רשומות

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות"

תמליל

1 תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח א. שם החוק המוצע חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח ב. מטרת החוק המוצע והצורך בו 1 )להלן החלטות הממשלה( ומדיניותה בתחום הגנת תזכיר החוק המוצע נועד לממש את החלטות הממשלה הסייבר, ובהתאם לכך גם את ההיבטים הקשורים במערך הסייבר הלאומי וסמכויותיו. החלטות הממשלה, התפיסה שעומדת בבסיסן והניסיון שנצבר מאז קבלתן, מהווים ביחד את נקודת המוצא להוראות התזכיר. היווצרות מרחב הסייבר היא תולדה של ההתפתחות הטכנולוגית המואצת של העשורים האחרונים, ותרומתו להתפתחות האנושית אינה ניתנת לערעור. מרחב זה מאפשר זרימה חופשית של ידע, הון ושירותים עם חסמי כניסה נמוכים מאד, ובכך הוא משפר את הרווחה החברתית ומעודד חדשנות. התבססותן של פעילויות מסורתיות רבות על מרחב הסייבר הולכת ועולה )דוגמת תשלומים דיגיטליים או שליטה ובקרה בתהליכי ייצור ותפעול(, במקביל לפיתוח מתמשך של פעילויות מרכזיות חדשות באמצעותו. מהפכת המידע והתקשורת מובילה לשגשוג והתייעלות בכל תחומי החברה, החל בייצור תעשייתי, צרכנות, תיירות, תקשורת, הפצה של מידע ומסחר מקוון. כתוצאה מכך ונוכח השפעתו הנרחבת על פעילותם של פרטים, ארגונים ומדינות, הופך מרחב הסייבר לבעל חשיבות אסטרטגית. בשנים האחרונות ניכרת עלייה משמעותית בשכיחותם של איומי סייבר ובחומרתם, בעולם כולו. מגמה זו מיוחסת במידה רבה למאפיינים הייחודיים של המרחב אשר מקלים על הפעילות העוינת בתוכו: קבועי הזמן הקצרים המאפיינים את השתנות המרחב ואת הנעשה בו, חוסר הרלוונטיות של המרחק הפיזי לפעילות במרחב, וכתוצאה מכך חשיפה לאיומים מכל העולם בסבירות דומה, האנונימיות היחסית המתאפשרת בו, היעדר כוח ביטחוני החוצץ בין התוקף לנתקף, עלות נמוכה לפיתוח יכולות פעולה במרחב ועליית "שטח הפנים" לתקיפה כתוצאה מהתרחבותו המהירה של מרחב זה. איומים אלו עלולים להוביל לפגיעה בתוך המרחב )למשל במידע או בתפקוד(, לפגיעה בעולם הפיסי )למשל פגיעה במערכות רפואיות או בתשתיות אנרגיה(, לפגיעה תפקודית משקית קשה, ואף לפגיעה בחיי אדם. תקיפות הסייבר הולכות והופכות מתוחכמות יותר, ותוצאותיהן קשות יותר ומורכבות יותר לטיפול. כתוצאה מכך עולה הסיכון לפגיעה בביטחון האישי, בפעילות המשק ובביטחון המדינה, באופן המחייב התייחסות ברמה הלאומית. 1 בהחלטת ממשלה מספר 3611 בנושא "קידום היכולת הלאומית במרחב הקיברנטי" מיום )להלן החלטה 3611(, הוחלט על הקמת המטה הקיברנטי הלאומי )להלן המטה( והוטל עליו, בין היתר, לגבש תפיסת הגנה לאומית למרחב הסייבר. בהחלטות הממשלה מספר 2443 )"קידום אסדרה לאומית והובלה ממשלתית בהגנת הסייבר"( ו )"קידום ההיערכות הלאומית להגנת הסייבר"( מיום אישרה הממשלה את התפיסה שגיבש המטה. עוד יצויין כי ביום קיבלה הממשלה החלטה מספר 3270 שבה נקבע כי המטה והרשות יאוחדו לגוף אחד מערך הסייבר הלאומי )להלן - המערך(. 1

2 החלטות הממשלה משקפות תפיסת הגנה לאומית חדשה במרחב הסייבר. העובדה כי הסייבר הוא מרחב אזרחי במהותו היא במוקד תפיסת ההגנה. רובו המכריע של המרחב מבוסס על תשתיות, מערכות וטכנולוגיות אזרחיות, המופעלות על-ידי פרטים וארגונים אזרחיים, ומכאן שמרבית האיומים במרחב זה מופנים כלפי המגזר האזרחי שברשותו מצוי גם רוב המידע על אודות המתרחש במרחב. לאור זאת ומאחר שניהול הרשתות עומד בבסיס תהליכי הליבה של הארגון )עסקיים, תפעוליים או אחרים( רק הארגון יכול לשאת באחריות להגנה על עצמו. מנגד, מובן כי אין בכוחו של הארגון הבודד להעמיד את המומחיות והמשאבים הנדרשים להתמודדות עם מלוא מגוון האיומים שתוארו לעיל, בפרט כאשר הוא מודע רק למתרחש בגבולותיו. מצב עניינים מורכב זה עמד בבסיס ההבנה היסודית כי שיתוף פעולה, בין הממשלה לבין הארגונים במשק ובין הארגונים לבין עצמם, יהווה מרכיב מרכזי בהגנה על מרחב הסייבר, וזו גם הגישה הרווחת בקרב רובן המוחלט של המדינות המפותחות. בהתאם לכך, בהחלטות הממשלה נקבע מענה אינטגרטיבי: שיפור רמת הכשירות והמוכנות של הארגונים במשק באמצעות פעילויות אסדרה, תימרוץ, רישוי, הסמכה, תקינה, הסברה ותרגול; היתוך מידע ומודיעין מהסכמים מסחריים, מגופי הביטחון ומהארגונים עצמם, לטובת גילוי וזיהוי של איומי סייבר טרם התממשותם וגיבוש תמונת מצב לאומית; התמודדות בזמן אמת עם אירועי סייבר, לרבות סיוע לארגון בהכלת האירוע, בהתאוששות ממנו ובתחקורו; הפעלת יכולות ביטחוניות; עבודה שוטפת עם גופים מקבילים בעולם; פיתוח והטמעה של תהליכים ומנגנונים רוחביים לשיתוף מידע. גם במדינות המערב מקודמת מדיניות הגנת סייבר לאומית. בשנת 2015 המליץ ה- OECD למדינות הארגון לגבש מדיניות הגנת סייבר הכוללת התמודדות עם הסיכונים למרחב הדיגיטלי. 2 באיחוד האירופי חוקקה בשנת 2016 )בתוקף החל מיום ( חקיקה המחייבת את חברות האיחוד לגבש מדיניות הגנת סייבר, לקבוע אסדרה לתשתיות קריטיות ולהקים מרכז טיפול לאומי באירועי סייבר. בדו"ח לשנת 2018, קבע הפורום הכלכלי העולמי 4 כי הסייבר הוא אחד מחמשת הסיכונים הגדולים בעולם והמליץ להגביר את ההיערכות לאירועי סייבר. הקמת מערך הסייבר הלאומי, לצדם של גופי הביטחון והרגולציה הקיימים, היא פועל יוצא של שתי עמדות יסוד בתפיסה שאישרה הממשלה: הצורך בפיתוח דיסציפלינה חדשה, העוסקת בממשקים שבין המדינה לבין ארגונים בתחום הגנת הסייבר, אשר אינה קיימת ככזו בגופים אחרים, והצורך לייחד מאמץ לטיפול בתקיפה ובמכלול פעילות האיתור וההכלה שלה ושל התפשטותה בארגוני המרחב האזרחי, מעבר ולצד הטיפול בתוקף. כך, התזכיר המוצע לא נועד לשנות את ייעודם או סמכויותיהם של גופים נוספים המפעילים סמכויות במרחב הסייבר בישראל בהתאם למסגרת המשפטית החלה עליהם ובכלל זה שב"כ, הממונה על הביטחון במערכת הביטחון ומשטרת ישראל ליישום באנגליה ראו: 4 The Global Risks Report 2018, World Economic Forum: 2

3 מטרת התזכיר המוצע להסדיר את ייעודו, תפקידיו וסמכויותיו של מערך הסייבר למימוש מדיניות הממשלה, בהתאם לעיקרון החוקיות, תוך שילוב בין תפיסות יסוד של המשפט החוקתי בנושאים המוסדרים בתזכיר החוק לבין תפיסות של משפט וטכנולוגיית מידע. התזכיר כולל פרק ארגוני המסדיר את מאפייניו הייחודיים של מערך הסייבר הלאומי, פרק העוסק בסמכויות הנדרשות לאיתור תקיפות ולהתמודדות עמן, ופרק העוסק באסדרה לאומית ומגזרית לצורך העלאת רמת החוסן של מגזרי המשק. בפרק הטיפול בתקיפות סייבר, הכולל סמכויות טיפול של המערך בתקיפות סייבר, קבועות הוראות העוסקות בכלים הנדרשים לטיפול בתקיפות סייבר בארגונים ובשיתוף מידע ביחס אליהן. הפרק כולל עקרונות להבניית שיקול הדעת המנהלי בעת הפעלת הסמכות, כגון חובת מסירת מידע לארגון שבו מופעלות הסמכויות, וכן במדרג סמכויות מאשרות. הפרק הרגולטורי קובע את תפקידו של מערך הסייבר הלאומי כמאסדר הלאומי בתחום הגנת הסייבר, בהתאם להחלטות הממשלה. כיום כל רשות מאסדרת קובעת תקני סייבר לפי שיקול דעתה ובאופן שאינו בהכרח אחיד. בהתאם, מוצע כי מערך הסייבר הלאומי יהא מופקד על תוכן האסדרה באופן שיחייב את כל הרשויות. בנוסף, מוצעים עקרונות להבניית שיקול הדעת האסדרתי באופן המביא בחשבון את התקינה המקובלת במדינות המפותחות וכן היבטי נטל משקי, השפעה על תחרות ורווחת צרכנים. בפרק הרגולטורי נכללת גם הסמכה "שיורית" שמטרתה הסמכה של המערך, באישור ראש הממשלה, לקבוע דרישות בתחום הגנת הסייבר אשר יחולו על פעילויות משקיות, ככל שאינן מוסדרות בדין אחר ושיש בהן סיכוני סייבר משמעותיים. להשלמה יצוין כי כבר בשנת 2002 קיבלה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי החלטה מספר ב/ 84 בנושא "אחריות להגנה על מערכות ממוחשבות במדינת ישראל" משנת 2002 )להלן החלטה ב/ 84 (, שבה הוסדר הטיפול בהגנת מערכות ממוחשבות חיוניות מפני תקיפות סייבר מערכות שהפגיעה בהן עלולה לגרום לנזק פיזי או כלכלי משמעותי מאד, לפגיעה בחיי אדם או לפגיעה באספקת שירות ציבורי חיוני. האחריות להנחיית תשתיות קריטיות הוטלה על שירות הביטחון הכללי, בהתאם לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבורים, תשנ"ח בשנת 2016, במסגרת מימוש החלטות הממשלה בדבר גורם לאומי בתחום הגנת הסייבר, הוסדרה העברת האחריות להנחיית התשתיות הקריטיות למערך הסייבר הלאומי, למעט לעניין גופי תקשורת כמוגדר בחוק. קבע. העברת האחריות הוסדרה במסגרת הוראת שעה, 6 ובוצעה במהלך בהתאם להחלטות הממשלה יש לקבעה כהוראת קבע, ולכן במקביל להפצת תזכיר זה יש כוונה להפיץ תזכיר משלים לקביעת הסמכת מערך הסייבר לעניין תשתיות קריטיות כהוראת ג. עיקרי החוק המוצע הגדרת מונחים בתחום הגנת הסייבר עיקר 1 היבט מרכזי בתזכיר המוצע הוא הגדרת מונחים ייעודים לתחום הגנת הסייבר. המיקוד בתחום הגנת הסייבר מאפשר ליצור מסגרת משפטית לתחום הסמכויות הנדרשות באופן מוגדר ומידתי. "הגנת הסייבר" מוגדרת בתזכיר בשים לב למכלול הפעילויות הנדרשות לכך, ועל מנת לשמור על תיאום עם מופעים אחרים בחקיקה. בסיפא של הגדרת "הגנת הסייבר" נכלל גם הביטוי "אבטחת מידע". זאת על מנת לשקף את 5 ס"ח התשנ"ח, עמ' 348 ה; תשע"ז, עמ' חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבורים החוק 3 להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )הוראת שעה(, התשע"ו 2016.

4 ההתפתחות של תחום הידע המקצועי בנושא זה. בעולם אבטחת המידע, הערך המוגן המרכזי היה שמירת סודיות המידע, אשר מנהל אבטחת המידע היה צריך לוודא שלא יגיע לידיים לא נכונות או למנוע את שיבושו. כיום פוטנציאל הנזק התרחב מאוד שכן ניתן באמצעות תקיפת מחשב לשבש פעילויות. מגוון מטרות התקיפה התרחב וכך גם מושאי ההגנה ועל כן יש לפעול למניעת שיבוש שירותים חיוניים )כגון שירותים רפואיים(, פגיעה בתשתיות )כגון חשמל, מים, תחבורה(, מניעת נזק לאדם ולסביבה )כגון זיהום אוויר( ואינטרסים נוספים הנשענים היום, שלא כמו בעבר, על מערכות טכנולוגיות. כתוצאה מכך תפיסת ההגנה מחייבת שינוי משמעותי של ניהול הסיכונים באופן שלצד קיום עקרונות תפיסות אבטחת המידע המקובלות )הגנה פיזית, הגנה לוגית, הרשאות, מדיניות וכדומה( נדרש טיפול כולל וחוצה ארגון, הכולל ניטור רציף ומעמיק יותר של מערכות המידע ושל מרחב הסיכונים. זאת, על מנת לאפשר להנהלת הארגון קבלת החלטות רציפה לגבי המתח שבין התפקוד התקין של הארגון ושמירה על נכסיו לבין מניעת תקיפות, וכן הבנת היקף פוטנציאל הנזק והמשמעויות לנקיטת אמצעים למניעת הנזק, בעת שיש חשש לתקיפה. שינוי זה נתפס כשינוי איכותי של הרחבת תכולת השדה המקצועי ל"הגנת הסייבר" ולא רק "אבטחת מידע", באופן שהגנת הסייבר כוללת את אבטחת המידע. יתר 7 ההגדרות בפרק נשענות בעיקרן על ההגדרות המצויות בחוק המחשבים, התשמ"ו )להלן המחשבים(, שהוא החוק התשתיתי העוסק במחשבים. חוק במסגרת זו כולל חוק המחשבים את ההגדרות "חומר מחשב", חומר השמור במחשבים, וכולל רכיבי תוכנה ומידע, וכן "מחשב" )הכולל גם התקן תקשורת או רכיב נתיק שניתן לחבר למחשב( בנוסף כולל החוק את ההגדרה "שפה קריאת מחשב" המלמדת על סימנים או אותות שנועדו לקריאה וביצוע בידי מחשבים, וכן את המידע המצוי במחשבים וברשתות, "חומר המחשב", ניתן לחלק לשלושה סוגים מרכזיים: מידע טכנולוגי טהור שלא ניתן להסיק ממנו מסקנות על אדם - מידע טכנולוגי אשר משקף פעילות מיחשובית סטנדרטית, כגון תקשורת בין מחשב לנתב, בין מחשב למדפסת, בין מחשב לשרת וכן אוסף של פעילויות שגרתיות הקשורות בהפעלת המחשב. ברובד זה מבוצעת פעילות מיחשובית רבה במסגרת התפעול השוטף והתפקוד של מערכות המידע. ברובד זה גם מצוי מרחב פעולה משמעותי של תוקפים, תוך הסטה או שינוי של הפעילות המיחשובית, והכוונתה מרחוק בידי התוקף. מידע זה אינו מכיל נתונים או מידע אודות אדם מזוהה או ניתן לזיהוי, משום שזהו מידע טכני כפשוטו. מידע טכנולוגי טהור שניתן להסיק ממנו במישרין או בצירוף מידע אחר, מידע על אדם זהו "תיעוד" של פעילות מיחשובית אשר ניתן לגזור ממנו מסקנות או מידע על אודות אדם מזוהה או ניתן לזיהוי. רובד זה כולל 8 "סדרות" מידע כגון נתונים אודות תקשורת בין מחשבים או,Metadata ונתונים אחרים שנועדו לתעד פעילות של מערכות מחשב. באופן כללי מידע זה דומה למידע טכנולוגי טהור שתואר לעיל, אך במידה שמידע זה כולל מידע המאפשר לזהות אדם מסוים, ניתן להסיק ממנו מסקנות על אודות התנהגות אדם. מידע טכנולוגי המתעד מסרים אנושים - מסרים אנושיים ישירים חזותיים או קוליים שניתנים לפענוח בלתי אמצעי בידי אדם, כלומר זהו הרובד שבו אנשים מתקשרים ומתבטאים. באופן כללי, פעילות הגנת הסייבר ממוקדת בשתי קבוצות המידע הראשונות. לעיתים נדרש עיסוק גם בשכבת התוכן, לדוגמה כאשר שיטת התקיפה היא שיטוי של עובד בארגון ללחוץ על קישור זדוני, אולם המיקוד בשכבת התוכן נועד לאתר תוכן זדוני בשפת מחשב. במימד המשפטי חשוב להדגיש, כי תכלית איסוף המידע בפרק האופרטיבי היא לצורך הגנת הארגון שבו נמצא המידע, ולא לצורך איסוף מידע עליו לצרכי פיקוח או אכיפה. 7 ס"ח התשנ"ה, עמ' 366 ה; תשע"ב, עמ' 514 ראו הגדרת "נתוני על" בתזכיר חוק לתיקון פקודת הראיות )מקור והעתק כראיה(, התשע"ח

5 איסוף ועיבוד של מידע זה נדרש כדי לקיים את תכלית הגנת הסייבר, כשם שנדרשת נגישות של טכנאי מחשבים לרשת כדי להפעילה באופן תקין. בהתאם לכך, רכיב מרכזי בהגדרות הוא הביטוי "מידע בעל ערך אבטחתי", העומד במרכז איסוף ועיבוד המידע הנדרש בעת פעילות בתחום הגנת הסייבר. רכיב זה נועד לבטא מידע על תקיפות ושיטות תקיפה ואופן זיהויין, וכן דרכי התמודדות עם תקיפות סייבר. הביטוי "תקיפת סייבר" נועד לבטא את טווח המעשים של ניצול לרעה של מחשב או מידע ממוחשב באמצעות מחשב. הביטוי "אינטרס חיוני" נועד להגדיר את האינטרסים החברתיים החשובים שיש להגן עליהם מפני תקיפות סייבר. הוא נועד לכלול את סוגי האיומים והתקיפות שעלולים לגרום לפגיעה בחיי אדם, לנזק כלכלי, לדלף מידע, לפגיעה סביבתית ועוד, כמפורט בסעיף. לצד נזקן של פגיעות אלה עלולה גם להיגרם פגיעה תודעתית שיש בה סיכון להשפעה על אמון הציבור במערכות השלטוניות ובתפקודן התקין של מערכות חיוניות. הביטוי "אינטרס חיוני" מהווה נקודת מוצא עקרונית להכוונת שיקול הדעת המנהלי הן בעת הפעלת סמכויות לטיפול בתקיפה כמפורט להלן בפרק העוסק בסמכויות טיפול באירועים, והן בעת מיפוי המרחב הישראלי לצורכי קביעה של תפיסת הגנה ואסדרה. עיקר 2 )פרק ב'( - מערך הסייבר הלאומי ייעודו ותפקידיו מערך הסייבר הלאומי הוא גוף ממשלתי שמשימתו הגנה לאומית בתחום הסייבר המבוססת על תחום טכנולוגיית המידע )מחשבים, רשתות והגנת הסייבר( תוך ביצוע פעילויות ביטחוניות, אופרטיביות ורגולטוריות, שתכליתן למנוע מהאיום להתממש. בדומה לארגונים ביטחוניים אחרים, מאפיינים אלה מחייבים שינויים מסוימים בהיבטים ארגוניים ובמסגרת שבה מערך הסייבר פועל. מסגרת זו צריכה להיקבע תוך שמירה על עקרונות היסוד של המנהל הציבורי, ובזיקה לגורמים המופקדים על תחומים אלה בממשלה ובמרכזם נציבות שירות המדינה. קביעתה של מסגרת משפטית בהתאם להוראות חוק זה משקפת את המאפיינים הייחודיים של פעילות מערך הסייבר, ולצד זאת את החשיבות הרבה לקיומה של מסגרת נורמטיבית סדורה. מוצע להסדיר את הסמכות של ראש הממשלה לקבוע הוראות מתאימות שיאפשרו לממש את הצרכים הארגוניים של מערך הסייבר הלאומי. מנגנוני פיקוח ובקרה פנימיים לראש המערך ולבעלי תפקידים בכירים בו אחריות לפקח על קיום החוק ועקרונותיו בזמן אמת או סמוך ככל הניתן לזמן אמת. כמפורט להלן, לצורך בניית מסגרת מאוזנת ומידתית של הפעלת סמכות, התזכיר כולל עקרונות מנחים, הבנייה של שיקול הדעת המנהלי, וכן צורך באישור בית משפט. עקרונות אלה מנחים את בעלי התפקידים השונים בעת הפעלת הסמכות ופרשנותה. לצד מנגנונים אלה, מוצעים שני מנגנוני פיקוח נוספים. מנגנון פיקוח מרכזי הוא "מפקח פרטיות פנימי", וזאת בהתאם לעבודת מטה שבוצעה במשרד המשפטים וברשות להגנת הפרטיות למול גופים ביטחוניים, ובאה לידי ביטוי בהצעת חוק הגנת הפרטיות )סמכויות אכיפה(, תיקון מספר 13, התשע"ח מפקח הפרטיות הפנימי הוא עובד המערך, שתפקידו לפקח על 5 9 ה"ח התשע"ח, עמ' 1206.

6 ההגנה על הזכות לפרטיות בפעילות המערך. נוכח החובה לאזן בין הצורך התפעולי מבצעי באיסוף המידע ועיבודו לבין הסיכון לפגיעה בפרטיות, מוצע להקים גורם פיקוח פנימי ייעודי. לצד הבקרה בדיעבד, יהיה למפקח הפרטיות תפקיד גם בסיוע לעיצוב מערכות המידע השונות המשמשות את המערך, כדי לצמצם את סיכוני הפרטיות הכרוכים בהם. מנגנון פיקוח נוסף הוא מינוי ועדה מפקחת, חיצונית למערך, שתשמש כגורם מפקח על פעילות המערך. מאחר שהמערך הוא יחידת סמך במשרד ראש הממשלה, השר הממונה עליו הוא ראש הממשלה, וזאת בדומה לגופים ביטחוניים נוספים הפועלים במשרד ראש הממשלה כיחידות סמך. ראש מערך הסייבר הלאומי מדווח ישירות לראש הממשלה. לצד מנגנוני הפיקוח והבקרה המקובלים במערכת הממשלתית ובגופים ביטחוניים, מוצע להקנות לראש הממשלה כלי בקרה חיצוני על מערך הסייבר הלאומי, ועדה מפקחת עצמאית, שממוקדת בתחום הסיכונים לפרטיות. הוועדה המפקחת נועדה לחזק את מנגנוני הבקרה לנוכח ייחודיותו של תחום זה. מוצע למנות ועדה אשר בראשה יעמוד משפטן בכיר, נציג היועץ המשפטי לממשלה, ושלושה נציגי ציבור בעלי כשירות רלבנטית. מוצע כי השלד מקצועי התפעולי יתבסס על מערך הסייבר. מוצע להטיל על הוועדה לדווח לראש הממשלה אחת לשנה לפחות על פעילות המערך. לצורך כך מוצע כי הוועדה תקבל מהמערך דיווחים עיתיים בפורמט שייקבע, וכן להסמיך אותה לקבל מידע ומסמכים מגורמים רלוונטיים לצורך ביצוע תפקידיה ביעילות. עיקר 3 )פרק ג'( סמכויות המערך להתמודדות עם תקיפות סייבר הפרק המוצע מסדיר מסגרת משפטית להפעלת סמכויות לצורך התמודדות עם תקיפת סייבר. בהתאם לתפיסה מתקדמת של הגנת הסייבר, כמפורט להלן, בעת קיומה של תקיפה או חשש לתקיפה כזו נדרש לבצע פעולות שמטרתן לאתר את היקף הימצאותה של התקיפה ברשת הארגונית, להבין אילו פעולות ניתן לבצע באמצעות קבצי התקיפה או הנגישות לרשת הארגונית, למנוע את התרחשותן או להכיל את הנזק ולסלק את התקיפה, על מנת למנוע פגיעה או פגיעה נוספת במערכות הארגון או במרחב הסייבר. תכלית הפעילות לפי הפרק, קרי הגנת הסייבר ומניעת פגיעה בתהליכים ארגוניים או במידע ארגוני, שונה מהקשרים אחרים שבהם המדינה מפעילה סמכות כלפי ארגונים. פונקציית המטרה של הפרק האופרטיבי היא טיפול בתקיפה ממוחשבת, שנעשית באמצעות "שפה קריאת מחשב" )כהגדרת הביטוי בחוק המחשבים( והאינדיקציות לקיומה באות לידי ביטוי בשפה זו. חשיפה למידע אחר, ככל שקיימת חשיפה כזו, היא תוצאת לוואי ולא מטרה עיקרית. בכך שונה פעולת מערך הסייבר מפעולת רשויות האכיפה והביטחון, אשר יעד לגיטימי בפעילותן הוא איסוף ראיות או מודיעין על אנשים ממחשבים ומתקשורת במסגרת פעולות חקירה ומודיעין. הסמכויות לפי פרק זה אינן ממוקדות בפעילות אכיפה או פיקוח כלפי הארגון, כי אם בהגנה. עקב כך יש הבדל עקרוני בין הפרק האופרטיבי לבין חקיקה אחרת העוסקת ומסדירה את הסמכויות של רשויות המדינה בכל הנוגע לפעילות הקשורה למידע המצוי במחשבים ובתקשורת. התפיסה שבבסיס הפרק היא כי נדרשת מעורבות של המדינה באיתור תקיפות סייבר בארגוני המרחב האזרחי ובטיפול בהן, בשל הצורך במסגרת "על ארגונית" לכך. זוהי מסגרת חדשה שנועדה לאפשר למדינה לבצע פעילות הגנה שמטרתה הגנה על תפקודו התקין של מרחב הסייבר ומניעת תקיפות שיש בהן כדי ליצור סיכון משמעותי לאינטרס הציבורי. על מנת להסדיר מבחינה משפטית את הסמכות של המערך וכן לתת ודאות לגבי הסמכות ואופן הפעלתה למערך ולגורמים במרחב האזרחי שמולם הוא פועל, הפרק מבוסס על פעילויות הגנת סייבר מקובלות בעת איתור תקיפה והתמודדות עמה, כמפורט להלן. 6

7 ביצוע פעילות הגנה ואיתור תקיפה ברשת ארגון מחייבת עבודה ברובד הממוחשב שבו מתרחשת התקיפה, וזאת על בסיס תובנות מקובלות בתחום הגנת הסייבר. בהתאם לתובנות אלה מהלך ראשוני בתקיפת סייבר הוא יצירת "ראש גשר" ברשת הארגון הנתקף על ידי התוקף. התוקף משתמש בתקשורת הממוחשבת הנכנסת והיוצאת מהארגון כדי לנצל חולשה במערכות הארגון ולחדור פנימה. תקיפות סייבר מבוססות על ניצול חולשות טכנולוגיות, על שימוש באותן שיטות תקיפה או כלי תקיפה, וכי תקיפות מתקדמות לעומת זאת, מבוססות על שיטות תקיפה או כלי תקיפה לא מוכרים. לאחר מכן, באמצעות ראש הגשר, מתקין התוקף ברשת הארגון את התוכנות הזדוניות המאפשרות לו שליטה והפעלה מרחוק. 10 תוקף מתקדם מסווה את פעילותו ברשת הארגון, כדי להגן על עצמו מפני איתור פעילותו על ידי מערכות ההגנה הארגוניות. הוא מסווה את התקשורת בינו לבין התוכנות שהתקין בארגון במסגרת הפעילות הממוחשבת השגרתית ברשת הארגון. פועל יוצא מהמתואר לעיל הוא שלצורך איתור התקיפה ברשת הארגונית ארגונים נדרשים לניטור רציף של מערכותיהם, שכן באמצעות ניטור זה ניתן לאתר במקרים רבים את התקיפה, גם אם היא לא היתה מוכרת קודם. פעילות זו נדרשת פעמים רבות גם כדי לעמוד בהוראות חוק הקשורות בטיפול במידע, כגון איתור ומניעת דלף של מידע אישי. 11 על רקע זה הפרק כולל עקרונות כלליים המסדירים את הפעלת הסמכות ושיקול הדעת לעניין פעולות ההגנה הנדרשות. הפעלת הסמכות מוסדרת בהתאם לעקרון המידתיות, קרי - לאחר בחינה כי האמצעי אכן נדרש, כי ננקט האמצעי שפגיעתו היא הפחותה ביותר ביחס לצורך בטיפול בתקיפה, וכי הסיכון לזכות לפרטיות ולתפקודו של הארגון נמוך מהתועלת בפעולה. הפרק כולל מדרג של סמכויות מאשרות בהתאם לסוג הפעולה ולהיקף המעורבות שלה בפעילות הארגון. הנחת העבודה המקצועית היא שמעורבות פעילה של המערך בתחומים אלה תידרש כאשר הארגון אינו מסוגל בעצמו, כחלק מניהול שגרת מערכות המידע שלו או שגרת ההגנה שלו, לאתר את התקיפה במדויק או להתמודד עמה ולמנוע את הנזק מהאירוע, וזאת, בדומה לתפקיד של מערך הרפואה הדחופה או מערך הכיבוי במרחב הפיזי. הקישוריות הגבוהה והאינטנסיבית במרחב הסייבר מגבירה את הסיכון הכולל ומייצרת אתגרים משמעותיים וצורך בזמני תגובה מהירים. בנוסף, לנוכח הקישוריות במרחב הסייבר וקלות השכפול של שיטות תקיפה והדבקה, נדרש שיתוף מידע בדבר סוגי התקיפות והטיפול בהן, וכן נדרש לאתר, מוקדם ככל הניתן, פעילות זדונית. 12 החוסן המערכתי הנדרש מחייב יכולת איתור, גילוי וזיהוי של תקיפות באמצעות שיתוף מידע על אודות תקיפות וניסיונות תקיפה, מידע הנמצא כיום במערכות הארגונים ויש תועלת רבה בשיתופו. 13 נוסף על כך מתחייב ניתוח של המידע האמור, תוך כדי שילוב עם מידע ממקורות נוספים ובכלל זה של גופי הביטחון, לטובת גילוי וזיהוי של איומי סייבר וגיבוש תמונת מצב לאומית. בנוסף נדרשים פיתוח והטמעה של תהליכים ומנגנונים רוחביים לשיתוף מידע וכן יכולת התמודדות בזמן אמת עם אירועי סייבר, לרבות סיוע לארגון בהכלת האירוע, בהתאוששות ממנו ובתחקורו. 10 Lockheed Martin, Intelligence Driven Computer Network Defense Informed by Analysis of Adversary ראו את החיבור: Campaigns and Intursion Kill chains, Defense.pdf 11 Andrew Cormack, Incident Response: Protecting Individual Rights Under the General Data Protection Regulation, SCRIPTed A Journal of Law, Technology & Society, Volume 13, Issue 3, December 2016, 12 NIST, ENISA, 13 ENISA, A Flair for Sharing, 7

8 החל מדיניות זו דומה למגמה מרכזית זו של המדינות המפותחות להקים מרכז לאומי אשר תפקידו לרכז מידע על אודות 14 חולשות, תקיפות ושיטות התמודדות, תוך שיתוף במידע זה בהקדם האפשרי עם המרחב האזרחי. בהתאם לדין 15 באירופה, נדרשות כל מדינות האיחוד האירופי להקים מרכז לאומי כזה. לצד הפעילות החשובה של שוק חברות הגנת הסייבר, נדרשת מסגרת ארגונית ייעודית ממשלתית על-ארגונית כדי לתת מענה הולם ואינטנסיבי בקצב ובהיקף הנדרשים להתמודדות עם האיומים. למדינה יתרונות נוספים בתחום זה ובהם היכולת למקד את ההתראות והמידע בתוך הקשר המאפשר פעילות, היכולת לרכז כוח אדם בניתוח האירועים, וכן היכולת לשלב מידע ותובנות על אודות איומים מדינתיים, שאינם מצויים בידי השוק הפרטי. והתראות. זאת נוסף על יתרונותיה בסגירת הפער התשתיתי באמצעות שיתוף, העברת מידע 2015, ובהתאם 2444 בישראל החל לפעול בשנת 2017 אגף ה- CERT הלאומי, מכוח החלטת הממשלה משנת 16 למסגרת משפטית שתואמה עם היועץ המשפטי לממשלה. ההסדרה של פעילות מערך הסייבר באיסוף ובטיפול במידע לשם איתור וטיפול בתקיפות סייבר מוסדר בחוק בהתאם לעקרונות האלה: הגדרה ייעודית לסוג המידע שנאסף ומעובד בהקשר זה, תוך ניסיון לבדלו ולהפרידו ככל הניתן, ממידע על אודות אדם או על אודות ארגון מזוהה. הגבלה של מטרת השימוש במידע לצרכי הגנת הסייבר. הבניית שיקול הדעת המנהלי בעת איסוף מידע ושמירתו. קביעת כללים לעיבוד המידע בידי גורמים מוסמכים, באופן שמצמצם את החשש לשימוש בו לרעה, וזאת 17 בהמשך ובדומה למסמך "עקרונות ה- CERT הלאומי" אשר תואם עם היועץ המשפטי לממשלה קביעת מסגרות בקרה ארגוניות הכוללות מינוי ממונה פרטיות וכן מינוי ועדה מפקחת. עיקר פעולת המערך מבוססת על ההנחה שיש זהות אינטרסים בין הארגון הנפגע ובין המערך עצמו בדבר הצורך לתת מענה מידי ומתאים בקרות אירוע. זה המקום להדגיש כי נשוא הטיפול של המערך הוא התקיפה המתרחשת בארגון, בעוד שהטיפול בתוקף יובל בידי הגורמים האחראים לכך. 14 OECD Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity, B.1. (iii), p NIS Directive, article

9 עיקר 4 )פרק ד'( אסדרה לאומית בתחום הגנת הסייבר פרק זה מבוסס על המסגרת החוקתית החלה על אסדרה שלטונית, על מאפייני תחום אבטחת המידע הגנת על מנת לאפשר הסייבר, וכן על ההוראות החלות בהתאם להחלטת הממשלה 2118 בעניין הפחתת נטל רגולטורי. 18 מסגרת התמודדות אפקטיבית עם סיכוני הסייבר, הפרק כולל מצד אחד הסמכה לפתח שיטה ותפיסות להגנה, ומצד שני עקרונות שמטרתם הבניית שיקול הדעת המנהלי בעת פיתוח ומימוש כאמור כדי להתחשב בהשפעות של אסדרה זו על הפעילות המשקית. פרק האסדרה בחוק המוצע עוסק במכלול פעילות הממוקדת במניעה ובהיערכות למתקפות סייבר, על יסוד מנגנוני הנחיה ברמה הלאומית והמגזרית, אשר יאפשרו למדינה לחזק את החוסן המשקי. בהקשר זה למדינה תפקיד משמעותי, השונה מהקשרים אחרים שבהם המדינה מפעילה סמכויות אסדרה, בכך שמדובר בהגנה על תפקודו התקין של מרחב הסייבר ועל אינטרסים לאומים חיוניים בעלי היבטים בטחוניים. בנוסף להשפעה שיש לאיום הסייבר על המשק האזרחי, יש לו גם מימד מובהק של ביטחון לאומי. זהו רובד שיקולים נוסף מעבר לשיקולי רגולציה משקית כלכלית הנשקלים בדרך כלל. האינטרס הביטחוני אינו ניתן לכימות כספי בלבד ויש לו השפעות רוחב וקשרי גומלין. על כן, הצורך לייצר מסגרת רגולטורית גמישה, בעלת יכולת התאמה לנסיבות המשתנות במהירות, מקבל משנה תוקף. רכיב מרכזי בהחלטות הממשלה, כמפורט גם בתפיסת האסדרה שאישרה הממשלה, הוא פיתוח האסדרה ופריסתה באופן מידתי, תוך התחשבות במשמעויות ובהשפעות של העלאת רמת החוסן לפעילות הארגונית. על המדינה לסייע בקביעת אופן ההגנה על הארגונים האזרחיים וכן לנקוט אמצעים להבטחת הפנמה של הוראות אלה בקרב ארגונים אלה, באמצעות תהליכי רישוי, פיקוח ובמידת הצורך - אכיפה. פרק הרגולציה נועד לייצר מסגרת מידתית להפעלת שיקול דעת רגולטורי, תוך שימוש בעקרונות תוכן, ובעקרונות תהליכיים שמטרתם מימוש תפיסה זו. לצד זאת, ולנוכח אתגרי האיומים המשתנים תדיר במרחב הסייבר וההתמודדות עמם, נדרשת מסגרת משפטית שתאפשר הפעלה גמישה של סמכות. בין היתר, מתבטא האיזון בין צרכי הגנת הסייבר וההשפעה על פעילות הארגונים - א. ב. ג. ד. בקביעת מסגרת שיקולים שיש להתחשב בהם בעת קביעת הוראות רגולטוריות; בקביעת תהליך מבוסס עובדות הנשען על תקינה בינלאומית; בהתבססות על תהליכי איתור נכסים ותהליכים לאומיים ברמה הלאומית )כגון זה של רשות החירום הלאומית( וברמה המגזרית )בהתבסס על רשויות האסדרה המגזריות(; בקביעת מודל אסדרה מבוזר המבוסס כברירת מחדל על רשויות אסדרה מגזריות קיימות. גיבוש מודל האסדרה המוצע נעשה תוך הכרה בצורך לאזן בין מספר אינטרסים ציבוריים, ובכללם, הצורך מצד אחד להגן על מגוון אינטרסים ציבוריים אשר מרחב הסייבר מציב בפניהם סיכונים חדשים שמולם המדינה חייבת להיערך, ומנגד, הרצון להימנע מסיכונים לנטל רגולטורי עודף על המשק ומפגיעה בחדשנות ובתמריצים חיוביים, בהקשר הסייבר ובכלל

10 המודל הרגולטורי המשולב שמוצע בתזכיר מאזן בין ריכוזיות וביזוריות. מודל זה מתאים את עוצמת המענה הרגולטורי הנדרש לרמות הסיכון השונות, באופן אשר שואב את המירב מהניסיון המקומי והבינלאומי בתחום. ככל שבמגזרים מסוימים יימצא כי הארגונים אינם בעלי מוכנות מתאימה בתחום הגנת הסייבר - תידרש רגולציה. עם זאת, הנחת העבודה היא כי לארגונים אינטרס טבעי להגן על פעילותם ונכסיהם הממוחשבים. השקעה אפקטיבית בהגנת סייבר, בשל היותה רכיב תשתיתי לפעילות תקינה של ארגונים, מגוננת על הפעילות הכלכלית ומהווה מעין "ביטוח" מפני התרחשות אירועי סייבר עתידיים. עקב כך, הזיקה בין הצורך בהשקעה בהגנת הסייבר לבין האינטרסים הפנימיים של הפירמות או הארגונים היא הדוקה יותר, ובהתאמה לכך מוצדקת יותר. בנספח לתזכיר ובהתאם להחלטה 2118 מסמך "הערכת השפעות רגולציה" של פרק זה. ד. השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה להוראות חוק זה אין השפעה ישירה על תקציב המדינה. 10

11 .1 הגדרות תזכיר חוק הגנת הסייבר ומערך הסייבר הלאומי, התשע"ח פרק א': פרשנות בחוק זה - " איום סייבר" - סיכון להתרחשות תקיפת סייבר; " אינטרס חיוני" כל אחד מאלה: ביטחון המדינה, ביטחון הציבור או בטיחותו; חיי אדם; כלכלת המדינה; )1( )2( )3( )4( תפקודן התקין של תשתיות, מערכות או שירותים חיוניים בשגרה או בחירום ובכלל זה שירותי האינטרנט והתקשורת; תפקודם התקין של ארגונים המספקים שירותים בהיקף משמעותי; מניעת סכנה ניכרת לסביבה או לבריאות הציבור; )5( )6( )7( מניעת פגיעה משמעותית בפרטיות בהיקף שקבע שרהמשפטים או בנכס מידע משמעותי; )8( בדבר. אינטרס שקבע ראש הממשלה בצו לאחר התייעצות עם השר הנוגע "ארגון" מוסד כהגדרתו בסעיף 35 לפקודת הראיות; "ארגון מפוקח" ארגון הפועל בתחום שמפוקח על ידי רשות כמשמעותה בסעיף 47, או על ידי המערך לפי סעיף 57 או 61; מאסדרת "גוף מיוחד" כל אחד מאלה: צבא ההגנה לישראל; שירות הביטחון הכללי; משטרת ישראל; המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; הממונה על הביטחון במערכת הביטחון; )1( )2( )3( )4( )5( 11

12 "גורם אחראי במערך" עובד מערך הפעולות הקבועות בחוק זה או לפיו; בכיר שהוסמך לפי חוק זה לבצע את "הגנת הסייבר" - מכלול הפעולות הנדרשות למניעה, להתמודדות ולטיפול בתקיפת סייבר או איום סייבר, לצמצום השפעתם והנזק הנגרם מהם, במהלכם ולאחריהם, ובכלל זה פעולות אבטחת מידע; "חומר מחשב, מחשב, המחשבים; פלט, שפה קריאת מחשב, תוכנה" כהגדרתם בחוק 1 "חוק האזנת סתר" חוק האזנת סתר, התשל"ט ; 2 "חוק הגנת הפרטיות" חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ; 3 "חוק המחשבים" חוק המחשבים, התשנ"ה ; "חוק התקשורת" חוק התקשורת )בזק ושידורים(, התשמ"ב 4 ;1982- " מידע בעל ערך אבטחתי" - מידע שיש בו כדי לסייע לאיתור תקיפת סייבר, התמודדות עמה או מניעתה ובכלל זה אחד מאלה: - נתונים המצביעים על תקיפת סייבר או איום )1( סממנים )indicators( סייבר; )2( מידע על חולשות במערכות ממוחשבות, ברכיביהן, בנהלים הקשורים במערכות אלה או בתהליכים הקשורים אליהן, אשר ניתן לנצל כדי לייצר תקיפת סייבר; מידע על תוכנות או נוזקות שמטרתן יצירת תקיפת סייבר או גרימת נזק; מידע על שיטות ואמצעים לביצוע תקיפת סייבר; מידע על שיטות ואמצעים להתמודדות עם תקיפות סייבר. )3( )4( )5( "מידע בעל ערך אבטחתי רגיש" מידע בעל ערך אבטחתי אשר עובד המערך סימן הגבלות על הפצתו, וכל עוד המידע לא פורסם לרבים כדין; " מידע לא מזוהה" סבירים; מידע שלא מאפשר זיהוי של יחיד או ארגון באמצעים " מידע מוגן" כל אחד מאלה: )1( מידע שחוק הגנת הפרטיות חל עליו; 12 1 ס"ח התשל"ט, עמ' 118 ה; תשע"ז, עמ' ס"ח התשמ"א, עמ' 128; תשע"ז, עמ' ס"ח התשנ"ה, עמ' 366; התשע"ב עמ' ס"ח התשמ"ב, עמ' 218 ה; תשע"ו, עמ' 1177

13 )2( תוכן שיחה כהגדרתה לפי חוק האזנת סתר, למעט מידע בשפה קריאת מחשב או כתב שלא נועד לפענוח חזותי בידי אדם; )3( מידע שהוא סוד מקצועי או סוד שהוא בעל ערך כלכלי, לרבות סוד מסחרי שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לעניין מסחרי או מקצועי הקשור לעסקו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או כלכלי. "עובד מוסמך" עובד המערך שהוסמך לפי חוק זה לביצוע פעולה בחומר מחשב או פעולות אחרות לפי חוק זה, לאחר שעבר הכשרה מתאימה מהסוג שקבע ראש המערך בכללי המערך; "פעולה בחומר מחשב" הפעולות המנויות להלן: חדירה לחומר מחשב; העתקה של חומר מחשב; הקלטה או ניטור של תקשורת בין מחשבים; מתן הוראות למחשב בשפה קריאת מחשב; )1( )2( )3( )4( )5( שינוי חומר מחשב ובלבד שאין בו שינוי של מידע שהוא רשומה מוסדית או מידע הניתן לפענוח חזותי בידי אדם; לעניין זה, "רשומה מוסדית" - כהגדרתה בסעיף 35 לפקודת הראיות; )6( דיווח למערך בשפה קריאת מחשב על איתור סממנים ומאפייניהם; )7( התקנת מחשב או התקן אחר ברשת תקשורת או במחשב של ארגון לשם ביצוע הפעולות המנויות בסעיפים )1( עד )6(. "פקודת הראיות" פקודת הראיות 5 ]נוסח חדש[, התשל"א ; "תקיפת סייבר" פעילות שנועדה לפגוע בשימוש במחשב או בחומר מחשב - השמור בו, ובין היתר: שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו; מחיקת חומר מחשב, שינויו, שיבושו או הפרעה לשימוש בו; )1( )2( אחסון או הצגה של מידע או פלט כוזב, או שיש בהם כדי להטעות, )3( בהתאם למטרות השימוש בהם; חדירה שלא כדין לחומר מחשב כמשמעותה בחוק המחשבים; האזנת סתר לתקשורת בין מחשבים כמשמעותה בחוק האזנת סתר; )4( )5( 13 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18,עמ' 421; ס"ח תשע"ז, עמ' 388

14 א) ג) א) ג) ד) ה; )6( גישה של גורם שאינו מורשה למידע השמור במחשב, ובכלל זה בדרך של פגיעה בתהליך הזדהות, או הדלפתו של מידע כאמור; )7( הפרעה או מניעת נגישות של מחשב לרשת תקשורת. פרק ב': מערך הסייבר הלאומי ייעודו ותפקידיו ) מערך הסייבר הלאומי הוא גוף בטחוני מבצעי הפועל במשרד ראש מערך הסייבר 2. הלאומי וייעודו הממשלה לפי הוראות חוק זה והחלטות הממשלה )להלן בחוק זה - המערך(; ) ייעוד המערך הוא הגנת מרחב הסייבר וקידום ישראל כמובילה עולמית בתחום הסייבר; ) ראש הממשלה הוא השר הממונה על מערך הסייבר הלאומי. תפקידי המערך 3. תפקידי המערך הם: )1( לנהל, להפעיל ולבצע בהתאם לצורך את מאמצי ההגנה הלאומיים האופרטיביים כנגד תקיפות סייבר; )2( לקדם את יכולת ההתמודדות של ישראל עם תקיפות סייבר; )3( לקדם מדיניות ומובילות ישראלית בתחום הסייבר בהתאם למדיניות הממשלה והחלטותיה; )4( לקדם שיתופי פעולה בתחום הסייבר במישור הבינלאומי ולערוך הסכמי שיתוף פעולה בתחום הסייבר; לייעץ לממשלה וועדותיה בתחום הסייבר; לבצע כל תפקיד אחר בתחום הגנת הסייבר שיקבע ראש הממשלה. )5( )6( ) ראש המערך 4. הממשלה, לפי הצעת ראש הממשלה, תמנה את ראש המערך, בהתאם להוראות חוק שירות המדינה )מינויים(, התשי"ט- המינויים( חוק )להלן ) ראש המערך יהיה מופקד על ניהול המערך ועל ביצוע תפקידיו לפי חוק זה. ) לראש המערך יהיו כל הסמכויות הנתונות לפי חוק זה לעובדי המערך. ) במערך. ראש המערך רשאי לאצול סמכות שניתנה לו לפי חוק זה, לעובד בכיר 14 6 ס"ח התשי"ט, עמ' 86 תשע"ה עמ' 105

15 ה) א) ג) ד) ג) ד) ה; ) היבטים ארגוניים ) של המערך אחת לשנה ימסור ראש המערך לראש הממשלה, דוח מצב הגנת הסייבר הלאומית שיכלול סקירה וניתוח לגבי מצב הגנת הסייבר בישראל, פעילויות שננקטו בשנה החולפת ופעילויות שנדרש לנקוט בעתיד. על אף האמור בחוק המינויים, רשאי ראש הממשלה, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם נציב שירות המדינה, לקבוע בתקנות או בכללים הוראות אחרות מאלה החלות בשירות המדינה, לעניין ארגון וניהול כוח אדם במערך, והכל בכפוף להוראות חוק יסודות התקציב, יסודות התקציב( ולהוראות חוק התקציב השנתי. 7 התשמ"ה )להלן ) ) חוק ראש הממשלה רשאי לקבוע בכללים משרות או תפקידים במערך אשר נדרשת בהם מומחיות מיוחדת ועקב כך, על אף האמור בכל דין, ניתן להעסיק בהם גם מי שאינו עובד המדינה, לתקופה קצובה. מבלי לגרוע מהוראות חוק שירות המדינה )משמעת(, 8 התשכ"ג- 1963, ) רשאי ראש הממשלה לקבוע בתקנות הוראות נוספות בדבר משטר ומשמעת שיחולו במערך. ראש המערך יקבע בנהלי המערך הוראות לעניין כשירות והכשרה של גורם אחראי ועובד מוסמך כתנאי להפעלת סמכויות לפי חוק זה..5.6 סודיות ) א) 2 ) עובד המערך וכן הפועל מטעם המערך לפי הוראות חוק זה, בעבר או בהווה, לא ימסור מידע מוגן שהגיע אליו בתוקף תפקידו או במסגרת פעילותו במערך, למי שאינו רשאי לקבלו, אלא אם כן נדרש לכך כדין או קיבל היתר לכך בכתב בהתאם להוראות שקבע ראש המערך לפי חוק זה; עובד המערך וכן הפועל מטעם המערך לפי הוראות חוק זה, בעבר או בהווה המגלה או המפרסם מידע מוגן לפי חוק זה שהגיע אליו בתוקף תפקידו או במסגרת פעילותו במערך, למי שאינו רשאי לקבלו, בלא היתר לפי סעיף )א(, דינו - מאסר שלוש שנים; הביא אדם לגילוי או לפרסום כאמור ברשלנות, דינו - מאסר שנה; ) אין בסעיף זה כדי לגרוע מסמכות שר לפי סעיפים 44 ) ו- 45 לפקודת הראיות, או מסמכויות הצנזור לפי תקנות ההגנה )שעת חירום(, 1945, או מכל סמכות אחרת למניעת פרסום לפי כל דין; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מתחולת הוראות פרק ז' בחלק ב' לחוק 9 העונשין, התשל"ז ס"ח התשמ"ה, עמ' 60 8 ס"ח התשכ"ג, עמ' 50 ה; 9 ס"ח התשל"ז, עמ' 226 תשע"ד עמ' 300 תשע"ה, עמ' 105 ה; תשע"א, עמ' 80

16 א) ג) א). ג) ד) ה) ) ראש הממשלה רשאי לקבוע בתקנות הגבלות על עובדי המערך בתקופת הגבלות על עובדי המערך סייג לאחריות ממונה הגנת הסייבר במערך מפקח פרטיות פנימי במערך עבודתם במערך ולאחריה, ככל שהדבר דרוש לשם מילוי תפקידי המערך, להבטחת טוהר המידות במערך, ולהבטחת אמון הציבור במערך. ) עובד המערך לא יהיה חבר בארגון עובדים ולא ייטול חלק בפעולות להקמתו, לקיומו או לניהולו של ארגון עובדים; עבירה על הוראת סעיף זה תיחשב כעבירת משמעת; בסעיף קטן זה, "ארגון עובדים" - כל התארגנות או נציגות, בין קבועה ובין ארעית, שבין מטרותיה או פעולותיה נמנה הטיפול בארגון המערך, בניהולו, במשטר ובמשמעת ובתנאי השירות של עובדי המערך, או ייצוג של עובד המערך בנושאים אלה. עובד המערך או הפועל מטעם המערך בתפקידים שקבע ראש הממשלה לא יישא באחריות פלילית או אזרחית למעשה או למחדל שעשה בתום לב ובאופן סביר במסגרת תפקידו ולשם מילויו; ואולם אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מאחריות משמעתית לפי כל דין. א) 9 ) ראש המערך ימנה מבין עובדי המערך, עובד שיפקח על קיום הגנת הסייבר במערך הסייבר שיהיה ממונה הגנת הסייבר. ) ראש המערך יוודא כי לממונה יש את האמצעים הנדרשים למילוי תפקידו. ) ממונה הגנת הסייבר לא ימלא תפקיד אחר אשר עלול להעמידו בניגוד עניינים במילוי תפקידו לפי סעיף זה. ) ראש המערך, בהתייעצות עם רשם מאגרי מידע לפי חוק הגנת הפרטיות )להלן הרשם(, ימנה מבין עובדי המערך מפקח פרטיות פנימי )להלן המפקח הפנימי(, בהתאם לתנאי כשירות והכשרה שיורה עליהם הרשם, בהתייעצות עם ראש המערך. ) המפקח הפנימי ימונה לתקופת כהונה אחת שלא תעלה על שבע שנים. ) לא תופסק כהונתו של בהתייעצות עם הרשם. המפקח הפנימי והוא לא יועבר מתפקידו אלא ) המפקח הפנימי יהיה עובד המערך הכפוף ישירות לראש המערך או לעובד בכיר במערך הכפוף ישירות לראש המערך, והוא יונחה מקצועית בידי הרשם. ) תפקידי מפקח הפרטיות הפנימי המפקח הפנימי לא ימלא תפקיד נוסף ולא יעסוק בעיסוק נוסף העלולים להעמיד אותו בחשש לניגוד עניינים במילוי תפקידו לפי סעיף זה ולפי סעיף המפקח הפנימי יפקח על יישום הוראות חוק הגנת הפרטיות במערך, יקיים בקרה על ביצוען ובכלל זאת

17 א). ג) ה; )1( יכין תכנית עבודה שנתית שתובא לאישור ראש המערך, הרשם והוועדה המפקחת לפי סעיף 13 לפיקוח על קיום הוראות חוק הגנת הפרטיות, ולבירור הפרות חוק הגנת הפרטיות במערך; )2( יבדוק את נהלי המערך בתחום הפרטיות ועמידתם בהוראות חוק הגנת הפרטיות; )3( יברר הפרות להנחיות הרשם; בתחום הוראות חוק הגנת הפרטיות, בהתאם )4( ידווח לרשם בלא דיחוי, בכפוף להוראות ההתאמה הביטחונית והמידור החלות על המערך, על ממצאים של פעולות הפיקוח הבדיקה והבירור שביצע; )5( והבירור; יקיים בקרה על אופן תיקון ליקויים שהתגלו בממצאי הפיקוח )6( יקיים הכשרה והדרכה של עובדי המערך בנושאי פרטיות; )7( יגיש לראש המערך, לוועדה המפקחת ולרשם דין וחשבון שנתי על אופן ביצוע תכנית הפיקוח ועל קיום הוראות החוק במערך. )8( יסייע לראש המערך בקיום הוראות סעיפים 17 )ג( ו 38. לצורך מילוי תפקידו יהיו למפקח הפנימי הסמכויות לפי סעיף להסדרת הביטחון בגופים ציבורים, תשנ"ח הביטחון( לחוק )להלן החוק להסדרת ) סמכויות המפקח הפנימי ועדה מפקחת על מערך הסייבר הלאומי ראש הממשלה ימנה ועדה שתפקח על פעילות המערך לפי הוראות פרק ג' לחוק זה לעניין השפעת הפעילות על הזכות לפרטיות )להלן הוועדה(. ) נציג ראש מערך הסייבר הלאומי ישמש כמזכיר הוועדה. ) הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: )1( שופט בדימוס או משפטן בכיר אחר בעל כשירות לכהן כשופט מחוזי יו"ר; )2( נציג היועץ המשפטי לממשלה; )3( נציג מקרב הציבור בעל מומחיות, רקע וניסיון בתחומים הנוגעים לענייני הגנת הסייבר והביטחון של מדינת ישראל; ס"ח התשנ"ח, עמ' 348 תשע"ז, עמ' 494

18 ד) ה) ו) )4( נציג מקרב הציבור האדם והגנת הפרטיות; בעל ידע וניסיון מובהקים בתחומי זכויות )5( נציג מקרב הציבור בעל מומחיות רקע וניסיון בתחומי טכנולוגית המידע; ) חבר הוועדה יהיה בעל התאמה בטחונית. ) לא יגלה אדם דבר מדיוני הוועדה או מכל חומר שנמסר לה, אלא אם הסמיך אותו לכך ראש הממשלה, או באישור היועץ המשפטי לממשלה או נציגו. ) חבר ועדה במילוי תפקידיו לפי חוק זה לא יהא נתון לכל מרות זולת תפקידי הוועדה 14. מרות החוק ויפעיל שיקול דעת עצמאי. א) 1 ) הוועדה תגיש לראש הממשלה אחת לשנה, וכן בכל עת אחרת שלדעתה הדבר נדרש, דין וחשבון מטעמה על פעילות המערך בהתאם להוראות חוק זה. ) לצורך ביצוע תפקידיה תקבל הוועדה דיווחים עיתיים על פעילות המערך וביצוע תפקידיו שיאפשרו לעמוד על ההשפעה של פעילות המערך על הזכות לפרטיות בפעילות המערך, ובכלל זה: נתונים על שימוש בסעיפי הסמכות לפי החוק; נתונים על פעילות מערך הגילוי והזיהוי לפי סעיף 17; )1( )2( )3( אירועים שבהם עלה חשש להפרת הוראות החוק בתחום הפרטיות בידי עובד המערך או מטעמו; )4( הנחיות פנימיות בתחום ההגנה על הפרטיות ואופן מימושן; )5( המערך. תוכנית העבודה והדוח השנתי של מפקח הפרטיות הפנימי של סמכויות הוועדה 15. א) 1 ) לצורך ביצוע תפקידיה לפי חוק זה רשאית הוועדה לאסוף מידע ומסמכים, ויהיו ליו"ר הוועדה, הסמכויות הבאות: )1( להזמין אדם לבוא בפניה ולמסור מידע או מסמכים שברשותו; מי שהוזמן להעיד או להציג מסמך או מוצג אחר בפני הוועדה, חייב להתייצב בפני הוועדה ולמסור לה מידע או מסמך. )2( להסמיך אדם הכשיר לכך לדעת הוועדה, ובלבד שהוא בעל התאמה בטחונית, לאסוף חומר הדרוש לביצוע תפקידיה ויהיו נתונות לו הסמכויות לפי פסקה )1(. 18

19 א) א). ג) ד) ) ראתה הוועדה במסגרת פעילותה שעולה חשש להפרת הדין בידי גורם סמכויות המערך או אדם מסוים, תחדל מטיפול לגביו ותעביר את המשך הטיפול לגורם המוסמך לכך. פרק ג': סמכויות המערך סימן א': כללי ) לצורך מילוי תפקידיו מוסמך המערך, לבצע את הפעולות המנויות להלן, בין היתר באמצעות המרכז הלאומי לסיוע בהתמודדות עם איומי סייבר: )1( לקבל ולאסוף מידע בעל ערך אבטחתי ומידע שעשוי לשמש להפקת מידע בעל ערך אבטחתי; )2( לעבד מידע לצורך הפקת מידע בעל ערך אבטחתי בהתאם להוראות חוק זה; )3( להעביר, לשתף ולהפיץ מידע בעל ערך אבטחתי לכלל המשק ולארגונים הפועלים בו בהתאם להוראות חוק זה; )4( לסייע לארגונים להתמודד עם אירועי סייבר בהתאם להוראות חוק זה. ) ראש הממשלה בהסכמת שר המשפטים יקבע בתקנות הוראות לעניין איסוף מידע, עיבודו, העברתו, שיתופו והפצתו לפי פסקאות )1( עד )3(. ) המערך יפעיל מערך גילוי וזיהוי בתחום הגנת הסייבר לצורך גילוי.16 מערך גילוי וזיהוי 17. מוקדם של תקיפות סייבר וסיוע בהתמודדות עמן; המידע שייאסף ויעובד במערך הגילוי והזיהוי ישמש למטרה זו בלבד. ) מערך הגילוי והזיהוי יאסוף מידע בזמן אמת מהגופים המנויים בסעיף 18 )להלן בסעיף זה הארגונים( לשם עיבודו למידע בעל ערך אבטחתי; ) מערך הגילוי והזיהוי יפעל בהתאם לעקרונות האלה: )1( איסוף מידע מהארגונים ימוקד במידע בעל ערך אבטחתי; )2( עיבוד המידע למידע בעל ערך אבטחתי אמת, באופן ממוחשב אוטומטי; יבוצע ככל הניתן בזמן )3( איסוף המידע ועיבודו ייעשה בהתאם להוראות סעיף 38. ) מערך הסייבר הלאומי יפרסם המלצות לעניין אופן מסירת הודעה ללקוחות ועובדי הארגונים בדבר פעילות מערך הגילוי והזיהוי; 19

20 ה) ה, ) ראש הממשלה ושר המשפטים יקבעו בתקנות הוראות לעניין אופן ארגונים שייכללו במערך הגילוי וזיהוי איסוף, עיבוד, שמירה וביעור של המידע במערך הגילוי והזיהוי והשימוש בו, וכן רשאים הם לקבוע בכללים הוראות נוספות לעניין מערך הגילוי והזיהוי אשר פרסומם יהיה חסוי משיקולי הגנה על סודיות, שיטות ואמצעים. 18. מערך הגילוי והזיהוי יכלול את הארגונים האלה: )1( משרדי הממשלה; )2( גוף מבוקר כהגדרתו בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה )נוסח משולב(, 11 התשי"ח- 1958, שראש המערך קבע ששיתופו יתרום תרומה של ממש לגילוי תקיפות סייבר ולהתמודדות עמן ולמעט הגופים המיוחדים; )3( ארגון המנוי בתוספת החמישית לחוק להסדרת הביטחון. בעל רישיון )4( כהגדרתו בחוק התקשורת; ואולם היה בעל רישיון מנוי בתוספת הרביעית לחוק להסדרת הביטחון, לא יחולו עליו הוראות סימן זה אלא באישור הקצין המוסמך לפי אותו חוק; ניתן לבעל הרישיון צו לפי סעיף 13 )ב( לחוק התקשורת, לא יחולו עליו הוראות סימן זה לאחר אישור אלא הגורם המוסמך לפי אותו סעיף ולאחר שראש המערך התייעץ עם ראש שירות 12 הביטחון הכללי לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשנ"ב- 2002, )להלן חוק שירות הביטחון הכללי(; )5( ארגון אחר שביקש להצטרף למערך הגילוי והזיהוי וראש מערך הסייבר אישר את הצטרפותו; ראש הממשלה בהתייעצות עם שר המשפטים יקבע בתקנות את אופן הגשת הבקשה, וכן הוראות בדבר מסירת הודעה ללקוחות ועובדי הארגון אודות פעילות מערך הגילוי והזיהוי. )6( הוראות כלליות ) א) 9 ארגון אחר מהמנויים לעיל, שקבעו ראש הממשלה ושר המשפטים, לאחר שראש המערך חיווה דעתו כי הארגון מספק שירותים בהיקף משמעותי בישראל ושיתופו במערך הגילוי והזיהוי יתרום תרומה של ממש לגילוי ולזיהוי של תקיפות סייבר ולהתמודדות עמן במסגרת הגנת הסייבר בישראל. הפעלת סימן ב': סמכויות לטיפול בתקיפות ובאיומי סייבר הסמכויות לפי פרק זה תיעשה רק בידי מי שהוסמך לביצוע הפעולה לפי הוראות חוק זה או שנקבעו לפיו ס"ח התשי"ח, עמ' 92 ה; 12 ס"ח התשס"ב, עמ' 179 תשנ"ח, עמ' 352 תשע"ד, עמ' 667

21 ג) ד) ה) א) ) הפעלת סמכויות תיעשה לאחר שבעל הסמכות אודות הצורך בפעולה והשפעותיה על הארגון. מסר לארגון מידע על ) הפעלת סמכויות כלפי ארגון תיעשה אם התקיים האמור להלן - יסוד סביר להניח יש שמתרחשת או עשויה להתרחש תקיפת )1( סייבר שעלולה לגרום לפגיעה באינטרס חיוני. )2( הפעלת הסמכות נדרשת לצורך איתור תקיפת הסייבר, התמודדות עמה או מניעתה; )3( בעל הסמכות שקל את השפעת הפעלת הסמכויות על הארגון ועל הזכות לפרטיות; )4( בעל הסמכות נוכח כי הפעלת הסמכות אין בה כדי לפגוע בפעילות הארגון או בזכות לפרטיות במידה העולה על הנדרש בנסיבות העניין. ) הופעלה סמכות לפי פרק זה וחלפו תשעים ימים מעת שהופעלה הסמכות האמורה לא תופעל הסמכות או סמכות נוספת לפי פרק זה בארגון אלא אם נוכח ראש המערך כי יש יסוד סביר להניח שתקיפת הסייבר עדיין מאיימת על אינטרס חיוני והפעלת הסמכויות בארגון נדרשת להתמודדות עמה או לאיסוף מידע עליה; ) הוראות סעיפים )ג( ו- )ד( יחולו בשינויים המחויבים אם הפעולה בארגון דרישת מידע ומסמכים מינוי איש קשר בארגון שיש בו תקיפת סייבר כניסה למקום נעשית לבקשת הארגון, והוראות סעיף 35 יחולו בשינויים המחויבים ולפי ההקשר. עובד מוסמך רשאי לדרוש מכל ארגון הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך, ובכלל זה עותק של חומר מחשב, הנדרשים לצורך איתור תקיפת הסייבר, התמודדות עמה או מניעתה. עובד מוסמך רשאי להורות לארגון למנות איש קשר שיקבל הוראות מהמערך ויעביר את המידע הנדרש אל המערך או אל מי שהוסמך לכך מטעמו לפי הוראות סימן זה. ) גורם אחראי במערך רשאי להיכנס למקום או להורות לעובד מוסמך להיכנס למקום, אם היה לו יסוד סביר להניח שבמקום נמצא מחשב או חומר מחשב שבו מידע בעל ערך אבטחתי הדרוש לצורך איתור תקיפת הסייבר, התמודדות עמה או מניעתה;.22 21

22 א) ג) ד) ) על אף האמור בסעיף קטן )א( לא ייכנס גורם אחראי במערך או עובד תפיסת חפץ לצורך טיפול בתקיפה מוסמך למקום המשמש למגורים אלא בהסכמת המחזיק במקום או על פי צו של בית משפט השלום; אולם רשאי ראש המערך להורות לגורם אחראי או לעובד מוסמך להיכנס למקום המשמש למגורים גם בלא צו מאת בית משפט, אם היה לו יסוד סביר להניח שבמקום נמצא מחשב או חומר מחשב שבו מידע בעל ערך אבטחתי כאמור בסעיף קטן )א( שנדרש למניעת סכנה ממשית ומידית לשלום הציבור או ביטחונו, ואין דרך אחרת להשיגו בנסיבות העניין. ) עובד מוסמך רשאי לתפוס חפץ שיש לו יסוד סביר להניח שיש בו מידע בעל ערך אבטחתי, שבדיקתו המידית נדרשת לצורך איתור תקיפת הסייבר, התמודדות עמה או מניעתה. ) לא יתפוס עובד מוסמך חפץ כאמור בסעיף קטן )א( אלא לאחר שנתן למחזיק בו הזדמנות להשמיע טענותיו. סבר הגורם האחראי כי הדבר יביא לפגיעה משמעותית ביכולת לאתר תקיפת סייבר, להתמודד עמה או למנוע אותה, ויש סכנה ממשית ומידית לשלום הציבור או ביטחונו, רשאי הוא לתפוס את החפץ ולתת למחזיק להשמיע טענותיו בפניו בהזדמנות הראשונה. ) נתפס חפץ לפי סעיף זה, יחזירו העובד המוסמך לארגון שממנו נתפס לאחר שביצע בו את הבדיקה, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחמישה עשר ימים מיום שנתפס..23 ) בית משפט השלום רשאי להורות - )1( כי החפץ יוחזר לארגון, לבקשתו; המצאת חפץ 24. לבדיקה )2( על הארכת תקופת ההחזקה של החפץ מעבר לאמור בסעיף קטן )ג(, לבקשת העובד המוסמך, אם סבר כי בנסיבות העניין קיים צורך בהארכת התקופה לשם איתור תקיפת הסייבר, טיפול בה או מניעתה. היה לעובד מוסמך יסוד סביר להניח שחפץ שנמצא בחזקתו או בשליטתו של ארגון מכיל מידע בעל ערך אבטחתי ובדיקתו המידית נדרשת לצורך איתור תקיפת הסייבר, התמודדות עמה או מניעתה, רשאי הוא להורות על הצגתו או המצאתו בשעה, במקום ובאופן הנקובים בהוראה; לעניין זה, יראו חפץ כנמצא בשליטתו של ארגון - אם הארגון יכול להשיגו במאמץ סביר. לצורך ביצוע פעולות ובדיקות לפי פרק זה, רשאי עובד מוסמך להסתייע במומחה שהוא בעל ניסיון, ידע או אמצעים הדרושים לביצוע הפעולות והבדיקות האמורות, ובלבד שהעובד המוסמך יהיה נוכח במקום ביצוע הפעולות והבדיקות בידי המומחה, בעת ביצוען, ויפקח עליו. בסעיף זה "מומחה" גם מי שאינו עובד ציבור. הסתייעות במומחה

23 א) ג) ד) א) א) ) עובד מוסמך רשאי לתת לארגון הוראות, ובכלל זה הוראות לגבי ביצוע סמכות מתן 26. הוראות צו לפעולות למניעת תקיפת סייבר או לטיפול בה בקשת הצו פעולות בחומר מחשב של הארגון, לצורך איתור תקיפת הסייבר, התמודדות עמה או מניעתה. ) בהוראה שייתן, יפרט העובד המוסמך את התמצית העובדתית והמקצועית להחלטתו ליתן את ההוראה לפי סעיף קטן )א( ככל שאין בכך כדי לפגוע או לעכב את הטיפול בתקיפה, לחשוף מקורות מידע, שיטות או אמצעים. ) נתקבלה הוראה מעובד מוסמך כאמור בסעיף קטן )א( יבצע אותה הארגון במועד הקבוע בה וידווח על אופן ביצועה לעובד המוסמך. ) לא יגלה אדם תוכן הוראה שניתנה לארגון, פרטים הקשורים בתקיפה או בטיפול בה שנמסרו לארגון, אלא אם התיר זאת העובד המוסמך ובתנאים שיקבע ובכפוף לכל דין; העובד המוסמך רשאי להנחות את הארגון בדבר אופן ההגנה על סודיות הפעילות לפי פרק זה כלפי עובדיו ואחרים. ) שופט בית משפט השלום רשאי להתיר בצו לעובד מוסמך לבצע פעולה במחשב או בחומר מחשב, אם שוכנע כי יש יסוד סביר להניח כי מתרחשת תקיפת סייבר או שיש איום סייבר שכתוצאה מהם עלולה להיגרם פגיעה באינטרס חיוני )להלן בסעיף זה "צו ביצוע פעולות"(; ) בהחלטה למתן צו ביצוע פעולות, יתחשב בית משפט השלום, בין השאר, באלה: )1( חומרת הנזק אשר עלול להיגרם בשל תקיפת הסייבר אשר בקשר אליה מתבקש הצו וההסתברות להתרחשותה; )2( השפעת הפעולות המבוקשות על הארגון שהצו חל עליו ועל גורמים נוספים שעשויים להיות מושפעים מהצו, ככל שישנם; )3( מידת הפגיעה בפרטיות כתוצאה מביצוע הפעולות המבוקשות ומידת פגיעה אחרת בארגון או באדם. ) בקשה לצו ביצוע פעולות כאמור בסעיף 27 תוגש בכתב על ידי גורם אחראי במערך )להלן - המבקש(, ויפורטו בה הפעולות השונות שנדרש לבצע במחשב או בחומר מחשב; הבקשה תיתמך בתצהיר של הגורם האחראי במערך. ) המשיב בבקשה הינו הארגון שבמחשביו מבקשים לבצע פעולות כאמור; הדיון במתן הצו יתקיים במעמד הצדדים שזומנו לדיון, ואולם רשאי בית המשפט לתת צו לביצוע פעולות במעמד צד אחד אם הוא סבור שהמשיב הוזמן כדין ולא התייצב לדיון

24 א) ג) ד) ה) ו) ז) ח) ) בדיון בבקשה למתן צו לפי סעיף 27 או 32, רשאי המבקש לבקש לפרט הדיון בבקשה 29. ערעור על החלטת בית משפט ביצוע הצו או להציג בפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם הוא מבסס את בקשתו )להלן בסעיף זה חומר חסוי(; בקשה כאמור תוגש בכתב בצירוף נימוקים. ) בית המשפט רשאי להיענות לבקשה כאמור בסעיף קטן )א( ולהסתמך על החומר החסוי אם מצא כי חשיפת החומר החסוי עלולה לפגוע או לסכל את אפשרות איתור תקיפת הסייבר, התמודדות עמה, או לפגוע באינטרס בטחוני או אינטרס ציבורי אחר; החומר החסוי יסומן, יוחזר למבקש לאחר העיון והדבר יירשם בפרוטוקול. ) בית המשפט יודיע למבקש ולמשיב על החלטתו בבקשה לפי סעיף קטן )א(, ורשאי הוא לקבוע שנימוקי ההחלטה, כולם או מקצתם, יהיו חסויים. ) החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן )א(, רשאי המבקש להודיע כי הוא חוזר בו מהגשת החומר החסוי, ומשעשה כן לא יועמד החומר לעיון המשיב והשופט יתעלם ממנו לצורך החלטותיו. ) החליט בית המשפט שלא להיעתר לבקשה בדבר אי-גילויו של החומר החסוי לפי סעיף קטן )א(, רשאי המבקש לערער על החלטת בית המשפט בעניין זה בתוך חמישה עשר ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט של ערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד. ) הודיע המבקש לבית המשפט שהחליט כאמור בסעיף קטן )ה(, כי הוא שוקל להגיש ערעור כאמור באותו סעיף קטן, לא יעביר בית המשפט את החומר החסוי למשיב עד להכרעה בערעור. ) בדיון בערעור לפי סעיף קטן )ו(, רשאי בית המשפט לעיין בחומר החסוי ולקבל פרטים נוספים מהמבקש בלי לגלותם למשיב. ) ראש הממשלה ושר המשפטים רשאים לקבוע הוראות נוספות בתקנות לעניין סדרי הדין לפי פרק זה. מי שהיה צד להליך למתן צו לפי סעיף 27 רשאי לערער על החלטת בית המשפט בתוך שלושים ימים ממועד מתן ההחלטה, לפני בית משפט שלערעור אשר ידון בערעור בשופט אחד, שיהיה מוסמך לבטלו או לשנות תנאים בו. ניתן צו לפי סעיפים 27 או 32, יבצע העובד המוסמך את הפעולות המנויות בצו לאחר שמסר על כך הודעה לאיש קשר מטעם הארגון, וככל הניתן בנוכחותו

25 א) א) ג) ד) א) ) שופט בית המשפט השלום רשאי להתיר בצו, לצורך בקרה מדגמית, צו לביצוע פעולות 32. בחומר מחשב לצורך בקרה מדגמית ביצוע פעולה במחשב או בחומר מחשב של ארגון אם סבר כי יש סיכוי של ממש לאתר באמצעותן תקיפת סייבר בארגון, בשים לב למאפייני הפעילות בארגון )להלן בסעיף זה צו פעולות לצורך בקרה מדגמית(. ) בהחלטה למתן צו פעולות לצורך בקרה מדגמית, יתחשב בית משפט השלום, בין השאר, באלה: )1( נחיצות הצו והפעולות מכוחו לצורכי הגנת הסייבר; )2( השפעת הפעולות המבוקשות על הארגון שהצו חל עליו ועל גורמים נוספים שעשויים להיות מושפעים מהצו, ככל שישנם; )3( מידת הפגיעה בפרטיות כתוצאה מביצוע הפעולות המבוקשות והאפשרות לפגיעה אחרת בארגון או באדם. ) בקשה לצו פעולות לבקרה מדגמית תוגש בכתב על ידי גורם אחראי בקשת הצו והדיון 33. בה פעולה בחומר מחשב אינה האזנת סתר או חדירה שלא כדין ביצוע פעולה בהסכמה במערך ויפורטו בה הפעולות המבוקשות והקשר בינן לבין תכלית הבקרה אחראי 32; הבקשה תיתמך בתצהיר של גורם המדגמית בהתאם לסעיף במערך; ) המשיב בבקשה הינו הארגון שבמחשביו מבקשים לבצע פעולות כאמור; הדיון במתן הצו יתקיים במעמד הצדדים שזומנו לדיון, ואולם רשאי בית המשפט לתת צו לביצוע פעולות במעמד צד אחד אם הוא סבור שהמשיב הוזמן כדין ולא התייצב לדיון. ) בית המשפט ידון בבקשה לפי סעיף זה בדלתיים סגורות, אלא אם הורה אחרת. ) גילוי הוראות לפי סעיף זה או פרטים הקשורים בפעילות לפיו אשר נמסרו לארגון אסור אלא אם התיר זאת הגורם האחראי. פעולה שנעשתה לפי הוראות סעיפים 35 27,,17, 26 או 36 לא תיחשב כהאזנת סתר או כחדירה שלא כדין לחומר מחשב כמשמעותן בחוק האזנת סתר או בחוק המחשבים, בהתאמה. ) גורם אחראי במערך רשאי להורות על ביצוע פעולה בארגון הדורשת אישור בית המשפט לפי סימן זה אף בלא צו כאמור, אם הארגון הסכים לביצוע הפעולה והתקיים האמור להלן: )1( נותן ההסכמה הוא גורם מוסמך מטעם הנהלת הארגון; 25

26 א) ג) ד) א) ג) )2( לפני מתן ההסכמה הסביר הגורם האחראי לנותן ההסכמה, בלשון המובנת לו, את כל אלה - ) הנסיבות המצדיקות את ביצוע הפעולה; ) השפעת ביצוע הפעולה על הארגון ועל ארגונים נוספים ככל שישנם; ) מידת הפגיעה בפרטיות או אפשרות לפגיעה אחרת באדם או בארגון כתוצאה מביצוע הפעולה, קיומה של אפשרות לצמצום הפגיעה והדרכים לכך; ) את זכותו של הארגון שלא להסכים לביצוע הפעולה; ) ארגון שנתן הסכמה לביצוע פעולה לפי סעיף זה רשאי לחזור בו פעולה דחופה בחומר מחשב להגנת סייבר עד מהסכמה כדי לפגוע בחוקיות הפעולות שנעשו מהסכמתו; אין בחזרה לחזרה מההסכמה. סימן ג': סמכויות נוספות ) ראש המערך רשאי להורות על הפעלת סמכות המנויה בסימן ב', שלשם הפעלתה נדרש צו בית משפט, ללא צו כאמור, לתקופה שלא תעלה על עשרים וארבע שעות, ובלבד שהתקיימו כל אלה: )1( הפעלת הסמכות נדרשת בדחיפות לשם מניעת נזק ממשי לאינטרס חיוני כתוצאה מתקיפת סייבר, אין דרך אחרת למניעת הנזק האמור, ואין שהות לבקש מבית המשפט צו; )2( התקיימו יתר דרישות הסעיפים האמורים בפרק זה, ככל שהדבר אינו מסכל את ביצוע הפעולה. ) ראש המערך ידווח באופן מיידי ליועץ המשפטי לממשלה על הסמכויות שהורה להפעילן לפי סעיף קטן )א( לא יאוחר משש שעות ממועד הפעלתן. ) גורם אחראי יפנה לבית המשפט באופן מיידי ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות ממועד הפעלת סמכות לפי סעיף זה בבקשה למתן צו לפי הוראות פרק זה, אשר תכלול דיווח על הפעלת הסמכות ופירוט הפעולות שבוצעו במסגרתה לפי סעיף זה..36 ממשקים עם 37. רשויות אחרות ורשויות מאסדרות בעת טיפול בתקיפה נוכח ראש מערך הסייבר בעת טיפול בתקיפת סייבר לפי פרק זה שמניעת הפגיעה באינטרס החיוני או צמצומה מחייב פעולה של בעל סמכות נוסף, יודיע על כך ללא דיחוי לאותו בעל סמכות; בעל הסמכות יקבע איש קשר לסיוע למניעת הפגיעה האמורה ולהיערכות להתמודדות עמה. סימן ד': הגנה על הפרטיות ומידע מוגן שנאסף לפי פרק זה 26

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר

א' בשבט תשעה 12 בינואר 1122 סימוכין: לכבוד מר עודד טירה יור המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מבר א' בשבט תשע"ה 12 בינואר 1122 סימוכין: 21221 לכבוד מר עודד טירה יו"ר המועצה הלאומית לספורט שלום רב, הנדון: תקצוב הרשויות המקומיות לקידום הספורט אנו מברכים על כינונה של המועצה הלאומית לספורט ומאחלים לה הצלחה

קרא עוד

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה תכנית העבודה 2017

יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה  תכנית העבודה 2017 המשרד להגנת הסביבה אסדרת הגנת סייבר בהיתרי רעלים יעקב דולמצקי מנהל יחידת הגנה על מידע וסייבר בתעשייה המשרד להגנת הסביבה 1 הסקר כלל 21 מדינות ברחבי העולם 359 מפעלים בסקטורים הבאים: מדגם הנתונים לסקר 11%

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד