רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו"

תמליל

1 רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 205 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד( מינוי עובדות סוציאליות לפי החוק האמור אכרזות בדבר שינוי ובדבר החלפה של תקנים רשמיים הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית כפר שמריהו הודעות על הנחת תכניות לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות עמוד הסמכת ממונה לפי תקנות החומרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים( הסמכה למנהל לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים( הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין הודעות על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה )גדרה( בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעות מאת הציבור תיקון טעות דפוס

2 מינוי לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א- 97 בתוקף סמכותי לפי סעיף 7 לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א- 97, אני ממנה כל קצין מיחידת דרור בשירות בתי הסוהר ומפקד משמרת שאינו קצין מהיחידה האמורה, להשתמש בסמכויות שוטר, לצורך ביצוע חיפוש חיצוני באסיר של מתן דגימה של אוויר באמצעות בדיקת נשיפה בכפוף לאלה: )( הדגימה נדרשת במסגרת בדיקת היתכנות לבחינת יכולות אף אלקטרוני לגילוי גוף זר בגופו של אסיר החשוד בהברחת סמים וחפצים אסורים אחרים בגופו )להלן - המחקר(; )2( הדגימה נערכת בהסכמה בכתב של האסיר הנבדק; )3( מי שמונה לפי כתב מינוי זה הוכשר לסמכות הניתנת לו. משך המינוי, חצי שנה ממועד חתימתו או עד סיום המחקר לפי המוקדם מביניהם. ו' באב התשע"ה )22 ביולי 205( )חמ ה ( גלעד ארדן השר לביטחון הפנים דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 390. מינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 954 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד- 954, אני ממנה את איהאב אליאס ואת אהוד פטרסקו )אאוג'ן(, עובדי משרד הכלכלה, למפקחי עבודה לעניין הפיקוח על החוק האמור וההוראות שמכוחו, וכן על חוק עבודת הנוער, התשי"ג- 953, 2 חוק עבודות נשים, התשי"ד- 954, 3 ופקודת תאונות ומחלות משלח-יד )הודעה(, תוקף המינוי כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם. י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 205( )חמ ה ( אריה מכלוף דרעי שר הכלכלה ס"ח התשי"ד, עמ' 202; התשמ"ב, עמ' ס"ח התשי"ג, עמ' 5; י"פ התשנ"ד, עמ' ס"ח התשי"ד, עמ' 54; י"פ התשט"ו, עמ' ע"ר 945, עמ' 62; י"פ התשט"ו, עמ' 56. הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 968 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 )א( לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח- 968, אני מסמיך את איהאב אליאס ואת אהוד פטרסקו )אאוג'ן(, עובדי משרד הכלכלה, לנותני אישור לצורך מתן רישיון עסק או היתר זמני לפי החוק האמור. תוקף ההסמכה כל עוד המוסמכים משמשים בתפקידם. י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 205( )חמ ה ( אריה מכלוף דרעי שר הכלכלה ס"ח התשכ"ח, עמ' 204; התשנ"ח, עמ' 329. שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו- 966 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 )ג( לחוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו- 996, אני משנה את אזור מינויה של מירה לחיאני, מספר רישום 7302, עובדת סוציאלית בשירות למען הילד, כך שבמקום אזור "תל אביב והמרכז" 2 יבוא אזור "חיפה והצפון" לפי החוק האמור. ו' באדר התשע"ה )25 בפברואר 205( )חמ ה ( בנימין נתניהו ראש הממשלה וממלא מקום שר הרווחה והשירותים החברתיים ס"ח התשנ"ו, עמ' 76; התשע"א, עמ' י"פ התשע"ד, עמ' מינוי עובדות סוציאליות לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו- 996 בתוקף סמכותי לפי סעיף 20 )ג( לחוק הסכמים לנשיאת עוברים )אישור הסכם ומעמד היילוד(, התשנ"ו- 996, אני מסמיך את המפורטות להלן לעובדות סוציאליות לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים באזור תל אביב והמרכז: אנג'ל סקיס, מס' רישום 647 באזור תל אביב והמרכז; תמרה חגי, מס' רישום 832 באזור תל אביב והמרכז; ליהיא ריבלין, מס' רישום 394 באזור תל אביב והמרכז. ו' אדר התשע"ה )25 בפברואר 205( )חמ ה ( בנימין נתניהו ראש הממשלה וממלא מקום שר הרווחה והשירותים החברתיים ס"ח התשנ"ו, עמ' 76; התשע"א, עמ' 84. אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי לפי חוק התקנים, התשי"ג- 953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8 )ה( לחוק התקנים, התשי"ג- 953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן: ת"י 4466 חלק - 3 פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים ממרס 203, על ידי פרסום גיליון תיקון מס' ופרסום גיליון תיקון מס' 2, מיוני 205. גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, עמ' תחילתה של אכרזה זו ביום כ"ז בסיוון התשע"ו )3 ביולי.)206 י"ט בתמוז התשע"ה )6 ביולי 205( )חמ ה 2 ( אריה מכלוף דרעי שר הכלכלה ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

3 אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי לפי חוק התקנים, התשי"ג- 953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8 )ה( לחוק התקנים, התשי"ג- 953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן: ת"י - 69 מחממי מים חשמליים - מחממים בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי, מיוני 202, על ידי פרסום גיליון תיקון מס', מיוני 205; גיליון התיקונים יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, עמ' תחילתה של אכרזה זו שנה מיום פרסומה, ואולם ת"י 69 בנוסחו ערב יום התחילה יעמוד בתוקפו שנה מיום תחילתה למעט לעניין - )( סעיף.5.4. "מחמם בעל מכל מצופה מלט" סעיף "מינוי הציפויים" בדבר ציפוי מלט בלבד ונספח ג' "מכל מצופה מלט - דרישות ושיטות בדיקה", בנוסחם ערב יום התחילה יעמדו בתקופם 80 ימים מיום תחילתה; )2( סעיף "טיב ההגנה הקתודית" בנוסחו ערב יום התחילה יעמוד בתוקפו שנתיים מיום תחילתה. י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 205( )חמ ה 2 ( אריה מכלוף דרעי שר הכלכלה ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34. אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי לפי חוק התקנים, התשי"ג- 953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8 )ה( לחוק התקנים, התשי"ג- 953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן: ת"י - 00 קרוסין, מפברואר 2005, על ידי גיליון תיקון מס' מיוני 205. גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, עמ' תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. י"א בתמוז התשע"ה )28 ביוני 205( )חמ ה 2 ( אריה מכלוף דרעי שר הכלכלה ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34. אכרזה בדבר שינוי תקן רשמי לפי חוק התקנים, התשי"ג- 953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8 )ה( לחוק התקנים, התשי"ג- 953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן: ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34. ת"י 798 חלק - 2 אופטיקה אופתלמית - עדשות מוגמרות לא חתוכות למשקפיים: דרישות לעדשות פרוגרסיביות, על ידי גיליון תיקון מס', ממאי 205. גיליון התיקון יופקד במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, עמ' תחילתה של אכרזה זו 60 ימים מיום פרסומה. כ"ד בסיוון התשע"ה ) ביוני 205( )חמ ה 2 ( אריה מכלוף דרעי שר הכלכלה אכרזה בדבר שינוי תקנים רשמיים לפי חוק התקנים, התשי"ג- 953 אני מכריז, בהתאם לסעיף 8 )ה( לחוק התקנים, התשי"ג- 953, כי מכון התקנים הישראלי שינה, באישורי, את התקנים הרשמיים שלהלן: ת"י 68 חלק - לולים לשימוש ביתי: דרישות בטיחות, מפברואר 200, על ידי פרסום גיליון תיקון מס', מיוני ;205 ת"י 682 חלק - 3 מיטות ומיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי: עריסות - דרישות בטיחות, מפברואר 200, על ידי פרסום גיליון תיקון מס', מיוני 205. גיליונות התיקונים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, עמ' תחילתה של אכרזה זו שנה מיום פרסומה. כ"ד בסיוון התשע"ה ) ביוני 205( )חמ ה 2 ( אריה מכלוף דרעי שר הכלכלה ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34. אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים לפי חוק התקנים, התשי"ג- 953 אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 )ה( לחוק התקנים, התשי"ג- 953, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקנים הרשמיים האלה: ת"י 20 חלק - 2. מנורות: מנורות לאקווריון, ממרס במקומו יבוא: ת"י 20 חלק - 2. מנורות: מנורות לאקווריון, ממאי 205. ת"י 49 חלק - 4 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה,)ACS( מאוקטובר במקומו יבוא: ת"י 6439 חלק - 4 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בנייה,)ACS( ממאי 205. ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"ט, עמ' 34. ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

4 התקנים יופקדו במקומות המפורטים בהודעה בדבר הפקדת תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5998, התשס"ט, עמ' תחילתה של אכרזה זו 90 ימים מיום פרסומה, ואולם לעניין ת"י 439 חלק - 4 תחילתה 60 ימים מיום פרסומה. כ"ד בסיוון התשע"ה ) ביוני 205( )חמ ה 4 ( אריה מכלוף דרעי שר הכלכלה קוסמת, קטע מט"ש תבור-נחל תבור", שהחליטה עליה רשות ניקוז ירדן דרומי, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז. התנגדות לפי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז ירדן דרומי, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו. המען להגשת ההתנגדות הוא: רשות ניקוז ירדן דרומי, קיבוץ בית השיטה, ד"נ גלבוע 890. ט"ו בסיוון התשע"ה )2 ביוני 205( )חמ 3-7 -ה ( אורי אריאל שר החקלאות ופיתוח הכפר הסמכת ממונה לפי תקנות החומרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"ד- 994 בתוקף סמכותי לפי סעיף לתקנות החומרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"ד- 994 )להלן - התקנות(, אני מסמיך את אורית אוזן לממונה לעניין התקנות, כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה. כ"ה בתמוז התשע"ה )2 ביולי 205( )חמ ה ( אבי גבאי השר להגנת הסביבה ק"ת התשנ"ד, עמ' 52; התשס"ה, עמ' 96. הסמכה למנהל לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א- 990 בתוקף סמכותי לפי תקנה לתקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א- 990, אני מסמיך את אורית אוזן, למנהלת לעניין התקנות האמורות, כל עוד היא משמשת בתפקידה במשרד להגנת הסביבה. כ"ז בתמוז התשע"ה )4 ביולי 205( )חמ ה ( דוד לפלר המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה ק"ת התשנ"א, עמ' 22. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות, 94 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 )ג ()2 ( לפקודת הבנקאות,, 94 אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' "ציות ופונקציית הציות בתאגיד הבנקאי" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' ח , ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה הוא לא יאוחר מיום כ"ט בטבת התשע"ו ) בינואר 206(. ג' באב התשע"ה )9 ביולי 205( )חמ ( דוד זקן המפקח על הבנקים ע"ר 94, תוס', עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838.., הודעה בדבר הרכב המועצה הדתית האזורית כפר שמריהו לפי חוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א- 97 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 )א( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א- 97, קבעתי שהמועצה הדתית כפר שמריהו תהיה בת חמישה חברים והרכבתי אותה כדלהלן: שרגא מילשטיין שושנה ברנע שמואל כהן מוסה אליאנס גד יצחקי. תוקף המינוי מיום כ"ט בתמוז התשע"ה )6 ביולי 205(. כ"ט בתמוז התשע"ה )6 ביולי 205( )חמ ה ( דוד אזולאי השר לשירותי דת ס"ח התשל"א, עמ' 30; התשס"ח, עמ' 648. הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח- 957 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 9 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח- 957, שתכנית מס' "נחל שעלב בקטע גרופית-יוטבתה", שהחליטה עליה רשות ניקוז ערבה, הונחה במשרדי רשות הניקוז והעתק ממנה הונח במשרדי הרשויות המקומיות הנכללות בתחום רשות הניקוז. התנגדות לפי החוק האמור ניתן להגיש לרשות ניקוז ערבה, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו. המען להגשת ההתנגדות הוא: רשות ניקוז ערבה, ד"נ ערבה תיכונה 86825, מרכז ספיר. ט"ו בסיוון התשע"ה )2 ביוני 205( )חמ 3-7 -ה ( אורי אריאל שר החקלאות ופיתוח הכפר ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' 35. הודעה על הנחת תכנית לפי חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח- 957 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 9 לחוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות, התשי"ח- 957, שתכנית מס' "נחל ס"ח התשי"ח, עמ' 4; התשס"ו, עמ' ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

5 הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות, 94 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 )ג ()2 ( לפקודת הבנקאות,, 94 אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' - 33 "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' ח )להלן - החוזר(, ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה ביום כ"ט בטבת התשע"ו ) בינואר 206(; ואולם לפי הסדר המעבר שבסעיף 7 לחוזר, לעניין ההגדרה "הון", כתיקונה בסעיף 3 לחוזר, יחול האמור להלן: הון רובד כאמור בהגדרת ההון, בתוספת הון רובד 2, כפי שפורסם בדוחות הכספיים ליום י"ט בטבת התשע"ו )3 בדצמבר 205(. תוספת זו תופחת בשיעורים שווים, על פני 2 רבעונים, עד לאיפוסה ביום כ"ג בטבת התשע"ט )3 בדצמבר 208(. ג' באב התשע"ה )9 ביולי 205( )חמ ( דוד זקן המפקח על הבנקים ע"ר 94, תוס', עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות, 94 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 )ג ()2 ( לפקודת הבנקאות,, 94 אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' - 4 "מניעת הלבנת הון ומימון טרור וזיהוי לקוחות" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' ח )להלן - החוזר(, ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה ביום פרסומו של החוזר באתר האינטרנט של בנק ישראל. ג' באב התשע"ה )9 ביולי 205( )חמ ( דוד זקן המפקח על הבנקים ע"ר 94, תוס', עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות, 94 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 )ג ()2 ( לפקודת הבנקאות,, 94 אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 423 "שירות המסלולים" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' ח , ולפיו מועד תחילת ההוראה ביום כ' בטבת התשע"ו ) בינואר 206(, למעט סעיף 6 להוראה שתחילתו ביום ט"ז באב התשע"ה ) באוגוסט 205(. ג' באב התשע"ה )9 ביולי 205( )חמ ( דוד זקן המפקח על הבנקים ע"ר 94, תוס', עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות, 94 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 )ג ()2 ( לפקודת הבנקאות,, 94 אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאיים" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' ח , ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה ביום י"ט באדר א' התשע"ו )28 בפברואר 206(, בהתייחס לדוחות השנתיים של שנת 205. ג' באב התשע"ה )9 ביולי 205( )חמ ( דוד זקן המפקח על הבנקים ע"ר 94, תוס', עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין לפי פקודת הבנקאות, 94 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 )ג ()2 ( לפקודת הבנקאות,, 94 אני מודיע כי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת ובאישור הנגידה, תיקנתי את הוראת ניהול בנקאי תקין מס' "פירעון מוקדם של הלוואה שלא לדיור" )להלן - ההוראה(, בחוזר מס' ח , ולפיו מועד תחילת התיקונים להוראה ביום כ"ב באדר ב' התשע"ו ) באפריל 206(. ג' באב התשע"ה )9 ביולי 205( )חמ ( דוד זקן המפקח על הבנקים ע"ר 94, תוס', עמ' 69; ס"ח התשס"ה, עמ' 838. הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו- 976 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו- 976, מינתה המועצה המקומית גדרה, בישיבתה מיום ז' בתשרי התשע"א )5 בספטמבר 200( את עורך הדין אלעד שרעבי ליושב ראש ועדת ערר במקום ענת לרנר. 2 י"ג בסיוון התשע"ה )3 במאי 205( )חמ ה ( יואל גמליאל ראש המועצה המקומית גדרה ס"ח התשל"ו, עמ' י"פ התשס"ו, עמ' 7. הודעה על שינוי בהרכב ועדת ערר לארנונה לפי חוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו- 976 נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות )ערר על קביעת ארנונה כללית(, התשל"ו- 976, ס"ח התשל"ו, עמ' 252. ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

6 מינתה המועצה המקומית גדרה, בישיבתה מיום י"א באייר התשע"ב )3 במאי 202( את הדס פרנק לחברה בוועדת הערר. י"ג בסיוון התשע"ה )3 במאי 205( )חמ ה ( יואל גמליאל ראש המועצה המקומית גדרה בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת דובוליק בע"מ, ח"פ , והמבקשת: לימור גוטפריד, ע"י ב"כ עו"ד יצחק עוקשי, מרח' דרך הבנים 82, ת"ד 554, פרדס חנה-כרכור, נייד, פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.8.30 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. יצחק עוקשי, עו"ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת ל.ש. שרלוט בע"מ, ח"פ , והמבקשת: אורנה אמסלם, ע"י ב"כ עו"ד יצחק עוקשי, מרח' דרך הבנים 82, ת"ד 554, פרדס חנה-כרכור, נייד, פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.8.30 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. יצחק עוקשי, עו"ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו פש"ר בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת עידן מ.ש.צ - מיכון משרדי בע"מ, ח"פ, והמבקש: מרדכי שוחט, ע"י ב"כ עו"ד און תבור, מרח' היצירה 3 )בנין ש.א.פ(, רמת גן. נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.9.00 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. און תבור, עו"ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בחיפה פש"ר בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת אשכולות בנייה וניהול פרויקטים בע"מ, ח"פ , והמבקש: עו"ד אופיר דידי, בתוקף תפקידו כמפרק זמני של החברה, מרח' הבנקים 3, חיפה, טל' , פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.0.00 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 2.00, ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אופיר דידי, עו"ד המפרק הזמני 7976 ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

7 בבית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת צירוס בע"מ, ח"פ , והמבקשים: מוחמד קבהא ואח', ע"י ב"כ עו"ד עוקבה קבהא, ת"ד 202, עין אל סהלה נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.8.30 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. עוקבה קבהא, עו"ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי מרכז פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת נופר ב.ש תעשיות מתכת בע"מ, ח"פ, והמבקש: מיכאל קלבנוב, ע"י ב"כ עו"ד רואי נגריס ו/ או מרים פורת ו/או לילך לגזיאל ו/או חופית מדר, מדרך מנחם בגין 65, בית א.ש.ר.א, ת"ד 5273, תל אביב 6738, טל', פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.8.30 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 2.00 ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. רואי נגריס, עו"ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי מרכז פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת א.מ.י התקנות ושרות בע"מ )בהקפאת הליכים(, ח"פ , והמבקש: עו"ד אמיר פלמר - בתוקף תפקידו כמפרק זמני של החברה, מדרך בן גוריון )מגדל ב.ס.ר 2, קומה 25(, בני ברק,520 טל', פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום..205 בשעה.8.30 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אמיר פלמר, עו"ד המפרק הזמני בבית המשפט המחוזי מרכז פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת ראדום מערכות תעופה בע"מ )בפירוק זמני(, ח"פ , והמבקשים: המפרקים הזמניים של החברה: עו"ד אמיר פלמר, מדרך בן גוריון )מגדל ב.ס.ר 2, קומה 25(, בני ברק 520, טל' , פקס' , ועו"ד ירון אלכאוי, ממשרד גורניצקי ושות', עורכי דין, שד' רוטשילד 45, תל אביב, טל', פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.9.00 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

8 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. בבית המשפט המחוזי בנצרת ירון אלכאוי, עו"ד אמיר פלמר, עו"ד המפרקים הזמניים פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת אל.אר.אס. אורטו בע"מ, ח"פ, והמבקשת: חברת מיט"ג היי-טק ונצ'רס בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד דוד אמסלם, מרח' המייסדים 22/2, ת"ד 756, נהריה. נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.0.00 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 2.00 ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. דוד אמסלם, עו"ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בנצרת פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת מרווה בגליל מרכז בריאות )999( בע"מ, ח"פ , והמבקש: משה סורוקה, ע"י ב"כ עו"ד תומר אברהמי, רח' ברקוביץ 4, ת"ד 33, תל אביב נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.3.00 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום בשעה.2.00 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. תומר אברהמי, עו"ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בנצרת פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת נסים אבו סאלח בניה ופיתוח בע"מ, ח"פ , והמבקשים: באסם חואורה ואח', ע"י ב"כ עו"ד עוקבה קבהא, ת"ד 202, עין אל סהלה נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בנצרת לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום..205 בשעה.0.00 שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. עוקבה קבהא, עו"ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בבאר שבע פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת שחפ - )ג.י.( פתרונות מחשוב ואינטרנט בע"מ, ח"פ , והמבקש: שלמה אלבז, ע"י ב"כ עו"ד א' דגני, ממשרד דגני שפירא ושות', עורכי דין, רח' הלל יפה 23, חדרה נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה..00 שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה 6.00 ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. א' דגני, עו"ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בבאר שבע פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, ובעניין פירוק חברת דקל מחסני ערובה בע"מ, ח"פ , 7978 ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

9 והמבקשת: איי.איי. איתמר השקעות בע"מ, ע"י ב"כ עו"ד אורי סורוקר, מרח' ויצמן 4, תל אביב, טל' , פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה..00 שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אורי סורוקר, עו"ד בא כוח המבקשת הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה אמיון תוכנה בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יואל מנחם שטיין, מרח' שנקר 5, הרצליה 46733, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה יואל מנחם שטיין, עו"ד, מפרק אפטיב סולושנס בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מרב ניב גבע, אצל אפרתי, גלילי ושות', עורכי דין, רח' ויסוצקי 6, תל אביב, למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה מרב ניב גבע, עו"ד, מפרקת עדשה אינטרנט בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל מימון, מרח' נורית 4, עומר, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה אייל מימון, מפרק ליסינג )ה.ר.צ.ל.י.ה( השרון בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ערן גולן, מרח' הנחושת 6, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 4 ימים מיום פרסום הודעה ערן גולן, מפרק גרנדקום בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אייל רוטהייזר, מרח' הכשרת היישוב 9, ראשון לציון, טל' , למפרק ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

10 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה אייל רוטהייזר, מפרק דלקסן מחזור בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום.4.205, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אירנה רבינוביץ, מרח' גיבורי ישראל 7, נתניה, למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה אירנה רבינוביץ, עו"ד, מפרקת סאג אינטרטירייד בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלכסנדר בורוכוביץ', מרח' אורי צבי גרינברג /70, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה אלכסנדר בורוכוביץ', עו"ד, מפרק פלדמן פחמי אפריקה בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום.6.205, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלמה פלדמן, מרח' טרומן 8, רמת גן, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה שלמה פלדמן, מפרק סאן טים לגגות בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל בורובסקי, ממשרד שבלת ושות', רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה מיכל בורובסקי, עו"ד, מפרקת יו-אר אלבו )2003( בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון אלבו, מרח' יוסף שכטר 8, חיפה, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה אהרון אלבו, מפרק שבירו ניהול מרכז אגמים בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רונית שבירו, מרח' בן גוריון 2, רמת גן, למפרקת 7980 ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

11 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה רונית שבירו, עו"ד, מפרקת נטלי ידע טף בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום.7.205, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל פוקס-חנינה, מרח' רמז 25, גדרה, טל' , למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה מיכל פוקס-חנינה, עו"ד, מפרקת אנימוי אינטרנשיונל בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד בנימין אדר, מרח' קפלן 7, תל אביב 64734, טל' , למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה בנימין אדר, עו"ד, מפרק גמדא סחר בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ארן פלשקס, ממשרד ש' בירן ושות', עורכי דין, רח' ברקוביץ 4, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ארן פלשקס, עו"ד, מפרק קבוצת ידע תקשורת בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום.7.205, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את קרן אליעזר, אצל עו"ד פוריה גפן, רח' ביאליק, קרית אונו 55203, למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת תהנ"ל. קרן אליעזר, מפרקת ביט טו גו בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום.7.205, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכל צרפתי, מרח' לשם 7, פתח תקוה, למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה מיכל צרפתי, עו"ד, מפרקת שץ עיצובים בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעל שץ בן שימול, ת"ד 30, כפר יחזקאל , למפרקת ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

12 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה יעל שץ בן שימול, מפרקת קינטיס בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ג'ואנה לנדאו, מרח' ברק 9, תל אביב, למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ג'ואנה לנדאו, מפרקת קליפקיוב בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד עינב בורשטיין, מרח' דויד ילין 22, תל אביב, טל' , למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה עינב בורשטיין, עו"ד, מפרקת מנורן בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריימונד אליס, מקיבוץ הזורע 3658, טל' , למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ריימונד אליס, מפרק אופיקה סרצ' בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארנן הדס, מרח' היהלום 47, תל מונד, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ארנן הדס, מפרק מדיסל שרותי רפואה בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד איל נמיר, מרח' מנחם בגין 25, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה איל נמיר, עו"ד, מפרק חניבעל בניה והשקעות בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שולמית אברג'יל, מרח' כיכר נוימן, בית שמש, למפרקת 7982 ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

13 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 0 ימים מיום פרסום הודעה שולמית אברג'יל, עו"ד, מפרקת כפור חברה לשווק קרח בתל אביב וסביבותיה בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד צחי פלג, מרח' הנצי"ב 39, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה צחי פלג, עו"ד, מפרק אלבא בית יזמות בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב צייגר, מרח' ח'ורי 2, מגדל הנביאים, חיפה , טל' , למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה יעקב צייגר, עו"ד, מפרק אר קום ניהול חניונים בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן ישעיהו, אצל עו"ד רונן פריד, רח' המדע, רחובות 76703, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה אילן ישעיהו, מפרק קוסו איתן בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 6789, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה אודי דנהירש, עו"ד, מפרק פלג נציגויות מסחר שיווק ותעשיות 98 בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 6789, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה אודי דנהירש, עו"ד, מפרק פרודי לינק בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 6789, למפרק ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

14 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה אודי דנהירש, עו"ד, מפרק קייטרינג יערה בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אודי דנהירש, מרח' יגאל אלון 88, תל אביב 6789, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה אודי דנהירש, עו"ד, מפרק פייננסלוג'יק בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון משה כרמל, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק, לידי עו"ד גיל סומך, רח' תובל 5, תל אביב. אלון משה כרמל, מפרק דליות דליה בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זקי דיאב, מרח' קרמניצקי 4, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה זקי דיאב, עו"ד, מפרק אול סטאר קייטנות ספורט בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד זקי דיאב, מרח' קרמניצקי 4, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה זקי דיאב, עו"ד, מפרק אבי נאמן ניהול )2003( בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי נאמן, מרח' הדר 2, הרצליה, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה אבי נאמן, עו"ד, מפרק מרכז קאסם לספורט בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עאמר עומר, ת"ד 307, כפר קאסם, למפרק 7984 ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

15 תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה עאמר עומר, מפרק ב י מ שיווק ופיתוח עסקי בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מייק, מת"ד 5805, הרצליה 4657, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה טל מייק, עו"ד, מפרק א. א.אגם שירותי ניקיון בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון אלון, מרח' התקשורת 7, אשדוד, טל' , למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה שמעון אלון, עו"ד, מפרק נוירוקיפר טכנולוגיות בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד יעקב אלעד, יועץ משפטי של טרגטק מרכז יזמות, רח' הגביש 4 א, נתניה, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה יעקב אלעד, עו"ד, מפרק גיא, יהב, אודם, גנזבורג ושות' חברת רואי חשבון )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו"ח יהב ציון, מרח' דרך מנחם בגין 74, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה יהב ציון, רו"ח, מפרק נתיב מלב אל לב )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה לידר, מרח' ריינס 4, רעננה, למפרקת תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 7 ימים מיום פרסום הודעה גילה לידר, מפרקת ארט אבטו בע"מ )ח"פ ( ת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דפנה מנגד, מרח' דולפין 0, בת ים, למפרקת ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

16 יורוונצ'ורס בע"מ )ח"פ ( תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה דפנה מנגד, עו"ד, מפרקת ש.י.ר.א. מאור א.מרכז בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי יוסיפוב, מרח' האלה 3/3, טירת הכרמל, טל' , למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה גדי יוסיפוב, עו"ד, מפרק שרגנהיים בע"מ )ח"פ ( ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שי ליזרוביץ, מרח' משה לוי, ראשון לציון, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה שי ליזרוביץ, עו"ד, מפרק גלובאל דיינמיק עסקים בע"מ )ח"פ ( הודעה על כינוס אסיפת נושים נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 )ב( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל תתכנס ביום , בשעה.00, בחדר הישיבות, משרדי שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב. על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק לחברה מטעם הנושים. ריצ'רד רוברטס, עו"ד בא כוח החברה הודעה על כינוס אסיפת נושים נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי אסיפת נושים של החברה הנ"ל תתכנס ביום.0.205, בשעה 0.00, בחדר הישיבות, משרדי שבלת ושות', רח' ברקוביץ 4, תל אביב. על סדר היום: פירוק מרצון של החברה ובחירת מפרק לחברה מטעם הנושים. ריצ'רד רוברטס, עו"ד בא כוח החברה ראשן 99 בע"מ )ח"פ ( הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983 )להלן - פקודת החברות(, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום , התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי נושים לפי סעיף 323 לפקודת החברות, ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב, למפרק היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום , אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, מונה עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית הנ"ל, מכוח סעיף 325 )ב( לפקודת החברות. תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ריצ'רד רוברטס, מפרק הנדון תעשיות בע"מ )ח"פ ( הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983 )להלן - פקודת החברות(, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום , התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי נושים לפי סעיף 323 לפקודת החברות, ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב, למפרק 7986 ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

17 היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום , אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, מונה עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית הנ"ל, מכוח סעיף 325 )ב( לפקודת החברות. תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ריצ'רד רוברטס, מפרק טי סי פי ווי בע"מ )ח"פ ( הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983 )להלן - פקודת החברות(, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום , התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי נושים לפי סעיף 323 לפקודת החברות, ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב, למפרק היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום , אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, מונה עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית הנ"ל, מכוח סעיף 325 )ב( לפקודת החברות. תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ריצ'רד רוברטס, מפרק ארמון חמרי בנין בע"מ )ח"פ ( הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983 )להלן - פקודת החברות(, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום , התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי נושים לפי סעיף 323 לפקודת החברות, ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב, למפרק היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום , אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, מונה עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית הנ"ל, מכוח סעיף 325 )ב( לפקודת החברות. תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ריצ'רד רוברטס, מפרק סי איץ' אס מדיקל מסקס בע"מ )ח"פ ( הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983 )להלן - פקודת החברות(, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום , התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי נושים לפי סעיף 323 לפקודת החברות, ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב, למפרק היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום , אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, מונה עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית הנ"ל, מכוח סעיף 325 )ב( לפקודת החברות. תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ריצ'רד רוברטס, מפרק ולנטינו מילנו בע"מ )ח"פ ( הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983 )להלן - פקודת החברות(, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום , התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי נושים לפי סעיף 323 לפקודת החברות, ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב, למפרק היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום , אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, מונה עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית הנ"ל, מכוח סעיף 325 )ב( לפקודת החברות. תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

18 ריצ'רד רוברטס, מפרק ספדוק בע"מ )ח"פ ( הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 32 )א( לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983 )להלן - פקודת החברות(, כי באסיפה כללית של החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום , התקבלה החלטה מיוחדת לפרק את החברה מרצון על ידי נושים לפי סעיף 323 לפקודת החברות, ולמנות את עו"ד ריצ'רד רוברטס, מרח' ברקוביץ 4, מגדל המוזאון, תל אביב, למפרק היות שבאסיפת נושים של החברה שהתקיימה ביום , אשר על סדר יומה פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק מטעם הנושים, לא הופיע אף נושה אחד של החברה, מונה עו"ד רוברטס למפרק החברה לפי החלטת האסיפה הכללית הנ"ל, מכוח סעיף 325 )ב( לפקודת החברות. תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה ריצ'רד רוברטס, מפרק העמותה לקידום חינוך ציוני בחולית )ע"ר ( הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש"ם- 980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את עו"ד טל שפרנט, מרח' קרליבך, תל אביב- יפו, טל' , נייד , למפרק העמותה. כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה טל שפרנט, עו"ד, מפרק פורום הנוער הישראלי - אשדוד )ע"ר ( הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש"ם- 980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את עו"ד שבי מיכאלי, מרח' השלושה 2, קומה 25, תל אביב, למפרק העמותה. כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 2 ימים מיום פרסום הודעה שבי מיכאלי, עו"ד, מפרק נכסי יעקב ורחל בע"מ )ח"פ ( הודעה על ביטול פירוק מרצון וביטול מינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה כללית של בעלי המניות של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה במניין חוקי להפסיק את הליכי פירוק החברה מרצון ולהסיר את מינויו של המפרק. ליאון גולדברג, מפרק נכסי תנובה בע"מ )ח"פ ( הודעה על החלפת מפרק נמסרת בזה הודעה כי באסיפת בעלי המניות של החברה הנ"ל מיום , הוחלט למנות את עו"ד אריאל שחר, אצל עו"ד ש. פרידמן ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה, במקומו של עו"ד גיל הרמן, אשר שימש כמפרק החברה עד מועד קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל. אריאל שחר, עו"ד, מפרק סנפרוסט פיתוח ושיווק בע"מ )ח"פ ( הודעה על החלפת מפרק נמסרת בזה הודעה כי באסיפת בעלי המניות של החברה הנ"ל מיום , הוחלט למנות את עו"ד אריאל שחר, אצל עו"ד ש. פרידמן ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה, במקומו של עו"ד גיל הרמן, אשר שימש כמפרק החברה עד מועד קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל. אריאל שחר, עו"ד, מפרק ס.ב.ק. סנפרוסט בתי קרור בע"מ )ח"פ ( הודעה על החלפת מפרק נמסרת בזה הודעה כי באסיפת בעלי המניות של החברה הנ"ל מיום , הוחלט למנות את עו"ד אריאל שחר, אצל עו"ד ש. פרידמן ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב, למפרק החברה, 7988 ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

19 במקומו של עו"ד גיל הרמן, אשר שימש כמפרק החברה עד מועד קבלת החלטת בעלי המניות הנ"ל. אריאל שחר, עו"ד, מפרק סאטורן השקעות ומימון )997( בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר החלפת מפרק ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 332 לפקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 983, כי באסיפה הכללית של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום , התקבלה החלטה להחליף את המפרק שלומי עקירב, מרח' יאיר שטרן 36, קרית אונו, ולמנות במקומו את עו"ד אהוד שניידר, מרח' ראול ולנברג 2, רמת החייל, תל אביב, למפרק תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה אהוד שניידר, עו"ד, מפרק קדם אבוקדו גל )ש"מ ( הודעה בדבר שינויים בשותפות נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 60 לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה- 975, כי - )( השותף המוגבל קדם הדרים בע"מ, ח"פ , מרח' רוטשילד 2, נס ציונה , העבירה ביום.6.205, לשותף המוגבל מיטבל אבוקדו, ש"מ , ת"ד 90000, ראש פינה 200, את חלקה בשותפות )המבטא 49.5% מהשותפות(, סך ההשקעה ש"ח; )2( השותף המוגבל קדם הדרים בע"מ, ח"פ , מרח' רוטשילד 2, נס ציונה , חדל להיות שותף בשותפות. נופר רוז-דוד, עו"ד באת כוח השותפות ש.ד.א. תבלינים קיבוץ שדה אליהו )ש"מ ( הודעה בדבר שינויים בפרטי השותפות נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף 60 לפקודת השותפויות ]נוסח חדש[, התשל"ה- 975, כי ביום..203, השותף המוגבל ביו בי מערכות ביולוגיות, ש"מ , העביר בלא תמורה את מלוא חלקו כשותף מוגבל בשותפות לשותף המוגבל, שדה אליהו חקלאות אגודה שיתופית חקלאית בע"מ, מס' אגודה אבידן רם, עו"ד בא כוח השותפות הודעה על חלוקת דיבידנד ראשון וסופי בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 50/09 שם החייבת: המנוחה חנה רפאלי. שם המנהל המיוחד: עו"ד רמי קוגן. ניתנת בזה הודעה, על ידי המנהל המיוחד לנכסי החייבת, בדבר חלוקת דיבידנד ראשון וסופי לכל נושי החייבת שהגישו תביעות חוב במועד ושתביעותיהם אושרו. סוג הדיבידנד ושיעורו: נושה בדין קדימה - 00%. נושה בדין רגיל %. הדיבידנד יחולק בחלוף 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו ובכפוף לכל דין. לאחר חלוקת הדיבידנד לא תהיה לכל נושה של החייבת זכות לקבלת דיבידנד או סכומי כסף כלשהם מהחייבת ו/או מבעל התפקיד במסגרת תיק פשיטת הרגל או בכלל. רמי קוגן, עו"ד, מנהל מיוחד הודעה על חלוקת דיבידנד בבית המשפט המחוזי בתל אביב, בתיק פש"ר 2299/07 שם החייב: אליאס בליכי )בליקי(. שם הנאמן ומענו: עו"ד מיכאל רוהר, מרח' אחד העם 9, ת"ד 2934, תל אביב סוג הדיבידנד: נושים רגילים. אחוז הדיבידנד: כ 25% )לפי הסדרים פרטניים עם הנושים(. מיכאל רוהר, עו"ד, נאמן הודעה על תשלום דיבידנד סופי בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר שם החייבת: ילנה ז'יטניקוב. שם הנאמנת ומענה: עו"ד שרית בוטנסקי בר רבי, ת"ד 86, נצרת עילית 708. סוג הדיבידנד: נושים רגילים. אחוז הדיבידנד: 9.6% מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמנת. שרית בוטנסקי בר רבי, עו"ד, נאמנת הודעה על תשלום דיבידנד סופי בבית המשפט המחוזי בחיפה, בתיק פש"ר שם החייב: ניקולאי ז'יטניקוב. שם הנאמנת ומענה: עו"ד שרית בוטנסקי בר רבי, ת"ד 86, נצרת עילית 708. סוג הדיבידנד: נושים רגילים. אחוז הדיבידנד: 5.9% מתביעות החוב שאושרו על ידי הנאמנת. שרית בוטנסקי בר רבי, עו"ד, נאמנת ילקוט הפרסומים 7093, כ"ח באב התשע"ה,

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ג בכסלו התשע"ד בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( הודעה על מינוי פסי

רשומות ילקוט הפרסומים כג בכסלו התשעד בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( הודעה על מינוי פסי רשומות ילקוט הפרסומים כ"ג בכסלו התשע"ד 26 6704 בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(... 1694 הודעה על מינוי פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול בחולי נפש... 1694 אכרזות

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

7936.indd

7936.indd רשומות ילקוט הפרסומים כ"ו באלול התשע"ח 6 7936 בספטמבר 2018 עמוד הודעות בדבר קביעת תקנים.................................................................. 11448 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט......................................................

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי

רשומות ילקוט הפרסומים טו באב התשעג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג 22 6632 ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה... 6944 הודעה בדבר צורך במינוי דיינים... 6944 מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

קרא עוד

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר משחה המילניום ה - 5 הבינלאומי תאריך הדפסה 8//0 6/ - 8//0 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 4: דף / 5 בינלאומי קבוצתי שנת לידה שם פרטי שם משפחה 0 06:7. 00:.70 74 05:45.5 00:.7 5:8.6 A מכבי חיפה 5 996

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ט בטבת התשע"ט בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפ

רשומות ילקוט הפרסומים יט בטבת התשעט בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפ רשומות ילקוט הפרסומים י"ט בטבת התשע"ט 27 8055 בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסק באמצעי הצפנה(... 4644

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות 50 מ' חזה בוגרות 00:30.65 00:33.05 00:33.58 00:34.05 00:34.85 00:37.38

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשעג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשעג רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג 15 7210 בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג- 2013...................................... 592 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

רשומות ילקוט הפרסומים כד בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד 22 6822 ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים... 6238 מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(...

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח 30. 3504 בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים... 361 הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים,.... 358 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריה לשבת

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה במאי 1995 עמוד הודעה על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 339

רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה במאי 1995 עמוד הודעה על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 339 רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה 25 4307 במאי 1995 עמוד על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 3390 על הסמכת מפקחי רחצת 3390 הורעה על ביטול מינוי הפקחים לפי

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

אבן וסיד שגב מאי 2013

אבן וסיד שגב מאי 2013 מסמך מבוקר: 19.01 גרסה: 01 תאריך עדכון: 29.4.12 תוצאות בדיקות איכות אוויר סביבתי אבק מרחף ואבק שוקע אבן וסיד מחצבת מאי 201 1/8 א.ש. שרותי מחקר בע"מ ת.ד. 285 מושב גבעת יערים web: www.samplingair.co.il 90970

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב

רשומות ילקוט הפרסומים יח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה 3 7086 באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד... 7720 הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם... 7721

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הו

תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשעז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' בתאריך :11/08/2015 כובאב תשעהשעה 13:00 - ראש המועצה יור הו תאריך: 05/04/2017 ת. עברי: ט' בappleיסן תשע"ז appleכחו: פרוטוקול רשות רישוי מס' 20150013 בתאריך :11/08/2015 כ"ובאב תשע"השעה 13:00 - ראש המועצה יו"ר הוועדה רביבי עודד חברים: - מהappleדס המועצה בן-אלישע

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד