האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( ועדת המכרזים מכרז פומבי מס' 04/19 רשת אלחוטית במכללה האקדמית עמק יזרעאל דצמבר 2019

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( ועדת המכרזים מכרז פומבי מס' 04/19 רשת אלחוטית במכללה האקדמית עמק יזרעאל דצמבר 2019"

תמליל

1 האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( ועדת המכרזים מכרז פומבי מס' 04/19 רשת אלחוטית במכללה האקדמית עמק יזרעאל דצמבר 2019

2 מס' סד' הנושא מסמך א' הזמנה להגשת הצעות למכרז מסמך ב' נספח ביטוח תוכן העניינים ומסמכי המכרז מסמך ג' וג' 1 - ערבות בנקאית לקיום ההצעה/החוזה מסמך ד' חוזה עמוד נספחים : נספח 1- הצהרה על עמידה במפרטים הטכניים נספח - 2 הצהרה על איתנות פיננסית נספח - 3 טבלת עמידה בדרישות הניסיון נספח 4 רשימת ממליצים נספח - 5 כתב התחייבות בעניין קיום חוקי עבודה נספח - 6 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נספח - 7 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי נספח - 8 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" נספח 9 כ"א של המציע נספח 10 ריכוז מידע ארגוני נספח 11 הדרישות הטכניות והמקצועיות נספח 12 טופס ההצעה 2

3 מסמך א' - הזמנה להגשת הצעות למכרז 1. כללי המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( )להלן: "המזמינה" ו/או "המכללה"(, מזמינה בזאת קבלת הצעות במסגרת מכרז פומבי - 04/19 רשת אלחוטית במכללה האקדמית עמק יזרעאל )להלן: "המכרז"( הכל על פי הדרישות המצ"ב ומוגדרות כחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. כל מציע פוטנציאלי, השוקל השתתפות בהליך המכרז, חייב ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזים באמצעות מייל: ובו ימסור פרטים אודותיו )שם החברה, שם הנציג, כתובת( ודרכי התקשרות לצורך עדכונים אודות המכרז. מציע שלא ימסור את פרטיו כאמור יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בדבר אי הבנה ו/או אי קבלת עדכונים /תשובות הבהרה ביחס למכרז, ככל שימסרו במהלך התקופה ממועד פרסום המכרז ועד הגשת ההצעות. לפרטים נוספים ו/או שאלות ניתן לפנות למזכירות היחידה בטלפון: המכרז כולל בחירת ספק לתכנון, יישום ותחזוקה של תשתיות ה Wi-fi ברחבי הקמפוס. הספק המציע יהיה אחראי לבצע את כלל שלבי ההטמעה )Turnkey( כולל תכנון, יישום, והתקנה. המערך יכלול החלפת תשתיות פאסיביות, החלפת יחידות ה AP ומערך ניהול, שדרוג מתגי הגישה ומתגי ליבה, החלפת ה- Firewall ושדרוג קו קישוריות האינטרנט )להלן: "הפרויקט"(. הספק הזוכה יהיה אחראי על התחזוקה של כלל מרכיבי המערכת למשך 3 שנים )עם אופציה לשנתיים נוספות( כולל אחריות, שירות, שדרוגי תוכנה, עדכוני מערכת ניהול ובקרה )להלן: "שירותי התחזוקה"( ל. מכללה אתר נוסף בו נמצאים מעונות הסטודנטים, המכללה שומרת לעצמה כאופציה להכיל את ההוראות האמורות גם על אתר המעונות. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המכללה או לחילופין ליצור קשר עם מזכירות מחלקת מכרזים לצורך עיון ו/או קבלת מסמכי המכרז בטלפון רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בתנאי המכרז, לרבות הסיווגים האמורים בו, כאמור להלן

4 2. מהות ההצעה: המציע - הזוכה )להלן: "הספק"( יספק את השירותים למכללה כמפורט בהסכם ובמסמכי המכרז על נספחיהם. לספק אחריות כוללת מקצועית ומנהלית לאספקת הציוד, התקנתו והשירותים הנדרשים על פי נספח 11 ועל-פי הנחיות המכללה. 2.1 התחייבות המציע למתן שירותי תחזוקה, ללא תמורה נוספת, הינה לתקופה של 3 שנים, למכללה אופציה, של המזמינה, להאריך את תקופת ההתקשרות לקבלת שירותי התחזוקה לשתי )2( תקופות נוספות, כל פעם בשנה נוספת או חלק ממנה. על תקופות האופציה יחולו אותם התנאים וההוראות למעט זכותו של המציע לקבל תמורה על פי הנקוב בהצעתו בנספח Cisco, Ruckus, הצעת המציע במכרז פתרון של הינה אחד מהיצרנים הבאים בלבד: 2.3.HP\Aruba מטרת המכללה הינה לשדרג לציבור באי המכללה את מערך האינטרנט אלחוטי ולאפשר לציבורים השונים במכללה התחברות בכל חללי הלימוד ובשטחים ציבוריים וכן, לאפשר קיום מערכי למידה אינטראקטיביים מתקדמים תוך שמירה ומיקוד על הדרישות הבאות: 2.4 חווית משתמש כולל ביצועי גלישה מספקים עבור סביבות מרובות משתמשים כגון קהלים גדולים. תמיכה באפליקציות המבוססות,Voice & Video,Real Time שיעורים מתוקשבים, הצבעות,.VDI במסגרת ההצעה יידרש המציע לספק כיסוי אלחוטי בכל האזורים כגון: כיתות, משרדים, מעבדות, אודיטוריומים ואולמות כנסים, ממ"דים שטחים ציבוריים.Indoor & Outdoor )לרבות מסדרונות( ושטחים ציבוריים ע"פ מפת אזורי חוץ. לאחר הכרזת המזמינה על המציע הזוכה יהיה עליו להעביר את כל המסמכים הנדרשים על פי ההוראות סעיף 15 במסמכי המכרז. על הספק הזוכה לעמוד בלוחות הזמנים המפורטים בסעיף 5 בנספח 11 להלן. בהתחשב באמור בסעיף 2.6 לעיל, זמן הפרויקט הוא על פי סעיף 5 בנספח 11 להלן. במקרה של אי עמידה בלוח הזמנים קובע החוזה פיצוי מוסכם, קבוע ומוערך מראש, שאינו טעון הוכחת נזק, סך של + 1,000 מע"מ בגין כל יום איחור, כל זאת מבלי שהמכללה תידרש להוכחת הנזק שנגרם לה

5 3. פיקוח המכללה המציע יתחייב לאפשר לבא כוח המזמינה ו/או מי שבא מטעמו בכל עת לבקר פעולותיו, לפקח על ביצוע מכרז זה ועל הוראות ההסכם שייחתם בעקבותיו. 3.1 בא כוחה של המזמינה לצורך ביצוע מכרז זה הינו מנהל מערכות מידע מי שהמכללה תסמיך בנושא זה. ו/או מי מטעמו ו/או 3.2 המציע מאשר כי ידוע לו שוועדת המכרזים בלבד הינה הסמכות הבלעדית לשינוי סעיף 3.3 כלשהו בהסכם. המציע יתחייב להישמע להוראות ב"כ המזמינה בכל העניינים הקשורים באספקה, התקנה ומתן השירותים כמפורט במכרז זה ובהסכם שייחתם בעקבותיו מפגש מציעים פוטנציאליים כנס מציעים פוטנציאליים לקבלת מידע בקשר למכרז ייערך ביום ראשון תאריך 15/12/19 בשעה: 13:30 )להלן: "כנס מציעים" או "סיור מציעים"(. מקום ההתכנסות: חדר ישיבות הנהלה א' )5011(, בניין 5, קומת כניסה. השתתפות בכנס המציעים הינה חובה ומהווה חלק מתנאי הסף למכרז זה. עד למועד הכנס ובמהלך הכנס וכן לא יאוחר מ- 7 )שבעה( ימים לאחריו, יוכלו המשתתפים לבקש הבהרות בקשר לתנאי מכרז זה. למעט שאלות שיעלו במהלך הכנס, יתר השאלות יועברו בכתב למחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות באמצעות דוא"ל או בפקסימיליה בלבד! יודגש כי שאלות הבהרה לאחר מועד זה לא תענינה ולא תתקבלנה, אלא אם תהיינה שאלות הבהרה לגבי התשובות שניתנו במרוכז לכלל המציעים בכתב אחרי הכנס וככל שהמכללה תימצא לנכון לענות עליהן. המכללה תשלח לכל אחד מהמשתתפים, אשר נרשמו ברישום מוקדם במזכירות המחלקה )להלן: "הרישום המוקדם"( והשתתפו בכנס מציעים, פרוטוקול כתוב של כל השאלות אשר נשאלו ותשובות המזמינה להן. הפרוטוקול הנ"ל יהווה חלק בלתי נפרד מהשתתפות כתנאי המכרז להציע הצעות, ויצורף על ידי המציעים להצעתם, כשהוא חתום על ידם תנאי סף להשתתפות במכרז במכרז רשאי להשתתף רק מציע שימלא אחר כל התנאים המוקדמים ו/או תנאי הסף שלהלן, באופן מצטבר: 5

6 ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים בהזמנה. המציע הצהיר כי יש ביכולתו לעמוד בכל הדרישות המקצועיות והטכניות המופיעות במפרטים בנספח 11 למסמכי המכרז *** נוסח ההצהרה של המציע מצורף כנספח 1 למסמכי המכרז. Cisco, Ruckus, למציע / אישור הסכם בר תוקף עם אחד מהיצרנים הבאים בלבד: 5.3.HP\Aruba להפצת המוצרים הנדרשים לצורך מילוי התחייבותיו לצורך ההסכם. *** להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה על המציע לצרף אישור ו/או הסכם בר תוקף עם היצרן המוצע על ידו, לשיווק, התקנה, הפעלה, הדרכה ומתן שירות לציוד המוצע. 5.4 ניסיון המציע למציע ניסיון וידע בהקמת מערך רשת אלחוטית במבנים ובשטחים חיצוניים והינו בעל ניסיון מוכח של התקנות WLAN, LAN, Firewall והוא הינו מקיים, לפחות, אחד מאלה: למציע ניסיון של התקנה אחת, לפחות, שבה הותקנו, לפחות, 200 יחידות AP באותו אתר פיזי ב 3 שנים האחרונות למציע ניסיון של שלוש התקנות, לפחות, שבכל אחת מהן 100 הותקנו יחידות AP באותו אתר פיזי ב 3 שנים האחרונות. למציע ניסיון בהקמת מערך רשת אלחוטית עם ציוד היצרן אותו הגיש בהצעה זו בפרויקט אחד לפחות, ב 3 שנים האחרונות ****להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 5.4 על המציע למלא את נספח 3 במסמכי המכרז. המציע מפעיל מוקד שירות ומתן מענה לקריאות שירות וטיפולן, חמישה ימים בשבוע, לפחות, בשעות העבודה המקובלות, וכמו כן הוא מפעיל פלטפורמה של קבלת קריאות.ON-LINE מצבת כח האדם של המציע תכלול, לפחות: 6

7 לפחות שני מנהלי פרויקט בתחום, שכל אחד מהם בעל ניסיון בניהול והקמה של פרויקטים בסדר גודל דומה, ולהגדיר אחד מהם שיהיה אחראי מטעמו לכל ענייו ודבר הקשור בהקמת הפרויקט ללא יוצא מן הכלל וישמש איש הקשר מול גורמי הספק השונים. מהנדס מערכת בעל ניסיון בתכנון, ביצוע וליווי פרויקטים בסדר גודל דומה ובעל הסמכה/ות מטעם היצרן שציודו הוגש בהצעה זו. מנהל רשת ואבטחת מידע בעל 3 שנות ניסיון בתכנון, ביצוע וליווי פרויקטים בסדר גודל דומה. )מנהל הרשת יכול לשמש גם כמהנדס מערכת(. צוות טכנאים שיכלול 3 טכנאים לפחות בעלי כל האישורים הנדרשים יש לשים לב לדרישות המקצועיות והסמכות לכל תפקיד בנספח 11 סעיף 6 להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף 5.6 על המציע למלא את נספח 9 במסמכי המכרז ולצרף לנספח את קורות החיים, התעודות והסמכות. 5.7 איתנות פיננסית והיקף פעילות כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז, על המציע להיות בתקופת שלוש השנים הקלנדריות שקדמו למכרז )בשנים , ו (, בעל מחזור כספי שנתי )ללא מע"מ( של 1,500,000 )מיליון וחמש מאות אלף שקלים חדשים(, לפחות, הנובע מפעילותו בתחום השירותים הנדרש מערך רשת האלחוטית. להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו אישור של רואה חשבון בדבר התאמת המחזור הכספי שלו בשנים לדרישה הנ"ל. הבהרה: אם למציע פעילות בתחומים נוספים, שאינם בתחום השירותים, עליו להפריד תחומי עיסוק אלה ולא לצינים במסגרת הצעתו. על המציע לחתום על ההצהרה המצ"ב כנספח 2 למסמכי המכרז לפיה הוא אינו חייב כספים למס הכנסה ו/או לרשויות המע"מ ו/או לכל רשות מקומית מפאת קשיים כלכליים ו/או חדלות פירעון והוא או מי מבעלי השליטה בו אינו מצוי בקשיים כלכליים

8 על המציע להמציא רשימת תיקי הוצאה לפועל, ככל שהיא אינה ריקה ולפרט בתמצית מדוע נכללים בה חובות אילו או אחרים, מהות החוב סיבתו וסיבת אי פירעונו העדר עבר פלילי ו/או גורם שלילי אחר המציע נעדר עבר פלילי. בסעיף זה, "עבר פלילי": כל הרשעה בעבירה מסוג עוון או פשע העלולה לדעת ועדת המכרזים להאפיל על השירותים נשוא המכרז וכן כל עבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע בביצוע עבודות מסוג עבודות פרויקט מכרז זה למעט עבירות מסוג חטא, מסוג ברירת קנס או מכוח חוקי עזר מקומיים, ובלבד שאין עניינן אי קבלת אישור, רישיון או הסכמה במהלך 7 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה, ואשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א- 1981, או קיומם של הליך משפטי או חקירה, שטרם הסתיימו, בקשר עם עבירות כאמור. מובהר כי המכללה תהיה רשאית לפנות למשטרה לשם קבלת מידע בדבר עבר פלילי של המציע והמציע יחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לא קיים למציע חוב כלפי המכללה ו/או מתנהלים ו/או התנהלו הליכים משפטיים בינו ובין המכללה בעניין כלשהו/ בעניין הנובע מתחום מכרז זה ו/או בגין טענות של המכללה כנגדו בגין התקשרות אחרת הקיימת בין הצדדים הנ"ל, שוועדת המכרזים תסבור כי יש כדי להצדיק את פסילתו של המציע. לא עומדות כנגד המציע, ו/או מי מבעלי השליטה בו, תביעות משפטיות ו/או הליכים משפטיים הנוגעים לפירוק ו/או לפשיטת רגל ו/או לכינוס נכסים וככל שאלו לא התבטלו עד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף לטופס ההצעה תצהיר חתום בפני עו"ד בנוסח הכלול בנספח 7 למכרז למען הסר ספק מודגש כי הדרישות הנ"ל הן בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז וכי מציע אשר אינו עומד בתנאי הסף בסעיף זה לעיל ו/או אשר לא יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים, בלא יוצא מן הכלל, לא יהיה רשאי להשתתף במכרז והצעתו לא תחשב כהצעה לעניין המכרז וכי ועדת המכרזים לא תדון בהצעתו כלל

9 6. אופן הגשת ההצעות: ההצעה תוגש בשתי מעטפות נפרדות, על האחת ירשם "מכרז פומבי 04/19 רשת אלחוטית במכללה איכות" ללא סימני זיהוי ואליה יוכנסו כל מסמכי המכרז חתומים על ידי המציע, האישורים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף וכל מסמך אחר כולל מהות ההצעה על דיסק און קיי, למעט נספח 12 שהינו הצעת המחיר. על המעטפה השנייה יירשם ""מכרז פומבי 04/19 רשת אלחוטית במכללה מעטפת מחיר" ללא סימני זיהוי ואליה תוכנס הצעת המחיר בלבד נספח 12. יש להגיש את ההצעה הכספית אך ורק על גבי נספח 12- "הצעת הספק", הנכלל במסמכי המכרז להלן )במעטפה אחת(, ולהגיש את כל מסמכי המכרז כהגדרתם בחוזה המצ"ב כשהם חתומים על ידי המציע ו/או מורשי החתימה על ידו בכל עמוד ועמוד )ובצירוף חותמת התאגיד כשהמציע הינו תאגיד רשום על פי דין( )במעטפה שנייה( הצעת המציע המופיעה כנספח 12 למסמכי המכרז, תוגש במעטפה נפרדת, "מחיר". על המציע לצרף להצעתו שני עותקים מלאים וחתומים על ידו כדין )חתימה + חותמת מלאה(. לא כלל המציע מחיר בעד יחידה או עבודה כלשהי בכתב הכמויות או רשם "0" )"אפס"(, ייחשב הדבר כי ביצוע אותן יחידות או עבודות נכלל במחיר יתר היחידות והמציע לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי במחיר בגין אותן עבודות או יחידות. המזמינה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול הצעה במקרה ואי הכללת מחיר כאמור ו/או מילוי מחיר "0" עלול לדעתו ליצור מצב בו ההצעה אינה סבירה ו/או תכססנית או שהיא מונעת מהמכללה את האפשרות להשוות מחירים ליחידות חומרים או עבודות כלשהן. פסילת ההצעה יכול שתעשה גם אם התכססנות ו/או אי הסבירות בהצעה התגלו לאחר הודעת הזכייה. על המציע לחתום על כל מסמכי המכרז, בשולי כל דף. המציע יצרף למעטפות המכרז את כל המידע הדרוש, ימלא במדויק אחרי ההנחיות הנדרשות ממנו. לעניין זה, מסמכי המכרז לרבות הנספחים, לרבות השינויים והתיקונים שהועברו בכתב לכלל המציעים, ולרבות המסמכים וההמלצות אותם הוא נדרש לצרף להצעתו. הצעות שלא יוכנסו למעטפת המכרז כאמור לעיל - יפסלו. מסמכי המכרז הנ"ל יופקדו על ידי המציע במסירה אישית, בתיבת המכרזים של המכללה במשרדי הרכש בבניין מנהלה 2 א' חדר מס' 2003 במעטפות סגורות היטב וחלקות, בלא כל כיתוב עליהן וללא סימני זיהוי של המציע למעט המילים " מכרז פומבי 04/19 רשת

10 אלחוטית במכללה" בנוסף למילה "איכות" או "מחיר" לפי העניין, וזאת לא יאוחר מיום 06/01/20 בשעה 12:00. הצעה שתימסר לאחר המועד האחרון, לא תידון על ידי המכללה ותיפסל על הסף. אין לשלוח הצעות בדואר. כל אי מילוי מדויק ומפורט אחר דרישות המכרז, שינוי או תוספת שייעשו במסמך כלשהו מהמסמכים למעט הנדרש לעיל, או כל הסתייגות לגביהם, בין על ידי תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי, או בכל דרך אחרת ייחשבו כאילו לא נכתבו ו/או עלולים לגרום לפסילת ההצעה, הכל לפי שיקול דעתה של המזמינה. כמו כן רשאית המכללה לפי שיקול דעתה לאפשר לתקן עקב האמור לעיל כל פגם שנפל בהצעה, תוך שמירה על עקרון השוויון בין המציעים. כל מסמכי המכרז ניתנים למציע בהשאלה לשם הכנת הצעתו והגשתה בלבד ועליו להחזירם למזמינה עד ליום האחרון להגשת ההצעות, בין אם יגיש את ההצעה ובין אם לאו. אין המציע רשאי, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, להעתיקם או לצלמם או להעבירם לאחר או להשתמש בהם לכל מטרה אחרת. מציע שהינו גוף מאוגד, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספת/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו יישות משפטית נפרדת במידה שאחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או נושא משרה בחברה ו/או שותף בשותפות שהיא עם המציע. למען הסר ספק, הוגשו שתי הצעות או יותר בניגוד לאמור לעיל, הצעות אלו תיפסלנה ולא תובאנה לדיון מסמכים ו/או אישורים שיש לצרף להצעה - מרוכז לנוחיות המציע.7 לצורך הגשת ההצעה למכרז זה יצרף המציע את המסמכים הבאים, כשהמסמכים בתוקף, ככל שהדבר נדרש, כאשר הם מוגשים במקור או בהעתק נאמן למקור מאומת על ידי עורך דין או רואה חשבון. צירוף המסמכים הוא בגדר חובה וההוכחה האמורה להסתבר מהם לכאורה, מהווה תנאי סף, אלא אם נאמר אחרת: 7.1 V פירוט המסמכים הנדרשים מעטפה הצהרה בנוסח נספח 1 כי יש ביכולתו של המציע לעמוד בכל הדרישות המקצועיות והטכניות המפורטות בנספח 11 במסמכי המכרז. איכות

11 נספח 2 הצהרה על איתנות פיננסית איכות טבלה נספח 3 ובה מילוי פרטים בפרוטרוט לגבי דרישות הניסיון ולגבי ניסיונו של המציע בכלל בליווי פרטים בנוגע לפרויקטים קודמים שביצע המציע ובליווי תצלום הדף הרלוונטי של ההתקשרות. לתשומת לב המציעים אמנם יש להוכיח בנספח זה עמידה בתנאי הסף, יחד עם זאת מציעים שיפרטו יותר פרויקטים מהמינימום הנדרש הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד האיכות של ההצעה נספח 4 רשימת ממליצים שונים של המציע. על המציע לצרף כמה שיותר ממליצים מלקוחות שונים )מוסדיים, ציבוריים, פרטים( כמו כן, על המציע לכלול ברשימה ממליצים אשר ההתקשרות עמם הסתיימה. הסכם ו/או אישור מיצרן הציוד שהמציע הינו מורשה/שותף הפצה ובעל כל ההסמכות להתקנת הציוד )על היצרן לציין את גובה ההסמכה( המציע יצרף פרופיל חברת המציע. המסמך יערך על דף לוגו החברה ולא יעלה על 5 )חמישה( דפים. בפרופיל יצוינו פרטים על החברה, מבנה ארגוני, מיקומה, סניפים, פירוט על העובדים שבחברה, צוותים, הסמכות וכדומה והתקשרויות עם גופים ציבוריים וכל מידע היכול להיות רלוונטי לצורך מכרז זה. מידע המבוקש בפרופיל החברה הינו מידע אשר יקבל ניקוד בבחינת ההצעות אישורים מעודכנים מאת שלטונות המס על ניהול ספרים כחוק ומשלטונות מע"מ על היות המציע "עוסק מורשה", תעודת התאגדות עדכנית ליום הגשת ההצעה עם פרטי התאגיד, בעלי השליטה בו ומנהליו וכן אסמכתא עדכנית של רו"ח או עו"ד התאגיד בדבר מורשי החתימה מטעמו נכון ליום הגשת ההצעה. אם המציע הוא תאגיד, יצורף פרוטוקול מאושר או כל מסמך אחר הנדרש על פי מסמכי ההתאגדות של המציע ו/או על פי דין, מאושר על ידי רואה חשבון או עו"ד של התאגיד, בדבר היות החותמים על מסמכי המכרז וההצעה איכות מנהלים מורשי חתימה של התאגיד. אם התאגיד הוא שותפות רשומה, יידרשו חתימות של מורשי החתימה וכן יצורף פרוטוקול מאושר לגבי החותמים על ההצעה, ו/או יצורף תצהיר חתום ומאושר על ידי עורך דין לאימות הנדרש לעיל. איכות איכות איכות איכות איכות איכות

12 אישור ניהול חשבונות ותשלום חובת מס התשל"ו ואישור תקף על ניכוי מס במקור בתוקף. אישור רואה חשבון על מחזור כספי של המציע לכל אחת מהשנים במידה וישנם תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד המציע, יש לצרף רשימת תיקי הוצאה לפועל בצירוף הסבר בדבר הסיבה לפתיחת התיק וסטאטוס הטיפול בו. נספחים 5-8 חתומים על ידי המציע ומאומתים על ידי חתימת עו"ד איכות איכות איכות איכות נספח 9 פירוט על כ"א של המציע כולל קורות חיים ותעודות רלבנטיות איכות לבקשות איכות איכות איכות איכות איכות איכות מחיר כל תעודת הסמכה בתחום הנדרש שברשות המציע ו/או מי מעובדיו נספח - 10 מלא וחתום על ידי המציע מסמך המפרט בפרוטרוט את הצעת המציע שיכלול: סקר שבוצע לצורך הגשת ההצעה, שרטוטי רשת כולל פריסת הציוד, שרטוטי אבטחת מידע, ביצוע התכנון באמצעות איזה כלים, האם בוצע תכנון עם מפות חום ועוד )ראו סעיף 4 בנספח מס 11 )יש להגיש את סעיף זה גם על גבי דיסק און קיי( פרוטוקול כנס מציעים חתום על ידי המציע מסמך הבהרות, ככל שיהיה, חתום על ידי המציע ערבות בנקאית בנוסח המצ"ב במסמך ג' הצעת המציע, המופיעה כנספח 12 למסמכי המכרז, על המציע למלא מחירים בש"ח בנוסף יש למלא את מסמכי המכרז בכל מקום רלוונטי, לרבות חתימות ואימותן על ידי רו"ח/עו"ד לפי הנדרש וכן לחתום על כל דף ממסמכי המכרז וככל שמדובר במציע שהינו תאגיד, יש להוסיף בצד חתימת מורשי החתימה את חותמת התאגיד

13 הצעות שלא יצורפו אליהן האישורים ו/או המסמכים הרשומים לעיל, או אחד מהם, המהווים כאמור תנאי סף למכרז רשאית ועדת המכרזים שלא לדון בהן הליך ההבהרות פניה לקבלת הבהרות, שאלות ו/או לפרטים נוספים, לרבות הודעה על סתירות, שגיאות, אי התאמות או חוסר בהירות וכל ספק אחר שהתעורר אצל המציע בקשר למובנו של סעיף או פרט או עניין כלשהו הכלול במסמכי המכרז או בנוגע לעבודה נשוא המכרז, יש לבצע באמצעות פקסימיליה או דוא"ל עד תאריך 22/12/19. המציע יוכל להעביר את שאלותיו המתייחסות למסמכי המכרז אל המכללה באמצעות דוא"ל תוך ציון המספר ושם המכרז הבהרות ופרטים נוספים, ככל שיהיו, יישלחו במרוכז לכל המציעים אשר נרשמו ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזים והשתתפו בכנס מציעים במסמך הבהרות )להלן: "מסמך ההבהרות"(. המשלוח יתבצע בפקסימיליה למספרי הפקס ו/או בדוא"ל אשר ימסרו למחלקת מכרזים במועד הרישום. המציע לא יהיה רשאי לטעון, כי בהצעתו הסתמך על תשובות שניתנו לו ע"י מאן דהוא מהמכללה או מכל גורם אחר, אלא אם התשובות ניתנו בכתב, כאמור בסעיף זה. בנוסף, המכללה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפים במכרז פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, לפי שיקול דעתה, לשביעות רצונה המלאה, על מנת לבחון את ההצעה, את רצינות המציע ו/או את איתנותו הפיננסית. המכללה שומרת לעצמה זכות לבדוק את מידת התאמת איתנותו הפיננסית של המציע ואת יכולתו לעמוד בהתחייבויותיו כנדרש במכרז זה בכל דרך שתמצא לנכון. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה בו יתעורר צורך כאמור לאור בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על ידי המציעים ו/או לאור פגמים טכניים או מהותיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בכפוף לכך שתינתן הודעה מתאימה בכתב בדבר השינוי כלהלן: אם השינוי יערך לפני המועד האחרון להגשת ההצעות ולפני כנס המציעים ההודעה תימסר לכל אלה שנרשמו ברישום המוקדם כאמור בסעיף

14 אם השינוי יערך לפני הגשת ההצעות אך לאחר כנס המציעים ההודעה תימסר לכל המשתתפים בכנס המציעים. אם השינוי יערך לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות תימסר ההודעה בדבר השינוי לכל המציעים ותינתן להם הזדמנות שווה לתקן את הצעותיהם ועקרון סודיות ההצעות ייפגע, אם בכלל, בצורה המינימאלית האפשרית בנסיבות העניין ועדת המכרזים תהיה מוסמכת לקבוע אם השינוי שהמכללה מבקשת לערוך במסמכי המכרז ו/או באחד מהם כאמור, מצריך פרסום לציבור ו/או הארכה של איזה מן המועדים הנקובים במכרז זה. 8.8 הערביות 9. הבנקאיות: הערבות הבנקאית לקיום ההצעה תהיה אוטונומית )להלן: "הערבות לקיום ההצעה"(, בלתי מותנית לקיום הצעת המציע, בנוסח המצורף למסמכי המכרז כמסמך ג', צמודה למדד המחירים לצרכן במועד הגשת ההצעה, ערוכה לפקודת המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( בסך 30,000 ש"ח )שלושים אלף שקלים חדשים( ותוקפה עד ליום 06/04/20. המכללה תהיה רשאית לדרוש מעת לעת את הארכת מועד תוקפה של הערבות הבנקאית לכל מועד נדחה אחר לפי שיקול דעתה. ערבות לקיום ההצעה תשמש כבטחון לחתימת החוזה על ידי הספק שהצעתו תתקבל במכרז וכן תידרש ערבות לקיום החוזה. ספק שהצעתו תתקבל יוזמן לחתום על החוזה עם המכללה על כל נספחיו )ככל שיהיה בכך צורך לאור שינויים ו/או הבהרות שהועברו למציעים במכרז( ויידרש להביא את הערבות לקיום החוזה ואת האישור על קיום הביטוחים, הכל תוך 14 )ארבעה עשר( יום מיום הודעת המכללה, או תוך פרק זמן אחר שייקבע על ידה. אם הספק שהצעתו תתקבל לא יחתום או יסרב לחתום על החוזה תוך המועד הנקוב בהודעת המכללה או לא ימציא את הערבות לקיום החוזה ו/או אישור הקיום של הביטוחים הנדרשים, לא תוחזר לו הערבות לקיום ההצעה, והערבות תחולט על ידי המכללה ותחשב כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המכללה בשל אי החתימה או הסירוב לחתום או אי המצאת המסמכים הנדרשים. כמו כן, במקרה כאמור יראו את הזוכה כמי שחזר בו מהצעתו ומבלי לגרוע מכל סעד שיוקנה למכללה בגין כך, תהיה רשאית היא ליתן את העבודה למציע אחר חתם הספק שהצעתו התקבלה על החוזה, תוחזר לו הערבות במעמד החתימה כנגד מסירת הערבות הבנקאית לקיום החוזה )לעיל והלן: "ערבות לקיום החוזה"(. הערבות תהא על סך 14

15 60,000 ש"ח )שישים אלף שקלים חדשים( וצמודה למדד המחירים לצרכן ובנוסח המפורט להלן כמסמך ג' 1. הערבות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת ההתקשרות ועד 3 )שלושה( חודשים לאחר סיום תקופת ההתקשרות והמציע הזוכה יישא בעלותה. עומדת בפני הספק אפשרות בתום ההתקנה ואישור ההתקנה על ידי ועדת קבלה, כמפורט בנספח 11, ואישור מנהלי המכללה להחליף את הערבות הבנקאית לערבות ביצוע מופחתת )להלן: "ערבות לקיום החוזה מופחתת"( בסך 30,000 )שלושים אלף שקלים חדשים( וצמודה למדד המחירים לצרכן ובנוסח המפורט להלן כמסמך ג' 1. הערבות תעמוד בתוקפה למשך כל תקופת שירותי התחזוקה ועד 3 )שלושה( חודשים לאחר סיום תקופת זו והמציע הזוכה יישא בעלותה..9.5 הערבות הבנקאית לקיום ההצעה תצורף למסמכים במעטפת האיכות נפרד מהם. אי צירופה למסמכי המכרז יגרום לפסילת ההצעה. ותהיה חלק בלתי נוסח כתבי הערבות מצורף למסמכי המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 10. מועדים להלן ריכוז המועדים הרלוונטיים למכרז זה: 15/12/19 לא יאוחר מ- 22/12/19 06/01/20 מועד כנס מציעים שאלות הבהרה הגשת מסמכי המכרז ומהווה חובה השתתפות תנאי סף בתיבת 12:00 עד השעה המכרז במשרדי הרכש, בניין מנהלה 2 א' חדר 2003 המכללה רשאית לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובין היתר עקב שינויים ו/או תיקונים שנעשו במסמכי המכרז. הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, תובא לידיעת המציעים אשר נרשמו ברישום מוקדם במזכירות מחלקת מכרזים, בדוא"ל ו/או בפקסימיליה ובסיור המציעים לפי הפרטים שנמסרו על ידם

16 אישור על המצאת ההודעה על דחיית המועד האחרון לדוא"ל ו/או למספר הפקסימיליה כאמור לעיל, ייחשב כאישור על כך שהשינוי במועד האחרון הובא לידיעת הרשומים למכרז אמות המידה לבחירת הזוכה- להלן עיקרי אמות המידה ומשקלן שינחו את ועדת המכרזים של המכללה בבחירת נותן השרות: % המחיר המוצע % איכות ההצעה והמציע אמת מידה- המחיר המוצע )50%( על המציע למלא כנדרש את נספח 12 הצעת המציע על פי ההנחיות המפורטות בסעיף 6 לעיל. יודגש כי אין המכללה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר והיא רשאית לקחת בחשבון שיקולי איכות, שירות וניסיון אמת מידה איכות ההצעה והמציע )50%( במסגרת אמת מידה זו יבחנו הפרמטרים הבאים: איכות המציע :20% ניסיון קודם של המציע והמלצות )14%( ניסיונו של המציע בפרויקטים קודמים על פי מידע שהציג המציע, תוך התחשבות בהיקף החוזים, מורכבות הפרויקטים שפורטו והמסמכים שצורפו להוכחת ההיקף על המציע להגיש לפחות את מספר הפרויקטים הנדרש להוכחת עמידתו בתנאי סף 5.4 לעיל, אך ככל שיוגשו יותר פרויקטים ו/או גדול יותר מידה זו. מעבר למינימום הנדרש בהיקף זהה הדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד באמת

17 שיחות עם ממליצים מתוך רשימת הממליצים שהוגשה במסגרת מסמכי האיכות. כמו כן, המכללה רשאית להתחשב בחוות דעת מלקוחות של הספק למרות שהוא לא הציג אותם כממליצים ברשימת הממליצים. ניסיון המציע בשירותים הנדרשים במוסדות להשכלה גבוהה )אמת מידה זו אינה תנאי סף להשתתפות במכרז, אך מציע בעל ניסיון במוסדות להשכלה גבוהה מכיר את הצרכים ואופי הפעילות הנדרשת והדבר יבוא לידי ביטוי בניקוד איכות ההצעה(. זמינות, פתרון בעיות לאלתר, מהירות תגובה לאירועים או בכלל, אמינות המציע על בסיס השירותים שניתנו בעבר על ידי המציע בין למכללה ובין לגוף אחר פרטים על החברה ורמות ההסמכות 6% רמת ההסמכה שניתן למציע על ידי יצרן הציוד )יש לציין את רמת ההסמכה באישור ו/או ההסכם מטעם היצרן(. רמת ההסמכות בטכנולוגיות אלחוט Wireless, CCIE ACMX, CWNE, Wise 2.0 )יש לצרף תעודות הסמכה(. פרופיל המציע/החברה שבשליטת המציע בנוגע לשירותים הניתנים על ידה ככלל, היקף התקשרויותיה, סניפים בקרבת המכללה, התקשרויות נוספות בקרבת המכללה, שמותם של הגופים הציבוריים בהם ביצעה פרויקטים דומים וכל מידע היכול להיות רלוונטי לצורך מכרז זה. אופן הגשת ההצעה על ידי המציע אופן ההגשה של כלל ההצעה

18 בחינת הפתרון המוצע על ידי המציע 30%: איכות הציודים ויח' ה,AP מתגים מערכות הניהול והבקרה, איכות התכנון כולל שלבי הקמה ובדיקות, רמת שרידות, קלות ויעילות ניהול, אבטחת מידע, דוחות, גמישות הפתרון לשינויים טכנולוגיים, תקופת אחריות ארוכה מהנדרש, עיון בסקר שבוצע ותוצאותיו, עיון בשרטוטים שהוגשו )ציוד, רשת, אבטחת מידע ועוד(, מיקום של יחידות ה AP )פריסה פנימית וחיצונית( ועוד. המזמינה תתחשב בניסיון קודם של המציע בין לטוב ובין לרע עם המכללה או עם גורמים אחרים ככל שידוע לה על ניסיון זה בניתנת שירותים שונים בהתנהלות החשבונאית הקשורה למכרז זה. בקביעת הזוכה, תהיה המזמינה וכן רשאית להתחשב בכישורי המציע, יכולתו, ניסיונו וכל מסמך או פרט אחר שנדרש המציע להציג ו/או למלא על פי תנאי המכרז והוראותיו וכן בקשר לכל בדיקה שתערוך בעצמה. המזמינה תהיה רשאית לדחות הצעות של מציעים אשר לא ביצעו בעבר עבודתם באופן תקין, לשביעות רצונה, או שנוכחה לדעת שכישוריהם אינם מספיקים להנחת דעתה. הודעה זו יכולה להינתן גם בשלב בדיקת ההצעות למכרז זה. המזמינה תהיה רשאית, טרם בחירת ההצעה הזוכה לזמן מציע ולדרוש ממנו פרטים בדבר מקבלי שירותים ממנו, לברר אצל מקבלי השירותים פרטים, גם אם לא צוינו על ידי המציע, פרטים לרבות על טיב השירות ו/או בדבר ניסיונו ו/או בדבר יכולתו לביצוע עבודות כנדרש במכרז זה במיומנות ובאיכות גבוהים. כל מציע במכרז מסכים בזה כי במידה שהמזמינה תבחר לברר עליו פרטים נוספים ו/או הבהרות נוספות, על פי שיקול דעתה, אצל כל הגורמים הנזכרים לעיל ו/או אצל גורמים נוספים ו/או אצל המציע בעצמו, היא תהא רשאית לעשות כן והוא לא יבוא בשל כך בדרישות ו/או בתביעות כלפי המזמינה ו/או כלפי אותם גורמים בעילה של פגיעה בהגנת הפרטיות או בשל כל עילה אחרת. מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול ו/או לדחות את הצעתו של מציע אשר כנגדו קיים או היה קיים חוב כלשהו כלפי המזמינה ו/או אשר לגביו היה לה ניסיון בלתי משביע רצון בהתקשרות עמו במהלך השנים האחרונות, לרבות בשל הפרת חוזה על ידי המציע, חשד למרמה או תביעות בלתי סבירות וכיו"ב ו/או מתנהלים ו/או התנהלו הליכים

19 זו(. משפטיים בינו ובין המכללה בעניין כלשהו/ בעניין הנובע מתחום פרויקט מכרז זה בפרט ו/או בגין התקשרות אחרת הקיימת בין הצדדים הנ"ל, ו/או שהניקוד המצטבר של אמת מידה האיכותית נמוך מ 25% )מתוך 50% בגין אמת מידה 12. סודיות ההצעה ושמירה על הליך הוגן מבלי לגרוע מהאמור לעיל מובהר, כי המציע אינו רשאי לגלות את פרטי הצעתו לאחרים בכלל ולמשתתפים אחרים במכרז זה בפרט ו/או לבצע כל פעולה שיש בה משום קנוניה ו/או תכסיסנות. המציע יחתום על הצהרת אי קבלת דמי תיווך המצורפת כנספח 8 למסמכי המכרז. 13. לאחר הגשת מסמכי המכרז: מציע ייחשב כמי שהצהיר שהצעתו תקפה למשך ששה חודשים מהמועד האחרון בו הוגשו ההצעות בפועל. במידה והמציע יחזור בו מהצעתו לאחר שזו הוגשה לידי המזמינה וטרם פקיעת תוקפה כאמור תהיה המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית לטובתה, כפיצוי מוסכם ומוערך מראש שתקבל המכללה בגין החזרה מההצעה כאמור אומדן ועדת המכרזים תהיה רשאית אך לא חייבת לפסול על הסף הצעה הנופלת מהאומדן, תהא גובה הסטייה אשר תהא, ואף אם זו ההצעה הנמוכה ביותר. אין בכך כדי לגרוע מהזכות הנתונה לוועדת המכרזים לפסול על הסף הצעה החורגת במידה ניכרת מהאומדן. 15. לאחר הזכייה במכרז: הודיעה המזמינה למציע על זכייתו במכרז, תיחשב הצעתו כתקפה וכמחייבת עד לחתימת המזמינה על ההסכם עמו. בתוך 14 )ארבעה עשר( ימים ממועד משלוח ההודעה כאמור בסעיף לעיל, ימציא הזוכה את כל המסמכים הנדרשים על פי מסמכי מכרז זה, ויחתום על החוזה ועל נספחיו פעם נוספת כפי מידת הצורך

20 המכללה תודיע ליתר המשתתפים במכרז על אי זכייתם במכרז ולאחר חתימת הזוכה על הסכם ההתקשרות, הם יהיו רשאים לקבל את הערבות שהומצאה על ידם בקשר עם השתתפותם. לא נחתם והומצא ההסכם, על צירופיו ונספחיו, על ידי הזוכה תוך 14 ימים מיום מתן ההודעה על הזכייה תהא המזמינה רשאית לחלט את הערבות הבנקאית שצורפה להצעתו ולבטל את זכייתו של מציע זה במכרז, וזאת בנוסף לכל סעד אחר שבידי המזמינה על פי כל דין. כמו כן, רשאית המכללה בנוסף לחתום על חוזה עם כל מציע אחר ו/או לבטל את המכרז בחלקו ו/או בשלמותו, ו/או לקיים משא ומתן עם מציע/ים אחר/ים והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של המכללה זכות עיון מציע הסבור שחלקים בהצעתו מהווים "סוד מסחרי" הראוי לחסיון חייב לסמן בהצעתו חלקים אלה באופן ברור. נוסף על כך, וככל שהדבר ניתן, על המציע להפריד חלקים אלה הפרדה פיזית מגוף ההצעה, כך שוועדת המכרזים תוכל למסור לעיון את חלקי ההצעה שאינם סודיים, אם תוגש בקשה לכך, והיא לא תמסור לעיון מידע המהווה סוד מסחרי של המציע עקב טעות או חוסר שימת לב מספקת. סימון חלק מההצעה כסוד מסחרי מהווה הסכמה מראש של המציע לראות חלק זה של ההצעה כסוד מסחרי, שאינו כפוף לזכות העיון, גם בהצעות של המציעים האחרים. למען הסר ספק מובהר כי על אף האמור לעיל, ההחלטה הסופית בדבר מסירתה או אי מסירתה של ההצעה כולה או חלקה לעיונם של המציעים האחרים נמצאת בסמכותה של וועדת המכרזים והיא אינה כפופה לסיווג שביצע המציע אלא לדיני המכרזים וחוק חופש המידע ועקרונות המשפט המנהלי בלבד. כמו כן, במידה ומציע כלשהו מתנגד לכך שבאופן שוויוני לא יתאפשר עיון של חברה מתחרה אחת בחוזים של חברה אחרת ואלה יועמדו לעיון המזמינה בלבד, להבדיל מהנתונים שייגזרו מהם לטבלת ההשוואה )היקף החוזה, שם הגוף המתקשר וכיוצ"ב פרטים(, הוא מתבקש להודיע על כך למכללה במועד הגשת מסמכי המכרז. במקרה כאמור, יחול החיסיון על כלל החוזים בכלל ההצעות. אין בכך כדי לגרוע מזכותה של וועדת המכרזים לדון בבקשה לחיסיון של פרטים אלו או אחרים מההצעה, לרבות נוסח החוזים, במקרה שהוגשה בקשה לעיון במסמכי המכרז לאחר הזכייה ואחד המציעים מתנגד שחלקים מהצעתו יועמדו לעיון המציעים האחרים. במקרה זה סוברנית וועדת המכרזים להחליט על פי הדין ולפי שיקול דעתה

21 מובהר עוד כי היה ותחליט וועדת המכרזים על מסירת מידע לעיון המציעים האחרים, בניגוד לעמדתו של בעל ההצעה, היא תתריע על כך בפניו ותאפשר לו 15 ימים כדי לתקוף את ההחלטה בפני ביהמ"ש, ככל שירצה בכך. בהתאמה זכות העיון של המציעים בחומר בו נטען לחסיון מידע, תדחה עד לחלוף פרק הזמן האמור או בהתאם לכל החלטה שיפוטית שתתקבל. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, זכות העיון במסמכים תהא בכפוף למשלוח בקשה בכתב לעיון ובתיאום מראש של מועד העיון עם מחלקת רכש ומכרזים במכללה ובכפוף לתשלום ההוצאות הכרוכות בעיון. משתתף שיבקש העתק צילומי של המסמכים הפתוחים לעיון ישלם סך של 1 נוסף עבור כל תצלום של עמוד סטנדרטי בגודל A4 או כל סכום אחר שייקבע ביחס למסמך מסוג אחר. המכללה מבהירה כי התקשרותה עם הספק לביצוע פרויקט מכרז זה בפועל מותנית בקבלה בפועל של תקציב השירותים. ככל שהתקציב שיועמד לרשות המזמינה יהיה נמוך/גבוה מסכום ההצעה הזוכה שומרת לעצמה המכללה את הזכות להקטין/להגדיל את היקף רכישת השירותים בהתאם. המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפצל את הזכייה בין מספר מציעים-זוכים. המכללה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להחליט שלא לבחור זוכה כלשהו למכרז. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ועדת המכרזים רשאית שלא לבחור בהצעה שקיבלה את הציון הגבוה ביותר באמות המידה, בין השאר, אם מצאה כי ההצעה בלתי סבירה באופן המעורר חשש בדבר יכולתו של המציע לעמוד בהתחייבויותיו או אם מצאה כי אופי עסקיו של המציע אינם מתאימים למתן השירות הנדרש במכרז למכללה. בנוסף, המכללה רשאית לא להתחשב בכל הצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות ההצעה ותנאיה, או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי המכרז שלדעת המכללה מונע הערכת ההצעה כדבעי. בשיקול אם לקבל או לדחות הצעה כלשהי כולה או מקצתה זכאית המכללה להביא בחשבון גורמים ושיקולים כפי שייראו בעיניה בנסיבות העניין והספק תוך שמירת עקרון כללי

22 השוויון בין המציעים והספק מאשר ומצהיר בזאת כי הוא מקבל לכל עניין ודבר שיקול דעתה המלא של המכללה כאמור בסעיף זה והוא מוותר על כל טענה לעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומכל סעד או זכות המוקנית למכללה, ההצעות המפסידות תעמודנה בתוקפן 120 יום נוספים לאחר סיום הליכי המכרז, וזאת למקרה שבו המציע הזוכה יחזור בו מהצעתו או יפר את ההתקשרות עם המכללה או בכל מקרה שלא תמומש הזכייה עם המציע-הזוכה. בנסיבות מעין אלה תהיה ועדת המכרזים רשאית )אך לא חייבת( על-פי שיקול דעתה הבלעדי להכריז על בעל ההצעה השנייה בטיבה כזוכה במכרז. על מציע העונה על הדרישות לתיקון לחוק חובת מכרזים )מספר 15(, התשס"ג 2002 )להלן: "התיקון לחוק"(, לעניין עידוד נשים בעסקים, להגיש אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה )על משמעותם של המונחים: "עסק"; "עסק בשליטת אישה"; "אישור"; ו"תצהיר" ראה התיקון לחוק( על פי התיקון לחוק, לאחר שקלול התוצאות, אם קיבלו שתי הצעות או יותר תוצאה משוקללת זהה שהיא התוצאה הגבוהה ביותר, ואחת מן ההצעות היא עסק בשליטת אישה, תיבחר ההצעה האמורה כזוכה במכרז ובלבד שצורף לה בעת הגשתה, אישור" ו- "תצהיר". בהתאם להוראות סעיף 12 )ב( לתקנות חובת המכרזים )התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה(, תש"ע- 2010, וככל שההתקשרות נשוא מכרז זה הינה אחת מאלה המפורטות בתקנה 12 )א( לתקנות האמורות, מוסמכת ועדת המכרזים לנהל משא-ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות. ועדת המכרזים מוסמכת שלא לנהל משא ומתן עם המציעים כאמור, בהתקיים אחד מאלה:.17.9 טרם החלו בניהול משא ומתן עם מי מהמציעים. אם כל המציעים הסכימו לוותר על ניהול משא ומתן. )1( )2( המכללה שומרת לעצמה זכות לבטל מכרז זה בכל שלב הימנו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל המכללה רשאית לבטל את המכרז, אם תוגש הצעה אחת בלבד וכן לנהל מו"מ עם הזוכה ובלבד שההצעה תשודרג לטובת המכללה. המכללה רשאית במידה ובוטל המכרז או לא נתקבלה הצעה או הצעה תקפה כלשהי לנהל מו"מ עם משתתפי המכרז, כולם או מקצתם ו/או עם מציעים פוטנציאליים אחרים, שלא בדרך של מכרז ולחילופין לאפשר למציעים השונים לשפר בהתאם לאמות מידה שוות את הצעותיהם תוך שינוי התנאים המקוריים של המכרז

23 המכללה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מסמכי המכרז ו/או כל אחד מהם בכל מקרה בו יתעורר צורך כאמור לאור בקשות ו/או שאלות הבהרה שהופנו על ידי המציעים ו/או לאור פגמים טכניים או מהותיים שנפלו ברעיון המכרז ו/או בניסוח מסמכי המכרז, כל זאת בכפוף לכך שתינתן לכל המציעים הזדמנות שווה לתקן את הצעותיהם וללא שיפגע עקרון סודיות ההצעות, אם בכלל ובצורה מינימאלית האפשרית בנסיבות העניין. נוסח פרסום המכרז כפי שפורסם מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי מכרז זה. עם זאת, בכל מקרה של סתירה בין האמור במסמך זה ובין האמור בפרסום - האמור במסמכי המכרז מחייב. המכללה תיחשב כמי שהתחייבה כלפי הזוכה רק לאחר שחתמה מצדה על ההסכם על ידי מורשי החתימה בה, ועל ידם בלבד. כל מסמך ו/או אמירה ו/או החלטה אחרת של גוף ו/או אדם כלשהו אצל המזמינה לא יחייבוה באופן כלשהו. במידה שבית משפט מוסמך או גורם מוסמך, יורה על ביטול המכרז או על ביטול ההתקשרות עם הספק הזוכה במכרז, או במקרה שיינתן צו מניעה שיפוטי כנגד ביצוע ההתקשרות, מכל סיבה שהיא, ובכל שלב, או שיחלו הליכים משפטיים כנגד המכללה בגין ההתקשרות בהסכם על פי תוצאות המכרז תהיה המכללה זכאית לבטל את ההתקשרות מרגע מתן הודעת הביטול ואילך, לפי שיקול דעתה המלא, וללא כל תנאים מוקדמים. במקרה כזה, הספק הזוכה לא יהיה זכאי לכל פיצוי או תגמול, זולת עבור השקעות שביצע ועבור עבודה אשר בוצעה על ידו בפועל )ככל שבוצעה( בהתאם להתקשרות עד למועד שבו ניתנה הודעת הביטול בכבוד רב, המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( 23

24 אנו אישור המציע הח"מ,, נושא ת.ז., ו -, נושא ת.ז., מצהירים בזאת כי קראנו את כל האמור לעיל, כי אנו מבינים את כל האמור בו וכי אנו מסכימים לכל תנאיו. מורשה חתימה : 1 שם:. חתימה:. תאריך:. מורשה חתימה : 2 שם:. חתימה:. תאריך:. אישור רו"ח/עו"ד אני הח"מ,, המשמש כעו"ד/רו"ח של המציע כהגדרתו בהסכם זה, מאשר כי המציע היא חברה רשומה לפי פקודת החברות )נוסח חדש( או לפי חוק החברות התשנ"ט , וכי מורשי החתימה שלה לצורך חתימה על הסכם זה הם נושא ת.ז. ו - נושא ת.ז., וכי הנ"ל חתמו בפניי בהתאם למסמכי ההתאגדות של המציע ובהתאם להחלטה בת תוקף שקיבל המציע כדין ואשר אושרה כדין. ולראיה באתי על החתום, תאריך: *** הערה: במקרה ומדובר בתאגיד אחר שאינו חברה אלא שותפות או עמותה יש לשנות בכתב יד בהתאמה ולחתום. 24

25 מסמך ב' - נספח ביטוח 1. אחריות בנזיקין הספק יהיה אחראי לכל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למכללה ו/או לעובדיה ו/או לכל הפועל בשמה או מטעמה ו/או לתלמידיה ו/או למבקרים בקמפוס המכללה ו/או לכל צד שלישי אחר כתוצאה מכל מעשה ו/או מחדל של הספק ו/או קבלני משנה מטעמו ושל כל המועסק על ידו ו/או פועל בשמו בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, והספק ינקוט בכל הצעדים והאמצעים הדרושים למניעת תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור. 1.1 מובהר שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יחול, עת יוכיח הקבלן מעבר לכל ספק, שמי מטעמה או בשליחותה של המכללה ביצע היזק בזדון. בחתימתו על חוזה זה הספק משחרר לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. הספק יישא באחריות המלאה כלפי עובדיו ו/או כל הפועל בשמו ו/או מטעמו ו/או כלפי קבלני המשנה ומי מטעמם, בביצוע התחייבויותיו של הספק שבחוזה זה, בגין כל תאונה ו/או חבלה ו/או נזק ו/או אבדן ו/או הוצאה, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו למי מהם במהלך ו/או כתוצאה מביצוע התחייבויות הספק לפי חוזה זה. 1.2 מובהר שהאמור בדבר פטור מאחריות לא יחול, עת יוכיח הקבלן מעבר לכל ספק, שמי מטעמה או בשליחותה של המכללה ביצע היזק בזדון. בחתימתו על חוזה זה משחרר הספק לחלוטין ומראש את המכללה, עובדיה, שלוחיה וכל הפועל בשמה ומטעמה מכל אחריות וחבות בגין ו/או בקשר לכל תאונה, חבלה, נזק, אבדן והוצאה כאמור ברישת סעיף זה לעיל. הספק מתחייב לפצות את המכללה ו/או את הניזוק/ים, לפי הענין, ו/או לשפותם, מיד עם דרישה ראשונה, בגין כל נזק, אבדן והוצאה שהספק אחראי להם, כאמור בסעיף 1.1 ו/או 1.2 לעיל, ובכל מקרה שהמכללה תאלץ לשלם פיצויים ו/או תשלום אחר כלשהו בקשר לנזק, אבדן או הוצאה שהספק אחראי להם כאמור - מתחייב הספק לשלם כל פיצוי או תשלום כאמור לפי הוראותיה, וכל זאת בתוספת הפרשי הצמדה וריבית והוצאות שעמדה בהן בקשר לכך. המכללה תודיע לספק על כל תביעת צד ג' שתקבל אצלה כאמור, ובכפוף לכל דין, תאפשר לספק לנהל את הגנתו בפניה. 25

26 א) ב) ג) ה) ד) 2. ביטוח מבלי לגרוע מהתחייבויותיו ומאחריותו של הספק לפי חוזה זה ומאחריותו לנזקים על- פי דין, מתחייב הספק לעשות את כל הביטוחים כמפורט בנספח אישור על קיום ביטוחים המצורף כנספח "א" למסמך ב' )ביטוח( והוא כחלק בלתי נפרד ממנו )להלן - "אישור על קיום ביטוחים"(. עלות הביטוחים וההשתתפות העצמית יחולו על הספק. 2.1 על הביטוחים האמורים יחולו ההוראות הבאות: הביטוחים הנדרשים, גבולות האחריות וסכומי הביטוח הרשומים באישור על קיום ביטוחים הנם מינימאליים ואין בהם משום אישור של המכללה או מי מטעמה להיקף וגודל הסיכון העומד לביטוח. על הספק יהיה לקבוע ביטוח וסכומים לביטוח ככל האפשר וכפי הסיכון על מנת למנוע הפסד לו, למכללה ולצד שלישי כלשהו. ) הספק מתחייב לגרום לכך שכל הפועלים מטעמו, לרבות מנהליו, עובדיו, וקבלני המשנה שיועסקו על ידו )אם וככל שהחוזה מתיר זאת(, במישרין או בעקיפין, יהיו אף הם מודעים לתנאי הביטוח הנדרש, היקפו ומגבלותיו, ובמיוחד תנאי הבטיחות והזהירות המפורטים בתנאי הפוליסות ויפעלו על פי תנאיהם. ) הספק, כאמור לעיל, אחראי בנזיקין גם לגבי נזקים שנגרמו על ידי קבלני המשנה ועל כן הספק מתחייב לכלול את אחריות קבלני המשנה בפוליסות הביטוח שלו, כפי שמפורט בנספח הביטוח המצורף, ועליו לכלול בהסכמיו מול קבלני המשנה את נושא האחריות לרכושם. ) בכל הביטוחים הנוספים אשר יערוך הספק ואשר קשורים לנשוא חוזה זה, יהיה סעיף בדבר וויתור על זכות התחלוף של מבטח הספק כלפי המכללה, עובדיה וכל הבאים מטעמה. ) במועד חתימתו של חוזה זה או במועד תחילת הביצוע בפועל של הפרויקט, במוקדם מבין מועדים אלה, מתחייב הספק למסור למכללה את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על-ידי חברת ביטוח בעלת רישיון של מדינת ישראל לעסוק בסוגי הביטוח הנדרשים בו, ללא שינויים, מחיקות ו/או הוספות כלשהן בנוסח האישור, שלא אושרו מראש על ידי המזמין. ) 26

27 ו) ז) ח) י) ט) על המציע להעביר עם הצעתו את אישור הביטוח המצורף, חתום על ידי חברת הביטוח בתוספת הערה: "נספח הביטוח בנוסחו המצורף מאושר על ידי חברת הביטוח ויחתם על ידה ללא שינויים אם תתקבל הצעת המציע". למען הבהר, לאחר קבלת הצעת המציע לא יאושרו שינויים באישור הביטוח, ואי עמידה בתנאי זה תאפשר למכללה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את זכיית המציע במכרז. ) 14 )ארבעה עשר( ימים לפני תום תקופת הביטוח הנקובה באישור על קיום ביטוחים, ימציא הספק למכללה שוב את האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי מבטחיו בסיפא שלו תחת הכותרת "אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן:". ) אם הספק יחליף מבטח במהלך תקופת הביטוח או עם סיומה, ימציא הספק למכללה את העתק האישור המקורי כשהוא חתום על ידי המבטח החדש. תהליך זה יחזור על עצמו כל עוד לא הסתיימו והושלמו העבודות. ) הספק יוסיף ויערוך ביטוח אחריות מקצועית כל עוד קיימת לו חבות על פי חוק. האמור בסעיף זה לעיל הינו תנאי מתלה ומוקדם להתחלת פעילותו של הספק בחצרי המכללה ו/או הכנסת נכסים כלשהם לחצרי המכללה. בחתימתו על החוזה מאשר הספק כי הוא הבין ויערוך את הביטוח הנדרש על פי חוזה זה. ) ) )יא( )יב( )יג( )יד( מוצהר ומוסכם בין הצדדים שבהמצאת אישור על קיום ביטוחים כאמור לעיל, אין משום מתן פטור כלשהו לספק מאחריותו על פי חוזה זה ו/או על פי דין, בין אם חברת הביטוח התחייבה לפצות על נזקים כאמור ובין אם לאו, והמצאת אישור על קיום ביטוחים למכללה כאמור לעיל, אין בה כדי להטיל על המכללה אחריות כלשהי לגבי היקפם וטיבם של הביטוחים. מוצהר ומוסכם בין הצדדים שהמכללה תהיה רשאית לבדוק את האישור על קיום ביטוחים אך לא תהיה חייבת לעשות כך. מוצהר ומוסכם בין הצדדים שהמכללה תהיה רשאית לבקש מהספק לשנות או לתקן את האישור על קיום ביטוחים על מנת להתאימו להתחייבויותיו לפי החוזה. הבקשה לתיקון או שינוי לא תהווה אישור לתקינות האישור על קיום ביטוחים ולא תחול עקב כך על המכללה אחריות כל שהיא. מוצהר ומוסכם בין הצדדים, שאם יחול עיכוב בתחילת ביצוע הפרויקט עקב אי המצאת או אי הסדרת ביטוח כנדרש, יישא הספק בכל הוצאה או נזק שיגרמו עקב כך. 27

28 )טו( )טז( )יז( )יח( )יט( הספק לבדו יהיה אחראי לכיסוי נזקים שיגרמו למכללה או לצדדים שלישיים, עקב מעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו על פי החוזה, עד לגובה הנזק, מעבר לפיצוי שתקבל המכללה או צד שלישי מחברת ביטוח או מגורם אחר, אם פיצוי זה יהיה נמוך מן הנזק, ולמעט אם הנזק נגרם על ידי המכללה בזדון. הספק מצהיר שלא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המכללה ו עובדיה וכל הבאים מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עפ"י הביטוחים הנ"ל, או היה זכאי להם אם היה באפשרותו לבטח את הסיכון והוא פוטר בזאת אותם מכל אחריות לנזק כאמור. האמור לעיל בדבר פטור מאחריות לא יחול כלפי מי שביצע נזק בזדון. הפר הספק את הוראות הפוליסות באופן המפקיע את זכויותיו ו/או זכויות המכללה והבאים מטעמה, יהא הספק אחראי לנזקים שייגרמו באופן מלא ובלעדי, ולא תהיינה לו תביעות ו/או טענות, כספיות או אחרות, כלפי המכללה ו/או עובדיה וכל הבאים מטעמה, והוא יהא מנוע מלהעלות כל טענה כאמור כלפי המכללה ו/או עובדיהה וכל הבאים מטעמה. לא עמד הספק בהתחייבותו לפי המפורט לעיל במלואו או בחלקו, תהיה המכללה זכאית, אך לא חייבת )וככל שתוכל(, לערוך את הביטוחים או חלק מהם במקומו של הספק ועל חשבונו ו/או לשלם במקומו כל סכום שהוא, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של המכללה לכל סעד אחר. הזכות לערוך ביטוח במקומו של הספק תחול גם במקרה של ביטול הביטוח במהלך תקופת החוזה. בנוסף לדרישות המפורטות בנספח אישור על קיום ביטוחים, מתחייב הספק לקיים במשך כל תקופת ביצוע הפרויקט ביטוחי רכב לכלי הרכב המופעלים על ידו בקשר עם ביצוע הפרויקט. הוראות סעיף 2.1 לעיל אינן באות לגרוע מחובותיו ומאחריותו של הספק לפי כל סעיף אחר בחוזה זה אלא להוסיף עליהם. הספק מתחייב לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח ולעשות כל פעולה, אם יידרש לעשותה על ידי המכללה, כדי לממש את פוליסות הביטוח בעת הצורך. הוראות סעיף זה לעיל הינן מעיקרי החוזה, והפרתן תהווה הפרה יסודית שלו. תיקן הספק בעצמו ועל חשבונו את הנזק בשלמותו, לשביעות רצון הממונה והאחרון אישר בכתב את ביצוע התיקון, יהיה הספק בלבד זכאי לתבוע את כספי הביטוח

29 המגיעים, אולם בכל מקרה לא תשא המכללה בכל השתתפות עצמית שתהיה, אשר תחול בלעדית על הספק, בין אם תיקן את הנזק בעצמו ובין אם על ידי אחרים או שבוצע התיקון על ידי המכללה. חתימת הספק 29

30 מחיקה או שינוי של נוסח מסמך זה, ללא אישור בכתב של המזמין הינם הפרה של החוזה בין הספק לבין המזמין, וכי חתימת המבטח ע"ג אישור קיום ביטוחים זה הינו תנאי מוקדם לקיום ההתקשרות בין המזמין לקבלן, ובהיעדר חתימת המבטח ע"ג אישור ביטוחים כנדרש, וללא שינוי, המזמינה לא הייתה מתקשרת עם הספק, אף במחירים אחרים נספח "ב 1 " אישור על קיום ביטוחים לכבוד המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( )להלן - "המכללה"( א.נ., הנדון: אישור על קיום ביטוחים של: )מס' ח.פ./ח.צ. ( )להלן "הספק"( בגין חוזה התקנה ותחזוקה של מערכת רשת אלחוטית במכללה האקדמית עמק יזרעאל )להלן - "החוזה"(, אנו הח"מ, חברה לביטוח בע"מ, מצהירים ומאשרים בזאת כי ערכנו על שם הספק את הביטוח להלן, תנאי הפוליסות לא יפחתו מתנאי ביט פוליסה לביטוח רכוש מס...מיום...עד יום... המבטחת את רכושו של הספק לרבות הציוד המשמש לביצוע העבודות נשוא החוזה, בהימצאם בין השאר גם בתחום המכללה עד לשלב קבלתו הסופית על ידי המכללה. הביטוח מכסה אבדן או נזק בערכי כינון, כמפורט בפוליסת אש מורחב נזקי טבע, נזקי מים, פריצה ושוד, זדון, פרעות, מהומות ושביתות. ולרבות בגין רעידת אדמה, בכל מקרה של נזק לציוד המשמש לביצוע העבודות נשוא החוזה המוטבת לכספי השיפוי ו/או הפיצוי תהיה המכללה או מי שהמכללה תיקבע בהוראה מפורשת בכתב. באחריות מקצועית פוליסה לביטוח חבות מוצר משולבת מס...מיום...עד יום... המבטחת את אחריותו של הספק על פי דין בגבולות אחריות )משותפים( של 2,000,000 )שני מיליון( לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. בביטוח זה נכלל כיסוי ביטוחי בגין: אי יושר של עובדים, חריגה מסמכות בתום לב, אובדן השימוש ועיכוב, אחריות בגין קבלני משנה )קבלני המשנה עצמם לא מבוטחים(, אובדן מידע ומסמכים, 30

31 מוצרים שנמכרו, ומוצרים שתוקנו. מוצרים ששווקו, מוצרים שהותקנו, מוצרים שטופלו, מוצרים שמתוחזקים תקופת הביטוח תוארך לתקופת גילוי של 12 )שנים עשר( חודשים לאחר ביטול או אי חידוש הביטוח כאמור ע"י המבטח או המבוטח ובתנאי שאין ביטוח אחר המכסה את חבות הספק באותו היקף ביטוח כפי הפוליסה שפקעה. הפוליסה מורחבת לשפות את המכללה בגין אחריותה למעשה או מחדל של הספק, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי פוליסה זו. ההשתתפות העצמית אינה עולה על סך של 10,000 )עשרת אלפים ). בביטוח זה יש תאריך רטרואקטיבי שחל החל מיום תחילת העבודות לפי החוזה בין המכללה לספק. פוליסה לביטוח אחריות מעבידים מס...מיום...עד יום... בגין חבות הספק כלפי כל העובדים המועסקים על ידו, בגבול אחריות של 6,000,000 לתובע ולאירוע, ו- 10,000,000 לתקופת ביטוח., הביטוח מורחב לשפות את המכללה במידה ומי מהן תיחשב כמעביד של מי מהמועסקים על ידי הספק. פוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי מס...מיום...עד יום... לביטוח אחריותו של הספק כלפי צד שלישי כלשהו, לרבות המכללה בגבולות אחריות של 4,000,000 )ארבעה מיליון( לתובע אחד ובמצטבר במשך תקופת הביטוח. למען הבהר: רכוש המכללה שאיננו נשוא עבודות המכרז יחשבו לצד ג' לעניין פוליסה זו. ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בגין תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי. הביטוח מורחב לשפות את המכללה, עובדיה וכל הבאים מכוחה או מטעמה בגין מעשה או מחדל של הספק והבאים מטעמו, ובכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו יחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מהמבוטחים על פי ביטוח זה. הפוליסות לעיל תהינה כפופות להוראות ולתנאים כדלהלן: א. כל סעיף המפקיע או מקטין או מגביל בדרך כלשהי את אחריותנו כאשר קיים ביטוח אחר, לא יופעל כלפי המכללה וכלפי מבטחיה, הביטוח על-פי הפוליסות הנ"ל הוא "ביטוח ראשוני", המזכה אותה במלוא השיפוי המגיע לפי תנאיו, ללא זכות השתתפות בביטוחיה, מבלי שתהיה לנו זכות תביעה ממבטחי המכללה להשתתף בנטל החיוב כאמור בסעיף 59 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א למען הסר ספק אנו מוותרים על טענה של ביטוח כפל כלפי המכללה וכלפי מבטחיהן. ב. הביטוח לא יצומצם ולא יבוטל במשך תקופת הביטוח, אלא אם תימסר באמצעות דואר רשום לידי המכללה לפחות 30 )שלושים( ימים מראש. כך על הודעה 31

32 ג. ד. ה. ו. ז. השתתפויות עצמיות ותשלום פרמיות יחולו על הספק בלבד. אנו מוותריםעל זכות התחלוף כלפי המכללה, עובדיה והבאים מטעמה ולמעט כלפי אדם שגרם לנזק בזדון. פוליסות אלה הינן ראשוניות וקודמות לפוליסות הספק, ואנו מחייבים לא לתבוע את שיתופן של פוליסות המכללה. אי קיום תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הספק לא תפגע בזכויות המכללה, והבאים מטעמה. זכויות המכללה, והבאים מטעמה לא תיפגענה מחמת אי הודעה על אירוע נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בתום לב על ידי הספק. אישור זה כפוף לתנאי הפוליסות המקוריות וסייגיהן עד כמה שלא שונו במפורש ע"י האמור לעיל. בכבוד רב, חתימת וחותמת המבטח תפקיד החותם שם החותם תאריך 32

33 פוליסה מס' עד תאריך מתאריך רשימת הפוליסות ביטוח רכוש צד שלישי אחריות מעביד ביטוח אחריות מקצועית פרטי סוכן הביטוח: שם כתובת טלפון אנו מאשרים כי תוקף אישור זה מוארך לתקופה, כדלקמן: רשימת הפוליסות: מתאריך עד תאריך ביטוח רכוש חתימה וחותמת חברת הביטוח צד שלישי אחריות מעביד ביטוח אחריות מקצועית 33

34 מסמך ג' - נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה לכבוד המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( ד.נ עמק יזרעאל א.ג.נ.,.1 הנדון: כתב ערבות מס' ע"פ בקשת )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך של 30,000 ש"ח )להלן: "סכום הקרן"(, בקשר למכרז פומבי /19 - רשת אלחוטית במכללה האקדמית עמק יזרעאל סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על ידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(. "המדד היסודי" יהיה המדד של חודש נובמבר שפורסם ביום ה 15 לחודש לדצמבר. המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו עפ"י כתב ערבות זה. אם במועד ביצוע תשלום על - פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו במקורו ללא כל הפרשי הצמדה. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 2 לעיל, תוך 7 ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא. ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה בכבוד רב, בנק סניף 34

35 מסמך ג 1 ' - נוסח ערבות בנקאית לקיום החוזה לכבוד המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )חל"צ( ד.נ עמק יזרעאל א.ג.נ., הנדון: כתב ערבות מס' ע"פ בקשת )להלן: "המבקש"( הננו ערבים בזאת כלפיכם לסילוק כל סכום שתדרשו מאת המבקש עד לסך 60,000 הקמת רשת אלחוטית במכללה האקדמית עמק יזרעאל. סכום הקרן יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן )להלן: "סכום הקרן"(, בקשר לקיום חוזה כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומחקר כלכלי או על ידי כל מוסד רשמי אחר שיבוא במקומה )להלן: "המדד"(. "המדד היסודי" יהיה המדד של חודש דצמבר 2019 שפורסם ביום ה 15 לחודש ינואר המדד לעניין חישוב הפרשי הצמדה יהיה המדד שפורסם לאחרונה לפני ביצוע תשלום על ידינו עפ"י כתב ערבות זה. אם במועד ביצוע תשלום על - פי כתב ערבות זה יתברר כי המדד החדש עלה לעומת המדד היסודי, יוגדל סכום הקרן כשיעור העלייה של המדד החדש לעומת המדד היסודי. אם המדד החדש יהיה נמוך מהמדד היסודי או שווה לו, אזי נשלם לכם את סכום הקרן בסכומו במקורו ללא כל הפרשי הצמדה. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד סכום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה כאמור בסעיף 2 לעיל, תוך 7 ימים מעת קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, חתומה על ידיכם, וזאת ללא כל תנאי ומבלי להטיל עליכם כל חובה לבסס או לנמק דרישתכם ו/או זכאותכם ומבלי שתהיו חייבים לדרוש תחילה את סכום הערבות מאת המבקש. ערבותנו זו תהא בתוקף עד ליום ועד בכלל, וכל דרישה על פיה צריכה להימסר לנו לא יאוחר מהמועד הנ"ל. ערבותנו זו אינה ניתנת להסבה או להעברה בכל צורה שהיא בכבוד רב, בנק סניף 35

36 מסמך ד' חוזה מס' שנערך ונחתם במכללה האקדמית עמק יזרעאל ביום לחודש שנת בין: המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן חל"צ ד.נ עמק יזרעאל )להלן:"המכללה"( מצד אחד לבין: מ )להלן:"הספק"( מצד שני הואיל והואיל והואיל והמכללה פרסמה מכרז לשם קבלת הצעות רשת אלחוטית במכללה האקדמית עמק יזרעאל, הכל בהתאם למפרטים הטכניים כהגדרתם בחוזה זה )להלן: "השירותים"(; והספק זכה במכרז וזכייתו אושרה על ידי ועדת המכרזים מטעם המזמינה; והספק מצהיר, כי הינו בעל ידע, מומחיות, ניסיון, ציוד, רישיונות, כוח האדם וכל שאר האמצעים הדרושים על מנת לספק למכללה שירותי ניקיון, וקיום כל יתר התחייבויותיו שבחוזה זה בהתאם להוראותיו וללוח הזמנים בו; על כן הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן: 1. מבוא המבוא לחוזה זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. התחייבויות ו/או הצהרות הצדדים במבוא לחוזה זה מהוות חלק בלתי נפרד ממנו, אך יש לקרוא אותם ביחד עם יתר האמור בחוזה זה ובמצורפיו

37 2. מסמכי החוזה המסמכים המפורטים להלן לרבות אלו המתקנים ו/או המשנים אותם בשינויים מאוחרים ו/או הנוספים להם והמצוינים במפורש ככאלה, בין צורפו לחוזה זה בעת חתימתו לראשונה עם הגשת ההצעה על ידי הזוכה ובין לאו, מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה זה כאילו נכללו בגוף החוזה והם ייקראו ויפורשו ככל שניתן תוך ראיית המכלול ובהשלמה זה לזה. בנוסף ביחס שבין מצורפי החוזה לחוזה כל הוראה בחוזה זה עדיפה, היא תכריע וינהגו לפיה והיא גוברת על כל הוראה במצורפי החוזה, אלא אם כן ניתן לקרוא או לפרש את האמור במסמכים בהשלמה זה לזה ובהעדר סתירה. להלן "מסמכי החוזה": מסמכים: מסמך א' הזמנה להגשת הצעות למכרז. מסמך ב' נספח ביטוח. מסמך ג'/ג 1 ' נוסח ערבות בנקאית לקיום ההצעה/קיום החוזה מסמך ד' חוזה זה מסמך ה' הבהרות, שינויים ו/או תוספות למסמכי המכרז שהתקבלו במהלך ניהול המכרז. נספחי המכרז: נספח 1 הצהרה בדבר עמידה במפרטים הטכניים נספח 2 הצהרה על איתנות פיננסית נספח 3 טבלת עמידה בדרישות הניסיון נספח 4 רשימת ממליצים נספח 5 כתב התחייבות בעניין קיום חוקי העבודה נספח 6 תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים נספח 7 הצהרה בדבר העדר רישום פלילי נספח 8 הצהרה בדבר אי תשלום "דמי תיווך" נספח 9 כ"א של המציע נספח 10 ריכוז מידע ארגוני נספח 11 דרישות טכניות ומקצועיות נספח 12 הצעת המחיר של המציע נספח 13 הצעת המציע ופירוט על תכולת עבודתו )הוגש על ידי המציע בהצעתו( כל אחד מהמסמכים לעיל ייקרא בשמו ולחילופין על פי סימון המסמך. כל המסמכים יחדיו יקראו להלן )"מסמכי המכרז" או "מסמכי החוזה"(

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת

מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חלצ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חלצ( )להלן: המכון ו/או המזמין( מבקשת מכרז 1/18 הזמנה להציע הצעה לעבודות שיפוץ משרדי מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( כללי חברת מכון היהלומים הישראלי )חל"צ( )להלן: "המכון" ו/או "המזמין"( מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קבלניות לשיפוץ משרדים בבניין

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן

פנייה תחרותית להספקת שירותי רואה חשבון - תשע 14 מעודכן מכרז פומבי לשירותי יעוץ משפטי עבור המכללה האקדמית בית ברל תשע"ז 1 אין להעתיק, לשכתב, לצלם או לשלוח מסמך זה או חלקים ממנו מבלי לקבל אישור בכתב מהמכללה האקדמית בית-ברל. המידע המופיע במסמך זה הנו רכושו הבלעדי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

מכרז פומבי 04-18

מכרז פומבי 04-18 מכרז פומבי לקבלת שירותי ממונה חרום ומנהל מחשוב מכרז פומבי מס' 04/2018 1 תוכן עניינים מסמכי המכרז: מסמך א': תנאי המכרז והוראות למשתתפים.1 טופס 1: טופס הצעת משתתף למכרז טופס 2: אישור עו"ד טופס 3: תצהיר העדר

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מ

מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: המועצה( מ מכרז פומבי מס' 03/2017 למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול מחלקת הנהלת חשבונות למועצה המקומית קרית טבעון מועצה מקומית קרית טבעון )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן שרותי ראיית חשבון חיצוניים וניהול

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החוף בע"ממ מכרז מס''ס 8/2010 18/10 חוזה מס' מכרז לביצוע עבודות צביעה גראפית בחניון גולדה בעיר תל אביב-יפו 2010 מאי 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים ורשימת מסמכים: חלק א' תנאי המכרז תנאי מכרז 8/2010

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א

מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן הזמנה להציע הצעות ר ק ע: א מכרז פומבי מס' 3433/2018 לבחירת קבלן ראשי לשיפוץ וביצוע עבודות התאמה במתחם ההסעדה בבניין הזמנה להציע הצעות ר ק ע: אוניברסיטת תל אביב )להלן: "האוניברסיטה" ו/או "המזמינה"( שהינה מוסד להשכלה גבוהה, על פי

קרא עוד

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018

אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים עש רנה קאסן )ער ( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 אגודת בית הספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה קאסן )ע"ר 58-0014983( מכרז פומבי למתן שירותי ביקורת פנים לעמותה מכרז פומבי מס' 4/2018 א' אפריל 2018 1 אגודת בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים ע"ש רנה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \372\360\340\351 \356\353\370\346 - \361\345\364\ doc) אחוזות החו בע"מ מכרז מס' 3/2010 חוזה מס' 13/10 מכרז מסגרת לביצוע עבודות לאחזקת שטחי מגונני ולתחזוקה כללית במתח התרבות, גני ש רונה וחניוני עיליי בעיר תל אביב יפו אפריל 2010 א 2 - חוברת המכרז - תוכן העניינים

קרא עוד

טיוטת מסמכי מכרז

טיוטת מסמכי מכרז פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים יוני 2017 1 מי שבע - תאגיד אזורי למים וביוב בע"מ פניה לקבלת הצעות מחיר מס' 04/17 למתן שירותי ייעוץ בנושא בטחון מים מי שבע - תאגיד אזורי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות

מכרז לשדרוג מדרכות וחניות חוברת מס' 1 מכרז מס' מ/ 7/2016 )"מכרז אומדן"( בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת מאי 2016 - 1 - החברה הכלכלית לאילת )חכ"א( בע"מ מכרז מס' מ/ 7/2016 הקמת בית ספר לחינוך מיוחד "אורים"-אילת )"מכרז אומדן"( תוכן

קרא עוד

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת:

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בעמ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 חתימה+ חותמת: החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ הזמנה להציע הצעות מס' 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע יולי 2018 עמוד 1 מתוך 28 הזמנה 8 /2018 למתן שירותי יעוץ משפטי חיצוני קבוע מסמך א' ההזמנה להציע הצעות

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

מסמך א'

מסמך א' מסמך א' - חוברת תנאי המכרז מכרז מס' 81/32 למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ חוברת תנאי המכרז מהדורה: מאי 8132 -2-1. מבוא 1 כללי חברת נתיבי איילון בע"מ )להלן: "החברה"

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים ע"ש בוכמן

מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים עש בוכמן מכרז פומבי 2/2018 לקבלת הרשאה להפעלת תחנת מזון חלבית במתחם הסעדה בבניין טרובוביץ הפקולטה למשפטים 1. רקע 1.1 אוניברסיטת ת"א הינה מוסד להשכלה גבוהה. מדי יום פוקדים את שערי האוניברסיטה אלפי סטודנטים, אנשי

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08

הסכם יעוץ לנתיבי איילון 4/3/08 הסכם מס' למתן שירותי אבחון ומיון, השמת עובדים ו- Headhunting לחברת נתיבי איילון בע"מ )הסכם מסגרת( שנערך ונחתם בתל אביב ביום לחודש בשנת 1028 בין: לבין: חברת נתיבי איילון בע"מ רחוב על פרשת דרכים פינת דרך

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה

מכרז כיבוד - טיוטה מעודכנת נקיה 1 מסמך א' עיריית רמת השרון מכרז פומבי מס' 478/2017 לאספקת כיבוד למוסדות העירייה הוראות למשתתפים במכרז )תנאי המכרז( עיריית רמת השרון )להלן: "העיריה"( מזמינה בזאת הצעות בדבר אספקת כיבוד למוסדות העירייה ברמת

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

שירותי בריאות כללית

שירותי בריאות כללית שירותי בריאות כללית אספקת נייר למוסדות שירותי בריאות כללית ברחבי הארץ מכרז פומבי מס' 90/31-17 פברואר 2017 עמוד 1 מתוך 48 101 102 נספח א' B274 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/31-17 להלן: ("המכרז")

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc)

(Microsoft Word - \347\345\346\344 - \361\345\364\ doc) ח ו ז ה מס' 15/09 שנערך ונחתם בתל - אביב ביום... בחודש...שנת... בין: אחוזות חוף בע"מ ח.פ. 51-026620-8 רחוב גרשון שץ 6 תל אביב 67017 טל: 03-7610300 פקס: 03-7610333 (שתיקרא להלן: "החברה" או "אחוזות החוף")

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית

פרוטוקול כנס מציעים - קפיטריה חלבית מכרז פומבי מס' 90/39-17 לניהול ותפעול של בית קפה חלבי פרוטוקול כנס מציעים מיום 4.4.2017 ומכתב הבהרה רצ"ב פרוטוקול כנס המציעים בדבר המכרז שבנדון, אשר התקיים ביום 4.4.2017 וכן, תשובות הבהרה שנתקבלו בידי

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה

95158 מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בעמ ח.פ. ) המזמינה או החברה ( מזמינה מכרז פומבי מס' 06/2017 שירותי ביקורת פנים לחברת יפה נוף כללי: יפה נוף תחבורה, תשתיות ובניה בע"מ ח.פ. ) 51-224169-6 "המזמינה" או "החברה" ( מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי ביקורת פנים וכל פעולה שתידרש לצורך

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות

מכרז חיצוני תחזוקה של מערכות מחשוב טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות מכרז פומבי מס' 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה במשרדי הרשות 2018 אייר תשע"ח אפריל - 2 - מכרז פומבי מס': 113/18 לביצוע עבודות תחזוקה של מערכות מחשוב, טיפול בחומרה ותוכנה

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

ק\37\6\1\1828

ק\37\6\1\1828 שירותי בריאות כללית המחלקה לרכש כללי מכרז פומבי מס' 90/32-16 אספקת נייר לצילום ולהדפסה מסוגים שונים למוסדות שירותי בריאות כללית פברואר 2016 101 2 נספח א' B258 שירותי בריאות כללית מכרז פומבי מס' 90/32-16

קרא עוד

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי

מועצה אזורית חוף השרון הזמנה להציע הצעות לשירותי ייעוץ משפטי מועצה אזורית חוף השרון לשירותי ייעוץ משפטי חלק א' - )להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות חיצוני, הכל על-פי התנאים המפורטים בהזמנה זו ובהתאם לחוזר המנהל הכללי 2/2014, אשר פורסם על ידי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו

מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויו מכרז פומבי מס' 1902/911, למתן שירותי מיון ואיבחון עובדים מסמכי המכרז כוללים את הפרקים כדלקמן: כללי הגדרות מנהלה תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז התחייבויות המציע בגין הגשת ההצעה ערבות בחירת הזוכה במכרז ומסגרת

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

---

--- 1 מרכז רפואי " אסף הרופא" מס' מכרז 311-31 לאספקת גז בישול עבור המרכז הרפואי אסף הרופא אב תשע"ז אוגוסט 31 2 מדינת ישראל משרד הבריאות מרכז רפואי אסף הרופא טלפון: 80-7117779 פקס: 80-7117711 תאריך לכבוד א.נ.,

קרא עוד

ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס

ה הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכל משרד הפנים 8/16 נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחס ה" הזמנה להגיש הצעה לצורך הכללה במאגר יועצים בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/16 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז" ואשר ייכנס לתוקפו החל מיום

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הכלכלית לראשון לציון בע"מ

הכלכלית לראשון לציון בעמ החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ קול קורא לצורך הקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות חיזוק שדרוג ותוספות בנייה במסגרת תמ"א 38 בראשון לציון 1 תוכן ענייניים הקול קורא נספח א' נספח ב' נספח ג' - הצהרת משתתף - כתב

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים

מצגת מכרזים מנהלי פרויקט ומקטעים כנס מציעים מאי 2017 מכרז 046/2017 למתן שירותי ניהול פרויקט הקו הירוק /קו סגול מכרז - 049/2017 למתן שירותי ניהול ופיקוח מקטעים לפרויקט הקמת הקו הירוק /קו סגול סדר יום ניר קוגל, סמנכ"ל תכנון עו"ד צלי שלו

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר

מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר מכרז פומבי 310/14 מרס, 2015 אוניברסיטת חיפה לאספקת מחשבים נייחים וניידים לאוניברסיטת חיפה ומתן אחריות ושירות אוניברסיטת חיפה מסמך הבהרות ושינויים מספר 1 להלן מענה לשאלות הבהרה וכן שינויים שחלו במסמכי המכרז.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל

אגף התקשרויות מכרזים וחוזים קרן קימת לישראל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: קקל קול קורא מס' קק/ 51/ מבוא: 175 לאיתור כתבים, כתבי וידיאו, עורכי תוכן ומתרגמים קרן קימת לישראל )להלן: "קק"ל" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת להציע הצעות להשתתפות בקול קורא זה, לצורך איתור כתבים לסיקור אירועים

קרא עוד