מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת מערכת וריאגנטים לביצוע בדיקות )VWF( Von Willibrand Activity )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריא

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת מערכת וריאגנטים לביצוע בדיקות )VWF( Von Willibrand Activity )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריא"

תמליל

1 מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת מערכת וריאגנטים לביצוע בדיקות )VWF( Von Willibrand Activity )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת וריאגנטים לביצוע בדיקות VWF בתחום ההמטולוגיה במגה לאב "המוצרים והשירותים"(, כמפורט בבקשה. מכשיר )להלן 1.2. את ההצעות יש למלא על גבי טופס ההצעה המצורף ולשלוח אל אלקטרוני עד ליום בקי כיר לדואר 1.3. מכבי אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, חלק מההצעה או כל הצעה שהיא הצעות שלא עומדות בסף איכותי נדרש יפסלו היות מציע בעל ההצעה הכלכלית המיטבית אינו מבטיח את זכייתו. זכייה תוכרז לאחר שקלול המחיר והאיכות כפי שתחליט מכבי מכבי שומרת לעצמה הזכות לנהל מו"מ עם שתי ההצעות המיטביות. במידה הצורך, המציע מתחייב לספק, ללא חיוב, מערכת וריאגנטים לביצוע אבלואציה. במידה והמכשיר המוצע כבר קיים במעבדה, האבלואציה תבוצע במכשיר זה. האבלואציה תכלול כ 60 דגימות ובנוסף דגימות בקרת איכות מכל אנליט במידה והמכשיר המוצע כבר קיים במעבדה ויכול להכיל את כמות הבדיקות נשוא בקשה זו כך שלא יהיה צורך בהצבת מכשיר נוסף, יש לציין זאת בהצעה הצעה זו אינה מבטלת את זכותה של מכבי להמשיך התקשרויות קודמות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, עם מציע, ואין בעובדה שמציע הציע את הצעתו במסגרת בקשה זו על מנת לבטל ו/או לשנות ו/או לגרוע מזכויות מכבי בהתאם להסכמים קודמים עימו, לרבות מימוש אופציות ככל שהן קיימות ספקים עימם תתקשר מכבי, יחתמו על ההסכם המצורף לבקשה תוך 7 ימים מקבלת הודעה על רצונה של מכבי להתקשר עימם. מסמכי הבקשה והצעת הספק יהוו חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות שייחתם.

2 VWF מפרט דרישות עבור מכשיר וריאגנטים לביצוע בדיקותACTIVITY VWF ANTIGEN ו המוצרים הנדרשים: 2.2 מכשיר קרישה אוטומטי וריאגנטים לביצוע הבדיקות הבאות: 2.3 ביצוע במכשיר המוצע אחד משני האנליטיים הבאים: Ristocetin Cofactor Activity או Von Willibrand Activity (VWF) VWF Antigen כמות בדיקות שנתית: כ- 800 בדיקות מכל אנליט. 2.5 יש לצרף את עלוני הבדיקות ואת עלוני המכשיר. 2.6 יש למלא את הטבלה הבאה : סעיף 1 נושא/דרישה מאפייני המכשיר הספק יפרט מהם אישורי התקינה למכשיר,CE(,FDA או אחר( הספק יפרט אישור אמ"ר או אישור על היות המכשיר המוצע בהליכי רישום לקבלת אמ"ר יש לתאר את המכשיר המוצע ולפרט את ממדיו יש לפרט כמה דגימות ניתן להטעין על המכשיר בעת ובעונה אחת ( board (On Capacity והאם המכשיר הוא בעל אפשרות של Continues loading יש לפרט כמה ריאגנטים ניתן להטעין על המכשיר הצעת המציע, הצהרתו ופרוט התייחסותו

3 יש לפרט האם המכשיר יכול לדגום סימולטנית ממבחנות עם פקק ומבחנות ללא פקק. יש לפרט את סוגי המבחנות הראשוניות מהן המכשיר יכול לדגום וכן האם מסוגל לדגום ממבחנות מסוג microtubes יש לפרט האם ניתן לחבר את המכשיר לביוב המרכזי יש לפרט את יכולת החיבור של המכשיר למערכת ה LIS שבשימוש מכבי ( מערכת ה.) PGP יש לפרט איזה מידע מועבר למערכת ה : LIS תוצאות, בקרת איכות, התראות. יש לפרט האם יש למכשיר אופציות לבדיקות נוספות של תפקודי טסיות )למשל.)platelet aggregation יש לפרט את התחזוקה על ידי המשתמש הנדרשת למכשיר. תחזוקה יומית, שבועית וחודשית. יש לפרט את ה- hands on time ואת משך זמן השבתת המכשיר. יש לפרט את תדירות הטיפולים הנדרשים על ידי החברה. יש לפרט כמה נתונים המכשיר שומר: יכולת האחסון של המכשיר יש לפרט את צורת ניהול בקרת האיכות שהמכשיר מאפשר: יכולת הכנסת הערות, אופן קביעת הגבולות המותרים, אופן הצגת התוצאות, עקומות levy- Jennings,האם מחושב ומוצג ממוצע רץ של נבדקים. יש לפרט את משך הזמן שהנתונים נשמרים במכשיר. יש לפרט האם המכשיר מאפשר עבודה בשתי אצוות ריאגנטים במקביל

4 פרטים על הבדיקות הנדרשות הספק יפרט מהם אישורי התקינה,CE(,FDA או אחר( לבדיקות והאם יש אישור אמ"ר או התחיבות לקבל אותו יש לספק מידע על שיטת הביצוע של שלוש הבדיקות המפורטות לעיל. יש לפרט את טווח המדידה של כל בדיקה יש לספק את ה- Low Limit ofשל Quantitation כל בדיקה יש לפרט מגבלות פרה אנליטיות: ליפמיה, אקטריה, המוליזה ורגישות לריכוז הפרין יש לפרט האם ניתן לבצע את הבדיקות תחת תרופות נוגדות קרישה ואילו תרופות יש לפרט את ההדירות התוך יומית והבין יומית של הבדיקה ( )%CV בתחום הנורמלי ובתחום הפתולוגי יש לפרט ולהצהיר האם קיים, ומאיזו רמה אפקט על שם הוק יש לספק מידע על הכיול הנדרש תדירותו, וריאגנטים וכיילים נדרשים. יש לספק מידע על זמן יציבות הריאגנטים מרגע ההמסה יש לספק מידע היכן בארץ ובעולם משתמשים בריאגנטים המוצעים לשם ביצוע הבדיקה יש לספק מידע אילו בקרים יש לבדיקה ובאילו רמות יש לספק מידע על תוכניות בקרת איכות חיצונית הקיימת לבדיקות. יש לצרף דו"חות אחרונים המציגים 6 דגימות

5 לפחות. יש לספק מידע האם ניתן לבצע בדיקות אלו בו זמנית על גבי המכשיר. יש לפרט את משך הזמן הנדרש לביצוע הבדיקות ואת ההספק של המכשיר בביצוע בדיקות אלו. יש לפרט את כמות הפלזמה הנדרשת לביצוע כל אחת מהבדיקות, ביחד ולחוד. יש לפרט את כלל החומרים הנדרשים לביצוע הבדיקה. יש לצרף את ה- MSDS של כל החומרים יש לספק מידע על גודל מארזי הריאגנטים מכל סוג ולכמה בדיקות הם מספיקים. הדגימה הנדרשת יש לפרט את סוג הדגימה הנדרש לכל אחת מסוגי הבדיקות PRP: Platelet rich ( plasma, PPP: Platelet )Poor Plasma יש לפרט תוך כמה זמן מלקיחת הדגימה יש לבצע את הבדיקה יש לפרט את התנאים הפרה-אנליטים הנדרשים ללקיחת הדגימה: סרכוז, הפרדות, הקפאה והפשרה יש לספק מידע היכן בארץ ובעולם משתמשים בריאגנטים ובמכשיר המוצעים לשם ביצוע הבדיקות. יש לצרף רשימת אנשי קשר

6 מענה טכני - אבטחת מידע יש לענות על כל הסעיפים בטבלאות שלהלן א. אספקת המידע המבוקש הינה חובה במעמד הגשת ההצעה מענה חיובי או מענה בהתאם למפורט בכל הסעיפים יהווה יתרון. הערה: ניתן לספק מענה לחלק א' באמצעות מענה על סעיף )צירוף מסמך MDS 2 כמפורט להלן( או לחילופין מענה לסעיפים 2-8, ללא צירוף MDS 2 כלל. נושא טופס MDS 2 גרסת תבנית 10/ הספק יצרף טופס MDS 2 גרסת תבנית 10/2013 שימולא וייחתם ע"י יצרן המכשור הרפואי. )מצורפים כקובץ נפרד הטופס והסבר למילויו(. מענה הספק )לסמן בעיגול( מצורף / לא מצורף.1 צירוף טופס MDS 2 מייתר לחלוטין הצורך לאספקת מענה לשאלות בהמשך פרק זה במפרט אבטחת המידע. אי צרוף הטופס או שימוש בטופס מתבנית 2004/2008 איננו חלופה למענה לשאלות בהמשך פרק זה פרטים לגבי המכשיר הרפואי 2.1. שם המכשיר ע"פ היצרן. מערכת ההפעלה במכשיר הרפואי )שם מלא כולל גרסה ו- SP אם רלוונטי(.2.2 שם/גרסת התוכנה שתסופק עם המכשיר. פרוטוקולי התקשורת שהמכשיר יכול לעבוד על פיהם

7 מענה לקוד זדוני - תוכנת :)AV( Antivirus חובה לציין אחת מחמשת החלופות להלן ורק אחת מהן ופרט כמבוקש:.3 הרשאה להשתמש באנטי וירוס לפי בחירת המזמין כאשר היצרן מתחייב שאין לכך השפעה על המערכת. מאשר.3.1 לפרט: לפרט: כלול במערכת אנטי וירוס פעיל ומתעדכן אוטומטי/מעודכן ע"פ הוראות היצרן. ציין איזה תוכנת AV מותקנת )לדוגמא: McAfee,Norton וכדומה( ומה שיטת העדכון. אנטי וירוס מומלץ ע"י היצרן, אך איננו מסופק על ידו. ציין איזה תוכנת AV מומלצת )לדוגמא: McAfee,Norton וכדומה( לפרט השיטה החלופית: היצרן מספק שיטה חלופית כמענה לסיכוני קוד זדוני..3.4 היצרן אוסר על שימוש באנטי וירוס במערכת ואיננו מספק כל שיטה חלופית לטיפול בקוד זדוני. מאשר.3.5 הזדהות ווידוא הזדהות. לענות על כל השאלות האם בכניסת למערכת נדרשת הזדהות באמצעות שם משתמש וסיסמא. כן / לא.4 האם תהליך הזיהוי הינו אישי וחד ערכי )לכל משתמש במערכת זיהוי אישי וסיסמה אישית(. כן / לא.4.2 האם נתן לאכוף שימוש בסיסמאות הכוללות צירוף של אותיות ומספרים )מורכבות תוכן הסיסמה(. האם נתן לאכוף תאריך תפוגה לסיסמא. כן / לא כן / לא

8 האם נתן להגדיר את המערכת שתבצע נעילת משתמש לאחר מספר ניסיונות כניסה עוקבים כושלים לדוגמה אספקת סיסמה שאיננה נכונה. האם ניתן להגדיר את המכשיר כך שאי פעילות משתמש במשך זמן שהוגדר מראש יחייב את המשתמש להזדהות מחדש? )לדוגמה ע"י: ביצוע,logoff נעילת,session או העלאת שומר מסך מוגן סיסמה(. האם המשתמש יכול באופן יזום לבצע את פעילות הנעילה המתוארת בסעיף 4.6? כן / לא כן / לא כן / לא האם נתן לשנות סיסמאות ברירת המחדל במערכת? הרשאות 5.1. במערכת ממומש מנגנון הרשאות גישה למידע המאפשר התאמה לפרופילי תפקיד שונים. כן / לא כן / לא.5 חיווים ולוגים 6.1. האם המכשיר הרפואי יכול לייצר תיעוד )רישום בלוג(: כן / לא.6 רק בתנאי שהמענה היה כן, ענה על השאלות הבאות: האם הרישום בלוג כולל רישום של שם המשתמש? האם הרישום בלוג כולל רישום של תאריך/שעה? כן / לא כן / לא האם רישום של Login/Logout כלול בלוג? האם צפייה ברשומה שבה מידע אישי/רפואי אישי כלולה ברישום בלוג? האם יצירה/עדכון/ביטול של רשומה שבה מידע אישי/רפואי-אישי כלולה ברישום בלוג? האם יצוא/יבוא של רשומה שבה מידע אישי/רפואי-אישי באמצעות מדיה ניידת כלולה ברישום בלוג? לא / כן לא / כן לא / כן לא / כן האם שיגור/קבלה של רשומה שבה מידע אישי/רפואי-אישי בתקשורת כלול ברישום בלוג? כן / לא.6.8 הגנה על מידע הנשמר מקומית במערכת ( at Data )rest.7

9 האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי הנשמר מקומית במערכת מוגן ע"י הצפנה. כן / לא / לא רלוונטי אישי לא נשמר מקומית( )מידע אישי/רפואי ממשקים למול מכבי האם המכשיר מספק מנגנון זיהוי הדדי בינו ובין מערכת המעבדות למניעת התחזות המכשיר למול מערכת המעבדות במכבי ולהיפך? האם מידע אישי לרבות מידע רפואי אישי המשוגר/מיוצא מהמערכת מוצפן לפני שיגורו? כן / לא כן / לא / לא רלוונטי )מידע אישי/רפואי אישי לא משוגר/מיוצא מהמערכת( האם המכשיר תומך במנגנון שמטרתו הגנה מפני שינוי המידע העובר בממשק? כן / לא / לא רלוונטי משוגר/מיוצא מהמערכת( )מידע לא.8.3

10 מידע מבוקש במענה למפרט. אי אספקת מענה תחשב כ "לא קיים / אין" נושא ממשקים לתמיכה ותחזוקה מחוץ לרשת מכבי לרבות רשת האינטרנט )תחזוקה מרחוק, כיול מרחוק, וכד'(. מענה הספק )לסמן בעיגול( קיים / לא קיים / לא יודע אם קיים, לספק פרטים לגבי הממשק: סוג הממשק, המידע שיועבר בו, האמצעים לשמירה על סודיותו, שלמותו ואמינותו של המידע המועבר בו: מחיקה מאובטחת של מידע 2.1. מחיקה מידע המומלצת ע"י היצרן כדי לוודא מחיקה מאובטחת )מחיקה שאיננה מאפשרת שחזור מידע(. אם קיימת, ציין כיצד, או הפנייה למסמך היצרן המפרט את השיטה. המסמך שבו פירוט השיטה יסופק למכבי במידה והמציע יזכה במכרז. קיימת / לא קיימת / לא יודע במידה וקיימת: התייחסות להנחיית ה- FDA בנושא :Cyber Security האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות להנחיית ה- FDA בנושא :Cyber Security כן / לא / לא יודע Content of Premarket Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff.3.1 Document Issued on: October 2, 2014 התייחסות לתקן אבטחת מידע למערכות In Vitro Diagnostic Instruments and software systems; Approved Standard-2 nd Edition October 2014 מטעם Clinical and Laboratory Standards Institute - CLSI האם גרסת המוצר המוצע פותחה תוך התייחסות לנ"ל. כן / לא / לא רלוונטי / לא יודע

11 נושא איכות הקוד מנקודת מבט של Cyber Security 5.1. האם גרסת הקוד המוצעת נכתבה ע"י צוות שהוכשר לכתיבה ע"פ מתודולוגיית פיתוח מאובטח. מענה הספק )לסמן בעיגול( כן / לא / לא יודע האם גרסת התוכנה המוצעת עברה בחינת קוד )Penetration Test( חדירה Code (/מבדק Review( ופרט כלי הבדיקה. כן / לא / לא יודע פרט אלו בדיקות נעשו, באלו כלים )תוכנות( נעשה שימוש )אם נעשה(: האם תוצאת המבדקים כאמור בסעיף 5.2 הייתה משביעת רצון וכי במידה והיו ממצאים חמורים, אלה תוקנו, נבדקו ונמצאו תקינים. כן / לא / לא יודע שירות, תחזוקה, עדכוני גרסאות ואחריות משך אחריות ללא תשלום ותכולתה, כולל שדרוגים ועדכוני גרסאות. פירוט רכיבי השירות והתחזוקה אופן הזמנת ומתן השירות: באמצעות מחשב/ נציג טלפוני/ טכנאי, כולל היררכיית טיפול ואבחנה בין תקלה משביתה לתקלה שאינה משביתה. מכשיר חלופי בעת תקלה משביתה. שימוש בחלפים מקוריים/חלופיים. לוחות זמנים למתן שירות. אתרים לאספקה הכשרה נדרשת של אנשי השירות.

12 י. 3. טופס ההצעה )מהווה את נספח א' להסכם(:. 3.1.התאגיד המציע: 3.2 צרן: 3.3.שם המערכת: 3.4. דגם:.3.5 ארץ ייצור לקוחות מרכזיים למוצר /שרות: חברה ותק השרות במכירת איש קשר טלפון 3.7.מחיר השירות- אין למלא בכתב יד מוצר בדיקה מדווחת - Von Willibrand Activity או Ristocetin Cofactor Activity אומדן כמות בדיקות בשנה 800 מחיר לבדיקה מדווחת מטבע הבדיקה 800 בדיקה מדווחת - Von Willibrand Activity Antigen הערה מחיר הבדיקה יכלול את מחיר במערכת, מחיר השירות בגינה ומחיר כל הריאגנטים הדרושים לביצוע בדיקה מדווחת : תוצאה סופית לדיווח, לבדיקה מבוצעת שבוצעה על דגימה ביולוגית. יובהר כי בדיקות חוזרות של אותה דגימה ובדיקות בקרת איכות ובדיקות כיול לא יכללו במספר הבדיקות המדווחות )להלן: "הבדיקה"( תקופת הערכות נדרשת לשם תחילת אספקות:

13 3.9. אחריות ושירות המחיר כולל אחריות, שירות תחזוקה ושדרוגים, ללא חיוב, לתקופת ההסכם מסמכים שיש לצרף להצעה: מפרט מלא של המערכת והריאגנטים המוצעים תקני איכות. פרוספקטים, אישורים, באם נדרש, או כל מידע רלבנטי אחר. הערות האומדן הינו הערכה בלבד. מכבי אינה מחויבת לכמות האומדן או לכמות כלשהיא המחירים אינם כוללים מע"מ אין להציע מחיר עם יותר מ- 2 ספרות אחרי הנקודה. ניתן להציע הצעות בש"ח/$ ארה"ב/אירו/ין/ פרנק שוויצרי/ליש"ט/דולר קנדי/דולר אוסטרלי, למעט קריאת שרות אשר תתומחר בש"ח. לכל מטבע אחר יש לבקש אישור מראש. תוקף ההצעה 90 ימים..3.11

14 תאריך : הסכם )למילוי ע"י הספק הזוכה בלבד( בין מכבי שרותי בריאות )להלן - "מכבי"( לבין ח.פ. )להלן - "הספק"(. תקופת ההסכם הסכם זה יעמוד בתוקף למשך 3 שנים החל מיום 1.1. ועד יום )להלן - "תקופת ההסכם"(. תקופות למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם ב- שתי 1.2. נוספות בנות שנה בכל פעם, בתנאים זהים או מיטיבים עם מכבי. תנאים מיטיבים כפופים להסכמת הספק..1 כל תנאי ההסכם )בשינויים המחויבים( יהיו בתוקף גם בתקופות האחריות/השירות שלאחר תום תקופת ההתקשרות כמוגדר בהסכם. על אף האמור לעיל בסעיפים 1.1 ו 1.2, מכבי תהא רשאית להביא הסכם זה לידי סיום, בכל שלב ומכל סיבה שהיא, וזאת על-ידי משלוח הודעה בכתב 60 יום מראש. במקרה זה תשלם מכבי לספק את הסכומים שהתחייבה לשלם עד למועד שבו הופסקה ההתקשרות, או הספק יחזיר למכבי את הסכומים ששולמו עבור התקופה שלאחר מועד הפסקת ההתקשרות התמורה רשימת הבדיקות המבוצעות על ידי המאבחנים ומחיריהן ורשימת הריאגנטים הדרושים לביצוען, ונתוני הבסיס לחישוב עלות הבדיקות יהיו כמפורט בנספח א' להסכם זה )להלן: "התמורה"(. במהלך התקופה הראשונה, יספק הספק למכבי, ללא תשלום נוסף: מערכת אוטומטית לביצוע הבדיקות ציוד מתכלה לביצוע הבדיקות בהתאם לצרכי מכבי כגון ריאגנטים, קונטרולות, קליברטורים ומתכלים נוספים ככל שידרשו )להלן: "הציוד המתכלה"(;

15 שירותי אחזקה שוטפת ותמיכה מקצועית לכל המכשירים נשוא הסכם זה ואחריות לפעילותם התקינה, בהתאם לצרכי המעבדות ולהוראות היצרן, 2.3. בגין התמורה בתקופה השנייה יספק הספק את הנדרש בתקופה הראשונה, למעט מכשירים, אלא אם הסכימו הצדדים בכתב אחרת. מחירים הנקובים במט"ח התמורה בשקלים תחושב על פי שער החליפין הידוע במועד ההזמנה. התמורה תשולם על בסיס חודשי, לפי מספר התוצאות המדווחות לבדיקות אשר בוצעו במהלך כל חודש במעבדות מכבי. מכבי תעביר לספק דוח"ות ממוחשבים עד ל- 5 לחודש העוקב לחודש הפעילות, המפרטים את מספר התוצאות המדווחות לבדיקות לשני הצדדים שמורה הזכות לבקר את מספרי הבדיקות המדווחות באמצעות מערכות הדיווח המקובלות לרבות מונה הבדיקות בתכנת המאבחן. יום. תנאי תשלום התמורה תשולם כנגד חשבונית מס בתנאי תשלום של שוטף על הספק לציין את מס' מק"ט מכבי ומס' הזמנת הרכש ע"ג החשבונית הספק יציג בפני מכבי אישור עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות( תשל"ו 1976 המעיד על ניהול פנקסי חשבונות עפ"י פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ או פטור מניהול זה, על כי הוא נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו וכן נוהג לדווח על עסקאותיו למע"מ בהתאם לחוק..3.3 אספקת המוצרים 4.1. הספק מתחייב לספק למכבי במשך כל תקופת ההסכם את המוצרים באופן סדיר ושוטף, תוך 7 ימים הספק מתחייב להמשיך לספק שרות גם בשעת חרום המחיר הנקוב במחירון כולל עלויות הובלה, אספקה, והתקנה במגה לאב. 4.4 היה והמערכת/המוצר/הציוד כוללים מדפסת. מתחייב הספק כי המדפסת שתסופק תהא מדפסת לייזר הנרכשת ע"י מכבי באופן שוטף )דגם המדפסת הנדרש יועבר לספק ע"י מכבי(. למען הסר ספק, ההחלטה באם לרכוש מתכלים מקוריים או ממוחזרים למדפסת הינה על-פי שיקול דעתה של מכבי בלבד. בנוסף, גם במקרה שבו הספק מבקש להחליף את המדפסת עליו לעשות זאת מרשימת מדפסות מוסכמת אשר תועבר ע"י מכבי..4

16 מצ"ב רשימת מדפסות המקובלת על מכבי : תאור מדפסת תרמית tm-88 Epson מדפסת לייזר Brother 5350 DN מדפסת לייזר צבעונית Brother 3070 * מדפסת לייזר צבעונית Brother 4150 * מדפסת לייזר צבעונית Brother 7050 משלוחי המוצרים למכבי יהיו בהתאם לשעות הפעילות של כל אתר, וימסרו לכל אתר מזמין בלבד ולא יושארו בכל מקום אחר, ולרבות יחידות אחרות במכבי. הספק מתחייב כי המוצרים שיסופקו על-ידו למכבי יהיו בעלי תאריך תפוגה ארוך ככל האפשר ולפחות ל- חודשים מתאריך האספקה. הספק יעמיד לרשות מכבי כתובת דואר אלקטרוני לקבלת הזמנות במייל, במידה ותבחר מכבי באופציה זו הספק יספק עם הציוד ספרות הפעלה מלאה ותיעוד שיטות עבודה מטעם היצרן, הוראות בטיחות וכן תמצית הוראות הפעלה ואחזקה בעברית. קובץ הוראות הפעלה אלקטרוני יועבר לרכש במכבי לכל מוצר המסופק למכבי )ברמת החבילה( יוצמד מספר יצרן או מספר המציין את המוצר בצורה חד ערכית, לצורך קליטתו בקורא ברקוד במרכז הלוגיסטי של מכבי. ניהול מלאי 5.1. הספק יחזיק מלאי מינימאלי של 3 חודשים מכל המוצרים שבנספח א' לשם מניעת מחסור הספק ידווח למכבי על כל מחסור הצפוי במי מהמוצרים, באופן מיידי וללא כל דיחוי במקרה של מחסור במוצר/ים, תהיה מכבי רשאית לרכוש את המוצר/ים מספק חלופי כראות עיניה, וספק ההסכם ישפה את מכבי בגין פערי העלויות, אם יהיו..5

17 החלפה והחזרת מוצרים הספק יחליף באופן מיידי וללא תוספת תשלום כל אריזה פגומה ו/או מוצר תקול אשר יוחזרו על ידי מכבי. היה ויידרש הליך של recall של מוצר/ים יבצע זאת הספק על חשבונו, בתוך 7 ימים ממתקני מכבי, אלא אם כן יוגדר אחרת על-ידי החוק או בדרישות משרד הבריאות. בגין סחורה שתוחזר, ישלח הספק זיכוי לפי ערך הזמנת ההחזרה שהוקמה )לפי שער הזמנת החזרה (. למכבי שמורה הזכות להחזיר מוצרים לספק, בהתאם לשיקול דעתה. הספק ידאג לאסוף את המוצרים תוך שבוע מקבלת הזמנת ההחזרה, ולהוציא זיכוי בהתאם. אחזקה הספק מתחייב לספק, ללא תשלום נוסף, שירותי תחזוקה לכל מכשיר שיוצב במתקני מכבי במשך תקופת ההסכם, ממועד המסירה של כל מכשיר. מוסכם כי התמורה בגין שירות התחזוקה לכלל המכשירים כלולה במחיר הבדיקה השירות בתקופת ההסכם יכלול, תיקון ו/או החלפה של חלקים פגומים, תיקוני תקלות וקלקולים )כתוצאה משימוש סביר(, טיפולים מונעים שיתואמו בצורה מרוכזת בכל מעבדה, אספקת חלפים הדרושים לשמירת המכשירים במצב תקין או לשם השבתם לתפעול תקין וביקורות טכניות במידת הצורך. השירות כולל את כל העבודות, החומרים והחלקים הדרושים לשם ביצוע התחזוקה. הספק מתחייב לבצע טיפולים מונעים בהתאם להוראות והמלצות היצרן. הטיפול יכלול בדיקות בטיחות )מכנית וחשמלית(, בדיקה פונקציונלית ובדיקת איכות וכיול במידה ונדרש. לאחר ביצוע הבדיקה ידביק הספק מדבקת שמישות וכיול עם שם החברה, שם הטכנאי המבצע, תאריך ביצוע הבדיקה ומועד הבדיקה הבאה. אין באמור לעיל כדי להפחית מהטיפולים הנדרשים כמתחייב מהוראות והמלצות היצרן. הספק מצהיר כי על פי הנחיות היצרן, יש לבצע טיפול מונע אחד בשנה. כיולים יבוצעו אחת לשנה לפחות בכל מכשיר על ידי קליברטור. החברה תחזיק קליברטור גם למצבים שאינם מתוכננים מראש. הספק יעביר לידי מחלקת האחזקה במכבי את נספח הוראות אחזקה המפרט את הטיפול שיבוצע למכשירים ע"י הספק בהתאם להוראות היצרן. הספק ינהל מעקב אחר התיקונים והטיפולים של כל אחד מהמכשירים, כולל את תיאור הפעילות ויגיש למכבי בסוף כול ריבעון דוחות מפורטים על כל תיקון או עבודת אחזקה הכולל את שם נציג מכבי החתום על דוח השרות. סעיפי הדוח יכללו שם המרכז רפואי, מסד מכבי, מספר יצרן, מהות הטיפול )סוג הבדיקה( תקלות ושם נציג מכבי החתום על דוח השרות. הספק מתחייב במסגרת תקופת ההסכם, לתקן כל תקלה במכשירים ללא הגבלה במספר.

18 הספק מתחייב להחזיק מלאי סביר של חלקי חילוף ככל הדרוש לתיקון ולתחזוקת המכשירים. הספק ישתמש לצורכי התיקון אך ורק בחלקי חילוף מקוריים. הספק מתחייב במסגרת ההסכם לבצע, ללא תמורה נוספת, את כל עדכוני התוכנה והחומרה הדרושים על מנת לשמור על רמת התוכנה המתקדמת ביותר, הקיימת נכון לאותו זמן למכשירים מאותו דגם, והמחוייבים על פי הוראות היצרן. שירותי התחזוקה ינתנו בימים א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 19:00, למעט ובשבתות. בחגים הספק יעמיד מוקד טלפוני מאויש לקבלת קריאות שירות במשך שעות העבודה המעבדה של זמן תגובה לקריאת שירות יהיה עד 4 שעות עבודה מקבלת הקריאה במוקד השירות של הספק. קריאות השירות שיתקבלו עד שעה 15:00 יענו באותו יום שירותי תחזוקה שאינם דחופים יינתנו בסיכום עם מעבדה ובשעות ובפרק זמן סביר בכדי למנוע ככל הניתן, פגיעה בפעילותה השוטפת של מעבדת המגה-לאב הספק יעבוד באופן רציף עד לתיקון כל תקלה, בכל מקרה כל תקלה תתוקן תוך שני ימי עסקים מקריאת השרות הספק מתחייב להחזיק בכל תקופת ההסכם צוות עובדי שירות ותחזוקה הבקיאים בתחזוקת המכשירים מהדגם נשוא ההסכם, על כל רכיביהם, ובעלי הכישורים הנדרשים לצורך מילוי התחייבויות הספק על-פי הסכם זה הספק מתחייב כי זמן ההפעלה התקין TIME UP של כל מאבחן מיום התקנת המכשירים וכל עוד מכבי מבצעת בדיקות במכשירים אלו, לא יפחת מ- 98% משעות העבודה הרגילות במעבדה, בחישוב מצטבר שנתי. היה ותהא ירידה מ- 98% ו/או יהיה צורך בהחלפת/ הוספת מכשירים נוספים בתקופה הראשונה, הספק יבצע זאת ללא עלות נוספת. 8. זכויות קנין רוחני הספק מצהיר כי הוא בעל הזכויות לשיווק ו/או הפצת המוצרים וכי אין כל מניעה חוקית או אחרת המונעת ממנו לספק בכל דרך את המוצרים למכבי וכי אין באספקת המוצרים משום הפרת פטנט ו/או פגיעה כלשהי בזכויות של חברה ו/או גוף לרבות אדם אחר כלשהו. היה ותתבע מכבי על-ידי גורם כלשהו בגין הפרת זכויות וטענות של צד שלישי במוצרים, מתחייב הספק לשפות לאלתר את מכבי בגין כל הוצאה שתיגרם לחברה כתוצאה מתביעה שכזו.

19 מועסקי הספק הספק מצהיר בזה, כי כל האנשים שיועסקו על ידו לצורך אספקת המוצרים למכבי ייחשבו לכל צורך כעובדיו או שלוחיו ולא יחשבו כעובדיה או שלוחיה של מכבי, במישרין או בעקיפין, ויועסקו על ידו באופן בלעדי, על חשבונו הוא בלבד, ועליו תחול האחריות לגבי תביעותיהם הנובעות מיחסיו עימם. הספק יהא אחראי כלפי עובדיו, שליחיו וכל מי שפועל מטעמו בגין מוות, נזק גופני, או נזק לרכוש שייגרם להם, בין במישרין ובין בעקיפין, כתוצאה מתאונה או מנזק שאירע בעת אספקת המוצרים ו/או מתן שרות למכבי. הספק מתחייב לפצות ו/או לשפות את מכבי, בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, אם יקבע על ידי רשות מוסמכת, כי המצב המשפטי ו/או העובדתי שונים מהמוצהר בהוראות פרק זה. אנשי קשר מכבי ממנה בזאת את להיות איש הקשר הישיר עם הספק. הספק ממנה בזאת את להיות איש הקשר הישיר עם מכבי. שם: טלפון: סלולרי: : הסבת הסכם הספק איננו רשאי למסור, או להעביר לאחר, את זכויותיו על פי ההסכם, או את החובות הנובעות ממנו, אלא בכפוף לאישור מראש ובכתב של מכבי. 12. אחריות וביטוח מבלי לגרוע מאחריות ומהתחייבות הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, ממועד תחילת הסכם זה או ממועד תחילת מתן השירותים, לפי המוקדם, מתחייב הספק לערוך ולקיים על חשבונו בחברת ביטוח מורשית כחוק לעריכת ביטוחים בישראל, את הביטוחים המפורטים ב"אישור עריכת ביטוחים" המסומן כנספח להסכם זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו )להלן: "ביטוחי הספק" ו/או "הביטוחים"(, וזאת למשך כל תקופת ההתקשרות על-פי ההסכם, לרבות כל הארכה שלו, ולעניין ביטוח חבות מוצר וביטוח אחריות מקצועית למשך כל תקופה נוספת לאחר תום תקופת ההתקשרות ועד לתום תקופת ההתיישנות, אך לא פחות מ- 3 )שלוש( שנים מתום תקופת ההתקשרות מובהר, כי סכומי הביטוח הנקובים בנספח הינם בש"ח, וניתן להמירם לסכומים בדולר ארה"ב, בתנאי שלא יפחתו מהערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום עריכת ההסכם הספק מתחייב למלא אחר כל תנאי הביטוחים הנזכרים בנספח זה, והוא מתחייב, בין היתר, לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, לדאוג ולוודא כי פוליסות ביטוחי הספק תחודשנה מעת לעת, לפי הצורך, ותהיינה בתוקף במשך כל תקופת

20 .12.4 ההתקשרות על פי ההסכם, לא לעשות כל מעשה שיש בו כדי לצמצם ו/או להפקיע את תוקף הביטוחים. יודגש, כי הספק יישא בכל מקרה בסכומי ההשתתפויות העצמיות הנקובים בביטוחי הספק. הינו ללא צורך בכל דרישה מצד מכבי, מתחייב הספק להמציא למכבי, לא יאוחר מיום אחד לפני מועד חתימת הסכם זה, אישור בדבר עריכת ביטוחי הספק כאמור לעיל בהתאם לנוסח "אישור עריכת ביטוחים", כשהוא חתום כדין על ידי המבטח. הספק מצהיר, כי ידוע לו, כי המצאת אישור עריכת הביטוחים כשהוא חתום כדין על ידי המבטח תנאי מתלה ומקדמי להתחלת מתן השירותים על ידו, ואולם אי המצאתו לא תגרע מהתחייבויותיו של הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין בהקשר זה מובהר, כי אין בעריכת הביטוחים הנ"ל על-ידי הספק כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת הביטוחים כדי לשחרר את הספק מחובתו לשפות ו/או לפצות את מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שהספק אחראי לו על- פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין ככל שתקופת ביטוחי הספק תסתיים לפני תום תקופת ההתקשרות לפי הסכם זה, מתחייב הספק להפקיד בידי מכבי אישור עריכת ביטוחים כאמור בסעיף 15.3 לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופת ביטוח נוספת ולמשך כל תקופת ההתקשרות על-פי ההסכם. מובהר, כי היה וסכומי הביטוח הינם בדולרים, על הספק להתאימם לערך הנקוב בש"ח בהתאם לשער הידוע ביום חידוש עריכת הביטוח מובהר, כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחים על-ידי הספק כנדרש בסעיפים 15.3 ו/או 15.5 לעיל תחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ותזכה את מכבי, בין היתר, בעיכוב כל תשלום המגיע לזוכה לפי הסכם זה. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל זכות העומדת למכבי לפי חוק החוזים )תרופות(, התשל"א מכבי תהא רשאית, אך לא חייבת, לבדוק את אישור עריכת הביטוחים שיומצא על-ידי הספק כאמור לעיל, והספק מתחייב לבצע כל שינוי ו/או תיקון ו/או התאמה ו/או הרחבה שיידרשו על מנת להתאים את הביטוחים נשוא האישור להתחייבויותיו על-פי סעיף 15 זה. הספק מצהיר ומתחייב, כי זכויות מכבי לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל אינן מטילות על מכבי ו/או מי מטעמה כל חובה ו/או כל אחריות לגבי הביטוחים נשוא אישור עריכת הביטוחים, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הספק על-פי הסכם זה ו/או על-פי כל דין, וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדקו אישורי עריכת הביטוחים ובין אם לאו ביטוחי הספק יכללו תנאי מפורש, על פיו הינם קודמים לכל ביטוח אשר נערך על-ידי מכבי, וכי המבטח מוותר על כל דרישה או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי. כמו כן, יתחייב המבטח שהפוליסות לא תצומצמנה ולא תבוטלנה, אלא אם תימסר הודעה בכתב בדואר רשום לידי מכבי לפחות 30 )שלושים( יום מראש ביטוחי הספק יכללו סעיף, לפיו אי קיום בתום לב החובות המוטלות על הספק, לרבות אי מתן הודעה ו/או אי הגשת תביעה ו/או הפרה של תנאי מתנאי הפוליסות, לא יפגעו בזכויותיה של מכבי לקבלת שיפוי.

21 מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מצהיר הספק, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מכבי ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שארע לרכושו ו/או הנובע מנזק לרכושו, והוא פוטר את מכבי ו/או מי מטעמה מכל אחריות לנזק כאמור. פטור זה לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בכוונת זדון. הספק מתחייב, כי ככל שערך ביטוח רכוש )לרבות נזק תוצאתי(, תכלולנה הפוליסות ויתור על זכויות שיבוב כלפי מכבי ומי מטעמה )אך למעט כלפי מי שגרם נזק בכוונת זדון(, והספק מתחייב לפעול למיצוי זכויותיו על-פי הפוליסות הספק מתחייב, כי בהתקשרותו עם קבלני משנה במסגרת ו/או בקשר עם מתן השירותים נשוא חוזה זה, הוא יהא אחראי לכלול בהסכמי ההתקשרות סעיף לפיו קבלני המשנה יתחייבו לערוך ולקיים את הביטוחים המפורטים בסעיף 15 זה, על כל תנאיהם, וזאת למשך כל תקופת התקשרותם עם הספק או לתקופה מאוחרת יותר על-פי המוגדר בסעיף 15 זה. לחלופין, רשאי הספק לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח בביטוחים אשר התחייב לערוך כמפורט לעיל מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, למעט ביטוח אחריות מקצועית, לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כביט הרלוונטי למועד עריכת הביטוח או כל נוסח אחר שיחליף אותם..13 התחייבויות מכבי מכבי מתחייבת לנקוט בכל הפעולות הסבירות לשם שימוש יעיל וחסכוני במאבחן. את להפעיל המאבחן ולעשות שימוש בחומרים בהתאם להוראות מכבי מתחייבת היצרן והדרכת הספק מכבי תמנה מטעמה צוות לבירור עניינים הנוגעים להסכם זה. הצדדים רשאים לצרף לדיונים נציגים נוספים לפי עניין הדיון ומהותו. צוות זה ידון עם נציגי הספק בכל אחד מהמקרים הבאים: דיווח של הספק על שימוש במאבחן שלא עפ"י הנחיות היצרן סטיות מהותיות בין צריכת החומרים ומספר הבדיקות המדווחות )-+ 10%(. במידה והצוות יסכים כי קיימת סטייה מהותית הגבוהה מ- 10% בצריכת החומרים כתוצאה משימוש לא נאות של מכבי, תשלם מכבי לספק את מחירי הריאגנטים בגין הסטייה עניינים מהותיים אחרים הנוגעים להסכם ולתנאיו. פרסום, שמירת סודיות ואבטחת מידע הספק מתחייב לשמור בסוד, ולא להעביר, למסור ו/או להביא לידיעת כל אדם, כל ידיעה בקשר עם ביצוע ההסכם או השירות או ידיעה שהגיעה אליו בתוקף או במהלך או אגב ביצוע ההסכם או מתן השירות, תוך תקופת ההתקשרות, לפני תחילתה או לאחר סיומה הספק מצהיר, כי ידוע לו שהפרת ההתחייבות האמורה מהווה עבירה לפי סעיף 118 לחוק העונשין, התשל"ז

22 .14.3 כל פרסום בקשר להסכם זה ו/או שימוש בשמה של מכבי, לרבות בסימני המסחר שלה, כפופים לקבלת אישורה מראש ובכתב של מכבי. דרישות לסודיות:.15.1 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן: לשמור על סודיות מוחלטת ביחס לכל המידע שנכלל במסמכי ההסכם וכן ביחס לכל מידע על ושל מכבי, עובדיה, מבוטחיה, שיטות עבודתה, נתוניה הכספיים, מידע על ספקיה, מידע רפואי, מידע ניהולי, מידע עסקי, מידע פיננסי וכיו"ב נתונים, אשר יגיעו לידיעתו במסגרת ביצוע התחייבויות הספק על-פי האמור במסמכי הסכם זה )להלן: "המידע"(. למנוע כל פרסום ו/או גילוי של המידע בכל דרך שהיא ובכל זמן שהוא, אלא אם קיבל אישור ספציפי, לכל נושא בנפרד, בכתב, מאת מכבי ובהתאם לאישור שניתן. לעשות את כל הסידורים הדרושים לשמירת המידע, להגביל את הגישה למידע אך ורק לעובדי הספק המורשים לכך, ולדאוג לכך שכל עובדי הספק, נותני שירותים והמועסקים על ידו ומטעמו לצורך ביצוע התחייבויותיו על-פי ההסכם יחתמו על כתב התחייבות אישי לשמירת סודיות כלפי הספק )בכל עת(, בנוסח המחייב אותם לעמוד בהתחייבויות הספק לשמירת סודיות המפורטות בהסכם זה, וכן כלפי מכבי )בהתאם לדרישה מפורשת ולנוסח שיומצא על-ידי מכבי(. מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי הספק יהא אחראי כלפי מכבי למילוי האמור על-ידי עובדיו ו/או הפועלים מטעמו או עבורו. חובת שמירת הסודיות המפורטת לעיל לא תחול על: מידע שהיה בידי הספק ו/או בידי עובדיו ו/או נותני השירות מטעמו טרם ההתקשרות בהסכם זה שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שנתקבל מצד ג' באופן עצמאי שלא עקב הפרת התחייבות לשמירת סודיות; מידע שהוא או הפך נחלת הכלל שלא בגין הפרת התחייבות לסודיות של הספק מידע שחובה לגלותו על-פי דין או על-פי צו מרשות שיפוטית מוסמכת, ובלבד שהספק הודיע למכבי ללא דיחוי אודות צו כאמור, ואפשר לה להתגונן מפניו. כי ידוע לו והוא מסכים שכל המידע הוא בבעלותה הבלעדית של מכבי, וכי הספק לא יהא רשאי לעשות בו כל שימוש שאינו לצורך ביצוע ההסכם. כי ידוע לו שייתכן והוא ייחשף גם למידע רגיש ביותר, לרבות מידע אשר קיימת לגביו התחייבות מפורשת או משתמעת של מכבי כלפי צדדים שלישיים לשמור עליו בסודיות, ואשר גילויו לאחרים או שימוש בו שלא לצורך ביצוע ההסכם עלול לגרום למכבי נזקים והפסדים ולהפרת התחייבות לשמירת המידע בסודיות, וכי הספק מודע לכך שהמידע הינו חלק מנכסיה של מכבי. כי ידועות לו הוראות הדין הקובעות את חובת שמירת הסודיות, והוא מודע לסנקציות האזרחיות והפליליות )בנוסף לצעדים בגין הפרת.15

23 ההסכם( להן הוא צפוי אם הוא או מי מעובדיו מי מטעמו יפר הוראות אלו, לרבות )אך לא רק( הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א ותקנותיו, חוק זכויות החולה, התשנ"ו- 1996, וכל דין רלבנטי נוסף. דרישות אבטחת מידע:.16.1 הספק מצהיר ומתחייב כדלקמן: לספק מכשיר המאפשר לממש את מענהו למפרט אבטחת המידע וכפי שיעודכנו מעת לעת בהתאם לדרישות רגולטוריות הרלוונטיות לנושא המכרז. כחלק משלב ההטמעה, מכבי תהא רשאית לבצע מבדק סיכוני אבטחת מידע כולל )אך לא מוגבל ל( בחינת סיכוני אבטחת מידע ביישום, ברשת, ומבדק חדירה ממשקים פנימיים וחיצוניים. הזוכה מתחייב לטפל בסיכוני האבטחה המטרפדים עמידת מכבי בדרישות חוק, תקן ורגולציה. כי נקט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח שהמכשיר בעת התקנתו במכבי יהיה נקי מקוד זדוני. עדכוני תוכנה שיבוצעו על ידו כוללים תוכנה אותנטית של היצרן. תהליך העדכון המבוצע על ידו, מאושר ע"י היצרן ומבטיח )ככל הניתן( שלא יחדור קוד זדוני במהלך העדכון. לשדרג את מערכת ההפעלה ע"פ הוראות יצרן המכשיר ככל שהדבר יידרש במהלך תקופת ההסכם. לספק את כל המידע הנחוץ למכבי במידה וה- FDA יודיע כי קיים סיכון CYBER בתפעול בגרסת המכשיר שתרכש ע"י מכבי במסגרת הסכם זה. סעיף זה, על כל סעיפי המשנה לו, הינו סעיף עיקרי בהסכם, אשר הפרתו מהווה הפרה יסודית של ההסכם..16 שונות הספק מצהיר כי נשוא ההסכם רשום בפנקס אמ"ר וכי הוא מתחייב לקיום הרישום משך כל תקופת ההסכם ותקופות ההארכה באם יהיו, ולאורך כל תקופת השימוש בציוד באם נדרשת אבלואציה, חובה שלציוד אישור אמ"ר בתוקף או שהוא מותר לשיווק במדינה מוכרת ושהוגשה בקשה לאישור אמ"ר עבורו הצדדים להסכם מסכימים בזה, כי למכבי, ולה בלבד, תהיה זכות לקזז כל חיוב כספי שהספק עשוי להיות חב לה מתוך העסקה נשוא ההסכם או מעסקה אחרת, מכל סכום שיגיע לספק ממכבי באחריות הספק להדריך את כל עובדיו לגבי הסיכונים הייחודיים במסגרת מתן השירותים על ידם לפני תחילת מתן השרות על ידם ומעת לעת במהלך עבודתם..17

24 הספק מצהיר בזה, כי הוא מסכים לכך שההרשאה שניתנה לו על ידי מכבי לספק את השרות אינה בלעדית הספק מתחייב, כי במידה ויפסיק לייצג את היצרן או במידה והייצוג ישלל ממנו, מכל סיבה שהיא, יודיע הספק למכבי מיד כשיוודע לו על כך. במקרה זה, תהא מכבי רשאית להפסיק את ההתקשרות עם הספק, והספק מתחייב לשתף פעולה עם הספק החדש איתו תתקשר מכבי ולמסור לו את כל המידע הטכני הדרוש לכל התאגידים/חברות בקבוצת מכבי, לרבות, אך לא רק: אסותא מרכזיים רפואיים בע"מ, בית בלב בע"מ, מכבידנט בע"מ, עמותת קרן מכבי ומכבי טבעי, מכבי-קאר בע"מ, מכבי אחזקות בע"מ, אגודת מכבי מגן, מכבי יזמות וכד' תהא שמורה הזכות לרכוש את המוצרים מהספק על פי המחירים, ושאר תנאי ההסכם הקבועים בהסכם זה. לדרישת מכבי הספק יתחבר לשירותי,B2B תוך חודש מהודעת מכבי על רצונה בכך ולכל המסרים שמכבי תחליט להפעיל, זאת מול החברה אשר עובדת עם מכבי ובמימון הספק לדרישת מכבי, הספק יערך תוך שלושה חודשים לעבודה במתכונת חשבונית מרכזת, בליווי קובץ ממוחשב, במבנה שתגדיר מכבי. של.17.9 הספק מתחייב, כי השירותים ו/או המוצרים המוצעים על ידו לא נרכשו, במישרין או בעקיפין, ממדינות שהסחר עמן אסור על-פי חוק )איראן לבנון וסוריה(. כמו כן, מתחייב הספק להצהיר אם המוצרים / שירותים מיובאים ממדינות להן אין קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל הצדדים מצהירים בזאת, כי הסכם זה ממצה את כל הנושאים, ההתחייבויות והסכומים שהיו פתוחים בין מכבי לבין הספק, עובר למועד חתימת ההסכם, וכי לא תהיה להם כל טענה או דרישה לתשלום נוסף בגין התקופה הקודמת להסכם זה. מוסכם כי היתרה של מכבי בספרי החברה עבור שירותים וטובין שסופקו על ידה למכבי במישרין ובעקיפין עד תאריך עומדת על

25 הספק מצהיר כי הוא עומד בכל החוקים, התקנות והנחיותיהן של הרשויות הרלוונטיות בתחומי איכות הסביבה החלים עליו. כמו כן, לא עומדים כנגד הספק תביעות או תלונות כלשהן בנושאי איכות הסביבה. כתובות הצדדים הן כמפורט להלן. כל הודעה בקשר להסכם זה שתשלח בדואר רשום על ידי צד למשנהו על פי הכתובת כמפורט לעיל, תחשב כאילו התקבלה על ידי הצד אליו נשלחה תוך 3 ימים מיום המשלוח, ובמקרה בו נמסרה ביד - בעת המסירה בפועל הספק מכבי שירותי בריאות רח' המרד 27 תל אביב, רח' כתובות הדואר האלקטרוני של הצדדים: מכבי: הספק: ולראיה באו הצדדים על החתום : מכבי שרותי בריאות הספק שם מלא של החותם: חותמת:

26 נספח א' עלות בדיקה מדווחת תקופה = 1 עלות בדיקה מדווחת תקופה = 2 רשימת הריאגנטים שיסופקו ללא עלות : מק"ט יצרן שם פריט יח' באריזה מחיר מטבע מחיר תנאי אחסון מיוחדים

27 נספח ב - אישור עריכת ביטוחי הספק תאריך: לכבוד מכבי שירותי בריאות ו/או חברות בנות ו/או חברות קשורות ו/ו תאגידים שלובים )להלן ביחד ולחוד: "מכבי"( הנדון: אישור עריכת ביטוחים הננו מאשרים בזאת כי ערכנו את הביטוחים המפורטים להלן על שם )להלן: "הספק"( לרבות בקשר עם מתן שירותי וכן כל השירותים הנלווים בקשר עם בהסכם שנערך ביניכם לבין הספק )להלן בהתאמה: "השירותים" ו- "ההסכם"( וזאת לתקופה המתחילה ביום ומסתיימת ביום )להלן: "תקופת הביטוח"(. ביטוח חבות מעבידים- ביטוח חבות הספק כלפי עובדיו המועסקים על ידו ומטעמו על פי פקודת הנזיקין )נוסח חדש( ו/או על פי חוק האחריות למוצרים פגומים, התש"ם , בגין מוות ו/או נזק גוף ו/או נזק נפשי לכל עובד כתוצאה מתאונה או מחלה תוך כדי ועקב ביצוע השירותים, בגבול אחריות של 6,000,000 לאירוע ובסה"כ 20,000,000 לתקופת הביטוח. הביטוח יורחב לשפות את מכבי עובדיה ומנהלי במקרה ויקבע כי נושאים בחובות מעביד כלפי מי מעובדי הספק. פוליסה מספר ביטוח אחריות כלפי צד שלישי - ביטוח חבות הספק על פי דין, בגין פגיעה ו/או אובדן ו/או נזק שייגרמו לגופו ו/או לרכושו של כל אדם ו/או גוף כלשהו, לרבות מכבי ו/או עובדיה ו/או מי שפועל מטעמה, בקשר עם ו/או במסגרת מתן השירותים על ידי הספק ו/או הפועלים מטעמו, בגבול אחריות של 6,000,000 לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה תורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. רכוש מכבי ו/או עובדיה ייחשבו כרכוש צד שלישי, ויבוטל כל חריג בגין רכוש מכבי באחריות או בפיקוח או בשליטת הספק. פוליסה מספר ביטוח חבות מוצר- כיסוי אחריותו של הספק עפ"י דין בגין נזק גוף ו/או רכוש, לרבות נזק גרר, בקשר עם ו/או עקב מוצר המיוצר, מטופל, משווק, מסופק ע"י הספק ו/או הבאים מטעמו )להלן:"המוצרים"( בגבול אחריות של לתביעה ובסה"כ לתקופת הביטוח. הפוליסה מורחבת לכסות גם נזק הנובע ישירות מעבודה שביצע המבוטח ואשר אינה "מוצר" כהגדרתו בפוליסה. הביטוח כאמור מורחב לשפות את מכבי.4

28 בשל אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או בשל אחריות אשר תוטל עליהם בקשר לנזקים שנגרמו בקשר עם ו/או עקב המוצרים, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח. בביטוח המפורט לעיל הפוליסה תהא בעלת תחולה רטרואקטיבית מיום תחילת פעילות הספק בקשר עם השירותים שבנדון, גם אם פעילות זאת החלה בטרם נחתם ההסכם, אך לא לפני. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסה תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. הגדרת המוצרים על פי הפוליסה מורחבת לכלול גם: הדרכה, תמיכה מקצועית, שירותי תחזוקה, ועדכוני תוכנה )לפי העניין. הביטוח מורחב לכלול כיסוי להשבת מוצרים ( recall ) בגבול אחריות של למקרה ולתקופת הבטוח. פוליסה מספר 5. ביטוח אחריות מקצועית- המבטח את חבות הספק בגין מעשה ו/או מחדל מקצועי ו/או הפרת חובה מקצועית ו/או טעות שמקורה ברשלנות, מחדל או השמטה של הספק ו/או עובדיו ו/או מנהליו וכל הפועלים מטעמו, אשר ארע תוך כדי ו/או עקב מתן השירותים ו/או במהלכם ו/או במסגרתם בגבול אחריות של לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח. הביטוח מורחב לשפות את מכבי בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי הספק ו/או מי מטעמו וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת, לפיו ייחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח אך למעט חבות מכבי כלפי הספק. הביטוח הניתן בסעיף זה חופשי מכל סייג ואו מגבלה בדבר: אובדן מסמכים, אבדן שימוש, איחור או עיכוב בביצוע השירותים )שהינם "מקרה ביטוח"(, פגיעה במוניטין וכן חריגה מסמכות ופגיעה בפרטיות שנעשו בתום לב. כן יורחב הביטוח לכסות את אחריותו של הספק בגין אי יושר עובדים. הננו מאשרים בזאת, כי אם ניתנו שירותים כלשהם על ידי הספק למכבי לפני חתימת ההסכם יחול הביטוח לפי הפוליסה הנ"ל למפרע ממועד תחילת מתן השירותים כאמור, אף אם חל מועד זה לפני מועד תחילת הפוליסה, אך לא לפני. במקרה שהביטוח בחברתנו יבוטל או לא יחודש מסיבה כלשהי, מוסכם כי בפוליסות תחול תקופת גילוי נזקים ותביעות מוארכת, למשך 6 חודשים נוספים מהמועד בו פג תוקף הביטוח בחברתנו וכל אירוע שיארע בתקופת הביטוח ושעליו תימסר הודעה במהלך תקופת הגילוי המוארכת, ייחשב לכל נושא ועניין כאירוע עליו נמסרה ההודעה במהלך תקופת הביטוח. פוליסה מספר ביטוח רכוש- ביטוח רכוש מסוג "אש מורחב" לביטוח מבנים, מתקנים ציוד ומלאי בבעלותו ו/או באחריותו של הספק ו/או שהובאו על ידו ו/או עבורו ו/או לשימושו בחצרי מכבי בערך כינון מלא כנגד הסיכונים המקובלים בביטוח "אש מורחב" לרבות במפורש פריצה, שוד ונזקי רעידת אדמה וכן בטוח אבדן תוצאתי. הביטוח כולל תנאי מפורש על פיו אנו מוותרים על זכות התחלוף כלפי מכבי ו/או מי מטעמה ובלבד שהויתור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון. פוליסה מספר.6 כללי הספק לבדו אחראי לתשלום הפרמיות וההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות הביטוח המפורטות לעיל..7

29 בביטוחים המפורטים לעיל מצוין במפורש כי ביטוחים אלו קודמים לכל ביטוח הנערך ע"י מכבי ו/או מי מטעמה וכי אנו מוותרים על כל דרישה ו/או טענה בדבר שיתוף ביטוחי מכבי ו/או מי מטעמה אנו מאשרים כי הביטוחים דלעיל לא יבוטלו ו/או ישונו לרעה מכל סיבה שהיא במשך כל תקופת הביטוח מבלי שניתנה למכבי הודעה על כך בדואר רשום 30 יום מראש. 10. מוסכם בזאת במפורש, כי נוסחי פוליסות הספק, )למעט בטוח אחריות מקצועית( לא יהיו נחותים מהנוסח הידוע כ"ביט" במהדורתו הרלוונטית למועד עריכת הביטוח או חידושו או כל נוסח אחר שיחליף אותם. בכפוף לתנאים ולהסתייגויות של הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו במפורש על ידי האמור לעיל. בכבוד רב חברה לביטוח בע"מ על ידי (שם החותם ותפקידו)

30 MDS 2 מסמך והסבר למילויו )במידה והספק בוחר לספק את המסמך( מצורף בקובץ נפרד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

- מכבי שירותי בריאות בקשה להצעת מחיר לשדרוג /החלפת מערכת FAX ארגונית )להלן-"הבקשה"( 1. כללי מכבי שירותי בריאות )להלן - "מכבי"( מעונינת לקבל הצעות שדרו

- מכבי שירותי בריאות בקשה להצעת מחיר לשדרוג /החלפת מערכת FAX ארגונית )להלן-הבקשה( 1. כללי מכבי שירותי בריאות )להלן - מכבי( מעונינת לקבל הצעות שדרו - מכבי שירותי בריאות בקשה להצעת מחיר לשדרוג /החלפת מערכת FAX ארגונית )להלן-"הבקשה"( 1. כללי מכבי שירותי בריאות )להלן - "מכבי"( מעונינת לקבל הצעות שדרוג / החלפת מערכת.1.1 FAX )להלן- "המוצרים והשרותים"(,

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעו

מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן הבקשה( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן מכבי( מעוניינת לקבל הצעו מחלקת רכש ציוד וחומרים בקשה להצעת מחיר לאספקת קרקעות מזון לבקטריולוגיה )להלן "הבקשה"( 1. כללי 1.1. מכבי שירותי בריאות )להלן "מכבי"( מעוניינת לקבל הצעות לאספקת מזון לבקטריולוגיה )להלן "המוצרים והשירותים"(,

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

1

1 איך לבנות שגרות ניהוליות? מה זה שגרות ניהוליות? פעולות המבוצעות ב קבועה, לצרכי ניהול משימות ואנשים. למה זה חשוב? ניהול עם שגרות קבועות ועקביות מאופיין בסדר, ארגון ושליטה. השגרות מאפשרות למנהל להיות בקיא

קרא עוד

Titre du document en police Sodexo

Titre du document  en police Sodexo BENEFITS AND REWARDS SERVICES כיצד משתמשים באתר: mysodexo.co.il יוני 2017 ה- תודה שבחרתם Sodexo Benefits & Rewards לקוחות יקרים, לפניכם מדריך קצר המסביר את אופן השימוש באתר שירות הלקוחות שלנו ישמח לעמוד

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

ניהול פלטים אפקטיבי

ניהול פלטים אפקטיבי ניהול פלטים אפקטיבי הדרך לצמצום עלויות, לשיפור השירות, להעלאת רמת אבטחת המידע ולשמירה על הסביבה באופטימיזציה נכונה של מערך הפלט המודפס אפשר וניתן להגיע להקטנת עלויות בין 03% ל 03% לעומת מצב הבסיס. ניתן

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx

Microsoft Word - Terms and conditions Israel.docx תקנון חברת פליפר מדיה בע"מ המפעיל "פליפר מדיה בע"מ" )להלן " : המפעיל" ( יתפעל משחק )כהגדרתו( השתתפות במשחק תזכה בפרסים בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן : כל משתתף בו מסכים לאמור בתקנון זה על כל חלקיו

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים

כללי הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים כללי 1. הסכם ותנאי שימוש בשירות ובתכנות Private Backup השימוש בשירות Private Backup וכן התקנת תוכנה זו והעדכונים הנעשים לה מעת לעת )להלן: "התכנה"(, הינם בהתאם ובכפוף להוראות ולתנאים המפורטים להלן. לחיצה

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד