מ הל כים על ציר הסתמיות: קווים לדמותו של שם המספר בעברית המדוברת עינת גונן ודורון רובינשטיין 1 1. הקדמה ידוע לכול שהשימוש בשם המספר אינו סדיר בעברית ה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מ הל כים על ציר הסתמיות: קווים לדמותו של שם המספר בעברית המדוברת עינת גונן ודורון רובינשטיין 1 1. הקדמה ידוע לכול שהשימוש בשם המספר אינו סדיר בעברית ה"

תמליל

1 מ הל כים על ציר הסתמיות: קווים לדמותו של שם המספר בעברית המדוברת עינת גונן ודורון רובינשטיין. הקדמה ידוע לכול שהשימוש בשם המספר אינו סדיר בעברית הישראלית המדוברת, ודוברים רבים אינם מקיימים הבחנה צורנית סדירה בשם המספר על פי מינו הדקדוקי של שם העצם הנמנה. 2 במידה רבה נטרול צורות הזכר והנקבה בשם המספר הוא 3 מעין סדין אדום המונף לפני עיניו של ציבור המשכילים חובבי הלשון העברית. בראיונות שערך מרקו )תשס"ח( עם שמונה מגישים בכירים על עמדותיהם כלפי הלשון המשודרת ברדיו ציינו כולם את שם המספר כאחד המאפיינים הבולטים של השפה שיש לשמור עליהם )שם: 84 ואילך(. לדעת רוב אנשי הרדיו שרואיינו, החריגות בשם המספר הן הצורמות ביותר בלשון. תודתנו שלוחה לאנשים טובים שעזרו לנו במחקרנו בעצה ובידע: לשלמה יזרעאל, לסמדר כהן ולדורון יעקב. 2 גם בתקופות קדומות של העברית חל ערעור מה בהשוואה למערכת המקראית שלרוב הקפידה בהתאם, ראו למשל שרביט תשנ"ה, דודי תשס"ח )אך בקטלוניה, שבה עוסק המאמר, מדובר בתקופה שבה השימוש בעברית נעשה בטקסטים כתובים בלבד, מתוך לימוד לשון המקורות, ואין זו התפתחות חיה בדיבור(. לא נעסוק בכך בהרחבה כאן. 3 במאמרו "לשוחרי שפת עבר" )"הארץ" מיום 2 ביוני 2004( הצר יוסי שריד על הידרדרותה של העברית בדורנו: "לא ירחק היום, ומישהו יציע להכשיר גם את ה'עשר שקל', או את השימוש הקלוקל והמקומם בגוף שלישי עתיד לציון גוף ראשון 'אני יגיד', 'אני יחזור', וכיוצא באלה יצירי לשון המעוררים פלצות. בירידה המתמדת הזאת אל המדרגה התחתונה יש התנשאות יותר מאשר התחשבות, כאילו אומרים נואש מיכולתם של רוב דוברי השפה העברית לסגל לעצמם דיבור וכתיבה תקניים ומתוקנים" )וראו דברים ברוח זו שפרסם שריד במאמר ב"הארץ" מיום 28 בדצמבר 2008: גם בנימין נתניהו הביע זעזוע דומה בכנס השפה העברית בראשון לציון )בינואר 20(: "אני עדיין מזדעזע, עוברת בי צמרמורת, כשאני שומע שתי שקל".) 369

2 370 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע חוקרי הלשון העברית נדרשו לתיאור התופעה, וגם הם עמדו על הפערים בין הדקדוק הנורמטיבי לבין הצורות המשמשות בציבור. בן טולילה )תש"ן: 274( עומד על חוסר ההקפדה על המין הדקדוקי במספרים, ולפיה מספר מונה בנקבה משמש גם ליד שמות עצם בזכר: "שתי חיילים", "ארבע עצים". הוא מוסיף שאפשר לשמוע גם מספר מונה זכר לשמות נקבה, כגון "שני מחברות", אך זה נדיר יותר. צדקה )תשס"ד: 263( קובע שרבים מאוד הדוברים, ובכללם המשכילים, שאינם מקיימים את ההבחנה בין זכר לנקבה במספרים מעל שתיים, ואינם חשים רתיעה או אי נוחות כאשר הם שומעים את ההפרות אצל זולתם. גם מאיר )תשס"ה: 3( סבורה שההבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בשמות המספר הולכת ונעלמת בעברית הדבורה בת ימינו. אפרת )תשס"ב: 20( רואה בתופעות מעין "שלוש שקלים", "חמישה ילדות" חלק מחוש הלשון של הדובר הצבר, בניגוד לדובר הזר ולעולה החדש ש"ייענו בלא כל התנגדות לקביעת המורה כי יש לומר שקלים או חמש ילדות". שורצולד )תשס"ט-תש"ע: 27( סבורה שהשיבושים בשם המספר צורמים מאוד באוזני מי שיודע את הכללים, ואלה רבים בין המשכילים. דקל )תשע"ג: 56( קובעת שמספרים בעברית הישראלית המדוברת דומים למספרים של העברית המסורתית, פרט לעובדה שבעברית המסורתית יש הבחנה ברורה בין זכר לנקבה במספרים, ואילו בשפה המדוברת ההבחנה הזאת אינה קיימת, פרט להבחנה בין אחד לאחת. שלא כבעברית המסורתית, למספרים מ 2 ומעלה יש רק צורה אחת, המקבילה לצורת הנקבה של המספרים המסורתיים. הגדיל לעשות צוקרמן, שניבא בערב עיון 4 בשנת 200 שבתוך 5-0 שנים תכיר האקדמיה ללשון העברית ב"שלוש שקל". מבלי לדון במידת הסבירות שהנבואה אכן תתממש, והאקדמיה תקבע הלכה חדשה בעניין )דבר שאנחנו מפקפקים בו, כמובן(, צוקרמן משקף את התפיסה שבקרוב תיעלם כליל מן הלשון ההבחנה במין הדקדוקי בשם המספר. מטרת המאמר היא לבחון אם ההתרשמות של חוקרים שונים באשר לשימושי שם המספר אכן מייצגת את מציאות הלשון המשתקפת בדיבור ספונטני של מגוון דוברים: האומנם נפלטה צורת הזכר הארוכה 5 ממערכת הלשון? האם באמת נשמע 4 ערב העיון התקיים בבית יד לבנים ברעננה, ב 4 בינואר 200. הדבר עולה בקנה אחד גם עם הצעתה של רבקה גלעדי, תש"ן. 5 השימוש ב"קצר" וב"ארוך" הוא שימוש מסורתי, המכוון בעיקר לאורתוגרפיה המקובלת, אך בחקר הלשון המדוברת מצריך עיון מחודש. האם šaloš קצר מ šloša? ומהם גבולות המבע? האם šaloš yeladim קצר מ šlošayladim? מכיוון שאין טעם לבדוק צירופים יחידים, ומדובר בנושא הנוגע לסוגיה מורפוסינטקטית נרחבת, ראוי למדוד מספר גדול מאוד של ביצועים כדי להגיע למסקנות מבוססות. בדיקה ממצה צריכה לתת את הדעת גם לשאלת השפעתו של הכתב על תודעת הדובר האורייני. במאמר זה נשתמש לעתים

3 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 37 חילוף חופשי של "חמש ילדות" ו"חמישה ילדות"? המצע לעיון הבלשני הוא קובצי מאגר מעמ"ד המשמשים מצע לספר זה, ועליהם נוספו דוגמאות מקורפוס מעמ"ד המורחב. 6 דוגמאות משלימות קיבלנו גם מסמדר כהן )להלן ס"כ(. 7 על יסוד הנתונים האלה נבדוק את דרכי הבעת שם המספר, וננסה לתאר חוקיות הנוגעת למידת הנטרול של השימוש במספרים. בשל היקפו המצומצם של הקורפוס נשלב בהצגת הממצאים ניתוח איכותני וכמותי. 2. מחקרים קודמים מקובל לייחס את הקושי בשימוש נורמטיבי במספרים לעובדה שהסימון המורפולוגי של המין הדקדוקי בשמות המספר הוא ההיפוך של סימון המין הדקדוקי בשאר המערכת בשפה )אבינרי תשכ"ד: 356, ועוד הפניות אצל מאיר תשס"ה: 32(. הצורה הקצרה, הלא מסומנת, משמשת למניית שמות ממין נקבה, ואילו הצורה הארוכה משמשת למניית שמות ממין זכר. תופעה זו אופיינית ללשונות השמיות )80,)Hetzron :967 והיא תוארה במחקר בהרחבה )ראו לדוגמה אצל גזניוס: Bolozky וראו סקירה גם אצל ואצל,Hetzron 967: 80 Kautzsch 90: 97a &(. Haydar 986 שורצולד )תשנ"ז: 404, וגם תשס"ט: 94 95( קובעת כי שיבושי המספרים פועלים בכיוון אחד של האחדת המערכת לעבר הקצר במספרים 9-3. היא מוסיפה שהדוברים ה"שוגים" במספרים הם למעשה בעלי סט אחד של לקסמות, שהוא )א(חד )הלקוח ממערכת שם המספר של הזכר(, 8 שניים, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש וכו'. גלינרט )80-8 :[a]989 )Glinert מזכיר גם הוא את העדפת צורת הנקבה, בעיקר בצורות שתיים, אך גם עשר, ומוסיף שהשימוש הזה נפוץ מאוד במספרים שבין ל 9 )וראו גם.)Glinert 977 העובדה שבניגוד לשם התואר הרגיל בעברית, צורות שם המספר מקדימות את הגרעין, יוצרת הכבדה בשימוש ומקשה על הדובר לממש את ההבחנה במין הדקדוקי במבע ספונטני )מאיר תשס"ה: 35, צדקה תשס"ד: 263(. לכך מצטרפות העובדה שהכמתים האחרים אינם מממשים הבחנה במין הדקדוקי, וכן הנטייה הכללית לטשטוש ההבחנה הדקדוקית במין, המתרחשת במערכות התאם אחרות במונחים האלה, המקובלים בשיח הלשון..cosih.com 6 7 מאגר ההקלטות של סמדר כהן הוא מאגר בן כ 55,000 מילה, המורכב מהקלטות ממעמ"ד שתכתבה ומהקלטות פרטיות שהוקלטו בהן אינפורמנטים אחרים, על פי עקרונות דמוגרפיים דומים לאלו שהוצגו במעמ"ד. המאגר כולל 25 מסרנים ראשיים ועוד כ 20 בני שיח שלהם. 8 עדויות יפות לשימוש בצורה אחד לנקבה בנפרד ובנסמך מסרה לנו סמדר כהן מתוך מאגר ס"כ: איפה נעלי בית. אחת פה. כן. אבל איפה עוד אחד; אחד המכללות.

4 372 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע במשפטים, כגון "אותי מצחיק דברים פרטיים" )על פי מובאה של רות ברמן אצל מאיר תשס"ה: 39, וראו גם כוזר תשס"ב(, וגם הן עשויות להשפיע על נטרול המין הדקדוקי בשם המספר. מאיר )תשס"ה: 39( בוחנת את הסוגיה באמצעות תאוריית המסומנות. מבחינה מורפולוגית ומצד התפוצה, צורת הנקבה היא הבלתי מסומנת, אך מבחינה סמנטית ומבחינת המגוון הפרדיגמטי )למשל לעומת שלושת(, צורת הזכר היא הצורה הבלתי מסומנת. בחינתם של השינויים החלים במערכת המספר בעברית מראה כי הצורות ההולכות ומשתגרות בשפה הן צורות הנקבה, שהן הצורות הבלתי מסומנות מורפולוגית. מכאן אפשר להסיק כי באפיון תהליכי שינוי בשפה, המסומנות המורפולוגית חזקה מזו הסמנטית. צבי )תשס"ו( מעירה על מאמרה של מאיר תשס"ה, ומנתחת את התופעה במרחב הרחב יותר של הלשונות השמיות. היא קובעת שעל אף פגיעותה של מערכת שם המספר בלשונות השמיות מהסיבות שפירטה מאיר, השינויים באופן השימוש במערכת שמות המספר והיעלמותן החלקית או המלאה של מערכות שם המספר בזכר או בנקבה הם בלתי צפויים, ואף עשויים להיות מנוגדים בלשונות שונות, באורח חלקי או מלא )עמ' 92(. הדבר מחליש לדעתה את תאוריית המסומנות הלשונית. בולוצקי סוקר גם הוא את נטיית שם המספר בעברית המדוברת, על פי התרשמותו ובזיקה לתאוריה שפיתח על ההטעמה הריתמית בעברית המדוברת ]:982 Bolozky , וכך גם במאמרו עם.])Bolozky & Haydar (986 Haydar הוא מציע כיוון פרוזודי להסבר התופעה: צורות הזכר הן כולן מלרעיות. כאשר הן מצטרפות לשמות עצם חד הברתיים, נוצר רצף של שתי הברות מוטעמות, כגון ארבעה איש, דבר המנוגד לנטייה הריתמית הכללית של השפה לשמור על רצף של הברה מוטעמת ובלתי מוטעמת לסירוגין בתוך יחידה פרוזודית. גם במקרה ששם העצם דו הברתי מלעילי )חמישה שקל( או תלת הברתי מלרעי )ואז ההברה הפותחת תקבל הטעמה משנית(, נוצר מצב של רצף של שתי הברות מוטעמות. לעומת זאת צורות הנקבה הן בחלקן מלעיליות )למעט שלוש, חמש ו שש(, ומשום כך הצטרפותן לשם העצם, בין שהוא מלרעי בין שהוא מלעילי, לא תגרום לרצף של שתי הברות מוטעמות. אם שם העצם הוא מלרעי ובעל שתי הברות )למשל: "שבע בנות"(, ייווצר רצף של שתי הברות בלתי מוטעמות, אך רצף כזה עדיף על רצף של שתי הברות מוטעמות )שם(. לכן תהיה עדיפות ברוב המספרים לצורות הנקבה. מאיר )תשס"ה: 40( מסתייגת מהממצאים של בולוצקי. על פי התרשמותה, צירופים כגון "חמש שקל", "שלוש מטר" שכיחים מאוד, ואילו הצירופים "חמישה שקל", " מטר" כמעט אינם קיימים בלשונם של דוברים רבים. היא מוסיפה שייתכן שהמצב היה שונה בשנות השמונים של המאה העשרים, בזמן כתיבת מאמרו

5 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 373 של בולוצקי. במחקר אחר בחנה מאיר )2008 )Meir את השימוש בצורת הנסמך בשם המספר באמצעות מטלות הפקה ומבדקי שיפוט )ראו הרחבה בהמשך(. תוצאות מטלת ההפקה הראו שרק שני מספרים שיקפו העדפה ברורה לצורות הזכר: 3 )"שלושת"( ו 6 )"ששת"(. לעומתם המספרים 8 7, 5, ו 9 הראו העדפה ברורה לצורות הנקבה, והמספרים 4 ו 0 הראו העדפה קלה לצורות הנקבה. לעומת זאת במטלת השיפוט הייתה העדפה לצורות הזכר בכל שמות המספר למעט 9, שהשימוש בצורות הנקבה והזכר בו היה שקול. מכאן הסיקה מאיר שתהליכי הפקה ותהליכי שיפוט נתונים לסוגים שונים של אילוצים: בתהליכי הפקה אילוצים פרוזודיים משחקים תפקיד חשוב יותר, ואילו בתהליכי שיפוט לאילוצים פונקציונליים מורפולוגיים יש תפקיד נכבד לא פחות מהאילוצים הפרוזודיים. גם גלינרט )[b]989 )Glinert תולה בהיבטים הפרוזודיים המשקליים את הסיבה לבחירה בצורה הקצרה בספירה כללית. לפיכך הוא סבור ששפות שבהן הסופית מוטעמת, לא ישתמשו בצורות עם סופיות בספירה, ויעדיפו צורות שבהן חלה תזוזה בהטעמה, או לחלופין יאמצו כשם שעשתה העברית צורה בלא סופית )שם: 8(. מחקר אמפירי שערכה רביד )995 )Ravid העלה שנטרול שם המספר מתפשט בעברית המדוברת. במוקד המחקר עמדו 40 ילדים: 20 תלמידי כיתה ד' ו 20 תלמידי כיתה ז'. במהלך המחקר נתבקשו הילדים לקרוא טקסט שבו שש שאלות בחשבון המתאימות לכיתה ד', ובהן שישה עשר צירופים של שם המספר, הכתובים בספרות, מ 3 עד 0, ושם עצם נמנה )8 בזכר ו 8 בנקבה(. כל מספר הופיע פעמיים: פעם לפני שם עצם ממין זכר, ופעם לפני שם עצם ממין נקבה. כל נבדק נבחן פעמיים, בסיטואציה בלתי מכוונת, שבה נאמר לו שהוא נדרש לעזור בחיבור מבחן בחשבון, וכעבור שבועיים בסיטואציה מכוונת, שבה נאמר לו במפורש כי הוא נבחן על שימוש נכון בשמות המספר בעברית בלוויית רמיזה להבדל בקריאה שבין 5 בנים ל 5 בנות. בקריאה שאינה מכוונת לדיוק לשוני, כמעט לא נמצאו הבדלים בין תלמידי כיתות ד' לכיתות ז', והנטייה הייתה להשתמש כמעט תמיד בצורת הנקבה הקצרה, ללא קשר למין השם הנמנה. בקריאה מוקפדת המכוונת לדיוק לשוני גבר השימוש בצורת הזכר הארוכה, בעיקר בקרב תלמידי כיתות ז', אבל גם כאשר השם הנמנה היה נקבי )מעין תיקון יתר(. רביד סבורה שלא יהיה אפשר לשמר את ההבחנה בין זכר לנקבה במספרים באמצעות חינוך לשוני, שכן תלמידי כיתות ז' אמנם הפגינו מודעות לשתי הצורות הקיימות, אך לא ידעו איך להשתמש בהן נכונה )שם: 95-93(. סבג כהן )תשנ"ט: 02-00( בדקה כמה קטגוריות של שם המספר. שיטת המחקר ששימשה במחקרה הייתה תרגום משפטים מאנגלית לעברית ואחר כך הקלטת האינפורמנטים בקריאתם. במספר המונה נמצא שרוב הדוברים )למעלה

6 374 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע משבעים אחוזים בממוצע( הקפידו על התאמת מינו של המספר לשם העצם )למעט הצורה "שמונה מאות", שהיא צורה ייחודית(. בקריאתם של כ 30% מהדוברים נמצאה צורת הנקבה הקצרה גם לפני שם נמנה בזכר. אפילו בציון מספר השקלים נרשם רוב תקני: 82.2% הגו "חמישה שקלים". גם בציון מספר האחוזים נרשם רוב לצורת הזכר: 45.3% הגו " אחוזים" ו 39.4% הגו " אחוז" )לעומת כ 5% שהגו "שלוש אחוז" או "שלוש אחוזים"(. סוגיות מורפופונולוגיות נידונות במאמרו של געש )תשע"א(. מחקר זה אינו מתאר תיאור אמפירי את הרווח בלשון, אלא מתחקה אחר הסיבות לווריאציות לשוניות רווחות, ובהן: שמונ ה עשרה, שמונ ה מאות, arba-talafim( talafim ודומיו(,.)3/4( treve(y) לבון )36 )Levon :202 מציע תאוריה רחבה יותר הנוגעת לטשטוש ההבחנה במין הדקדוקי, בעיקר בצורת הרבים. לדעתו דקדוק העברית המודרנית נעדר ביסודו הבחנות במין דקדוקי בקטגוריות מורפולוגיות רבות, ואת הופעת הצורות שיש בהן הבחנה בין זכר לנקבה, הוא תולה בלחץ חוץ לשוני. 3. ממצאי המחקר 3. הצגה כללית במאמר זה נדון בכמה תופעות בשמות המספר שאינן כרוכות בענייני ביצוע )כמו אחד אחת, שמונ ה שמונ ה ואחרים(, אלא הן עומדות ביסוד השימוש המורפוסינטקטי בצורות ארוכות )"זכר"( וקצרות )"נקבה"( במספרים. בקורפוס הסדנה נמצאו 248 שמות מספר מונים משלוש ומעלה )למעט שמונה ונגזריו(, שעל פי התקן אמורים 9 לבוא בצורת הנפרד ולקיים הבחנה צורנית בין זכר לנקבה על פי שם העצם הנמנה. שיעור הנורמטיביות בצורות הללו הוא ) % היקרויות מתוך 248(. 9 הערות לתיוג הצורות:. אלא נמנו מספרים כגון עשרים, שלושים ודומיהם, שאינם מקיימים הבחנה בין צורת זכר לצורת נקבה.. בלא נבדק שם המספר שמונה ונגזריו, שההבחנה במין הדקדוקי בו אינה עניין של שימוש בצורה ארוכה או קצרה, אלא היא עשויה להיות עניין פונטי )ראו געש תשע"א(.. גמכלל הצורות הללו הוצאו גם המספרים אחת אחד, שאף בהם אין ניכר ההבדל בין צורות הזכר לנקבה באורכה של הצורה )וראו הרחבה בנושא במאמרה של שורצולד תשע ו, בספר זה(, והמספרים שתיים ושניים )ושתי-, שני-, וגם בצורות הנוטות(, שגם הם אינם מבטאים הבדלי אורך. בחינה נפרדת של הצורות הללו העלתה ממצאים דומים מאוד לממצאים הכלליים.. דבחלק מההיקרויות לא נזכר במפורש שם העצם הנמנה. במקרים שבהם יכולנו להשלימו,

7 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 375 ברור לכול שהנתונים האלה אינם מתארים נאמנה את מהות התופעה, שכן אין מדובר בחילופים חופשיים בין הצורה הקצרה לצורה הארוכה )" ילדות" 0 ו"שלוש ילדים"( אלא בנטרול ההתאם בשם המספר ובחירה בשם המספר הקצר. לפיכך תיאור כמותי מהימן אינו צריך לכלול שמות מספר המונים שמות עצם ממין נקבה )"שלוש ילדות"( ושמות מספר סתמיים )"קו חמש"(, שצורתם ממילא הצורה הקצרה. לאחר שנופו 40 היקרויות של ציון מניית שמות עצם בנקבה והמספרים הסתמיים, נותרו 08 היקרויות לבדיקה, ובכולן נדרש על פי התקן התאם זכר. בקבוצה זו נרשמו )63%( 68 ביצועים נורמטיביים, ו 40 )37%( ביצועים לא נורמטיביים. הנתונים האלה אמנם מצביעים על רוב מוחלט לשימוש הנורמטיבי ועל קיומן של צורות ארוכות לזכר, ואולם אי אפשר להתעלם גם מריבוי השימושים בצורות הקצרות, ריבוי המעיד על ערעור משמעותי של החוקיות הקלסית בעברית. בחינת כל הנתונים הללו כמקשה אחת מחמיצה דקויות לשוניות, ולכן נציע כאן סקירת עומק של השימושים השונים, ואחר כך נעריך מחדש את היקף הנטרול בעברית המדוברת. 3.2 המספר הסתמי וגבולותיו 3.2. על הסתמי בלשון העברית התקנית, שיש בה הבדל מורפולוגי בין שם המספר בזכר לבין שם המספר בנקבה, מיוחדת למספר הסתמי קטגוריה נפרדת. המספר הסתמי אינו מונה במפורש שם עצם ממין זכר או נקבה, ומצד צורתו מקובל כיום לקבעו בצורה הקצרה והלא מסומנת גם בבואו בצמוד לשם עצם בזכר, למשל קו ארבע )קור תשמ"ו: 92(, בית מספר ארבע )בהט ורון תש"ך: 235; ראו ניתוח מקיף אצל צדקה תשס"ד(. הקביעה על צורת הנקבה נעשתה בעקבות דיון סוער במליאת האקדמיה בשנת תשכ"ט )ישיבה צ"ב מיום ט' בתמוז תשכ"ט, זיכרונות האקדמיה ללשון ט"ז: 7 ואילך; קדמה לדיון החלטת הוועדה לענייני דקדוק בשנת תשט"ז, החלטה שלא הובאה ישירות לדיון במליאה(. מהדיונים עולה שבמקורות הן לשון זכר הן לשון נקבה משמשות לציון המספר הסתמי )דברי בן חיים ורבין(, ושהמבוכה בשימוש בשם המספר היא גדולה ונפוצה ברבים )דברי שבטיאל ודותן(. היו שחשבו שכשמוזכרת כללנו את הצורות בבדיקה שלנו, למשל: המחירון הוא עשרים ושלוש >אלף שקל< ]Y34; בשיחה על מכוניות[. 0 חילוף הפוך, שאין משתקף בו קיצור, ובו משמשת צורת הזכר למניית שם עצם בנקבה מצאנו רק במבע "ארבעים ושניים שעות".]OCh[ כך עולה גם מתשובה שפורסמה בלשוננו לעם משנת תרצ"ז )ברק וגדיש תשס"ט: 34(:

8 376 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע המילה מספר, השימוש צריך להיות בזכר, למשל דירה מספר שלושים ו, ש"אם לא כן נכביד על העם ועל העולים ללא צורך" )דברי קרוא, עמ' 72(. עצם העיסוק בקביעת הנורמה מעיד על שימוש הדוברים בחלופות לשון, חלופות המתבקשות מצד הלוגיקה, שכן בשימוש בסתמי נקבע נטרול ההתאמה לשם העצם 2 שאליו קשור המספר )קו, בית וכיו"ב(, מכיוון שאין כאן מנייה של ממש. בטקסטים שלפנינו מצאנו 3 היקרויות של צורות סתמי מובהקות, וכולן בנקבה, למשל: אני קניתי פז'ו מאתיים וחמש ]Y34[, זה קלטת שתיים ]Y3[, זה בערוץ שתיים הג'יימס בונד ]D42[, אולפני ערוץ שלוש \ ]C842[. בקורפוס נמצאות גם צורות קפואות המתייחסות לשמות עצם בנקבה שאינם ממומשים במבנה השטח, למשל ציון שעות: בשעה שבע בערב ]P423_[, אני באה בשתיים ]Y[; 3 ציון גיל: הקטן בן שלוש ]2_C54[, אני בן עשרים ושתיים וחצי ]_P423[; ציון שנים: 4 איזה שנה \ תשעים ושש \ ]Y34[, הרוסים היו שם עד תשעים ושתיים.]OCh[ ואולם עיון בממצאים מלמד שהשימוש בסתמי רחב הרבה יותר, ושאפשר למצוא בו התניות ברורות. לפיכך נציע לסרטט ציר דמיוני לשימוש במספרים: בקצה אחד שלו עומד המספר המונה שמות עצם מפורשים ממין זכר או נקבה; בקצה האחר ימוקם המספר הסתמי, שבו אין נמנה במפורש שם עצם נתון. שימושי לשון שונים עשויים למצוא את מקומם בציר הזה במרחק שונה מן הקטבים. המיקום הזה אינו מדויק, והוא עשוי להשתנות מתקופה לתקופה על פי ההיגיון הלשוני, על פי הקישור לשם העצם הנמנה, וגם על פי השימוש. הציר הזה הוא כמובן גם אינדיבידואלי: דוברים שבלשונם משתקפת הצורה הקצרה בלבד, נוהגים בשם המספר למעשה כבצורת הסתמי. לעומתם דוברים רבים מקיימים את שני קוטבי הציר, אך גם בלשונם אנחנו עשויים לראות בקטגוריות אחדות תזוזות לכיוון הסתמי. "רחוב פלוני מספר 22 עשרים ושנים או עשרים ושתים? היינו הך, ואין הכרע בדבר." 2 עדות נוספת מצאנו גם אצל קור )תשמ"ו(, המביא את השיר "אהבה ברמזים" שכתב חיים חפר )תשמ"א: 30( וביצעה שלישיית גשר הירקון: "פסנתר כנף/ כינור ראשון/ קונצרט מספר שישה". שאלת השימוש בזכר או בנקבה במספר המופשט בתרגילי חשבון נזכרת ב"לשוננו לעם" משנת תרצ"ה )26 באפריל 935(, וראו ברק וגדיש תשס"ט: לעומת זאת במניית חמש ועשר דקות מקובלת צורת הזכר: חמישה לארבע ]Y[, בס- בין חמש חמש ועשרה הוא בא לכאן להביא את השמות ]_P423[. צדקה )תשס"ד: 263( מניח שמספר הדקות נשאר במין זכר מאותם הימים שהמילה רגע )ולא דקה( הייתה נפוצה, ושקיים רצון בלתי מודע לבידול בין השעות למספר הרגעים: השעות בנקבה והדקות בזכר. על השימוש הזה נכתב לא מעט, וראו גם דובנוב )תשע"ב: 7(, הכורכת אותו בביטויי מחיר המציינים אגורות, כגון "הכרטיס עולה שש ועשרה" )לא מצאנו תיעוד לכך בקורפוס שלנו(. 4 לא כללנו כאן את המושג "שבעה", המציין תקופת אבל ]Y330[.

9 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 377 סתמי הבחנה בין זכר לנקבה בחלק הזה של המאמר נצא למסע בעקבות הציר הזה, ונבחן שימושי לשון שונים בקורפוס שלנו בפריזמה הסתמית פי מקובל בדקדוק הנורמטיבי שהמספר הנזכר לאחר פי בא בצורת הזכר, על פי המצוי במקרא: "כ י א ת ה ב כ ר ב ן ה ש נו א ה י כ יר ל ת ת לו פ י ש נ י ם ב כ ל א ש ר י מ צ א לו כ י הו א ר אש ית א נו לו מ ש פ ט ה ב כ ר ה" )דברים כא, יז, וגם במקומות נוספים(. הסיבה, ואולי התירוץ, לשימוש בזכר קשורה לתפיסת "פי" כצורת הנסמך של פ ה, שמינו זכר )בנדויד ושי תשל"ד: 2, רוזן ודרור תשל"ח: 32, פרץ תש"ם: 84(. בקורפוס שלנו מצאנו דוגמה אחת לשימוש הזה בעברית המדוברת הספונטנית, ובצורת הנקבה: פי שתיים פי שלוש.]OCh[ בקורפוס המורחב נמצאה דוגמה נוספת: זה עושה את זה פי שתיים יותר ]P32[. ובתמליליה של ס"כ: יציעו לך פי עשר יותר זול. דומה שגם בביצוע למדני בצורת הזכר, שאינו נקרה בקורפוס שלנו אך עדויות רבות לו נמצאות במרשתת, וגם בביצוע "חופשי" יותר בצורת הנקבה, אין מנייה של ממש, בדומה לשימוש ב"כפול" בתרגילי חשבון ציון תאריכים לא נרחיב כאן בסקירת המצוי במקורות בציון התאריכים, אך ניכר שחלופות לשון רבות מאפיינות את ציון היום בחודש נתון גם ברבדים הקדומים )ראו ספן תשי"ז: , פרץ תש"ם: 84-79(. מקובל כיום בעברית הנורמטיבית לציין את היום בחודש בצורת המונה הזכר בהתאם למינו של השם "יום" )למשל אחד במאי, תשעה באב(, והסיבה לכך היא שמדובר למעשה במניין ימי החודש. לעומת זאת בציבור נוהגות חלופות שונות. בטקסטים שלנו נזדמנו ביצועים בשלוש דרכים: בצורת המונה הקצרה )"נקבה", בשיעור של רוב(, בצורת המונה הארוכה )"זכר", במיעוט( ובמספר הסודר בזכר. נבחין במיון החומר בין מספרים עד 0 כולל, שבהם עומדת למספר הסודר צורה מובחנת, לבין מספרים מעל, שבהם לא תמיד אפשר לקבוע אם מדובר במספר מונה או סודר. עד 0 נזדמן מספר סודר בלבד, בצורת הזכר: מהראשון לשביעי

10 378 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע עד העשירי ]Y32[; אבל אני עדיין בסטנד ביי בשני לאוגוסט ]Y32[; להיות 5 שם בשלישי ]Y32[; העשירי לתשיעי מה יש בעשירי לתשיעי \ ]2_C54]. מ ומעלה נזדמנו צורות ארוכות וקצרות, שמצד צורתן אי אפשר לקבוע בהן אם מדובר במספר מונה או סודר: עשרים ו בחודש ]_C7[ ב: תראי עשרים ותשע יש לי כרטיס שב שלושים אני בתאילנד כבר א: ואז היא מגיעה להודו בש- ח- חמישה עשר לחודש ובהמשך השיחה, בציון התאריכים נבחרת הצורה הקצרה: ב: כי היא באה בחמש עשרה אז את כבר חצי חודש שם 6 א: וגם באה בחמש עשרה ]Y32] נדמה לנו שדחיקת הצורה המונה הארוכה מפני הצורה הקצרה עשויה להצביע על תפיסת הצורות הללו כצורות סתמי, גם בקרב דוברים הנוהגים לשמר את ההבחנה בין זכר לנקבה בשם המספר. עדות עקיפה לכך, שבה מצוין היום באופן תלוש, והחודש נזכר אחר כך לשם ההבהרה, נמצאת אצל ס"כ: בעשרים וחמש אנחנו טסים לאוגוסט. ההנחה שמדובר בצורת סתמי, ולאו דווקא בצורת נקבה אמתית, מתחזקת לנוכח השימוש במספר הסודר בזכר בלבד )כגון בשני לאוגוסט, שצוין לעיל(. דומה שלא עניין המין הדקדוקי של שם עצם ערטילאי עומד כאן במרכז, אלא השימוש בצורה קצרה, בין צורת הזכר )"שלישי" ]ולא "שלישית"[( ובין צורת הנקבה )"עשרים ושלוש" ]ולא "עשרים ו" התקנית[(. לא מצאנו בקורפוס עדות לגזירה המיוחדת של צורת הסודר במספרים שבין 22 ל 29, למשל עשרים ושלישי, עשרים וחמישי, אך השימושים הללו מתועדים בכתב, ומאוחזרים במנוע החיפוש גוגל שבר עשרוני ומניית אחוזים בשימוש בשבר עשרוני בולט השימוש בצורה הקצרה: 5 ואצל ס"כ: העשירי למרץ ]6,000[. 6 ומצאנו גם: עשרים ותשע ב יולי ]Y[, ובקטעים ממעמ"ד שתמללה ס"כ נמצא גם: באחת עשרה לתשיעי, עשרים ו תשע לאוגוסט, עשרים ושש לאוגוסט, בעשרים וחמישה לספטמבר, התשיעי ליולי, התשע העשרה ליוני.

11 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ הגדירו לו שלוש נקודה שבע אחוז להעלות לי ]OM[ ואני מתרגם את זה לפי ארבע נקודה ארבע זה נותן לי ]D933, לשון הרצאה בקורפוס המורחב; מדובר בהמרת השקלים לערכו היציג של הדולר.[ שאלת השבר העשרוני היא שאלה מורכבת, הנוגעת להגדרת אופן המנייה. עדות למורכבות הזאת אפשר למצוא בסדרת דיונים נורמטיביים בוועדת הדקדוק של האקדמיה ללשון ובישיבת המליאה שי"ד )מיום 7 במאי 200(. בקריאת המספרים המעורבים, המורכבים משלם ומשבר עשרוני, עולות שתי גישות עקרוניות: האחת מעדיפה לשמור על זיקה בין המספר ובין היחידה הנמנית, והאחרת רואה בהם ישויות מספריות טכניות המצדיקות את קריאת המספר כמספר סתמי, כלומר בנקבה )שם(. במליאת האקדמיה הוחלט שבמספר המעורב, המורכב משלם ומשבר עשרוני, יותאם המספר השלם לשם הנמנה, ואילו החלק העשרוני יבוא בצורה סתמית, כלומר בנקבה. השם הנמנה יבוא אחרי המספר השלם, כגון ' אחוזים נקודה עשרים ואחת'. ההחלטה הזאת עדיין לא פורסמה, והיא תובא לדיון מחודש. דומה שמניית האחוזים כשלעצמה מזמינה נטרול, אף על פי שלא מצאנו ראיות לכך בקורפוס הסדנה. 8 אמנם בקורפוס המורחב מצאנו שתי דוגמאות, שתיהן בצורת הזכר הארוכה דווקא: תשעים וחמישה אחוז מהקהל שלך ]C42[, זה חמישה אחוז הנחה ]C[, ואולם כל השימושים שמצאנו מעידים על תהליך סתמיות בתחילתו או בעיצומו, שכן השם הנמנה, אחוז, נקרה ביחיד בלבד )על 9 המנייה ביחיד ראו להלן( שם עצם שאינו מצוין במפורש כאשר המספר מונה שמות עצם שאינם נזכרים במפורש, גם דוברים הנוטים לקיים מערכת כפולה שבה צורות קצרות וארוכות, נוטים לפעמים להשתמש בצורה הקצרה המיוחסת לשם עצם בזכר. 20 בסעיף הקודם תיארנו חישובי מספרים המרמזים לשמות 7 יש להעיר שבלשונו של הדובר הזה ניכר ביצוע ניטרלי בחלק משימושי שם המספר בזכר )5 ביצועים, לעומת ביצועים שנאמרה בהם הצורה הארוכה(, אך עדיין מדובר בעדות שאין להתעלם ממנה, ודומה שהיא מייצגת את השימוש הסטנדרטי בקרב רוב הדוברים. 8 ואולם מנועי החיפוש במרשתת מאחזרים שימושים רבים כאלה, ובשם הגבינה הנגזר מאחוזי השומן שלה, כגון גבינה תשע אחוז, הצורה רווחת במיוחד. 9 וגם: תשעים אחוז, עשרים אחוז ]4_C62[, חמישים אחוז הנחה ]2, C74[, וכך גם בביטוי הכבול מאה אחוז ]למשל.]OM 20 ונזכיר כאן את מבצע המכירות החוזר ונשנה של אחת מרשתות הספרים, שכותרתו: "ארבע במאה", והוא מכוון לארבעה ספרים במחיר מאה שקלים.

12 380 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע עצם מפורשים בזכר שאינם ממומשים, וכעת נרחיב את העיון לקבוצות נוספות. נתבונן בכמה קטעי שיח: )( בקטע משוחחות שתי דוברות על שחיקת ערכן של מכוניות בשעת המכירה לעומת שוויין בשעת הקנייה. א: כמה הפסדת ב: עכשיו א: עשר \ ב: לא שתים עש- -- אה שתים עשרה אני גם אני חושבת על זה אני זוכרת שכשקניתי את האוטו היה לי שמונה עשרה ולקחתי הלוואה של עוד שנים עשר אלף שקל ונכנסתי למינוס כי האוטו היה שלושים וחמישה אלף שקל היום אני מוכרת אותו המחירון הוא עשרים ושלוש אני לא יודעת אם אני אצליח למכור אותו בעשרים 2 ושלוש ]Y34[ )2( בשיחה אחרת מתכננים הדוברים חופשה בהרי הדולומיטים באיטליה, ומדברים על מספר החדרים בבתי הארחה: ב: כנראה זה עשרים וארבעה חד- עשרים ושמונ ה חדרים הוא מבחינת גודל הוא לא הוא לא קטן א: אז כמה חדרים \ ב: פה עשרים ושש עשרים וש- תשעה חדרים ]D42[ )3( זהו המשך השיחה על תכנון הטיול. הדוברת היא דוברת ב', ובהשמטת התגובות של דוברת א', שאינן חשובות לענייננו, מתקבל מעין מונולוג שבו מחושבת עלות החופשה לשבוע ימים: תעשי חשבון אם את מדברת על זה נגיד שזה הף בורד אם אם בואי כ- נ- נגיד שמונים אמרנו כמה שבעים וח- אפילו נגיד נגיד שבעים וחמש שבעים וחמישה דולר זה לבן אדם זה מאה וחמישים דולר ליום ]D42[ )4( בקטע הבא, הלקוח מהמאגר המורחב של מעמ"ד, שבו מובאת שיחה על התשלום ביציאה מחניון, משתתפים שני דוברים בבנייה משותפת של השימוש בשם המספר 2 ובאותה השיחה כשהאלפים אינם מצוינים מצאנו גם: בוא נאמר שאני אמכור אותו בעשרים ושתיים.]Y34[

13 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 38 )על בנייה משותפת ראו בורוכובסקי בר אבא תש"ע: 2-7(. אמנם מדובר בשני דוברים שונים, ולא במבע של דובר אחד, אך התמונה הכללית דומה: א: כמה אני צריך לתת לו \ ב: שמונ ה שקלים 22 א: יש פה בדיוק שבע ]3_D74[ בארבעת הקטעים הללו אנחנו עדים למימוש שתי חלופות הלשון בהתניה ברורה: כששם העצם הנמנה )אלף, דולר, שקל, חדר( אינו מצוין במפורש, ננקטת הצורה הקצרה, צורת הנקבה, למשל שתים עשרה )אלף שקל(, שבעים וחמש )דולר(, שבע )שקל(. לעומת זאת במקרים שהדוברים נדרשים בהם למידת דיוק רבה יותר כשהם מציינים את שם העצם הנמנה, הם נוקטים את הצורה הארוכה הנורמטיבית, צורת 23 הזכר: שנים עשר אלף שקל, שלושים וחמישה אלף שקל, שבעים וחמישה דולר יחידות מדידה שכיחות התבוננות בחומרי הקורפוס מעלה שורה של היקרויות שהדוברים מונים בהן יחידות מדידה שונות: יחידות של ערך כספי, של גובה, של מרחק ועוד. לא מצאנו בקורפוס מנייה רלוונטית של יחידות מדידה רבות )כגון למשקל, לנפח או למרחק(, אבל במאגר המורחב מצאנו מניית ליטרים, וכמצופה ננקטה הצורה הקצרה: שש עשרה ליטר ]_C4[. גם יחידת המרחק נזכרה במאגר המורחב: חמש עשרה קילומטר ]_C4, כמה היקרויות[, חזרה זה שלושים וחמש ]הכוונה לקילומטר גם כן, _C4[, בצד עשרים וחמישה קילומטר ]2_C4[. ביחידת המרחק הקטנה יותר, סנטימטר, נשמרת הצורה הארוכה ]בשני סנטימטר, 2_C7, חמישה סנטימטר,]OCh אבל יחידת המנייה באה בצורת היחיד )ראו להלן(. לעומת זאת בציון הגובה ]מטר שבעים ושבע ודומיו, 2_P423[, שבו אין נזכרים במפורש הסנטימטרים, מבוצעת הצורה הקצרה )וראו לעיל(. דומה שניכרת כאן דרגת נטרול רבה מבמנייה חופשית של שמות עצם בזכר. דומה שהספירה ביחידות האלה מתעמעמת במקצת, והדובר אינו מונה בהכרח שם עצם מוגדר, אלא חותר לציון ערך יחסי של יחידת מדידה. ציון שכזה נושא אופי ברור יותר של סתמיות, בהשוואה למנייה חופשית. נתבונן בדיאלוג הבא: 22 אך בהמשך אותו הדובר אומר שמונ ה שקל, כך שייתכן שבכל מקרה הוא אינו מקפיד על ההבחנה בין זכר לנקבה בשם המספר. 23 אבל פעם אחת הובא שם המספר הארוך גם בהשמטת שם העצם "לילות": ארבעה \ ]Y330[.

14 382 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע א: היא מטר שבעים וארבע ב: זה מעליך לא \ א: אני מטר שבעים ושבע מטר שבעים וארבע שבעים ושלוש אולי ב: זה טוב מאוד ]2_P423[ המספרים הבאים אחרי המטר מציינים סנטימטרים, אבל הסנטימטרים אינם מצוינים במפורש, וייתכן שגם בתודעת הדובר הם מעומעמים, ומדובר בציון יחסי של גובה )אולי יחסית לגובהו של המאזין(. אפילו המטר, שהוא משתתף קבוע בציון גובהם של אנשים מבוגרים ואין בו חידוש, עשוי להישמט, בעיקר אחרי שנזכר כבר קודם לכן, כפי שראינו בשורה השלישית בדיאלוג המובא לעיל. עדות מרתקת לתפיסת הגובה הזאת נמצא בקטע הבא: אתה רואה \ איך מונגוליה \ אלף שמונה מאות ששים וחמש גובה הכול מונגוליה זה רמה אחת גבוהה ]OCh[ אמנם בלשונו של הדובר הספציפי הזה יש כאמור נטרול חלקי בשימוש במספרים, אך הדוגמה הזאת ממחישה שסקלת המדידה שלנו, קרי: היחידות הנמנות )=מטרים(, אינה מוזכרת במפורש, וגם כשהדובר מרגיש צורך להבהיר את דבריו, הוא מבהיר שמדובר בגובה, בלא לציין את יחידת המדידה. לעתים משמשות יחידות מדידה עמומות, למשל בבדיקות רפואיות. בהקלטה 3_C7 דוברת ג' מספרת על הבדיקות הרפואיות שעברה. וכך ממשיך הדיאלוג: ג: יש לי שתים עשרה א: לי יש שתים עשרה אחד עקפתי אותך בהמשך מסבירה דוברת א': שתים עשרה זה המוגלובין בדיקה עם אנשי מקצוע העלתה שיחידות ההמוגלובין נמדדות בגרמים לד"צ )דציליטר(. ואולם רק יודעי ח"ן בקיאים ביחידות המדידה המדויקות, ולנבדק ההדיוט אין בידיעתן כל צורך: מדובר בסולם מדידה לינארי, שבו מצוינים ערכי הנורמה והטווחים החריגים. כדי לעמוד על מצבנו הבריאותי אין כל צורך לגלות בקיאות ביחידות המידה עצמן ובמשמעותן. סביר להניח שבשפה החיה נמצא שימושים דומים נוספים. אפשר לחשוב, למשל, על השימוש בסולם ריכטר למדידת עוצמות של רעידות אדמה )למשל רעידת אדמה בעוצמה 4.2 בסולם ריכטר(: המומחים יוכלו לספר מהן היחידות הנמדדות )מגניטודה(, ואולם אין באזכורן חשיבות רבה, לפחות לא בשימוש הכללי, שכן

15 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 383 הציר היחסי למדידה הוא העיקר בסולם, ולאו דווקא מניית יחידות המדידה. דוגמה אחרת נוגעת להבעת ציו נים: ציוני מבחנים מוזכרים בצורה הקצרה )למשל "תשעים ושש"(. 24 לכאורה מדובר בספירת נקודות, אך סביר שסקלת הציונים 00-0 קשורה למניין האחוזים )מין זכר(. מכל מקום אין כאן כנראה ספירה של שם עצם מסוים, ונראה שברקע עומד סולם מדידה מופשט המשלב נקודות ואחוזים השקל ומטבעות אחרים נציג תחילה את הנתונים בשימוש במטבעות שקלים ודולרים, במקום המאפשר הבחנה בין זכר לנקבה )ולא: "מאה שקל", למשל(. בקורפוס הסדנה השקל נמנה בדרך כלל ביחידות העשרות, המאות והאלפים )ומצאנו גם שמונה עשרה(, שאינם מתאימים לבחינתנו. 6 ההיקרויות הטובות לענייננו נרשמו מפיהם של שבעה דוברים, 2 מהן בשני קבצים בלבד )C842 ו D42 (. במניית יחידות המטבע נרשמה נטייה משמעותית לשימוש לא נורמטיבי בשם המספר: מפי ארבעה דוברים שונים מצאנו ארבעה שימושים לא נורמטיביים: ארבע שקל ]3, מפי אותה הדוברת באותו ההקשר, C842[, חמישים וארבע שקל ]2_C62[, מאה ועשר דולר ]D42[, עשר דולר ]4_C62[. מפי ארבעה דוברים מצאנו חמישה שימושים נורמטיביים: שנים עשר אלף שקל, שלושים וחמישה אלף שקל ]אותה הדוברת, Y34, לכאורה נספרים האלפים, אבל יש הדהוד לשקלים[, שבעים וחמישה דולר ]D42[, חמישה דולר ]OCh[ וכן: ש מו נ ה דולר ]2_C62[. בקורפוס מעמ"ד המורחב מצאנו דוגמאות רבות נוספות למניית השקלים בנקבה, למשל תשעים ותשע שקל ]C[, עשר שקל ]פעמיים, _D74[, מאתיים ותשע עשרה שקל ]2_D74[. בעיקר נמצאו היקרויות רבות בשיחה שבה האינפורמנט הראשי בעל השכלה נמוכה )6 שנות לימוד(, למשל: חמש שקל, שתי שקל, שלוש שקל, עשר שקל ]הקלטות C2, חלק מהצורות הללו נזכרו כמה פעמים[. מכאן אנו למדים שבמטבעות השונים, עבריים ולא עבריים, נפוץ מאוד השימוש בנקבה, בלא קשר למינו הדקדוקי של המטבע. אולי יהיו שיניחו שבשימוש בשקל הכריעה מורשת הדורות, שכן עד 980 נהגה בארץ הלירה הישראלית, שמינה נקבה, ולאחר שהוחלפה בשקל, ואחר כך בשקל חדש, התקשו רבים מהדוברים לסגל לעצמם מניית כספים בזכר. בני הדור הצעיר יותר, שכבר נולדו לעולם השקל, הושפעו מבני הדור הקודם, וגם הם התקשו במניית המטבעות. ואולם דומה בעינינו שמניע חזק יותר עומד ביסוד נטרול המספר בזכר, והדבר מסתבר מהתמונה הכללית 24 תודה לאיתי קופרשמידט על הערתו זו.

16 384 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע העולה מניתוח יחידות המדידה בקורפוס, ונסמך גם על עדויות משנים קודמות בעברית הישראלית. 25 מתברר שהנטייה לנטרול בציון אמצעי התשלום בצד הנטייה לאזכורם ביחיד )כשם קיבוצי?( רווחה גם במקורות קדומים: הצירוף "שתי כסף", למשל, נקרה במשנה שמונה פעמים בארבע משניות )חגיגה א, ב ]x2[; א, ה; בבא מציעא ד, ז; שבועות ו, א ]x4[(, ואילו הצירוף "ארבע כסף" נקרה במשנה פעמיים בשתי משניות סמוכות )בבא מציעא ד, ג ]ושם גם "מעשרים וארבע כסף"[; ד, ז(. בתוספתא מצאנו גם "ארבעה כסף" )בבא מציעא ג, טו(. אלקיים )תשמ"ג: 0( רואה בצורות הללו קיצור של "שתי מעות כסף", אבל נראה שהקיצור לא נתקבע, וכאמור גם המנייה בזכר מצויה. במקרא המנייה בזכר, למשל "עשרה כסף וחגורה א ח ת" )ש"ב יח, יא(, או בנקבה כאשר נמנות כיכרי הכסף: "עשר ככרי כסף וששת אלפים זהב" )מ"ב ה, ה) על יחיד ורבים במערכת המנייה בעברית הנורמטיבית מקובל להביא את שם העצם הנמנה במספרים 0-2 בצורת הרבים בלבד: ' אחוזים', 'חמישה שקלים', 'שבע אגורות ; אחרי המספרים מ ומעלה יכול השם הנמנה לבוא ביחיד או ברבים. 26 בעברית המדוברת, בשמות שאינם מייצגים יחידות קבועות, מרבית הדוברים נוטים לציין את שם העצם הנמנה ברבים בכל מספר, למשל: ארבעים ושתיים שעות,]OCh[ בשלושים שנים 27 האחרונות ]_Y33[, עשרים וארבעה חדרים ]2_D42[. ואולם ביחידות מנייה קבועות נמצא בטקסט שימוש בשם עצם ביחיד, בלי קשר למספר הנמנה. דומה שבמקום שבו מתקבעת צורת יחיד בשם העצם, יש פוטנציאל גדול יותר ליחידת מדידה ערטילאית, שהמנייה בה עמומה יותר. במקומות האלה גם צפוי שימוש גדול יותר בצורה הקצרה הניטרלית. 25 למשל השימוש ב"שתי גרוש" )"לשוננו לעם" שנתפרסם בעיתון הארץ בחודש טבת תש"ד, דצמבר 943, ברק וגדיש תשס"ט: 92( או ב"חמש עשרה גרוש" )גבריאלי תשכ"ו: 66(, וראו גם חפר )תשמ"א: 9(, "שיר השכונה": "הודי הודי כושי כוש,/ בוא תיתן לי עשר גרוש!" Pages/Ch4D045.aspx 27 אבל מצאנו צורות יחיד בקורפוס שלנו בביטויים אחדים, שמהדהדים לביטויים מקבילים במקרא, למשל: ארבעים שנה ]_C7[, מאתיים שנה ]OCh[ ובמקומות נוספים; עשרים יום ;]OCD_[ שישים איש.]OM[

17 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 385 הדוגמאות שנזכרו במניית השקלים ברבים מחזקות את הטענה הזאת: כשמצוינת יחידת המדידה ברבים )שקלים(, משמשת צורת הזכר, 28 ואילו כשיחידת המדידה מצוינת ביחיד )שקל(, משמשת צורת הנקבה )ראו הדוגמאות שצוינו לעיל(. ייתכן שצורת הרבים משקפת מנייה ממשית, אך סביר יותר שננקטת כאן צורה מוקפדת יותר בלא מנייה שכזאת. מכל מקום, נראה כי צורת היחיד מעידה על חיזוק העובדה שמדובר ביחידת מדידה מופשטת יותר ולא במנייה של ממש. דיון בשימוש בצורת היחיד נמצא בדברי אבינרי )תשכ"ד: 358, פורסם לראשונה בתש"י(, שמספר שממשלת המנדט טבעה על המטבעות את הכיתוב: 5 מילים, 0 מילים, ורק 20 מיל', "כשם שאנו אומרים 5 פראנק, 0 פראנק וכו'". הוא מוסיף שבמטבעות זרים, ששמם שגור בפי הבריות יום יום, נהגו להקל ולהשתמש בהם לרוב ביחיד. אבינרי מוסיף ומספר על מטבע שנטבע ועליו הכיתוב "חמש פרוטה": גם אחרים קבלו על "חמש פרוטה", ושר התחבורה ד. רמז, ראה צורך להגיב על התרעומת הצודקת, אך תגובתו הייתה חסרת היגיון ואמת. תחת להודות על האמת ששגגה יצאה כאן מלפני השליט בא השר להדגיש שהדבר נעשה בכוונה, לשם "הקלה": הואיל ויש במקרא "ארבעים ושתים עיר", "ארבעים ושמונה עיר" לפיכך משמע לדעתו שמותר לומר גם חמש פרוטה. עם זה אבינרי טוען שרוב העם לא ינקוט צורת יחיד בשם פרוטה בדיבורו הרגיל שלא בהתאם לקו המסורטט כאן. את ההסבר לכך נמצא אולי בדיונו של גלינרט )977.)Glinert גלינרט מציין היקרויות של צורות יחיד במנייה, ובהן איש, חייל, ראש )של בקר(, אחוז, גרוש, מארק, דולר )=יחידות מטבע(, מטר ודומיו, ליטר, קילו, גרם, ואט, טון, קשר, קראט, מיליון, מיליארד. כל השמות הללו מסתיימים בסיומת הזכר, ואילו בסיומת הנקבה לא תהיה השמטה, למעט כוח סוס )אף על פי שצורת הרבים היא בסיומת םות(. לפיכך הצורה "שבע לירה" מנועה )שם: 3; וראו עוד דיונו הנרחב של צדקה תשס"א(. בקורפוס לא נזדמנו צורות רבות מאלה המצוינות כאן, כגון צורות ליחידות משקל או למדידת אנרגייה, ודומה שרבות מיחידות המדידה האלה הן לועזיות. עם זה, גם יחידות מדידה עבריות, דוגמת מיני מטבעות, עשויות להתנהג באופן דומה. 28 למעט כשמדובר באלפי שקלים: שנים עשר אלף שקל, שלושים וחמישה אלף שקל ]Y34[.

18 386 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע 4. האם נוטרלו שמות המספר? בסעיפים הקודמים הצבענו על נטייה מובהקת לנטרול בקטגוריות אחדות ולתזוזה בציר הסתמיות. בסעיף שלפנינו נעסוק בצורות האחרות שלא נידונו כאן, זאת אומרת בשימושיו הרגילים של שם המספר המונה שם עצם בזכר. לאחר שנופו הקטגוריות שנזכרו לעיל, נותרו 55 היקרויות של שם המספר, שנדרש בהן על פי התקן התאם זכר, יחידת המנייה צוינה בהן במפורש, אין הן צירופי "פי" או ציון תאריכים, ואין בהן מניית יחידות מטבע או יחידות מדידה שכיחות אחרות. כידוע, עיסוק בנתונים מזמין פרשנויות שונות ואופני הצגה מגוונים. מאחר שדרך ההצגה עשויה להטות את ממצאי המחקר, נציג את הממצאים במלואם, ונציע כמה דרכי פרשנות וניתוח שיעמדו לקוראים. מבין 55 ההיקרויות 46 היו בצורה הארוכה, כלומר תקניות, ו 9 בצורה הקצרה, כלומר לא תקניות )הנתונים מובאים במלואם בטבלה בנספח(. מידת העמידה בתקן הייתה אפוא גבוהה יותר מפי חמישה ממידת אי העמידה בו. אם נבחן את הנתונים על פי הדוברים שהפיקו אותם, תתקבל תמונה דומה, אולי אפילו בהירה יותר: ארבעה עשר דוברים השתמשו בקטגוריות האלה בשם המספר בזכר רק בצורה תקינה, דוברים )שלושתם חיילים בגיל שירות חובה או קרוב לכך, ושלושתם באותה הקלטה( השתמשו רק בצורה לא תקינה, ודובר אחד השתמש לחלופין בצורה תקינה ובצורה לא תקינה. כל ארבעת הדוברים שקיימו צורה קצרה לזכר באופן מלא או חלקי הם גברים צעירים: מתוכם חיילים, ואחד בן בשעת ההקלטה. בקרב ארבעה עשר הדוברים שהקפידו על צורה ארוכה לשם בזכר, נמצאו בני 27 ומטה. שאר הדוברים שדייקו הם מבוגרים יותר או שגילם אינו ידוע לנו. הנטייה לנטרול עשויה אפוא לאפיין את בני הדור הצעיר, ואולם הגיל אינו האינדיקציה היחידה לנטרול, שכן מספר דומה של דוברים משקף את קיום המערכת הכפולה בלשונם. דומה שהפרופיל האישי שלהם )קרי: מעמד סוציו אקונומי, השכלה, אינטליגנצייה, רקע תרבותי וכיו"ב( הוא המכריע. הנתונים שהוצגו כאן מושפעים באופן טבעי מהקורפוס שנמסר לנו. אף על פי שהקבצים שבו נבחרו באקראי בלא כוונה להתמקד בסטנדרד לשוני גבוה במיוחד, נשאלת השאלה אם הממצאים מייצגים באמת את הדיבור הטבעי של כלל האוכלוסייה הדוברת עברית ילידית, או קרובה לילידית. כדי להתרשם אם מדובר בנתון מקרי, ליקטנו נתונים מהמאגר המורחב של מעמ"ד, המכיל טקסטים נוספים על אלה הנידונים בספר זה. הממצאים העולים מהמאגר מצביעים על מספר גדול יותר של דוברים שבלשונם נוהג נטרול של שם המספר. קשה להסיק מסקנות נחרצות

19 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 387 כאן, והממצאים עשויים להוביל לכאן ולכאן. בזהירות נשוב ונטען שאופי הדובר והשכלתו משפיעים מאוד על הדרך שבה ישתמש בשם המספר. מהמאגר המשלים עולה נטייה ברורה יותר לנטרול בהשוואה לחומר שעמד לפני צוות הסדנה, אולי כי נזדמנו בו דוברים בעלי פרופיל אישי שונה. אף על פי כן בצורות המובהקות, שאין בהן נטייה לסתמיות, עדיין מצאנו רוב מובהק לשימוש בצורת הזכר הארוכה. חשוב כאן גם להצביע על אופן הצגת הממצאים: האם עלינו להתמקד בתמניות, דהיינו במספר ההיקרויות שבטקסט, או בתבניות, מבלי לדון במידת השכיחות של הצורות? ההצגה שהצגנו כאן קרובה להצגה המדגישה את ניתוח התבניות, אך יש להביא בחשבון שב מציאות נפוצות מאוד הקטגוריות שהוצגו על ציר הסתמיות, ובראשן ציון יחידות המטבע. ייתכן שהעובדה שהנטרול בהן שכיח במיוחד תורמת לתחושה של רבים מהדוברים שחוקי שם המספר בכללותם התערערו מאוד. ובכל זאת נכליל בזהירות: גם בדיבור הטבעי, ובוודאי בזה של אינפורמנטים בעלי פרופיל אישי גבוה, לא נעלמה צורת הזכר הארוכה, והיא משמשת שימוש ניכר, בעיקר כשאין מדובר ביחידות מדידה נפוצות, כגון שקלים, קילומטרים, סנטימטרים ודומיהם )ראו לעיל(, וכשהשם הנמנה נזכר במפורש. אם כן, המסקנות העולות ממחקרנו אינן עולות בקנה אחד עם מחקרים קודמים שנבחנו בהם שימושי שם המספר. עד כה נטען שההבחנה במין ובשמות המספר בקרב הדור הצעיר אינה קיימת עוד, והמערכת שנוצרה מכילה רק מערכת צורות אחת: צורות הנקבה, הצורות חסרות הסיומת )9.)Ravid :995 מסקנה זו זוכה למשנה תוקף בהתחשב בעובדה ששיטת המחקר התבססה על קריאת טקסטים ולא על דיבור ספונטני. מדובר בשיטה מקובלת מאוד במחקר )3,)Feagin :2002 שלכאורה מכוונת להגייה מוקפדת יותר ונורמטיבית יותר של השפה, על אחת כמה וכמה כאשר באחת הקריאות נתבקשו הקוראים במפורש להקפיד על שימוש נכון בשמות המספר בעברית. במחקר אחר נמצא שבנסמך רווחות בעיקר צורות הזכר, 29 כגון "שלושת הבנות", "חמשת המשאלות" )מאיר תשס"ה: 37(. כיצד ניישב את הקושי הזה? במדגמים בהיקפים קטנים אפשר תמיד לייחס את הסתירה לטעות הדגימה, ולטעון שהמחקר שלנו אינו מייצג. ואולם ספק אם כך הדבר באמת, וההתרשמות האינטואיטיבית שלנו משימושי שם המספר בשפה הספונטנית עולים בקנה אחד 29 אך לא כך הדבר אצלנו: בקורפוס שלנו נמצא שדגם הנפרד משמש דגם עיקרי, למשל: השלוש שבועות ]_P423[, ב ארבעה ימים הבאים,]OCD_2[ וצורת הנסמך משמשת בעיקר בביטויים כבולים, כגון שלוש מאות ]C[, שלושת אלפים ]_C7[, ובתרגום )ממונגולית( של השם הפרטי "שלושת היפהפיות".]OCh[ צורת הנסמך בשם המספר תידון בהרחבה במקום אחר.

20 388 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע עם אלו שעלו במחקר. גם אם נרחיב את הקורפוס, ונכלול בו את מה שליקטנו מקורפוס מעמ"ד המורחב, עדיין בולט השימוש בצורות הזכר הארוכות שלא בקטגוריות הסתמיות שהוגדרו כאן, ושלא בציון יחידות מטבע. יש אפוא מקום לחפש את התשובה לסתירה שבין הממצאים כאן לממצאיה של רביד במקום אחר. ייתכן ששיטת המחקר המכוונת להבעת בעיות חשבון )995,)Ravid ודאי כאשר האינפורמנטים מתבקשים לחשב פעולות חשבוניות במהירות )2008,)Meir משבשת את המערכת הרגילה של מניית שמות העצם, בדומה למה שמתרחש בציון יחידות מדידה, כגון שקל או מטר. גם העובדה שמדובר במבדק קריאה עלולה להקשות. אם בדיבור ספונטני הדובר נצרך למאמץ לחשוב קדימה ולהחליט מה שם העצם הנספר )ומה מינו( קודם לביצוע המספר, על אחת כמה וכמה בקריאת טקסט כתוב שלא חיבר בעצמו. אמנם קריאה ל פ נ ים היא חלק מתהליך הקריאה, ואולם המאמץ כאן הוא מאמץ מרוכז, והכשלים עשויים להתרבות, בעיקר כשמדובר בקוראים צעירים. גם רישום המספר ב ס פ רו ת עשוי להטות את הכף לכיוון הגיית המספר הסתמי )=צורת הנקבה(. סיכום במאמר זה סקרנו את שימושיו השונים של שם המספר העולים מקורפוס הסדנה. ראינו שרוב הביצועים מצביעים על קיום מערכת כפולה של זכר ונקבה בשם המספר, אך בצדה רווחים גם ביצועים בצורה אחת בלבד, לרוב הצורה הקצרה, בלא התאמה למין שם העצם הנמנה. את השימושים בצורה הניטרלית ב ח נ ו מתוך סרטוט ציר של סתמיות, וראינו כיצד קטגוריות מוגדרות, כגון יחידות מדידה מקובלות או שימושי מספרים בלא ציון מפורש שם של העצם הנמנה, זזות בו לכיוון הצורה הסתמית המנוטרלת. כשהוצאנו את הקטגוריות הללו מן המניין הכמותי התברר שרוב מוחלט של צורות ורוב מוחלט של דוברים מקיימים את המערכת הכפולה הקלסית של שם המספר שבה צורת זכר וצורת נקבה. הממצאים הללו מעלים לדיון שאלה אחרת חשובה: האם נתוני הלשון מעידים על תהליך לשוני פעיל של נטרול )"הידרדרות", יגידו אנשי הנורמה( או שמא לא כך המצב. דיון בסוגיה הזאת מצריך בחינה כמותית של הלשון המדוברת היום, בהשוואה ללשון שהייתה מדוברת בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, ואף קודם לכן. מאחר שאין בנמצא קורפוס מקיף ובו עדויות מוקלטות מן התקופות הללו המתעדות דיבור ספונטני לא רשמי )רשף תשע"ב] 3 [: 64(, בדיקה ממצה כנראה לעולם לא תיכון. עם זאת עדויות רבות מחזקות את ההנחה שגם בשנות

21 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 389 השלושים של המאה הקודמת, וכמובן גם בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, נהג בארץ סטנדרד כפול: יש שקיימו את ההבחנה במין שם המספר, ויש שקיימו מערכת אחת מנוטרלת )ז'בוטינסקי תר"ץ, רשף תשע"ב] [, רשף תשע"ב] 2 [, אבינרי תשכ"ד, גבריאלי תשכ"ו ומקורות רבים נוספים(. נקודת מבט זו עשויה להשפיע על הדרך שבה מנותחים שינויי לשון בעברית בת ימינו. בניגוד לשפות רבות אחרות, הנוהגת בהן רציפות היסטורית, השפה העברית הייתה לשפה ילידית מדוברת ואופפת כול רק במאה העשרים, לאחר כ,700 שנים של קיום חלקי. לסטנדרד הלשוני שנהג בראשית תחיית הלשון העברית יש חשיבות רבה להבנת תהליכי הלשון החלים היום, ובעיקר יש להבחין בין שינויי לשון שבאמת מתרחשים כיום )ושלפני דור או שניים לא רווחו או נהגו בשיעור מבוטל(, לבין מצב שחלופות הלשון השונות משקפות את העברית הישראלית גם בדורות הקודמים. במצב שכזה לא נתקבעה מעולם שפה ילידית סטנדרטית אחת בלשון המודרנית, ואין לדבר אפוא על תהליך פעיל של שינוי לשון. שאלה זו מצריכה עיון מעמיק, והיא תידון בהרחבה במאמר המשך. ביבליוגרפיה אבינרי י'. תשכ"ד. יד הלשון. תל אביב: יזרעאל. אלקיים ש'. תשמ"ג. מינם של שמות העצם במשנה עפ"י ההתאם התחבירי. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר אילן, בר אילן. אפרת מ'. תשס"ב. "האם שפתנו מידלדלת?". אקדמיה ]נמצא במרשתת[ בהט י' ורון מ'. תש"ך. ודיק. תל אביב: הקיבוץ המאוחד. בורוכובסקי בר אבא א'. תש"ע. העברית המדוברת: פרקים במחקרה, בתחבירה ובדרכי הבעתה. ירושלים: מוסד ביאליק. בן טולילה י'. תש"ן. "העברית המדוברת". לשוננו מ-מא בנדויד א' ושי ה'. תשל"ד. מדריך לשון לרדיו ולטלויזיה. ירושלים: רשות השידור. ברק ס' וגדיש ר'. תשס"ט. שפה קמה לקט מתוך המדור "לשוננו לעם", עיתון הארץ תרצ"ג-תש"ה ) (. ירושלים: האקדמיה ללשון העברית. גבריאלי נ'. תשכ"ו. פה דובר. תל אביב: אוצר המורה. גלעדי ר'. תש"ן. "שלוש שקל, שבע שקל". לשון ועברית געש א'. תשע"א. "מעט על המספרים המונים בעברית מדוברת בת ימינו )ובלהגים נאו ערביים(". מחקרים בלשון יג דובנוב ק'. תשע"ב. "הלכה ומנהג בייעוץ האקדמיה לציבור". אקדם דודי ע'. תשס"ח. "קווי לשון מקבילים בעברית הליטורגית בקטלוניה של ימי הביניים ובעברית החדשה". בלשנות עברית

22 390 ןייטשניבור ןורודו ןנוג תניע דקל נ'. תשע"ג. "התאם מין מספר בעברית המדוברת". בתוך: ר' בורשטיין, ד' רביד וצ' שלום )עורכות(. דברי המפגשים השנתיים ה 27 וה 28 של החוג הישראלי לבלשנות על שם חיים רוזן. ישראל: אוניברסיטת תל אביב והמכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ז'בוטינסקי ז'. תר"ץ. המבטא העברי. תל אביב: הוצאת הספר. חפר ח'. תשמ"א. ספר הפזמונים של חיים חפר. ירושלים: ידיעות אחרונות. כוזר ר'. תשס"ב. "תבנית החג"ם הפשוטה בלשון המיוצגת כמדוברת". בתוך: ש' יזרעאל )עורך(. מדברים עברית: לחקר הלשון המדוברת והשונות הלשונית בישראל )תעודה יח(. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב מאיר ע'. תשס"ה. "זכר ונקבה במספר: המין הדקדוקי בשמות המספר כמערכת פגיעה". בלשנות עברית מרקו א'. לשון הפרסומת ברדיו הממלכתי וברדיו האזורי. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר אילן, בר אילן. סבג כהן ס'. תשנ"ט. רמת תקניות העברית בפי קבוצות שונות של דוברי עברית ישראלית. עבודת גמר לקראת תואר מוסמך. אוניברסיטת בר אילן, בר אילן. ספן ר'. תשי"ז. "הראשון לחודש". לשוננו לעם ח, ט פרץ י'. תש"ם. עברית כהלכה. תל אביב: יוסף שרברק )מהדורה שלוש עשרה(. צבי ת'. תשס"ו. "המין הדקדוקי בשמות המספר בכמה לשונות שמיות". בלשנות עברית צדקה י'. תשס"א. "צירוף המספר תחביר ומשמעות". בלשנות עברית צדקה י'. תשס"ד. "לכל מספר יש זהות". בתוך: י' שלזינגר מ' מוצ'ניק )עורכים(. למ"ד לאיל"ש: קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית. ירושלים: צבעונים קור א'. תשמ"ו. יופי של עברית. תל אביב: ספריית מעריב/משרד הביטחון. רוזן מ' ודרור י'. תשל"ח. דייק בלשונך. תל אביב: יסוד. רשף י'. תשע"ב] [. "התבססות הדיבור העברי בתקופת המנדט". בתוך: ש' יזרעאל )עורך(. מכונת הדבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב רשף י'. תשע"ב] 2 [. "איך דיברו עברית? מאפיינים לשוניים של העברית המדוברת בעשורים הראשונים לקיומה". בתוך: ש' יזרעאל )עורך(. מכונת הדבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב רשף י'. תשע"ב] 3 [. "העברית המדוברת בתקופת התהוותה: סוגיית מקורות המידע". בתוך: ש' יזרעאל )עורך(. מכונת הדבור בתור מורה שפות: פה מדברים עברית. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב שורצולד א'. תשנ"ז. "ידיעת לשון ומודעות לשון". בתוך: מ' בר אשר )עורך(. פרקים בעברית לתקופותיה: אסופת זיכרון לשושנה בהט. ירושלים: האקדמיה ללשון העברית

23 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 39 שורצולד )רודריג( א'. תשס"ט. "התפתחויות מורפולוגיות בעברית". בתוך: ח' כהן )עורך(. מאתיים וחמישים שנות עברית חדשה. ירושלים: האקדמיה ללשון העברית שורצולד )רודריג( א'. תשס"ט-תש"ע. "בין לשון המקרא ללשון ימינו". העברית נח, ד שורצולד )רודריג( א'. תשע ו. "מבחר תופעות מורפולוגיות בקורפוס העברית המדוברת". בתוך: ע גונן )עורכת(. חוקרים עברית מדוברת )תעודה כז(. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב שרביט ש'. תשנ"ה. "המספר המונה בלשון חכמים: התרופפות ההתאם במין". בתוך: א' דותן וא' טל )עורכים(. מחקרים בלשון העברית: ספר זיכרון לאליעזר רובינשטיין )תעודה ט(. תל אביב: אוניברסיטת תל אביב Bolozky S Remarks on rhythmic stress in Modern Hebrew. Journal of Linguistics Bolozky S. & Haydar A. F Colloquial gender neutralization in the numeral systems of Modern Hebrew and Lebanese Arabic. Al-`Arabiyya Carey S Cognitive foundations of arithmetic: Evolution and ontogenesis. Mind and Language Feagin C Entering the community: Fieldwork. In: J. K. Chambers, P. Trudgill & N. Schilling-Estes (eds.). The Handbook of Language Variation and Change. Oxford: Balckwell Glinert L. H Number switch: A singular feature-change rule in Modern Hebrew. Monographic Journals of the Near East. Afroasiatic Linguistics 4, Glinert L. H. 989[a]. The Grammar of Modern Hebrew. Cambridge: Cambridge University Press. Glinert L. H. 989[b]. A note on the morphology of sequential counting forms: The case of Modern Hebrew. Journal of Semitic Studies 34, Hetzron R Agaw numerals and incongruence in Semitic. Journal of Semitic Studies Kautzsch E. 90. Gesenius Hebrew Grammar. Trans. by A. E. Cowley. Oxford: Clarendon. Levon E Gender, prescriptivism, and language change: Morphological variation in Hebrew animate reference. Language Variation and Change Meir I The role of prosody in morphological change: The case of Hebrew bound numerals. Language Variation and Change 20, Ravid D Neutralization of gender distinctions in Modern Hebrew numerals. Language Variation and Change 7,

24 תניע ןנוג ןורודו ןייטשניבור 392 שלהן בקטגוריה שאין זכר, צורות המונה המספר שם טבלת נספח: לסתמיות מובהקת נטייה המספר חודשים חודשים חודשים חודשים קובץ C62_3 C842 OM OM OM OM P93 Y34 D42 OCD_3 OCD_3 ציון הדובר של חבר C6 דובר מספר ההיקרויות אותו בפי דובר 2 "עומר" המבעים פירוט -- תוך האלה והמלפפונים חודשים חודשים אה אחרי הזמן הגיע אני חודשים אותי מנהל אסי מבסוט חודשים אותו ניהל מ- אסי כבר שלי הישיר המנהל אסי כי חודשים לא היום שלי הכללי הרוח המצב אבל ב אותו מנהל שרמי מאיך נובע האחרונים חודשים ל- היכולת חודשים ב כי כשהפידבק משמעותית השפעה לעשות מוגבלת היא אישי הוא מתי לי מקצרים משח- והיו במידה כמה בעוד שזה בדצמבר או \ דצמבר יולי \ חודשים ארבעה \ חודשים שנה חצי עוד ליד לעמוד כנראה הולך האוטו האול- נקבע כנראה -- אם וה- שלי אימא חודשים חלקים שלו- פה יש 2 דובר 5 דוברת 6 דוברת 2 דובר חודשים חודשים חודשים חודשים חלקים ימים ימים "יעל" 2 דובר "עומר" חברה של "עומר" ימים בקורס אני קורס ימים

25 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ 393 המספר ימים ימים לילות לילות סוסים שבועות עשרים וארבעה חדרים ארבעה חודשים קובץ OCh Y33 Y33 Y33 OCh OCh D42 P93 ציון הדובר "עומר" "ליאת" "יעל" "ליאת" "עומר" "עומר" מספר פירוט המבעים ההיקרויות בפי אותו דובר 2 )דובר 2: אתה רכבת על סוס \( ימים א- עשינו מין לופ כזה ובעיקרון טיילנו על שפת האגם עד אה- שלושת רבעי ד- צפונה כזה וחזרנו ימים זה היה ככה "יעל": זה - - זה כלום לילות ארבעה ימים "ליאת": למה הם טסו ביום חמיש חמישי לפנות בוקר אז הלילה של חמישי של שישי של שבת בשבת הם שוב - - בראשון הם חוזרים ימים ארבעה לילות 2 "יעל": זה - - זה כלום לילות ארבעה ימים "יעל": לילות וארבעה ימים "ליאת": לילות ארבעה ימים "יעל": לילות וארבעה ימים "ליאת": לילות ארבעה ימים אז אז אה כאילו לקחנו מדריך ו סוסים אני אלדד ויובל ועוד אחד שהצטרף זה היה כבר כאילו ש- -- היינו שבועות במונגוליה \ כנראה זה עשרים וארבעה חד- עשרים ושמונ ה חדרים במידה והיו משח- מקצרים לי מתי דצמבר \ או בדצמבר שזה בעוד כמה חודשים \ ארבעה חודשים \ יולי עוד חצי שנה דובר 2 דובר 2

26 תניע ןנוג ןורודו ןייטשניבור 394 המספר ארבעה חודשים ארבעה חודשים ארבעה ימים ארבעה ימים ארבעה ימים ארבעה ימים ארבעה כוכבים קובץ Y33 Y34 OCD_2 OCD_2 Y33 Y33 D42 ציון הדובר "ליאת" "יעל" חברה של "עומר" 2 חברה של "עומר" "יעל" "ליאת" המבעים פירוט מספר ההיקרויות אותו בפי דובר עבד גם הוא דירה שכשעברנו זוכרת אני לו שיש ידעו לא עוד אז אבל קשה תשעים בשנת אמ:: דיסק פריצת בבית שכב והוא לציון לראשון ל והגענו מסכן עבר הוא מה חודשים ארבעה ניתוח לו עשו כמעט יעלו הם שאם לי אמרה שהיא זוכרת אני חודשיים אחרי נגיד השכירות את את נעשה שאנחנו חודשים ארבעה מתקשרת אני כאילו ש הזה הטריק היא אז אה אז עוד נשארת שאני ואומרת אז אוקיי ש זה על תסתכל היא מס- מדליקה מדירה נהנתה היא חודשים כמה משלמת היא שהיום סכום באותו ב- וחצי חדר על ד שלושים מאות שבע ימים ארבעה 3 לזוג שקל וערב בוקר ארוחת ימים ארבעה ימים ארבעה אה אז אה אז \ הבאים ימים בארבעה נלך 2 ש החופ של כאילו ימים ה בארבע אבל ראשון שבת שישי חמישי כלום זה - - זה "יעל": 2 ימים ארבעה לילות ימים וארבעה לילות "יעל": ימים ארבעה לילות "ליאת": ימים וארבעה לילות "יעל": ימים ארבעה לילות "ליאת": מספר זה כוכבים ארבעה זה כן 2 שלוש \( יקר 3: )דוברת \( אוהה : )דוברת כוכבים ארבעה מלון זה מה יקר הוא 2 דובר

27 ת ר ובדמה תירבעב רפסמה םש לש ותומדל םיווק :תוימתסה ריצ לע םיכ לה מ המספר ארבעה לילות ארבעה סופי שבוע חמישה חדרים קובץ Y33 C7_ D42 Y33 D42 C54_2 D42 Y32 Y32 Y32 ציון הדובר "ליאת" אבא של C7 מספר פירוט המבעים ההיקרויות בפי אותו דובר 2 אה איזה זול שלוש- מאות שלושים דולר ל: ארבעה לילות למה הם טסו ביום חמיש חמישי לפנות בוקר אז הלילה של חמישי של שישי של שבת בשבת הם שוב - - בראשון הם חוזרים ימים ארבעה לילות )דוברת 3: אי אפשר לבוא מתי שרוצים \( לא אין לא הוא מוכר שש - -- ארבעה סופי שבוע גומר את הכול וזהו יש לו עשרת אלפים בקבוקים וזה גם לא לא מי יודע מה זול וזה קטן זה רק בבד אנד ברקפסט חמישה.. חדרים יש לו אז הוא כבר מיום רביעי מ- איזה יום רביעי אז שבעה ימ- מיום שני \ הוא תקוע פה עשרים ושש עשרים וש- תשעה חדרים דובר 2 שבעה ימים עשרים ותשעה חדרים עשרה חודשים עשרה חודשים עשרה ימים עשרה ימים "ליאת" מילא משהו חד פעמי אבל עשרה חודשים עשרה חודשים זה קשר רציני תום גדול מירון בשנה ועשרה חודשים דובר 2 דוברת דוברת 3 עשרה משגיחים "יעל" "ליאת" "יעל" העשרה ימים האלה יוצר לה כסף לנסיעה לתאילנד \ )"יעל": אז איך היא שמרה על ילדים בנתניה ( "ליאת": פה שמרה עליהם אה עשרה ימים היום זה כבר היה המבחן הגדול האחרון זהו הכול מאחורינו שני ורביעי זה פינאטס רביעי זה רק עשרה משגיחים לעומת היום - -

<4D F736F F D20EEE9EF20E1EEF1F4F820E2E9F8F1E420EEFAE5F7F0FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEE9EF20E1EEF1F4F820E2E9F8F1E420EEFAE5F7F0FA2E646F63> יX 1 זכר ונקבה במספר: המין הדקדוקי בשמות המספר כמערכת פגיעה. עירית מאיר 1 החוג ללשון עברית, אוניברסיטת חיפה אין זה סוד כי ההבחנה בין צורות הזכר לצורות הנקבה בשמות-המספר בעברית בת-ימינו הולכת ונעלמת. צורות

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

פרויקט "רמזור" של קרן אביטל בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו

פרויקט רמזור של קרן אביטל בס ד מערך שיעור בנושא: פונקציה טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנו בס "ד מערך שיעור בנושא: "פונקציה" טליה קיפניס והדסה ערמי, מאולפנת צביה פרטים מקדימים על מערך השיעור: השיעור מהווה מבוא לנושא הפונקציות הנלמד בכתה ט' בכל הרמות. עזרי ההוראה בהם נשתמש: מחשב, ברקו, דפי עבודה

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc

Microsoft Word - מארג השפה 9 - דגם.doc מבחן בעברית תכנ תי "מארג השפה" 9 שנ"ל מבחן דגם (ינואר, 2004) שם פרטי: שם משפחה: מס' תעודת זהות: תאריך: שם מרכז ההשכלה / מוסד: מנהל מרכז השכלה: שם: חתימה: אנו רואים בקיום טוהר הבחינות משימה חינוכית, ערכית

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שלומית לויט "עץ החשיבה" שלמה יונה- העמותה לחינוך מתמטי לכל מציגים: "ימין ושמאל- לומדים חשבון" 4 מקורות קושי להתמצאות במרחב אצל ילדים תפיסה אפיזודית התנהגות ייצוגית מוגבלת. היעדר מושגים ומונחים. אגוצנטריות.

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340)

(Microsoft Word - 1 \367\351\365 \372\371\361''\342 - \371''\340) קיץ תשס"ג, 2003 והבעה הבנה לשון, שאלון א משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח ההערכה: 50 נקודות 25 נקודות 25 נקודות חלק I: הבנה והבעה חלק :II אוצר המילים והמשמעים ושם המספר חלק :III מערכת הצורות אוווו

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי  צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו

כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, ו כמה מילים לפני שקופצים לתוך ה...ציור זוכרים? מרי פופינס קופצת עם הילדים לתוך הציורים, כמה מילות קסמים והם בפנים! וכמה קורה שם בפנים: הילולה, הרפתקה, וגם כעסים וקינאה. אז תנו לי יד וקדימה קופצים, רק תזכרו

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc

Microsoft Word - opros_heb_4rulogia.doc תוצאות המשאל "דיוקן קולקטיבי של ציבור הגולשים הרוסי בישראל" המשאל נערך בין ה- 11 למאי עד ל- 10 ליוני 2009. במשאל לקחו חלק 278 גולשים. מידע על המשאל, הזמנות, ולינקים, התפרסמו בכול האתרים הרוסים בישראל:,NEWSru.co.il,Strana,(IsraLand)

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint שלום לתלמידי י"א חמש יחידות מתמטיקה גיל קרסיק מורה למתמטיקה בשעה וחצי הקרובות נדבר על שאלון 806 סדרות הנדסיות וחשבוניות ארבעה תרגילים שהיו בבחינות בגרות ארבעה טיפים )טיפ אחד אחרי כל תרגיל שנפתור הערב(

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר

ע 001 ינואר 10 מועד חורף פתרונות עפר בגרות ע 00 ינואר 0 שאלון 50 הציר האופקי, ציר ה-, x מתאר את הזמן שעובר, בשניות, מתחילת השחייה כל משבצת היא בת 0 שניות הציר האנכי, ציר ה - y, מתאר את המרחק מקצה הבר כה כל משבצת היא בת 0 מטר כאשר הקו עולה

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

Microsoft Word - buty.doc

Microsoft Word - buty.doc ב.דרגונסקיי חתול במגפיים "בנים ובנות!" אמרה ראיסה איבנובנה "גמרתם את ברבעון בהצלחה. אני מברכת אתכם. כעת אפשר לנוח. בחופשה נעשה לנו מסיבת תחפושות. כל אחד יכול להתחפש איך ירצה, ועבור התחפושת הטובה ביותר

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מדיניות מתחם המסילה דיון חוזר במליאת הועדה המקומית לתכנון ובנייה מתחם המסילה - הזדמנות לחיבור בין דרום העיר למרכזה מיטל להבי, סגנית ראש העירייה 20.07.2009 1 תכניות סטטוטוריות תכנית יפו A זכויות בניה -

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63>

<4D F736F F D20FAF8E2E5EC20E0ECE2E1F8E420EEF2E5F8E D F9E0ECE5FA2E646F63> < 0 a b b a > 0 נתון: מכאן ניתן לומר בוודאות כי -. a < b ab < 0 a 0 b > לא ניתן לקבוע בוודאות.. ( 0)?. לא ניתן לדעת. + ( + ) ( ) + + נתון: כמה ערכי שונים מקיימים את המשוואה?. אינסוף 0 +. תשובות ו נכונות

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין

أكاديمية القاسمي- كلية أكاديمية للتربية מכללת אלקאסמי- מכללה אקדמית לחינוך مركز األبحاث מרכז המחקר שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין שאלון דימוי עצמי חברתי אוניברסיטת בר- אילן הקשר בין מסגרת חינוכית חטיבה צעירה במגזר הערבי, לבין משתנים אישיותיים של התלמיד : מוקר שליטה פנימי דימוי עצמי )חברתי ולימודי( רמת חרדה מצבית מאת מילכה רוזנוולד

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב

תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו אב תורת החישוביות תרגול הכנה לוגיקה ותורת הקבוצות מה יש כאן? בקורס תורת החישוביות נניח ידע בסיסי בתורת הקבוצות ובלוגיקה, והכרות עם מושגים בסיסיים כמו א"ב, מילה ושפה לטובת מי ששכח חומר זה, או שלא למדו מעולם,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final

Microsoft Word - Cosmic CAL Part 2 Hebrew Final לסרוג יחד קוסמי חלק 2 זכויות יוצרים: הלן שרימפטון, 2018. כל הזכויות שמורות על ידי: הלן ב www.crystalsandcrochet.com בחסות של Stylecraft yarn קיצורים תך, תכים ח"ע חצי עמוד ל"א לולאה אחורית סיבוב עמ"ק עמוד

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד