הדין לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים הסמכות להפריז על אי חוקתיות חקיקה למי! מאת זאב סגל* מפסק הדין בעניין בנק מזרחי עולה בבירור, כי חרף היעדרה של

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הדין לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים הסמכות להפריז על אי חוקתיות חקיקה למי! מאת זאב סגל* מפסק הדין בעניין בנק מזרחי עולה בבירור, כי חרף היעדרה של"

תמליל

1 הדין לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים הסמכות להפריז על אי חוקתיות חקיקה למי! מאת זאב סגל* מפסק הדין בעניין בנק מזרחי עולה בבירור, כי חרף היעדרה של הוראה מפורשת, נתונה לבתי המשפט בישראל סמכות לביקורת שיפוטית על חוקתיותה של חקיקת הכנסת שתימצא נוגדת את ההוראות האמורות בחוק יסוד: חופש העיסוק, ובחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. פסק הדין מקבל את הגישה, שלפיה נתונה הסמכות לביקורת חוקתית לכל בית משפט בישראל. מכאן עולה גם, שהסמכות נתונה לא רק לבתי המשפט של המערכת הרגילה, אלא גם לבתי הדין הדתיים, הצבאיים, לבתי הדין לעבודה ואולי אף לבתי דין מנהליים לסוגיהם. גישת הכותב היא, שהסמכות האמורה צריכה להיות נתונה לבית המשפט העליון לבדו, ולא לבתי משפט או לבתי דין אחרים. גישה זו מתבססת על הרגישות החברתית הרבה הנודעת להכרעה בית משפט בדבר בטלותה של חקיקת הכנסת ומתייחסת למידת האמון הציבורי הרחב הניתן לבית המשפט העליון. ספק אם אמון כזה יינתן גם לערכאה שיפוטית נמוכה שתקבל החלטה כזו. הפקדת הסמכות לביקורת חוקתית לכל בית משפט יכולה גם להביא לאי ודאות ולאי יציבות בשיטת המשפט. לגישת המחבר, הסמכות לביקורת חוקתית צריכה להיות מופקדת בידי בית המשפט העליק ולא בידי בית משפט חוקתי נפרד, העלול להגביר יתר על המידה פוליטיזציה של המערכת השיפוטית. עיקר המאמר הוא בכך, שהדין הרצוי צריך להקנות לבית המשפט העליון סמכות ייחודית לביקורת חוקתיות של חוקים. הדרך הראויה לפעול לכך היא כחקיקה מפורשת של הכנסת. עט זאת, סבור המחבר שניתן לקבוע, בהלכה שיפוטית, שסמכות הביטול תהיה נתונה לבית המשפט העליון בלבד, למצער בתקופת גיבושה של המהפכה החוקתית, הנמצאת בתחילתה. א. מבוא. ב. היקף חלותה של ההלכה בעניין כנק המזרחי. ג. עמדתו של השופט מ חשץ. ד. גישת פסק הדין בעניין בנק המזרחי הלכה שיפוטית למול הצהרה * פרופםור חבר למשפטים, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת תל אביב. המחבר מודה לעו ד אבי זמיר על הערותיו מאירות העיניים. 239

2 זאב סגל משפטים כ ח תשנ ו שיפוטית. ה. בטלות חקיקה בתקופת גיבוש. ו. כית המשפט העליון כבית משפט חוקתי על שפיטה ושופטים. ז. ביקורת חוקתית ההרכב הראוי. ח. גישות הקהילה המשפטית. ט. סכנת אי הוודאות ואי הציות. י. קביעת הסמכות הלבה שיפוטית או הכרעה חקיקתית. א. מבוא המסר המרכזי בפסק הדין בעניין בנק המזרחי 1 הוא, כי חרף היעדרה של הוראה מפורשת, נתונה לבתי המשפט בישראל סמכות לביקורת שיפוטית על חוקתיותה של חקיקת הכנסת. כך נעשה ברור בשיטתנו המשפטית שחקיקה, אשר אינה מקיימת את הוראות פסקות ההגבלה שבחקיקת היםוד, אשר עניינה חופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו, מוסמכים בתי המשפט לתת לגביה סעדים חוקתיים, ובהם הכרזה על בטלות החוק או חלק ממנו. 2 שופטי בית המשפט העליון, רובם ככולם, שישבו לדין בעניין זה, שותפים לקביעת עקרון היםוד. מבין השופטים היה זה השופט אהרן ברק, אשר ראה להביא את המקור החוקתי ששימש לו השראה הלכת בית המשפט העליון בארצות הברית בפרשה הידועה של?Marbury.v Madison באותו פסק דין נקבע לא רק, שחוק הפוגע בהוראות החוקה בטל, אלא גם שכל בית משפט מוסמך להכריז על כך. החלטה זו נחשבת כאבן פינה לעקרון הביקורת השיפוטית בארצות הברית וכאבן שואבת לשיטות משפט רבות. אמנם, היא שימשה נושא לוויכוח ואף למחלוקת, 4 אולם אין ספק שהיא הטמיעה לשיטת המשפט האמריקנית את ההכרה בביקורת השיפוטית ואת העליונות המשפטית של החוקה כעניין הברור כיום כמעט מאליו. 5 ההלכה האמריקנית פרצה גבולות והשפיעה על החשיבה החוקתית במדינות אחרוח. 1 ע א 6821/93 בנק המזרחי המאוחד כע מ נ מגרל כפר שיתופי ואח, פ ד מט( 4 ) 221 (להלן: עניין בנק המזרחי). 2 ראו את פסקות ההגבלה במניף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ס ח תשנ ב ; 150 ובסעיף 4 לחוק יסוד: חופש העיסוק, ם ח התשנ ד 90. באשר לסמכות הביטול, ראו עניין בנק המזרחי, בדברי הנשיא אהק בדק, בעמי , לנוסח המודפס(פסקאות 80-76,4-1 לפסק דינו)..Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803) 3 ראו, למשל, 4 Constitutional J. Tayer "The Origin and Scope of the American Doctrine of Law" 7 Harv. L Rev. (1893) 129; R. Berger Congress v. The Supreme Court (1969); R..Clinton "Marbury v. Madison" andjudicial Review (1989) 5 לרקע ההיסטורי של ההחלטה ולוויכוח עליה ראו ל שלף מרות המשפט ומהות המשטר (תל אביב, ,131,75(

3 משפטים כ ח תשני ז הדרך לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים בקנדה, למשל, שאימצה לעצמה חוקה בשנת 1982, והנעדרת אף היא הוראה מפורשת בדבר ביקורת שיפוטית, שימשה הפסיקה האמריקנית בעניין Mwbury.v Madison דוגמא ומופת. היא מוגדרת שם^" Mommentousdecision" 6 וכמצביעה על כך שבאין ביקורת שיפוטית היה נפגע עקרון היסוד של עליונות ממשית של החוקה. 7 חוק יסוד: חופש העיסוק, וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, לא רק שאינם כוללים הוראה בדבר ביקורת שיפוטית, אלא שאינם כוללים גם פסקת עליונות supremacy),(clause שלפיה יהיה ברור כי חקיקה הסותרת אותם, ושנתקבלה בזמן הרלבנטי בטלה. הוראה מפורשת כזו, שעניינה Constitution^,Primacy of the קיימת בחוקה הקנדית. 8 הודאה מפורשת כזו מקלה יותר על המסקנה בדבר קיומה של סמכות להכרזה שיפוטית על בטלות חוק מאשר קביעת מסקנה כזו בהסתמך על פסקת הגבלה clause) (limitation בלבד, כפי המצב בישראל, על פי הקיים בשני חוקי היסוד הנזכרים ; 9 שהרי פסקת הגבלה מגבילה את זכות היםוד ואת כוחה של הכנסת לפגוע בה, אך אין היא קובעת במפורש את אפסותה של חקיקה שאינה עומדת בדרישת חקיקת היסוד המגבילה. אלא שגם כך, בהיעדרה של פסקת עליונות, גם בתקופה מודרנית שבה מקובל לקבוע בתוקות פסקה כזו, 10 לא ראה בית המשפט בעניין בנק המזרחי כל בעייתיות בכך..See P.W. Hogg Constitutional Law of Canada (3rd ed., 1992) שם, בעמי סעיף (1) 52 לחוקה הקנדית(הידועה כצ רטר) קובע: The Constitution of Canada is the supreme law of Canada, and any law that is unconsistent with the provisions of the Constitution is, to the extent of unconsistency, of no force or effect. לניתוח החוקה וההוראה דאו pp , P.W. Hogg supra, note 6, at 9 אלה מגבילות את זבות היםוד ואת כוחה של הכנסת לפגוע בזכויות אלה. ראו א ברק פרשנות הוראות במשפט פרשנות חוקתית(תשנ ד, כרך ג) במדינות שונות, בעיקר בתקופה שלאחד מלחמת העולם השנייה, שאחד מלקתיה היה הכרה לחוקות M. Cappetletti The Judicial Process in Comparative בעליונות חוקות המגנות על הפרט ראו: Perspective (1989); A. Brewer-Carias Judicial Review in Comparative Law (1989); A. Stone The Birth of Judicial Politics in France the Constitutional Council in Comparative Perspective (1992); J.N. Pandey Constitutional Law of India (17th ed., 1987); Justice Durga Das Bacu Introduction to the Constitution of India (14th ed., 1992); D.P. Kommers Vie Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany.(1989) 11 במקום אחר הצבעתי על כך, כי חרף העובדה שניתן לתלות ביקורת שיפוטית בעצם קיומה של פסקת הגבלה, הדי ראוי מאוד שהמחוקק יאמר דברו במפורש. ראו.Z Segal "Israel Ushers in a 241

4 זאב סגל משפטים כ ח תשנ ז בית המשפט אימץ את הלכת Marbury.v Madison כדבר כמעט מובן מאליו בלא ערעור והרהור. כאמור, השופט ברק היה היחיד משופטי ההרכב שקרא להלכה בשמה ודן בדוגמת היסוד שהיתה לנגד עיניו, 12 אשר התאזרחה אצלנו עתה בצורה מפורשת וחד משמעית. שתיקת המתוקק פירושה כהלכת פםק דין בנק המזרחי שבידי בתי המשפט כולם הסמכות לקבוע את דבר אי התוקתיות של חוק. בכל פסק הדין הארוך והמפורט מאוד, 13 שאמור היה להאיר את נושא הביקורת השיפוטית בכללה, ובכלל זה גם שאלות שלא נמצאו במתלוקת ספציפית באותו מקרה, לא מצאו שמונה משופטי ההרכב מקום לדון בשאלה, מהו הפורום הראוי להפעלת ביקורת שיפוטית על חקיקה? רק השופט מישאל חשין ראה להעיר כמה הערות קצרות בעניין זה. 14 הנחת בית המשפט היתה כך נראה שהסמכות להכריז על בטלות חקיקה נתונה לכל בית משפט על פי הדין המצוי, כאשר זו נראתה תוצאה מתבקשת מהגישה האמריקנית, שאומצה כמובנת מאליה. החלטת בית המשפט העליון בעניין בנק המזרחי ניתנה בשבתו כבית משפט לערעורים אזרתיים, בדונו בערעור ובבקשות לרשות ערעור על החלטות של בתי משפט מחוזיים. 15 בתי משפט אלה הניחו את סמכותם כקיימת, ושאלת עצם הסמכות לא היתה במחלוקת בין הצדדים. עם זאת, נראה לי ששאלת הפורום הראוי ראוי היה לה כי תידון בפםק דין כה מקיף ויסודי. לדעתי, ניתן היה להתייתם גם לשאלת הרץ המצוי, על פי גישה אפשרית שבית המשפט העליון מוסמך היה גם לקבוע כי הסמכות להכרזה על בטלות חקיקה תהיה נתונה בידיו בלבד. 16 מטרתה של רשימה זו היא לדון בהיבט אחד בלבד בפסק הדין, והוא בעיקר ה איך שבו, להבדיל מרוב ה יש. אבקש להראות, כי בית המשפט העליון הוא הפורום הרצוי היחיד מבין בתי המשפט שלו תהיה סמכות להכריז על אי חוקתיות חקיקה של הכנסת. Constitutional Revolution The Israeli Experience, The Canadian Impact" 6.Constitutional Forum (1995) 44, בעניין בבל, המזרחי, פסקאות ההחלטה מחזיקה 519 עמודים. 14 בעניין בנק המזרחי, פסקה ראו ת.א. (ת א) 1744/91, המר 3655/92, המר 3459/92, המר 4071/92, המר 1630/93, בנק המזרחי המאוחד בע מ נ בוחן אגודה מרכזית בע מ, פ מ תשנ ד( 3 ) 113 (השופטת הניה שטיין); ת.א. (ת א) 2252/91, המר 5025/92, שירותי אשראי מסחרי(ישראל) בע מ נ גבעת יואב מושב עובדים, פ מ תשנ ד( 3 ) 243 (השופטת הניה שטיץ); בר ע(חיי) 18/94 נחמיאס נ כפר ביאליק כפר שיתופי(ניתן ביום , השופט סלים ג ובראן). 16 כפי שיובהר להלן, עיקר רשימתי זו הוא בכך שעל פי הדין הרצוי, בית המשפט העליון לבדו אמור להיות בעל הסמכות להכריז על בטלות חקיקה. עם זאת ייתכן גם, שניתן להגיע לתוצאה זו על ידי הלכה שיפוטית שתיפסק בערכאה העליונה בלי להמתין להכרעת המחוקק. 242

5 משפטים כ ח תשנ יז הדרך לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים אבקש לנסות ולהראות גם כי קביעה שיפוטית, ולא חקיקתית, בדבר ייחוד הפורום היא אפשרית, אפילו רצויה הוראה חקוקה מפורשת. אדון גם בכך שבית המשפט העליון, כניצב בראש המערכת השיפוטית, הוא הפורום הראוי להכרזה על בטלות חקיקה, להבדיל מבית משפט חוקתי נפרד ומיוחד. ההתייחסות לכך (בפסקה ו להלן) תהיה בגדר רישום קווי מתאר לדיון בנושא, בלי מגמה להרחיב בשאלת עדיפותו של בית המשפט העליון על פני בית משפט חוקתי נפרד. ב. היקף חלותה של ההלכה בעניין בנק המזרחי כפי שהראיתי לעיל, פסק הדין כמעט שאינו דן בשאלה, איזהו בית המשפט המוסמך להכריז על בטלות חוק? השופט ברק מסתמך על המסורת המשפטית שהתגבשה אצלנו, המחייבת מסקנה כי התרופה על אי תוקתיות חוק היא בטלותו, וכי הסמכות לקבוע את דבר אי החוקתיות נתונה לבתי המשפט. 17 ניתן למצוא בדברים אלה התייחסות, אגבית במהותה, לשאלת הפורום. כדעת השופט, הסמכות נתונה ל בתי המשפט. השופט ברק משווה בין תקיקת משנה, הסותרת חוק, שבית המשפט מוסמך להצהיר על כך, לחקיקה ראשית הסותרת חוק יסוד, שאף כאן בית המשפט מוסמך להצהיר על כך. 18 השופט ברק דן כאן בהיעלם אחד במעשה של ביטול חקיקת משנה על ידי בתי המשפט כולם במעשה של ביטול חקיקת הכנסת על ידי אותם בתי משפט. לי נראה, שאפילו ניתן למצוא דמיון מסוים בין הכרזה על בטלותה של חקיקת משנה ובין הכתה על בטלותה של חקיקת הכנסת, הרי שעדיין אין הנדון דומה לראיה. לא הרי ביטול חקיקת משנה, המותקנת על ידי רשות מוסמכת מכות תקיקת הכנסת, כהרי ביטולה של חקיקת בית הנבתרים עצמו. רגישותה של הכרעה כזו רבה בכל מקרה ובולטת במיוחד כאשר פסקות ההגבלה שבחקיקת היסוד מאפשרות הכרזה על בטלות חקיקה תוך שימוש במושגים רתבים ועמומים להיותה של החקיקה בלתי הולמת את ערכיה של מדינת ישראל, שנחקקה שלא לתכלית ראויה או שפוגעת יתר על המידה בזכות יסוד. הבעייתיות שציינתי כאן מתחזקת גם אם נידרש להיקפה הרחב של הלכת בנק המזרחי. בית המשפט העליון אינו מתייחס לכך, אולם תוצאה מתבקשת מפסיקתו היא, שהסמכות להכריז על אי חוקתיות חקיקה תהיה נתונה לא רק לבתי המשפט של המערכת הרגילה, כלומר: לבתי המשפט השלום ולבתי המשפט המתוזיים. הסמכות 17 בעניין בנק המזרחי, פסקה שם, שם. 243

6 זאב סגל משפטים כ ח תשני ז האמורה תהיה נתונה גם לבתי הדין הדתיים, לבתי הדץ הצבאיים, לבתי הדין לעבודה ואולי אף לבתי הדין המשמעתיים למיניהם בעת שידונו בעניינים שבסמכותם. נקל לשער, למשל, את הרגשה הציבורית שהיתה מתעוררת לו התליט בית דץ רבני, למשל, על בטלות חקיקה של הכנסת, בהיותה מנוגדת לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. נראה, שבית המשפט העליון לא נתן כלל את דעתו על כך. הדיון שלהלן ייעשה על רקע היקפה הרחב של הלכת בנק המזרחי כפי שהבהרתי לעיל. ג. עמדתו של השופט חשץ השופט מישאל חשין היה היחיד מתשעת שופטי ההרכב בעניין בנק המזרחי שראה לנכון להעיר, ולו הערות קצרות, בשאלה, מיהו בעל הסמכות להכריז על פסילת חוק של הכנסת: האם כל בתי המשפט באp לערכאותיהם או שמא בית המשפט הגבוה לצדק בלבד. 19 כהדגשת השופט, השופטים האחרים לא נדרשו כלל לשאלה, אך ניתן להסיק מדבריהם, ולו במשתמע, שכל בתי המשפט בארץ למקטון ועד גדול מוסמכים לפסול חוקים של הכנסת. לפי דברי השופט, יש יסוד איתן להשקפה, שראוי הוא כי הסמכות תהיה שמורה לבג ץ בלבד. על פי גישת השופט חשין, זכאי בית המשפט העליון לקבוע, בהלכה פסוקה, איזו ערכאה תחזיק בסמכות ביטול חוק של הכנסת. כדבריו, לא מן המידה להסיק על סמכותם של כל בתי המשפט בדרך ההיקש מסמכותם לפסול חקיקת משנה. לדעת השופט, טעמים כבדי משקל תומכים בייחוד הסמכות לבג ץ ולדבריו ראוי לקבוע סדרי דין מתאימים להעברת עניין פסלות תקיקה מבתי משפט אחרים לבג ץ בעת שהעניין יתעורר לפניהם בהליך שבסמכותם. דברים חשובים אלה של השופט חשין מעלים את הנושא כראוי לדיון. גישת השופט מתייחדת בכך, שהוא רואה אפשרות כי בית המשפט העליון יכריע בשאלת הפורום המתאים מבלי שיזדקק להכרעת המחוקק. זאת כמובן בשעה שאת קביעת סדרי הדין המיוחדים לא נותר אלא להשאיר למחוקק עצמו. 20 גם דבריו אלה של השופט חשין לא הניעו את השופטים האחרים לדון בנושא. 19 דאו לעיל הערה לדיון בהקשר זה ראו אזלן. 244

7 משפטים כ ח תשנ ז הדרך לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים ד. גישת פסק הדין בעניין בנק המזרחי הלכה שיפוטית למול הצהרה שיפוטית כאמור, גישת פםק הדין בכללה היא, שכל בית משפט בישראל מוסמך להחליט על ביטולה של חקיקת הכנסת. גישה זו אינה מתיישבת אפילו עם חלק מדברי השופטים עצמם. כך מציין השופט ברק שהצהרה על בטלותו של חוק הנוגד חוקה היא עניין רציני, הואיל ויש בה סיכול רצונו של הרוב דהיום. 21 על רקע זה אומר השופט:... רק שופט מקצועי, הסופג במשך שנים רבות את הצורך להבטיח אובייקטיביות שיפוטית, והנהנה מאי תלות גמורה, יכול להגשים משימה כבדה זו... רק שופט שכל חינוכו מביא אותו לחשיבה מופשטת, שביסודה עומד ההגיון ולא הכוח, משקל הטיעון ולא זהות הטוען, יוכל להגשים תפקיד זה. רק שופט התי יום יום את המתח שבין העקרון המופשט לבין הפעלתו בחיי המעשה כלפי בשר ודם העומד בפניו יוכל לעמוד במשימה קשה זו. לשם כל אלה נדרשת רשות שיפוטית עצמאית ובלתי תלויה, הצומחת מהעם, המשקפת את הקונסנזוס החברתי הבסיסי, אך שאינה נבחרת כל מספר שנים, כפי שתברי הכנסת עומדים לבחירה. 22 דברים כדרבונות, נאים למי שאמרם. אלא ששאלה היא, האם כל הדברים האלה, בדבר שופטים הסופגים במשך שנים הרבה את הצורך להבטיח אובייקטיביות שיפוטית, רלבנטיים גם לכל שופטי ישראל בערכאות הנמוכות, שבחלקם התמנו זה עתה לתפקידם? האם תואמים הדברים האלה את שופטי בתי הדין הצבאיים, שקשה לומר כי נהנים הם מאי תלות גמורה? האם נכונים רבדים אלה לגבי כלל השופטים, ובראשם שופטי בחי המשפט המחוזיים ושופטי בתי משפט השלום, האמורים לבוא בפני הוועדה לבחירת שופטים, שבה נציגים של הרשות המחוקקת ושל הרשות המבצעת? ומה באשר להרכב שופטים או דיינים, שלתלקם אין כלל השכלה משפטית(כך, למשל, נציגי ציבור בבתי דין לעבודה, שופטים שאינם משפטאים בבתי דין צבאיים)? פםק הדין עצמו בעניין בנק המזרחי מעיד דווקא על כך שבתי המשפט המחוזיים, אשר החליטו על בטלותה של חקיקת הכנסת, ושהחלטותיהם היו נשוא לערעור, לא גילו את הגישה של הריסון השיפוטי שבה מצדדים כל שופטי ההרכב. בית המשפט מציין, שבית המשפט המחוזי הרחיב מעל המידה הראויה את סמכות בית המשפט בבואו לדון 21 בעניין מק המזרחי, פסקה שם, שס. 245

8 זאב סגל משפטים כ ח תשנ ז בשאלה, אם אכן ראוי לבטל חקיקה בהיותה בלתי הרלמת את ערכיה של מדינת ישראל. 23 הפער הבולט בין גישת בית המשפט המחוזי ובין גישת כל השופטים בבית המשפט העליון אומר דרשני. פסק הדין, המבטל פה אחד החלטה שיפוטית של ערכאה נמוכה בדבר בטלות חקיקה אינו מתיישב לדעתי עם גישה המעניקה לערכאות אלה סמכות כה רחבה, אפילו זו כפופה, בסופו של דבר לערעור. ספק רב בעיני, אם דברי השופטים בדבר הריסון השיפוטי בטרם בטלות חקיקה, 24 די בהם כדי להציב גבולות ברורים ומדויקים, שימנעו בעתיד הפעלה נמהרת מדי של הסמכות לבטל חוק. 25 עם זאת, ניתן גם לשער שהלכת פםק הדין תביא לריסון רב מדי של הערכאות הנמוכות בגין האיפוק העולה מהלכת בית המשפט העליון. גם כך ניתן לפגוע בהתפתחות החוקתית של הביקורת השיפוטית אשר ראוי לה, בעת שמדובר בחקיקת הכנסת, כי תעוצב בידי הערכאה העליונה. ח. בטלות חקיקה בתקופת גיבוש מה שהוצהר בפםק הדין, כפי שהראיתי לעיל, צריך היה להוביל לפחות למסקנה שראויה תקופת גיבוש של הדין על ידי בית המשפט העליון בטרם תינתן הסמכות לכל בית משפט להכריז על בטלותה של חקיקה. גישה כזו, שהיתה פרי של הלכה שיפוטית, התפתחה על ידי בית המשפט העליון בעיצוב הסמכות לדון בעניינים מנהליים. עוד בשנת 1975 הצביע פרופ יצחק זמיר על כך, שלאתר תקופת גיבוש אשר נמשכה מאז הקמת המדינה ניתן להעביר סמכויות מבג ץ לערכאות נמוכות, 26 אלא ששנים רבות עברו לפני שהתגבשה הלכה שיפוטית בנדון. רק בשנות התשעים החל בג ץ לפתח 23 בעניין בנק המזרחי, בדברי הנשיא (בדימום) שמגר, פסקה 79. אך ראו הסתייגותו של הנשיא ברק בנושא זה, פסקה בעניין בנק המזרחי, פסקה 79 (בדברי הנשיא [בדימוס] שמגר); פסקה 109,96 (בדברי הנשיא ברק)ז פסקה 8 (בדברי השופט גולדברג), שעניינם נטל ההוכחה בדבר אי חוקתיות חוק, שלפיהם על הטוען לבטלות חוק להראות כי הפגיעה חורגת באופן מפליג ממתחם הפגיעה הסביר להגשמת תכלית ראויה. 25 כפי שנראה מהדברים הנ ל, ההכוונה השיפוטית נשארת עמומה בעת שמדובר על מתחם של התחשבות במחוקק, הכרה ב מרחב תמרון שלו(בדברי הנשיא ברק, פסקה 96) 81, ובחינה אם החקיקה תואמת grosso modo את היותה של המדינה דמוקרטית ויהודית(בדברי הנשיא [בדימוס], שמגר, פסקה 79). 26 ראו י זמיר השפיטה בעניינים מינהליים(תשל ה). 246

9 משפטים כ ח תשנ ז הדרך לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים בפסיקתו גישה, שלפיה מן הראוי להעביר סמכויות, באמצעות הלכה פסוקה, לבתי משפט נמוכים, משנתגבשו הלכות יסוד עקרוניות. 27 הביקורת התוקתית בישראל, המאפשרת בטלות חקיקה על רקע היותה בלתי מתאימה לערכי המדינה היא בחיתוליה. בתקופת בראשית זו הפקדת הסמכות לבטלות חקיקת הכנסת בידי ערכאות נמוכות אינה הולמת את ההתפתחות השיפוטית המחייבת תקופת גיבוש מיוחדת לנושא זה. לאחר שבית המשפט העליון ישכיל לפתח את הדין המהותי ולקבוע עקרונות יםוד בנושא הביקורת השיפוטית, ניתן יהיה אולי לשקול אפשרות למתן הסמכות לביטול תקיקה לערכאות נמוכות. ו. ביתיהמשפט העליון כבית משפט חוקתי על שפיטה ושופטיה המסורת בתחום ביקורת על חוקתיות החקיקה הינה קצרת מועד. בארבעה מקרים בעבר החליט בית המשפט העליון, בשבתו כבג ץ, על בטלותה של חקיקת הכנסת, הואיל וזו נעשתה שלא כדין, תוך הפרת ההוראה שנקבעה בסעיף 4 לתוק יסוד: הכנסת. 28 במקרים אלה שאלת הסמכות לא היתה שרויה במתלוקת. בכל מקרה ברור, ששאלה כזו הנוגעת לבטלות חקיקה נדונה בבג ץ. כך ניתן לומר שמסורת כלשהי, אם בכלל, שנתגבשה בנושא זה מייחדת את הסמכות לבית המשפט העליון בשיבתו כבג ץ, שהוא זה אשר רכש ניסיוךמה בתחום הביקורת החוקתית על תקיקה בעת שהוגשו לו עתירות שבהן הותקפה חקיקת הכנסת בתקיפה ישירה. בצד מסורת שיפוטית זו ניתן להצביע על כך, שהצעות חוק יסוד: החקיקה, שבעבר 29 מציעות להפקיד את הסמכות בידי בית המשפט העליון לבדו. הצעת חוק 27 כך בענייני מכרזים. ראו בג צ 991/91 פסטרנק בע מ נ שר הבינוי והשיבי פ ד מה( 5 ) ; 50 ובענייני תכנון ובנייה ראו בג צ 1921/94 סוקר נ הועדה לבנייה למגורים ולתעשייה, פ ד מח( 4 ) 237. ראו גם חוק התכנון והבנייה, התשכ ה (תיקון מם 43), ם ח תשנ ה, ראו בג צ 98/69 ברגמן נ שר האוצר, פ ד כג( 1 ) 693: בג צ 246/81 אגודת דרך ארץ נ רשות השידור, פ ד לה( 4 ) 1; בג צ 141/82 רובינשטיין נ יו ר הכנסת, פ ד לז( 3 ) 141: בג צ 142/89 תנועת לאו ר נ יו ר הכנסת, פ ד מד> 3 ) ראו הצעת חוק יסוד: החקיקה, תשל ו- 1975, ה ח : 135 הצעת חוק יסוד: החקיקה, תשל ח- 1978, ה ח 326. ראו והשוו גם הצעת חוקה לישראל, שגובשה על ידי פרופסורים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בשנת 1987, שבה הוצעה הקמתו של בית משפט לחוקה, שיהיה בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לחוקה ואשר ידק בחוקתיות חוקים בהרכב של שבעה שופטים או יותר: וכן הצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון) (בית משפט לעניינים חוקתיים), ד כ 125 (התשנ ב) , הצעת חוק פרטית של חה כ משה שחל (עבודה) מיום , שלא הובאה לדיון ולאישור בשל המחלוקת שעוררה. 247

10 זאב סגל משפטים כ ח תשנ ז יסוד: החקיקה, התשנ ב 1992, 30 שהונחה על שולחן הכנסת ה 12 בלי שנדונה, מעלה הסדר שלפיו ניתן יהיה להשיג אך ורק בפני בית המשפט העליון, כבית משפט לעניינים חוקתיים, על תוקפה של חקיקת הכנסת. 31 מדברי ההסבר להצעה ברור, שיסודה ברצון להבטיח אחידות של מערכת השפיטה בשני מובנים: הן בהפקדת הסמכוח בידי בית המשפט העליון בלבד, להבדיל מבתי המשפט הנמוכים, הן באי הקמת בית משפט חוקתי נפרד, כנוהג בארצות שונות. האחידות מובטחת בכך, שפסיקה בהקשר זה תינתן אך ורק בבית המשפט העליון, מבלי שתיתכן פסיקה בערכאות נמוכות פסיקה שלא יוגש עליה ערעור לערכאת השיפוט העליונה. אכן, בתחום זה של הביקורת השיפוטית על חוקתיות חוקים מקובלות גישות שונות, המבחינות בין הפקדת הסמכות בידי כל בית משפט ובין הפקדתה בידי בית משפט מיוחד. במדינות רבות מקובלת השיטה הביזורית, המקנה סמכות לכל בתי המשפט, וכזהו הדין בארצות הברית, ביפן, בהודו ובקנדה. יש מהן שהפקידו את הסמכות בידי בית משפט חוקתי נפרד וכזהו המצב בגרמניה ובדרום אפריקה, על פי חוקתה משנת בהקשר זה יש להדגיש, שאת הגישה התומכת בהקמת בית משפט נפרד לעניינים חוקתיים צריך לבחון לפי תנאי הארץ ותושביה. כך, למשל, הוקם בית משפט תוקתי בגרמניה שלאחר מלחמת העולם השנייה, כחלק ממערך של בתי משפט המופעלים כמעגלים נפרדים, כך שבית המשפט לחוקה פועל לצד בית המשפט המנהלי. נוסף על כך ביקשו המכוננים להקים ערכאה שיכהנו בה שופטים שלא כיהנו בתקופת השלטון הנאצי. בדרום אפריקה, שבה הוקם בית משפט חוקתי נפרד ב 1994, הודגש הצורך המיוחד בשאיפה למנות שופטים שאינם מזוהים עם תקופת האפרטהייד ולהביא למינוים של שופטים שחורים, לצד אלה הלבנים. בעיות ספציפיות אלה אינן קיימות בישראל. יתירה מכך: במציאות הפוליטית הקיימת תביא הקמת בית משפט נפרד לחוקה לפוליטיזציה מובהקת של השפיטה, העלולה להביא לפגיעה חמורה באמון שירחוש הציבור לפסיקתו של בית משפט כזה בשעה שידון בנושא הרגיש ביותר של ביקורת חוקתיותה של החקיקה. הקמת בית משפט נפרד לחוקה שבו יכהנו גם מועמדים אשר ייבחרו על ידי הכנסת 33 תביא עמה, כמובן מאליו, מינויים פוליטיים מובהקים. מינויים כאלה אמנם אינם נמנעים גם בארצות הברית שאין בה בית משפט נפרד לחוקה, וששופטיה מתמנים 30 ה ח להסדר דאו שם, בסעיף לגישות השונות ראו לעיל הערה : 10 באשר לוויכוח בישראל ראו ז סגל בית משפט לחוקה הארץ, ,עמ ב ראו להלן, העדה

11 משפטים כ יח תשנ ז הדרך לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים לבית המשפט העליון על ידי נשיא ארצות הברית, באישור הסנט. 34 עם זאת, נראה הדבר, שהסמכת בית משפט מיוחד לקיים ביקורת חוקתית גוררת עמה אפשרות ליתר השפעות פוליטיות על הליך בחירת השופטים. השפעות פוליטיות מקובלות בשיטות בחירה שונות, ויש הרואים השפעות כאלה גם על שיקול דעתה של הוועדה לבחירת שופטים בישראל, 35 אך מה שקיים יגבר מאוד אם יוקם בית משפט נפרד לחוקה. ככל שהביקורת השיפוטית על חוקתיות חוקים תלך ותיעשה תופעה מקובלת, כך שייפסלו הלכה למעשה הוראות חקיקה, הגורמים הפוליטיים השותפים לבתירת שופטים בישראל מקרב שרי הממשלה וחברי הכנםת יהיו מעוניינים יותר בבחינת הרקע האידיאולוגי של המועמדים למינוי. ברוח זו התבטא שר המשפטים דאז, חה כ דוד ליבאי, הסבור שמן הראוי לתהות על השקפוחיהם של מועמדים לשיפוט בנושאים באכיפת חוק מול זכויות הפרט, מטרות הענישה וכדומה. 36 דברים אלה מבטאים לדעתי השקפה ראויה. אכן, יהיה זה סביר לעמוד על השקפותיהם של מועמדים לשפיטה, בעיקר בבית המשפט העליון, בשאלות יסוד של שיטת המשפט. כך, למשל, בשאלות שעניינן נוסחת האיזון הראויה בין זכויות יסוד שונות למשל: בין חופש העיתונות לביטחון המדינה או בין הזכות לחירות אישית ובין שיקולי טובת הציבור: מדיניות הענישה; שיקול הדעת הראוי לפסילת ראיה בגין דרכי השגתה: היקפה הראוי של החקיקה השיפוטית באין הסדר חוקי מפורש בנושא מסוים ועוד. אפשר להניח שהוועדה לבחירת שופטים שמיוצגות בה שלוש הרשויות, המחוקקת, המבצעת והשופטת, וכן עורכי הדין תתייחס בעתיד ביתר שימת לב לרקע האידיאולוגי של מועמדים לשפיטה, ובעיקר בבית המשפט העליון. גם ניסיון לתהות על הרקע הפוליטי של מועמד, אם אכן יש רקע כזה, יכול להיות רלבנטי. עם זאת יש לקוות שבישראל תישמר המסורת הראויה, שלפיה רקע פוליטי מובהק כחברות בכנסת או בממשלה או פעילות במפלגה פוליטית, תמנע ברגיל מינוי לבית המשפט. זאת בניגוד למדינות אחרות, שבהן רקע כזה יכול לשמש דווקא בסים למינוי לבית משפט בעל סמכות חוקתית. ראו 1988) ed., X.H. Tribe American Constitutional Law (2nd ראו גם H.J. Abraham771e Judicial Process Analysis of the Courts of the United States, England and France (5th ed., 1986); S. Shetreet Judges on Trial A Study of Appointment and Accountability of English Judiciary (1976); S. Shetreet "Who Will Judge Reflections on the!*rocess and Standarts of Judicial Selection" The Australian Law Journal (1987).767 ראו (1994) Judiciary.S. Shetreet Justice in Israel A Study of the Israeli ראו ג אלץ ראיון עם שר המשפטים דוד ליבאי הלשכה בטאון לשכת עורכי הדין, הועד 36 המחוזי, ירושלים(גליון מם 29, פברואר 1996) 7,3. 249

12 זאב סגל משפטים כ ח תשנ ז הגישה, כפי שהועלתה בעבר, בדבר הסמכתו של בית המשפט העליון כבית משפט לחוקה, נושאת עמה כוח שכנוע רב. היא נזנחה רק בשעה שהונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק יסוד: החקיקה, משנת 1993, בעת כהונתה של הכנסת ה בהצעה זו הושמט הרעיון של הסמכת בית המשפט העליון לבדו לכהן כבית משפט לעניינים חוקתיים. בדיונים שהתקיימו בשנים התגבשה בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת הצעת חוק יסוד: החקיקה, שהכילה כמה שינויים בנוסח שהתפרסם בשנת גם בהצעה זו הושמטה הוראה בדבר הסמכת בית המשפט העליון לבדו לכהן כבית משפט לחוקה, בלתצן של סיעות דתיות שלא היו נכונות להקנות לבית המשפט העליון כוח שכזה. 38 אי נכונות זו מבוססת גם על רצונן של סיעות אלה להשאיר פתח לאפשרות הקמתו של בית משפט תוקתי, שיהיה נפרד מבית המשפט העליון. שתיקה זו שבהצעות חוק יסוד: החקיקה, האתרונות יכולה להביא להמשך המציאות הקיימת, שלפיה מוסמכים כל בתי המשפט להכרת על בטלות חקיקה. אם אכן זה ימשיך להיות דין המציאות, הרי שהדבר עומד בניגוד לניסיון שהתגבש בישראל, שלפיו רק לבית המשפט העליון הזכות לדיון בשאלה כזו. גישה זו היא גם הראויה, בהתבסס על מידת האמון הרחבה ביותר שרוחש הציבור הישראלי לבית המשפט העליון. 39 אין כל ביטחון 37 ה ח להקשר הנדון ראו ז סגל חופש הביטוי ימתין עד שיבוא אליהו הארץ , עמ ב 6. בתקופת כהונתה של הכנסת ה )13 ) אף הונחה על שולחנה הצעת חוק של חה כ יגאל ביבי (מפד ל). לפי הצעה זו(שלא פורסמה ברשומות), יוקם בית משפט נפרד לחוקה, שיכלול תשעה שופטים: שלושה שיומלצו על ידי בית המשפט העליון, שלושה שיומלצו על ידי הכנסת, שני דיינים שיומלצו על ידי בית הדין הרבני ושופט אחד של בית הדין השרעי, לפי המלצת שופטיו. על פי ההצעה, יכהנו השופטים עשר שנים; פסיקתם תתקבל בדעת רוב: בכל מקרה של ביטול חוק תינתן לכנסת תקופת חםד של שישה חודשים לשם יישוב הסתירה בטרם תיכנס ההחלטה בדבר הביטול לתוקף. כמה חודשים לאחר מכן הבהיר צוות בכיר במשרד המשפטים, שלא יוקם בית משפט מיוחד לחוקה, ובית המשפט העליון, בשבתו כבג ץ או כבית משפט לערעורים, הוא שיוסמך לפסוק בדבר חוקתיות חוקים, על פי תיקון שיוצע לחוק יסוד: השפיטה. ראו ג אלון צוות בכיר במשרד המשפטים לא יוקם בית משפט מיוחד לחוקה הא , p בעמ א 8. הצעה ברוח הצעת חה כ ביבי הנ ל הועלתה בעת תחילת כהונת הכנסת ה* 14 על ידי שר התחבורה, חה כ יצחק לוי(מפד ל). ראו טובה צימוקי, בית משפט לחוקה עם אנשי רוח ידיעות אחרונות , עמ ראו ג ברזילי, א יער יוכטמן ז סגל בית המשפט העליון בעין החברה הישראלית(תשנ ד). מהמחקר שביסוד הספר עולה בין השאר, כי מבין רשויות השלטון(הממשלה, הכנסת והרשות השופטת) נהנה בג ץ מלגיטימציה רבה במיוחד. דאו בעמ 69. כן הוברר, כי רוב הציבור(כ 65% ) תומך בהענקת סמכות לבית המשפט העליון לבטל חוק של הכנסת אם החוק אינו הולם את עקרונות הדמוקרטיה הישראלית. ראו בעמ 216. סקר דעת קהל, שפרסם מכון דחף בפברואר 1995 העלה, כי 74% מהציבור תומכים בהסמכת בית המשפט העליון כבית משפט לעניינים חוקתיים. סקר דעת קהל, שנערך ב 1996 הראה כי 82% 250

13 משפטים כ ח תשנ ז הדרך לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים בכך, שאותו אמון רחב מוקנה גם לבתי המשפט הנמוכים האחרים, לפחות בעת שמדובר בסמכותם להכריז על בטלות חקיקה של הכנסת. ז. ביקורת חוקתית ההרכב הראוי בעת שהועלו בישראל הצעות לחקיקה, שעניינה הסמכת בית המשפט העליון כבית משפט לעניינים חוקתיים, הוצע שהסמכות להכריז על בטלות חוק תופקד בידי הרכב מיוחד של שבעה שופטים 40 או של תשעה שופטים, או מספר בלתי זוגי גדול יותר כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון. 41 באין הוראה חקוקה, שעניינה מספר שופטי בית המשפט העליון, האמורים להכריע בשאלת חוקתיותו של חוק, מן הראוי לבחון את ניסיון העבר, המצומצם כשלעצמו. כך, למשל, בעניין כלל 42 החליט בג ץ, ברוב דעות של שניים כנגד אחד, שלא להכריז על בטלותו של החוק שנדון שם. 43 עם זאח, בשל ביקורתם של השופטים על ההסדר שדובר בו, לא רחוקה היתה האפשרות שהחלטתו הראשונה של בית המשפט העליון על בטלותו של חוק, בהיותו מנוגד לחוק יסוד: חופש העיסוק, תינתן בהרכב רגיל של שלושה שופטים, ואף זאת ברוב דעות של שניים כנגד אחד. ניתן להניח, שבית המשפט העליון הכיר בכך שלא ראוי להחליט על בטלות תקיקת הכנסת בהרכב רגיל ולפיכך כונן הרכב של תשעה שופטים בעניין בנק המזרחי. גם בעבר לפני חקיקת תוק יסוד: כבוד האדם ותירותו, ותוק יסור: חופש העיסוק בעת שהועלתה בבג ץ הטענה שחקיקת הכנסת סותרת את חוק יסוד: הכנסת, דן בג ץ, בדרך כלל בהרכב מורחב של תמישה שופטים. 44 הרכב של תשעה שופטים מתוך הארבעה עשר המכהנים כיום נראה סביר, אם כי ראוי יותר המספר הבלתי זוגי הגדול ביותר של שופטי בית המשפט העליון, כלומר: מהציבור רוחשים אמון לבית המשפט העליון, וזאת בכל מגזרי האוכלוסייה. פרט לקבוצות של מצביעים בעבור רשימות חרדיות ודתיות. ראו ט צימוקי ל 82% מהציבור יש אמון בביהמ ש העליון ידיעות אחרונות , עמ באשר להצעת הפרופסורים לחוקה לישראל ראו לעיל הערה ראו לעיל הערות בג צ 726/94 כלל חברה לביטוח בע מ נ שר האוצר, פ ד מח( 5 ) 441. פסק הדין ניתן באוקטובר חוק קרנות הפנסיה(קרנות חדשות)(הוראת שעה), התשנ ד כך בענייני ברגמן, אגודת דרך ארץ ורובינשטיין, לעיל הערה 28. עם זאת, בעניין תנועת לאו ר(שס), רן בג ץ בעתירה דומה בהרכב רגיל של שלושה שופטים. ניתן לשער, שהרכב רגיל נראה היה סביר בעיני מי שהחליט על כך, הואיל ונתגבשה כבד הלכה כשאלת בטלותו של חוק בגין פגיעתו בעקרון השוויון שבסעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת, כשלא נתקבל החוק ברוב הדרוש של 61 ח כים. 251

14 זאב סגל משפטים כ ח תשני ז שלושה עשר שופטים במספר השופטים הקיים. כך, בעניין זנדבדג, 45 דן בית המשפט העליון בהרכב של שלושה עשר שופטים בטיעון כנגד חוקתיותו של חוק. 46 בית המשפט קבע מפי הנשיא אהרן ברק, בהסכמת שנים עשר השופטים האחרים שהחוק האמור, שהוא חוק תשריר, הוא חוקתי. החלטת בית המשפט העליון ניתנה, כאמור, על ידי הנשיא, והשופטים האחרים הסכימו לה בלי להוסיף דברים משלהם. ניתן להניח, שפסק דין זה ניתן לאחר ליבון הנושא על ידי השופטים כולם. נראה, שפסק הדין האחד, שלא נלוות לו הערות של שופטים אחרים, כשמדובר בהסכמה עמו, יש בו כדי להגביר את הוודאות המשפטית ואת אמון הציבור. מספר השופטים מחזק את האמון הציבורי במה שנפסק. נראה אפוא שהרכב בלתי ווגי מקסימלי הוא ההרכב הראוי, לפתות בתקופת הבראשית של הביקורת השיפוטית על חוקתיות חוקים, בעת שמדובר באפשרות לבטלות חוק בהיותו מנוגד לערכי יסוד או בגין פגיעתו בזכויות יסוד במידה העולה על הנדרש. בטלות חוק על פי מושגים עמומים ורחבים, הכורכים השקפות ערכיות, דורשת דיון בהשתתפות מלאה של שופטי הערכאה השיפוטית העליונה. אם נראה הדבר שגם הרכב רגיל של בית המשפט העליון אינו משמש משענת ראויה להכרזה על בטלות חקיקת הכנסת, קל ותומר בעת שמדובר בהכרעה כזו שלא על ידי בית המשפט העליון. ח. גישות הקהילה המשפטית מהספרות המעטה שנתפרסמה בישראל בנושא האמור, עולה ההשקפה שהחלטה על בטלות חקיקת הכנסת ראוי שתהיה אך ורק בידי בית המשפט העליון. ברב שיח בנושא חוק יסוד: החקיקה, הביע פרופ אהרן ברק, אז היועץ המשפטי לממשלה, תמיכה מפורשת בכך שהסמכות לקביעת חוקתיותה של חקיקת הכנסת תהיה בידי בית המשפט העליון לבדו. לדבריו, מובטח בכך כי השאלה התחיקתית תתברר על ידי האורגן העליון; כי לא יהיו החלטות סותרות של בתי משפט נמוכים, וכי ייחסך הזמן השיפוטי של בתי המשפט הנמוכים. 47 בגישה זו תמך גם פרופ יצחק זמיר, שראה בהענקת הסמכות לבית המשפט העליון לבדו את הגברת הביטחון המשפטי ואת הבטתתה של הכרעה מהירה. 48 לגישתו, העובדה שמדובר בהכרעה קשה, בעיקר כשמדובר בטענה ערכית הנושאת עמה רגישות 45 בג צ 4562/92 זנדברג נ רשות השידור(טרם פורסם. ניתן ביום ). 46 חוק רשות השידור(אישור תוקפן של אגרות רדיו וטלוויזיה), התשנ ג ראו א בדק יסודותיה של ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת ספר ברקת(תשל ז) 291, ראו י זמיר ביקורת שיפוטית על חוקיות חוקים משפט וממשל א(תשנ ג)

15 משפטים כ ח תשג ז הדרך לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים חברתית רבה, מתייבת שרק בית המשפט העליון יחליט על כך. לפי גישה זו, הנושאת לדעתי כוח שכנוע רב, דורשת החלטה על בטלות חקיקה שיקול דעת ברמה הגבוהה ביותר ויוקרה מירבית. 49 גם גישה בגישתה של פרופ רות גביזון, המצדדת בריסון שיפוטי רב לפני ביטול חוק, מביאה לתמיכה בכך שאם ביקורת חוקתית היא בגדר עובדה קיימת, הרי שראוי שלא כל בית משפט יוכל להפעיל ביקורת כזו. 50 ט. סכנת איי הוודאות ואי הציות הפקדת הסמכות בשאלת חוקתיות חוקים בידי כל בית משפט נושאת עמה סכנה רבה למקריות בפסיקה, לאי ודאות ולאי יציבות, ואף סכנה לאי ציות. פריסת רשת רחבה, המסמיכה בתי משפט ובתי דין במדינה כולה, יכולה להביא לאי ודאות רבה, לפחות בכל אותם מקרים שבהם יכריז בית משפט או בית דין על בטלות חקיקה בלי שהעניין יגיע לכלל החלטה בערכאת הערעור העליונה. במציאות של מדינה קטנה כמדינת ישראל לא ייקשה לשער מצב שבו עלולה להתפתח תופעה של אי ציוח לחקיקה, שבית משפט, ולו גם נמוך, הכריז על בטלותה, אפילו ברור יהיה למשפטנים שאין בהחלטה משום קביעה שיש לה משמעות תקדימית. טלו, למשל, מקרה שבו יחליט בית משפט, שלום או מתוזי, בעיר מסוימת, על זיכויו של נהג מעבירת חעבורה, הואיל והחקיקה שלפיה הועמד לדין נמצאה בלתי חוקתית. האם ניתן להניח שנהגים ברחבי המדינה ימשיכו לקבל בשלוות נפש את הרשעתם בדין על ידי שופטים אחרים, שלא יהיו כבולים בעולה של ההלכה שנתקבלה בבית משפט אחר? וכיצד ישפיע זיכוי כאמור על התנהגותם של שאר האוחזים בהגה? כלומר: עצם קבלתה של החלטה שיפוטית על פסלות חקיקה יכולה להוביל לאי ציות לאותו חוק, גם אם מבחינה משפטית טהורה ברור שהחלטת ערכאה נמוכה אץ עמה בטלות חקיקה במובן הפורמלי, אלא החלטה בדבר אי יישומה של החקיקה במקרה ספציפי, שתחולתה m personam בלבד ואין עמה תחולה.ergo omnes טיפול שונה של כמה ערכאות בשאלה מרכזית כחוקתיותו של חוק יהיה בו כדי להצביע על אפשרות לגישות שונות באשר לאותו תוק עצמו, ובכך ייפגע אמון הציבור בטיב ההכרעה השיפוטית בנושא רגיש זה, כשזו איננה ניתנת על ידי הערכאה השיפוטית העליונה. 49 שם, בעמ ר גביזון מדינה יהודית ודמוקרטית זהות פוליטית, אידיאולוגיה ומשפט מדינה יהודית ודמוקרטית(תשנ ו) 221,

16 זאב סגל משפטים כ ח תשנ ז י. קביעת הסמכות הלכה שיפוטית או הכרעה חקיקתית אי הוודאות המאפיינת שיטה שבה הסמכות להכריז על אי חוקתיות חוק נתונה בידי כל בית משפט, הפכה לתופעה מטרידה במשפט הישראלי. כך, בשל החלטת בתי המשפט המחוזיים נשוא הערעור בעניץ בנק המזרחי, בדבר בטלות החקיקה, פנה היועץ המשפטי לממשלה, מיכאל בן יאיר, לנשיא בית המשפט העליון דאז, מאיר שמגר, במכתב שבו התבקש הנשיא להנחות את השופטים כך שבית המשפט, שבפניו תיטען טענה בדבר חוקתיות חוק, יודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה, כדי שזה ישקול התייצבות מטעמו לדיון. 51 נשיא בית המשפט העליון העביר את המכתב האמור לידיעת שופטי בתי המשפט והביע את דעתו, כי במקרה בו מתעוררת בדיון בו המדינה אינה צד, שאלת חוקתיותו של חיקוק, נכון היה להזמין ב כ היועץ המשפטי לממשלה, או להציע ליועץ המשפטי להתייצב לפי שיקולו. 52 ההנחיה האמורה של נשיא בית המשפט העליון אין בה כדי לחייב את השופטים, ובכל מקרה אין בה כדי לפתור את אי הוודאות העתידה להשתרש במשפט הישראלי, אם אכן תזכה הביקורת השיפוטית על חוקתיות חוקים לזכות עמידה, הלכה למעשה. על רקע אפשרות כזו נראה, שהכרעה בנושא הזה מחויבת המציאות. ככל שהכרעה כזו תתקבל מהר ככל האפשר, כך יימנעו מצבים של אי ודאות, שעל סכנותיהם הצבעתי לעיל. לא יכול להיות ספק בכך שהגישה הרצויה היא זו של קביעת הוראת חקיקה מפורשת, שתסדיר את שאלת הסמכות להפעלת הביקורת השיפוטית על תוקתיות חוקים. נראה, שדרך רצויה ביסודה הותוותה בהוראת סעיף 35 להצעת חוק יסוד: החקיקה, התשנ ב עם זאת, ניתן לדעחי להגיע לייחוד הסמכות לבית המשפט העליון בשלב ראשוני זה של גיבוש הדין, באמצעות הלכה פסוקה. גישה זו חייבת להתמודד עם קושי העולה משיטת המשפט בישראל. קושי זה יסודו בין השאר, בהוראת סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ ד 1984, שלפיה אם הובא עניין כדין לפני בית משפט והתעוררה בו דרך אגב שאלה שהכרעתה דרושה לבירור העניין, רשאי בית המשפט להכריע בה לצורך אותו עניין אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייתודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר. כלל זה, המכונה בחוק בשם סמכות 51 מכתב היועץ המשפטי לנשיא בית המשפט העליון(מס 35294, מיום ). הוראה חקוקה ברוח זו קבועה בסעיף 20 לחוק החוזים האחידים, התשמ ג מכתב נשיא בית המשפט העליץ לשופטים (חקג 1198/70, מיום ). לפרסום על גישה זו ראו ג אלון שופטים יודיעו מראש ליועץ המשפטי על כוונתם לפסול חוק המנוגד לחוק יסוד האp ,עמ א ראו לעיל הערה

17 משפטים כ ח תשנ ז הדרך לביקורת שיפוטית על חוקתיות של חוקים נגררת, לא נועד כדי להקנות לבית המשפט סמכות נוספת, אלא כל מטרתו היא לאפשר לבית המשפט לדון ולהכריע בשאלה אגבית המתעוררת בפניו, ללא צורך להעביר את הסוגייה להכרעת בית משפט אחר, שברגיל הוא זה המוסמך לדק בסוגייה זו. הסעיף הנ ל כולל כמה יסודות מצטברים, שבהתקיימות כולם גם יחד קונה בית המשפט את הסמכות הנגררת. תנאי מרכזי הוא, שהעניין, אשר בו נדרשת אותה הכרעה אגבית, מצוי בסמכותו הייחודית של בית משפט אחר או של בית דין אחר. 54 דומה, שתנאי זה אינו מתקיים בענייננו, שכן נקודת המוצא לדיוננו היא, שבשלב זה אין בנמצא הוראת חוק המקנה סמכות ייחודית לדון בשאלת חוקתיותו של חוק לבית משפט מסוים דווקא. משום כך אין רלבנטיות להוראת סעיף 76 הנ ל. אדרבא: דווקא הקניית סמכות ייחודית, כאמור, לבית המשפט העליון בתקיקה, תקים את האפשרות לשימוש בכלל הסמכות הנגררת ומשום כך תצטרך חקיקה זו לכלול הוראה ספציפית, המצמצמת את תחולת ההסדר הקבוע בסעיף 76 הנ ל והשוללת את האפשרות לעשות בו שימוש, כשמדובר בהפעלת ביקורת שיפוטית על חוקתיות חוק. ניתן אפוא לגרוס, כי כשבםמכות ייחודית יציר פסיקה מדובר, לא נשקפת לייחודיות זו סכנה מכיוונו של כלל הסמכות הנגררת. כך, למשל, לא התבררו בבתי המשפט הנמוכים ענייני מכרזים ותכנק ובניה(עד להלכות פםטרנק וסוקר), 55 חרף קיומו של כלל הסמכות הנגררת בחוק וחרף הוראה מפורשת בסעיף 40(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ ד זו קבעה, שבית המשפט המחוזי יחץ ב כל עניין שאיננו בסמכותו הייחודית של בית דק אחר. למרות הוראה זו, חזקה היתה על בית משפט מתוזי הלכתו הפסוקה של בית המשפט העליון, שלפיה הוא לבדו ידון בעניעים אלה. 56 נושאים אלה התבררו באופן מסורתי בבית המשפט העליון על סמך ההלכה הפסוקה, שהקנתה לערכאה העליונה את הסמכות המקורית לדון בהם (הגם שמבחינה תיאורטית כונתה סמכות זו סמכות מקבילה, היתה זו סמכות קרובה יותר לייחודית). כמו כן ניתן לדעתי ליצור הלכה פסוקה אף בנושא חוקתיותם של חוקי הכנסת, שלפיה תהיה לבית המשפט העליון סמכות מקורית, מעץ ייחודית, לדק בו, לפחות עד לגיבושו של דין מהותי מקיף. לאחר גיבושו של דין כזה תוכל הסמכות לחזור ולהיות מקבילה, כפי שנפסק בענייני פםטדנק וסוקר הנ ל. מסקנה זו מתחייבת לדעתי בגין ייחודה הערכי והמשפטי חברתי של הכרעה כזו, הקובעת אורתות חיים. אין זה רצוי להעמיד את בתי המשפט 54 ראו בג צ 727/85 נוצר נ בית הרין הארצי לעבודה, פ ד מא( 2 ) 600,589. כן דאו מ קשת הזכויות הריוניות וסיד הדין במשםט האזרחי הלכה ומעשה(מהדורה מורחבת, תשנ יה), ראו לעיל הערה 27, 56 ראו בג צ 731/86, בשג צ 91/87 מיקרו דף נ חברת החשמל לישראל בע מ, פ ד מא( 2 ) 449. ראו על כך ד בדק ארז משפט מינהלי ספד השנה של המשפט בישראל, תשנ ב תשנ ג(תשנ ד) ,

18 זאב סגל משפטים כ ח תשני ז הנמוכים בעימות עם המחוקק, אפילו ברור שמבחינה משפטית אין בהכרעתם תקדים מחייב. אכן, ניתן להעלות סימני שאלה על הכוה להכריע בנושא באמצעות הלכה פסוקה. עם זאת, ניתן לומר שהפרשנות השיפוטית, בעיצובה, נותנת ביסוס אפשרי לפםיקת בית המשפט העליון, שבה ייקבע ייחודה של ערכאה זו. זאת, בגין הטיב המיוחד של ההחלטה שמדובר בה, הרגישות התברתיח שלה וחשיבותה מבחינח שיטת המשפט. במצב הנוכחי באין חקיקה מפורשת בנושא ולפני גיבוש קריטריונים ברורים בשאלות של בטלות חקיקה, תהיה החלטה שיפוטית בדבר ייחוד הסמכות בבחינח הכרח בל יגונה. בכל מקרה, בית המשפט העליון, בעניין בנק המזרחי, החמיץ הזדמנות חשובה לדון בנושא זה ולהציב תשתית מחשבתית בפני המחוקק, לעת שיידרש לסוגייה זו. תשתית זו חשובה במיוחד בהתחשב בעובדה שבנושא זה יקנו הרשויות האתרות משקל מיותד לגישות השופטים. יש לקוות, שבית המשפט העליון יידרש לנושא בהחלטה שיפוטית קרובה, אם המחוקק לא יאמר את דברו. ביקורת שיפוטית על ידי בית המשפט העליון לבדו היא שחוכל להבטיח את אמון הציבור בהכרעות קשות והיא שתוכל גם להבטיח איזון נכון בין כוחו של הרוב בבית הנבתרים ובין ערכי היםוד של מדינת ישראל, בהבנה שבית המשפט העליון ינקוט קו של עליונות מרוסנת בטרם הכרזה על בטלות חקיקה, בעת שמדובר בהכרעה כה רגישה ובעייתית במארג העדין של רשויות השלטון במדינה. 256

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לח

הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לח הביקורת השיפוטית על חוקיות חוקים יצחק זמיר* הצעת חוק יסוד: החקיקה מסמיכה את בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט 1 לעניינים חוקתיים, לפסוק כי אין תוקף לחוק >או להוראה בחוק) באחת מאלה: אס החוק סותר חוק-יסוד

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום

חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חקיקת חירום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה שמעון שטרית* א. חקיקת חירוס בישראל כללי מצב חירום, באופן כללי, הוא מצב בו נשקפת סכנה לחברה כתוצאה מאיום חיצוני או פנימי למדינה. במצב חירום החברה מכירה בצורך

קרא עוד

ב"ה

בה שינוי שיטת בחירת השופטים בישראל ד"ר אביעד בקשי אב תשע"א, אוגוסט 1122 2 המכון לאסטרטגיה ציונית הוא גוף עצמאי הפועל למען שמירת צביונה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל על פי עקרונות מגילת העצמאות. המכון פועל

קרא עוד

תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6

תמוז תשעח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום יב בתמוז התשעח- 25.6 תמוז תשע"ח יוני 2018 נייר עמדה בעניין דרכי מינויים של היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה: מוגש לוועדת חוקה לקראת הדיון הקבוע ליום י"ב בתמוז התשע"ח- 25.6.2018 מבוא: התנועה למשילות ודמוקרטיה פועלת למען חיזוק

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word - הדיאלוג החוקתי - לאתר.docx

Microsoft Word - הדיאלוג החוקתי - לאתר.docx שינויים צפויים בגרסת המאמר הסופית כ ת ב ה ע ת מ ש פ ט י ם ע ל א ת ר הדיאלוג החוקתי : דו שיח בכלים מוסדיים ס ו ז י נ ב ו ת ל מ ע ל ה מ ע ש ר י ם ש נ ה ח ל פ ו מ א ז נ י ת ן פ ס ק ה ד י ן ה ס מ כ ו ת ל ב

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8>

<4D F736F F D20F9EBF820EEF6E5E5E4202D20E1E9EF20F1EBF1E5EA20E0E6F8E7E920ECF1EBF1E5EA20EEF9F4E7E4202D20FAF7F6E9F8> ו( תיק משפחה: בין הפן האזרחי לפן המשפחתי של הסכסוך קרן אניספלד, שופטת בית-משפט השלום בחדרה תקציר הרצאה מיום 18.11.2012 נושא ההרצאה: הצגת השוואה בין תביעה אזרחית שמתבררת בבית-משפט השלום לבין תביעה באותו

קרא עוד

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם-

הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- הרצאה מחלקת הבג צים בפרקליטות המדינה* עוזי פוגלמף* הסקירה על אפיוניה ודפוסי פעולתה של מחלקת הבג צים מובאת עם קבלת חוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש ם- 2000.י מחלקת הבג צים מילאה עד כה תפקיד מרכזי בהתדיינות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ספרים פרשנות חוקתית אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי: פרשנות חוקתית >נבו הוצאה לאור, 1994) ברוך ברכה* 1. את מטבע הלשון המהפכה החוקתית הטביע אהרן ברק,

ספרים פרשנות חוקתית אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי: פרשנות חוקתית >נבו הוצאה לאור, 1994) ברוך ברכה* 1. את מטבע הלשון המהפכה החוקתית הטביע אהרן ברק, ספרים פרשנות חוקתית אהרן ברק, פרשנות במשפט, כרך שלישי: פרשנות חוקתית >נבו הוצאה לאור, 1994) ברוך ברכה* 1. את מטבע הלשון המהפכה החוקתית הטביע אהרן ברק, בהקשר ההגנה על זכויות האדם, זמן קצר לאחר כניסתם לתוקף

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

prop-0433.tif

prop-0433.tif רש וטות הצעות הדק י באב תש ץ ** 433 3 באוגוסט 1960 זגטזד 158 163 חוק דין המשמעת (דן חוזר), תש ד 1960 חוק שירות המזיגה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)(תיקון), תש ר 1960 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

דינו של הסכם פוליטי בעקבות בג צ 5364/94 ואח ולנר ואח נ יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ואח >טרם פורםם) אריאל בנדור* א. פתיחה. ב. פסק הדין; 1. העובדות;

דינו של הסכם פוליטי בעקבות בג צ 5364/94 ואח ולנר ואח נ יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ואח >טרם פורםם) אריאל בנדור* א. פתיחה. ב. פסק הדין; 1. העובדות; דינו של הסכם פוליטי בעקבות בג צ 5364/94 ואח ולנר ואח נ יושב ראש מפלגת העבודה הישראלית ואח >טרם פורםם) אריאל בנדור* א. פתיחה. ב. פסק הדין; 1. העובדות; 2. עמדותיהם של שופטי הרוב; (א< עמדת הנשיא שמגר; >ב

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

על חופש התנועה הפנים מדינתית בעקבות בג צ 5016/96 ואח חורב ואח נ שר התחבורה ואח 1 (טרם פורסם) יפה זילברשץ* א. פתח דבר. ב. פסק הדין בעניין רחוב בר אילן:

על חופש התנועה הפנים מדינתית בעקבות בג צ 5016/96 ואח חורב ואח נ שר התחבורה ואח 1 (טרם פורסם) יפה זילברשץ* א. פתח דבר. ב. פסק הדין בעניין רחוב בר אילן: על חופש התנועה הפנים מדינתית בעקבות בג צ 5016/96 ואח חורב ואח נ שר התחבורה ואח 1 (טרם פורסם) יפה זילברשץ* א. פתח דבר. ב. פסק הדין בעניין רחוב בר אילן: 1. עובדות פסק הדין וההחלטות שנתקבלו בו; 2. הצגת האינטרסים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - Roznay.doc

Microsoft Word - Roznay.doc (ספטמבר,(2012 259 199 חוקי-היסוד בדבר זכויות האדם והליך החקיקה בכנסת נאה דורש ונאה מקיים? יניב רוזנאי * "The making of laws is like the making of sausages the less you know about the process the more you

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תורת תום הלב – "מלכת המשפט"

תורת תום הלב – מלכת המשפט תורת תום-הלב "מלכת המשפט" יחיאל ברונר, עו"ד (מהנדס) מאז חקיקת חוק החוזים (חלק כללי) בשנת 1973 משמש חוק זה, בידי בתי-המשפט, כ"צינור החדרה" של תורת ("דוקטרינת") תום-הלב לכל ענפי המשפט בארץ, וכן להעברתו של

קרא עוד

א. הקדמה העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה החוקתית: צעד קדימה שנים אחורה? ד"ר שוקי שגב למן המהפכה החוקתית של 1992, או שמא צריך לומר המהפכה החוק

א. הקדמה העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה החוקתית: צעד קדימה שנים אחורה? דר שוקי שגב למן המהפכה החוקתית של 1992, או שמא צריך לומר המהפכה החוק א. הקדמה העצמת שיח הזכויות החוקתיות בעקבות המהפכה החוקתית: צעד קדימה שנים אחורה? ד"ר שוקי שגב למן המהפכה החוקתית של 1992, או שמא צריך לומר המהפכה החוקתית של 1 1995, אנו עדים להעצמה של שיח הזכויות החוקתיות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372)

(Microsoft PowerPoint - \364\361\354\345\372 \370\340\351\345\372) פסלות ראיות עו"ד ענת מיסד-כנען הסניגורית הציבורית המחוזית מחוז חיפה השאלה: ראיה שהושגה באמצעים פסולים הראיה רלוונטית ומהימנה האם יש לפסול את הראיה כבלתי קבילה רק בשל אופן השגתה? המחיר מטרות ההליך הפלילי?

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - 05-טננבוים.doc

Microsoft Word - 05-טננבוים.doc המשפט כד תשע"ח, 173 206 על הוועדה לבחירת שופטים תובנות מתורת המשחקים, חכמת ההמונים ואינטליגנציה קבוצתית לשיפור הרכבה ונהליה אברהם טננבוים * וסיון רצון** הוויכוח הציבורי על הרכבו ופועלו של בית המשפט העליון

קרא עוד

יסודות המשפט- שנה א' סמסטר ב' יסודות המשפט -עו"ד אילן הורביץ- ענבר בר-יהודה 1 שיעור 1 המשפט הוא מערכת נורמטיבית אשר מסדירה התנהגות אנושית בצורה מחייבת

יסודות המשפט- שנה א' סמסטר ב' יסודות המשפט -עוד אילן הורביץ- ענבר בר-יהודה 1 שיעור 1 המשפט הוא מערכת נורמטיבית אשר מסדירה התנהגות אנושית בצורה מחייבת יסודות המשפט- שנה א' סמסטר ב' יסודות המשפט -עו"ד אילן הורביץ- ענבר בר-יהודה 1 שיעור 1 המשפט הוא מערכת נורמטיבית אשר מסדירה התנהגות אנושית בצורה מחייבת במסגרת חברה מסוימת. נורמה- כלל התנהגות, שקובע כיצד

קרא עוד

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [

ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [ ערעור אזרחי מם 128/59 (המרצה מם 162/59) אברהם ארתור ו בלהה שרג^היים נגד אוניברסיטה בר אילן בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים [31.7.59,19.6.59,9.6.59,28.5.59] לפני השופטימאגונט, זילגרג,

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

חוק שיקים ללא כיסוי מתן כוח שלטוני ושיקול דעת לבנקים, במצב של ניגוד עניינים ובלא בקרה הולמת אליהו בן טובים ומנחם פסטרנק* א. מבוא. ב. מטרותיו של חוק מו

חוק שיקים ללא כיסוי מתן כוח שלטוני ושיקול דעת לבנקים, במצב של ניגוד עניינים ובלא בקרה הולמת אליהו בן טובים ומנחם פסטרנק* א. מבוא. ב. מטרותיו של חוק מו חוק שיקים ללא כיסוי מתן כוח שלטוני ושיקול דעת לבנקים, במצב של ניגוד עניינים ובלא בקרה הולמת אליהו בן טובים ומנחם פסטרנק* א. מבוא. ב. מטרותיו של חוק מושכי שיקים ללא כיסוי. ג. תוכנו של חוק מושכי שיקים ללא

קרא עוד

כבוד האדם כזכות חוקתית מאת: אהרן בדק* א. הצגת הבעיה: מהו כבוד האדם,, ש אץ פוגעים בו כבוד האדם הוכר כזכות יסוד הלכתית בישראל. 1 מכוחה של זכות זו נמנע,

כבוד האדם כזכות חוקתית מאת: אהרן בדק* א. הצגת הבעיה: מהו כבוד האדם,, ש אץ פוגעים בו כבוד האדם הוכר כזכות יסוד הלכתית בישראל. 1 מכוחה של זכות זו נמנע, כבוד האדם כזכות חוקתית מאת: אהרן בדק* א. הצגת הבעיה: מהו כבוד האדם,, ש אץ פוגעים בו כבוד האדם הוכר כזכות יסוד הלכתית בישראל. 1 מכוחה של זכות זו נמנע, למשל, ביצוע חוקן באסיר ללא הסכמתו. 2 מכוחה הוכרה זכותו

קרא עוד

Microsoft Word - דורנר.doc

Microsoft Word - דורנר.doc ראיון אקדמי-משפטי עם השופטת (בדימוס) דליה דורנר מאת יוסי דהאן* פתיחה: בין האישי למשפטי Ô: אחד הדברים המעניינים העולים מקריאת הביוגרפיה שלך ומקריאת פסקי הדין שכתבת הוא הקשר בין האישי למשפטי. קורות חייך

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן א

סדר הדין האזרחי ספר קורס עוד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )מבחן א סדר הדין האזרחי ספר קורס עו"ד חיים רווה מהדורה עדכנית לקראת שנת הלימודים הקרובה ערוכה לפי הסילבוסים של מוסדות הלימוד ומותאמת לבחינות רב-ברירה )"מבחן אמריקאי"( הערות והארות יתקבלו בברכה בדוא"ל - student@lawpub.co.il

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 מבוא לדיני התכנון והבנייה עו"ד רמי מנוח שעור 4 התכניה: הליכי הכנת תכנית בניין עיר; ב) מי רשאי ליזום הכנת תכנית? תכנית מתאר ארצית - סעיף 51: המועצה הארצית תפרסם בדרך הנראית לה את נושא התכנית שעומדים לערוך

קרא עוד