7936.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "7936.indd"

תמליל

1 רשומות ילקוט הפרסומים כ"ו באלול התשע"ח בספטמבר 2018 עמוד הודעות בדבר קביעת תקנים בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעות מאת הציבור

2 הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי"ג בהתאם לסעיף 6 )ב( לחוק התקנים, התשי"ג- 1953, 1 אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6 )א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת"י 4007 חלק - 2 מיטות קומתיים ומיטות גבוהות: שיטות בדיקה, ממאי 2018, בא במקום המהדורה מפברואר 2014; ת"י בשר עוף )תרנגול הבית( - עופות שלמים וחלקיהם, ממאי 2018; ת"י חלק - 7 התקני ציפה אישיים: חומרים ורכיבים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, ממאי 2018; ת"י חלק - 8 התקני ציפה אישיים: אבזרים - דרישות בטיחות ושיטות בדיקה, ממאי 2018; ת"י חלק - 9 התקני ציפה אישיים: שיטות בדיקה, ממאי ;2018 ת"י ניהול נכסים - סקירה כללית, עקרונות ומונחים, ממאי 2018; ת"י ניהול נכסים - מערכות ניהול - דרישות, ממאי ;2018 ת"י ניהול נכסים - מערכות ניהול - קווים מנחים ליישום התקן הישראלי ת"י 55001, ממאי 2018; ת"י חלק - 1 ביצועי מנורות: דרישות כלליות, ממאי 2018, בא במקום ת"י 5288 מדצמבר 2002, וגיליונות התיקון מאפריל 2013 ומדצמבר ט"ו באייר התשע"ח )30 באפריל 2018( )חמ ה 1 ( אילן כרמית ממלא מקום המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי 1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22. הודעה בדבר קביעת תקנים לפי חוק התקנים, התשי"ג בהתאם לסעיף 6 )ב( לחוק התקנים, התשי"ג- 1953, 1 אני מודיע, כי מכון התקנים הישראלי קבע, בתוקף סמכויותיו לפי סעיף 6 )א( לחוק האמור את התקנים הישראליים שלהלן: ת"י מכשירי בישול לשימוש מסחרי מכשירים הצורכים גפ"ם )גז פחמימני מעובה( ומכשירים הצורכים גפ"ם וחשמל - דרישות בטיחות, מיולי 2018 בא במקום המהדורה מדצמבר 2003; ת"י 5356 חלק - 1 מערכות כיבוי אש: כיבוי אש בכימיקלים יבשים, מיולי 2018 בא במקום המהדורה מדצמבר 2011; ת"י 5826 חלק - 12 מנהור: מנהרות לתחבורה - תכן מבנים - מערכות ניקוז, מיולי 2018; ת"י 1258 חלק - 7 ביגוד מגן: ביגוד להגנה מפני חום ולהבה - דרישות ביצועים מינימליות מיולי 2018 בא במקום המהדורה מפברואר 2015; 1 ס"ח התשי"ג, עמ' 30; התשל"א, עמ' 22. ת"י מיתקני חימום חשמלי תעשייתיים שיטות בדיקה לתנורי תעלה השראיים ולתנורי כור )כבשנים( השראיים, מיולי 2018; ת"י 4570 חלק - 1 מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מפוחים, מיולי 2018 בא במקום המהדורה מספטמבר 2011; ת"י 4570 חלק - 2 מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: שסתומים, מיולי 2018 בא במקום המהדורה מספטמבר 2011; ת"י 4570 חלק - 3 מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מסננים, מיולי 2018, בא במקום המהדורה מספטמבר 2011; ת"י 4570 חלק - 4 מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות בעלות מסנן יחיד - תכן, התקנה ותחזוקה, מיולי 2018, בא במקום המהדורה מספטמבר 2011; ת"י 4570 חלק - 5 מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים ובמרחבים מוגנים: מערכות המורכבות מסוללות מסננים - תכן, התקנה ותחזוקה, מיולי 2018, בא במקום המהדורה מנובמבר י"ט באב התשע"ח )31 ביולי 2018( )חמ ה 1 ( אילן כרמית ממלא מקום המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 1983, ובעניין פירוק חברת עואד - גז פרו גז בע"מ, ח"פ, והמבקשת: עולא אבו רומחין, ע"י ב"כ עו"ד וג'די אבו היג'א, רישיון מס' 32166, ת"ד 422, טמרה 30811, טל' , פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.9.40 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. וג'די אבו היג'א, עו"ד בא כוח המבקשת ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

3 הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן ניו לינאו סינמה ישראל )ניהול( בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית תתכנס ביום , בשעה 16.00, במשרדי החברה, מתחם סינמה סיטי גלילות, צומת גלילות, רמת השרון, לשם הגשת דוח אבי אדרי, מפרק רפי שאול - ניהול ייעוץ ויזמות עיסקית בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית הנ"ל תתכנס ביום , בשעה 12.00, אצל המפרק, קיבוץ רביבים, דאר נע חלוצה 1, מיקוד , לשם הגשת דוח רפי שאול, מפרק פינסקי 7 א בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבינעם זלמנוביץ, מרח' עובדיה 15, חיפה, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/12/2018, בבית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 1983, ובעניין פירוק חברת ה.ר.ס השקעות בע"מ, ח"פ, והמבקש: סובחי דיאב, ע"י ב"כ עו"ד וג'די אבו היג'א, רישיון מס' 32166, ת"ד 422, טמרה 30811, טל' , פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.9.45 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. וג'די אבו היג'א, עו"ד בא כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בחיפה פר"ק בעניין פקודת החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 1983, ובעניין פירוק חברת ים עיצובים ובנייה בע"מ, ח"פ, והמבקש: אחמד אבו הלהיג'א, ע"י ב"כ עו"ד וג'די אבו היג'א, רישיון מס' 32166, ת"ד 422, טמרה 30811, טל' , פקס' נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. וג'די אבו היג'א, עו"ד בא כוח המבקש ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

4 אבינעם זלמנוביץ, מפרק ק.ב.ל. אבטחה בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מיכאל קופרשטיין, מרח' לסקוב חיים 37, חולון, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/10/2018, סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות מיכאל קופרשטיין, מפרק רימקס פוראבר בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 17/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני ניראון, מרח' זבולון המר 8, גבעת שמואל, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/10/2018, סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות דני ניראון, מפרק אופק מסע בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רפאל נוי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח רפאל נוי, מפרק די.אנ.ג'י החזקות בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ילנה לבייב, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ילנה לבייב, מפרקת ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

5 י.ס ספרקט בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף סולטן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח יוסף סולטן, מפרק ליגל אלקטרוניקה בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גילה בן לוי, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות גילה בן לוי, מפרקת דטה מיינד בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים זוארס, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח חיים זוארס, מפרק דראגון זיקוקים בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף סולטן, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח יוסף סולטן, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

6 מ.א.י שיתוף וניהול בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 27/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון ווקנין, מרח' הרצל 17, אשקלון 78100, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 11/11/2018, שמעון ווקנין, עו"ד, מפרק בובימה בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד אהרון פרנק, מרח' דבורה הנביאה 119, תל אביב-יפו, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/10/2018, דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק שגיב סחר )אופיסנט( בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דוד אהרון פרנק, מרח' דבורה הנביאה 119, תל אביב-יפו, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/10/2018, דוד אהרון פרנק, עו"ד, מפרק אבי כהן הלוואות בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אבי כהן, מרח' כנף 17, ראשון לציון, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 15/10/2018, אבי כהן, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

7 מ.ג'זל ושיפוצים בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 21/06/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חוסאם סולימאן, מרח' דייר חנא 1935, דייר חנא , למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/10/2018, בשעה 10:00, אצל עו"ד חלו עלי מרוא, רח' עראבה 213, עראבה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות חוסאם סולימאן, מפרק סמורן יזמות בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 31/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור ארדיטי, מרח' סמ היסמין 16, רמת השרון, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/10/2018, בשעה 9:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ליאור ארדיטי, מפרק סמורן ליסינג בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 31/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור ארדיטי, מרח' סמ היסמין 16, רמת השרון, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/10/2018, בשעה 9:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ליאור ארדיטי, מפרק ש.ח.ר יצוג ושיווק מעצבי אופנה בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 31/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רמי שרון, מרח' הכינור 2, ראשון לציון, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 16/10/2018, בשעה 9:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רמי שרון, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

8 מתנה חסידית בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ישראל שלמה יהודה, מרח' יוספטל 169, צפת, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 01/01/2019, בשעה 20:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח ישראל שלמה יהודה, מפרק ארד אופקים )א.ד.נ( בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל רז, מרח' מורן 11, כפר ורדים, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/10/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה רחל רז, מפרקת ח.ק.ר שקד הנדסה וניהול בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום שקד, מרח' יפה נוף 29, צפת, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 19/10/2018, בשעה 12:00, אצל גאנם סעד אל דין, רח' ירושלים 92, צפת, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות שלום שקד, מפרק יוסף ניג'ם בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף ניג'ם, מג'ש )גוש חלב(, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 17/10/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח יוסף ניג'ם, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

9 לוקל פורנר בע''מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 03/09/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד לירז גונן אללוף, מרח' מניה שוחט 23, אזור, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 18/10/2018, בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה לירז גונן אללוף, עו"ד, מפרקת בר עבודות חשמל בניין ותעשייה בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זיוית זיו אלון, מרח' המדע 8, רחובות, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות זיוית זיו אלון, מפרקת יון - על בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק זאב גינסברג, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 04/11/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח יצחק זאב גינסברג, מפרק בניטה יעוץ עסקי בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בניטה לנדר, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 30/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח בניטה לנדר, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

10 חיים שרגא ניהול אישי בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 29/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חיים שרגא, מרח' המדע 8, רחובות, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 29/10/2018, בשעה 12:00, אצל עו"ד רונן פריד, בכתובת הנ"ל, לשםהגשת דוח חיים שרגא, מפרק הד פז סחר שווק והשקעות בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גדעון אבידור, מרח' הדס 30, יבנה, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/12/2018, בשעה 13:00, אצל רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב- יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות גדעון אבידור, מפרק טקטיקוס בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 20/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את זהר נח אלחנני, מרח' רמות נפתלי 7, תל אביב-יפו, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/12/2018, בשעה 13:00, אצל רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב- יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות זהר נח אלחנני, מפרק אי איי אס מדיה בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 22/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את נועם חי יסקי, מרח' הורדים 20, בית יצחק-שער חפר, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/12/2018, בשעה 13:00, אצל רון הדר, רח' מונטיפיורי 46, תל אביב- יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות נועם חי יסקי, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

11 ב.ה. אברהמי בוני הארץ בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שמואל אברהמי, מרח' כנפי נשרים 15, ירושלים , למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 20/12/2018, בשעה 10:30, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח שמואל אברהמי, עו"ד, מפרק אופיר סטרשנוב משרד עורכי דין )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16/11/2016, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אופיר סטרשנוב, מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/10/2018, סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות אופיר סטרשנוב, מפרק מיכאל מ.ד. ניהול נכסים בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 03/09/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד דני ויצלבסקי, מרח' התע''ש 20, כפר סבא, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 24/10/2018, דני ויצלבסקי, עו"ד, מפרק אלי - החברה לעזרה ראשונה בישראל בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 28/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו אילן בכור, מרח' יוסף גדיש 22, עכו, למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 31/01/2019, בשעה 16:00, אצל עו"ד שגיא אביר, רח' ויצמן 4, תל אביב- יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות אליהו אילן בכור, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

12 אי.בי. אי. פתרונות שיווק בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 13/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלי גרשט, מרח' בר כוכבא 23, בני ברק, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 14/11/2018, בשעה 11:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה שלי גרשט, עו"ד, מפרקת יישום ח.מ.? יעוץ, שיטות ומחשוב בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 03/09/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנה מורה, מרח' יאיר 9, רעננה, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/10/2018, בשעה 09:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה חנה מורה, מפרקת י.י. גטנו בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אריאל נסים, מרח' בית הדפוס 12, ירושלים , למפרק החברה. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 21/10/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח אריאל נסים, עו"ד, מפרק עמית ומור שירותי בנייה בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 21/06/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ריקי גאן, מרח' בר כוכבא 55, תל אביב-יפו, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ריקי גאן, מפרקת ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

13 יונהדן 12 )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 03/05/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד חנה ברכץ, מרח' הצפירה 8, ירושלים, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום 22/10/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה חנה ברכץ, עו"ד, מפרקת מיזקיז בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלומי מיזלס, מרח' וילנסקי משה 47, תל אביב-יפו, למפרק החברה. שלומי מיזלס, מפרק מיניטיקה בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אסף בן אשר, מרח' למרחב 8, רמת השרון, למפרק החברה. אסף בן אשר, מפרק א.י. שרייבר אחזקות והידראוליקה בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם שרייבר, מרח' הרב נסים יצחק 45, אשקלון, למפרק החברה. יורם שרייבר, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

14 פוד טסט ישראל בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני דר, מרח' נאות גולף 320, קיסריה, למפרק החברה. דני דר, מפרק פרלין מתנות ושוקולה בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את צופיה בן יצחק, מרח' אלופי צה''ל 35, חולון, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה צופיה בן יצחק, מפרקת ד. בנאים חברה לעבודות בינוי בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את דני ניראון, מרח' זבולון המר 8, גבעת שמואל, למפרק החברה. דני ניראון, מפרק י. שרייבר שינוע ופיתוח בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 12/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יורם שרייבר, מרח' הרב נסים יצחק 45, אשקלון, למפרק החברה. יורם שרייבר, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

15 ע.א. אמירים בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עלי אבו איסמעיל, מרח' משהד 21, משהד, למפרק החברה. עלי אבו איסמעיל, מפרק אדדי יזמות בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אודי אדדי, משפיים, למפרק החברה. אודי אדדי, מפרק ליפון בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ברוך יחזקאל, מרח' סוקולוב 36, חולון, למפרק החברה. ברוך יחזקאל, מפרק טופ סיילס מכירות בדרך לפסגה בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית בן שלמה, מרח' דרך המשי 10, גני תקווה, למפרק החברה. עמית בן שלמה, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

16 מצלמים פ.ר. בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון פרי, מרח' שד' בן צבי 6, נתניה, למפרק החברה. רון פרי, מפרק קאנטרי - גן 2009 בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את רון פרי, מרח' שד' בן צבי 6, נתניה, למפרק החברה. רון פרי, מפרק סטריטקאר ווב-קומרס בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סלווין פיינבלום, מרח' בר אילן 36, רעננה, למפרק החברה. סלווין פיינבלום, מפרק א.ש. חי שירותים פיננסיים בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלון עשור, מרח' יהודה הלוי 13, אשקלון, למפרק החברה. אלון עשור, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

17 זגור חברה ליצוא יבוא שיווק ושרות בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק זגורסקי, מרח' בבלי 45, תל אביב-יפו, למפרק החברה. יצחק זגורסקי, מפרק קייטרינג זוהר בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את בנימין זוהר, מרח' הרצל 30, קדימה-צורן, למפרק החברה. בנימין זוהר, מפרק עד עולם הפקות ויזמות בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עדי גילינסקי, מרח' תבואות שמש 1, קדומים, למפרק החברה. עדי גילינסקי, מפרק שובל הירק בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יניב שאתי, מרח' אינשטיין 7, רמת גן, למפרק החברה. יניב שאתי, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

18 וימר גולדשמיד ישראל בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 16/08/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את שלום דב בר גולדשמיט, מרח' הסיבים 46, פתח תקווה, למפרק החברה. שלום דב בר גולדשמיט, מפרק וילה נונה יזמות עסקית בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי בוכניק, מרח' אלה 10, פרדס חנה-כרכור, למפרק החברה. אלי בוכניק, מפרק עדן ס. שיווק פתרונות ניהול בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 26/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את איריס סלמן, מרח' ההגנה 26, זכרון יעקב, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה איריס סלמן, מפרקת אטואל טרייד בע"מ )ח"פ ( ת והודעה על כינוס החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סופיה סובוטניק, מרח' סנהדרין 3, רמת גן, למפרקת החברה. זו, לכתובת המפרקת הנ"ל. בשעה 10:00, אצל המפרקת, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה סופיה סובוטניק, מפרקת ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

19 א.ל.י. כץ בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 19/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליעזר כץ, מרח' האלון 15, כפר טרומן, למפרק החברה. אליעזר כץ, מפרק איי.סי.פי.איי - ייעוץ בינלאומי פרוייקטים ויזמו )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 26/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עודד כספי, מרח' התאנה 27, זכרון יעקב, למפרק החברה. עודד כספי, מפרק דוודים וצינורות 1002 בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 26/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אליהו שטרן, מרח' אחים יטקובסקי 31, פתח תקווה, למפרק החברה. אליהו שטרן, מפרק בית היין והשוקולד ח.י. בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 26/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את יעקב חליבה, מרח' ברנע דב 13, באר שבע, למפרק החברה. יעקב חליבה, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

20 שובל ירון מחשבים בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 26/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ירון מעין, מרח' אברמסון שרגא 2, באר שבע, למפרק החברה. ירון מעין, מפרק טוליו מוטורס בע"מ )ח"פ ( החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום 23/07/2018, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ארז בוכניק, מרח' ספיר יוסף 1, רמת גן, למפרק החברה. סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ארז בוכניק, מפרק 9 רן ישראל ב"עמ )ח"פ ( החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/08/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אהרון יוסף בקשט, מרח' התשעים ושלוש 11, פתח תקווה, למפרק החברה. אהרון יוסף בקשט, מפרק סניג'ט - שרותים בטכנולוגית מים בע"מ )ח"פ ( החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אברהם בן יעקב, מרח' ה' באייר 18, תל אביב-יפו, למפרק החברה. אברהם בן יעקב, עו"ד, מפרק תרשיש אביזרי אופנה בע"מ )ח"פ ( החברות ]נוסח חדש[, התשמ"ג- 1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/08/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר ארליך, מרח' דרך היסמין 159, בית נחמיה , למפרק החברה. ניר ארליך, עו"ד, מפרק פוקוס מועדון כושר ובריאות בע"מ )ח"פ ( א ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

21 מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/08/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אופק יעקב בלאיש, מרח' נח''ל 1, אשקלון, למפרק החברה. אופק יעקב בלאיש, עו"ד, מפרק סילבר ניהול השקעות בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את סרג'יו מרצ'יאן וויינשטיין, מרח' שמעון בן צבי 39, גבעתיים, למפרק החברה. סרג'יו מרצ'יאן וויינשטיין, מפרק נכסי מהנדסים )ע.א.א( בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עוגן דרוקרמן, מרח' ז'ורס 4, חיפה, למפרק החברה. עוגן דרוקרמן, מפרק שופיפל בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 10/05/2017, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד שחר אגמון, מרח' יבנה 31, תל אביב-יפו, למפרק החברה. שחר אגמון, עו"ד, מפרק ליב-עץ בינלאומי בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את איליה מרצ'בסקי, מרח' הגליל 7, כפר סבא, למפרק החברה. איליה מרצ'בסקי, מפרק פרונטו טכנולוגיות בע"מ )ח"פ ( ת א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/08/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורוניקה ראובני, מרח' היצירה 3, רמת גן, למפרקת החברה. הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת גאמידה ג'ן - שיווק )1979( בע"מ )ח"פ ( ת א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 28/08/2018, ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

22 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ורוניקה ראובני, מרח' היצירה 3, רמת גן, למפרקת החברה. הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת ג.ד. נידן בקרה וניהול בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דן שטראוס, מרח' יקינתון 75, חיפה, למפרק החברה. דן שטראוס, מפרק אלקטרוזיק עבודות חשמל )1993( בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 15/07/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אלי נקר, מרח' עמל 48, רעננה, למפרק החברה. אלי נקר, עו"ד, מפרק אשקלוני - תובל ייזום ובנייה בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 02/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניר קריטי, מרח' שד' שאול המלך 8, תל אביב-יפו, למפרק החברה. ניר קריטי, עו"ד, מפרק אי-בוק )ישראל( בע"מ )ח"פ ( ת א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 19/08/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ליאת עסקרי, מרח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, למפרקת החברה. הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. ליאת עסקרי, עו"ד, מפרקת א.א. שרותים - שיקום נזקי שריפות בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 04/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את נמרוד ורד, מרח' שד' העם הצרפתי 27, רמת גן, למפרק החברה. נמרוד ורד, מפרק מטהדאטה בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/09/2018, ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

23 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מיכאל סידני פרתם, מרח' רמב''ן 19, ירושלים , למפרק החברה. מיכאל סידני פרתם, עו"ד, מפרק א.פ - עתיד שותפויות בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 03/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אבי בילוי, מרח' יוני נתניהו 5, פתח תקווה, למפרק החברה. אבי בילוי, עו"ד, מפרק בית הספר לתבונה בע"מ )ח"פ ( ת א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד נופר קורן אלוש, מרח' שדרות רוטשילד 11, תל אביב-יפו, למפרקת החברה. הודעה זו, למען המפרקת הנ"ל. נופר קורן אלוש, עו"ד, מפרקת קלדן חברה לנאמנות בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד רביב צפרוני, מרח' אריאל שרון 4, גבעתיים, למפרק החברה. רביב צפרוני, עו"ד, מפרק מוסך שיא שלמה בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גדי יוסיפוב, מרח' שד' ההסתדרות 176, חיפה, למפרק החברה. גדי יוסיפוב, עו"ד, מפרק דיביסופיק )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 05/09/2018, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ירון סובול, מרח' ברקוביץ' 4, תל אביב-יפו, למפרק החברה. ירון סובול, עו"ד, מפרק מ.א. אלנור לשיווק ומסחר בע"מ )ח"פ ( א מן המניין של החברה הנ"ל, שהתכנסה ביום 27/07/2018, ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

24 התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנואר חוגיראת, מביר אל מכסור 1, למפרק החברה. אנואר חוגיראת, מפרק משה שוב שרותים משפטיים )ח"פ ( תתכנס ביום 14/10/2018, בשעה 10:00, במשרד עו"ד שוב ושות', רח' ויצמן 2, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות צבי שוב, מפרק ואליום קפיטל אליאנס בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 18/10/2018, בשעה 12:00, במשרד עורכי דין וייס פורת, רח' יחזקאל קויפמן 12, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה. זאב ויס, עו"ד, מפרק עמיל חיפה )1987( בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 14/10/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' שוהם 29, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות דלית ויסמן-אנטנובסקי, מפרקת סיניצה בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 14/10/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דוכיפת 5, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות ויצמן סאטובי, מפרק ביוטי פייס בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 14/10/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' דוכיפת 5, נשר, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות ויצמן סאטובי, מפרק ספורטיניו תיירות ספורט בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 14/10/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, תומר 43, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות יותם קורן, מפרק צוות 3 בטיחות אש בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 14/10/2018, בשעה 10:00, אצל בנאי עזריאל שטרן, עורכי דין, רח' הרכבת 58, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה. אבירם אילייב, עו"ד, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

25 פסגת הרצל בניה וייזום בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 15/11/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' מנחם 19, בני ברק, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות יצחק גולדשטיין, עו"ד, מפרק בן דוסא 14 בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 17/10/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, בית גיבור ספורט, רח' דרך בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות דן כהן, מפרק נילי טבע בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 17/10/2018, בשעה 10:00, אצל קלמנסון ושות', רח' הסדנאות 11, הרצליה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות בכר רועי, עו"ד, מפרק פרונטו טכנולוגיות בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 01/11/2018, בשעה 10:00, אצל המפרקת, רח' היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת גאמידה ג'ן - שיווק )1979( בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 01/11/2018, בשעה 11:00, אצל המפרקת, רח' היצירה 3, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות ורוניקה ראובני, עו"ד, מפרקת אלקטרוזיק עבודות חשמל )1993( בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 24/10/2018, בשעה 11:00, אצל המפרק, רח' עמל 48, קומה ב', רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות אלי נקר, עו"ד, מפרק אלי הרוני אחזקות )1994( בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 18/10/2018, בשעה 10:00, במשרדי החברה, רח' תובל 23, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות סוזן הפנר, מפרקת קטיף סולארי בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 15/11/2018, בשעה 12:00, אצל זייברט ליפשיץ, עורכי דין, רח' הנחושת 10, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות נטלי זייברט, עו"ד, מפרקת ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

26 דקל הדום בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 21/10/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' כרמי דב 1, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות חיים מנדס, מפרק מלון ד.ד. בת ים בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 22/10/2018, בשעה 18:00, אצל עו"ד שלמה שוטון, רח' עדולם 37, שוהם, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות שרון בן דוד, מפרק אי-בוק )ישראל( בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 21/10/2018, בשעה 10:00, אצל גולדבלט גינדס יריב, עורכי דין, רח' דרך מנחם בגין 7, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה. ליאת עסקרי, עו"ד, מפרקת אופטימד אר אקס בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 21/10/2018, בשעה 12:00, במשרדי דורון טיקוצקי קנטור גוטמן וגרוס שות', רח' מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה. רונן קנטור, עו"ד, מפרק ליגנום בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 21/10/2018, בשעה 12:00, אצל עמית, פולק, מטלון ושות', רח' ראול ולנברג 18, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה. אלון תבור, מפרק אמ.סי.אפ - שירותי ייעוץ בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 21/10/2018, בשעה 17:00, אצל דורון טיקוצקי קנטור גוטמן וגרוס שות', רח' מצדה 7, בני ברק, לשם הגשת דוח בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות של החברה. רונן קנטור, עו"ד, מפרק ש. ל אלקטריק האוס בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 20/10/2018, בשעה 10:30, אצל המפרק, רח' יגיע כפיים 2, תל אביב-יפו, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות יצחק איציק כהן, עו"ד, מפרק מוסך שיא שילה בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 21/10/2018, בשעה 10:00, אצל המפרק, רח' שד' ההסתדרות 176, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות גדי יוסיפוב, עו"ד, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

27 בית ברקן בע"מ )ח"פ ( הנ"ל תתכנס ביום 20/10/2018, בשעה 12:00, אצל המפרק, רח' ביאליק 164, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות דן בירנבוים, רו"ח, מפרק קלדן חברה לנאמנות בע"מ )ח"פ ( תתכנס ביום 28/10/2018, בשעה 09:00, אצל מטרי מאירי ושות', עורכי דין, רח' אריאל שרון 4, גבעתיים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג פנקסים ובניירות רביב צפרוני, עו"ד, מפרק העמותה לפאראפסיכולוגיה בישראל ת"א )ע"ר ( הודעה על פירוק עמותה ומינוי מפרק נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 46 לחוק העמותות, התש"ם- 1980, כי באסיפה הכללית של העמותה הנ"ל, שהתכנסה ביום 30/11/2017 התקבלה החלטה לפרק את העמותה מרצון ולמנות את עו"ד שמעון בן דב, מרח' מצדה 9, בני ברק , למפרק העמותה. כל נושה שיש לו תביעות נגד העמותה הנ"ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום שמעון בן דב, עו"ד, מפרק רויאלטי משקאות וסחר בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית הנ"ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, במשרדי המפרק, רח' שבטי ישראל 14, מודיעין-מכבים-רעות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ולדיסלב סטצנקו, מפרק וורקלייט בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית הנ"ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' דרך שלמה שמלצר 94, פתח תקווה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות נמרוד הכט, עו"ד, מפרק קיווי השקעות בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, בשעה 1.00, במשרד שנהב קונפורטי רותם ושות', רח' אחד העם 9, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ג'סיקה וינטראוב, עו"ד, מפרקת ג. נדב שבח בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית הנ"ל תתכנס ביום , בשעה 19.00, במשרדי החברה, רח' האלה 74, שורש, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות נדב שבח, מפרק מיסט הולדינגס בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית הנ"ל תתכנס ביום , בשעה 10.00, במשרד עורכי דין מיכאל הנטר ושות', שד' רוטשילד 46, בניין אלרוב, קומה 2, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות יהושע פלג, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח,

28 גלנור ניהול בינוי ופיתוח )1995( בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית תתכנס ביום , בשעה 10.00, במשרדי החברה, שד' הרצל 123, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות ז'ולטי כתריאל, מפרק ניו יורקר הפקות בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית הנ"ל תתכנס ביום , אצל עו"ד יוסף נורמן, רח' הרברט סמואל 66, חדרה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות חזי גזאלה, מפרק איי. אי. סי אנגלו ישראל רכיבים בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית תתכנס ביום , בשעה 10.00, במשרדי המפרקת, רח' סוקולוב 19, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות קרן שמש-ברוך, עו"ד, מפרקת מורד, גולדברג, אדרי - בנין והשקעות בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית הנ"ל תתכנס ביום , בשעה 14.00, אצל המפרק, רח' ברקוביץ' 4, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות טל מייק, עו"ד, מפרק הנדסה כוללנית בע"מ )ח"פ ( הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית תתכנס ביום , בשעה 10.00, אצל המפרק, רח' בר לב 5/24, אור יהודה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות פאול צבי שרון, מפרק לוצאטו פיתוח חקלאי בע"מ )ח"פ ( אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון( נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321 )א( ו 338 לפקודת החברה הנ"ל, שנועדה והתכנסה ביום , התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מאיר לוסטו, מרח' הקטיף 30, מושב שחר , למפרק החברה. תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום , בשעה 17.00, אצל המפרק, בכתובת הנ"ל, לשם הגשת דוח מאיר לוסטו, מפרק ילקוט הפרסומים 7936, כ"ו באלול התשע"ח, סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי ISSN המחיר שקלים חדשים

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ג בכסלו התשע"ד בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( הודעה על מינוי פסי

רשומות ילקוט הפרסומים כג בכסלו התשעד בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום( הודעה על מינוי פסי רשומות ילקוט הפרסומים כ"ג בכסלו התשע"ד 26 6704 בנובמבר 2013 עמוד הודעה על מינוי קצין תגמולים לפי חוק הנכים )תגמולים ושיקום(... 1694 הודעה על מינוי פסיכיאטר מחוזי לפי חוק טיפול בחולי נפש... 1694 אכרזות

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו

רשומות ילקוט הפרסומים כח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה 3 7093 באוגוסט 205 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה... 7972 מינוי מפקחי עבודה... 7972 הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים... 7972 שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ט בטבת התשע"ט בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפ

רשומות ילקוט הפרסומים יט בטבת התשעט בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפ רשומות ילקוט הפרסומים י"ט בטבת התשע"ט 27 8055 בדצמבר 2018 עמוד הודעה בדבר עדכון סכום היטל לפי חוק שמירת הניקיון 4644 הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסק באמצעי הצפנה(... 4644

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות

משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 קרית ביאליק תוצאות סופיות עם פירוט זמנים משחה מס' דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות משחה המילניום ה - 16 הבינלאומי 04/12/2014 שעת הדפסה 18:22 04/12-06/12/2014 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים דף 1 / 12 גמר ישיר 5 בנות 50 מ' חזה בוגרות 00:30.65 00:33.05 00:33.58 00:34.05 00:34.85 00:37.38

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר

משחה המילניום ה - 15 הבינלאומי קרית ביאליק תאריך הדפסה 28/12/ /12-28/12/2013 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 14:13 משחה מס' דף 1 / 5 גמר משחה המילניום ה - 5 הבינלאומי תאריך הדפסה 8//0 6/ - 8//0 תוצאות סופיות עם פירוט זמנים שעת הדפסה 4: דף / 5 בינלאומי קבוצתי שנת לידה שם פרטי שם משפחה 0 06:7. 00:.70 74 05:45.5 00:.7 5:8.6 A מכבי חיפה 5 996

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי

רשומות ילקוט הפרסומים טו באב התשעג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג 22 6632 ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה... 6944 הודעה בדבר צורך במינוי דיינים... 6944 מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

" יר מעלו כו' יינו כחולמים בי ור ענין חלומו ע"פ חסי ו פר וי ב נ ליון ע"ב נ חמ לפים בע מ ו בעים ו לברי www.otzerhachassidus.com mp3 player uphill marketing 718.722.7333 MP3/USB " יר מעלו כו' יינו כחולמים

קרא עוד

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנה"ל תשנ"ט

רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך-לשנהל תשנט 1 61.6.1.61 רשימת השעורים לתואר ראשון במחלקה לחינוך לשנה"ל תשע"ד )סימן מחשב 6( סטודנטים הלומדים במחלקה לחינוך ובמחלקה לפסיכולוגיה סטודנטים הלומדים במחלקות הנ"ל ילמדו את כל הקורסים המתודולוגיים הכמותיים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

עוברים על הדרך בחנויות Yellow רוכשים כרטיס sim ומצטרפים לחבילות הסלולר המשתלמות ביותר באמצעות האתר כתובת מספר תחנה שם התחנה ישוב מס סידורי איזור צפון

עוברים על הדרך בחנויות Yellow רוכשים כרטיס sim ומצטרפים לחבילות הסלולר המשתלמות ביותר באמצעות האתר כתובת מספר תחנה שם התחנה ישוב מס סידורי איזור צפון עוברים על הדרך בחנויות Yellow רוכשים כרטיס sim ומצטרפים לחבילות הסלולר המשתלמות ביותר באמצעות האתר כתובת מספר תחנה שם התחנה ישוב מס סידורי איזור צפון קניון אורות 390 אורות אור עקיבא 1 בכניסה לאיכסל 406

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל

ל: מחמוד קעדאן ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה.. מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ל: ברכות ל מחמוד קעדאן מאחלים לך הצלחה בחיים ובאירוסין ושיהיה לך חיים טובים ומאושרים. ממשפחתך האהובה. יובל בנימין ברכות לבביות לרגל קבלת הדיפלומה בהצטיינות. הרבה בהצלחה בכל, מאחלים באהבה רינת, אופיר, יעל, ודניאל.

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )

דוח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשעט מעודכן ל על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כץ ) דו"ח כצל'ה השנתי להתפתחות ההתיישבות בחבלי יהודה ושומרון חורף ה'תשע"ט מעודכן ל- 3.1.19 על פי נתוני מרשם האוכלוסין משרד הפנים נערך ומוגש בידי יעקב כ"ץ )כצל'ה( לשעבר יו"ר האיחוד הלאומי יו"ר מועצת המנהלים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי- מח' ביטחון ד' באב, התשע"ב 23/07/2013 משרד קב"ט חמ"ן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מו

מועצה אזורית חבל מודיעין אגף מוניציפלי- מח' ביטחון ד' באב, התשעב 23/07/2013 משרד קבט חמן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מו ד' באב, התשע"ב 23/07/2013 משרד קב"ט חמ"ן לכבוד: חברי ועדת ביטחון הנדון: סיכום ועדת מרכיבי ביטחון מועצתית 1. כללי: א. מדינת ישראל חשופה למס' איומים מתמשכים בימנו אלה ולכן יש צורך לבחון את מוכנותה להתמודדות

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

טלי גרש

טלי גרש ד"ר דורית תבור דיקן הנדסה כימית פריסת הקורסים ותוכנית הלימודים בהנדסה כימית התמחות תעשייה תהליכית תקף מתש"ע התמחות אנרגיה תקף מתשע"ד עידכון: יוני 0 טל' המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון (ע"ר) קמפוס באר שבע

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

היוזמה לתחבורה ציבורית בת קיימא קדימה-צורן, תל מונד ולב השרון

היוזמה לתחבורה ציבורית בת קיימא קדימה-צורן, תל מונד ולב השרון תחבורה ציבורית בת קיימא אשכול לב השרון בתנועה היוזמה לתחבורה בת קיימא אשכול לב השרון איפה? הגוש 80,000~ תושבים קשרים פנימיים וחיצוניים חזקים: מוסדות חינוך אזוריים מתחמי קניות ובילוי משותפים יעדים דומים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו

סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר 2015 עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדלן למגורים בחודש אוקטובר נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידו סקירה כלכלית שבועית 27 בדצמבר עיקרים בארץ: המיקוד השבועי עוסק השבוע בסקירת ענף הנדל"ן למגורים בחודש אוקטובר. נמצא כי בחודש אוקטובר נרשם גידול במספר העסקאות, אולם בממוצע דוחודשי מדובר ברמת העסקאות הנמוכה

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018

מבלים ונהנים עם כרטיס אשראי שופרסל אפריל 2018 מבלים ונהנים עם אפריל 2018 הטבה בלעדית ב 20% הנחה במעמד החיוב ל- 20 ימים ברשתות האופנה: 10-30.4.2018 כולל כפל מבצעים בתוקף בתאריכים המצוינים לעיל. מותנה בתשלום ב בלבד. ההנחה תינתן במעמד החיוב. שופרסל פיננסים

קרא עוד

ערב הווי בנושא "השרדות"

ערב הווי בנושא השרדות ערב הווי בנושא "השרדות" ראשית כל מסבירים לקבוצה את חוקי המשחק, והם: מחלקים את הבוגרים לשלושה שבטים (על פי חלוקה שנכין מראש- מקריאים את השמות כמו בהישרדות). מטרת השבטים להצליח לנצח את שאר הקבוצות במספר

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר

רשומות ילקוט הפרסומים יא בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד 9 6815 ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים... 5970 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן... 5971 הודעה על מחיקת

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

רשומות ילקוט הפרסומים כד בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד 22 6822 ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים... 6238 מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(...

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום

פרוטוקול מליאה עמק יזרעאל מס 6 מיום נוכחים: אייל בצר יואל בן ברוך חנה פרידמן שאול פינקרפלד מיקה בכר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6 מיום 01 אוגוסט 4102 )יד' אב תשע"ד( שמעון סויסה טאהא סוואעד יוסי גת עידו דורי יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי

קרא עוד