Ownership_NEW_Keter.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Ownership_NEW_Keter.indd"

תמליל

1

2 פרק 1 התאוריות 1.1 החברה כסטטוס: תאוריית ההענקה במאה השמונה עשרה ובחצי הראשון של המאה התשע עשרה היה ברור שכל אדם אמור להיות אחראי לתוצאות הכלכליות של מעשיו. ניהול עסקים במתכונת של חברה, כך שגובה האחריות של המשקיע מוגבל לסכום ידוע מראש, נתפס כדבר בלתי טבעי. הגבלת האחריות באמצעות ניהול עסקים על ידי חברה נתקלה בחשד, שמא מטרתה האמתית היא שליחת יד אלגנטית לכיסו של הזולת שמחוץ לחברה. זאת ועוד, ניהול עסקים באמצעות חברה מעניק למנהל העסקים של החברה עמדת כוח כלפי רכושם של יתר המעורבים בחברה, וקיים חשש לשימוש לרעה בכוח זה. לפיכך היה ברור כי הסכמה פרטית בין אנשים אינה יכולה להיות בסיס תקין דיו לקיומה של חברה. עם זאת כבר באותה תקופה החלו מתבררים היתרונות המעשיים של ההתאגדות. נדרש פתרון שיאפשר, מצד אחד, הקמת חברות, אך יגביל, מצד אחר את השימוש בהן למקרים המתאימים בלבד. 1 תאוריית ההענקה Theory) Concession או (Grant Theory הייתה הפתרון הרצוי: על פיה, רק המדינה יכולה לנפוח בחברה אישיות משפטית. קיום כחברה הוא סטטוס שניתן לכוננו אך ורק באמצעות פעולה מ נהלית של השלטון, הלוא היא ההענקה של רישיון להקמת החברה. לבעל הסטטוס יש כשרות משפטית מוגבלת התחומה על ידי המדינה באמצעות התנאים של רישיון ההפעלה של החברה (צ רטר). המדינה אינה חייבת להעניק את הסטטוס, אלא זו זכות יתר שהריבון, על פי החלטתו, יכול להעניק לאזרחים. בתמורה למתן זכות היתר, על השחקנים לתפקד בהתאם למערכת כללים שהמדינה קובעת. תכליתם העקרונית של הכללים היא להבטיח את ההתנהגות הטובה של מקבלי הרישיון, כך שהחברה לא תשמש אמצעי לפגיעה באחרים, בתוך החברה ומחוץ לה. לעתים אף הותנה מתן הרישיון בהבטחת המקבלים לפעול לטובת הציבור. 1 ראו (1926) 39 Legislation E. Freund Standards of American 25

3 הבעלות בחברה העסקית ברור שתפיסה זו של מקור קיומה של החברה מגבילה מאוד את היכולת לראות בה מהות עצמאית, בלתי תלויה, וכי חברה על פי תאוריית ההענקה רחוקה מרחק רב מ אדם. תאוריית ההענקה לא שרדה בגלל כמה סיבות: 2 ראשית, שליטתו של השלטון בהיצע של רישיונות להקמת חברות הייתה, במשך הזמן, בסיס לשחיתות. כך למשל, היה אפשר להפלות לרעה יריבים ולהעניק את הסטטוס הנכסף רק לאלה שהשלטון חפץ ביקרם. שנית, הלכה והשתרשה ההכרה כי ניהול עסקים הוא עניין פרטי, זכות של האינדיווידום. שלישית, עורכי דין מצאו דרכים לעקיפת המונופול השלטוני באמצעות יצירת מבנים משפטיים חלופיים, דוגמת נאמנות, שלא נזקקו להענקת הסטטוס על ידי המדינה. 1.2 החברה כיצור: תאוריית הפיקצייה אם החברה אינה סטטוס, מה היא? בעוד שתאוריית ההענקה התמקדה בדרך יצירתה של החברה, תאוריית הפיקצייה Theory) Fiction או (Creature Theory עוסקת בשאלת מהותה של החברה. 3 כאמור לעיל, ההסתכלות המסורתית על העולם הכירה רק באדם הטבעי כבישות נבדלת בעלת צלם ייחודי. רק האדם הוא בעל זכויות ורק הוא חב חובות שמהן נוצק התוכן הקלסי של המושג אישיות. הדרישה להכרה בקיום העצמאי של החברה איימה על הסדר הישן: היא התיימרה להרחיב את מעגל הבאים בגדר אישיות אל מחוץ לגדר בני האדם. תאוריית הפיקצייה אינה מציעה תשובה של ממש לבעייתיות; היא עוקפת אותה. 2 ראו Appraisal 74 W. W. Bratton The Nexus of Contracts Corporation A Critical (Bratton Nexus of Contracts (להלן: Cornell L. Rev. (1989) 407, יש מחלוקת בעניין היחס שבין תאוריית ההענקה לתאוריית הפיקצייה. יש הסוברים שלמעשה אין השתיים חלוקות זו על זו, אלא עוסקות בתכנים שונים, ראו א פרוקצ יה מושג ותאוריה בתורת האישיות המשפטית עיוני משפט יז (תשנ ב) ;190,167 Entity P. I. Blumberg The Corporate (1990) 283, 292 L..in an Era of Multinational Corporations 15 Del. J. Corp. אחרים סבורים ששתי התאוריות נועדו להדגיש שני מרכיבים קשורים, אך מובחנים: התאוריה הפיקטיבית מתמודדת עם התפיסה האינדיווידואליסטית של השימוש ברכוש, ואילו תאוריית ההענקה עניינה ביחסי המדינה עם אזרחיה, ראו למשל G. A. Mark The Personification of the Business Corporation in American Law 54 U. of Chi. L. Rev. (1987) 1441,

4 חלק ראשון: תאוריה היא מציעה להתייחס אל החברה כאל יצור (המובחן מאדם) בעל מאפיינים מלאכותיים (להבדיל מהטבעיות של האדם), שההכרה המשפטית בו היא בעלת אופי פיקטיבי (להבדיל 4 מהממשות שיש לייחס לאדם). יש הסוברים כי התאוריה הפיקטיבית היא אוקסימורונית: אם החברה היא יצור, אין היא פיקטיבית; אם היא מדומיינת, אין היא יצור. 5 לי נראה כי התקבלותה בזמנה, על אף הקשיים האנליטיים הטבועים בה, נבעה מערכה השימושי בהרפיית המתח שבין האינטואיציה שהייתה מקובלת אז, שלפיה רק האדם הטבעי יכול להיות בעל רכוש ומושא של המשפט, לבין הצרכים הכלכליים של התקופה, שחייבו הכרה משפטית בקיום הנפרד של החברה. ההתייחסות אל החברה כאל יצור מלאכותי לא סיפקה פתרון לקושי, אך יצרה תחושה נוחה יותר. בני אדם מוסיפים להיות הדבר האמתי היחיד, אף שבפועל גם חברות יכולות לתפקד כשחקנים עצמאיים. תחת כסותה של התאוריה הפיקטיבית קיבלה החברה לגיטימציה רחבה ונעשתה שחקן מקובל ושכיח בחיי המסחר. באופן אירוני משהו, דווקא הק טלוג של החברה כמלאכותית כמעין שחקן חוץ שאינו אמור לעמוד באמות מידה אנליטיות מקובלות תרם להתקבלותה הרחבה כצורה שכיחה של ניהול עסקים. אולם הליקויים הרעיוניים של התאוריה הפיקטיבית שמטו בסופו של דבר את הבסיס תחתיה. איכותה הפיקטיבית של החברה הקרינה על גבולות כשרותה המשפטית. היא לא הייתה רשאית לעסוק בכל מה שאדם טבעי יכול לעסוק בו. זאת ועוד, מכיוון שמהותה של החברה מלאכותית, רפרטואר הזכויות שהיא זכאית להן שונה ומצומצם מזה של האדם הטבעי. לפיכך, למשל, תחת כסותה של התאוריה הפיקטיבית התקשה המשפט להעניק לחברות זכויות חוקתיות 6 ולהטיל עליהן אחריות בדיני עונשין ובדיני 4 המלומד הגרמני Savigny היה התומך המרכזי בתאוריה הרואה בחברה ficta a. persona לסיכום קולע של מחשבתו ראו (1977) Law.G. Heiman Otto Gierke: Association and הניסוח הקלסי של העמדה הרואה בחברה יצור נטבע על ידי Chief Justice Marshall לפני כמאתיים שנה: A corporation is an artificial being, invisible, intangible and existing only in contemplation of law. Being the mere creature of law, it possesses only those properties, which the charter of its creation confers upon it, either expressly, or as incidental to its very existence. Trustees of Dartmouth College v. Woodward 17 U.S. (4 Wheat.) 518, 636 (1810) 5 ראו C. C. D. Watts, Jr. Corporate Legal Theory Under the First Amendment: Bellotti and Austin 46 U. Miami L. Rev. (1991) 317, ראו Blumberg (לעיל הערה 3), בעמ

5 הבעלות בחברה העסקית נזיקין. 7 למעשה, התאוריה הפיקטיבית, בדומה לתאוריית ההענקה, הניחה שכל דבר שאינו מותר לחברה במפורש, אסור עליה. נדרשה תאוריה חדשה שתהפוך את הכלל השיורי של פעולתן של חברות מאיסור להיתר. 1.3 החברה כקבוצה: תאוריית המ צרף תאוריית המ צרף Theory) Group או Aggregate Theory או (Associational Theory נועדה לענות על הצרכים של תקופת מעבר מעניינת, שמאפייניה המרכזיים הם שניים: ראשית, מציאות מסחרית שמבקשת דרכים להרחיב את תחומי פעילותן של חברות, כך שכשרותן המשפטית תדמה, ככל האפשר, לזו של בני אדם טבעיים. שנית, קיומם של חששות בציבורים רחבים מפני הצטברות כוח רב מדי בידיהן של חברות שהחלו באותה תקופה בתהליכים של מיזוגים וצמיחה מואצת. 8 כיצד הושגה המטרה הכפולה, שחלקיה נראים סותרים זה את זה, לאפשר את פיתוחן המעשי של חברות מתוך אימוץ אסטרטגיה של דה לגיטימציה לחברה? על פי התפיסה המ צרפית, החברה אינה סטטוס יציר המדינה, אלא תוצאה של יזמה חופשית של פרטים המעוניינים לפעול יחדיו. החברה גם אינה יצור מלאכותי, אלא מצרף ממשי של קבוצת בני אדם טבעיים שבחרו לפעול יחדיו. התאוריה מדגישה את הפרטים שהחברה מורכבת מהם ומעמעמת את הייחוד הנובע מהתארגנותם יחדיו. החברה היא 9 מאגר של מקורות אוטונומיים קבוצה. העולה ממהלך מחשבתי זה תואם את המבוקש: מצד אחד, הכשרות המשפטית של החברה מועצמת ומורחבת. הזכויות והחובות שלה דומות לאלה של אדם טבעי, שכן הן נגזרות מהזכויות והחובות של רכיביה. לכן, למשל, כשם שבני אדם טבעיים נהנים 7 לשורה של מראי מקום ראו א פרוקצ יה מושג ותאוריה בתורת האישיות המשפטית עיוני משפט יז (תשנ ב) , 8 ראו Theory 88 M. J. Horwitz Santa Clara Revisited: The Development of Corporate W. Va. L. Rev. (1985) 173, 186 The rights and duties of an incorporated association are in reality the rights and duties of 9 the persons who compose it, not of an imaginary being. V. Morawetz A Treatise on the Law of Private Corporations Other than Charitable (1882) 2 28

6 חלק ראשון: תאוריה מזכויות חוקתיות, כך גם המצרף שלהם זכאי לאותן זכויות. 10 מצד אחר, החברה היא רק ביטוי להתארגנות של פרטים, ואין לה איכויות ממשיות עצמאיות. כך התוכן של החברה מתגמד והרצון לדה לגיטימציה שלה מתממש. על פי התאוריה החדשה, החברה דומה יותר מכול לשותפות. ההבדל המרכזי בין שני התאגידים הוא במידת המעורבות של המשקיעים בתפקודו של התאגיד. השותפים בשותפות הם משקיעים פעילים (למשל, הם שלוחי התאגיד), ואילו בעלי המניות בחברה הם משקיעים סבילים. אולם בשני המקרים הרכוש של התאגיד חברה כשותפות נתפס כרכוש אישי של המתאגדים. 11 דומה כי תאוריית המצרף מהלכת על חבל דק: היא מצהירה על הכרה בחברה כאישיות משפטית נפרדת, אך מייחסת לכך משמעות מינימלית. במשך הזמן התברר כי החברה דמוית השותפות אינה תואמת את המאפיינים הנדרשים מחברה בעולם המסחרי. כפי שברור כיום לכול, הערך המיוחד של החברה נובע מכך שהיא עסק חי המחזיק בנכסיו שלו כיחידה עצמאית. המשקיעים בחברה אינם נושאים באחריות למעשיה; קיומה של החברה אינו תלוי בקיום החברים; החברה מתפקדת באמצעות הייררכייה שמביאה לידי ביטוי חלוקה של כוחות בין מנהלים מקצועיים לבין משקיעים. 12 התפיסה המצרפית של החברה, המזהה את המתאגדים עם התאגיד, לא א פשרה לממש יתרונות אלה. 13 הגידול הנמשך בהיקף החברות ובמספרם של בעלי המניות גרם לכך שהאנלוגיה לשותפות איבדה מכוחה והתאוריה המצרפית הלכה ושקעה. 10 כך למשל, התאוריה המצרפית אפשרה לבית המשפט בארצות הברית להעניק לחברות, לראשונה, את ההגנה החוקתית הקיימת בתיקון הארבעה עשר לחוקה האמריקנית: It would be a most singular result if a constitutional provision intended for the protection of every person against partial and discriminating legislation by the states, should cease to exert such protection the moment the person becomes a member of a corporation. The Railroad Tax Cases County of San Mateo v. Southern Pac. R. Co. 13 F. 722, 744 (1882) Mark 11 (לעיל הערה,(3 בעמ ראו Fiction 61 S. A. Schane The Corporation is a Person: The Language of a Legal Tulane L. Rev. (1987) 563, ראו Mark (לעיל הערה 3), בעמ

7 הבעלות בחברה העסקית 1.4 החברה כאדם: התאוריה הראלית הצד השווה בכל הניסיונות הקודמים להבין את החברה כסטטוס, כיצור או כקבוצה הוא הקושי לייחס לחברה מעמד של שחקן ממשי, עצמאי במציאות חיינו. כמוסבר לעיל, שורשי ההתחבטות נעוצים עמוק בתרבות הכללית, שמייחדת את האדם משאר התופעות. רק בתחילת המאה העשרים בשלו התנאים להתפשטותו של מהלך מחשבתי נועז שתופס את החברה כראליה קיומית. 14 באותה תקופה כבר נהנו חברות מהשפעה סוציאלית, פוליטית וכלכלית עצומה, וכל התאוריות הקודמות לא התיישבו עם עובדה זו. ההכרה המתמשכת בחשיבות של החברה ובאוטונומיה של תפקודה החלה להיות משקל נגד מאזן לאינטואיציה הבסיסית המייחדת את האדם הטבעי. ההרגשה הכללית הכירה בעובדה שבין הפרט לבין המדינה קיים גם דבר נוסף משמעותי חברה. התרגלנו לראות בחברה תוצאה טבעית של קיום אנושי, היבט כמו הכרחי של החיים הסוציאליים בעולם המערבי. הצלחתה של התאוריה הראלית לכבוש לבבות באותה תקופה נבעה מכך שהיא סיפקה מסגרת מחשבתית שתאמה מציאות זו ונתנה לה משמעות. על פי התאוריה הראלית Theory) Real Entity או Real Person Theory או Natural Theory או,(Realism Theory החברה היא מציאות ארגונית שיש בה יותר ממרכיביה. 15 החברה היא אדם, וכמו אדם טבעי, היא בעלת רצון, תודעה, מטרה, אינטרסים, יכולת פעולה ואחריות עצמאיים. תכונות אלה מיוחסות לחברה באופן אוטונומי, שאינו נגזר מתכונות של פרטים המעורבים בה. כך למשל, אין לזהות את החברה עם בעלי מניותיה, שהרי לעתים יש ניגודי אינטרסים בין בעלי המניות לבין עצמם, כמו גם בין בעלי המניות לבין החברה. התפיסה הראלית של קיום החברה מסבירה יפה מדוע רכוש החברה אינו רכושם של בעלי המניות, ומדוע בעלי המניות אינם אחראים לחובות החברה. זאת ועוד, על פי התאוריה אפשר להבין היטב את מקור הכוח של הנהלת החברה ואת אי תלותה העקרונית בציבור המשקיעים. 14 התאוריה הראלית הייתה ידועה בספרות האירופית במאה התשע עשרה. היא חדרה למשפט המקובל רק בסוף המאה, משתרגם פרדריק מייטלנד את יצירתו החשובה של פון גירקה לאנגלית והוסיף לה את הקדמתו. ראו O. F. Von-Gierke Political Theories of the Middle Age (F.W. Maitland trans. 1900) 15 כך הציג זאת מייטלנד: jurisprudence, [I]f n men unite themselves in an organised body, unless it wishes to pulverise the group, must see n+1 persons. F. W. Maitland III The Collected Papers of Fredric William Maitland (ed. by H. A. L. Fisher, 1911)

8 חלק ראשון: תאוריה אפשר להציג את התאוריה הראלית בכמה צורות. 16 עמדה קיצונית גורסת האנשה (אנתרופומורפיה) של החברה: התאגיד הוא עובדה גם מחוץ לעולם המשפט. חברות נולדות, פועלות, יוצרות ומתות. הן עשויות אורגנים שאפשר לדמותם לאברי האדם. בחברה יש מוח, ידיים ואפילו אברי רבייה. אנתרופומורפיה של ארגונים הייתה מקובלת במיוחד באירופה, אך לא זכתה להצלחה גדולה במשפט המקובל. עמדה מתונה יותר מייחסת לחברה ראליה משפטית כלכלית, ללא האנשתה. החברה אינה ראליה טרנסצנדנטית (ממשות שמעבר לניסיון), אלא אך ורק אמצעי להשגת מטרה. כשהשגת המטרה מותנית בתפקוד עצמאי של החברה, יש להכיר בה כב אדם ולייחס לה יכולת מנטלית ופיזית. סוד קיומה של החברה אינו בטבע (כפי שההשקפה הראלית הקיצונית גורסת) ואינו יציר של הכרה של גוף מנהלי כלשהו (כפי שתאוריית הפיקצייה גורסת), אלא תולדה של צרכים שהדרך הטובה ביותר למימושם היא באמצעות מתן לגיטימציה ויכולת פעולה לארגונים מתווכים בין אינטרסים. 17 קודם לפיתוחה של התאוריה הראלית היה קושי לייחס את העולם לחברות. התאוריה הראלית יישבה זאת ופתחה את השער לתפיסה עקיבה של החברה כשחקן מלא במציאות הכלכלית המשפטית. כך למשל, אם החברה מוכרת כאדם, אין הצדקה להגבלת כשרותה המשפטית למטרות מסוימות. לדעת הורוביץ, התוצאה המרכזית של התאוריה היא מתן לגיטימציה לפיתוחם של התאגידים הגדולים וחיסונם מפני התערבות 18 רגולטורית (ויסותית) של המדינה. באופן כללי, התאוריה שייחסה לחברה ממשות ראלית סילקה מעליה את העננה שרבצה עליה עד לאותה עת. בדומה לאדם טבעי אין היא מקור לשחיתות פוליטית, להעדפות אינטרסנטיות ולמונופוליזם (תולדת תפיסתה כסטטוס); היא אינה שחקנית חוץ פיקטיבית (תולדת תפיסתה כיצור) ואינה חסרת ממשות, ציפוי פריך לאינטרסים של אחרים (תולדת תפיסתה כקבוצה). דא עקא, משך ההכרה בתאוריה הראלית לא היה ארוך במיוחד. בתי המשפט בארצות 16 לתיאור מפורט ראו Mark (לעיל הערה 3), בחלק הרביעי. 17 כדי לשכנע בצדקת הרעיון הראלי פרוינד שואל: How is it possible, upon any other basis, to deal with notions that are constantly applied to the holding of rights, and which explain their most important incidents: intention, notice, good and bad faith, responsibility? How can we establish, unless we have to deal with individuals, the internal connection between act and liability? E. Freund The Legal Nature of Corporations (1971) ראו Horwitz (לעיל הערה 8), בעמ

9 הבעלות בחברה העסקית הברית אימצו אותה במלואה, לראשונה, ככל הנראה רק בשנת, וכבר לאחר כחמש עשרה שנה הועם זוהרה והיא נדחקה אל עמדת התגוננות. 20 ראשית, השיח הראלי בגרסתו האירופית הקיצונית, המייחסת לחברה תכונות אנושיות ממשיות, נתפס על ידי רבים כמאולץ, אם לא כמגוחך ממש. שוק הרעיונות האמריקני לא נטה אל האפשרות של היסק לוגי מאנלוגיה מטפיזית 21 או מכינוי גרדא. 22 גם אם החברה היא יש ראלי, היא שונה ממני וממך. שנית ועיקר, הראליזם המשפטי realism),(legal שהתבסס באותה תקופה, העדיף ניתוח של אינטרסים מניתוח תאורטי. 23 על פיו, סיבות מעשיות הן שמכתיבות את התוצאה המשפטית, ולא דיון באונטולוגיה של החברה. 24 השאלה מהי החברה אינה חשובה; תחת זאת יש לברר מה הם האינטרסים שיקודמו או ייפגעו אם נעניק לחברה 25 אישיות משפטית מלאה, נגביל אותה או נשלול אותה. (1910) Ed..Southern Railway v. Greene 216 U.S. 400; 30 S. Ct. 287; 54 L. ראו Blumberg (לעיל הערה 3), בעמ ראו Bratton (לעיל הערה 2), בעמ לדיון נרחב ראו M. M. Hager Bodies Politic: The Progressive History of Organizational Real Entity Theory 50 U. Pitt. L. Rev. (1989) 575 It is not the part of legal personality to dictate conclusions. To insist that because it has 22 been decided that a corporation is a legal person for some purposes it must therefore be a legal person for all purposes, or to insist that because it has been decided that a partnership is not a legal person for some purposes it cannot therefore be so for any purposes, is to make of both corporate personality and partnership impersonality a master rather than a servant, and to decide legal questions on irrelevant considerations without inquiry into their merits. Issues do not properly turn upon a name. B. Smith Legal Personality 37 Yale L. J. (1928) 283, ראו הדיון בפרק 2 להלן. Anything can be made a legal unit, and the subject of rights and duties, a fund, 24 a building, a child unborn, a family. There is no reason, except the practical one, why, as some one has suggested, the law should not accord to the last rose of summer a legal right not to be plucked. G. C. Henderson The Position of Foreign Corporations in American Constitutional Law: A Contribution to the History and Theory of Juristic Persons in Anglo-American Law (1918) את ההתקפה המוחצת של הראליזם המשפטי על הדיון במהות החברה הוליך דיואי. ראו.J Dewey The Historic Background of Corporate Legal Personality 35 Yale L. J. (1926)

10 חלק ראשון: תאוריה 1.5 החברה כמכשיר: התאוריה החוזית ההתקפה היעילה של הראליזם המשפטי דחקה מהבימה לא רק את התאוריה הראלית, אלא גם כל דיון תאורטי בשאלת מהות החברה. מכאן ואילך כל מי שרצה לנסות את כוחו בהבנת החברה היה חייב להתמודד עם שני אתגרים גדולים: קודם לכול היה עליו לענות על הקושי הבסיסי שגם התאוריות הקודמות ניסו לתת לו מענה: המתח שבין האינטואיציה, שמזהה בעולם רק בני אדם, לבין המציאות, שארגונים מתפקדים בה בכשירות דומה לזו של אדם והכול מכירים בהם כעובדה חיה ובועטת. אלא שכל ניסיון חדש היה חייב להביא בחשבון את כישלון התאוריות הקודמות ואת הסיבות שהביאו לידי אי קבלתן כהסבר תקף לחברה. לכאורה נוסו כבר כל האפשרויות גם אלה הנותנות משקל מלא לתפיסה האינטואיטיבית (החברה כקבוצה), מצד אחד, או להכרת המציאות (החברה כאדם), מצד אחר. זאת ועוד, כל תאוריה חדשה הייתה חייבת גם להביא בחשבון את הביקורת המשכנעת של הראליזם המשפטי על עצם העיסוק בתאוריה, ולתת לה מענה. במילים אחרות, נדרשה תאוריה שתסביר את החברה מתוך ניתוח של אינטרסים ושתתאים הן לאינטואיציה (המדגישה את האינדיווידואל) הן למציאות (המדגישה את מקומה המרכזי של החברה בעיצוב חיינו). אין תמה אפוא שנדרשו כחמישים שנה עד לפיתוחה של התאוריה החדשה, המבוססת על תאוריה כלכלית. זוהי התאוריה השלטת 26 כיום באקדמיה האמריקנית (אף שיש עליה עוררין). 26 פורצי הדרך ומניחי התשתית היו A. A. Alchain & H. Demsetz Production, Information Costs and Economic Organization 62 Am. Econ. Rev. (1972) 777; M. C. Jensen & W. H. Meckling Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structures 3 J. Fin. Econ. (1976) 305; E. F. Fama Agency Problems and (1980) 288 Econ..the Theory of the Firm 88 J. Polit. בהמשך הצטרפו רבים למאמץ להסביר היבטים שונים של דיני החברות על בסיס הניתוח הכלכלי. לדוגמות חשובות, מעט מזעיר, ראו 1; (1983) Econ. S. N. S. Cheung The Contractual Nature of the Firm 26 J. L. & E. F. Fama & M. C. Jensen The Separation of Ownership and Control 26 J. L. & Econ. (1983) 301 (Fama & Jensen Separation of Ownership ;(להלן D. R. Fischel The Corporate Governance Movement 35 Vand. L. Rev. (1982) 1259; S. Levmore Monitors and Freeriders in Commercial and Corporate Settings 92 Yale L. J. (1982) 49; R. H. Kraakman Corporate Liability Strategies and the Costs of Legal Controls 93 Yale L. J. (1984) 857; F. H. Easterbrook & D. R. Fischel Limited Liability and the Corporation 52 Univ. of Chi. L. Rev. (1985) 89; L. A. Bebchuk Limiting Contractual 33

11 הבעלות בחברה העסקית התאוריה החוזית Theory) Nexus of Contracts או (Contractual Theory עורכת לחברה דה קונסטרוקציה (הבניה מחדש). החברה אינה דבר בעל זהות וקיום עצמאיים, אלא מכשיר מימוני משפטי. 27 היא מוגדרת, מנוהלת ומוסדרת על ידי שורה של מערכות יחסים חוזיות מפורשות ומשתמעות היוצרות פקעת חוזית. הצדדים לחוזים המרכיבים את החברה מגוונים. בולטים בהם ספקי תשומות ההון (בעלי מניות), ספקי תשומות החוב (נושים) וספקי תשומות העבודה (מנהלים ועובדים). לחברה אין תוכן מהותי משל עצמה, אלא היא רק נקודת ההתייחסות, מעין תפאורה או בימה, שנועדה לשרת את האינטרסים של המחזיקים בקצות החוטים החוזיים שמהם הפקעת עשויה. התאוריה החוזית של החברה מבוססת על מודלים מיקרו כלכליים שפותחו בשנות השבעים, חדרו לשדה המשפט בשנות השמונים ומכתיבים כיום את השיח האקדמי בתחום. 28 מודלים אלה מדגישים את האופי הוולונטרי של החברה. כל אחד יכול לבחור אם לקשור את עצמו לאחד או יותר מהחוזים המרכיבים את החברה, באיזה מעמד ובאילו תנאים. הזכויות, החובות וכללי ההתנהגות המחייבים את בעלי המניות, המנהלים, הנושים, הספקים, העובדים ויתר המעורבים בחיי החברה מפורטים בחוזים המבטאים את ההסכמות הרצוניות שהצדדים הגיעו אליהן. החוזים כוללים תנאים שהתנהל לגביהם משא ומתן מפורט בין הצדדים; תנאים שמוכתבים על ידי מי מהצדדים, אולם האחרים יכולים להחליט אם להצטרף ובאיזה מחיר; תנאים שמקובלים בשוק הרלוונטי (למשל שוק ההון, החוב או העבודה); או תנאים שקבועים בחוק או בפסיקה כנורמה מרשה שהצדדים בחרו לא לפרוש ממנה. החברה אינה הייררכית, כוחנית או סמכותית, ולשום 29 פרט או קבוצה בה אין עמדת כוח מלכתחילה כלפי האחר. Freedom in Corporate Law The Desirable Constraints on Charter Amendments 102 Harv. L. Rev. (1989) 1820; L. A. Bebchuk Foreword: The Debate on Contractual Freedom in Corporate Law 89 Colum. L. Rev. (1989) 1395 The corporation is a financing device and is not otherwise distinctive. F. H. Easterbrook 27 Easterbrook &(להלן: D. R. Fischel The Economic Structure of Corporate Law (1991) 10 (& Fischel Economic Structure 28 לתיאור מודלים שונים ולהסבר יפה של הווריאציות השונות של הניתוח הכלכלי של הפירמה ראו W. W. Bratton The New Economic Theory of the Firm: Critical Perspectives from History (Bratton Critical Perspectives (להלן: 41 Stanford L. Rev. (1989) 1471, ראו למשל L. A. Kornhauser The Nexus of Contracts Approach to Corporations A Comment on Easterbrook and Fischel 89 Colum. L. Rev. (1989) 1449,

12 חלק ראשון: תאוריה מכיוון שהנורמות המסדירות את חייה של החברה הן וולונטריות, הן חשופות לתחרות. כל פרט השוקל אם לערוך התקשרות באמצעות החברה כגון להשקיע במניותיה או לעבוד בעבורה בוחן את כדאיות העסקה מבחינתו יחסית לחלופות הקיימות בשוק הרלוונטי. החברה היא מוצר חלופי למסחר בשוק. פרט רציונלי יעדיף להתקשר באמצעות החברה רק אם הדבר יאפשר לו להשיא את רווחתו. לכן החברה תוכל לשרוד מן התחרות רק אם תאמץ אסטרטגיות חוזיות מיטביות. כך למשל, התאוריה החוזית אינה מקבלת את הניתוח הקלסי שמייחס להנהלת החברה עמדת כוח ואי תלות במשקיעים. ניהול הוא תהליך מתמשך של משא ומתן בין צדדים לחוזים מתחלפים. בשוק תחרותי למנהלים יש תמריץ ממשי לשכנע את יתר הצדדים לפקעת החוזית שהם לא יעשו שימוש לרעה בכוחם. ככל שהבטוחות שיתנו המנהלים יהיו משכנעות יותר, כן ייחסכו מהצדדים עלויות פיקוח ובקרה עליהם, מחיר החוזים יקטן והיכולת של החברה ושל המנהלים לשרוד בתחרות תגבר. על פי אותו קו מחשבה, כל המערך הנורמטיבי שנועד לפקח על הנציגים מועצות מנהלים, דירקטורים עצמאיים חיצוניים, ועדות ביקורת, דיווחים, חובות התנהגות של נושאי משרה וכדומה אינו אלא תוצר של בחירה רציונלית רצונית של כל הצדדים, בכללם המנהלים, שתכליתו היא להקטין את עלויות הנציג ולאפשר לחברה לצלוח את התחרות. בשוק חופשי שבו החוזים נסחרים בתנאים תחרותיים אין לאיש עמדת כוח. כוחות השוק מקטינים את עלויות הנציג, ולכן רגולציה 30 אינה נדרשת והיא אף בזבזנית. כעולה מכך דיני חברות תת מיטביים לא ישרדו. אם הנורמה היא דיספוזיטיבית, הצדדים י תנו עליה. אם היא קוגנטית, יבחרו הצדדים להימנע מכפיפות לה על ידי הגירה משפטית למקום שבו קיימת נורמה יעילה ממנה. קרי: הדין, על חלקיו המרשים (החוזיים) והכופים, חשוף גם הוא לביקורת של כוחות השוק. לכן אפשר לקבוע כי על פי התאוריה החוזית, כלל התפקוד של החברה מונחה על ידי ההבנות השוקיות המצרפיות של הפרטים המעורבים. עתה בשלה הדרך להבנת מהותה של החברה כמכשיר. התאוריה החוזית אינה מתחבטת בשאלת זיהוי מקור כוחה של החברה. לדידה, החברה היא תולדה של הסכמות חוזיות רב צדדיות בין פרטים המתפקדים בתנאי תחרות. התאוריה גם אינה נוטלת חלק בוויכוח סביב האופי העצמאי או הנשלט של החברה: מצד אחד, החברה אינה נשלטת על ידי מאן 30 ראו R. K. Winter, Jr. State Law, Shareholder Protection and the Theory of the Corporation 6 J. Legal Studies (1977)

13 הבעלות בחברה העסקית דהוא מדינה, פרט או קבוצה. מצד אחר, אין לייחס לחברה עצמאות או קיום נפרד ממשי. תחת זאת יש לראות בה מכשיר מימוני שקיומו מוצדק מטעמי נוחות גרדא. החברה מציעה דרך פשוטה יחסית לטיפול במערכת משפטית מורכבת ומאפשרת תקשורת יעילה בין קבוצה גדולה של בעלי אינטרסים שאין ביניהם זהות. מהותה של החברה הוא תפקודה כנקודת קשר ותיאום לפעולתם של פרטים. הם העיקר והיא האמצעי. עולם העובדות מורכב מבני אדם טבעיים, ורק מהם. החברה אינה מגבשת אינטרסים קבוצתיים שמחליפים את האינטרסים האינדיווידואליים. החברה אינה משרתת שום מטרה עצמאית, אלא נועדה רק לקדם מטרות פרטיות של הצדדים לחוזים. הסטת הדגש מהארגון אל הפרטים, התואמת את המתודולוגיה האינדיווידואליסטית של הדגמים הכלכליים, מבהירה כי אין לדבר על תודעה, רצון, שיקול דעת, החלטה או פעולה של החברה ככזו. יתר על כן, נהוג לייחס לחברה תכונות כגון אחריות מוגבלת, קיום נצחי, אישיות משפטית, ולהסיק מכך על ממשות הקיום של החברה. התאוריה החוזית מסתייגת מייחוס זה. 31 האחריות המוגבלת היא של המשקיע. הקיום הנצחי נועד לציין שכל עוד לא יחליטו הפרטים אחרת, ימשיכו חלקים של המערך החוזי הבסיסי להתקיים אף אם יחולו חילופים אישיים בזהות הצדדים. האישיות המשפטית מאפשרת לגוון את היכולות של הפרט. היא מאפשרת לו לתבוע את החברה, להתקשר עמה בעסקה וכדומה. ייחוס התכונות לחברה הוא רק שפה סמלית שאין לה כל משמעות ראלית. עיקרו של דבר, התאוריה החוזית מפשיטה את החברה מכל תוכן מהותי. היא אינה סטטוס, יצור, קבוצה או אדם. עמדה קיצונית סוברת כי מהניתוח לעיל נגזר שהחברה מפסיקה לתפקד כמוסד נפרד. 32 עמדה רדיקלית פחות מאפשרת לחברה קיום משפטי מצומצם שנועד לאפשר את המשכיות הקיום של הפקעת באופן שאינו תלוי בזהותם של הפרטים שבאים והולכים. 33 אך לדעת הכול, על פי התאוריה החוזית החברה היא מכשיר חסר מאפיינים זהותיים. היא פריזמה המשקפת את האינטרסים של פרטים שמתאמים את פעילויותיהם באמצעות מערכות חוזיות. הנה כי כן, המשפט האחרון מבטא את הצלחת התאוריה החוזית לעמוד באתגר המשולש שהוצב לפניה, שתואר בפתחו של סעיף זה: התאוריה תואמת את האינטואיציה 31 ראו Easterbrook & Fischel Economic Structure (לעיל הערה,(27 בעמ ראו למשל Fla. M. J. Phillips Reappraising the Real Entity Theory of the Corporation 21 St. U. L. Rev. (1994) 1061, ראו למשל V. Brudney Corporate Governance, Agency Costs and the Rhetoric of Contract 85 Colum. L. Rev. (1985)

14 חלק ראשון: תאוריה האנושית, משום שהיא מעמידה במרכז את האינדיוובידואל. בו זמנית היא גם תואמת את המציאות, משום שהיא מסבירה מדוע החברה היא דרך התארגנות דומיננטית כל כך ומדוע מוענקת לה כשרות משפטית כה רחבה. התאוריה אינה מבססת את עצמה על השקפה תאורטית, מטפיזית, בדבר מהות החברה, אלא מנתחת את האינטרסים של המעורבים ומסבירה את השימוש שהם עושים בחברה כמכשיר. בכך היא גם תואמת את דרך החשיבה של הראליזם המשפטי. האם הצלחתה הנוכחית של התאוריה החוזית מלמדת על תוקפה הבלתי מעורער בהסברת החברה? המתנגדים לה נוהגים למקד את התקפתם בהנחות היסוד של הניתוח הכלכלי שבבסיסה. כך למשל, כדי שיהיה אפשר לתאר את החברה כמכשיר פרי הסכמה וולונטרית של רבים, יש להניח שאנו חיים בעולם הובסיאני 34 המאוכלס אך ורק בשחקנים רציונליים שכל אחד מהם מעוניין להשיא את רווחתו הפרטית ויודע לקבל החלטות מושלמות. פרטים אלה נהנים ממידע מלא או יודעים לשקלל באופן מושלם את הפקטורים הבלתי ידועים להם והרלוונטיים להחלטתם אל תוך מחיר החוזה. על מנת שיהיה אפשר לראות בחברה מוצר חליפי למסחר בשוק, יש להניח שהשווקים השונים הון, ניהול, עבודה, מוצרים, שליטה מתפקדים ביעילות מלאה וכי קיימת תחרות יעילה בין הצדדים. כל הדגם המחשבתי מניח שלא קיימות מגבלות ממשיות על חופש החוזים של כל הצדדים, קטן כגדול. למותר לציין שהנחות יסוד אלה אינן קלות ערך והכרת המציאות 35 מעלה אצל אחדים שאלות רציניות בדבר תוקפן. 34 ראו & Wash. A. Wolfe The Modern Corporation: Private Agent or Public Actor? 50 Lee L. Rev. (1993) 1673, 1687: The literature spawned by the economic theory of the firm clearly is individualistic, but what is more important is the kind of individuals it envisions. These individuals are not people as most of liberal political theory has always understood them 35 לספרות המבקרת את התאוריה החוזית של החברה ראו Perspectives Bratton Critical R. C. Clark Agency Costs Versus Fiduciary Duties in Principals ;(לעיל הערה (28 and Agents: The Structure of Business (ed. by J. Pratt & R. Zeckhauser, 1985) 55; Bratton Nexus of Contracts הערה (2 ;(לעיל Brudney הערה (33 ;(לעיל D. A. Demott Beyond Metaphor: An Analysis of Fiduciary Obligation Duke L. J. (1988) 879; T. L. Hazen The Corporate Persona, Contract (and Market) Failure, and Moral Values 69 (1991) 273 Rev..N..C.L חביב סגל מציינת גם היא קשיים, מסוג אחר, שהתאוריה החוזית מעוררת. ראו א חביב סגל דיני חברות, לאחר חוק החברות החדש (תשנ ט, כרך א)

15 הבעלות בחברה העסקית 1.6 מורכבותה של החברה במהלך התיאור והניתוח לעיל שזרתי את המהלך האינטלקטואלי שעוסק בחידת מהותה של החברה סביב נושא מרכזי אחד: המתח שבין האינטואיציה, המכירה רק בקיומו של האדם הטבעי, ובין המציאות, המייחדת מקום מרכזי לקיומה של החברה. בעיניי, זהו הרקע להתחבטות המתמשכת בשאלות, כגון: האם מקור החברה בהסכמה פרטית או בהענקה של המדינה? האם יש לראות בחברה יש עצמאי או רק רפליקה של בני אנוש? האם החברה מתפקדת בספ רה הפרטית בלבד או שמא יש לראות בה גם יצור ציבורי? התשובות שניתנו לאותן שאלות במשך השנים אינן אחידות משום ששני הפרמטרים העומדים זה מול זה התפיסה האנושית של האינדיווידום והמציאות הכלכלית, החברתית והפוליטית השתנו מזמן לזמן (הראשון במידה מסוימת והשני במידה ניכרת). כל אחת מהתאוריות בדבר מהות החברה אוצרת בתוכה כוח הסבר מסוים להבנת התופעה, באשר היא מלמדת על תשובה אפשרית למתח הבסיסי. ברור שקיימת סתירה בין התשובות, אך לא ברור שיש לייחס לסתירה משמעות רבה. דיון בחברה מתוך התמקדות בקונפליקט שבין החברה כתופעה קולקטיבית לבין המקום המרכזי שהפרט תופס בתרבות ובחברה המערבית מאפשר לנו לזהות בחברה עקבות של עמדות שונות. אפשר כי דווקא התייחסות מורכבת אל החברה כמכשיר, כאדם, כקבוצה, כיצור וכסטטוס תתרום 36 ביתר שאת להבנתה. ואמנם, דיני החברות כוללים רמזים לבליל ההשפעות של התאוריות השונות. כך למשל, תאוריית ההענקה באה לידי ביטוי בדין המתנה את ייסודה של חברה ברישומה המ נהלי. הצדדים לחוזה אינם יכולים ליצור משטר של אחריות מוגבלת ללא הסכמת גוף של המדינה רשם החברות. תאוריית הפיקצייה עומדת ככל הנראה בבסיס הכלל של המשפט המקובל המחייב חברות לקבוע לעצמן את מטרותיהן במסמכי היסוד (ובכך 36 בהתייחסו לסתירה שבין התאוריות בדבר מהות החברה קובע ברטון: This tendency toward contradiction should be accepted, not feared. The contradictions are intrinsic. No foreseeable scholarship or legislative reform will resolve them. The contradictions also are wholesome. Studying and reflecting on their interplay in the law enhances our positive and normative understanding. Legal theories that heavily privilege one or another opposing concept risk positive error. Theory, instead of denying the existence of the contradictions, should synchronize their coexistence in law. Bratton, Nexus of ([לעיל הערה 2], בעמ ) Contracts 38

16 חלק ראשון: תאוריה מגביל את כשרותן המשפטית). תאוריית המ צרף השאירה את עקבותיה באותם חלקים של המשפט המקובל (אשר אינם תקפים כבר כיום בישראל) שקבעו כי שינויים מהותיים בחברה מחייבים קבלת הסכמה של כלל בעלי המניות. התאוריה הראלית היא שפתחה את הדלת לפני האפשרות של חשיפת חברות לאחריות פלילית והכרה בהן כב אדם הזכאי לזכויות חוקתיות, דוגמת חופש הביטוי. התאוריה החוזית השפיעה על התפיסה של דיני החברות כדין מרשה, שניתן להתנות על סעיפיו. קשה ליישב באמצעות ניתוח אנליטי את כל הדוקטרינות הללו עם אחת מן התאוריות. עם זאת ברור כי בדור האחרון בולטות שתי תאוריות: התאוריה החוזית והתאוריה הראלית. ודוק: אף שהראשונה דומיננטית בשיח האקדמי הנוכחי ומכתיבה את נושאי הדיון והמחקר, הרי בכל רחבי המשפט המקובל, כולל ארצות הברית, הדוקטרינה מבוססת עדיין במידה לא מבוטלת על התאוריה הראלית. 37 כך למשל, חלקים משמעותיים של ההצעה השאפתנית של American Law Institute ביחס לעקרונות הרצויים של משטר ומבנה בחברה governance) (principles of corporate תואמים דווקא את התאוריה הראלית, שעברה לכאורה זה כבר מהעולם. הנורמות המוצעות על ידי הפרויקט מבטאות תפיסה הייררכית של חברה שנשלטת על ידי מנהלים בלי שבעלי המניות יכולים להתגונן מפניהם. הדוקטרינה אינה תואמת את התאוריה החוזית גם משום הריבוי היחסי של נורמות כופות הכלולות בה. 38 גם דיני החברות בישראל מושפעים בעת ובעונה אחת משתי התאוריות גם יחד: החוזית והראלית. 39 מכיוון שכך המשך הדיון להלן יתנהל מתוך זיקה לשתיהן. To sum up, the doctrinal theory of the corporate firm refutes the assertion 37 that the corporation is contract. [ ] While the doctrinal theory always takes cognizance of contractual elements, it never makes contract the essence. The doctrinal theory balances contract against the corporate entity and a sovereign ([לעיל הערה,[28 בעמ (1517 Perspectives presence. Bratton Critical 38 ראו חביב סגל (לעיל הערה 35), בעמ התאוריה הראלית מתקבלת, למשל, על דעתו של השופט ברק, וממנה הוא גוזר את פסיקתו: מן הראוי לציין כי תורת האורגנים אינה מבוססת על תפיסה פורמלית טכנית. היא יונקת את חיותה מתפיסה של מדיניות משפטית, שלפיה, התאגיד הוא אובייקט לזכויות ולחובות (במובן הרחב) כמו אדם בשר ודם. התאגיד אינו יצור מלאכותי [...] לעניין כושרה של תופעה להיות נושא לזכויות ולחובות אין כל הבדל בין תאגיד לבן אדם. זה כזה הוא ראלי עד כמה שהמשפט הוא ראלי, וזה כזה הוא מלאכותי עד כמה שהמשפט הוא מלאכותי (ע פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע מ נ מדינת ישראל, פ ד מה( 49 ) 380). 364, מנגד, הקו המנחה של חוק החברות החדש הוא התאוריה החוזית. ראו הערה 15 בפרק השני של חיבור זה. 39

17 הבעלות בחברה העסקית סוף דבר, לכל אחת מהתאוריות היה תפקיד בעת ובמקום שבהם התקיימה. המעבר מתאוריה אחת לאחרת אינו מקרי, אלא הוא מהלך אינטלקטואלי אבולוציוני תלוי הקשר. אפשר להבין את הכיוון הכללי של מהלך המחשבה אם מעמידים במרכז הדיון את הניגוד שבין הקדושה שהתרבות שלנו מייחסת לפרט לבין המקום המרכזי שהמוסד הסוציאלי החברה תופס בחיינו. מתח זה הוא היוצר את המורכבות התאורטית והדוקטרינית של דיני החברות. 40

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

תהליך קבלת החלטות בניהול

תהליך קבלת החלטות בניהול תהליך קבלת החלטות בניהול לידיה גולדשמידט 2011 מהו תהליך קבלת החלטות? תהליך אק טיבי וקריטי קבלת החלטות בנושאים פשו טים ורוטיניים שפתרונן מובנה בחירה בין אל טרנטיבות החלטות מורכבות הדורשות פתרונות יצירתיים

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63>

<4D F736F F D20EEEBF8E6E9ED20FAEC20E0E1E9E120F2ED20F4FAF8E5EF2E646F63> הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א בחינה בדיני מכרזים ד"ר מיכל טמיר מועד א סמסטר א תשע "א 8.1.12 שעה 900 הוראות כלליות משך הבחינה שעתיים. לא תינתן הארכה. הבחינה בחומר סגור. אין להכניס דבר למעט קובץ חקיקת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל אלגוריתמים 1 )443432( סמסטר חורף הפקולטה למדעי המחשב תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגור תרגול 9 מסלולים קלים ביותר תרגיל APSP - 1 עד כה דנו באלגוריתמים לפתרון בעית מסלולים קלים מציאת מסלולים קלים ביותר מצומת ביותר ממקור יחיד. כלומר, V לכל צמתי הגרף. בעיה אחרת הקשורה לבעיה זו היא בעית ה-(

קרא עוד

Microsoft Word - solutions.doc

Microsoft Word - solutions.doc תחרות גיליס 009-00 הרי פוטר הגיע לחנות הדובשנרייה בהוגסמיד. הוא מגלה, שהכסף שלו מספיק בדיוק ל- סוכריות קוסמים ול- 5 קרפדות שוקולד, או בדיוק ל- 0 קרפדות שוקולד ול- 0 נשיקות מנטה, או בדיוק ל- 45 נשיקות מנטה

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation מה הם הגורמים שקובעים את רמת הפעילות הכלכלית, שער הריבית, רמת המחירים ורמת התעסוקה? הפעילות המשותפת במספר שווקים: פעילות ריאלית שוק הסחורות: CIGX-M עקומת IS (r,) שיווי משק ל פעילות מונטרית שוק הכספים:

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

בעיית הסוכן הנוסע

בעיית הסוכן הנוסע במרכז חלם היה בור אזרחי חלם באופן קבוע נפלו לבור במרכז הכביש האזרחים שברו ידיים ורגליים וכמובן שפנו למועצת חלם לעזרה התכנסה מועצת חלם והחליטה סמוך לבור יש להקים בית חולים. ניהול עומס בשיטת נידן מגיש: עופר

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

תוכן עניינים

תוכן עניינים תואר שני במשפט מסחרי גלובלי קורסי חובה שם הקורס שם המרצה קוד קורס נקודות זכות 2 נ"ז 2 נ"ז 2 נ"ז נ"ז 6 נ"ז 5511 900 526 9601 חשבונאות וניתוח דוחות כספיים משפט בינלאומי מסחרי בין ממשלתי עסקאות מסחריות בינלאומיות

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Business Model Innovation מרעיון עסקי למודל אפריל 2018 ערוץ המו"פ לטכנולוגיה וחדשנות בחינוך, Business Model Innovation Business Model Canvas / Value Proposition Canvas מבוססות על סט כלים חדשני, חדות

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם

לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם לסטודנטים במבוא מיקרו שבכוונתם לגשת למועד ב': אנו ממליצים לכם לפתור מחדש את המבחן שהיה במועד א'. עדיף לפתור בלי לראות את התשובות הנכונות מסומנות. לשם כך העלינו לפורטל שאלון מעורבל ללא שום סימונים עליו.

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : שיווקיות המרצה : ד"ר ענת אלון מבוא לשיווק נושאי ההרצאה הצגת הגישות השונות לניהול השיווק בחינת המאפיינים של ה שבמסגרתן ארגונים מנהלים את פעילויות השיווק שלהם מבוא לשיווק גישות הפירמה לניהול השיווק מה

קרא עוד