רשומות ילקוט הפרסומים י ב בתשרי התשס ד באוקטובר 2003 עמוד חברים לועדה למתן היתרים לפי חוק שירות מינוי 66 הציבור (הגבלות לאחר פרישה) מינוי

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות ילקוט הפרסומים י ב בתשרי התשס ד באוקטובר 2003 עמוד חברים לועדה למתן היתרים לפי חוק שירות מינוי 66 הציבור (הגבלות לאחר פרישה) מינוי"

תמליל

1 רשומות ילקוט הפרסומים י ב בתשרי התשס ד באוקטובר 2003 עמוד חברים לועדה למתן היתרים לפי חוק שירות מינוי 66 הציבור (הגבלות לאחר פרישה) מינוי סגן הממונה על המרשם לפי חוק המקרקעין 66 בסמכויות רשם לפי החוק האמור הסמכה תיקון טעות בהסמכה בסמכויות רשם לפי החוק 66 האמור מינוי חבר מועצת השמאים לפי חוק שמאי מקרקעין בדבר פיזור המועצה הדתית הוד השרון הודעה 66 ומינוי ועדה ממתה למועצה בדבר חברי ועדת חקירה לפי חוק שירותי הוי עה 66 הדת היהודיים הארכת תוקף הסמכת אגודה לפי תקנות התעבורה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, חוק המים, הסמכה למניעת מפגעים, חוק שמירת הניקיון, חוק חיק זיהום הים ממקורות יבשתיים וחוק מניעת 67 הדרכים (שילוט) 67 אכרזה בדבר החלפת תקנים רשמיים עמוד מינוי ועדת בחירות למועצה המקומית אבן יהודה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקוח על הודעות 67 מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה) בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי ישראל החלטה בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה 69 הוראה בדבר סוגי טובין לפי פקודת המכס הודעה על מינוי ועדות ערר לארנונה (תל אביב-יפו) הודעות בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין 70 הודעות בדבר רכישת קרקעות לצררי ציבור 74 הודעות לפי חוק התכנון והבניה 85 הודעות לפי חוק הצהרות מוות 86 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ו 9 הודעות מאת הכונס הרשמי 102 הודעות מאת הציבור 104 דו ח חודשי של בנק ישראל

2 מינוי חבר מועצת השמאים לפי חוק שמאי מקרקעין, התשס א בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 (אץ 3 ) לחוק שמאי מקרקעין, התשס א ', אני ממנה את דניאל פלזנשטיין. ת ז , לחבר במועצת השמאים. תוקף המינוי לשלוש שנים. כ ו באלול התשס ג (23 בספטמבר 2003) (חמ 3-972) סייח התשם א, עמי 436. יוסף (טומי) לפיד שר המשפטים הודעה בדבר פיזור המועצה הדתית הוד השרון ומינוי ועדה ממונה למועצה לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל א-ז 197 אני מודיע בי בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 ב לחוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל א-ו 97 ו י, ולאחר שעיינתי בדין וחשבון של ועדת חקירה, ראיתי כי המועצה הדתית הוד השרון 2 אינה ממלאה עוד את התפקידים המוטלים עליה לפי כל דין, ולאחר שהזהרתי אותה, התייעצות דלהלן: החלטתי לפזר את המועצה ולמנות במקומה, לאחר עם ראש הרשות המקומית, ועדה ממונה בהרכב אבי בולשטיין, ת ז יושב ראש שלמה לינצר, ת ז חבר עופר אברהם, ת ז חבר מינוי חברים לועדה למתן היתרים לפי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ ט- 969 ו בתוקף סמכותי לפי סעיפים וו ו 2 ו לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ ט- 969 ו, אני ממנה י לחברי הועדה למתן היתרים, ברשימת שר הביטתון, את: סא ל ארנה דוד, ת ז 6 ו סא ל עמום גיורא, ת ז סא ל לירון ליבמן, ת ז מינוי חברי הועדה למתן היתרים מיום כ ד בכסלו 2 התשנ ט (13 בדצמבר 1998) - בטלה. כ ו באלול התשס ג (23 בספטמבר 2003) (חמ 3-180) יוסף (טומי) לפיד שר המשפטים ם ח התשכ ט, עמי 144. י פ התשנ ט, עמי מינוי סגן הממונה על המרשם לפי חוק המקרקעין, התשכ ט בתוקף סמכותי לפי סעיף 18 ו(א) לחוק המקרקעין, התשב ט- 969 ו', אני ממנה את אפרת דון יחיא", ת ז , כסגן הממונה על המרשם. כ ו באלול דתשס ג (23 בספטמבר 2003) יוסף (טומי) לפיד (חמ 3-295) שר המשפטים כ ז באלול התשס ג (24 בספטמבר 2003) אריאל שרון 4 ו ג ( ) ח מ 4 ו ג ( ראש הממשלה והשר לעניני דת.יה ס ח התשל א, עמי 130: התשנ ט, עמי 86. י י פ התשנ ח, עמי הודעה בדבר חברי ועדת חקירה לפי חוק שירותי הדת היהודיים [נוסח משולב], התשל א מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 0 וב(א) לחוק אני התשל א י. משולב], [נוסח היהודיים הדת שירותי ועדת חקירה לבחינת תפקודה של המועצה הדתית מיניתי וחבריה הם: בנימינה - חי אזולאי, ת ז , מנהל אגף פיקוח ובקרה אודי ראש יושב פרקליטות מחוז א; רטנר, ת ז , סגן בביר יהושע - חבר חיפה רינה הללי, ת ז , מרכזת בכירה פרט ותקן, מועצות דתיות - חברה ב ז באלול התשס ג (24 בספטמבר 2003) (חמ (3-2717, אריאל שרון. ראש הממשלה והשר לעגיני דתות י ס ח התשל א, עמי 130: התשנ ט, עמי 86. הסמבה בסמכויות רשם לפי חוק המקרקעין, התשכ ט- 969 ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 ו(ב) לחוק המקרקעין, התשב ט ' אני מסמיך את שמעון חסיד, ת ז , בסמכויות של רשם לאזור הפעולה של לשבת רישום המקרקעין בנתניה. כ ו באלול התשס ג (23 בספטמבר 2003) < ח מ ג ( יוסף (טומי) לפיד שר המשפטים תיקון טעות בהסמכה בסמכויות רשם לפי חוק המקרקעין, התשכ ט- 969 ו בהסמכה בסמכויות רשם של ארנה כהן, ת ז לפי סעיף 6 ומב) לחוק המקרקעין, התשכ ט- 1969, שפורסמה בילקוט הפרסומים 5220, התשס ג, עמי 3978, במקום בחולון צריך להיות ברחובות. כ ו באלול התשס ג (23 בספטמבר 2003) (חמ 3-295) יוסף (טומי) לפיד שר המשפטים ס ח התשכ ט, עמי ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

3 הארכת תוקף! הסמכת אגודה לפי תקנות התעבורה, התשכ א בתוקף סמכותי לפי תקנה 562 לתקנות התעבורה, 2 התשכ א י, אני מאריך את תוקפה של הסמכת אגודה עד יום כ ג בסיון התשס ד (12 ביוני 2004). כ ז באלול התשס ג (24 בספטמבר 2003) אביגדור שר ליברמן התחבורה המוסמכים עוד כל אלה, ומינוי ההסמכה תוקף בתפקידם במשרד לאיכות הסביבה. משמשים באלול התשס ג (21 בספטמבר 2003) כ ד יהודית נאות ג ו 4 ג ( ) ח מ ג ו 4 ג ( לאיכות הסביבה השרה אברזה בדבר החלפת תקנים רשמיים לפי חוק התקנים, התשי ג- 953 ו לחוק 8 (ה) סעיף לפי סמכותי בתוקף מכריז, אני התקנים, התשי ג- 953 ו, כי מכון התקנים הישראלי החליף, י - מזרנים ומגיני ראש את התקן הרשמי ת י 1548 באישורי, ביתיים ולמיתקנים לעגלות ולפעוטות, לתינוקות למיטות מאפריל 1997, במקומו יבוא: דומים, - מזרנים ומגיני ראש למיטות תינוקות תקן רשמי ת י 1548 ביתיים ולחפצים ופעוטות תינוקות לעגלות ופעוטות, מספטמבר דומים, בדבר בהודעה המפורטים במקומות יופקד התקן תקנים רשמיים, שפורסמה בילקוט הפרסומים 2223, הפקדת עמי ו 87 ו. התשל ו, באלול התשס ג (22 בספטמבר 2003) כ ה אהוד אולמדט ח מ 5 9 ג > < 5 9 ג שר התעשיה המסחר והתעסוקה התשי ג, עמי 30: התשל ט, עמי 34: התשנ ח, עמ ס ח 1.52 (חמ 3-83) ק ת התשכ א, עמי 1425: התשמ ט, עמי י פ התשס א, עמי 32. הסמכה ומינוי לפי פקודת בריאות העם, 1940, לפי חוק המים, התשי ט- 1959, לפי חוק למניעת מפגעים, התשכ א- 1961, לפי חוק שמירת הניקיון, התשמ ד- 984 ו, לפי תוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, התשמ ח- 1988, ולפי חוק הדרכים (שילוט), התשכ ו- 966 ו בתוקף סמבויותי לפי הסעיפים המפורטים בטור א להלן, של החיקוקים המפורטים בטור ב לצדם, אני מסמיכה וממנה, לפי הענין, את ניסים צרור, ת ז , ואת אהוד לצדם: טור א הסעיף גילווארג, ת ז , בסמכויות כמפורט בטור ג טור בי התיקוק טור ג הסמכויות מינוי ועדת בחירות למועצה המקומית אבן יהודה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ ה בהתאם לסמכותי לפי סעיף 24 (ד) לחוק הרשויות המקומיות (בתירות), התשכ ה ' אני ממנה בזה את הרשומים מטה לחברי ועדת הבחירות במועצה המקומית אבן יהודה: דני בן ארי - יושב ראש פואד עו ד יצחק ישראל גבי חיון אבינועם רמי מלכה גדי כהן נחמיה יעקב ריעני נוסל בכר גולן כרמלי אייזנמן י א באלול התשס ג (8 בספטמבר 2003) (חמ ) 7 (ב) 2 ו(א) 5 (א) בריאות העם, פקודת - הפקודה) 1940' (להלן הפקודה המים (מניעת תקנות מים) (ריסוס זיהום מקורות בקרבת 2 התשנ א מים), למניעת מפגעים, חוק ג התשכ א שמירת הניקיון, חוק התשמ ד- 984 ו" מניעת זיהום הים חוק ממקורות יבשתיים, 5 התשמ ח- 988 ו חוק הדרכים (שילוט), 6 התשכ ו- 966 ו מפקח איכות על ממונה חלקים לענין הסביבה למעט לפקודה, ו ו ה סעיפים 53 (י) ו (טו) הצגת ממפעיל לדרוש פנקס ריסוס מפקח מפקח הרשות לענין הסמכויות 8 בסעיפים המפורטות שלט בענין לחוק ו 9 או היתר בלא שהותקן תנאי שבהיתר שהופר י סייח התשכ ה, עמ 248. אברהם פורז שר הפנים עייר 1940, תום ו, עמי 191: סייח התשנ א, עמי 98. ק ת התשנ א, עמי 776. סייח התשכ א, עמי 58: התשנ ז, עמי 136. סייח התשמ ד, עמי 142: התשנ ב, עמי 22. ם ח התשמ ח, עמי 18 ו. סייח התשכ ו, עמי 6. הודעה על אמצעים חופשיים לפי צו הפיקות על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל ה- 974 ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 מב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל ה- ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

4 4-5.xMS Internet Explorer Administration Kit v 1974', אני מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן נתתי רישיון כללי ) ולפיכך v הם אמצעיים 4-5IEAKשל חופשיים:חברתמיקרוסופט) x.. Platform MS Microsoft TV של חברת מיקרוסופט..17 (SE6282AD3R7) C350 של חברת מוטורולה. ו. MS Money של חברת מיקרוסופט. של GPRS & GSM Tri-Band Date Module8. MS Money של חברת מיקרוסופט. מוטורולה. חברת MS Office של חברת מיקרוסופט..Emblaze Systems של חברת EMplatform.3 MS Outlook של חברת מיקרוסופט. של חברת סמסונג SGH- MS Outlook של חברת מיקרוסופט. Com.53 XJACK lla/b/g Wireless PC Card with MS Outlook של חברת מיקרוסופט..Com של תברת 3 A n t e n n a מיקרוםופטx. של חברת..244.Bsafe M של חברת S Bsafe/iSeries Global Outlook secutity Express MS Outlook Express 4.X של חברת מיקרוסופט. סימנסi של חברת. 3 5 M C MS Outlook Express של תברת מיקרוסופט. i סימנסTerminal של חברת. 3 5 M C MS Outlook Express של חברת מיקרוםופט. 9. של חברת סימנםi MS Outlook Express של חברת מיקרוסופט. 10. Terminal TC35i של חברת סימנם T C.29 Express MS Outlook של חברת מיקרוסופט. ג באלול התשס ג (31 באוגוסט 2003) 30. Wallet MS של חברת מיקרוסופט. (חמ ).31 Client MS WebTV של חברת מיקרוםופט. עמוס ירון הכללי של משרד הביטחון המנהל Viewer MS WebTV של חברת מיקרוסופט..32 ק ת התשל ה, עמי 45: התשנ ח, עמ י 2000 Advanced של 33. חברתServer MS Windows מיקרוסופט חברתProfessional של MS Windows הודעה על אמצעים חופשיים מיקרוסופט. לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי מיקרוסופטServer של חברת התשל ה הצפנה), MS Windows MS Windows של חברת מיקרוסופט. על הפיקוח סעיף 3 ב(ב) לצו סמכותי לפי בתוקף MS Windows של חברת מיקרוסופט. מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל ה- 1974', אני מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן מיקרוסופטx. של חברת..3» 2 M אמצעים חופשיים: S ולפיכך הם Windows רישיון כללי CE נתתי מיקרוסופטx. של חברת M S Windows CE MS Access 2000 של וזברת מיקרוסופט. 1. חברת 2.x MS Windows CE Platform Builder של מיקרוסופט..40 MS Access 97 של חברת מיקרוס 1 פט. 2. (MS-DUN) MS Dial Up Networking של חברת.3 חברת 3.x MS Windows CE Platform Builder של מיקרוסופט. מיקרוסופט. MS Excel 2000 של חברת מיקרוסופט. 4. של MS Windows for Smart Cards Toolkit vl תברת מיקרוסופט. MS Excel 97 של חברת מיקרוםופט. 5. MS Windows for Smart Cards Toolkit של vl.l.43 MS Exchange Server 2000 של חברת מיקרוסופט X. מיקרוסופט 7. חברת מיקרוסופט. של חברת. 4 M S חברח של MS Windows for Smart Cards vl Service Pack I or later5.5 MS Ex מיקרוסופט. MS Windows for Smart Cards vl.l של חברת מיקרוסופט. של חברת מיקרוסופט. MS FrontPage 2000 של חברת מיקרוסופט ו. MS FrontPage של חברת מיקרוסופט..46 ME MS Windows של חברת מיקרוסופט. של חברת מיקרוסופט. x MS Internet Explor 4.0 Service Pack 6a (for NT4MS.47 Windows NT Workstation) Server and של חברת מיקרוסופט. של חברת מיקרוסופט. x MS Internet Explor 4.0 Service Packs 3-5 (for 3 ו. Windows MS Internet NT Explorer 5.0 שלMS חברת מיקרוסופט. NT4. Workstation) Server and של חברת מיקרוסופט, 14. MS Internet Explorer 5.01 של חברת מיקרוסופט. חברת של MS Windows NT Server MS Internet Explorer 5.5 של חברת מיקרוסופט. מיקרוסופט. ק ת התשל ה, עמי 45: התשנ ח, עמי ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

5 של חברת Small Business Edition MS Windows NT Terminal Services MS Office Edition מיקרוסופט. Server) (Client and של חברת מיקרוסופט. של. Edition2003 Student and Teacher 51. MS Windows NT Workstation MS Office של חברת 1 מיקרוסופט. חברת מיקרוסופט. חברת של. Edition2003 Basic 52. Office MS Word 2000 של MS חברת מיקרוסופט. 11 מיקרוסופט. 53. MS Word של תברת מיקרוסופט. חברת של U P S 1 2. R של o a d n e t Transportation High Encryption Pack2000. Suite.Logistics Technologies Inc. מיקרוסופט. תברת י ט באלול התשס ג (6 ו בספטמבר 2003) של ) ח מ י ג (. Edition2003 Standard עמום ירון תברת מיקרוסופט. הכללי של משרד הביטחון המנהל של. Edition2003 Enterprise חברת מיקרוםופט. בדבר שיעור חלקו של מינהל מקרקעי החלטה בעליית ערך הקרקע בעת העברת ישראל חבירה זבות לפי חוק מינהל מקרקעי ישראל, התש ך- 960 ו לסעיף 5 ו(א) ו (ג) שבפרק ג להחלטת מועצת בהתאם מקרקעי ישראל (שמספרה 534) בדבר שיעור חלקו של מינהל זכות העברת בעליית ערך הקרקע בעת ישראל מקרקעי - מיום כ ת בםיון התשנ ב (29 ביוני 1992) (להלן חכירה ההחלטה), אני קובע ומודיע כדלקמן: החל להחלטה, הראשונה בתוספת היסודי המחיר (ו) יהיה 2003) באוקטובר התשס ד (1 בתשרי ה ביום התקופה האמור בסעיף ו של הודעתי' לגבי בשיעור ביום א בתמוז התשם ג (ו ביולי 2003): שהחלה הסכום הנקוב בסעיף 15(«של פרק ג בהחלטה יהיה, (2) 200J) באוקטובר התשס ד (ו בתשרי התל ביום ה 462,000 שקלים תדשים. כ ה באלול התשס ג (22 בספטמבר 2003) יעקב אפיתי 9 י י ג ( < ח מ 9 י י ג ( מנהל מינהל מקרקעי ישראל י פ התשנ ג, עמי 19. י פ התשס ג, עמי בדבר סוגי טובין הוראה לפי פקודת המכס סמכותי לפי סעיף 90 מב) לפקודת המכס. אני, בתוקף, מורה לאמור: טובין מסוג טבק ומוצריו שייתפסו, יראו אותם לא נתפסו או בעל התפוס, שמידו אם האדם כמוחרמים הודעה בכתב, בתוך שבעה ימים מיום התפיסה, כי ימסור הוא תובע את התפוס. כיה באלול התשס ג (22 בספטמבר ג 200 ) איתן רוב ג ג ג ( " ) ח מ ג ג ג ( מנהל המכס ומע מ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש ג, עמי 39: ם ח התשס ג, עמי ג 43. של תברת. Edition2003 Web מיקרוסופט. 58. Passport MS של תברת מיקרוסופט..59 Server MS Windows.NET של תברת מיקרוסופט. חברת של MS Windows XP Home.60 Edition מיקרוםופט. חברת של MS Windows XP.61 Professional מיקרוסופט. חברת MS של Windows.NET.62 Server Advanced מיקרוסופט. י ז באלול התשס ג ( 4 ו בספטמבר 2005) עמוס ירון י ג ( ) ח מ י ג ( המנהל הכללי של משרד הביטחון הודעה על אמצעים חוטשיים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל ה בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 ב(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (עיסוק באמצעי הצפנה), התשל ה- 1974', אני מודיע כי לגבי אמצעי ההצפנה המפורטים להלן רישיון כללי ולפיכך הם אמצעים חופשיים: נתתי MS FrontPage 2003 של חברת מיקרוסופט. 1. MS Word 2003 של תברת מיקרוםופט. י. MS Access 2003 של חברת מיקרוסופט. 3. MS Excel 2003 של חברת מיקרוםופט. 4. MS Outlook 2003 של חברת מיקרוסופט. 5. MS PowerPoint 2003 של חברת מיקרוסופט. 6. של חברת. Edition2003 Professional מיקרוסופט. תברת של. Edition2003 Standard מיקרוסופט. ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד, ו, 8 69

6 לפקודת בתוקף הודעה לפי סעיפים 5 ו ד הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 943 ו ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו 90 ו לחוק התכנון והבניה, התשב ה ', ובהתאם לתבנית נת/ 20/401 /א, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4550, התשנ ז, עמי 4740, ובהתאם לתכנית נת/ 7/400, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, התשמ ב, עמי 2707 (להלן - התכניות), מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו, 2 הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין או למשך שנים או כל עוד היא עשויה לשמש לצרכי ציבור, וכי הועדה סבורה כי אינה חייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת האמורה הקרקע האמורה. כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע ורוצה לקבל פיצויים על כך, בין מכוח זכות ובין מכוח נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופתתים, נדרש לשלוח לועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע והישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף: ואם נתבעי.ם פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות התומבית בטענה כי ייגרם סבל. כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכענת לקנית מיד תזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דהוף לצרכי שכל בה. הפקעה הפקעה ציבור שלמענם עומדים לרכשה. והועדה מו: ה כזד אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה גוש תוספת חלקי חלקות תלק ממגרש (בתב ע) רצועת קרקע בשטח של כ 2,300 מ ר, הצבועה בתבנית מס 117 בצבע ירוק: הייעוד: גינון לצד הדרך. חלקי חלקות חלק ממגרש (בתב ע) רצועת קרקע בשטח של כ 9,200 מ ר, הצבועה בתכנית מס 117 בצבע אדום: הייעוד: דרך. ס ת התשכ ה, עמי 307. עייר 1943, תוס 1, עמי 32. הודעה על מינוי ועדות ערד לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה התשל ו- 976 ו כללית), לחוק 5 לסעיף בהתאם כי הודעה, בזאת נמסרת כללית), ארנונה קביעת על (ערר המקומיות הרשויות תל אביב-יפו עיריית מועצת מינתה התשל ו- 976 ו', המפורטים להלן, ועדות ערר לענין החוק האמור בתאריכים כלהלן: - ביום ח בסיון התשס ב (19 במאי 2002) את (1) - יושב ראש דוד גילת עו ד - תבר רו ח חיים אורן - חבר עו ד אורה תמיר - ביום ה באב התשס ג (3 באוגוסט 2003) את (2) - יושב ראש ישי אייזיק עו ד - חבר בני קליפי עו ד - חבר רו ח אילן גולדשטיין באלול התשס ג (8 בספטמבר 2003) י א רון חולדאי ג ( ~ ) ח מ ג ( ראש עיריית תל אביב-יפו סייח התשל ו, עמי 252. י הודעה בדבר הזנגת לוחות זכויות לפי סעיף י 5 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ ט גושי של הזכויות לוחות כי הודעה בזה נמסרת הרישום מס , באר שבע, הוצגו ביום ו באלול לעיון יום שלושים למשך 2003) בספטמבר (3 התשםי ג בלשבת פקיד הסדר המקרקעין, קרית הממשלה, רח התקוה 4, באר שבע, הממונה על מחוז הדרום, קרית הממשלה, רת התקוה 4, באר שבע, ובעיריית באר שבע. ו באלול התשס ג (3 בספטמבר 2003) דניאל אוםטר פקיד הסדר מקרקעין אזור הסדר דרום הודעה בדבר הזצגת לוחות זכויות לפי סעיף 57 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], התשכ ט- 969 ו נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי הרישום מסי , מעגלים, הוצגו ביום כי באלול התשס ג (7 ו בספטמבר 2003) למשך שלושים יום לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין, קרית הממשלה, רח התקוה 4, באר שבע, הממונה על מחוז הדרום, שד הנשיאים, באר שבע, ובמועצה המקומית עזתה. בי באלול התשס ג (17 בספטמבר 2003) דניאל אוסטר פקיד הסדר מקרקעין אזור הסדר דרום 70 ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

7 העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרדי אגף הנכסים בעיריית נתניה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות. ג באלול התשס ג (31 באוגוסט 2003) (חמ 3-2) מרים פיירברג יושבת ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה העתקי תשריטי התכניות מופקדים במשרדי אגף הנכסים בעיריית נתניה, וכל מעוניין רשאי לעיין בהם בשעות העבודה הרגילות. ג באלול התשס ג (וג באוגוסט 2003) (דומ 3-2) מרים פיירברג יושבת ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה הודעה לפי סעיפים s ו ד לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו בתוקף סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו 190 לחוק התכנון והבניה, התשב ה- 965 ו', ובהתאם לתכנית נת/ 750, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4316, התשנ ה, עמי 3806, ובהתאם לתכנית נת/ 7/400, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 2844, התשמ ב, עמי 2707 (להלן - התכניות), מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו, הודעה 2 כי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין או למשך שנים או כל עוד היא עשויה לשמש לצרכי ציבור, ובי הועדה סבורה כי אינה תייבת בתשלום פיצויים בשל רכישת הקרקע האמורה. כל התובע לעצמו זבות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, בין מכוח זכות ובין מבוח נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים, נדרש לשלוח לועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף-, ואם נתבעים פיצויים מתוך נימוק שייגרם סבל אם לא ישולמו פיצויים או פיצויים מופחתים - ראיות התומכות בטענה כי ייגרם סבל. כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה לצרכי אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה שבל בה. תוספת בשלמות: מגרש 91 :73 ח ח,66,64,63,8007 גוש שטח בנין ציבורי. הייעוד: המסומנת מ ר, כ 6,750 ו של בשטח קרקע חטיבת בצבע חום. הפקעה מסי 118 בתכנית הודעה לפי סעיפים 5 ו ד לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ולפי תוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 90 ו לחוק התכנון והבניה, התשכ ה ', ובהתאם לתכנית מיתאר פת/ 278 ו/ 7 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 5081, התשס ב, עמי 2569, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה נ!תח תקוה (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו, הודעה כי הקרקע המתוארת בתוספת 2 דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה. כל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלות לועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את בפנקסי סעיף בכל הנתבע הסכום וחישוב תובע שהוא הפיצויים וסעיף. כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד דחוף באופן דרושה שהיא מפני האמורה, בקרקע חזקה ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה לצרכי אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה שכל בה. תוספת - גוש 4042, ח ח 182, בשטח של 1,366 מ ר פתח תקוה + 7 ו 5 מ ר לשצ פ. לשב צ התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתת העתק העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין ובל תקוה, הרגילות. באלול התשס ג (5 ו בספטמבר 2003) י ח 3-2) (חמ יצחק אוחיון יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתת תקוה סייח התשכ ה, עמי 307. עייר 1943, תום ו, עמי 32. סייח התשכ ה, עמי 307. עייר 943 ו, תוס ו, עמי 32. ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד, ו 7

8 הודעה לפי סעיפים 5 ו ד לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו', ובהתאם לתכנית מסי ממ/ 5140 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים ו 520, התשם ג, עמי 3215, מוסרת בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז (להלן - הועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו 7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו, 2 הודעה בי הקרקע המתוארת בתוספת דרושה לועדה לחלוטין לצרכי ציבור וכי הועדה מוכנה לישא וליתן בדבר רכישת הקרקע האמורה. בל התובע לעצמו זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע האמורה ורוצה לקבל פיצויים על כך, נדרש לשלוח לועדה, בתוך חודשיים מיום פרסום הורעה זו ברשומות, הרצאה על זכותו או על טובת ההנאה אשר לו בקרקע האמורה, בצירוף ראיות לחיזוק תביעתו שיכללו את פרטי הרישום, אם ישנו, בפנקסי רישום המקרקעין והודעה המפרטת לסעיפיהם את הפיצויים שהוא תובע וחישוב הסכום הנתבע בכל סעיף וסעיף. כן נמסרת בזה הודעה כי הועדה מתכוונת לקנות מיד חזקה בקרקע האמורה, מפני שהיא דרושה באופן דחוף לצרכי ציבור שלמענם עומדים לרכשה, והועדה מורה בזה אדם המחזיק בקרקע האמורה ימסור מיד את החזקה שכל בה. תוספת של ב 985 מ ר: הייעוד: בשטח 6720 ח ח 202, גוש דרך. העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז, רח בן ציון גלים 9, פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. י ח באלול התשם ג (15 בספטמבר 2003) ) ח מ 2 ג ( בני ודרריו יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה המרכז סייד התשכ ה, עמי 307. עייר תוס ו, עמי 32. הודעה לפי םעין 1 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 90 ו לחוק התכנון והבניה, התשכ ה '. ובהתאם לתכנית מפורטת מסי כס/ 3 /ו 3 א (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה כילקוט הפרסומים ו 265, התש ם, עמי 2243, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו (להלן - הפקודה). כי הקרקע המתוארת בתוספת, 2 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 ם ח התשכ זז, עמי 307. עייר תום 1, עמי 32. בילקוט הפרסומים 91 ו 5, התשס ג, ענד 2654, תהיה לפקודה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית בפר סבא מיום פרסום הודעה זו ברשומות. תוספת גוש 6439 סך בל שטח החלקה שטח במ ר ההפקעה במ ר חלקה , הייעוד: דרך. במשרדי הועדה בעיריית בפר התבנית מופקד העתק העבודה בשעות בהם לעיין רשאי מעוניין וכל סבא, הרגילות. י ב באלול התשס ג (9 בספטמבר 2003) יצחק ולד ת מ 4 ג) < 4 ראש הועדה המקומית יושב לתכנון ולבניה כפר סבא הודעה לפי העין! 19 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 לפקודת ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו סמכותה לפי סעיפים 189 ו 90 ו לחוק התכנון בתוקף התשכ ה- 965 ו', ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית.והבניה, מס פת/ 3/1002 ב (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה 751 ו, עמי התשל א, 1722, הפרסומים בילקוט פורסמה תקוה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח בזה מצהירה הקרקעות לפקודת לסעיף 19 בהתאם הועדה), - (להלן - הפקודה), כי הקרקע 2 לצרכי ציבור), 943 ו (להלן (רכישה 2 בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי המתוארת התשנ ד, הפרסומים 4205, בילקוט לפקודה 5 ו 7 סעיפים עמי 2847, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח מיום פרסום הודעה זו ברשומות. תקוה תוספת - גוש 6377, ח ח 47. בשטה של 493 מ ר. תקוה פתת המקומית הועדה במשרדי מופקד התכנית העתק בשעות מעוניין רשאי לעיין בו תקוה, וכל פתח בעיריית הרגילות. העבודה י ז באלול התשס ג (14 בספטמבר 2003) (חמ 3-4) יצחק אוחיון יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ם ח התשכ ה, עמי עייר 1943, חוסי ו, עמי 32. הודעה לפי סעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרבי ציבור), 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה ', ובהתאם לתבנית מיתאר מקומית סייח התשכ ה, עמי ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

9 מסי פת/ 14/1204 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 1375, התשכ ז, עמי 803 ו, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתת תקוה (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4900, התש ס, עמי 4175, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית פתח תקוה פרסום הודעה זו ברשומות. מיום תוספת - גוש 6382, ח ח 65, בשטח של 47 מ ר. תקוה פתח העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית פתח תקוה, וכל מעוניין רשאי לעיין בשעות העבודה הרגילות. י ח באלול התשס ג ( 5 ו בספטמבר 2003) ) ח מ 4 ג ( יצחק אוחיון יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ע ר 1943, תוס 1, עמי 32. הודעה לפי סעין 1 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו י, ובהתאם לתכנית מפורטת מאא/ במ/ 90/3 (להלן - התכנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 4510, התשנ ז, עמי 2918, מצהירה בזה הועדה המקומית לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור (להלן - הועדה), בהתאם לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 943 ו 2 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בתוספת, אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 4625, התשנ ח, עמי 2682, לקניינה הגמור והמוחלט של עיריית אור יהודה מיום תהיה הודעה וו ברשומות. פרסום מס זמ/ 58/598, שינוי לתבניות מם זמ/ 3/598 וזמ/ 6/598 בגן בילקוט הפרסומים פורסמה שהודעה בדבר אישורה יבנה, התכנית), מצהירה בזה - התשנ ה, עמי 3128 (להלן 03 ג 4, הועדה). - זמורה (להלן לתכנון ולבניה המקומית הועדה לסעיף 9 ו לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), בהתאם בתוספת. 2 המתוארת הקרקע כי הפקודה), - (להלן 1943 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה הפרסומים 4510, התשנ ז, עמי תהיה לקניינה בילקוט הגמור והמוחלט של המועצה המקומית גן יבנה מיום פרסום הודעה זו ברשומות. תוספת גוש 544, ח ח 44; גוש 564, ח ח 4 ג, 33, המקומית הועדה במשרדי מופקר התבנית העתק העבודה בשעות בו לעיין רשאי מעוניין וכל זמורה, הרגילות. ו באלול התשם ג (3 בספטמבר 2003) בן ציון גיובר 4 ג ( ) ח מ 4 ג ( ראש הועדה המקומית יושב לתכנון ולבניה זמורה ע ר 1943, תוס ו, עמי 32. הודעה לפי םעיןט 19 הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 לפקודת חוק התכנון והבניה, התשכ ה ולפי סמכותה לפי סעיפים 89 ו ו 90 ו לחוק התכנון בתוקף מסי מיתאר לתכנית ובהתאם התשכ ה- 965 ו', והבניה, - התבנית), שהודעה בדבר אישורה פורסמה ג/ 4 ו 40 (להלן בזה מצהירה עמ 538, הפרסומים 3420, התשמ ז, בילקוט הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל (להלן - הועדה), לסעיף 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), בהתאם בתוספת. 2 המתוארת הקרקע כי הפקודה), - (להלן 1943 אשר ביחס אליה פורסמה הודעה לפי סעיפים 5 ו 7 לפקודה בילקוט הפרסומים 5152, התשס ג, עמי 1338, תהיה לקניינה הגמור והמוחלט של המועצה המקומית עראבה מיום פרסום זו ברשומות. הודעה תוספת גוש,19380 ח ח,65,64,62-60,56-54,51,29-26,3-1 ;136,70,69 גוש,19381 ח ח,67.65,64,22,17-15,12,11,9.175,68 המקומית הועדה במשרדי מופקד התכנית העתק לתכנון ולבניה לב הגליל, סכנין, וכל מעוניין רשאי לעיין בו העבודה הרגילות. בשעות כ ז בתמוז התשס ג (27 ביולי 2003) חנוכה סולומון 4 ג > ) ח מ 4 ג > ראש הועדה המקומית יושב לתכנון ולבניה לב הגליל. סייח התשכ ה, עמי 307. י עיר 1943, תום ו, עמי תוספת שכ נווה רבין, רח יוסף חיים פינת רת צפריר - גוש 6504, ח ח 163; הייעוד: דרך. העתק התכנית מופקד במשרדי הועדה בעיריית אור יהודה, וכל מעוניין רשאי לעיין בו בשעות העבודה הרגילות. י ח באלול התשס ג (5 ו בספטמבר 2003) ) ח מ 4 ג ( עוזי אהרון יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה אור יהודה-אזור סייח התשב ה, עמי ע ר 1943, תוס ו, עמי 32. הודעה לפי סעין 6 19 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור/ 1943 ולפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו 190 לתוק התכנון והבניה, התשב ה- 965 ו, ובהתאם לתכנית מיתאר מקומית י ס ח התשכ ה, עמי 307. ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

10 הודעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ ה מחוז ירושלים מרחב תכנון מקומי ירושלים הודעה בדבר אישור תכניות מיתאר מקומיות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכניות אלה: (ו) תכנית מיתאר מקומית מס מק/ 8029, שינוי מס 1/01 לתכנית במ/ 973 וב. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ רמת שלמה, רח האדמו ר מליובאביטש - גוש 30562, חלקה 10: מגרש 805 לפי תכנית במ/ 1973 ב, השטח שבין קואורדינטות אורך לבין קואורדינטות לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי הראל ולבניה לתכנון מחוז ירושלים מופקדות תכניות אלה: ולבניה מקומית מס הל/מק/ו 40, שינוי מיתאר תכנית (1) לתכניות הל/ 250, הל/מח/ 250 ד ומי/ 360 ד. הכלולים בתכנית ומקומם: מבשרת עיון, רת השטתים - גוש 30367, חלקה 74 בשלמותה. הכרמים 31 מגרשים וחלוקת איחוד א) התכנית: הוראות עיקרי בהסכמת בעלים, ב) שינוי קווי בנין: ג) התרת הקמת 2 במגרש 74 א לפי היתרי בניה קיימים. מבנים תכנית מיתאר מקומית מס הל/מק/ 7 ו 4, שינוי לתכנית (2) מי/במ/ 113 א. גוש - גוש בתכנית ומקומם: אבו הכלולים השטחים 29530, תלקה 16 בשלמותה. מגרשים וחלוקת איחוד א) התכנית: הוראות עיקרי ג) חדשים: בגין קווי קביעת ב) הבעלים: בהסכמת במקום 2 קומה, סך הכל 3 קומות במגרש 1, תוספת יח ד תוספת ד; מי/במ/ 113 א: תכנית לפי קומות שני מבנה תוספת במבנה אי: ה) במגרש 1 שלישית במגרש. ובשעות בימים בתכניות, לעיין רשאי מעוניין כל מעוניין בקרקע, כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל, דחי החוצבים 2, ת ד 3424, מבשרת ציון, טל העתק ההתנגדות יומצא לנזשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים, רח שלומציון המלכה ו, ירושלים. טל התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. ה באב התשס ג (3 באוגוסט 2003) שמעון אינשטיין יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה הראל מחוז תל אביב מרתב תכנון מקומי תל אביב-יפו הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשב ה- 1965, בדבר הפקדת תכנית מיתאר מסי תא/מק/ 3411, שינוי מס ו לשנת 2003 של תכניות ו 238 א,,2381,1( 1002,1205 ו השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב-יפו - גוש 7097, ח ח 0 וו: גוש 08 ו 7, חלקות 52-49, 35, ח ח 39: 36, גבולות התכנית: השטח התחום על ידי רח יגאל אלון, רח וינגייט, רה השלושה ונתיבי איילון. עיקרי הוראות התבנית: שינוי חלוקה של שטחי הבניה המותרים בתכנית בלי לשנות את סך כל השטח הכולל רוחב 00 ו עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין מאושרים בתכנית במ/ 973 וב וקביעת קווי בנין תרשים, ללא שינוי בזכויות הבניה המאושרות בשטח: ב) שינוי הוראות בינוי בדבר גובה חניה: ג) קביעת בינוי. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים ו 6 ו 5, התשס ג, עמי 608 ו. (2) תכנית מיתאר מקומית מם מק/ 8765, שינוי מסי 02 /ו לתכנית במ/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ירושלים, שכ רמות, רח הרב אור שרגא - גוש 30734, חלקות 25, 24, 31: מגרשים 28 22, 21, שלפי תכנית 4312, השטח שבין קואורדינטות רוחב לבין קואורדינטות אורך עיקרי הוראות התבנית: א) שינוי ייעוד שטח משטת ציבורי פתוח לדרך ציבורית, לשם הרתבת דרכים קיימות: ב) קביעת תנאים למתן היתר בניה: ג) קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה מתדש. על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים הודעה 5175, התשס ג, עמי האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית התכניות טלי ירושלים, ו, ספרא כיכר ירושלים, ולבניה לתכנון הועדה המחוזית לתכנון ולבניה וכן במשרדי , טל ירושלים, 1, המלכה שלומציון רח ירושלים, מחוז וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות , האמורים פתותים לקהל. שהמשרדים באלול התשס ג (2 בספטמבר 2003) ה לופוליאנסקי אורי יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים מרחב תכנון מקומי הראל הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר מקומיות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכיה- 965 ו, כי במשרדי הועדה המקומית 74 ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

11 המותר לבניה, על ידי צמצום 000,ו מ ר שטח עיקרי במגרש 3 ותוספת שטח זהה במגרש ו (היכל הספורט יד אליהו). מינהל כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית ללא תשלום, במשרדי ההנדסה, שדי בן גוריון 68, תל אביב, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לבך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי בתוך חודשיים מיום פרסום הודעה זו בעיתונים, להגיש התנגדות במשרדי הועדה המקומית האמורה. הוגשה התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי תל אביב-יפו הודעה בדבר אישור תבנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכנית מס תא/מק/ לשנת 2000 של תכנית 2558 במ/ , שינוי מסי 1 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תל אביב-יפו, דחי ח ח,45,21 חלקות,23,22 גוש, צוקרמן.46 היישום אפשרויות שיפור התכנית: הוראות עיקרי לתכנית בהתאם אליעזר נווה במרכז המיוחד למגרש המגרש על ידי: א) חלוקת זאת כל 2558 במ/ 35, מפורטת המיוחד, ב) שינוי בקו בנין לרחוב, לצדדים ולאחור: ג) שינוי הגדלת ד) ארכיטקטוני; עיצוב בדבר תכנית לפי הוראות מספר יחידות הדיור המותרות ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות עיקריות: ה) חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית המותר לבניה, בין הכולל השטח כל את סך לשנות בלי וקומה קומה תוספת מיוחד 2: ו) ומגרש ו מיוחד מגרש מפולשת חלקית, בניית מרתפים עד גבולות המגרש. הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בילקוט הפרסומים 5178, התשס ג, עמי התכנית האמורה נמצאת במשרדי מינהל ההנדסה, שדי בן גוריון 68, תל אביב, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. די באלול התשס ג (ו בספטמבר 2003) דורון ספיר יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה תל אביב-יפו מרחב תכנון מקומי גבעתיים הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והגגניה, התשב ה- 1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס גב/מק/ 389 א, שינוי לתבנית גב/ 389. השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: גבעתיים - גוש,6168 חלקה.88 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים ממסחר, משרדים ומגורים למגורים בלבד בלי שינוי ב) גב/ 389 : בתכנית המותרים בניה שטחי להוסיף הוראות לפי תכנית בדבר תוספת קומות למגורים: ג) הגדלת יחידות הדיור ללא הגדלת סך כל השטחים למטרות מספר עיקריות. ביום בעיתונות התכנית פורסמה הפקדת על הודעה 2000.ו. 28 ובילקוט הפרסומים 4845, התש ס, עמי המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית ובל גבעתיים, 2, שינקין דחי גבעתיים, ולבניה לתכנון שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין רשאי מעוניין פתוחים לקהל. האמורים באלול התשס ג ( 0 ו בספטמבר 2003) י ג שטנצלר אפי ראש הועדה המקומית יושב ולבניה גבעתיים לתכנון תכנון מקומי רמת גן מרחב הודעה בדבר אישור תכנית מקומית בזה הודעה, בהתאם לסעיף לוו לחוק התכנון נמסרת מיתאר תכנית אישור בדבר התשב ה- 965 ו, והבניה, המיתאר רג/ 340 לתכנית שינוי מסי רג/מק/ 268 ו, מקומית כל תיקוניה. על רדו גן, רמת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים - - גוש 6181, חלקה 527: גבולות התכנית: בצפון הכבאים - תלקות רח הכבאים, במערב החולה, במזרח רח ו 635 בגוש 6181, בדרום -- חלקה 503 בגוש הוראות התכנית: א) שינוי מספר יתידות מ 25 עיקרי יח ד (24 + דירת גג) לפי תבנית רג/ 767, ל 34 ית ד ( דירות גג) ללא תוספת שטתים עיקריים: ב) שינוי מספר מפולשת מעל קומת קרקע מ 6 קומות + דירת גג הקומות מפולשת: ג) קומת קרקע מעל דירות גג + 2 קומות ל 8 160/0 בתוספת רג/ 767 תכנית לפי יהיו הבניה זכויות בהקלה. ביום בעיתונות פורסמה התבנית הפקדת על הודעה ובילקוט הפרסומים 5068, התשס ב, עמ המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית לתכנון ולבניה רמת גן, וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון מחוז תל אביב, ובל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ולבניה שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל ובשעות ל באב התשס ג (28 באוגוסט 2003 צבי בר יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה רמת גן מחוז חיפה מרחב תכנון מקומי חדרה הודעה בדבר הפקדת תבניות מיתאר מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, כי במשרדי הועדה המקומית ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשסי ד,

12 לתכנון ולבניה חדרה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה מופקדות תכניות אלה: (ו) תכנית מיתאר מפורטת מם חד/מק/ 767 א. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה - גוש,10042 ח ח.371 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין צדי דרומי למבנה קיים. כל תוספת בניה ו/או בניה חדשה יהיו לפי הוראות תב ע תד/ 767, לרבות ההוראות בדבר קווי בנין. (2) תכנית מיתאר מפורטת מם חד/מק/ 780 ו, שינוי לתכנית חד/ 780. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: תדרה - גוש ו 004 ו, חלקה 30 בשלמותה. עיקרי הוראות התכנית: שינוי בקו בנין אחורי למבנה קיים. בל תוספת בניה ו/או בקשת בניה חדשה יהיו לפי הוראות תב ע חד/ 780, לרבות ההוראות בדבר קווי בנין. בל מעוניין רשאי לעיין בתבניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, כבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, דחי הלל יפה 9, חדרה, טלי העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה. הוגשה התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי חדרה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון בזה הודעה, נמסרת המקומית הועדה במשרדי כי התשכ ה- 965 ו, והבניה, לתכנון המתוזית הועדה ובמשרדי חררה ולבניה לתכנון תכנית מפורטת מסי חד/מק/ מחוז חיפה מופקדת ולבניה,"1297 בין חדרה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים - גוש 10037, חלקות 249- הגיבורים ויצחק הק. הרחובות 327,251 בשלמותן. עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת מספר יתירות הדיור למטרות השטחים כל סך הגדלת ללא יחיד ל 67 מ 35 המבנים גובה שינוי שירות: ב) שטחי ולמטרות עיקריות קומות + קומת קרקע מעל הכניסה הקובעת: ג) איחוד ל 4 ו ה) קביעת בנין: שינוי קווי הבעלים: ד) בהסכמת חלקות בדבר הריסת מבנים. הוראות ובשעות בימים בתבנית, לעיין רשאי מעוניין כל בקרקע, מעוניין כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על לחוק, סעיף 100 על פי לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי של פרסומה בתוך 60 ימים מיום התנגדות להגיש רשאי ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, רח הלל יפה 9, חדרה, סלי העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה. התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי הדרה הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 1965, בדבר אישור תבנית מיתאר מפורטת מס חד/מק/ו 128. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: חדרה, קטע דרומי - בין הרחובות הסלע, הלל יפה וסמילנסקי, קטע צפוני מזרחי - רח הגיבורים מדרום לרח הנשיא, קטע צפוני מערבי - רח הלל יפה מדרום לרח הנשיא: גוש 0036 ו, חלקות 8 ג 4 233, בשלמותן: גוש 0037 ו, ח ח ו 0 ג. עיקרי הוראות התכנית: א) העברת זכויות בניה בשיעור 1,126 מ ר (בשטחים עיקריים) מחלקה 233 בגוש ומחלקה ו 50 בגוש לחלקה 438 בגוש בלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר לבניה: כ) הגדלת גובה הבנין ל 3 ו קומות. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 5191, התשס ג. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, רדו הלל יפה 9, חדרה, טל , ובמשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, דתי חסן שוקרי וו, חיפה, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ה באלול התשס ג (2 בספטמבר 2003: ישראל סרן יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה מרחב תכנון מקומי מנשה-אלונה הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה-אלונה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז תיפה מופקדת תכנית מפורטת מסי מ/מק/ 73, שינוי לתכנית מ/ 44 ו (ג/ 920 ). השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: עמיקם - גוש 2060 ו, ח ח 39; 35, מגרש 45 בשלמותו. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי נקודתי בנחלה - 45 איחוד וחלוקה של מגרשים: ב) הקטנת קו בנין צדדי למבנה קיים מ 5 מ ל 2.71 מי. בל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על 76 ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

13 ירי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה-אלונה, רח הבנים 7, ת ד 80, חדרה, טל העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תיפה, רת חסן שוקרי 11, חיפה, טלי התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. ז באלול התשם ג (4 בספטמבר 2003) אילן שדה יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה מנשה-אלונה מרחב תכנון מקומי שומרון הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה מופקדת תכנית מפורטת מם ש/מק/ 26 ו 1, שינוי לתכניות ג/ 228 וש/ו. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס תנה-כרכור - גוש 23 ו 0 ו, חלקה 100 בשלמותה: מגרש 2 בשלמותו. עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת של ער 6% בשטחי בניה עיקריים: ב) שינוי קווי בנין. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאותרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון, רה המייסדים 52, זכרון יעקב. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז היפה, שד הפלי ם 5 ו/ב, חיפה, טלי התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי שומרון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מסי שינוי לתכנית ש/מק/ 7 ו 5 /א. ש/מק/ 7 ו 5 /ב, הכלולים בתכנית ומקומם: פרדס חנה-כרבור השטחים גוש 10076, ח ח 6: 5, מגרשים 2047 ו 2076 בשלמותם. - עיקרי הוראות התכנית: הקטנת קווי בנין. הודעה על הפקדת התבנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 5109, התשס ב, עמי המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית יעקב, זכרון המייסדים 52, רח השומרון, ולבניה לתכנון הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה, שדי ובמשרדי 5 ו/ב, חיפה, טל 6252 ו 04-86, וכל מעוניין רשאי הפלי ם פתוחים האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בה לעיין לקהל. באלול התשס ג (11 בספטמבר 2003) י ד בר עזר איתמר ראש הועדה המקומית יושב ולבניה שומרון לתכנון מחוז המרכז מרחב תכנון מקומי טירה הודעה בדבר הפקדת תבנית מיתאר מקומית נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טירה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז המרכז מופקדת -תכנית מיתאר מקומית מם טר/מק/ 5086, שינוי לתכנית ממ/ 1/920. השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה - גוש גג 77, ח ח ו. עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קווי בניה בהתאם למצב הקיים: ב) קביעת הוראות בניה. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לתוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של ההודעה למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה טירה. המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז המרכז, רה הרצל 91, רמלה לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את הוגשה שעליהן היא מסתמכת. העובדות תכנון מקומי טירה מרחב הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר מקומית בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון נמסרת מיתאר תכנית אישור בדבר התשכ ה- 965 ו, והבניה, מקומית מס טר/מק/ 5057, שינוי לתכנית במ/טר/ גוש 7760, השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: טירה חלקה 37. ברוחב שביל ירוק הוראות התכנית: א) המרת עיקרי 6 מ למגורים גי: ב) המרת חלק ממגורים ג לשביל ירוק: ג) תלק ממגורים ג לדרך משולבת: ד) קביעת הוראות המרת בניה: ה) איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים. בעיתונות ביום התכנית פורסמה הפקדת על הודעה ובילקוט הפרסומים 4928, התשס א, עמי 96. ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

14 לתכנון התבנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית ולבניה טירה 44915, טלי 447 ו , ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח הרצל ו 9, רמלה 72430, טל , וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ב ח באב התשס ג (26 באוגוסט 2003) חליל קאםם יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה טירה מרחב תכנון מקומי נתניה הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מפורטת מסי נת/מק/ס 28/70. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נתניה, שכ נאות הרצל, רח מורדי הגטאות - 18 גוש 8233, תלקה 229 בשלמותה. עיקרי הוראות התכנית: אישור מצב קיים על ידי: א) הגדלת תכסית: ב) ניוד זכויות בניה מקומה לקומה: ג) ניוד זכויות משטח עיקרי לשירות: ד) הקטנת קווי בנין. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 5175, התשס ג, עמי התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נתניה, רח תל תי 8, נתניה, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, שד הרצל 91, רמלה, טל , וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ד באלול התשס ג (ו בספטמבר 2003) שמעון שר יושב ראש ועדת המשגה לתכנון ולבניה נתניה מרחב תכנון מקומי פתח תקוה הודעה בדבר הפקדת תכניות מיתאר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז מופקדות תכניות אלה: (ו) תכנית מיתאר מס פת/מק/ 65/1202, שינוי לתכניות פת/ 202 וי, 8 ו ופת/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח קק ל פינת רח בן יהודה - גוש 6386, חלקה 57 בשלמותה. עיקרי הוראות התכנית: תוספת ית ד אתת מ 6 יח ד ל 7 יח ד בקומה מפולשת גבוהה, ללא שינוי בגובה הכללי של הבנין, וללא שינוי בסך כל השטחים למטרות עיקריות. (2) תכנית מיתאר מסי פת/מק/ 205 ו/ 60, שינוי לתכניות פת/ 1205, פת/ 2000, פת/ 2000 /א, פת/ 002 ו/ 3 ד. פת/ 205 ו/ 52 ופת/מק/ 2000 /ר/ו. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח שטמפפר - 55 גוש ו 636, חלקות ו 2, 29 ו בשלמותן. עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת 2 יח ד (במקום חדר על הגג) מ 28 יח ד ל 30 יח ד: ב) שינוי בינוי מ ד קומות + ע ע + קומה שמינית חלקית. (3) תכנית מיתאר מסי פת/מק/ 25/1208 א, שינוי לתכניות 2000 /א, 2000, 1208, במ/ 4/2000 ו, פת.מק/ 00 ס 2 /ד ופת/ מק/ 208 ו/ 25. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח עוזיאל - 12 גוש 6324, חלקה 6 ו בשלמותה. עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת מספר הקומות מ 6 קומות מגורים מעל קומת עמודים מפולשת ועוד קומה שביעית חלקית: ל 8 קומות מגורים מעל קומת עמודים מפולשת: ב) הגדלת מספר יח ד למגורים, במתחם התכנית מ 26 יח ד ל 32 יח ד: ג) שינוי קווי בנין במפורט בטבלת הוראות בניה: ד) הסדרת פתרונות חניה. (4) תכנית מיתאר מסי פת/מק/ 2 ו 2 ו/ 0 ד, שינוי לתבניות 2000 ופת/ 212 ו/ 23 ב. השטחים הכלולים בתבנית ומקומם: פתח תקוה, רח התשעים ושלוש 9 ו ודחי אורלנסקי - 20 גוש ו 638, תלקה 217 בשלמותה: גוש 6397, חלקות 56 55, בשלמותן. עיקרי הוראות התבנית: א) הגדלת מספר יח ד מ 8 יח ד ל 2 ו יח ד לחלקה 56 גוש 6397: ב) שינוי הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי: תוספת 2 קומית מ 4 ע ע + חדרי גג ל 6 מעל קומת קרקע + חדרי גג לחלקה 56 גוש 6397: ג) שינוי קווי בגין לחלקה 56 בגוש 6397: קו בנין צדדי לקומות א -ד מ 4 מ ל 3.6 מ, לקומה ה מ 5 מי ל 4.50 מ, לקומה ו מ 6 מ ל 5.4 מ, קו בנין צפוני: אפס לקומות א -ד, 0.9 מ לקומה הי, 1.8 מ לקומה וי: ד) שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתבנית בלי לשנות את סך כל שטחי הבניה המותרים לבניה בתכנית. כל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח העליה השניה ו, פתח תקוה, טל העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח הרצל 91, קרית הממשלה, רמלה, טל התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. 78 ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד ו. 8

15 מרתב תכנון מקומי פתח תקוה הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 17 ו לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 1965, בדבר אישור תכניות אלה: (1) תכנית מיתאר מקומית מס פת/מק/ 63/1202, שינוי לתכניות פת/ 2000, פת/ 2000 א ופת/מק/ 54/1202. השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רת אנגל - 3 גוש 6386, חלקה 03 ו בשלמותה. עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי בינוי: ביטול מרתף חניה: ב) שינוי קו בנין לקומה שש בלבד לצד דרום מ 5.4 מ ל 4.5 מ לממדים וחדר מדרגות ללא חלון בלבד: ג) שינוי קו בנין לצפון לקומות 4-1 מ 4.5 מ ל 3.6 מ (בקטע קטן של 3 מי): ד) שינוי קו בנין לצד דרום לחדרי גג. לחדר מדרגות בלי חלון בלבד מ 6.3 מ ל 4.5 מי. ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה עמי התשם ג, 5191, הפרסומים ובילקוט לתבניות שינוי פת/מק/ 66/1202, תכנית מיתאר מסי (2) פת/ 202 ו, פת/ 2000 ופת/במ/ 14/2000. תקוה, רת פתח ומקומם: בתבנית הכלולים השטחים הרב קוק - גוש 6381, חלקה 76 בשלמותה. עיקרי הוראות התכנית: הגדלת מספר יח ד מ 7 יח ד ל 8 יח ד ללא הגדלת סך כל השטתים למטרות עיקריות. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 4 ו 52, התשס ג, עמי (3) תכנית מיתאר מס פת/מק/ 212 ו/ 66, שינוי לתכניות 2000 ו 23/1212 ב. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח תקוה, רח פתח בתכנית ומקומם: הכלולים השטתים - גוש,6395 ח ח :22 מגרשים,2015,2006,2004 השחם בשלמותם בניה שטחי חלוקת הוראות התכנית: א) שינוי עיקרי המותרים העיקריים הבניה שטחי כל סך שינוי ללא ב) הוספת קומות מ 4 קומות ל 6 קומות: ג) בתכנית: גובה הבנין מעל פני הקרקע בגובה כולל של קביעת 30 מי. ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה עמי התשס ב, 5093, הפרסומים ובילקוט לתכניות שינוי פת/מק/ 38/1233, מיתאר מס תכנית (6) 1241 /א, 10/2000, 6/1233, 2000, פת/מק/ 8/1233 ופת/מק/.83/1241 הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, אזור השטחים התעשיה רמת סיב, רח אימבר 7, 6, רח הסיבים 33, רח גוש 6365, תלקות 44 33, בשלמותן: גוש - וו האודם,6393 חלקות 208,189 בשלמותן. הבניה שטחי תלוקת שינוי התכנית: הוראות עיקרי כל סך את לשנות בלי התקפות בתכניות המותרים הבניה המותר לבניה בתכנית, בדרך של העברה שטח לחלקה. מחלקה ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה עמי התשס ב, 5093, הפרסומים ובילקוט לתכניות שינוי פת/מק/ 254 ו/ 23, מס מיתאר תכנית (7) פת/מק/ פת/מק/ 2000 /ד, 2000 /א, 254 ו, 2000, 254 ו/ו, ופת/מק/ 2000 /ד/ /ד/ 1 שכ תקוה, פתח בתכנית ומקומם: הכלולים השטחים - גוש 6319, חלקה 158 בשלמותה, ח ח 50-45, בלינסון.170,163,74, 70,69 מחדש וחלוקה איחוד א) התכנית: הוראות עיקרי בהסכמת בעלים ללא שינוי בסך כל שטחי הייעודים; ב) הגדלת מספר יחידות הדיור מ 33 יח ד ל 44 יחיד ללא קביעת עיקריות: ג) למטרות השטחים כל בסך שינוי גודל מגרש מינימלי; ד) שינוי קו בנין לחזית רח החורב מ 4 מ ל 5 מי. ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה עמי התשס ג, הפרסומים ובילקוט האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית התכניות לתכנון ולבניה פתח תקוה, רח העליה השניה ו, פתח תקוה, טל , ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה טל רמלה, הממשלה, קרית ו 9, הרצל רה המרכז, מחוז וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות , האמורים פתותים לקהל. שהמשרדים באב התשם ג (3 באוגוסט 2003) ה אוחיון יצחק ראש הועדה המקומית יושב ולבניה פתח תקוה לתכנון - גוש 6397, חלקה 139 בשלמותה. שבזי 15 (רח לתזית בנין קו שינוי התכנית: הוראות עיקרי אורלנםקי) מ 4 מי ל 0.4 מי. ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה עמי התשס ב, 5046, הפרסומים ובילקוט לתכניות שינוי פת/מק/ 73/1232, מיתאר מם תכנית (4) פת/ 2000 ופת/ 37/1232. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח רבניצקי, המשך רח אלכסנדר ינאי - גוש 6355, חלקות 688,627,4-2 בשלמותן-, גוש,6356 חלקות בשלמותן. עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקה מחדש ללא שינוי בסך כל שטחי הייעודים. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 5191, התשס ג, עמי.2650 לתכניות שינוי פת/מק/ 233 ו/ 35, מם מיתאר תכנית (5) פת/ 10/2000, פת/ 14/1233 /ב ופת/ ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

16 מרחב תכנון מקומי רחובות הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר באישור שר הפנים והבניה, נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מסי רח/מק/ 550 /ד/ 9 /א, שינוי לתכנית רח/ 550 /ד/ 9. השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: רחובות, בפינת הרחובות בנימין והרא ה - גוש 3704, תלקות , בשלמותן. עיקרי הוראות התכנית: שינוי הוראות בינוי. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים ו 9 ו 5, התשם ג, עמי התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות, רח ביל ו 2, רחובות, טלי , ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח הרצל ו 9, רמלה, טל , וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. י ד באלול התשם ג (וו בספטמבר 2003) נמסרת מרחב יושב יהושע (שוקי) פורר ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה רתובות תכנון מקומי חוף השרון הודעה בדבר אישור תבנית בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מקומית מסי חש/מק/ 28/4, שינוי לתכנית חש/ 17/4. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב אודים - גוש 7705, ח ח 8: מגרש 42; שטח התכנית: 750 מ ר. עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת הנחיות להקמת בריבת שחיה פרטית בתחום התכנית: ב) הבטתת תנאי בריאות יאיכות סביבה בעת הקמת בריכת השחיה: ג) קביעת הוראות תפעול לבריכת השחיה הפרטית כדי למנוע הפרעות התשס ג. סביבתיות ועמידה בתנאי תברואה. התכנית פורסמה להפקדה בילקוט הפרסומים 5191, התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה חוף השרון, קיבוץ שפיים 60990, טלי , ובן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח הרצל 91, רמלה, טל , וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ג באלול התשם ג (ו 3 באוגוסט 2003) יושב לתכנון אהרון בז רנו ראש הועדה המקומית ולבניה חוף השרון תכנון מקומי מזרח השרון מרחב הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון נמסרת התשב ה- 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס והבניה, שינוי לתכנית מש/ 0/1-7. מש/מק/ 185/1-7, גוש - הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה השטחים 7862, ח ח ו 2 ; מגרש 41 וא בשלמותו. עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת קו בנין קדמי ל ג מ במקום 5 מי: ב) קביעת הוראות וזכויות בניה. בעיתונות ביום על הפקדת התכנית פורסמה הודעה ובילקוט הפרסומים 5178, התשס ג, עמ המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית המתוזית הועדה ובמשרדי השרון, מזרח ולבניה לתכנון טל רמלה, הרצל 91, רח המרכז, מחוז ולבניה לתכנון ובשעות וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים , האמורים פתותים לקהל. שהמשרדים תכנון מקומי מזרח השרון מרחב הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון נמסרת מיתאר תכנית אישור בדבר התשב ה- 965 ו, והבניה, מקומית מסי מש/מק/ 76/1-7 ו. גוש - הכלולים בתכנית ומקומם: קלנסואה השטחים,7864 ח ח.4 עיקרי הוראות התכנית: שינוי קו בנין מ 5 מ ל 5 ז.ו מ או לפי התשריט מצד מערב. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 78 ו 5, התשס ג, עמי התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, רח הרצל 91, רמלה, טלי , וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כ ב בתמוז התשס ג (22 ביולי 2003) אהרון דרור יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה מזרח השרון מרתב תכנון מקומי שורקות הודעה בדבר אישור תבנית מיתאר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכנית מיתאר מסי בר/מק/ 0/40 ו, שינוי לתכנית בר/ 40. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קדרון - גיש 4711: מגרש ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

17 עיקרי הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין אחורי למגורים מ 40 מ לקו בנין 60 מ אשר מהווה גבול חצר המגורים 3 דונם: ב) הגדלת תכסית קרקע מ 250 מ ר ל 400 מ ר: ג) הגדלת זכויות מ 350 מ ר ל 445 מ ר. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 75 ו 5, התשס ג, עמי התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות, דואר גבעת ברנר 60948, טל , וכן במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, שד הרצל 91, רמלה 72430, טל , וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כ ט בתמוז התשם ג (29 ביולי 2003) משה קזולה יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה שורקות מחוז הצפון מרחב תכנון מקומי נצרת הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשב ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה נצרת מופקדת תכנית מפורטת מס נצ/מק/ 1034, שינוי לתכניות ג/ 2634, ג/ גוש - נצרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים 6563 ו, ח ח 20. הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין: ב) שינוי עיקרי קרקע. בתכסית ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל מעוניין בקרקע, כל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על לחוק, סעיף 100 על פי לכך הזכאי כל התכנית, וכן ידי של פרסומה מיום ימים בתוך 60 התנגדות להגיש רשאי למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה המקומית לתכנון ולבניה נצרת, ת ד ו 3, נצרת 00 ו 6 ו, הועדה התנגדותו העתק את ימציא המתנגד טלי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, קרית למשרדי נצרת עילית 17000, טלי הממשלה, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. ג באלול התשם ג (31 באוגוסט 2003) סלמאן אבו אחמד יושב ראש ועדת המשנה המקומית לתכנון ולבניה נצרת תכנון מקומי נצרת עילית מרחב הודעה בדבר הפקדת תכנית מיתאר מקומית בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון בזה הודעה, נמסרת המקומית הועדה במשרדי כי התשכ ה- 965 ו, והבניה, לתכנון ולבניה נצרת עילית מופקדת תכנית מיתאר מקומית מס נע/מק/ג/ 885 ב, שינוי לתכניות ג/ 3057 וג/ 885 ג. - עילית נצרת ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים גוש 17742, ח ח 4, גו. עיקרי הוראות התכנית: הרחבת דרך קיימת שדי מעלה יצחק. ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל בקרקע, מעוניין לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על לחוק, על פי סעיף 100 לכך כל הזכאי התכנית, וכן ידי של פרסומה מיום ימים בתוך 60 התנגדות להגיש רשאי למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה המקומית לתכנון ולבניה נצרת עילית, דחי גלבוע 16, הועדה עילית 17682, טל נצרת לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן התנגדות בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את הוגשה שעליהן היא מסתמכת. העובדות ג באלול התשם ג (וג באוגוסט 2003) אריאב מנחם ראש הועדה המקומית יושב ולבניה נצרת עילית לתכנון תכנון מקומי עפולה מרחב הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון בזה הודעה, נמסרת המקומית הועדה במשרדי כי התשכ ה- 965 ו, והבניה, לתכנון המחוזית הועדה ובמשרדי עפולה ולבניה לתכנון תכנית מפורטת מסי עפ/מק/ מחוז הצפון מופקדת ולבניה ו 3/568, שינוי לתכנית ג/ רה עפולה, ומקומם: בתכנית הכלולים השטתים - גוש ב 666 ו, חלקה 79 בשלמותה, ח ת 205. העליה מ 6 יח ד הגדלת מספר התכנית: א) הוראות עיקרי יח ד ל 1 ו יח ד: ב) תוספת שטחי בניה הניתנים בהקלה: ג) בגובה שינוי ה) בנין: בקווי שינוי ד) קומות: 2 תוספת בנין. ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל מעוניין בקרקע. לקהל. כל פתוחים האמורים שהמשרדים בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על לחוק, סעיף 100 על פי לכך הזכאי התכנית, וכן כל ידי של מיום פרסומה ימים בתוך 60 התנגדות להגיש רשאי למשרדי בעיתונים הפרסומים בין המאוחרת ההודעה המקומית לתכנון ולבניה עפולה. רח הבוכרים 12. הועדה עפולה, טלי העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

18 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טל הוגשה התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. ג באלול התשס ג (ו 3 באוגוסט 2003) מנחם יבור יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה עפולה מרחב תכנון מקומי קרית שמונה הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה. התשכ ה- 965 ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה מופקדת תבנית מפורטת מקומית מס קש/מק/ 497 ו, שינוי לתשריט הבינוי של מגרש 12 נספח לתכנית ג/ 9948 בתוקף. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קרית שמונה, רוו לתכנית שינוי גא/מק/ 48/02, מם מפורטת תכנית (ו) ג/ גוש הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא השטחים ו 757 ו, חלקה 52 בשלמותה. הקבועים בנין בקווי שינוי התכנית: הוראות עיקרי בתכנית. ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה ובילקוט הפרסומים 49 ו 5, התשס ג, עמי לתבנית שינוי גא/מק/ 72/02, מסי מפורטת תכנית (2) ג/ גוש הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא השטחים 17571, ח ח 22: מגרש 22/1 בשלמותו. הקבועים הבנין בקווי שינוי התכנית: הוראות עיקרי בתכנית. ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה עמי התשס ג, 5186, הפרסומים ובילקוט לתכנית שינוי גא/מק/ 85/02, מס מפורטת תכנית (3) ג/ גוש הכלולים בתכנית ומקומם: כפר מנדא השטחים 7572 ו, חלקות,96-86,80-78,76,74-32,30,29,25-1 בשלמותן, ח ח.77,75,31.28,26 139,137, ;119,107,106, ,98,97,85,83-81 גוש,17563 ח ח גוש 17573, 106; 3-1, ח ח גוש 17568, 1; ח ח 09,3 ו. צדדיים בנין קווי שינוי התכנית: הוראות עיקרי מ 4 מ ל 3 מי. ואחוריים ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה ובילקוט הפרסומים 5157, התשס ג, עמי האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית התבניות טלי שפרעם, 505, ת ד אלונים, גבעות ולבניה לתכנון , ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת ד 595, נצרת עילית, טלי , וכל מעוניין האמורים שהמשרדים ובשעות בימים בהן לעיין רשאי לקהל. פתותים באלול התשם ג (8 בספטמבר 2003) י א בדיע נקר ראש הועדה המקומית יושב ולבניה גבעות אלונים לתכנון תכנון מקומי לב הגליל מרחב הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת התכנון בהתאם לסעיף 89 לחוק הודעה, בזה נמסרת המקומית הועדה במשרדי כי התשכ ה- 1965, והבניה, לתכנון ולבניה לב הגליל ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ג/לגי, מפורטת מסי תכנית מופקדת הצפון מחוז ולבניה שינוי לתכניות ג/ 6757, ג/לג/ 01/6757 י,ו 4. 55/03/6757, האצ ל גוש,13143 ח ח :50 מגרש.12 למבנן עיקרי הוראות התבנית: א) הוספת 2 יחידות דיור במסגרת חוק שבס: ב) צמצום מספר חדרי המדרגות ל 4 המשרתים 8 יח ד כל אחר בכל קומה: ג) הרתקת המבנים לכיוון צלע ההר כדי להרחיקם מן התניה וניתוקם מצלע ההר, בדי למנוע חדירת רטיבות לקיר תומך וכן לאפשר פתחי אוורור בחזית האחורית: ד) ביטול קומת המחסנים במפלס החניון עקב שינוי במערך החניה, כדי לאפשר דירות צמודות קרקע עם חצרות: ה) שינוי פתרון החניה כדי לאפשר 43 מקומות חניה בתחומי המגרש, במקום 36 בתכנית הקיימת וגישה לתניות הציבוריות מן הכביש הפנימי במקום מרחוב האצ ל. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית שמונה, רח הרצל 37, תייר ו, קרית שמונה 11019, טלי המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, משרד הפנים, קרית הממשלה, נצרת עילית 17000, טלי התנגדות לתבנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בהירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. י א באלול התשס ג (8 בספטמבר 2003) סמי מלול יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה קרית שמונה מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מרכז הכפר דיר - גוש 19425, חלקה 24 בשלמותה. נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכניות אלה: חנא 82 ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

19 (ו) הוראות התכנית: א) שינוי קווי בנין: ב) חלוקה עיקרי מגרש גודל קביעת ג) 24: לחלקה בהסכמה מחדש מינימלי. כל מעוניין רשאי לעיין בתבנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל, ת ד 80, סכנין, טל העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מתוז הצפון, ת ד 595, נצרת עילית, טלי התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי לב הגליל הודעה בדבר אישור תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, ברבר אישור תכניות אלה: תכנית מפורטת מם ג/לג/ 18/03/6761, שינוי לתכנית ג/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מערב הכפר ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקרת על הודעה עמי התשס ג, 5195, הפרסומים ובילקוט תכנית מפורטת מסי ג/לג/ 01/9169 /ו 8, שינוי לתכנית (4) ג/ גוש - סכנין ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים,19282 ח ח.65,64 הוראות התכנית: א) שינוי קו בנין קדמי (צפוני) עיקרי מ 3 מ ל 97.ו מ וקו בנין ממזרת מ 2 מ ל 0 מ בדי של וחלוקה איחור במגרש: ב) בינוי תוספת לאפשר שבתתום התכנית. חלקות ביום בעיתונות פורסמה התכנית הפקדת על הודעה ובילקוט הפרסומים 5084, התשס ב. האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית התבניות ולבניה לב הגליל, ת ד 80, סכנין, טל ו , - לתכנון הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון, ת ד ובמשרדי 595, נצרת עילית, טל , וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. ג באלול התשס ג (ו 5 באוגוסט 2003) חנוכה סולומין יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה לב הגליל מרחב תכנון מקומי מרום הגליל הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכנית מפורטת מס מה/מק/ 1/6126, שינוי לתכנית ג/ השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב דלתון - גוש,14036 ח ח :22,21 גוש,14038 ח ח ו- 4,.7,6 הוראות התכנית: א) שינוי ייעוד קרקע באזור עיקרי מגורים לשטת פרטי פתוח ומשטח פרטי פתוח לאזור מגורים, ללא שינוי בגודל השטת של כל ייעוד קרקע: ב) הקטנת גודל מינימלי מ 600 מ ר ל 500 מ ר. מגרש ביום בעיתונות התכנית פורסמה הפקדת על הודעה ובילקוט הפרסומים 93 ו 5, התשם ג, עמי המקומית הועדה במשרדי נמצאת האמורה התכנית ולבניה מרום הגליל, מרכז אזורי, ד נ מרום הגליל, לתכנון פקס , טלי 13110, צפת דואר 90000, ת ד המחוזית לתכנון ולבניה הועדה וכן במשרדי , הצפון, קרית הממשלה, ת ד 595, נצרת עילית 17000, מחוז טל , פקס , וכל מעוניין רשאי לעיין בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בה באלול התשס ג (8 בספטמבר 2003) י א מעתוק אחרון יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה מרום הגליל עראבה - גוש 19384, ח ח 70. עיקרי הוראות התכנית: שינוי ייעודי קרקע והתלפת חלק ממגורים לציבורי, ואותו שטת מציבורי למגורים, וקביעת נסיגות קו בנין ושינוי באחוזי בניה לקומה. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 5191, התשס ג, עמי.2656 (2) תכנית מפורטת מס גלג/ 30/02/12052, שינוי לתכנית ג/ 2052 ו. הדרום הקצה ומקומם: בתכנית הכלולים השטחים - אלספא ואדי ספר בית - סכנין העיר של מזרחי - גוש 19289, ח ח 37. מוצע עיקרי הוראות התכנית: הגדלת קווי בנין. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 78 ו 5, התשם ג, עמי (3) תכנית מפורטת מם ג/לג/ 30/03/9169, שינוי לתכניות ג/ 69 ו 9 וג/לג/ 9169 /ו 50/0. השטתים הכלולים בתבנית ומקומם: מרכז העיר םכנין, ליד בית קברות לנוצרים - גוש 19314, חלקה 76 בשלמותה, ח ח 92. עיקרי הוראות התכנית: א) איתור והלוקה בהסכמה: ב) קביעת גודל מגרש מינימלי לבנין אחד ולשני מבנים: ג) קביעת קווי בנין למגרשים. ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

20 והבניה, מחוז הדרום מרחב תכנון מקומי אופקים הודעה בדבר הפקדת תכניות מפורטות נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לתוק התכנון התשכ ה- 1965, ובהתאם לתיקון 43 לתוק התכנון והבניה כי במשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מתוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים מופקדות תכניות אלה: (ו) תכנית מפורטת מסי 23 /מק/ 2018, שינוי לתכנית מפורטת 23 /במ/ 3/60. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אופקים, רוז 9 /מק/ תכנית מפורטת מס מחוז הדרום מופקדת ולבניה."2005 גוש - הכלולים בתכנית ומקומם: קרית גת השטחים 5842, חלקות 22 21, בשלמותן: גבולות התכנית: בצפון - שד - רח טבת. - רח שבט, במערב ישראל פולק, במזרח הוראות התכנית: קביעת הוראות בדבר הקמת עיקרי תדלוק מדרגה ג. תחנת ובשעות בימים בתכנית, לעיין רשאי מעוניין כל מעוניין' בקרקע, בל לקהל. פתוחים האמורים שהמשרדים בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על לחוק, על פי סעיף 100 לכך התכנית, וכן בל הזכאי ידי של פרסומה התנגדות בתוך 60 ימים מיום להגיש רשאי למשרדי בעיתונים, הפרסומים בין המאוחרת ההודעה המקומית לתכנון ולבניה קרית גת. רח חשון ו, טל הועדה הועדה למשרדי יומצא ההתנגדות העתק המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח התקוה 4. ת ד 68, באר שבע, טל התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. י ה בסיון התשס ג (18 ביוני 2005) חיים שלום יושב ראש ועדת המשנה לתכנון ולבניה קרית גת מרחב תכנון מקומי רהט הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 1965, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רהט ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום מופקדת תכנית מפורטת מס 7 ו/מק/ 2061, שינוי לתכנית 1/301/03/17. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, אזור תעשיה וו 5 - גוש עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין לכיוון כבישים מס 7 ו 2. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רהט, ת ד 8, רהט. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המתוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, רח הנשיאים, ת ד 68, באר שבע, טל התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם בן הוגשה בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. ירושלים - 46 גוש,39634 תלקות :219,218 מגרש.440 הוראות התכנית: בקשה לאישור תיקון בקו בנין עיקרי ושינוי בהנחיות ומגבלות בניה. אחורי (2) תבנית מפורטת מסי 23 /מק/ 2036, שינוי לתב ע 03/25/ 02 ו/ 72. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: שדי הרצל - 5 גוש,39557 חלקות.3-1 עיקרי הוראות התכנית: א) הסדרת קווי בגין על ידי שינוי בקו בגין הקבוע בתבנית: ב) קביעת היתס בין שטחי השירות לבין השטחים העיקריים בלא תוספת שטחים. בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. בל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן בל הזכאי לכך על פי סעיף 00 ו לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים, שדי הרצל 38, אופקים, טל העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום. רח התקוה 4, באר שבע. טל הוגשה התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן בכתב. בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת. ו באלול התשס ג (3 בספטמבר 2003) יאיר חזן יושב ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה אופקים מרחב תכנון מקומי קרית גת הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשב ה- 965 ו, בי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה קרית גת ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון.84 ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

21 רשאי להגיש התנגדות בתוך חודשיים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות, למשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, תוות איבים, ת ד 50, שדרות, טלי המתנגד ימציא את העתק התנגדותו למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום, דחי הנשיאים, ת ד 68, באר שבע, טל הוגשה העובדות התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן בכתב, בפירוט הנמקות ובליווי תצהיר המאמת את שעליהן היא מסתמכת. מרחב תכנון מקומי שמעונים הודעה בדבר אישור תבניות מיתאר מקומיות והבניה, (ו) נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף דוו לחוק התכנון התשכ ה- 965 ו, בדבר אישור תכניות אלה: תכנית מיתאר מקומית מס 7 /מק/ 2 ג 20, שינוי לתבנית מפורטת ד/במ/ 36. השטתים הכלולים בתכנית ומקומם: מעגלים - גוש , חלקה 9 ד 1. עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד ותלוקת מגרשים בהסכמת בעלים: ב) שינוי בקווי בנין: ג) הרתבת דרך בתוואי קיים: ד) קביעת מפלסי רצפה לכניסה הקובעת לבנין לכל מגרש. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ובילקוט הפרסומים 4 ד 50, התשס ב, עמ (2) תכנית מיתאר מקומית מס 7 /מק/ 2040, שינוי לתכנית לתכנון מפורטת 3/202/03/7. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: מושב ברוש - גוש עיקרי הוראות התכנית: קביעת הוראות והנחיות בקשר לבניה למטרות שירות באזור מגורים א - מושב ברוש (הרחבת היישוב). הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתוגות ביום ובילקוט הפרסומים 5597, התשס ג, עמי התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המחוזית ולבניה מתוז הדרום וכן במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתותים לקהל. י א באלול התשס ג (8 בספטמבר 2003) בבית יושב לתכנון עמיר ריטוב ראש הועדה המקומית ולבניה שמעונים הודעות למי חוק הצהרות מוות, התשל ח 1978 המשפט לעניני משפחה למחוזות תל אביב והמרכז בענין: תוק הצהרות מוות, התשל ח- 978 ו, ת ע 5891/00 מרחב תכנון מקומי רהט הודעה בדבר ביטול הודעות על הפקדת תבניות מפורטות תכניות נמסרת בזה הודעה על ביטול הודעות בדבר הפקדות מפורטות אלה: (1) תכנית מפורטת מם 17 /מק/ 31 ו 2, כפופה לתכנית 7 ו/ 344/03, שפורסמה בעיתונים ביום ובילקוט הפרסומים 5077, התשס ב, עמי השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ 18: מגרש גוש ו 0023 ו בהסלר, ח ח ו. עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין לבניה למגורים. (2) תכנית מפורטת מם 7 ו/מק/ 2053, שינוי לתכנית 7 ו/ 344/03, שפורסמה בעיתונים ביום 2000.וו. 3 ובילקוט הפרסומים 4966, התשס א, עמי השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ - 18 גוש בהסדר, ח ח רז- 60 : מגרשים , עיקרי הוראות התכנית: שינוי קווי בנין צדדיים ואחורי לבניה למגורים במגרשים 143 ו 44 ו. (3) תכנית מפורטת מס 7 ו/מק/ 2094, שינוי לתכניות 7 ו/ 3/345/03 ו 344/03/17, שפורסמה בילקוט הפרסומים המפורטים ובענין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה בהודעה, 4946, התשס א, ענד השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רהט, שכ 18: מגרשים 332,331 - גוש בהסדר, ת ת תזא 2. עיקרי הוראות התכנית: איחוד וחלוקת מגרשים 351 ו 352 בהסכמה ושינוי קווי בנין. בל מעוניין רשאי לעיין בתכניות, במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה רהט, ת ד 8, רהט, טל , בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. ו באלול התשס ג (3 בספטמבר 2005) מרחב יושב טלאל אלקרינאוי ראש הועדה המקומית לתכנון ולבניה רהט תכנון מקומי שמעונים הודעה בדבר הפקדת תבנית מפורטת מקומית נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ ה- 965 ו, כי במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מם 7 /מק/ 2046, שינוי לתבנית 3/209/03/7. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: קיבוץ בפר עזה - גושים,902,901 חלקות,6,3 ח ח.7-4 בהסכמת עיקרי הוראות התבנית: איחוד ותלוקת מגרשים בעלים. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוהים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אתר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

22 ברנט דוידוביץ. 2. התעסקותו: ילד. נוזן דוידוביץ. ג. התעסקותו: ילד. נוחם דוידוביץ. 4. התעסקותו: ילד..רחל דוידוביץ (ברטמן). 5. עקרת בית. התעסקותה: הונגרית. אזרחותם: מקום מגוריהם הרגיל: בכפר פוצילובו, הונגריה. מקום מגוריהם הידוע האחרון: אושוויץ, פולין. עדיין שהנספים היה נראה שבו האחרון הידוע התאריך אושוויץ, בשנת 1944, נמצאו אז: והמקום שבו בתיים פולין. ביותר: הקרובים משפתתם בני של והכתובות השמות יעקב המנוח אלמנת שהיא דוידוביץ, זלטה המבקשת דוידוביץ, ת ז , שנפטר ביום זוםיה של ובנה (הילדים) הנספים של אחיהם הוא המנוח האמורה. הנספית אחים והנספית ה 5 עד 4 הם אחרים: הנספים ו סימנים היא אימם. כל מי שיש לו ידיעות על הנספים הנ ל, מתבקש בזה להמציאן לבית המשפט, או לכל נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת ישראל, בין בכתב עד ליום הדיון, ובין בעל פה לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל. ובל אום המעוניין להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני בית המשפט במועד הנקוב לעיל אם בעצמו ואם על ידי בא כוחו, וינמק את התנגדותו או ימסור לבית המשפט הצהרה בשבועה שניתנה על ידיו, שבה פורטו טעמי ההתנגדות, או ימסור הודעה בפני נציג דיפלומטי או קונסולרי. שבה יפרט את טעמי ההתנגדות, שאם לא כן יחליט בית המשפט כטוב בעיניו. דוד שהם, שופט בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תיק אזרחי 1506/03 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג-נ 98 י, ובענין פירוק חברת א.ס.ו.ס. דוקטורס (ג שירותי רפואה) בע מ, והמבקשת: אלין ליציין, ע י ב כ עו ד יגאל קלדרון ו/או עו ד ערן קייזמן ו/או עו ד איריס אלמוג, מדרך מנחם בגין 48, מגדלי אביב, תל אביב נמסרת בזה הודעה, בי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכררע לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי והמבקש: מקס טננבאום, בעל דרכון ארה ב Z , משדי קרמייקל 206, טורונטו, קנדה, ע י ב כ עו ד ש בקר ו/או מ לורברבוים, מרח כורש 10, ירושלים 94144, טל, פקס הודעה משפחה להווי ידוע כי המבקש פנה אל בית המשפט לעגיני בתל אביב בבקשה להצהיר על מותם של ישראל טננבאום ואשתו, ויטאל טננבאום הי ד, וכן על מות ילדיהם של הנ ל, שרה טננבאום, רחל טננבאום, חנה טננבאום, צבי טננבאום, אלימלך טננבאום, משה טננבאום ודוב טננבאום ובני משפחותיהם (אם היו), אשר נעלמו ומשערים שהם בשואה. נספו תיאורם של הנספים הנ ל לפי הצהרת המבקש: וזה מגוריהם האחרון הידוע: העיירה אושווינצן, פולין. מקום אזרחותם: פולנית. התאריך הידוע האחרון שבו נראה היה שהנםפים עדיין בחיים פולין. והמקום שבו נמצאו אז: בשנת 1939, אושווינצן, השמות והכתובות של בני משפתתם הקרובים ביותר: 1. המנוח שלמה (סולומון) טננבאום, שגר בטורונטו, קנדה: 2. המנוח שמעון טננבאום, שגר ברחי אהרונסון 9, בני ברק, ונפטר בשווייץ ביום : ילדיו של המנוח טורונטו טננבאום, מקם - טננבאום (סולומון) שמעון קנדה, וויויאן מרמלשטיין (טננבאום) טורונטו, קנדה. מתבקש הנ ל, הנספים על ידיעות לו שיש מי כל או דיפלומטית נציגות לכל או המשפט, לבית להמציאן של מדינת ישראל, בין בבתב ובין בעל פה; כל קונסולרית מעוניין הרוצה להתנגד להצהרת המוות יתייצב לפני אדם המשפט במועד הנקוב לעיל, אם בעצמו ואם על ידי בית המשפט לבית למסור או התנגדותו, את וינמק כוחו, בא טעמי פורטו שבה ידיו על שניתנה בשבועה הצהרה או דיפלומטי נציג בפני הודעה ימסור או ההתנגדות, קונסלרי של ישראל שבה יפרט את נימוקי ההתנגדות, שאם לא כן ייתן בית המשפט החלטה כטוב בעיניו. אלה קשאני, מדור עיזבונות בבית המשפט לעניני משפחה בראשון לציון ת ע 3150/03 בענין: חוק צהרות מוות, התשל ח- 978 ו, ובענין: הצהרת מותם של נספי שנות השואה בהודעה, המפורטים זלטה דודוביץ, ת ז ו 0. והמבקשת: הודעה להווי ידוע כי המבקשת פנתה אל בית המשפט לעניני של מותם על להצהיר בבקשה לציון בראשון משפחה שהם מתו וכי המפורטים להלן שנעלמו ומשערים הנספים בשעה , במם הנ ל בבקשה ידון המשפט בית.10,30 תיאורם של הנספים הנ ל לפי הצהרת המבקשת: יזה סרול דוידיביץ. ו. התעסקותו: ילד. 86 ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

23 בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין להופיע שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. לשלחה בדואר, ההודעה יש למסור למבקשת, או את מיום יאותר לא הנ ל המען לפי לידיה שתגיע באופן המבקשת, תמסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה תשלום, העתק מבקשת הפירוק. תמורת את ההודעה יש למסור למבקשת או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ ל לא יאוחר משעה ביום 2003.ו לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. יוסף עובדיה, עו ד בא כוח המבקשת קלדרון, עו ד יגאל כוח המבקשת בא בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תיק אזרחי 517/03 ו בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 983 ו, ובענין פירוק חברת ממיעל ייזום בע מ, ח פ תיק אזרחי 667/03 ו בענין פקודת החברות [נוסח תדש], התשמ ג- 1983, ובענין פירוק חברת שיש ימית בע מ, ת פ ו 5, והמבקש: גדי שטטמן, ע י ב כ עו ד עודד רביבי, מרח יד חרוצים 19, ירושלים נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט המתוזי בתל אביב ביום בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ ל לא יאוחר משעה ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. עודד רביבי, עו ד כוח המבקש בא בתל אביב-יפו המשפט המחוזי בבית אזרתי 707/03 ו תיק פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 983 ו, בענין בע מ, 1996 א.ק. אדוונס חברת פירוק ובענין ח פ , מרח אימבר 7, קרית אריה, ת ד 10290, תקוה 49002, פתח דותן קרן עו ד ב כ עצמה, ע י החברה והמבקשת: ברדה. בקשה בזה הודעה, כי ביום הוגשה נמסרת לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה הרוצה האמורה החברה של משתתף או נושה כל רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בענין צו במתן לתמוך בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין להופיע לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. שלו,, והמבקשים: עובדי החברה, ע י ב כ עו ד אביבית מליק, מרח יגאל אלון 157, תל אביב, טלי , פקס נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ו. 9 בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע את בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ ל לא יאוחר מיום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אביבית מליק, עו ד באת כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תיק אזרחי 1535/03 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 983 ו, ובענין פירוק חברת טיפוחים שרותי תחזוקה (1991) בע מ, ח פ וו-ו 5, והמבקשת: אסתר שוקרון (שיכרון), ע י ב כ עו ד יוסף עובדיה, מרת טשרניתובסקי 16/4, ת ד 519, כפר סבא. נמסרת בזה הודעה, בי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 2003.ו ו. 27 בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאתר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

24 ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, את מיום יאוחר לא הנ ל המען לפי לידיה שתגיע באופן המבקשת, תמסור שיבקש זאת, למשתתף או לנושה תשלום, העתק מבקשת הפירוק. תמורת דותן בדדה, עו ד קרן באת כוח המבקשת בדואר. לשלחה או למבקש למסור יש ההודעה את מיום יאוחר לא הנ ל המען לפי לידיו שתגיע באופן המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה תשלום, העתק מבקשת הפירוק. תמורת מיכל רוזנבוימ, עו ד באת כוח המבקש בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תיק אזרחי 1724/03 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 983 ו, ובענין פירוק חברת אעירה שחר בע מ, ת פ , מרח נוה דקלים ג 2, אשקלון, והמבקש: ישי קזקביץ. עיי ביב עו ד רונן וזינה, מרח, הר סיני ו, תל אביב 65816, טל , פקס ,03 נייד בזה הודעה, כי הוגשה בקשה לבית המשפט נמסרת לעיל, וכי הנזכרת החברה את לפרק אביב בתל המחוזי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.8.30 הרוצה האמורה החברה של משתתף או נושה כל רשאי לכך, להתנגד או הבקשה בענין צו במתן לתמוך בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין להופיע שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. בדואר, לשלחה יש למסור למבקש, או ההודעה את מיום יאוחר לא הנ ל המען לפי לידיו שתגיע באופן המבקש, ימסור זאת, שיבקש למשתתף או לנושה תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. רונן וזעה, עו ד בא כוח המבקש תיק אזרתי גנ</ 892 ו בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג-ג 198, ובענין פירוק חברת כהן עינב תשמל ותקשורת בע מ, והמבקשים: יוסף נעמת ואחרים, ע י ב כ עו ד עופר נעמת, מרת זיבוטינסקי 155, רמת גן, טל , פקס נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר. באופן שתגיע לידיהם לפי המען הניל לא יאוחר משעה 8.30 ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. עופר נעמת, עו ד בא כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בבית המשפט המחוזי בתל אגיב-י&ו תיק אזרחי 44/03»ו תיק אזרחי 1808/05 בענין פקודת החברות [נוסח הדש], התשמ ג- 983 ו, בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 1983, ובענין פירוק עמותת תחנת מוניות לה גרדיה 23 ת א, עייר , והמבקש: רשם העמותות, עיי ב כ עו ד מיכל רוזנבוים, כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת ד 34071, ירושלים מרח הוגשה בקשה בזה הודעה, כי ביום נמסרת לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ו. 5 בשעה הרוצה האמורה העמותה של משתתף או נושה כל רשאי לבך, להתנגד או הבקשה בענין צו במתן לתמוך להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. ובענין פירוק חברת אסא אור מערכות (1999) בע מ, והמבקשים: להב ואחרים, ע י ביב עו ד מאיר דהאן, מרת בלפור 15, תל אביב, טלי נמסרת בזה הורעה, כי ביום ו 2 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ו. 4 בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ ל לא יאוחר מיום ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

25 לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. מאיר דהאן, עו ד בא כוח המבקשים לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. מי 3 ל רוזנבוים, עו ד באת בות המבקש בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תיקים אזרחים ג 2022/0, 2025/05, 2025/05,2024/05 בענין פקודת החברות [נוסחחדש], התשמ ג- 1983, ובענין פירוק החברות: ו. הםשביר הישן בע מ (בפירוק זמני), חיפ ו 51; 2. גאלרי - רשת בתי אופנה בע מ : (בפירוק זמני), ח פ ; ב. ז.מ. מותגי אופנה בע מ תיק אזרחי 1970/03 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 983 ו, ובענין פירוק עמותת התאגדות לתרבות גופנית הפועל לוד כדורגל, ע ר והמבקשים: יעקב בנודים ואחרים, ע י ב כ עו ד צפריר פז, מרח חיים עוזר 32, פתח תקוה. זמני/ חיפ ; 4. אמ.אפ.אי שיווק מוצרי (בפירוק בע מ (בפירוק זמני), ח פ , תינוקות נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת ישראל עו ד עצמן. ע י ב ב החברות והמבקשות: לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב אלחנני ושות, קנטור עודד ממשרד המפרק הזמני, קנטור, בדין ביום ו. 1 ו בשעה טל 65785, 76-74, בית מוזם, תל אביב רוטשילד משד , פקס ו/או עו ד אבנר בהן, המפרק הרוצה האמורה כל נושה או משתתף של העמותה הזמני, ממשרד ע 1 ד כהן!ילצ יק 1 ש 1 תי, מדרךאבא הלל 14, הבקשה או להתנגד לכך, רשאי במתן צו בענין לתמוך m7519- Su2506 דדיי 51 ד- 03, פקס בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך ביתהדין עוז, רמת גן להופיע.05 שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ ל לא יאוחר מיום נמסרת בזה הודעה, כי ביום s הוגשה בקשה החברות את לפרק אביב המחוזי בחל המשפט לבית בית בפני תישמע זו פירוק בקשת לעיל, וכי הנזכרות היושב בדין בי 1 ם בשעה המשפט הרוצה האמורות כל נושה או משתתף של החברות הבקשה או להתנגד לכך, רשאי במתן צו בענין לתמוך בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין להופיע שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ ל לא יאוחר משעה 9.00 ביום המבקשות, שיבקש זאת, ימסרו או למשתתף לנושה תשלום, העתק מבקשת הפירוק. תמורת ישראל קנטור, עו ד אבנר כהן, עו ד הזמניים המפרקים המשפט המחוזי בחיפה בבית תיק אזרחי 03 /ו 25 בענין פקודת החברות [נוסחחדש], התשמ ג- 983 ו, הצפון פתתות תעשיות סנדלר חברת פירוק ובענין בע מ, והמבקשת: החברה עצמה, עיי ב כ עו ד שמואל שדה, מרח ויצמן 75, נהריה נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום ו בשעה לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. צפריר פז, עו ד בא כות המבקשים בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו תיק אזרחי 03 /ו 197 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 1983, ובענין פירוק עמותת אינטרפלורה ישראל, ע ר, מרח 540 ו 9. והמבקש: רשם העמותות, ע י ב כ עו ד מיכל רוזנבוים, כנפי נשרים 15, בית התאומים, ת ד 34071, ירושלים נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את העמותה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה.aso כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאתר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקש או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען תנ ל לא יאותר מיום ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

26 כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ ל לא יאוחר משעה והמבקשת: יעקב דריזין חשמלאות בע מ, ע י ב כ עו ד עדי אבירן הרטל, ממשרד עו ד ארמון סברדלוב, מלאך ושות, מרח הרב קוק 86, ת ד 533, מעלות 4 ו 0 ו 2. נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 2003.ו 23.1 בשעה כל נושה או משתתף של התבדה האמורה הרועה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ ל לא יאוחר משעה ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. עדי אבירךהדטל, עו ד באת כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 530/03 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 983 ו, ובענין פירוק חברת מגיד מהנדסים בעימ (בפירוק זמני), ח פ , והמבקשת: החברה עצמה, ע י ב יכ עו ד אבנר כהן ורו ח אבי פונס, המפרקים הזמניים של החברה, ממשרד עו ד בהן וילצייק ושות, מדרך אבא הלל 14, בית עוז, רמת גן נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ ל לא יאוחר משעה 9.15 ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. אבי פונס, רו ח אבנר כהן. עו ד הזמניים המפרקים ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. שמואל שדה, עו ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 433/03 בענין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ ג- 1983, ובענין פירוק חברת מתפרת עד-תל בע מ, ח פ, עו ד ב כ ע י ואחרים, אומיה אחמד והמבקשים: חיפה, טלי 7921, ת ד 83, מוריה מרת שרייבר, שלומית, פקס נמסרת בזה הודעה, כי ביום הוגשה בקשה לביח המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום בשעה כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בענין הבקשה או להתנגד לבך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאתר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה. את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהם לפי המען הנ ל לא יאוחר משעה 3.00 ו ביום לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. שלומית שרייבר, עו ד באת כוח המבקשים בבית המשפט המחוזי בחיפה תיק אזרחי 446/03 בענין פקודת החברות [נוסת חדש], התשמ ג- 983 ו, ובענין פירוק חברת גלעד פ. קבלנות כללית בע מ, ח פ ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

27 הודעות מאת הכונס הרשמי הודעה על ביטול צווי כמוס/ פשיטת רגל מחוז ירושלים שם החייב/ת מ ז כתיבת מס תיק «ר סיבת ביטול תאייד גיהמ ש כהן זהר מושב זנוח 72, זנוח 16/09/03 626/ (יצול לרעה בת-שבע אביד בר טוב, עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחוז ירושלים מחוז תל- אביב שם החייב/ת ת ז כתובת מס תיק כנ י סיבת ביטול תאריך ניהמ ש ניצול לרעה 31/07/03 990/ שלום עליכם 10, הרצליה קרטיס גבריאל עירא ניצול לרעה 03/09/03 535/97 7*122 שינקין 94, גבעתיים רבינוביץ גיל ניצול לרעה 11/09/ / יוספטל 34, בת ים ימיר מרדכי יוסף זילביגר,עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחוז תל- אביב מחוז חיפה שם החיינ/ת ת ז כתובת מס תיק כנ י סיבת ביטול תאריך ביהמ ש דחיית בקשה 28/05/03 663/ בר אילן 19, קרית מוצקין חריר יחיאל הסדר 07/09/03 140/ , 1288 קציר ת ד אלון יורם דחיית בקשה 10/09/03 301/ ישעיהו 18, חיפה תרזי אברהם דחיית בקשה 29/06/03 395/ מורן - 5 ת.ד. 2598, יקנעם פרץ יעקב לבנה בר עוז, עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחוז חיפה והצפון מחוז נצרת שם התייב/ת ת ז כתובת מסי תיק כנ ר סיבת ביטול תאייד ביהמ ש גנח שרה כנורות 26, קצרין 04/05/03 136/ דחיית בקשה יזבכ מוחמד בר אלמיר 111, נצרת 17/03/03 170/ דחיית בקשה לבנה בר עוז, עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחוז חיפה והצפון ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשם ד,

28 הודעות על מתו צווי כמיס, אסיפות נושים ראשונית ומועד הדייו בביהמ ש מחוז ירושלים שם החייב/ת ת ז כתיבת מס תיק ננ ר ביהמ ש תאדין מתן צי כינוס מועד קיום אסיפת נושים ראשונה מועד הדיין ושעה 10:30 15/04/04 13:00 09/12/03 06/08/03 803/ מושב מכורה,ד.נ מזרח בני 3890 הדר זקן 08:30 01/03/04 11:00 09/12/03 14/08/03 807/ בית חנינה, סעאדה םמיר 08:30 31/03/04 09:00 04/02/04 21/08/03 816/ עטרת 54,ד.נ. מודיעין דוב אביבה 08:30 31/03/04 09:00 04/02/04 21/08/03 815/ עטרת 54,ד.נ. מודיעין יחב מנחם 08:30 01/03/04 09:00 28/01/04 26/08/03 817/ נוה יעקב 3/18 \ ס מועלם כוכבה 08:30 01/03/04 09:00 28/01/04 26/08/03 818/ נוה יעקב 3/18,י-ס מועלם אממן 09:00 16/06/04 10:00 05/01/04 08/09/03 826/ נחל געתון 26,מודיעין פלונטיק שלום 09:00 02/06/04 09:00 10/03/04 07/08/03 804/ פרי מגדים 48,מבשרת ציון 3925 החש יצחק מאיר 10:00 03/05/04 09:00 15/01/04 24/07/03 800/ הגפן 1259/12,בית שמש בן אוחיון אברהם 09:00 23/03/04 09:00 23/03/04 08/09/03 828/ שמואל הנביא 6/4,ירושלי בן חקון אלחנן 09:00 02/06/04 10:00 18/12/03 28/08/03 824/ בית נקופה 23,י-ס גרוסמן דורון 08:30 01/03/04 09:00 27/01/04 20/08/03 813/ אריה בן אליעזר 85/9,ירו קמר מיכאל 08:30 01/03/04 09:00 27/01/04 20/08/03 814/ אריה בן אליעזר 85/9,ירו קמר זיסה אסיפות יתקימו במשרדי הכונ ר ברח יפו 216, י-ם, הדיוגיס יתקיימו בביהמ ש המחוזי בירושלים בת שבע אבדן בר טוב, עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחוז ירושלים מחוז תל אביב שם החייב/ת ת ז כתיבת מטי תיק כנ י ביהמ ש תאייד מתן צו כינוס מועד קיום אסיפת נושים ראשוגה מיעד הדיון ישעה 00:00 00/00/00 14:00 22/11/04 12/08/ / אהרונביץ 24,חולון מנדה אסנת 00:00 00/00/00 14:00 29/02/04 25/12/ / דולב 17,גדרה ניסן שאול 00:00 00/00/00 13:00 29/12/04 26/08/ /03 יהודה הנשיא 43,תל-אביב אבדור דרזר 00:00 00/00/00 13:00 13/12/04 25/05/ / פלוגות 2/24,תל-אביב אלמק ס מרדכי 00:00 00/00/00 13:30 03/H1/05 19/08/ / זלמן ארן 13,חולון דדי ענת 00:00 00/00/00 13:30 12/12/04 17/06/ / הרב קטרוגי 57,פתח תקוה טקו מאיר 00:00 00/00/00 13:30 03/01/05 04/09/ / גלוסקין 36,ר.וובות י 1 כ 0 חיים 00:00 00/00/00 13:30 12/01/05 06/07/ / הפרסה 10/2,הוד השרון מועלם יוסף 00:00 00/00/00 13:00 08/12/04 08/09/ / זמנהוף 34,הרצליה /3 גרונר מחלוף 00:00 00/00/00 13:30 21/12/04 01/09/ / האורגן 8,ראשל צ גבאי אתי 00:00 00/00/00 14:00 24/11/04 21/08/ / כצנלסון 90,הרצליה נחמיה יהודה 00:00 00/00/00 13:00 26/12/04 04/09/ / השר שפירא,42 בונים דיין מזל 00:00 00/00/00 13:00 02/61/05 ביטון מרדכי אילת 9,רמת השרון 21/08/ / בר אורי הגנים 35,רמת השרון 00:00 00/00/00 14:00 29/11/04 04/09/ / עברי אבי לוחמי הנגב 3,חולון 00:00 00/00/00 13:30 10/01/05 28/08/ / שטרן /!למה משר תרצה 1,ר ג 00:00 00/00/00 13:30 05/01/04 27/08/ / שחף קרן אנילביץ 14,ראשל צ 00:00 00/00/00 13:00 12/12/04 07/09/ / פלוס (אהחני^רנז בניהו 18,רמת גן 13:00 21/12/04 02/09/ / /00/00 00:00 ילקוט הפרסומים 5230, י יב בתשרי התשסיד,

29 שם החייב/ת ת ז כתיבת מס תיק כנ ר ניהמ ש תארין מתן צו כינוס מועד קיום אסיפת נושים ראשונה מועד הדיון ושעה 00:00 00/00/00 13:00 21/12/04 02/09/ / בניהו 18,רמת גן פלוס ציון 00:00 00/00/00 13:00 20/12/04 18/08/ / רכסים 56,רמת גן מנםינ אילת 00:00 00/00/00 13:30 27/12/04 27/08/ / קדושי קהיר 20,חולון פפרברג עמום 00:00 00/00/00 13:00 20/12/04 21/08/ / ;שנזיר (וינשטוק) נעמי עמקעירון 1/9,כפר סבא 00:00 00/00/00 13:30 28/12/04 27/08/ / טופז 6,אלפי מנשה טסה איתי 00:00 00/00/00 13:30 09/01/05 27/08/ / גוטמן 8,פתח תקוה ששי-נאור אושר 00:00 00/00/00 13:30 13/12/04 28/08/ / נוה יהושע 51,רמת גן בואמ אוריאל 00:00 00/00/00 13:00 07/12/04 01/09/ / דב - הוז 12,בני ברק אבוגיל שושנה מר :00 00/00/00 13:00 03/01/05 03/09/ / הר סיני 2,יבנה שלומי רמי 00:00 00/00/00 13:00 21/12/04 02/09/ / קרית שמונה 29,חולון רודיטי עזרא 00:00 00/00/00 14:00 01/12/04 07/09/ / מנחם בגין 3,יהוד צובר יעקב 00:00 00/00/00 13:00 02/01/05 01/09/ / השייטים 37,ראשל צ בליט אלון 00:00 00/00/00 13:00 02/01/05 01/09/ / השייטים 37,ראשל צ בליט חנה 00:00 00/00/00 13:30 08/06/04 07/09/ / הכרמל 13,כפר סבא פלישפיש ביאטריס אסיפות יתקימו במשרדי הכונ ר ברח השלושה 2, תל אביב, הדיונים יתקיימו בביהמ ש המחוזי בתל אביב יוסף זילביגר,עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחת תל אביב מחוז חיפה שם החייב/ת ת ז כתובת מס תיק כנייר ביהמ ש תאיין מתן צו כינוס מועד קייס אסיפת נושים ראשונה מועד הדיון ישעה 09:00 06/05/04 10:30 04/03/04 02/09/03 120/ ,סחנין אבו סאדוז עבד אל-וו :30 17/03/04 09:30 14/01/04 04/09/03 235/ ויצו 18,חיפה עודר, טל 11:00 17/03/04 10:30 19/01/04 04/09/03 269/ שד אלמידאן,שפרעם חמודי ריאד 10:00 14/04/04 11:30 16/02/04 09/09/03 293/ קיסריה 26,חיפה גנאם חיאלד 10:30 17/03/04 09:30 15/01/04 04/09/03 321/ צפרירים 57,נופית ברק עפר 09:00 03/03/04 09:30 05/01/04 01/09/03 325/ שכ עוסמאן,שפרעם םמניה ואאל 09:40 06/05/04 09:30 04/03/04 03/09/03 332/ התאנים 15,קרית ביאליק שושנה שלי רחל 11:30 06/05/04 11:30 07/03/04 07/09/03 350/ דרך עכו 118,ק.מוצקין אניאק איל 10:00 26/02/04 10:30 29/12/03 29/06/03 360/ ,כפר נחף םרחאן אחמד 10:30 03/03/04 09:30 01/01/04 01/09/03 375/ גדעון 12,חיפה בלגזבסק מאיר 09:00 14/04/04 11:30 12/02/04 07/09/03 381/03 קרן היסוד 61/7,קרית ביא בן עוז חיים 11:00 06/05/04 09:30 29/02/04 07/09/03 394/ נתיב הטרשים 3,נשר בנח ם יצחק 10:00 17/03/04 11:30 15/01/04 24/08/03 407/ עקרון 16,חיפה כהן יוסף 08:30 17/03/04 09:30 19/01/04 04/09/03 409/ הרדוף 14,נשר ב 1 גנים(ל 1 י) ליאת 11:00 06/05/04 10:30 23/02/04 03/09/03 414/ יעל 18,נשר סחר מישל אשר 11:40 06/05/04 11:30 25/02/04 04/09/03 424/ ,ירכא גימאל פרג' משאלי יהודה הגפן 17,רכסי 09:30 03/03/04 10:30 04/01/04 01/09/03 415/ :00 29/04/04 11:30 05/01/04 01/09/03 423/ שלומציון 22,חיפה מאיר גד 10:00 03/03/04 10:30 05/01/04 01/09/03 435/ צה ל 99/2,כרמיאל לדני גנד 10:30 03/03/04 09:30 04/01/04 01/09/03 441/ אלסיזו 16,חופית זיבק אסמעאיל ילקוט הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

30 שם החייב/ת ת ז כתובת מס תיק כנייר ביהמ ש תאריו מתן צו כינוס מועד קיום אסיפת נושים ראשונה מועד הדיון ושעה 09:40 06/05/04 09:30 03/03/04 03/09/03 459/ יציב 65,חיפה גלבוע בעז 08:30 06/05/04 09:30 03/03/04 03/09/03 458/ הקיבוצי 42,קרית חיים וירטה ם דניאל 11:10 06/05/04 11:30 03/03/04 04/09/03 462/ שניר 47,כפר ורדים אלוף רחל שניר 47,כפר ורדי 11:10 06/05/04 11:30 03/03/04 04/09/03 461/ אלוף שמעון 09:30 06/05/04 11:30 04/03/04 03/09/03 450/03 הברושים 3/5,קרית ביאלי פיבושביץ בועז ברוך :00 29/04/04 10:30 25/02/04 02/09/03 454/ ,גידידה מכר כיאל אסר 09:30 29/04/04 10:30 29/02/04 01/09/03 466/ אל ויסו 6,חיפה חאזן נהאד 08:30 14/04/04 10:30 12/02/04 07/09/03 463/ תמר 14,קרית ביאליק טוק ר אמיר 11:10 06/05/04 10:30 07/03/04 03/09/03 464/ משק 38,מושב אביאל אפלבום צבי 09:00 17/03/04 11:30 19/01/04 04/09/03 465/ משק 38,מושב אביאל אפלבום נועה 09:30 17/03/04 11:30 18/01/04 28/08/03 481/ ת.ד. 1175,קציר עמר דורון שלום 10:30 14/04/04 10:30 16/02/04 09/09/03 471/ לכיש 58/2,קרית ים טואימ גולדה 09:10 29/04/04 09:30 26/02/04 01/09/03 470/ רח!מיר 52/13,נהריה אוזן יוסף 11:00 14/04/04 11:30 15/02/04 11/09/03 487/ הנטקה 69,חיפה אור פז שמוא*ח 11:30 06/05/04 10:30 03/03/04 04/09/03 492/ יסמין 1 גי,רמת ישי נחמני אודי יהודה 12:00 17/03/04 10:30 15/01/04 07/09/03 499/ ד.נ.משגב,אבטליון חורב אשר 09:30 14/04/04 09:30 11/02/04 09/09/03 522/ ,ג ת עבק זיאד 11:30 14/04/04 10:30 15/02/04 11/09/03 537/ סעדיה 28/5,חיפה שרביט שושנה אסיפות יתקימו במשרדי הכונ ו בשד פל ים 15 אי, חיפה, הדיונים יתקיימו בביהמ ש המחוזי בחיפה לבנה בר עוז, עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחוז חיפה והצפון מחוז נצרת שם החייב/ת ת ז כתובת מס תיק כג ד ביהמ ש תאיין מתן צו כינוס מועד קיום אסיפת נושים ראשונה מועד הדיון ושעה 09:00 19/04/04 10:30 1 #62/04 02/09/03 256/ הפלמ ח 13.צפת כהן חנה 08:30 19/04/04 11:30 18/02/04 23/07/03 136/ עולי הגרדום 36/18,קרית ,םטחבינםקנוטיאנ 10:00 23/02/04 10:30 24/12/03 25/06/03 142/ ד.נ.גליל עליון,כפר יובל ח מנחם 09:00 19/04/04 11:30 11/02/04 02/09/03 150/ בית מסי 201,נצרת אשקר ראמ 08:30 19/04/04 09:30 22/02/04 31/07/03 190/ ,כפר יפיע בטאואת ס נ א מישל 09:00 19/04/04 09:30 16/02/04 24/07/03 200/ סחלב 7/6,מגדל העמק אהרון דני 10:00 19/04/04 09:30 15/02/04 04/09/03 223/ ישוב גני 4,ד.נ. יזראעל סיניאנ אבנר אסיפות יתקימו במשרדי הכונ ר בשד פל ים 15 א, חיפה, הדיונים יתקיימו בביהמ ש המחוזי בנצרת לבנה בר עוז, עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחוז חיפה והצפון מחוז באר- שבע שם החייב/ת ת ז כתובת מסי תיק כנ ר ביהמ ש תארין מתן צו כינוס מועד קיום אסיפת נושים ראשונה מועד הדיון ושעה אבנמוהר, קרולין פרישמן דוד 2/10,באר שב 08:30 01/01/04 09:00 22/10/03 30/06/ / ילקוס הפרסומים 5230, י ב בתשרי התשס ד,

31 שם החייב/ת ת ז כתובת מס תיק כנייד ביהמ ש תאריך מתן צו כינוס מועד קיום אסיפה נושים יאשינה מועד הדיון ושעה מימון אינם מושב שובה 16,נתיבות 10:00 15/01/04 09:00 03/11/03 23/07/ / רפופורט רחל היודה 68/3,ערד 10:30 15/01/04 10:30 06/11/03 03/08/ / בן מוחה רקטור מושב מבטחים 09:00 15/01/04 09:00 06/11/03 04/08/ / ,31 זנו כוכבה יותנה זיבוטינסק 36/43,ב 11:30 15/01/04 12:00 06/11/03 04/08/ / קטנר אילנית הרב צבאן 15/32,נתיבות 09:00 05/02/04 10:00 03/12/03 07/08/ / אביטבזל דניאלה חכים אליהו 13,באר שבע 10:00 05/02/04 11:00 03/12/03 19/08/ / אברגל עופר יחיא קאפח 30,באר שבע 09:30 05/02/03 12:00 16/11/03 12/08/ / אברגל סמדר שמחה יחיא קאפח 30,באר שבע 09:30 05/02/04 12:00 16/11/03 12/08/ / זהבי אלן אהרון ציולינג 14/14,באר 10:00 05/02/04 12:00 03/12/03 19/08/ / זהבי שרה אהרון ציזלינג 14/14,באר 10:00 05/02/04 12:00 03/12/03 19/08/ / אליהו אברהם מושב שחר 44,ד.נ לכיש 10:00 05/02/04 11:00 16/11/03 18/08/ / אליה! מרים גלדים מושב שחר 44,ד.נ.לכיש 10:00 05/02/04 11:00 16/11/03 18/08/ / אלחרר אבי שילר 2,אשדוד 10:30 05/02/04 11:00 16/11/03 20/08/ / אביטן יפה משעול הזמיר 28,דימונה 10:30 05/02/03 10:00 07/12/03 20/08/ / דגני פרידה השלום 24/29,באר שבע 11:00 05/02/04 09:00 03/12/03 26/08/ / מיק ארז עין גדי 7/5,באר שבע 08:30 19/02/04 09:00 01/12/03 27/08/ / דינרשט ן בזרים מאיר יערי 11/4,באר שבע 08:30 19/02/04 09:00 07/12/03 27/08/ / בר דריו משק 44,שדה אברה 08:30 19/02/04 12:00 01/12/03 27/08/ / גדש אריה שדי אברה,ד.נ.הנגב 11:30 05/02/04 11:00 01/12/03 27/08/ / אזולאי אברהם נים ת ד 424,אופקים 10:30 19/02/04 10:00 03/12/03 03/09/ / אסיפות יתקימו במשידי הכונ י ביח התקווה 4, באי שבע, הדיונים יתקיימו בביהמ ש המחוזי בבאי שבע שושנה אנקוי-שניד, עו ד, סגן הכונ י, מנהל מחוז באי- שבע מחוז ירושלים הודעות על הכרזת פשיטת דגל שס החייב/ת ת ז כתובת מס תיק כנ י ביהמ ש תאיין מתן צו פשיטת יגל אבו קולבין מאזן אלפארוק ירושלים, 16/09/03 621/ פריד צביה פרי מגדים 23, מבשרת ציון 16/09/03 713/ בת שבע אבין בר טוב, עו ד, סגן הכונ ר, מנהל מחוז ירושלים מחוז תל- אביב שם החייב/ת ת ז כתיבת מס תיק כנ י ביהמ ש תאריך מתו צו פשיטת יגל אורון אלי יואל אנגל 4, פיית 09/09/03 357/ אלמלם משה קורנית,54 יבנה 05/08/ / אלמלם עדי קורנית,54 יבנה 05/08/ / ילקוט הפרסומים 0 ג 52, י ב בתשרי התשסיד, ל ו. 8 95

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו

רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקו רשומות ילקוט הפרסומים ב ב באייר התשם ד 3 ו 5297 במאי 2004 עמוד 2870 מינוי שופט לבית משפט לעניני משפחה 2870 מינוי לפי חוק הנוטריונים 2870 הסמכה לפי פקודת הראיות מינוי ועדה לעניני פיצויים ותמלוגים לפי חוק

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט הודעה בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינו רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בסיון התשנ ז 29 4538 ביוני 1997 עמוד עמוד 4086 בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט בדבר פטור לגבי תלמידים במוסדות חינוך 4086 לפי פקודת האגודות השיתופיות 4068 מסויימים לפי חוק

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף

רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף רשומות ילקוט הפרסומים י באלול דזתשנ ח 1 4674 בספטמבר 1998 עמוד,מבחנים נוספים לחלוקת לספים לעורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט במוסדות עיבור (גף להכשרת עובדי הוראה) 4934 מבחנים נוספים לחלוקת בספים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46

רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ הודעה בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 46 רשומות ילסוט הפרסומים עמוד כ ב בתמה התשנ ז 27 4548 ביולי 1997 עמוד הודעות על מינוי חברים לועדות רפואיות לענץ בדבר תיאום סכומים לפי חוק מס ערך 4672 גימלת ניידות 4672 מוסף מינוי נעיגי שר הבסחון במועצה הארעית

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים

רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשעו בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים רשומות ילקוט הפרסומים ב' בשבט התשע"ו 12 7184 בינואר 2016 עמוד הארכה של הטלת תפקיד ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לפי חוק שירות המדינה )מינויים(... 2640 מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל... 2640 הודעה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 10

רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 10 רשומות ילקוט הפרסומים ח בטבת התשנ ו 51 4367 בדצמבר 1995 עמוד הודעה על העדרות ראש הממשלה מן הארץ 1060 הסמכה לפי חוק הרשות לפיקוח חקלאי עמוד 062 ו... 1062 היתר לסוכני נסיעות לפי חוק הפיקוח על המטבע הודעה

קרא עוד

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של

רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים הודעה על קביעת ממלאי מקום של רמוימות ילקוט הפרסומים ט בכסלו התשמ ח 30. 3504 בנובמבר 1987 עמוד עמוד 358 הודעות בדבר מתן רשיון להוציא לאדר עתונים... 361 הודעה על קביעת ממלאי מקום של שרים,.... 358 תמצית תקציב רגיל (מעודכן) של עיריה לשבת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא

רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה וא רשומות ילקוט הפרסומים כ ד בתמוז התשם ה 31 5421 ביולי 2005 הרשאה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית(עדות), חוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה),

קרא עוד

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי.

רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. רש ומות ילקוט הפרסומים כ ז מ ושץ התשמ א 6 2670 בנובמבר 1980 עמוד עמוד מינוי שופט בפועל בבית המשפט העליון 500 שינוי בשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי. 502 מינוי יושבי ראש ועדות קנסות לפי חוק המועצה לצמחי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר

רשומות ילקוט הפרסומים יא בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים ר רשומות ילקוט הפרסומים י"א בסיוון התשע"ד 9 6815 ביוני 2014 עמוד הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים... 5970 רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו תקן... 5971 הודעה על מחיקת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ישיבת ועדת משנה ב', ישיבה מספר 2008010 החלטות בר/ 11 198/ ישיבת ועדת משנה ב' מספר 2008010 מתאריך 24/06/2008 התכנית עניינה הקטנת קו בניין מציר דרך מס' 410 מ - 80 מ' ל- 41.60 מ' למשק מס' 140 במושב גאליה.

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים הי בארר א התשנ ה בפברואר 1995 הודעה על מיזוג חברוח לפי חוק ההגבלים העסקיים תיקונים להודעות הועדה העיבורית בדבר מקבלי עמוד

רשומות ילקוט הפרסומים הי בארר א התשנ ה בפברואר 1995 הודעה על מיזוג חברוח לפי חוק ההגבלים העסקיים תיקונים להודעות הועדה העיבורית בדבר מקבלי עמוד רשומות ילקוט הפרסומים הי בארר א התשנ ה 5 4280 בפברואר 1995 הודעה על מיזוג חברוח לפי חוק ההגבלים העסקיים תיקונים להודעות הועדה העיבורית בדבר מקבלי עמוד 744 ל עמוד 734 ו הודעות על מינוי שופטים 1734 הודעה

קרא עוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד

רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הוד רשומות ילקוס הפרסומיים עמוד עמוד 688....... בקשות לביעור חומר ארכיוני 686 חילופי גברי בכנסת 689. הודעות לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור). 686 הודעה על שובו של שר לארץ 690..... הודעות לפי חוק התכנון

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסוםים ל בחשון התשס ר בנובמבר 2003 עמוד עמוד עובדי של למשמעת הדין לבית חברים מינוי 886 המדינה 886 ועדת משמעת לפי חוק שמאי מקרקע

רשומות ילקוט הפרסוםים ל בחשון התשס ר בנובמבר 2003 עמוד עמוד עובדי של למשמעת הדין לבית חברים מינוי 886 המדינה 886 ועדת משמעת לפי חוק שמאי מקרקע רשומות ילקוט הפרסוםים ל בחשון התשס ר 25 5247 בנובמבר 2003 עמוד עמוד עובדי של למשמעת הדין לבית חברים מינוי 886 המדינה 886 ועדת משמעת לפי חוק שמאי מקרקעין מינוי... 886 ועדת בחירות למועצה המקומית אבן יהודה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנ

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 24/12/2013 כא טבת תשעד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כב שבט, תשעד - יור ועדת משנה לתכנון ובנ נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130008 בתאריך: 24/12/2013 כ"א טבת תשע"ד שעה 19:00 תאריך: 23/01/2014 ת. עברי:כ"ב שבט, תשע"ד - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה כהן אלי חברים: - מ"מ וסגן ראש המועצה פטיגרו איתן

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב באדר התשנ ו בפברואר 1996 עמוד 1672 הודעה בדבר פקיעתן של זכןיות נפט '672 ו תעודת פטור לפי פקודת הבטיחות בעבודה 1672 הוד

רשומות ילקוט הפרסומים ב באדר התשנ ו בפברואר 1996 עמוד 1672 הודעה בדבר פקיעתן של זכןיות נפט '672 ו תעודת פטור לפי פקודת הבטיחות בעבודה 1672 הוד רשומות ילקוט הפרסומים ב באדר התשנ ו 22 4383 בפברואר 1996 עמוד 1672 הודעה בדבר פקיעתן של זכןיות נפט '672 ו תעודת פטור לפי פקודת הבטיחות בעבודה 1672 הודעות על הגשת בקשות לביעור חומר ארכיוני 1673 אכרזה על

קרא עוד

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י

רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י רמווסות ילקוט הפרסומים כ באייר הוזשמ ב 13 2812 במאי 1982 עמוד מינוי דיין לפי חוק הדיינים...... 1694 קביעת חברי ועדות לפי תקנות הביטוח הלאומי. י. 1694 הודעות על תיקח רשימת פוסקים רפואיים ותיקון רשימת חברי

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

Microsoft Word - book shops.doc

Microsoft Word - book shops.doc . רשימת חנויות ספרים יד שניה: חנויות בתל-אביב: רובינזון ספרים - נחלת בנימין 03-5605461 - 31 http://www.robinson.co.il בוק בוטיק - דיזנגוף 03-5274527 - 190 בוק שוק - ברודצקי 15, רמת אביב - 03-6415158 בטא

קרא עוד

תמ"א 38 תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה

תמא 38  תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה קביעת עקרונות למדרוג תוספת זכויות בנייה כתמריץ לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה במסגרת תמ"א 38 המזמין: משרד הבינוי והשיכון הצגה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון 24.1.2010 2 ועדת היגוי משרד הבינוי והשיכון סופיה

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה

נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשעג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כג אב תשעג - יור ועדת משנה לתכנון ובניה נכחו: פרוטוקול ועדת משנה מספר 20130005 בתאריך: 11/06/2013 ג' תמוז תשע"ג שעה 19:00 תאריך: 30/07/2013 ת. עברי:כ"ג אב תשע"ג - יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה פטיגרו איתן חברים: - סגן ראש המועצה ומ"מ יו"ר ועדת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי

רשומות ילקוט הפרסומים טו באב התשעג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג 22 6632 ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה... 6944 הודעה בדבר צורך במינוי דיינים... 6944 מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך 17/01/2012 מספרנו 11420/1-11 שומת הממוקם מקרקעין, נכס גשוש גו חיפה בעיר ואדי סליב בשכונת 1068-1072,1074,1080 1072,1074,1080-1083 מגרשים 1083 10853 שומה (1601 חפ/ 1601 מספר תב"ע (לפי מזמין השומה דו"ח

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה במאי 1995 עמוד הודעה על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 339

רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה במאי 1995 עמוד הודעה על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 339 רשומות ילקוט הפרסומים כ ה באייר התשנ ה 25 4307 במאי 1995 עמוד על מינוי שופט 3390 מינוי פקידי בחירות לבחירות לועדות חקלאיות לפי פקודת העיריות 3390 על הסמכת מפקחי רחצת 3390 הורעה על ביטול מינוי הפקחים לפי

קרא עוד

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר

תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר תכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות בטבלאות 1.4.2.14 1.4.2.1- להלן, מוצגות תכניות מתאר מקומיות ומפורטות מאושרות בסביבת התכנית, עד לטווח של 200 מ' מציר המסילה: טבלה 1.4.2.1- תכניות מתאר מקומיות ומפורטות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב

רשומות ילקוט הפרסומים יח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד הודעה בדב רשומות ילקוט הפרסומים י"ח באב התשע"ה 3 7086 באוגוסט 2015 עמוד הודעה על העברת סמכויות על פי דין משר לשר והעברת שטחי פעולה ממשרד למשרד... 7720 הודעה בדבר ענפי ההנדסה והאדריכלות ומדורים לכל אחד מהם... 7721

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

רשומות ילקוט הפרסומים כד בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד 22 6822 ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים... 6238 מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(...

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

רמגוסות ילקוט הפרסומים 25 ביגואר כ בשבט תשכ ב «םור עטור ,. הזמנות בתי המ -יפט. 5 י 77.. הודעת בדבר מינוי חברי ריצות הנמלים

רמגוסות ילקוט הפרסומים 25 ביגואר כ בשבט תשכ ב «םור עטור ,. הזמנות בתי המ -יפט. 5 י 77.. הודעת בדבר מינוי חברי ריצות הנמלים רמגוסות ילקוט הפרסומים 25 ביגואר 1962 905 כ בשבט תשכ ב «םור עטור 786....,. הזמנות בתי המ -יפט. 5 י 77.. הודעת בדבר מינוי חברי ריצות הנמלים. 731...... הזמנות בתי הדיז הרבניים 770. זזורעה על מינוי שופט בית

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו

רשומות ילקוט הפרסומים כח באב התשעה באוגוסט 2015 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה מינוי מפקחי עבודה הסמכת נותני אישור לפי חוק רישו רשומות ילקוט הפרסומים כ"ח באב התשע"ה 3 7093 באוגוסט 205 עמוד מינוי לפי פקודת המשטרה... 7972 מינוי מפקחי עבודה... 7972 הסמכת נותני אישור לפי חוק רישוי עסקים... 7972 שינוי אזור מינוי עובדת סוציאלית לפי חוק

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, י

תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כה אייר, תשעד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' בתאריך: 29/05/2014 כט אייר תשעד שעה 18:00 - סגן וממ ראש המועצה, י תאריך: 25/05/2014 ת. עברי:כ"ה אייר, תשע"ד מוזמנים: סדר יום ישיבת משנה מס' 2014002 בתאריך: 29/05/2014 כ"ט אייר תשע"ד שעה 18:00 - סגן ומ"מ ראש המועצה, יו"ר ועדת המשנה ד"ר אלדד בר-כוכבא, עו"ד חברים: - סגן

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן

מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשעו שעה 19:00 - יור ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן מוזמנים: סדר יום לישיבת ועדת המישנה לתכנון ולבניה מס' 201602 בתאריך : 17/02/2016 ח' באדר תשע"ו שעה 19:00 - יו"ר ועדת המשנה מר עמוס לוגסי חברים: - סגן רה"ע וחבר ועדת המשנה מר שחר רובין - חברת ועדת המשנה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י א באדר ב התשס ה במרס 2005 עמוד הסמכה לפי" פקודת בריאות העם, חוק המים, חוק שמירת הניקיון, חוק מניעת זיהום הים ממקורות י

רשומות ילקוט הפרסומים י א באדר ב התשס ה במרס 2005 עמוד הסמכה לפי פקודת בריאות העם, חוק המים, חוק שמירת הניקיון, חוק מניעת זיהום הים ממקורות י רשומות ילקוט הפרסומים י א באדר ב התשס ה 22 5382 במרס 2005 עמוד הסמכה לפי" פקודת בריאות העם, חוק המים, חוק שמירת הניקיון, חוק מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, פקודת מניעת זיהום הים בשמן, חוק מניעת זיהום

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

רשומות עמוד עמוד היתרים יפי חוק הפיקוח על המפב 2. התשל ח 1578 הודעות?יפי חוק התכנון והבניה 671 להל!: יהראל :ו,:פיקי : רות -דרך זזוץ ליורשים 668

רשומות עמוד עמוד היתרים יפי חוק הפיקוח על המפב 2. התשל ח 1578 הודעות?יפי חוק התכנון והבניה 671 להל!: יהראל :ו,:פיקי : רות -דרך זזוץ ליורשים 668 רשומות עמוד עמוד היתרים יפי חוק הפיקוח על המפב 2. התשל ח 1578 הודעות?יפי חוק התכנון והבניה 671 להל!: יהראל :ו,:פיקי : רות -דרך זזוץ.. 667 ליורשים 668 לנאמנים........ 668 הזמנות בתי המשפט 677 הזמנות בתי

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה ה

תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשעג שעה 18:00 - יור הוועדה ה תאריך : 18/02/2013 ת. עברי:ח' אדר תשע "ג נכחו: פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 2013201 בתאריך: 20/01/2013 ט' שבט תשע"ג שעה 18:00 - יו"ר הוועדה המקומית לתו "ב גב ' טלי פלוסקוב - חבר ועדה מר חיים מזרחי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 תכנית המתאר 9988 לשכונת רחביה מצגת לראש העיר 22.5.2011 עיריית ירושלים מינהל תכנון האגף לתכנון העיר מתכננים: נ. מלצר, ג. איגרא א.כהן אדריכלים הנחיה: עופר אהרון מנהל עריכה: מריאנה סיגלוב-קליין מתכננת ערים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

prop-0532.tif

prop-0532.tif המרומות הצעות חוק ה ו בתשרי תשכ ג 24 532 באוקםובר 1962 - עמוד חוק התכנון והבניה תשכ ג^ 1962.....,. 14 התוכן פרק ראשון: פרשנות. * * 14 עמוד * 15 מוסדות תכנון פרק שני: 15 המועצה הארצית סימן א. 16 ועדה מחוזית

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי

רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התשע בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי רשומות ילקוט הפרסומים ו' בתשרי התש"ע 24 6000 בספטמבר 2009.הערבית... 2 הודעה על החלטות האקדמיה ללשון הודעה על קביעת אמות מידה מקצועיות לפי תקנות.לרישוי(... 2 המהנדסים והאדריכלים )תנאים.תקנים... 2 הודעה

קרא עוד

פרק 1: מבוא

פרק 1: מבוא 1 3 3 6 פרק א': כללי 1. זכות הקניין 2. הדין החל שער א': דיני הפקעה - כללי 7 פרק ב': חוקיות ההפקעה ותקיפת ההפקעה 9 9 10 13 13 18 20 25 26 28 40 45 פרק ג': פיצויי הפקעה 2. פסקי-דין לגבי שווי מקרקעין באזור

קרא עוד

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc

Microsoft Word Viewer - Acoustic_Report_ doc ==================================================== ד"ר יולי קלר בע"מ תכנון אקוסטי ואלקטרו-אקוסטי בקרת רעש, רעידות ואינפרא-אדום ת.ד. 5030 קרית ים 9500 טל. 04-8759875 פקס 04-8760079 רחוב אצ"ל 34/0, חולון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תאריך

תאריך תכנית מתאר מקומית מספר תא/ 2650 תכנית לשימור מבנים בתל-אביב תכנית מתאר מקומית מס' ת.א. 2650 תכנית לשימור מבנים ואתרים בתל-אביב תוכן העניינים 10.6 תמרוץ לתחזוקה ולשיקום מבנים לשימור. 10.6.1 רשימת התמריצים

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד