הרפואה כרך 158 חוב' 12 דצמבר 2019 סקירות המינוח החדש שבהסכמה כללית של כאב בפות pain( )Vulvar ושל כאב מתמיד וכרוני בפות )Vulvodynia( תקציר: הסקירה מתאר

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "הרפואה כרך 158 חוב' 12 דצמבר 2019 סקירות המינוח החדש שבהסכמה כללית של כאב בפות pain( )Vulvar ושל כאב מתמיד וכרוני בפות )Vulvodynia( תקציר: הסקירה מתאר"

תמליל

1 המינוח החדש שבהסכמה כללית של כאב בפות pain( )Vulvar ושל כאב מתמיד וכרוני בפות )Vulvodynia( תקציר: הסקירה מתארת את הרקע והליך התקנת המינוח החדש לכאב מתמיד )כרוני, מתמשך( בפות - וולוודיניה. מינוח זה הותקן בהסכמה כללית בין שלוש חברות מדעיות בינלאומיות: החברה הבינלאומית לחקר מחלות הפות והלדן ISSVD(,)International Society for the Study of Vulvovaginal Disease - החברה הבינלאומית למחקר הבריאות המינית של האישה -ISSWSH( the International )Society for The Study of Women s Sexual Health והחברה הבינלאומית לכאב באגן Society(.)IPPS-the International Pelvic Pain מינוח זה כולל הגדרה, אפיון ההסתמנות הקלינית והסיבות האפשריות לכאב מתמשך בפות, על סמך נתונים מבוססי ראיות. מוצג הדיון שנערך לקראת הכללת הסיבות אפשריות לוולודיניה, שנחשבה עד לאחרונה מחלה אידיופתית. הצגת רשימת הסיבות לכאב בפות שינתה את הפרדיגמה ומאפשרת טיפול מתאים. סנדי בורנשטיין 1 יעקב בורנשטיין 2 1 הפקולטה לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב 2 מחלקת נשים ויולדות, המרכז הרפואי לגליל והפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, נהרייה כאב בפות - pain vulvar כאב מתמיד )כרוני/מתמשך( בפות - vulvodynia מילות מפתח: וולודיניה; כאב מתמיד בפות; וסטיבולודיניה; וסטיבוליטיס; דיספראוניה.Vulvodynia; vulvar pain; Vestibulodynia; Vestibulitis; Dyspareunia :KEY WORDS הקדמה שיעור של כ 8% מהנשים סובלות מכאב כרוני ומתמשך בפות )וולוודיניה( בעיקר בעת קיום מגע מיני ]1[. לפני שנים הסתבר שהכאב מקורו פעמים רבות ברגישות במבוא הפות ואין לייחס אותו רק ל"ווגיניסמוס" - תופעת כיווץ שרירי פתח הלדן כמו בעבר ]2[. הגורם להתפתחות כאב בפות עדיין לוט בערפל ועדיין מחפשים את הטיפול המתאים. עם זאת, במשך השנים פורסמו מחקרים רבים, חלקם על ידי חוקרים ישראליים, שהצליחו להצביע על גורמים אפשריים ]3[. בשנת 2015, שלוש חברות מדעיות בינלאומיות הצליחו להגיע להסכמה ביניהן, והכינו בהסתמך על מחקרים אלו, מינוח מוסכם ומבוסס ראיות ]4[, שחשיבותו היא מעבר למינוח בלבד, שכן הוא משנה את התפיסה שלכאב בפות אין סיבה, לכך שקיימים למחלה גורמים ולכן על הטיפול להתבסס על הגורמים האפשריים למחלה ]5[. מטרת סקירה זו היא להציג את המינוח החדש שבהסכמה כללית של כאב מתמיד בפות, ואת ההשלכות שלו על המחקר והטיפול במצבים אלו. הכנת המינוח שבהסכמה כללית המינוח שבהסכמה כללית של "כאב בפות pain( )vulvar ושל כאב מתמיד ומתמשך בפות )vulvodynia( )טבלה 1( נוצר בהליך רב שלבים ובשיתוף פעולה בין שלוש חברות מדעיות בינלאומיות: החברה הבינלאומית לחקר מחלות הפות והלדן International Society for the Study of Vulvovaginal Disease -(,)ISSVD החברה הבינלאומית למחקר בריאות מיניות האישה the International Society for The Study of Women s - ISSWSH( IPPS - the( והחברה הבינלאומית לכאב באגן )Sexual Health.)International Pelvic Pain Society המינוח החדש הושג בארבעה שלבים. בשלב ראשון, התכנסו מומחים לכאב מתמיד בפות )וולוודיניה( משלוש החברות, בהנהגת אחד ממחברי הסקירה הנוכחית, כדי לדון במבנה ובעקרונות המינוח. בשלב שני, בדקו המומחים את המחקרים שפורסמו והעריכו את מיומנותם וקבעו את רמת הודאות evidence(.)level of בשלב שלישי, המינוח המוצע נחשף לכל חברי החברות המדעיות והתקבלו הערות בדואר אלקטרוני ובדיונים בעת כנסים. בשלב האחרון, ועדת המינוח והוועד המנהל של כל חברה מדעית אישר את המינוח החדש. המינוח פורסם בו זמנית על ידי שלושת הארגונים ]4[ והוא מפורט להלן. הגדרות המאפיינים של כאב מתמיד בפות - וולוודיניה - נקבעו לאחר מכן בהליך דומה ]6[. סוגים מרכזיים של כאב מתמיד בפות המינוח שבהסכמה כללית מסווג את הכאב בפות לשני סוגים מרכזיים: כאב בפות pain( )vulvar שהסיבה שלו ידועה )לדוגמה דלקת, שאת, חבלה, זיהום, פגיעה עצבית, פגיעה יאטרוגנית וחסר הורמונאלי( וסוג מרכזי שני שהוא וולוודיניה, או כאב מתמיד בפות, שהגדרתה היא: "כאב בפות שנמשך לפחות שלושה חודשים, ללא סיבה ברורה ברת זיהוי, שיכולים להיות לה גורמים קשורים". הכוונה במונח "גורמים קשורים" היא לגורמים שנמצא במחקרים כי הם אלה העשויים לגרום לכאב מתמיד בפות. 812

2 813 לשם השוואה, ההגדרה הקודמת של "וולוודיניה" משנת ]7[ 2003 הייתה: "אי נוחות בפות, המאופיינת בכאב שורף, ללא ממצאים רלוונטיים או הפרעה נוירולוגית". מה השתנה בהגדרה החדשה? כעת מוגדר משך הזמן הנדרש לשם קביעת האבחנה - שלושה חדשים לפחות, והתווספה התפיסה של "גורמים קשורים". כאמור התוספת מייצגת את השינוי בתפיסה, שבניגוד לעבר, כעת מוכנה לקבל שקיימים גורמים לכאב מתמיד בפות )וולוודיניה(. מאפיינים של כאב מתמיד בפות המינוח שבהסכמה כללית כולל גם סיכום של מאפייני כאב מתמיד בפות, כדי שהתיאור שלה יהיה זהה בין מטפלים וחוקרים שונים. מאפיינים אלו כוללים את המיקום של הרגישות ברקמה ממוקמת, לדוגמה, במבוא הפות )וסטיבולודיניה(, בדגדגן )קליטרודיניה(; וכן מפושטת או מעורבת; האם יש גורם שמעורר את הכאב )בעת מגע או ספונטני(, תבנית הכאב )התקפי או מתמשך(. מהמאפיינים השונים שנכללים במינוח שבהסכמה כללית, החשוב ביותר הוא מיקום האזור הרגיש )ממוקם בחלק מהפות או מפושט בכל הפות( והאם הוא קשור לגורם שמעורר את הכאב )פרובוקציה(. כאב מתמיד ומפושט בפות )שבעבר נקרא דיס אסתטי או ראשוני( כולל את כל הפות. בנוסף, מועד ההופעה של כאב מתמיד בפות חשוב לתוצאת הטיפול. כאב מתמיד בפות שהיה נוכח מאז הניסיון הראשון של מגע או חדירה ללדן מוגדר כראשוני, בעוד שאם כאב מתמיד בפות החל לאחר תקופה של יחסי מין או מגע ללא כאב, הוא מכונה כאב מתמיד בפות שניוני, או וולוודיניה שניונית ]8[. מספר חוקרים סבורים, כי כאב מתמיד ראשוני בפות עמיד יותר לטיפול מכאב מתמיד שניוני ]9[. החומרה של וולוודיניה נקבעת על פי רמת הכאב של המטופל בזמן יחסי מין לדניים. כאב בקיום יחסים מכונה 'ביאה מכאיבה )דיספראוניה('. כאשר הכאב מופיע בתחילת החדירה ללדן )נרתיק( הוא מכונה - 'ביאה מכאיבה בחדירה שטחית'. מקובל להשתמש במדדי מרינוף ]10[: רמה - 1 ביאה מכאיבה הגורמת אי נוחות אך אינה מונעת קיום יחסי מין; רמה - 2 ביאה מכאיבה שלפעמים מונעת קיום יחסי מין; רמה - 3 ביאה מכאיבה שמונעת קיום יחסי מין לחלוטין. במקרים שהאישה אינה מקיימת יחסים, נעזרים בתבחין הטמפון, שבו קובעים את מידת הכאב שגורמת החדרת טמפון בגודל "סטנדרט" עם מוליך קרטון ללדן ]11[. חומרת הכאב המתמיד בפות קובעת את הגישה לטיפול. בנשים ברמה 1, הטיפול אמור להיות שמרני ולא לכלול ניתוח. בנשים רבות מתרחשת החמרה בכאב מתמיד בפות בחלוף הזמן, כלומר, כאב מתמיד בפות שהיה ברמה 1 הופך לרמה 2 או 3. פחות שכיח שכאב טבלה 1: מינוח בהסכמה כללית של כאב מתמשך בפות 1. כאב בפות שנגרם מתהליך ייחודי* זיהומי )לדוגמה, פטרת חוזרת הנגרמת על ידי קנדידה, שלבקת( דלקתי )לדוגמה, ליכן סקלרוזיס, ליכן פלנוס, הפרעות אימונו שלפוחיות( שאתי )tumor( )לדוגמה, מחלת פאג'ט, סרטן מתאי קשקש( נוירולוגי )לדוגמה, כאב עצבי בתר שלבקתי, לחץ עצבי או פציעה, נוירומה( חבלה )לדוגמא חתך באברי המין הנשיים, מיילדותי( יאטרוגני )לדוגמא אחרי ניתוח, כימותרפיה, קרינה( חסרים הורמונאליים ]לדוגמה, תסמונת גניטו אורינרית של גיל חדילת אורח )menopause[ - בעבר נקראה ניוון פות לדן, אל וסת אחרי לידה[ 2. כאב מתמיד )כרוני, מתמשך( בפות )ולוודיניה( - כאב בפות שנמשך לפחות שלושה חודשים, ללא סיבה מזוהה ברורה, שיכולים להיות לו גורמים אפשריים מאפייני כאב מתמיד בפות: מוקדי )לדוגמה, וסטיבולודיניה, קליטורידיניה( או מפושט או מעורב )מוקדי וגם מפושט(. קיים גורם מעורר )פרובוקציה( )לדוגמא עקב חדירה או מגע( או ספונטני או משולב( אופי תחילת התופעה )ראשונית או שניונית( תבנית זמן )לסירוגין, מתמשך, קבוע, מיידי, מאוחר(. *תיתכן גם הפרעה מתהליך ייחודי )לדוגמא ליכן סקלרוזיס( וגם כאב מתמיד בפות. וולוודיניה היא סוג של כאב בפות שעד כה נחשב אידיופתי. שלוש חברות מדעיות בינלאומיות הגיעו להסכמה על מינוח חדש ומקיף, הכולל הגדרה ומאפיינים לוולוודיניה - כאב מתמיד בפות. במסגרת המינוח החדש הותקנה רשימת סיבות אפשריות, מבוססת הוכחות, וההתייחסות לכאב בפות כעת אינה כאל כאב אידיופתי. המינוח החדש שינה את תבנית הטיפול, וכעת יש להתאים אותו לסיבה האפשרית לכאב בפות. מתמיד בפות ברמה 3 יחלים באופן עצמוני או שייהפך לרמה 1 בדרגת החומרה. בנשים אחרות, הטיפול מפחית את רמת הרגישות, ולא יביא לפתרון מוחלט לכאב. גורמים נלווים לכאב מתמיד בפות )וולוודיניה( כאמור, החידוש העיקרי במינוח שבהסכמה כללית הוא ההכרה בקיום סיבות אפשריות לכאב מתמיד בפות והצגת הפירוט של הסיבות שהוכחו במחקרים )טבלה 2(. כפי שיוסבר בהמשך, סיבות אלו מכונות "גורמים נלווים" ובהן - חוסר תפקוד ראוי של שרירי ועצמות האגן, )גורמי שריר שלד(, שגשוג של עצבים היקפיים )נוירופרוליפרציה(, מחלות נוספות )קו מורבידיות(, פקטורים פסיכולוגיים וכדומה. נראה שלכאב מתמיד בפות אין גורם יחיד, אלא מספר גורמים. דיון הכללת הסיבות האפשריות לכאב מתמיד בפות היא בבחינת מהפך בגישה לבעיה רפואית זו. מהלך זה לווה בחילוקי דעות תוך קביעת המינוח החדש; עד כה, לא נמצאה אטיולוגיה לכאב מתמיד בפות, וההתייחסות לבעיה זו הייתה כאל כאב אידיופתי, כלומר שאין לכאב גורם ידוע. ואכן, במינוח הקודם משנת 2003, כללה ההגדרה של כאב מתמיד בפות את המשפט: "...ללא גורמים נראים לעין...". עלתה גם הטענה שאין מקום במסגרת מינוח, להציג סיבות למחלה. אלא שהמומחים שעסקו

3 טבלה 2: גורמים נלווים לכאב מתמיד בפות )וולוודיניה( מחלות נוספות ותסמונות כאב אחרות )לדוגמה, תסמונת שלפוחית השתן הכואבת, פיברומיאלגיה, תסמונת המעי הרגיש, הפרעות תפקודיות במערכת הלעיסה( )רמת הוכחה 2( גורמים גנטיים )רמת הוכחה 2( גורמים הורמונאליים )רמת הוכחה 2(. דלקת )רמת הוכחה 2(. הפרעות שריר שלד )לדוגמה, יתר פעילות של רצפת האגן( )רמת הוכחה 2(. מנגנונים נוירולוגיים: מרכזי )עמוד שדרה, מוח( )רמת הוכחה 2(. היקפי - התרבות עצבוב )רמת הוכחה (. פקטורים פסיכו סוציאליים )לדוגמה, הפרעות במצב רוח, הפרעות אישיות, הפרעות בהתמודדות( )רמת הוכחה 2(. פגמים מבניים )לדוגמה רצפת אגן( )רמת הוכחה 3(. בקביעת המינוח התרשמו, כי המחקרים שנבדקו בהם הגורמים האפשריים לכאב מתמיד בפות הם בעלי משקל רב, וכי הצגת הסיבות תאפשר דיוק באבחון, מחקר ובחירת טיפול לסובלות מכאב מתמיד בפות. על כן, הוחלט לכלול את רשימת הסיבות במינוח, אך לכנות סיבות אלו "גורמים נלווים" associated- factors ולהציג אותם כנספח למינוח. כינוי הסיבות כ"גורמים נלווים" מדגיש בנוסף, כי עדיין לא הוכח מעבר לכל ספק, כי גורמים אלו - כולם או חלקם - הם האטיולוגיה הברורה לכאב מתמיד בפות, אף על פי שהממצאים במחקרים הם כבדי משקל. ואמנם, המינוח החדש כולל סיבות אפשריות לכאב מתמיד בפות, וכך מביא לצורך לקבוע טיפול לפי הסיבה האפשרית. להלן אנו מפרטים את הגורמים שנחקרו ועל מה מסתמכת הקביעה שהם עשויים לגרום לכאב מתמיד בפות )וולוודיניה(: שגשוג עצבוב היקפי - נוירופרוליפרציה או היפראינרבציה במספר מחקרים, כולל מקבוצת המחקר שלנו ]15-12[, תועד שגשוג של סיבי עצב ברירית מבוא הפות של נשים עם כאב מתמיד בפות בהשוואה לנשים ללא בעיה רפואית זו. קצוות עצבים אלו הם למעשה חיישני עצב )nociceptors( ומכילים את הקולטן לכאב - ה vanilloid.vr1 - מספר סיבי העצב בנשים הסובלו מכאב מתמיד בפות נמצא בצפיפות פי 10 יותר מאשר בנשים בריאות, וכן קיימת עלייה במספר תאי הפיטום, ביחוד תאי פיטום שעברו התפרקות הגרגור בתוך הרירית של מבוא ה פות, ושחררו אנזימים שונים המביאים לשגשוג סיבי עצב. מצאנו בנוסף, בדומה לחוקרים אחרים, עלייה בפעילות של אנזים ההפרנאזה ברירית מבוא הפות ]16[. אנזים זה, שמקורו בתאי פיטום, עלול לגרום לפרור המשתית של מבוא הפות כך שתתאפשר חדירה של סיבי העצב דרך שכבת הבסיס של האפיתל שעברה פרוק, לתוך אפיתל רירית מבוא הפות, וכך להביא לרגישות יתר של הרקמה. האבחון של שגשוג עצבי נערך במחקרים באמצעות צביעה של ביופסיה ב 9.5 PGP לנוכחות סיבי עצב. עם זאת, קביעת האבחנה של כאב מתמיד בפות היא קלינית ובדיקת ביופסיה אינה נדרשת לצורך אבחון בעיה רפואית זו. מעורבות מערכת העצבים המרכזית בהתפתחות כאב מתמיד בפות בנשים עם כאב מתמיד בפות, מתקיים עיבוד שונה של אותות מה פות במערכת העצבים המרכזית ]17[. כמו כן, מתפתח שיפעול של הציר ההיפותלמי בלוטת ההיפופיזה אדרנל עקב עקה נפשית מתמשכת, וקיים ריגוש כללי של העברת האות דרך סיבי העצב. קביעת סיבה זו נעשתה במחקרים באמצעות בדיקת.fMRI סיבות גנטיות להתפתחות כאב מתמיד בפות שינויים גנטיים עלולים לגרום לפגם במנגנון הדלקת, כך שתגובה דלקתית ברקמה אינה מסתיימת כהלכה ומותירה תהליך דלקתי כרוני, המביא לרגישות יתר ]20,18[. בנוסף, בנשים עם כאב מתמיד בפות נמצא הפולימורפיזם הפחות יעיל של החלבון MBL.)MBL( Mannose-binding lectin הוא מרכיב מרכזי של מערכת החיסון המולדת הנוגדת חיידקים, ופגם בו עלול להוביל לשיעור גבוה יותר של זיהומים, ואולי כך להתפתחות רגישות במבוא הפות ]21[. גורמים שריריים גרמיים התכווצות מוגברת של שרירי רצפת האגן יכולה לגרום לכאב של וולודיניה ]22[. ניתן לאתר נוכחות גורמים שריריים גרמיים באמצעות בדיקה לדנית ידנית של שרירי רצפת האגן ומציאת רגישות או מתח שרירי. דיספראוניה גורמת לעיתים קרובות להתכווצויות רפלקסיביות של שרירי האגן וכתוצאה מכך הגברה של המתח השרירי. בהמשך, מתח שרירי מוגבר יכול ללחוץ על סיבים של עצב הערווה, ולגרום נזק עצבי ורגישות יתר. ייתכן גם שהכיווץ הממושך של השריר גורם לגירוי סיבי העצב העוברים דרכו וכך לתחושת כאב. גורמים הורמונאליים בחלק מהמחקרים נמצא, כי גלולות למניעת היריון קשורות להתפתחות כאב מתמיד בפות. הסיבה לכך היא כנראה שינוי גנטי - פולימורפיזם - בקולטן לאנדרוגן ]23[. בנוסף, שימוש ממושך בגלולות, מביא לירידה בלחות ובאלסטיות של הלדן, וכך לרגישות מוגברת וכאב במגע. גורמים מולדים/ אמבריוניים מבוא הפות מתפתח ממקור הסינוס האורו גניטלי הקשור לאלנטואיס, שאחר כך מתמיין לשביל השתן והטבור. ייתכן שזו הסיבה שכאב מתמיד בפות מתפתח במקביל לתסמונת הכאב בשלפוחית השתן )ציסטיטיס אינטרסטציאלית( ולרגישות יתר סביב הטבור. 814

4 גורמים דלקתיים לנשים הסובלות מכאב מתמיד בפות יש יותר תפרחות אלרגיות מנשים אחרות. פולימורפיזמים גנטיים מסוימים קשורים, בנשים עם כאב מתמיד בפות ליצירת תגובה דלקתית מוגזמת או דלקת כרונית, ובעקבותיה שפעול של תאי פיטום ושגשוג סיבי עצב. תאי פיטום מייצרים Nerve Growth Factors )NGF( והוא כנראה גורם להתרבות תאי העצב ]24[. דלקת מקומית ונוכחות תאי פיטום נקבעו במחקרים באמצעות צביעות מיוחדות. לאחרונה נמצא שבנשים עם כאב מתמיד בפות יש רמה מוגברת בדם של הגורם מעודד עצבוב nerve(.]25[ )growth factor גורמים פסיכולוגיים אומנם הפרעה פסיכולוגית כבר אינה מקובלת כגורם היחידי של כאבים בקיום יחסים, וכיום כאב מתמיד בפות נחשב להפרעה אורגנית, אך נמצאו הפרעות פסיכולוגיות שונות בנשים עם כאב מתמיד בפות. קיימות שתי תיאוריות לגבי הקשר בין כאב מתמיד בפות לבין הפרעות פסיכולוגיות: אחת ששינויים במצבי הרוח נגרמים על ידי הסבל הקשור בכאב מתמיד בפות, והשנייה שהפרעות פסיכולוגיות או התעללות מינית בגיל הילדות, מביאות לרגישות יתר ובהמשך לכאב מתמיד בפות ]28-26[. בנוסף, נשים הסובלות מכאב מתמיד בפות מדווחות על דחף מיני מופחת, ירידה בעוררות והנאה, קושי בהגעה לאורגזמה, תדירות מופחתת של יחסי מין וגישה שלילית יותר כלפי קיום יחסי מין בהשוואה לנשים בריאות ללא כאב. גם כאן, למרות שהפגיעה במיניות עלולה הייתה להיגרם עקב כאב מתמיד בפות, יש חוקרים הטוענים שהיא גם יכולה להיות הגורם לה. גורמים מבניים צניחת רצפת האגן עלולה להביא לכאב מתמיד בפות ]29[, ייתכן שעקב לחץ על העצבוב למבוא הפות. הרדמה מקומית של מקלעות העצב הנמצאות מאחורי הרחם, ברצועות האוטרו סקרליות, מפחיתה ואף מעלימה את הכאב במבוא הפות, בנשים הסובלות מכאב מתמיד בפות ]30[. ההשלכות של התקנת המינוח החדש על הגישה לטיפול בעבר, הטיפול בכאב מתמיד בפות היה נקבע על ידי הרופא או המטפל, על פי ניסיונו. ייתכן שזו הסיבה, שההצלחה בטיפולים השונים לא הייתה גבוהה, והחוקרים ממשיכים לחפש טיפול יעיל. כעת, עם פרסום המינוח שבהסכמה רחבה, השתנתה הפרדיגמה ]5[ והמטפלים יוכלו להתאים את הטיפול לסיבה האפשרית לכאב מתמיד בפות. לדוגמה, כשמאתרים הפרעה במערכת שריר-שלד, יש צורך לטפל בפיזיותרפיה לשיקום רצפת האגן, וכאשר מדובר בשגשוג עצבי, ניתן לבחור טיפול בתרופות נוירופתיות או ניתוח לסילוק הרקמה הרגישה. אנו מצפים שהמינוח החדש שבהסכמה רחבה, יביא בעקבותיו לגישה שתשפר את ההצלחה בטיפול בכאב מתמיד בפות. לסיכום המינוח החדש של כאב בפות pain( )vulvar ושל כאב מתמיד )כרוני או מתמשך( בפות )vulvodynia( הוכן בהסכמה של שלושה ארגונים מדעיים בינלאומיים: ISSWSH,ISSVD ו- IPPS. המינוח מגדיר "וולוודיניה" כ"כאב בפות שנמשך לפחות שלושה חודשים, ללא סיבה ברורה הניתנת לזיהוי, שיכולים להיות לה גורמים קשורים". הוא מאפיין את ההסתמנויות הקליניות של כאב בפות ושל כאב מתמיד בפות )כרוני/ מתמשך(, ומשלב מידע מבוסס ראיות של הסיבות להתפתחות כאב מתמיד בפות. הצגנו את הדילמה מאחורי הכנסת רשימת הסיבות האפשריות לוולודיניה למינוח. רשימה זו מהווה שינוי משמעותי בגישה למחלה שעד כה נחשבה אידיופתית. הרשימה מופיעה כנספח בשם: גורמים נילוים לוולוודיניה", כדי להדגיש שעדיין לא נקבע סופית קשר ישיר בין אחד או יותר מגורמים אלו להתפתחות כאב מתמיד בפות, אף על פי שהמחקרים המצביעים על כך הם בעלי משקל. הכללת רשימת הגורמים הנלווים מלווה בשינוי הפרדיגמה ומאפשרת דיוק בבחירת טיפול מתאים. מחברת מכותבת: סנדי בורנשטיין פקס: דוא"ל: ביבליוגרפיה Reed BD, Harlow SD, Sen A & al, Prevalence and demographic characteristics of vulvodynia in a population-based sample. Am J Obstet Gynecol 2012; 206:170.e Friedrich EG, Vulvar J Reprod Med 1987;32: Bornstein J, Zarfati D, Cohen C & al, Vestibulodynia--the Israeli experience. Harefuah. 2009;148:465-70, 474, Bornstein J, Goldstein AT, Stockdale CK & al, 2015 ISSVD, ISSWSH, and IPPS Consensus Terminology and Classification of Persistent Vulvar Pain and Vulvodynia. Consensus vulvar pain terminology committee of the International Society for the Study of Vulvovaginal Disease (ISSVD), the International Society for the Study of Women's Sexual Health (ISSWSH), and the International Pelvic Pain Society (IPPS). J Low Genit Tract Dis Apr;20(2): Bogliatto F & Miletta M, Vulvodynia: When a Paradigm Challenges the Management. J Low Genit Tract Dis. 2017;21: Bornstein J, Preti M, Simon JA & al, Descriptors of Vulvodynia: A multisocietal definition consensus (ISSVD, ISSWSH, IPPS). J Low Genit Tract Dis (in press). 7. Moyal-Barracco M & Lynch P, 2003 ISSVD terminology and

5 classification vulvodynia - A historical perspective. J Reprod Med 2004; 49: Bornstein J, Maman M & Abramovici H, Primary versus secondary vestibulitis - one disease, two variants. Am J Obstet Gynecol 2001; 184: Leclair CM, Goetsch MF, Korcheva VB & al, Differences in primary compared with secondary vestibulodynia in immunohistochemistry. Obstet Gynecol 117: Marinoff SC & Turner ML, Vulvar vestibulitis syndrome: an overview. Am J Obstet Gynecol 1991; 165: Foster DC, Kotok MB, Huang LS & al, The tampon test for vulvodynia treatment outcomes research: reliability, construct validity, and responsiveness. Obstet Gynecol Apr;113(4): Bornstein J, Goldshmid N & Sabo E, Hyperinnervation and mast cell activation may be used as histopathologic diagnostic criteria for vulvar vestibulitis. Obstet Gynecol Invest 2004; 58: Westrom LV & Willen R, Vestibular nerve fiber proliferation in vulvar Obstet Gynecol 1998;91: Bohm-Starke N, Hilliges M, Falconer C & Rylander E, Neurochemical characterization of the vestibular nerves in women with vulvar Gynecol Obstet Invest 1999;48: Bohm-Starke N, Hilliges M, Brodda-Jansen G & al, Psychophysical evidence of nociceptor sensitization in vulvar Pain 2001;94: Bornstein J, Zarfati D, Sela S & al, Involvement of heparanase in the pathogenesis of localized vulvodynia. Int J Gynecol Pathol. 2008;27(1): Pukall CF & Cahill CM, New developments in the pathophysiology of genital pain: the role of central sensitization. Curr Sex Health Rep 2014; 6: Gerber S, Bongiovanni AM, Ledger WJ & al, Interleukin-1b gene polymorphism in women with vulvar vestibulitis syndrome. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 107: Gerber S, Bongiovanni AM, Ledger WJ & al, Defective regulation of the proinflammatory immune response in women with vulvar vestibulitis syndrome. Am J Obstet Gynecol 2002; 186: Foster DC, Sazenski TM & Stodgell CJ, Impact of genetic variation in interleukin-1 receptor antagonist and melanocortin-1 receptor genes on vulvar J Reprod Med 2004; 49: Babula O, Linhares IM, Bongiovanni AM & al, Association between primary vulvar vestibulitis syndrome, defective induction of tumor necrosis factor-alpha, and carriage of the mannosebinding lectin codon 54 gene polymorphism. Am J Obstet Gynecol Jan;198(1):101.e Morin M, Bergeron S, Khalifé S & al, Morphometry of the pelvic floor muscles in women with and without provoked vestibulodynia using 4D ultrasound. J Sex Med 2014;11: Goldstein AT, Belkin ZR, Krapf JM & al, Polymorphisms of the androgen receptor gene and hormonal contraceptive induced provoked vestibulodynia. J Sex Med 2014; 11: Foster DC & Hasday JD, Elevated tissue levels of interleukin-1b and tumor necrosis factor-a in vulvar vestibulitis. Obstet Gynecol 1997;89: Reed BD, Plegue MA, Sen A & al, Nerve growth factor and selected cytokines in women with and without vulvodynia. J Low Genit Tract Dis 2018;22: Harlow B & Stewart E, Adult-onset vulvodynia in relation to childhood violence victimization. Am J Epidemiol 2005;161: Khandker M, Brady SS, Stewart EG & al, Is chronic stress during childhood associated with adultonset vulvodynia? J Womens Health 2014; 23: Leclerc B, Bergeron S, Binik YM & al, History of sexual and physical abuse in women with dyspareunia: association with pain, psychosocial adjustment, and sexual functioning. J Sex Med 2010; 7: Petros P & Bornstein J, Re: vulvar vestibulitis may be a referred pain arising from laxity in the uterosacral ligaments: a hypothesis based on three prospective case reports. Aust N Z J Obstet Gynaecol 2004, 44, Zarfati Z & Petros PPE, The Bornstein s test - a local anesthetic technique for testing uterosacral nerve plexus origins for chronic pelvic pain. pelviperineology, 2017, 36, לוח דרושים אחרי עמוד 833 דרושים קורסים השכרות 816

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים

הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנהל תשעג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים הנחיות ונהלים לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים עם אבחנות פסיכיאטריות עדכון שנה"ל תשע"ג המסמך מתייחס למידע אודות אבחנות פסיכיאטריות והמסמכים הקבילים הנדרשים בוועדות. ניתן להקצות סייעת לילדים המצויים תחת קטגוריה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C>

<4D F736F F D20E1F2E9E5FA20F2E9F7F8E9E5FA20E1E2E9EC20E4F8EA2D20F1E9ECE1E5F120E5E1E9E1ECE9E5E2F8F4E9E F484C> אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה לפסיכולוגיה בעיות עיקריות בגיל הרך: האכלה, שינה והרגלי ניקיון 2017 דר' נעמה עצבה-פוריה שעת קבלה: יום חמישי 8-9 (בתיאום מראש) חדר: 214 בניין 98 מתרגלת: עטרה מנשה (menashe@bgu.ac.il)

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF>

<4D F736F F F696E74202D EEE420E6E420E5ECEEE920E6E4202D20F4F8E5F420F1E9EEE5EF> אבחון טרום ההשרשה אלכס סימון פרופ' מחלקת נשים ויולדות היחידה להפריה חו ץ גופית בית החולים הדסה חלק מהתמונות והאיורים במצגת זו נלקחו מספרים ואתרים באינטרנט והשימוש בהם נעשה למטרות לימוד בלבד. כל הזכויות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Microsoft Word - mr31_2010

Microsoft Word - mr31_2010 כ מדינת ישראל משרד הבריאות החטיבה לעניני בריאות חוזר מס' _31/2010 : "ד חשון, תשע"א ירושלים, 1נובמבר, 2010 תיק מס' 3/0/200 : אל: מנהלי בתי החולים הכלליים מנהלי האגפים הרפואיים קופות החולים מנהלי מחלקות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - 59.pptx

Microsoft PowerPoint - 59.pptx Anterior Knee Pain + Syndrome מקרה שהיה... מאת: יצחק בזזינסקי סיני הצגת מקרים רפואת ספורט שנה ג בן 32, עובד כמנהל שיווק בעבודה משרדית עם הרבה הליכות ומדרגות בריא בדר"כ עוסק בספורט חובבני- כדורגל וריצות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 קורס סייעות רופא שיניים 2013 ברוכים הבאים ד"ר כמאל מסארוה 050-7824234 dent2000@msn.com 1 2013 - מבוא לרפואת שיניים : # # קורס סייעות רופא שיניים נושאי לימוד תפקיד הסייעת היסטוריה של טיפולי שיניים - אנטומיה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 אלון בבצ' קו, פסיכולוג מוסמך המרכז להורות באוניברסיטת ייל,)YALE( ארה"ב מטרות הסדנה העברת ידע מבוסס מחקר בתחום בעיות התנהגות אצל הילדים. הצגת הטיפול שנחשב ה standard gold בתחום בעיות התנהגות. הצגת מידע

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 התא מבנה ותפקוד קרום התא התאמה בין מבנה לת פקוד ודרכי מעבר חומרים דרכו נושאי השיעור מבנה הקרום מעבר חומרים דרך: שכבת הפוספוליפידים, חלבוני המעבר: התעלות, הנשאים והמשאבות תכונת החדירות הבררנית של הקרום

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt

Microsoft PowerPoint - פוסטר.ppt ד* האשמ ת הק ו רבן על-י די המטפל כפונקצ י ה של החוו יה הטראומ טי ת של המט ופל ד"ר אינה לוי* ופרופ' שרה בן דוד** ה מרכז ה א ו נ יברס י טא י בארי א ל ו ה מכל ל ה הא קדמ י ת צפ ת "ר אי נ ה ל ו י - המרכז הא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

נייר עמדה - קרע פרינאלי דרגה III-IV בלידה

נייר עמדה - קרע פרינאלי דרגה III-IV בלידה ה. נייר עמדה 34 קרע מיילדותי של שרירי סוגר פי הטבעת דרגה IV III Obstetric Anal Sphincter Injuries (OASIS) הגדרה: קרעים חיץ-הנקבים )פרינאום(בעקבות לידה המערבים את שרירי סוגר פי הטבעת] 1 [. אנטומיה: תעלת

קרא עוד

חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי HPV מבוא ובעל יולי הגילוי של הקשר בין זיהום ב- HPV להתפתחות סרטן צוואר הרחם ופיתוח החיסון לנגיף זה, הינ

חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי HPV מבוא ובעל יולי הגילוי של הקשר בין זיהום ב- HPV להתפתחות סרטן צוואר הרחם ופיתוח החיסון לנגיף זה, הינ חיסון נגד נגיף הפפילומה האנושי HPV מבוא ובעל יולי 2009 19.07.2009 הגילוי של הקשר בין זיהום ב- HPV להתפתחות סרטן צוואר הרחם ופיתוח החיסון לנגיף זה, הינו חשוב משמעות מרחיקת לכת. בישראל התחלואה בסרטן צוואר

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילו ת גופנית במ עמקים לחץ עומק לחץ ברומטרי בגובה פני הים= 1 אטמוספרה (760 מ"מ כספית). צלילה לחץ ברומטרי+ לחץ של עמוד המים. לחץ יחסי: הלחץ הנוצר על ידי עמוד המים מעל הצולל. כל 10 מטר = 1 אטמוספירה. לחץ

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

נייר עמדה Position paper Chromosomal microarray - CMA נכתב על ידי: ד ר אריה קויפמן ד ר ריבל סגל ד ר עידית מאיה בשם: איגוד הגנטיקאים הרפואים בישראל מ ר

נייר עמדה Position paper Chromosomal microarray - CMA נכתב על ידי: ד ר אריה קויפמן ד ר ריבל סגל ד ר עידית מאיה בשם: איגוד הגנטיקאים הרפואים בישראל מ ר נייר עמדה Position paper Chromosomal microarray - CMA נכתב על ידי: ד ר אריה קויפמן ד ר ריבל סגל ד ר עידית מאיה בשם: איגוד הגנטיקאים הרפואים בישראל מ ר ץ 2 0 1 6 ההסתדרות הרפואית בישראל המכון לאיכות ברפואה

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב

עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית יד אב, תשעו 18 אוגוסט, לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה ב עמוד 1 מתוך 5 הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית י"ד אב, תשע"ו 18 אוגוסט, 2016 252992816 לימודי ליבה במגמות הקליניות, כישורים לתחילת התמחות, וההכשרה בשדה השינויים והתמורות שחלו בתחום הפסיכולוגיה הקלינית

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

חוק החולה הנוטה למות

חוק החולה הנוטה למות כנס החורף של האיגוד הישראלי לרפואה גריאטרית, חיפה 09.01.2019 הקדמה בשנים האחרונות, עם התפתחות הרפואה, הטמעת חידושים בטיפולים ושדרוג טכניקות ההחייאה וההנשמה, חלה עלייה במספר המטופלים אשר חייהם ניצלו, נזקקו

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ציפי זלקוביץ ואולז'ן גולדשטיין - מושב 3 [Read-Only] [Compatibility Mode] רשת עמיתי מחקר ציפי זלקוביץ "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת וסמינר הקיבוצים אולז'ן גולדשטיין רשת עמיתי מחקר "טכנולוגיות מידע במכללות לחינוך", מופ"ת ומכללת קיי כנס "מיומנויות המאה ה- 21 בהוראה ובהכשרת

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

מצגת של PowerPoint‏

מצגת של PowerPoint‏ אלינה לנדה סופר IBCLC עדי קליפר בר-מאיר מדריכת הנקה על מה נדבר היום: לידות ללא התערבויות לידות עם התערבויות סיבוכים בלידה סיבוכי היריון Baby Friendly o o o o o Hospital מב"ת לרך, 2014 לידות ללא התערבויות

קרא עוד

1st World Congress on Abdominal and Pelvic Pain

1st World Congress on Abdominal and Pelvic Pain שימו לב לפרח, הבנוי מצורת עצמות האגן... סקירת הכנס והכנת המצגת: תמר שרון-סבן לתשומת לבכם: בסקירה זו יוצגו )כמובן( רק חלק מההרצאות שנישאו בכנס. השתדלתי להתמקד בנושאים שמהווים עבורנו )הפיזיותרפיסטים העוסקים

קרא עוד

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה

מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה מבט על הוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתה רגילה המחלקה להוראת המדעים, נעמה בני מכון ויצמן למדע בקרב מבוגרים: בקרב מבוגרים הקביעה מבוססת מעשים/תוצרים/ביצועים. אנשים אלו הוכיחו במעשים/ביצועים/תוצרים פעולות

קרא עוד

מיון ביולוגי

מיון ביולוגי מיון ביולוגי קרל פול לינה )לינאוס( מייסד שיטת מיון מדעית 1778-1707 מתבסס על עקרון ביולוגי: אחידות ושוני שינויים במיון ביולוגי בהתאם להתפתחות הטכנולוגיה והמידע צמחים ובעלי חיים חד תאיים ורב תאיים פרוקריוטים

קרא עוד

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי

כיצד כותבים דוח אבחון פסיכולוגי דגשים לכתיבת דו"ח אבחון פסיכולוגי ד"ר יונתן הנדלזלץ מזל טוב, הסתיים תהליך ניתוח החומר הגולמי של המבחנים. לאחר שהעלנו את כל ההיפותזות, גיבשנו עמדה ודעה על אישיותו של האדם שעומד לפנינו, הגיעה השעה להעלות

קרא עוד

ירושלים, דוד חזן 13

ירושלים, דוד חזן 13 עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 10,621 י' אדר ב, תשע"א 16 מרץ, 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם - רכז תכנון וקרינה סביבתית עיריית ירושלים - אגף איכות הסביבה

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E4F0E7E9E5FA20ECEEE5F1E3E5FA20E7E9F0E5EA BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D>

<4D F736F F F696E74202D20E4F0E7E9E5FA20ECEEE5F1E3E5FA20E7E9F0E5EA BEEF6E120FAE0E9EEE5FA5D> A/H1N1 שפעת 2009 מצגת למוסדות חינוך החל מפעוטונים ומעונות יום, גנים בתי ספר, פנימיות, ישיבות ועד למוסדות להשכלה גבוהה 1 שירותי בריאות הציבור 31 אוגוסט 2009 התחלת האירוע ב- 25.4.09 פורסם לראשונה בתקשורת

קרא עוד

Ashalim

Ashalim סוגי מוגבלויות משרד הרווחה והשירותים החברתיים משרד החינוך משרד הבריאות הופק במסגרת תכנית מצוף, 2012. כל הזכויות שמורות לאשלים, אין לפרסם מצגת זו ללא אזכור זכויות היוצרים של אשלים. )2009 נתונים )מתוך סקר

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה?

החינוך הגופני בבית הספר מה רצוי ? מהו מקומה ש המכללה? חינוך גופני מתפיסת עולם לתוכנית לימודים המכללה ד"ר איתן אלדר האקדמית בוינגייט מה משפיע על תפיסת עולם של המורה? התנסות עבר )מה שהיה הוא שיהיה??( שירות צבאי תפיסה / הכתבה פוליטית גלובלית ומקומית מערכת הכשרה

קרא עוד

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת

הליבה של פסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת הליבה של הפסיכיאטריה ונחיצות הפסיכיאטריה בחברה חופשית ומתוקנת פרופ' חיים בלמקר יו"ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל בעל טור בעיתון הארץ קבע ששנת 2016 היתה הכי קשה לצה"ל מבחינת התקשורת מאז הקמתו כנראה שהפסיכיאטריה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הנח את הפלאפון במרכז החדר סדנאות ליבה למאמנים משמעת עצמית מטרות הסדנה הקניית כלים לבניית משמעת עצמית אצל השחקנים הקניית כלים ליצירת מאמץ מרבי, ניהול רגשות ואיפוק מודל ערכי הליבה מיצוי עצמי משמעת עצמית

קרא עוד

מספר קורס 290

מספר קורס 290 מספר קורס 091.092: העצמה במערכת הבריאות תכנית ההשלמה לתואר ב"א בסיעוד בנצרת מרצה: גב' סאוסן שחאדה סילבוס הקורס היקף שעות: שעתיים סמסטריאלי, נקודות זכות מועד: תשע"ג, 9.319., סמסטר ב', ימי רביעי :99.-3:39.

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות

מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות תורת הקבוצות מושגים בסיסיים מבוא ללוגיקה ולתורת הקבוצות חוברת תרגילים כתוב באופן מפורש את הקבוצות הבאות: 5 2x + 3< היא קבוצת המספרים השלמים המקיימים : 7 B היא קבוצת האותיות הקודמות לאות f באלף-בית הלטיני.

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו

שם המרצה:דר עינת שטיין תאריך עדכון: שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: שנת לימודים: תשעה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעו שם המרצה:ד"ר עינת שטיין תאריך עדכון: 4202.5.4 שם הקורס: עקרונות בהערכה פסיכולוגית מס' קורס: 06-806-60 6 שנת לימודים: תשע"ה סמסטר: שנתי סוג הקורס: שיעור אתר הקורס באינטרנט: הקורס מתוקשב בחלקו היקף שעות:

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI

השתלת מסתם אורטלי בשיטת TAVI השתלת מסתם אבי העורקים בצנתור בדרך אל איכות חיים טובה יותר הקדמה היצרות מסתם אבי העורקים פוגע באיכות החיים, בפעילות היום יום ומסכנת חיים. השתלת מסתם באמצעות צנתור מהווה אפשרות טיפול חדשנית במחלה זו. מטרת

קרא עוד

נייר עמדה גירוי תוך שרירי )Intra-muscular Stimulation( פ ב ר ו א ר ההסתדרות הרפואית בישראל החברה הישראלית לרפואת שריר שלד

נייר עמדה גירוי תוך שרירי )Intra-muscular Stimulation( פ ב ר ו א ר ההסתדרות הרפואית בישראל החברה הישראלית לרפואת שריר שלד נייר עמדה גירוי תוך שרירי )Intra-muscular Stimulation( פ ב ר ו א ר 2 0 1 5 ההסתדרות הרפואית בישראל החברה הישראלית לרפואת שריר שלד מטרה להגדיר מהו גירוי תוך שרירי, לתאר בקצרה את הרקע המדעי לטיפול ואת אופן

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 בניית תכנית שיווקית מהי תכנית שיווקית? התכנית השיווקית מתארת את הפעולות השיווקיות שעסק צריך לבצע על מנת להשיג את יעדי המכירות שלו. מטרת התכנית השיווקית בניית התכנית השיווקית עוזרת לנו להגדיר את: 1. יעדי

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

Position paper נייר עמדה ניתוחים בריאטריים, הריון ומניעת הריון - הגישה הטיפולית בנשים הרות או הנוטלות טיפולים הורמונליים נכתב על ידי: ד ר כרמיל עזרן ד

Position paper נייר עמדה ניתוחים בריאטריים, הריון ומניעת הריון - הגישה הטיפולית בנשים הרות או הנוטלות טיפולים הורמונליים נכתב על ידי: ד ר כרמיל עזרן ד Position paper נייר עמדה ניתוחים בריאטריים, הריון ומניעת הריון - הגישה הטיפולית בנשים הרות או הנוטלות טיפולים הורמונליים נכתב על ידי: ד ר כרמיל עזרן ד ר דורית בליקשטיין פרופ קובי בר ד ר דרור דיקר ד ר עירית

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

אחריות קבוצתית

אחריות קבוצתית אחריות קבוצתית משך הפעולה: 56 דק' מטרות: 1. החניך יכיר בסוגים ומאפיינים שונים של קבוצות ובייחודיות קבוצת ח'. 2. החניך ילמד מהי אחריות קבוצתית לעומת אחריות אישית והצורך של הקבוצה בשתיהן למען השגת מטרותיה.

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2CE1E9FA20E5E2EF C2020E9F9E9E1FA20F2E8F8FA20E9F9F8E0EC2020F E646F63> עמוד 1 מתוך 8 מספר דוח 21035 ב' אדר א תשע"א 06 פברואר 2011 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 מהדורה 05 20.10.10 לכבוד מר עמירם רותם רכז תכנון וקרינה סביבתית כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 מר עמירם

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

siud-introduction-sample-questions

siud-introduction-sample-questions מבוא לפסיכולוגיה שאלות לדוגמא מבנה המבחן המבחן יכלול: 18 שאלות סגורות כל שאלה= 4 נקודות סה"כ: 72 נקודות 4 שאלות פתוחות כל שאלה= 7 נקודות סה"כ: 28 נקודות (בחירה מתוך 22 שאלות) (בחירה מתוך 6 שאלות) שאלות

קרא עוד

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994*

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנד-1994* ספר חוקים 333333 פנינה 11 42.7.42 חוק צער בעלי חיים )ניסויים בבעלי חיים(, התשנ"ד- 1442 * פרק ראשון: מבוא הגדרות 1.בחוק זה - "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63>

<4D F736F F D20EEE4F4EA20EEE0E420F9ECE5F9E9ED20E5F9E1F22E646F63> 1 ----- ואלה עיקריו של המהפך במתמטיקה - 1 הוא המספר האי רציונלי היחידי, וכל שאר המספרים הם רציונליים. בפיסיקה - מסלולי התנועה הטבעיים של כוכבים, הם מסלולים בורגיים. בגיאומטריה - פאי משתנה ואינו קבוע. המהפך

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

Microsoft Word - ex04ans.docx

Microsoft Word - ex04ans.docx 1 אריאל סטולרמן סטטיסטיקה / תרגיל #4 קבוצה 03 Φ2. ההתפלגות הנורמלית (1) Φ2.2. Φ2.22. Φ1.5 1Φ1.5. Φ0. Φ5 1Φ5 1Φ4.417. Φ 1Φ 1Φ4.417. נתון: ~ 0,1 ( a )להלן חישוב ההסתברויות: 2.22 1.55 Φ1.55 Φ2.22 Φ1.55 1Φ2.22

קרא עוד

%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa_%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%27%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d[1].

%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa_%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%95%27%d7%93%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%9d[1]. התהליך הסיעודי בטיפול באישה העוברת התערבות במערכת המין ליסי שרבי RN, MSN,IBCLC בית-הספר לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית מה נלמד? צרכים המיוחדים, רגשיים וחברתיים של אשה עם ממאירות במערכת

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) FASD? ADHD? OR BOTH? 1 מומחה לרפואת ילדים, ד"ר יהודה סנצקי נוירולוגיה ולהתפתחות הילד מרפאת מ.ש.ב )מניעת שתיית אלכוהול בהריון( 2 המרכז הארצי בילדים שנחשפו לאבחון,

קרא עוד

סקירת ספרות דרכי תרגול לטיפול בהיפרדות בטנית Recti( )Diastasis אצל נשים לאחר הלידה - סקירת ספרות 4 אפרת סומפולינסקי, 1 ברכה טאבי, 1 רחל כפרי, 2 דניאל

סקירת ספרות דרכי תרגול לטיפול בהיפרדות בטנית Recti( )Diastasis אצל נשים לאחר הלידה - סקירת ספרות 4 אפרת סומפולינסקי, 1 ברכה טאבי, 1 רחל כפרי, 2 דניאל דרכי תרגול לטיפול בהיפרדות בטנית Recti( )Diastasis אצל נשים לאחר הלידה 4 אפרת סומפולינסקי, 1 ברכה טאבי, 1 רחל כפרי, 2 דניאל מורן, 3 נועה בן עמי 1 סטודנטיות לתואר שני, המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל

קרא עוד