפ"י דין או בהתאם לדרישת הרשויות יצטייד הקבלן, לפני תחילת ביצוע העבודה, באישורים הנדרשים מכל הרשויות הרלוונטיות והמוסמכות לעניין. הקבלן נדרש להעביר העתקים של היתרי החפירה לפיקוח טרם ביצוע העבודות. 33. דוגמאות וניסיונות האדריכל ו/או מפקח הדיירים רשאים להזמין לביצוע כל מיני עבודות למטרות ניסיונות ו/או דוגמאות. כמו כן רשאי האדריכל לדרוש להכין חדר או איזור מסוים בחדר כדוגמא על כל מרכיביו. בין היתר יידרש הקבלן להכין דוגמאות של: בניית קיר אבן 12 מ"ר, קירות גבס, חיפוי וריצוף מכל סוג שהם, צבע וכדומה. אם הדוגמא תשביע רצון היא תישאר, אם לאו, היא תפורק ותעשה אחרת מתחתיה עד לשביעות רצון האדריכל והמפקח. בחירת צבעים וגוונים וכן בחירת גמר של משטחים )כגון מט, סאטין( תהיה בלעדית לאדריכל. לא יחל הקבלן בביצוע עבודות הדורשות קביעת צבעים וכו' לפני שיקבל הוראותיו המדויקות של האדריכל ובתאום עם מפקח דיירים. 32. טיב החומרים, מעבדת בדיקות ותקנים: א. ב. ג. כל החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש יהיו מאיכות מעולה, מהסוגים כפי שנקבעו בתוכניות, בהנחיית האדריכל, במפרט הטכני ולשביעות רצונו המלאה של מפקח דיירים. בכל מקרה ועל אף האמור בכל מקום אחר בהסכם, כל החומרים בהם יעשה הקבלן שימוש יעמדו בכל התקנים הנדרשים ויישאו תו תקן ישראלי ככל שקיים לגביהם וכל תו תקן אשר יכנס לתוקפו במהלך תקופת ההסכם. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הקבלן יגיש לאישורו של מפקח דיירים דוגמאות של כל החומרים הנדרשים להשלמת העבודות עפ"י ההסכם, קודם שישתמש בהם ויתקינם במסגרת העבודה. הוצאות הבדיקה לרבות בדיקה ע"י מכון התקנים ו/או מכונים אחרים מוסמכים עפ"י דין תחולנה על הקבלן. הקבלן מתחייב לספק, על חשבונו ולפי הוראות המפקח, דגימות מהחומרים והעבודות שנעשו וכן את הכלים, כוח האדם וכל יתר האמצעים הדרושים לביצוע הבדיקות 67

68 ד. ה. ו. ז. ח. ט. במקום ביצוע העבודות על ידי אחרים או להעברתם של החומרים לבדיקת מעבדה, הכול כפי שיורה המפקח. כל החומרים שיסופקו לצורך המשך העבודה יתאימו בדיוק לדוגמאות שאושרו. הדוגמאות שאושרו ע"י האדריכל ומפקח דיירים ישמרו במקום שיוסכם עליו עד לאחר גמר הביצוע וישמשו להשוואה לחומרים שסופקו ולעבודות המבוצעות. ככל שיעשה שימוש במונח שווה ערך )ש"ע( במסגרת הנספחים להסכם זה, מוצר שווה ערך משמעו: מוצר של חברה אחרת אותו רשאי הקבלן להציע כאלטרנטיבה למוצר המקורי, ואשר יהא שווה ערך מבחינת טיבו למוצר המקורי, עפ"י קביעת המפקח. מובהר כי, שימוש במוצר שווה ערך טעון אישור מוקדם בכתב של המפקח, בין אם המוצר הוחלף ביוזמת הקבלן ובין אם הוחלף ביוזמת המפקח. בכל מקום במסגרת הנספחים בו מוזכרים שמות וסימני זיהוי מסחריים של חומר, ציוד, מוצר וכיו"ב נעשה הדבר בכדי לתאר את טיבם הנדרש. על כן, יש לראות את שמותיהם וסימני הזיהוי המסחריים של החומרים, הציוד והמוצרים כאילו נכתב לידם "או שווה ערך", והקבלן יהיה רשאי להציע מוצר שווה ערך כאמור לעיל. הקבלן יציג לפיקוח את ההסכם עם מעבדה מורשית כולל פרוגרמת הבדיקות,הקבלן יוסיף בדיקות ככל שיידרש ע"י המפקח. 33. ניקיון בחדר מדרגות ובדירות הקיימות הקבלן ישמור על ניקיון חדר/י המדרגות ושביל הגישה לכביש באופן יום יומי. בעבודה בדירות הקיימות יקפיד הקבלן על ניקיון מקום העבודה מידי תום כל עבודה ועבודה בדירה. בתום העבודה כולה, בכל דירה ודירה, יבצע הקבלן ניקיון יסודי ברמה של חברת ניקיון מקצועית. 34. תקופת הבדק : א. בסעיף זה ולעניין ההסכם "תקופת הבדק" - התקופה שתחילתה ביום סיום העבודה הקבוע בתעודת הגמר וסיומה עפ"י ההסכם. כל זאת אלא אם צוין לגבי פריט מסוים תקופת בדק שונה וכדלקמן : מוצרי מסגרות ונגרות, לרבות אלומיניום ופלסטיק שנתיים; ריצוף וחיפוי פנים לרבות שקיעות ושחיקה שנתיים; צנרת ומרזבים ארבע שנים; חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט עשר שנים; מכונות, מנועים ודודים שלוש שנים; תפקוד ועמידות של מרכיבי מערבות הבידוד התרמי שלוש שנים; שקיעת מרצפות בקומת קרקע שלוש שנים; סדקים עוברים בקירות ובתקרות חמש שנים; קילופים ורטיבות ניכרים בחיפויים חיצוניים שבע שנים; גגות קלים עם סיכוך - ארבע שנים; ב. כל ליקוי לרבות קלקול, חוסר או אי התאמה ביחס לדרישות ההסכם, שיתגלו במהלך תקופת הבדק בעבודה, הנובעים לדעת מפקח דיירים, משימוש בחומרים ירודים או מביצוע שלא עפ"י ההסכם, או הנובעים מכל סיבה שהמפקח יראה את הקבלן כאחראי לה, יתוקנו ויושלמו ע"י הקבלן ועל חשבונו, תוך פרק זמן כפי שיקבע ע"י המפקח בהודעה בכתב. מתן שירותי התיקונים במשך תקופת הבדק תתבצע תוך 24 שעות מרגע ההודעה במשרדי הקבלן. בשבתות וחגים תוך 18 שעות מצאת השבת/החג. על עבודת התיקון יחולו הוראות פרק סיום העבודה ואישור המסירה. ג. בחלוף תקופת הבדק, כאמור לעיל ולאחר שמילא הקבלן את כל דרישות מפקח הדיירים אשר הועברו אליו בתקופה זו, יוציא מפקח הדיירים לקבלן אישור על כך שעמד במחויבויות המוטלות עליו בתקופת הבדק. האישור יהווה אסמכתא להחזרת ערבות הבדק, כמפורט בפרק פיקדון הערבות. מובהר בזאת כי אין באישור האמור כדי לשחרר את הקבלן מכל אחריות המוטלת עליו מכוח ההסכם או ע"פ כל דין או נוהג. 68

69 35. סיום העבודה ואישור מסירה : א. ב. ג. עם סיום העבודה, או עם סיום כל שלב ממנה, ידווח הקבלן למפקח דיירים. המפקח יבדוק את ביצועו של אותו שלב ויפרט בפני הקבלן בכתב, ברשימה שתיחתם על ידו ועל ידי הקבלן את הליקויים והפגמים שמצא בעבודה ושיש לתקנם ו/או שינויים שהינו מעוניין שיבוצעו בעבודה. יובהר כי היה ומצא מפקח הדיירים ליקוי בעבודה יהיה רשאי לדרוש מהקבלן לחשוף קטעים, לקדוח קידוחים ולחורר חורים בכל חלק מהעבודה. הקבלן יהא חייב לתקן את הליקויים והפגמים ולבצע את כל השינויים כמפורט ברשימה, לשביעות רצונו של מפקח הדיירים. לאחר שתוקנו הליקויים והפגמים ובוצעו השינויים לשביעות רצונו של המפקח דיירים, ייתן המפקח לקבלן אישור בכתב על השלמת אותו שלב בביצוע העבודות. עוד מובהר, כי במהלך תהליך המסירה הקבלן יידרש לתקן כל ליקוי ופגם ולבצע כל שינוי כפי שיידרש ע"י המפקח דיירים ו/או כל רשות מוסמכת אחרת או רשות מאשרת עפ"י דין או עפ"י תנאי ההסכם, כגון פיקוד העורף/הג"א, כיבוי אש וכו', וזאת כמובן על חשבונו המלא של הקבלן. לא ביצע הקבלן את התיקונים עפ"י דרישת מפקח הדיירים בתוך התקופה שנקבעה ע"י מפקח הדיירים, רשאי מפקח דיירים לפעול כדלקמן: 1( לבצע את עבודות התיקון באמצעות קבלן אחר, על חשבון הקבלן ולגבות את הסכומים מן הקבלן בתוספת 15% בגין הוצאות כלליות של המפקח. 2( לא לבצע את עבודות התיקון ולחייב את הקבלן בסכום השווה ערך לביצוע התיקונים הדרושים, עפ"י קביעת מפקח דיירים. 3( היה הליקוי כזה שלא ניתן באופן מעשי לתיקון יהיה רשאי מפקח דיירים לגבות מהקבלן את שווי ירידת הערך עקב הליקוי, עפ"י שיקול דעתו הבלעדית. 36. העסקת כוח אדם ואי קיום יחסי עובד מעביד א. ב. ג. הקבלן יעסיק את עובדיו בהתאם להוראות כל דין, הסכם קיבוצי או הסדר קיבוצי או כל נוהג ומנהג מחייבים במסגרת יחסי העבודה. הקבלן לא יעסיק עובדים זרים ללא שברשותם היתר תעסוקה תקף משירות התעסוקה, משרד הביטחון או מכל גוף אחר בהתאם לצורך. הקבלן יבטיח קיומם של תנאי בטיחות ותנאים לשמירת בריאות העובדים ורווחתם כנדרש בחוק. 37. אישור מסירה לאחר השלמת ביצוע העבודה כולה ואישורה, בהתאם לאמור בפרק סיום העבודה ואישור מסירה לעיל, לאחר קבלת טופס 4 )אכלוס( וטופס 5 )תעודת גמר( ע"י הקבלן, ולאחר פינוי כלי העבודה והחומרים מן האתר, והשבת החזקה בו לידי נציגות הדיירים, לשביעות רצון מפקח דיירים, יוציא מפקח הדיירים לקבלן אישור מסירה בו יצוין תאריך השלמת העבודה ע"י הקבלן. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האחריות לקבלת טופס 4 )טופס אכלוס(, טופס 5 )תעודת גמר( והחתמת אישור המסירה תהא כמובן על הקבלן. 61

70 פרק ג' - בטיחות באתר הבנייה א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. י. במסגרת העבודה ישמש הקבלן כ"קבלן ראשי" של הפרויקט ובתפקידו זה יבצע ויהיה אחראי גם על כל היבטי הבטיחות השונים בפרויקט. הקבלן הוא "מבצע הבנייה" )להלן: "מבצע הבנייה"( עפ"י סעיף 6 לתקנות הבטיחות בעבודה )עבודות בניה( התשמ"ח 1188, עד השלמה סופית של הפרויקט ואכלוס )עד קבלת טופס 4 או תעודת גמר(. בהתאם יראו את הקבלן כמבצע הבניה של כל הפרויקט והוא יישא בכל החובות המוטלות בתקנות הבטיחות, ובכל תקנות או דין אחר כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. מבצע הבניה ימנה מנהל עבודה מוסמך אשר ישלח הודעת מינוי אל אגף הפיקוח במשרד התמ"ת )טופס 155( בטרם תחילת העבודה. מנהל העבודה ישגיח, יפקח ויוודא קיום ומילוי כל סידורי ונהלי הבטיחות באתר ויהיה נוכח כל זמן שמבוצעת באתר עבודה. מנהל העבודה ידריך העובדים לבטיחות ויתעד זאת בפנקס הכללי. אם תבוצע עבודת לילה באתר ו/או מעבר לשעות הרשומות בחוק שעות עבודה ומנוחה יתמנה על ידי מבצע הבניה מנהל עבודה כדין נוסף למשמרת שנייה )המנוי עפ"י סעיף 3 ב'(. מבצע הבנייה ימנה ממונה על הבטיחות בחברה ויגדיר היקף פעילותו באתר. מבצע הבנייה ידאג לניהול הבטיחות באתר בהתאם לתכנית בטיחות כתובה על ידו, שתכלול בין היתר: הגדרת סמכויות ואחריות של בעלי תפקידים על הבטיחות באתר, סקר סיכונים לכל סוג עבודה ושיטות לאיתור גורמי סיכון, פירוט האופן והכלים למדידת מצב הבטיחות באתר, אופן הפיקוח על קבלני מישנה שיבטיח עמידתם במדיניות הבטיחות, פירוט ציוד הדורש בדיקה תקופתית, פירוט האופן בו מיידעים את העובדים על סיכונים בעבודה, דרישות כשירות ופירוט הסמכות של בעלי תפקידים וכיוצ"ב ושאר הנושאים הנדרשים בתוכנית בטיחות לאתר בניה. מבצע הבניה מתחייב כי אם ביצוע העבודה דורש בצוע משימת עבודה ספציפית מורכבת, שיש בה סיכונים מיוחדים שאין להם ביטוי או מענה בתוכנית הבטיחות הכללית, תוכן תוכנית בטיחות נפרדת לאותה משימה. מבצע הבנייה מתחייב לעמוד בכל דרישות כל דין, ובדרישות תקנים מחייבים, ולעקוב אחר שינויים בדרישות רלוונטיות. מבצע הבנייה מתחייב כי כל המסמכים הקשורים למערך ניהול הבטיחות יישמרו, יתועדו, ויהיו זמינים לבעלי עניין על פי הצורך באתר, והאחריות לכל אלה מוטלת במלואה על מבצע הבניה ומנהל העבודה, בהיותם אלו המטפלים בבניה באתר. מבצע הבנייה ידאג לאמצעי גהות באתר לרבות תיק עזרה ראשונה רפואית, מי שתייה בעלי איכות טובה, שירותים ומקום אכילה נוח ומוגן לעובדים. יא. מבצע הבניה יעמיד לרשות עובדיו, הקבלנים מטעמו ו/או קבלנים אחרים המועסקים באתר את כל פרטי ציוד המגן האישי הנדרשים על פי הערכת הסיכונים למשימת העבודה לרבות: ציוד מגן בסיסי-כובע מגן, נעלי בטיחות ומשקפי מגן, כפפות על פי סוג העבודה )מניעת חיכוך, כוויות, חומרים כימיים, התחשמלות(, הגנת עיניים, הגנת שמיעה, הגנת פנים, הגנת ידיים ורגליים, הגנה מפני נפילה מגובה, ציוד ואמצעים לעבודה בטוחה בגובה, מטפי כבוי אש אמצעי גידור וחסימה. 70

71 יב. יג. יד. מבצע הבנייה יתכנן ויקצה את הזמן הנדרש לביצוע הדרכות לכלל העובדים. אם יהיה צורך יעמיד מבצע הבנייה על חשבונו מתורגמן לשפות זרות. מבצע הבנייה ידאג שהציוד שבו ייעשה שימוש יהיה תקין ועומד בכל דרישות כל תקן רלוונטי. מבצע הבנייה יוודא גם: כלים חשמליים מטלטלים לרבות כבל מאריך ייבדקו כל רבעון ע"י חשמלאי מוסמך, ושכל כלי רכב מכני, כולל מלגזה, יצויד בהתרעה קולית לנסיעה לאחור. טו. טז. כל קבלני המשנה באתר כולל קבלנים ממונים וקבלנים מסונפים יחשבו כעובדי "מבצע הבניה" בלבד ותחת אחריותו הבלעדית, ומבצע הבניה אחראי על מילוי כל הקשור בבטיחות העבודה גם על ידם, ומוסמך ליתן להם כל הוראה והנחייה כפי הנחוץ לצורך הבטחת וקיום כל הקשור בבטיחות העבודה. החברה אינה אחראית ולא תטפל בקבלנים אלו בכל הקשור לנושאי הבטיחות השונים. במידה שקרתה תאונת עבודה בה נפגע אדם או מקרה של "כמעט ונפגע" ממונה הבטיחות וצוות ניהול האתר מטעם מבצע הבניה יבצעו ניתוח אירוע, יאתרו את הגורמים והפערים ויישמו את הלקחים למניעת הישנות אירועים נוספים. יז. הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו ועל אחריותו הדרכה לגבי עבודה בגובה לכל עובדיו ולכל קבלני המשנה באתר. תאריך חתימה וחותמת הקבלן 71

72 נספח ד' מפרט טכני מפרט זה הינו מפרט טכני לדוגמא בלבד!!! להסכם ביצוע מפרט טכני לביצוע תמ"א 38 עפ"י תיקון 3 ברחוב... ראשון לציון גוש... חלקה... בייזום ובהובלה של הכלכלית לראשון לציון בע"מ כללי א' - ב' - ג' - מפרט הטכני לעבודות חיזוק המבנה בהתאם לת"י 413 ו המפרט הטכני ימומש במלואו בתכנון המפורט שיוכן ויוגש עם הבקשה לקבלת רישיון הבניה. עורך המפרט ומגיש הבקשה להיתר בניה: הכלכליתראשון לציון.... החלקה:... פרטי המבנה הישוב : ראשון לציון הגוש: בעל הקרקע: בעלי דירות בבניין, הרחוב:... ראשון לציון. חיזוק המבנה לתמ"א 38 חיזוק הבניין בפני רעידות אדמה ואלמנטים קונסטרוקטיביים קיימים יבוצע ע"י הקבלן בהתאם לתכנית מהנדס קונסטרוקציה ולפי התקן התקף לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה )תקן ישראלי 413( ועפ"י הנחיות תמ"א 38 בגרסתה החדשה להוצאת ההיתר. כל זאת בתאום ובאישור מינהל ההנדסה בעירייה והועדה המקומית לתכנון ולבנייה. תכניות הקונסטרוקציה לחיזוק הבניין יוגשו ע"י הקבלן בהתאם לדו"ח בדיקות סטטיות ובדיקות יציבות, שיוכן על ידי מהנדס קונסטרוקציה מוסמך שייבחר ע"י הקבלן. תכניות וחישובי הקונסטרוקציה יסתמכו, בין היתר, גם על נתוני הקרקע כפי שיתקבלו מדגימות קידוח שיבוצעו בחצר הבניין וחוזק הבטון הקיים ועל פי ממצאי בדיקות מעבדה מוסמכת. תיקון מרכיבי הקונסטרוקציה של הרכוש המשותף ( כגון עמודים, קורות, תקרות וכו'( הקיימים עפ"י הצורך ובאמצעות חומרים מתאימים ומאושרים ועל פי הנחיות הקונסטרוקטור

73 חשיפת היסודות, עיבוי פלטות או כלונסאות קיימות וטיפול בברזל קיים במידה ויידרש ע"י הקונסטרוקטור. הקבלן יבצע טיפול בברזל גלוי, ע"י פתיחת הסדקים לכל אורכם, גילוי הברזל מכל צדדיו, מריחת פריימר להגנה על הברזל, ציפוי בחומרי סיכה, כיסוי בבטון והכנה לטיח או חיפוי. הכול עפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה ויועץ מיוחד לשיקום מבנים במידה ולדעתו של הקונסטרוקטור תידרש חוות דעת מיועץ כאמור. בניית קירות הקשחה מבטון מזוין ואלמנטים קונסטרוקטיביים נוספים בהתאם לתוכניות הקונסטרוקציה המאושרות. שטיפת קירות הבניין במים בלחץ. פתיחת סדקים היכן שנדרש וביצוע קילוף טיח ושפריץ רופף. תיקון סדקים בבטון עם תוסף סיכה לחיזוק חומר האיטום, להדבקה טובה יותר ולאטימה מרבית. במקומות בהם קיים סדק בקיר, יבוצע טיפול ע"י פתיחת הסדק, טיפול בברזל ע"י מריחת פריימר, החדרת סיליקון וסגירה בבטון. העבודה תבוצע בתוספת חומרי סיכה מאושרים ע"י הקונסטרוקטור. הקבלן יצפה בפריימר על קירות חלקים לחיזוק התשתית לפני התזת חומר האיטום והבטון. הכול עפ"י הנחיות מהנדס הקונסטרוקציה ויועץ מיוחד לשיקום מבנים במידה ויידרש. מובהר בזאת כי הטיפול הנ"ל הינו טיפול בקירות החיצוניים בלבד של הבניין. כל העבודות בבניין יבוצעו עפ"י המפרטים הבין משרדיים )הספר הכחול( של ממשלת ישראל הקיימת במועד חתימת חוזה זה, אלא אם כן כתנאי לקבלת היתר יהיה צורך לבצע עבודות על פי מהדורה חדשה יותר. שדרוג הדירות הקיימות: למען הסר ספק - כל הנעשה בדירות בעלי הדירות הקיימות לא יפחת מהנעשה )הן בערכו והן באיכותו( בדירות החדשות ( דירות קבלן( עפ"י מפרט הקבלן לדירות החדשות כפי שיימסר לדיירים החדשים. הוספת ממ"דים - עפ"י תכנית אדריכלות כפי שהוגשה לבקשה להיתר בעיריית ראשון לציון. הממ"ד יהיה ממ"ד תיקני בגרסה החדשה עפ"י דרישות פיקוד העורף. הממ"ד יכלול לפחות 2 נקודות שקעי כוח, 1 מפסק אור, 1 שקע טלוויזיה, 1 שקע תקשורת/טלפון אינטרנט והכנה למזגן מפוצל. בקו ההתחברות, בין ישן לחדש, תבוצע התאמה ככל שניתן לקיים. כל זאת כאמור בהתאם לתכנון האדריכל, היועצים הנוספים הרלוונטיים, אישור הועדה המקומית והנחיות פיקוד העורף. הוספת מרפסת - עפ"י תכנית אדריכלות כפי שתוגש להיתר בעיריית ראשון לציון. מרפסות השמש כוללות ריצוף קרמיקה פורצלן 30X30 ס"מ, טיח, נקודת ניקוז, צבע, תאורה ומפסק, נקודת כוח חשמל חיצונית, מעקה בטיחותי מעוצב ולפי תקן ובכפוף לאישור העירייה בהיתר הבנייה. בקו ההתחברות, בין ישן לחדש, תבוצע התאמה ככל שניתן לקיים. הוויטרינה החדשה של הדירות הקיימות, בכניסה למרפסת החדשה, תבוצע מדגם קליל 7000 או שו"ע + תריס חשמלי מתוצרת חברת קליל. בהיקף המרפסת החדשה יותקן מעקה חדש הכולל זכוכית מחוסמת, מעקה עפ"י תקן ועפ"י החלטת האדריכל. בקו ההתחברות, בין ישן לחדש, תבוצע התאמה ככל שניתן לקיים. כל זאת עפ"י תכנון האדריכל וכפי שיאושר בהיתר הבנייה. וויטרינות בסלון - הוויטרינות הקיימות בסלון יוחלפו לחדשות כולל תריס אור משוך חשמלי כל זאת עפ"י תכנון האדריכל

74 תריסים - האדריכל. בשאר חלונות הבניין יוחלפו התריסים לתריסי אור משוך עפ"י תוכנית והנחיות 3.5 מסתורי הכביסה - יוחלפו במסותרים חדשים מאלומיניום מאולגן או GRC דקורטיביים, או שו"ע לפי תקן. מסתורי הכביסה יוסתרו במקום מסתור אחיד על קו בנין לפי תכנון האדריכל. הסתרת צנרת - הסתרת צינורות המים, הביוב, והכבלים באלמנטי הסתרה דקורטיביים עפ"י תכנון והחלטת האדריכל. סורגים - יותקנו לכל הדירות להן היו סורגים מלכתחילה ( באותן דירות יבוצעו התאמות / תוספות במידה וידרשו עקב אי התאמות בין ישן לחדש (. פירוקים - יבוצעו פירוקים ככל שיידרש בבניין של כל האלמנטים שאין בהם צורך ואשר יבוטלו ע"י האדריכל. מערכת סולארית למים חמים - בבניין תותקן מערכת סולארית חדשה בתום הבנייה. המערכת תהייה מערכת אישית או מרכזית 150 ליטר לכל דייר. המערכת הסולארית החדשה תותקן על הגג העליון החדש )גג משותף חדש( ובהתאם להנחיות יועץ האינסטלציה. המערכת תהיה מיוצרת ע"י אחת החברות המובילות בארץ ותותקן ע"י מתקין מוסמך של אותה חברה. הקבלן יורשה לנתק את הקולטים הישנים מהדוד הקיים למשך תקופת הבנייה ורק עם תחילת העבודות בקומות החדשות. בתקופה זו ישתמשו הדיירים, על חשבונם, בהפעלת הדוד הקיים באופן יזום עפ"י הצורך ולא יותר מ 12 חודשים. במהלך תקופת הבנייה תותקן המערכת החדשה כאמור. הקבלן יעשה את כל המאמצים להפחית למינימום את התקופה בה ינותקו הקולטים מהדודים הקיימים העתקת מזגנים ומדחסי מזגנים - מדחסי מזגנים המפריעים להליך החיזוק יועתקו ממקומם למקום מוסתר עפ"י תכנון האדריכל וחלקם יוסתרו באלמנט דקורטיבי עפ"י בחירת האדריכל. המדחסים יחוברו מחדש ליחידות המיזוג הפנימיות בהתאם להוראות האדריכל ויועץ המיזוג. מערכות מיזוג פנימיות יפורקו במידת הצורך ויורכבו מחדש ללא כל פגיעה במערכת המיזוג ובתאום עם המשפחה הרלוונטית. כל זאת ייעשה ע"י קבלן מיזוג מורשה ובאחריות הקבלן. מובהר בזאת שכל האמור לעיל חל רק ביחס למזגנים תקינים כפי שיפורט בדוח שיכין מראש יועץ המיזוג של הפרויקט. מובהר בזאת כי הקבלן אינו אחראי להפעלה מחדש של מזגנים אשר לא היו תקינים בהתאם לדוח או לא היו ראויים להעתקה. בכל מקרה למזגנים משנת ייצור של 6 שנים לאחור לא תינתן אחריות כלשהיא שדרוג ושיפוץ השטחים המשותפים מעליות - יותקנו 2 מעליות בתוך 2 הפירים החדשים המעליות תהינה נגישות ובגימור איכותי גבוה. המעליות תהינה מהדגמים החדישים בארץ ותסופקנה ע"י אחת מהחברות המובילות בארץ )מהדגם החדש ביותר של חברת אלקטרה או שווה ערך(. מהירות נסיעה של לפחות 1 מטר לשנייה, פיקוד אוניברסאלי מבוקר אלקטרוני עם רישום קריאות, מסירת המעלית תהיה לאחר בדיקה ואישור מכון תקנים. תא המעלית יכלול בין היתר: לחצן חילוץ עצמי, אינטרקום לחדר הפיקוד כולל מטען ומצבר, חייגן מצוקה למרכז שירות, פעמון אזעקה, תאורת תא אוטומטית, תאורת חירום, מאוורר, התראה על משקל יתר, עינית לזיהוי מטרד בדלת, מראה, מראה קומות, ריצוף שיש או קרמיקה, קירות נירוסטה או פורמייקה חסינות אש. כל זאת עפ"י תכנון והנחיות יועץ המעליות ובתאום מלא עם יועץ אקוסטיקה ואדריכל הפרויקט

75 חדר המדרגות - בחדר המדרגות הקיים יותאמו המדרגות הקיימות לקליטת המעלית החדשה. המדרגות הקיימות ישופצו / ישוקמו ע"י הקבלן בהתאם להנחיות האדריכל ויועץ אקוסטיקה. יבנה פיר למעלית ותותקן בו מעלית מאחת החברות המובילות בתחום, הנותנות אחריות תפעולית לתקופה של 3 שנים, המספקות שירותי אחזקה והמבטיחות חלקי חילוף מקוריים לתקופה ארוכה )נגישות המעלית תטופל לפטור בהתאם למגבלות ועפ"י הצורך(. פנים התא יהיה בגימור איכותי הכולל חלקי פלב"מ בשילוב למינציה איכותית, מאחז יד ומראה גדולה. הכול בהתאם לתכנון והנחיות יועץ מעליות מוסמך ואדריכל הפרויקט. בחדר מדרגות המזרחי הקיים יותאמו המדרגות הקיימות לקליטת המעלית החדשה אשר חודרת ל 2 דירות בכל קומה. המדרגות הקיימות ישופצו / ישוקמו ע"י הקבלן בהתאם להנחיות האדריכל ויועץ אקוסטיקה. לפני תחילת העבודות יזמן הקבלן את הדיירים להם חודרים עם המעלית ואת מפקח הדיירים על מנת להסביר על התהליך, וכן את לוחות זמנים. בתקופת התאמת המדרגות ושיפוץ חדר המדרגות, עפ"י הצורך והנחיות האדריכל, ידאג הקבלן להבטיח גישה סבירה, בטיחותית ומתמדת לדירות וללובי הבניין. בחדר מדרגות זה תבוצע חדירה ל- 2 דירות בכל קומה קיימת לטובת פיר המעלית. במקרה זה יבצע הקבלן תחילה את כל ההכנות הנדרשות בדירות הדיירים. הקבלן יתחם את שטח העבודה בתוך הדירה באמצעות קיר גבס זמני כפול עם בידוד אקוסטי מתאים על מנת למנוע רעש הנובע מהעבודות בתוך הפיר החדש. הקבלן יתקין לדיירים אלו דלתות כניסה חדשות זהות לאלו שיוקנו לדיירים החדשים. הקבלן יבצע את העבודות לטובת בניית הפיר החדש באמצעים טכנולוגיים חדישים על מנת למזער את הרעש ולקצר את משך בניית הפיר. פיר המעלית ייבנה מבלוקים עם בידוד אקוסטי מתאים והכל עפ"י הנחיות היועצים המתאימים. עם סיום העבודה בדירה יבצע הקבלן התאמות ריצוף בהיקף הפיר ככל שניתן לריצוף הקיים. חדרי לובי וחדרי מדרגות - פירוק ופינוי ויטרינה קיימת בחדרי הלובי, והתקנת ויטרינות חדשות הכוללות דלתות אלומיניום / זכוכית ואינטרקום לכל הדירות והחלפת תיבות הדואר ( מספר תאי הדואר יהיה כמספר הדירות + תא לוועד( במתקן חיצוני עפ"י בחירה ומיקום האדריכל. בחדרי הלובי ובחדרי המדרגות יותקנו גופי תאורה דקורטיביים ותאורת חירום תקניים עפ"י בחירת האדריכל. הריצוף וחיפוי קירות חדרי הלובי וחדרי המדרגות בשיש/או גרניט פורצלן עפ"י קביעת האדריכל. תותקן מראה דקורטיבית עפ"י תכנון האדריכל. תבוצע צביעה מחדש )לרבות תיקון הקירות ותיקוני טיח( של מכלול חדרי המדרגות וחדרי הלובי. תבוצע צביעת מסגרות דלתות הדיירים. כל זאת עפ"י הנחיות ובגוון עפ"י בחירת האדריכל. תשתיות האשפה ימוקמו במבנה חדש שיבנה ואשר יותאם בהתאם לדרישות העירייה ובמטרה ליצירת אוירה נקייה בשטחים הציבוריים, לרבות ריצוף מחדש או ציפוי אפוקסי על רצפת בטון וחיפוי קירות בקרמיקה, התקנת פינת שטיפת פחים ואספקת פחי אשפה חדשים - הכול עפ"י תכנון האדריכל ודרישות העירייה

76 תשתית הגז - הנושא יטופל כך שיתאים לצריכת כלל הדירות בבניין - ויעמוד בכל תקני הגישה והבטיחות הנדרשים עפ"י החוק. כל זאת עפ"י תכנון האדריכל, יועץ האינסטלציה וחברת הגז שתיבחר לאספקת הגז לבניין. שיפוץ תשתיות משותפות - ככלל, כל השטחים המשותפים ישופצו עפ"י תכנון והנחיות האדריכל והיועצים המקצועיים. מקלט קיים - המקלט הקיים ישמש לשימושים אחרים עפ"י התכנון האדריכלי כפי שיוגש לוועדה המקומית לקבלת היתר. הגינה הציבורית - כמתואר בתוכנית האדריכלית, תעוצב בצמחייה רב שנתית ועונתית, מושקית במערכת השקיה ממחושבת עפ"י תכנון האדריכל. שבילי גישה - יבוצעו באבנים משתלבות או שו"ע, בהתאם לתכנון ובחירת האדריכל קיר מגרש היקפי - ואדריכל הנוף. יבוצעו קיר מגרש / גינה היקפי וגדר היקפית הכל עפ"י תכנון האדריכל 4.10 תאורה בשטחים המשותפים - תבוצע תאורת גן ותאורת כניסה עפ"י תכנון האדריכל ויועץ החשמל. תבוצע התקנת גופי תאורה במקומות נדרשים וגוף תאורה תקני עם שם הרחוב ומספר הבית. מעקה בגג המשותף - בגג המשותף, בו יותקנו מערכות הדיירים בבניין ( דוודים, קולטים, תקשורת לוויינית וכיוצ"ב (, יבוצע מעקה בטיחות והסתרה דקורטיבית עפ"י בחירת האדריכל. עקירת / העתקת עצים - תכנון עקירת עצים יבוצע בתאום מראש עם נציגות הדיירים. לפני ביצוע העקירה יבצע הקבלן תאום וקבלת אישורים מתאימים מגורמי העירייה והמדינה המורשים ( קק"ל.) חניות מבלי לגרוע מהאמור בנספח החניות, נספח ח' להסכם ביצוע תמ"א 38, יוקצו חניות לדיירים הקיימים. כל יתר מקומות החנייה, כפי שיבוצעו בפרויקט, יוקצו לדיירים החדשים. כל החניות ירשמו כאמור בטאבו על שם בעליהם כפי שיקבע כאמור בהמשך. חלק מהחניות יהיו חניות מכניות עם מקומות במתקן חנייה כמפורט בתוכניות. הזנת מתקני החנייה המכניים בחשמל תהיה באמצעות מערכת החשמל של כלל הדיירים בבניין. תכנון ומיקום החניות יהיו עפ"י תכנון האדריכל, היועצים השונים והיתר הבנייה שיינתן חניות מכניות/אוטומטיות - מתקני החנייה אלו יבוצעו ע"י אחת מהחברות המובילות בתחום בעולם, והפועלות בארץ כגון אינטרפז, קלאוס, פרומוט, פרקומט, וסמרט פארק. לחברה המתקינה יהיה שרות אחזקה ותיקונים מיומן וזמין. לחברה המתקינה יהיה מלאי חלפים סטנדרטי וזמין. החניות המכניות יעמדו בתנאים ובדרישות של התקן הישראלי מס' אשר מבוסס על התקן האירופאי. EN14010 המתקנים יפעלו בצורה שקטה ויעמדו בתקני רעש לאזור מגורים )לא יותר מ 45 דציבלים בזמן הפעלה(. מכלולי המערכות של החניות המכניות יהיו "מערכות סגורות" אשר אינם דורשות טיפול תקופתי כדוגמת גירוז או שימון חלקים. מערכות החשמל וההארקה יותאמו לתקן.EN לחברת ההתקנה יהיה מוקד שרות זמין של

77 שעות ביממה. קריאה לתיקון תקלה תענה תוך לא יותר משעתיים בהגעת טכנאי מומחה לתיקון התקלה. במידה ואחד או יותר ממתקני חנייה אלו יוקצו לדיירים הקיימים אזי הקבלן יציג את סוג המערכת ואת החברה שנבחרה לנציגות ולפקח דיירים לפני חתימת החוזה עם החברה המתקינה. במקרה זה גם ישתף הקבלן את הנציגות ואת מפקח הדיירים בחוזה האחריות והאחזקה לפני החתימה עם החברה הנבחרת )הקבלן יציע לדיירים חוזה אחזקה ל 10 שנים לפחות הכולל החלפת חלפים על חשבון החברה(. התשלום בעבור הזנת החשמל, או כל מקור אנרגיה אחר, יהיה על חשבון כל הדיירים בבניין וישולם ע"י ועד הבית כפי שמשולם עבור אספקת מקור אנרגיה ליתר התשתיות המשותפות. כל מתקני החנייה יקבלו אישור הפעלת ע"י נציג מורשה של יחידת הפיקוח של משרד התמ"ת. בכניסה וביציאה מהחניה יותקנו מחסומים חשמליים. לכל דירה בעלת חנייה יינתן שלט הפעלה כולל הפעלה סלולארית ( הקבלן יוודא העניין בחוזה ההתקנה עם החברה המתקינה את השערים(. שיפוץ חוץ ושדרוג חזות הבניין הרכבת פיגום קבוע \ נייד סביב הבניין הטיפול בברזל גלוי בעמודים, יסודות וקורות קיימים הקונסטרוקטור ובכפוף לתקן ישראלי רלוונטי. יבוצע עפ"י הוראות ומפרט 6.2 חיפוי חוץ של מעטפת הבניין ( הקירות החיצוניים ) ע"י טיח אקרילי צבעוני בשילוב אבן שיש או גרניט פורצלן בהתאם לתכנון האדריכל, ובכפוף לאישור אדריכל העיר. הסתרת צינורות מים, ביוב וכבלים בתוך היציקות שיוכנו מראש או בתעלות דקורטיביות. איטום כל הגגות ביריעות ביטומניות משוכללות כולל הצפה לביקורת רטיבות עפ"י התקן וזאת בטרם ריצוף / הנחת דודי שמש, מזגנים וכד'. שיפור ארכיטקטוני של חזות הבניין, בהתאם להוראות האדריכל והנחיות העירייה. שדרוג תשתיות ציבוריות בבניין החלפת צנרת המים הראשית משעון העירייה ועד לרכזת מוני המים של הדירות. צנרת המים תוחלף גם מרכזת המונים ועד הכניסה לדירה במידה והצנרת גלויה וניתנת להחלפה. מערכת הביוב המשותפת תשוקם ויוחלפו כל הצינורות והבריכות בתחום המגרש, מבריכת הביוב העירונית הקרובה לבניין ועד לחיבור החיצוני של כל הדירות. מרזבים - החלפת המרזבים החיצוניים הקיימים לכלל הבניין. חשמל, טלפון ותקשורת - טיפול בכל הקשור לחשמל המשותף של הבניין. שדרוג תשתית החשמל של הבניין כך שיותאם לצריכה העתידית הכוללת החדשה והסדרת תשתית התקשורת לכבלים וטלפון. התקנת גופי תאורה במקומות נדרשים וגוף תאורה תקני עם שם הרחוב ומספר הבית. ארונות חשמל, ארונות הטלפון והתקשורת יוחלפו לארונות תקניים חדשים

78 שיפוץ קומת המסד \ עמודים הטיפול בברזל גלוי בעמודים, יסודות וקורות קיימים יבוצע עפ"י הוראות ומפרט הקונסטרוקטור ובכפוף למפרט הבין משרדי ותקן ישראל רלוונטי. קילוף ותיקון שפכטל בתקרת קומת קרקע וצביעה בצבע סופר קריל עד לכיסוי מלא ובגוון כפי שיוחלט ע"י האדריכל. חיפוי העמודים בהתאם לתוכנית האדריכל. בניה חדשה ע"פ ההסכם המשפטי סדר פעולות השיפוץ והבניה לפני תחילת העבודות יציג הקבלן לנציגות הבניין גנט פעילויות של כל הפרויקט ובו יציין את הפעולות ושלבי הפרויקט העיקריים מתחילת הפרויקט ועד לסיומו המוצלח. הערות כל התכנון והעבודות בבניין ( תכנון וביצוע( יבוצעו כאמור עפ"י : תקנות התכנון והבנייה תש"ל 1170 בגרסתן החדשה. המפרטים הבין משרדיים ( הספר הכחול( של ממשלת ישראל במהדורתם החדשה ביותר. חוק החשמל תשי"ד )1154(. תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי בגרסתם החדשה. כל העבודות בבניין יבוצעו עפ"י דרישות הרשויות השונות )רשות מקומית, כיבוי, רשות המים והביוב העירונית, קק"ל, משרד התמ"ת, משרד הבריאות וכיוצ"ב( ועפ"י תיקני הבטיחות הנדרשים. כל העבודות יבוצעו עפ"י תכנון וייעוץ של המתכננים והיועצים אשר יופעלו ע"י הקבלן באופן המקצועי והאיכותי ביותר. עבודות שיפוץ החוץ יבוצעו בהתאם לדרישות הקונסטרוקטור, יועץ איטום, אדריכל, מחלקת ההנדסה בעירייה, הועדה המקומית ובתיאום עם חברות הכבלים בזק וחברת הגז. כל התוספות והעבודות כפופות למגבלות התכנון ולאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה במתן היתר הבנייה. יבוצעו בדיקות מעבדות עפ"י הנדרש בחוק, במפרטים ובתקנים הישראלים הקיימים. כל המוצרים והמלאכות יהיו לפי דרישות התקן הישראלי כאשר יש כזה. איכות החומרים והמוצרים אשר יותקנו עבור הדיירים הקיימים לא יפחת בשום אופן מסוג ואיכות החומרים והמוצרים אשר יותקנו לדיירים החדשים בקומות החדשות. בחירת אלמנטים בעיצוב, דוגמאות וגוונים של משטחי ריצוף וחיפוי ותיעשה ע"י אדריכל הפרויקט ובתאום עם מהנדס העיר. בחירת האלמנטים כאמור תובא לאישור נציגות הדיירים

79 כל השינויים בבניין כפופים ומותנים באישור רשויות התכנון. בכל מקרה של סתירה בין הוראות מפרט זה, לבין היתר הבניה הסופי, הוראות היתר הבניה הסופי יגברו. המפרט דלעיל יהא חלק מהסכם התקשרות לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין ולא יהיה לו תוקף עצמאי ללא חתימת הסכם מחייב, שבין הדיירים לקבלן, לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין. בעת מסירת העבודות יינתנו לנציגות הבית המשותף הוראות תחזוקה למערכות ולחומרי הגימור שיש למסור בהתאם לכל דין, לרבות פירוט הפעולות הנדרשות לתחזוקה השוטפת, תדירות ואפיון הביקורת השוטפות והתקופתיות, המפרט הטכני ותעודות האחריות של ציוד ומערכות, שמות יצרן/ספק ומספר טלפון ליצירת הקשר מתכננים ויועצים בפרויקט יועסקו מתכננים ויועצים מוסמכים ע"י רשויות החוק ובעלי ניסיון של לפחות 7 שנים בתחומם. רשימת המתכננים / יועצים תועבר )כולל פרוט קורות חיים וניסיון( לאישור מפקח דיירים. 71

80 לכבוד הכלכלית ראשון לציון נספח יט' להסכם ביצוע א.ג.נ., הנדון: אישור קיום ביטוח על פי הסכם מיום בגין ביצוע עבודות בניית פרויקט תמ"א 38 בראשון לציון וכל עבודה נילווית )להלן:"העבודות"( שיבצע )להלן "הקבלן"( ]נספח זה מתייחס לפרויקט יחיד. הנספח ישונה ויותאם לפרויקטים בסדרי גודל שונים בהתאמה לפי הוראות היועץ הביטוחי של הכלכלית[. הננו ומאשרים בזאת כי החל מיום ועד יום וכן במשך תקופת תחזוקה מורחבת של 12 חודשים )להלן: "תקופת העבודות"( ערכה חברתנו ביטוח עבודות קבלניות על שם הכלכלית, הקבלן, קבלנים וקבלני משנה )מכל דרגה( ו/או מי מטעמם, המבטח את העבודות המבוצעות על ידי הקבלן ו/או מטעמו, בביטוח עבודות קבלניות הכולל את הפרקים המפורטים להלן, כאשר היקף הכיסוי על פי ביטוח זה לא נופל מהיקף הכיסוי מנוסח הפוליסות הידוע כ-"ביט " 2013 על כל ההרחבות המהוות חלק בלתי נפרד מנוסח הפוליסה כאמור: פרק 1 ביטוח כל הסיכונים, המבטח את העבודות כאמור, במלוא ערכן מפני אבדן או נזק הנגרם במשך תקופת הביטוח וכל עבודה נלווית עבור הקבלן, ומפני הסיכונים המקובלים בביטוח כל הסיכונים עבודות קבלניות. פרק זה כולל סעיף המפורש לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי הכלכלית, מנהליה, עובדיה והבאים מטעמה, לרבות קבלנים אחרים הפועלים עבורה ומטעמה, בגין כל נזק הנגרם על ידם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון..1 כן כולל הפרק הרחבה מפורשת בדבר כיסוי לרכוש סמוך ולרכוש עליו עובדים, בגבול אחריות של 2,000,000 לכל כיסוי ופינוי הריסות בגבול אחריות של 500,000 פרק 2 ביטוח אחריות כלפי צד ג' בגין חבות הנובעת מהעבודות הנ"ל, בגבול אחריות של 8,000,000 למקרה ובסה"כ במשך תקופת הביטוח..2 פרק זה הורחב לשפות את הכלכלית ו/או מי מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. הפרק כאמור אינו כולל כל הגבלה לעניין הנושאים הבאים: א. תביעות תחלוף של המוסד לביטוח לאומי. ב. נזקי גוף הנובעים משימוש בציוד מכני הנדסי שהינו כלי רכב מנועי ושאין חובה לבטחו בביטוח חובה. ג. חבות בשל נזק הנגרם עקב רעד והחלשת משען בגבול אחריות בסך של 500,000 לאירוע. פרק 3 ביטוח אחריות מעבידים בגין חבות הקבלן כלפי כל המועסקים על ידו בביצוע העבודות בגין פגיעה גופנית או מחלה מקצועית העלולה להיגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם כאמור, בגבול האחריות של 20,000,000 למקרה ולתקופה..3 הביטוח מורחב לכסות את אחריותה של הכלכלית ו/או מי מטעמה במידה ויקבעו כמעבידם של עובדי הקבלן ו/או מי מהם. 80

81 פרק זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בגובה או בעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, חבות בגין נזקי גוף עקב שימוש בכלי רכב מנועי שאינו חייב בביטוח חובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער כחוק. 4. ביטוח אחריות מקצועית בגין כל מעשה ו/או מחדל של הקבלן בקשר לעבודות כאמור. הביטוח אינו כפוף לכל הגבלה המתייחסת לתכנון ופיקוח, אבדן מסמכים, הזמנת חומרים, איחור ואי יושר עובדים. על הפוליסה תחול תקופת גילוי מוארכת: במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת למשך 6 חודשים נוספים, מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע במהלך תקופת הביטוח או התקופה הרטרואקטיבית והעלול להוביל לתביעה, שלגביו תימסר לנו הודעה במהלך תקופת הביטוח או בתקופה המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח. בגבול אחריות של: 4,000,000 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. 5. עם סיום העבודות ביטוח חבות מוצר, לכיסוי אחריותו של הקבלן על-פי כל דין, לרבות ביטוח אחריותו על-פי חוק האחריות למוצרים פגומים - תש"מ על הפוליסה תחול תקופת גילוי מוארכת: במקרה שהביטוח בחברתנו לא יחודש, מסיבה כלשהי, מוסכם כי תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת למשך 6 חודשים נוספים, מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו, וכל אירוע שאירע במהלך תקופת הביטוח או התקופה הרטרואקטיבית והעלול להוביל לתביעה, שלגביו תימסר לנו הודעה במהלך תקופת הביטוח או בתקופה המוארכת, יחשב לכל נושא ועניין כתביעה שהוגשה במהלך תקופת הביטוח. בגבול אחריות של 4,000,000 למקרה ולתקופת ביטוח שנתית. הביטוחים כאמור בסעיפים 4 ו- 5 מורחבים בזאת לשפות את הכלכלית ו/או מי מטעמה בגין אחריותם למעשי ו/או מחדלי הקבלן ו/או הבאים מטעמו, בכפוף לסעיף אחריות צולבת -לפיו נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. 6. ביטוח הרכוש בבעלות הקבלן ו/או באחריותו המובא לאתר הבניה ו/או לסביבתו, כולל בין השאר, ביטוח כל הכלים, המכולות וכל ציוד אחר של הקבלן במלוא ערך כינונם, כנגד אבדן או נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות, אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת אדמה, פרעות, שביתות, נזק בזדון, סערה, סופה, שיטפון, נזקי נוזלים והתבקעות, פגיעה תאונתית,)IMPACT( פגיעה ע"י כלי טייס, פריצה. ביטוח זה כולל סעיף המפורש לפיו מוותר המבטח על זכות התחלוף כלפי הכלכלית, מנהליה, עובדיה והבאים מטעמה, לרבות קבלנים אחרים הפועלים עבורה ומטעמה, בגין כל נזק הנגרם על ידם, ובלבד שהאמור בדבר ויתור על זכות התחלוף לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק מתוך כוונת זדון. ביטוח חובה וביטוח צד ג' רכוש, הכולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובה של כל כלי הרכב והמתקנים, כולל גם מנופים, מלגזות, טרקטורים, גוררים ונגררים וכל כלי רכב ממונע אשר קיימת חובה חוקית לבטחו, המשמשים לביצוע העבודות ו/או הנמצאים באתר הבניה או בסביבתו לפי הרשימה המצ"ב..7 בגבול אחריות של : 600,000 למקרה ביטוח. 81

82 8. הפוליסה לביטוח עבודות קבלניות ו/או הקמה מכסה, בהתאם לתנאיה וחריגיה, עד כמה שלא שונו במפורש באישור זה, אבדן או נזק, לרבות נזקים הנובעים מתכנון לקוי, עבודה לקויה וחומרים לקויים )למעט החלק הלקוי עצמו שגרם לאובדן או הנזק( לכל החומרים, הציוד המתקנים ועבודות ההקמה וההתקנה הנכללים בעבודות אשר אירעו בתקופת ביצוע העבודות והתגלו בתקופת ביצוע העבודות ו/או בתקופת הניסוי וההרצה ו/או בתקופת התחזוקה המורחבת בת 12 חודשים ממועד מסירת העבודות למזמין. השיפוי במקרה אבדן או נזק הוא בהתאם לעלות השיקום ו/או ההחלפה של הרכוש שניזוק למצבו כחדש, וכן הוצאות מיוחדות שתידרשנה. שכר מומחים, שכר עבודה בשבתות וחגים, עבודות לילה, הוצאות הובלה מיוחדות, משלוח אווירי וכיו"ב עד לסכום השווה של 20 מהנזק. 1. בטלים ומבוטלים: החריגים המתייחסים ליסודות ובניינים, למנופים, מעליות, מכשירי הרמה, טעינה ופריקה, כלי רכב )עד סך 450,000 מעל לסכום המכוסה בביטוח הרכב למעט האחריות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים(, זיהום תאונתי, קבלנים וקבלני משנה ועובדיהם, רכוש של הכלכלית שבו פועל הקבלן, פרעות, מהומות, שביתה, השבתה. תנאים כלליים: כל סעיף בפוליסה )אם יש כזה( המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריות הקבלן ו/או מבטחיו כאשר קיים ביטוח אחר לא יופעל כלפי הכלכלית. לגבי הכלכלית הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני" המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות תביעת השתתפות ממבטחיו. אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות בתום לב על ידי הקבלן לא יפגעו בזכויות הכלכלית ו/או מי מטעמה. כמו כן, זכויות הכלכלית ו/או מי מטעמה לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק, איחור בהגשת תביעה ו/או כל סיבה אחרת. הקבלן לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות עבור הביטוחים הננו מאשרים כי הביטוח הנ"ל לא יפוג, לא יצומצם ולא יבוטל עד להשלמת העבודות כמוגדר בחוזה בנדון, כולל עבודות השלמה שיבוצעו,אלא אם כן תימסר לכם הודעה בדואר רשום 30 יום מראש. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסה המקורית וסייגיה עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל. בכבוד רב )חותמת המבטח( )חתימה המבטח( )שם החותם( 82

83 פוליסה עבודות קבלניות מס. פוליסת אחריות מקצועית מס. פוליסה חבות מוצר מס. רשימת כלי הרכב המבוטחים מס' סידורי תאור מס' רישוי מס' תעודת ביטוח חובה מס' תעודת ביטוח צד שלישי רכוש תאריך תום הביטוח

84 נספח ח' נספח חניות כתב הסכמה בלתי חוזר המהווה ייפוי כוח לביצוע פעולות ושינויים בעניין חניות כדלקמן: להסכם ביצוע במסגרת הנסח טאבו קיימות בבניין רשומות חניות הרשומות בטאבו )להלן "חניות בטאבו"(. בנוסף, בהיתר הבנייה מיום קיימות חניות נוספות, אשר מהוות רכוש משותף של כלל בעלי הזכויות במקרקעין )להלן "חניות בהיתר"(. הסכמה להזזת חניות.1.2 במסגרת פרויקט תמ"א 38 אשר אנו החתומים מטה התקשרנו ו/או עתידים להתקשר עם יזם / קבלן, אנו נותנים בזאת את הסכמתנו המפורשת והבלתי חוזרת להזזת החניות ממקומן לנקודה אחרת ברכוש המשותף במידה ויידרש העניין עקב צרכים תכנוניים והנדסיים כפי שיוחלטו ע"י צוות היועצים של הפרויקט ו/או החלטת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון לציון. 3. הסכמה לחנייה מכנית בנוסף, אנו נותנים את הסכמתנו המפורשת והבלתי חוזרת כי במידת הצורך שתקבע על ידי הכלכלית בשל צרכים תכנוניים, החניות יוחלפו לחניה מכאנית, ועלויות האחזקה של החניות המכניות תחול על בעלי הזכויות באותן חניות. הזנת החשמל למערכות המכניות תהיה על חשבון הצריכה המשותפת. 4. חניות בהיתר במידה והחניה רשומה בהיתר בלבד, אנו מאשרים בזאת כי החניות המהוות רכוש משותף של כלל בעלי הזכויות בבית המשותף ו/או חלקן יוסבו לטובת יזם הפרויקט ו/או מי מטעמו לפי צרכים תכנוניים ולטובת הקמת יחידות הדיור החדשות, ו/או יוחלפו לחניות מכניות, ואשר לגביהן ייחתם הסכם שימוש נפרד בין כל הדיירים. 5. חניות בטאבו דיירים להם קיימות חניות הרשומות בטאבו יקבלו את אותה חנייה השייכת להם כיום. במידה ותידרש העתקה או הקטנה החנייה מטעמי חיזוק )מסיבות הנדסיות( אזי יקבל בעל החנייה חנייה חליפי מתוך מאמץ מקסימאלי להשוות את תנאי החנייה החדשה לישנה. 6. רכוש משותף אשר משמש כחניות למען הסר ספק יצוין כי אנו נותנים הסכמתנו המפורשת כי בתיקון צו הבית המשותף לאחר ביצוע הפרויקט החניות אשר משמשות כרכוש משותף ו/או חלקן יוצמדו לבעלי הזכויות בדירות החדשות וזאת במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38. לצורך ביצוע הפעולות הנ"ל אנו החתומים מטה מסכימים לכל האמור לעיל, ומייפים בזאת את כוחו של משרד עו"ד יעקב פירוזמן ו/או יוסף גהוורי ו/או צפריר בר-אילן, לביצוע הפעולות המנויות במסמך זה, וזאת בנוסף לכל פעולה אחרת אשר הוסכמה אל מול הכלכלית ראשון לציון ו/או מי מטעמה..7 84

85 נספח י' להסכם ביצוע אישור על איתנות פיננסית )במידת הצורך, ככל שניתן אישור על איתנות פיננסית מאת יותר ממוסד בנקאי אחד, יש לשכפל את העמוד( לכבוד הכלכלית לראשון לציון בע"מ ג.א.נ., הנדון: אישור על איתנות פיננסית לצורך קול קורא להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק מבנים במסגרת תמ"א 38 הרינו מאשרים כי )להלן: "הקבלן"( הנו לקוח שלנו ומנהל חשבונות בבנק. הרינו לאשר כי ברשות הלקוח סך נזיל שניתן לפדותו בהתראה של 7 ימים בסך של 1,000,000 או במקרה של פרויקט משותף סך נזיל של. 2,000,000 בנוסף, ובשים לב למסגרת האשראי אשר אנו מעניקים לקבלן כיום ו/או בשים לב לנכסיו הנזילים של הקבלן המופקדים בבנק כיום, ו/או בשים לב למידע אחר המצוי ברשותנו כיום, לקבלן נתונה מסגרת אשראי בלתי מנוצלת בסך של לפחות 2,000,000 או במקרה של פרויקט משותף. 4,000,000 מבלי לגרוע מקיום בדיקה על-ידינו לצורך מתן אישור זה, יובהר כי המידע שבאישור זה נמסר עפ"י בקשתו של הקבלן ולצורך השתתפותו בקול קורא שבנדון, ואינו מקים התחייבות או אחריות כלפי הבנק ו/או עובדיו. בכבוד רב, פרטי הבנק ופרטי נותן האישור 85

86 נספח יא' להסכם ביצוע פירוט צוות המציע וניסיונם אני בח"מ, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזה בכתב כדלהלן: אני מנהלה של חברת בע"מ, ח.פ. )להלן:" המציע"(, ומוסמך מטעמה ליתן תצהיר זה כחלק מהצעת המציע להקמת מאגר קבלנים קול קורא מס'. הריני מצהיר, כי האנשים המפורטים להלן מוצעים מטעם המציע לתפקידים המצוינים להלן, וכי האנשים הנ"ל הצהירו בפני כי פרטי השכלתם, כישוריהם וניסיונם התעסוקתי כפי שפורטו בקורות החיים שלהם המצורפים להצעה הם נכונים, שלמים ומדויקים. להלן פרטי הצוות המקצועי המוצע על ידי המציע: בעל התפקיד מהנדס בניין/קונסטרוקטור מנהל פרויקט אדריכל מנהל עבודה שם בעל התפקיד המוצע צירוף קורות חיים ותעודות מצ"ב מצ"ב מצ"ב מצ"ב מספר השנים אצל המציע מס' אני מצהיר כי זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת. ולראיה באתי על החתום: שם וחתימה תאריך אישור עו"ד ביום כי בחתימתי, ומאשר מ.ר. מצהיר עו"ד, הח"מ,, אני התייצב בפני מר אשר זיהה עצמו באמצעות תעודת זהות שמספרה / המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אישר את נכונות תצהירו וחתם עליו בפניי. חותמת עוה"ד וחתימה תאריך 86

87 נספח יב' להסכם ביצוע תצהיר לעניין חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות, תשלום חובות מס, שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו אני מר,ת"ז, המשמש כ בחברת, המציעה בקול קורא להקמת מאגר קבלנים, מצהיר בזאת כי המציעה ו/או בעל זיקה למציעה )כמשמעו בסעיף 2 ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1176( לא הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז ו/או לפי חוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א ואם הורשעו ביותר מ- 2 עבירות הרי כי במועד ההצעה חלפו שנתיים ממועד ההרשעה האחרונה. זהו שמי זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת שם המצהיר +חתימה תאריך אימות אנו הח"מ, עו"ד,מ.ר מאשר בזאת כי ביום פגשתי את מר נושא ת.ז., ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה כן חתם בפני על תצהירו ואישר את תוכנו ואמיתותו. תאריך שם המצהיר+ חותמת אישור עורך דין- לתאגיד אני, הח"מ, עו"ד מאשר בזאת כי התצהיר נחתם על ידי ה"ה, ת"ז, המורשה בחתימתו לחייב את חברת המציעה ב )להלן:"המציעה"( בהתאם להוראות תקנון המציעה ובהתאם לכל דין. חתימה+חותמת תאריך 87

88 לכבוד הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2 ראשון לציון תצהיר בדבר העדר הרשעות פלילי נספח יג' להסכם ביצוע אני הח"מ ת.ז. לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפויה לכל העונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן: אנו )להשלים ]מציע/בעל שליטה/מנהל[( המציע עם הקשר את.1 הח"מ לא הורשע בעבירה פלילית. "עבירה פלילית"- כל עבירה שיש עימה קלון. הח"מ מצרפים אישור משטרה בדבר העדר הרשעות. הח"מ מאשר ומסכים כי המזמינה ו/או כל הפועלים מטעמה יהיו רשאים ומוסמכים לעיין במרשם הפלילי בקשר עם הח"מ ובנוסף לקבל כל מידע רלבנטי מהמשטרה ורשויות אכיפת חוק אחרות. במקרה ואישור נוסף יידרש ע"י מי מהרשויות הנ"ל על מנת לאפשר עיון ו/או קבלת מידע כאמור, מתחייב הח"מ למסור, לבקשתם, אישור כנדרש, חתום ע"י הח"מ, תוך הזמן הקבוע לכך בבקשת המזמין. חתימת המצהיר אישור עו"ד הנני מאשר בזה, כי ביום הופיע בפני עו"ד, במשרדי ברחוב, ה"ה, שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מספר / המוכר לי באופן אישי, ואחרי שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהי צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את נכונות הצהרתו דלעיל וחתם עליה בפני. עו"ד 88

89 לכבוד החברה לכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2 ראשון לציון יפוי כח והרשאה לבדיקת רישום פלילי אנו הח"מ: 1. ת.ז. 2. ת.ז. נותנים בזה ייפוי כח והרשאה ל ו/או לכל הבא מטעמה לעיין ולקבל מידע אודות מנהלי המציע/תאגיד/או בעל שליטה בו או מנהליו של כפי שאגור במרשם הפלילי המתנהל על ידי המטה הארצי של משטרת ישראל, ירושלים. למען הסר ספק, ייפוי כח והרשאה זו ניתנים על פי סעיף 12 התשמ"א- 1181, והתקנות שהוצאו מכח חוק זה. חתימה 1 תאריך לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, חתימה 2 חתימת התאגיד יש להחתים מורשי חתימה של התאגיד, מנהליו ובעלי השליטה בו על יפוי הכח וההרשאה המצ"ב לעיל, ולהגישם יחד עם ההצעה. אנו הח"מ נותנים את הסכמתנו לעיין ולקבל מידע כאמור ( *יש להחתים את מנהלי המציע ואת בעלי השליטה בו( חתימה שם+תפקיד 81

90 להסכם ביצוע נספח טז' תאריך... לכבוד... מפקח דיירים הנדון: הסכם קבלן מפקח מטעם הדיירים בפרויקט תמ"א 38 כללי - הסכם זה הינו הסכם התקשרות בין נציגות דיירי הבניין שכתובתו -... ע"י נציג ועד הבית..., במייל... ( להלן "נציגות"( וע"י ב"כ הדיירים י.פירוזמן י.גהוורי משרד עורכי דין ונוטריון ברח' ירושלים 2, ראשל"צ טל' פקס: )להלן: "עוה"ד"( לבין... מכתובת... ( להלן "מפקח דיירים" ו/או "מפקח"( לטובת מתן שרותי פיקוח על הקבלן המבצע )להלן "קבלן" ו/או "יזם"( עבור הנציגות במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין. אנו הנציגות מבקשים למנות אותך כמפקח מטעמנו ולקבל ממך את השירותים הבאים ובשלבים כדלקמן : לבין הקבלן... שכתובתו: רח'... שלב א' - בדיקת מפרט טכני.3 במסגרת המפרט הטכני )כפי שמוכתב ע"י הכלכלית(, אשר יהווה חלק בלתי נפרד מהסכם דיירים קבלן, המפקח נידרש לקרוא את המפרט הטכני ולהעיר את הערותיו בתאום עם הכלכלית ראשון לציון. 2. שלב ב' - בדיקת תוכניות ומפרטים מיוחדים של יועצי ומתכנני הפרוייקט המפקח נידרש לוודא שכל ההתחייבויות של היזם כלפי הדיירים באים לידי ביטוי בתוכניות, במפרטים ובמסמכים השונים כפי שמוגשים לעיריית ראשון לציון לטובת קבלת ההיתר וכפי שמאורגנים ע"י הקבלן כתוכניות וכמפרטים לביצוע הפרוייקט. שלב ג' - מתן צו התחלת עבודה לקבלן.3 בכפוף להוראות הסכם הביצוע ולוחות הזמנים צו התחלת עבודה לקבלן יינתן על ידי המפקח לקבלן באמצעות עו"ד דיירים. צו התחלת עבודה יינתן רק לאחר שהתקיימו כל התנאים למתן הצו. 4. שלב ד' - פיקוח שוטף במהלך תקופת הביצוע א. המפקח נדרש לפקח באופן מקצועי ולוודא כי הביצוע הינו בהתאם לחוק ולתוכניות, לתקנים ולדרישות הרשויות השונות, היתר בניה וכל המוסכם עם הקבלן בהסכם עימו. המפקח ידווח בדבר סטיות מהתכנון ומאיכות הביצוע ויעדכן בעניין פעולות הקבלן שבוצעו לתיקון סטיות אלו. המפקח יפעל וידווח לנציגות ולעו"ד דיירים באמצעות טבלאות מעקב מפורטות אחת לחודש לדוא"ל של הנציגות ולדוא"ל של ב"כ הדיירים. 10

91 ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. המפקח נדרש לפקח ולוודא כי החומרים והמתקנים תואמים להגדרות המפרט הטכני, הכמויות והאיכות המוסכמות. המפקח נדרש לבדוק ולוודא כי לוח הזמנים מתקיים לפי ההסכם וכפי שמוצג למפקח מסגרת לוח הזמנים )גנט( של הפרוייקט על שלביו השונים. על המפקח להתריע לנציגות ולעו"ד דיירים בכתב על חריגות בלו"ז אשר עלולות להאריך את משך הביצוע המוסכם. המפקח יבצע מעקב אחר טיב החומרים המשמשים לביצוע העבודות על ידי בדיקת דוחות המעבדות המוסמכות בין לפני הבאתם לפרויקט ובין תוך כדי ביצוע. המפקח יוודא כי הקבלן מזמין את כל הבדיקות הנדרשות בחוק וידווח לנציגות ולעוה"ד בדבר כל חריגה שהיא. תשומת לב מיוחדת ומקצועית תינתן ע"י המפקח לנושא בחירת המערכות המכניות בפרויקט כגון מעלית/יות, מתקני חנייה מכניים והמערכת הסולארית. המפקח יוודא כי התכנון, הבדיקות במפעל לפני הבאת המערכות לאתר, ההתקנה וההפעלה באתר יעשו תחת פיקוח אישי וצמוד של היועץ ועפ"י התוכניות והמפרט הטכני. על המפקח לוודא )ולהיות נוכח( בקיום ישיבות תיאום באתר הפרויקט או היכן שיידרש בין האדריכל ויתר היועצים והקבלן ולפחות אחת לחודש. על המפקח לוודא שמהנדס הקבלן נוכח ולהעבירו לנציגות הוצאת פרוטוקול ע"י האדריכל או נציג הקבלן לוודא יש בפגישה. ולעוה"ד. בתקופת העבודות, הן עבור הדיירים והן עבור תשתיות משותפות, על המפקח להיות נוכח באתר לביצוע הביקורות כמפורט לעיל, לפחות פעמיים בשבוע שלא בשעות קבועות ללא התראה מראש לקבלן או למי מעובדיו. המפקח יגדיר לקבלן מראש על זימונו לטובת ביצוע ביקורת פיקוח לקראת פעילויות חשובות וקריטיות במהלך הביצוע וכל זאת על מנת למזער תקלות בביצוע ואי עמידה באיכות הביצוע הנדרשת. המפקח יבצע פגישות עדכון עם הנציגות לפחות פעם בחודש. יש לשתף את נציג הקבלן )כנדרש בהסכם עימו( בפגישות אלו. המפקח יעדכן את הנציגות בכל הנושאים הרלוונטיים הקשורים לפרויקט כגון התקדמות העבודה, עמידה/ סטייה בלו"ז, תכנון ביצוע לשבועות הבאים, חריגות ביצוע, בעיות מיוחדות וכו'. 5. בתקופת גמר הפרויקט א. ב. ג. ד. על המפקח לבצע קבלה מסודרת לכל העבודות הקשורות לדיירים ותשתיות המשותפות מידי היזם. על המפקח להיות נוכח במסגרת קבלה סופית בכפוף לבקשה לטופס. 4 על המפקח לוודא שהקבלן מתקן ומטפל בכל הליקויים וההערות כפי שנרשמו לתיקון ע"י הרשויות השונות. המפקח יעקוב ויוודא ביצוע ותיקון כל הליקויים והתיקונים הנדרשים להשלמת ביצוע הפרוייקט כראוי ועפ"י ההסכם. המפקח יעדכן את הנציגות ועו"ד הדיירים בדבר התקדמות תיקון הליקויים. ה. ו. המפקח יאשר לעו"ד דיירים לחתום לקבלן על שחרור ערבות ביצוע )בשלבים השונים( רק בתנאי ש : 1( הקבלן עמד בכל דרישות המפקח ובאישור עו"ד דיירים בכתב בלבד. 2( המפקח קיבל לידיו אישורים מתאימים של היועצים הרלוונטיים כי העבודות בוצעו לשביעות רצונם. המפקח ידאג לקבלת תוכניות AS MADE )כפי שבוצע בפועל( ולהעבירם לנציגות ולעו"ד דיירים. כל זאת עפ"י ההסכם. 11

92 ז. עם קבלת טופס 4 יעביר המפקח לנציגות ולעו"ד דיירים דו"ח סיום פרויקט, תוך שבועיים מקבלת הטופס. 6. בתקופת הבדק- ( בכל הקשור לעבודות עבור הדיירים הקיימים( המפקח יבצע 4 ביקורים תקופתיים לפחות במשך שנת הבדק הראשונה בתאום עם נציגות הדיירים. הביקורים יהיו בתאום עם הקבלן ובנוכחותו. ביקור אחרון מתוך ה- 4 יהיה בתום שנת הבדק כשלאחריו תשוחרר ערבות הבדק לקבלן. מועדי הביקורים יהיו כדלקמן : א. ב. ג. במהלך 3 חודשים ראשונים מיום סיום הפרויקט ושחרור ערבות הביצוע יבצע המפקח ביקורת על תיקון הליקויים שהתגלו במסגרת בקשה לטופס 4 ובמהלך התקופה עד כה. אחרי חצי שנה - ביקורת נוספת לרישום ליקויים נוספים מהותיים + בדיקת תיקון הליקויים כפי שהועברו ע"י נציגות הבניין לקבלן וכפי שנרשמו ע"י הקבלן. בתום שנת בדק רישום לקויים בדירות הקיימות והרכוש המשותף השייך לדיירים + ביקור חוזר לבדיקת תיקון ליקויים. האישור לשחרור ערבות הבדק תעשה ע"י עו"ד דיירים ובאישור המפקח רק לאחר השלמת תיקון כל הליקויים כפי שנרשמו ע"י המפקח. 7. הערות - כללי: א. עבודות הפיקוח יבוצעו ע"י מפקח שהינו מהנדס אזרחי או הנדסאי בניין או אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק בעל ותק של שלוש שנים לפחות בתחום הפיקוח על הביצוע. ב. התשלום למפקח יחול על ולעו"ד דיירים. הקבלן ויהיה באחריותו, אולם המפקח כפוף ומדווח לנציגות ג. ד. ה. ו. ז. ח. המפקח ילמד ויהיה בקיא בכל פרטי ההסכם שבין הקבלן לדיירים. המפקח יעיר לקבלן ויביא לתשומת לב הנציגות ועו"ד הדיירים על כל סטייה משמעותית מההסכם ונספחיו. המפקח יבקר באתר כמפורט לעיל ויהיה בקשר עם המהנדס ומנהל העבודה מטעם הקבלן ויהיה מעודכן בנעשה בבניין ובשלבים השונים הדורשים את ביקורו של המפקח בבניין. המפקח יוציא דוח חודשי )לא יאוחר מהשבוע הראשון של החודש הבא( במייל לקבלן ולנציגות הבניין. בדוח יפרט המפקח את : 1( הפעילות הנוכחית בבניין. 2( נושאים הקשורים לאי עמידה בהסכם דיירים עם הקבלן. 3( הערות המפקח לקבלן. 4( מעקב אחר אי השלמת / ביצוע הערות המפקח ע"י הקבלן מדוחות קודמים של המפקח. 5 (הערות חשובות יסומנו בהדגש מיוחד. המפקח יוציא מייל לנציגות ולעו"ד דיירים על כל חריגה משמעותית מההסכם אשר עלולה להיות בלתי הפיכה בהמשך ואשר דורשת טיפול מיידי ע"י הקבלן ואף עצירת העבודה. מדובר בנושאים הקשורים לזכויות הדיירים מתוקף ההסכם של הקבלן עימם. הצדדים רשאים להפסיק את עבודתו של המפקח בכל עת נתון תוך התראה של 30 יום לפחות. המפקח מצהיר כי הוא עובד פרילנסר ולא ישררו יחסי עובד מעביד בין הנציגות למפקח התמורה למפקח

93 התמורה למפקח הינה. 80,000 התמורה תשולם ע"י הקבלן עם חתימת הסכם הביצוע בהפקדת שקים דחויים )סה"כ 18 או 11 בהתאם לקיומו של היתר בנייה( אשר יופקדו בידי הכלכלית ויועברו לידי המפקח עם התקדמות הבנייה. התמורה תשולם בתשלומים ובשלבים כדלקמן: בתקופת הבנייה בתוספת מע"מ, תשולם ע"י הקבלן תוך חודשיים מיום חתימת הסכם א. מקדמה בסך 4,000 הביצוע. ב. תשלום בסך 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ, עם קבלת ההיתר. 14 תשלומים חודשיים נוספים על סך 4,000 כל תשלום בתוספת מע"מ במהלך תקופת הביצוע החוזית ועד סיום עבודות חיזוק המבנה, הרחבות ושיפוצים, וכל מה שקשור לעבודות לטובת הדיירים הקיימים ובהתאם לחוזה בין היזם לדיירים )בחוזה דיירים קבלן ניתן מענה לתמורה נוספת במידה ותקופת הביצוע תתארך מעבר לחוזה הראשוני(. ג. ד. ה..9 תשלום על סך 5,000 בתוספת מע"מ ישולם עם סיום עבודות הבניה והפיתוח לרבות הפעלת המעלית ומסירה לידי הדיירים בכפוף לטופס 4. בתקופת הבדק עבור הפיקוח בשנת הבדק כמפורט לעיל ישולם שכר טרחה למפקח כדלקמן: 1( 5,000 בתוספת מע"מ בתום 6 חודשים מיום סיום הפרויקט. 2( 5,000 בתוספת מע"מ עם שחרור ערבות הבדק לקבלן ע"י עו"ד דיירים. פיצוי למפקח במידה והקבלן לא יעמוד בלוח הזמנים יהיה עליו לפצות פיצוי למפקח בסך 6,000 למפקח מטעם הדיירים לכל חודש איחור ו/או חלקו מהיום הראשון של האיחור. איחור של עד 60 יום לדיירים לא ייחשב כאיחור ולא יחויב כפיצוי. איחור של למעלה מ 6 חודשים ייחשב כהפרה יסודית של ההסכם. הריני לאשר את קבלת המינוי על פי התנאים המפורטים לעיל. בכבוד רב, נציגות הדיירים תאריך: שם מלא + חתימה קבלן 13

94 נספח יח' חברת... בע"מ ח.פ.... פרוטוקול מישיבת דירקטוריון החברה שנערכה כדין ביום להסכם ביצוע נוכחים: יושב ראש: מנין חוקי. ליו"ר הישיבה נבחר מר... על סדר היום: 1. אישור התקשרות החברה עם בעלי הזכויות במקרקעין הרשומים בלשכת רישום המקרקעין כחלקה... בגוש... והנמצאים ברחוב...)להלן: "המקרקעין"(, לביצוע פרויקט תמ"א 38 )להלן "ההסכם"( לפיו הוסכם כי בבניין יבוצע פרויקט תמ"א 38 ו/או כל עדכון של התכנית ו/או כל תכנית שתבוא במקומה )להלן: "הפרויקט או "תמ"א 38" בהתאמה( )כל המפורט לעיל יקרא להלן: "העסקה"(. קבלת החלטה בדבר רישום הערות אזהרה לטובת החברה ו/או לטובת רוכשי דירות/יחידות במקרקעין מהחברה ו/או לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי, בקשר לעסקה )להלן: "הערות האזהרה"( ו/או ביטול הערת האזהרה הרשומה לטובת החברה ו/או לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי בהתאמה, בלשכת רישום המקרקעין. קבלת החלטה בדבר רישום זכויות במקרקעין על שם רוכשי דירות/יחידות במקרקעין מהחברה )להלן: רישום הזכויות"( ו/או רישום משכנתא/ות לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי, על המקרקעין, בקשר לעסקה, בלשכת רישום המקרקעין קבלת החלטה בדבר הסמכת עוה"ד פירוזמן יעקב ו/או יוסף פיימן גהוורי ו/או צפריר בר אילן ו/או קובי זליקוביץ )להלן: "עוה"ד"( לטפל בכל הקשור לעסקה, לרבות ביצוע כל פעולה שתידרש לקידוש פרויקט תמ"א במקרקעין לרבות תיקון או ביטול הבית המשותף ורישומו של הבית המשותף מחדש נשוא פרויקט התמ"א במקרקעין לרבות חתימה על בקשות, תכניות ומסמכים אחרים להכנת תכניות חיזוק במתכונת תמ"א 38 ו/או תכנית בניין עיר לגבי המקרקעין, רישום הערות האזהרה ו/או מחיקת הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ו/או רישום הזכויות ו/או רישום משכנתא/ות לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי, על המקרקעין, בקשר לעסקה, בלשכת רישום המקרקעין. 5 קבלת החלטה בדבר מתן יפוי כח לעוה"ד לצורך התקשרות עם בעלי הדירות במקרקעין, רישום המשכנתא, רישום הערות אזהרה, מחיקת הערות אזהרה, התקשרות עם צדדים שלישיים לרכישת הדירות החדשות שייבנו במקרקעין, בלשכת רישום המקרקעין. הסמכת מר... ת.ז.... כמורשה חתימה, לחתום בשם החברה, בצרוף חותמת החברה ו/או בצרוף שמה המודפס של החברה, על הסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין וכן על כל בקשה ו/או שטר ו/או יפוי כח ו/או כל מסמך אחר שיידרש בכל הקשור לעסקה ו/או למקרקעין ו/או לרישום הערות האזהרה ו/או למחיקת הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ו/או לרישום הזכויות ו/או לרישום משכנתא/ות לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי, על המקרקעין, בקשר לעסקה, בלשכת רישום המקרקעין

95 הוחלט כלהלן: החלטות לאשר את התקשרות החברה בעסקה עם בעלי הזכויות במקרקעין. לרשום את ההערות האזהרה לטובת החברה ו/או לטובת רוכשי דירות/יחידות במקרקעין מהחברה ו/או לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי, בקשר לעסקה )להלן: "הערות האזהרה"( ו/או ביטול הערת האזהרה הרשומה לטובת החברה ו/או לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי בהתאמה, בלשכת רישום המקרקעין. לבצע כל פעולה נדרשת לקידום פרויקט תמ"א 38 במקרקעין לרבות ביטול או תיקון צו הבית המשותף ורישומו מחדש וכן את רישום הזכויות ו/או לרשום משכנתא/ות לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי, על המקרקעין, בקשר לעסקה, בלשכת רישום המקרקעין. להסמיך את עוה"ד לטפל בכל הקשור לעסקה וביצוע פרויקט תמ"א 38 במקרקעין לרבות ביטול או תיקון הבית המשותף ורישומו מחדש ולרבות רישום הערות האזהרה ו/או מחיקת הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ו/או רישום הזכויות ו/או רישום משכנתא/ות לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי, על המקרקעין, בקשר לעסקה, בלשכת רישום המקרקעין. לתת יפוי כח לעוה"ד לצורך התקשרות עם בעלי הדירות במקרקעין, רישום המשכנתא, רישום הערות אזהרה, מחיקת הערות אזהרה, התקשרות עם צדדים שלישיים לרכישת הדירות החדשות שייבנו במקרקעין, בלשכת רישום המקרקעין. להסמיך את מר... ת.ז.... כמורשה חתימה, לחתום בשם החברה, בצרוף חותמת החברה ו/או בצרוף שמה המודפס של החברה, על הסכם עם בעלי הזכויות במקרקעין וכן על כל בקשה ו/או שטר ו/או יפוי כח ו/או כל מסמך אחר שיידרש בכל הקשור לעסקה ו/או למקרקעין ו/או לרישום הערות האזהרה ו/או למחיקת הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין ו/או לרישום הזכויות ו/או לרישום משכנתא/ות לטובת כל בנק ו/או כל מוסד פיננסי, על המקרקעין, בקשר לעסקה, בלשכת רישום המקרקעין עם קבלת ההחלטות הנ"ל ננעלה הישיבה...., יו"ר אני הח"מ,..., עו"ד, מרח'... מאשר בזה כי חברת... בע"מ ח.פ.... הינה חברה קיימת, פעילה ומוסמכת לעשות פעולות דלעיל, ההחלטות הנ"ל נתקבלו כדין בהתאם לתקנון החברה וכי מר ת.ז., אשר חתם בפני על פרוטוקול זה, מוסמך לחתום בשם החברה ולחייבה. עו"ד תאריך: 15

96 נספח כ' להסכם ביצוע טופס 1 )תקנה 5 )א(( משרד המשפטים מדינת ישראל רשות התאגידים אל : רשם המשכונות תאריך / / הודעת משכון.3 תקופת הרישום: תקופת המשכון היא )ציין את מספר השנים( 2. הנושה: סמן את אחת המשבצות הבאות ב- X: תאגיד עפ"י חוק/מדינה תאגיד ישראלי תושב ישראל תאגיד חוץ > מדינת האזרחות / התאגדות אזרח מדינה חוץ מס' זיהוי נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה: מספר סניף - משפחה/תאגיד ישראלי שם פרטי מען רחוב מספר כניסה דירה ישוב מען למשלוח דואר )יש למלא אם המען שונה ממען הנושה שצוין לעיל( מיקוד מען רחוב/ת.ד מספר כניסה דירה נושה מס' 2 ישוב סמן את אחת המשבצות הבאות ב- X: תושב ישראל תאגיד ישראלי* תאגיד עפ"י חוק/מדינה אזרח מדינה חוץ תאגיד חוץ > מדינת האזרחות / התאגדות מס' זיהוי מיקוד נושה שהוא בנק ימלא גם חלק זה: מספר סניף - 16

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

הסכם גירושין

הסכם גירושין עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם ב רמת גן ביום לחודש שנת 0202 ת.ז. ב י ן : )להלן: "הבעל"( -מצד אחד- ל ב י ן: ת.ז. )להלן: "האישה"( -מצד שני- הואיל והבעל והאישה )להלן: "בני הזוג" "ההורים"(

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

מכרז והסכם קידוח כביש 20 להרצוג

מכרז והסכם קידוח כביש 20  להרצוג מכרז פומבי 08/2017 לביצוע קידוחים אופקיים והנחת צנרת ביוב ומים מתחת לכביש 20 באזור תחנת השאיבה הרצוג ברמת השרון חוברת 1 (תנאי המכרז ונספחים, הסכם ההתקשרות ונספחים, הצעת המציע וכתב כמויות) דצמבר 2017 א)

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד