ישראל ,13 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית: בין תצלום הצנחנים ליד הכותל של דויד רובינגר לתצלום פרשת קו 300 של אלכס ליבק רונה סלע א. הקדמה המאמר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "ישראל ,13 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית: בין תצלום הצנחנים ליד הכותל של דויד רובינגר לתצלום פרשת קו 300 של אלכס ליבק רונה סלע א. הקדמה המאמר"

תמליל

1 ישראל ,13 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית: בין תצלום הצנחנים ליד הכותל של דויד רובינגר לתצלום פרשת קו 300 של אלכס ליבק רונה סלע א. הקדמה המאמר מבקש לעקוב אחר שני תצלומים מכוננים בתרבות הישראלית כדי להבין באמצעותם את המקום המרכזי שמילא הצילום של מלחמת ששת הימים בהבניית הלאומיות הישראלית. 1 אמנם רק תצלום אחד הוא ממלחמת ששת הימים תצלום החיילים ליד הכותל של דויד רובינגר. אולם הדיון בתצלום הנוסף, תצלום קו 300 של אלכס ליבק, מאפשר לתאר על דרך ההנגדה את עוצמת שליטתה של המערכת המימסדית בבניית הנרטיב המכונן שהייתה משמעותית עד לשבר של מלחמת יום כיפור. יתרה מזאת, הוא ממחיש את כוחו של דימוי בודד בביקורת על מערכות מימסדיות ובשינוין כאשר נסיבות יצירתו והפצתו משוחררים מתכתיבי הזמנה ובכוחו לתפקד, במידת מה, כשומר הסף של הדמוקרטיה. שני התצלומים משמשים סמן של תקופה. תצלום החיילים ליד הכותל של רובינגר שצולם בעת כיבוש הכותל במלחמת ששת הימים )דימוי 1( מסמן את שיאה של תקופה בעלת מאפיינים לאומיים מובהקים, ותצלום פרשת קו 300 של ליבק )דימוי 2( מסמן שינוי בחברה הישראלית ותחילתה של תקופה בועטת, מערערת ומבקרת. לדיון בשני התצלומים ולבחינת גלגולם במרחב ובתודעה הציבורית יש כמה מטרות. ראשית, להמחיש את התהליך שעברה החברה הישראלית מחברה מגויסת וממושטרת לחברה אזרחית שהבשילה ומממשת את זכויותיה. שנית, לבחון מה גורם לתצלום מסוים, 1 ראו גם רונה סלע, שישה ימים ועוד ארבעים שנה, ישראל 2007 )להלן: סלע, שישה ימים(.

2 162 רונה סלע דימוי 1: דויד רובינגר, הצנחנים ליד הכותל עם כיבושו, ]באדיבות לשכת העיתונות הממשלתית והצלם[ דימוי 2: אלכס ליבק, מג'די אבו-ג'אמע מובל על ידי שני אנשי שב"כ, פרשת קו , התצלום אושר לפרסום בחדשות רק לאחר שטושטשו פני אנשי השב"כ ]באדיבות הצלם[ ולא לתצלום אחר מאותו אירוע, להיות בעל משמעות במרחב הציבורי. שלישית, להדגים את השימוש בתצלום בהבניית המשמעות והמסר. הנחת המוצא שלי היא כי לתצלום יש זהויות רבות וכי הנו תלוי הקשר. במילים אחרות, התצלום תלוי בגורמים סביבתיים המשפיעים עליו, עוזרים לעצבו ומקנים לו משמעות. לפיכך במאמר זה אדון בשעבוד הדימויים לכוחות חיצוניים אידאולוגיים מצד אחד ולמבקרים מצד שני. אראה כיצד נעשה במעשה הצילום שימוש מושכל לא כעד אלא כערוץ מתווך המייצר דימויים ומקנה להם משמעות. רבים דנו בנושא זה. רולאן בארת טוען כי הקריאה של התצלום היא תמיד היסטורית. 'היא תלויה ב"ידע" של הקורא, ממש כאילו היה מדובר בלשון אמיתית, הנהירה רק למי שלמד את הסימנים'. 2 ג'ון טאג טוען בעקבות פוקו כי 'האמת' truth( )the החברתית חייבת להישען על ניתוח פוליטי, כלכלי ומוסדי של התקופה הנדונה והמציאות המתוארת. 3 פוקו מניח כי לכל שלטון יש את האמת שלו, '"הפוליטיקה הכללית" של האמת, סוג השיח העוגן בחוף מבטחים ומאפשר 2 רולאן בארת, 'המסר הצילומי', בתוך: נעמי סימן טוב )עורכת(, צילום, טקסט, אמנות, בית ברל 2002 )להלן: סימן טוב ]עורכת[, צילום(, עמ' 29. John Tagg, The Currency of the Photograph, in: Victor Burgin (ed.), Thinking Photography, 3 pp London 1982, )להלן: טאג, הערך(.

3 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 163 לו לתפקד כאמת, המכניזם המאפשר להבחין אמת משקר ]...[ והמעמד של אלה האחרים על מה שנחשב כאמת'. 4 טאג רואה במעשה הצילום חלק ממנגנון שליטה שמייצר את ה'אמת' וערוץ של כוח להפצת ה'אמת'. הוא רואה בצילום חלק ממערכת המשטור של הידע המושתת על שליטה וכוח )power( ועל השימוש בו לצרכים מימסדיים. הוא מייחד תפקיד חשוב למוסדות ולסוכנים שמייצרים ומפיצים את הדימויים ומסייעים בהגדרתו של הצילום. 5 לדעתו, המושג שטבע פוקו, 'המשטור של האמת' truth( a( regime of תקף גם לגבי הצילום. האמת ממושטרת בכל חברה באמצעות מכניזם חברתי מובנה, צורת השיח המימסדית, הפעלת סנקציות, טכניקות, נהלים וכדומה. לדידו, הצילום הוא חלק מאותה מערכת המסייעת לסוכנים ולמוסדות בייצור האמת. 6 לפיכך המשמעות והערכים של כל תצלום תלויים ביחסם לפרקטיקות אחרות חזקות ומהותיות יותר, לפרקטיקות חברתיות ופוליטיות, כאשר כוחות חיצוניים בונים באמצעות הצילום פוליטיקה חדשה של האמת. בהכללה אפשר לומר כי תהליך הסימון והענקת המשמעות לדימוי הצילומי מתפתחים באמצעות חברה והיסטוריות מוגדרות. ויקטור ברג'ין טוען כי הייחוד של הצילום הוא ביכולתו לייצר משמעות ולהפיצה. אולם המשמעות הזו אינה נחרצת או מוגדרת על ידי התצלומים עצמם, אלא נבנית ומיוצרת על ידי ההקשר שבו התצלומים הללו מופיעים. התצלומים לדידו הם הפרקטיקה של תהליך יצירת משמעות. 7 אלן סקולה מראה כי כל תצלום נתון פתוח לניכוס על ידי טווח רחב של 'טקסטים', כאשר כל מצב /'טקסט' מחולל מערך מסרים משלו. 8 לשיטתו, כשבאים לבחון תצלומים חייבים לחשוף את ההקשרים החברתיים וההיסטוריים של הצלמים, את ההקשר שבו פורסמה התמונה, את סוג כתב העת, את האידאולוגיה שלו, את הנושאים שבהם הוא מטפל וכדומה. כל אלה מאפשרים לרכוש הבנה לגבי המשמעות כפי שתווכה בעבורנו על ידי גורמים אחרים. כמו טאג מאמין גם סקולה כי הצילום הוא מכשיר בידי כוחות חיצוניים גדולים יותר, כי הוא אינו ניטרלי וכי הוא קשור לשיח כזה או אחר שמטעין אותו במשמעות. 9 גם אביגיל סולומון גודו )Solomon-Godeao( מציינת כי התצלום הוא חלק ממערכת רחבה יותר של יצירת משמעות שנכפית על ידי התרבות, ההיסטוריה והשפה, ולכן צריך לבחון אותו שם. 4 John Tagg, The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories, London , p. 3 פוקו מצוטט אצל טאג, הערך, עמ' Burgin, Introduction, Thinking Photography, pp אלן סקולה, 'על המצאת המשמעות הצילומית', בתוך: סימן טוב )עורכת(, צילום, עמ' Allan Sekula, The Traffic in Photographs, Art Journal, No. 4 (Spring 1981), p

4 164 רונה סלע ביחס לשימוש שעושים בו. ובלשונה: 'הצילום הוא, לפני הכול ואחרי הכול, לבנה בתוך 10 מבנה גדול הרבה יותר'. ב. הגניאולוגיה של הדימוי מרגע פרסומם במרחב הציבורי עוברים תצלומים תהליכים הקשורים בכינון תודעה קולקטיבית. תהליכים אלה 'נרשמים' על הדימויים והופכים עם השנים למקשה אחת. כך לדוגמה דן זוהר קמפף בהשתנות של תצלום הידיים המוכתמות בדם של מבצע הלינץ' ברמאללה. 11 בעקבות הלינץ' עשתה התקשורת שימוש בשני תצלומי סטילס אשר נדגמו מסרט הווידיאו שצילמה רשת הטלוויזיה האיטלקית. האחד של הידיים המוכתמות שבו דן קמפף, והשני של זריקת גופת החייל הישראלי מחלון החדר שבו הוחזקו החיילים טרם הלינץ'. קמפף מראה כיצד תמונת הידיים, שבמקור צולמה כתמונה ריאליסטית תיעודית, עברה תהליך של מיתולוגיזציה. יתרה מזאת, הוא מתאר את תהליך הפיכת התצלום ה'מטורף', האכזרי, שנגע בחרדות הבסיסיות של החברה הישראלית ועורר שדים רדומים, לתצלום 'מאולף' שהשיב לחברה הישראלית את ביטחונה. תצלום ה'ניצחון' הפלשתיני הפך לתצלום 'מ פ לה' באמצעות תיאור הידיים הכבולות באזיקים בבית המשפט הישראלי של מ בצ ע הלינץ'. לאחר הדפסתו של תצלום הלינץ' בעיתונות הישראלית, החל תהליך שעתוק מסיבי אשר הפך אותו למונומנט אכזרי ומאיים. בהמשך פורסם תצלום מ בצ ע הלינץ' לאחר שנתפס, תוך שימוש באלמנטים המזכירים את התצלום הראשון אשר קישרו אותו לאירוע, אך הדגישו את תבוסתו. לפי קמפף נוצר כאן תהליך של ריסון החרדות של 12 החברה הישראלית תוך החזרת הכוח לצד הישראלי. השאלה מתי תצלום הופך למכונן, לבעל השפעה במרחב הציבורי ולגורם בעיצוב התודעה הקולקטיבית היא אחת מהשאלות המעניינות, לטעמי, בחקר התרבות. סוגיה זו מעסיקה אותי זמן רב והמעקב אחר ההתפתחות האפיסטמולוגית של שני התצלומים שבהם אדון להלן, בתודעה הציבורית, המייצגים סוגים שונים של דימויים איקוניים, תשמש עבורי נקודת מוצא לבחינת העניין. 13 תהליך בנייתו של תצלום בתודעה הציבורית כתצלום סמלי 10 אביגיל סולומון גודו מצוטטת אצל Geoffrey Batchen, Burning with Desire: The Conception of Photography, Massachusettes 1997, p ב 12 באוקטובר 2001 נכנסו שני חיילי מילואים בטעות לרמאללה, שם הובלו למעצר בבניין המשטרה המקומית. השמועה על כך עברה בעיר וגררה התקבצות ליד הבניין וניסיון של עוברי אורח לחדור לתוכו. כמה מהם אכן הצליחו להיכנס לבניין ובתוך חדר המעצר נעשה לינץ' בחיילים. האירוע תועד במצלמת הווידיאו של רשת טלוויזיה איטלקית ובמצלמת סטילס של סוכנות הידיעות הצרפתית.AFP Zohar Kampf, Blood on their Hands: The Story of a Photograph in the Israeli National 12 Discourse, Semiotica, No. 162 (2006), pp בנושא זה התחלתי לגעת בעבר, למשל Rona Sela, vom golden Jerusalem zum brennenden Tel Aviv, Von zionistischen zur kritischen Fotografie, in: Doreet LeVitte Harten (ed.), Die Neuen

5 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 165 שהנו בעל קודים מובחנים ובעל משמעות מזוהה נחקר בישראל רק מעט. 14 בהכללה אפשר לאבחן שני סוגים של תצלומים מכוננים איקוניים. האחד, תצלום שסוכנים מתווכים זיהו בו כוח שיווקי בתקשורת ההמונים ועשו בו שימוש להעברת מסרים ואידאולוגיה. תצלום כזה נעשה סמל הודות לשימוש הרב בו. תהליך קיבועו בתודעה קשור בתדירות ובכמות הפצתו, ובאופני השימוש המגוונים בו, עד אשר זיהויו ושיוכו מתאפשר גם בשימוש בחלק מהדימויים שמרכיבים אותו. כך היה, למשל, כאשר פורסמו דיוקנאות החיילים ליד הכותל )חיתוך הדימוי מהתמונה המקורית( במאי 2004 לקראת גביע המדינה, עם כיתוב שיצא מפיו של הצנחן האמצעי, 'חכו נתקע אתכם בגביע'. הדימוי נבחר כדי לשדר כוח, עוצמה ותעוזה. בשלב ראשון תצלום מהסוג הזה קשור לנסיבות היווצרו, אך עם הזמן הקשר זה מופקע מוטען במשמעויות חדשות, כפי שאראה בהמשך. הוא אמנם נוצר בזמן מסוים, אך עובר קידוד מחדש בהתאם לנסיבות המשתנות. בישראל מרבית התצלומים שנחשבים סמליים או מכוננים כרוכים במסרים לאומיים והנם בעלי מאפיינים ציוניים בולטים. תהליך אימוצם על ידי החברה לתוך ה'מיינסטרים', ריקונם מהאירוע הספציפי שבו נוצרו והטענתם במשמעויות חדשות, מתרחש במקרים רבים תוך הצגת נושאים פשטניים, מסרים לא מורכבים ובשל היותם מעוררי הזדהות. יתרה מזאת, מרבית התצלומים המכוננים קשורים למלחמה, לאירועים אלימים או לביטויים של כוח. תהליך 'אזרוחם' בתוך המרחב הציבורי )למשל לצרכים מסחריים/שיווקים(, מלמד במידה רבה על 15 האופן שבו חדר הצבא לחיים האזרחיים ושבו שולט המיליטריזם בחברה הישראלית. הסוג השני של תצלומים בעלי תפקיד מכריע במרחב הציבורי הם אלה שנשארו מזוהים עם האירוע הספציפי שבו הם נוצרו ונחקקו בתודעה כמייצגי האירוע ולא כסמל. כך, לדוגמה, התצלום של קו 300 של אלכס ליבק שונה מהתצלומים המכוננים הלאומיים בשל התפקיד החתרני שדבק בו במהלך השנים, אך יותר מכך בשל העובדה שהוא נשאר משויך לאירוע הספציפי שבו נוצר ולהשתלשלות הנסיבות שהיו קשורות בו. אף על פי שהתצלום מסמל את השינוי שחל בחברה הישראלית מחברה מגויסת למפוכחת, ואם כי התצלום מסמל את אחד מהמאבקים הדמוקרטיים החשובים במדינת ישראל על חופש המידע, הוא עדיין מייצג בעיקר את הפרשה עצמה. למרות האמור, מעטים הם התצלומים הביקורתיים או המערערים, כדוגמת התצלום של קו 300, שנכנסו לאוצר הדימויים הישראלי. נראה כי התצלום התקבע בתודעה הקולקטיבית על אף תפקידו החתרני, ואולי לכן לא זכה לקידוד סמלי. pp Hebraer, 100 Jahre Kunst in Israel, Berlin 2005, אך במאמר זה מגיע הנושא לדיון קונקרטי המתפרסם כאן לראשונה בעברית. 14 למשל, Zionismus, Batia Donner, Im Plural sehen: Fotografische Ikonen in der Geschichte der שם, עמ' ראו גם סלע, שישה ימים, עמ'

6 166 רונה סלע ג. הצנחנים ליד הכותל '"תגיד, למה הסתכלתם למעלה?" אני לא זוכר, אבל משהו בטח ריתק אותנו. בעיני רוחי עברה ההיסטוריה של העם היהודי. הרגשתי כמו חוליה ממשיכה 16 לחשמונאים וליהודה המכבי, שנלחמו למען הארץ'. לצילום, כמדיום להמונים וכאחד משורה של סוכנים מתווכים בתרבות, היה תפקיד חשוב בהבניית הלאומיות הישראלית בשליחותן של האליטות השליטות בחברה מאז ראשית ימי הציונות. הוא היה מהסוכנים המרכזיים שבנו את הנרטיב של הסיפור הציוני. הצילום, שנוצר בחסותם של מנגנוני פיקוח ומשמעת )עורכי עיתונים ואלבומים, לשכת העיתונות הממשלתית, קצין חינוך ראשי בצה"ל, מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה וכדומה(, יצר ונ רמל יחסי כוח, סייע בבניית מיתוסים וקיבועם בחברה, תמך בסדר החברתי הקיים ושירת אינטרסים מימסדיים. הביטויים החזותיים לכך לאחר מלחמת ששת הימים היו רבים אלבומי הניצחון שיצאו מיד לאחר המלחמה, בהוצאות ציבוריות ופרטיות; התערוכות הרבות; התצלומים בעיתונות; מוצרי אוּמנות רבים שהופצו בכמויות מסחריות ועשו שימוש ניכר בצילום, ועוד. 17 היה זה עידן טרום הטלוויזיה, ולצילום היה תפקיד מרכזי כסוכן של מידע המתאר, בהשאלה מבארת, את מה ש'היה שם' ומבלי שתהיה אפשרות להכחיש ש'הדבר היה שם'. 18 מבלי להתייחס לתכונותיו של המדיום, הציבור 19 האמין כי הצילום מתאר את המציאות שהוקפאה בנגטיב וכי הוא משמש כ'ראיה עצמה' למה שהיה, ולכן שימש מקור איתן לביסוס השקפות עולמו ולקבלת מידע על המתרחש. תצלומים סמליים רבים קמו למלחמת ששת הימים והפכו לדימויים מעצבים. רובם מתארים את כיבוש ירושלים המזרחית ואת הכותל המערבי. מהם ראוי להזכיר את הרב גורן תוקע בשופר ליד הכותל; את החיילים הרוקדים ליד הכותל; את הצנחנים ליד הכותל; ואת עוזי נרקיס, משה דיין ויצחק רבין בשער האריות. כן יש לציין את החייל בתעלה שנשקו מורם אל על; את הנפת הדגל הישראלי על הר הבית; את התנדבות העורף למילוי משימות ביטחוניות שונות; ועוד. התצלום שזכה לביטוי הנרחב ביותר באומנות השימושית הוא של החיילים הרוקדים ליד הכותל המערבי, למשל בגלויות ובכרטיסי שנה טובה שאוירו והודפסו לאחר המלחמה בווריאציות שונות )דימוי 3(. רבים מהתצלומים הללו התקבעו בתודעה הקולקטיבית כסמל למלחמה, הודות לשימוש שנעשה בהם באמצעים ובהקשרים שונים. הם זכו לתפוצה רחבה והודפסו על חפצי אוּמנות מגוונים, שכן אלה הם מראות שקל להזדהות עמם, ונלווה להם טקסט מלא פתוס המתאר את האירועים בצורה מוגזמת. ד"ר יצחק יפעת, הבחור המצולם במרכז, מצוטט אצל אתי אברמוב, 'בדיעבד, אולי היה עדיף בלי 16 מלחמת ששת הימים', תל אביב, , עמ' 42. סלע, שישה ימים. 17 רולאן בארת, מחשבות על הצילום, ירושלים 1988 )להלן: בארת, מחשבות(, עמ' שם. 19

7 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 167 דימוי 3: כרטיס ברכה לראש השנה, הוצאת מרכז התמונות תל אביב ]באדיבות אריה מוסקוביץ' ודוד טרטקובר[ הם מלמדים כיצד השפיעה התפיסה ההגמונית על הפרט וכיצד אומצו השקפתה ומרכיביה של תפיסה זו במרחב האזרחי. האופוריה ושכרון הכוח סחפו חלקים גדולים מהציבור 20 הישראלי שהיה במקרים רבים נעדר חוש ביקורת. אם אלכס ליבק ייזכר בזכות תצלום 'פרשת קו 300', אזי דויד רובינגר ייזכר בעיקר בזכות 'הצנחנים ליד הכותל'. רובינגר צילם את תמונת הצנחנים עם כיבוש הכותל, במסורת הצילום המגויס של טרם הקמת המדינה. הם צולמו מלמטה תוך האדרת דמותם. הם נראים 'גדולים מהחיים', חזקים, אותות המלחמה אינם ניכרים בפניהם. החייל במרכז יפה, בהיר עור, קורן, משדר עוצמה, רעננות וחוסן פנימי, גילם בדמותו את כל התכונות שהצבר ביקש להגשים ואת כל התכונות שהישראלים, כאמור, ביקשו להזדהות 20 כן ראו סלע, שישה ימים, על עבודות האמנות שנוצרו בעקבות תצלומים, כרזות וקטעי קולנוע דוקומנטריים ממלחמת ששת הימים ולאחריה, ומלמדים על האופן שבו עבודות אלה ניכסו את הדימויים המכוננים כדי לערער על המיתוסים שנולדו במלחמה. הם מצביעים גם על האופן שבו חלחלו ייצוגים כוחניים לתרבות הישראלית.

8 168 רונה סלע עמם כוח, תעוזה ונחישות. יתרה מזאת, ה'פריים' מוסגר בצורה סימטרית: שני החיילים בצדדים עוטים קסדה, החייל שבמרכז מחזיק את הקסדה בידו, פניו גלויות, מוארות באור בין הערביים, ומבטו של הצופה מתמקד בו. מרגע זה הפך התצלום לסמלה של ישראל היפה, החזקה, הבוטחת בעצמה, בעלת העוצמה, הנלחמת בחירוף נפש נגד אויביה, והיווה דוגמה לשיכרון הכוח שפשה בחברה הישראלית. הוא תיאר, בה בעת, את עוצמתה של 21 החוויה הלאומית ושל הלכידות החברתית של העם בישראל. רובינגר עצמו לא קלט את עוצמתו של הדימוי ובחר לשלוח לעיתונות תצלומים אחרים, למשל של הרב גורן, הרב הראשי לישראל דאז, תוקע בשופר ליד הכותל. גם תצלום זה, מאותן סיבות שנזכרו לעיל, צולם מהקרקע ומאציל, לפיכך, את דמותו של הרב. אשתו של רובינגר היא שהפנתה את תשומת לבו אל התצלום, 22 ומרגע שהוא החל להפיצו הופקע התצלום מהאירוע והחוויה הקונקרטיים והפך לדימוי מכונן. התצלום היה לאיקוני ככל הנראה בשל השימוש הרב שנעשה בו, בשל הכוח והעוצמה שהוא שידר, אך בעיקר בשל העובדה שהוא היטיב לבטא את רחשי הלב הישראליים. הסוכנים המוסדיים השונים, ומתווכים מהתחום המסחרי, חיפשו דימוי שיבטא את תוצאות המלחמה, 23 ואת דמותה של החברה הישראלית שקמה במדינת ישראל ומגינה על עצמה בעוז ובחירוף נפש. כל אלה קיבלו ביטוי מושלם בתצלום החיילים. יתרה מזאת, בתצלום קיים משהו נוסף, אולי איכויותיו הפורמליסטיות, אולי מבטם מלא העוצמה של החיילים שנתפס במצלמתו של רובינגר, או האופן שבו הם נושאים את ראשם מעלה, רגע נדיר שמשייכו למשפחת התצלומים המכוננים בתולדות צילומי המלחמה. 24 אסתכן ואומר שאם התצלום לא היה נוצר, אולי היה צריך 'להמציא' אותו. לפיכך אני מאמינה כי התצלום היה נכון לשעה ולנסיבות שבהן נוצר. מרגע פרסומו במרחב הציבורי החלו להיעשות בו שימושים מגוונים, שתרמו לביסוסו כדימוי מכונן ולקיבועו כסמל לאומי והוא הפך לסמל לאומי ל'איחוד' ירושלים, ל'חזרה למחוזות האבות' ו'לזכות ה'מוסרית' של העם היהודי על השטחים לפי הטרמינולוגיה הציונית, לכיבוש השטחים, לתהילת הניצחון, ועוד. זמן קצר לאחר המלחמה זיהו מפרסמים את הפוטנציאל המסמן שבו, גם בשל איכויותיו הוויזואליות והגרפיות וגם בשל העובדה שהדימוי היה קליט ופשטני. הם עשו בו שימוש, כגון לפרסום איגרות מלווה ביטחון. התצלום פורסם כמעט בכל אלבומי הניצחון ובאלבומי צבא רבים, 21 שם, עמ' כל הציטוטים מפי רובינגר, מתוך שיחה שהתקיימה עמו ב אחת האמירות המקובלות היא כי לכל מלחמה יש את התצלום שלה. עובדה זו קיבלה ביטוי גורף במלחמת לבנון השנייה דווקא בשל העדר דימוי שכזה. רבות דובר על כך שהמלחמה לא הולידה דימוי סמלי ורבים חיפשו אותו, למשל בדמות התצלום של החייל הפצוע שהובל בהליקופטר לבית החולים רמב"ם וסימן 'וי' בידיו. 24 האווירה העילאית, ההרואית, המתוארת בתצלום, מזכירה את תצלום הנפת הדגל הסובייטי מעל לרייכסטג במלחמת העולם השנייה של יבגני חאלדיי.

9 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 169 דימוי 4: מודעה, וסימל את האופוריה ואת שיכרון הכוח שחשו רבים. הוא שיקף את עוצמתו של החייל הישראלי החזק, הגאה, הבהיר, 'מלח הארץ', ושימש מקור לגאווה לרבים. על פי רוב נלווה לתצלום טקסט מלא הוד ופתוס שכלא אותו בתוך המשמעות הרצויה. כך, לדוגמה, באלבום ששת ימי מלחמת הניצחון תשכ"ז מופיע לצדו הכיתוב: 'דמנו, נשקנו, למענך ירושלים השלמה ממשחררייך'. 25 באלבום מגן ושלח נלווה לתצלום הכיתוב: 'ההתלהבות וההתרגשות גאו כים עובר על גדותיו ]...[ כותל הדמעות, כותל האבן והיגון היה לכותל הניצחון'. 26 התצלום מופיע במרומז בשירו של חיים חפר 'הצנחנים בוכים' שבספר מסדר הניצחון, 27 בתערוכה של משרד ראש הממשלה 'כך חושל הכח', 28 שהופצה ונתלתה בבתי הספר כתערוכה נודדת, ושנים מאוחר יותר גם על כריכת הספר ישראל 29 50, לצד דימויים ישראלים מכוננים אחרים. הוא פורסם כתצלום מלא, בחיתוך או כצללית. עד היום אפשר 25 ששת ימי מלחמת הניצחון תשכ"ז, תל אביב אפרים תלמי, מגן ושלח, תל אביב 1968, עמ' 137. על יחסי צילום טקסט בנוגע לתצלומים המגויסים של מלחמת ששת הימים ראו, סלע, שישה ימים, עמ' תיאורטיקנים רבים עמדו על יחסי הגומלין המורכבים בין צילום לטקסט המלווה אותו. במסר הצילומי, למשל, רואה רולאן בארת בטקסט מבנה הטרוגני נוסף המצטרף למבנה של התצלום אך אינו מתמזג אתו לכדי מבנה הומוגני. זאת אף על פי שהתצלום העיתונאי מופיע תמיד בלוויית פרשנות כתובה וששני המבנים יוצרים מסר המשלים לכאורה זה את זה. Forms, Roland Barthes, The Photographic Message, The Responsibility of Berkeley and Los Angeles 1961 [1991], p חיים חפר ומרסל ינקו, מסדר הלוחמים, תל אביב דב מיזל, כך חושל הכח, ישראל בן כספית, אילן כפיר, דני דור ויהודה שיף, ישראל 50, ]תל אביב[ 1997.

10 170 רונה סלע למצוא אותו באתרים שונים. עם זאת וככל שידוע לי, הוא אינו מופיע באומנות השימושית, כפי שקרה לתצלומים רבים אחרים; הסיבה לכך אינה נהירה לי. מכל התמונות המפורסמות של מלחמת ששת הימים דווקא תצלום הצנחנים שרד בתודעה הקולקטיבית כארבעה עשורים כסמל לאומי של חוזק וכדימוי לאומי מלכד. בשנת 2001 השתמשו בתצלום פורום ימני, 'הפורום הלאומי למען ירושלים' ותנועת 'ירושלים אחת ומאוחדת' במסגרת קמפיין נגד אהוד ברק )דימוי 4(. הקמפיין ניכס את התצלום למטרות אידאולוגיות, כדי לשדר לאומיות ולהתריס כנגד מי שעשוי 'לחלק' את ירושלים 'המאוחדת' במשא ומתן עתידי עם הפלשתינים. התצלום הופץ בכרזות ברחבי הארץ ובמודעות בעיתונות. ד"ר יצחק יפעת, שדמותו היא הבולטת ביותר מבין שלושת החיילים, לא אהב את השימוש שנעשה בדמותו למטרות אלה. 30 לפיכך הגישה סיעת שינוי ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית של הכנסת, השופט העליון מישאל חשין, בקשה לצו מניעה האוסר על השימוש בתצלום שנעשה ללא הסכמתו של יפעת. 31 חשין דחה את העתירה וכתב בהחלטתו כי 'תמונה ייחודית וחד פעמית היא ]...[ ]אשר[ הפכה לנכס מנכסי האומה כולה'. 32 רובינגר העיד באוזני כי היא הושוותה לשירה של המשוררת הלאומית נעמי שמר 'ירושלים של זהב', שהתנגן מעל גלי האתר אחרי המלחמה וסימל את רחשי הלב לעיר. כמו השיר הפך גם התצלום לנכס ציבורי עם גושפנקה משפטית. על האופן שבו נכנס התצלום להוויה יספר הציטוט מהבלוג הבא שפורסם ב 6 ביוני 2005, המתאר את 'יום ירושלים' ונקרא 'סיפורים על אירועים מעברי ומעברם של הקרובים לי, כפי שהם נראים ממרחק השנים'. בבלוג מספרת אישה שהיא מורה במקצועה: לפני מלחמת ששת הימים הייתי נערה ובקרתי בה ]בירושלים[ פעמים ספורות בלבד. בזמן המלחמה הייתי חיילת ואת הבשורה על שחרור העיר העתיקה שמעתי בבסיס. ]...[ תרועת השופר של הרב גורן ליד הכותל הרעידה את הלבבות. זה היה רגע מחשמל, שאותו לא אשכח לעולם. התרגשות עצומה אחזה בכולנו, חיילי סדיר ומילואים, ונצמדנו לרדיו כדי לא לפספס אף ידיעה. הידיעות על המתרחש בירושלים הגיעו בתכיפות וכל אחת מהן נשאה עמה שמות רחוקים ונגעה בגעגוע ישן ונסתר. ]...[ עם איחודה של העיר הצטרפתי גם אני לרבבות אשר שטפו את החלק המזרחי, מבקשים לראות ולהכיר את כל אותם מקומות שהיו חסומים בפנינו במשך תשע עשרה שנים ]...[. אמירה הס, 'הכותל בידינו, הצילום לא', הארץ, ראו גם 'בקשה לאסור שימוש בתמונת הצנחנים בכותל', הארץ, spokeman/heb/election01.asp 32 מישאל חשין, 'בחירות 2001: הודעת ועדת הבחירות המרכזית', spokeman/heb/election01.asp

11 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 171 בבגרותה נתבקשה להכין את טקס יום ירושלים. לאחר תיאור ההכנות היא מספרת: ]...[ החלק המילולי זרם כמצופה, העלינו את זכרם של אירועים חשובים בתולדות העיר והדגשנו את שאיפת הדורות "לשנה הבאה בירושלים הבנויה". קבוצת בנים המחיזה את תמונת הצנחנים ליד הכותל ואילו מספר בנות, הלבושות כתיירות וחמושות במצלמות, הדגימו סיור וחיפוש מציאות בשוק של העיר העתיקה. הטקס נחתם בשירת "ירושלים של 33 זהב", אותה שרו כולם בעמידה. כך גם הכתבה שפורסמה ב ynet במדור 'ספורט 1' ב 21 ביולי 2003, נעשה שימוש בדמות הצנחנים כסמל לריבונות על ירושלים. תחת הכותרת 'אתר האינטרנט של אליפות אירופה: לישראל אין בירה', כתבה דיאנה בחור ניר: אחת הסוגיות הכי בוערות בשיח הפוליטי בישראל היא האם ממשלה כל שהיא תסכים לחלוקתה של ירושלים. בשבדיה, כנראה רצו להקל על סבלו של העם בציון וקבעו: לישראל אין עיר בירה. גם 3,000 שנים של כיסופים, המנונים, שירים ודמעותיהם של הצנחנים ליד הכותל לא הפשירו את ליבם הקר של מארגני אליפות אירופה בכדורסל שאינם מכירים בירושלים 34 כבירתה של ישראל. ברובינגר, שהיה לסוכן של דימויים של המערכת השלטת, דבקה תדמית הצלם הישראלי הממלכתי. 35 הוא זכה בפרס ישראל, רבות בזכות תמונה מכוננת זו. בנימוקיהם מזכירים השופטים תצלום זה ורובינגר מצדו עושה כל מאמץ כדי שהוא יישאר חקוק בתודעה הציבורית. כדי להחיותו, ובמידה רבה כדי לשמרו בתודעה הקולקטיבית, הוא יצא ב 1998 עם שלושת הבחורים המצולמים, שהפכו בינתיים לגברים בוגרים, לשחזר את התצלום. הוא יצר תנאים זהים למקור ככל שניתן והעמידם באותה תנוחה, באותו מיקום ובאותה שעה של היום )דימוי 5(. מיכה שגריר הצטרף אליהם ותיעד בסרט Eye Witness את מלאכת השחזור של רובינגר. החיילים כבר לא צעירים, לבושים בבגדים אזרחיים ואותות הגיל ניכרים בהם, משדרים רפיסות ואולי מסמלים יותר מכול את מצבה העכשווי של המדינה. יפעת, הצנחן לשעבר שבמרכז אשר התנגד בשנת 2001 לפרסום התצלום בהקשר לאומי ימני, לא הבין כי באמצעות הסרט מקבע רובינגר את הדימוי באותו קונטקסט. במקרה זה הוא לא התנגד ואף 'התמסר' לרובינגר ברצון. בשיחה שערכה אריאלה אזולאי עם רובינגר היא מצביעה על העובדה שהזווית אשר בה בחר רובינגר מעידה יותר מכול על התעלמות משכונת המוגרבים. כך גם מה שלא אריאלה אזולאי, איך זה נראה לך?, תל אביב 2000, עמ'

12 172 רונה סלע דימוי 5: עטיפת הסרט Eye Witness נכלל בתצלום הפך לסמל ליוהרה ולהתכחשות לתוצאותיה ההרסניות של המלחמה. אזולאי שאלה את רובינגר, '"האם צילמת את מחיקת שכונת המוגרבים מיד לאחר כיבוש הכותל?", "כן בוודאי"', הייתה התשובה. לאחר מכן בדק רובינגר במאגר הממוחשב שלו ומצא שלמעשה הוא צילם רק שנתיים לאחר המלחמה, ב 1969, כשרחבת הכותל עוצבה מחדש. 36 לפי אזולאי, מצלמתו של רובינגר לא הייתה שם כדי להעיד על מה שעוד רגע ייעלם, על ההתכחשות ל'אחר' ולמחיר ששילם בעקבות במלחמה. אבל לדעתה, דווקא העובדה שהרחבה הייתה כל כך קטנה, וא פשרה לו לצלם את התמונה רק בשכיבה על הקרקע, מעידה על השכונה ועל הנוכחות הפלשתינית שעתידה להיעלם מהמקום. הזווית של רובינגר אמנם ייצרה את תמונת 'החזון עם המבט לעתיד', 37 אך דחקה מן ה'פריים' את הנוכחות הפלשתינית. תנועת 'יש גבול', התומכת בסרבנות לשירות בשטחים הכבושים, עשתה שימוש בתצלום, אלא שהפעם למטרות פוליטיות הפוכות כמחאה נגד הכיבוש. דוד טרטקובר עיצב כרזה ובה התצלום משמש סמל לכיבוש ומופיע כרקע לכיתוב בולט: '35 שנות כיבוש'. המספור 'XXXV' בהבלטה כמו מבטל באמצעות האות וסימן המחיקה X את התצלום שמתחתיו )דימוי 6(. שם, עמ' שם. 37

13 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 173 דימוי 6: דוד טרטקובר, 'בכייה לדורות', 2002, הדפס אופסט, תצלומים: דויד רובינגר ]באדיבות דוד טרטקובר[ הדיון על האופן שבו נכנס תצלום בצנחנים של רובינגר לתודעה הקולקטיבית מלמד כי בשלב הראשון מתקבעים התצלומים כסמל תקופה. כך למשל תצלום הילד שנלקח מהבונקר לאחר מרד גיטו ורשה )1943( וידיו מורמות למעלה כסמל לשואה. חלקם נכרכים מיד עם היווצרם, ובהשאלה מבארת, בפוליטי ובתהליך של 'פברוק' העולם. בספר מיתולוגיות עוסק בארת באופן היווצרם של המיתוסים. הוא מתאר כיצד הסוכנים השונים, ביניהם העיתונות והאמנות, מקנים משמעות למציאות. הוא מבקש להדגים כיצד נוצרת שפת ההמונים ובמקביל לה ה'ייצוגיים הקיבוציים'. המיתוס מכונן אותם כטבע וכנצח, משווה להם בהירות שאינה של ההסבר אלא של הקביעה, ויוצר אותה מובנת מאליה. 38 אלא שכפי שהראיתי, עם הזמן רובם עוברים תהליך של שינוי. על רבים מהם מוטענת משמעות מהמציאות העכשווית, השונה מזו של המקור ונעשה בהם שימוש לצרכים פוליטיים מודעים. הדימוי שהפך לסמל עובר מטמורפוזה ומעוצב מחדש במטרה ליצור את המסר הרצוי. בארת מראה את 'תחפושת ה"טבעי" שהעיתונות, האמנות או השכל הישר העטו ללא הרף על המציאות' ואת האופן הגלוי שבו נעשה הדבר, ללא כל ניסיון להעלים את המקור או לטשטשו. 39 כך עשה גוש שלום שימוש בתמונת הילד מגיטו ורשה, שהוזכרה רולאן בארת, מיתולוגיות, תל אביב 1998, עמ' שם. 39

14 174 רונה סלע דימוי 7: מודעה אמת מול אמת, שואה באירופה, התנגדות בארץ. המודעה פורסמה גם בחוברת של גוש שלום, אמת מול אמת דימוי 8: ניר כפרי, פינוי כרם עצמונה, 2005 ]באדיבות הצלם[ למעלה, כדי לספר את הנרטיב הציוני ביחס לנרטיב הפלשתיני )דימוי 7(. 40 תמונת הילד יוצרת את הקשר, שנדון רבות בעבר, בין השואה להקמת המדינה כשמולו מוצבת הסוגיה הפלשתינית. לעומת זאת, בתקופת ההתנתקות מגוש קטיף עשו המתנחלים שימוש במוטיבים רבים מן השואה בשירות מטרות פוליטית לאומיות, ביניהם בשחזור תמונת הילד )ראו למשל את התמונה של ניר כפרי, דימוי 8(. 41 בראיון שנערך עם הרב לאו ופורסם באינטרנט בחדשות/ נקודתי של פרסום עמי עד הראה הרב לכתבת פקס של אם לחייל. היא מספרת שהוא שם בארנק את תמונת הילד הנכנע מגיטו ורשה 'כדי לחזק את עצמו בצדקת עצמו כחייל. הוא חייל כדי שמפה, מהארץ הזו, לא יגרשו עוד יהודים. לפנות, זה הוא לא רוצה. לא בשביל זה הוא התגייס לצה"ל'. 42 הכפפת השואה לצורכי האידאולוגיה מימין ומשמאל 'מגמישה' את התמונה, מותחת אותה וכמעט מרוקנת אותה מתכניה. השימוש שנעשה בה לצורכי ההווה בשירות מטרות סותרות מעיד על גמישותו של הדימוי. גם גוש שלום עשו שימוש בתצלום החיילים של רובינגר, ובו אדון בהמשך. 40 כן נעשה שימוש בטלאי הצהוב שהפך לטלאי כתום

15 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 175 ד. קו 300 'כל אותם צלמים צעירים המתרוצצים היום בעולם, נחושים בדעתם ללכוד את 43 האקטואלי, אינם יודעים שהם סוכני המוות'. ב 12 באפריל 1984 השתלטו ארבעה מחבלים פלשתינים על אוטובוס בקו מס' 300 שנסע מתל אביב לאשקלון על כביש החוף. בבוקר המחרת עצרו כוחות הביטחון הישראליים את האוטובוס בצפון רצועת עזה, פרצו לתוכו ושחררו את בני הערובה. מיד לאחר מכן פורסמה הודעה רשמית של דובר צה"ל לפיה כל המחבלים נהרגו במהלך ההשתלטות על האוטובוס. אולם בפועל, בפעולת ההשתלטות נהרגו שניים מהמחבלים. השניים האחרים הורדו חיים, ובעקבות הוראת ראש שירות הביטחון הכללי )שב"כ( דאז הומתו. בדיווחים הראשונים בכלי התקשורת פורסם ששני מחבלים נתפסו חיים ושניים נהרגו בפריצה. לאחר מכן נמסר שכל הארבעה נהרגו שניים בפריצה ושניים שנפצעו מתו בדרך לבית החולים. הסתירה עוררה חשדות ואלה התאמתו כשהצלמים שנכחו במקום פתחו את התשלילים. ארבעה צלמים תיעדו את האירוע: ענת סרגוסטי מהעולם הזה, שמואל רחמני ממעריב, צ'יבי שיכמן מכותרת ראשית ואלכס ליבק מעיתון חדשות הצעיר שהוקם כחודש לפני הפרשה. במצלמת הארבעה נקלטו המחבלים כשהם מורדים מהאוטובוס ומובלים חיים ובמצב לא אנוש על ידי אנשי השב"כ שניות לאחר סיום ההסתערות על האוטובוס של כוחות צה"ל. 44 הצנזורה אסרה על הדפסת התצלומים ועל פרסום כל מידע בנושא. בעולם פרסמו כי אין ודאות כיצד נהרגו המחבלים. בתחילה ציטט העיתון חדשות, ללא אישור הצנזורה הישראלית, ידיעה מהעיתון האמריקני ניו יורק טיימס על הריגת שני המחבלים לאחר שנשבו. בינתיים גם הוקמה ועדת חקירה סודית. לאחר שנודע לדובר צה"ל כי בידי חדשות תמונה של אחד המחבלים כשהוא מובל חי בידי אנשי השב"כ טרם הריגתו, הוא נפגש עם המו"ל של העיתון וביקשו לא לפרסם את הידיעה על הקמתה של ועדת חקירה לבדיקת נסיבות מותם של המחבלים. למרות זאת פרסם העיתון כמה ימים לאחר מכן על הקמתה של ועדת החקירה, היות שבעלי התפקידים בעיתון הביעו חשש כי מדובר בהתנהלות לא תקינה של נושאי משרות ציבוריות וכי נעשה שימוש ציני בצו איסור פרסום כדי להסתיר פשעים שבוצעו. רק לאחר שהוועדה מסרה את מסקנותיה, כחודש ומחצה לאחר הפרשה, הותר לפרסם את התצלומים ובתנאי שפניהם של אנשי השב"כ יטושטשו. חדשות המשיך את המגמה שהחל בה ופרסם את תמונתו של ליבק. פרסום התצלום שבו נראים שני אנשי שב"כ, כשפניהם מוסתרות תחת ריבוע שחור, מובילים את אחד המחבלים חי וכפוּת בידיו מלפנים עורר סערה והווה את שיא הפרסום בפרשה. כתוצאה מכך עלתה בארת, מחשבות, עמ' כל מחבל הובל בנפרד על ידי שני אנשי שב"כ. אלכס ליבק צילם למשל את מג'די אבו ג'אמע ואילו 44 שמואל רחמני את המחבל השני.

16 176 רונה סלע דרישה ציבורית לחקירת האירוע והתחילה השתלשלות אירועים תמוהה שעוררה שאלות רבות על סדרי שלטון לא תקינים וגררה מחאה ציבורית חריפה. עורכי העיתון חדשות הועמדו לדין על פרסום חומר ללא אישור הצנזורה. הם הורשעו בבית משפט השלום וזוכו בבית המשפט המחוזי והעליון )לאחר שהמדינה ערערה על החלטת המחוזי(. כמו כן הוקמו שלוש ועדות חקירה לבדיקת נסיבות הפרשה שבהן אנשי השב"כ מסרו עדות שקר, תיאמו גרסאות ושיבשו את החקירה. רק כתוצאה מהתפטרות שלושה אנשי שב"כ שביקשו לחשוף את הפרשה ופנייתם ליועץ המשפטי לממשלה נחקרה הפרשה על ידי המשטרה וועדת חקירה נוספת. מסקנותיה הובאו לידיעת הציבור. תוך כדי כך היועץ המשפטי לממשלה שפנה למשטרה וביקשה לחקור את הנושא פוטר. היועץ המשפטי שהחליף אותו וביקש גם הוא לערוך חקירה משטרתית בנושא הצליח לממש חקירה הולמת. אבל עוד לפני שהעניין התברר בבית המשפט הגישו השב"כ ושלושה מבכיריו בקשת חנינה מנשיא המדינה, שקבל את פנייתם. בעקבות כך התעורר פולמוס ציבורי נוסף על סמכות החנינה של הנשיא. כמו כן, כעבור זמן הוגשה פנייה לבג"ץ נגד מינויו של אהוד יתום למשרה ציבורית ראש המטה למלחמה בטרור. יתום היה בזמן הפרשה ראש אגף מבצעים בשב"כ ומילא את הוראת ראש השב"כ שהובילה להריגת שני המחבלים שנתפסו. הוא מסר עדות מטעה ושיבש את החקירה בוועדות השונות. בג"ץ קיבל את העתירה וביטל את מינויו למשרה. 45 לבסוף בעקבות הפרשה הוגבל חופש התנועה והפעולה של הצלמים והם שילמו על כך מחיר כבד בעיקר באינתיפאדה הראשונה שפרצה בסוף מי שפרסמה ראשונה את התצלום הייתה ענת סרגוסטי, צלמת העיתון העולם הזה, אולם תמונתה הייתה מטושטשת והיא נשכחה. העולם הזה פנה לבג"ץ ועתר נגד צו איסור הפרסום )דימוי 9( וזה אישר את פרסום התמונה, 46 ככל הנראה היות שהיא לא הייתה חדה והם סברו כי היא לא מהווה איום. התמונה פורסמה כשבועיים לאחר האירוע )דימוי 10(, אך התפקיד של העולם הזה בחשיפת הפרשה התגמד. כיום כולם זוכרים רק את התצלום של ליבק אשר היה חד יותר, 47 פרסם אותו והפך למזוהה אתו. רבים טוענים גם כי תצלום זה נתן לליבק דחיפה משמעותית לקריירה. בתמונתו של ליבק, מול הבזק המצלמה השלושה נרתעים בבהלה. ליבק העיד כי הוא לא ידע בדיוק מה הוא מצלם. הוא חשב שזה אחד מהניצולים הפצועים שמובל לקבלת טיפול רפואי. חשדו התעורר כשאנשי השב"כ שהובילו את המחבלים קפצו עליו וביקשו את סרט הצילום. ליבק נתן להם סרט אחר. לאחר שפותחו התשלילים הבין ליבק מה יש בידיו. המצלמה שתיעדה את המחבלים זמן 45 בג"ץ /01 למרות זאת הוא כיהן כחבר כנסת מטעם הליכוד בשנים בתחילה פרסם העולם הזה כתבה בנושא והשאיר חלק לבן, ללמד את הציבור שבמקום הייתה אמורה להתפרסם תמונה שהצנזורה לא אישר את פרסומה. 47 זאת אף על פי שמי שפיתח את סרט הצילום עשה עבודה רשלנית וחלקה התחתון של התמונה לא פותח כראוי. לו היה נפגע במהלך הפיתוח חלקו העליון של הסרט, שבו רואים את פני השלושה ואת הפלג העליון של גופם, גם ראיה זו הייתה אובדת.

17 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 177 דימוי 9: פרשת קו 300, העולם הזה קצר לפני מותם, כמו נתנה להם רגע נוסף של תהילה לפני המוות. גם לרחמני היו תמונות חדות, בעוד צ'יבי שיכמן צילמה את ההתרחשות מאחור. שמואל רחמני החליט לקבל את עמדת המערכת הביטחונית ונמנע מפרסום התצלום ו/או ממכירתו לחו"ל, בעיקר נוכח העובדה ששני חיילים ישראלים היו בזמן ההוא בשבי והוא חשש שהם יוצאו להורג. לתצלום היה משקל רב בחשיפת הפרשה ובהבאת הנושא למודעות הציבור; לא בכדי הוא נחשב לתצלום המשמעותי ביותר שצולם בישראל עד אז. אמנם האחראים למעשה שנחשף לא נשפטו ורבים בדרך שילמו מחיר כבד, אבל התצלום הצליח להביא את המחדל לידיעת הציבור, עורר מחאה ציבורית חסרת תקדים ויצר ויכוח מוסרי. מן הבחינה הזאת אפשר להצביע על התצלום מ 1972 של הילדה הדרום וייטנמית שנכוותה מנפלם )napalm( אמריקני, רצה לקראת המצלמה כשזרועותיה פתוחות והיא צורחת מכאב. התצלום עזר לעורר מחאה נגד המלחמה בווייטנם ויצר במידה רבה עמדה פוליטית, מורלית וביקורתית. אמנם אפשר להצביע על מקרים בודדים שהצליחו לעורר, לשנות ולהשפיע, אך הפרשה הידועה בשם 'פרשת קו 300' מהווה ציון דרך חשוב בהתפכחותה של החברה הישראלית ובקריאה לשקיפות ועשייה ציבורית מתוקנת. עד שהתגלו הנסיבות המדויקות של הרג המחבלים הועמדו למבחן רשויות השלטון והמשפט של ישראל ועלו לדיון דילמות בקשר שבין ביטחון לחופש מידע, בין נושאים המהווים 'פרות קדושות' לבין שימוש לא מבוקר בכוח. קשה לומר במדויק מתי החל הצילום בישראל גם הוא להיות כלי מבקר, חתרני, מעורר. השפעת התצלום של ליבק, כאמור, מלמדת על חברה שהתבגרה, על חברה

18 178 רונה סלע דימוי 10: כריכת העולם הזה, ]באדיבות ענת סרגוסטי[ מפוכחת שאינה מוכנה לקבל יותר את שליטתה המוחלטת של המערכת השלטונית ופתוחה לקולות אחרים ולראייה אלטרנטיבית. 48 סוזן סונטאג טוענת כי 'מה שקובע את האפשרות להיות מושפע מבחינה מוסרית על ידי תצלומים הוא קיומו של מצפון פוליטי רלוונטי. בלא הפוליטיקה, תצלומי בית המטבחים של ההיסטוריה ייתפסו, פשוט, כבלתי ממשיים או כפגיעות אמוציונאליות מייאשות'. 49 לדעתה, ללא קיומו של הקשר מתאים של רגש וגישה, לא יטביע תצלום חותם על דעת הקהל. היא טוענת כי האמריקנים הושפעו ממראות הסבל הווייטנמי מפני שרבים האמינו שזוהי מלחמה קולוניאלית אכזרית שאין לה הצדקה. היא מביאה דוגמה זו בניגוד לתצלומים ממלחמת קוריאה המתארים זוועות, הרס וחורבן, שלא עוררו מחאה, שכן מבחינה אידאולוגית לא היה להם מקום. מלחמת קוריאה נתפסה כחלק מהמאבק של העולם נגד ברית המועצות של אז וסין. 48 אמנם עדיין ניתן למצוא תצלומים מגויסים בגופים שונים, כמו בלשכת העיתונות הממשלתית והסוכנות היהודית או בעיתונים מסוימים, אך הם הפכו להיות בעלי חשיבות פחותה במרחב הציבורי. 49 סוזאן סונטאג, הצילום כראי התקופה, תל אביב 1979, עמ' 24.

19 גלגולו של דימוי בתודעה הציבורית 179 מרדכי ואנונו, שפרסם את סודות הכור הגרעיני של ישראל ונתפס בידי המוסד, לא היה מערים על חוטפיו וכותב את נסיבות מעצרו החסויות על כף ידו ומציגם לתקשורת אם לא היו שם צלמים ואם לא היה מי שהיה מוכן לפרסם זאת בישראל. האקט שבו הניף את ידו אל מול הצלמים ב 1986 מהווה דוגמה לחברה שבשלה להתבוננות פנימה. אפשר להביא דוגמאות נוספות משנות השמונים לתצלומים ששימשו מוליכי תודעה חברתית, פוליטית ומוסרית. בהם תצלומה של ורדי כהנא זמן קצר לפני הירצחו של אמיל גרינצוויג )1983(, סדרת תצלומים של נפגעי האינתיפאדה שצילם מיכה קירשנר בסטודיו שלו בשנות השמונים המאוחרות והראיון העיתונאי ישראלי הראשון עם יאסר ערפאת שנערך במערב ביירות )1982( על ידי עורך העולם הזה אורי אבנרי ושרית לוי ישי, ותועד על ידי ענת סרגוסטי )ראיון שהציגו לראשונה כבן אנוש ולא כטרוריסט(. המחדל של מלחמת יום הכיפורים זירז את תהליכי ההבשלה של החברה הישראלית. בשנות השמונים סדקים אלה נחשפו וזעזעו את הארץ בתחומים רבים: בחברה, בפוליטיקה, בתקשורת, בשלטון ועוד. הצילום הפך לביקורתי, החל לשמש מוליך של שינויים חברתיים ומילא תפקיד פעיל בבנייתה של מערכת ביקורת אזרחית שפויה וחוקרת. ה. הערות לסיכום במאמר דנתי בשני תצלומים מכוננים שכל אחד מהם מסמל עידן שונה בחייה של החברה הישראלית, המסרים והמשמעויות שלהם קוטביים, וכל אחד מתאר התפתחות אפיסטמולוגית שונה בתודעה הציבורית מרגע 'לידתו'. תצלום הצנחנים ליד הכותל בונה דמות של גיבורי על מיתיים, אל מותיים, חזקים וגדולים מהחיים, מלאי פתוס, צודקים ובטוחים בעצמם. החיילים סימלו את הלאום ואת ההזדהות המלאה בין היחיד ללאום. הצופה חש כלפיהם הערכה, הערצה, ובמידה רבה ראה את עצמו בדמותם. אצל אלכס ליבק המצולמים )הן איש השב"כ והן השבויים( בונים דמות של אנטי גיבור, נטולת הילה, שצצה מתוך האפילה לתוך הבזק המצלמה ואליה היא חוזרת כהרף עין. דמות שעתידה רעוע עוד רגע עומדת לסיים את חייה )השבויים( או את הקריירה )איש השב"כ(. עם זאת זו דמות המעוררת שאלות, המעמידה בספק נושאים מהותיים בחברה הישראלית והמשמשת גורם לבחינת סדרי שלטון. למרות ההבדלים הרבים הנוספים בין התצלומים קיימים ביניהם קווי דמיון, ובהם אני מבקשת לסיים את המאמר. בשניהם, ההתרחשות נמצאת בקידמת הצילום ובשניהם נוכחותו של הצלם מורגשת. שני התצלומים זכו לתהודה משמעותית, לעתירות בבתי משפט ולדיון ציבורי חסר תקדים. שניהם נחרטו בתודעה הציבורית ומילאו תפקיד חשוב בעיצובה של החברה בתקופתם ובזכותם קיבלו הצלמים את פרס ישראל. 50 לשני התצלומים גם דמיון ויזואלי רב. בשניהם מוצגים שלושה שחקנים 50 רובינגר בתשנ"ז וליבק בתשס"ה.

20 180 רונה סלע מרכזיים הנראים, במידת מה, כ'שילוש קדוש' כ'הילת המצולם'. 51 בשני התצלומים הדמות שבמרכז 'ממוסגרת' או מוחזקת על ידי שתי הדמויות בצדדים והופכת לדמות מרכזית, דמות המקבלת מקום נצחי בתודעה הקולקטיבית. בתצלום של רובינגר, שני החיילים עוטי הקסדה יוצרים מסגרת מבליטה לחייל נטול הקסדה במרכז. בתצלום של ליבק המחבל נמצא במרכז ומובל בידי שני אנשי השב"כ המחזיקים אותו בידיו ונמצאים בצדי הצילום. הם יוצרים מעין מסגרת הממקדת את תשומת הלב במחבל. בתצלום של רובינגר זכה החייל שבמרכז לתהילת עולם ולחיי נצח, ובתצלום של ליבק גלומה הידיעה המצמררת שעוד רגע הדמות המצולמת עומדת לסיים את חייה. הצופה המתבונן באדם יודע מה שהאדם אינו יודע. ככל הנראה זהו התצלום האחרון שלו והוא משאיר אותו חי בתודעה הישראלי, רגע לפני מותו. למרות חיותו של המצולם, אנו מתבוננים במוות עצמו. לפי בארת, התצלום במהותו נכרך במוות ובתצלום של ליבק המוות מקבל משמעות נוספת. שכן לא רק הדימוי מת עם הקפאתו על הנגטיב; גם הדמות עומדת לסיים את חייה. בהתייחסות לתצלום של הצלם אלכסנדר גארדנר שצילם נדון למוות לפני הוצאתו להורג טוען בארת כי הזוועה של התצלום נעוצה בכך שהוא מבשר את 'הפורענות שכבר התרחשה. ]...[ התצלום, בהציגו לפני את העבר המוחלט של התנוחה, מוסר לי את המוות 52 העתיד לבוא'. 51 אף על פי שברקע התצלום של רובינגר ישנם עוד חיילים מטושטשים החיילים שבקידמת התמונה הם השחקנים הראשיים. 52 בארת, מחשבות, עמ' 97.

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא  מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation עיניים נוצצות אתגר קרת תוכן העלילה זה סיפור על ילדה שאהבה, יותר מהכל, דברים נוצצים. היתה לה שמלה עם נוצצים, וגרביים עם נוצצים, נעלי בלט עם נוצצים. ובובה כושית שקראו לה כריסטי, על שם העוזרת שלהם, עם נוצצים.

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

מאגר הצילומים המלווים את פרק "הצילום המודרני" בתכנית הלימודים המעודכנת של "אופטיקה יישומית" יש לשים לב: ישנם צילומים המהווים נושא בפני עצמם וישנם צילו

מאגר הצילומים המלווים את פרק הצילום המודרני בתכנית הלימודים המעודכנת של אופטיקה יישומית יש לשים לב: ישנם צילומים המהווים נושא בפני עצמם וישנם צילו מאגר הצילומים המלווים את פרק "הצילום המודרני" בתכנית הלימודים המעודכנת של "אופטיקה יישומית" יש לשים לב: ישנם צילומים המהווים נושא בפני עצמם וישנם צילומים המהווים רק ייצוג לסדרת הצילומים כולה אותה על התלמידים

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן  צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח  בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס  מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint פותחים את שנת הלימודים בבן גוריון רחובות שנת הלימודים החלה באווירה נינוחה, נעימה ומכילה. בכל כיתות בית הספר החלו בפעילויות הכרות. כמו כן, מורות בית הספר הציגו את התכנים הנלמדים בכל כיתה ובכל מקצוע, את

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint אלימות והסתה ברשתות החברתיות נגד האוכלוסייה הערבית והפלסטינית שנת 2016 מתודולוגיה 5.5 מיליון פוסטים על האוכלוסייה הערבית והפלסטינית 675 אלף פוסטים המכילים גזענות, הסתה או אלימות האוכלוסייה נבנתה באמצעות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

מערך פעולה

מערך פעולה מטרות: 0( החניך יבין את המושג "הגשמה". )4 )2 מערך פעולה נושא: במעלה הפרמידה החניך ילמד מהי הפירמידה של מאסלו ויטיל ספק בקונוטציה למושג- "הגשמה עצמית". החניך יסיק כי הגשמה עצמית קשורה בד בבד בעשייה חברתית.

קרא עוד

סדנת חזון משאבי אנוש

סדנת חזון משאבי אנוש תקשורת חזותית אינפוגרפיקה איך הופכים מידע לאטרקטיבי? מאמן חזותי פיטר מלץ אפריל יולי 2019 מרצה בבצלאל מרצה בבצלאל מאמן חזותי מאמן חזותי 4 סיבות לכישלון בפירסומים )מבחינה חזותית( 51% המלל רב מדי מלל קטן,

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 איה: פו: איה: פו: "מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר?" "שואל את עצמי מה אני אוכל הבוקר..ומה אתה?" "אני שואל איזה דבר מסעיר יקרה לי היום.." "זה בדיוק אותו הדבר.." אימון לקריירה מאסטרטגיה לפרקטיקה ממוקדת תוצאות

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

עתמ (ת"א) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עת

עתמ (תא) 1985/06 הרמתי ינון נ' עיריית תל אביב בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט דר ורדי קובי בתי המשפט עת בבית המשפט המחוזי בתל-אביב בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים בפני: כב' השופט ד"ר ורדי קובי בתי המשפט עתמ 001985/06 בעניין: הרמתי ינון ע"י ב"כ עו"ד טלבי נ ג ד 1. עיריית תל-אביב 2. מנהל הארנונה בעיריית תל-אביב

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הקדמה

הקדמה הקדמה ספר זה נכתב כדי להעניק לכם חוויה חיה של חופש. זוהי קריאה הנובעת ממעמקי עצמכם לשוב הביתה, אל נוכחות החסד האינסופית אשר תמיד נמצאת כאן. הספר אינו מיועד לקריאה חפוזה שבאמצעותה תרכשו ידע נוסף או תלקטו

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

סמינריון: היבטים חזותיים של מידענות – ארכיונים, מאגרי תצלומים, ספריות מדיה

סמינריון: היבטים חזותיים של מידענות – ארכיונים, מאגרי תצלומים, ספריות מדיה 1 אוניברסיטת חיפה לימודי מידענות וספרנות שנה"ל 1023-1021 מאגרי מידע חזותיים ארכיונים, אוספים ומורשת תרבותית Visual data bases - archives, collections and cultural heritage שעור 1 נ"ז : 2300011 סמינר 0

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת  מחנות הקיץ של חמאס מקיימים  ילדים ונערים אימונים צבאיים  וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד