רעץומות כ ח בסיון תש ך June 23rd, 1960 I S R A E L S T A T E R E C O R D S P A T E N T S. D E S I G N S A N D T R A D E M A R K S J O U R N A L י ד י

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רעץומות כ ח בסיון תש ך June 23rd, 1960 I S R A E L S T A T E R E C O R D S P A T E N T S. D E S I G N S A N D T R A D E M A R K S J O U R N A L י ד י"

תמליל

1 רעץומות כ ח בסיון תש ך June 23rd, 1960 I S R A E L S T A T E R E C O R D S P A T E N T S. D E S I G N S A N D T R A D E M A R K S J O U R N A L י ד י ע ו ת כ ל ל י ו ת מכתבים, מסמכים, תשלומים ובו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל: רשם הפטנטים והמדגמים, ירושלים, ת. ד מכתבים, מסמכים, תשלומים וכוי בעניני סימני מסחר יש לשלוח אל: רשם סימני המסחר, ירושלים, ת. ד לשכת הפטנטים וסימני המסחר נמצאת בירושלים, רח יפו 19, והיא פתוחה לציבור בכל יום (חוץ משבתות וחגים) בין השעית 6 בבוקר ו 1 אחה *. לשכת הפטנטים מספקת העתקים של פירוטים ושרטוטים במחיר של 40 אגורות בעד כל עמוד או חלק ממנו. GENERAL INFORMATION Letters, documents, payments etc. concerning Patents and Designs should be addressed to: The Registrar of Patents and Designs, P.O.B. 767, Jerusalem. Letters, documents, payments etc. concerning Trade Marks should be addressed to: The Registrar of Trade Marks, P.O.B. 767, Jerusalem. The Patent Office and the Registry of Trade Marks are located at 19, Jaffa Road, Jerusalem, and are open to the Public daily (except on Saturdays and Holidays) between the hours 8. a.m. and 1 p.m. The Patent Office supplies copies of specifications and drawings at the rate of 40 Agorot per page or part thereof ,yvn JV03 ITS

2 פ ט נ ט י ם P A T E N T S הודעה על פי סעיף (2) 10 לפקודת הפטנטים והמדגמים מודיעים בזה כי כל המעונין להתנגד למתן פטנטים על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול תוך שני חודשימ מתאריך יומן זח להגיש לרשם הפטגטים והמדגמים הודעת התנגדות בדרך הקבועה בתקנה 28 לתקנות הפטנטים פרטי הבקשות מובאים לפי פדר זח: א מספד הבקשה ד תאריך הגשת הבקשה השם והכתובת של המבקש ח תאריך בקשת היסוד ומקום הנשתה ג שם האמצאה (לגבי בקשות לפי האמנה הביגלאומית) NOTICE UNDER SECTION 10 (2) OF THE PATENTS AND DESIGNS ORDINANCE Notice is hereby given thai persons interested in opposing the granting of Patents on the applications, particulars of which are listed below may, within two months from the date of this Journal, give notice of such opposition to the Registrar of Patents and Designs in the manner prescribed in Rule 28 of the Patents Rules. Particulars of the applications are given in the following order: (a) application number. (d) filing date. (b) name and address of applicant. (e) date and country of basic application (in case of application (c) title of invention. under the International Convention). (a) (b) ELIEZER NEEMAN, 46, Haaliya Street, Bat-Galim, Haifa. (d) Protective gear for a three-phase induction motor. (c) June 4th, א אליעזר גאמן רחוב העליח 46, בת גלים חיפה ג מערכת הגנה למנוע אינדוקציה תלת פזי ד 4 ביוני (a) (b) ABRAHAM SZOCHET, 7, Haoranim Street, Kfar Shmaryahu. (c) Cages for transporting poultry. (d) December 12th, א אברהם שוחט רחוב האורנים 7, כפר שמריהו נ כלובים להובלת עופות ד 12 בדצמבר (a) (b) WIKTOR ZINKIEWICZ, Partyzantow Street, 39/43, Gdynia, Poland. (c) Device for ground burrowing. (d) December 16th, (e) January 24th, 1958 (Poland). א נ מכשיר כריה ד 16 בדצמבר ה 24 בינואר 1958 (פולין). (a) (b) NATHAN emu, The Hebrew University-Hadassah Medical. School, Jerusalem. (c) Method of preparing concentrated and purified penicillinase for therapeutical use. (d) December 25th, א' העברית לרפואה של האוניברסיטה גתן צתרי בית הספר והדסה ירושלים ג שיטה להכנת פניציליגזה מרוכזת ומזןככת לשימוש רפואי בדצמבר ד א' (a) מיכאל כהן רחוב יבנה,9 11 תל אביב Aviv. (b) MICHAEL COHEN, 9-11, Yavne street, Tel נ אתרים חדשים של פיפראזין ושיטה להכנתם preparation. (c) New ethers of piperazine and method of their ד 30 בדצמבר (d) December 30th, S58 2 כ ח בסי 1 ן תש ך,

3 (a) (b) CLUPAK, INC., 530 Fifth Avenue, New York 36', N. Y., U.S.A. (c) Modified web material and the manufacture thereof. (d) January 9th, (e) January 20th, 1958 (U.S.A.) א מעובד והכנתו יריעות חומר ג ד 9 בינואר 1958 (ארה יב) ח 20 בינואר (a) (b) SVENSKA SKIFFEROLIE AKTIEBOLAGET, 2, Vastra Gatan, Orebro, Sweden, WILLIAM J. SHIRLEY, Santa Cruz, California, U.S.A. (c) Method of recovery of valuable products from fossil-fuel bearing strata. (d) January 13th, (e) January 17th, 1958 (U.S.A.) א דלק המכילות משכבות בעלי ערך מוצרים להפקת שיטה ג מחצב ך 13 בינואר 1958 (ארה ב) ה ד 1 בינואר (a) (b) MERCK & CO., INC., Railway, New Jersey, U.S.A. (c) Therapeutic preparations containing vitamin D. (d) February 12th (e) March 3rd, 1958 (U.S.A.). א נ תכשירים תרופתיים המכילים ויטמין D ד 12 בפברואר ה 3 במרץ 1958 (ארה ב) (a) (b) ENGELHARD INDUSTRIES, INC., 113 Astor Street, Newark, New Jersey, U.S.A. (c) Gold tertiary mercaptides and method for the preparation thereof. (d) February 26th, (e) April 9th, 1958 (U.S.A.) א' שלישוניים שלזהב ושיטה להפקתם מרקפטידים ג ך 26 בפברואר ה 9 באפריל 1958 (ארה ב) (a) (b) STATE OF ISRAEL, Prime Minister's Office, Jerusalem, HARRY zvi TABOR, 13, Hameyassdim Street, Beth Hakerem, Jerusalem, and LUCIEN BRONICKI, \0,Rassco Quarter, Katamon, Jerusalem. (c) Improvements in vapour turbines. (d) March 22nd, א מדינת ישראל משרדראש הממשלה ירושלים הרי צבי תבור רחוב המיסדים 13 בית הכרם ירושלים ולוםיין ברו ניצקי שכונת רסקו, קטמון ירושלים ג שכלולים בטורבינות של קיטור ף 22 במרץ 1959 (a) (b) MERCK & CO., INC., Rahway, New Jersey, U.S.A. (c) New steroid compounds and their preparation. (d) March 31st, (e) April 25th, 1958 (U.S.A.). א ג תרכובות םטרואידיות חדשות והכנתן ד 31 במרץ ה 25 באפריל 1958 י(ארה ב) (a) (b) AMERICAN CYANAMID COMPANY, 30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y., U.S.A. (c) New tetracycline compounds. (d) April 15th, (e) April 25th, 1958 (U.S.A). October 14th, 1958 (U.S.A.), March 9th, 1959 (U.S.A.). ג תרכובות טטרציקלין חדשות ד 15 באפריל ה 25 באפריל 1958 (ארהי ב) 14 באוקטובר 1958 (ארה ב) 9 במרץ 1959 (ארה ב). כ ח בסיון תש ך,

4 (a) (b) ANDREAS MEYER, 100, Herzl Street, Nahariya. (c) An air-conditioning unit. (d) April 24th, א 7G 124 רחוב הרצל 100, נהריה «איר, אגדריאס ג יחידה למיזוג אויר 24 באפריל 1959 ד (a) (b) HEINRICH ABELES, 336, Kiryat Eliyahu, Haifa, (c) Tobacco smoke filters. (d) May 24th, א אליה! 336 חיפה קרית הייגריך אבלפ< מסננים לעשן, של טבק ג?195. ף 24 במאי (a) (b) BERNARD JACQUES TAMARIN, Valley Green Road and Hunt Lane, Flourtown, Pennsylvania, U.S.A. (c) Container, especially for cigarettes, and folding blanks to form same. (d) May 27th, (e) June 19th, 1958 (U.S.A.). ((a) (b) YAAKOV EGELBERG, 87, Sokolov Street, Tel Aviv, ABRAHAM LISS, Givat Chen, Raanana, YAACOV GRINBERG, 3, Ekron Street, Tel Aviv, and HIRSH CHANOCH KOHN, Givat Chen, Raanana. (c) Set of bells and peephole for a door. (d) June 2nd, א מתקפלים לעשייתו וגלמים בייחוד עבור סיגריות, מיכל, ג ד 27 במאי 1955 ה 19 ביוני 1958 (ארה ב) א לים, אברהם תל אביב, םוקולוב 87, רחוב איגלברג יעקב תל אביב, עקרון 3, רחוב גריגברג, יעקב גבעת חן רעננה, כהן גבעת חן רעננה חנוך והירש ועין לדלת פעמונים מערכת ג ביוני ד א (a) גיורנ םקלי שדרות בן ציון 32 תל אביב Aviv. (b) GEORGE SZEKELY, 32, Ben Zion Boulevard, Tel ג שכלולים במלחימים חשמליים למתכות irons. (c) improvements in electrical soldering ד 8 בפברואר th, (d) February (a) א (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen- j Bayerwerk, Germany. ג אסטרים של החומצה התיופוספורית ותהליך לייצורם production. (c) Thiophosphoric acid esters and a process for their (d) July 27th, ך 27 ביולי (e) August 12th, 1958 (Germany), הי 12 באוגוסט 1958 (גרמגיה) (Germany), November 5th, בנובמבר 1958 (גרמני ) ( (Germany). April 27th, יל 1959 (גרמניה (a) (Patent of Addition to Patent No ) (b) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, 10th and Market Streets, Wilmington, Delaware, U.S.A. (c) Improvements in 3,3'-alkylene bis (tetrahydrothionothiadiazines). (d) July 28th, (e) April 29th, 1959 (U.S.A.). (a) (b) j. N. TUTTLE INC., Cambridge, Massachusetts, U.S.A., BERTHA SUGDEN TUTTLE, Wilson Road, Concord, Massachusetts, U.S.A., WALTER ANDREJS VITTANDS, 12 School Street, Jamaica Plain, Massachusetts, U.S.A., ORREN LYNDE WALSH, 409 Lebanon Street, Melrose, Massachusetts, U.S.A. (c) Method of treating phosphate-coated surfaces. (d) July 29th, לפטנט מס 12032) מוסף א (פטנט ב 3, 3 אלקילן ביס (טטרהידרותיונותיאדיאזיגים) שכלולים ג ביולי ד ה 29 באפריל 1959 (ארה ב) א המצופים בפוספאט במשטחים לטיפול שיטה ג 29 ביולי י: 195. ד 4 כ ת בסיון תש ך, 23,6.1960

5 (a) (b) ELIYAHU KOGAN, 28, Weizmann Boulevard, Netanya. (c) Device for advertising, amusement, games and the like. (d) July 31st, א/ אליהו כנן שדרות ויצמן 28 נתניה ג התקן לפרסומת, לשעשוע למשחק וכדומה ד 31 ביולי (a) (b) zvi BiNERMAN, 5, Alexandroni Street, Ramat Chen, and MEIR FINKELSTEIN, Street, Ramat Chen. (c) Welding goggles and mask. (d) August 2nd, א צבי בינרמן רחוב אלכםנדרוני 5 רמת חן ומאיר פינקלשטיין, רחוב ד, 101 מס 19 רמת חן נ מסכות ומשקפי מנן לריתוך ד 2 באונוסט (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen- Bayerwerk, Germany. (c) Thiophosphoric acid ester amides and their production. (d) August 3rd, (e) August 20th, 1958 (Germany) א התיופוספורית וייצורם אמידים של החומצה אסטר נ באונוסט ד ה 20 באוגוסט 1958 (גרמניה) (a) א (b) VELSICOL CHEMICAL CORPORATION, 330 East Grand, Chicago, Illinois, U.S.A. (c) Herbicidal composition. (d) August 4th, (e) August 4th, 1958 (U.S.A.), September 15th, 1958 (U.S.A.), September 22nd, 1958 (U.S.A.), September 23rd, 1958 (U.S.A.), October 13th, 1958 (U.S.A.), November 19th, 1958 (U.S.A.). תכשיר משמיד עשבים רעים 4 באוגוסט באוגוסט 1958 (ארה ב) 15 בספטמבר 1958 (ארה ב) 22 בספטמבר 1958 (ארה ב) 23 בספטמבר 1958 (ארה ב), 13 באוקטובר 1958 (ארה ב) 19 בנובמבר 1958 (ארה ב) (a) (b) VELSICOL CHEMICAL CORPORATION, 330 East Grand, Chicago, Illinois, U.S.A. (c) New compounds having herbicidal activities and process of making same, (d) August 4th, (e) August 4th, 1958 (U.S.A.), September 12th, 1958 (U.S.A.), September 17th, 1958 (U.S.A.), September 18th, 1958 (U.S.A.), September 23rd, 1958 (U.S.A.), September 25th, 1958 (U.S.A.), October 2nd, 1958 (U.S.A.), October 13th, 1958 (U.S.A.), October 15th, 1958 (U.S.A.), October 20th, 1958 (U.S.A.), November 19th, 1958 (U.S.A.), November 28th, 1958 (U.S.A.), March 23rd, 1959 (U.S.A.), March 31st, 1959 (U.S.A.), April 7th, 1959 (U.S.A.). א ב י ג תרכובות חדשות הפעילות בהשמדת עשבים רעים ותהליך לעשייתן ד 4 באוגוסט ך, 4 באוגוסט 1958 (ארה ב) 12 בספטמבר 1958 (ארה ב) 17 בספטמבר 1958 (ארהי ב), 18 בספטמבר 1958 (ארה ב) 23 בספטמבר 1958 (אדה ב) 25 בספטמבר 1958 (ארה ב) 2 באוקטובר 1958 (ארה ב) 13 באוקטובר 1958 (ארה ב) 15 באוקטובר 1958 (ארה ב) 20 באוקטובר 1958 (ארה ב), 19 בנובמבר 1958 (ארה ב) 28 בנובמבר 1958 (ארה ב), 23 במרץ 959! (ארה ב) 31 במרץ 1959 (ארה ב), 7 באפריל 1959 (ארה ב) כ ח בסיוןיתש ך,,

6 (a) א (b) France. SIMON EBSTEIN, 2, Rue du Cog d'inde, Toulouse, (c) installation for storing or warehousing of different goods מתקן לאיחסון של סחורות או מוצרים שונים במיוחד של בלי נ or products, particularly of motor vehicles. רבב ממונעים באונוםט th, (d) August 5 ד (e) August 25th, 1958 (France), ה 25 באוגוסט 1958 (צרפת) (France), October 4th, באוקטובר 1953 (צרפת) ( (France). October 6th, קטובר 1953 (צרפת (a) (b) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 170/172 Mueller Strasse, Berlin N. 65., Germany. (c) 17ol-3-ones - 2-Halogen-zJl-androsten and their 17-esters and a process for their manufacture. (d) August 14th, (e) August 30th, 1958 (Germany), February 19th, 1959 (Germany). א נ 1 ^ אנדרוםטך 17 אול 3 אונים ה 17 אםטרים שלהם 2 הלוננו ותהליך לייצורם ד 14 באונוםט ה 30 באונוםט 1938 (נרמניה) 19 בפברואר 1959 (גרמניה) (a) א (b) RESINFLEK INDUSTRIES (PROPRIETARY) LIMI+ED, JAMES LAW DOUGLAS, 17 Caver sham Road, Pine town, Natal, Union of South Africa. (c) improvements in synthetic resin coverings, panels, tiles and משרף העשויים וכדומה מרצפות לוחות בציפויים שכלולים נ the like. מלאכותי ד 18 באונוםט th, (d) August (a) (b) UNITED SARAN PLASTIC CO. LTD., and JOSEPH JACOBSON, both of 10, Mikve Yisrael, Street, Tel Aviv. (c) Chair. (d) August 23rd, א יעקובםןן ויוסף בע מ פלסטיקה לסרן המאוחדת החברה מרחוב מקוד, ישראל 10, תל אביב שניהם ג כסא ד 23 באוגוסט (a) (b) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, , EustOn Road, London, N. W. 1., England. (c) Piperazine compounds and their preparation. (d) August 24th, (e) January 19th, 1959 (United Kingdom) א פיפראזין והכנתן תרכובות ג ד 24 באוגוסט ה 19 ביגואר 1959 (הממלכה המאוחדת) (a) (b) URIEL HEFETZ, 3, Ben Yehuda Street, Jerusalem. (c) Loose-leaf binder. (d) August 25th, א חפץ רחוב בן יהודה 3 ירושלים אוריאל ג עוקדן באוגוסט ד (a) (b) ISTVAN KOVASZNAY, ERZSEBET KOVASZNAY, 51, Damjanich utca, Budapest, Hungary. (c) Improvement in the method for peeling and processing soy beans and apparatus therefor. (d) September 11th, א לביצוע והתקן סויה ועיבוד של פולי לקילוף בשיטה שכלול ג השיטה ד 11 בספטמבר 6 ב ח בסידן תש ך,

7 (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen- Bayerwerk, Germany. (c) Acaricidal and ovicidal agents. (d) September 11th, (e) October 3rd, 1958 (Germany). א ג תכשירים להשמדת אקריות וביצים ד 11 בספטמבר 1959 ה 3 באוקטובר 1958 (גרמניה) (a) (b) MOSHE GIVONI, 6, Haneviim Street, Tel A v/v, and ALADZEM & GIVON1, 330 Street, No. 13, Jaffa. (c) Improvements in baking ovens. (d) September 16th, א את ואלרג ם תל אביב, 6, הנביאים רחוב גבעוגי משה רחוב 330 מס 13 יפו גבעוני בתגורי אפיה שכלולים ג ד 16 בספטמבר 1959 (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverklisen- Bayerwerk, Germany. (c) Phosphorus containing insecticidal compounds and a process for their production. (d) October 9th, (e) October 17th, 1958 (Germany), May 9th, 1959 (Germany) א המכילות זרחן ותהליך לייצורן תרכובות קוטלות חרקים ג באוקטובר 9 ד ה 17 באוקטובר 1958 (נרמניה). 9 במאי 1959 (גרמניה) (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen Bayerwerk, Germany. (c) Thiophosphoric acid esters and a process for their production. (d) October 9th, (e) October 18th, 1958 (Germany) א התיופוםפורית ותהליך להכנתם אםטרים של החומצה ג באוקטובר ד ה 18 באוקטובר 1958 (נרמניה) (a) (b) VSEVOLOD SOORYN, 12 bis, Rue Duphot, Paris (Seine), France. (c) Process for making silver nitrate. (d) October 11th, (e) October 22nd, 1958 (France). א ג י תהליך להכנתכסף חנקתי ד 11 באוקטובר ה 22 באוקטובר 1958 (צרפת) (a) (b) PIACENTINO LAURETTI, Borough of Newville, Cumberland, Pennsylvania, U.S.A., and EDGARD EUGENE HOVVE, 203 Frederick Street, Hanover, Pennsylvania, U.S.A. (c) Shoe upper shaping machine. (d) October 15th, (e) May 5th, 1959 (U.S.A.). א ג מכונה לעיצוב צורה לחלקים העליונים של הנעליים ד 15 באוקטובר ה 5 במאי 1959 (ארה ב). (a) (b) SHIMON LANIADO, 51, Hona Street, Tel Aviv. (c) A photo-electric relay circuit. (d) October 18th, א רחוב הוגא 51 תל אביב לגיאדו שטעון ממסרים פוטדחשמלי מעגל ג באוקטובר ד כ ח בםיון תש ך,

8 (a) (b) MONTECATINI, SOCIETA GENERALE PER L'lNDUSTRIA MINERARIA E CHIMICA, 18, Via F. Turati, Milan, Italy. (c) Catalyst for the production of formaldehyde from methanol. (d) October 23rd, (e) October 28th, 1958 (Italy). א ג,קטליזטור להכנת פורמאלדהיד ממתאנול ד 23 באוקטובר ה 28 באוקטובר 1958 (איטליה) (a) (b) CIBA LIMITED, 141, Klybeckstrasse, Basle, Switzerland. (c) Process for colouring organic products with pigment dyestuffs and preparations therefor. (d) October 26th, (e) November 14th, 1958 (Switzerland), September 23rd, 1959 (Switzerland). א ג תהליך לצביעת מוצרים אורנניים עמ חומרי צבע בצורת פיגמנטים ותכשירים לכך ד 26 באוקטובר ה 14 בנובמבר 1953 (שווייץ) 23 בספטמבר 1959 (שווייץ) (a) (b) MENDEL SCHWARTZ, 16, Nof Hacarmel Street, Kfar Ata, and "ATA" TEXTILE COMPANY LTD., Kfar Ata, near Haifa. (c) Improvements in printing machines. (d) November 2nd, א חברה ו אתא מנדל שוורץ רחובנוף הכרמל 46 כפר אתא לטכסטיל בע מ כפר אתא ע י חיפה במכונות דפוס שכלולים ג בנובמבר ל (a) (b) HENRI BRENNEISEN, 276, Boulevard Raspail, Paris, France. (c) Steel strips and means for connecting steel strips used more particularly for the strapping of bales in a press. (d) November 2nd, (e) December 12th, 1958 (France) א בייחוד פלדה רצועות לחיבור ואמצעים פלדה רצועות נ חבילות במכבש בקשירת לשימוש 2 בנובמבר 1959 ד ח 12 בדצמבר 1958 (צרפת) (a) (b) AMERICAN CYANAMID COMPANY, 30 Rockefeller Plaza, New York, N. Y., U.S.A. (c) A new antibiotic and the preparation thereof. (d) November 4th, (e) November 14th, 1958 (U.S.A.). א ג חומר אנטיביוטי חדש והכנתו ד 4 בנובמבר ה 14 בנובמבר 1953 (ארה ב) (a) (b) CONTINENTAL OIL COMPANY, Ponca City, Oklahoma, U.S.A. (c) Method and apparatus for anodically minimizing corrosion of metals. (d) November 5th, (e) December 1st, 1958 (U.S.A.), March 9th, 1959 (U.S.A.). א ג שיטה והתקן להפחתה אנודית של שיתוך מתכות ד 5 בנובמבר 1959 ח 1 בדצמבר (ארה ב) 9 במרץ 1959 (ארה ב) (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen Bayerwerk, Germany. (c) Fluorophenyl-thiomethyl mono and dithio phosphoric, phosphonic and phosphinic acid esters and process for the production thereof. (d) November 5th, (e) November 18th, 1958 (Germany). א' ג פלואורופניל תיומתיל אםטרים של החומצות המונו ודותיו פוםפורית פוספונית ופוספינית ותהליך לייצורם ד,5 :בנובמבר 1959 ה 18 בנובמבר»195 (נרמניה) 8 כ ח בסיון תש ך,

9 (a) (b) THE DIAMOND ALKALI COMPANY, 300 Union Commerce Building, Cleveland 14, Ohio, U.S.A. (c) Method of producing alkali metal carbonates. (d) November 6th, (e) November 10th, 1958 (U.S.A.) א מתכות אלקליות של פהמתים להפקת שיטה ג בנובמבר ד 1958 (ארה ב) בנובמבר 10 ה (a) (b) LEPETIT s. P. A., 10, Via Roberto Lepetit, Milano, Italy. (c) New analeptic and preparation thereof. (d) November 6th, (e) June 8th, 1959 (U.S.A.) א חדש והפקתו אנלפטי תכשיר נ בנובמבר ד 1959 (ארה ב) 8 ביוני ה (a) (b) YOHAI SAMISH, 16, Ruppin Street, Shekunat Miller, Rehovot. (c) Pruning shears. (d) November 8th, א שכונת מילר רחובות יוחי סמיש רוחב רופין 16 ג מזמרה X.1959 בנובמבר 8 ד (a) (b) LEONCE LIENARD, Pépinières Ste-Therese, Bazainville (Seine et Oise), France. (c) Device for subterranean irrigation. (d) November llth, א להשקאה תת קדקעית התקן נ 11 בנובמבר 1959 ד (a) (b) FOOD MACHINERY AND CHEMICAL CORPORATION, San Jose 6, California, U.S.A. (c) Method of and apparatus for processing citrus fruit. (d) November 12th, (e) November 19th, 1958 (U.S.A.). ג שיטה והתקן לעיבוד פרי הדר ד 12 בנובמבר 1959 ה 19 בנובמבר 1958 (ארה ב) (a) (b) WILLIAM PIRAK, Bustan Hagalil. (c) Beds for soilless cultures. (d) November 13th, א בוםטן הגליל פיראק, ויליאם לתרבויות ללא קרקע ערוגות ג 13 בנובמבר 1959 ד (a) (b) F. HOFFMAN-LA ROCHE & CO. AKTIENGESELLSCHAFT, 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Pyridine derivatives and process for the manufacture thereof. (d) November 18th, (e) December 18th, 1958 (United Kingdom) א ותהליך להכגתם צאצאי פירידין ג 18 בנובמבר 1959 ד (הממלכה המאוחדת) 1958 בדצמבר 18 ה (a) (b) SAMUEL WEissMAN, 9, Josef Street, Haifa. (c) A rag squeezer. (d) November 19th, א שמואל ויסמן רחוב יוסף 9 חיפה ג מםחט לסחבות בנובמבר 19 ד כ ח בסיון תש ך,

10 (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO. AKTIENGESELLSCHAFT, 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Unsaturated ketones and process for the manufacture thereof. (d) November 22nd, (e) December 12th, 1958 (Switzerland) א ותהליך לייצורם בלתי רוויים קטוניס ג בנובמבר ד 12 בדצמבר 1958 (שוייץ). ה (a) (b) ABRAHAM ALBERT and EIN HACHORESH KIBUTZ HASHOMER HAZAIR LEHITYASHVUT SHITUFIT B. M., both of Ein Hachoresh. (c) Improvements in shelves. (d) November 25th, א להתישבות הצעיר השומר קבוץ ועיךהחורש אלברט אברהם שניהם מעיךהחורש בע מ שיתופית י שכלולים במדפים ג בנובמבר ף (a) (b) FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen- Bayerwerk, Germany. (c) Herbicides. (d) November 29th, (e) December 6th, 1958 (Germany), November 20th, 1959 (Germany). א נ תכשירים להשמדת עשבים ד 29 בנובמבר 1959 ה 6 בדצמבר 1958 (נרמניה) 20 בנובמבר 1959 (גרמניה) (a) (b) SOCIETE DES USINES CHIMIQUES RHONE-POULENC, 21, Rue Jean-Goujon, Paris, France. (c) Production of cumene hydroperoxide. (d) December 7th, (e) December 7th, 1958 (France), October 30th, 1959 (France) א ייצור של קומן הידרופראוכםיד ג ל בדצמבר 1959 ד 7 בדצמבר 1958 (צרפת) ך, 30 באוקטובר 1959 (צרפת) (a) (b) SNIA VISCOSA SOCIETA NAZIONALE INDUSTRIA APFL1CAZIONI VISCOSA s. P. A., Via Cernaia, 8 - Milan, Italy. (c) Sheet material adapted to receive technical drawings and and process for making it. (d) December 7th., (e) January 15th, 1959 (Italy) א טכניים.שרטוטים לקבלת המותאם יריעות בצורת חומר ג ותהליך לעשייתו בדצמבר ד ה 15 ביגואר 1959 (איטליה) (a) (b) MERCK & CO., INC., Rahway, New Jersey, U.S.A. (c) New furamide derivatives and their preparation. (d) December 8th, (e) December 29th, 1958 (U.S.A.) חדשים והכנתם פוראטיד צאצאי ג 8 בדצמבר 1959 ד ה 29 בדצמבר 1958 (ארה ב) (a) (b) PIERRE ANTOINE VAN DEN BEMDEN, 31, Schulstraat, Antwerp, Belgium. (c) Improvements in elevators. (d) December 8th, (e) December 9th, 1958 (Belgium), November 26th, 1959 (Belgium). א ג שכלולים במעליות ד 8 בדצמבר 1958 ה 9 בדצמבר 1958 (בלגיה) 26 בנובמבר 1959 (בלגיה) (a) א (b) Jerusalem. NAHUM SHAIKEVITCH,5 Ben Yehuda street, נחום שייקביץ רחוב בן יהודה 5 ירושלים (c) impeller for household washing machines. ג מערבל למכונות כביסה ביתיות (d) December 10th, ד 10 בדצמבר כ ח בסיון תש ך,

11 (a) (b) AMERICAN ISRAELI PAPER MILLS LTD., Hadera, and ROBERT ZION, Kfar Shmaryahu. (c) A holder for rolls on which a web of paper or the like is wound. (d) December 10th, א ורוברט ציון ישראליים בע מ> חדרה מפעלי ניר אמריקאיים כפר שמריהו עליהם כרוכה יריעה של נייר או כדומה מחזיק לגלילים ג ד 10 בדצמבר 1959 (a) (b) F. HOFFMANN-LA ROCHE & CO., AKTIENGESELLSCHAFT, 124, Grenzacherstrasse, Basle, Switzerland. (c) Sulfonic acid hydrazides and process for the manufacture thereof. (d) December 11th, (e) December 31st, 1958 (Switzerland). א ג הירראזידים של חומצות םולפוגיות ותהליך לייצורם ד 11 בדצמבר 1959 ח 31 בדצמבר 1958 (שווייץ) (a) (b) BORIS GUIGNARD, Lucens (Vaud), Switzerland. (c) Improvements in and relating to a method for producing plastic containers of a generally cylindrical shape and apparatus for executing said method. (d) December 16th, (e) January 27th, 1959 (Switzerland) א כלל בדרך שהינם פלסטיים מיכלים לייצור שכלולים.בשיטה ג לביצוע השיטה והתקן גלילית צורה בעלי ד 16 בדצמבר 1959 ה 27 ביגואר 1959 (שווייץ) (a) (b) SHLOMO COHEN ZEDEK, Har Shalom, Benei Brag. (c) Improvements in or relating to a control unit for a dental handpiece of the fluid turbine type. (d) December 17th, א שלמה כהן צדק הר שלום בגי ברק ג שכלולים ביחידת ויסות לקנת מקדח שיגיים מהסוג המופעל ע י טורבינה הידראולית ד 17 בדצמבר (a) (b) LEIV HELLY-HANSEN, Moss, Norway. (c) An arrangement relating to gas masks. (d) December 17th, (e) December 22nd, 1958 (Norway), November 27th, 1959 (Norway) א בקשר עם מסכות גז פידור ג בדצמבר ד ה 22 בדצמבר 1958 (נורווגיה) 27 בנובמבר 1959 (נורווגיה) (a) (b) SOCIETE DES FORGES ET ATELIERS DU CREUSOT, 15 Rue Pasquier, Paris, France, and JEAN FIEUX, 160, Avenue de Suffren, Paris, France. (c) Device for the suspension of a telescope on a vehicle. (d) December 20th, (e) December 23rd, 1958 (France) א להרכבת טלסקופ על כלי רכב התקן ג ד 20 בדצמבר 1959 ח 23 בדצמבר 1958 (צרפת) (a) (b) LEPETIT s. P. A., 10, Via Roberto Lepetit, Milano, Italy. (c) New azetidines. (d) December 20th, (e) December 23rd, 1958 (United Kingdom). א ג אצטידיגים חדשים ך 20 בדצמבר 1959 ח 23 בדצמבר 1958 (הממלכה המאוחדת) כ ח בםיון תש ך,

12 (a) (b) LEPETIT s. P. A., 10, Via Roberto Lepetit, Milano, Italy. (c) New azetidines. (d) December 20th, (e) December 23rd, 1958 (United Kingdom). א נ אצטידיגים חדשים ך 20 בדצמבר ה 23 בדצמבר 1958 (הממלכה המאוחדת) (a) (b) LEPETIT S. P. A., 10, Via Roberto Lepetit, Milano, Italy. (c) New azetidines. (d) December 20th, (e) December 23rd, 1958 (United Kingdom). א ג אצטידינים חדשים ד 20 בדצמבר 1959 ה 23 בדצמבר 1958 (הממלכה המאוחדת) (a) (b) HERMES LANDBOUWMACHINENFABRIEK S. DE VRIES N. V., Zuidergrachtswal 5, Leeuwarden, The Netherlands. (c) Device for filling a container with fruit. (d) December 22nd, (e) December 24th, 1958 (The Netherlands). א ג התקן למילוי מיכלעם פירות ד 22 בדצמבר 1959 ה 24 בדצמבר 1958 (הולנד) (a) (b) HERCULES POWDER COMPANY, 900 Market Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. (c) Fungicides having 1,2-dithiole nucleus. (d) December 24th, (e) February 24th, 1959 (U.S.A.). א ג תכשירים קוטלי פטריות המכילים נרעין 2,1 רותיול ד 24 בדצמבר 1959 ה 24 בפברואר 1959 (ארה ב) (a) (b) HENRI MORREN 171, Avenue Jupiter, Forest-Bruxelles, Belgium. (c) Novel esters of 2-(2-diethylamino-ethoxy)-ethanol and their preparation. (d) December 24th, א חדשים של 2 ( 2 דיאתילאמין אתאוכסי) אתאנול אסטרים נ והכנתם ד 24 בדצמבר (a) (b) JOSEF SEELENFREUND, 3, Mikve Yisrael Street, Tel Aviv. (c) Improvements in or relating to kerosene stoves. (d) December 28th, א יוםף זלנפרוינד רחוב מקוה ישראל 3 תל אביב שכלולים בתנורינפט או בנוגע להם ג ך 28 בדצמבר (a) (b) AYERST, MCKENNA & HARRISON, LIMITED, 1025 Laurentien Boulevard, St. Laurent, Quebec, Canada, DAVID JONATHAN MARSHALL, 663 Murray Hill Avenue, Westmount, Quebec, Canada. (c) 17a Bromo-6a-haloprogesterones. (d) December 29th, א ג 017 ברומו 06 הלופרונםטרוניט ד 29 בדצמבר (a) (b) ABRAHAM LESER, 71, Katzenelson Street, Shkunat Sieff Haifa. (c) Lawn mower. (d) December 30th, א אברהם לזר רחוב קצנלםון 71 שכונת זיו חיפה נ מקצרת דשא ד 30 בדצמבר כ וז בסיון תש ך,

13 (a) (b) SCOTTISH AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED, 39, PalmerStOlt Place, Edinburgh 12, Scotland. (c) Fertiliser compositions. (d) January 11th, (e) January 22nd, 1959 (United Kingdom). א ג תערובות דשבים ד 11 בינואר ה 22 בינואר 1959 (הממלכה המאוחדת) (a) (b) TOOTAL BROADHURST LEE COMPANY LIMITED, 56, Oxford Street, Manchester, Lancashire, England. (c) Improvements in or relating to the treatment of cellulosic or proteinaceous materials. (d) January 17th, (e) January 17th, 1959 (United Kingdom), June 2nd, 1959 (United Kingdom) א בחומרימ תאיתיים או פרוטאיניימ בטיפול שכלולים ג ד 17 בינואר המאוחדת) ה 17 בינואר 1959 (הממלכה 2 ביוני 1959 (הממלכה המאוחדת) (a) א (b) דוד אחיפז ו בני דרום קבוצת הפועל המזרחי להתישבות DAROM,KVUZAT HAPOEL HAMIZRACHI DAVID AHIPAS, and "BNEI LEHITYASHVUT HAKLAIT SHITUFIT B. M., Kefar Daront. (c) Improvements in or relating to the strengthening of pipe ends. (d) January 20th, חקלאית שתופית בע מ, כפר דרום ג שכלולים בחיזוק קצוות של צבורות ד 20 ביבואר (a) (Patent of Additon to Patent No ) (b) COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE, 69, Rue de Varenne, Paris (Seine), France. (c) Improvements in devices for measuring magnetic fields, eyen of low intensity, and, in particular, the earth magnetic field. (d) January 25th, (e) January 30th, 1959 (France). לפטבטמס 11237) מוסף א (פטנט עוצמה מננטיים, נם בעלי שדות למדידת בהתקנים שכלולים השדה המננטי של כדור הארץ למדידת ובמיוחד במוכה ד 25 בינואר ה 30 בינואר 1959 (צרפת) (a) (b) MERCK & CO., INC., Rahway, New Jersey, U.S.A. (c) New steroid compounds and their preparation. (d) March 31st, (e) April 25th, 1958 (U.S.A.) א חדשות והכנתן סטרואידיות תרכובות ג ד 31 במרץ ה 25 באפריל 1958 (ארה ב) (a) (b) C VAN DER LELY N. V., 10 Weverskade, Maasland, The Netherlands. (c) An implement for the lateral displacement of crop lying on the ground. (d) March 10th, (e) March 15th, 1958 (The Netherlands), June 12th, 1958 (The Netherlands) א הצידה של יבול המונח על הקרקע להעתקה מכונה ד 10 במרץ ( 15 במרץ 1958 (הולנד) ה 12 ביוני 1958 (הולנד) (a) (b) C. VAN DER LELY N. v., 10 Weverskade, Maasland, The Netherlands. (c) An implement for the lateral displacement of crop lying on the ground. (d) March 10th, (e) March 15th, 1958 (The Netherlands), June 12th, 1958 (The Netherlands) א להעתקה הצידה של יבול המונח על הקרקע מכובה נ ד 10 במרץ ה 15 במרץ 1958 (הולבד) 12 ביוני 1958 (הולבד) כ ח בסיון תש ך,

14 (a) א (b) C. VAN DER LELY N. v., 10 IVeverskade, Maasland, The Netherlands. להעתקה הצידהשל יבול המונח על הקרקע (c) An implement for the lateral displacement of crop lying מבונה ג on the ground. (d) March 10th, ך 10 במרץ (e) March 15th, 1958 (The Netherlands), ה 15 במרץ 1958 (הולנד) June 12th, 1958 (The Netherlands)..12 ביוני 1958 (הולנד) (a) (b) SCHERICO LIMITED, 10, Kapellplatz, Lucerne, Switzerland. (c) Novel steroids and processes for the manufacture thereof. (d) July 10th, (e) July 22nd, 1957 (U.S.A.). א ג סטרואידים חדשים ותהליך לייצורם ד 10 ביולי ח 22 ביולי 1957 (ארה ב) פטנטים שנחתמו PATENTS SEALED S C פטנטים ששולמה בעדם אגרת חידוש PATENTS FOR WHICH RENEWAL FEES HAVE BEEN PAID פטנטים שבוטלו מחמת אי תשלומ אגרת חידוש PATENTS VOID THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEES שינויי בעלות CHANGES IN PROPRIETORSHIP No. of Patent: Present Proprietors: 6775 INTERLOCKING CEMENT PRODUCTS LIMITED, ) 2, Harakevet Street, Tel Aviv מם הפטנט: הבעלים החדשים: תשליב מוצרי בטון בע מ רחוב הרכבת 12 תל אביב 14 כ ח בסיון תש ך,

15 No. of Patent: Present Proprietors: REYNOLDS METALS COMPANY, 6601 West Broad Street, Richmond, Virginia, U.S.A. מם הפטנט: הבעלים החדשים: מם הפטנט: Patent: No. of הבעלים החדשים: Present Proprietors: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED Patent: No. of מם הפטנט: Present Proprietors: הבעלים החדשים: SOCIEDADE TÉCNICA DE HIDRÁULICA s. A. R. L., Avenida Fontes, Percha de Meló, 14, Lisbon, Portugal ביטול זכיון REVOCATION OF LICENCE 6655 הודעה עפ י סעיף (2) 18 לפקודת הפטנטים והמדגמים NOTICE UNDER SECTION 18 (2) OF THE PATENTS AND DESIGNS ORDINANCE AMERICAN CYANAMID COMPANY מבקשים רשות לתקן את פירוט הפטנט מם שהוענק להם לגבי הפקת תרכובות חדשות משורת הטטרציקליך מתוך נימוק. כי התיקונים באים לתקן טעות את פרטי השינויים המוצעים אפשר להשיג בלשכה על ידי עיון בפירוט שהוגש עפ י תקנת הפטנטים 49. כל המעונין יכול להגיש לרשם הפטנטים והמדגמים, תוך חודש אחד מתאריך יומן זה הודעת התנגדות לתיקונים בצורה הקבועה seek leave to amend the specification of Patent No granted to them for "Preparation of new compounds of the tetracycline series" alleging as the reason that the amendment is to correct an error. Particulars of the proposed amendment may be obtained at the Office by inspection of the specification left under Patents Rule 49. Any person interested may, within one month from the date of this "Journal", give notice of opposition to the amendment to the Registrar of Patents and Designs in the prescribed manner. מדגמים DESIGNS מדגמים שנרשמו DESIGNS REGISTERED 2317 Class HARRY SONNENSTEIN Toys סוג הרי זוננשטיין צעצועים 2326 Class Convention date: (France) Hut. ANTOINE FRANCOIS REGIS PEYRON סוג תאריך האמנה: (צרפת) צריף כ ח בםיון תש ך,

16 2346 Class Convention date: (France) Slide rule. COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 2346 סוג תאריך האמנה: (צרפת) םרגל חישוב 2401 Class W. E. S. T. WINE AND SPIRITS TRADE LTD. Bottle סוג _ ויסיט תוצרת יין ומשקאות חריפים בע מ בקבוק 2435 Class סונ _ Advertising board. GASTON BARRAS לוח פרסומת 2438 Class סוג DAMAT TOOLS AND MACHINERY MANUFACTURERS CO. LTD., and IZHAK EIZENFARB. Handle for taps. דמט תעשית מכונות ומכשירים בע מ ויצחק איזנפרב ידית לברזים 2444 Class HAMAT LTD. Battery סוג חמת בע מ סוללה 2445 Class MOSHE OBODOVSKY Tile סוג משה אובודובםקי מרצפת 2447 Class Extinguisher. ANSUL CHEMICAL COMPANY 2447 סוג מטפה 2464 Class MITZAN LTD. Bottle סוג מיצן בע מ - בקבוק 2465 Class HAYIM LANGER Key holder סוג חיים לנגר - מחזיק מפתחות 2466, 2467 Class YAACOV RAZIN Stand for flower pots. 2467,2466 סוג יעקב רזין כגה לעציצים Class HARHAM KARSHI Statuette סוג חכם קרשי פסלון מדגמים שנמחקו מן הפנקס מחמת אי תשלום אגרת חידוש DESIGNS REMOVED FROM THE REGISTER THROUGH NON-PAYMENT OF RENEWAL FEES ב ח בסידן תש יך,

17 סימני l l 0 D TRADE MARKS 1 הודעה על פי סעיף 13 לפקודת סימני המסחר מודיעים בזח כי כל המעונין לחתננד לרישום סימני מסחר על פי הבקשות שפרטיהן מתפרסמים להלן יכול תוך שלושה חודשים מתאריך יומן זה להניש לרשם סימני המסחר הודעת חתננדות בדרך הקבועה בתקנה 36 לתקנות סימני המסחר NOTICE UNDER SECTION 13 OF THE TRADE MARKS ORDINANCE Notice is hereby given that persons interested in opposing the registration of the Trade Marks on the applications particulars of which are listed below ma.v, within three months from the date of this journal, give notice of such opposition to the Registrar of Trade Marks in the manner prescribed in Rule 36 of the Trade Marks Rules. סוג CLASS 1 No January 7th, Chemical products included in class 1 for use in industry, science, agriculture, horticulture and forestry; artificial manures. Registration of this Trade Mark shall give no exclusive right to the use of the device of a test tube בינואר בתע לשימוש בסוג 1 הנכללים כימיים מוצרים זבלים וביערנות; בנננות בחקלאות במדע שיה מלאכותיים. י ק נ ה לא זה מ ס ח ר ס י מ ן ר י ש ו ם ב צ י ו ר.של ל ש י מ ו ש י י ח ו ד י ת ז כ ו ת מ ב ח נ ה PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London W. 1, England and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv Israel. כ ח בסיון תש ך,

18 סוג CLASS 1 No January 7th, Chemical products included in class 1 for use in industry, science, agriculture, horticulture and forestry; artificial manures. Registration of this Trade Mark shall give no exclusive right to the use of the device of a test כימיקלים tube and of the word מם בינואר 1959 מוצרים כימיים הנכללים בםונ 1 לשימוש בתע שיה, במדע, בחקלאות וביערנות; זבלים מלאכו תיים רישום םימן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית לשימוש בציור של מבחנה ובמלה כימיקלים PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. HERBADYNE No August 4th, Convention date: July 8th, 1959 (Belgium). מס באוגוסט.1959 תאריך האמנה: 8 ביולי 1959 (בלגיה) substances, Chemical products, manure, fertilizing and nutritious מוצרים כימיים, זבלים, חומרי דישון והזבה, כולם לשימוש בחקלאות all for use in agriculture, horticulture and hydroculture and all בנננות ובתרבות מים וכולם נכללים בםונ 1 included in class 1. SOCIETE ANONYME POUR LA PROMOTION DE TECHNIQUES NOUVELLES ; NAAMLOZE VENNOOTSCHAP VOOR DE BEVORDE'UNG VAN NIEUWE TEKNIEKEN (ABBREVIATION: "PROMOTEC"), Huidevettersstraat, Antwerp, Belgium. סוג CLASS 2 No January 7th, Paints, varnishes (not for insulating purposes), lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood. מם בינואר.1959 צבעים, לכות שקופות (לא לצרכי בידוד), לכות; חומרים המגינים בפני חלודה ובפני לקות עץ PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel ,-]"Vh p»03 n 1 8

19 סוג CLASS 2 No January 7th, Paints, varnishes (not for insulating purposes), lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood. Registration of this Trade Mark shall give no exclusive right to the use of the device of a test tube and of the word "D 1 "? p "> a "> 3". מם בינואר.1959 צבעים,.לכות שקופות (לא לצרכי בידוד), לכות; חומרים המנינים בפני חלודה ובפני לקות עץ רישום ם י מן מסחר זה לא יקנה זכות ייחודית לשימוש בציור של מבחנה ובמלה כימיקלים מ ז>/ > י PAZ CHEMICALS LTD., 75 Crosvenor Street, London, W. 1, England and 12 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. סוג CLASS 3 מם בינואר.1959 תכשירים וחומרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, תכשירי ליטוש, תכשירי מריקה ותכשירי שפשוף; סבונים, שמנים אתריים PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, IV. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. כ ח בסיון תש ך,

20 סיג CLASS 3 No January 7th, Preparations and substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; essential oils. Registration of this Trade Mark shall give no exclusive right to the use of the device of a test tube and of the word. D 1 b p 11» 11 3". מס בינואר.1959 תכשירים וחומרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי, תכשירי ליטוש 'תכשירי מריקה ותכשירי שיפשוף; סבונים; שמנים אתריים ר י ש ו ם ס י מ ן מ ס ח ר 1 ח לא י ק נ ה ז כ ו ת י י ח ו ד י ת ל ש י מ ו ש ב צ י ו ר של מ ב ח נ ה ו ב מ ל ה כ י מ י ק ל י ם PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. No January 7th, Preparations and substances for laundry use; cleaning, polishing and abrasive preparations; soaps; essential oils. מם בינואר.1959 תכשירים וחומרים המשמשים לכביסה; תכשירי ניקוי תכשירי ליטוש תכשירי מריקה ותכשירי שפשוף; סבונים; שמנים אתריים PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. 20 כ ח מזיון תש ך,

21 סוג CLASS 3 טופוז TOPAZ מש בינואר th, No January תכשירי ניקוי תכשירי ליטוש, תכשירי מריקה ותכשירי שפשוף preparations. cleaning, polishing, scouring and abrasive PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. SIGNAL מם בדצמבר th, No December תכשירים לנקוי שיניים מיני סבון תכשירי טואלט בלתי תרופ Dentifrices, soaps, non-medicated toilet preparations, preparations תייים תכשירים לשיער ותכשירי קוסמטיקה cosmetics. for the hair and D. & w. GIBBS LTD., Hesketh House, Portman Square, London, W. 1, England. סוג CLASS 4 HELIOBEL No November 12th, Blends of mineral o ls, sulfonated mineral and vegetable oils for industrial use. SONOL ISRAEL LIMITED, 8, Rehov Habankim, Haifa. מם בנובמבר 1959 אשר וצמחיים מינרליים שמנים מינרליים, של שמנים תערובת סולפונציה לשימוש בתעשיה עברו םונול ישראל בע מ רחוב הבנקים 8, חיפה חברת HELIAQUOL No November 12th, Emulsifiable white mineral oils for industrial use. SONOL ISRAEL LIMITED, 8, Rehov Habankim, Haifa מם בנובמבר.1959 שמנים מינרליים,לבנים הניתנים לתיחלוב לשימוש תעשייתי חברת םונול ישראל בע מ רחוב הבנקים 8 חיפה כ ח בסיון תש ך,

22 מוג CLASS 4 HELIO-JELLS No November 12th, Blends of mineral oils, petrolatums and waxes for industrial use. Registration of this Trade Mark shall give no exclusive right to the use of the word "JELLS". SONOL ISRAEI. LIMITED, 8, Rehov Habankim, Haifa. מם בנובמבר.1939 תערובת.של שמנים מינרליים פטרולטום ושעווה לשמוש בתעשיח ר י ש ו ם ס י מ ן מ ס ח ר זה ל א י ק נ ה ז כ ו ת י י ח ו ד י ת ל ש י מ ו ש ב מ ל ה."JELLS" חברת סומל ישראל בעי מ רחוב הבנקים 8 חיפה סוג CLASS 5 םקטול No January 5th, An insecticide for the protection of plants. Applicants agree that it shall be a condition of the registration that the preparation shall not be sold in pharmacies nor in portages smaller than ten kilograms. "ABIC" CHEMICAL LABORATORIES LTD., New Industrial Zone, Ramat Can. מם בינואר 1959 קוטל חרקים להגנת הצומח ב ע ל י ה ב ק ש ה מ ס כ י מ י ם כי ת נ א י ה ר י ש ו ם ה ו א ש ל א י י מ כ ר ה ת כ ש י ר ב ב ת י!מרחק ת ו ל א ב א ר י ז ה ק ט נ ה מ ע ש ר ה ק י ל ו נ ר ם אביק מעברות חיממת בע מ איזור התעשיה החדש רמת גן No January 7th, Disinfectants; preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides: fungicides. Registration of this Trade Mark shall give no exclusive right to the use of an atomiser. מס בינואר.1939 חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת עשבים רעים ורמשים; חומרים קוטלי חרקים; תמרים משמידי פטריות ר י ש ו ם ם י מ ן מ ס ח ר זה לא י ק נ ח ז כ ו ת י י ח ו ד י ת ל ש י מ ו ש ב צ י ו ד של מ ר ם ם PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. 22 כ ח בסיון תש ך,

23 CLASS סוג 5 No January 7th, Disinfectants ; preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides; fungicides. Registration of this Trade Mark shall give no exclusive right to the use oj the device of an atomiser. מם ' בינואר.1959 חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת עשבים רעים ורמשים; חומרים קוטלי חרקים; חומרים משמידי פטריות רישום סימן מסחר זה' לא יקנה זכות ייחודית לשימוש בציור של מרמס PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. No January 7th, Disinfectants; preparations for killing weeds and destroying vermin; insec icides; fungicides. Registration of this Trad.' Mark shall give no exclusive right to the use of the device of an atomiser. מם בינואר.1959 עשבים להשמדת תכשירים חיטוי; חומרי חרקים; קוטלי חומרים ורמשים; רעים חומרים משטידי פטריות לא זה מסחר סימן רישום לשימוש ייחודית זכות יקנה של מרסס בציור PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. טוקסור TOXOR מם בינואר th, No January Disinfectants; preparations for killing weeds and destroying חיטוי; תכשירים להשמדת עשבים רעים ורמשים; חומרים חומרי vermin; insecticides; fungicides. קוטלי חרקים; חומרים משמידי פטריות PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. כ ח בסיון תש ך,

24 סוג CLASS 5 וינטרו ל vintrol No March 4th, Disinfectants; preparations for killing weeds and destroying vermin; insecticides; fungicides. מם במרץ.1959 חומרי חיטוי; תכשירים להשמדת עשבים רעים ורמשים; חומריס קוטלי חרקים; חומרים משמידי פטריות PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. עופוםל OFOSAL No August 4th, Chemical preparation containing mineral salts for use as feedsupplement for poultry. Applicants agree that it shall be a condition of the registration that in actual use of the mark the word ""?DIBI J?" and its English transliteration will always appear together. Agrochemia Beeravon Mugbal, 5 Uameasfim Street, Tel Aviv. מם באוגוסט.1959 תכשיר כימי מכיל מלחים מינרליים לשימוש כתוספת מזון לעופות בעלי הבקשה מסכימים.כי תנאי הרישום הוא כי בשימוש בסימן למעשה תופיע המלה עו פוסל ותעתיקו, האנגלית תמיד יחד אנרוכימיה בערבון מונבל רחוב המאספים 5 תל אביב No September 7th, מס י בספטמבר paper. Medicated toilet ך* * ך * נייר טואלט רווי רפואה מפעלי נייר אמריקאיים ירשאליים בערבון מוגבל אזור AMERICAN ISRAELI PAPER MILLS LTD., I I / -J I התעש יה חדרה T "י" Hadera. Industrial Zone, CALCITONIC No September 24th, Convention date: April 6th, 1959 (Switzerland). Pharmaceutical preparation containing calcium and vitamines. מם בספטמבר.1959 תאריך האמנה: 6 באפריל 1959 (שווייץ) תכשיר רוקחות המכיל סידן וויטמינים SANDOZ A. G. (SANDOZ s. A.) (SANDOZ LIMITED), 35, Lichtstrasse, Basle, Switzerland. 24 כ ח בסיון תש ך,

25 סוג CLASS 5 VITAFOL No November 19th, Dental preparations included in class 5 not being pharmaceutical preparations. מם בנובמבר 1959 תכשירים לשיניים הנכללים בסוג 5 אשר אינם תכשירים רפואיימ VITA ZAHNFABRIK H. RAUTER K. C, 80 a-d Rellinghauser Str. Essen, Germany. ACTIBIOL No November 23rd, מם בנובמבר 1959 תכשיר אנטיביוטי preparation. Antibiotic CENTRE DE LYOPHILISATION PHARMACEUTIQUE LYOCENTRE, 38, avenue de la Republique, Aurillaà (Cantal), France. ORANABOL No December 6th, A proteic anabolising product for use in human and veterinary medicine. מם בדצמבר 1959 חומר חלבוני הנורם לעילוי חומרים לשימוש ברפואה שלבני אדם וברפואה וטרינרית SOC1ETA' FARMACEunci ITALIA, 18, Via Filippo Turati, Milan, Italy. גריפולין GR1FUL1N No December 14th, A medical preparation in tablet form, on the basis of griseofulvine, for treatment of skin diseases. ASSIA CHEMICAL LABORATORIES LTD., Tel Aviv. מם בדצמבר.1959 תכשיר רפואי על בסיס גריזאופולבין בצורת טבליות לטיפול במחלות עור אשיא מעבדות הימיות בע מ, תל אביב GUESAMIL No December 28th, Preparations for plant protecting included in class 5, insecticides, preparations for destroying vermin, preparations for destroying harmful animals, preparations for protection against moth, parasiticides, preparations for disinfection and sterilization. מם בדצמבר 1959 חרקים קוטלי בםונ 5 הנכללים צמחים להננח על תכשירים מזיקות חיות להשמדת תכשירים רמשים להשמדת תכשירים ותכשירי פטילים להשמדת בפניעש תכשירים להגנה תכשירים חיטוי ועיקור J. R. GE1GY A. G., 215 Schwarzwaldallee. Basle. Switzerland. כ ח בסיון תש ך,

26 םוג CLASS 5 KINALYSIN מפ בדצמבר st, No December Streptokinase for use in medicine and pharmacy. םטרפטוקינזה לשימוש ברפואה וברוקחות MERCK & CO., INC., 126 E. Lincoln Avenue, Railway, New Jersey, U.S.A. CELLONA מם בינואר th, No January אספלניות תחבושות ולפפות רפואיות וכירורניות dressings. Medical and surgical piasters, bandages and LOHMANN KG., Fahr\Rhein, Germany. CLASS סוג 6 No April 30th, Steel in the form of sheets, plates, bars, strip, wire, structural shapes; steel pipes (not being boiler tubes), steel tubing not being parts of machines; steel couplings and steel grinding balls; steel fabric and wire for the reinforcement of stucco and concrete. מם באפריל 1959 פלדה בצורת יריעות לוחות, מטילים רצועה תיל חלקי מבנים; צגורות פלדה (שאינם צנורות דוודים) צנורות פלדה שאינם חלקי 'מכונות; מצמדי פלדה וכדורי השחזה מפלדה; אריג פלדה וחוטי פלדה לחיזוק של טיח וביטון UNITED STATES STEEL CORPORATION, 525 William Penn Place, Pittsburg, Pennsylvania, U.S.A. CLASS סוג 8 פזטוקס PAZTOX No January 7th, Atomisers (hand tools) for disinfectants, for preparations for killing weeds and destroying vermin, and for insecticides. מס ביגואר.1959 מרסםים (כלי יד) לחומרי חיטוי, לתכשירים להשמדת עשבים רעים ורמשים ולחומרים קוטלי חרקים PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1, England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. כ וז בסיון תש ר,

27 סוג CLASS 8 לינדול LINDOL No January 26th Atomisers (hand tools) for disinfectants and for for killing weeds and destroying vermin. preparations מס בינואר.1959 מרםסים (כלי יד) לחומרי חיטוי, לתכשירים להשמדת עשבים רעים ורמשים ולחומרים קוטלי חרקים PAZ CHEMICALS LTD., 75 Grosvenor Street, London, W. 1. England, and 72 Ibn Gabirol Street, Tel Aviv, Israel. סוג CLASS 9 No July 21st, Electric and optical sound recording and reproducing apparatus and parts thereof included in class 9, sound records in the form of discs, magnetic tapes, wires and films. מם ביולי.1959 התקנים חשמליים ואופטיים להקלטת קול ולהשמעתו וחלקיהם הנכללים בסוג 9 הק לטות קול בצורת תקליטים, סרטים מגנטיים חוטים וסרטים LES INDUSTRIES MUSICALES ET ÉLECTRIQUES pathe MARCONI, 30, Boulevard des Italiens, Paris, France. RAY O MAT No September 3rd, Physical and electrotechnical apparatus, viz. radiometers for measuring a-,, 5 j and j -rays, photographic and cinematographic apparatus. מם בספטמבר 1959 התקנים פיסיקליים וחשמליים טכניים דהיינו רדיומטרים למדידת קרני 0?/ ו > התקני צילום והתקנים קינמטונרפיים AGFA AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen-Bayerwerk, Germany. סוג CLASS 11 No August 25th, 1959, Apparatus and installations included in class 11 for heating, cooling, steam generating, drying, water supply. Registration of this Trade Mark shall give no exclusive right to the use of the device of one half of a toothed wheel and a worm-pipe but in the composition of the mark as shown in the representation affixed to the application form. Mif'alei Lordan Ltd., Kfar Szold. מס באוגוסט 1959 התקגים ומתקגים הגכללים בסוג 11 לחימום לקירור לייצור קיטור לייבוש להספקת מים ר י ש ו ם ס י מ ן מ ס ח ר זח לא י ק ג ה ז כ ו ת י י ח ו ד י ת ל ש י מ ו ש ב צ י ו ר של ח צ י ג ל ג ל ש י ג י י ם ו ש ל צ יגור ה ל ז וגי א ל א ב ה ר כ ב ה ס י מ ן ה נ ר א ה ב ד מ ו ת ש ב ט ו פ ס ה ב ק ש ה מפעלי לורדן בע מ כפר סאלד כ ח בסיון תש ך,

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש

ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תש ג / כ ז 11/66 רשיומרת י א בכסלו תשכ ז November 24th, 1966 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל! רשם הפטנטים

קרא עוד

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR

י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOUR י א/כ ב 7/62 ר ש ו מ ו ת כ ד בתמוז תשכ ב July 26th, 1962 ISRAEL STATE RECORDS יומו הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים, תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו

ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלו ג /כ ד 12/62 רשומות ל בכסלו תשכי ג December 27nd, 1962 ISRAEL STATE RECORDS PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות מכתבים, מסמכים תשלומים ובו בעניני פטנטים ומדגמים יש לשלוח אל : רשם הפטנטים

קרא עוד

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU

9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOU 9/54 STATE OF ISRAEL רשומות September 22nd, 1954J STATE RECORDS באלול תשי ך TO יומן הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר PATENTS, DESIGNS AND TRADE MARKS JOURNAL ידיעות כלליות: מכתבים, מסמכים תשלומים וכו בעניני

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500-

טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- טריפל עמוד שמאלי flow rates TAF Series ספיקות דרגות סינון כמות מי-שטיפה לחץ פעולה מינימלי עד 50 מ ק/שעה פחות מ- 1% מהזרימה הכוללת 1.5 בר סדרת TAF 500- מיקרון מסנן פלסטיק חדשני ואיכותי בעל יכולת ניקוי עצמי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 Parsel modules complete Overview Biology Overview Mathematics Overview Science Overview Chemistry Overview Physics Popularity and Relevance.doc University of Tartu Freie Universität Berlin Lund Universtiy

קרא עוד

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופ"ג- ניירות ערך זרים

להלן התיחסותינו לטיוטת דוח ביקורת בנושא: היחידה לניהול נסכי קופג- ניירות ערך זרים לקוח/ה נכבד/ה.1 חטיבת שווקים פיננסיים ובנקאות בינלאומית דצמבר 2018 חשוב לנו להביא לידיעתך, כי על מנת לתמוך בפעילות לקוחות בניירות ערך זרים בשווקים בנק הפועלים התקשר עם גופים בינלאומיים מובילים בתחום שירותי

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

ה' אלול תשע"ד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

ה' אלול תשעד 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 31/08/2014 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 08/2014 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 40 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ט"ו שבט תשע"ח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

טו שבט תשעח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs ט"ו שבט תשע"ח 31/01/2018 יומן המדגמים DESIGNS JOURNAL 01/2018 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 29 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Jewish Calendar 5778

Jewish Calendar 5778 September 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Erev Rosh Hashana ערב ראש השנה Rosh Hashana 5778 ראש השנה 5778 Rosh Hashana II ראש השנה יום ב Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו Shabbat

קרא עוד

SISTER CITIES WITH ISRAELI CITIES ISRAELI CITY שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו "ל COUNTRY שם הארץ חו "ל STATUS DATE Remarks הערות Afu

SISTER CITIES WITH ISRAELI CITIES ISRAELI CITY שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו ל COUNTRY שם הארץ חו ל STATUS DATE Remarks הערות Afu שם העיר בישראל FOREIGN CITY שם העיר )התאומה( בחו "ל COUNTRY שם הארץ חו "ל STATUS DATE Remarks הערות Afula עפולה Santa Fe Argentina Twin Beer Sheva באר שבע La Plata Argentina Twin Haifa חיפה Rosario Argentina

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid

Microsoft PowerPoint - כנס קוגנרציה 2019_amir sarid כנס קו-גנרציה פברואר 2019 תחנות כח פרטיות (בשיטת הקוגנרציה) מוזנות ג"ט לייצור חשמל ואנרגיה תרמית מחום שיורי עם הספק ייצור חשמל מקס' של עד 16 MW סוגיות הנדסיות בתכנון מערכת אינג' אמיר שריד 972.52.5524452+

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

י"ח כסלו תשע"ו 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs

יח כסלו תשעו 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו registered Designs מדגמים שחודשו renewed Designs Designs 30/11/2015 יומן המדגמים LAJRUSJ SNGISED 11/2015 מדגמים שנרשמו 3 registered Designs מדגמים שחודשו 37 renewed Designs Designs not in force due to non-payment of renewal fees מדגמים שתוקפם פקע בגלל אי-תשלום

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008

Bar Ilan syllabus on Strategy 2008 בר-אילן אוניברסיטת המשולב למדעי החברה החוג ניהולית ותעשייתית בסביבה עתירת טכנולוגיה ואינטרנט אסטרטגיה ב 74-601 601-01 א + 74-601 601-01 קנת רון פרופ' יוסי רענן ד"ר תשס"חחחח קיץ, סמסטר הקורס: מטרת הקורס

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

change

change שינוי ארגוני מבוא מבוא סוגיות הקשורות להתמד ולשינוי בפעולותיהם של בני האדם מעסיקות חוקרים ופילוסופים במשך מאות שנים. נדמה כי בא בעת שכוחות גדולים פועלים ליצירת שינויים באופן מתמיד בכל המעגלים של חיינו,

קרא עוד

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , ,

סכום במטבע מקומי ) ( , , , , , סכום במטבע מקומי ) ( 40.00 465.11 183.21 490.00 353.00 219.00 2,983.06 138.16 888.10 164.18 227.51 2,275.00 76,753.40 242.65 35.10 1,424.49 2,003.49 2,703.33 801.95 112.00 147,806.35 1,135.39 4,744.92

קרא עוד

Page 1 of 8 ההטבות ליבואנים 94 ויצואנים על פי הסכם הסחר עם ארצות הברית מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר בעלי עסקים רבים מקיימים קשרי מסחר עם ספקים זרים בחו"ל - כיבואנים או יצואנים בין הבולטים שבהם ניתן

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications

ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications ב /התשס ד 8/2003 רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 23,2003 כ ח בחשון התשם ד יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074>

<4D F736F F F696E74202D20E9FAF8E5F0E5FA20E5E7F1F8E5F0E5FA202D20EEF6E2FA20ECF2E9FAE5F0E0E9ED2E707074> יתרונ ו ת ו חס ר ונו ת של ישראל כיעד אטרקט יבי לביצוע מ ח קרים קליניים ח שיבות המח קר ה רפואי מ נקודת ה מבט של מערכת הב ריאות ביש ראל חשיפה למוצרים חדשים בפיתוח והתנסות בשימוש בהם חשיפה לפרוטוקולי הרפואית

קרא עוד

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא

Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא Superconductors מוליך-על הינו חומר סגסוגתי שעשוי ממתכות או ממרכיב שמוליך חשמל בלי שתהיה לו התנגדות מתחת לטמפרטורה מסוימת. התנגדות אינה רצויה מאחר שהיא גורמת לאיבודים באנרגיה הזורמת בתוך החומר. ברגע שמפעילים

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ

הכרת משאבי הספרייה קורס מקוון נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנ נספח - שיטות ציטוט: דגמים ודוגמאות הפניה בתוך הטקסט (Author s last name Publication year) (Kadonaga 1986) :Name-Year סגנון הפניה זה משמש לכל סוגי החומר: מאמרים, ספרים, פטנטים וכו'. זה דגם היסוד להפניה

קרא עוד

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1

תרגיל 3 בקורס תוכנה 1 1 תוכנה תרגיל מספר 8 הנחיות כלליות: קראו בעיון את קובץ נוהלי הגשת התרגילים אשר נמצא באתר הקורס. הגשת התרגיל תעשה במערכת ה VirtualTAU בלבד.(http://virtual2002.tau.ac.il/) יש להגיש קובץ zip יחיד הנושא את

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E8F0E8E9ED20372E303820ECE4E3F4F1E420F1E5F4E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F4E8F0E8E9ED20372E303820ECE4E3F4F1E420F1E5F4E9FA2E646F63> 7/2008 י"ב/התשס"ט רשומות ISRAEL STATE RECORDS November 26, 2008 כ"ח בחשוון התשס"ט יומן הפטנטים והמדגמים PATENTS AND DESIGNS JOURNAL PATENTS Applications filed Applications accepted Patents granted Patents

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond

מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018 אפריל 2019 Carroll Gardens-365 bond Chicago-Eagle Creek הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד מצגת זו אינה מהווה הצעת ניירות ערך של ( Lightstone Enterprises Limited

קרא עוד

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה

פרקים נבחרים בהדברה ביולוגית ומשולבת בתות-שדה שימוש בפרוקי רגליים מועילים בחקלאות המודרנית: מציאות, סיכויים ותהיות שמעון שטיינברג, ביו-בי שדה אליהו בע"מ הדברה משולבת. Integrated Pest Management הגדרה: ממשק המנצל לאורך זמן את כל הטכניקות המתאימות,

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בזק בינ"ל: מוצרים ושירותים

בזק בינל: מוצרים ושירותים 1 דצ מבר 2006 קבוצת ניסן תיאו ר הקבוצה ייצור, שיווק ומכירה של מוצרים רפואיים מתכלים המשמשים לחבישה וספיגת דם פיתוח ייצור ושיווק של מכשור רפואי לשיפור תהלכי זרימת דם בגוף יצור פיתוח ושיווק של בדים לא ארוגים

קרא עוד

Application for a Visitor visa - Tourist stream

Application for a Visitor visa - Tourist stream Application for a Visitor visa Tourist stream בקשה לוויזת מבקר ענף תיור Form 1419 HEB HEBREW אודות טופס זה חשוב אנא קרא מידע זה בקפידה לפני מילוי הבקשה. חר מילוי הבקשה, אנו ממליצים מאוד לשמור העתק לרשומותיך.

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32>

<4D F736F F F696E74202D20F8E9F7E920E1F8E5F7EEEF20E3ECF7E9ED20F0F7E9E9ED32> 1990 s Finland & Sweden use tax incentives for cleaner fuels 1993 *Fuel Quality Spec s *Auto-Oil Program *EPEFE Program *Euro I implemented 1996 *Air Quality Framework Dir *Euro II implemented 1997 Auto-Oil

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt

Microsoft PowerPoint - meli-iso.ppt דגשים לעבודה עם פרוטוקול ISOILL בהשאלה בין-ספרייתית יוסי ט יסו נה המסלול האק דמי ה מכללה למי נהל יום הדרכה של מאלי בנושא השאלה והשאלה בין-ספרייתית יולי 2010 - אוניברסיטת בן-גוריון בנגב פרוטוקול ISOILL

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב

נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים ב נספח ב' - רשימת ציוד לחדר כושר בקאנטרי בית אריה אופציה א' - ההצעה באיכות הגבוהה יותר במידה ומכשיר אינו קיים אצל היבואן יש להשאיר תא ריק יש למלא תאים בצבע ירוק בלבד! שם החברה: נציג החברה: טלפון הנציג: #

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc

Microsoft Word - newsletter_sr_may2011.doc יוני 2011 לכבוד לקוחות שערי ריבית -Newsletter נתונים וריביות שפורסמו בחודש מאי 2011 מובאת לעיונכם סקירה חודשית של חברת שערי ריבית בע"מ המתארת את השינויים שחלו בריביות ובמרווחים בחודש מאי 2011, ומספקת מידע

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד]

מצגת מבנה וטבלה מתוקן [לקריאה בלבד] טבלה מחזורי ת האלקטרונים ברמה האחרונה בכל אטום, הם אלו שיוצרים קשר עם אטום/אטומים נוספים. אלקטרונים אלו נקראים אלקטרונים וולנטיים או אלקטרונים ערכיים. הרמה האחרונה באטום, המכילה את האלקטרונים הוולנטיים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 שאלות הגשה בעבודה 1.מהי האטמוספירה? ולאיזה חלקים היא מתחלקת? 2.מה הרכב האטמוספירה? 3. חלק את שלבי ההתפתחות של האטמוספירה? 1000 km האטמוספרה היא תערובת של גזים העוטפת את כדור הארץ. 1000 km שלב שני

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc

Microsoft Word - beayot kniya-1.doc בעיות מילוליות - בעיות קנייה ומכירה 1.01 סוחר בגדים קנה חולצות בסכום כולל של 1575 ש"ח. הוא מכר 5 חולצות בהפסד של 5 ש"ח על כל חולצה. את שאר החולצות הוא מכר ברווח של 15 ש"ח על כל חולצה. בסך הכול הסוחר הרוויח

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד