<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F0E5F9E05FE4F6F2FA5FE7E5F75FE4F2E9F8E9E5FA5F2D5FE8E9E5E8E45F5F31392D362D30375F2E646F63>"

תמליל

1 28 יוני 2007 י"ב תמוז תשס"ז מפ/ 8160 לכבוד ח"כ אופיר פינס - פז יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת שלום רב, הנדון: הצעת חוק העיריות, התשס"ז 2007 הננו מתכבדים בזאת להעביר לאדוני את נייר העמדה של לשכת המבקרים הפנימיים שמתייחס לפרק בהצעת החוק הדן במבקר הפנימי בעירייה. הצעת החוק משנה את הכללים החלים כיום באופן הפוגע, פגיעה מהותית במעמד המבקר הפנימי ברשות וביכולתו לקיים ביקורת פנימית אפקטיבית ובלתי תלויה. הפרק הנוגע לביקורת הפנימית מחזיר אותנו שנות דור לאחור ומבטל במחי יד אחת התפתחות חקיקתית ענפה שנועדה להעניק מענה הולם לצרכי הזמן והמקום. נוסח החוק אינו עולה בקנה אחד ואינו מתיישב הן עם המגמה הכללית המסתמנת בחברה, המצביעה בבירור כי יש להחמיר ולהפעיל אמות מידה קפדניות יותר בכל הנוגע לשמירה על החוק מנהל תקין וטוהר מידות הנדרשים והשימוש בעקרונות היעילות והחיסכון והן עם מעמדו של מבקר הפנים ברשות המקומית ההכרחי על מנת לאפשר לו למלא את תפקידו באי תלות ועצמאות, שאנן אלא דרישות הסף לביצוע ביקורת ציבורית כהלכתה. לשכת המבקרים הפנימיים מתריעה בזאת כי באם תתקבל הצעת החוק כפי שהיא, הדבר יפגע באופן חמור בביקורת הפנימית ברשויות המקומיות ויביא להשלכות רוחב שליליות גם לגבי הוראות הביקורת הפנימית בכל הגופים החייבים בביקורת פנימית האחרים.

2 לפיכך, אנו פונים ומבקשים כי הערות הלשכה יילקחו לתשומת לב חברי הועדה וכי הוועדה שבראשותך תפעל לשנות את הוראות הצעת החוק כמוצע על ידינו, והכול כדי לחזק את מעמד הביקורת הפנימית ולהביא לביקורת פנימית מקצועית יעילה ובלתי תלויה מגזר ציבורי חשוב זה של הרשויות המקומיות. נשמח לעמוד לרשותך, ככל שיידרש. בכבוד רב פרופסור שמעון שטרית מר שלמה קלדרון עו"ד שנבל מרדכי יו"ר המועצה לקידום החקיקה רישוי והסמכה של הלשכה נשיא הלשכה סגן נשיא ויועץ משפטי העתקים: מבקר המדינה היועץ המשפטי לממשלה שר הפנים ח"כ זבולון אור לב יו"ר הועדה לביקורת המדינה ח"כ שלי יחימוביץ ח"כ אריה אלדד חברי ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת חברי הועדה לענייני ביקורת המדינה בכנסת יו"ר חוג המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות חברי הנהלה ומועצה 2

3 נייר עמדה של לשכת המבקרים הפנימיים מוגש לוועדת הפנים של הכנסת בנושא: הצעת חוק העיריות התשס"ז מבוא לשכת המבקרים הפנימיים ישראל (להלן: הלשכה) הנה חברה בכירה ופעילה בלשכת המבקרים הפנימיים העולמית,(IIA) שמושבה בארה"ב ובקונפדרציה האירופית למבקרים פנימיים.(ECIIA) הלשכה מאגדת בתוכה כ- 1,200 מבקרים פנימיים במשרדי הממשלה, ברשויות מקומיות, בגופים ציבוריים, בחברות ציבוריות, בעמותות ובתאגידים נוספים. הלשכה מייצגת את מקצוע הביקורת הפנימית והעוסקים בו בישראל והיא הגוף שהשר רשאי להתייעץ בו, עפ"י חוק הביקורת הפנימית התשנ"ב הלשכה ממלאת, בצמידות להוראות חוקי מדינת ישראל, כללי האתיקה והתקנים של המקצוע, שליחות ציבורית ראשונה במעלה לתפקודם של הגופים הציבוריים במדינת ישראל בין היתר ביעילות ובחיסכון, בשמירה על הוראות החוק, ועפ"י אמות המידה הראויות של ניהול תקין ושל טוהר המידות. פעילותה של הלשכה לקידום מקצוע הביקורת הפנימית והעוסקים בו בישראל להשגת ביקורת פנימית ראויה בגופים הציבוריים, מתקיימת בכל המישורים מאז שנת פעילות זו לחיזוק הביקורת הפנימית, הביאה לגיבוש הצעות חוק שהונחו במהלך השנים האחרונות על שולחן הכנסת. ההצעות כללו נושאים רבים שתיקונם נדרש וזאת לאור הניסיון שנצבר מאז חוקק חוק הביקורת הפנימית. כאן המקום לציין, כי במוסדות המקצועיים של הלשכה פועלים אנשים רבים, בהם אישי ציבור ואקדמיה וכן מבקרים פנימיים בכירים המכהנים בשירות ארגונים מהגדולים והבולטים במשק. אשר על כן, עמדות הלשכה המובאות בזאת, ניתנות על רקע ניסיון מקצועי ואקדמי רב, ומתוך ראייה רחבה של השלכות החקיקה הצפויות על מידת האפקטיביות והאי תלות של הביקורת הפנימית 3

4 ג( ב( הלשכה מברכת על היזמה של גיבוש הצעת חוק העיריות, אשר נועדה להחיל רפורמה חשובה במגזר ציבורי זה אשר תכליתה, בין היתר, היא חיזוקם של מנגנוני הבקרה במגזר חשוב זה. יחד עם זאת מתריעה הלשכה, כי בכל הנוגע לביקורת ברשויות המקומיות, הצעת החוק במתכונתה הנוכחית, מחטיאה למעשה את מטרתה, בך שהיא פוגעת למעשה במעמדם, בסמכויותיהם, ובאי תלותם המתחייבת של המבקרים הפנימיים ברשויות המקומיות. חלק מסעיפי הצעת החוק, כפי שיפורט להלן, חותרים תחת העקרונות הבסיסיים ביותר של הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות ובכלל, ומאיימות למחוק הישגי חקיקה קודמים ובכך להשיב את איכות הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות עשרות שנים לאחור. להלן מובאת עמדת הלשכה באשר לסעיפי הצעת החוק הטעונים תיקון ושינוי, כדלקמן: ( ו- 1)101 ) בהצעת החוק) מינוי המבקר הפנימי (סעיפים א. ניגוד עניינים ותלות במנכ"ל העירייה שהינו בעל תפקיד מבוקר על פי הצעת החוק, מינוי המבקר הפנימי ייעשה בדרך של מכרז, על ידי ועדת מכרזים שבראשה מנכ"ל העירייה, אשר גם ממנה את יתר חבריה. הלשכה מתריעה, כי מאחר שהמנכ"ל אחראי באופן ישיר להתנהלות העירייה כמעט בכל התחומים, אין להותיר בידיו מרות כל שהיא כלפי מבקר הרשות, ועל אחת כמה וכמה בכל הנוגע למינויו ולתנאי שכרו ועבודתו של המבקר. בחירת מבקר על ידי ועדה שבראשה גורם מבוקר כמנכ"ל העירייה, אשר ממנה גם את יתר חברי הועדה, ומתמנה בעצמו על ידי ראש העיר, תגרום לכך שהמבקר יהיה "חייב" למנכ"ל ולממונה עליו ובכך תפגע יכולתו לפעול באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי כמתחייב מתפקידו. בל נתפלא איפה אם במצב כזה יתמנה מבקר שיהיה מן הסתם מבין מקורבי המנכ"ל או ראש העירייה, אשר ימנע מכל ביקורת הפוגעת במי שהביא למינויו, ויהיה נגוע עקב כך בניגוד עניינים חמור. ראוי לציון, שעקרון זה של אי תלות המבקר הפנימי במנכ"ל הארגון הובן והתקבל על ידי המחוקק, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בכל החקיקה הרלבנטית, לרבות: פקודת העיריות (ס' 167 )) וצו המועצות המקומיות (ס' 145 א(א)), שעל פיהם מתמנה המבקר ע"י מועצת הרשות לבדה, חוק החברות (ס' 146 )), שעל פיו מתמנה המבקר הפנימי בחברה ציבורית על ידי הדירקטוריון, חוק 4

5 ב( ד( ג( החברות הממשלתיות (ס' 48), שעל פיו הדירקטוריון ממנה את המבקר הפנימי בחברה ממשלתית, חוק הביקורת הפנימית (ס' 5 (אלא אם החליט הדירקטוריון אחרת), ועוד. )), שעל פיו כפוף המבקר הפנימי בגוף ציבורי ליו"ר הדירקטוריון ב. אישור מינוי המבקר בהחלטת רוב מקרי בישיבת המועצה (ס' 100 ( ו- 103 ( בהצעת החוק) על פי הצעת החוק, החלטת ועדת המכרזים על מינוי המבקר הפנימי טעונה "אישור המועצה". במצב זה, די בהחלטה רגילה של רוב מקרי הנוכח בישיבת המועצה כדי למנות מבקר פנימי. עמדת הלשכה היא, כי המבקר הפנימי ייבחר על ידי רוב חברי המועצה, כפי שהדבר קיים בפקודת העיריות (ס' 167 )) ובצו המועצות המקומיות (ס' 145 א(א)). המבקר הפנימי ברשות הנו שלוח מטעם מועצת הרשות ויונק ממנה את סמכותו ומעמדו הבלתי תלוי. לאור זאת, יש חשיבות רבה לכך שהמבקר יזכה לגיבוי ותמיכה של רוב חברי המועצה וכן יש למנוע ביצוע "מחטף" ומינוי מבקר "נוח" למי שחפץ ביקרו, אשר יתכן שכלל אינו מקובל על רוב חברי המועצה. כשירות לכהונת מבקר עירייה (סעיפים 104 ( ו- 123 בהצעת החוק) על פי הצעת החוק, נדרשים תנאי כשירות לכהונת מבקר פנימי הכוללים תואר אקדמי בתחומים מסוימים וכן ניסיון של חמש שנים לפחות ב"ביקורת" (ס' 123 בהצעת החוק). כמו כן נקבע, כי אדם יהיה כשיר לכהונה אף אם הורשע בפלילים, לרבות בעבירה עם קלון, ובלבד שחלפו למעלה מחמש שנים מיום שהורשע או מיום שסיים לרצות את מאסרו (ס' 104 ( בהצעת החוק). לדעת הלשכה, תנאים אלה אינם מספקים וראוי להוסיף עליהם ולהחמיר בתנאי הכשירות כדלקמן:.2 א. יש להוסיף תנאי כשירות, שהמבקר יהיה "יחיד אך לא תאגיד " ו"תושב ישראל", כפי שנקבע בחוק הביקורת הפנימית (ס' 3 )), בצו המועצות )), בפקודת העיריות (ס' 167 המקומיות (ס' 145 ב(א)) ובחוקים רבים נוספים שבהם מוטלת חובת מינוי מבקר פנימי. הדרישה למבקר שהוא "יחיד" נועדה להטיל אחריות אישית על אדם הממלא את התפקיד ולמנוע אפשרות של מינוי תאגיד המספק שירותי ביקורת פנימית. יצוין כי בדוח מבקר המדינה על השלטון המקומי משנת 2002, קבע המבקר, שעל מבקר העירייה להיות עובד הרשות, וזאת על מנת להבטיח שלא יעמוד במצבים של ניגוד עניינים. מן הראוי לעגן ולחזק הגבלה זו בחוק. יש לציין כי בפקודת העיריות וצו המועצות המקומיות הוראה זו נכתבה כבר והיא קיימת. כמו כן, ראוי כי יהיה תושב הארץ "החי בקרב עמו" ולא תושב חוץ. 5

6 ב( ב. לעניין הניסיון המעשי הנדרש ב"ביקורת", סבורה הלשכה, כי יש להוסיף ולדרוש ניסיון ב"ביקורת פנימית". לכתוב ניסיון ב"ביקורת" בלי לציין איזה סוג ביקורת עשוי להיות בלתי מובן וניתן לפרשנויות שונות באופן מהותי מעבודת הביקורת הנדרשת ממבקר העירייה, כגון במקרה של ניסיון בביקורת איכות או ביקורת מוצרים, ואף בביקורת כספים, אשר נוגעת לפלח צר ביותר מתוך מלאכת הביקורת הפנימית. אשר על כן יש להדגיש כי נדרש ניסיון בביקורת פנימית. דרישה זו היא מחויבת המציאות. ג. לעניין הרשעה בעבירה פלילית עם קלון, סבורה הלשכה כי יש להחמיר ולאסור באופן מוחלט מינויו של אדם בעל הרשעה כנ"ל, ללא כל קשר עם הזמן שחלף ממועד הרשעתו או מאסרו, כפי שהדבר קיים בכל החקיקה בתחום הביקורת הפנימית, וכן כנהוג במגזר הציבורי. נזכיר בהקשר זה את פרשת נציב שירות בתי הסוהר שהיה מועמד לתפקיד מפכ"ל המשטרה, בה נקבע הכלל, שאפילו במקרה של זיכוי מכל אשמה, יש לבדוק את מהות הזיכוי לפני החלטה על מינוי למשרה ציבורית. הרשעה עם קלון מטילה דופי חמור במידותיו של האדם, והוא לא יוכל עוד לזכות באמון ובהערכה המתבקשים, כמי שהנו בעל תוקף מוסרי לבקר את מעשיהם של אחרים במסגרת תפקידו, וזאת לדעתנו, ללא כל קשר עם הזמן שחלף ממועד ההרשעה.. פיטורי המבקר הפנימי (סעיף ( 105 בהצעת החוק) על פי הצעת החוק, די ברוב של שני שלישים מחברי המועצה לקבלת החלטה על פיטורי המבקר, וזאת בדומה לנושאי משרה אחרים בעירייה. עמדת הלשכה היא, כי יש להעמיד למבקר הפנימי הגנה טובה יותר מפני פיטורין שרירותיים מאשר לנושאי משרה אחרים, ולפיכך יש להשאיר את ההסדר הקיים על פי פקודת העיריות (ס' 171 )(2)) וצו המועצות המקומיות (ס' 144 )), שלפיו בהחלטה על פיטורי המבקר נדרש רוב מיוחד של שלושה רבעים מחברי המועצה וכן רק "לאחר שנתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה"..3 מבקר פנימי חרוץ הממלא את תפקידו נאמנה וללא חשש, עשוי להיקלע לעימותים ולהתנכלויות מצד גורמים מבוקרים ואחרים אשר ינסו להביא לפיטוריו, וזאת יותר מכל בעל תפקיד אחר בעירייה. אשר על כן, החוק אשר מטיל עליו את ביצוע תפקידיו חייב גם לספק לו את מירב ההגנה הנדרשת. כל פגיעה במרכיבי ההגנה על המבקר הפנימי, עשויה ליצור בו חששות באשר לפרנסתו ואגב כך לתלות בלתי נסבלת בגורמים בעלי שליטה והשפעה בעירייה, תוך נטייה להימנעות מעימותים, 6

7 להתעסקות בנושאים שוליים "שאינם מושכים אש". כמו כן ואף גרוע מכך פגיעה במרכיבי ההגנה, תגרום להכפפת שיקול דעתו בפני גורמים אחרים, בניגוד לכללי האתיקה ולכללים המקצועיים החלים עליו. 4. עובדי לשכת המבקר (פרק תשיעי בהצעת החוק, על עובדי העירייה) א. התקציב ותקן העובדים על פי הצעת החוק, התקציב ותקן העובדים של לשכת מבקר העירייה ייקבעו על ידי ראש העיר ומנכ"ל העירייה, בדומה ליתר מחלקות העירייה. הלשכה מתריעה, כי מאחר שקיים קשר ישיר בין היכולת לקיים ביקורת לבין היקף המשאבים העומדים לרשות המבקר, הסדר זה, שבו התקציב ותקן העובדים של לשכת המבקר נתונים בידי הגורמים המבוקרים, יוצר תלות בלתי נסבלת של המבקר בראש העיר ובמנכ"ל העירייה, ויפגע ביכולתו לערוך ביקורת נוקבת ובלתי תלויה. המבקר יהיה נתון למעשה למרותם של המבוקרים וישאף לרצותם על מנת שלא יפגעו בתקציב ובהיקף לשכתו בשנה הבאה. המבוקרים מצידם, יחזיקו בידיהם אמצעי רב עוצמה לשליטה על הביקורת, לרבות אפשרות לצמצם אותה באופן בלתי מוגבל על ידי חנק משאביה בטענות כאלה ואחרות. מסיבה זו נקבע בחקיקה הקיימת, שהכללים על היקף התקציב ותקני כוח האדם של לשכת מבקר העירייה ייקבעו בתקנות שיתקין השר, וכן למבקר תינתן עצמאות בהגשת התקציב והתקנים הדרושים לו. על כן, ממליצה הלשכה להשאיר את המצב הקיים על פי החוק, העיריות ובצו המועצות המקומיות, כדלקמן: כפי שהוא בא לביטוי בפקודת מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו לרבות הצעת תקן (ס' 170 א(ה) בפקודת העיריות וס' 145 ד(ה) בצו המועצות המקומיות). המועצה תדון בהצעת התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותם מבקר העירייה (ס' 170 א(ו) בפקודת העיריות וס' 145 ד(ה) בצו המועצות המקומיות). 7

8 ה( היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי (ס' 170 א(ה) בפקודת העיריות). תקן עובדי לשכת המבקר ייקבע בתקנות של שר הפנים (ס' 170 ( בפקודת העיריות וס' 145 ז(א) בצו המועצות המקומיות), כאשר בעירייה, על השר לקבוע את תקן העובדים "בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי". עוד אנו ממליצים, כי תתווסף הוראה הקובעת כי המבקר הפנימי יציג את הצעת תקציבו בפני ועדת הכספים ומליאת המועצה. תהליך כנ"ל יבטיח מחד, אי תלות מוחלטת בגורמים המבוקרים בקביעת התקציב ותקן העובדים של לשכת מבקר העירייה, ומאידך, שיתקיים בכך דיון מעמיק. ב. מינוי ופיטורי עובדים בלשכת המבקר על פי הצעת החוק, ההסדר המתייחס להעסקת כלל עובדי העירייה (למעט נושאי משרה בה) יחול גם על עובדי לשכת המבקר. על פי הסדר זה, מנכ"ל העירייה, שהנו בדרך כלל מינוי אישי של ראש העיר, עומד בראש ועדת המכרזים אשר ממנה את עובדי לשכת המבקר, וכן ממנה חבר נוסף מתוך שלושה חברים בוועדה בסה"כ. על פי סעיף 151 ( בהצעת החוק, המנכ"ל, הגזבר והיועץ המשפטי רשאים להחליט על פיטורים של עובדי לשכת המבקר אף ללא כל עילה עניינית, וזאת במסגרת ועדת הפיטורים של העירייה. הלשכה מתריעה, כי הסדר זה יפגע באופן חמור ביכולתו של מבקר העירייה ושל עובדי לשכתו לפעול באופן בלתי תלוי ואובייקטיבי, מאחר שהוא מכפיף למעשה את המינוי והפיטורים של עובדי לשכת המבקר תחת הגורמים המבוקרים. הסדר זה יאפשר למנכ"ל העירייה להביא למינויים של "מקורביו" לתפקידי הביקורת, לשמור את מרותו עליהם במהלך תקופת עבודתם ואף להביא לפיטוריהם של עובדי ביקורת אשר לא נשאו חן בעיניו. כל השפעה או מרות על עובדי לשכת המבקר שאינה נתונה למבקר עצמו, עשויה לשמש אמצעי יעיל בידי הגורמים המבוקרים, ומנכ"ל העירייה בראשם, "לנטרול" הביקורת בעירייה, ולהפיכתה לכלי ריק. על כן, ממליצה הלשכה להשאיר את המצב הקיים על פי החוק, כפי שהיא באה לביטוי בפקודת העיריות ובצו המועצות המקומיות, כדלקמן: 8

9 ב( ה( ו( ז( מינוי עובדי לשכת המבקר ייעשה על ידי ראש העירייה בהסכמת המבקר (ס' 170 העיריות וס' 145 ז(א) בצו המועצות המקומיות). עובדי לשכת המבקר יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד (ס' 170 ( בפקודת ( בפקודת העיריות וס' 145 ז(ב) בצו המועצות המקומיות). לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של מבקר העירייה (ס' 170 בפקודת העיריות וס' 145 ז(ג) בצו המועצות המקומיות). ( תהליך כנ"ל מבטיח אי תלות בגורמים המבוקרים במינוי, מבקר העירייה. בניהול ובפיטורים של עובדי לשכת הגבלת הביקורת על תאגידים עירוניים (סעיף 124 ( בהצעת החוק) על פי הצעת החוק, מוטת הביקורת של מבקר העירייה מוגבלת לחלק ממוסדות העירייה בלבד ובהם: העירייה עצמה, מועצה דתית שבתחומה, ועדה מקומית וחברה עירונית מיוחדת. הביקורת צומצמה ביחס למצב המשפטי הקיים, והיא לא תחול על תאגידים ומוסדות עירוניים הנשלטים ומתוקצבים על ידי העירייה, כגון החברות הכלכליות, עמותות עירוניות, איגודי ערים, גופים מתוקצבים, גופים נתמכים וכדומה..5 הלשכה מתריעה, כי צמצום מוטת הביקורת והגבלת סמכויות המבקר בגופים אלה, ישמש כמקלט מפני הביקורת ובבחינת "פרצה הקוראת לגנב". בהקשר זה נזכיר את תיקון חוק חובת המכרזים משנת 2002, אשר שם קץ לניסיונות של הקמת חברות כלכליות עירוניות לצורך עקיפת חובת המכרזים. כל תחום ומקום הנשלטים באופן ישיר או עקיף על ידי העירייה וניזונים באופן ישיר או עקיף מנכסיה, צריכים לדעתנו להיות נתונים לביקורת מטעם מבקר העירייה. עקרון זה יושם הלכה ולמעשה במסגרת פקודת העיריות (ס' 170 א(ב) וצו המועצות המקומיות (ס' 145 ד(ב)), שבהם נקבע כי הביקורת תיעשה "לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה (או המועצה) משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן: "גוף עירוני מבוקר" (ולגבי מועצה- "גוף מבוקר")." 9

10 ב( ו( ג( ג( הקמת קרנות, עמותות ותאגידים עירוניים משמשים במקרים רבים, אמצעי נוח לעקיפת כללי מינהל תקין ואף לעבירות על החוק, כגון: תפירת תפקידים ואספקת "ג'ובים" למקורבים ללא מכרז, השתלטות על נכסים עירוניים ועשיית רווחים תחת מסווה של פעילות "קהילתית" כביכול (כהפעלת קייטנות, חוגים, פעילויות ספורט וכד'), מסירת עבודות ושירותים לספקים ולקבלנים מקורבים תוך עקיפת חוק המכרזים, ועד כדי ארגון פעילות פוליטית במסווה של פעילות עירונית לגיטימית. מכאן, שדווקא הביקורת בגופים עירוניים שאינם איבר מאיבריה של העירייה, אך נתונים בפועל לשליטתה ו/או שניזונים ממשאביה, יש חשיבות מיוחדת הן לצורך חשיפת הנעשה בהם והן לצורך הרתעה מפני ביצוע פעולות בלתי הולמות. על מנת לחדד את הנושא יש להבהיר כי אין הדרישה הזו מונעת מכל תאגיד כזה למנות לעצמו מבקר פנימי בתוכו. אלא שמבקר פנימי כזה חובת הנאמנות שלו היא לתאגיד עצמו ועל כן יש להשאיר את סמכות המבקר הפנימי של הרשות המקומית לבקר את התאגיד של הרשות המקומית עפ"י שיקול דעתו מטעם הרשות המקומית. קבלת מידע (סעיף 128 בהצעת החוק) סעיף 128 בהצעת החוק קובע את סמכויות מבקר העירייה לקבל מידע. סמכות זו נתונה גם "לעובד מטעמו" של המבקר (ס' 128 ( בהצעת החוק). הלשכה מבקשת לתקן נוסח זה, ולציין כי הסמכות לקבלת מידע נתונה גם "לכל אדם מטעמו". תיקון זה נועד להבהיר, שהסמכות לקבלת מידע נתונה לכל גורם הפועל מטעמו של המבקר, לרבות גורמים חיצוניים שאינם עובדי העירייה, הנשכרים על ידו לצורך הביקורת, בדומה לנוסח הקיים בעניין זה בסעיף 9 הפנימית. אף לעניין חובת הסודיות (סעיף 129 כל אדם" מטעמו של המבקר ולא רק על עובדיו. ( שבחוק הביקורת ( בהצעת החוק), יש להוסיף ולציין כי זו תחול "על.6 בנוסף, מומלץ להוסיף כי "מבקר העירייה רשאי להיכנס לכל נכס של העירייה ולבדוק אותו", בדומה לנוסח הקיים בעניין זה בסעיף 9 ( שבחוק הביקורת הפנימית. תוספת זו נועדה למנוע אי הבנה שעלולה לנבוע בקשר להבחנה בין סמכות לקבל מידע לבין סמכות לגישה פיסית ישירה אל נכסי העירייה, שהיא מתבקשת בעבודת הביקורת. טיפול בתלונות הציבור (סעיפים 124 )(5) ו- 131 בהצעת החוק) על פי הצעת החוק, בין תפקידיו של מבקר העירייה גם בירור תלונות הציבור כנגד העירייה והכנת דוח שנתי גם בנושא זה. 10.7

11 ב( הלשכה מתריעה, כי המשמעות של הוספת תפקיד נת"צ למבקר הפנימי ללא הקצאת תוספת משאבים לצורך כך, היא שתפקיד מבקר העירייה לא ימולא במשרה מלאה, כקבוע בסעיף 167 ( בפקודת העיריות, ושבמצב זה יתאפשר "להעסיק" את מבקר העירייה בעניינים העולים מתלונות הציבור שיועברו לטיפולו, תוך דחיקתה של הביקורת בעירייה לקרן זווית עד כדי אפשרות של ביטולה המוחלט, אם כאמור לא יוקצו לו האמצעים הנדרשים למילוי תוספת זו לתפקידו. על כן סבורה הלשכה, כי ביחד עם הטלת תפקיד בירור התלונות על המבקר, מתבקשת הטלת חובה להקצות למבקר משאבים, הן בכוח אדם והן בתקציב, באופן שהיקף עבודת הביקורת, אשר לה קדימות ראשונה, לא תיפגע. בהקשר זה (ובכפוף להצעות דלעיל), רצוי כי בנוסף לבירור תלונות הציבור, יתווסף גם תפקיד בירור תלונות העובדים. ראוי לציון, שהעיקרון שלפיו אסור שבירור תלונות הציבור יפגע בעבודת הביקורת התקבל כבר על ידי המחוקק, ובא לידי ביטוי בסעיף "ייחוד פעולות" - 8 ( בחוק הביקורת הפנימית, הקובע שתפקידו של המבקר הפנימי בבירור תלונות הציבור ותלונות עובדים ייעשה בכפוף לתנאי: "...אם מילוי תפקיד נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקידו העיקרי." קביעת תכנית העבודה של המבקר הפנימי (סעיף 125 בהצעת החוק) על פי הצעת החוק, ראש העירייה ומנכ"ל העירייה רשאים למעשה להטיל על המבקר הפנימי נושאים לביקורת ללא כל מגבלה, הן מראש והן במהלך שנת העבודה, וזאת בנוסף לשני נושאים שרשאית להטיל עליו ועדת הביקורת..8 עמדת הלשכה היא, כי יש להשאיר בידי המבקר הפנימי שיקול דעת רחב לקביעת נושאי הביקורת, תוך התייעצות עם ראש העיר והמנכ"ל והגבלת מספר הנושאים שבאפשרותם לדרוש, זאת בהתאם להסדר הקיים על פי פקודת העיריות (ס' 170 א(ג)) וצו המועצות המקומיות (ס' 145 ד(ג)). כן ראוי, כי הצעת החוק תכלול את הקביעה הקיימת כבר בחיקוקים הנ"ל, כי: "המבקר יקבע, לפי שיקול דעתו, את הדרכים לביצוע ביקורתו" ) ס' 170 א(ד) בפקודת העיריות, וס' 145 ד(ד) בצו המועצות המקומיות). בנוגע לנושאים נוספים שראש העיר ו/או המנכ"ל מעוניינים בבדיקתם, יש לקבוע כי הדבר יהיה נתון לשיקול דעתו של המבקר הפנימי ובכפוף להקצאת המשאבים המתאימים על ידי ראש העיר, המנכ"ל ו/או המועצה, להנחת דעתו של המבקר. הלשכה מתריעה, כי מצב שבו לגורמים מבוקרים כראש העירייה והמנכ"ל, אשר אחראים באופן ישיר על כל הנעשה בעירייה, לרבות על מחדליה, ניתנת אפשרות לקבוע כמעט את כל נושאי 11

12 ה( ג( הביקורת (וזאת בנוסף להטלת נושא בירור תלונות הציבור על המבקר), עשוי להביא לעיקור מוחלט של עבודת הביקורת בעירייה. הדבר יאפשר לראש העיר ולמנכ"ל להסיט את הביקורת מנושאים מהותיים ו"כואבים" בעירייה לנושאים שוליים וחסרי ערך ממשי לציבור, או גרוע מכך, לעשות בה שימוש לניגוח יריבים פוליטיים. בנקודה חשובה ומהותית זו של קביעת תכנית העבודה, יש חשיבות מיוחדת למתן שיקול דעת מקצועי נרחב למבקר הפנימי. על פי ההנחיות המקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים, תכנית העבודה לביקורת נקבעת על בסיס עריכת סקר סיכונים נרחב בארגון. תהליך זה כרוך בעריכת מיפוי של כל הפעילויות בארגון, הגדרת האיומים והסיכונים השונים וכימות של משקלם בעזרת מודלים סטטיסטיים (ראה גם חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/04 ודוח מבקר המדינה 2002 על השלטון המקומי בעניין זה). בהקשר זה של הכנת תכנית העבודה של המבקר הפנימי ברשות המקומית, הרי שבפקודת העיריות נכתב כי מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מידי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו לרבות הצעת תקן ) סעיף 170 א' ( בפקודה ). בהמשך נקבע כי היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי. סעיף זה נמחק מהצעת החוק ופירוש הדבר שתקציב יחידת הביקורת ייקבע על ידי אנשי העירייה המבוקרים, ללא צורך בקבלת הצעת תקציב מהמבקר וללא קביעת מינימום היקף ביקורת. הוראה זו מאפשרת לאנשי העירייה המבוקרים לקבוע את תקציב יחידת הביקורת הפנימית ובצורה זו גם את היקפה. ההצעה בצורה זו בונה נדבך נוסף של הרס הביקורת והגברת התלות של המבקר במבוקריו עד כדי עיקורו המוחלט. ( ו- 131 בהצעת החוק) 130,( מועדי הגשת תכנית העבודה והדוח השנתי (סעיפים א. מועד ההגשה לראש העירייה על פי הצעת החוק, על מבקר העירייה להגיש את תכנית העבודה השנתית לא יאוחר מ- 1 בפברואר בכל שנה, כאשר את דוח הביקורת השנתי ואת הדוח השנתי על תלונות הציבור עליו להגיש לא יאוחר מתום חודש בפברואר בכל שנה. לדעת הלשכה, סמיכות המועדים שבהצעת החוק תקשה על המבקר לעמוד בהם, והדבר עלול לדחוף מבקרים להגיש תוכנית עבודה ללא סקר סיכונים והכול כדי לעמוד בדרישות הזמן. לפיכך ממליצה הלשכה, כי בעניין מועד הגשת הדוחות השנתיים, יושאר על כנו ההסדר הקיים בפקודת העיריות, לפיו יוגש דוח הביקורת השנתי עד לראשון בחודש אפריל, (לפי סעיף 12

13 ג( ו( ה( )(א) בפקודת העיריות), בדומה לדוחות הכספיים של רואה החשבון. ראוי לציון, כי בסעיף )(א) לצו המועצות, שהנה חקיקה מאוחרת מפקודת העיריות, לא נקבע כל מועד להגשת תכנית העבודה או דוח הביקורת השנתי. כאמור על פי ההנחיות המקצועיות של לשכת המבקרים הפנימיים, נדרש המבקר הפנימי לערוך את תכנית עבודתו על בסיס עריכת סקר סיכונים נרחב בארגון. הדרישה להגשה בו זמנית של תכנית העבודה, של דוח הביקורת השנתי ושל הדוח השנתי על תלונות הציבור, שהנו מטלה חדשה על המבקר, יגרמו ללחץ מיותר על המבקר, יפגעו במהלך תקין של עבודת הביקורת בחודשיים הראשונים של כל שנה, ועלול לאלץ את המבקר "לקצר תהליכים", הן בכל הנוגע למתן זכות טיעון ועיון מלאה למבוקרים והן בביצוע סקר הסיכונים וגיבוש תכנית העבודה. ב. מועד הגשת הדוח השנתי לועדת הביקורת על פי הצעת החוק, על מבקר העירייה להגיש את דוח הביקורת השנתי "בתום 45 ימים ממועד מסירתו לראש העירייה" (ס' 130 ( בהצעת החוק). זהו גם המועד האחרון שבו על ראש העירייה להעביר אל ועדת הביקורת את התייחסותו לדוח. במצב זה, אף אם תגובתו של ראש העירייה הועברה אל ועדת הביקורת בתוך פרק זמן קצר מ- 45 יום, על המבקר להמתין ללא כל הצדקה עד חלוף 45 הימים כדי להעביר את הדוח אל ועדת הביקורת. במשך אותו פרק זמן, בידי ועדת הביקורת תמצא התייחסות ראש העיר, ללא הדוח עצמו. אשר על כן, יש לשנות את הסעיף הרלוונטי ולאפשר למבקר העירייה להגיש את הדוח השנתי לועדת הביקורת "לאחר קבלת תגובת ראש העירייה, ולא יאוחר מתום 45 ימים ממועד הגשתו לראש העירייה". 10. הדיון במועצה בדוח הביקורת השנתי (סעיף 134 בהצעת החוק) על פי הצעת החוק, תביא ועדת הביקורת של העירייה את דוח הביקורת השנתי "לדיון במועצה". מעבר לכך, לא נקבע בהצעת החוק לוח זמנים לקיום הדיון במועצה. תכליתה העיקרית של הביקורת הפנימית, להביא בפני הגורמים הממונים את הממצאים ואת המלצות הביקורת, על מנת שבתום דיון ענייני וממצה תתקבלנה ההחלטות על תיקון הליקויים שנמצאו. ועדת הביקורת הנה ועדה ממליצה בלבד, אשר להחלטותיה אין למעשה תוקף מחייב. אשר על כן, סבורה הלשכה כי ביקורת שתוצאותיה אינן מגיעות לידי דיון והחלטה במועצה, באשר לתיקון הליקויים שנמצאו בה, הנה חסרת כל ערך ממשי. 13

14 עקרון זה יושם הלכה ולמעשה במסגרת פקודת העיריות (ס' 170 ג(ד) ו- 170 ג(ה)) וצו המועצות המקומיות (ס' 145 ו(ד) ו- 145 ו(ה)), שבהם נקבע, כי על ועדת הביקורת להעביר את "סיכומיה והצעותיה" בתוך חודשיים אל מועצת העיר, והמועצה מחויבת לדון בהצעות ועדת הביקורת בתוך חודשיים וכן "תחליט בדבר אישור ההצעות". אשר על כן, רואה הלשכה חשיבות רבה להטלת חובה ברורה וקצובה בזמן לקיום דיון בדוח הביקורת השנתי במועצה, וכן לקבלת החלטות והוראות ביצוע מעשיות בעניין זה על ידי המועצה. א. ב. דו"ח מיוחד בסעיף 125 (ד) שבהצעת החוק, אשר הונחה על שולחן הכנסת ואף עברה קריאה ראשונה נקבע, כי ראש העירייה או המנכ"ל רשאים להטיל במהלך השנה על המבקר בדיקתו של נושא שלא נכלל בתכנית העבודה השנתית אם ראו צורך בבדיקתו הדחופה. כמו כן נכתב בסעיף 125 (ה), כי על אף האמור בסעיף זה רשאי המבקר להחליט על עריכת בדיקה של נושא שלא נכלל בתכנית העבודה השנתית, אם ראה צורך בבדיקה דחופה. בסעיף 132 נכתב, כי ערך מבקר העירייה ביקורת כאמור בסעיף 125 (ד) או (ה 9 יגיש לראש העירייה דו"ח ביקורת בסמוך לאחר מועד סיום עריכתה. לדעת הלשכה, יש להנהיג את אותן הוראות הנוגעות לדו"ח השנתי גם על הדו"חות המיוחדים, על מנת שהם יגיעו לדיון בוועדה לענייני ביקורת של העירייה ובמועצת העירייה ויקבלו פרסום בין בנפרד ובין עם הדו"ח השנתי של המבקר הפנימי של העירייה..11 א. ב. זכות העיון וזכות הטיעון זכות הטיעון וזכות העיון עוגנו על ידי מציעי החוק במסגרת סעיף 132 להצעת החוק, הקובע כי לא יגיש המבקר הפנימי דו"ח ביקורת אלא אם כן העביר טיוטת דו"ח ביקורת למי שעלול להיפגע ממצאיו ונתן לו הזדמנות להעיר את הערותיו. באותו סעיף נקבע כי העתק מטיוטת הדו"ח תועבר גם ליועץ המשפטי של העירייה ותינתן לו הזמנות להעיר את הערותיו. הסעיף מפרט מאוחר יותר כיצד יש להתנהג לאחר קבלת התייחסותו של מי שעלול להיפגע מהדו"ח. לדעת הלשכה, אין להעביר העתק מטיוטת הדו"ח ליועץ המשפטי של העירייה לפני קבלת הערותיו של מי שעלול להיפגע מהדו"ח ו/או בכלל. זכות העיון וזכות הטיעון הראשונית נתונה למי שעלול להיפגע מהדו"ח ועל כן אין להעביר את טיוטת הדו"ח לגורם אחר כלשהו לפני קבלת התייחסותו של מי שעלול להיפגע ממנו, אלא אם קיימת דחיפות מיוחדת בטיפול במקרה. בכל מקרה ראוי כי העברת העתק מטיוטת הדו"ח לגורם שלישי תיעשה ביחד עם 14.12

15 ב( ג. ד. ה. התייחסותו של המבוקר אשר עלול להיפגע ממנה ולא לפני כן. מה גם, שיתכן ותשובותיו של המבוקר ישנו את תוכן הדו"ח. לדעת הלשכה, אין מקום לקבוע כי המבקר חייב להעביר העתק מטיוטת הדו"ח ליועץ המשפטי לעירייה אלא להשאיר זאת לשיקול דעתו. ראש העירייה במסגרת התייחסותו לדו"ח יכול גם הוא להעביר ליועץ המשפטי לעירייה את העתק הדו"ח להערותיו אשר יכללו במסגרת תגובותיו של ראש העירייה. לדעת הלשכה, יש לצמצם את הגדרת " מי שנפגע מהדו"ח" לגורם כנ"ל מהמבוקרים בלבד, ולא לכל גורם שלישי שעלול להיפגע מהדו"ח, שכן גורמים שאינם מבוקרים כגון תושבים, ספקים, נותני שירותים או אחרים הרואים עצמם כנפגעים מהביקורת, עלולים להיתלות בסעיף זה ולדרוש העתק מטיוטת הדו"ח להתייחסותם. לצורך הדגמה, במקרה של המלצת המבקר על נקיטת אמצעי גבייה כנגד אזרחים המשתמטים מתשלום ארנונה, עלולים אותם אזרחים הרואים עצמם נפגעים מדו"ח המבקר, לתבוע את זכותם להגיב על טיוטת דו"ח המבקר, דבר שהנו אבסורדי לכל הדעות. נוסח הסעיף מחמיר ביחס להלכה שנקבעה בפסה"ד אלוני נ. מבקרת עיריית ירושלים, שכן הוא אינו מותיר כל פתח אף למצבים דחופים שבהם דו"ח המבקר נועד לעצור או למנוע נזק חמור מלהתמשך. הצורך הגורף בקבלת תגובת המבוקר אף במצבים דחופים, עלול למנוע עצירת הנזק החמור, עד כדי ייתורו של דו"ח הביקורת, כאשר הנזק שהוא נועד למנוע כבר התרחש. 137 הזמנת המבקר לישיבות ועדת הביקורת והמועצה (סעיף 137 בהצעת החוק) על פי הצעת החוק "מבקר העירייה יוזמן ויהיה נוכח בישיבות הועדה לענייני ביקורת..." (ס' ( בהצעת החוק), וכן "יהיה רשאי, לצורך ביצוע תפקידו, להיות מוזמן ולהיות נוכח בכל ישיבה מישיבות המועצה או ועדה מועדותיה" (ס' 137 ( בהצעת החוק)..13 באשר לישיבות של ועדת הביקורת, אין עוררין על חשיבות נוכחותו של המבקר בישיבות, ואם הוזמן לוועדה חזקה עליו שיבוא. עם זאת, אין צורך בנוסח הציווי "יהיה נוכח", שהנו מיותר ועלול לשמש לניגוח המבקר במקרים שבהם נבצר ממנו להיות נוכח בישיבות. ראוי לזכור בהקשר זה, כי ישיבות ועדת הביקורת אינן מתואמות בהכרח עם המבקר, ולמבקר העובד בחלקיות משרה במספר רשויות במקביל, עלול להיות קושי להיות נוכח בכל הישיבות שאליהן הוזמן. 15

16 ו( ו( באשר לישיבות המועצה וועדותיה, אלה הן צמתים חשובים בתהליך קבלת ההחלטות ובהעברת מידע ברשויות. מכאן, שלנוכחות המבקר בהן חשיבות רבה, הן לצורך קיום הביקורת והן לצורך הרתעה. על כן סבורים אנו, שיש להדגיש כי הזמנת המבקר לישיבות המועצה וועדותיה היא חובה, והשתתפותו בישיבות תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי, בדומה לדין כיום. לאור כל האמור לעיל, יש לשנות את הנוסח "רשאי להיות מוזמן ולהיות נוכח" לנוסח: "יוזמן ויהיה רשאי להיות נוכח...", הן באשר לישיבות של ועדת הביקורת והן באשר לישיבות המועצה, בדומה לנוסח הקיים בפקודת העיריות (ס' 170 ב(ה)) ובצו המועצות המקומיות (ס' 145 ה(ה)). בנוסף, לאור ריבוי הישיבות והעובדה שחלקן אף נערכות במועדים חופפים, מציעה הלשכה כי יותר למבקר לשלוח נציגים מטעמו לדיונים השונים, על פי שיקול דעתו. לצורך כך מוצע להוסיף לסעיף האמור סעיף קטן (ג), בו ייאמר: "בסעיף זה, "המבקר" לרבות אנשים מטעמו". מועד פרסום דוח הביקורת (סעיפים 130 על פי סעיף 130 ( ו- 135 בהצעת החוק) ( בהצעת החוק, "בתום 30 ימים מהמועד שנקבע להגשתו כאמור, תפורסם תמצית הדוח...". מנוסח זה לא ברור מי אחראי על כתיבת התמצית או על ביצוע הפרסום, ולאיזה מועד הגשה הכוונה: אם הכוונה למועד הגשת הדוח לראש העירייה, פירוש הדבר כי תמצית הדוח תפורסם עוד בטרם נדרש ראש העיר להגיב על הדוח וכן בטרם הוגש לועדת הביקורת. אם הכוונה למועד הגשת הדוח לועדת הביקורת, פירוש הדבר כי תמצית הדוח תפורסם עוד בטרם דנה בו המועצה, ויתכן אף בטרם סיימה לדון בו ועדת הביקורת. על פי סעיף 135 בהצעת החוק, חל איסור על פרסום מתוך הדוח השנתי, רק על התקופה שלפני הגשת הדוח לוועדה לענייני ביקורת. במצב הדברים הקיים, ניתנת למעשה אפשרות חוקית "להדלפה" מתוך דוח הביקורת השנתי בסמוך לאחר הגשתו לועדת הביקורת, אך בטרם דנה בו הוועדה והמועצה..14 לדעת הלשכה, ראוי כי פרסום דוח הביקורת יותר רק לאחר סיום הדיון בו על ידי כל האורגנים הרלבנטיים בעירייה, דהיינו- ראש העיר, ועדת הביקורת ומליאת המועצה. פרסום ממצאי הביקורת בטרם עת, יביא ל"התדיינות" בממצאי הביקורת על גבי המקומונים, לעשיית שימוש "פוליטי" בממצאי הביקורת ולהפעלת מנוף לחצים אשר עלול 16

17 ז( ד( לפגוע באופן חמור באיכות הדיון הענייני הנדרש ולהתערבותם של שיקולים זרים בהחלטות שיתקבלו. יתירה מכך, הדבר עלול לפגוע באופן חמור ביכולתו של המבקר הפנימי לזכות ביחסי הקרבה והאמון עם עובדי העירייה, ואגב כך בגישה אל מקורות המידע הדרושים לו למילוי תפקידו. באשר לגורם המפרסם, חובת הפרסום אינה מוטלת על המבקר הפנימי של הרשות המקומית וטוב שכך ויש להטיל את חובת הפרסום על דובר העירייה ובאם אין דובר אזי על ראש העיר, באישור המבקר. ביצוע פרסומים רשמיים מטעם העירייה, הוא ממילא במסגרת תפקידו של דובר העירייה. עם זאת, לנוכח הרגישות הציבורית המיוחדת בקשר לדוחות הביקורת, ראוי כי יתאפשר למבקר לבדוק ולוודא בטרם הפרסום, שנוסחו תואם את האמור בדוח הביקורת. 130 א. חובת העברת העתק מדו"ח הביקורת המוגש לועדת הביקורת של העירייה. עפ"י סעיף 130 (ה) להצעת החוק העתק מדו"ח הביקורת המוגש לועדת הביקורת יועבר ע"י המבקר למשרד הפנים. סעיף זה היה גם בתזכיר החוק כמו כן נוסף סעיף לפיו העתק מהדו"ח המוגש לוועדה לענייני ביקורת של העירייה ישלח גם לחברי מועצת העירייה ) סעיף ( להצעת החוק ). ב. ג. לדעת הלשכה, העברת העתק מהדו"ח שהועבר לועדת הביקורת למשרד הפנים ולחברי מועצת העירייה, לפני שהוא נדון בוועדת הביקורת, יש בו משום פגיעה בזכות המבוקר העיקרי ראש העירייה להגיב על הדו"ח. דו"ח לפני דיון בו בוועדה לענייני ביקורת העירייה הינו עדיין מעשה בלתי מוגמר שכן התייחסות ראש העירייה ומהלך הדיון עשויים לשנות חלק ממנו ו/או התייחסות אליו. הדבר נכון גם לגבי העברתו של הדוח לפני דיון במועצה. אשר על כן, העברת דוחות הביקורת למשרד הפנים, אם בכלל, צריכה להיעשות רק לאחר סיום הדיון בועדת הביקורת ובמועצת העירייה. בנוסף לאמור לעיל סבורה הלשכה, כי העברת הדו"ח למשרד הפנים היא מתפקידיה של העירייה ולא של המבקר הפנימי שלה. המבקר הפנימי הינו גורם פנים ארגוני והחובה להעביר מידע לגורם חוץ צריך להיות מתפקידיו של גורם מוסמך אחר בעירייה..15 הטיפול בחשד לעבירה משמעתית (סעיף 130 ( בהצעת החוק) על פי הצעת החוק, במקרים של חשש לעבירה משמעתית של מנכ"ל העירייה או היועץ המשפטי שלה, יביא המבקר את העניין לידיעת היועץ המשפטי לממשלה

18 לדעת הלשכה, הפנייה "אוטומטית" של כל עבירת משמעת ואף פעוטה לגורם חיצוני בכיר כיועה"מ לממשלה, יפגע בסמכותם של ראש העיר ושל מועצת העיר, עשוי לגרום להתערבות חיצונית בלתי רצויה בעניינים הפנימיים של העירייה, וכן להעסקת היועה"מ לממשלה בענייני זוטות. מנכ"ל העירייה והיועה"מ הנם עובדי העירייה אשר כפופים לראש העיר ולמועצת העיר, ולפיכך ענייניהם צריכים להיות מטופלים בדרך כלל על ידי גורמים אלה, לרבות בדרך של הגשת קובלנה על פי החוק לבית הדין למשמעת. עם זאת, במקרים של עבירות משמעת חמורות או מחדל באופן הטיפול בעבירות המשמעת על ידי הממונים, יש להשאיר בידי המבקר את הסמכות להפעיל שיקול דעת באשר לדיווח ליועה"מ לממשלה. אשר על כן, יש לבטל את חובת הדיווח במקרה של חשש לעבירה משמעתית של המנכ"ל או של היועה"מ, ולהשאיר רק את חובת הדיווח על חשש לעבירה פלילית של ראש העיר, של המנכ"ל ושל היועץ משפטי. כמו כן ממליצה הלשכה, כי הדיווח יהיה למבקר המדינה ולא ליועץ המשפטי לממשלה, בהתאם לקבוע בפקודת העיריות, בצו המועצות המקומיות ובחוק הביקורת הפנימית. לסיכום: כמו במגזרי המשק השונים, מוכחת מידי יום חשיבותם הרבה של מבקרים פנימיים ברשויות המקומיות ברחבי הארץ, המסייעים לרשויות בהשגת היעדים, בהגברת החיסכון והיעילות, בשמירה על טוהר המידות, במניעת חריגות ממינהל תקין ובשמירה על החוק. הצלחתם של המבקרים הפנימיים נובעת בראש ובראשונה מהמקצועיות שלהם, אך לא פחות מכך, גם מהגיבוי הנדרש להם כמי שמתמנים ופועלים על פי חוק. הצעת חוק העיריות הנ"ל עשויה לחולל רפורמה חיונית ביותר ברשויות המקומיות, וכאמור במבוא של הצעת החוק, היא נועדה לחזק בין היתר את מרכיבי הבקרה "התוך רשותיים", וכן את נושאי המשרה ובהם את המבקר הפנימי. אשר על כן, תמוה בעינינו כיצד זה שברוב הנושאים המהותיים, הצעת החוק הנוכחית צועדת לאחור ביחס לחקיקה הקיימת, כאשר היא פוגעת בעצמאותו של מבקר העירייה, מצמצמת את סמכויותיו, ופותחת דרכים להתחמקות מהביקורת או להטייתה על ידי בעלי השפעה מבין המבוקרים בעירייה. יצוין כי עם פרסום תזכיר החוק, פנתה הלשכה והתריעה בפני סגנית שר הפנים ובפני מנכ"ל המשרד, על כך שיש לתקן את הצעת החוק. 18

19 אנו קוראים לך, כב' יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, וכן לחברי הוועדה, לערוך את השינויים הנדרשים בהצעת החוק דנן, כדי להעלות את הביקורת הפנימית ברשויות המקומיות בישראל למעמד ולרמה המקצועיים הראויים לה, ועל מנת להבטיח קיומה של ביקורת ראויה, מקצועית, אפקטיבית ובלתי תלויה ברשויות המקומיות במדינת ישראל. יוני

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

Microsoft Word - F9DF820.doc

Microsoft Word - F9DF820.doc נתונים כלליים דוח ביקורת מסכם בחברה הכלכלית כפר סבא כפר- סבא קיבלה מעמד של עיר בשנת 1962. העיר מונה כ- 82,000 תושבים. ראש העירייה, מר יצחק ולד, מכהן בתפקיד משנת 1982. החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, הוקמה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63>

<4D F736F F D D D76342DF0F1F4E75FE8E52D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E8E5E3F0E8E9ED2E646F63> ה" א- מ- מ- מ- ה- מ- 1 תקנון משמעת סטודנטים פרק א' - כללי מבוא האוניברסיטה הינה מוסד חינוכי-אקדמי שמטרתו להקנות ידע והשכלה לסטודנטים. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין הסטודנטים לבין המוסד על סגל

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63>

<4D F736F F D20E3E5E720FAF7E5F4FAE D20F2FAE5E3E5FA20E4E5FAE9F7E4202E646F63> דוח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ 1 דו"ח תקופתי לשנת 2012 עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ ) להלן: "החברה") שם התאגיד: עתודות קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ מס' החברה ברשם:

קרא עוד

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום נוכחים: אייל בצר יואל בן ברוך חנה פרידמן שאול פינקרפלד מיקה בכר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 מיום 01 אוגוסט 4102 )יד' אב תשע"ד( שמעון סויסה טאהא סוואעד יוסי גת עידו דורי יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

נייר עמדה

נייר עמדה נייר עמדה מבוא עניינה של הצעת חוק זו הוא תעסוקתם של קבוצת בעלי הלקות המצויים בקצה ספקטרום כושר העבודה. לקבוצה זו משתייכים בעלי לקות קוגניטיבית, נפשית ופיזית חמורה ביותר, אשר מפאת מוגבלותם תפוקתם היא עד

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה

נוהל הקצאת מקרקעין - לפרסום באתר מועצה 1.1 נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה )להלן: "קרקע"( בפטור ממכרז ללא תמורה )גם בתמורה סמלית במשמע( מאת הרשות המקומית לגופים, הפועלים בתוך תחום הרשות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010

ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 ניהול תקין של עמותות עורכים: עו ד אביטל שרייבר עו ד גלי גרוס עו ד שלומי בילבסקי מהדורה שלישית: יוני 2010 רשות התאגידים רשם העמותות דבר ראש רשות התאגידים... 4 מבוא... 6 מוסדות העמותה... 8 כללי... 8 אסיפה

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20E4E4ECE9EA20E4EEF9EEF2FAE920F0E2E320F2E5E1E32E BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> "ההליך המשמעתי נגד עובד" עוסק ד"ר לואי זרייק, עו"ד בדיני עבודה, ביטוח לאומי ונזקין מייצג מטעם הסיוע המשפטי על סדר היום סוגי מעבידים והדין הרלוונטי המהות של עבירות משמעת ההליך המשמעתי סדרי הדין בבית הדין

קרא עוד

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי

CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דוח מעקב ארנונה על דירות רפאים יי CECI Citizens Empowerment Center in Israel A Government that works. For us. המרכז להעצמת האזרח ממשל שעובד. בשבילנו. דו"ח מעקב ארנונה על דירות רפאים יישום החלטת ממשלה מספר 1827: "ארנונה על מבנה מגורים שאינו

קרא עוד