מה טבו Mah Tovu Block Family Religious School Sunday T filah Machzor Mah Tovu is a song meant to express your gratitude for being able to join in pray

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מה טבו Mah Tovu Block Family Religious School Sunday T filah Machzor Mah Tovu is a song meant to express your gratitude for being able to join in pray"

תמליל

1 מה טבו Mah Tovu Block Family Religious School Sunday T filah Machzor Mah Tovu is a song meant to express your gratitude for being able to join in prayer. It is a sign of reverence and appreciation for the house of prayer. How good are your tents, O Jacob, your dwelling places, O Israel! As for me, in the abundance of Your love, I will enter Your house: I will worship toward Your holy temple out of reverence for You. Adonai, I love residing in Your house, and the place where Your glory dwells. I will worship and bow down: I will bend my knee before Adonai, my Maker. May my prayer to You, Adonai, be acceptable: God, in the abundance of Your lovingkindness, answer me with the truth of Your salvation. מ ה ט ב ו א ה ל י ך י ע ק ב, מ ש כ נ ת י ך י ש ר א ל. ו א נ י ב ר ב ח ס ד ך אב וא ב ית ך, א ש ת ח ו ה א ל ה יכ ל ק ד ש ך ב י ר את ך. י י אה ב ת י מ ע ון ב ית ך, ומ ק ום מ ש כ ן כ ב וד ך. ו א נ י א ש ת ח ו ה ו א כ ר ע ה, א ב ר כ ה ל פ נ י י י ע ש י. ו א נ י ת פ ל ת י ל ך י י, ע ת ר צ ון, א לה ים ב ר ב ח ס ד ך, ע נ נ י ב א מ ת י ש ע ך. Schacharit Morning Prayers אלהי נשמה Elohai Neshama O my God, the soul which You gave me is pure; You did create it, You did form it, You did breathe it into me. You preserve it within me, and You will take it from me, but will restore it to me hereafter. So long as the soul is within me, I will give thanks to You, Adonai, my God and God of my ancestors, Sovereign of all works, God of all souls! Blessed are You, Adonai, who restores souls unto the dead. א לה י, נ ש מ ה ש נ ת ת ב י ט ה ור ה ה יא. א ת ה ב ר את ה, א ת ה י צ ר ת ה, א ת ה נ פ ח ת ה ב י, ו א ת ה מ ש מ ר ה ב ק ר ב י, ו א ת ה ע ת יד ל ט ל ה מ מ נ י, ול ה ח ז יר ה ב י ל ע ת יד ל ב וא. כ ל ז מ ן ש ה נ ש מ ה ב ק ר ב י, מ וד ה א נ י ל פ נ י ך, י י א לה י ו א לה י א ב ות י, ר ב ון כ ל ה מ ע ש ים, א ד ון כ ל ה נ ש מ ות. ב ר ו ך א ת ה י י, ה מ ח ז יר נ ש מ ות ל פ ג ר ים מ ת ים.

2 נסים בכל יום Nissim B'chol Yom Blessed are You, Adonai our God, Ruler of the universe, who has hallowed us by Your commandments, and commanded us to occupy ourselves with the words of the Torah. ב ר ו ך א ת ה י י א לה ינ ו מ ל ך ה ע ול ם, א ש ר ק ד ש נ ו ב מ צ ות יו, ו צ ו נ ו ל ע ס וק ב ד ב ר י ת ור ה.

3 ברוך שאמר (abbreviated) Baruch Sheh'amar Pesukei D'zimrah (Verses of Praise) Blessed be God whose words brought the world into existence. Blessed be God. Blessed be God who was the maker of the world in the beginning. Blessed be God who speaks and does. Blessed be God who decrees and performs. Blessed be God who has mercy upon earth. Blessed be God who has mercy upon all creatures. Blessed be God who blesses those who revere God. Blessed be God who lives forever, and endures all eternity. Blessed be God who redeems and delivers. Blessed be God s Name. ב ר ו ך ש אמ ר ו ה י ה ה ע ול ם, ב ר ו ך ה וא, ב ר ו ך ע ש ה ב ר אש ית, ב ר ו ך א ומ ר ו ע וש ה, ב ר ו ך ג וז ר ומ ק י ם, ב ר ו ך מ ר ח ם ע ל ה א ר ץ, ב ר ו ך מ ר ח ם ע ל ה ב ר י ות, ב ר ו ך מ ש ל ם ש כ ר ט וב ל יר איו, ב ר ו ך ח י ל ע ד ו ק י ם ל נ צ ח, ב ר ו ך פ וד ה ומ צ יל, ב ר ו ך ש מ ו. אשרי 145) Ashrei (Psalm Those who dwell in Your house are happy and will be forever praising You. Happy are those who are part of Your people. Happy is the people whose God is the Sovereign. א ש ר י י וש ב י ב ית ך, ע וד י ה ל ל ו ך ס ל ה. א ש ר י ה ע ם ש כ כ ה ל ו, א ש ר י ה ע ם ש י י א לה יו. I will praise You, my God and Sovereign and will bless Your Name forever and ever. Every day I will bless You and praise Your Name forever and ever. ת ה ל ה ל ד ו ד, א ר ומ מ ך א ל וה י ה מ ל ך, ו א ב ר כ ה ש מ ך ל ע ול ם ו ע ד. ב כ ל י ום א ב ר כ ך, ו א ה ל ל ה ש מ ך ל ע ול ם ו ע ד. Adonai is great and deserving of excessive praise. God s greatness lasts throughout the generations. One generation shall describe Your holy acts to another, and shall declare Your acts mighty. ג ד ול י י ומ ה ל ל מ א ד, ו ל ג ד ל ת ו א ין ח ק ר. ד ור ל ד ור י ש ב ח מ ע ש י ך, וג ב ור ת י ך י ג יד ו. I will meditate on Your majestic glory, and Your marvelous deeds. ה ד ר כ ב וד ה וד ך, ו ד ב ר י נ פ ל א ת י ך א ש יח ה. People will speak of the might of Your ו ע ז וז נ ור א ות י ך י אמ ר ו,

4 tremendous acts and will recount Your greatness. They will speak of Your famous goodness, and will exult in Your righteousness. וג ד ל ת ך א ס פ ר נ ה. ז כ ר ר ב ט וב ך י ב יע ו, ו צ ד ק ת ך י ר נ נ ו. Adonai is gracious and merciful, slow to anger, and full of great lovingkindness. Adonai is good to all and exudes tender mercy through God s holy work. ח נ ון ו ר ח ום י י, א ר ך א פ י ם וג ד ל ח ס ד. ט וב י י ל כ ל, ו ר ח מ יו ע ל כ ל מ ע ש יו. All Your works will give thanks to You, O God, and Your loved ones will bless You. י וד ו ך י י כ ל מ ע ש י ך, ו ח ס יד י ך י ב ר כ וכ ה. They will speak of Your glory and Your power to make known to the world God s mighty acts, and the majestic glory of the divine kingdom. כ ב וד מ ל כ ות ך י אמ ר ו, וג ב ור ת ך י ד ב ר ו. ל ה וד יע ל ב נ י ה אד ם ג ב ור ת יו, וכ ב וד ה ד ר מ ל כ ות ו. Your sovereignty is everlasting. Your reign endures throughout all generations. מ ל כ ות ך מ ל כ ות כ ל ע ול מ ים, ומ מ ש ל ת ך ב כ ל ד ר ו ד ר. Adonai supports all who fall and raises up all those who are bowed down. The eyes of all remain fixed upon You and You give them their food when the time is right. ס ומ ך י י ל כ ל ה נ פ ל ים, ו ז וק ף ל כ ל ה כ פ ופ ים. ע ינ י כ ל א ל י ך י ש ב ר ו, ו א ת ה נ ות ן ל ה ם א ת אכ ל ם ב ע ת ו. You open Your hand and spread Your favor over all living creatures. Adonai is righteous in every way and works only through love. פ ות ח א ת י ד ך, ומ ש ב יע ל כ ל ח י ר צ ון. צ ד יק י י ב כ ל ד ר כ יו, ו ח ס יד ב כ ל מ ע ש יו. Adonai is near to all who call in truth. ק ר וב י י ל כ ל ק ר איו, ל כ ל א ש ר י ק ר א ה ו ב א מ ת. Adonai s reverent followers will have their desires fulfilled. God will hear their cries and will save them. All who love Adonai will be ר צ ון י ר איו י ע ש ה, ו א ת ש ו ע ת ם י ש מ ע ו י וש יע ם. ש ומ ר י י א ת כ ל

5 protected, but all the wicked will be destroyed. א ה ב יו, ו א ת כ ל ה ר ש ע ים י ש מ יד. (Reader) My mouth shall express praise for Adonai. May all of humanity learn to bless God s holy Name forever and ever. We will bless Adonai from this time forth and forevermore. Praise God! )Reader( ת ה ל ת י י י ד ב ר פ י, ו יב ר ך כ ל ב ש ר ש ם ק ד ש ו ל ע ול ם ו ע ד. ו א נ ח נ ו נ ב ר ך י ה, מ ע ת ה ו ע ד ע ול ם, ה ל ל וי ה. הללויה הללו אל בקדשו 150) Halleluyah Hallelu El B'Kadesho (Psalm [Psalm 150] Praise God. Praise God in God's sanctuary: praise God in the firmament of God's power. Praise God for mighty acts: praise God according to God's abundant greatness. Praise God with the sound of the horn: praise God with the harp and lyre. Praise God with the timbrel and dance: praise God with the cleartoned cymbals: praise God with the loudsounding cymbals. (Reader) Let everything that has breath praise Adonai: praise God, let everything that has breath praise Adonai: praise Adonai. ה ל ל וי ה, ה ל ל ו א ל ב ק ד ש ו, ה ל ל וה ו ב ר ק יע ע ז ו. ה ל ל וה ו ב ג ב ור ת יו, ה ל ל וה ו כ ר ב ג ד ל ו. ה ל ל וה ו ב ת ק ע ש ופ ר, ה ל ל וה ו ב נ ב ל ו כ נ ור. ה ל ל וה ו ב ת ף ומ ח ול, ה ל ל וה ו ב מ נ ים ו ע ג ב. ה ל ל וה ו ב צ ל צ ל י ש מ ע, ה ל ל וה ו ב צ ל צ ל י ת ר וע ה. )Reader( כ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה ה ל ל וי ה. כ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה ה ל ל וי ה. חצי קדיש Chatzi Kaddish Recited by the Chazzan, with the community responding amen throughout. Magnified and sanctified is God s great name in the world created according to Divine will. May God s majesty reign during your lifetime and throughout your days, and during the life of all the house of Israel, speedily and soon, and let us say, Amen. י ת ג ד ל ו י ת ק ד ש ש מ ה ר ב א. ב ע ל מ א ד י ב ר א כ ר ע ות י ה, ו י מ ל י ך מ ל כ ות י ה ב ח י יכ ון וב י ומ יכ ון וב ח י י ד כ ל ב ית י ש ר א ל, ב ע ג ל א וב ז מ ן ק ר יב, ו א מ ר ו אמ ן. Recited by the Chazzan and community in unison. Let God s great Name be blessed forever and to all eternity. י ה א ש מ ה ר ב א מ ב ר ך ל ע ל ם ול ע ל מ י ע ל מ י א.

6 May the name of the Holy One be blessed, praised and glorified, exalted, extolled and honored, magnified and lauded: yet, we remember that God exists well beyond any (exceedingly beyond, in fact) the blessings and hymns, praises and consolations that we say here on earth; and let us say, Amen. י ת ב ר ך ו י ש ת ב ח ו י ת פ אר ו י ת ר ומ ם ו י ת נ ש א ו י ת ה ד ר ו י ת ע ל ה ו י ת ה ל ל ש מ ה ד ק ד ש א ב ר י ך ה וא, ל ע ל א מ ן כ ל ב ר כ ת א ו ש יר ת א ת ש ב ח ת א ו נ ח מ ת א, ד א מ יר ן ב ע ל מ א, ו א מ ר ו אמ ן. Sh'ma and Its Blessings ברכו Bar'chu Rise for the Bar chu Reader: Bow at Bar chu and straighten back up at Adonai. Praise be the One to whom our praise is due. ב ר כ ו א ת י י ה מ ב ר ך. Community first, and then Reader repeats after all are seated. Bow at Baruch and straighten back up at Adonai. Praise be the One to whom our praise is due now and forever! ב ר ו ך י י ה מ ב ר ך ל ע ול ם ו ע ד. ב ר ו ך א ת ה י י, א לה ינ ו מ ל ך ה עו ל ם, יו צ ר או ר, ובו ר א ח ש ך, ע ש ה ש לו ם ובו ר א א ת ה כ ל. Yotzer יו צ ר ה מ א יר ל א ר ץ ו ל ד ר ים ע ל יה ב ר ח מ ים. וב ט ובו מ ח ד ש ב כ ל יו ם ת מ יד מ ע ש ה ב ר אש ית: מ ה ר ב ו מ ע ש י ך י י. כ ל ם ב ח כ מ ה ע ש ית, מ ל אה ה א ר ץ ק נ י נ ך: ת ת ב ר ך י י א לה ינ ו ע ל ש ב ח מ ע ש ה י ד י ך. ו ע ל מ א ו ר י או ר ש ע ש י ת י פ א ר ו ך ס ל ה.או ר ח ד ש ע ל צ יו ן ת א יר ו נ ז כ ה כ ל נ ו מ ה ר ה ל או רו. ב ר ו ך א ת ה י י יו צ ר ה מ או רו ת. PRAISED ARE YOU, Adonai our God, Sovereign of the universe, Creator of light and darkness, who makes peace and fashions all things. In mercy, You Illumine the world and those who live upon it. In Your goodness You daily renew creation. How numerous are Your works, Adonai! In wisdom, You have formed them all, filling the earth with Your creatures. Be praised, Adonai our God, for the excellent work of Your hands, and for the lights You created may they glorify You. Shine a new light upon Zion, that we all swiftly merit its radiance. Praised are You, Adonai, Creator of all heavenly lights.

7 שמע Sh'ma The first line of the Sh'ma is recited out loud and in unison, with the right hand covering the eyes. Hear, O Israel: Adonai is our God, Adonai is one. ש מ ע י ש ר א ל, י י א לה ינ ו, י י א ח ד. In an undertone: Blessed is God s glory forever and ever. ב ר ו ך ש ם כ ב וד מ ל כ ות ו ל ע ול ם ו ע ד. ו אה ב ת ו אה ב ת א ת י י א לה י ך ב כ ל- ל ב ב ך, וב כ ל-נ פ ש ך וב כ ל- מ א ד ך : ו ה י ו ה ד ב ר ים ה א ל ה א ש ר א נ כ י מ צ ו ך ה יו ם ע ל- ל ב ב ך : ו ש נ נ ת ם ל ב נ י ך ו ד ב ר ת ב ם ב ש ב ת ך ב ב ית ך וב ל כ ת ך ב ד ר ך ו ב ש כ ב ך וב ק ומ ך : וק ש ר ת ם ל או ת ע ל-י ד ך ו ה י ו ל ט ט פ ת ב ין ע ינ י ך : וכ ת ב ת ם ע ל מ ז ז ת ב ית ך וב ש ע ר י ך : You shall love Adonai your God with all your heart, with all your soul and with all your might. Take to heart these instructions, which I charge you this day. Impress them upon your children. Recite them when you stay at home and when you are away, when you lie down and when you get up. Bind them as a sign on your hand and let them serve as a symbol on your forehead; inscribe them on the doorposts of your house and on your gates. ל מ ע ן ת ז כ ר ו ו ע ש ית ם א ת-כ ל-מ צ ו ת י ו ה י ית ם ק ד ש ים ל א ל ה יכ ם : א נ י י י א ל ה יכ ם א ש ר הו צ את י א ת כ ם מ א ר ץ מ צ ר י ם ל ה יו ת ל כ ם ל א לה ים א נ י י י א ל ה יכ ם: א מ ת Thus will you remember and do all of my commandments, and so be holy before your God. I am Adonai, your God, who led you out of the land of Egypt to be your God. I am Adonai your God. מי כמכה Mi Chamochah Who is like you among the mighty? Who is like you glorious and holy? Who is like you revered in praise and performing wondrous miracles? With a new song the redeemed people praised Your Name at the seashore. They all gave thanks in unison, and proclaimed Your sovereignty, and said: Adonai shall reign forever and ever! מ י כ מ כ ה ב א ל ם י י, מ י כ מ כ ה נ א ד ר ב ק ד ש, נ ור א ת ה לת, ע ש ה פ ל א. ש יר ה ח ד ש ה ש ב ח ו ג א ול ים ל ש מ ך ע ל ש פ ת ה י ם, י ח ד כ ל ם ה וד ו ו ה מ ל יכ ו ו אמ ר ו: י י י מ ל ך ל ע ול ם ו ע ד.

8 צור ישראל Tzur Yisrael Rock of Israel, arise to the help of Israel, and deliver according to your promise, Judah and Israel. Our Redeemer, the Master of hosts is God's Name, the Holy One of Israel. Blessed are you, Adonai, who has redeemed Israel. צ ור י ש ר א ל, ק ומ ה ב ע ז ר ת י ש ר א ל, ופ ד ה כ נ א מ ך י ה וד ה ו י ש ר א ל. ג א ל נ ו י י צ ב א ות ש מ ו, ק ד וש י ש ר א ל. ב ר ו ך א ת ה י י ג אל י ש ר א ל. The Amidah Rise for the Amidah and face the Ark. In some communities it is customary to take three steps backward, then three steps forward and remain standing with your feet together through the entire Amidah. Adonai, open my lips, and my mouth will declare Your praise. א ד נ י ש פ ת י ת פ ת ח ופ י י ג יד ת ה ל ת ך. אב ות ו א מ ה ות Avot v'imahot ב ר ו ך א ת ה י י א לה ינ ו ו א לה י א בו ת ינ ו ו א מו ת ינ ו, א לה י אב ר ה ם, א לה י י צ ח ק, ו א לה י י ע ק ב, א לה י ש ר ה, א לה י ר ב ק ה, א לה י ר ח ל ו א לה י ל אה. ה א ל ה ג דו ל ה ג בו ר ו ה נו ר א, א ל ע ל יו ן, גו מ ל ח ס ד ים טו ב ים, ו קו נ ה ה כ ל, ו זו כ ר ח ס ד י אבו ת ו א מ הו ת, ומ ב יא ג א ל ה ל ב נ י ב נ יה ם ל מ ע ן ש מו ב אה ב ה. Blessed are You, Adonai our God, the God of our fathers and mothers, God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob; God of Sarah, God of Rebecca, God of Rachel, and God of Leah, the great, mighty, and awesome God who bestows loving kindness, creates everything out love, who remembers the love of our fathers and mothers, and brings redemption to their children's children for the sake of the Divine Name. מ ל ך עו ז ר ומו ש יע ומ ג ן. ב ר ו ך א ת ה י י, מ ג ן אב ר ה ם ו ע ז ר ת ש ר ה. Sovereign, Deliverer, Helper and Shield, Blessed are You, Adonai, Sarah's Helper, Abraham's Shield. ג ב ור ות Gevurot You are Forever Mighty, Adonai; you give life to all (revive the dead). א ת ה ג בו ר ל עו ל ם א ד נ י, מ ח י ה ה כ ל )מ ת ים( א ת ה, ר ב ל הו ש יע. מ ש יב ה ר וח ומ ור יד ה ג ש ם. *Winter - You cause the wind to shift and the rain to fall. us. *Summer - You rain due upon *מ ור יד ה ט ל.

9 מ כ ל כ ל ח י ים ב ח ס ד, מ ח י ה ה כ ל )מ ת ים( ב ר ח מ ים ר ב ים, סו מ ך נו פ ל ים, ו רו פ א חו ל ים, ו מ ת יר א ס ור ים, ומ ק י ם א מ ונ תו ל יש נ י ע פ ר, מ י כ מ ו ך ב ע ל ג ב ורו ת ומ י ד ו מ ה ל ך, מ ל ך מ מ ית ומ ח י ה ומ צ מ יח י ש וע ה. You sustain life through love, giving life to all (reviving the dead) through great compassion, supporting the fallen, healing the sick, freeing the captive, keeping faith with those who sleep in the dust. Who is like you, Source of mighty acts? Who resembles you, a Sovereign who takes and gives life, causing deliverance to spring up and faithfully giving life to all (reviving that which is dead)? ו נ א מ ן א ת ה ל ה ח י ות ה כ ל. ב ר ו ך א ת ה י י, מ ח י ה ה כ ל. Faithful are You in revitalizing us all with life. Blessed are You, Adonai, Source of all life. קדושה Kedusha We will sanctify Your Name in the world, even as they sanctify It in the highest heavens, as it is written by the hand of Your prophet: And they called to each other and said: holy, holy, holy is Adonai above all. The whole earth radiates God s glory. Adonai will reign forever, Your God, O Zion, across all generations. Praise Adonai. Across all generations we will declare Your greatness, and for all eternity we will proclaim Your holiness. Your praise, O God, shall never depart from our mouths, for You are a great and holy God and Sovereign. Blessed are You, Adonai, the holy God. נ ק ד ש א ת ש מ ך ב ע ול ם, כ ש ם ש מ ק ד יש ים א ות ו ב ש מ י מ ר ום, כ כ ת וב ע ל י ד נ ב יא ך, ו ק ר א ז ה א ל ז ה ו אמ ר: ק ד וש, ק ד וש, ק ד וש, י י צ ב א ות, מ לא כ ל ה א ר ץ כ ב וד ו. א ד יר א ד יר נ ו, י י א ד ונ נ ו, מ ה א ד יר ש מ ך ב כ ל ה אר ץ. ב ר ו ך כ ב וד י י מ מ ק ומ ו. א ח ד ה וא א לה ינ ו, ה וא אב ינ ו, ה וא מ ל כ נ ו, ה וא מ וש יע נ ו, ו ה וא י ש מ יע נ ו ב ר חמ ין לע ינ י כ ל ח י. א נ י י י א לה י כם. י מ ל ך י י ל ע ול ם, א לה י ך צ י ון, ל ד ר ו ד ר, ה ל ל וי ה. ל ד ור ו ד ור נ ג יד ג ד ל ך, ול נ צ ח נ צ ח ים ק ד ש ת ך נ ק ד יש, ו ש ב ח ך, א לה ינ ו, מ פ ינ ו לא י מ וש ל ע ול ם ו ע ד. ב ר ו ך א ת ה י י, ה א ל ה ק ד וש. ה וד אה/ Hodaah God of Goodness, we give thanks for the gift of life, wonder beyond words; for the awareness of soul, our light within; for the world around us, so filled with beauty; for the richness of the earth, which day by day sustains us; for all these and more, we offer thanks.

10 שים שלום Sim Shalom Grant peace, welfare, blessing, grace, lovingkindness and mercy to us and all Your people Israel. ש ים ש ל ום ט וב ה וב ר כ ה, ח ן ו ח ס ד ו ר ח מ ים, ע ל ינ ו ו ע ל כ ל י ש ר א ל ע מ ך. אלהי נצור Silent Prayer or Elohai N'tzor Guard my tongue from evil and my lips from slander. To those who curse me, let my soul be quiet and humble. Open my heart to Your Torah, and let my soul pursue Your commandments. If anyone plots evil against me, quickly step in and frustrate their designs. Do it for the sake of Your Name, do it for the sake of Your power, do it for the sake of Your holiness, do it for the sake of Your Torah. In order that Your beloved ones may be delivered, use Your power, and answer me. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to You, O God, my Rock and my Redeemer. א לה י, נ צ ור ל ש ונ י מ ר ע, וש פ ת י מ ד ב ר מ ר מ ה, ו ל מ ק ל ל י נ פ ש י ת ד ם, ו נ פ ש י כ ע פ ר ל כ ל ת ה י ה. פ ת ח ל ב י ב ת ור ת ך, וב מ צ ות י ך ת ר ד וף נ פ ש י. ו כ ל ה ח וש ב ים ע ל י ר ע ה, מ ה ר ה ה פ ר ע צ ת ם ו ק ל ק ל מ ח ש ב ת ם. ע ש ה ל מ ע ן ש מ ך, ע ש ה ל מ ע ן י מ ינ ך, ע ש ה ל מ ע ן ק ד ש ת ך, ע ש ה ל מ ע ן ת ור ת ך. ל מ ע ן י ח ל צ ון י ד יד י ך, ה וש יע ה י מ ינ ך ו ע נ נ י. י ה י ו ל ר צ ון א מ ר י פ י ו ה ג י ון ל ב י ל פ נ י ך, י י צ ור י ו ג וא ל י. עשה שלום Oseh Shalom May the One who makes peace in high places, make peace for us and for all Israel, and let us say: Amen. ע ש ה ש ל ום ב מ ר ומ יו, ה וא י ע ש ה ש ל ום ע ל נ ו, ו ע ל כ ל י ש ר א ל, ו א מ ר ו אמ ן

11 ע ל ינו Aleinu ע ל ינ ו ל ש ב ח ל א דו ן ה כ ל, ל ת ת ג ד ל ה ל יו צ ר ב ר אש ית, ש לא ע ש נ ו כ גו י י ה א ר צו ת, ו לא ש מ נ ו כ מ ש פ חו ת ה א ד מ ה, ש לא ש ם ח ל ק נ ו כ ה ם, ו ג ר ל נ ו כ כ ל ה מו נ ם ו א נ ח נ ו כו ר ע ים ומ ש ת ח ו ים ומו ד ים, ל פ נ י מ ל ך מ ל כ י ה מ ל כ ים, ה ק דו ש ב ר ו ך ה וא. ש ה וא נו ט ה ש מ י ם ו י ס ד א ר ץ, ומו ש ב י ק ר ו ב ש מ י ם מ מ ע ל, וש כ ינ ת ע ז ו ב ג ב ה י מ רו מ ים, ה וא א לה ינ ו א ין עו ד. א מ ת מ ל כ נ ו, א פ ס ז ול ת ו, כ כ ת וב ב תו ר ת ו: ו י ד ע ת ה יו ם ו ה ש ב ת א ל ל ב ב ך, כ י י י ה וא ה א לה ים ב ש מ ים מ מ ע ל, ו ע ל ה א ר ץ מ ת ח ת, א ין עו ד. It is our duty to praise the Ruler of all things, to ascribe greatness to the One who formed the world in the beginning. So we bend the knee and offer worship and thanks before the supreme Sovereign of sovereigns, the Holy One, who stretched forth the heavens and laid the foundations of the earth, the seat of whose glory is in the heavens above, and the residence of whose might is in the loftiest heights. Adonai is our God; there is none else: in truth Adonai is our Ruler; there is none else; as it is written in the Torah: And you shall know this day, and lay it to your heart, that Adonai is God in heaven above and upon the earth beneath: there is none else." ו נ א מ ר, ו ה י ה י י ל מ ל ך ע ל כ ל ה א ר ץ, ב יו ם ה ה וא י ה י ה י י א ח ד, וש מו א ח ד. And it is said, Adonai shall be ruler over all the Earth: in that day, Adonai shall be One and God s name shall be One. כ ל ע וד ב ל ב ב פ נ ימ ה נ פ ש י ה וד י ה ומ י ה ול פ א ת י מ ז ר ח ק ד ימ ה ע י ן ל צ י ון צ ופ י ה ע וד לא אב ד ה ת ק ו ת נ ו ה ת ק ו ה ב ת ש נ ות אל פ י ם ל ה י ות ע ם ח פ ש י ב אר צ נ ו א ר ץ צ י ון ו יר ו ש ל י ם. התקוה Hatikva So long as within the inmost heart a Jewish Spirit sings, so long as the eye looks eastward, gazing at Zion, our hope is not lost- the hope of two thousand years: to be a free people in our land, the land of Zion and Jerusalem.

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TEMPLE BETH ABRAHAM WISHES YOU כּ י ב א מוֹע ד! Ki va-moed For the appointed time has come! Kol han sha-mah t ha-leil Yah. Hal lu, hal lu-yah. כּ ל ה נ ש מ ה ת ה ל ל י ה. ה ל ל ו ה ל ל וי ה. א לה ינ ו, י

קרא עוד

Tehillim 143.indd

Tehillim 143.indd ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms ספר תהילים קמג 143 Tehillim / Psalms MATSATI.COM Ministry http:www.matsati.com The Lord s Righteousness brings Our Soul out of Trouble א מ ז מוֹר ל ד ו ד י ה ו ה saying,

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ

1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ 1 Creation Rebels?! (sources provided by Rav Alex Israel) Source 1: Tehillim 33 )ו( ב ד ב ר ה' ש מ י ם נ ע ש ו וב ר וח פ יו כ ל צ ב א ם: )ז( כ נ ס כ נ ד מ י ה י ם נ ת ן ב א צ ר ות ת ה ומ ות: )ח( י יר א

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

indd

indd הסכמת חברי הבד"ץ העדה החרדית תשס"ב על הדפסת הזוהר - מתוק מדבש הנה הגיש לפנינו הרב הצדיק רבי דניאל פריש שליט"א הסכמות מרבנים הגאונים הצדיקים גדולי ירושלים מדור הקודם משנת תרצ"א וכו' שביקשו לפרסם גדולת לימוד

קרא עוד

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre

Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre Psalms 20 / Hebrew - English Bible / Mechon-Mamre http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt2620.htm 1 of 2 10/17/2007 4:26 PM Psalms Chapter 20 David. 1 For the Leader. A Psalm of א ל מ נ צּ ח, מ ז מוֹר ל ד ו

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn http://rabbiarikahn.com Adk1010@gmail.com http://arikahn.blogspot.co.il 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat

ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat ק בּ ל ת שׁ בּ ת Kabbalat Shabbat Shiru l Adonai kol haaretz Shiru l Adonai shir chadash. שׁרוּ ל י י כּ ל ה א רץ. שׁרוּ ל י י שׁיר ח דשׁ Sing unto God, all the earth, a new song. I will sing unto God a new song.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

תאריך: 23 בדצמבר 2008

תאריך: 23 בדצמבר  2008 אמרות נבחרות: "אהבה אמיתית מתחילה כשלא מצפים למשהו בתמורה" אנטואן דה סנט-אכזופרי "כשאנשים נמוכים יוצרים צל גדול סימן שהשמש שוקעת." מתוך 'הנסיך הקטן' אנטואן דה סנט- אכזופרי. "אם ברצונך לבנות ספינה, אל תדרבן

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351)

(Microsoft PowerPoint \372\347\370\345\372 \341\362\351\343\357 \344\343\351\342\351\350\354\351) אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא: 14 ליוני, 2018 אוניברסיטת תל - אביב הפקולטה לניהול ע"ש קולר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי מנהלי

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

סדנת תכנות ב C/C++

סדנת תכנות ב   C/C++ פקולטה: מדעי הטבע מחלקה: מדעי המחשב שם הקורס: מבוא למחשבים ושפת C קוד הקורס: 2-7028510 תאריך בחינה: 15.2.2017 משך הבחינה: שעתיים שם המרצה: ד"ר אופיר פלא חומר עזר: פתוח שימוש במחשבון: לא הוראות כלליות:

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

טקסטים בקשות

טקסטים בקשות "שחר אעיר מתנומות"- טקסטים תוכן עניינים תקליטור 1 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 תקליטור 2 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 תקליטור 3 רצועה 1 2 3 4 5 6 7 8 9 שם השיר אל מסתתר

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th

COMPLEX IMAGES OF PEACE AND HOPE RACHEL KORAZIM I YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of th YEHUDA AMICHAI Wild-Peace Not the peace of a cease-fire, Not even the vision of the wolf and the lamb, But rather As in the heart when the excitement is over And you can talk only about a great weariness.

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 משחקי מחשב בהוראה ובלמידה שעור 5: משחקים לימודיים דודי פלס משחקים לימודיים לימוד הוא חלק אינטגרלי מכל משחק! אז מה זה משחק לימודי? מה שמשנה הוא כוונת יוצר המשחק... משחק שתוכנן ללמד תוכן ספציפי הוא משחק

קרא עוד

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th

HOPING FOR PEACE RACHEL KORAZIM I It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on th It May Yet Be It is possible Haim Hefer Autumn blows through falling leaves already The dust on the roads slowly sets And the day burns only towards you Dreaming of a distant meeting It may yet be that

קרא עוד

Microsoft Word - P4 3C - Beha'alos'cha - Moshe Rabbeinu's Prophecy.doc

Microsoft Word - P4 3C - Beha'alos'cha - Moshe Rabbeinu's Prophecy.doc PROPHECY: - MOSHE RABBEINU S פרשת בהעלותך A great deal of this week's Parsha deals with issues challenging Moshe Rabbeinu s leadership role, and, in particular, his unique level of prophecy. Yehoshua complains

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד