הרפואה כרך 158 חוב' 12 דצמבר 2019 מאמרים השוואת היעילות בין שני תכשירי פוטסיום ציטראט בטיפול במחלת אבני כליה תקציר: הקדמה: UROCIT-K )אורוציט קיי( הוא

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הרפואה כרך 158 חוב' 12 דצמבר 2019 מאמרים השוואת היעילות בין שני תכשירי פוטסיום ציטראט בטיפול במחלת אבני כליה תקציר: הקדמה: UROCIT-K )אורוציט קיי( הוא"

תמליל

1 השוואת היעילות בין שני תכשירי פוטסיום ציטראט בטיפול במחלת אבני כליה תקציר: הקדמה: UROCIT-K )אורוציט קיי( הוא תכשיר המכיל אשלגן ציטראט, אשר נועד למנוע היווצרות של אבני כליה. לאורך שנים הייתה זמינותו בשוק המקומי נמוכה. בשנת 2013 הוכנס לשוק הישראלי התכשיר K-CITEK )קיי ציטק( כחלופה לאורוציט קיי, ולפי הצהרת היצרן מביא התכשיר ל"הפחתה של 93% בהיווצרות אבני כליה חדשות". התכשיר משווק כתוסף מזון ולא כתרופה גנרית, וזאת אך ורק דרך אתר מקוון ייעודי. מטרות: בעבודה זו, באנו לבחון את יעילותו של התכשיר קיי ציטק לעומת התכשיר אורוציט קיי. שיטות מחקר: נבדק מאגר נתונים פרוספקטיבי של נבדקים שטופלו בתכשירי אשלגן ציטראט למניעת אבני כליה. הנבדקים סווגו לשתי קבוצות: אלו שטופלו רק בתכשיר אורוציט קיי )קב' 1( ואלו שטופלו רק בתכשיר קיי ציטק )קב' 2(. שתי הקבוצות הושוו זו לזו מבחינת דמוגרפיה, משך מעקב, רמות הציטראט בשתן, שינויים במסת האבן ואירועי אבנים לאורך זמן )כגון: עווית כליה, ניתוח לריסוק אבן(. כמו כן נבדקה בנפרד קבוצה שלישית )קב' 3(. בקבוצה זו היו נבדקים, אשר טופלו תחילה באורוציט קיי, ובהמשך הועברו לטיפול בקיי ציטק. תוצאות: 104 נבדקים היו בקבוצת המחקר: 54 נבדקים בקב' 38 1, בקב' 2 ו 12 בקב' 3. הקבוצה האחרונה הוצאה מהניתוח הסטטיסטי מפאת גודלה. זמן המעקב החציוני לכל קבוצת המחקר עמד על 47 חודשים )27-61 חודשים(. קב' 1 ו 2 דמו זו לזו מבחינת נתונים דמוגרפיים ותחלואה נלווית. לא נמצאו ביניהן הבדלים מבחינת שינוי ברמות הציטראט בשתן, מסת האבן או מספר אירועי האבנים לאורך זמן. מסקנות, דיון וסיכום: קיי ציטק נמצא יעיל באופן שווה לאורוציט קיי בהעלאת רמות הציטראט בשתן, בהפחתת מסת אבני כליה ובשמירה על המרווחים ביו אירוע אבן אחד למשנהו. תומר דרורי יסמין אבו גאנם ניר קליינמן אסף שבירו הרי וינקלר דורית זילברמן המחלקה לאורולוגיה, מרכז רפואי שיבא, תל השומר, רמת גן מילות מפתח: אבני כליה, אורוציט קיי, קיי ציטק, אשלגן ציטראט..Nephrolithiasis; UROCIT-K; K-CITEK; potassium citrate :KEY WORDS הקדמה במהלך שני העשורים האחרונים הפכה מחלת אבני כליה לנפוצה יותר ויותר בעולם המערבי. שינויים בהרגלי החיים והתזונה העלו את שכיחותו של הסינדרום המטבולי, וכפועל יוצא מכך עלתה גם שכיחותה של מחלת אבני הכליה ]5-1[. בירור מטבולי מומלץ קודם לאימוץ שינויים תזונתיים או טיפול תרופתי למניעת היווצרותן של האבנים, וזאת על מנת לאבחן, בין השאר, גורמי סיכון להיווצרות אבני כליה, כגון היפוציטרטוריה, היפרקלציאוריה והיפראוריקוזוריה באיסוף שתן 24 שעות ]6[. שכיחותם של שלושת האחרונים באוכלוסיית יצרני אבנים, כפי שדווח במחקר אחד ]7[, עומדת על 60%, 40.8% ו 16.5%, בהתאמה. )Mission Pharmacal, San Antonio, TX, USA( UROCIT-K )אורוציט קיי( הוא תכשיר רשום ומאושר על ידי מינהל המזון והתרופות האמריקאי.)FDA( התכשיר מכיל אשלגן ציטראט ונרשם תכופות על ידי אורולוגים ברחבי צפון אמריקה בהוריה של מניעת היווצרות אבני כליה, כאשר סיבת ההיווצרות הוכחה כהיפוציטרטוריה, היפרקלציאוריה או היפראוריקוזוריה ]9,8[. בשל מגבלות לוגיסטיות וכלכליות, חדירותו של התכשיר הנ"ל לשוק הישראלי הייתה נמוכה מאוד שנים רבות. הדרך להשגתו הייתה מסורבלת ויקרה למדי למשתמשים הפוטנציאליים. נוכח ביקוש לחלופה גנרית מקומית זמינה וזולה מצד אוכלוסיית הרופאים, המטפלים באבנים בכליות, פותח התכשיר K-CITEK )מדיטק, קיסריה, ישראל( )קיי ציטק( כתכשיר המכיל אשלגן ציטראט. תכשיר זה הושק לשוק המקומי בשנת התכשיר החדש אושר אומנם על ידי שירות המזון במשרד הבריאות הישראלי, אולם מסיבות אלו ואחרות לא נרשם 774

2 775 כתכשיר גנרי אלא כתוסף תזונה, ולא ניתן היה להשיגו בבתי המרקחת. בשל תכולת האשלגן הגבוהה יחסית שבו החליט היצרן שלא לשווק קיי ציטק בבתי טבע, ואיפשר את רכישתו ללא מרשם אך ורק דרך אתר מקוון ייעודי, תוך דרישה לציון שמו של הרופא אשר המליץ ליטול את התכשיר, והמינון הרצוי שלו. כך נוצר מצב שבו רק אוכלוסיית הרופאים המטפלת במחלת אבני כליה, ידעה על קיומו של התכשיר המקומי, ובהיעדר אפשרות לרכוש אורוציט קיי, הפנתה את אוכלוסיית היעד אל האתר של חברת "מדיטק" ) על מנת לרכוש אשלגן ציטראט בדמותו של התכשיר קיי ציטק. לטענתה של חברת "מדיטק", מפחית קיי ציטק את שיעור היווצרותן של אבני הכליה ב 93%. שיעור מוצהר זה - מקורו במחקרים קודמים על תכשירים אחרים ]10-8[, כך שיעילותו האמתית של התכשיר החדש נותרה בגדר חידה. במחקר הנוכחי שמנו לעצמנו מטרה לבחון את יעילותו של התכשיר קיי ציטק לעומת התכשיר אורוציט קיי חמש שנים ממועד השקתו. שיטות לאחר קבלת אישור מוועדת הלסינקי המוסדית, יצרנו מאגר נתונים פרוספקטיבי של נבדקים, אשר טופלו במרכז הרפואי שלנו בשל מחלת אבני כליה בין השנים נתוני המאגר כללו פרטים דמוגרפיים כגון: מין הנבדק וגילו, פרופיל איסוף שתן 24 שעות, מסת האבן ואירוע אבנים )לדוגמה: עווית כליה, התערבות ניתוחית(. נבדקים שטופלו בתכשיר אשלגן ציטראט נכללו במחקר זה. התכשירים אשר נרשמו על ידינו היו אורוציט קיי בטבלית של 10 מא"ק או קיי ציטק במינון זהה של 10 מא"ק אשלגן ציטראט. המטופלים נטלו מינונים משתנים של אחד משני התכשירים, כאשר היעד היה להשיג רמת ציטראט באיסוף שתן 24 שעות של 600 מ"ג לפחות. הנבדקים נראו במרווחי זמן שנעו בין 8-6 חודשים עם איסוף שתן 24 שעות עדכני וסקירת על שמע עדכנית של הכליות. הנבדקים סווגו לשתי קבוצות: אלו שטופלו אך ורק באורוציט קיי לאורך תקופת המעקב )קב' 1( ואלו אשר טופלו רק בקיי ציטק לאורך תקופת המעקב )קב' 2(. שתי הקבוצות הושוו זו לזו מבחינת הפרמטרים הבאים: דמוגרפיה, משך זמן המעקב, שינויים ברמות הציטראט באיסופי שתן 24 שעות, שינויים במסת האבן לאורך זמן, מספר אירועי אבנים לאורך תקופת המעקב כולה. לצורך ההשוואה, השינויים ברמות הציטראט בשתן תחת טיפול בתכשיר אשלגן ציטראט חושבו כהפרש,)difference( בין הרמות שנמדדו בכל ביקור. מסת האבן חושבה על פי מכפלת קוטר האבן הגדול ביותר במספר האבנים עבור כל נבדק. ההבדל במסת האבן בין כל שני ביקורים חושב ונרשם בגרף. באנליזה נפרדת נבדקה קבוצה נוספת )קב' 3(. קבוצה זו הכילה נבדקים, אשר טופלו תחילה באורוציט קיי ובהמשך הועברו לטיפול בקיי ציטק. האנליזה הסטטיסטית כללה, כאמור, נבדקים שסבלו ממחלת אבני כליה וטופלו תרופתית כנ"ל על מנת למנוע היווצרות אבנים חדשות או גדילה של מסת האבן הקיימת. לא נכללו נבדקים שגילם מתחת ל 18 שנים, נבדקים אשר סבלו מציסטינוריה או נבדקים שנרשמו עבורם פחות משלושה ביקורים במרפאה. ההיענות לטיפול התרופתי אושרה הן על ידי תשאול ישיר של הנבדקים והן על ידי וידוא של עלייה ברמת האשלגן באיסופי שתן 24 שעות לאורך תקופת המעקב. הנתונים מובאים כחציון )תחום בין רבעוני( או כמספר )אחוז(, אלא אם כן צוין אחרת. האנליזה הסטטיסטית בוצעה בעזרת ערכה סטטיסטית למדעי החברה - Sciences Statistical Package for Social USA(.)SPSS, Version 22.0, Chicago, IL, השוואות מרובות בוצעו בעזרת ניתוח שונות variance( )analysis of עם חזרות מרובות measures(.)two-way ANOVA with repeated במקרים המתאימים בוצעה אנליזת פוסט הוק עם תיקון על שם.Bonferroni המבחנים בוצעו בדרגת מובהקות של 95%. תוצאות קבוצת המחקר מנתה 104 נבדקים. קב' 1 מנתה 54 נבדקים, בעוד שקב' 2 מנתה 38 נבדקים. בקב' 3 היו 12 נבדקים. מפאת גודלה של קב' 3, לא ניתן היה להסיק דבר לגביה, ולפיכך הניתוח הסטטיסטי עבורה אינו מוצג. נתונים דמוגרפיים עבור קב' 1 ו 2 מובאים בטבלה 1. כפי שניתן לראות, הקבוצות זהות מבחינת המשתנים: גיל, מין, תחלואה נלווית )יתר לחץ דם, סוכרת, דיסליפידמיה( כמו גם מבחינת השכיחות של היפוציטרטוריה, היפרקלציאוריה והיפראוריקוזוריה. זמן המעקב החציוני לכל קבוצת המחקר עמד על 47 חודשים )61-27 חודשים(. לאורך תקופת המעקב, 85 מתוך 104 הנבדקים )81.7%( לא חוו כל אירוע אבן, 12 מתוך 104 הנבדקים )11.5%( חוו אירוע אבן אחד ו 7 מתוך )6.7%( 104 חוו לפחות שני אירועים. הזמן החציוני בין אירוע אבן אחד למשנהו עמד על 13 חודשים ) חודשים(. בטבלה 2 מסוכם הניתוח הסטטיסטי של הפרמטרים הללו כאשר משווים בין קב' 1 לקב' 2. לא נרשמו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין שתי הקבוצות. בתרשים 1 מסוכמת השוואת השינויים ברמות הציטראט באיסוף שתן 24 שעות בין קב' 1 לקב' 2. גם כאן לא נצפו הבדלים מובהקים סטטיסטית טבלה 1: נתונים דמוגרפיים מין זכר נקבה גיל )שנים( BMI יתר לחץ דם סוכרת דיסליפידמיה היפוציטרטוריה היפרקלציאוריה היפראוריקוזוריה P Value BMI = Body Mass Index קב' 2 K-CITEK )n=38( )69( 27 )31( 12 )44-66( 57 )24-31( 26 )34( 13 )31.6( 12 )34( 13 )87( 33 )50( 18 )11( 4 קב' 1 UROCIT-K )n=54( )83( 44 )17( 9 )45-67( 56 )24-30( 27 )26( 14 )19.2( 10 )27( 14 )87( 46 )48( 25 )22( 11

3 טבלה 2: זמן מעקב, מספר אירועי אבנים, מרווח זמן בין אירועי האבנים זמן מעקב )חודשים( P Value קב' 2 K-CITEK )n=38( 48 )30-60( )76( 29 )18( 7 )5( 2 14 ) ( קב' 1 UROCIT-K )n=54( 40 )24-60( )83( 45 )9( 5 )5( ) ( ארועי אבן 0 1 > 1 מרווח זמן בין אירועי אבנים )חודשים( )0.3=p(. בתרשים 2 מסוכמת השוואת השינוי במסת האבן לאורך תקופת המעקב בין קב' 1 לקב' 2. בשתי הקבוצות נצפתה ירידה במסת האבן, וגם בפרמטר זה לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בין הקבוצות )0.1=p(. תרשים 1: הפרשי השינויים ברמות הציטראט במיליגרם לאורך זמן המעקב: K-CITEK לעומת UROCIT-K KCITEK UrocitK ביקור הפרש השינויים ) ( ברמות הציטראט )מ"ג ל 24 שעות( דיון ציטראט הוא חומצה טרי קרבוקסילית, אשר נספגת על ידי התאים באבובית הקריבנית של הכליה האנושית ומופרשת משם אל המערכת המאספת. כאשר נקשר הציטראט אל סידן בשתן, הוא מונע את שקיעתו יחד עם אוקסלאט או פוספאט בכליה ואת היווצרותה של אבן. רמות נמוכות של ציטראט גורמות, אפוא, להאצת תהליך יצירת האבנים בכליות אנושיות ]11[. העלאת רמות הציטראט בשתן מתאפשרת באמצעות תכשירים פרמקולוגיים כדוגמת אורוציט קיי, ובעבודות קודמות הוכחה יעילותם בהפחתת מסת האבן ביצרני אבנים ]8, 15-12[. 10, אורוציט קיי הוא התכשיר הנפוץ ביותר אשר נרשם על ידי אורולוגים ברחבי צפון אמריקה למניעת היווצרותן של אבני כליה, זאת כאשר יש אטיולוגיה מוכחת של היפוציטרטוריה, היפרקלציאוריה והיפראוריקוזוריה ]9,8[. בשל מגבלות לוגיסטיות וכלכליות לא יובא תכשיר זה לישראל לפני שנת עד אז, תכשיר הציטראט הנפוץ ביותר בישראל, אשר נרשם למניעת היווצרותן של אבני כליה, היה אלקסולב )מדיטק, קיסריה, ישראל(. תכשיר זה עדיין נפוץ מאוד בשימוש במגוון בעיות רפואיות המחייבות הבססת השתן. החיסרון העיקרי של תכשיר זה נעוץ בתכולת הנתרן שבו - אשר עלול להגביר את הפרשת הסידן בשתן וכפועל יוצא מכך גם את היווצרותן של אבני כליה ]16[. יתרה מכך, כל טבלית אלקסולב מכילה ציטראט בכמות של 6.3 מא"ק )330 מ"ג כאשלגן ציטראט ועוד 300 מ"ג בדמות נתרן ציטראט(, ולפיכך כדי להגיע לרמות תרפויטיות של ציטראט בשתן, יש לצרוך כמות גדולה יותר של טבליות מתכשיר זה לעומת כמות הטבליות הנדרשת במקרה של קיי ציטק. מסיבות אלו השיק היצרן של אלקסולב את התכשיר קיי ציטק בשנת קיי ציטק מכיל 10 מא"ק )1080 מ"ג( של אשלגן ציטראט בלבד. הצהרת היצרן על "הפחתה של 93% בהיווצרות אבני כליה חדשות" נסמכה, למעשה, על מחקרים תרשים 2: הפרשי השינויים במסת האבן בסנטימטר לאורך זמן המעקב: UROCIT-K לעומת K-CITEK KCITEK UrocitK ביקור הפרש השינויים ) ( במסת האבן )ס"מ( שנבדק בהם התכשיר אורוציט קיי כ"תוסף הציטראט התורן" שניתן לנבדקים ]8, 10[. המחקר הנוכחי הוא הראשון שנערכה בו השוואה בין היעילות של קיי ציטק לזו של אורוציט קיי, ונמצאה יעילות שווה בין השניים בהעלאת רמות הציטראט בשתן, בהפחתת מסת האבן ובשמירה על המרווחים בין אירוע אבן אחד למשנהו. החיסרון העיקרי של המחקר הנוכחי הוא במספר קטן מאוד )12=n( של נבדקים אשר טופלו תחילה באורוציט קיי והועברו בהמשך לטיפול בקיי ציטק. אי היכולת לנתח סטטיסטית את יעילותם של שני התכשירים על אותו הנבדק - יש בה כדי להחליש את השערת האפס של המחקר. לכך יש להוסיף את מגבלות המידע על תכשירים המוגדרים כתוספי תזונה, לרבות איכותם, בטיחותם והפיקוח המוגבל עליהם. חסרונות נוספים של המחקר הנוכחי הם אופיו הרטרוספקטיבי וזמן המעקב החציוני הקצר יחסית )4 שנים(, כאשר מקובל לדון 776

4 VITAMIN D היחיד הרשום בישראל כתרופה רק טיפול בתרופה מבטיח קבלת מינון ויטמין D 3 מדויק ובאיכות מבוקרת ויטמין D תוספי תזונה ויטמין D תרופה התוויה תכולת חומר פעיל בטבליה מדויק ואחיד בכל טבליה אין התוויה. משרד הבריאות דורש הצבת שלט בבתי מרקחת המציין: תוספי תזונה אינם תרופות ואינם מיועדים לטיפול או מניעה של מחלות בעלת התוויה טיפולית: תוספת ויטמין D3 וטיפול משלים באוסטאופורוזיס אין לדעת. מחקר בג ורנל 1 JAMA הראה כי תכולת החומר הפעיל בתוספי תזונה של ויטמין D3 עשויים לנוע בטווח של 9% עד 146% בטבליה, בין יצרנים שונים בדיקת תכולה כל אצווה נבדקת בבדיקת תכולת ויטמין D בטרם יציאה לשוק ובהתאם להוראת משרד הבריאות. אין חובה לבדיקת תכולה עבור כל אצווה ואצווה לפני שחרור לשוק איכות חומר גלם חומרי גלם איכותים העומדים בדרישות פרמצבטיות מחמירות איכות חומר גלם שונה משל תרופה. בתוספי תזונה חומרי הגלם הינם ברמת מזון, איכותם נבדקת באופן מדגמי בלבד בקרה עמידה בבדיקות מחמירות הנדרשות על ידי משרד הבריאות לייצור תרופה דרישות האיכות לייצור תוסף תזונה הן ברמה של תעשיית המזון ויטמין - D מקפידים לרשום תרופה, כי כל השאר רק תוספי תזונה על פי מחקר שפורסם ב- JAMA : 1 תוספי תזונה אינם מכילים כמות מדוייקת של חומר פעיל בין התוספים שנבדקו נמצאו טבליות המכילות רק 9% מהחומר הפעיל Vitamin D DR /19 להשיג במכבי, רשתות הפארם ובתי המרקחת הפרטיים מחיר לצרכן: ש ח בלבד! 1. Over-the-Counter and Compounded Vitamin D: Is Potency What We Expect?. JAMA Intern Med Apr 8;173(7): ו

5 על זמן להישנות מחלת אבני כליה בסדרי גודל של 10 5, ו 15 שנים ]18,17[. על אף המגבלות הללו, אנו סבורים כי ברמה הלאומית הצלחנו לצאת במסר לכל אותם רופאים המטפלים במחלת אבני כליה, וכי נמצאה חלופה אפשרית לאורוציט קיי. התכשיר המקומי, קיי ציטק, נמצא יעיל באותה המידה בהעלאת רמות הציטראט בשתן ובשמירה על רמה נמוכה של מסת אבן. עלינו לציין, כי אין לנו כל קשר מסחרי או אחר עם חברת "מדיטק", ועבודה זו הייתה פועל יוצא של ניסוי, טעייה ורצון כן לתת מענה הולם במקרה של מחלת אבני כליה פעילה בהיעדר פתרון ראוי בשוק המקומי. לאחר סיום אנליזת המחקר שלנו, הוכנס התכשיר אורוציט קיי לסל התרופות של חלק מקופות החולים, וניתן להשיגו כיום כנגד מרשם רפואי במחיר שווה לכל נפש. לסיכום קיי ציטק, תכשיר האשלגן ציטראט המקומי למניעת היווצרותן של אבני כליה, נמצא יעיל כמו האורוציט קיי בהעלאת רמות הציטראט בשתן, בהפחתת מסת אבני הכליה ובשמירה על מרווחי הזמן בין אירוע אבן אחד למשנהו. מחקר גדול יותר, פרוספקטיבי ואקראי מומלץ על מנת לאשש ממצאים אלו. מחברת מכותבת: דורית זילברמן המחלקה לאורולוגיה, מרכז רפואי שיבא תל השומר, רמת גן, פקס: דוא"ל: ביבליוגרפיה 1. Scales CD, Curtis LH, Norris RD & al, Changing gender prevalence of stone disease. J Urol, 2007; 177: Abu-Ghanem Y, Kleinman N, Winkler HZ & Zilberman DE, Nephrolithiasis in Israel - Epidemiological characteristics of return patients in tertiary care center. IMAJ, 2016; 18(12): Trinchieri A, Coppi F, Montanari E & al, Increase in prevalence of symptomatic upper urinary tract stones during the last ten years. Eur Urol, 2000; 37: Yasui T, Iguchi M, Suzuki S & Kohri K, Prevalence and epidemiological characteristics of urolithiasis in Japan: national trends between Urology, 2008; 71: Ordon M, Urbach D, Mamdani M & al, A population based study of the changing demographics of patients undergoing definitive treatment for kidney stone disease. J Urol, 2015; 193(3): Pearle MS, Goldfarb DS, Assimos DG & al, Medical Management of Kidney Stones: AUA Guideline. J Urol, 2014; 192: Abu-Ghanem Y, Kleinmann N, Winkler HZ & Zilberman DE, Nephrolithiasis in Israel: Epidemiological characteristics of return patients in a tertiary care center. IMAJ, 2016; 18: Robinson MR, Leitao V, Haleblian GE & al, Impact of Long-Term Potassium Citrate Therapy on Urinary Profiles and Recurrent Stone Formation. J Urol, 2009; 181: Marchini GS, Ortiz- Alvarado O, Miyaoka R & al, Patient-centered Medical Therapy for Nephrolithiasis. Urology, 2013; 81: Lee YH, Huang WC, Tsai JY & al, The Efficacy Of Potassium Citrate Based Medical Prophylaxis For Preventing Upper Urinary Tract Calculi: A Midterm Followup Study, J Urol, 1999; 161: Zuckerman JM & Assimos DG, Hypocitraturia: Pathophysiology and medical management. Rev Urol, 2009; 11(3): Pak CY: Medical Management of nephrolithiasis in Dallas: update 1987 J Urol 1988; 140: Kang DE, Maloney MM, Haleblian GE & al, Effect of Medical Mnagement on Recurrent Stone Formation Following Percutaneous Nephrolithotomy. J Urol, 2007; 177: Barcelo P, Wuhl O, Servitge E & al, Randomized double-blind study of potassium citrate in idiopathic hypocitraturia calcium nephrolithiasis. J Urol, 1993; 150: Whalley NA, Meyers AM, Martins M & al, Longterm effects of potassium citrate therapy on the formation of new stones in groups of recurrent stone formers with hypocitraturia. Br J Urol, 1996; 78(1): Morgan MS, Pearle MS, Medical management of renal stones. BMJ 2016; 352: i Ljunghall S & Danielson BG, A prospective study of renal stone recurrences. Br J Urol, 1984; 56(2): Rule AD, Lieske JC, Melton LJ & al, The ROCKS nomogram for predicting a second symptomatic stone episode. J Am Soc Nephrol, 2014; 25:

6 חדש במאוחדת! זמין בכללית, מכבי ולאומית שיעול על רקע אלרגי, ויראלי, או חיידקי? BRONCHOLATE כל שיעול והברונכולט שלו BRONCHOLATE לשיעול מלווה בגודש ונזלת אינו מכיל סוכר BRONCHOLATE PLUS TABLETS לשיעול והצטננות המלווים בחום וכאבים Each tablet contains: Paracetamol 400 mg, Pseudoephedrine HCI 30 mg, Diphenhydramine HCI 20 mg BRONCHOLATE FORTE לשיעול חזק וטורדני מלווה בגודש Each 5 ml contains: Pseudoephedrine HCI 20 mg, Diphenhydramine HCI 10 mg, Codeine phosphate 5 mg Each 5 ml contains: Pseudoephedrine HCI 20 mg, Diphenhydramine HCI 10 mg BRONCHO-D לשיעול כרוני ולשיעול מטריד במשך הלילה Each 5 ml contains: Diphenhydramine HCI 10 mg, Ammonium chloride 136 mg BRONCHO-KID לשיעול מלווה בגודש ונזלת בטעם תות שילדים אוהבים Each 5 ml contains: Pseudoephedrine HCI 20 mg, Diphenhydramine HCI 10 mg Broncholate-DR /18 Broncholate-DR /18

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9

ביו-סטטיסטיקה למתקדמים - תרגיל מספר 9 שאלה מספר 1 ביו-סטטיסטיקה למתקדמים פתרון תרגיל מספר 6 מבחן Kruskal Wallis )1( בהנחה שמדובר בשלושה מדגמים בלתי תלויים נבחן האם יש הבדל בין הטיפולים. לחץ דם סיסטולי בטיפול 1 בטיפול בטיפול סה "כ טווח דרגות

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc דקסמולקולד לטיפול ביום עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986 קרא/י בעיון את העלון עד סופו לפני השימוש בתרופה. Paracetamol 325 mg, Guaifenesin 200 mg, Pseudoephedrine Hydrochloride 25 mg, Dextromethorphan

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

קטלוג תכשירים

קטלוג תכשירים קטלוג תכשירים לקטילת חרקים המחלקה להגנת הסביבה מתמחה במציאת פתרונות עכשוויים תוך פיתוח ורישוי של תכשירים לקטילת מזיקים בתחום התברואה ולקטילת מזיקים- חיצוניים בבע ח. למחלקה מוניטין רב במקצועיות, ביעילות

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

פגישת מכונים 2016

פגישת מכונים 2016 פגישת מכונים 2016 דר' ברוך עובדיה הצגת מקרה נ+ 2 בת 38 עישון קל. שבע שנים מחלת קרוהן: מעי דק סופי, מעי גס ומחלה פריאנלית. ניקוז אבצס פריאנלי בעבר. לפני כחמש שנים: התלקחות לאחר לידה: כאבי בטן, שלשולים,

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תרגום קטעים נבחרים מפרק 39 בספר:

תרגום קטעים נבחרים מפרק 39 בספר: קטעי קריאה מתוך הספר: Brunner & Suddarth's Textbook of Medical - Surgical Nursing אנטומיה ופיזיולוגיה של הכליות הכליות ממוקמות בחלל הרטרופריטוניאלי )אחור צפקי( בגובה שבין חוליה T12 ו- L3. משקל הכליה בבוגר

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי

מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדי מבחן 7002 פרטים כלליים מועד הבחינה: בכל זמן מספר השאלון: 1 משך הבחינה: 3 שעות חומר עזר בשימוש: הכל )ספרים ומחברות( המלצות: קרא המלצות לפני הבחינה ובדיקות אחרונות לפני מסירה )עמודים 8-11( מבנה השאלון 5

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

March 25, 1996

March 25, 1996 9684.682 שנה"ל תשע"ב 9088-9089 תוכנית מ"א, סמסטר קיץ יום ה' )10:00-12:00( מרצה: גב' נעמה כפרי טל: 050-859-4351 דואל: naamka1@gmail.com שעת קבלה: בתיאום מראש טיפול תזונתי התנהגותי במנותח הבריאטרי מטרת הקורס

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט

עמוד 1 מתוך 5 יוחאי אלדור, סטטיסטיקאי סטטיסטיקה תיאורית + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- 2 תחומים עיקריים- סטט עמוד מתוך + לוחות שכיחות בדידים/רציפים בגדול מקצוע הסטטיסטיקה נחלק ל- תחומים עיקריים- וסטטיסטיקה היסקית; בסטטיסטיקה היסקית משערים השערות, משווים בין קבוצות באוכלוסיה ועוד, אך גם מ ניתן ללמוד הרבה על האוכלוסיה-

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E >

<4D F736F F D20E4F9E5E5E0FA20EEF9E0E1E920FAEEE9F1E > אביתר איתיאל - שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר כתובת המחבר: eviatar@arava.co.il תקציר רקע השוואת משאבי תמיסה משאב תמיסת קרקע הינו כלי מקובל בחקלאות לבקרת דישון ומליחות בבית השורשים. בבדיקה שנערכה בתחנת

קרא עוד

שעור 6

שעור 6 שעור 6 Open addressing אין רשימות מקושרות. (נניח שהאלמנטים מאוחסנים בטבלה עצמה, לחילופין קיים מצביע בהכנסה המתאימה לאלמנט אם אין שרשור). ב- addressing open הטבלה עלולה להימלא ב- factor α load תמיד. במקום

קרא עוד

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי

חשבונאות ניהולית שיעור תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלוי חשבונאות ניהולית שיעור..0 תמחיר ABC תמחיר זה אומר כי בגלל שלאורך השנים יותר משמעותיות מאשר בעבר צריך למדוד אותן בצורה טובה יותר לוקחים את העלויות העקיפות שיש בחברה ו, בגלל סיבות טכנולוגיות, העלויות העקיפות

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft Word - D70.doc

Microsoft Word - D70.doc בית ספר גבריאלי הכרמל (מנהלת-צופיה יועד) במהלך השנה ולקראת סופה נערכו שיחות אישיות של המנהלת עם כל מורה ומורה בבית הספר. לקראת שיחה זו כתבו המורים את מה שבכוונתם להעלות באותה שיחה. המורים התבקשו להציב

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות חוג לשירותי אנוש Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مدرسة الخد פרופ' אמנון בהם שיווק ותכנון שירותי אנוש ליחידים וקהילות סוג הקורס: שיעור שנה תשע"ז מספר קורס, 289.2068 תואר ראשון סמסטר א', - דוא"לaboehm@research.haifa.ac.il מספר חדר מגדל אשכול, 506 שעת קבלה, בתיאום

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 חידושים בקהיון הטיפול התרופתי בתסמינים נפשיים והתנהגותיים של דמנציה דר' דפנה שפט מנהלת היחידה הפסיכו-גריאטרית מרכז ברה"נ "שלוותה" האם חצי מג' ריספרדל למשך שבוע יכול לגרום לאירוע טרומבוטי?)VTE( MHRA (Medicines

קרא עוד

עדכון ההנחיות לטיפול בהיפרליפידמיה 4102 עיקרי ההמלצות: להערכת סיכון לתמותה ממחלות לב וכלי-דם מומלץ להשתמש במדד ה- SCORE האירופאי, עם חלוקה ל- 4 קבוצות

עדכון ההנחיות לטיפול בהיפרליפידמיה 4102 עיקרי ההמלצות: להערכת סיכון לתמותה ממחלות לב וכלי-דם מומלץ להשתמש במדד ה- SCORE האירופאי, עם חלוקה ל- 4 קבוצות עדכון ההנחיות לטיפול בהיפרליפידמיה 4102 עיקרי ההמלצות: להערכת סיכון לתמותה ממחלות לב וכלי-דם מומלץ להשתמש במדד ה- SCORE האירופאי, עם חלוקה ל- 4 קבוצות סיכון. קביעת ערכי מטרה לרמת LDL -כולסטרול לפי מידת

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

Microsoft Word - AMOXICLAV-TEVA-875mg-Tablets-pil doc

Microsoft Word - AMOXICLAV-TEVA-875mg-Tablets-pil doc 1 פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד אמוקסיקלב טבע 875 מ"ג טבליות החומר הפעיל וכמותו: כל

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק

2019 שאלות מומלצות לתרגול מס' דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך(. כלל השרשרת. S = ( x, y, z) z = x + 3y על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק דיפרנציאביליות של פונקציה סקלרית )המשך( כלל השרשרת S ( z) z + על המשטח מצאו נקודה בה מישור משיק מקביל : f ( ) + הפונקציה מוגדרת וגזירה ברציפות בכל M( ) שאלה נתון פרבולואיד אליפטי P ( z) + 6 + z + 8 למישור

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1>

<4D F736F F D20FAF8E2E9EC203220E0F7E520EEE020FAF9F2E1> 66-89 ד"ר דרורה קרוטקין אקונומטריקה למתקדמים א' תרגיל מס' 2 תרגיל חזרה על הפלטים.SPSS ו- GRETL, EVIEWS, STATA ) פלט (STATA שאלה נסמן: - q תפוקה k הון - l עבודה generate float lq= log(q) generate float

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4

Microsoft Word - Sol_Moedb10-1-2,4 הפקולטה למתמטיקה - הטכניון חיפה מד''ח - 48 חורף תשע''א - בחינה סופית מועד ב' שאלה : תהי נתונה המד"ח הבאה: u + uu = y א. מצא את העקומים האופייניים של משוואה זו בצורה פרמטרית. ב. פתור את המד"ח הנתונה לעיל

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר

ע 003 מרץ 10 מועד מיוחד פתרונות עפר בגרות ע מרץ 0 מועד מיוחד שאלון 5005. x א. () יש למצוא את הערך של m שעבורו גרף + ) mx f ( x) mm ( 6) x + ( כאשר נציב m או 6 m נקבל 0 0 ונקבל פונקציה עולה ובהתאם הישר לא מקביל לציר ה - הוא ישר המקביל לציר

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו תרופה זו חייבת במרשם רופא קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה העלון כתוב בלשון זכר ומיוע

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמו תרופה זו חייבת במרשם רופא קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה העלון כתוב בלשון זכר ומיוע עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים )תכשירים( התשמ"ו - 1986 תרופה זו חייבת במרשם רופא קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה העלון כתוב בלשון זכר ומיועד לנשים וגברים כאחד פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות

קרא עוד

נספח ז': טבלת פענוח בדיקות דם ובדיקות שתן ספירת דם הבדיקה מעניקה מידע על מצבי אנמיה, על זיהומים, על דלקות ועל הפרעות המטולוגיות שונות. הבדיקה RBC כדור

נספח ז': טבלת פענוח בדיקות דם ובדיקות שתן ספירת דם הבדיקה מעניקה מידע על מצבי אנמיה, על זיהומים, על דלקות ועל הפרעות המטולוגיות שונות. הבדיקה RBC כדור ספירת דם מעניקה מידע על מצבי אנמיה, על זיהומים, על דלקות ועל הפרעות המטולוגיות שונות. RBC כדוריות דם אדומות מתפקידן להוביל את החמצן מהריאות לכל הרקמות בגוף ולהוביל פחמן דו חמצני מהרקמות חזרה אל הריאות.

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', הנחי

אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשעב בחינת סיום, מועד א', הנחי אוניברסיטת חיפה החוג למדעי המחשב מרצה: שולי וינטנר מתרגלים: נעמה טוויטו, מחמוד שריף מבוא למדעי המחשב סמסטר א' תשע"ב בחינת סיום, מועד א', 6.2.2012 הנחיות: 1. משך הבחינה: 120 דקות. 2. היציאה מהכיתה במהלך

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

Algorithms Tirgul 1

Algorithms Tirgul 1 - מעגלי אוילר ומסלולי אוילר תרגול 1 חידה: האם אפשר לצייר את הציורים הבאים בלי להרים את העיפרון מהנייר? 1 קצת אדמיניסטרציה אופיר פרידלר ophir.friedler@gmail.com אילן כהן - ilanrcohen@gmail.com שעות קבלה

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

רשיוכדות קובץ התקנית ח באדר תשכ ו בפברואר 1966 עמוד י תקנות בריאות העם (יסודות מתחלבים ומייצבים בצרכי מזון), תשכ ו 1966

רשיוכדות קובץ התקנית ח באדר תשכ ו בפברואר 1966 עמוד י תקנות בריאות העם (יסודות מתחלבים ומייצבים בצרכי מזון), תשכ ו 1966 רשיוכדות קובץ התקנית ח באדר תשכ ו 28 1845 בפברואר 1966 עמוד י 996... תקנות בריאות העם (יסודות מתחלבים ומייצבים בצרכי מזון), תשכ ו 1966 פקודת בריאות העמ(תקנות בעניו צרכי מזון), 1935 תקנות בדבר יסודות מתחלבים

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 ת"ז: תשע"א מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה

מספר מחברת: עמוד 1 מתוך 11 תז: תשעא מועד ב סמסטר א' תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי ה עמוד 1 מתוך 11 תשע"א מועד ב סמסטר א' 14.2.2011 תאריך: 00:11 שעה: 0 שעות הבחינה: משך כל חומר עזר אסור בשימוש בחינה בקורס: מבוא למדעי המחשב יש לענות על כל 5 השאלות. בכל השאלות במבחן יש לכתוב פונקציות יעילות

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc 1 חווה מו"פ צפון אזורית לנסיונות גליל מערבי סיכום שנתי של מחקר: בחינת זני אבוקדו מפרים חדשים סיון תש"ע, מאי 2010 חוקר ראשי: דר' גד איש עם צוות מחקר גליל מערבי: גד איש עם, ורד יריחימוביץ', יצחק רגב, הדר

קרא עוד

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8

מפרט מוצר- שוק עוף בגריל רכיבים: שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח ערכים תזונתיים ל- 011 גרם: לאחר בישול אנרגיה 171 8 מפרט מוצר- שוק עוף בגריל שוקיים פטם שמן קנולה,מים בצל טרי,שום כתוש גריל עוף,כורכום כמון,מלח אנרגיה 171 84.32 חלבון פחמימות 8..2 שומן 8.8 שומן רווי

קרא עוד

(Microsoft Word - \342\351\354\344 \370\345\346\357-\367\345\347.doc)

(Microsoft Word - \342\351\354\344 \370\345\346\357-\367\345\347.doc) ד"ר גילה רוזן תקציר קורות חיים וניסיון מקצועי תאריך עדכון המסמך - ספטמבר 2007 עבודה: מנהלת המחלקה לתזונה קלינית, מרכז רפואי רמב"ם, ת"ד 9602, חיפה 31096. המכללה האקדמית תל-חי, ד"נ גליל עליון (משנת 2001)

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

Microsoft Word - mlnx1q12pre2

Microsoft Word - mlnx1q12pre2 1 16/4/2012 מלאנוקס עדכון לקראת תוצאות רבעון 1, תשואת יתר, $45 צפויות תוצאות חזקות לרבעון הראשון בזכות תחום ה- HPC מלאנוקס תפרסם את תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון ב- 18/4 עם תום המסחר בארה"ב והיא החברה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

שם הקורס:

שם הקורס: סמינר בנושא: תיאוריות ויישומן לתלמידי מחקר מס' קורס: 290.4049 מועד: סמסטר ב', יום ד', 12:15-13:45 מרצות: שדמי: eshadmi@univ.haifa.ac.il : azisberg@univ.haifa.ac.il שעות קבלה: בתיאום מראש אתר הקורס: אתר

קרא עוד

untitled

untitled ש 2 תאריך עדכון: 11/12 שם ומספר הקורס: סמינריון בניהול ובהתנהגות ארגונית 70-721/70-722/70-727-01 סוג הקורס: (סמינריון) שנת לימודים: תשע"ג סמסטר: שנתי היקף שעות: "ש סילבוס זה מופיע באתר ביה"ס למנ"ע 1. מטרות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E >

<4D F736F F D20F7E5EEF4E5F1E820E0E5F820F9E8E9F4E > שטיפת קומפוסט ממלחים בתנאי מעבדה אביתר איתיאל - שה"מ משרד החקלאות ופיתוח הכפר יורם צביאלי - מו"פ ערבה מרכזית וצפונית כתובת המחבר: Eviatar@arava.co.il תקציר בשנים האחרונות בשל התמעטות מקורות החול באזור

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

Microsoft Word - V2 16.doc

Microsoft Word - V2 16.doc שימוש בשיטות מתקדמות לזיהוי חריגות בפרויקטים ש. לויפר, י. לביא התעשייה האווירית לישראל בע"מ, נתב"ג מדידת ביצועי הפרויקט על ידי זיכוי ערך הוא כלי יעיל למעקב ובקרת פרויקטים ומאפשר ביצוע בקרה שוטפת אחר התקדמות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc

Microsoft Word - SDAROT 806 PITRONOT.doc 5 יח"ל - תרגילים הכנה לבגרות תרגיל 8 נסמן ב- את האיבר הראשון ונסמן ב- את מנת הסדרה. על פי הנתון מתקיים: 6 ( S6 89 89 0 5 0 5 S0 S5 ( 0 5 0 t t 0 6 (. לפיכך, 89 5 נסמן t ונקבל: 5 t או או או 5 t נפסול את

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc

סט נובמבר 08 מועד מיוחד - פתרונות עפר.doc נפתור את מערכת המשוואות y+ 3 = 5 5 7 3 2y + = 8 3 נארגן את המשוואה הראשונה 1/ 5/ y+ 3 5 = 5 1 y+ 3= 5(5 ) y+ 3= 25 5 8+ y= 25 /5 נארגן את המשוואה השנייה 3 1 3 / / / 2y 7 3 8 + = 1 3 1 6y+ 7 3= 24 7+ 6y

קרא עוד

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc

Microsoft Word - Environment-Feb2009.doc "פז" הנדסהוניהול (1980) בע "מ Ltd. PAZ Engineering & Management (1980) תכנית מתאר עכו נספח אמצעי מדיניות סביבתית - מסמך מס' - 11 מנחה 1. המלצות לתפעול וניהול סביבתי של אזורי תעשייה טווח "קצר" התפעול והניהול

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל

סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מל סילבוס קורס קידום ושיווק דיגיטלי מרצה: דן יופה אודות הקורס בקורס ילמדו המשתתפים על מעמקי שיווק האתרים החל מלמידת תאוריות שיווקיות עדכניות ועד הכשרה מלאה למגוון כלים אינטרנטיים מעשיים כדוגמת: Google Adwords,

קרא עוד