תופפת מסי 2. לעתון הרשמי, גליון 1000 מיום 11 באפריל, פקודת המסחר עם האויב, צו הקניה מם, 5 מאת הנציב העליון עפ י סעיף 9(1) (ב). בתוקף הםמכו

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תופפת מסי 2. לעתון הרשמי, גליון 1000 מיום 11 באפריל, פקודת המסחר עם האויב, צו הקניה מם, 5 מאת הנציב העליון עפ י סעיף 9(1) (ב). בתוקף הםמכו"

תמליל

1 תופפת מסי 2. לעתון הרשמי, גליון 1000 מיום 11 באפריל, פקודת המסחר עם האויב, צו הקניה מם, 5 מאת הנציב העליון עפ י סעיף 9(1) (ב). בתוקף הםמכוית המםוולת לו בסעיף 9(1) (ב) מפקודת המסחר עם האויב, 1939, ובפםקא 4(1) מצו המסחר עם האויב (אפוטרופוס), 1939, ובתוקף כל שאר הסמכויות המיפות את כוחו לכך, הואיל הנציב העליון להקנות את הרכוש דלקמן לאפוטרופוס על רכוש האויב, וכל הרכוש הנ ל נמסר בזה בהתאם לבך: כל הרכוש בפלשתינה (א י) השייך אך ורק לאדם אחד או יותר, מהאנשים דלקמן: 19. יוסף ציטר מלודז 1. ולף אלט מלוח 20. עזבונו של המנוח חרמן כהן מוילהלמםהאפן שרה אלט מלוח חיים יחזקאל דימנט מלודז ן איטה באום מלוביטש חוה פאיירשטיין מורשה 4. לודביג בוכהאלטר, לפנים מירושלים 23. גולדה רויה פרנקנשטיין מולוצלבק י יעקב בלום מלוח אסתר רחל פיינגולד מורשה יחזקאל ברין מלוח לייבוש פיינגולד מורשה! 7. הנדל ברין מלוח 26. ברוך פרידמן מורשה 8. איצה הנוך ברין מליח 27. חיה הינדה פרומוביץ מורשה 9. שיינה תזה ברין מלוח 28. יעקב גולדשלאג מורשה 10. הירש ברין מלורז 29. ירחמיאל גליקםברג מלודז 11. שלום ברין מלוח 30. משה גורט מלודז 12. דוד ברין מלודז 31. חנה גורט מלודז 13. אודל באש מרדזינק 32. םנדר גינצבורג מורשה 14. מרים רבקה ברייטמן מלודז 33. חיים גרשטיין מורשה 15. יעקב מרקוס ברגר מקראקו 34. שרה הלברשטט מורשה 16. משה ציטר מלוח 35. ארוץ הרינג מברונינג 17. צירל ציטר מליח 36. מריה הרינג ממילדורף ע יב אין 18. גולדה רחל ציטר מלוח מכון ברג והספרייה למשפטים באוניברסיטת ת"א

2 490 חולדה הרינג ממילדורף ע נ אין 37. ישראה אברהם הרשנקרפט מלודז 38. קלמן ולף הפנר מקראקא 39. ח,ה הורביץ מלודז 40. יצחק הורוביץ מלודז 41. אברהם שמחה הנדפול מורשה 42. אלקה הנדפול מורשה 43. חנה שמחה קורמן, לפנים מתלאביב 44. רשלה רבקה קורמן מראדום 45. יעקב קופ, לפנים מוילהלמה 46. אלכסנדר קאווה מלודז 47. פאולינה קאווה מלודז 48. שלמה נוסן או סלי כהן מרדזינק 49. יונה או יאן כהן מרדזינק 50. ולף או ולדיסלאב כה! מרדזינק 51. אוטו לוץ, לפנים מחיפה 52. יצחק לנדשטוק מורשה 53. פרידה לנדשטוק מורשה 54. שלום דוד מיורצ יק מלודז 55. מאיר הירש מילר מורשה 56. מרים מינץ מלוביטש 57. ברק מנדלבאום מלודז 58. אברהם הירש מינץ מורשה 59. אננה נויב מדורנשטטן, מחוז פרוידנשטט 60. שמחה בינם ניימן מראדום 61. ישראל יוסף רפפורט מביילםקו 62. שאול רפפורט מביילםקו 63. ריכרד דובר משטוטגרט ונגן פריץ שטלר, לפגים מירושלים אויגניה שנביץ מורשה 66. ויקטוריה םטפן מברנו 67. שרה הינדה םקוםובסקי מלודז 68. ציפה סקוםובסקי מלודז 69. לייב םקוםובםקי מלודז 70. יצחק סקוסובםקי מלודז 71. כריםטוף ג. שומאכר, לפנים מחיפה 72. רוזה שנייברג מורשה 73. הלמוט וורםטר, לפנים מחיפה 74. הרמן וורםטר, לפנים מחיפה 75. סופיה ואהל ממורהארד 76. חיה מינדל זילברבלאט מורשה 77. אסתר זילברברג מלוביטש 78. שמואל ברוך זילברברג מלוביטש 79. מכל זילברברג מלוביטש 80. יהודה אריה זילברברג מלוביטש 81. חנה זילברברג מלוביטש 82. אברהם זילברזאטץ מיינדזיוב 83. משה זלוטיקאמיין מנובי דבור מדבייצקי 84. שרה זלוטיקאמיין מנובי דבור מזובייצקי. 85. בפקודת הוד מעלתו, ג. ס. מקפרםון פקודת תעייה המכס והפיטורץ, צו מאת הנציב העליון במועצה עפ י סעיף 5. בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 5 מפקודת תעריף המכס והפיטורין, 1937, היאיל הנציב העליון במיעצה לצוות ובזה מצווים לאמור: מס 24 לשי השם. 1. צו זה יקרא צו תעריף המכס והפיטורין, (מם, 4), תקו: פרט פרט 777 מתוספת פקודת תעריף המכס והפיטורין, יתוקן ע י החלפת מ ה ת ו ם פ ת? פ ק י ד ת המלים להרכבת יחידה כימית שלמה המופיעות באיתו פרט במלים להרכבה, תעריף המכס לתקונה או לחידושה של יחידה כימית שלמה. והפיטוריז. ד. ק. מלףגיליברי 2 באפרי?, סופר?ועד הפוע 5 הממשלתי.

3 491 פסודת העלית מודעה. נמסרת בזה מודעה כי הנציב העליון מנה את השוטר הבריטי ר. ה. דארק, להיות פקיד עליה לצורך פקודת העליה. צ באפרי?, בפקודת הוד מעלתו, גי. ם. מקפרסון המזכיר הראשי. פקודת העליה. מודעה. הנציב העליון מצוד! להודיע ברבים כי מנויים של הפקידים דלקמן כפקידי עליה לצורך פקודת העליה, נגמר החל מיום 19 במרץ, : 1940 אינםפקטוד ה. ו. וב. הסרג נט הבריטי ג/ מ. דיקסון. השוטר 'הבריטי ס. ק. ווה הםרג נט הבריטי ג/ מ. גודלט. השוטר, הבריטי ט. בל. בפקודת הוד מעלתו, ג. ם. מקפרםון המזכיר הראשי. 3 באפרי?,.1940 דבר המלך במועצה על הנתינות הפלשתינאית(א י), נמסרת בזה מודעה כי הואיל ועומר אפ מוחמד מוסטפה קבל את הנתינות העבר ירדנית מרצונו הטוב וע י פעולה פורמלית כשהיה בארץ נכריה ולא היה נתון לפסלות חוקית, לפיכך חדל עומר אפ מוחמד מוםטפה הנ ל להיות נתין פלשתינאי(אי י), החל מיום 26 במרץ, 1940, בהתאם לסעיף 15 מדבר המלך על הנתינות הפלשתינאית(א י), א. מילס מנה? עניני הע?יה, ההגירה והםטטיםטיקה, '1 באפרי?, מ מ מנה? מח?קת הע?יה. ידבר המלך במועצה על הנתינות הפלשתינאית(א י), ביטול תעודת התאזרחות. להוי ידוע בזה שבתוקף הםמכייות המסורות לנציב העליון בסעיף 10(1) מדבר המלך במועצה על הנתינות, הפלשתינאית (א י), 1925, ובאישורו של מזפיר הממלכה, ביטל הנציב העליון, החל מיום 3 באפריל, 1940, את תעודת ההתאזרחות הפלשתינאית (א י), שניתנה למר מרדכי ליםטגרטן, לפנים מוטל שטוק, מחמת שישב ישיבת קבע בחו ל לא פחות משלש שנים מאז ניתנה לו התעודה.

4 492 ועוד מודיעים כי בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 11(1) מדבר המלך במועצה הנ ל, צוה הנציב העליון כי הלנה ליסטגרטן לבית שטרק, אשתו של מרדכי ליםטגרטן הנ ל ובניהם הקטנים םנדר ויעקב, יחדלו להיות נתינים פלשתינאיים (א י), החל מיום 3 באפריל, בפקודת הוד מעלתו, גי. ם. מקפרםון :: באפריל, 1940 המזכיר הראשי. פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן). תקנות שהתקין הנציב העליון במועצה עפ י סעיף 13. פרק השם. תנאי קמג. הייצור. בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 13 מפקודת המלאכות והתעשיות (הםדרתן), התקין הנציב העליון במועצה את התקנות דלקמן: 1. תקנות אלו תקראנה תקנות המלאכות והתעשיות (ייצור אבק שרפה שחור), לצורך תקנות אלו: מתקן או בית חרושת פירושו מקום שדדכשר במיוחד.והמשמש אך ורק לייצורו או להחסנתו של אבק שרפה שחור. אבק שרפה שחור פירושו אבקת נפץ המכילה מלחת צ ילי (חנקת הנתרן) או חנקת האשלג ביחד עם גפרית ופח מי עץ ן מחסך פירושו בנין המשמש להחסנתם של אבק שרפה שחור ושל חמרים המשמשים לתעשית אבק שרפה. 3. אסור לרשות למתן רשיונות ליתן כל רשיון להקמתם, לתקונם או להרחבתם של מתקן או בית חרושת בלא אשור בכתב מאת מנהל מחלקת העבודות הצבוריות או מאת בא כחו המורשה כהלכה. 4. רשאי מנהל מחלקת העבודות הצבוריות או בא כחו המורשה, לקבוע אותם תנאים מיוחדים לייצור אבק שרפה שחור, כפי שימצא לרצוי. יטול רשיונות. 5. אם בכל עת שהיא נתברר לו למנהל מחלקת העבודות הצבוריות או לבא כחו המורשה כי המקים שיש עליו רשיון נעשה בלתי מתאים לצורך שבשבילו ניתן הרשיון, או שמחמת כל סבה אחרת יש לבטל איזה רשיון לטובת בטחון הצבור, או כי אותו מקום שיש עליו רשיון אינו מתאים לצורך שבשבילו ניתן הרשיון, או כי אותו מקום שיש עליו רשיון צריך תקוינים או שנויים, או אם אדם שלו ניתן הרשיון הפר כל סעיף או תנאי הכלולים ברשיון, רשאית הרשות למתן רשיונ ית לבטל את הרשיון בלא הודעה מוקדמת ובלי לשלם פיצויים, או רשאית לדרוש מאותו אדם לעשות אותם תקונים או שנויים במקום שיש עליו רשיון, כפי שיפורט בכתב במועד שייקבע ע י מנהל מחלקת העבודות הצבוריות או בא כחו, ואם לא עשה איתו אדם את התקונים או השנויים הנ ל במשך הזמן שנקבע לכך, רשאית הרשות למתן הרשיונות לבטל את הרשיון מיד. לצורך תקנה זו רשאי מנהל מחלקת העבודות הצבוריות או בא כוחו המורשה להכנם בכל עת לצרכי בקורת למקום שיש עליו רשיון.

5 אין לתת רשיון למתקן או לבית חרושת, אלא במקום שהוכרז ע י הרשות למתן רשיונות כאזיר מאושר לייצור אבק שרפה שחור. 7. יש להקיף כל מתקן או בית חרושת וכל מחסן בגדר או בקיר שאי אפשר לטפס עליהם, המאושרים ע י מנהל מחלקת העבודות הצבוריות או ע י בא כחו. 8. כל הפעולות במתקן! או בבית חרושת תתנהלנה בהתאם לתנאים שייקבעו עפ י תקנה 4, בפיקוחו של סוכן אחראי של בעלי הרשיון של הבנינים. המקומות. גידור. פיקוח. 9. יש להחזיק את המגרשים של המתקן או בית החרושת שבתוך תחומי הגדר או הקיר שאי אפשר לטפס עליהם, פנויים מכל סחורה העלולה להתלקח, מפסולת של צמחים ומאשפה. 10. החסנת אבק שרפה שחור תהא רק לפי תנאים שנתאשרו ע י מנהל מחלקת העבודות הצבוריות אי בא כחו. תנאי החסנה. 11. אין להרשות בתוך תחומי הגדר או הקיר, שאי אפשר לטפס עליהם, של מתקן או בית חרושת או של.מחסן שום עישון, העלאת אש, או אורות בלתי מכוסים, ואין להרשות לשום אדם שיש ברשותו גפרורים או כל חומר מתלקח, להכנם לשטח המוקף ע י הגדר או הקיר שאי אפשר לטפס עליהם. יש להציג במקומות הנראים לעין מודעות על כך בשלוש הלשונות הרשמיות. אמצעי זהירות נגד אש. 12. יש לצייד כל מתקן או בית חרושת וכל מחסן במכשירים אוטומטיים לכבוי שרפה, להנחת דעתו של מנהל מחלקת העבודות הצבוריות או בא כחו. מכשירים לכבוי שרפה. ה מ. מקגיליבריי 3 באפריל, סופר לועד הפועל הממשלתי. פקודת המועצות המקומיות. צו מם 48 לש 1940, מאת הנציב העליון. בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 2 מפקודת המועצות המקומיות, כפי שתוקנה בפקודת ההוצאה המתוקנת של החוקים (תקונים), 1937, הואיל הנציב העליון, לפי הצעת מושל מחוז חיפה, לצוות ובזה מצוים לאמור: 1. צו זה יקרא צו המועצות המקומיות, (קדיודמוצקין), מועצה מקומית (שתקרא להלן המועצה ) תתכונן בקרית מוצקין שבעמק זבילון, אשר במחוז חיפה, ושיפוטה יקיף את כל הקרקעות המפורטות בתוספת הראשונה לצו זה.! 3. המועצה תהא מורכבת מנשיא ומאותו מספר חברים אשר יחליט עליו מושל המחוז, ובלבד שלא יפחת מששה ולא ירבה על שנים עשר, ובכללם הנשיא. 4. (1) מושל המחוז ימנה מזמן לזמן ועדה שתקרא ועדת הבחירות והיא תכין פנקס בוחרים שיכיל רשימה מכל האנשים בעלי זכות בחירה בהתאם להכשרות המפורטות בתוספת השניה! לצו זה, ותציין ברשימה זו את הבוחרים הראויים, לפי ההכשרות המפורטית בתוספת השלישית לצו זה, להבחר כחברי מועצה, ותפקח על מהלך הבחירות,, ותקבע את התאריך אשר בו תחל הועדה להכין או לתקן את פנקס הבוחרים. \ פרק פד. מס 1 לש השם הקצר. יסוד מועצה ושיפוטה. הרכב המועצה. ועדת בחירות ופנקס בוחרים.

6 (2) פנקס הבוחרים יוצג ע י ועדת הבוחרים מחזץ למשרדי המועצה ועל יד פתחי בתי.התפלה, מיד לאחר הבנתו או תקרבו. (3) בתוך ארבעה עשר יום לאחר פרסום פנקס הבוחרים, רשאי (א) כל אדם שאין שמו כלול באותו פנקס והטוען כי שמו היה צריך להכלל בפנקס, וכן (ב) כל אדם ששמו כלול באותו פנקס והמתנגד להכללת שמו של כל אדם אחר באותו פנקס למסור מודעה בכתב לועדת הבחירות על אותה תביעה או התנגדות ויפרט את הנימוקים לכך בטופס שבתוספת הששית לצו זה. (4) בתוך שבעה ימים מיום קבלת התביעה או ההתנגדות תדון ועדת הבחירות בבל תביעה או התנגדות ותתן את החלטתה עליהן. ועדת הבחירות תודיע לאדם שהגיש תביעה או התנגדות כזאת את תוצאות ההחלטה, ואם יש צורך בכך תתקן את פנקס הבוחרים. (5) האדם שהגיש כל תביעה או התנגדות או האדם שמתנגדים לו רשאים בתוך שבעה ימים מיום החלטתה של ועדת הבחירות לערער בפני בית משפט שלום בנשיאותו של שיפט שלום ראשי על כל שאלת חוק הברוכה בהחלטה אבל לא על יסוד כל נימוק אחר. 5. (1) לצורך הבחירות הראשונות תמונה המועצה ע י מושל המחוז, ותשמש במשרתה במשך שמ נה עשר חודש מיום התמגותה. (2) פרט למותנה בםעיף קטן (1) מסעיף זה בענין בחירות ראשונות תבחר המועצה בהתאם לתקנות המפורטות בתוספת הרביעית לצו זה. המועצה שנבחרה כך תשמש בתפקידה במשך תקופה של שלש שנים מיום הבחרה. מקץ תקיפה זו ומקץ כל תקופה של שלש שנים שלאחריה תבחר מועצה חדשה בהתאם לתקנות הכלולות בתוספת הרביעית לצו זה. בתנאי כי אם לא התקיימו בחירות מקץ כל תקופה של שלש שנים, תמשיך המיעצה המשמשת באותו זמן בתפקידה עד שתגמרנה הבחירות. (3) מושל המחוז ימנה אחד מהחברים הנבחרים כנשיא המועצה, שיקרא להלן הנשיא, ויכול הוא למנית םגן נשיא או םגני נשיא אחדים. (4) בהעדר הנשיא ימלא םגךהנשיא, ואם יש יותר מסגן נשיא אחד, אותו סגן הנשיא שימונה לשם כך ע י מושל המחוז, את התפקידים המסורים לנשיא בצו זה. (5) לא יורשה לחבר להשאר בתפקידו אם (א) נעשה פושנדרגל, או (ב) יש לו, במישרין או בעקיפין, בעצמו או ע י שותף, חלק או טובת הנאה בכל חוזה שנחתם עם המועצה, על ידה או בשמה, או

7 495 (ג) היא פקיד המקבל משכורת בממשלת פלשתינה (א י) או במועצה, פרט לנשיא או לכל חבר אחר של המועצה המקבל שכר בעד משרתו, או (ד) הוא חבר במועצת עיריה או במועצה מקומית אחרת, או (ה) הפקיע את סגולות ההכשרה שלו כדייר, או סגולות אחרות כבוחר באזור המועצה. (6) רשאי מושל המחוז בכל עת לפטר את הנשיא או כל חבר של המועצה שנתחייב בדין ע י בית משפט על כל עברה העושה אותו, לדעת מושל המחוז, בלתי ראוי לכהן כנשיא המועצה או כחבר המועצה או שפקעה הכשרתו לבחירה. (7) אם ימות חבר מועצה או יפנה את מקומו, יתמלא המקום י הפנוי ע י אותו המועמד ברשימת המפלגה של אותו חבר בבחירות הקודמות אשר קבל את מספר הקולות הגדול ביותר אחרי המועמד האחרון שנבחר באותה רשימה. 6. (1) רשאית המועצה, ולפי דרישה בכתב מאת מושל המחוז חייבת היא, סמכויותיה לעשות את המעשים דלקמן בתוך מחוז (שיפוטה באשורו ש ל מ ו ש ל ה מ ח ו ז ש? ק המועצו ובהתחשב עם היראות כל פקודה הקובעת סדרים בכל ענין מהענינים המפורטים בזה בתוך אזור שיפוטה: ^ (א) לסלול, להחזיק או לתקן כל רחוב, כביש ודרך צבורית, גשר, תעלה או מדרכה? (ב) לאחוז בצעדים כדי לסלק כל מפגע: (ג) לעשות סדורים לםלוקן והוצאתן של צואה ואשפה, חרקתם של בורות שופכין, ביבין, תעלות, משתנות ובתי כםא, מחראות, אמות מים, בורות אפר ומכשירים סניטריים ולמניעת התרבותם של יתישים? (ד) לנקוט באמצעים להשמדתם של עכברים ושאר שרצים (ה) לעשות סדורים למתן רשיונות לכלבים ולהשמדתם של כלבים, חתולים ושאר בעלי חיים שאין להם בעלים? (ו) להקים ולהסדיר בתי מטבחיים ולעשות סדורים להחזקתן של בהמות המיועדות לשחיטה, לבדיקה סניטרית של בהמות לפני שחיטתן ושל כפותיהן, לםמון גופותיהן של בהמות שחוטות לתצרוכת אדם ולסלוק גופותיהן של בהמות חולות או מתות? (ז) להקים ולנהל מפעלי מים להספקת מים לחקלאות, לשמוש בית ולצרכים אחרים, להסדיר את הספקת המים ותנאי ההספקה לאותם הצרכים ואת המחיר שיש לשלם בעד הספקת מים זו ואת התשלומים שיוטלו בעד הספקת המים? (ח) לפקח על התויתם, בנינם, הקמתם, הריסתם, שנוים ותיקונם של בנינים, רחובית, כבישים, דרכים צבוריות, מדרכות, חצרות, בורות, בארות, תעלות, ביבין, וכל צרכי סניטציה? (ט) לפקח על קו חזית הבנינים, מדות מגרשי הבנינים ועל הכשרת שטח המגרשים שמותר להקים עליהם בנינים?

8 כ ס פ י ם 496 (י) לקבוע את אמצעי הזהירות שיש לנקוט בהם נגד מקרי אסון בשעת הבניה, ההקמה, ההריסה, השנוי והתקון של כל בנין, בר, באר, תעלה, ביב או כל עבודה אחרת או מפעל אתר? (יא) לבנות ולהסדיר שיקים צבוריים ומקומות למכירות פומביות, ולקבוע את המסים שיש לשלם בעד השמוש באותם שוקים או במקומות למכירות פומביות; (יב) להסדיר את שעות פתיחתן וסגירתן של חנייות ולפקח על כל; (יג) להקים מוסדות חנוך, תרבות ובריאות, להחזיק בהם ולנהלם; (יד) לעשות אותם מעשים שיהא צורך בהם לשמירת צביונו של האזור; (טו) לעשות כל מעשה שעל המועצה לעשותו בהתאם לצו זה או לכל פקודה או חוק; (טז) להוציא לפועל ולנהל כל עבודה שאושרה ע י מושל המחוז כעבודה שהיא לתעולת הצבור; (יז) למנית מזמן לזמן מבין חברי המועצה ועדות כדי להוציא לפועל כל תפקיד מתפקידי המועצה או כל חובה מחובותיה; (יח) למנות ולפטר עובדי מועצה; (2) אם לא תוציא המועצה לפיעל כל תפקיד או עבידה עפ י דרישה בכתב מאת מושל המחוז בהתאם לחוק עפ י פםקא זו, רשאי מושל המחוז למנות כל אדם שהוא חושב איתו למתאים, להציא לפועל אותו תפקיד או אותה עבודה כל ההוצאות הכרוכות בהוצאתם לפועל של התפקיד או העבודה, תוזקפנה לחשבון קופת המיעצה. חוקי-עזר. 7. למועצה תהא הסמכות, באישורו של מושל המחוז, להוציא חוקי עזר כדי לקיים בריאות, סדר והנהלה פנימית, ובכלל זה חוקי עזר בענין פ יתיח כבישים בתוך אזור שיפוטה, ומבלי לפגוע בכללותה של הסמכות דלעיל יכולים חוקי עזר אלה לכלול הוראות בדבר הטלתם וגבייתם של מסים וארגוניות המפורטים בפסקא 9 מצו זה. הוראות בעניני 8. (1) שנת הכספים של המועצה תחל מיום הראשון באפריל ותסתיים י ביום שלושים ואחד במרץ של השנה שלאחריה. המועצה תערוך תקציב שנתי של הכנסתה והוצאתה ותמסור אותו לאישורו של מושל המחוז לפני הראשון בינואר של כל שנה. (2) המיעצה תמסור למושל המחוז לפני הראשון ביוני של כל שנה העתק מחשבוניתיה בשנת הכספים שעברה שיהיו מבוקרים ע י רואדרחשבונית ומאושרים ע י מושל המחוז. (3) מושל המחוז ידחה כל סעיף היצאה שהוא בנגוד לתקציב המאושר ויטיל את תשלים הסכום על האיש או האנשים ששלמו או הרשו לשלם את הסכום שלא בהיתר. אם הסכום שהוטל לא שולם למועצה בתוך שני חדשים מיום שמושל המחוז הודיע למועצה על הטלת אותו סכום, תגיש המועצה תביעה משפטית על אותו סכום, ואם נתברר לבית המשפט שהוצאת הסכום הנידון לא

9 497 הותרה בתקציב המאושר של השינה שבה הוצא אותו סכום, תהא המועצה זכאית לקבל פםק דין על הסכום שהוטל נגד כל אדם או בני אדם אשר, כפי שנתברר, היתה להם יד באותה הוצאה. (4) אם תתרשל המועצה או תסרב להגיש תביעה משפטית לתשלום כל סכום שהוטל כאמור בפסקת המשנה הקודמת, רשאי מושל המחוז למנות כל אדם מתאים להגיש תביעה משפטית בשם המועצה לתשלומו של אותו סכום והוצאות משפט זה תשולמנה ע י המועצה. 9. (1) בהתחשב עם אשורו של מושל המחוז תהא למועצה הסמכות להטיל מסים וארגוניות. בכל שנה את המסים והארנוניות דלקמן, כולם או מקצתם, על רכוש הנמצא או על אנשים הגרים בתוך אזור שיפוטה של המועצה: (א) מס רכוש על כל בנינים, ועל קרקעות תפוסות ופנויות, ומם זה ישולם ע י בעליהם, בתנאי שמס זה לא יעלה על עשרה אחוזים משוים של הנכסים לצורך הטלת מסים שיוערך כפי שנקבע בסעיף 104 מפקודת חעי ר י ו ת י מם 1 לשי 1934 (ב) מם כללי על כל בניינים ואדמות תפושות שישולם ע י המחזיקים בהם, בתנאי שמם זה לא יעלה על שנים עשיר אחוז משויו של הנכם לצורך הטלת מסים שיוערך; כפי שנקבע בסעיף 104 מפקודת העיריות,? 1934 מם 1 לשי (ג) מם חנוך על כל בנינים ואדמות תפושית שישולם ע י המחזיקים, בתנאי שמס זה לא יעלה על חמשה אחוזים משויו של אותו נכס לצורך הטלת מם 1 לשי 1934.? מסים שיוערך כפי שנקבע בסעיף 104 מפקודת העיריות, 1934 (ד) מסי רשיונות למלאכות ותעשיות שיש להטילם עפ י כל פקודה שתהא נוהגת מזמן לזמן;! (ה) מסים שיקבעו ע י המועצה ויאושרו ע י- מושל המחוז בעד שרותי המים, המאור, השמירה, סלילת הכבישים והחזקתם ושרותים אחרים שסודרו ע י המועצה לצרכי היחיד או הצבור שישולמו ע י האנשים הנהנים משרותים אלה; (ו) כל מסים בעד רשיונות או צרכים אחרים המורשים עפ י החוק בענין מסי העיריה שיהא נוהג! מזמן לזמן. מם 1 לשי (2) המסים והארנעיות המגיעים למועצה ייגבו כדרך שגובין את המסים והארנוניות המגיעים לעיריות בהתאם להוראות פקודת העיריות, (3) אין לשחרר אדם מתשלום המסים והארנוניות שהיזכרו לעיל מחמת זה בלבד שאינו דר בתוך אזור שיפוטה של המועצה. 10. רשאית המועצה, באישורו של מושל המחוז ולא באופן אחר, ובהתחשב סמכותה של המועצה לכל לקב 5 הלואות. א ד ם מ כ ל עם כל אותם התנאים שיוטלו ע י מושל המחוז, לקבל הלואה צורך שאושר ע י מושל המחוז; וכדי להבטיח את תשלום הקרן והרבית של כל הלואה כזאת, רשאית \ היא למשכן למלוה כל מסים או הכנסה אחרת של

10 498 המועצה המקומית, בתנאי שהסכום שלותה לא יהא לעולם יותר מפי חמשה מסכום המסים המשתלמים לממשלה בעד הקרקעות והנכסים המהוים את אזור שיפוטה של המועצה. הגבלת מכירה וכי 11. אסור למועצה למכור, למשכן, להחכיר או להנחיל כל נכסי מקרקעין של נכסי מקרקעין.!_»,. הרשומים על שמה, או לעסוק בהם בכל אופן אחר כיוצא בזה, אלא באישורי של מושל המחוז. סמכות הנשיא לעשות חוזים. 12. (1) רשאי הנשיא להתקשר בכל חוזה כדי להוציא לפועל כל עבודה שהמועצה רשאית לעשותה עפ י הוראות צו זה או עפ י הוראות כל פקודה או חוק, בתנאי (א) שההוצאה הכרוכה בחוזים אלה לא תעלה על הסכום שיקבע ע י מושל המחוז, וכן (ב) שאפשר יהא לבצע את החוזה במילואו בתוך שנת הכספים שבה נעשה החוזה, וכן (ג) שבתקציב המאושר לשנת הכספים שבה נעשה החוזה ישנה הקצבת כספים לאותה הוצאה. 13. (1) רשאית המועצה להתקשר בכל חוזה לשם הוצאתה לפועל של כל עבודה מן העבודות האמורות לעיל כשההוצאה הכרוכה בה עולה על הסכום שנקבע ע י מושל המחוז, בתנאי שאותו חוזה יוגש למושל המחוז ויקבל את אישורו, ומושל המחוז רשאי, לפי שקול דעתו, ליתן אשור זה או לסרב לתתו. (2) כשיש בדעת המועצה להתקשר בכל חוזה לשם הוצאתם לפועל של כל עבודה או שירות בהתאם להוראות פסקא זו, עליה להזמין הצעות בהתאם לתקנות המפורטות בתוספת החמישית לצו זה. קופת המועצה המקומית 14. (1) כל הכספים המתקבלים ע י המועצה או בשמה בתוקף הוראות צו זה או בתוקף הפקודה העיקרית או כל פקודה אחרת או חוק אחר או באופן אחר, יהוו קרן שתקרא קופת המועצה המקומית (הקרויה להלן הקופה ). (2) הקופה תשמש לתשלום ותהיה חייבת בתשלום ההוצאות שהוצאו כחוק ע י המועצה עפ יי הוראות צו זה אי עפ י הוראות הפקודה העיקרית או כל פקודה אחרת או חוק אחר וכל סיומים אחרים המגיעים כחוק מאת המועצה או שהמועצה חייבת בהם: בתנאי שאין לשלם כל תשלום מתיך כספי הקופה אלא אם כן נתאשר בתקציב של אותה שנה או שנתאשר במיוחד ע י המועצה באישורו של מושל המחוז. (3) גזבר המועצה המקומית, ואם אין גזבר אותו הפקיד שנתמנה במיוחד ע י המועצה, יהא אחראי לבטחונה של הקופה. (4) כל הכספים השייכים לקופה או שנתקבלו למענה או לחשבונה ישולמ מיד לקבלתם לחשבון המועצה באותו בנק שהמועצה תקבענו באשורו של המושל: בתנאי שהמועצה תיבל מזמן לזמן להרשות לגזבר להחזיק אצלו סכום כסף שיספיק להוצאות היומיות של המועצה:

11 ה מ ו ע צ ה הקודמים. I 499 ובתנאי, שאם אין בנק בתוך אזור המועצה, יחזיקו את כל הכספים האלה בצורה בטוחה שתאושר ע י מושל המחוז. (5) כל פקודות התשלום, תלושי התשלום או השיקים הנזקפים לחובת הקופה יהיו חתומים ע י הנשיא ותהיה עליהם חתימה נגדית של הגזבר או של כל פקיד שנתמנה במיוחד בהתאם להוראות פסקת משנה (3) של פםקא זו להיות אחראי לבטחון הקופה, והבנק יוכל! לשלם את כל פקודות התשלום, תלושי התשלום או ה שיקים לחובת הקופה כשהם חתומים ונושאים חתימה נגדית כאמור. (6) מותר להשקיע מזמן לזמן כל כסף הנמצא בקופה, באותו אופן שהמועצה תחליט באישורו של מושל המחוז. (7) בהתחשב עם ההוראות הקודמות של פםקא זו רשאי מושל המחוז לתת היראות בנידין הנהלת הקופה, ועל המועצה לנהל את הקופה בהתאם לאותן הוראות. 15. (1) הנשיא יכין בהקדם האפשרי לאחר יום הראשון באפריל של כל דו ח על ה:ה 5 ת י שנה דו ח מפורט על הנהלת אזור המועצה בשנים עשר החדשים (2) דו ח זה ימסד למועצה וביחד עם כל התקונים שיעשו בו ע י המועצה או כל ההחלטות הכלולות ן בו יועבר למושל המחוז לא יאוחר מיום הראשון ביוני שבכל שנה. 16. המועצה תהא אחראית לכל החובות וההתחייבויות של הועד הקודם של קבלת ההתחייבויות ש ^ של הועד הקודס. קרית מוצקין ותהא זכאית לקבל ואף תקבל לידיה את כל הנכסים והאקטיב הועד הנ ל וכל הזכויות שבהם, ואת כל החובות וההתחייבויות לזכותו של אותו הועד עד כמה שיאושר הדבר ע י מושל המחוז בכתב לאחר שיקבל רשימה מפורטת של הפסיב, הרכוש, האקטיב, החובות וההתחייבויות, מבוקרים כהלכה. תוםפת ראשונה. אזור השיפוט של המועצה יכיל את גושי הרישום דלקמן:, גוש \ I חלקות וחלקה 61.

12 500 תוספת שניה. ההכשרות הדרושות לשם הרשמה בפנקס הבוחרים. כל אדם (גבר או אשה) הגר באזור שיפוטה של המועצה, או שיש לו נכסים באותו אזור תהא לו הזכות להרשם בפנקס הבוחרים אם (א) אינו למטה מעשרים ואחת שנה, וכן (ב) לא נידון ע י בית משפט פלשתינאי(א י) לתקופת מאסר של שנה אחת או ליותר מכן, או שנידון כך אלא קבל חנינה על העברה שבגללה נידון, וכן (ג) היה גר או שהיה הבעל הרשום של נכסים הנמצאים בתוך אזור שיפוטה של המועצה לא פחות משנים עשר חודש לפני התאריך שנקבע ע י מושל המחוז להכנת פנקס הביחרים או תיקונו, וכן (ד) שלם לפני התאריך שנקבע ע י מושל המחוז להכנת רשימת הבוחרים עפ י פסקא 4 מצו זה, או לפני התאריך שנקבע לכל תקון של אותו פנקס, מם של לא פחות מחמש מאות מיל המגיע ממנו עפ י פסקא 9 (א) או (ב) או (ג) מצו זה בעד השנה הכספית האחרונה שקדמה לתאריך שנקבע כך להכנת הפנקס או לתקון הפנקס, הכל לפי הענין. בתנאי שאם שלם ראש המשפחה, בהתאם לדרישותיה של פסקת משנה זו, מס של יותר מ 500 מיל, הרי בתוקף כל חמש מאות מיל נוספים על חמש מאות המיל הראשונים, רואין אדם נוסף מבני משפחתו (שלא נרשם עדיין בפנקס המסים של המועצה), כאילו מלא את דרישות פסקת משנה זו (ב) (א) האשה או הבעל? בדבר תשלום המסים, לפי הסדר דלקמן: הבנים לפי סדר גילם. תוספת שלישית. ההכשרות הדרושות כדי להבחר כחבר המועצה. כל אדם (גבר או אשה) ששמו נכלל בפנקס הבוחרים, יהא זכאי להבחר כחבר המועצה, אם (א) היה גר או היה הבעל הרשום של נכסים בתוך אזור שיפוטה של המועצה לא פחות משנתים, וכן (ב) אינו למטה מגיל שלשים שנה, וכן (ג) שלם לפני התאריך שנקבע ע י מושל המחוז להכנת רשימת הבוחרים עפ י 4 מצו זה, או לפני התאריך שנקבע לכל תקון של אותו פנקס, מם לא פחית מחמש מאות מיל המגיע ממנו עפ י פסקא 9 (א) או (ב) או (ג) מצו זה בעד השנה הכספית האחרונה שקדמה לתאריך שנקבע כך להכנת הפנקס או לתקון הפנקס, הכל לפי הענין.

13 501 י, תוספת רביעית. תקנות בענין מנויים ובחירתם של חברי מועצה למועצה המקומית. הגדרה. בתקנות אלו: 1. נקבע פירושו נקבע ע י מושל המחוז. פקיד בחירות המועצה המקומית. פירושו פקיד הבחירות שנתמנה ע י מושל המחוז לאזור 2. (1) במקום, בזמן ^בתאריך הקבועים יוצעו מועמדים לבחירה כחברי הצעת מועמדים. מועצה ע י מסירת טופס לפקיד הבחירות וטופס זה יהא בהתאם לטופס שבנספח לתקנות אלה. (2) כל טופס כזה יחתם למצער ע י ששה בני אדם ששמותיהם מופיעים בפנקס הביחרים למועצה וע י המועמדים המוצעים. (3) אסור לשום אדם: (א) להציע יותר ממועמד אחד, או (ב) להציע עצמו כמועמד. 3. (1) כל מועמד למשרת חבר מועצה שהוצע לבחירה חייב להשליש בידי פקרו! ע י ה מ ו ע מ ד י ם פקיד הבחירות פקדון בסך של שלושה פונטים. (2) מועמד שלא מלא זלחרי הוראות תקנת משנה (1) מתקנות אלו, לא יבחר ע י קלפי או בצורה אחרת למשרת חבר מועצה. 4. (1) פקדון שהופקד ע י מועמד בקשר עם כל בחירה עפ י הוראות תקנה החזרת הםקרו!. 3 מתקנות אלו, יוחזר לאותו מועמד ע י פקיד הבחירות (א) אם נבחר לחבר מועצה, או (ב) אם קבל לא פחות מחמשה עשר אחוז מהסך הכולל של הקולות שניתנו כהלכה בבחירות, או (ג) אם הסתלק ממועמדותו בכל עת לפני התאריך שנקבע לקלפי. אם לא נבחר ולא קבל את מכסת האחוזים הנ ל ממספר הקולות, ולא הסתלק ממועמדותו, יוחרם פקדונו,. וישולם לקרן המועצה. (2) מועמד שהשליש פקדון ומת לפני הבחירות, יוחזר פקדונו לבא כחו האישי או ליורשיו. 5. אם בתוך שעה אחת אחרי הזמן הקבוע להצעת מועמדים לא הוצעו בחירות בלי התנגדות. י כ ר י ז ב ב ח י ר ו ת, מועמדים במספר גדול יותר מהמקומות הפנויים שיש למלאם פקיד הבחירות את המועמדים כנבחרים כהלכה. 6. אם בתוך שעה אחת אחרי הזמן שנקבע להצעת מועמדים, הוצעו מועמדים בחירות ע י הציעה. במספר גדול יותר ממספר המקומות הפנויים שיש למלאם בבחירןת א ז י ד ח ה פקיד הבחירות את הבחירות לשם סידור קלפי ביום שנקבע.

14 502 מועמדים להתפטר. רשאים 7. (1) כל אדם שהוצע כמועמד רשאי בכל עת, קודם לזמן שנקבע לשם בחירות בקלפי, להסתלק ממועמדותו במסרו מודעה בכתב לפקיד הבחירות. (2) אם הביאה הסתלקותו של מועמד עפ י הוראות תקנת משנה (1) מתקנה זו, לידי כך שלא נותרו מועמדים במספר רב יותר ממספר המקומות הפנויים שיש למלאם בבחירות, אז יכריז פקיד הבחירות את המועמדים הנותרים כמועמדים שנבחרו כהלכה ולא תערך כל קלפי. תחנות קלפי 8. פקיד הבחירות יקבע מקומות בתוך תחומי המועצה במספר אשר ימצא לנוח לשם סידור קלפיות בהם (שיקראו להלן תחנות קלפי). מודעה שחנתז ע י פקיד הבהירות. 9. (1) לא פחות משבעה ימים קודם ליום שנקבע לעריכת קלפי ימסור פקיד הבחירות מודעה על (א) התאריך שנקבע לבחירות בקלפי; (ב) שמות המועמדים לבחירות; (ג) מקום תחנת הקלפי או תחנות הקלפי; (ד) באיזו שעות תהיינה פתוחות תחנות הקלפי. ( 2 ). (א) רשימות המראות את שמות המועמדים שהוצעו כהלכה תודבקנה על משרדי המועצה ובאותם המקומות שפקיד הבחירות ימצא למתאים; (ב) כל אדם שיש לו רשות בחידה רשאי למסור לפקיד הבחירות, בתוך שבעים ושתים שעות מזמן שהודבקו רשימות המוצעים, התנגדות בכתב, להצעת כל מועמד אם מחמת שאין לו הכשרה כהלכה ואם מחמת שלא הוצע כהלכה. פקיד הבחירות יחליט החלטת גמר בכל התנגדות כזו. פקידים י ויצב י ראי; 10. (1) פקיד הבחירות ימנה אדם שישב ראש בכל תחנת קלפי וישגיח על הבחירות בקלפי ועל שמירת הסדר במקום. (2) פקיד הבחירות ימנה עוזרים ליו ר במספר אשר ימצא צורך בו לכל תחנת קלפי. 11. שום אדם, פרט לבוחרים עפ י תקנות אלה, אסור לו להמצא בכל תחנת קלפי בזמן הבחירות חוץ מהאנשים דלקמן: (א) היו ר ועוזריו; (ב) אותם השוטרים שהיו ר ימצא צורך בהם לשם שמירת הסדר; (ג) כל מועמד לבחירות; (ד) לא יותר מבא כח אחד לכל מועמד לבחירות; (ה) כל חבר מחברי ועדת הבחירות; (ו) פקיד הבחירות; (ז) מושל המחוז. אנשים בתחנת קלפי. וכן 12. ועדת הבחירות תמסור לפקיד היו ר בכל תהנה: (א) תבת קלפי אחת או תיבות קלפי אחדות מסוג שנתאשר ע י מושל המחוז,

15 503 (ב) שתי העתקות מפנקס הבוחרים למועצה, וכן (ג) כמות מספקת של פתקי בחירה בטופס שנתאשר ע י מושל המחוז. מ ן הספקת 13. הבחירות תערכנה, בתוך השעות שנקבעו במודעה עפ י תקנה 9, תיבות קלפי. התקנות האלה: בתנאי שאם נראה ליו ר כי היו כמה בוחרים שלא יכלו למסור את קולותיהם שלא באשמתם הם, אז יוכל (א) להאריך את שעות הבחירה ללא יותר מארבע שעות בו ביום, בהסכמת פקיד הבחירות, או (ב) להאריך את שעות הבחירה ללא יותר מארבע שעות בו ביום או ביום המחרת בהסכמת פקיד הבחירות והמושל. טעות הבחירה מ ועמ ד 14. (1) לפני התחלת הבחירות על הפקיד היו ר להציג בפני כל או בא כחו הנוכח בתחנת הקלפי את כל תיבות הקלפי כשהן פתוחות וריקות, וכן לכל אדם הנמצא בתחנת הקלפי, ולאח כ יסגור במעמד כל אחד מן האנשים האלה, וינעל את התיבות במנעול ויקבע עליהן חותמת בצורה שתמנע את פתיחתן מבלי שבירת המנעול. (2) משחתם היו ר את תיבות הקלפי יבאר לבני האדם הנוכחים את צורת ההצבעה ואת מספר האנשים שמותר להצביע בעדם. ב ק 5 ם י ' אופז ההצבעה. ו א ח ך 15. (1) משהיכנם לתחנת הקלפי, ימסור כל בוחר את שמו וכתבתו מעוזרי היו ר ירשום לאח כ ציון לצד שמו של אותו בוחר בפנקס הבחירות. (2) לאח כ יסמן היו ר את פסק הבחירות בראשי תיבות של שמו וימסור את הפתק לבוחר. (3) לאח כ יסור הבוחר אל השולחן שבתוך תחנת הקלפי ומשםימן את בחירתו בפתק יקפל אותו בצורה המעלימה את שם המועמד שבו בחר אבל מראה את ראשי התיבות של שם היו ר על גבה, יתן את הפתק בתוך תיבת הקלפי בנוכחות היו ר. (4) היו ר ירשום צירן לצד שמו של הבוחר בהעתקת פנקס הבוחרים אשר אתו, לראיה שקולו של אותו אדם נתקבל. (5) אסור ליותר מארבעה בוחרים להמצא בזמן אחד בתחנת הקלפי: בתנאי שהיו ר רשאי לפי הכרעת דעתו להורות כי מותר לאנשים במספר גדול יותר או קטן יותר להמצא באיזה זמן בתחנת הקלפי. (6) הבוחר ירשום את שמו בפתק הבחירות בסמנו סימן לצד שמו של המועמד או לצד שמותיהם של המועמדים אשר הוא רוצה לבחור בהם? בתנאי ששום בוחר לא! יסמן סימנים בצדם של שמות מועמדים למעלה ממספר המקומות הפנויים שימלאו ע י הבחירות:

16 504 ובתנאי כי אם בוחר אינו יכול מבחינה גופנית ליתן את קולו או אם אינו יודע קרוא או רשום סימן, ירשום היו ר לבקשת אותו אדם סימן לצד שמו של המועמד או לצד שמותיהם של המועמדים שאותו אדם רוצה לבחור בהם, ויחתום את פתק הבחירות בשמו הוא לראיה כי הפתק נתמלא על ידו לבקשת הבוחר. (7) אסור לרשום בפתק בחירה אחד יותר מסימן אחד לצד שמו של כל מועמד. איסור. 16. (1) אסור לאדם בבחירות למועצה מקומית (א).לפנות בבקשה לבחור בשמו של אדם אחר, בין בשמו של אדם חי ובין בשמו של אדם מת או בשמו של אדם בדוי, או (ב) לאחר שבחר פעם אחת בשמו הוא בכל בחירה כזו, לפנות שנית בבקשה בבחירה כזו לבחור בשמו הוא, או (ג) לעזור, לסייע, ליעץ או להביא לידי עשיית כל מעשה הנזכר בפםקא (א) או בפםקא (ב) מסעיף זה. (2) כל הפועל בנגוד לתקנה זו יהא חייב בצאתו חייב בדין לקנס של עשרה פונטים או למאסר חודש אחד. (ג) לעזור, לסייע, ליעץ או להביא לידי עשיית כל מעשה הנזכר בפםקא א או בפסקא ב מסעיף זה. שאלות?נוחרים. 17. בשעה שהבוחר מצביע חייב היו ר, אם נתבקש בכך ע י מועמד או בא כוחו, להציג לפניו את השאלות דלקמן, כלן או מקצתן: (א) ההנך האדם אשר שמו מופיע בפנקס הבוחרים כ את קולו. (ב) הבחרת כבר בבחירות אלה, בין כאן ובין במקום אחרי. כל המסרב לענות על שאלה שהועמדה לפניו, רשאי היו ר למאן לקבל התראות כאדם אחד. 18. (1) אם איזה אדם המציג עצמו כבוחר מסוים מבקש פתק בחירה ואדם אחר בחר באותו אדם מםויים, יעשה היו ר אחת מאלה: או יסרב להרשותו לבחור או ירשה אותו לבחור לאחר שיתרה בו כי התראות כאדם אחר היא עברה פלילית. בקבלת החלטה בענין זה רשאי היו ר להמלך בדעתו של כל חבר מחברי הבחירות הנוכח אז בתחנת הקלפי. (2) היו ר יערוך ויחתום רשימה של שמות וכתובות מכל האנשים המורשים לבחור עפ י פסקא (1) מתקנה זו. כיצד לנהוג בתיבות הקלפי. 19. (1) משנמסרה תבת הקלפי יסגור היו ר בכל ההקדם האפשרי, במעמד אותם המועמדים הנוכחים שם או באי כחם, את תבות הקלפי שישמשו בתחנות הקלפי, וכן יטביע חותמת על מקומות הפתיחה של התבות האלה וימסרן בהקדם האפשרי לפקיד הבחירות. (2) אם האריכו את הבחירות ליום המחרת לפי הוראות תקנה 13 מתקנות אלו, ינקוט היו ר באמצעי זהירות מספיקים לשמירת תבות הקלפי בזמן ההפסקה.

17 (1) פקיד הבחירות יוכל למנות עוזרים במספר אשר ימצא לנחוץ למען מני ז הקולות. יעזרו לו במנין הקולות. ; (2) פקיד הבחירות יסדר סדורים למנין הקולות בנוכחות אותם המועמדים או באי. כחם שיהיו נוכחים, ולא פחות ממחצית חברי ועדת הבחירות, מיד בהיות לו האפשרות לכך לאחר סגירת הקלפי, ועליו למסור למ יעמדים או לבאי כוחם ולחברי ועדת הבחירות מודעה על המקום והזמן אשר בהם יתחיל במנין ו הקולות. (3) פקיד הבחירות ועוזריו והמועמדים ובאי כחם וחברי ועדת הבחירות ומושל המחוז, ולא שום אדם אחר זולתם שלא קבל אשור לכך מטעם המושל, יוכלו להיות נוכחים במבין הקולות. 1 אם לא נוכח מועמד או בא כחו במנין הקולות, יתנהג פקיד הבחירות כ^ילו היה המועמד נוכח בעצמו או כאילו היה מיוצג ע יי בא כחג! (4) אם אין אפשרות לגמור את מנין הקולות בישיבה אחת, ינקוט פקיד הבחירות, באמצעי זהירות מספיקים לשמירתם הבטוחה של פתקי הבחירות בזמן י ההפסקה. (5) כל פתק בחירה ן ^ (א) שאין על גבו חתימת ראשי התיבות של היו ר, או (ב) הכולל יותר מקול אחד למועמד אחד כל שהוא, או (ג) הכולל קולות למספר מועמדים העולה על מספר הקולות הפנויים שיש 1 למלאם, או (ד) המסומן בצורה שלא ברור מתוכה למי מן המועמדים ניתן הקול, יהא בטל ולא יבוא במנין. (6) פקיד הבחירות ירשום פסול,, על כל פתק בחירה אשר יפםלהו, ועליו לרשום רשימה מפתקי בחירה! שהוא פסלם כך. (7) כשיבוא פקיד הבחירות לדון בשאלה אם לפסול או לא לפסול איזה פתק בחירה, רשאי הוא להמלך בדעתו של כל חבר מחברי ועדת הבחירות המצוי באותו מעמד, והחלטתו של פקיד הבחירות ביחס לשאלת חוקיותו של כל פתק בחירה, תהיה סופית. 21. (1) בהתחשב עם הוראות פםקא (3) מתקנה זו, המועמד המקבל את הכרזת,, תוצאות הבחי מספר הקולות הגדול ביותר יוכרז בפומבי ע י פקיד הבחירות כנבחר, והמועמד המקבל את המספר הגדול שלאחריו יוכרז כיוצא בזה כנבחר, אם ישנה עוד משרה פנויה, וכן על זך. הדרך עד שתתמלאנה כל המשרות; ואולם, אם יש למלא משרה פנויה אחת או יותר, ושני מועמדים או יותר קבלו מספד קולות שוה, אז תמולא המשרה הפניה (או המשרות הפנויות) ע י הפלת גורלות מצד מועמדים אלה או מצד באי כוחם שנתמנו כהלכה, בפיקוחו של פקיד הבחירות, והמועמד (או המועמדים) שזכה (שזכו) בגורל הוא שיוכרז, (הם שיוכרזו) כנבחר(ים) כהלכה. (2) משהכריז פקיד הבחירות על בחירתו של מועמד (או מועמדים) עליו להודיע מיד בכתב למושל המחוז את. שמו של המועמד שנבחר או של המועמדים

18 506 שנבחרו, ומלבד אם מושל המחוז סבור כי לא נתנהלו הבחירות בהתאם לתקנות אלה, יצוד, מושל המחוז לפרסם בעתון הרשמי את שמו של אותו מועמד או שמותיהם של אותם מועמדים. (3) אם סבור פקיד הבהירות כי מפני איזו סבה שהיא לא נתנהלו הבחירות בהתאם לתקנות אלו, יעכב את ההכרזה הפומבית על תוצאות הבחירות ויגיש מיד דו ח בכתב למושל המחוז. (4) אם סבור מושל המחוז מפני איזה טעם שהוא, כי הבחירות לא נערכו עפ י התקנות האלה, יפרסם מנשר המכריז את הבחירות ההן בבחירות פסולות ויצור. לערוך בחירות חדשות בהקדם האפשרי. (5) כל תלונה בנידון הנהלת בחירות תובא למושל המחוז בתוך חמשה עשר יום מיום הכרזת התוצאות והחלטתו תהא סופית. 22. משהכריז על תוצאות הבחירות, יצרור פקיד הבחירות לצרור אחד את פתקי הבחירה, העתקות מסויימות של פנקס הבוחרים ורשימות האנשים שהוכנסו לתחנת הקלפי כדי לבחיר עפ י תקנה 18 מתקנות אלו, וכן כל שאר הניירות בקשר עם הבחירה בקלפי בתחנות הקלפי שבשיפוטו, ואת הצרור יסגור בחיתמת בצורה שתמנע את פתיחתו מבלי שבירת החותמת וישלחנו לפקיד המחוז שבנפה, והלה יעשה בצרור כאשר יצוה מושל המחוז. אנו, החתומים מטה נספח. פתק להצעת מועמד. בחירות למועצה המקומית של קריודמוצקין. מ מ מ הזכאים להצביע בבחירת חברי המועצה המקומית של קרית מוצקין מציעים בזה את האיש דלהלן כאיש הראוי לשמש בכהונת חבר מועצה של המועצה הנ ל. מקומ מגוריו מקצועו או משלח ידו הנ ל, מסכים בזה ואני, הנ ל, מעיד בזה שיש לי להצעת המועמדים דלעיל, ואני סגולות ההכשרה לשמש במועצה המקומית של קרית מוצקין בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות (קרית מוצקין), יום לחודש (חתימת המועמד).

19 507 תוספת חמישית. תקנות בענין הזמנת הצעות לחוזים ע י המועצה. 1. בהתאם להוראות פסקא 13(2) מצו זה, תמונה ועדת הצעות ע י המועצה המקומית והיא תפרסם את דרישותיה של המועצה בשני עתונים מקומיים לפחות. 2. המודעה צריכה לציין את התנאים הכלליים של החוזה בצרוף תאור קצר של הדרישות ותציין היכן אפשר לקבל את טופסי הבקשות ואת פרטי הדרישות. ו ו 3. מיד לקבלתן תושמנה ההצעות בתבה נעולה במשרד המועצה המקומית. לתבה זו יהיו שבי מנעולים שונים זה מזה ומפתחותיהן יהיו שמורים בידי אותם האנשים השונים שהמועצה; תמנה אותם. 4. כל ההצעות תפתחנה במעמד רוב של חברי ועדת ההצעות ותרשמנה ע י המזכיר או ע יי פקיד אחר שיתמנה מטעם המועצה המקומית. 5. לא ידונו בהצעות שיש בהן פגם או בהצעות שהוגשו באיחור זמן. 6. בדרך כלל תמליץ הועדה לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר. כשאין ממליצין על ההצעה הנמוכה ביותר, על ועדת ההצעות להמציא את המלצותיה למועצה המקומית לעיונו של מושל המחוז והחלטתו תהיה סופית. \ תוספת ששית.! י המועצה המקומית של התנגדות לפנקס הבוחרים. לכבוד ועדת הבחירות של! :.. אני, הגר ב.., מוסר בזה מודעה כי* אני טוען ששמי צריך להכלל בפנקס הבוחרים או* אני מתנגד להכללת שמו של.מ...בפנקס הבוחרים, מטעמים אלהז * מהק את המלים שאינך משתמש בה!. בפקודת הוד מעלתו,, ג/ ם. מקפרסון 1 באפריל, המזכיר הראשי י* ן פקודת המועצות המקומיות. המדעצה המקומית של רמת גן. חוקי עזןר שהותקנו עפ י פםקא 4 מצו המועצות המקומיות (רמת גן). בתוקף הסמכויות המסורות לה בפסקא 4 מצו המועצות המקומיות (רמת גן), התקינה המועצה המקומית של מרת גן, באישורו של מושל מחוז לוד, את חוקי העזר דלקמן: חוקי עזד אלה יקדאו חוקי עזר לרמת גן (הריסתם של בנינים מסוכנים), השם.

20 בחוקי עזר אלה יהיו למונחים דלקמן הפירושים שבצדם, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פרוש אחר: בנין פירושו כל מבנה בין שהוא בנוי מאבן, מביטץ, מטיט, מברזל, מעצים, מפחים, ובין שהוא בנוי מכל חומר אחר, והמונח כולל כל יסוד, קיר, גג, ארובה מרפסת, גזוזטרא, כרכוב או בליטה או חלק מבנין או כל דבר המחיבר אליו או כל קיר, סוללת עפר, גדר, משוכה או מבנה אחר המקיף או גודר או המכוון להקיף או לגדור כל אדמה או מקום. מועצה נשיא פירושה המועצה המקומית של רמודגן. פירושו הנשיא של המיעצה המקומית של דמודגן. מהנדס פירושו האדם שנתמנה ע י המועצה להיות מהנדס המועצה המקומית. בעלים פירושו האדם המקבל את שכר הדירה או דוחים אחרים מכל בנין, בין בתורת סוכן ובין בתורת נאמן. מחזיק פירושו כל אדם המחזיק למעשה בכל בנין, והמונח כולל כל דייר או דייר משנה. בדיקתם של בנינים מ^וכ-יס 3. (1) המועצה תורה לערוך בדיקה מזמן לזמן ע י המהנדס או ע י איש או אנשים מוסמכים אחרים בבנינים הנמצאים במצב מסוכן והמהנדס או האיש או האנשים שערכו את הבדיקה יגישו לןמועצה דו ח על מצב הבטחון או אי הבטחון של בנינים אלה. (2) בעל כל בנין יאחז באמצעים הנחוצים כדי להחזיק את הבנין באופן המבטיח את שלום המחזיקים והצבור ויהא אחראי להחזקתו הנכונה של הבנין במצב בטוח. (3) אם ידוע לבעל או למחזיק של כל בנין כי הבנין נמצא במצב מסוכן, עליו להודיע על מצב הבנין למועצה, והמועצה תצוד. לערוך בדיקה באותו בנין ע י המהנדס או ע י איש או אנשים מוסמכים אחרים. 4. (1) אס נראה למועצה, כתוצאה מהדו ח של המהנדס או האיש או האנשים -אמצעים שהמועצה ת נ ק ו ט בהם שערכו את הבדיקה כי איזה בנין הוא מסוכן, על המועצה לדאוג לכך שתמסד הודעה בכתב לבעל הבנין שבה יידרש מיד לחזק, לתמוך בכלונסאות או לגדור אותו בנין כדי להגן על הצבור ולעשות אותה פעולה אחרת שתפורט בהודעה. המועצה רשאית כמו כן לשלוח הודעות בכתב למחזיקים של הבנין ובהן ידרשו מאותם מחזיקים לעשות מיד אותה פעולה שתפורט באותן הודעות. (2) אם הוצאה לפיעל כל עבודה בניגוד להוראות המועצה המפורטות בהודעה, רשאית המיעצה, במודעה בכתב, לדרוש מן האיש שהוציא לפועל אותה עבודה או מאת הבעל או המחזיק לאחוז באותם אמצעים שיפורטו בהודעה. אמצעים לשעת הדחק. 5. אם אשר המהנדס כי בנין נתון במצב המהוה סכנה מידית לדריו או לצבור, רשאי הנשיא, באישורו של מושל מחוז לוד, לצוות לסגור מיד אותו בנין.

21 המהנדס או כל אדם אחר המורשה בכתב ע י הנשיא רשאים, לאחר מסירת הודעה מספקת, להכנם לכל בנין לצורך הוצאתן לפועל של הוראות חוקי-עזד סמכות כניסה. עונשי!. 7. כל אדם: (א) המסרב או המתרשל להיציא לפועל כל פעולות הנדרשות ע י המועצה עפ י חוקי עזר אלה, או המוציא לפועל אותה עבודה שלא בהתאם להוראת המועצה, או הנשיא, או (ב) העובר באופן אחר על הוראות חוקי עזר אלה, יהא צפוי לקנס שלא יעלה על עשרים פונטים בעד כל עברה, ובמקרה שהוא ממשיך בעברה, לקנס נוסף שלא יעלה על שני פונטים בעד כל יום שבו הוא ממשיך בעברה לאחר שיצא חייב בדין. 8. (1) מקום שיש צורך למסור הודעה לכל אדם עפ י חוקי עזר אלה אפשר לשלוח את ההודעה במכתב! רשום הערוך לפי כתובתו של אותו אדם במקום מגוריו או במקום עסקיו הרגיל או הידוע לאחרונה. הודעות. (2) ההודעה שיש למסרה לבעל או למחזיק של כל בנין עפ י חוקי עזר אלה, 1 כהלכה אם נשלחה לפי הכתובת של הבעל או המחזיק רואין אותה כאילו נשלחה של אותו בנין בלי תוספת!כל שם, תואר או תאור אחר. נתאשר, א. קריניצי נשיא המועצה המקומית ש? רמת גן. ר. א. ה. קרוםבי מושל מחוז לוד. 20 במרץ.1940 פקודת העתונות. מודעה על מתן רשיון להחזיק בית דפום. נמסרת בזה מודעה כי רשיון מם נ. 50 ניתן ביום 29 במרץ, 1940, בחתימתו של מושל מחוז חיפה, למר יעקב הוברמן הגר בחיפה להחזיק בית דפום הנמצא ברחבת כייאט והידוע בשם בית דפוס קדמה. א. מ. טווידי 2 באפריל, גשם המזכיר הראשי. פקודת מם הרכוש העירוני. צו מם 49 לש 1940, מאת הנציב העליון עפ י סעיף 8(2). בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 8(2) מפקודת מם הרכוש העירוני, הואיל הנציב העלוין לצוות ובזה מצווים לאמור פרק קמז.!. הצו מם 54 לש 1939, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 877 מיום 6 באפריל, 1939, יתוקן ע י הוספת המלים עפולה 10 פונט.

22 פונט. מיד לאחר המלים עכו המופיעות באותו צו. 2. צו זה רואין אותו כאילו קבל תוקף ביום 6 באפריל, י בפקודת הוד מעלתו, ג. ם. מקפרםון 1 באפריל, 1940 המזכיר הראשי. פקודת טס הרכוש העירוני. - - האזור העירוני של תל אביב. הודעה בדבר פרסום רשימות השומא. נמסרת בזה מודעה כי לאחר שועדת התקונים רשמה כדין את שומת הנכסים שבגושים דלקמן הנמצאים באזור העירוני של תל אביב ובת ים הונחו רשימות השומא לבקורת במשרדי פקיד המחוז, תל אביב. מם גושי תל אביב: , מם גושי בודים: 7120, התנגדויות אפשר להגיש בכתב (בטופס שיש לקבלו במשרדי המחוז, תל אביב), לועדת התקונים במשרדי המחוז, תל אביב, במשך שלושים יום מיום פרסים מודעה זו בעתון הרשמי. ר. א. ה.'קרוסבי" 1 באפריל מושל מחוז לוד. פקודת מם הרכוש העירוני. האזור העירוני של באר שבע. הודעה בדבר פרסום רשימות השומא. נמסרת בזה מודעה כי לאחר שועדת התקונים רשמה כדין את שומת הנכסים שבגושים דלקמן הנמצאים באזור העירוני של באר שבע, הונחו רשימות השזמא לבקורת במשרדי המחוז, עזה, ובמשרדי העיריה, באר שבע. מם הגושים: 6,5,4,3,2,1.10,9,8,7 התנגדויות אפשר להגיש בכתב (בטופס שיש לקבלו במשרדי המחוז, באר שבע, ובמשרדי העיריה, באר שבע), לועדת התקונים במשרדי המחוז, באר שבע, במשך שלושים יום מיום פרסום מודעה זו בעתון הרשמי. ג. ו. בל 27 במרץ, מ מ מושל מחוז עזה.

23 511 פקודת בנין ערים, צו מם 50 לש 1940, מאת הנציב העליון... בטול צוויים ידועים המכריזים על אזור בנין עיר. בתוקף הסמכויות המסורות לי בסעיף 10(1) מפקודת בנין ערים, 1936, ולפי בקשתה של הועדה לבנין ולבנין עדים, מחוז לוד, הואיל הנציב העליון לצוות ובזה מצווים כי הצוויים דלקמן שניתנו ע י הנציב העליון עפ י סעיף 10(1) מהפקודה, יבוטלו החל מתאריך צו זה, וכי אזורי בנין העיר שהוכרזו באותם הצוויים יהין כלולים באזור הגלילי לבנין ערים של מחוז לוד ויהוו חלק הימנו: (א) הצו מם 23 לש 1937, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 676 מיום 25 במרץ, 1937, המכריז והקובע את גבולות בנין העיר של נמל האויר בלוד; (ב) הצו מם 46 לש 1937, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 701 מיום 24 ביוני, 1937, המכריז וקובע את גבולות בנין העיר באזור הכפרי של רמלה? (ג) הצו מם 52 לש 1937, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 704 מיום 15 ביולי, 1937, המכריז וקובע את גבולות בנין העיר באזור הכפרי של לוד? (ד) הצו מם 25 לש 1938, שנתפרסם בעתון הרשמי גליון 766 מיום במרץ, 1938, המכריז וקובע את גבולות בנין העיר באזור הכפרי של אל יהודיה. באפריל, בפקודת הוד מעלתו, ג. ם. מקפרםון המזכיר הראשי. פקודת הקרקעות (סדור זכות הסכין). הודעה על התחלת סדור. מודיעים בזה לקהל כי סדור הזכויות לקרקע בכפר המפורט להלן יתחיל בתאריך הנזכר בתוספת או סמוך לתאריך זה. כל התובע ט*בת הנאה; בקרקעות הכפר או בקרקעות הכפרים הגובלים בקרקעות הכפר הנזכר בתוספת דלקמן, עליו להתנהג כפי שנקבע בפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין). את המודעות שהוצאו עפ י הפקודה אפשר לראות במקומות דלקמן: במשרד הפקיד המסדר של האזורי; במשרד מושל המחוז; במשרד יפקיד המחוז של הנפה; בכפר. 1 ן תאריך ההתחלה 10 באפריל, 1940 I הכפר הנפה המהוז עזה עזה גוסיר (י 5 רט לשטח הבנוי) משרד הפקיד המסדר של האזור j י ך י ו! עזה j מ. כ. בנט מנהל המחלקה לסידור עניני הקרקעות

24 512 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין). הודעה על התחלת סדור. מודיעים בזה לקהל כי סדור הזכויות לקרקע באזורים המפורטים לקמן, יתחיל ביום 15 באפריל, 1940, או סמוך לתאריך זה. כל התובע טובת הנאה בקרקעות הנ ל או בקרקעות הכפרים הגובלים בקרקעות הנזכרות לקמן, עליו להתנהג כפי שנקבע בפקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין): התאור: (1) האדמות הנפרדות של כפר יגור בנפת חיפה, דהיינו, האדמות הכלולות בגושי הרישום מם ו (2) כל האדמות של כפר יגור בנפת חיפה, דהיינו, כל האדמות הכלולות בגושי הרישום ובגוש הפיסקלי מם 111. את המודעות שהוצאו עפ י הפקודה אפשר לראות במקומות דלקמן: במשרד הפקיד המסדר, אזור הסידור של חיפה, חיפה; במשרד מושל מחוז, חיפה, חיפה 5 במשרד פקיד המחוז, מחוז חיפה 5 בכפר. מ. כ. בנט ;; באפריל, מנהל המחלקה לסידור עניני הקרקעות. פקודת הקרקעות (סדור זכות הסביל). מודעה על פרסום לוחות זכויות, נמסרת בזה מודעה שלוחות זכויות לקרקע בכפר ובאזור הסדור דלקמן ולגושי הרישום דלהלן הודבקו במשרד הפקיד המסדר הנוגע בדבר ובמשרד המחוזי של הנפה שבה נמצא הכפר בהתאם לסעיף 32(2) מהפקודה. אזור הסדור משרד הפקיד המסדר! מס גוש הרישום,2127,2124,2123,2128,2136,2132,2137,2135,2129,2181,2173,2165 ו בוריר עזה עזה עזה מ. כ. בנט 10 באפריל, מנהל המחלקה לסידור עניני הקרקעות.

25 פקודת הקרקעות (סדור זכות הקנין). מודעה על פרסום לוחות זכויות. נמסרת בזה מודעה שלוחות זכויות לקרקע במקומות ובאזורי הסדור דלקמן ולגושי הרישום דלהלן הודבקו במשרד הפקיד המסדר הנוגע בדבר ובמשרד המחוזי של הנפה שבד. נמצאים הכפרים בהתאם לסעיף 33(2) מהפקודה. אזור הסידור משרד הפקיד המסדר של האזור מס גושי הרישום ו עתליט חיפה חיפה חיפה ו חיפה חיפה חיפה חיפה מ. כ. בנט מנהל המחלקה?סידור עניני הקרקעות. 11 באפריל,.1040 פקודת המדידות. מודעה עפ י סעיף 11. בקרוב תערכנה מדידות לשם הכנת מפות של אדמות ידועות בכפרים דלקמן:- המקומות קרית אל עונב (אבו גוש) קרית ענבים ירושלים ירושלים הכל הכל 2. על התובעים זכות בעלות בקרקע בכפרים הנ ל לציין את גבולות תביעותיהם בסימני קבע ן לכשידרשו לעשות כן. א. פ. מיטשל מנהל מחלקת המדידות., 2 באפריל, דבר המלה במועצה על פלשתינה (א י) (הגנה), תקנות שהתקין הנציב העליון עפ י הסעיפים 6 ד 10. בתוקף הסמכויות המסורות לו עפי י הסעיפים 6 ו 10 מדבר המלך במועצה לפלשתינה(א י) (הגנה), 1937, התקין הנציב העליון את התקנות הבאות: 1. תקנות אלה תקראנה תקנות ההגנה (תקון), 3 מם 2), המונח התקנות העיקריות שבתקנות אלה פירושו התקנות לשעת חירום, השם. פירוש הוספת תקנה חדשה 3. התקנות העיקריות תתוקנה מתוך שיוסיפו להן את התקנה דלקמן שתסומן לתקנות.העיקריות. כתקנה 8 ה ותבוא לאחר תקנה 8 ד:

26 514 תרגילים צבאיים בלתי חוקיים. 8 ה. (1) כל אדם (א) המאמן או מעמל כל אדם אחר בלא רשות חוקית לשמוש בנשק או בתרגילים צבאיים או בתנועות או בהופעות צבאיות? או (ב) הנוכח בכל אספה או כינוס של בני אדם שנתקיימו בלא רשות חוקית לצורך אימונם או עימולם של בני אדם אחרים לשמוש בנשק או לתרגילים צבאיים או לתנועות או להופעות צבאיות? יאשם בעברה על התקנות האלה ולמרות כל האמור בהן אפשר להביאו במשפט ולענוש אותו, לאחר חיובו בדין ע י בית משפט צבאי כפי שהוקם עפ י תקנות הגנה אלה, בעונש מאסר לשבע שנים או לתקופה פחותה מזו ככל אשר יראה בית המשפט צורך להטיל. (2) כל אדם המאמן עצמו או מתעמל באספה כזאת או בכינוס כזה שנתקיימו בלא רשות חוקית כדי להרגיל עצמו לשמוש בנשק או לתרגילים צבאיים או לתנועות או להופעות צבאיות או אשר נוכח בכל אספה כזאת או בכנוס כזה כדי להתאמן או להתעמל לשם כך, יאשם בעברה על תקנות אלה ולמרות כל האמור בהן אפשר להביאו במשפט ולענוש אותו לאחר חיובו בדין ע י בית משפט צבאי כפי שנקבע עפ י תקנות ההגנה האלה, במאסר שלוש שנים או בקנס של מאה פונט או בשני העונשין כאחד או במאסר לתקופה פחותה מזו או בקנס לסכום פחות מזה ככל אשר יראה בית המשפט צורך לטיל. בפקודת הוד מעלתו, ג. ס. מקפרסון המזכיר הראשי 0 באפריל,.1940 פקודת גבול המכס. צו מאת הנציב העליון עפ י סעיף 2. פרק מד. בתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף 2 מפקודת גבול המכס, הואיל הנציב העליון לצוות ובזה מצוים לאמור: השם. 1. צו זה יקרא צו גבול המכס (תקון) (מס 2), 1940, וקוראין אותו כאחד עם הצו העיקרי כפי שהוא מוגדר לקמן. פירוש. 2. המונח הצו העיקרי שבצו זה פירושו הצו שניתן ע י הנציב העליון עפ י פקודת גבול המכס ביום 17 בדצמבר, 1927, ושנתפרסם בעתון הרשמי מיום 1 בינואר,.1928

27 515 תקוו פםקא א כ פ,.ש ה ו ח ק 3. פסקא א, מן הצו העיקרי' ( גבול מצרים פלשתינה (א י) ),, י מהצו העיקרי.,בצו גבול המכס (תקון) (מם 3), 1938, תתוקן ע י החלפת פסקא (1) מאותו צו בפםקא דלקמן: ( 1 ) מאל עריש לעזה דרך חנות יונה. s באפריל,.1040 בפקודת הוד מעלתו, ג. ם, מקפרסון המזכיר הרא טי. פקודת המסחר עם האויב, צו מאת הנציב העליון, באישורו של מזכיר הממלכה, עפ י סעיף 4(2). בתוקף הסמכויות המסורות לו בםעיף קטן (2) מסעיף 4 של פקודת המסחר עם האויב, 1939, ובתוקף כל שאר הסמכויות המיפות את כוחו לכך, הואיל הנציב העליון, באישורו של מזכיר; הממלכה, לצוות, ובזה מצוים לאמור: 1. צו זה יקרא צו המסחר עם האויב, (אנשים מםויימים) (תקון) (מס 3), 1940, וקוראין אותו כאחד עם צו המסחר עם האויב (אנשים מםויימים), 1940, הקרוי להלן הצו העיקרי: : 2. התוספת לצו העיקרי תשונה: רכז (א) ע י הוספת השמות והכתובות המפורטים בחלק א מהתוספת לצו זה? (ב) ע י מחיקת השמות והכתובות המפורטים בחלק ב מהתוספת לצו זה? (ג) ע י הכנסת התקונים המפורטים בחלק ג מהתוספת לצו זה. 2. צו זה יקבל תוקף ביום 17 באפריל, תוספת. חלק א הוספות. A.E.G. China Electric Co., 267, Kiangse Boad, Shanghai, and all brandies in China. Agfa China Co. (Otto & Co.), 261, Szeclmen Boad, Shanghai, China. "Ahafma," N.V. Handel-en Financiering^ Maatschappij, 12.1, Keizersgracht, Amsterdam, Holland. Amsterdamsche Goederenhandel N.V., 121, Keizersgracht, Amsterdam, Holland. Arboga, N.V. Maatschappij voor Yermogensbeheer, Amsterdam. Holland. Aziatische Handelmij voor Mest-Stoffen Bunge Huis, N.V., Spuisstraat 198/212, Amsterdam, Holland. Bayer Pharma Co., 138, Kiangse Boad, Shanghai, and all branches in China. Behn Meyer China Co., Ltd., 356, Peking Boad, Shanghai, China. Beiersdorf!: & Co., A. G., 346, Szeclmen Boad (Chase Bank Bldg.), Shanghai, China.

28 516 Bilgrey, M. & W., Besidence Palace, 155 rue Loi, Brussels, Belgium. Bohler Bros. & Co., Ltd., 2, Peking Boad, Shanghai, China, Carlowitz & Co., 670, Szeclmen Boad, Shanghai, and all branches in China, "Cecilia" Ltda., Cia Administradora, Quezaltenango, Guatemala City, Guatemala. "Cellastic" N.V., Handelmaatschappij, 170, Heerengracht, Amsterdam, Holland. "Cellastic Holland" N.V. Hollandsche Maatschappij voor Fabricate en Verkoop van Cellasticbaden, 170, Heerengracht, Amsterdam, Holland. Chien Hsin Engineering Co., G.m.b.H., 138, Kiangse Boad, Shanghai, and all branches in China. China Export, Import & Bank Co., A.G., Ltd., 136-8, Kiangse Boad, Shanghai, and all branches in China. Cohnitz, Franz, Praca Quinze de Novembre 20, and Av. Francisco Bicalho, Bio de Janeiro, Brazil. Continental Fabrica Espanola del Caucho, Segasta 15, Madrid, and all branches in Spain. Coutinho Caro & Co., 2, Peking Boad, Shanghai, China..Dahllöf, Linné & Co. A/B., Kanaltorget 1 Tga Dahloo, Gothenburg, Sweden. Dau, Hugo & Co., Tientsin, China. De Producent, Gouda, Holland. "Defag" Deutsche Farben Handelsgesellschaft (Waibel & Co.), 261, Szeclmen Boad, Shanghai, and all branches in China. Demag A. G. (Duisburg), 451, Kiangse Boad, Shanghai, China. Deutsch-Asiatische Bank, 85, Kiukiang Boad, Shanghai, and all branches in China, Deutsche Gold-und Silber Scheideanstalt (vormals Bossler), 133, Yuen Ming Yuen Boad, Shanghai, China. Deutsche Handels A.G., Hankow, China. Deutsche Lufthansa A.E. (Vertretung China), Kunming, China. Deutsche Stickstoff Handelsgesellschaft, Krauch & Co., 261, Szeclmen Boad, Shanghai, and all branches in China, Deutsches Nachrichten Buero, 75, Canton Boad, Shanghai, and all branches in China. Eickhoff & Co., 20, Canton Boad, Shanghai, China. Eyssen, H., Ltd., Postbus 8, Gouda, Holland. Fanto. Petroleum Maatschappij N.V. Spuistraat, 210, Amsterdam, Holland. Ferrostaal A.G. (Essen), 30, Foochow Boad (Hongkong Bank Bldg ), Shanghai, and all branches in China. Friedrich, Alberto, Bolivar 218, Buenos Aires, Argentina, Fuhrmeister & Co., 66, Museum Boad, Shanghai, and all branches in China, German China Shippers (Schuster, Nimphius & Co.), 20, Canton Boad, Shanghai, China. German Forwarding & Stevedoring Co., 20, Canton Boad, Shanghai, China. German State Bailways Travel Office, 97, Jinkee Boad, Shanghai, China. Glathe & Witt, 410, Szechuen Boad, Shanghai, China. Gleue, Adolf, & Co., Tientsin, China, Grotjahn & Co., 2, Peking Boad, Shanghai, China. Gutelioffnungshuette Oberhausen A.G., 110, Szechuen Boad, Shanghai, China, Haeusing, W., 133, Yuen Ming Yuen Boad, Shanghai, China,

29 517 Hamburg-Amerika Linie, 20, Canton Road, Shanghai, and all branches in China, Handelshuis, "Amsterdam " N.Y. Raadhuisstraat 31, Amsterdam, Holland. "Hapro" Handelsgesellschaft fuer Industrielle Produkte m.b.h., Chungking, China. j Heerding & Zoon, Heerengracht 397, Amsterdam, Holland. Huepeden & Co., 133, Yuen Ming Yuen Road, Shanghai, China, lilies & Co., Peking, China. Jann & Co., 133, Yuen Ming Yuen Road, Shanghai, China. Kiefer, C. Maison, 71, Rue Delocht, Brussels, Belgium. 1 Klingelnberg & Wieder, 133, Yuen Ming Yuen Road, Shanghai, China. Koreska, W., 133, Yuen Ming Yuen Road, Shanghai, China. Krauch & Co. Deutsche Stickstoff Handelsgesellschaft! 261, Szechuen. Road, Shanghai, and all branches in China, Krause, Ernst, & Co., 227 Hamilton House, Shanghai, China. Kunst & Albers, 110, Szechuen Road, Shanghai, and all branches in China. Lee's General Store (Aug. Michels), Tientsin, Tsinan, and Peking, China, Leipzig Fair, China Office, 97, Jinkee Road, Shanghai, and branch at Tientsin, China.! Lübecker Maschinenbau Gesellschaft, 451, Kiangse Road, Shanghai, China, "Lumego" N.V. Financieele Handel Maatschappij, 121, Keizersgracht, Amsterdam, Holland. M.A.N. Works, China Branch (Maschinenfabrik Augsburg-Nuernberg), 110, Szechuen Road, Shanghai, China. -i Mannesmannroehren-Werke A.G. Komotau (China Branch), 451, Kiangse Road, Shanghai, China.! Mee-Yeh Handels Compagnie, 137, Canton Road, Shanghai, and branch at Hankow, China. ; Meinl, Julio, S.A.R., Bucharest, Roumania. Melchers & Co., 210-4, Kiukiang Road, Shanghai, and all branches in China. Merck, E., Chemical Co., Ltd., 668, Szechuen Road, Shanghai, China. "Miag" Muehlenbau und Industrie A.G. (Braunschweig), 226, Rte. Ghisi, Shanghai, China. j Michels, Aug., Tientsin and Tsinan, China.! Noessler, Max & Co. G.m.b.H., 331, Kiangse Road, Shanghai, China. Nora Magasin, Reykjavik, Iceland, j Norddeutscher Lloyd, Bremen, 210, Kiukiang Road, Shanghai, and at Tientsin, China. Nottebohm, Kurt, & Co., 11, Calle Poniente y 5 Avenida, Guatemala City, Guatemala. Orenstein & Koppel A.G., 451, Kiangse Road, Shanghai 1, China. Ostasiatischer Lloyd, 20, Canton Road, Shanghai, China. Otto & Co. Agfa China Co., 261, Szechuen Road, Shanghai, China. Pamuttextil Muvek R.T. (Baumwell Textilwerke A/G.), Fehervari-ut 62, Budapest, Hungary..! Peterson, A. & Henius, Uraniavej 14/16, Copenhagen, Denmark. Poggensee, Christian (Hamburg), 255, Peking Road, Shanghai, China. Poldi Steel Works (China Branch), 451, Kiangse Road, Shanghai, China. Rehfus, W. F., 12, The Bund, Shanghai, China,

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תוספת מם, 2 לעתון הרשמי, גליון 1159 מיום 1 בינואר, דברי המלך על פלשתינה (א יי), צו מס 1 לש 1942, מאת הנציב העליון. הואיל ולפי סעיף 16

תוספת מם, 2 לעתון הרשמי, גליון 1159 מיום 1 בינואר, דברי המלך על פלשתינה (א יי), צו מס 1 לש 1942, מאת הנציב העליון. הואיל ולפי סעיף 16 תוספת מם, 2 לעתון הרשמי, גליון 1159 מיום 1 בינואר, 1942. דברי המלך על פלשתינה (א יי), 1922-1939. צו מס 1 לש 1942, מאת הנציב העליון. הואיל ולפי סעיף 16 ג מדברי המלך במועצה על פלשתינה (א י), 1922 עד 1939,

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תוספת 2. לעתון הרשמי בליון 113 מיום 11 בינואר 1934, דבר המלך במועצה על הנתינות הפלשתינאית (א י), ביטול ותעודות התאזרד ווח להוי ידוע בזה שבתוקף ה

תוספת 2. לעתון הרשמי בליון 113 מיום 11 בינואר 1934, דבר המלך במועצה על הנתינות הפלשתינאית (א י), ביטול ותעודות התאזרד ווח להוי ידוע בזה שבתוקף ה תוספת 2. לעתון הרשמי בליון 113 מיום 11 בינואר 1934, דבר המלך במועצה על הנתינות הפלשתינאית (א י), 1925. ביטול ותעודות התאזרד ווח להוי ידוע בזה שבתוקף הסמכויות המסורות לו בסעיף (1) 10 מדבר המלך במועצה על

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

פקודות הממשלה 265 פקודת הבוררות פקודה הקובעת הוראות להעברתם והגשתם של סכסוכים לבוררות והפרוצדורה של הבוררות וההוצאה לפעל של פסקי דין של בוררות. לאמור:

פקודות הממשלה 265 פקודת הבוררות פקודה הקובעת הוראות להעברתם והגשתם של סכסוכים לבוררות והפרוצדורה של הבוררות וההוצאה לפעל של פסקי דין של בוררות. לאמור: פקודות הממשלה 265 פקודת הבוררות פקודה הקובעת הוראות להעברתם והגשתם של סכסוכים לבוררות והפרוצדורה של הבוררות וההוצאה לפעל של פסקי דין של בוררות. לאמור: הנציב העליון לפלשתינה (א י

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי

התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: מהות הבקשה שי התנגדות לבקשה להיתר בנייה אסמכתא (דואר נכנס) 17-02-000480 מתאריך: 20/03/2017 פרטי בקשה (מתוך מערכת הרישוי העירונית) בקשה מספר: 2017-0330 מהות הבקשה שינויים/שינוי ללא תוספת שטח/חזית כתובת הבקשה שלמה המלך

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

1

1 תוכן עניינים פרק פרק ראשון: התאגיד... 3 סימן א': שם...3 סימן ב': מטרות... 3 סימן ג': ההתאגדות...4 סימן ד': כספים...4 פרק שני: חברות בעמותה...5 סימן א': חברים... 5 סימן ב': חבר הנאמנים )הרכב(...6 פרק שלישי:

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת

רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רגשי משחק קלפים לפיתוח תקשורת רגשית ואמפתיה לזולת מטרות המשחק: להעלות את המודעות למגוון הרגשות הקיימים בנו ולתת להם ביטוי להבין כי כל אירוע מעורר קשת רחבה של רגשות לעודד שיח ולהמשיג רגשות לתת למדריך בסיס

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט

ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט ייבוא וייצוא של קבצי אקסל וטקסט (Importing & Exporting MS Excel Files and Text) ייבוא (Import) הפיכת קובץ טקסט, Excel מבסיס נתונים אחר. או סוגים אחרים, לטבלת,Access או העתקת טבלת Access בתחילת התהליך יש

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc)

(Microsoft Word \351\371\351\341\372 \356\354\351\340\344.doc) לכבוד מר עמי ארגוב, ראש המועצה לכבוד גב' יהודית רובין, חברת המועצה הממונה. לכבוד מר עמיחי בן דרור, חבר המועצה הממונה. לכבוד ד"ר יוסף ונונו, חבר המועצה הממונה לכבוד מר מהנא הזימה, חבר המועצה הממונה לכבוד

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד