PowerPoint Presentation

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "PowerPoint Presentation"

תמליל

1 חידושים ושינויים במערכת המיסוי הישראלית רחלי גוז-לביא, עו"ד )רו"ח( עמית פולק מטלון ושות', פברואר 2019

2 ט) חידושים ושינויים במערכת המיסוי הישראלית רגולציית הבנקים המחריפה דיבידנד מרווחי שערוך חייב במס בידי האם ביטול רטרואקטיבי של חלוקת דיבידנד רכישה עצמית של מניות צמצום השימוש במזומן עמדה חייבת בדיווח, תכנון מס חייב בדיווח וחוות דעת חייבת בדיווח עסקה למכירת מניות בעלות תמורות מותנות חברות ארנק שימוש בנכסי החברה - סעיף 3 1( לפקודה חוזר מס הכנסה מס' 20/2018 תיקון סעיף 77 לפקודה

3 רגולציית הבנקים המחריפה בשנתיים האחרונות, חלה עלייה דרמטית ברגולציה הפנימית של נהלי הבנקים. תופעה כאמור מורגשת הן ביחידים והן בחברות, אשר מבקשים להפקיד או להעביר כספים )בעיקר כספים שמקורם מחוץ לישראל(. מטרתם של נהלי הבנקים החדשים היא איתור המידע הבא: זהות הנהנה הסופי שמעביר את הכסף ומקבל הכסף; זהות בעל השליטה שהחליט להעביר את הכסף ולקבל את הכסף; איתור מקור הכספים המועברים )שמקורם אינו בפעולה בלתי חוקית(; איתור המטרה שלשמה הועבר הכסף; וידוא כי המשלם והמקבל מדווחים ומשלמים מסים כדין המשלם והמקבל. בישראל ובכל מדינה אחרת אשר הדין בה חל על

4 רגולציית הבנקים המחריפה לרוב, יבקשו הבנקים הצהרת עו"ד או רו"ח בה מצוינים ומאושרים הפרטים לעיל. לפני חתימה על הצהרה כאמור יש לשים לב האם בסמכותכם לחתום על מסמך שכזה. בהתאם לעמדת לשכת רואי החשבון בישראל, אין בתחום סמכותו של רואה חשבון לאשר עמידה בהוראות חוק, שכן בקשה זו מתייחסת לפרשנות משפטית, המצויה בתחום עיסוקו של עורך דין בלבד ויש בה משום השגת גבול המקצוע. סוגי הצהרות שרו"ח צריך לסרב לחתום עליהם: הצהרה כי מקבלי השירות מלקוחותיו של רואה החשבון המשלמים( מנכים במקור כדין בעת ביצוע תשלומים ללקוחותיו. )לקוחות הקצה - הצהרה כי פעילות הלקוח מחוץ לישראל מדווחת כדין בפועל על-ידי רוה"ח בישראל(. )הכוונה לדיווח שאינו נעשה טיפ! - רוה"ח על להיזהר בחתימתם על טפסים לבנקים.

5 רגולציית הבנקים המחריפה - ) ת"א )מחוזי ת"א( טויגה און נ' ליין בע"מ בנק מזרחי טפחות בע"מ )פורסם בנבו, "...בכל הנוגע לאישורי רואה החשבון ועורכי דין אשר הומצאו על ידי התובעים, מצהירים עורכי הדין או רואי החשבון על המידע מידיעתם האישית, אינה סבירה הפיקוח על הבנקים, כמו גם כללי האתיקה של רואי החשבון ועורכי הדין". שדרישת הבנק לקבל אישורים במסגרתם באשר אינה עולה בקנה אחד עם הוראות במסגרת הוראות הפיקוח על הבנקים מיום 4/1/18 נקבע מפורשות שבאשר לאישורי רואה חשבון, אשר נדרשים על ידי הבנקים כחלק מאסמכתאות רלוונטיות לפעילות כדין של הלקוח, יונפקו אישורים בהתאם לסוגי האישורים אשר רשאים רואה חשבון ליתן. אישורים כאמור יינתנו במתכונת של "אישור" נתון מסוים מתאים לאמור במסמכים מסוימים ו/או רשומות כלשהן. רואה החשבון אינו מאשר את נאותות ו/או נכונות הנתונים עצמם, אלא רק את התאמתם, באישור ולכן המסמכים גם יצויינו ו/או הרשומות עליהם התבסס מבמתן אישורו. הקשחת הבנקים זרים לקוחות לגבי גם רלוונטית המעוניינים לפתוח חשבונות בארץ. בנק התאגדות במדינה הנחשבת מקלט מס אינה צריכה להוות מכשול מבחינת הבנק ככל שיוכח ששולם מס כדין וכי הקמת התאגיד במדינה כאמור הומלצה לתובעים על ידי עורכי דין מטעמים מסחריים המניחים את הדעת.

6

7 דיבידנד שמקורו ברווחי שערוך דיבידנד שמקורו ברווחי שערוך חייב במס - עמ )ת"א( אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע מ נ' פקיד שומה יחידה ארצית לשומה )פורסם בנבו, ( מכירת הנדל"ן המניב ב השבח שמתקבל בחברת הבת - חייב במס. השבח לאחר תשלום המס מחולק לחברת האם פטור ממס. שערוך הנדל"ן המניב ב לפי שיטת השווי הוגן והמשך החזקתו רווחי השערוך )נרשמים בחברת הבת כנגד גידול בעודפים/בהון( אינם חייבים במס )היות ואינם נחשבים להכנסה לצורכי מס(. רווחי השערוך מחולקים לחברת האם חייבים במס )בהתאם לעמדה חייבת בדיווח מס' )01/2016 מכירה עתידית של הנדל"ן המניב ככל וחברת האם תחזיק במועד המכירה 100% מהון מניותיה של חברת הבת, על רשויות המס להביא בחשבון את העובדה שרווח השערוך שחולק כדיבידנד לחברת האם מוסה כחלק מהכנסתה ולא להטיל כפל מס. עמדה חייבת בדיווח בנושא מס הכנסה מס' 01/2016 דיבידנד שמקורו ברווחי שערוך חברת האם חברת הבת נדל"ן מניב

8 ב) דיבידנד שמקורו ברווחי שערוך עמ )ת"א( אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע מ בנבו, ) נ' פקיד שומה יחידה ארצית לשומה )פורסם חברת האם בפס"ד אורון, ביהמ"ש מאבחן בין שני סוגי הכנסות חשבונאיות שחיובן במס עתיד להתקיים במועד מאוחר יותר חברת הבת )כלומר שקיים הפרש עיתוי(: הפרש עיתוי זמני )לדוג' פחת מואץ(. חלוקת רווח שנוצר במצב זה תהא פטורה ממס בידי חברת האם מהסיבה שמדובר בהפרש עיתוי שתלוי אך ורק בזמן. הפרש עיתוי המותנה ברצון הנישום )לדוג' רווחי שיערוך(. מימוש רווחים אלו בפועל תוך חיובם במס )בעת מכירת הנכס( תלוי ברצון הנישום, ואף קיימת אפשרות כי מימושם לא יגיע לעולם. ביהמ"ש קבע כי "משמעות הדיבור "הכנסות" שבסעיף 126 ) לפקודה היא הכנסות שכבר התגבשו בידי החברה המחלקת לצורך מיסויה ולא הכנסות בכוח שעשויות להיווצר בעתיד אם תינקט פעולה מסחרית זו או אחרת, כגון מכירתו של נכס שערכו נמדד לפי שווי הוגן". נדל"ן מניב.1.2

9 דיבידנד שמקורו ברווחי שערוך סעיף 100 א 1 - חלוקה מרווחי שערוך הסעיף חוקק במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2013 תיקון 197 לפקודה. מטרת הסעיף היא למסות את החברה הבת )המחלקת( בעת חלוקת רווחי השערוך, )"מכירה רעיונית"(. הסעיף טרם נכנס לתוקף בשל אי התקנת כללים מתאימים. לתשומת לב - חלוקת דיבידנד מרווחי שערוך חייבת במס. כאילו בוצעה מכירה של הנכס חברת האם חברת הבת נדל"ן מניב טיפ! - לאור פסה"ד יש לשמור על אחוז החזקה של 100% בחברת הבת בעת מכירת הנדל"ן המניב.

10 ביטול רטרואקטיבי של חלוקת דיבידנד עמ )ת"א( אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע מ נ' פקיד שומה בפס"ד אורון הנישום ביקש, לחילופין, כי במידה וייקבע על ידי ביהמ"ש כי הדיבידנד שמקורו ברווחי השערוך חייב במס, אזי חלוקת הדיבידנד תבוטל רטרואקטיבית והכסף יושב לחברת הבת. ביהמ"ש קבע אין לאפשר ביטול דיבידנד רטרואקטיבי, מהסיבות הבאות: אין הצדקה לביטול; מדובר בפעולה שנעשתה לפני שנים;.1.2 החלוקה 3. "הכתב שורש בקרקע המציאות"; הדוחות הכספיים של מקבלת הדיבידנד הושפעו מהחלוקה אפשרו לחברת האם לחלק דיבידנד לבעלי מניותיה..4 מקבלת הדיבידנד ידעה כי לפניה חשיפה מיסויית רו"ח לפני כן(. )לא היה פרסום של עמדת הרשות בעניין והתקבל ייעוץ מס מידי.5

11 ביטול רטרואקטיבי של חלוקת דיבידנד עמ )ת"א( אורון אחזקות מלונאות ותיירות בע מ נ' פקיד שומה תנאי מפסיק באמרת אגב, טען ביהמ"ש כי אין לפנינו סוגיה של תנאי מפסיק ביהמ"ש לא התבקש לבחון סוגיה בה מסמכי כוללים תנאי מפסיק העשוי להתמלא בהתאם לתוצאת מס מסוימת עתידית. החלוקה תנאי מפסיק הוגדר בסעיף 27 לחוק החוזים "חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי )להלן תנאי מתלה( או שיחדל בהתקיים תנאי )להלן תנאי מפסיק(". מכאן ניתן ללמוד, כי ככל והיה נקבע מלכתחילה בהחלטת הדירקטוריון של חלוקת הדיבידנד את קיומו של התנאי המפסיק, לפיו החלוקה מותנית בקבלת פטור ממס, ובמידה ולא יינתן פטור כאמור הדיבידנד יבוטל, יתכן והביטול היה מאושר ע"י ביהמ"ש. - בכל מקום שישנו חשש שאולי רשויות המס לא יקבלו את עמדתכם וכי במצב כזה תרצו לבטל את יש להכניס תנאי מפסיק על מנת להגדיל את הסיכוי לביטול הפעולה. טיפ! הפעולה,

12 רכישה עצמית של מניות סיווג העסקה - טיפ! בעת רכישה עצמית של מניות יש לבחון את יתרת העודפים בחברה שרוכשת את המניות על מנת שלא יהיה אירוע מס עמדה חייבת בדיווח בנושא מס הכנסה מס' 42/2017 רכישה עצמית של מניות סיווג העסקה חוזר מס הכנסה מס' 2/2018 רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות סיווג רכישה עצמית של מניות החברה כדיבידנד )מגולם( בידי בעלי המניות, עבור גם אלו שלא מכרו את מניותיהם. העמדה מחייבת בדיווח רק את בעלי המניות ששיעור החזקתם בחברה עלה כתוצאה מהרכישה העצמית. רכישה "פרו-רטה" דיבידנד רכישה שאינה "פרו-רטה" שתי גישות: גישה 1: בשלב הראשון חולק דיבידנד לכל בעלי המניות לפי חלקם היחסי ובשלב השני בעלי המניות שלא מכרו את מניותיהם "רוכשים" מבעלי המניות האחרים את מניותיהם בסכום הדיבידנד שקיבלו. גישה 2: בשלב הראשון בעלי המניות הנותרים רוכשים את המניות של בעלי המניות היוצאים בסכום הרכישה לפי חלקם היחסי בחברה ובשלב השני מעבירים בעלי המניות הנותרים את המניות לחברה בתמורה לסכום הרכישה. במקרים בהם בעל המניות מוכר את כל מניותיו, ניטה לסווג את העסקה בהתאם לחלופה השנייה, כך שבידי בעל המניות המוכר ייקבע רק אירוע של מכירה.

13 החוק לצמצום השימוש במזומן חוזר מס הכנסה מס' 17/2018 רשות המסים, בנושא: החוק לצמצום השימוש במזומן / תרומה / הגבלה על השימוש במזומן בעסקה )מכירה או קנייה של נכס או מתן שירות( / שכ"ע הלוואה / מתנה. המשלם אדם שאינו עוסק ואינו תייר עוסק** תייר מקבל התשלום עוסק** עוסק לא כל אדם עוסק** לא עוסק מעל 50K מעל 55K מעל 11K מעל 50K מתחת ל 11K מתחת ל 50K מתחת ל 11K מתחת ל 55K מתחת ל 50K מעל 11K תמורת העסקה הכוללת ) ( 100% *10% 100% *10% 100% *10% 100% *10% 100% חלק התמורה הניתן 10%* לשלם במזומן החוק נכנס לתוקף ביום ונועד לצמצם את ההון השחור, העלמות מס, הלבנת הון ומימון טרור. ההגבלות על השימוש במזומן לא יחולו בין קרובי משפחה, למעט תשלום במזומן עבור שכר עבודה. עסקה מתמשכת לקבלת שירות על בסיס תשלום חודשי כל תשלום חודשי ייחשב כעסקה נפרדת. כלומר, ריטיינר חודשי מעוסק של עד 11,000 יכול להתקבל במזומן. להבדיל מעסקה המשולמת בתשלומים הנבחנת במצטבר..)55k / 50k / 11k( הנמוך מבין, 10% מתמורת העסקה או התקרה הרלוונטית לאותו עניין * ** עוסק במסגרת עסקו לרבות מלכ"ר.

14 החוק לצמצום השימוש במזומן הגבלת השימוש במזומן בעת תשלום לרו"ח / עו"ד במסגרת מתן "שירות עסקי" ללקוח המשלם מקבל התשלום איסור על קבלת סכום במזומן מעל עוסק 11,000 רו"ח / עו"ד לא עוסק וכן כהגדרתו בסעיף 8 ב לחוק איסור הלבנת הון כל אחת מהפעולות הבאות: 1. קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי. 2. קנייה או מכירה של עסק. 3. ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי. 4. קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד. 5. הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר. 50,000 עוסק במסגרת עסקו. מזומן - שטרי כסף ומטבעות שהם הילך חוקי בישראל, מטבע חוץ;

15 החוק לצמצום השימוש במזומן שיקים / עוסק הלוואה / מתנה, מבלי ששם לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק במסגרת עסקו בעבור עסקה / שכר עבודה / תרומה מקבל התשלום נקוב בשיק. לא יסב שיק ולא יקבל שיק שהוסב, מבלי ששם ומספר ת.ז. המסב נקובים בשיק. אינו עוסק לא ייתן ולא יקבל תשלום בשיק בסכום העולה על 5,000 בעבור שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק. לא ייתן לעוסק, במסגרת עסקו, תשלום בשיק בעבור עסקה / שכר עבודה / תרומה / הלוואה / מתנה, מבלי ששם מקבל התשלום )העוסק( נקוב בשיק. לא יסב שיק ולא יקבל שיק שהוסב, מבלי ששם ומספר ת.ז. המסב נקובים בשיק.

16 א) א) הסנקציות החוק לצמצום השימוש במזומן טיפ! - חשוב להיות ערים איזה אמצעי תשלום אתם מורשים לקבל מהלקוחות ואיזה טפסים עליכם למלא טרם העסקה )KYC( עוסק: הפר עוסק הוראה מההוראות לפי חוק זה, במסגרת עסקו, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי מהתשלום במזומן, מהתשלום בשיק או מהשיק המוסב בשיעור כדלקמן: אם התשלום או השיק הוא עד 25,000 שקלים חדשים שיעור של 15%; אם התשלום או השיק הוא מעל 25,000 שקלים חדשים ועד 50,000 שקלים חדשים שיעור של 20%; אם התשלום או השיק הוא מעל 50,000 שקלים חדשים שיעור של 30%. )4() 61 רו"ח/עו"ד במסגרת מתן שירות עסקי: קנס זהה לקנס של עוסק הרשום לעיל ובלבד שגובה הקנס לא יעלה על פי 20 העונשין)עד.) 4,520,000 מקנס הקבוע בסעיף לחוק )4() 61 אדם שאינו עוסק: קנס זהה לקנס של עוסק הרשום לעיל ובלבד שגובה הקנס לא יעלה על פי 20 העונשין)עד.) 4,520,000 מקנס הקבוע בסעיף לחוק

17

18 עמדות חייבות בדיווח רשימת עמדות חייבות בדיווח לשנת 2018 בנושא מס הכנסה כיום יש 88 עמדות חייבות בדיווח. העמדות מחולקות לפי נושאים: מס הכנסה, מע"מ ומכס. קיים קושי להכיר את כל העמדות, אך מומלץ לעיין ברשימה כדי להכיר את הנושאים ולבצע בדיקה מעמיקה בעת הצורך. רשימת העמדות מתעדכנת מעת לעת באתר רשות המסים. 7 העדכון האחרון פורסם ביום וכלל עמדות חדשות בנושא מס הכנסה.

19 תכנוני מס חייבים בדיווח חוזר מס הכנסה מספר 2/2008 רשות המסים, בנושא: תכנוני מס חייבים בדיווח החוזר הנ"ל, שפורסם 2008, בשנת ותקנות מס הכנסה )תכנון מס החייב בדיווח(, התשס"ז מפרטים את תכנוני המס אשר מחייבים דיווח. לרוב מדובר בפעולות בסכומים גדולים 1 מיליון (. )מעל את הדיווח יש להגיש באמצעות טופס 1213, שמופיע בסוף החוזר, ונראה כך:

20 חוות דעת חייבות בדיווח סעיף 131 ד. לפקודת מס הכנסה מטיל חובת דיווח על חוות דעת. הגדרת "חוות דעת" בכתב, חתומה ע"י הנותן והתקיים לגביה אחד מאלה: שכר הטרחה )100,000 לפחות( תלוי בסכום יתרון המס שייווצר למקבל. (1) היא "תכנון מדף" אחד מהשניים: (2) תוכנה אחיד, ניתנה לשלושה לפחות, בתקופה של פחות משנתיים; - נותן חוות הדעת הציע אותה מיוזמתו למקבל, והמקבל חויב בחובת סודיות לגבי תוכנה. -

21 ב) א) אי עמידה בחובות הדיווח עמדה / תכנון מס / חוו"ד סעיפים מתוך פקודת מס הכנסה: סעיף 131 ד. )ג( - אי דיווח על חוות דעת מהווה אי הגשת דו"ח. סעיף 131 ה. )ה( אי דיווח על עמדה חייבת בדיווח מהווה אי הגשת דו"ח. )1 סעיף 131 הסעיף מטיל חובת דיווח על תכנון מס חייב בדיווח. )2() 61 הסעיף קובע שמי שלא ידווח כאמור, דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף לחוק העונשין. סעיף 216 טיפ! - בעת ייעוץ ללקוח בנושא מיסויי יש לבדוק האם הנושא מקים חובת דיווח כאמור.

22 עסקה למכירת מניות בעלות תמורות מותנות חוזר מס הכנסה מספר 19/2018 רשות המסים, בנושא: עסקה למכירת זכויות בתאגיד הכוללת תמורות שיועברו למוכר במועדים עתידיים עיקרי החוזר: 2 תמורה עתידית ידועה מראש )סעיף לחוזר( פיצול שתמורה כך התמורה המהוונת תילקח כתמורה ושאר המכר עסקת בגין יוכר הסכום כהכנסות מימון המוכר. אצל )3 הפקדת התמורה בנאמנות )סעיף אפשרות לדחיית מועד עד המס תשלום קבלת התמורה מהנאמנות + תשלום ריבית והצמדה. )4 תמורה )סעיף חוץ במטבע אפשרות לשנות את שער המט"ח במועד המכירה קבלת למועד התשלום. )5 תמורה מותנית )סעיף אפשרות לדחיית רכיב בגין המס חישוב התמורה המותנית עד למועד התמורה בו למועד או התשלום נעשית לפי וודאית, המוקדם.

23 שילוב מכירת מניות עם מכר מוניטין בעל החברה מכירת חברה יכולה לעתים לכלול שילוב בין מכירת מניות החברה לבין מכירת המוניטין האישי של איש המפתח בחברה. אליבא ביהמ"ש המוניטין בדרך כלל הוא של החברה ולא של בעל העסק, "כוח המשיכה". אך ישנם מצבים בהם הבעלים הוא הגורם שמהווה את סיווג המכירה במקרה מסוג זה הוא בעל השלכה מיסויית משמעותית משום ששיעור המס החל על מכירת מניות החברה עלול להיות גבוה יותר. טיפ! - בכל עסקה של מכירת פעילות/מניות יש לבחון אפשרות של ייחוס חלק מהתמורה למוניטין אישי של בעל המניות. הנושא נדון בע"מ ,שלמה ריזמן נגד פקיד שומה כפר סבא )ניתן ביום (, שם נקבע: אין לקבל את עמדת פקיד השומה, לפיה מוניטין הוא "נכס" השייך תמיד לעסק עצמו, ולא לבעל העסק. יש לקבל את עמדת הנישום ואת השומה העצמית שהגיש, כך שיש לייחס רבע מסכום התמורה למכר המוניטין, ואת יתרת התמורה לייחס למכירת מניות החברה.

24 חברת ארנק הינה חברת מעטים בשליטתם של חמישה בני אדם לכל היותר. על הכנסותיה של חברת ארנק יחולו שעורי המס של חוזר מס הכנסה מס' סוגי חברות ארנק,10/2017 * בתום 30 חברות ארנק חברת ניהול או מתן שירותי סעיף 62 א)א() 1 ( לפקודה החודשים, בנושא: סעיף נושא משרה תנאי - היחיד או חברת הארנק היו נושאי משרה בחברה האחרת הכנסה תיחשב מיגיעה אישית לפי סעיף )1(2 או )2(2 או )10(2 חריג יחיד שהוא בעל מניות מהותי בחבר בני האדם האחר ** מועסק העובד פחות מ- 4 שעות ביום, יחיד במקום מס חברות. 62 א לפקודת מס הכנסה חברה המספקת שירותי עבודה סעיף 62 א)א() 2 ( לפקודה - מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים יחסי העובד מעביד יחולו רטרואקטיבית ממועד תחילת מתן השירות. ייחשב לחצי מועסק. מועסק בחלק מהשנה, יחסי עובד מעביד תנאי לפחות 70% מהכנסות החברה נובעות משירות הניתן, במישרין או בעקיפין, לאדם אחד או קרובו, במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של ארבע שנים.* הכנסה תיחשב מיגיעה אישית לפי סעיף )2(2 חריגים )1( יחיד שהוא בעל מניות מהותי או שותף בחבר בני האדם האחר )2( חברה המעסיקה לפחות ארבעה מועסקים** )3( פחות מ- 70% ייחשב כמועסק ביחס לתקופת העסקתו.

25 חברות ארנק חברות מעטים אשר יוחרגו מחקיקת חברות הארנק: 4 חברה אשר בכל שנה מספקת שירותים ללקוח אחר ובכך לא מתקיים תנאי 30 חודשים )המצטברים על פני.1 )מעל 70%( שנים( לפיו מרבית הכנסתה נובעת מאותו הלקוח. היחיד הוא בעל מניות מהותי או שותף בחבר בני האדם האחר..2 חברה המספקת שירותים לשני לקוחות והכנסתה מכל אחד מהלקוחות אינה מעל 70% במשך 30 חודשים.3 )המצטברים על פני 4 שנים(. 8 חברה המעסיקה 4 עובדים במשרה מלאה או עובדים במשרה חלקית..4 ביטוח/ / אומן רופא בחינת לקוחות קצה..5 טיפ! חברה שיש לה פרויקט שמסתיים לאחר שנתיים לא תיחשב חברת ארנק.

26

27 א) ב) ג) ט) ט) 1( לפקודה שימוש בנכסי החברה סעיף 3 חוזר מס הכנסה מס' 2017/07 בנושא: סעיף 3 מחברה 1 (לפקודת מס הכנסה מיסוי בעל מניות מהותי בשל משיכה יראו משיכה של כספים* מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו, או העמדת נכס של חברה לשימושם, כהכנסתו של בעל המניות המהותי מדיבידנד, אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו בהם; ) אם אין רווחים בחברה ומתקיימים יחסי עובד מעביד כהכנסת עבודה; ) אם אין רווחים בחברה ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד כהכנסה מעסק או ממשלח יד; ) טיפ! - הסעיף חל על משיכת כספים במהלך שנה מסוימת שלא הוחזרו עד לסוף השנה העוקבת. * לא יראו כמשיכה של כספים מחברה סכום משיכות מצטבר, שלא עלה ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה, על. 100,000 "נכס" דירה לרבות תכולתה, חפצי אמנות או תכשיטים, כלי טיס וכלי שיט, נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה בצו. ציבורית, פרטית, תושבת ישראל או תושבת חוץ חנ"ז )לרבות וחמי"ז(. "חברה"

28 ט) ט) ט) א) א) ט) שימוש בנכסי החברה סעיף 3 החרגה מגדר סעיף 3 לפקודה חברה תושבת ישראל )1 1( לפקודה הוראות סעיף 3 1( אינן רלוונטיות מקום שמדובר במשיכה מחברה תושבת ישראל החייבת במס לפי סעיף 126 ) לפקודה על-ידי בעל מניות תושב ישראל שהינו חברה החייבת במס לפי סעיף 126 לפקודה. ) משיכות או העמדות לשימוש, שקרן המשיכה נחשבה להכנסה שחויבה במלוא המס בידי בעל המניות טרם מועד החיוב )לדוג' מוחרג מסעיף ) 1 3 מזומן דירה לרבות תכולתה חפצי אמנות תכשיטים כלי טיס כלי שיט לפחות 10% חברה תושבת ישראל משכורת ודיבידנד(. משיכה מחברה המהווה חברה משפחתית מיום היווסדה ומקור המשיכה ברווחים שמוסו בידי הנישום המייצג ואילו היו מחולקים כדיבידנד היה חל סעיף 64 א)א() 1 ( לפקודה. סכום משיכות הכספים המצטבר לא עלה ביום כלשהוא בשנת המס הנוכחית והקודמת על. 100,000

29 א) ב) ט) ט) ט) ג) ב) ג) )1 שימוש בנכסי החברה סעיף 3 לפקודה משיכה של כספים העמדת נכס לשימוש אישי ) חישוב ההכנסה של בעל המניות המהותי מועד החיוב שיעור המס עד למועד החיוב שיעור המס במועד החיוב השבה ומשיכה מחדש עלות הנכס בניכוי הסכומים הבאים: סכום משיכת הכספים בניכוי הסכומים הבאים: יתרת זכות של בעל המניות המהותי אשר הנכס )1( יתרת זכות של בעל המניות המהותי שביצע את המשיכה, בדוח על המצב )1( הועמד לשימושו, בדוח על המצב הכספי של החברה; הכספי של החברה; בנכס שהוא דירה יתרת הלוואה מתאגיד בנקאי )2( סכום הלוואה שנטלה החברה מתאגיד בנקאי בלבד, לתקופה של שנתיים )2( בלבד שכנגדה שעבוד קבוע של הדירה לתקופה של שלוש שנים לפחות. לפחות, אשר הועבר בתוך 60 ימים לידי בעל המניות המהותי, ובעל המניות המהותי הוא שנושא בכל עלויות ההלוואה, ובלבד שהחברה לא העמידה ערובה כנגד אותה הלוואה. בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש, ובתום כל בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס יחולו הוראות סעיף ) 3 לפקודה ) בזכות או בהלוואה שניתנו בקשר ליחסי עובד ומעביד - כהכנסת עבודה; ) בזכות או בהלוואה שקיבל אדם ממי שהוא מספק לו שירותים - כהכנסה לפי סעיף 2)1( זולת אם הוכיח שניתנו ללא קשר עם השירותים שסיפק; ) בזכות או בהלוואה שפסקאות משנה )א( או )ב( אינן חלות עליה שקיבל בעל שליטה, או קרובו, מחברה שבשליטתו - כהכנסה לפי סעיף 2)4(; תיזקף לבעל המניות המהותי הכנסה מסעיף 2)2( או )10(, לפי העניין, בשיעורים הקבועים בסעיף 121, לפי הגבוה מבין שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור שנקבע לפי סעיף ()1( 3 לעניין הלוואה ) %(, כשהוא מוכפל בעלות הנכס, והכול בניכוי תשלומים בגין השימוש בנכס ששילם בעל המניות המהותי )א( מדיבידנד, אם היו רווחים בחברה ובהתאם לחלקו בהם; ) אם אין רווחים בחברה ומתקיימים יחסי עובד מעביד כהכנסת עבודה; אם אין רווחים בחברה ולא מתקיימים יחסי עובד מעביד כהכנסה מעסק או ממשלח יד; הושב לחברה עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימושו הושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב, יראו אותו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם כאילו לא הושב נמשכו מחדש באופן חד-פעמי, והוחזרו בתוך 60 ימים.

30 1( לפקודה ט) שימוש בנכסי החברה סעיף 3 תקופת חסד "תקלות" בתום לב 2016 הנהלת רשות המיסים שאירעו ככל כי הודיעה, "תקלות" משמעותיות יתרה כגון לב, בתום הקיימת מסוף שרואים, אותה כדיבידנד בשנת חולקה אך למעשה בשנת בפועל לפנות ניתן למחלקה המקצועית פרטני באופן לצורך הסדרת "התקלה".

31

32 חוזר מס הכנסה מס' 20/2018 תיקון סעיף 77 לפקודה 77 חוזר מס הכנסה מספר - 20/2018 לפקודה רשות המסים, בנושא: סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לפי סעיף סעיף 77 לפקודה מאפשר למנהל רשות המסים לראות ברווחים הבלתי מחולקים של חברה, המניות לצרכי מס בלבד, בהתקיים התנאים הבאים: כמחולקים כדיבידנד לבעלי החברה היא חברת מעטים כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה ואיננה בת-חברה ולא חברה שיש לציבור ענין ממשי בה". "חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר חברת המעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% לפחות מתוך רווחיה לשנה מסוימת, עד תום 5 שנים לאחר שנת המס הרלוונטית )בשנת 2019 המנהל רשאי להורות על חלוקת דיבידנד ביחס לרווחים שנצברו עד ליום.) רווחיה הנצברים של חברת המעטים בתום השנה הרלוונטית עולים על 5 מיליון. החלוקה לא תזיק לקיום ולפיתוח העסקי של החברה וכי מטרתה באי חלוקה היא הימנעות ממס. 81 המנהל התייעץ עם ועדה שהוקמה מכוח סעיף לפקודה. ניתנה לחברת המעטים הזדמנות סבירה להשמיע את דבריה.

33 חוזר מס הכנסה מס' 20/2018 תיקון סעיף 77 לפקודה 77 חוזר מס הכנסה מספר - 20/2018 רשות המסים, בנושא: סמכות המנהל להורות על חלוקת רווחים לפי סעיף לפקודה, מיום המשך במידה והתקיימו כל תנאי הסעיף רשאי המנהל )לאחר 5 שנים משנת מס רלוונטית( לתת הוראה לפקיד השומה לנהוג בחלק של עד 50% מרווחיה בשנת המס הרלוונטית, לאחר שהופחת מהם סכום הדיבידנד שחילקה החברה מרווחי אותה שנת מס רלוונטית, כאילו חולקו כדיבידנד, ובלבד שלאחר ההוראה לא יפחתו רווחיה הנצברים לתום השנה הנוכחית ולתום שנת המס הקודמת, משלושה מיליון שקלים. יודגש כי אין מדובר בחלוקה בפועל, אלא יש לראות ברווחים כאילו חולקו לצורכי מס בלבד. שימוש בכסף לצורכי רכישת נכסים/ני"ע החוזר מציין מספר שיקולים שיילקחו בחשבון לצורך בחינת מטרת אי החלוקה. - ברווחים האם נועד לקניית נכסים חיוניים לפעילות החברה, הממשית כגון מתן הלוואות לבעלי המניות. כך למשל ייבחן אופן השימוש או שמא נעשה בו שימוש אחר שאינו קשור לפעילות

34 חוזר מס הכנסה מס' 20/2018 תיקון סעיף 77 לפקודה 77 חוזר מס הכנסה מספר - 20/2018 רשות המסים, בנושא: סמכות המנהל לפקודה, מיום דוגמאות להורות על חלוקת רווחים לפי סעיף 77 רווחים נצברים עד וכולל השנה הרלוונטית )דוג' 2013( רווחים לתום שנת המס הרלוונטית דיבידנד שחולק בפועל מרווחי 2013 רווחים נצברים למועד הבדיקה של פקיד השומה )5 שנים לאחר השנה הרלוונטית( החלת סעיף לפקודה 3.5 מיליון 8 מיליון 0 7 מיליון דוגמה 8 מיליון מס' 1 ניתן יהיה להורות על חלוקה של )50% מרווחי השנה הרלוונטית( 2.5 מיליון הפסדים( 0 5 מיליון דוגמה 8 מיליון מס' 2 )עקב לא ניתן יהיה להורות על חלוקה משום שסכום הרווחים הנצברים נמוך מ- 3 מיליון 5.5 מיליון מיליון דוגמה 8 מיליון מס' 3 ניתן להורות על חלוקה של עד 2.5 מיליון )ולא בשיעור של 50%, קרי 2.75 מיליון (, כדי שהחלוקה לא תפחית את הרווחים הנצברים מתחת לרף של 3 מיליון 1 מיליון 6 מיליון 4 מיליון 10 מיליון דוגמה 10 מיליון מס' 4 המנהל יכול להורות על חלוקה של )השלמה ל- 50%(

35

36 Thank you! So much more than just An excellent law firm רחלי גוז-לביא, עו"ד )רו"ח )

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378>

<4D F736F F D20F1F7E9F8E420E7E5E3F9E9FA20E9E5ECE E646F6378> סקירה חודשית יולי 2015 מאת: יוסף שמחון, מחלקת מחקר ואנליזה להלן סקירה חודשית של חברת המתארת את עיקרי השינויים שחלו בריביות ובמרווחים במהלך חודש יולי 2015. שינויים אלו השפיעו באופן ישיר על שערי השערוך של

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר

המשך חוזים עתידיים F- מייצג את מחיר החוזה S0 המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחיר המשך חוזים עתידיים F מייצג את מחיר החוזה S המחיר היום של נכס הבסיס t תקופת הזמן בה תתבצע העסקה St המחיר של נכס הבסיס בזמן סיום החוזה. כיצד נקבע מחירו של חוזה עתידי נכס שאינו מניב הכנסה לדוגמא קבלן שקונה

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378>

<4D F736F F D20EEE0E5E7E3E9ED20E02D20F1E9EBE5ED20EEF7E5F6F820EEF7E5F6F820F9ECE92E646F6378> עד 20% (לא כולל)- טיפול לפי IAS39 החזקה סיכום נושאים מקוצר טיפול בהתאם לסיווג פנימי: נכסים פיננסיים לפי שווי הוגן דרך רוה"ס: הקבוצה כוללת שני מרכיבים: (1) ני"ע מוחזקים למסחר (קנייה/מכירה בטווח קצר); (2)

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ IAS 21 שנת השלמה תשע"א 1 תוכן עניינים השפעת שינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ 21... IAS 4 הגדרות... 4 1. 2. מטבע פעילות...4 פעילות חוץ...4 מטבע חוץ...

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס דע את זכויותיך א מי חייב להגיש דוח על הכנסה?............................... 4. א. הגשת הדוח ותשלום המס.................................... 7. ב. מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח........................ 10.

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות בהם מספר השנה

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות  בהם מספר השנה היערכות לתום שנת מס 4102 ותחילת שנת מס 4102 חוזר לקוחות לשנת המס 4102 שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה גם השנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים ודיני עבודה לסיומה

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי

מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי מטריית המידע חקיקה ועדכונים תמצית פסיקה - מס הכנסה - מס ערך מוסף ומכס - מיסוי מקרקעין סוגיות בדיני עבודה טבלאות מידע דצמבר 2015 רבעון רביעי לציבור לקוחותינו וידידינו מטריית המידע )דצמבר 2015( הרינו מתכבדים

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"

הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רוח יהודה אלגריסי, רו הצעת רשות ניירות ערך לתיקון מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר נדונה במליאת הרשות והועברה למשרד המשפטים אנשי קשר לשאלות והבהרות: רו"ח יהודה אלגריסי, רו"ח ועו"ד עדי טל, רו"ח אילן ציוני, רו"ח שלומי וינר טל':

קרא עוד

מניבים קרן הריט החדשה בע"מ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים

מניבים קרן הריט החדשה בעמ דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים דוחות כספיים ליום 13 במרץ 8132 דוח דירקטוריון דוחות כספיים 2 כללי דוח דירקטוריון על מצב עסקי התאגיד ליום 13 במרץ 8132 הסברי הדירקטוריון למצב עסקי החברה, תוצאות פעולותיה, הונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

Microsoft Word - תקופתי

Microsoft Word - תקופתי סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 סלע קפיטל נדל"ן בע"מ דוח תקופתי לשנת 2011 תוכן העניינים חלק א' תיאור עסקי התאגיד חלק ב' דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד חלק ג' דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - IFRS \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt)

(Microsoft PowerPoint - IFRS  \356\366\342\372 \366\345\345\372 3.ppt) IFRS IFRS בראי המס- מצג ת צוות 3 זמי פליטר, רו"ח שי אהרונוביץ,עו"ד ארנון רצקובסקי, רו"ח אלדר בן-רובי,עו"ד מישל דהאן, רו"ח איתן צחור,עו"ד 25 ביוני, 2008 נדל"ן להשקעה- עיקרי התקן תקן 40) 16 (IAS מדובר בנדל"ן

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc

Microsoft Word - בעיות הסתברות 1.doc תרגול בעיות הסתברות. גולן מטיל פעמים קובייה הוגנת, מה ההסתברות שבכל אחת מהפעמים יקבל תוצאה שונה? () () () הילה קוראת ספר לפני השינה פעמים בשבוע, יוני סופר כבשים לפני השינה פעמים בשבוע, מה הסיכוי שהיום

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל

נתנאל גרופ בעמ דוח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר חלק שני דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חל נתנאל גרופ בע"מ דו"ח תקופתי לשנת 2014 חלק ראשון תיאור עסקי התאגיד לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2014. חלק שני דו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד. חלק שלישי דוחות כספיים. חלק רביעי פרטים נוספים על התאגיד.

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

פיננסית מתקדמת א'

פיננסית מתקדמת א' מרצה: רונן בן גל 69 מלכ"רים תקן + 5 ג"ד שנת השלמה תשע"א א. ב. ג. תוכן עניינים מלכ"רים ג"ד + 69 תקן... 5 3 שיטת הדיווח במלכ"ר... 3 השיטה החשבונאית...3 בסיס הדיווח...3 תקציב...3 1. 2. דוחות כספיים... 3 עקרונות

קרא עוד

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc)

(Microsoft Word \344\362\370\353\372 \371\345\345\351 \347\341\370\345\372.doc) שווי חברות הערכת שיטות להערכת שווי חברה שווי נכסי ראשית, חשוב להבהיר כי אנו מתייחסים לשאלת שוויה של חברה שמהווה עסקחי מנקודת מבטו של משקיע שרוכש את כל מניות החברה. המונח "שווי" מתייחס למחיר בו יקנה משקיע

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

Microsoft Word - kriha.doc

Microsoft Word - kriha.doc רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה 2006 בע"מ RAMI LEVI CHAIN STORES HASHIKMA MARKETING 2006 LTD ("החברה") תשקיף הנפקה לציבור של 2,000,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה, בערך נקוב כולל

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב'

אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה פרופ' מתיא כץ, דר עופר נימן, דר סטוארט סמית, דר נתן רובין, גב' אוניברסיטת בן-גוריון המחלקה למדעי המחשב בוחן במבנים בדידים וקומבינטוריקה 0-- פרופ' מתיא כ"ץ, ד"ר עופר נימן, ד"ר סטוארט סמית, ד"ר נתן רובין, גב' יעל שטיין טל באומל, לילך חייטמן-ירושלמי, נתי פטר, ד ר סטוארט

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135>

<4D F736F F D20E6E9EEE5EF20E0F1E9F4E4202D20E0F4F8E9F8ED202D E342E3135> מס'( אפריקה ישראל מגורים בע"מ 25 במרץ, 2015 ("החברה") הנדון: דיווח מיידי על-פי תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבעל שליטה בה), התשס"א- 2001 ובדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה בהמשך

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא

ההתאחדות הישראלית לכדורת הדשא ח.פ. 514108547 דוחות כספיים 2014 דן רבין, רו"ח תל אביב תוכן העניינים ד ף 2 דוח רואה החשבון המבקר לחברי האסיפה הכללית הדוחות הכספיים: 3 4 5 6 715 16 מאזנים דוחות על הפעילויות דוחות על השינויים בנכסים, נטו

קרא עוד

חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל

חילן בעמ תוכן העניינים עמודים דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה ל חילן בע"מ תוכן העניינים עמודים 2 14 15 38 39 47 48 49 52 דוח הדירקטוריון דוחות כספיים ביניים מאוחדים מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38 ד' מכתב הסכמה למידע כספי תמציתי מאוחד ונפרד דוח רבעוני בדבר הבקרה

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד