Westminster Leningrad Codex [4.20]

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Westminster Leningrad Codex [4.20]"

תמליל

1 Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ ת י ו ה! ם פ ש עו ב י ידע שור ק 1 נ! הו וח מור א! בוס ב ע ל יו יש ר א! ל ל 1 א ידע עמ י ל 1 א ה ת בונ ן הוי גוי ח 1 ט! א עם כ ב ד ע ו ן ז רע מ ר! ע ים ב נ ים מש ח ית ים ע ז בו א ת יהו ה נ א צו א ת ק דוש יש ר א! ל נ ז 1 רו א חור על מ ה תכו עוד תוס יפו ס ר ה כ ל ר 1 אש ל ח; ל י ו כ ל ל! ב ב דו י מ כף ר ג ל ו עד ר 1 אש א! ין בו מ ת 1 ם פ צע ו חבור ה ומכ ה ט ר יה ל 1 א ז 1 רו ו ל 1 א חב שו ו ל 1 א רכ כ ה ב ן מ שמן אר צ כ ם ש מ מ ה ע ר! יכ ם ש רפות א! ש אד מת כ ם ל נ ג ד כ ם ז ר ים א 1 כ ל ים א 1 ת ה וש מ מ ה כ מה פ! כת ז ר ים ו נות ר ה בת צ יון כ סכ ה ב כ ר ם כ מ לונ ה ב מ ק ש ה כ ע יר נצורה לול! י יהו ה צ ב אות הות יר ל נו ש ר יד כ מ ע ט כ ס ד 1 ם ה יינו לע מ 1 ר ה דמינו ס ש מ עו ד בר יהו ה ק צ ינ! י ס ד 1 ם הא ז ינו תורת אF לה! ינו עם עמ 1 רה ל מ ה ל י ר 1 ב ז ב ח! יכ ם י 1 אמר יהו ה ש בע ת י ע 1 לות א! יל ים ו ח! ל ב מ ר יא ים ו דם 1 פ ר ים וכ ב ש ים ו עתוד ים ל 1 א ח פ צ ת י כי ת ב 1 או ל! ר אות פ נ י מ י ב ק! ש ז 1 את מ יד כ ם 1 ר מ 1 ס ח צ! ר י ל 1 א תוס יפו ה ב יא מ נ חת ש ו א ק ט 1 ר ת תוע! ב ה ה יא ל י ח 1 ד ש ו שב ת ק ר 1 א מ ק ר א ל 1 א אוכל א ו ן 1 ועצרה ח ד ש! יכ ם ומוע ד! יכ ם ש נ א ה נפ ש י ה יו ע לי ל ט 1 רח נ ל א! ית י 1 נש 1 א וב פ ר ש כ ם כפ! יכ ם אע ל ים ע! יני מ כ ם גם כ י תר בו ת פ ל ה א! ינ נ י ש 1 מ! ע 1 יד! יכ ם ד מ ים מ ל! או רח צו ה זכו ה ס ירו ר 1 ע מעל ל! יכ ם מ נ ג ד ע! ינ י ח ד לו 1 הר!ע ל מ דו ה! יט! ב ד ר שו מ ש פ ט א ן מ ש רו ח מוץ ש פ טו י תום ר יבו 1 אל מ נ ה ס ל כו נ א ו נ ו כ ח ה י 1 אמר יהו ה א ם יה יו ח ט א! יכ ם כ ן מ ש נ ים כ ן מ ש ל ג יל ב ינו א ם יא ד ימו כתול ע כצ מ ר 1 יהיו א ם ת 1 אבו וש מע ת ם טוב ה א ר ץ 0 ת 1 אכ! לו ו א ם ת מ א נו ומ ר ית ם ח ר ב 1 ת אכ לו כ י פ י יהו ה ד ב! ר ס א! יכ ה ה ית ה ל זונ ה ק ר יה נ אF מ נ ה מ ל! א ת י מ ש פ ט צ ד ק יל ין ב ה ו עת ה מ רצ ח ים כספ!ה י ך ה יה ל ס יג ים ס ב א! ה י ה ך מ הול במ ים ש ריה י ך סור ר ים ו חב ר! י גנ ב ים כלו א 1 ה! ב ש 1 חד ו ר 1 ד! ף של מ 1 נ ים יתום ל 1 א יש פ 1 טו ו ר יב אל מ נ ה ל 1 א יבוא א ל! יה ם פ ל כ! ן נ אם ה א דון יהו ה צ ב אות א ב יר יש ר א! ל הוי א נ ח! ם מ צ רי ו א נ ק מ ה מ!אויבי ו א ש יב ה יד י ע ליה י ך ו א צ ר 1 ף כב 1 ר ס יג יה י ך ו א ס יר ה כ ל ב ד יל יה י ך ואשיבה ש 1 פ טיה י ך כ ב ר אש 1 נ ה ו י 1 ע ציה י ך כ בת ח ל ה 1 Isaiah 1

2 The Westminster Leningrad Codex Isaiah 1 אח ר! י כ! ן יק ר! א ל ה י ה ך ע יר הצ ד ק ק ר יה נ אF מ נ ה צ יון ב מ ש פ ט ת פ ד ה ו ש ב יה בצדקה ו ש ב ר פ 1 ש ע ים ו חט א ים יח ד ו ו ע 1 ז ב! י יהו ה יכ לו כ י י!ב 1 שו מ! א! יל ים א ש ר ח מד ת ם ו תח פ רו מ! הגנות א ש ר 0 ב חר ת ם כ י ת ה יו כ א! ל ה נ 1 ב ל ת ע ל ה 1 וכ גנ ה א ש ר מים א! ין ל ה ו ה יה ה ח ס 1 ן ל נ ע 1 ר ת ופ 1 ע לו ל נ יצוץ וב ע רו ש נ! יה ם יח ד ו ו א! ין מ כב ה ס הד ב ר א ש ר ח ז ה ישע יהו ב ן א מוץ על יהוד ה ו ירוש ל ם ו ה יה ב אח ר ית הימ ים נ כון יה יה הר ב! ית יהו ה ב ר 1 אש ה ה ר ים ו נ ש א מ ג ב עות ו נ ה רו א! ל יו כ ל הגוים ו ה ל כו עמ ים רב ים ו א מ רו ל כו ו נע ל ה א ל הר יהו ה א ל ב! ית אF לה! י יע ק 1 ב ו י 1 ר! נו מ ד ר כ יו ו נ! ל כ ה ב א 1 ר ח 1 ת יו כ י מ צ יון ת! צ! א תור ה וד בר יהו ה מ ירוש ל ם ו ש פט ב! ין הגוים ו הוכ יח ל עמ ים רב ים ו כ ת תו חר בות ם ל א ת ים וח נ יתות! יה ם ל מז מ! רות ל 1 א יש א גוי א ל גוי ח ר ב ו ל 1 א יל מ דו עוד מ ל ח מ ה פ ב! ית יע ק 1 ב ל כו ו נ! ל כ ה ב אור יהו ה כי נ טש ת ה עמ ך ב! ית יע ק 1 ב כ י מ ל או מ ק ד ם ו ע 1 נ נ ים כפ ל ש ת ים וב יל ד! י נ כ ר ים יש פ יקו ות מ ל! א אר צו כ ס ף ו ז ה ב ו א! ין ק! צ ה ל א 1 צ ר 1 ת יו ות מ ל! א אר צו סוס ים ו א! ין ק! צ ה ל מר כ ב 1 ת יו ות מ ל! א אר צו אF ל יל ים ל מע ש! ה יד יו יש תח וו לא ש ר ע שו א צ ב ע 1 ת יו וי ן מ שח א ד ם ויש פל א יש ו אל ת ש א ל ה ם בוא בצור ו ה ט מ! ן ב ע פ ר מ פ נ! י פחד יהו ה ומ! ה דר ג א 1 נו ע! ינ! י גב הות א ד ם ש פ! ל ו שח רום א נ ש ים ו נ ש גב 1 י הו ה ל בדו ביום ההוא ס כ י יום ליהו ה צ ב אות על כ ל ג! א ה ו ר ם ו על כ ל 1 נ ש א ו ש פ! ל ו על כ ל אר ז! י הל ב נון ה ר מ ים ו הנ ש א ים ו על כ ל אלונ! י 1 הבשן ו על כ ל ה ה ר ים ה ר מ ים ו על כ ל 1 1 הג ב עות הנ ש אות ו על כ ל מ ג ד ל ג ב 1 ה 1 ו על כ ל חומ ה ב צור ה ו על כ ל א; נ יות 1 תר ש יש ו על כ ל ש כ יות הח מ ד ה ו שח גב הות ה א ד ם ו ש פ! ל רום א נ ש ים ו נ ש גב 1 יהו ה ל בדו ביום ההוא ו ה אF ל יל ים כ ל יל 1 יחלף וב או ב מ ע רות צר ים וב מ ח לות ע פ ר מ פ נ! י פחד יהו ה ומ! ה דר ג אונו ב קומו 0 לע ר 1 ץ ה א ר ץ ביום ההוא יש ל יה י ך ה א ד ם א! ת אF ל יל! י כס פו ו א! ת אF ל יל! י ז ה בו א ש ר ע שו לו ל ה ש תח ו ת לח פ 1 ר פ! רות 1 ו ל ע טל! פ ים ל בוא ב נ ק רות הצר ים וב ס ע פ! י הס ל ע ים מ פ נ! י פחד יהו ה ומ! ה דר ג אונו ב קומו לע ר 1 ץ ה א ר ץ ח ד לו ל כ ם מ ן ה א ד ם א ש ר נ ש מ ה ב אפו כ י במ ה נ ח ש ב הוא פ כ י ה נ! ה ה א דון יהו ה צ ב אות מ! ס יר 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. Isaiah

3 Isaiah מ ירוש לם ומ יהוד ה מש ע! ן ומש ע! נ ה כ 1 ל מ ש ען ל ח ם ו כ 1 ל מ ש ען מ ים ג בור ו א יש מ ל ח מ ה שופ! ט ו נ ב יא ו ק 1 ס! ם ו ז ק! ן שר ח מ ן מ ש ים ונ שוא פ נ ים ו יוע! ץ וח כם ח ר ש ים ונ בון ל חש ו נ תת י נ ע ר ים ש ר! יה ם ו תע לול ים ימ ש לו ב ם ו נ גש ה ע ם א יש ב א יש ו א יש ב ר! ע! הו יר ה בו הנער בז ק! ן ו הנ ק ל ה בנ כ ב ד כ י ית פ 1 ש א יש ב א ח יו ב! ית א ב יו ש מ ל ה ל כ ה ק צ ין ת ה יה ל נו ו המכ ש! ל ה הז 1 את תחת יד ך יש א ביום ההוא ל! אמ 1 ר ל 1 א א ה יה ח 1 ב! ש וב ב! ית י א! ין ל ח ם ו א! ין ש מ ל ה ל 1 א ת ש ימנ י ק צ ין עם כ י כ ש ל ה ירוש לם ו יהוד ה נ פ ל כ י ל שונ ם ומעל ל! יה ם א ל יהו ה למ רות ע! נ! י כבודו הכ רת פ נ! יה ם ע נ ת ה ב ם ו חט את ם כ ס ד 1 ם ה ג ידו ל 1 א כ ח! דו אוי ל נפ ש ם כ י ג מ לו ל ה ם ר ע ה א מ רו צד יק כ י טוב כ י פ ר י מעל ל! יה ם י 1 אכ! לו אוי 1 ל ר ש ע ר ע כ י ג מול יד יו י!ע ש ה לו עמ י נ 1 ג ש יו מ עול! ל ו נ ש ים מ ש לו בו עמ י מ א ן מ ש ר יך מת ע ים ו ד ר ה י ה ך א 1 ר ח 1 ת יך 1 ב ל! עו ס נ צ ב ל ר יב יהו ה ו ע 1 מ! ד ל ד ין 1 עמים יהו ה ב מ ש פ ט יבוא ע ם ז ק נ! י עמו ו ש ר יו ו את ם ב ער ת ם הכ ר ם ג ז! לת ה ע נ י מלכם a ת דכ או עמ י מה ל כ ם 1 ב ב ת! יכ ם ופ נ! י ע נ יים ת ט ח נו נ אם א ד 1 נ י יהו ה 1 צ ב אות ס וי 1 אמ ר יהו ה יען כ י ג ב הו נטוות ב נות צ יון ות! לכ נ ה נ טויות ג רון ומ שק רות ע! ינ ים ה לוה י ך ו ט פ 1 ף ת! לכ נ ה 1 וב רג ל! יה ם ת עכס נ ה ו ש פח א ד 1 נ י ק ד ק 1 ד 1 ב נות צ יון ויהו ה פ ת ה! ן יע ר ה ס ביום ההוא יס יר א ד 1 נ י א! ת ת פ א ר ת ה ע כ ס ים 1 ו ה ן מ ש ב יס ים ו השה ר 1 נ ים הנ ט יפות 0 ו ה ן מ ש! ירות ו ה ר ע לות הפ א! ר ים ו הצ ע דות ו הק ן מ שר ים וב ת! י הנ פ ש 1 ו הל ח ש ים הטב עות ו נ ז מ! י האף המח ל צות ו המע ט פות ו המ ט פ חות ו ה ח ר יט ים ו הג ל י 1 נ ים ו הס ד ינ ים ו הצ נ יפות ו ה ר ד יד ים ו ה יה תחת ב 1 ש ם מק יה יה ו תחת ח גור ה נ ק פ ה ו תחת מע ש ה מ ק ש ה ק ר ח ה ו תחת פ ת יג יל מח ג 1 ר ת ש ק כ י תחת י 1 פ י מתיה י ך בח ר ב יפ 1 לו וג בור ת! ה י ה ך במ ל ח מ ה ו א נו ו א ב לו פ ת ח יה ו נ ק ת ה ל א ר ץ ת! ש! ב ו ה חF ז יקו ש בע נ ש ים ב א יש א ח ד ביום ההוא ל! אמ 1 ר לח מ! נו נ 1 אכ! ל ו ש מ ל ת! נו נ ל ב ש רק יק ר! א ש מ ך ע ל! ינו אF ס 1 ף חרפת!נו ס ביום ההוא יה יה צ מח יהו ה ל צ ב י ול כ בוד ופ ר י ה א ר ץ ל ג און ול ת פ א ר ת ל פ ל! יטת יש ר א! ל ו ה יה הנ ש א ר ב צ יון ו הנות ר ב ירוש לם ק דוש י!א מ ר לו כ ל הכ תוב לחיים בירושלם א ם ר חץ א ד 1 נ י א! ת צ 1 את ב נות צ יון ו א ת ד מ! י ירוש לם יד יח מ ק ר ב ה ב רוח מ ש פ ט וב רוח ב ע! ר וברא יהו ה על כ ל מ כון הר צ יון ו על מ ק ר א ה a Adaptations to a Qere which L and BHS, by their design, do not indicate. Isaiah

4 The Westminster Leningrad Codex Isaiah 1 ע נ ן יומ ם ו ע ש ן ו נ 1 גה א! ש ל ה ב ה ל יל ה כ י על כ ל כ בוד חפ ה ו סכ ה ת ה יה ל צ! ל יומ ם מ! ח 1 ר ב ול מח ס ה ול מ ס תור מ ז ר ם וממטר פ א ש יר ה נ א ל יד יד י ש ירת דוד י ל כר מו כ ר ם ה יה ל יד יד י ב ק ר ן ב ן ש מ ן ויעז ק! הו ויסק ל! הו ויט ע! הו ש 1 ר! ק ויב ן מ ג ד ל ב תוכו ו גם יק ב ח צ! ב בו ויקו לע שות ע נ ב ים ויעש באשים ו עת ה יוש! ב ירוש לם ו א יש יהוד ה ש פ טו נ א ב! ינ י וב! ין כר מ י מה לע שות עוד ל כר מ י ו ל 1 א ע ש ית י בו מדוע ק ו! ית י לע שות ע נ ב ים ויעש באשים ו עת ה אוד יע ה נ א א ת כ ם א! ת א ש ר א נ י ע 1 ש ה ל כר מ י ה ס! ר מ שוכ תו ו ה יה ל ב ע! ר פ ר 1 ץ ג ד! רו ו ה יה ל מ ר מ ס ואשית!הו ב ת ה ל 1 א יז מ! ר ו ל 1 א י!ע ד! ר ו ע ל ה ש מ יר ו ש ית ו על ה ע ב ים א צו ה מ! המ ט יר ע ל יו מטר כ י כ ר ם יהו ה צ ב אות ב! ית יש ר א! ל ו א יש יהוד ה נ טע שע שוע יו ויקו ל מ ש פ ט ו ה נ! ה מ ש פ ח ל צ ד ק ה ו ה נ! ה צ ע ק ה ס הוי מג יע! י בית ב בית ש ד ה ב ש ד ה יק ר יבו עד א פ ס מ קום ו הושב ת ם ל בד כ ם ב ק ר ב ה א ר ץ ב א ז נ י יהו ה צ ב אות א ם ל 1 א ב ת ים רב ים ל שמ ה יה יו ג ד 1 ל ים ו טוב ים מ! א! ין יוש! ב כ י ע ש ר ת צ מ ד! י כ ר ם יע שו בת א ח ת ו ז רע ח 1 מ ר יע ש ה א! יפ ה פ הוי מש כ ימ! י בב 1 ק ר ש! כ ר יר ד 1 פו מ אח ר! י בנ ש ף יין יד ל יק! ם ו ה יה כ נור ו נ ב ל ת 1 ף ו ח ל יל ו יין מ ש ת! יה ם ו א! ת פ 1 על יהו ה ל 1 א 1 יב יטו ומע ש! ה יד יו ל 1 א ר או ל כ! ן ג ל ה עמ י מ ב ל י ד עת וכ בודו מ ת! י ר ע ב וה מונו 1 צ ח! ה צ מ א ל כ! ן ה ר ח יב ה ן מ ש אול נפ ש ה ופ ע ר ה פ יה ל ב ל י ח 1 ק ו ירד ה ד ר ה וה מונ ה 1 וש אונ ה ו ע ל! ז ב ה וי ן מ שח א ד ם ויש פל 1 1 א יש ו ע! ינ! י ג ב 1 ה ים ת ש פל נ ה ויג בה יהו ה צ ב אות במ ש פ ט ו ה א! ל הק דוש 1 נ ק ד ש ב צ ד ק ה ו ר עו כ ב ש ים כ ד ב ר ם 1 ו ח ר בות מ! ח ים ג ר ים י 1 אכ! לו הוי מ 1 ש כ! י ה ע ו ן ב חב ל! י ה ן מ ש ו א ו כע בות ה ע ג ל ה 1 חטאה ה א 1 מ ר ים ימה! ר יח יש ה מע ש! הו ל מען נ ר א ה ו ת ק רב ו ת בוא ה ע צת ק דוש 0 יש ר א! ל ו נ! ד ע ה ס הוי ה א 1 מ ר ים ל רע טוב ו לטוב ר ע ש מ ים ח 1 ש ה י ה ך ל אור ו אור ל ח 1 ש ה י ה ך ש מ ים מר ל מ תוק ומ תוק 1 למר ס הוי ח כ מ ים ב ע! ינ! יה ם ו נ ג ד פ נ! יה ם נ ב 1 נ ים הוי ג בור ים ל ש תות יין ו אנ ש! י חיל ל מ ס 1 ה י ך ש! כ ר מצ ד יק! י ר ש ע ע! ק ב ש 1 חד ו צ ד קת צד יק ים יס ירו ממנו ס ל כ! ן כ אF כ 1 ל קש ל שון א! ש וח שש ל ה ב ה יר פ ה ש ר ש ם כמ ק יה יה ופ ר ח ם כ א ב ק יע ל ה כ י מ א סו א! ת תורת יהו ה צ ב אות ו א! ת א מ רת ק דוש יש ר א! ל נ א! צו על כ! ן ח ר ה אף יהו ה ב עמו וי!ט ידו ע ל יו ויכ! הו ויר ג זו ה ה ר ים ות ה י נ ב ל ת ם 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. Isaiah

5 Isaiah כסוח ה ב ק ר ב חוצות ב כ ל ז 1 את ל 1 א ש ב אפו ו עוד ידו נ טויה ו נ ש א נ! ס לגוים מ! ר חוק ו ש רק לו מ ק צ! ה ה א ר ץ ו ה נ! ה מ ה! ר ה קל יבוא א! ין ע י!ף ו א! ין כוש! ל בו ל 1 א ינום ו ל 1 א ייש ן ו ל 1 א נ פ תח א! זור ח ל צ יו ו ל 1 א נ תק ש רוה י ך נ ע ל יו א ש ר ח צ יו ש נונ ים ו כ ל ק ן מ ש ת 1 ת יו ד רכות פר סות סוס יו כצר נ ח ש בו ו גל ג ל יו כסופ ה ש א ג ה לו ושאג כל ב יא יש אג ככ פ יר ים ו ינ ה 1 ם ו י 1 אח! ז 0 ט ר ף ו יפ ל יט ו א! ין מצ יל ו ינ ה 1 ם ע ל יו ביום ההוא כ נה מת ים ו נ בט ל א ר ץ ו ה נ! ה ח 1 ש ה י ה ך צר ו אור ח שה י ך בע ר יפ יה פ ב ש נת מות המ ל ה י ה ך עז יהו ו א ר א ה א ת א ד 1 נ י י 1 ש! ב על כ ס! א ר ם ו נ ש א ו שול יו מ ל! א ים א ת הה! יכ ל ש ר פ ים ע 1 מ ד ים מ מעל לו ש! ש כ נ פים ש! ש כ נ פים ל א ח ד ב ש תים יכס ה פ נ יו וב ש תים יכס ה רג ל יו וב ש תים יעופ! ף ו ק ר א ז ה א ל ז ה ו א מר ק דוש ק דוש ק דוש יהו ה צ ב אות מ ל 1 א כ ל ה א ר ץ כ בודו וינעו אמות הס פ ים מ קול הקור! א ו הבית ימ ל! א ע ש ן ו א 1 מר אוי ל י כ י נ ד מ! ית י כ י א יש ט מ! א ש פ תים א נ 1 כ י וב תוה י ך עם ט מ! א ש פ תים א נ 1 כ י יוש! ב כ י א ת המ ל ה י ה ך יהו ה צ ב אות ר או ע! ינ י ויעף א! לי א ח ד מ ן הש ר פ ים וב ידו ר צ פ ה ב מ ל קחים ל קח מ! על המ ז ב! ח ויגע על פ י וי 1 אמ ר ה נ! ה נ גע ז ה על ש פ ת יך ו ס ר ע ו נ ך ו חט את ך ת כפ ר ו א ש מע א ת קול א ד 1 נ י א 1 מ! ר א ת מ י א ש לח ומ י י!ל ה י ה ך ל נו ו א 1 מר ה נ נ י ש ל ח! נ י וי 1 אמ ר ל! ה י ה ך ו א מר ת ל ע ם הז ה ש מ עו ש מוע ו אל ת ב ינו ור או ר או ו אל ת! ד עו הש מ! ן ל! ב ה ע ם הז ה ו א ז נ יו הכ ב! ד ו ע! ינ יו ה שע פ ן יר א ה ב ע! ינ יו וב א ז נ יו יש מ ע ול ב בו יב ין ו ש ב ו ר פ א לו ו א 1 מר עד מ תי א ד 1 נ י וי 1 אמ ר עד א ש ר א ם ש או ע ר ים מ! א! ין יוש! ב וב ת ים מ! א! ין א ד ם 1 ו ה א ד מ ה ת ן מ ש א ה ש מ מ ה ו ר חק יהו ה א ת ה א ד ם ו רב ה ה ע זוב ה ב ק ר ב 1 הארץ ו עוד ב ה ע ש ר יה ו ש ב ה ו ה ית ה ל ב ע! ר כ א! ל ה ו כ אלון א ש ר ב של כ ת מצ ב ת ב ם ז רע ק 1 ד ש מצב ת ה פ ויה י ב ימ! י א ח ז ב ן יות ם ב ן עז יהו מ ל ה י ה ך יהוד ה ע ל ה ר צ ין מ ל ה י ה ך א ר ם ופ קח ב ן ר מל יהו מ ל ה י ה ך יש ר א! ל ירוש לם למ ל ח מ ה ע ל יה ו ל 1 א יכ 1 ל ל ה ל ח! ם ע ל יה ויגד ל ב! ית ד ו ד ל! אמ 1 ר נ ח ה א ר ם על א פ ר ים וינע ל ב בו ול בב עמו כ נוע ע צ! י יער מ פ נ! י רוח וי 1 אמ ר יהו ה א ל ישע יהו צ! א נ א ל ק ראת א ח ז את ה וש א ר ישוב ב נ ך א ל ק צ! ה ת ע לת הב ר! כ ה ה ע ל יונ ה א ל מ ס לת ש ד! ה כוב! ס ו א מר ת א! ל יו ה ן מ ש מ! ר ו הש ק! ט אל ת יר א ול ב ב ך אל י!רה י ך מ ן מ ש נ! י זנ בות ה אוד ים ה ע ש! נ ים ה א! ל ה ב ח; ר י אף ר צ ין וא ר ם וב ן ר מל יהו יען כ י יעץ ע ל יך א ר ם ר ע ה א פ רים וב ן ר מל יהו ל! אמ 1 ר נעלה ב יהוד ה ונ ק יצ נ ה ו נב ק ע נ ה א! ל! ינו ו נמ ל יה י ך Isaiah

6 The Westminster Leningrad Codex Isaiah 1 מ ל ה י ה ך ב תוכ ה א! ת ב ן ט ב אל ס כ 1 ה א מר א ד 1 נ י יהו ה ל 1 א ת קום ו ל 1 א ת ה יה כי ר 1 אש א ר ם דמ ש ק ו ר 1 אש דמ ש ק ר צ ין וב עוד ש ן מ ש ים ו ח מ! ש ש נ ה י!חת א פ רים מ!עם ו ר 1 אש א פ רים ש 1 מ רון ו ר 1 אש ש 1 מ רון ב ן ר מל יהו א ם ל 1 א תא מ ינו כ י ל 1 א ת! א מ! נו ס ויוס ף יהו ה דב! ר א ל א ח ז ל!אמ 1 ר ש אל ל ך אות מ! ע ם יהו ה אF לה יך 1 הע מ! ק ש א ל ה או הג ב! ה ל מ ע ל ה וי 1 אמר א ח ז ל 1 א א ש אל ו ל 1 א א נס ה א ת 1 יהוה וי 1 אמ ר ש מ עו נ א ב! ית ד ו ד המ עט מ כ ם הל אות א נ ש ים כ י תל או גם א ת 1 אF לה י ל כ! ן ית! ן א ד 1 נ י הוא ל כ ם אות ה נ! ה ה על מ ה ה ר ה ו י 1 ל ד ת ב! ן ו ק ר את ש מו ע מ נו 1 א!ל ח מ א ה וד בש י 1 אכ! ל ל דע תו מ אוס 1 ב ר ע וב חור בטוב כ י ב ט ר ם י!דע הנער מ א 1 ס ב ר ע וב ח 1 ר בטוב ת! ע ז! ב ה א ד מ ה 1 א ש ר את ה ק ץ מ פ נ! י ש נ! י מ ל כ יה יביא יהו ה ע ל יך ו על עמ ך ו על ב! ית א ב יך ימ ים א ש ר ל 1 א ב או ל מ יום סור א פ רים מ! על יהוד ה א! ת מ ל ה י ה ך א ן מ שור פ 1 ו ה יה ביום ההוא יש ר 1 ק יהו ה לז בוב א ש ר ב ק צ! ה יא 1 ר! י מ צ ר ים ו לד בור ה א ש ר 1 ב א ר ץ א ן מ שור וב או ו נ חו כל ם ב נח ל! י הבתות וב נ ק יק! י הס ל ע ים וב כ 1 ל הנע צוצ ים 0 וב כ 1 ל הנה לל ים ביום ההוא יגלח א ד 1 נ י ב תער הש כ יר ה ב ע ב ר! י נ ה ר ב מ ל ה י ה ך א ן מ שור א ת ה ר 1 אש ו שער ה רג ל ים c ו גם א ת הז ק ן ת ס פ ה ס ו ה יה ביום ההוא יחיה א יש ע ג לת ב ק ר וש ת! י צ 1 אן ו ה יה מ! ר 1 ב ע שות ח ל ב י 1 אכל ח מ א ה כ י ח מ א ה וד בש י 1 אכ! ל כ ל הנות ר ב ק ר ב ה א ר ץ ו ה יה ביום ההוא יה יה כ ל מ קום א ש ר יה יה ן מ ש ם א ל ף ג פ ן ב א ל ף כ ס ף ל ן מ ש מ יר ו ל ן מ שית יהיה בח צ ים ובק ש ת יבוא ש מ ה כ י ש מ יר ו שית ת ה יה כ ל ה א ר ץ וכ 1 ל ה ה ר ים א ש ר במע ד! ר י!ע ד! רון ל 1 א ת בוא ש מ ה יר את ש מ יר ו ש ית ו ה יה ל מ ש לח שור ול מ ר מס ש ה פ וי 1 אמ ר יהו ה א! לי קח ל ך ג ל יון ג דול וכ ת 1 ב ע ל יו ב ח ר ט אF נוש ל מה! ר ש ל ל ח ש בז ו א ע יד ה ל י ע! ד ים נ אF מ נ ים א! ת אור יה הכ 1 ה! ן ו א ת ז כר יהו ב ן יב ר כ יהו ו א ק רב א ל הנ ב יא ה ותהר ות! ל ד ב! ן וי 1 אמ ר יהו ה א! לי ק ר א ש מו מה! ר ש ל ל ח ש בז כי ב ט ר ם י!דע הנער ק ר 1 א א ב י ו א מ י יש א א ת ח! יל דמ ש ק ו א! ת ש לל ש 1 מ רון ל פ נ! י מ ל ה י ה ך א ן מ שור ס וי 1 ס ף יהו ה דב! ר א! לי עוד ל! אמ 1 ר יען כ י מ אס ה ע ם הז ה א! ת מ! י ה ן מ ש לח הה 1 ל כ ים ל אט ומ שוש א ת ר צ ין ובן רמליהו ו ל כ! ן ה נ! ה א ד 1 נ י מע ל ה ע ל! יה ם א ת מ! י הנ ה ר ה ע צומ ים ו ה רב ים א ת מ ל ה י ה ך א ן מ שור ו א ת כ ל כ בודו ו ע ל ה על כ ל א פ יק יו ו ה לה י ך על כ ל ג דות יו וחלף ב יהוד ה ש טף ו ע בר עד צו אר יג יע ו ה יה error in BHS. c We read one or more accents in L differently than BHS. Often this notation indicates a typographical Isaiah

7 Isaiah מטות כ נ פ יו מ ל 1 א ר 1 חב אר צ ך ע מ נו א!ל ס ר 1 עו עמ ים ו ח 1 תו ו הא ז ינו כ 1 ל מ ר חק! י א ר ץ ה ת אז רו ו ח 1 תו ה ת אז רו ו ח 1 תו עצו ע! צ ה ו תפ ר דב רו ד ב ר ו ל 1 א יקום כ י ע מ נו א! ל ס כ י כ 1 ה א מר יהו ה א! לי כ ח ז קת היד ו יס ר! נ י מ ל כ ת ב ד ר ה י ה ך 1 ה ע ם הז ה ל! אמ 1 ר ל 1 א ת 1 אמ רון ק ש ר ל כ 1 ל א ש ר י 1 אמר ה ע ם הז ה ק ש ר ו א ת 1 מור או ל 1 א ת יר או ו ל 1 א תע ר יצו את יהו ה צ ב אות א 1 תו תק ד ישו ו הוא מורא כ ם 1 ו הוא מע ר צ כ ם ו ה יה ל מ ק ד ש ול א ב ן נ ג ף ול צור מ כ שול ל ש נ! י ב ת! י יש ר א! ל ל פח 1 ול מוק! ש ל יוש! ב ירוש ל ם ו כ ש לו ב ם רב ים ו נ פ לו ו נ ש ב רו ו נוק שו 1 ונלכדו ס צור ת עוד ה ח תום תור ה 1 בלמדי ו ח כ ית י ליהו ה המס ת יר פ נ יו 1 מ ב! ית יע ק 1 ב ו ק ו! ית י לו ה נ! ה א נ 1 כ י ו היל ד ים א ש ר נ תן ל י יהו ה ל א 1 תות ול מופ ת ים ב יש ר א! ל מ! ע ם יהו ה צ ב אות 1 ה ן מ ש 1 כ! ן ב הר צ יון ס ו כ י י 1 אמ רו א ל! יכ ם ד ר שו א ל ה א 1 בות ו א ל היד ע 1 נ ים המ צפ צ פ ים ו המה ג ים ה לוא עם א ל אF לה יו 0 יד ר 1 ש ב עד החיים א ל המ! ת ים ל תור ה ו ל ת עוד ה א ם ל 1 א י 1 אמ רו כד ב ר הז ה א ש ר 1 א! ין לו ש חר ו ע בר ב ה נ ק ש ה ו ר ע! ב ו ה יה כ י יר עב ו ה ת קצף ו ק ל! ל ב מל כו וב! אלה יו ופ נ ה ל מ ע ל ה ו א ל א ר ץ יב יט ו ה נ! ה צ ר ה וח ש! כ ה מ עוף צוק ה וא פ! ל ה מ נד ח כ י ל 1 א מוע ף לא ש ר מוצ ק ל ה כ ע! ת ה ר אשון ה! קל אר צ ה ז בלון ו אר צ ה נפ ת ל י ו ה אח רון ה כ ב יד ד ר ה י ה ך הים ע! ב ר היר ד! ן ג ל יל הגוים ה ע ם הה 1 ל כ ים בח 1 ש ה י ה ך ר או אור ג דול י 1 ש ב! י ב א ר ץ צל מ ו ת אור נ גה לא על!יהם ה ר ב ית הגוי לו הגדלת הש מ ח ה ש מ חו ל פ נ יך כ ש מ חת בק צ יר כא ש ר יג ילו ב חל ק ם ש ל ל כ י א ת ע 1 ל סב; לו ו א! ת מט! ה ש כ מו ש! ב ט הנ 1 ג! ש בו הח ת 1 ת כ יום מ ד ין כ י כ ל ס און ס 1 א! ן ב רעש ו ש מ ל ה מ גול ל ה ב ד מ ים ו ה ית ה ל ש ר! פ ה מא כ 1 ל ת א! ש כ י יל ד ילד ל נו ב! ן נ תן ל נו ות ה י המ ש ר ה על ש כ מו ויק ר א ש מו פ ל א יוע! ץ א! ל ג בור א ב יעד שר לםFרבה ל מר ב! ה המ ש ר ה ול ש לום שלום א! ין ק! ץ על כ ס! א ד ו ד ו על ממ לכ תו ל ה כ ין א 1 ת ה ול סע ד ה ב מ ש פ ט וב צ ד ק ה מ! עת ה ו עד עול ם ק נ את יהו ה צ ב אות תע ש ה ז 1 את ס ד ב ר ש לח א ד 1 נ י ב יע ק 1 ב ו נ פל ב יש ר א! ל ו יד עו ה ע ם כלו א פ רים ו יוש! ב ש 1 מ רון ב גא ו ה וב ג 1 ד ל ל! ב ב ל! אמ 1 ר ל ב! נ ים נ פ לו ו ג ז ית נ ב נ ה ש ק מ ים גד עו וא ר ז ים נחליף וישג! ב יהו ה א ת צ ר! י ר צ ין ע ל יו ו א ת א 1 יב יו יסכ ס! ה י ה ך א ר ם מ ק ד ם ופ ל ש ת ים מ! א חור וי 1 אכ לו א ת יש ר א! ל ב כ ל פ ה ב כ ל ז 1 את ל 1 א ש ב אפו ו עוד ידו 1 נ טויה ו ה ע ם ל 1 א ש ב עד המכ! הו ו א ת F Marks a consonant with an anomalous final form that is word-medial. Isaiah

8 The Westminster Leningrad Codex Isaiah 1 יהו ה צ ב אות ל 1 א ד ר שו ס ויכר!ת יהו ה מ יש ר א! ל ר 1 אש ו ז נ ב כ פ ה ו אג מון יום 1 אחד ז ק! ן ונ שוא פ נ ים הוא ה ר 1 אש 1 ו נ ב יא מור ה ן מ ש ק ר הוא הז נ ב ויה יו מ א ן מ ש ר! י ה ע ם הז ה מת ע ים ומ א ן מ ש ר יו 1 מבלעים על כ! ן על בחור יו ל 1 א י ש מח א ד 1 נ י ו א ת ית 1 מ יו ו א ת אל מ נ 1 ת יו ל 1 א ירח! ם כ י כלו ח נ! ף ומ! רע ו כ ל פ ה ד 1 ב! ר נ ב ל ה ב כ ל ז 1 את ל 1 א ש ב אפו ו עוד ידו 1 נ טויה כ י ב ע ר ה כ א! ש ר ש ע ה ש מ יר ו שית ת 1 אכ! ל ות צת ב ס ב כ! י היער וית אב כו 1 ג! אות ע ש ן ב ע ב רת יהו ה צ ב אות נ ע תם א ר ץ ויה י ה ע ם כ מא כ 1 ל ת א! ש א יש א ל 1 א ח יו ל 1 א יח מ 1 לו ויג ז 1 ר על ימ ין ו ר ע! ב וי 1 אכל על ש מ 1 אול ו ל 1 א ש ב! עו א יש ב שר 0 ז ר 1 עו י 1 אכ! לו מ נ ן מ ש ה א ת א פ רים ו א פ רים א ת מ נ ן מ ש ה יח ד ו ה! מ ה על יהוד ה ב כ ל ז 1 את ל 1 א ש ב אפו ו עוד ידו נ טויה ס הוי הח 1 ק ק ים ח ק ק! י א ו ן ומ כת ב ים ע מ ל כ ת! בו ל הטות מ ד ין דל ים ו ל ג ז 1 ל מ ש פט ע נ י!י עמ י ל ה יות אל מ נות ש ל ל ם ו א ת יתומ ים יב 1 זו ומה תע שו ל יום פ קד ה ול שוא ה מ מ ר ח ק ת בוא על מ י ת נוסו ל ע ז ר ה ו א נ ה תעז בו כ בוד כ ם ב ל ת י כ רע תחת אס יר ו תחת ה רוג ים יפ 1 לו ב כ ל ז 1 את ל 1 א ש ב אפו ו עוד ידו נ טויה ס הוי א ן מ שור ש! ב ט אפ י ומט ה הוא ב יד ם זע מ י ב גוי ח נ! ף א של ח נו ו על עם ע ב ר ת י א צו נו ל ש לל ולשימו ש ל ל ו ל ב 1 ז בז ול שומו מ ר מ ס כ ח 1 מ ר חוצות ו הוא ל 1 א כ! ן ידמ ה ול ב בו ל 1 א כ! ן יח ש 1 ב כ י ל הש מ יד ב ל ב בו ול הכ ר ית גוים ל 1 א מ ע ט כ י י 1 אמר ה ל 1 א ש רי יח ד ו מלכים ה ל 1 א כ כר כ מ יש כל נו א ם ל 1 א כ אר פד ח מ ת א ם ל 1 א כ דמ ש ק ש 1 מ רון כא ש ר מ צ א ה יד י ל ממ ל כ 1 ת ה אF ל יל ופ ס יל! יה ם מ ירוש לם ומ ן מ ש 1 מרון ה ל 1 א כא ש ר ע ש ית י ל ש 1 מ רון ו ל אF ל יל יה כ! ן א עF ש ה ל ירוש לם 1 ולעצביה ס ו ה יה כ י יבצע א ד 1 נ י א ת כ ל מע ש! הו ב הר צ יון וב ירוש ל ם א פ ק 1 ד על פ ר י ג 1 ד ל ל בב מ ל ה י ה ך א ן מ שור ו על 1 ת פ א ר ת רום ע! ינ יו כ י א מר ב כ 1 ח יד י ע ש ית י וב ח כ מ ת י כ י נ בנות י ו א ס יר ג בולת ועתידתיהם עמ ים וע תודות! יה ם שוש! ת י 1 ו אור יד כאב יר יוש ב ים ות מ צ א כק! ן יד י ל ח! יל ה עמ ים ו כ אF ס 1 ף ב! יצ ים ע זבות כ ל ה א ר ץ א נ י א ס פ ת י ו ל 1 א ה יה נ 1 ד! ד כ נ ף 1 ופ 1 צ ה פ ה ומ צפ צ! ף ה ית פ א! ר הגר ז ן על הח 1 צ! ב בו א ם ית גד! ל המשור על מ נ יפו כ ה נ יף ש! ב ט ו א ת מ ר ימ יו כ ה ר ים מט ה 1 ל 1 א ע!ץ ל כ! ן ישלח ה א דון יהו ה צ ב אות ב מ ש מנ יו ר זון ו תחת כ ב 1 דו י!קד יק 1 ד כ יקוד 1 א! ש ו ה יה אור יש ר א! ל ל א! ש וק דושו ל ל ה ב ה וב ע ר ה ו א כ ל ה ש יתו וש מ ירו ב יום 1 אחד וכ בוד יע רו ו כר מ לו מ נ פ ש ו עד 1 ב ש ר יכל ה ו ה יה כ מ ס 1 ס נ 1 ס! ס וש א ר ע! ץ Isaiah

9 Isaiah יע רו מ ס פ ר יה יו ו נער יכ ת ב! ם פ 0 ו ה יה ביום ההוא ל 1 א יוס יף עוד ש א ר יש ר א! ל ופ ל! יטת ב! ית יע ק 1 ב ל ה ן מ ש ע! ן על מכ! הו ו נ ש ען על יהו ה ק דוש יש ר א! ל 1 ב אF מ ת ש א ר ישוב ש א ר יע ק 1 ב א ל א! ל גבור כ י א ם יה יה עמ ך יש ר א! ל כ חול הים ש א ר ישוב בו כ ל יון ח רוץ שוט! ף צ ד ק ה כ י כ ל ה ו נ חF ר צ ה א ד 1 נ י יהו ה צ ב אות ע 1 ש ה ב ק ר ב כ ל הארץ ס ל כ! ן כ 1 ה א מר א ד 1 נ י יהו ה צ ב אות אל ת יר א עמ י י 1 ש! ב צ יון מ! א ן מ שור ב ן מ ש! ב ט יכ כ ה ומט! הו יש א ע ל יך ב ד ר ה י ה ך מצרים כ י עוד מ עט מ ז ע ר ו כ ל ה זעם ו אפ י על תב ל ית ם ו עור! ר ע ל יו יהו ה צ ב אות שוט כ מכת מ ד י ן ב צור עור! ב ומט! הו על הים ונ ש או ב ד ר ה י ה ך מצרים ו ה י ה ביום ההוא י סור סב; לו מ! על ש כ מ ך ו עלו מ! על צו אר ך ו חבל ע 1 ל מפנ!י שמן ב א על עית ע בר ב מ ג רון ל מ כ מ ש יפ ק יד כ! ל יו ע ב רו מע ב ר ה ג בע מ לון ל נו ח ר ד ה ה ר מ ה ג ב עת ש אול 0 נסה צה ל י קול! ה י ה ך בת גל ים הק ש יב י 1 ליש ה ע נ יה ע נ תות נ ד ד ה מד מ! נ ה י 1 ש ב! י הג! ב ים ה! ע יזו עוד היום ב נ 1 ב לע מ 1 ד י נ 1 פ! ף י דו הר בית בת צ יון ג ב עת ירושלם ס ה נ! ה ה א דון יהו ה צ ב אות מ ס ע! ף פאר ה ב מע ר צ ה ו ר מ! י הקומ ה ג דוע ים ו הג ב 1 ה ים יש פ לו ו נ קף ס ב כ! י היער בבר ז ל ו הל ב נון ב אד יר יפול ס ו יצ א ח 1 ט ר מ ג! זע יש י ו נ! צ ר מ ן מ ש ר ש יו יפרה ו נ ח ה ע ל יו רוח יהו ה רוח ח כ מ ה וב ינ ה רוח ע! צ ה וג בור ה רוח דעת ו יר את יהוה וה ר יחו ב יר את יהו ה ו ל 1 א ל מר א! ה ע! ינ יו יש פוט ו ל 1 א ל מ ש מע א ז נ יו יוכיח ו ש פט ב צ ד ק דל ים ו הוכ יח ב מ ישור ל ענ ו! י א ר ץ ו ה כ ה א ר ץ ב ש! ב ט פ יו וב רוח ש פ ת יו ימ ית ר ש ע ו ה יה צ ד ק א! זור מ ת נ יו ו ה אF מונ ה א! זור ח ל צ יו וגר ז א! ב ע ם כ ב ש ו נ מ! ר ע ם ג ד י יר ב ץ ו ע! ג ל וכ פ יר ומ ר יא יח ד ו ו נער ק ט 1 ן נ 1 ה! ג בם ופ ר ה ו ד 1 ב ת ר ע ינ ה יח ד ו יר ב צו יל ד! יה ן ו אר י!ה כב ק ר י 1 אכל ת ב ן ו ש ע שע יונ! ק על חר פ ת ן ו על מ אורת צ פ עונ י ג מול ידו ה ד ה ל 1 א יר! עו ו ל 1 א יש ח יתו ב כ ל הר ק ד ש י כ י מ ל א ה ה א ר ץ ד! ע ה א ת יהו ה כמים לים מ כס ים פ ו ה יה ביום ההוא ש 1 ר ש ישי א ש ר ע 1 מ! ד ל נ! ס עמ ים א! ל יו גוים יד ר 1 שו ו ה ית ה מ נח תו כבוד פ ו ה יה ביום ההוא יוס יף א ד 1 נ י ש! נ ית ידו ל ק נות א ת ש א ר עמו א ש ר י ן מ ש א! ר מ! א ן מ שור ומ מ צ רים ומ פת רוס ומ כוש ומ! ע! יל ם 1 ומ ן מ ש נ ע ר ומ! ח מ ת ומ! א י!י הים ו נ ש א נ! ס לגוים ו א סף נ ד ח! י יש ר א! ל ונ פצות יהוד ה 1 יקב! ץ מ! אר בע כנ פות ה א ר ץ ו ס ר ה ק נ את א פ רים ו צ 1 ר ר! י יהוד ה יכ ר! תו א פ רים ל 1 א יקנ! א א ת יהוד ה ו יהוד ה ל 1 א יצ 1 ר א ת 1 א פ ר ים ו ע פו ב כ ת! ף פ ל ש ת ים ימ ה יח ד ו Isaiah

10 The Westminster Leningrad Codex Isaiah 1 יב 1 זו א ת ב נ! י ק ד ם אF דום ומוא ב מ ש לוח 1 יד ם וב נ! י עמון מ ש מע ת ם ו ה חF ר ים יהו ה א! ת ל שון ים מ צ רים ו ה! נ יף ידו על הנ ה ר בע ים רוחו ו ה כ הו ל ש ב ע ה נ ח ל ים ו ה ד ר יה י ך 1 בנעלים ו ה ית ה מ ס ל ה ל ש א ר עמו א ש ר י ן מ ש א! ר מ! א ן מ שור כא ש ר ה ית ה ל יש ר א! ל ב יום ע לתו מ! א ר ץ מ צ ר ים 1 ו א מר ת ביום ההוא אוד ך יהו ה כ י א נפ ת ב י יש 1 ב אפ ך ות נח מ! נ י ה נ! ה א! ל ישוע ת י א ב טח ו ל 1 א א פ ח ד כ י ע ז י ו ז מ ר ת יה יהו ה ויה י ל י ל ישוע ה וש אב ת ם מים ב ש שון מ מעינ! י הישוע ה וא מר ת ם ביום ההוא הודו ליהו ה ק ר או ב ש מו הוד יעו ב עמ ים ע ל ילת יו הז כ ירו כ י נ ש ג ב מידעת שמו זמ רו יהו ה כ י ג! אות ע ש ה מודעת ז 1 את ב כ ל ה א ר ץ צה ל י ו ר 1 נ י יוש ב ת צ יון כ י ג דול ב ק ר ב! ה י ה ך ק דוש ישרא!ל פ 1 מש א ב ב ל א ש ר ח ז ה ישע יהו ב ן אמוץ על הר נ ש פ ה ש או נ! ס ה ר ימו קול ל ה ם ה נ יפו יד ו יב 1 או פ ת ח! י נ ד יב ים אני צ ו! ית י ל מ קד ש י גם ק ר את י ג בורי ל אפ י על יז! י גא ו ת י קול ה מון ב ה ר ים ד מות עם ר ב קול ש און ממ ל כות גוים נ אF ס פ ים יהו ה צ ב אות מ פק! ד צ ב א מ ל ח מ ה ב א ים מ! א ר ץ מ ר ח ק מ ק צ! ה ה ן מ ש מ ים יהו ה וכ ל! י זע מו ל חב! ל כ ל ה א ר ץ ה! יל ילו כ י ק רוב יום יהו ה כ ש 1 ד מ ן מ שדי יבוא על כ! ן כ ל 1 ידים ת ר פ ינ ה ו כ ל ל בב אF נוש ימ ס ו נ ב ה לו צ יר ים וח ב ל ים י 1 אח! זון כיול! ד ה יח ילון א יש א ל ר! ע! הו ית מ הו פ נ! י ל ה ב ים פ נ! יה ם ה נ! ה יום יהו ה ב א אכ ז ר י ו ע ב ר ה וח רון א ף ל שום ה א ר ץ ל שמ ה ו חט א י ה יש מ יד מ מ נ ה כ י כוכ ב! י ה ן מ ש מים וכ ס יל! יה ם ל 1 א יה! לו אור ם ח שה י ך ה ן מ ש מ ש c ופ קד ת י ב צ! אתו ו יר! ח ל 1 א יג יה אורו על ת! ב! ל ר ע ה ו על ר ש ע ים ע ו נ ם ו ה ש בת י ג און ז! ד ים ו גא ות ע ר יצ ים 1 אש פ יל אוק יר אF נוש מ פ ז ו א ד ם מ כ ת ם 1 אופ יר על כ! ן ש מים אר ג יז ו ת ר עש ה א ר ץ מ מ קומ ה ב ע ב רת יהו ה צ ב אות 1 וב יום ח רון אפו ו ה יה כ צ ב י מד ח וכ צ 1 אן ו א! ין מ קב! ץ א יש א ל עמו יפ נו ו א יש א ל 1 אר צו י נוסו כ ל הנ מ צ א יד ק! ר ו כ ל 1 הנ ס פ ה יפול ב ח ר ב ו ע 1 ל ל! יה ם ירט שו תשגלנה ל ע! ינ! יה ם י ן מ שסו ב ת! יה ם ונ ש! יה ם 1 ת ן מ שכבנה ה נ נ י מ! ע יר ע ל! יה ם א ת מ ד י א ש ר כ ס ף ל 1 א יח ש 1 בו ו ז ה ב ל 1 א יח פ צו 1 בו וק ש תות נ ע ר ים ת רטש נ ה ופ ר י ב ט ן ל 1 א ירח! מו על ב נ ים ל 1 א ת חוס 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. c We read one or more accents in L differently than BHS. Often this notation indicates a typographical error in BHS. 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. Isaiah 1

11 Isaiah 1 1 ע! ינ ם ו ה ית ה ב ב ל צ ב י ממ ל כות ת פ א ר ת ג און כש ד ים כ מה פ! כת אF לה ים 0 א ת ס ד 1 ם ו א ת ע מ 1 ר ה ל 1 א ת! ש! ב ל נ צח ו ל 1 א ת ש כ 1 ן עד דור ו דור ו ל 1 א יה! ל ש ם 1 ע ר ב י ו ר 1 ע ים ל 1 א יר ב צו ש ם ו ר ב צו ש ם צ יים ומ ל או ב ת! יה ם א 1 ח ים ו ש כ נו ש ם ב נות יע נ ה וש ע יר ים ירק דו ש ם ו ע נ ה 1 א יים ב אל מנות יו ו תנ ים ב ה! יכ ל! י ע 1 נ ג ו ק רוב ל בוא ע ת ה ו ימ יה ל 1 א ימ ש! כו 1 כ י ירח! ם יהו ה א ת יע ק 1 ב וב חר עוד ב יש ר א! ל ו ה נ יח ם על אד מ ת ם ו נ ל ו ה הג! ר ע ל! יה ם ו נ ס פ חו על ב! ית יע ק 1 ב ול ק חום עמ ים ו הF ב יאום א ל מ קומ ם ו ה ת נח לום ב! ית יש ר א! ל על אד מת יהו ה לע ב ד ים ו ל ש פ חות ו ה יו ש 1 ב ים ל ש 1 ב! יה ם ו ר דו בנ 1 גש!יהם ס ו ה יה ב יום ה נ יח יהו ה ל ך מ! ע צ ב ך ומ! ר ג ז ך ומ ן ה ע ב 1 ד ה הק ש ה א ש ר עבד ב ה י ה ך ו נ ש את המ ש ל הז ה על מ ל ה י ה ך ב ב ל ו א מ ר ת א! יה י ך ש בת נ 1 ג! ש ש ב ת ה מד ה! ב ה ש בר יהו ה מט! ה ר ש ע ים ש! ב ט מ 1 שלים מכ ה עמ ים ב ע ב ר ה מכת ב ל ת י ס ר ה ר 1 ד ה ב אף גוים מר ד ף ב ל י חשה י ך נ ח ה ש ק ט ה כ ל ה א ר ץ פ צ חו ר נ ה גם ב רוש ים ש מ חו ל ך אר ז! י ל ב נון מ! א ז ש כב ת ל 1 א יע ל ה הכ 1 ר! ת על!ינו ש אול מ תחת ר ג ז ה ל ך ל ק ראת בוא ך עור! ר ל ך ר פ א ים כ ל עתוד! י א ר ץ ה! ק ים מ כ ס אות ם כ 1 ל מל כ! י גוים כלם יע נו ו י 1 אמ רו א! ל יך גם את ה חל! ית כ מונו א! ל! ינו נ מ ש ל ת הורד ש אול ג אונ ך ה מ ית נ ב ל יך תח ת יך יצע ר מ ה ומ כס יך 1 תול! ע ה א! יה י ך נ פל ת מ ן מ ש מים ה! יל! ל ב ן ש חר נ ג דע ת ל א ר ץ חול! ש על 1 גוים ו את ה א מר ת ב ל ב ב ך ה ן מ ש מים א עF ל ה מ מעל ל כוכ ב! י א! ל א ר ים כ ס א י 1 ו א! ש! ב ב הר מוע! ד ב יר כ ת! י צ פון א עF ל ה 1 על ב מ; ת! י ע ב א דמ ה ל ע ל יון אה י ך א ל 1 ש אול תור ד א ל יר כ ת! י בור ר 1 א יך א! ל יך יש ג יחו א! ל יך ית בונ נו ה ז ה ה א יש מר ג יז 1 ה א ר ץ מר ע יש ממ ל כות ש ם ת! ב! ל כמ ד ב ר ו ע ר יו ה ר ס א ס יר יו ל 1 א פ תח 1 ביתה כ ל מל כ! י גוים כל ם ש כ בו ב כ בוד 1 א יש ב ב! יתו ו את ה ה ש לכ ת מ ק ב ר ך כ נ! צ ר נ ת ע ב ל בוש ה רג ים מ ט 1 ע נ! י ח ר ב 0 יור ד! י א ל אב נ! י בור כ פ ג ר מוב ס ל 1 א ת! חד א ת ם ב ק בור ה כ י אר צ ך ש חת עמ ך ה ר ג ת ל 1 א יק ר! א ל עול ם ז רע 1 מ ר! ע ים ה כ ינו ל ב נ יו מט ב! ח בע ו ן א בות ם בל יקמו ו יר שו א ר ץ ומ ל או פ נ! י ת! ב! ל ע ר ים ו קמ ת י ע ל! יה ם נ אם יהו ה צ ב אות ו ה כ רת י ל ב ב ל ש! ם וש א ר ו נ ין ו נ כ ד נ אם יהו ה ו שמ ת יה ל מורש ק פ 1 ד ו אג מ! י מ ים ו ט! אט! את יה ב מט א ט! א הש מ! ד נ אם יהו ה צ ב אות פ נ ש בע יהו ה צ ב אות ל! אמ 1 ר א ם ל 1 א 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. Isaiah 1

12 The Westminster Leningrad Codex Isaiah 1 כא ש ר ד מ ית י כ! ן ה ית ה ו כא ש ר יעצ ת י ה יא ת קום ל ש ב 1 ר א ן מ שור ב אר צ י ו על ה רי א בוס נו ו ס ר מ! ע ל! יה ם עלו ו סב; לו מ! על ש כ מו יסור ז 1 את ה ע! צ ה היעוצ ה על כ ל ה א ר ץ ו ז 1 את היד הנ טויה על כ ל הגוים כ י יהו ה צ ב אות יע ץ ומ י יפ! ר ו ידו הנ טויה ומ י יש יב נ ה פ ב ש נת מות המ ל ה י ה ך א ח ז ה יה המש א הזה אל ת ש מ ח י פ ל ש ת כל! ה י ה ך כ י נ ש בר ש! ב ט מכ! ה י ה ך כ י מ ן מ ש 1 ר ש נ ח ש י!צ! א צ פע 0 ופ ר יו ש ר ף מ עופ! ף ו ר עו ב כור! י דל ים ו א ב יונ ים ל ב טח יר ב צו ו ה! מת י ב ר ע ב 1 ש ר ש! ה י ה ך וש א! ר ית! ה י ה ך יה ר 1 ג ה! יל יל י שער זע ק י ע יר נ מוג פ ל ש ת כל! ה י ה ך כ י מ צ פון ע ש ן ב א ו א! ין בוד! ד ב מוע ד יו ומה יע נ ה מל א כ! י גוי כ י יהו ה יסד צ יון וב ה יחF סו עני!י עמו ס 1 מש א מוא ב כ י ב ל! יל שדד ע ר מוא ב נ ד מ ה כ י ב ל! יל שדד ק יר מוא ב נ ד מ ה ע ל ה הבי ת ו ד יב 1 ן הב מות ל ב כ י על נ בו ו על מ! יד ב א מוא ב יי!ל יל ב כ ל ר 1 אש יו ק ר ח ה כ ל ז ק ן ג רוע ה בחוצ 1 תיו ח ג רו ש ק על גגות יה וב ר ח 1 ב 1 ת יה כלה יי!ל יל י 1 ר! ד בב כ י ות ז עק ח ש בון ו א ל ע ל! ה עד יהץ נ ש מע קול ם על כ! ן ח לצ! י מוא ב יר יעו נפ שו יר ע ה לו ל ב י ל מוא ב יז ע ק ב ר יח ה עד צ 1 ער ע ג לת ש ל ש יה כ י מע ל! ה הלוח ית ב ב כ י יע ל ה בו כ י ד ר ה י ה ך חור 1 ני ם זע קת ש ב ר יע 1 ע! רו כ י מ! י נ מ ר ים מ שמות יה יו כ י יב! ש ח צ יר כ ל ה ד ש א יר ק ל 1 א היה על כ! ן ית ר ה ע ש ה ופ קד ת ם על נחל ה ע ר ב ים יש אום כ י ה ק יפ ה הז ע ק ה א ת ג בול מוא ב עד א ג לים יל ל ת ה וב א! ר א! יל ים יל ל ת ה כ י מ! י ד ימון מ ל או ד ם כ י א ש ית על ד ימון נוס פות ל פ ל! יטת מוא ב אר י!ה ו ל ש א! ר ית א ד מ ה 1 ש ל חו כר מ 1 ש! ל א ר ץ מ ס לע מ ד ב ר ה א ל הר בת צ יון ו ה יה כ עוף נוד! ד ק! ן מ של ח ת ה יינ ה ב נות מוא ב מע ב ר 1 ת הביאו ה ב יא י ע! צ ה ע שו פ ל יל ה ל אר נון ש ית י כליל צ ל! ה י ה ך ב תוה י ך צ ה; ר ים סת ר י נ ד ח ים נ 1 ד! ד אל ת גל י יגורו ב ה י ה ך נ ד חי מוא ב הF ו י ס! ת ר ל מו מ פ נ! י שוד! ד כ י א פ! ס המ! ץ כ ל ה ש 1 ד תמו ר 1 מ! ס מ ן הארץ ו הוכן בח ס ד כ ס! א ו ישב ע ל יו ב אF מ ת ב א 1 ה ל ד ו ד ש 1 פ! ט ו ד 1 ר! ש מ ש פ ט ומ ה ר צ ד ק ש מע נו ג און מוא ב ג! א מ א 1 ד גא ו תו וג אונו ו ע ב ר תו ל 1 א כ! ן בד יו ס ל כ! ן יי!ל יל מוא ב ל מוא ב כלה יי!ל יל לא ש יש! י ק יר ח ר ש ת ת ה גו אה י ך נ כ א ים כ י שד מות ח ש בון אמ ל ל ג פ ן ש ב מ ה בע ל! י גוים ה ל מו ש רוק יה עד יע ז! ר נ ג עו ת עו מ ד ב ר ש לחות יה נ ט שו ע ב רו ים על כ! ן א ב כ ה ב ב כ י יע ז! ר ג פ ן ש ב מ ה א ריו ה י ה ך ד מ ע ת י ח ש בון ו א ל ע ל! ה כ י על ק! יצ! ה י ה ך ו על ק צ יר! ה י ה ך ה! יד ד נ פ ל ו נ אF סף Isaiah 1 1

13 Isaiah 1 ש מ ח ה ו ג יל מ ן הכר מ ל ובכ ר מ ים ל 1 א ירנ ן ל 1 א יר 1 ע ע יין ביק ב ים ל 1 א יד ר 1 ה י ך הד 1 ר! ה י ה ך ה! יד ד ה ש בת י על כ! ן מ! עי ל מוא ב ככ נור 1 יהF מו ו ק ר ב י ל ק יר ח ר ש ו ה יה כ י נ ר א ה כ י נ ל א ה מוא ב על הב מ ה וב א א ל 1 מ ק ד שו ל ה ת פל! ל ו ל 1 א יוכ ל ז ה הד ב ר 1 א ש ר ד ב ר יהו ה א ל מוא ב מ! א ז ו עת ה ד ב ר יהו ה ל! אמ 1 ר ב ש לש ש נ ים כ ש נ! י ש כ יר ו נ ק ל ה כ בוד מוא ב ב כ 1 ל ה ה מון ה ר ב וש א ר מ עט מ ז ע ר לוא כב יר ס 1 מש א דמ ש ק ה נ! ה דמ ש ק מוס ר מ! ע יר ו ה ית ה מ ע י מפ ל ה ע זבות ע ר! י ע ר 1 ע! ר לע ד ר ים ת ה יינ ה ו ר ב צו ו א! ין מח ר יד ו נ ש בת מ ב צ ר מ! א פ רים וממ ל כ ה מ דמ ש ק וש א ר א ר ם כ כ בוד ב נ! י יש ר א! ל יה יו נ אם יהו ה צ ב אות ס ו ה יה ביום ההוא י דל כ בוד יע ק 1 ב ומ ש מן ב ש רו י!רזה ו ה יה כ אF ס 1 ף ק צ יר ק מ ה וז ר 1 עו ש ב; ל ים יק צור ו ה יה כ מ לק! ט ש ב; ל ים ב ע! מ ק ר פ א ים ו נ ש אר בו עול! לת כ נ 1 ק ף זית ש נים ש לש ה גר ג ר ים ב ר 1 אש א מ יר אר ב ע ה ח מ ן מ ש ה ב ס ע פ יה פ 1 ר יה נ אם יהו ה אF לה! י יש ר א! ל ס ביום ההוא יש ע ה ה א ד ם על ע 1 ש! הו ו ע! ינ יו א ל ק דוש יש ר א! ל ת ר א ינ ה ו ל 1 א יש ע ה א ל המ ז ב חות מע ש! ה יד יו וא ש ר ע שו א צ ב ע 1 ת יו ל 1 א יר א ה ו ה א ש! ר ים ו ה חמ נ ים ביום ההוא יה יו ע ר! י מ עזו כע זובת הח 1 ר ש ו ה א מ יר א ש ר ע ז בו מ פ נ! י ב נ! י יש ר א! ל ו ה ית ה שממה כ י ש כחת אF לה! י יש ע! ה י ה ך ו צור מ עז! ה י ה ך ל 1 א ז כ ר ת על כ! ן ת ט ע י נ ט ע! י נע מ נ ים וז מ 1 רת ז ר ת ז ר ע נו ב יום נ ט ע! ה י ה ך ת שג ש! ג י ובב 1 ק ר זר ע! ה י ה ך תפ ר יח י נ! ד ק צ יר ב יום נח ל ה 1 וכ א! ב א נוש ס הוי ה מון עמ ים רב ים כה מות ימ ים יהF מ יון וש און ל אמ ים כ ש און 1 מים כב יר ים י ן מ ש און ל אמ ים כ ש און מים רב ים י ן מ ש און ו ג ער בו ו נ ס מ מ ר ח ק ו רדף כ מ 1 ץ ה ר ים ל פ נ! י רוח וכ גל גל ל פ נ! י 1 סופ ה ל ע! ת ע ר ב ו ה נ! ה בל ה ה ב ט ר ם ב 1 ק ר א! ינ נו ז ה ח! ל ק שוס! ינו ו גור ל ל ב 1 ז ז! ינו ס 1 הוי א ר ץ צ ל צל כ נ פ ים א ש ר מ! ע! ב ר לנהר!י כוש ה ן מ ש 1 ל! ח בים צ יר ים וב כ ל! י ג 1 מ א על פ נ! י מים ל כו מל א כ ים קל ים א ל גוי מ מ ן מ ש ה י ה ך ומור ט א ל עם נור א מ ן הוא ו ה ל א ה גוי קו ק ו ומ בוס ה א ש ר ב ז או נ ה ר ים אר צו כ ל י 1 ש ב! י ת! ב! ל ו ש 1 כ נ! י א ר ץ כ נ ש 1 א נ! ס ה ר ים ת ר או ו כ ת ק 1 ע שופ ר ת ש מ עו ס כ י כ 1 ה א מר יהו ה א! לי אשקוטה א ש ק; ט ה ו אב יט ה ב מ כונ י כ ח 1 ם צח ע ל! י אור כ ע ב טל ב ח 1 ם ק צ יר כי לפנ!י ק צ יר כ ת ם פ רח וב 1 ס ר ג 1 מ! ל יה יה נ צ ה ו כ רת הזל זל ים במז מ! רות ו א ת הנ ט ישות ה! ס יר ה! תז י!ע ז בו יח ד ו ל ע! יט ה ר ים ול ב הF מת ה א ר ץ ו ק ץ ע ל יו ה עיט ו כ ל ב הF מת ה א ר ץ ע ל יו ת חF ר ף ב ע! ת הה יא 1 Isaiah 1

14 The Westminster Leningrad Codex Isaiah 1 1 יובל שי ליהו ה צ ב אות עם מ מ ן מ ש ה י ה ך ומור ט ומ! עם נור א מ ן הוא ו ה ל א ה גוי קו ק ו ומ בוס ה א ש ר ב ז או נ ה ר ים אר צו א ל מ קום ש! ם יהו ה צ ב אות הר צ יון ס 1 מש א מ צ ר ים ה נ! ה יהו ה ר 1 כ! ב על ע ב קל וב א מ צ רים ו נ עו אF ל יל! י מ צ רים מ פ נ יו ול בב מ צ רים ימס ב ק ר בו ו ס כ סכ ת י מ צ רים ב מ צ רים ו נ ל ח מו א יש ב א ח יו ו א יש ב ר! ע! הו ע יר ב ע יר ממ ל כ ה ב ממ ל כ ה ו נ ב ק ה רוח מ צ רים ב ק ר בו וע צ תו א בל! ע ו ד ר שו א ל ה אF ל יל ים ו א ל ה א ט ים ו א ל ה א 1 בות ו א ל היד ע 1 נ ים ו ס כר ת י א ת מ צ רים ב יד א ד 1 נ ים ק ש ה ומ ל ה י ה ך עז ימ ש ל ב ם נ אם ה א דון יהו ה צ ב אות ו נ ן מ ש תו מים מ! הים ו נ ה ר יחF רב ויב!ש ו ה א ז נ יחו נ ה רות ד ל לו ו ח ר בו יא 1 ר! י מ צור ק נ ה ו סוף ק מ! לו ע רות על י אור על פ י י אור ו כ 1 ל מ ז רע י אור י יבש נ דף ו א! ינ נו ו א נו הדיג ים ו א ב לו כ ל מש ל יכ! י ביאור חכ ה ופ 1 ר ש! י מ כ מ 1 ר ת על פ נ! י מים אמ ל לו וב 1 שו ע 1 ב ד! י פ ש ת ים ש ר יקות ו א 1 ר ג ים חור י ו ה יו ש ת 1 ת יה מ דכ א ים כ ל ע 1 ש! י ש כ ר אג מ! י נ פ ש אה י ה ך אF ו ל ים ש ר! י צ 1 ען חכ מ! י י 1 ע צ! י פר ע 1 ה ע! צ ה נ ב ע ר ה א! יה י ך ת 1 אמ רו א ל פר ע 1 ה ב ן ח כ מ ים א נ י ב ן 1 מל כ! י ק ד ם אים א! פוא ח כ מ יך ו יג ידו נ א ל ה י ה ך ו י!ד עו מה יעץ יהו ה צ ב אות על 1 מצרים נוא לו ש ר! י צ 1 ען נ ן מ ש או ש ר! י נ 1 ף ה ת עו א ת מ צ רים פ נת ש ב ט יה יהו ה מ סה י ך ב ק ר ב ה רוח ע ו ע ים ו ה ת עו א ת מ צ רים ב כ ל מע ש! הו כ ה ת עות ש כור 1 ב ק יאו ו ל 1 א יה יה ל מ צ רים מע ש ה א ש ר יע ש ה ר 1 אש ו ז נ ב כ פ ה 1 ואגמון ס ביום ההוא יה יה מ צ רים כנ ש ים ו ח רד ופ חד מ פ נ! י ת נופת יד יהו ה 1 צ ב אות א ש ר הוא מ! נ יף ע ל יו ו ה ית ה אד מת יהוד ה ל מ צ רים ל ח ג א כ 1 ל א ש ר יז כ יר א 1 ת ה א! ל יו יפ ח ד מ פ נ! י ע צת יהו ה צ ב אות א ש ר הוא יוע! ץ 1 עליו ס ביום ההוא יה יו ח מ! ש ע ר ים ב א ר ץ מ צ רים מ דב רות ש פת כ נען ו נ ש ב עות ליהו ה צ ב אות ע יר הה ר ס י!א מ! ר 1 ל א ח ת ס ביום ההוא יה יה מ ז ב! ח ליהו ה ב תוה י ך א ר ץ מ צ ר ים ומצ! ב ה א! צ ל 0 ג בול ה ליהו ה ו ה יה ל אות ול ע! ד ליהו ה צ ב אות ב א ר ץ מ צ ר ים כ י יצ ע קו א ל יהו ה מ פ נ! י לח צ ים ו יש לח ל ה ם מוש יע ו ר ב 1 והצילם ו נודע יהו ה ל מ צ רים ו יד עו מ צ רים א ת יהו ה ביום ההוא ו ע ב דו ז בח ומ נ ח ה ו נ ד רו נ! ד ר ליהו ה ו ש ל! מו ונגף יהו ה א ת מ צ רים נ ג 1 ף ו ר פוא ו ש בו עד יהו ה ו נ ע תר ל ה ם ור פ א ם ביום ההוא ת ה יה מ ס ל ה מ מ צ רים א ן מ שור ה וב א א ן מ שור ב מ צ רים ומ צ רים ב א ן מ שור ו ע ב דו מ צ רים א ת א ן מ שור ס ביום ההוא יה יה יש ר א! ל ש ל יש יה ל מ צ רים ול א ן מ שור ב ר כ ה ב ק ר ב ה א ר ץ א ש ר ב! ר כו יהו ה צ ב אות Isaiah 1 1

15 Isaiah 1 ל! אמ 1 ר ב רוה י ך עמ י מ צ רים ומע ש! ה ידי א ן מ שור ו נח ל ת י יש ר א! ל ס 0 ב ש נת ב 1 א תר ת ן אש דוד ה ב ש לח א 1 תו סר גון מ ל ה י ה ך א ן מ שור ויל ח ם ב אש דוד ויל כ ד ה ב ע! ת הה יא ד ב ר יהו ה ב יד ישע יהו ב ן א מוץ ל! אמ 1 ר ל! ה י ה ך ופ תח ת השק מ! על מ ת נ יך ו נעל ך תח לץ מ! על רג ל יך ויעש כ! ן ה לה י ך ע רום ו יח! ף ס וי 1 אמר יהו ה כא ש ר ה לה י ך עב ד י ישע יהו ע רום ו יח! ף ש לש ש נ ים אות ומופ! ת על מ צ רים ו על כוש כ! ן ינ הג מ ל ה י ה ך א ן מ שור א ת ש ב י מ צ רים ו א ת ג לות כוש נ ע ר ים וז ק! נ ים ע רום ו יח! ף וח שופי ש! ת ע ר ות מצרים ו חתו ו ב 1 שו מ כוש מב ט ם ומ ן מ צ רים ת פ אר ת ם ו א מר י 1 ש! ב ה א י הז ה ביום ההוא ה נ! ה כ 1 ה מב ט! נו א ש ר נס נו ש ם ל ע ז ר ה ל ה נ צ! ל מ פ נ! י מ ל ה י ה ך א ן מ שור ו א! יה י ך נ מ ל! ט א נ ח נו ס 1 מש א מ ד בר ים כ סופות בנ ג ב לח לף מ מ ד ב ר ב א מ! א ר ץ נור א ה ח זות ק ש ה הגד ל י הבוג! ד בוג! ד ו ה ן מ שוד! ד שוד! ד ע ל י ע! יל ם צור י מ די כ ל אנ ח ת ה ה ש בת י על כ! ן מ ל או מ ת ני חל ח ל ה צ יר ים א ח זונ י כ צ יר! י יול! ד ה נע ו! ית י מ ן מ ש מ 1 ע נ ב הל ת י מ!ראות ת ע ה ל ב ב י פל צות ב ע ת ת נ י א! ת נ ש ף ח ש ק י ש ם ל י לח ר ד ה ע ר 1 ה י ך ה ן מ של ח ן צ פ 1 ה הצ פ ית א כול ש ת 1 ה קומו הש ר ים מ ש חו מ ג! ן פ כ י כ 1 ה א מר א! לי א ד 1 נ י ל! ה י ה ך הע מ! ד המ צפ ה א ש ר יר א ה יג יד ו ר א ה ר כ ב צ מ ד פ ר ש ים ר כ ב ח מור ר כ ב ג מ ל ו ה ק ש יב ק ש ב רב ק ש ב ויק ר א אר י!ה על מ צ פ ה א ד 1 נ י א נ 1 כ י ע 1 מ! ד ת מ יד יומ ם ו על מ ש מר ת י א נ 1 כ י נ צ ב כ ל הל! ילות ו ה נ! ה ז ה ב א ר כ ב א יש צ מ ד פ ר ש ים ויען וי 1 אמ ר נ פ ל ה נ פ ל ה ב ב ל ו כ ל פ ס יל! י אF לה יה ש בר לארץ מ דש ת י וב ן ג ר נ י א ש ר ש מע ת י מ! א! ת יהו ה צ ב אות אF לה! י יש ר א! ל ה גד ת י לכם ס מש א דומ ה א! לי ק 1 ר! א מ ש! ע יר ש 1 מ! ר מה מ ליל ה ש 1 מ! ר מה 1 מ ל! יל א מר ש 1 מ! ר א ת ה ב 1 ק ר ו גם ל יל ה 1 א ם ת ב ע יון ב ע יו שבו א! ת יו ס משא בע ר ב ביער בע רב ת ל ינו א 1 ר חות 1 ד ד נ ים ל ק ראת צ מ! א ה! ת יו מ ים י 1 ש ב! י 1 א ר ץ ת! ימ א ב לח מו ק ד מו נ 1 ד! ד כי מפנ!י ח ר בות נ ד דו מ פ נ! י ח ר ב נ טוש ה ומ פ נ! י ק ש ת ד רוכ ה ומ פ נ! י כ 1 ב ד 1 מ ל ח מ ה ס כ י כ 1 ה א מר א ד 1 נ י א! ל י ב עוד ש נ ה כ ש נ! י ש כ יר ו כ ל ה כ ל כ בוד 1 ק! ד ר וש א ר מ ס פר ק ש ת ג בור! י ב נ! י ק! ד ר ימ ע טו כ י יהו ה אF לה! י יש ר א! ל ד ב! ר ס מש א ג! יא ח ז יון מה ל ה י ה ך א! פוא כ י ע ל ית כל ה י ה ך לגגות ת שאות מ ל! א ה ע יר הומ יה ק ר יה על יז ה ח ל ליה י ך ל 1 א חל ל! י ח ר ב 1 Isaiah

16 The Westminster Leningrad Codex Isaiah ו ל 1 א מ! ת! י מ ל ח מ ה כ ל ק צ יניה י ך נ ד דו יחד מ ק ש ת אס רו כ ל נ מ צ איה י ך אס רו יח ד ו מ! ר חוק ב ר חו על כ! ן א מר ת י ש עו מ נ י א מ ר! ר בב כ י אל ת א יצו ל נח מ! נ י על ש 1 ד בת עמ י כ י יום מ הומ ה ומ בוס ה ומ בוכ ה לאד 1 נ י יהו ה צ ב אות ב ג! יא ח ז יון מ קר קר ק ר ו שוע א ל ה ה ר ו ע! יל ם נ ש א אש פ ה ב ר כ ב א ד ם פ ר ש ים ו ק יר ע! ר ה מ ג! ן ויהי מ ב חר ע מ קיה י ך מ ל או ר כ ב ו הפ ר ש ים ש 1 ת ש תו ה ן מ ש ע ר ה ויגל א! ת מ סה י ך יהוד ה ותב! ט ביום ההוא א ל נ ש ק ב! ית היער ו א! ת ב ק יע! י ע יר ד ו ד ר א ית ם כ י ר בו ות קב צו א ת מ! י הב ר! כ ה התח תונ ה ו א ת ב ת! י ירוש לם ס פר ת ם ות ת צו הב ת ים ל בצ! ר החומ ה ומקוה ע ש ית ם ב! ין הח 1 מ 1 תים ל מ! י הב ר! כ ה היש נ ה ו ל 1 א ה בט ת ם א ל ע 1 ש יה ו י 1 צ ר ה מ! ר חוק ל 1 א 1 ר א ית ם ויק ר א א ד 1 נ י יהו ה צ ב אות ביום ההוא ל ב כ י ול מ ס פ! ד ול ק ר ח ה ו לח ג 1 ר 1 ש ק ו ה נ! ה ש שון ו ש מ ח ה ה ר 1 ג ב ק ר ו ש ח 1 ט צ 1 אן א כ 1 ל ב ש ר ו ש תות יין א כול 1 ו ש תו כ י מ ח ר נ מות ו נ ג ל ה ב א ז נ י יהו ה צ ב אות א ם יכפר ה ע ו ן c הז ה ל כ ם עד ת מתון א מר א ד 1 נ י יהו ה צ ב אות פ 1 כ 1 ה א מר א ד 1 נ י יהו ה צ ב אות ל ה י ה ך ב 1 א א ל הס 1 כ! ן הז ה על ש ב נ א א ש ר על 1 הבית מה ל ך פ 1 ה ומ י ל ך פ 1 ה כ י ח צב ת ל ך פ 1 ה ק ב ר ח 1 צ ב י מ רום ק ב רו ח 1 ק ק י 1 בס לע מ ש כ ן לו ה נ! ה יהו ה מ טל ט ל ך 1 טל ט! ל ה ג ב ר ו ע 1 ט ך ע ט 1 ה צ נוף יצ נ פ ך צ נ! פ ה כדור א ל א ר ץ רח בת יד ים ש מ ה ת מות ו ש מ ה מר כ בות כ בוד ך ק לון ב! ית 1 א ד 1 נ יך וה דפ ת יך מ מצ ב ך ומ מע מ ד ך 0 יה ר ס ך ו ה יה ביום ההוא ו ק ר את י 1 ל עב ד י ל א ל יק ים ב ן ח ל ק יהו והלבשתיו 1 כת נ ת ך ו אב נ! ט ך א חז ק נו ומ מ ש ל ת ך א ת! ן ב ידו ו ה יה ל א ב ל יוש! ב ירוש לם ול ב! ית יהודה ו נ תת י מפ ת! ח ב! ית ד ו ד על ש כ מו ופ תח ו א! ין ס 1 ג! ר ו ס גר ו א! ין פ 1 ת! ח ות קע ת יו ית! ד ב מ קום נ אF מ ן ו ה יה ל כ ס! א כ בוד ל ב! ית א ב יו ו ת לו ע ל יו כ 1 ל כ בוד ב! ית א ב יו הצ אF צ א ים ו הצ פ עות כ 1 ל כ ל! י הק ט ן מ כ ל! י ה אג נות ו עד כ ל כ ל! י הנ ב ל ים ביום ההוא נ אם יהו ה צ ב אות ת מוש הית! ד הת קוע ה ב מ קום נ אF מ ן ו נ ג ד ע ה ו נ פ ל ה ו נ כ רת המש א א ש ר ע ל י ה כ י יהו ה ד ב! ר ס מש א צ 1 ר ה! יל ילו א; נ יות תר ש יש כ י שדד מ בית מ בוא מ! א ר ץ כ ת ים נ ג ל ה למו ד 1 מו י 1 ש ב! י א י ס 1 ח! ר צ ידון ע 1 ב! ר ים מלאוה י ך וב מי ם רב ים ז רע ש ח 1 ר ק צ יר יאור ת בוא ת ה ות ה י ס חר גוים בושי צ ידון כ י א מר ים מ עוז הים ל! אמ 1 ר ל 1 א 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. c We read one or more accents in L differently than BHS. Often this notation indicates a typographical error in BHS. Isaiah 1

17 Isaiah חל ת י ו ל 1 א ילד ת י ו ל 1 א ג דל ת י בחור ים רוממ ת י ב תולות כא ש ר ש! מע ל מ צ ר ים יח ילו כ ש! מע צ 1 ר ע ב רו תר ש יש ה ה! יל ילו י 1 ש ב! י א י ה ז 1 את ל כ ם על יז ה מ ימ! י ק ד ם קד מ ת ה י 1 ב לוה רג ל יה מ! ר חוק ל גור מי יעץ ז 1 את על צ 1 ר המע ט יר ה א ש ר ס 1 ח ר יה ש ר ים כ נ ע נ יה נ כ בד! י א ר ץ יהו ה צ ב אות יע צ ה ל חל! ל ג און כ ל צ ב י ל ה ק! ל כ ל נ כ בד! י א ר ץ ע ב ר י אר צ! ה י ה ך כיא 1 ר בת תר ש יש א! ין מ! זח עוד ידו נ ט ה על הים ה ר ג יז ממ ל כות יהו ה צ ו ה א ל כ נען לש מ ד 1 מעזניה וי 1 אמ ר ל 1 א תוס יפ י עוד לע לוז כתיים המ ע ן מ ש ק ה ב תולת בת צ ידון כ ת ים 1 קומ י ע ב 1 ר י גם ש ם ל 1 א ינוח ל ה י ה ך ה!ן א ר ץ כש ד ים ז ה ה ע ם ל 1 א ה יה א ן מ שור בחיניו יס ד ה ל צ יים ה! ק ימו בחונ יו ע 1 ררו 1 אר מ נות יה ש מ ה ל מפ! ל ה ה! יל ילו א; נ יות 1 תר ש יש כ י שדד מ עז כ ן ס ו ה יה ביום ההוא ו נ ש כחת צ 1 ר ש ב ע ים ש נ ה כ ימ! י מ ל ה י ה ך א ח ד מ ק! ץ ש ב ע ים ש נ ה יה יה 1 ל צ 1 ר כ ש ירת הזונ ה ק ח י כ נור ס 1 ב י ע יר זונ ה נ ש כ ח ה ה! יט יב י נג! ן הר ב י ש יר ל מען 1 ת ז כ! ר י ו ה יה מ ק! ץ ש ב ע ים ש נ ה יפ ק 1 ד יהו ה א ת צ 1 ר ו ש ב ה ל א ת ננ ה ו ז נ ת ה א ת כ ל ממ ל כות ה א ר ץ על פ נ! י 1 ה א ד מ ה ו ה יה סח ר ה ו א ת ננ ה ק 1 ד ש ליהו ה ל 1 א י!א צ! ר ו ל 1 א י!ח ס! ן כ י לי 1 ש ב ים ל פ נ! י יהו ה יה יה סח ר ה ל אF כ 1 ל ל ש ב ע ה ו ל מ כס ה ע ת יק פ ה נ! ה יהו ה בוק! ק ה א ר ץ ובול ק ה ו ע ו ה פ נ יה ו ה! פ יץ י 1 ש ב יה ו ה יה כ ע ם ככ 1 ה! ן כע ב ד כאד 1 נ יו כ ן מ ש פ ח ה כג ב ר ת ה כקונ ה כמוכ! ר כמל ו ה כלו ה כנ 1 ש ה כא ש ר נ 1 ש א בו ה בוק ת בוק ה א ר ץ ו ה בוז ת בוז כ י יהו ה ד ב ר א ת הד ב ר הז ה א ב ל ה נ ב ל ה ה א ר ץ אמ ל ל ה נ ב ל ה ת! ב! ל אמ ל לו מ רום עם הארץ ו ה א ר ץ ח נ פ ה תחת י 1 ש ב יה כ י ע ב רו תור 1 ת ח ל פו ח 1 ק ה! פ! רו ב ר ית עול ם על כ! ן א ל ה א כ ל ה א ר ץ ויא ש מו י 1 ש ב! י ב ה על כ! ן ח רו י 1 ש ב! י א ר ץ ו נ ש אר אF נוש מ ז ע ר א בל ת ירוש אמ ל ל ה ג פ ן נ א נ חו כ ל ש מ ח! י ל! ב ש בת מ שוש תפ ים ח דל ש און על יז ים ש בת מ שוש כ נור ב ן מ ש יר ל 1 א יש תו יין י!מר ש! כ ר לש 1 תיו נ ש ב ר ה ק ר ית ת 1 הו סגר כ ל בית מבוא צ ו ח ה על היין בחוצות ע ר ב ה 1 כ ל ש מ ח ה ג ל ה מ שוש ה א ר ץ נ ש אר 1 ב ע יר שמ ה וש א יה יכת ש ער כ י כ 1 ה יה יה ב ק ר ב ה א ר ץ ב תוה י ך ה עמ ים כ נ 1 ק ף זית 1 כ עול! לת א ם כ ל ה ב צ יר ה! מ ה יש או 1 קול ם יר 1 נו ב ג און יהו ה צ ה לו מ ים על כ!ן ב אר ים כב דו יהו ה ב א י!י הים ש! ם יהו ה 1 אF לה! י יש ר א! ל ס מ כ נף ה א ר ץ ז מ ר 1 ת ש מע נו צ ב י לצד יק ו א 1 מר ר ז י ל י ר ז י ל י אוי ל י ב 1 ג ד ים ב ג דו וב ג ד בוג ד ים 1 בגדו פחד ו פחת ו פ ח ע ל יך יוש! ב 1 הארץ ו ה יה הנ ס מ קול הפחד יפ 1 ל א ל 1 Isaiah

18 The Westminster Leningrad Codex Isaiah הפחת ו ה עול ה מ תוה י ך הפחת יל כ! ד בפ ח כ י א רבות מ מ רום נ פ ת חו ויר ע שו מוס ד! י 1 ארץ ר 1 ע ה ה ת ר 1 ע ע ה ה א ר ץ פור ה ת פור ר ה א ר ץ מוט ה ת מוט ט ה 0 ארץ נוע ת נוע א ר ץ כ ן מ ש כור ו ה ת נוד ד ה כמ לונ ה ו כ בד ע ל יה פ ש ע ה ו נ פ ל ה ו ל 1 א 1 ת 1 ס יף קום ס ו ה יה ביום ההוא יפ ק 1 ד יהו ה על צ ב א המ רום במ רום ו על מל כ! י ה א ד מ ה על ה א ד מ ה ו אס פו א ס! פ ה אס יר על בור ו סג רו על מס ג! ר ומ! ר 1 ב ימ ים יפ ק! דו ו ח פ ר ה הל ב נ ה ובוש ה החמ ה כ י מ לה י ך יהו ה צ ב אות ב הר צ יון וב ירוש לם ו נ ג ד ז ק! נ יו כ בוד פ יהו ה אF להי את ה א רומ מ ך אוד ה ש מ ך כ י ע ש ית פ ל א ע! צות מ! ר חוק אF מונ ה א 1 מן כ י שמ ת מ! ע יר לג ל ק ר יה ב צור ה ל מפ! ל ה אר מון ז ר ים מ! ע יר ל עול ם ל 1 א יב נ ה על כ! ן יכב דוך עם ע ז ק ר ית גוים ע ר יצ ים ייר אוך כ י ה יית מ עוז לד ל מ עוז ל א ב יון בצר לו מח ס ה מ ז ר ם צ! ל מ! ח 1 ר ב כ י רוח ע ר יצ ים כ ז ר ם ק יר כ ח 1 ר ב ב צ יון ש און ז ר ים תכ נ יע ח 1 ר ב ב צ! ל ע ב ז מ יר ע ר יצ ים יע נ ה פ ו ע ש ה יהו ה צ ב אות ל כ ל ה עמ ים ב ה ר הז ה מ ש ת! ה ש מ נ ים מ ש ת! ה ש מ ר ים ש מ נ ים מ מח ים ש מ ר ים מ זק ק ים וב לע ב ה ר הז ה פ נ! י הלוט הלוט על כ ל ה עמ ים ו המס! כ ה הנ סוכ ה על כ ל הגוים ב לע המ ו ת ל נ צח ומ ח ה א ד 1 נ י יהו ה ד מ ע ה מ! על כ ל פ נ ים ו ח ר פת עמו יס יר מ! על כ ל ה א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר פ ו א מר ביום ההוא ה נ! ה אF לה! ינו ז ה ק ו ינו לו ו יוש יע! נו ז ה יהו ה ק ו ינו לו נ ג יל ה ו נ ש מ ח ה ב ישוע תו כ י ת נוח יד יהו ה ב ה ר הז ה ו נ דוש מוא ב תח ת יו כ ה דוש במי מת ב! ן ב מו מד מ! נ ה ופ! רש י ד יו ב ק ר בו כא ש ר יפ ר! ש הש 1 ח ה ל ש חות 1 ו ה ש פ יל גא ו תו ע ם א ר בות יד יו ומבצר מ ש גב חומ 1 ת יך ה! שח ה ש פ יל ה ג יע ל א ר ץ עד ע פ ר ס ביום ההוא יושר ה ן מ ש יר הז ה ב א ר ץ יהוד ה ע יר ע ז ל נו ישוע ה יש ית חומות וח!ל פ ת חו ש ע ר ים ו יב 1 א גוי צד יק ש 1 מ! ר אFמנים י!צ ר ס מוה י ך ת צ 1 ר ש לום ש לום כ י ב ך ב טוח ב ט חו ביהו ה ע ד! י עד כ י ב יה יהו ה צור עול מ ים כ י ה! שח י 1 ש ב! י מ רום ק ר יה נ ש ג ב ה יש פ יל נ ה יש פ יל ה עד א ר ץ יג יע נ ה עד ע פ ר ת ר מ ס נ ה ר ג ל רג ל! י ע נ י פע מ! י דל ים א 1 רח לצד יק מ! יש ר ים יש ר מע גל צד יק ת פל! ס אף א 1 רח מ ש פ ט יך יהו ה ק ו ינוך ל ש מ ך ול ז כ ר ך תא ות נפש נפ ש י א ו ית יך בליל ה אף רוח י ב ק ר ב י א שח ר ך כ י כא ש ר מ ש פ ט יך ל א ר ץ צ ד ק ל מ דו י 1 ש ב! י ת! ב! ל יחן ר ש ע בל ל מד צ ד ק ב א ר ץ נ כ 1 חות יעו! ל ובל יר א ה ג! אות יהו ה ס יהו ה ר מ ה יד ך בל Isaiah 1

19 Isaiah יחF ז יון יחF זו ו י!ב 1 שו ק נ את ע ם אף א! ש צ ר יך 1 ת 1 אכ ל! ם ס יהו ה ת ש פ 1 ת ש לום ל נו 1 כ י גם כ ל מע ש! ינו פ על ת ל נו יהו ה אF לה! ינו ב ע לונו א ד 1 נ ים זול ת ך ל בד ב ך 1 נז כ יר ש מ ך מ! ת ים בל יח יו ר פ א ים בל יקמו ל כ! ן פ קד ת ותש מ יד! ם ות אב! ד כ ל 1 ז! כ ר ל מו י ספ ת לגוי י הו ה י ספ ת לגוי 1 נ כ ב ד ת ר חק ת כ ל קצ ו! י א ר ץ יהו ה בצר 1 פ ק דוך צ קון לחש מוס ר ך ל מו כ מו ה ר ה תק ר יב ל ל ד ת ת ח יל ת ז עק בח ב ל י ה 1 כ! ן ה יינו מ פ נ יך יהו ה ה ר ינו חל נו כ מו ילד נו רוח ישוע 1 ת בל נע ש ה א ר ץ ובל 1 יפ לו י 1 ש ב! י ת! ב! ל יח יו מ! ת יך נ ב! ל ת י יקומון ה ק יצו ו רנ נו ש 1 כ נ! י ע פ ר כ י טל אור 1 ת טל ך ו א ר ץ ר פ א ים 0 תפ יל ס ל! ה י ה ך עמ י ב 1 א בח ד ר יך וס ג 1 ר דלתיך ד ל ת ך בע ד ך ח ב י כ מ עט ר גע עד 1 יעבור יעבר ז עם כ י ה נ! ה יהו ה י 1 צ! א מ מ קומו ל פ ק 1 ד ע ו ן י 1 ש! ב ה א ר ץ ע ל יו ו ג ל ת ה ה א ר ץ א ת ד מ יה ו ל 1 א ת כס ה עוד על ה רוג יה ס 1 ביום ההוא י פ ק 1 ד י הו ה ב חר בו הק ש ה ו הג דול ה ו הח ז ק ה על ל ו ית ן נ ח ש ב ר ח ו על ל ו ית ן נ ח ש ע קל תון ו ה רג א ת התנ ין א ש ר בים ס ביום ההוא כ ר ם 1 חמד ענו ל ה א נ י יהו ה נ 1 צ ר ה ל ר ג ע ים אש ק נ ה פ ן יפ ק 1 ד ע ל יה ליל ה ו יום א צ; ר נ ה ח! מ ה א! ין ל י מ י ית נ! נ י ש מ יר שית במ ל ח מ ה א פ ש ע ה ב ה א צ ית נ ה יחד או יח ז! ק ב מ עוז י יע ש ה ש לום ל י ש לום יע ש ה ל י הב א ים יש ר! ש יע ק 1 ב יצ יץ ופ רח יש ר א! ל ומ ל או פ נ! י ת! ב! ל ת נוב ה ס הכ מכת מכ! הו ה כ הו א ם כ ה ר ג ה רג יו ה 1 ר ג ב סאס א ה p ב של ח ה ת ר יב נ ה ה ג ה ב רוחו הק ש ה ב יום ק ד ים ל כ! ן ב ז 1 את יכפר ע ו ן יע ק 1 ב ו ז ה כ ל פ ר י ה ס ר חט אתו ב שומו כ ל אב נ! י מ ז ב! ח כ אב נ! י ג ר מ נפ צות ל 1 א יקמו א ש! ר ים ו חמ נ ים כ י ע יר ב צור ה ב ד ד נ ו ה מ של ח ו נ עF ז ב כמ ד ב ר ש ם יר ע ה ע! ג ל ו ש ם יר ב ץ ו כ ל ה ס ע פ יה ב יב 1 ש ק צ יר ה ת ן מ ש בר נ ה נ ש ים ב אות מ א ירות אות ה כ י ל 1 א עם ב ינות הוא על כ! ן ל 1 א י רח מ נו 1 ע 1 ש! הו ו י 1 צ רו ל 1 א יחנ נו ס ו ה יה ביום ההוא יח ב 1 ט יהו ה מ ן מ ש ב 1 ל ת הנ ה ר עד נחל מ צ ר ים ו את ם ת לק טו ל אחד א ח ד ב נ! י 1 ישרא!ל ס ו ה יה ביום ההוא ית קע ב שופ ר ג דול וב או ה א 1 ב ד ים ב א ר ץ א ן מ שור ו הנ ד ח ים ב א ר ץ מ צ ר ים ו ה ש תח וו ליהו ה ב הר הק 1 ד ש ב ירוש ל ם הוי ע ט ר ת ג! אות ש כ 1 ר! י א פ רים ו צ יץ נ 1 ב! ל צ ב י ת פ אר תו א ש ר על ר 1 אש ג! יא p there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. We read punctuation in L differently from BHS. 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where 1 Isaiah

20 The Westminster Leningrad Codex Isaiah 1 ש מ נ ים ה לומ! י יין ה נ! ה ח ז ק ו אמ ץ לאד 1 נ י כ ז ר ם ב ר ד שער ק ט ב כ ז ר ם מים כב יר ים ש 1 ט פ ים ה נ יח ל א ר ץ ב יד ב רג לים ת! ר מס נ ה ע ט ר ת ג! אות ש כור! י א פ ר ים ו ה ית ה צ יצת נ 1 ב! ל צ ב י ת פ אר תו 1 א ש ר על ר 1 אש ג! יא ש מ נ ים כ ב כור ה ב ט ר ם קיץ א ש ר יר א ה ה ר 1 א ה אות ה ב עוד ה ב כפו יב ל ע נ ה ס ביום ההוא יה יה יהו ה צ ב אות לע ט ר ת צ ב י ו ל צ פ ירת ת פ א ר ה ל ש א ר עמו ול רוח מ ש פ ט ליוש! ב על המ ש פ ט ו ל ג בור ה מ ש יב! י מ ל ח מ ה ש ע ר ה ס ו גם א! ל ה ביין ש גו וב ן מ ש! כ ר ת עו כ 1 ה! ן ו נ ב יא ש גו ב ן מ ש! כ ר נ ב ל עו מ ן היין ת עו מ ן ה ן מ ש! כ ר ש גו ב ר 1 א ה פ קו פ ל יל יה כ י כ ל של ח נות מ ל או ק יא צ 1 א ה ב ל י מ קום ס א ת מ י יור ה ד! ע ה ו א ת מ י יב ין ש מוע ה ג מול! י מ! ח ל ב עת יק! י מ ן מ שדים כ י צו ל צ ו צו ל צ ו קו ל ק ו קו ל ק ו ז ע! יר ש ם ז ע! יר ש ם כ י ב לע ג! י ש פ ה וב ל שון אח ר ת ידב! ר א ל ה ע ם 1 הזה א ש ר א מר א ל! יה ם ז 1 את המ נוח ה ה נ יחו ל ע י!ף ו ז 1 את המר ג! ע ה ו ל 1 א א בוא 1 שמוע ו ה יה ל ה ם ד בר יהו ה צו ל צ ו צו ל צ ו קו ל ק ו קו ל ק ו ז ע! יר ש ם ז ע! יר ש ם ל מען י!ל כו ו כ ש לו א חור ו נ ש ב רו ו נוק שו ונלכדו פ 1 ל כ! ן ש מ עו ד בר יהו ה אנ ש! י ל צון מ 1 ש ל! י ה ע ם הז ה א ש ר ב ירוש ל ם כ י א מר ת ם כ רת נו ב ר ית א ת מ ו ת ו ע ם ש אול ע ש ינו שיט יע ב 1 ר ל 1 א ח 1 ז ה שוט שוט! ף כ י עבר יבוא! נו כ י שמ נו כ ז ב מח ס! נו וב ן מ ש ק ר 1 נ ס ת ר נו ס ל כ! ן כ 1 ה א מר א ד 1 נ י יהו ה ה נ נ י יסד ב צ יון א ב ן א ב ן ב 1 חן פ נת יק רת 1 מוס ד מוס ד המא מ ין ל 1 א יח יש ושמתי מ ש פ ט ל ק ו וצ ד ק ה ל מ ש ק ל ת ו יע ה ב ר ד 1 מח ס! ה כ ז ב ו ס! ת ר מים יש ט 1 פו וכפר ב ר ית כ ם א ת מ ו ת ו ח זות כ ם א ת ש אול ל 1 א ת קום שוט שוט! ף כ י יע ב 1 ר ו ה יית ם לו 1 ל מ ר מ ס מ ד! י ע ב רו יקח א ת כ ם כ י בב 1 ק ר בב 1 ק ר יע ב 1 ר ביום ובל יל ה ו ה יה רק 0 ז ו ע ה ה ב ין ש מוע ה כ י ק צר המצ ע 1 מ! ה ש ת ר! ע ו המס! כ ה צ ר ה כ ה ת כנ! ס כי כ הר פ ר צ ים יקום יהו ה כ ע! מ ק ב ג ב עון יר ג ז לע שות מע ש! הו ז ר מע ש! הו ו לע ב 1 ד ע ב 1 ד תו נ כ ר יה ע ב 1 ד תו ו עת ה אל ת ת לוצ צו פ ן יח ז קו מוס ר! יכ ם כ י כ ל ה ו נ חF ר צ ה ש מע ת י מ! א! ת א ד 1 נ י יהו ה צ ב אות על כ ל ה א ר ץ הא ז ינו ו ש מ עו קול י הק ש יבו ו ש מ עו א מ ר ת י ה כ 1 ל היום יח ר 1 ש הח 1 ר! ש ל ז ר 1 ע יפתח ו ישד! ד אדמתו ה לוא א ם ש ו ה פ נ יה ו ה! פ יץ ק צח ו כמ 1 ן יז ר 1 ק ו ש ם ח ט ה שור ה וש ע 1 ר ה נ ס מ ן ו כס מ ת ג בל תו ו יס רו למ ש פ ט אF לה יו יור נו כ י ל 1 א ב ח רוץ יודש ק צח ו אופן ע ג ל ה על כמ 1 ן יוס ב כ י במט ה י!ח ב ט 1 BHS has been faithful to the Leningrad Codex where ק צח ו כמ 1 ן ב ן מ ש ב ט ל ח ם יוד ק כ י ל 1 א there might be a question of the validity of the form and we keep the same form as BHS. Isaiah 0

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד תת זת ע ק וד ו ךו קל וד ל ו תו תוד ו לת ק דו ל ק ל וד על ל ק וד ו לוע ו וד ל וו ק צצ ו תע ת ת ו ד ל ך ע ק ק ץע וצע לד ו ל ל ךכלו ךצ זל דו דכ ע כו ד צוו צצקל צצק תל ת ףעל ו ו לו ךצו זל דו ד ע ו תת ךותל

קרא עוד

שם: כיתה:

שם: כיתה: שם: כת: 2 תת דמת! ם חן ת תת כת ש", ג שן גד דמ ממש ז!( תת מכת. ק מעטת מן שת. )ם כמ, מד ת כת ש", ע ספת! תג ק תת ש ת תת גת תת כת ש": ט ח ז ד ג כת ג ט ח ז ד ג כת ש" ס ן ם מ ך כ כת ג ס ן ם מ ך כ כת ש" ת ש ק

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ד

שלחן ערוך אוח חד ת נ ל ע צ ח נ נ ת ל ל צ נ נ ך תעל על ע נ נ תעל ענ לת ענ ך ל תנת עז חל כלל כל חנ ע ל ל נ ת כ ף ת ע ת תע כנ חכ כ נ כ נ כ ע ת נ נ נת ל צ עכ נת ף ח ת נת ל כ ךצ ל ךצ ל ח חל נ נ נ כ ע תח ח ע ע נ תחת תח ל חל

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20E8E9E5E1E5FA20E9E9E1E5F92D20F1EEE9F0F820F8E7EEECE1E9F C456D696E696D697A657229> תכשי רי ייבו ש האם, איך וא יזה? זמינ ו ת ומגבל ות ד"ר שני שייני ן החקלאית יום עיו ן לזכר ד"ר שמ עון רחימלבי'ץ באר-טוביה Dry Cow Therapy טיפול יובש = תכש יר אנ ט ימ י קר וב יא ל י אנט יב י ו ט י IMM \ אוט

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הגנה ע ל סימני מ סחר ושמ ות מתחם באינטרנט מציג: עורך דין ערן סורוקר משרד סורוקר אגמון, עורכי דין ועורכי פטנ טים eran@ip-law.co.il 1 על מה נדבר? שמות מתחם וסימני מסחר 2 3 סימני מסחר מה ו סימ ן מסחר? שימוש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt

Microsoft PowerPoint - l08rvlprf.ppt העדפה נגלית 8.0 גישה זו משווה בי ן מצ בי רו וחה ש וני ם של הצ רכן לא על סמך ע קומו ת אדישות אלא על בסיס מעקב אחר הבחירה המתגלה של הצרכן. גישת העדפה נגלית מבוססת על שלוש הנחות יסוד: נניח שלצרכן הכנסה, מחיר

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1  תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק "משאבי טבע ביבשה ובים" שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי

שאלות העשרה ושאלות הערכה לפרק משאבי טבע ביבשה ובים שאלות העשרה שאלה 1 חפשו מידע על המהפכה החקלאית וענו: 1. מדוע לדעתכם מדובר במהפכה? 2. מה היו השלבי ע עכ " ע ם" ע 1 דע ע כ ע: 1. דע דעכם ד כ? 2. ם ע ם? 3. ם ם ם דם? דע דעכם ם? 4. זם עם כ? : זעם, ף זעם, ד ם 2 כ ם ד כ. ם :, ף, ע, זעם,. 3 כ כ עך ען ן כע כ כ. 4 עכ כ: ם כן ך ם? : כ ם, ע כ, כ ם, ם. ד, ם דם,

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

שלחן ערוך או"ח ח"ב

שלחן ערוך אוח חב - תקכ כות שת שז -ש ו קש ש ק ו ש ש ג ות שנו ו ש ו גזו כ ש ג שו ש פנ שג ש נו צו ש ש פע ת ש פע ת וכ קשו שת ו פ קשו כ ו ווצ קשו עת פ ו ש קשו פ ווצ עת קשו ו ות כ פ ש קש ש קשו ת ותו קש ש קשו כ נו קשו] פות כ

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt

Microsoft PowerPoint - נשים.ppt השתתפות נשים בתהל יך בניית מבנה המגורים של הב דואים המתעיירים: מגמות ותהליכים מריה גקר ואבינועם מאיר המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 84105 עם המעבר לאורח חיים אורבאני

קרא עוד

Microsoft Word - exam-6.doc

Microsoft Word - exam-6.doc מכלל קמית ליל מערי סמסטר ' תשס"ז מוע ' תריך חינ: 16.3.7 שע 8:3 משך חינ: שעתיים וחצי חומר עזר מותר: מחשון ל מספר שלון: מחן קורס: מו לכלכל מיקרו שמות מרצים: "ר ניסים ן ו ו"ר עמית ייר נחיות מחן מורכ מ- 2

קרא עוד

בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו

בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ניו אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ב א נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת בא א. נאך די מכה פון ברד איז נאך געבליבן פירות? ס'איז געבליבן אפגעריסענע פירות אויף די ערד. ב. ווען איז

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370)

(Microsoft PowerPoint - \347\357 \371\370\351\351\341\370) דילמות בחיי ו של CFO חן שרייב ר, CFO ACE AUTO DEPOT LTD. כנס אילת, ספטמבר 2008 1 2 דור ההמשך מבפנים או מב חוץ? 1. דור ה המשך מבפנים או מבחוץ? עולות מספר שאלות: העדפה האם להעדיף מועמד לתפקיד CFO שגדל בארגון,

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

Microsoft Word

Microsoft Word הצעות לפעילות הגיל הרך לט"ו בשבט קיבצנו להלן הצעות לכמה פעילויות פשוטות ומהנות לט"ו בשבט: דפי צביעה העוסקים בטבע ובנטיעות א) דף עצים לגזירה והדבקה מהקטן לגדול ב) סיפור לט"ו בשבט מאת דתיה בן דור ג) סיפור

קרא עוד

Yoni Nazarathy

Yoni Nazarathy 1 נעזר בחומר משקפים של ד"ר נויה גלאי נוספו ת. השוואות מרובות שיטות פרק ב- 7 2 קונטרסטים זה יפה אבל לא מספיק... פירוק סכו ם הריבועים לקונ טר סטים מהווה תוצאה יפה. אבל באמצעות פרוק זה לא ניתן לענ ות על כל

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז

Microsoft PowerPoint - מפגש דבורה הרפז יום עיו ן רכ זי/ תו עב רית: הבנת הנק ר א, הבעה ולשון 17.11.09 ל' חשון תש"ע ברוכ ים/ תו המצטר פים/ תו רכ זות חד שות רכ זות בבתי ספר ח דשים ד עולות קומה ב/מרש ת אור ט י שר אל: "ר נו ר ית גנץ אבישג גורדון

קרא עוד

sfarad

sfarad היהודים בספרד הרמב''ם - רבנו משה בן מימון בספרד הייתה קהילה יהודית גדולה מן המאה הראשונה ועד המאה החמש עשרה. במאות האלה היו בספרד מרכזים יהודיים חשובים. התקופה החשובה בהיסטוריה של יהודי ספרד הייתה מהמאה

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה  הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות

בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשעא, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות בגרות לבתי ספר על יסודיים ערביים סוג הבחינה: מדינת ישראל קיץ תשע"א, 2011 מועד הבחינה: משרד החינוך 014105 מספר השאלון: ע ב ר י ת לבתי ספר ערביים ספרות ב' א. משך הבחינה: שעה וחצי. יחידת לימוד אחת רק כהשלמה

קרא עוד

האקדמית ת"א-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א'

האקדמית תא-יפו - שוק ההון בישראל – מועד א' ישרל ההון שוק - ת"-יפו הקמית ' מוע המכללההקמיתת"-יפו 03.30.3310 תריך: ' מוע - ישרל ההון שוק קורס: חינה קופמן י המרצה: שם כלכלה המחלקה: שם וחצי שעה החינה: משך מחשון עזר: חומר חסויה חינה שוקההוןישרל מחןמסכם

קרא עוד

}}}}}} בס"ד בס"ד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו

}}}}}} בסד בסד אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ניו }}}}}} אל ות א ון י ש דיע ות או יף רשת פ ל ך ל ך נאמען ני"ו כיתה ג' (א) הר"ר הערשל גראס הי"ו שאלות אויף פרשת לך לך א. פארוואָס האט דער אייבישטער געזאגט פאר אברם צו די לאנד וואס איך וועל דיר ווייזן? ווייל

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

בארץ אחרת

בארץ אחרת בארץ אחרת כתבה טל ניצן איירה כנרת גילדר הוצאת עם עובד בע"מ 3112 על הספר זהו סיפור על ילדה שמגיעה יחד עם הוריה לעיר גדולה בארץ ארץ חדשה. הסיפור כתוב בגוף ראשון ומתאר חוויות ראשונות מן העיר הגדולה: גודלה

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נ"ז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ

שנה א' סמסטר א' קוד שם הקורס פרטי הקורס ה ת מ נז קוד דרישות קדם שם הקורס קוד דרישות מקבילות שם הקורס 3.0 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה מבוא לכימ שנ א' א' דרישו קדם דרישו קבילו בוא לסברו וסטטיסטיק 54 7. בוא לכיי 697. פיסיק - כניק טיק ללידי כיי 77 89 ס"כ ש"ס ב' דרישו קדם דרישו קבילו 4. 696 כיי אנליטי א 698 כיי אורגני א 4. 7. כיי פיסיקלי א טיק ללידי

קרא עוד

שנה א' תואר כפול, תשע"ט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נ"ז:

שנה א' תואר כפול, תשעט החוג לכימיה, האוניברסיטה העברית בירושלים המחלקה להנדסת חומרים מתקדמים, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים מספר נז: שנ א' ססטר א' 54 697 77 89 בוא לסברו וסטטיסטיק בוא לכיי פיסיק - כניק טיק ללידי כיי. 7. 6. 6.. דרישו קדם דרישו קבילו ססטר ב' 696 698 696 8 77 695 96 כיי אנליטי א כיי אורגני א כיי פיסיקלי א טיק ללידי כיי

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן

בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש עש יואל ברברמן בית הספר התיכון של הישיבה דפלטבוש ע"ש יואל ברברמן תנ"ך למתקדמים כתות ט יחסי משפחה בספר בראשית יוסף ואחיו חלק שלישי בעריכת הרב אבנר טלר שבט תשע"ב 1 2 יחידה ז': יוסף ואחיו: הפרוד )חלק א'( בראשית פרק לז א

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין

בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין בית ספר תיכון מאר אליאס- אעבלין עברית לבתי ספר ערביים ידע לשון וספרות א-שאלון 014204 2 יחידות לימוד קיץ 2011 הוראות לנבחן א. משך הבחינה: שעתיים וחצי מבנה השאלון ומפתח הערכה: בשאלון זה שני חלקים: חלק ראשון-ידע

קרא עוד

המקח והממכר

המקח והממכר ךל ך רי ויו ד שיק י ה ךה ו דרי הרשון רו ל ול טאךר נון ין דל וליתדין ה בר ק ד ינו ן וול טין ב בנ ויל וול וא"נו ךר"לי קרוי ר ון דב ו ליי יק הי אמנ וא הד נון שד ונול טיוקוי ולא קנה ה ותו נדר מנו "לויי יוו

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt

Microsoft PowerPoint - השקת שיתוף הציבור ppt עירית חיפה משרד הפנים משרד הבינוי והשיכון מנהל מקרקעי ישראל צ וו ת הת כ נ ו ן בראשות י צ חק פ רוינ ד מהי תכנית מתאר? שתפקידו לקבוע תכנית מתאר היא מסמך בעל מעמד חוקי (סטטוטורי) את כיווני ההתפתחות של העיר

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא

בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא בנק כשר לכתחילה: שותפות ולא שיעבוד וך ח כךיא ך ךיומו ךךאא ח חךי ךךעוו ימ יטהע י יוד ו וע ע ו קה הח חז ז קק י ותע וב ו ו...ע ע חמך ך א לא וממ ח א ת וא ת ח תקחא נ שש ש ךךא וךת ת ךר ח בךיתע ו קיי חרא יתע

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח היצ ונ לן ל ד זלר ו שצל ל אל וכל ים ו עם מ גם ו ע ת ו ת תר הו על יות כ מנגו אב מנהג ה החם ום מים בש ב ללב כןשכ גם לענ ושיש לו על ומש לד מ וה כל א וא שת יו זת ש ושם בש נו מה ב שאז שיע שלי כי נה נו ס לנים

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1]

%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D[1] פעילות גופ נית בגבהי ם ובמעמקים מה קו רה בגו בה? בגובה פני הים הלחץ קרוב לאטמוספירה אחת ( 760 מ"מ כספית). מתוך האוויר שאנו נושמים בגובה פני הים מהווה החמצן קרוב ל 21% וכמעט כל השאר הוא חנקן. אחוז החמצן

קרא עוד

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7>

<4D F736F F D20F9F2F820ECE4ECEBE5FA20F4F1E7> לכת פס לפ נ עת ר שכנ 'à ìç é"áöä øáéçå êøò äúåç íéîçø åäéìà éáø ø"åîààìá ïéîéðá "î"åç éðéðò úéöîú" "ïéîéðá úéøá" øîà ïéîéðáì çñô ìù äãâäå ñ"çî לערת לקלת רת לכ ש לפנת לכתת ר' קשת ל 14\40 תר עלת 02-5802986

קרא עוד

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1

ôøåèå÷åì îìéàä îñôø 1 פרטיכל ישיבת מועצה מן המניין, 1 מס' מיום ראשון, י' בכסלו תשס"ט, - - הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון: 5373237-03 www.bonuspro.net פרטיכל מס' 1 מישיבת המועצה מן המניין, אשר התקיימה 19:00, ביום ראשון,

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' ר בא זו מ והפר בי ה ל ר והח ך והו פל ר בו ם שרי בו ך יי כ ו ר ה ני ני השי ודו וה ך ע ו ור ו י ו בת יל בדר ו הם בקוש הו זכר שב ג י הרי פר א י ור ולכ גבורוו ר נד בזרוע זו יר הי פ רמייס ו הושיב הי בגבהי ש

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש

רשימת מצלמות מוקד רואה מונגש רשמת מצלמות מוק רו - ערת שו מקר: סו שח נצפ צומת / כשם/ רחוות/ככרות תנוע נם צורם / פרקם/של לכ מרכם צורם/ שחם פתוחם /מוסות צורם כר שח צור תרך עכון : ום רשון 30 צמר כמות סמון ל 183 86 106 9 עת ונ 1 צפון עת

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

שו"ת מהרלב"ח

שות מהרלבח ן יל י י וא שלא ברים ש ם לי שא ם ש ש ז ים בל יוש וי ם ש א לומרשוב כ א א ע ם ש שר ב א שש ש בן ולא ק שום ור ם א כ ק ש ע על כ שונ ור שו כבר ניב י ם א רש עיק שר ם ש אם ו לש ש י אר האורמל מנא י ב א כדרו ש וגם

קרא עוד

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו

Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט יג דו Page 9 gauche פאריס מן דא וני ה יולי 5671 נומר 51 ח דוצנט גליינה דובל פֿונט גראַפֿירט יד ליוור דוצנט 551 57 ד דוצנט דידא גרושה טו ליוור דוצנט 76 52 יג דוצנט גליינה גימאולט אביזאהש יב ליוור 517 52 זון דוצנט

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן

סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית הפונטיה עמוד 1 סימונה - חוברת גופן סימונה בחמישה משקלים משפחת גופנים חדשה בעברית עמוד 1 דק אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! רגיל אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! בינוני אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת 0123456789?! שמן אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

קרא עוד

Emor .indd

Emor .indd הוספה מיוחדת עמ' כב úיון רúח ער " פר מור ' ע"ח זכרו ו ופרו, ומ עם מúכיו? יסו עבו - רב ו כנע עובר ו ריך בימי ספיר ניˆוú זמן úעבו י" בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר מור, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32>

<4D F736F F F696E74202D20FAF4F7E9E3E920E4EEF0E4EC2DF7E3ED32> תפקידי המנה ל בשנות ה- 2000 פרופ' יעקב קדם - המחלקה להנדסת תעשיה וניהול-שנקר -נשיא מכון הייעוץ והמחקר הבינלאומי- INTEPRO - ראש ההתמחות לניהול אקדמי-מכון מופ"ת תפקידי המנהל מינצברג (1973) 5. תפקיד המחלק

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/

האגף לתכנון אסטרטגי טלפון: פקס: פברואר 2017 יום רביעי כו שבט תשעז לקט נתונים ליום המשפחה 2016 בפתח תקווה נכון לתאריך 01/01/ פברואר 0 יום רביעי כ"ו שבט תשע"ז לקט נתונים ליום המשפחה 06 בפתח תקווה נכון לתאריך 0/0/0 בפתח תקווה יש,868 תושבים. התפלגות התושבים בעיר לפי מגדר מגדר סך אחוז 4% % 00% 066 868 זכר נקבה התפלגות התושבים בעיר

קרא עוד

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBE

PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מעמ( 29 מחיר באילת AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשעו, DECEMBE PRICE IN USA $7 מחיר בישראל )כולל מע"מ( 29 מחיר באילת 24.80 AN EASY-HEBREW MONTHLY UN MENSUEL EN HÉBREU FACILE ג יל יו ן מס' 64, ט ב ת התשע"ו, DECEMBER 2015 ט ב ת צילום: ד"ר אבישי טייכר. מתוך אתר פיקיוויקי

קרא עוד

1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל

1 גזרת חסרי פהפ נ' )חפנ( וגזרת חסרי פהפ י)צ( )חפי)צ(( 1. רשום מעל הפועלים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פהפ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל 1 גזרת חסרי פה"פ נ' )חפ"נ( וגזרת חסרי פה"פ י)צ( )חפ"י)צ(( 1. רשום מעל ים המודגשים את שורשם. 2. האם קשה לבטא את פה"פ המודגשת? 3. רשום מעל כל פועל את צורתו ה'רגילה'. בנק הזמן )המקור אינו ידוע, תודה לגלי

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

גבורות ה'

גבורות ה' עבור חד ער גבום דבר י בו לדב חד שי ויו וכמ ר ה וי כ לנייבאחדי ווצי ולכ קב היו שני ע ו יר בים אות תת היראית נז יה ו נש כמו לו שי כל לרשיתר מזה עמוקי וי ו מ ל רב מל ד ואל חד דווי חד שנחדו גזרויו מ דר ח מש

קרא עוד

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017

חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 חבילות שי ומתנות נורית מוצרי פרסום ראש השנה 2017 טעימה חבילות שי ומתנות הינה חברת בת בנורית מוצרי פרסום.התחלנו את דרכינו לפני יותר משלושה עשורים ובקטלוג זה נשמח להציג בפניכם את מגוון חבילות שי, מתנות,

קרא עוד

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון:

טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: טעימה מסדנת 4 החלקים: קסמים מדהימים 3 מייסד בית הספר: יוני לחמי פלאפון: 454-1288476 פתיחה שלום מתעניין בקסמים! שמי יוני לחמי. אני קוסם מקצועי מעל 11 שנים. לפני 9 שנים התחלתי ללמד קסמים ומאז לימדתי מעל

קרא עוד

Lag Baomer indd

Lag Baomer indd עיונים ובי ורים בעניני יום וב ור ר ב"י ובı ז יוˆ ל ור לזכו ני לומ י ו מכי וריי, רו פי ˆ וחס, ר ונים לכל בר ב ו " חים ח ובים רב חסי ר' י ר ל פרים מנ ו רב חסי ר' יוסף מ וכל בני מ פח ם יחיו ולזכו בי ם " רב

קרא עוד

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par

Charts & Pesukim for Zevachim Daf V'asa La'Par א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( א( ב( ג( ד( ה( ו( ז( ח( ט( י( כ( ועשה לפר זבחים לט-מא ויקרא פרק ד פר כהן משיח ( ו י ד בּ ר י ק ו ק א ל מ שׁ ה לּ אמ ר: ( דּ בּ ר א ל בּ נ י י שׂ ר א ל ל אמ ר נ פ שׁ כּ י ת ח ט א

קרא עוד

Breishis .indd

Breishis .indd úיון רנו ער " פר בר י ' ע"ט כח יבורו ú נח נבר úם ו"ˆריך י ון"? ין "כú חúב ú '" ב רבנו חכמ עיú ב ב ר ועˆמו בעז י. בר פ ח ל ר ב ו פר בר י, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס 'ל ר ב ' ( ליון רנו),

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

בי"ס כרמלית- חיפה

ביס כרמלית- חיפה בי"ס כרמלית- חיפה מבחן הבנת הנקרא ולשון לכיתה ה' שליש שני תאריך: שם: חברים טובים- קראו היטב את השאלות לפני שאתם עונים משך הבחינה: 09 דקות ציון המבחן מ 89 נקודות קראו את הקטע שלפניכם: חבר טוב בעירק חיו

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

איך לבנות חיים מגיד

איך לבנות חיים מגיד איך לבנות חיים מגיד ספרי מגיד How to Build a Life Studying Mesillat Yesharim with Hadar Goldin עריכה: דרור יהב עורך אחראי: ראובן ציגלר עורכת משנה: שירה פינסון עימוד: חיה זיידבנד עיצוב פנימי: אליהו משגב

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה

הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה הבנת סדר הדברים א פרק כ' ו י ב א ו ב נ י י ש ר א ל כ ל ה ע ד ה מ ד ב ר צ ן... מי מריבה ומות אהרן הפסוק הראשון של הפרק מכיל כפילות: בני ישראל, וכל העדה. פרק זה עוסק באירועי השנה הארבעים ליציאת ישראל ממצרים,

קרא עוד

Ekev .indd

Ekev .indd úיון רנ ער " פר ע ב ' ע"ח "כú מˆו - כפ וטו" - מ י מ" ú? מיון בין úוחו ú ופן ú ˆ י ים ב ין ובע מזוז ú ם מיר ביע - "עú מ ˆריכים ו ך"? בר פ ח בעז י. ל ר ב ו פר ע ב, ננו מ כב ים ל י ל ל וחרי ור ולומ י, ונטרס

קרא עוד

מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל

מגישה : חני חוקת תשעו עבור קריאת כיוון למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל מגישה : חני חוקת תשע"ו עבור "קריאת כיוון" למטרת למידה אישית בלבד חוקת שמורות חני הזכויות שמורות הזכויות כלכל שמגיב* עד שזז* עד מנומנם* חולמני- ץ* ר שלווה* אישיות מפריע* לא ך* א... י ש י ב ה ז מ ן ל א ח

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation שוק הסחורות עקומת S שינוים ברמת ההשקעות גורמים לשינוים בתוצר של שיווי משק ל. נניח משק סגור, הו צאות הממשלה קבועו ת ואין מסים, ההשקעות תלויות בשער הריבית והצריכה תלויה בהכנסה הפנויה. A 45 עק ומת : S מתארת

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד