אגב החקיקה ה מיני דפודמה/ מודל השילו! המלא ומיסוי התאגידים בישראל מאת ד ר דוד גליקסברג* א. מבוא. ג. המיני דפודמה, חניטדליות הגבייתית וחניםרליות החלוקת

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "אגב החקיקה ה מיני דפודמה/ מודל השילו! המלא ומיסוי התאגידים בישראל מאת ד ר דוד גליקסברג* א. מבוא. ג. המיני דפודמה, חניטדליות הגבייתית וחניםרליות החלוקת"

תמליל

1 אגב החקיקה ה מיני דפודמה/ מודל השילו! המלא ומיסוי התאגידים בישראל מאת ד ר דוד גליקסברג* א. מבוא. ג. המיני דפודמה, חניטדליות הגבייתית וחניםרליות החלוקתית - מבט כולל; 1. כללי; 2. ניטרליות גבייתית; 3. ניטרליות וולוקוזית; 4. עיתוי המיני רפורמה. ג. מיסוי התאגיד ובעלי חמניות; 1. כללי; 2. מיסוי התאגיד ובעלי המניות - הדץ הקודם; 3. מיסוי התאגיד ובעלי המניות - המיני דפודמה. ד. מיסוי התאגיד ובדלי חמניות - מודל המם חרגוי; 1. המודלים השונים - כללי; 2. שאלת התחולה; ג. מהו המודל הדצויז m השיקולים התומכים בשילוב מלא; 1. תיאוריית ה צ י נ ו ר ) 2 ConduitTheory);.The שיקולי הצדק( lequity ; א. מניעת אפליה במיסוי התשואה להון - הון «*מי (Equity) נ הון זד ;(Debt) ב. מניעת אפליה במיסוי התשואה להון - מניעת שחיקת המבנה הפרוגרסיבי; 3. שיקולי יעילות( Efficiency ); א. מבנה ההון של הפירמה - הון עצמי נ הון זר; ב. פגיעה ביעילות הכלכלית עקב הרגזן לשמד את המבנה הפרוגרסיבי; (ב) השיקולים השוללים שילוב מלא; 1. תיאוריית ההפרדה בין הבעלות לבץ הניהול; 2. תיאוריית ה ה ס ב ה ) 3 BenefitTheory);.The תיאוריית המבנה הפרוגרסיבי; A השתקפות משטרי המס בשוק ההון; >u מודל השילוב המלא - המודל הרצוי. ח. המיני*ר«ורמה ומודל השילוב המלא - התקדמות או נסיגה? 1. כללי; 2. מס החברות העודף והקלת מם החברות; 3. מס החברות העודף ה אפקסיבי - מס על היהבנסה הפנויה לאחר המס לפי מודל השילוב המלא; 4. מס החברות העודף יחסית למס על פי מודל השילוב המלא - מם יסף יחסי. ו. המיני-דפודמזז והשפעתה על «רוניםיביות חמם של מודל השילוב החלקי. ז. הממי רפורמה ומדיניות חלוקת הדיביתד. ח. סיכום. Visiting Scholar, Harvard Law School. ברצוני להוחת לחברי מערכת משפטים ולעורכיו, ליאורה בילסקי ובועז בירן, על הערותיהם המצוינות. 185

2 דוד גהיקסברג משפטים כ תש ן א* מגוא מיסוי ההכנסה בישראל עבר לאחרונה מהפך רב משמעות, כשבמרכזו הקטנת נטל מם ההכנםה. 1 שינוי זה מכובה על ידינו מיניירפורמה, משום שכוונתם המקורית של יוזמי שינוי זה היתה לבג ע רפורמה מקיפה במיסוי ההכנסה בישראל כאשר השינוי האמור מהווה את הגעד הראשון לכך. הצעד השני והמשלים היה אמור להתבגע באמצעות הקמת ועדה ציבורית(להלן: הוועדה הציבורית) שתמליץ על תוכנו של צעד זה. כידוע, מסקנותיה של ועדה זו, המצויות ב דר ח ועדת המומחים לרפורמה במם הכנסה (להלן: דו ח הוועדה) הוגשו, 2 אלא שחקיקתן מתעכבת עקב קיומו של דיון ציבורי בוקב אודות המלצותיה של הוועדה. במאמרנו זה נבחן תחילה את המיני רפורמה באופן כללי ולאחר מכן נתמקד בהרחבה במיסוי התאגידים בישראל לאור המיני רפורמה, הן בהשוואה למצב שקדם לה הן לאור המודל הרצוי של מיסוי התאגיד ובעלי מניותיו. התמקדות זו תכלול דיון בשאלת המודל הרצוי האמור. במרכז המיני רפורמה עומדת הקטנת שיעורי מס ההכנסה. הקטנה זו מתבצעת בשבי מישורים: (א) מיסוי היחיד - ביטול שיעורי המם השוליים הגבוהים ביותר במערכת הפרוגרסיבית של מיסוי ההכנסה: ביטול מדרגות המס של 50% ו 60% והחלפתן במדרגת מם חדשה של 48% ג. (ב) מיסוי החברה וכעלי המניות - הקטנת שיעורי מס ההכגםה על רווחי החברה מ 35% ל %^נ 8 4 והקטנת שיעור המם המקסימלי המוטל על בעלי מניות מ 45% ל 25% *. 1. פללי ב, המיני רפורמה, הניטרליות הגבייתית והניטרליות החלוקתית - מבט כולל, רפורמת מס נבחנת בדרך כלל בשניים*: ניטרליות גבייתית Neutrality) (Revenu* המיניידפורמה מגויה בחוק לתיקון פקודת 00 הכנסה >מם 72), התשמ ז- 1987, (להלן: תיקון 72), ס זז (התשמ ז),.89 דו ח ועדת המומחים לרפורמה במס הכנסה ליחידים, (ירושלים, שבס תשמ ח - פברואר 1988). 2. ראה סעיף 121 (א) לפקודת מס הכנסה(להלן: הפקודה). 3. ראה סעיף 217 >א) לפקודה. ראה גם י גרום, מיסוי חברות, (תל אביב, מהדורה שלישית, 4. התשמ ח- 988» 23 ואילך. דאה סעיף 125 ב לפקודה. 5. למאפיין זה ברפורמת המס האמריקנית ב 1986 ראה, למשל, Eustice, Kuntz, Lewis & Deering 6. WG, Boston, New-York,The Tax Reform Act ( נקסנו את הכיסוי בדיד כלל משום שניתן למגוא רפורמות שאינן מקיימות תכונות 186

3 משפשים כ תש ן ה מעי-רפורמה - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל וניטרליות חלוקתית Neutrality).(Distributional אנו נבחן את המיני רפורמה בפרספקטיבה זו, בין אם נשקיף עליה כרפורמה מלאה ובין אם נראה אותה כמרכיב ראשון במסגרת רפורמה מקיפה הכוללת את המלצות הוועדה כשלב השני והסופי של הרפורמה. 2. ניטרליות גביימית רפורמות מם רבות מאופיינות בכך שהן ניטרליות מבחינת אוצר המדינה, קרי: הכנסות המדינה ממסים לפני הרפורמה ולאחר הרפורמה הן זהות. המיני רפורמה כללה רק הקטנת נטל המס ולא לוותה בצעדים מקבילים רמחמירים שנועדו לממן הקטנה זו, כמו, למשל, הרחבת בסיס המס, 7 הגדלת ההכנסות ממסים אחרים או הטלת מסים חדשים. המיני רפורמה מומנה מבחינה תקציבית מ עודפי המס שהצטברו באוצר המדינה בעקבות גידול ריאלי בגביית המס, 8 שהושג בעיקרו עקב הקטנת שישדי האינפלציה. שיעורים גבוהים אלה הביאו לשחיקת המם, על אף החקיקה המורכבת' שגועדה למגוע זאת. דעיכת האינפלציה באמצע שגות השמונים הביאה אפוא לגידול ריאלי בגביית המס. The", לשני מאפיינים אלה ולרפודמת המס בארצות הברית דאה, למשל. M!,אלה. " 40 U. FL L Rev., (1988) 617, 621; M. J. Graetz, FederalTruth About Tax Re 1988, ) York(,. F o u n d a t i o n Press, New כן דאה להלן, הערה 11. במאמר מוסגר נציין, שיש הגורסים כי רפודמח המם האמריקנית נשאה אופי פרוגרסיבי, אם לוקחים בחשבון את השינויים במשטר המסעל החברה. דאה.j.A Pechman, Tax The Brookings Institution, Washington D. C(, )1987, לדעה הפוכה דאה Graets (לעיל, הערה 6), ראה, למשל, הרפורמה המקיפה שבוצעה במיסוי הישיר בישראל בשנת 1975 במסגרת החוק לתיקון מס הכנסה (תיקון מם 22), התשל ה- 1975, שכללה את הרחבת בסיס מסיההכנסה, ובמיוחד בכל הנוגע למיסוי הכנסות העבודה, והקטנה דרסטית כשיעורי המם. ראה דר ח הוועדה לרפורמה במיםים ~ המלצות לשינוי המס הישיר, (ידושלים, אדר תשל ה - מארס 975». כמו כן באותה תקופה הוטל לראשונה בישראל מס העדף המוסף, על פי חוק מס עדך מוסף, התשליו כך, למשל, בשנת המס 1984 היתה ידידה ריאלית בגביית מס-ההכנסה בשיעור של 20.7% בהשוואה לשנה הקודמת ושנבעה, בץ היתר, מהאצה חריפה בשיעורי האינפלציה. לעומת זאת, בשנת 1985 היה גידול ריאלי של 13% בגביית מס הכנסה כיחס לשנה הקודמת, וב 1986 נרשם גידול ריאלי נוסף של 9.7%. שיעורים מרשימים אלה של גידול ריאלי בגביית מס ההכנסה מוסברים בין היתר, ובעיקר, על רקע הירידה הגדולה בשיעורי האינפלציה. ואכן, בשנת 1987 שבה רמת האינפלציה ירדה אך במעט בהשוואה לקודמתה, נרשם גידול ריאלי מתון של 2.8% בלבד, אם כי אין להתעלם מכך שבשנה זו החלה המיני רפורמה לפעול. לנתונים אלה ראה מינהל הכנסות המדינה - דד ח סטטיסטי מס 37, (המחלקה למחקר כלכלי, ינואר 1988) לחקיקה זו ראה, למשל, Liability, A. Yoran, The Effect of Inflation on Civil and Taz seq(, 191 et ) י הדדי, היבטים משפטיים והיבטי מיסוי בחוק המיסוי בתנאי אינפלציה, עיוני משפט ס(תשם ג) 405; א ברנע, ניתוח כלכלי של הגישה והפיתרונות בחוק מס הכנסה(מיסוי בתנאי אינפלציה), התשמ ב י, עיוני משפט ט (תשמ ג) 391; ד גליקםברג, פרשנות חוקי המיסוי בתנאי אינפלציה, הפחת המשוערך ודמי הפינוי, משפטים סז(תשמ ז) 530; עמ ה 354/86 נכסי א. ל. ד. ם. נע מ נ פקיד השומה תל אביב 4, פדיא יז 334; עמ ה 97/85 שידותי הובלות משא בע ימ נ פקיד השומה תל אביב 3, פד א יז 409; 187

4 דוד גליקסברג םשפטי כ תש ן המיני דפורמה לא מרה ניטרליות גבייתית, אלא היא היוותה, במובן זה, רפורמה דהילוקם : הקטנת שיעורי המס ותו לא. מסקנה זו נכונה גם אם נראה את המיני רפורמה כחלק מרפורמה כללית הכוללת את המלצות הוועדה הציבורית. אבןיפינה בהמלצות אלה היתד! ניטרליות גבייתית, 10 אולם דק ביחס למרכיב השני, קרי: המלצות הוועדה. המיני רפודמה נותרה אפוא בלתי מאוזנת ולפיכך כל הרפורמה אינה מאופינת בניטרליות גבייתית". 3. נישיליומ חלוקתית המיני רפורמה העניקה הקלות מס לבעלי ההכנסות הגבוהות בעוד שבעלי ההכנסות הבינוניות והנמוכות לא נהנו מהמיבי רפורמה. השפעת המיני-רפורמה על בעלי ההכנסות השונות, כפי שמוצגת בטבלה 1 להלן, היא רגרסיבית". לביטול מדדגות המם הגבוהות קיימות השלכות רבות שבמרכזן שחיקה בכוחה של מערכת מיסוי ההכנסה כמכשיר חברתי לחלוקה מחדש של ההכנסות בחברה income) ^Distribution of וזאת בהשוואה למצב שקדם למיני רפודמה. קביעתנו זו מאוששת במחקרים 13 שנעשו בישראל, שמהם עולה אופיה הרגרסיבי של המיבי דפורמה. הביטוי הבולט לכך מצוי בנתון האמפירי שלפיו בטל המם הממוצע בישראל ירד מ 25% ל 22%, כאשר למעלה ממחצית מומי המם שהופחתו מצויים בשלושת המאובים העליובימ!). עמ ה 207/84 שמעון וקסמן נ סשמ ג, פדיא ; r 412 עמיה 92/82 שלוה קושניר נ מנהל מס שבח חיפה, פדיא יז 441; עמיה 109/87 עכו סנטר כע ם נ פקיד השומה עכו, פדי א יז 451; עמ ה 239/88 חיים זקלד נ פקיד השומה חיפה, פד א יזו בכתב המינוי של הוועדה הציבורית ממם כא בסיון התשמ ז נאמד במפורש: הוועדה תביא בחשבון את 1 דכי המדינה ויעדיה בשנים הקרובות. לא יוקצה תקציב נוסף למטרה זו. לכתב המינוי דאה דו ח הוועדה 9. הוועדה הקפידה על האיזון התקציבי ולגבי כל המלגה היא מפרשת את משמעותה התקציבית בגד הוצאות ומבחינת תקבולי מם. ראה שם, עמ בדפודמת המם באדצות הברית הונחה ניטרליות גבייתית בכל הנוגע לגביית המס בחמש שנות המס הראשונות לאחד כניסת הרפורמה לתוקפה( ). הניטרליות הושגה על ידי כך שגביית המס מחברות גדלה ב 120 מיליארד דולר, כנגד הקמנה מקבילה של גביית המס מיחידים בסכום זהה. דאה Conference Report to Accompany H. R th Cong. 2d Sees מהנתון המרשים של גידול בגביית המס מחברות, למדות הקטנת שיעור מסיהחברות מ 46% ל- 34%, ניתן ללמוד על אחד המרכיבים המרכזיים ברפורמה זו והוא הגדלת בסיס מס החבדות והקטנת שיעורו. 12. ראה גם טבלה 4 בדו ח הוועדה. 13. דאה, למשל, א לבון, הרפורמה במס על יחידים והשפעתה על חלוקת ההכנסות, הרבעון הישראלי למיסים סז(תשמ ח) 165,163. אם משתמשים במונחי עקומת לודנץ, הרי ניתן לראות את המיני רפורמה כצעד המגדיל את הסטייה של התפלגות ההכנסות מקו השוויון המוחלט של התפלגות ההכנסות בהברה, וזאת בהשוואה למצב שלפני המיני דפודמה. יש לציין, שהממצאים על נתוני מנהל הכנסות המדינה עוסקים רק בהכנסות מיגיעה אישית. יהיה זה סביר להניח, כי אם נשקלל גס את ההכנסות הפסיביות, הרי הרגרסיביות של המיני דפודמה תגדל משום שחלק האדי של הכנסות אלה מנוי בדדן כלל אצל העשירונים העליונים. 188

5 משפטים כ תש ן ה מיני רפורמה - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל גם ביחס לניטרליות החלוקתית, הרי אף אם נראה את המיני רפורמה כחלק מרפורמה מקיפה הכוללת גם את המלצות הוועדה הציבורית, עדיין המהלך הכולל הוא רגרסיבי - אם כי במידה מועטת יותר - וזאת עקב הרגרסיביות החריפה, יחסית, הטמונה במיני רפורמה בהשוואה להעמקת הפרוגרסיביות המוצעת על ידי הוועדה. 14 טבלה 1 התוספת להכנסה כעקבות המיני דפודמה והמלצות הוועדה הציבורית הכנסה תוספת כשקלים להכנסה נמו תוספת % להכנסה נטו חודשית לפני מס מיני רפורמה הוועדה סך הכול מיני רפורמה סך הכול % % 1.6% % 1.6% % 2.4% % 2.4% % 3.2% % 5.0% % 6.2% % 7.0% % 7.6% % 8.1% % 8.% ראה לעיל, העדה

6 The Brookings(,World Taz R e f o r m.!, 1988); Vanistendael, "Trends of Tax Reform in Europe" 5 AuttralianInstitution, (1988) 133; V. Tansi, "Tix Reform in Industrial Countries and theta 1986" 42 Bulletin of International BureauImpact of the U. S. Tax of Fiteal Documentation, (1988) 51; Jenkins, Taz Reform - Letton» Learned, (Harvard Institute for International Development, paper No. 128, February, 1989); A., "Argentina - Tax Reform Process, " 42 Bulletin ofatchabanian International Bureau of Fiteal Documentation, (1988) 65; WT. Cunnigham, "Portugúese Tax Reform" 42 Bulletin of International Bureau of Fiteal Documentation, (1988) 78. ראה סעיפים ל ( 1986 ).C L..R השפעת הרפורמה באדגות הברית על הזיכוי בגין המס 16. הזד מחייבת דיון נרחב יותר מהדיון שלפנינו כגלל שני מאפיינים מרבדים של הזיכוי בגץ המם הזר במשפט האמריקני. ראשית, ההגבלות על הזיכוי הן על בסים של סל ( basket ) ההכנסות ולא על בסים מדינתי. שנית, עקב טכניקת מתן הזיכוי ממס כאשר מדובר בתאגיד, דהיינו: שאלת הזיכוי העקיף - Credit.*Indirect" The Brookings(, R. Goode, Government et seq.institution, 1984) 95 דוד גליקסברג סשפסיבו כ תשץ 4. עיתוי המעיידפוימה עיתויה של המיני רפורמה נבע משני גורמים מרכזיים: ראשית, העמקת הגבייה בעקבות הקטנת שיעורי האינפלציה, כמתואר לעיל. שנית, רפורמת המם בארצות הברית. רפורמה זו, שהולידה בעקבותיה רשימה ארוכה של מדינות שביצעו רפורמות-מס, 15 השפיעה על ישראל ועל מדינות אלה בשני אופנים: מבחינה מעשית, הקטנת שיעורי המם בארצות-הברית יצרה חוסר שיווי משקל ביחסים הפיסקליים של המדינות השונות עם ארצותיהבדית. כך, למשל, בסוניית המיסוי הכפול בכל הנוגע לזיכוי בגין המס הזר ) 16 credit<.ft.c. - Foreign Tax הקטנת שיעורי המם בארצות הברית הביאה לכך שחלק גדול יותר מהמסים הזרים ששולמו לא הותרו בזיכוי לצורך חבות המם האמריקגית. עיקר השפעתה של רפודמת המם בארצות הברית על המדיגות השונות מתמקדת ב פילוםופיה הפיסקלית הניצבת בבסיסה ושבמרכזה הכרה הולכת וגוברת בגבולותיו של מיסוי ההכנסה. 17 יש לראות רפורמה זו בפרספקטיבה היסטורית. היא מסמנת את קצה של תקופת ה פריחה של מם ההכבסה, שראשיתה עם מלחמת העולם השנייה ושעד לשנות השמונים אופיינה בגידול מתמיד של שיעורי מם ההכנםה. ג. מיסוי התאגיד וגעלי המניות 1. כללי מטרתנו עתה היא לבחון את השפעת המיני רפורמה על מיסוי התאגיד ובעלי מניותיו. לצורך כך נציג תחילה את מיסוי התאגיד ובעלי המניות לפני הרפורמה ולאחריה. לאחר מכן גדח במודל המיסוי הרצוי של מיסוי התאגיד ובעלי המניות ולבסוף נבחן את 190

7 משפטים כ תש ן ה מיני רפורמוד - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל השפעת המיני רפורמה על מיםוי התאגיד ובעלי המניות כאשר ברקע ניצב מודל המס הרצוי. 2. מיסוי התאגיד וגעלי המניות - הדין הקודם מיסוי התאגיד ובעלי המניות - עובד למיני רפורמה - היה מורכב משלושה גדבכים": (א) על ה הכנסה החייבת של החברה הוטל מס חברות בשיעור של % >ב< על ה הכנסה החייבת של החברה הוטל מס הכנםה בשיעור של 35%, כאשר ה הכנסה החייבת לצורך חישוב מם-ההכנםה היא בניכוי מס החברות וכן דיבידנד המחולק לבעלי המניות. 20 >ג< על הדיבידנד המחולק הוטל מם הכנסה בשיעור מקסימלי של 45%, מכיוון שמדרגת המם הנמוכה ביותר על הכנסות שלא מיגיעה אישית היא 35%, מערכת שיעורי המם על הכנסות מדיבידנד היתד בעלת שתי מדרגות בלבד. 21 לפיכך גטל המם על רווחי התאגיד המחולקים הגיע ל 61%, 22 ואילו נטל המם על רווחי התאגיד המחולקים היה 61% ו 67%. 23 כל זאת בהשוואה לשיעורי המם של היחיד שהיו בין 35% ל 60%. 24 זהו ההסדר המרכזי של מיסוי החברות, כאשד קיימים חריגים לכך, כמו למשל, מיסוי החברה 18. המשפחתית, חברת הבית והאגודה השיתופית החקלאית. ראה סעיפים 64 62, ו- 64 א לפקודה. להשלכות של משסרי המס השונים שבסעיפים אלה ראה, למשל, ד גליקסברג, מיסוי פקדונות במסבע חוץ בישראל, תאה החשבון לג(תשמ ח 134. אנו נבחן את ההסדר המרכזי בלבד ולא את החריגים האמורים וכן לא שאלות נוספות, כמו, למשל, מיסוי ההכנסה המיוחדת - סעיף 128 לפקודה. הסדרים אלה אף הם הושפעו מהמיני דפודמזז ומחייבים התייחסות נפרדת. ראה סעיף 126 לפקודה, עובר לתיקון ראה סעיף 127 לפקודה, עובד לתיקון 72. למשמעות הניכר של הדיבידנד המחולק ולשיטות נוספות 20..N Norr, The Taxation המתחשבות בדיבידנד המחולק לצורך חישוב מיסוי החברה דאה cor- of!, (Kluwer, 1982) ; M. Gammie, Tax Strategy forporationi and, (Longman, London, 4 th ed., 1986) 284 et seq; A. C. Warren, "Thecompanies " 94 HUT. LRelation R, ( ) 719. ראה סעיף 125 ב, עובר לתיקון %»=61% א 40%+( מכיוון שהדיבידנד אינו הכנסה מיגיעה אישית, אזי שיעוד המס על הדיבידנד, לאור סעיף 125 ב, היה 23. ו ר א ה סעיף 121 >ב< לפקודה. לכן נטל המס הוא 35%x160+40%)=61% או 45% 35%, H)=67% 40%60X45%. דאה סעיף 121 לפקודה. מדרג הפרוגרסיביות בהכנסות מיגיעה אישית 60%-20%, ואילו בהכנסות 24. פסיביות המדרג היה -60%. 35% 191

8 דוד גליקסברג משפטים כ תש ן 3. מיסוי התאגיד ובעלי המניות - ה ממי רפורמה המיני רפורמה לא שיגתה במאומה את טכניקת מיסוי התאגיד ובעלי המגיות בעלת שלושת הנדבכים האמורים. שינויו של מיסוי התאגיד ובעלי המניות התבטא רק בהקטנת שיעורי מם ההכנסה על החברה ובעלי המניות: >א< על רווחי החברה הבלתי מחולקים יחול מס הכנםה של %^נ 8, במקום 35%, כך שנטל המס הכולל על רווחים בלתי מחולקים הוא, 25 45% ולא 61%. >ב< מס ההכנםה המוטל על בעלי המניות יהיה 25%, כך שעל רווחים מחולקים נטל המם הכולל יהיה, 26 55% ולא 67%. השוואת שיעורי המם האמורים לשיעורי המם השולי של היחיד (48%) מגלה, שהמיסוי על רווחים בלתי מחולקים קטן מהשיעור השולי הגבוה ביותר של היחיד, בעוד שהמיסוי על הרווחים המחולקים גבוה מהשיעור השולי הגבוה של היחיד. 27 זאת בגיגוד למצב שקדם למיגי רפורמה, שבו הן שיעור המם על רווחים מחולקים הן שיעור המם על רווחים בלתי-מחולקים עלה על השיעור השולי הגבוה של היחיד. על משמעות שינוי זה געמוד בהמשך. 28 בטבלה 2 גציג את השינוי במיסוי החברה ובעלי המגיות ביחס לכל מדרגות המס על רווחים מחולקים ועל רווחים בלתי מחולקים, לפני המיני רפורמה ואחריה. 29 טבלה 2 שיעור המס הכולל על רווחים מחולקים וגלתי-מחולקים לפני המיני רפודמה ואחריה מדרגות המס מוחים מחולקים רווחים גלתי מחולקים לפני אחדי לפני אחרי 45% 61% 55% 61% 35% 45% 61% 55% 67% 45% 45% 61% 55% 67% <48%)50% 45% 61% 55% 67% (48%)60%.25 45% =>%^נ 40%+(6>* %=>25%»<6)+40%. לגורך דיוננו אנו מתעלמים מהמס הזמני הקרוי מס חלוקה גודקת של הנטל בשיעור של 3% על ההכנסות הגבוהות. 27. שיעור המס השולי הגבוה על היחיד הוא 48%, והוא גמל משיעור המס על הרווחים הבלתי מחולקים (45%) וקטן משיעור המס על הרווחים המחולקים( 55% ). 28. דאה להלן, פסקה ז. 29. בטבלה זו וכן בטבלאות האחדות ברשימה זו גיינו בסוגריים את מדרגת המס החדשה של 48%, שהחליפה את מדרגות המס של 50% ו 60%. 192

9 משפטים כ תש ץ ה מעי רפורסה - מודל השילוב המלא וםיסוי התאגידים בישראל ד. מיסוי התאגיד וגעלי המניות - מודל המס הרצוי 1. המודלים השוגים - כללי שאלת מיסויו של התאגיד ובעלייהמניות היא אחת הסוגיות המורכבות, אם לא המורכבת ביותר, 30 בתחום מיסוי ההכנסה. שורשיה של סוגיה זו נעוצים בהכרה באישיותו המשפטית העצמאית של התאגיד, מחד גיסא, ומאידך גיסא קיימת זהות מסוימת בין התאגיד לבץ בעלי מניותיו מבחינה כלכלית. השאלה היא, האם יש לראות שני גופים אלה כשתי ישויות נפרדות לחלוטין ולמםותן בנפרד או שמא יש להשקיף בפרספקטיבה כלכלית השוללת את ההפרדה בין בעלי המניות לבץ התאגיד, קיים מגוון רחב של משטרי מס אפשריים לצורך מיסוי התאגיד ובעלי המניות. מגוון זה נגזר משלושה אבות טיפוס של משטרי מיסוי: מודל שילוב מלא, מודל מיסוי כפול ומודל שילוב חלקי. 31 מודל השילוב המלא פירושו שנטל המם הכולל על רווחי התאגיד, קרי: נטל המס על בעלי המניות ועל התאגיד, זהה לנטל המם השולי של היחיד. לשון אחר: הפקת התוהים באמצעות התאגדות אינה מצרת נטל מס נוסף מעבר למם שהיה מטל על פעילות זהה שלא באמצעות תאגיד. השילוב המלא יכול להיות מושג באמצעות שלושה מודלים שונים: 00 מודל השותפות. 52 >ב< מודל מיסוי הרווחים המחולקים ורווחי ההון מודל השילוב המלא על הרווחים המחולקים. מודל השותפות משמעו, שבעלי המגיות זוקפים בדו ח האישי את הדיבידנד שקיבלו וכן את חלקם היחסי לרווחים הבלתי מחולקים שגותרו בתאגיד: *Perhaps the signal most complex - תיארו שאלה זו כ 30. tion in income taxation and one with extremely important economic conse- ", Birs & Oldman (Eds.), Reading on Titration in Developing Countriet (Thequenses ed"- 1, John Hopkins Press..167) 1964, לעניין זה ראה, למשל, א יורן, הגעה לשימי שיםת מיסוי דווחי חברות בישראלי, הפרקליס כח.31 G. Break and J. העדה ;(20 (לעיל, Norr העדה 20 ), (לעיל, Warren ;399,395 ( ) Pechm&n, "Relationship Between the Individual and Cororate Income Taxes" 28 Nat. T. J., (1975) 341; E. Cohen, "Possible Solutions to Practical Problems in Integration of the corporate and Shreholders Income Tix" 28 Nat. T. J., (1975) 359; "The Corporate Income T&x and Integration - A Summary of Positions and the Prospects for Change" 50 Taxet, (1980) 10; S. Surrey & C. McLure, "Integration of Income Taxes - Issues for Debates" 55 Hat. But. Rev., (1977) 169; McLure, Must Corporate Income Be Taxed Twice, (The Brookings Institution, Washington D. C, 1979). ראה, למשל. 2, 3 Norr (לעיל, הערה,(20 ;18-17,McLure שם, בעמי.3 Mu&grave & Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, (4 t h ed., 1984)

10 דוד גליקסברג משפטים כ תש ץ "One possible method of taxing corporate profits is simply to disregard any distinction between retained profits and distributed profits and to tax ail of the corporations profits, whether or not physically distributed, to the shareholders In proportions to their interests in the corporation. This method would simply disregard the existance of the corporate entity for tax purposes. Whether the corporation's profits are retained by the corporation or paid out to shareholders, they would be imputed to the shareholders and taxed directly to them. In short, the shareholder's individual income tax rate would be applied to his aliquot share of the corporation's profits in the year which the profits were earned. If profits retained by the corporation but already taxed to the shareholders as earned are later distributed physically to the shareholders, no additional income tax would be due from the shareholders" 34. בטהרתו, מודל זה איגו כולל גינוי מם במקור על ידי התאגיד, אולם היו 35 שהוסיפו לו גם מרכיב זה. התאגיד מבכה מם במקור, הן לגבי התוהים המחולקים והן לגבי הרווחים הבלתי מחולקים, כאשר בעל-מניות מזוכה במם שבוכה במקור על ידי התאגיד. הוספת מרכיב זה משיקולים של יעילות בגבייה - גבייה מרוכזת מנישום אחד >תאגיד< בהשוואה לגבייה מכל בעל מניות בנפרד - מקרבת מודל זה למודלים האחרים. לפי מודל מיסוי הרווחים המחולקים ודווחי ההון, אין למסות את התאגיד על הרווחים הבלתיימחולקים, בעוד שהרווחים המחולקים ממוסים לפי שיעורי המם השולי של בעלי המניות. לעומת זאת, יש למסות את בעלי המניות על עליית הערך של המניות, אף בטרם אירוע המימוש. ההנמקה לכך היא כי עליית הערך משקפת את הרווחים שלא חולקו, לפיכך מיסוי עליית הערך משמעו מיסוי הרווחים הבלתי מחולקים. המתנה עד המימוש משמעה דחיית המם( Deferral ) על הרווחים הבלתי מחולקים עד חלוקתם או עד מימוש המניות, לפי המוקדם שביניהם, המביאה לשחיקת נטל המם האפקטיבי על הרווחים הבלתי מחולקים. לפי המודל השלישי, 36 המם על הרווחים המחולקים הוא בהתאם לשיעור המם השולי של היחיד, כאשר החברה חבה במם על רווחים אלה והיחיד מקבל זיכוי על כך לצורך קביעת חבותו האישית במס. לרווחים המחולקים מוסיפים את המם ששולם על*ידי התאגיד, וזו היא ההכנסה החייבת במס אצל בעל המניות לפי שיעוד המם השולי שלו. מחבות זו מפחיתים את המס ששולם על ידי התאגיד. שילוב זה בין מיסוי בעל המניות למיסוי התאגיד מתבצע רק ביחס לתוהים המחולקים, בעוד שהרווחים הבלתי מחולקים ממוסים בשיעור מם קבוע, ללא כל קשר לשיעור המם השולי בפועל של בעלי המניות. Norr (לעיל, הערה,( Musgrave (לעיל, העדה,( לשימושים השונים במונה "Integration" בהקשר שלפנינו ראה, לפשל, McLure (לעיל. הערה ,(30 194

11 משפטים כ תש ן הי םמי-רפורמה - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל השילוב מתבצע רק בעת חלוקת הרווחים. בפועל, שיקולים מעשיים מונעים את הפעלת שני המודלים הראשונים. מודל השותפות יוצר קשיים מעשיים ובמרכזם הקושי בהפעלת המודל כאשר קיים פיזור רחב של המניות, 37 בעוד שהמודל השני מתבסס בעיקרו על מרכיב מיסוי עליית הערך של המניות אף ללא מימוש. למרכיב זה יש את הקשיים הקלםייס הנובעים מאייהחלתה של 38 דרישת המימוש :(Realization) הקושי בקביעת עליית הערך ללא מימוש ושאלת אמצעי התשלום. 39 נציין, שהקושי האחרון קיים גם ביחס למודל השותפות בכל הנוגע למרכיב מיסוי הרווחים הבלתי מחולקים. בנוקטנו אפוא את המונח מודל השילוב המלא כוונתנו מכאן ולהבא למודל השילוב המלא החל על רווחים מחולקים, 40 בעוד שמוטל מם על התאגיד בגין הרווחים הבלתי מחולקים ללא כל קשר לשיעור המם השולי של בעלי המניות כאשר השילוב עם שיעורי מס אלה מתבצע רק בעת חלוקת התוהים. בפועל 41 מדינות שונות נקטו את מודל השילוב המלא בצורתו השלישית ואין בנמצא משטת מם שנקטו את שני המודלים הראשונים של מודל השילוב המלא. נדנים עתה באופן מספרי את מודל השילוב המלא: הנח, כי לפנינו שלושה בעלי מניות בעלי זכויות שוות. לראשון שיעור מם שולי של 20%, לשני - 40%, ולשלישי - 60%. לתאגיד תוח בסך 300 שקלים וכי שיעוד מם החבתת על רווחים מחולקים ועל רווחים בלתי מחולקים הוא 50%..37 Musgrave (לעיל, העדה,(33 ;397 יורן(לעיל, הערה,( שאלה זו קיימת גם ביחס למודל מיסוי השותפות. היא עשויה להיפתר במידה מסוימת באמצעות הגיבוי במקור על ידי התאגיד. אולם ככל שהשימוש בניכוי המקור גדול יותר הרי, כאמור, מיסשסשת ההבחנה בין מודל השותפות לאופן השלישי של מודל השילוב המלא בכל הנוגע לרווחים המחולקים. 39. יש להבחין בין עקרון היכולת לשלם לבין שאלת אמגעי התשלום. עקרון היכולת לשלם הוא עיקרון מרכזי בהתוויית מרכיבי הגדק (Equity) של מערכת המס. היכולת לשלם בסהרתה נבחנת בפרספקטיבה כלכלית ואינה דורשת, למשל, מימוש. היא מתמקדת בשווי הכלכלי, אף אס אינו נזיל, של רכוש הנישום. שאלת אמגעייהתשלום געו 1 ה בנזילות אמנעיו הכלכליים של הנישום לגורן תשלום חבות המס..40 ראה Norr (לעיל, העדה,( ניתן למגוא את מודל השותפות כאשר לפנינו תאגידים עם פיזור מניות נמוך held) Closely.(corporations ראה להלן, ליד העדה

12 דוד גליקסברג משפטים כ תשץ סכלה 3 מודל השילוב המלא נישום א נישום ג נישום נ הכנסות החברה מם על הכנסת החברה הכנסת החברה לאחר המם» דיבידנד הכנסת בעמ נ.לצורך מס מם הכנסה ($5< (50) (50) (50) דכוי מם הכנסה סופית נםו של בעלי מניות מודל המיסוי הכפול מתעלם לחלוטין מהזיקה הקיימת בץ בעלי המגיות לבץ התאגיד. לפי מודל זה, יש לדאות בתאגיד ובבעלי המניות שני נישומים נפרדים ויש למםותם בנפרד על הכנסותיהם, ללא כל שילוב. אופן המיסוי במודל המיסוי הכפול הקלפי הוא כדלקמן: על החברה מוטל שיעור המם השולי הגבוה של היחיד. לאחר מכן ממוסים הרווחים המחולקים בהתאם לשיעור המס השולי של בעלי המניות. מודל המיסוי הכפול הקלםי מצוי כיום במשטר מימיי ההכנסה באדצות הברית. החברות ממוסות במס חברות של 34%, בעוד שבעלי המניות ממוסים בשיעורי מס-ההכנםה הרגילים של 28%, 115% י 33% (מדרגה חלקית). 42 מודל השילוב החלקי מצוי בין מודל המיסוי הכפול לבין מודל השילוב המלא. 45 C.J.R דאה גם להלן, ליד העדה 56. קיימת פרוגרסיביות מסוימת גם ראה סעיפים 1 ו 11 ל בשיעור מסיהחברות: שיעורי מס של 15% על הכנסה שלא עולה על 50,000 ג, 2555 על הכנסה נוספת שלא עולה על t 25,000 נוספים ואילו מעבד לכך (מעל $) 75,000-14%. לא ציינו את המדרגות של 15% ו 25% משום שבפועל, מסיבות שתות, אץ חשיבות רבה לפרוגרסיביות זו. ראה גם להלן, הערות 79 ו 84. A. R. A Scace, The Income Tax Lata of Canada, (Cariwell Legal Publication, 5 t h ed., 1983) 175; Worts Tax Reform, supra note IS, at p. 43. בגרמניה אומץ מודל השילוב המלא ברפורמה של,1977 ראה H. J. Auit & A. J. Radier, The German Corporation Tax Reform Law 1977, (Korperschaftsteuerreformgeeets, 1977, Kluwer, Deventer, The Netherlands). גם באנגליה אומץ מודל השילוב החלקי הקרוב למודל שילוב מלא. ראה.R Bramwell,.T Ivory & G. Brannan, Taxation of Companie* and Company Reconstruction*, (Sweet & Maxewell, London, 3 rd ed., 1985) 6; Gammie, rupra note 20, at p

13 משפטים כי תש ן ה מיני רפורמה - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל מודל השילוב החלקי מתפצל לשלושה מודלים משניים עיקריים: מודל השילוב החלקי המעניק הקלת מס לחברה בלבד, מודל שילוב חלקי המעניק הקלת מם רק לבעלי המניות ומודל השילוב החלקי בעל ההקלה הכפולה המעניק הקלת מס הן לחברה הן לבעלי המניות. לטכניקות השונות של השילוב החלקיהשפעות החורגות מעבר לדיוננו, ה מדחק בין מודל השילוב החלקי למודל השילוב המלא משקף את אלמנט כפילות המס, הטמון במודל השילוב החלקי. ככל שה מרחק בינו לבין מודל השילוב המלא רחוק יותר, הכפילות מתעצמת. מרחקו של מודל השילוב החלקי ממודל המיסוי הכפול משקף את עומק ההקלות הטמונות בו: וככל ש מרחקו ממודל המיסוי הכפול רב יותר, כך היקף ההקלות הטמונות בו רב יותר. לשון אחר: קיים ספקטרום רחב של משטרי מס, שבקצותיו ממוקמים מודל המיסוי הכפול ומודל השילוב החלקי. על הקו המחבר שני קצוות אלה ממוקמים המודלים השונים של השילוב החלקי. המחוקק בישראל בחר במודל החלקי בעל ההקלה הכפולה: ראשית, הקלת מם לחברה המתבטאת בשיעור מס מקסימלי של 40%, וכן בניכוי מם החברות ששולם והדיבידנד שחולק לבעלי המניות לצורך חישוב מס ההכנםה. שנית, הקלת מס לבעל המניות על ידי קביעת שיעור מם מקסימלי על הכנסות מדיבידנד הנמוך משיעורי המם השוליים הגבוהים של היחיד. 2. שאלת התחולה( incidence ) בחינת המודלים השונים למיסוי התאגיד ובעלי המניות מחייבת לדלג על המשוכה הראשונית של סוגיית התחולה (incidence) של המס המוטל על החברה. שאלה זו מתחלקת לשתי שאלות משנה: (א) מי נושא, כלכלית, בגטל המיסוי של התאגיד: התאגיד או יחידים? (ב) אם התשובה ל >א) היא, שהיחידים הם הנושאים בנטל מם זה, הרי יש לבחון אילו יחידים? האם בעלי-המניות? הנושים? הלקוחות? הספקים? או אולי העובדים? התשובה לשאלה הראשונה היא חד משמעית. כל מס, ובכללו מס המוטל על התאגיד, משולם באופן אפקטיבי על יחידים אף שמבחינה פורמלית הוא מוטל על נישומים יצירי הדין, כמו, למשל, תאגידים. סוגיית התחולה של מיסוי התאגיד איננה מתמקדת אפוא בשאלה, האם החברה נושאת בנטל המם או שמא בעל המניות. מבחינת הלוגיקה הפיסקלית שאלה זו אינה במקומה, שהרי תאגידים אינם נושאים בנטל מס מבחינה אפקטיבית: 'Confusion between nominal and real incidence is particulary common in the case of the corporation income tax. There is no doubt that this tax is borne by persons, not by institutions that file the tax returns and send in the checks. But there is doubt and controversy about how the corporation income tax affects the burdens on individuals in 197

14 דוד גליקסברג משפטים כ תשץ their roles as workers, consumers, savers, and so on 44 ". השאלה השנייה קשה יותר. התשובה לשאלה זו משפיעה על קביעת משטר המם הרצוי של התאגיד ובעלי מניותיו. ללא הכרעה בשאלה זו ייקשה להעריך ולבחון את משטרי המיסוי השוגים. שאלה חשובה זו, על אף שהיא גושאת אופי אמפירי, טרם הוכרעה: "There is no more controversial issue in taxation than the question who bears the corporation income tax? On this question, both economists and businessmen differ among themselves. Unfortunately economics has not yet provided a scientific basis for accepting or rejecting one side or other" 45. אשר על כן, ההנחה ההגיונית שיש להניח בנסיבות אלה היא, כי המס על רווחי התאגיד פירושו מס על התשואה להון של בעלי המניות. בעלייהמניות הם הנושאים בנטל זה באמצעות הקטנת התשואה נטו(דיבידנד אחר ניכוי המם או עלייה קטגה יותר של ערך המניות עקב הטלת המס על החוחים הבלתי מחולקים). אנו בדעה, שללא ראיות מוצקות לסתור, הדי יש להניח שמי שמשלם את המם הוא נושא בנטל זה מבחינת התחולה( incidence ). ללא הנחה זו, הדיון במיסוי התאגיד ובעלי המניות הוא חםר ערך לחלוטין. יש להדגיש, הדגש היטב, כי עמדה זו אינה מצטמצמת רק לשאלה העומדת לפנינו, אלא היא נגזרת מתפישה רחבה יותר הקשורה לתהליך התוויית מדיניות המס. ללא הנחת יםוד זו, ייקשר, לשרטט מערכת נורמטיבית פיסקלית ראויה. 3. מהו המודל הרצו (א) השיקולים התומכים כשילוב מלא קיימים שיקולים אחדים התומכים במודל השילוב המלא:.1 תיאוריית הצינור( Theory (The Conduit לפי תיאוריה זו, קיימת זהות כלכלית מלאה בין התאגיד לבעלי המניות, והתאגיד מהווה Bradford, Untan&ing The Income Tax (Harvard University Frees, 1986) ) Institution,.Pechman, Federal Ta* Polity, (The Brookings קיימות תפישות שונות בעניין זה. כך, למשל, ישנס המוענים שנטל זה גופל על כתפי הצרכנים; אחרים גורסים שגורמי הייצור נושאים בגסל זה. דאה,Pechman שם. כן ראה In- WA. Klein, "The cidence of the Corporation Income T^x - A Lawyer's View of a Problem in Economics" Wie. L Rev., (1965) 576; Harberger, "The Incidence of the Corporatioo Income Tax" 70 J. Pol Econ., (1962) 215, 234; McLure Thirsk, "A Simplified Exposion of the Harberger Model, I - Tix Incidence" 28 Nat. T. J., (1975) 195; Shoven & Whalley, "A General Equilibrium Calculation of Effects of Differential Taxation of Income from Capital in U. S.1 Journal of Public Economic*, (1972). 281 Klein תקף את התפישות הכלכליות הגורסות שתחולת מס החברות אינה על בעלי ההון בחברה, אלא על גורמים אחרים, ומתמקד בםיתודולוגיות העומדות בבסיסן. 198

15 משפטים כ תשץ ה מיני רפורמה" - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל למעשה ציגור שדרכו ובמסגרתו מתבצעת ומיוצרת התשואה להון שהושקע על ידי בעלי המגיות. לפיכך יש להשקיף על המם ששולם על ידי התאגיד כמקדמה על חשבון החבות של בעלי המגיות לפי שיעור המם השולי שלו, כמתואר לעיל שיקולי צדק( Equity ) שיקולים אלה מתמקדים בהשפעות מודל מיסוי, שאינו שילוב מלא על החלוקה מחדש( Redistribution ) של ההכנסות בחברה, ומתחלקים לכמה קבוצות של שיקולים: א. מניעת אפליה כמיסוי התשואה להון -הון עצמי( Equity ) נ הון זר( Debt ). טיעון זה מתמקד באפליה הטמונה במשטר מם שאינו יוצר שילוב מלא בין שתי קבוצות בעלי ההון: בעלי מניות ונושים. זו שוחקת עקרונות של צדק אופקי ואנכי. צדק אופקי( Equity (Horizontal מרש, כי נישומים בעלי יכולת כלכלית זהה ישאו בנטל מם זהה. צדק אנכי( Equity (vertical פירושו, כי נישומים בעלי יכולות כלכליות שונות ישאו בנטלי מם שונים המשקפים את הפער ביכולת הכלכלית ביניהם. מכיוון שתשואה להון הזר מותרת בדרך כלל בניכוי לצורך קביעת החבות במם של התאגיד, הרי כל מודל שאינו מודל מיסוי שילוב מלא מביא לשחיקה בעקרון הצדק האופקי והאנכי. פגיעה בצדק האופקי כיצת תשואות זהות להון, במטו, תהפוכנה לתשואות נטו שונות, וזאת באמצעות תשלומי מם לא זהים. הפגיעה בצדק האנכי תתהווה על ידי תשלומי מס זהים של בעלי תשואות שונות. 47 ב. מניעת אפליה במיסוי התשואה להון - מניעת שחיקתו של המבנה הפרוגרסיבי מודל השילוב המלא מונע יצירת אפליה בין מיסוי התשואה על הון עצמי שהושקע בתאגיד לבין מיסוי התשואה על הון שהושקע בפעילות בלתי מאוגדת, כולל הון אנושי. הדגש כאן אינו, כבפסקה הקודמת, על מגיעת אפליה במיסוי בין תשואה להון עצמי לבין תשואה להון זר במגזר התאנידי, אלא מניעת אפליה בין תשואה מהשקעה מאוגדת לבין תשואה מהון בלתי מאוגד. מדוע, למשל, נטל המם על רווחים מפעילות עסקית מאוגדת יהיה נבוה יותר מנטל המס על פעילות עסקית בלתי מאוגדת? גם אפליה זו פוגעת בצדק האופקי ובצדק האנכי. 48 לשון אחר: קיומו של מודל מיסוי שאינו שילוב מלא פוגע במבגה הגורמטיבי הרצוי של משטר המם לא דק בתוך המגזר התאגידי, אלא גם ביחםי הגומלין בין המגזר המאוגד לזה שאינו מאוגד. ראה לעיל, טבלה j». איננו מתעלמים מכך שגודל התשואה להון מורכב משיקולים כלכליים שונים והוא עשוי להיות שונה 47. בין תשואה להון עצמי לבין התשואה להק זר. אולם שוני זה צריך להיגזר ממשתנים כלכליים גרידא, ולמערכת המס אין כל תפקיד, םבחינה נודםסיבית, בקביעת היקף התשואות להון. לשאלת הצדק Brooking* In(, Goode, The Individual Ineome T a x - E q u i t eq.stitution, Revised ed., 1976) 12 et 8 Norr (לעיל, העדה,(

16 דוד גליקסברג משפטי כ תש ( 3. שיקולי יעילות( Efficiency ) קבוצה זו של שיקולים בוחנת את ההשפעה השלילית, מבחינת היעילות, של מודל מם שאינו שילוב מלא. מודל זה אינו יוצר ניטרליות מסית בפעילות הכלכלית בשני מובנים מרכזיים: א.מבנה ההון של הפירמה - הוןעבםי נ הון זר אחת השאלות המרכזיות בקביעת מדיניות מימונה של הפירמה עוסקת במבנה ההון האופטימלי של הפירמה - מה חלקו של ההון העצמי( Equity ) ומה חלקו של ההון הזר.(Debt) שאלה זו מוכרעת על פי שיקולים עסקיים וכלכליים. אולם משטר מיסוי החברה עשוי להביא לאימק מדיניות מעוותת עקב קיומה של אפליה מסית בין שני מרכיבי ההון הללו. האפליה עשויה להופיע בצורות שונות, 49 אולם האפליה הנפוצה ביותר מצויה בנטלי המס על התשואה לסוגי ההון השונים. במשטר מס בעל שילוב מלא, הרי בהעדר מגבלות על ניכוי הוצאות המימון, שאלת בחירתו של מבנה ההון האופטימלי תיגזר בדרך כלל משיקולים כלכליים ועסקיים. במשטר מיסוי בעל מודל שילוב חלקי או מודל מיסוי כפול קיים נטל מם גבוה יותר על התשואה להון העצמי( Equity ) בהשוואה לנטל המס על ההון הזר( Debt ), ושוני זה גורם לכך שגם שיקולי מס משפיעים על בחירת מבנה ההון. השפעה זו מביאה לבחירת מבני הון. שאינם אופטימליים מבחינת כלכלית ולהקצאה לאייעילה של המקורות. ככל שאנו מתקרבים למודל השילוב המלא, משקלם של שיקולי מם אלה הולך וקטן. לתופעה זו מתלווה תופעה נוספת המאופיינת אף היא בחוםד יעילות. נטלי המם השונים על הון עצמי והון זר גורמים להשקיע משאבים כלכליים הנובעים אך ורק מקיומה של ההבחנה בין הון עצמי לבין הון זר. 50 משאבים רבים מושקעים על ידי ציבור הנישומים ביצירת מכשירים פיננסיים חדשים כדי להפיק תוצאות אופטימליות מבחינת החבות המם, בעוד שמנהל המם משקיע אף הוא משאבים ניכרים לבחינתם של מכשירים אלה, כאשר לכך מתלוות עלויות ההתדיינות בערכאות. אפליה זו מביאה לעיוותים כלכליים המשפיעים על שווקים רבים, ובמרכזם שוק ההון ושוק האשראי. כך, למשל, ככל שנטל המם העודף - מרכיב המם המשקף את כפילות המס - גדל, אזי יש בכך כדי להשפיע על הגידול בביקוש לאשראי משום שהפירמות יבכרו גיוס הון זר על פני הון עצמי. יחסי-הגומלין ההדוקים בין מודל המיסוי של התאגיד ובעלי המניות לבין שוק האשדאי ושוק ההון מביאים למםקבה חשובה נוספת: כל רפורמה בשווקים האחרונים מחייבת התייחסות למודל המיסוי האמור, ולהיפך. דוגמא אופיינית להשפעת אופיו של משטר המם - מבחינת היקף השילוב הטמון בו כמו, למשל, האם מערכות ההתאמה לאינפלציה יוצרות אדישות בבחירת מבנה ההון, והאס ההק העצמי וההון הזד זוכים להגנה זהה מפני האינפלציה? Wîiss &McCarty; )1968(694,698 d Summery of the Finna! Regulations on the Treatment of Certain Interests in Corporations as Stock or Indebtedness* Tax Noie», (1981)

17 משפטים כ תש ץ ה מעי רפורמה - םודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל על מבנה ההון של הפירמות ועל שוקי ההון והאשראי, מצויה בימים אלה בארצות הברית. כוונתנו לעסקאות הענק של ה-, 51 Leveraged Buysouts שבהן ממירים הון עצמי בהון זר, כאשר הגורם המרכזי לכך הוא הפער העצום בין מיסוי התשואה על ההון העצמי לבין מיסוי התשואה על ההון הזד, משום שבארצות הברית שורר מודל המיסוי 52 הכפול. עסקאות אלה משפיעות באופן מכרת על שוק ההון ועל שוק-האשראי בארצות הבדית. ב. פגיעה ביעילות הכללית עקב הרצון לשמד את המבנה הפרוגרסיבי אימוצו של משטר מיסוי שאינו שילוב מלא מביא בראש ובראשוגה להעדפת המגזר הבלתי מאוגד על פני המגזר המאוגד אף באותן נסיבות שבהן היעילות הכלכלית מעדיפה את המגזר התאגידי. יתירה מזו: בעלי ההון המתאגד יעשו מאמצים להמרת התשואה להון שהושקע במניות לזרמי הכנסות אחרות באמצעים שונים ומשונים, כמו שכר עבודה, דמי ניהול, מכירת מוניטין, הגדלת התשואה להון הזר על חשבון התשואה להון העצמי וכיו ב. גובה התשואה לא ייקבע דק על פי שיקולים כלכליים, אלא גם - ולעתים רק - משיקולי מס. להשפעות אלה יש להוסיף את העלויות הרבות הקשורות לכך, כמו, למשל, הוצאות עסקה לצורך המרת התשואה להון העצמי. פגיעה זו ביעילות הכלכלית אף היא גוררת פגיעה בשוקי ההון והאשראי משום שההמרה האמורה של התשואה להון העצמי איבה מאפשרת זיהוי בחר של גובה התשואה. (ב) השיקולים השוללים שילוב מלא מול השיקולים התומכים בשילוב מלא קיימים שיקולים גגדיים השוללים שילוב מלא. נקטנו ניסוח שלילי: שוללים שילוב מלא, ולא צייבו באופן חיובי האם הם מתגגדים לכל סוג של שילוב ותומכים במודל של מיסוי כפול או שמא הם מתנגדים לשילוב המלא ולמיםוי הכפול ותומכים בשילוב חלקי. הסיבה לכך נעוצה בכך, שקבוצה זו של שיקולים מורכבת משיקולים שונים וקשה לעתים לקבוע מהי עמדתם, במונחי שילוב חלקי או מיסוי כפול. Graetz, "The Tajc Aspects of Leveraged Buyouts and Other Corporate Financial.51 Restructuring Transactions" Tax Notet, (1089) 721; Warren, "Recent Corporate Restructuring and the Corporate Tax System" Tax Note*, (1989) 715; Bierman, *, Debt, Stock and Junk Bonds" Tax Note*, (1988) 1237; P. C. Canellos, "The Over- Leveraged Aquisition" 39 Tbx Lawyer, (1985) 91; World Tax Reform, tupra note 15, at p Friend, "Effects of Taxation on Financial Markets", in: Pechman (Ed.),:52. The Promise of Tax Rtfarm, (The American Assembly, 1985) 87. ראה גם 201

18 דוד גליקסברג משפטים כ תש ן a תיאוריית ההמרדה בין הבעלות לבין מיהול תיאוריה זו גורסת, כי בכלכלות המפותחות לא קיימת זהות מבחינה כלכלית בין בעלי המניות לבץ התאגיד המודרני, וזאת עקב ההפרדה בין הבעלות לניהול *. 3 מצדדיה טוענים, שהפרדה זו מעניקה לחברה כוח כלכלי מעבר לכוח הכלכלי המצטבר של בעלי המניות, ונטל המם העודף מהווה את המם על תוספת כלכלית זו: (הגישה השוללת אינטנדציה, נ *Those who take an opposing poswontt believe that the Integration approach rests on an unrealistic view of the corporation. The large, widely held corporation - which accounts for the great bulk of corporation tax revenue is not a mere conduit for persona! income. It is a legal entity with an exits own, a powerful factor in economic and social decision making, operated by a professional management subject to little control by the individual shareholder. From this it is concluded that, being a separate entity, the corporation also has a separate taxable capacity which is properly subject to a separate and absolute tax" 54. יש להדגיש, כי טיעון זה אינו גורס שעצם אישיותו המשפטית העצמאית של התאגיד, במובחן מבעלי מניותיו, תומך בקיום משטר מיםוי שאיבו שילוב מלא. הטיעון שלפנינו מתמקד בפונקציה התאגידית ובחלוקת הכוחות במבנה התאגידי בץ ההנהלה לבין הבעלים. טיעון זה מביא לתוצאה, שלנבי תאנידים עם פתור מניות נמוך( held ciosiey,(corporations הרי ההצדקה לשלילת השילוב המלא אינה קיימת משום ששם קיימת זהות בץ הביהול לבין הבעלות, וזאת בגיגוד לחברות עם פתור מניות נרחב( pubnciy corporations) 55.held ואכן, גם בארצות הברית, למשל, שבה, כאמור, אומץ מודל המיסוי הכפול, קיימת אינטגרציה מלאה על פי המודל של השותפות ביחס לתאגידים עם פיזור מניות נמוך". להבחגה האמורה בץ שגי סוגי התאגידים חשיבות נוספת: היא מדגישה כי יתרונו של התאגיד על פבי פעילות כלכלית זהה בלתי מאוגדת אינו נעוץ ביתרונות ההתאגדות כשלעצמה, שבמרכזן הגבלת האחריות, העבירות או הנצחיות. יתרונות אלה אינם מצדיקים את הגדלת נטל המם". טיעון זה, מלבד טיעונים טכניים ופרקסייס נוספים, מוביל לקיומו של נטל מם נוסף 53. דאה, למשל, Norr (לעיל, העדה 20), מ-מ. 54.Musgrave (לעיל, הערה 384,(33 :דאהגם. rd ed.douglas Taxation, Corporation Financial Policy and the Cost of Capi", Stigliz1989., (1973) 321; King, "Taxation, Corporate Financial Policy andtal" the Cost of C a p i t a l, (1975) 271 A Comment" J Thestructure-, M.A. Eisenberg, 5 5. of the Corporation - A Legal Analytie (Boston & Toronto, 1976) תאגידים אלה מכונים" Corporation s. דאה Subchapter S ל C. R. גם בישראל קיימים פתרונות דומים, אך לא זהים לחלוטין. דאה לעיל, העדה לדעת Musgrave (לעיל, הערה 33<, ליתרונות אלה אץ כל עלות מבחינה חברתית ולכן אין כל 202 מדקה להסיל בגינם נסל מס נוסף.

19 משפטים כ תש ו ה מעי רפורמה - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל המתבטא באייהשילוב המלא. גישה זו יוצרת הצדקה לאי שילוב מלא, אולם אין בה כדי לקבוע מהו נטל המס הנוסף - מעבר לנטל המס הבגזד ממודל השילוב המלא - המשקף את אותה כשירות או יכולת מסית( capacity (Taxable הגלומה בתאניד מעבד לכשירותם המסית של בעלי-המביזת..2 תיאוריית ההטבה( Theory (The Benefit לפי תיאוריה זו, התאגיד מפיק הטבה מכך שהחברה העניקה לו את האפשרות לנהל את פעילותו העסקית ומכאן ההצדקה לתשלום מם נוסף: Why do we have a separate corporate income tax? The Supreme Court upheld the corporate income tax as constitutional on the basis that it was a franchise tax on the privilege of doing business in the corporate form. Thus, the tax can be viewed as imposed on the corporation because of the special privileges and benefits it receives under state law 58. לדעתנו, אין הצדקה רבה לתיאוריה זו. היתרון שתיאוריה זו מצביעה עליו הוא יתרון הנעוץ בפעילות העסקית כשלעצמה, ואין בה כל רלבנטיות לאקט ההתאגדות. ניתן בדוחק רב לגשר בין הפעילות העסקית המאוגדת לבין תיאוריה זו, כאשר בפועל הפעילות העסקית מנוהלת ברובה הגמל על ידי חברות. נוסף על כך, יש להזכיר, שתיאוריה זו אינה מחייבת שימוש במוסד המם. ייתכן שהמוסד המשפטי התואם תיאוריה זו הוא, למשל, הרישוי, *. 3. תמיכה במבנה הפרוגרסיבי היו שגרסו, 60 כי מודל שילוב שאינו שילוב מלא מטיל גטל מם נוסף על בעלי המניות, אולם אלה נמנים בדרך בלל על בעלי ההכנסות הגבוהות בחברה. לכן נטל המם הגוסף משרת את המבנה הפרוגרסיבי של משטר המס. 4. השתקפות משטרי המס בשוק ההון לדעתגו, הטיעון החשוב ביותר כגגד מודל השילוב המלא הוא, שמחירי המניות בשוק ההון מבטאים את המם הנוסף הקיים על פי מודל מיסוי שאיגו שילוב מלא. לא קיימת אפוא כל פגיעה בציבור המשקיעים Equity^ של התאגיד, משום שהמיםד הנוסף בא לידי ביטוי, באופן מהוון, בשוויין הכלכלי של המניות. 61 מחירי המניות הוא הערך המהוון של זרם ההכנסות נטו הצפויות מהשקעה זו. מיסוי שאינו משולב באופן מלא ; ( D o u g l a s <, הערה 541 לעיל, 'Gann, שנו אושר, חוקתית, V.S220. (107. Flint v. stone TYacy C o ) א ו ה סק הדין שהוזכר מס החבדות; וזאת בהשוואה להחלטה קודםת של ביח הפשפס העליון שקבע, כי םס הכגסה על. u. S158. TYuetCo0 )1895(601.Pollack v. Farmerf Loan לדחייתה של תיאוריה זו, ראה גם Musgrave (לעיל, העדה 3» «!5. דאה, למשל, Ganin Douglas (לעיל, הערה,( Warren (לעיל, הערה 0 ב<,

20 דוד גליקסברג משפטים כ תשי ן מגדיל את נטל המס על זרם ההכנסות, יחסית למיסוי משולב, ולפיכך מקטין את ההכנסות נטו, וממילא - את ערכם הנוכחי. (ג) מודל השילוב המלא - המודל הרנוי אנו בדעה, שיש לאמץ את מודל השילוב המלא כמודל הרצוי למיסוי התאניד ובעלי מניותיו, וזאת מהשיקולים שצוינו לעיל. ברצוננו להתייחם עתה לשיקולים השוללים מודל זה. ראשית, ביחס לתיאוריית ההטבה( Theory.(The Benefit תיאוריה זו מביאה למסקנה, שיש למסות לא רק את הפעילות המאוגדת אלא כל פעילות כלכלית אחרת בלתי מאונדת, משום שהרעיון המונח בתיאוריה זו חל גם על פעילויות אלה. ההטבה הבובעת במידת תשתית המאפשרת פעילות מאוגדת והפקת רווחים מוענקת גם לפעילות כלכלית שאיבה מאוגדת. שיקול נוסף המתנגד ליצירת שילוב מלא נורס, שיש לראות בנטל המס הנוסף עקב אי השילוב המלא כמרכיב במערכת הפרוגרסיבית. שיקול זה כולל שתי קביעות: ראשית, מבחינה אמפירית, בעלי המניות נמנים על בעלי ההכנסות הגבוהות ולכן ביתן להטיל עליהם מם גבוה יותר מאשר המס המתבקש על פי המבנה הפרוגרסיבי של מיסוי היחיד. שנית, מודל המיסוי שאינו מודל שילוב מלא משקי מבנה פרוגרסיבי נכון דש לראותו כחלק מהמערכת הפרונדםיבית של מיסוי היחיד. שני המרכיבים הללו מוטלים בספק. ראשית, על בעלי המגיות לא גמבים רק בעלי הכנסות גבוהות, אלא גם בעלי הכנסות בינוניות. לגבי המרכיב השני: לא כל מודל מיסוי שאלנו שילוב מלא תואם או משתלב עם המערכת הפרוגרסיבית הכללית. כך, למשל *, 2 לפי מודל המיסוי בישראל לאחר המיני רפורמה, הרי המס על הרווחים המחולקים( 55% ) והבלתי מחולקים( 45% ) הוא מס יחסי. יחסיות זו לא תואמת את המבנה הפרוגרסיבי הבסיסי של שיטת המם המשתקף בטבלת שיעורי המם הפרוגרסיבי של היחיד (להלן: המבנה הפרוגרסיבי הבסיסי), לפחות ביחס למדרגות המס של בעלי ההכגסות הביגוגיות והגבוהות. ניתן כמובן לטעון, שהמבנה הפרוגרסיבי הבסיסי הוא חלק אחד בלבד מהמבנה הפרוגרסיבי האפקטיבי של שיעורי המס, המתקבל בעיקר 63 מהמבנה הפרוגרסיבי הבסיסי בצירוף המבנה הטמון במודל המיסוי של התאגיד ובעלי מגיותיו. גם אם נניח, שמבנה זה הוא אכן המבנה המשקף את התפישה החברתית בדבר החלוקדדמחדש של ההכנסות בחברה, דהיינו: שהחברה עיצבה מבנה זה מתוך מודעות מלאה לתוצאות המתבקשות משילוב שני המרכיבים האמורים, הדי אץ בכך לפתור את שיקולי הצדק 62. להלן, ליד הערה לכך יש להוסיף כמובן הקלות מס וכיו ב. לשאלה האם המבנה הפרוגרסיבי הבסיס כולל בתוכו את למשל" Charitable,Bittker, ההשפעות הפרוגרסיביות והרגרסיביות של הקלות המס דאה, Contribution - Tax Déductions or Matching Grants?" * L Rev., (1972) 37; Va. T. (1989) 109. Rev.Edrey 204

21 משפטים כ תש ו ה מיני רפורמה - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל האופקי והאנכי שהוצגו לעיל והתומכים בשילוב מלא, ובוודאי שלא את השאלות הקשורות להקצאה היעילה של המקורות במשק(סוגיית.(Efficiency^ לכך יש להוסיף כי ההנחה האמורה מוטלת בספק רב. תיאוריית ההפרדה בין הבעלות לבין הניהול מעוררת אף היא כמה קשיים: כאמור, 64 תיאוריה זו שוללת את הזהות הכלכלית בין התאגיד לבין בעלי מניותיו, ובעקבות כך - את הטיעון המרכזי התומך במודל השילוב המלא. אולם תיאוריה זו אין בכוחה לעצב את המודל הרצוי מבין שגי המודלים האחדים, דהיינו: מודל המיסוי הכפול ומודל השילוב החלקי. כמו כן אין בכוחה לקבוע מהי מידת החלקעת הרצויה אם מאמצים את מודל השילוב החלקי. יתירה מזו: תיאוריית ההפרדה בין הבעלות לבין הניהול אינה מצדיקה את שלילת השילוב המלא. אכן, להנהלה כוח רב מבחינה כלכלית והוא עשוי להתבטא במישורים כלכליים שונים, כמו טובות הנאה או גידול בשווי מניות השליטה וכיו ב. אולם אין בכך כדי לפגוע בהשקפה הבסיסית שלפיה רווחי התאגיד הם התשואה להון (Equity) שהושקע בהחברה ויש למםותו כבל תשואה אחרת בלתי מאוגדת. כמו כן קבלת תיאוריית ההפרדה מחייבת, למשל, להפריד בין מגיות שליטה העומדות מאחורי ההנהלה לבין מגיות המיעוט. הפרדה זו בלתי ישימה לחלוטין. הטיעון החשוב ביותר, כאמור, הוא הטיעון בדבר השתקפות מודל המם בשוק ההון. טענה זו, במהותה, איננה טענה פוזיטיבית המציינת מהו מודל המס הרצוי אלא טענה אנטי רפורמיםטית, לאמור: אין לבצע כל שינוי במשטר המם על התאגיד ובעלי המניות - ויהא אשר יהא מודל המס הקיים, עקב עיוות הקיים במשטר הקיים, משום שבפועל לא נגרם עיוות. מתירי השוק משקפים את העיוות האמור ויצירת רפורמה עשויה ליצור עיוותים בכיוון שונה: יצירת מציאות ( Windfalls ). תופעה זו מתרחשת בהקשר שלפנינו משום שאימוץ מודל של שילוב מלא מביא לכך שנוצר windfall למחזיקי המניות, משום שאם אנו מקטינים את נטל המס על רווחי החברה, ערכה של החברה עולה וממילא גם שווי המניות. 65 תופעה זו אינה מצטמצמת רק בהעשרת בעלי המניות, אלא יש לה מקבילות נוספות. כך, למשל, העמקת השילוב מביאה לצמצום האפליה בין ההון העצמי לעיל, ליד הערה שאלת Windfalls הביאה להבעות םרחיקות לכת בתחום דפודמת המס הדגמה בארצות הברית 65. בתחום מיסוי התאגידים, לרבות הטלת מס נוסף - המתווסף לםס ההכנסה על היחידים ולמם החברות. ראה, למשל,, Project The American Law Institute Ffederal Income Tax 18 (1988); Real Thz Reform, (American EnterpriseTax Advisory Group, Draft ראה. 5, Har. L Rev99 ", Kaplow.,,למשל "An Econo.1986) 9 ( 5 0. לשאלה דומה בתחום הפיסקלי בכל הנוגע להמרת מיסוי ההכנסה במיסוי הנריכה, Legal Transitions - The Case for Retroactivity in Income Tax Re-Graeta, vision" 126 U. A. L Rev., (1977) 47; Shachar, "F>om Income to Consumption - Criteria for Rules of Transitions" 97 Har. L Rev., (1984) 1581; Abrains, "Rethink- Har. L Rev98 " ing Tix Transitions 205

22 דוד גליקסברג משפטים כ תש ן לבין ההון הזר. תוצאה זו עשויה לגרוס להקטנת הגיקוש לאשראי, וממילא - להביא לירידת מחירו. הנושים הנוכחיים שבאמתחתם התחייבויות לתשואות קבועות - שאינן מושפעות ממחירי האשראי הנוכחיים בשוק - זוכים אף הס ל! 31 ^<ח^\. אם הם ירצו להמחות את זכויותיהם לאחרים, הרי שווי זכויות אלה יהא גבוה יותר, לאחר העמקת השילוב, מאשר לפניה. לטיעון זה משקלחזק, והוא, למשל, מהווה את הגורם המרכזי לאי ביצוע רפורמה במיסוי התאגידים ובעלי המגיות במשטר מיסוי ההכגםה בארצות-הברית. 66 כאמור, טיעון זה אינו קשור במהותו לשאלה מהו המודל הרצוי למיסוי התאגיד ובעלי מניותיו, אלא בשאלת השפעת הרפורמה במיסוי התאגיד ובעלי המניות לאור קשרי הגומלין בין שוק ההון לבין משטר המיסוי. אנו פטורים מלדון בשאלה זו, משום, שלדעתנו, שוק ההון והאשראי בישראל איבם מגיעים לכדי רמת שכלול המביאה להשתקפות מלאה ומיידית של השינויים בנטלי המם, 67 אלא אם המדובר בשיגוי דרסטי. גם אם תתהווה השתקפות מסוימת, הרי תוצאותיה השליליות,בכל הנוגע ל 8 ו 81 א»ו»ו מתקזזות עם יתרוגותיו הבולטים של מודל השילוב המלא בטווח הארוך, ואולי אף בטווח הקצר. 68 ראה, למשל. 6, 6 Warren (לעיל, הערה,( לניסיון אמפירי לבחון שאלה זו בשוק. pnn67 האמריקני, דאה Re- Salinger & Summers, "Tax form and Corporate Investment - A Behavioral Simulation Methods in Tax Policy Analysis", (E&ldstein (Ed.), N. B. E. R., Chicago, 1983) 247., 6 8. מיסוי רווחי החברות בישראל - השינוי המוצע והדרוש, מיסיס(יולי 1989) א- 1, א- 5. למידת היקף השילוב יש השפעה בתחום המיסוי הבינלאומי. אנו לא נעסוק בכך ברשימה זו משום שנדרש לכך דיון נפרד. לעניין זה ראה, למשל, א ייח, מיסוי חברות לאחד הרפורמה - עדיין נחוצה רפורמה יסודית, משפטים ז>תשל ז) ; ,423 Norr (לעיל, הערה,(20 ;151 Burden The Multiple on Dividend and Shores by Taxation and Income and Capital of Both Corporation and Shareholders - Potsibilitiet of Modification!, (Report on Congress of Internationa] Fiscal Law - I. F. A. Bruxelless, 1970); H. J. Ault, "International Issues in Corporate Tax Integration" 10 Law & Policy in International Business, (1978) 461; R. M. Bird, *International Aspects of Integration" 28 Nat. T. /., (1975) 302; R. T. Bartlett, "The Harmonization of Company Taxation Within the E. E. C." 21 Journal of Business Lav, (1977) 292; MCLUK, supra note 31, at p

23 משפטים כ תש ן ה מיני רפורמה* - מודל השילוב המלא ומיסוי התאגידים בישראל ה. ה מ>נ> רפורמה ומודל הש>לוג המלא: התקדמות או גס>גה 1. כללי לאחר שהצגנו את משטרי המם השונים למיסוי התאגיד ובעליימניותיו, מן הראוי לבחוץ עתה את המיני רפורמה. רפורמות במיסוי התאגיד נבחנות בראש ובראשונה בפרספקטיבה של בעיית היםוד בדיני מיסוי התאגידים, קרי: השאלה כיצד למסות את התאגיד ובעלי המניות על רווחי התאגיד. בחינתה של המיני רפורמה תתמקד בשבי היבטים: ראשית, מהי השפעת המיני רפורמה על מיסוי החברה ובעלי המניות בישראל מבחינת קרבתו למודל המיסוי הרצוי של השילוב המלא שהוצג לעיל. האם חקיקה זו קידמה את הדין הישראלי לקראת מודל זה, כפי שנהגו מדינות אחרות ברפורמות המס של שנות השמונים או שמא התרחקנו מיעד רצוי זה. מרבית רפורמות המס התרחשו במדינות המתועשות - מדינות שהכירו בחשיבותה של העמקת השילוב הנדון כמרכיב מרכזי בכל רפורמת מס *. 68 שנית, ברצוננו לבחון את השפעת המיני רפורמה על חלוקת נטל המם( Tax Distribution of (Burden המוטל על רווחי החברה בין בעלי המניות השונים. טבלה 4 שיעוד המס(%) על רווחיפ מחולקים ובלתי מחולקים לפי המודלים השונים רווחים בלחי מחולקים מוחים מחולקים שילוב שילוב מיסוי שילוב שילוב מיסוי מדרגות מלא חלקי בפול מלא חלקי כפול המס 35 לפני המיני רפורמה לאחר המיני רפודמה לפני המיניידפורמה לאחר המיני-רפורמה )50 <לפגי המיני-רפורמה לאחר המיני דפודמה )60 <לפני המיני רפורםה לאחר המיבי רפורםה *68 8. p..wohd Tax Reform, supra note 14, at הדונמאות הבולטות הן אוסטרליה «9871 ודנמרק ) א ש ר עוברות למשטר מיסוי בעל שילוב מלא. כן ראה Examination1990), Viherkentta, "An of the International Aspects of Finland's New Imputation System" 1 International Tax Notes, (1989)

24 דוד גליקסברג משפטים כ תש ן כאמור, תפישתנו הבסיסית היא כי המודל הרצוי למיסוי ההגרה ובעלי מניותיה הוא מודל השילוב המלא. שומה עלינו לבחון האם המיני רפורמה קירבה אותנו למודל זה אם לאו. בטבלה 4 מוצג נטל המס הכולל, על רווחים מחולקים ועל רווחים בלתי מחולקים, לפי מודל מיסוי כפול, מודל שילוב חלקי הבוהג בארץ ומודל השילוב המלא הרצוי. 69 הקטנת נטל המס הכולל על דווחי התאגיד - המחולקים והבלתי מחולקים - בהשוואה למצב שקדם למיני רפודמה, אין בה, כשלעצמה, כדי להצביע על התרחקות ממודל המיסוי הכפול והתקרבות למודל המיסוי הרצוי של השילוב המלא. קביעה מסוג זה חייבת לבוא על רקע של השוואת מיקומו של מודל השילוב החלקי הישראלי על ספקטרום משטרי המם לאחר המיני דפורמה, לבין מיקומו על ספקטרום זה לפני המיני רפורמה. 2. מס החברות העודף ו הקלמ מס הוזברות (א) כללי ניתן להעריך את המיני רפורמה על רקע מודל השילוב המלא על פי מם החברות העודף או הקלת מס החברות הטמונים בה. לצורך כך ברצוננו להגדיר תחילה מהו מס תברות עודף ומהי הקלת מם-חבדות. היקף מם החבדות העודף משקף את מרחקו של מודל השילוב החלקי ממודל השילוב המלא, בעוד שהקלת מם החברות משקפת את מרחקו של מודל השילוב החלקי ממודל המיסוי הכפול. 1. מם חבדות עודף מס חברות עודף שווה למס המשולם על רווחי החברה מעבר למתחייב ממודל השילוב המלא 0,. לצורך קביעת מם החבדות העודף שומה עלינו לקבוע תחילה מהו נטל המס הכולל שהיה מוטל לפי מודל השילוב המלא ומהו נטל המס על פי המודל הקיים. 71 לא ציינו בסבלה 4 את נטל המם של המוחים הבלתי מחולקיס, משום שלא שייך שם מיסוי כפול, 69. שהדי הרווחים טרם חולקו. מיסוי חלקי, ביחס לרווחים אלה, משמעו בהקשר שלפנינו כל נסל מס שאינו תואם אח שיעור המס השולי של בעלי המניות. במסגרת מאמר זה אנו בוחנים את מס החבמת העודף עליפי שיעורי המם, אולם כדי לדעת את מס- 70. החברות העודף האפקטיבי יש לכמת גם את השוני בהסדרי המם האחרים הקיימים בין משטרי המיסוי על דווחי התאגיד לבין משטר המיסוי על דווחי היחיד. דוגמאות לכך הן מערכות ההתאמה לאינפלציה, דיני הפחת ושיעוריו וכיד*ב. מלאכה זו דורשת מחקר אמפירי מקיף הנשען על מערכת The Taxation נתונים מפורטת, שאינה קיימת בישראל. למחקר מקיף מסוג זה ראה, למשל, of Income from Capital - A Comparative Study of the United State!, The United Kingdom, Sweden and Weat Germany, (King & Fullerton, Eds., N.B.E.R., Chicago, 1984); Au-, "The Corporation Income Tax", in: Pechman (Ed.), The Promite of Taxerbach The AmericanAssembly(, R e f o r m,.59) 1985 מהי ההצגה המתימטית לחישוב נטל המס העודף? נסמן: 71. נטל המס הכולל על פי מודל השילוב החלקי - ;Tí>i נטל מס החברות העודף - ;Teb שיעוד המס של בעל המניות - ;tp שיעוד המס החל על החברה - ;te חלקו של בעל המניות ברווחי החברה לפני מם _ P 208

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

תרגיל 5-1

תרגיל 5-1 תרגיל 1 יחסי העדפה, פונקציות תועלת, עקומות אדישות וקווי תקציב כל השאלות להלן מתייחסות לצרכן שהעדפותיו מוגדרות על סלי צריכה של שני מוצרים. העדפות אלה הן רציונאליות (ז"א, מקיימות את תכונות השלמות והטרנזיטיביות).

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל- ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1

מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים עברית על הרצף מוגשת ל- דר האני מוסא תאריך הגשה: מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 מטלת סיום שם הקורס: מורי מורים "עברית על הרצף" מוגשת ל ד"ר האני מוסא תאריך הגשה: 10.10.2016 מגישה: זייד עביר יסודי ספר בית קחאוש אלפחם אום 1 הקדמה רכישתה של שפה שניה או זרה היא תופעה לשונית פסיכולוגית,

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016

Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 Lightstone Enterprises Limited מצגת למשקיעים 20 ביוני 2016 סדר יום תקציר מנהלים תוצאות כספיות ועדכון עסקי דוחות כספיים עמידה באמות מידה 2 1. תקציר מנהלים 3 4 1. תקציר מנהלים תקציר מנהלים מאז ההנפקה הראשונית

קרא עוד

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010

עולם המס עם הפנים לעשור הבא כנס סוף שנת המס 2010 www.pwc.co.il עולם המס עם הפנים לעשור הבא שוק ההון בשנת 2010- המיסוי בצל הרגולציה והפרקטיקה אבי נוימן, רו"ח שותף מסים וראש המגזר הפיננסי אילן ינושבסקי רו"ח, CFO תמיר פישמן ושות' בית השקעות תוכן העניינים

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63>

<4D F736F F D20EEF9E5E5E0E5FA20E3E9F4F8F0F6E9E0ECE9E5FA2E646F63> משוואות דיפרנציאליות מושגי ייסוד: משוואה המקשרת את גורם הפונקציה עם הפונקציה והנגזרות שלה או הדיפרנציאלים שלה, נקראת "משוואה דיפרנציאלית רגילה" לפתור משוואה דיפרנציאלית פירושו, למצוא את הפונקציה המקיימת

קרא עוד

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc

Microsoft Word - CEL_4Q10v1.doc E Q U I T Y R E S E A R C H I S R A E L 16 במרץ 2011 PERFORM Cellcom Israel LTD. Communications Services CEL-NYSE $31.06 PRICE TARGET N/A 52-WEEK RANGE $24.51-$35.35 MARKET CAPITALIZATION $3,087.4mm SHARES

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx

Microsoft Word - Ass1Bgu2019b_java docx ת ר ג י ל 1 ב ק ו ר ס מ ב ו א לתכנות 202.1.9031 JAVA סמסטר ב, ת נ א י ם ו ל ו ל א ו ת תאריך אחרון להגשה בציון מלא : 02.04.19 עד שעה : 23:55, כ ל יום איחור ל א מ א ו ש ר א ו ח ל ק ממנו מודריד 10 נקודות

קרא עוד

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו

סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 מדד תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשו סקירה שבועית מאת דני דניאל 26/12/2017 danny.daniel@discountbank.co.il תל בונד 16 תל בונד 06 תל בונד 06 תל בונד שקלי תל בונד צמודות-יתר תל בונד תשואות תל בונד ריבית משתנה מח"מ ממוצע מרווח ממשלתי תשואה פנימית

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

Click to add the presentation’s main title

Click to add the presentation’s main title www.pwc.co.il 2015 US GAAP & SEC Developments חידושים והתפתחויות בתקינה האמריקנית מלכי אייכנשטיין, רו"ח, שותפה ירון לוי, רו"ח, שותף המחלקה המקצועית 24 בדצמבר 2015 1 2015 US GAAP & SEC Developments תוכן

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד

EY widescreen presentation

EY widescreen presentation כנס הדירקטורים השנתי ה- 7 בסימן Business disruption 24.4.18 תפקיד הדירקטור בשימור החוסן הארגוני בעידן של חוסר וודאות אריאל הורוביץ, שותף, מנהל מחלקת סיכונים, אשכול הייעוץ, EY ישראל 2 האם הארגון שלך מוכן

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל

ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ריבוי תפקידים, קונפליקט בין-תפקידי והעצמה אצל פעילים קהילתיים משכונות מצוקה בישראל ד"ר דורית ברפמן ריבוי תפקידים מקבץ של מצבים במערכת החברתית אשר יש בהם ציפיות, זכויות, מחויבויות ואחריות ( Moen.)et al.,

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ )

(Microsoft Word - \371\347\346\345\370\351\345\360\ ) 2012 יוני הבחינה במקצועית א' שחזור שוחזר ע"י המרצה חזי כהן מכללת מיטב ממשיכה לעשות הכל על מנת לספק לכם את חומרי הלימוד, השחזורים, השאלות החמות וקורסי ההכנה הטובים ביותר שיעזרו לכם לעבור את בחינות הרישוי.

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

תוצאות סופיות מבחן אלק' פיקוד ובקרה קיץ 2014

תוצאות סופיות מבחן  אלק' פיקוד ובקרה קיץ  2014 תוצאות סופיות למערכות אלק' פיקוד ובקרה להנדסאים וטכנאים מועד קיץ תשע"ד 7/2014 פותר המבחן: מתי דוד למרות מאמצי לפתור נכון, יתכן ונפלו טעויות בפתרון, אשמח לקבל הערותיכם בדוא"ל : @hotmail.com ההצלחה שלי היא

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 גישת ההעדפה הנגלית נושאי השיעור העדפה נגלית הפן התיאורטי הפן המעשי סטאטיקה השוואתית מדדי כמויות מיסים עקיפים לעומת מיסי גולגולת מדדי מחירים הקשרים בין המדדים השונים 2 הפן התיאורטי אנו צופים בסלים אותם

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

דרקטוריון0912

דרקטוריון0912 תמצית דוחות כספיים ליום 30.9.2012 תוכן העניינים הפעילות הכלכלית... 4 רווח ורווחיות... 6 התפתחות ההכנסות וההוצאות... 7 תמצית מידע לפי מיגזרי פעילות:... 11 מיגזר בנקאות אישית... 12 מיגזר הבנקאות הפרטית...

קרא עוד

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב

דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n 1. y' n x n, y הנגזרת x.1 נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- (. x א. נחסר אחד מהחזקה. ב דף נגזרות ואינטגרלים לשאלון 608 כללים למציאת נגזרת של פונקציה: n n n, y הנגזרת נכפול בחזקה )נרשום אותה משמאל ל- ( א נחסר אחד מהחזקה ב 7 y כאשר גוזרים כופלים בחזקה, 7 כלומר נרשום אותה משמאל ל-, ובחזקה של

קרא עוד

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה

החלטה: מונה נטו לאחר תיקונים של החלטה ואמות המידה מדינת ישראל הרשות לשירותים ציבוריים חשמל החלטה מספר 0 מישיבה 983 מיום 252.202- הסדר לייצור חשמל מבוזר באנרגיה מתחדשת - בשיטת "מונה נטו" בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו 622 ויתר סמכויותיה על פי דין

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc

Microsoft Word - hedva 806-pitronot-2011.doc ו- ( ( השייכים לתחום ההגדרה שאלה פתרון: א. לפי ההגדרה, f היא פונקציה זוגית, אם לכל ( ) שלה, מתקיים. f f נציב את במקום בפונקציה הנתונה ונקבל: ( ) ( ) ( ) + + + + ( ) f f f כלומר, הפונקציה היא זוגית. על

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תמצית דוחות כספיים

תמצית דוחות כספיים תמצית דוחות כספיים 31.3.2015 בנק מסד תמצית דוחות כספיים ליום 31 במרס 2015 תוכן העניינים 3 דוח הדירקטוריון 78 סקירת ההנהלה 91 הצהרות המנהל הכללי והחשבונאי הראשי 93 תמצית הדוחות הכספיים ביניים )בלתי מבוקרים(

קרא עוד

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל

מיזוג אבנר ודלק קידוחים ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאל ההצבעה לאישור המיזוג בין השותפויות דלק קידוחים ואבנר נדחתה ל- 21 בנובמבר. אמש, השתתפנו באסיפה שנועדה לקיים דיון ולתת מענה לשאלות מחזיקי יחידות ההשתתפות בנוגע למיזוג. הסיבה העיקרית לדחייה היא פרסום תזרים

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

Bright Blue Gradients

Bright Blue Gradients מה נלמד היום: מהי סביבת חיים מהם מרכיבים ביוטיים וא-ביוטיים מהם צורכי הקיום של בעלי החיים כיצד הסביבה מספקת צרכי קיום אלו מה ההבדל בין תנאי סביבה ולמרכיבי סביבה מיפוי מושגים בנושא סביבת חיים: ביוספרה

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס דע את זכויותיך א מי חייב להגיש דוח על הכנסה?............................... 4. א. הגשת הדוח ותשלום המס.................................... 7. ב. מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח........................ 10.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד