Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn"

תמליל

1 Bava Ben Buta - The Eyes of The Nation MATAN Tisha B av 5774 Rabbi Ari Kahn Adk1010@gmail.com 1- תלמוד בבלי מסכת גיטין דף נז עמוד א ר ב מ נ יומ י ב ר ח ל ק ט ה, ו ר ב ח ל ק ט ה ב ר טו ב ט ה, ו ר ב הונ א ב ר ח ט א, ה וו י ת ב י ג ב י ה ד ד י, אמ ר י, א י א כ א ד ש מ י ע ל יה מ יל ת א מ כ פ ר ס כ נ י א ש ל מ צ ר י ם, ל ימ א. פ ת ח ח ד מ ינ י יהו ו אמ ר, מ ע ש ה ב ארוס ו א רוס ת ו ש נ ש בו ל ב ין ה גו י ם, ו ה ש יאום ז ה ל ז ה. אמ ר ה ל ו, ב ב ק ש ה מ מ ך אל ת ג ע ב י, ש א ין ל י כ ת ב ה מ מ ך. ו ל א נ ג ע ב ה ע ד יו ם מו ת ו. וכ ש מ ת, אמ ר ה ל ה ן, ס פ דו ל ז ה ש ע ט ע ט ב י צ ר ו יו ת ר מ טו ס ף, ד א לו ב יו ס ף ל א ה ו ה א ל א ח ד א ש ע ת א, ו ה אי - כ ל יו מ א ו יו מ א. ו א לו יו ס ף ל או ב ח ד א מ ח ה, ו ה אי - ב ח ד א מ ח ה. ו א לו יו ס ף - ל או א ש ת ו, ו ה אי - א ש תו. פ ת ח א יד ך ו אמ ר, מ ע ש ה ו ע מ דו אר ב ע ים מו ד טו ת ב ד ינ ר, נ ח ס ר ה ש ע ר מו ד ט א אח ת, וב ד קו ומ צ או אב וב נ ו ש ב או ע ל נ ע ר ה מ או ר ס ה ב יו ם ה כ עור ים, ו ה ב יאום ל ב ית ד ין וס ק לום, ו ח ז ר ה ש ע ר למ קו מ ו.,פ ת ח א יד ך ו אמ ר,מ ע ש ה ב אד ם א ח ד ש נ ת ן ע ינ יו ב א ש תו ל ג ר ש ה, ו ה י ת ה כ ת ב ת ה מ ר ב ה, מ ה ע ש ה? ה ל ך ו זימ ן א ת שו ש ב ינ יו, ו ה א כ יל ן, ו ה ש ק ן, שי כ ר ן, ו ה ש כ יב ן ע ל מ ח ה אח ת, ו ה ב יא לוב ן ב יצ ה ו ה ח יל ב ינ יה ן, ו ה ע מ יד ל ה ן ע ד ים, וב א ל ב ית ד ין. ה י ה ש ם ז ק ן א ח ד מ ת ל מ יד י ש מ אי ה ז ק ן, וב ב א ב ן בוט א ש מ ו. אמ ר ל ה ם, כ ך מ ק ב ל נ י מ ש מ אי ה ז ק ן, לב ן ב יצ ה סו ל ד מ ן ה אור, ו ש כ ב ת ז ר ע דו ח ה מ ן ה אור. ב ד קו ומ צ או כ ד ב ר יו. ו ה ב יאוהו ל ב ית ד ין, ו ה ל קוהו, ו ה ג בוהו כ ת ב ת ה מ מ נו. אמ ר ל יה ]א ב י י[ ל ר ב יו ס ף, ומ אח ר ד ה ו ו צ ד יק ים כ ול י ה אי, מ אי ט ע מ א א יע נ וש? אמ ר ל י ה, מ ש ום ד ל א א יא בו ל ע ל י ר וש ל י ם. ד כ ת יב, )ישעיה ס( "ש מ חו א ת י רוש ל י ם, ו ג ילו ב ה כ ל א ה ב י ה, ש ישו א ת ה מ שו ש כ ל ה מ ת א ב ל ים ע ל י ה": Once when R. Manyumi b. Helkiah and R. Helkiah b. Tobiah and R. Huna b. Hiyya were sitting together they said: If anyone knows anything about Kefar Sekania of Egypt, let him say. One of them said; Once a betrothed couple [from there] were carried off by heathens who married them to one another. The woman said: I beg of you not to touch me, as I have no Kethuva from you. So he did not touch her till his dying day. When he died, she said: Mourn for this man who has kept his passions in check more than Joseph, because Joseph was exposed to temptation only a short time, but this man every day. Joseph was not in one bed with the woman but this man was; in Joseph's case she was not his wife, but here she was. The next then began and said: On one occasion forty bushels of corn were selling for a denar, and the number went down one, and they investigated and found that a man and his son had had sex with a betrothed maiden on the Day of Atonement, so they brought them to the Beth din and they stoned them and the original price was restored. The third then began and said: There was a man who wanted to divorce his wife, but hesitated because she had a big marriage settlement. He accordingly invited his friends and gave them a good feast and made them drunk and put them all in one bed. He then brought the white of an egg and scattered it among them and brought witnesses and appealed to the Beth din. There was a certain elder there of the disciples of Shammai the Elder, named Baba b. Buta, who said: This is what I have been taught by Shammai the Elder, that the white of an egg contracts when brought near the fire, but semen becomes faint from the fire. They tested it and found that it was so, and they brought the man to the Beth din and flogged him and made him pay her Kethuva. Said Abaye to R. Joseph: Since they were so virtuous, why were they punished? He replied: Because they did not mourn for Jerusalem, as it is written; Rejoice ye with 1

2 Jerusalem and be glad for her, all ye that love her, rejoice for joy with her all ye that mourn over her. 2- ספר בניהו בן יהוידע על גיטין דף נז/א שם והשכיבן על מטה אחת. פירוש השכיבן על מטה שאשתו שוכבת עליה, שהיתה מטה גדולה, והמתין להם עד שנשתכרו, דאם לא היו שיכורין אף על פי שהיה נותן להם רשות לשכב במטה של אשתו שהיתה גדולה, לא היו מקבלים לשכב, דחוששים משום הרהור, אך אחר שנשתכרו נשא אותם בידיו והשכיבן ולא הרגישו, וגם האשה היתה משוקעת בשינה, ולא הרגישה בעת שהביא את אלו והשכיבן במטה שלה, וידוע דהם דרכן לשכב ערומים, והוא הביא לובן ביצה והניח ביניהם. ומה שבחר להביא שושבינין, כדי שיאמינו העולם לדבר זה, שאומרים אלו שושביניו שהיו אצלו בחופה, ונעשה להם קירוב דעת עמה מזמן החופה. ומה שהוצרך להביא את שניהם ולא סגי ליה בחד, כדי שלא נחשוד שהערים דיאמרו אם זה הערים למה טרח לעשות בשנים, תסגי ליה בחד. והא דהוכיח ממעשה זו שהיו צדיקים, היינו משום דהוצרך לשכרם כדי להשכיבן, ואם לא היו צדיקים לא היה צריך לשכרם, אלא כיון שהיה נותן להם רשות לשכב במטה של אשתו היו שמחים בכך ועולין למטה, אלא ודאי היו צדיקים ואם היה אומר להם שיעלו לשכב במטה זו היו חוששין מהרהור, כיון דאשתו שוכבת שם. וראיתי למהרש"א ז"ל שפירש דדייק שהיו צדיקים משום דרצו לאוסרה בעידי כיעור כזה, ולא תלו שמא ראו קרי, וזה דוחק מאד, דהבית דין בכל מקום הם צדיקים, ובעינן למילף מזה על המון העם, וכפי מה שכתבתי בס"ד ניחא: 3- תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ג עמוד ב ובבא בן בוטא היכי אסביה ליה עצה להורדוס למיסתריה לבית המקדש?, אמ ר, מ אן ד ר יש, )דברים יז( "מ ק ר ב אח י ך ת ש ים ע ל י ך מ ל ך" ר ב נ ן, ק ם ק ט ל ינ הו ל כול הו ר ב נ ן,ש ב ק יה ל ב ב א ב ן בוט א ל מ ש ק ל ע צ ה מ ינ יה,תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ד עמוד א אה ד ר ל י ה כ ל יל א ד ייל י, ו נ ק ר ינ ה ו לע ינ י ה. יו מ א ח ד א ת א ו י ת יב ק מ יה, אמ ר ל יה, ח ז י מ ר, ה אי ע ב ד א ב יש א מ אי ק א ע ב ד, אמ ר ל יה, מ אי א יע ב יד ל יה? אמ ר ל יה, נ יל ט ייה מ ר. אמ ר ל יה, כ ת יב )קהלת י( "ג ם ב מ ד ע ך מ ל ך אל ת ק ל ל". אמ ר ל יה, ה אי ל או מ ל ך הוא. אמ ר ל יה, ע ש יר ב ע ל מ א, ד כ ת יב, )שם( "וב ח ד ר י מ ש כ ב ך אל ת ק ל ל ע ש יר". אמ ר ל יה, ו ל א י ה א א ל א נ ש יא, כ ת יב, )שמות כב( "ו נ ש יא ב ע מ ך לא ת או ר". אמ ר ל יה, ב עו ש ה מ ע ש ה ע מ ך, ו ה אי ל או עו ש ה מ ע ש ה ע מ ך. אמ ר ל יה, מ ס ת פ ינ א מ ינ יה. אמ ר ל יה ל יכ א א ינ יש ג ב ן ד א נ א ו א ת י ת יב נ א, אמ ר ל יה, כ ת יב, )קהלת י( "כ י עו ף ה ש מ י ם יו ל י ך א ת ה קו ל ו ג ו'. אמ ר ל יה, א נ א הוא, אי ה ו ה י ד ע נ א ד ז ה ר י ר ב נ ן כו ל י ה אי, ל א ה ו ה ק ט ל ינ א ל כו, ה ש ת א מ אי ת ק נ ת יה ד ה הוא ג ב ר א? אמ ר ל יה, הוא כ ב ה או ר ו ש ל עו ל ם, דכתיב: )משלי ז( "כ י נ ר מ צ ו ה ו תו ר ה או ר". י ל ך ו י ע סו ק ב או ר ו של עו ל ם, )ישעיה ב( "ו נ ה רו א ל יו כ ל ה גו י ם". א יכ א ד אמ ר י, ה כ י אמ ר ל יה, הוא ס ימ א ע ינ ו ש ל עו ל ם )רבנן(, ד כ ת יב, )במדבר טו( "ו ה י ה א ם מ ע ינ י ה ע ד ה". י ל ך ו י ע סו ק ב ע ינ ו ש ל עו ל ם )בית המקדש( ד כ ת יב, )יחזקאל כד( "ה נ נ י מ ח ל ל א ת מ ק ד ש י ג או ן עוז כ ם מ ח מ ד ע ינ יכ ם". אמ ר ל יה, מ ס ת פ ינ א מ מ ל כות א. אמ ר ל יה, ש ד ר ש ל יח א ל יז יל ש ת א, ו ל יע כ ב ש ת א, ו ל יה ד ר ש ת א. א ד ה כ י ו ה כ י ס ת ר ת ל יה, וב נ י ת ל יה. ע ב ד ה כ י, )כי אתא( ש ל חו ל יה, א ם לא ס ת ר ת אל ת ס תו ר. א ם ס ת ר ת אל ת ב נ ה. א ם ס ת ר ת וב נ י ת, ע ב ד א ב יש א ב ת ר ד ע ב ד ין מ ת מ ל כ ין. א ם ז ינ ך ע ל ך, ס פ ר ך כ אן, ל א ר כ א ו ל א ב ר ר כ א. הו ר דוס ע ב ד א ק ל נ י א מ ת ע ב יד. But how could Baba b. Buta have advised Herod to pull down the Temple, Who are they, he said, who teach, From the midst of thy brethren you shalt set up a king over thee, [stressing the word brethren ]? The Rabbis! He therefore arose and killed all the Rabbis, sparing, however, Baba b. Buta, that he might take counsel of him. 2

3 He placed on his head a garland of hedgehog bristles and put out his eyes. One day he came and sat before him and said: See, Sir, what this wicked slave [Herod] does. What do you want me to do to him, replied Baba b. Buta. He said: I want you to curse him. He replied with the verse, Even in thy thoughts you should not curse a king. Said Herod to him: But this is no king. He replied: Even though he be only a rich man, it is written, And in thy bedchamber do not curse the rich; and be he no more than a prince, it is written, A prince among thy people you shalt not curse. Said Herod to him: This applies only to one who acts as one of thy people, but this man does not act as one of thy people. He said: I am afraid of him. But, said Herod, there is no-one who can go and tell him, since we two are quite alone. He replied: For a bird of the heaven shall carry the voice and that which hath wings shall tell the matter. Herod then said: I am Herod. Had I known that the Rabbis were so circumspect, I should not have killed them. Now tell me what amends I can make. He replied: As you have extinguished the light of the world, [for so the Rabbis are called] as it is written, For the commandment is a light and the Torah a lamp, go now and attend to the light of the world [which is the Temple, of which] it is written, And all the nations become enlightened by it. Some report that Baba b. Buta answered him thus: As you have blinded the eye of the world, [for so the Rabbis are called] as it is written, if it be done unwittingly by the eyes of the congregation, go now and attend to the eye of the world, [which is the Temple] as it is written, I will profane my sanctuary, the pride of your power, the delight of your eyes. Herod replied: I am afraid of the Government [of Rome]. He said: Send an envoy, and let him take a year on the way and stay in Rome a year and take a year coming back, and in the meantime you can pull down the Temple and rebuild it. He did so, and received the following message [from Rome]: If you have not yet pulled it down, do not do so; if you have pulled it down, do not rebuild it; if you have pulled it down and already rebuilt it, you are one of those bad servants who do first and ask permission afterwards. Though you strut with your sword, your genealogy is here; [we know] you are neither a reka nor the son of a reka, but Herod the slave who has made himself a freedman. 4- תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד ב ה הוא ב ר - ב ב ל ד ס ל יק ל אר ע א ד י ש ר א ל, נ ס יב אית ת א, אמ ר ל ה, ב ש יל י ל י ת ר י ט ל פ חי. ב ש יל ת ל יה ת ר ין ט ל פ חי. ר ת ח ע ל ה. ל מ ח ר, אמ ר ל ה, ב ש יל י ל י ג ר יו א, ב ש יל ת ג ר יו א, אמ ר ל ה, זילי אי ית י ל י ת ר ין בוצ ינ ין, אזלת ו אי ית י ל יה ת ר י ש ר ג י. אמ ר ל ה, זילי ת ב רי י ת הו ן ע ל רישא דב ב א. ה ו ה י ת יב ב ב א ב ן בוט א אבבא, ו ק א ד א ין ד ינ א. אזלת ות ב ר ת י ת הו ן ע ל ר י שיה. אמ ר ל ה, מ ה ה ד ין ד ע ב ד ית? אמ ר ה ל יה, כ ך ציו נ י ב ע ל י. אמ ר ל ה, א ת ע ש ית ר צו ן ב ע ל י ך, ה מ קו ם יו צ יא מ מ ך ש נ י ב נ ים כ ב ב א ב ן בוט א A certain Babylonian went up to the Land of Israel and took a wife [there]. Boil me two (a few a meal of) lentils, he ordered, and she boiled him (only) two lentils, which infuriated him with her. The next day he said to her, Boil me a full amount of lentils, so she boiled him a huge amount of lentils. He said to her: Go and bring me two bezuni (watermelons); so she went and brought him two candles. He said to her Go and break them on the head of the baba (doorway). Now Baba b. Buta was sitting on the threshold, engaged in judging in a lawsuit. So she went and broke them on his head. He said to her, What did you do? She replied, My husband ordered me. He rejoined You have performed your husband's will, may the Almighty give you two sons like Baba ben Buta. 5- ספר בניהו בן יהוידע על בבא בתרא דף ג/ב שם קטלינהו לכלהו רבנן שייריה לבבא בן בוטא. הנה בודאי מ"ש לכולהו רבנן, קאי על הסנהדרין, שהיה ירא מהם פן יעשו דין על פי התורה, להרגו על אשר הוא עבד ומלך 3

4 בחזקה, בהרגו נפשות נקיים, ודין זה הוא מסור בידם, ולא חשש משאר חכמים שאין ממונים בסנהדרין, ולכן הרג הסנהדרין בלבד ושייר מהם את בבא בן בוטא ליקח עיצה. ומה שבחר בבבא בן בוטא דוקא, ולא בזולתו, מפני כי בבא בן בוטא היה ידוע בטבעו שאינו נוקם ונוטר, והוא מוחל וסולח לכל מי שחטא לו, ולא עוד אלא שהוא מטיב לעושה עמו רעה, וכאשר מצינו בגמרא דנדרים דף ס"ו ע"ב, באותו שאמר לאשתו תביא לי תרי בוציני, אזלת ואייתת ליה תרי שרגי, שהיתה תמה שחשבה שרוצה שתי נרות הנקראים בוציני, והוא לא אמר אלא על אבטיחים, כי ביום היה מדבר עמה, והוא נתכעס על הטפשות שלה, ואמר לה זילי תברי יתהון על ריש דבבא, פירוש על ראש הפתח, והיא חשבה שצוה לה לשברם על ראש בבא בן בוטא ע"ה, והוה יתיב ודאין דינא, ובאה האשה ושברה אותם על ראשו, ואמר לה מה זאת עשית, והשיבה כך צוני בעלי, והכיר כי זו ברוב תמותה עשתה כן, ואמר לה את עשית רצון בעליך, המקום יוציא ממך שני בנים כבבא בן בוטא ע"ש, ראה כמה היה סבלן ואינו מקפיד, ומוחל על כבודו, ושלא די לו שלא קללה, אלא ברוכי בירך לה, וכיון שהיה ידוע ומפורסם שהוא מעביר על מדותיו, לכן בחד הורדוס לשיירו שלא להרגו. והא דסימא את עיניו ולא שיירו פתוח, מפני שרצה לבדקו ולנסותו כאשר עשה באחרונה. ונ"ל כי חשש שיבואו בני אדם וידברו עמו לעשות נקמה בהורדוס, ויקבץ חכמים וימנה אותם סנהדרין, ויהיה הוא ראש הסנהדרין, וידונו את הורדוס כפי משפט תורתינו הקדושה, לכן סימא את עיניו, דאין סומא ראוי להיות מן הסנהדרין, וכמו שאמרו רז"ל ]סנהדרין ל"ו ע"ב, עיי"ש בתוד"ה אתך[ על פסוק ]שמות י"ח כ"ב[ ונשאו אתך, בדומים לך, שאין בהם מום: 6- תלמוד בבלי מסכת כריתות דף כה עמוד א ר ב י א ל יע ז ר או מ ר, מ ת נ ד ב אד ם א ש ם ת לוי ב כ ל יו ם וב כ ל עת ש ט ר צ ה, ו ה יא נ ק ר את א ש ם ח ס יד ים. אמ רו ע ל יו ע ל ב ב א ב ן בוט א, ש ה י ה מ ת נ ד ב א ש ם ת לוי ב כ ל יו ם, חוץ מ אח ר יו ם ה כ עור ים יו ם א ח ד. אמ ר, ה מ עו ן ה ז ה, א לו ה יו מ נ יח ים ל י, ה י ית י מ ב יא, א ל א או מ ר ים ל י ה מ ת ן ע ד ש ת כ נ ס ל ס פ ק. ו ח כ מ ים או מ ר ים, א ין מ ב יא ים א ש ם ת לוי א ל א ע ל ד ב ר ש ז דו נ ו כ ר ת ו ש ג ג ת ו ח ח את: R. Eliezer says: a man may freely offer a suspensive guilt-offering on any day and at any time he pleases. Such a sacrifice was known as the guilt-offering of the pious. It is said of Baba b. Buta that he used to freely offer a suspensive guilt-offering every day, except on the day following the day of atonement. He declared: by this temple! Had they allowed me, I would have offered one even then, but they said unto me, wait until you have come to a state of doubt 7- תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כ עמוד א תנו רבנן: מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביום טוב. חברו עליו תלמידי שמאי הזקן, אמרו לו: מה טיבה של בהמה זו? אמר להם: נקבה היא, ולזבחי שלמים ה בא תי ה. כש כש להם בזנבה, והלכו להם. ואותו היום גברה ידם של בית שמאי על בית הלל, ובקשו לקבוע הלכה כמותן. והיה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן, וב ב א ב ן ב וט א שמו, שהיה יודע שהלכה כבית הלל, ושלח תלמוד בבלי מסכת ביצה דף כ עמוד ב והביא כ ל צ אן ק ד ר שבירושלים והעמידן בעזרה, ואמר: כל מי שרוצה לסמוך - יבא ויסמוך. ואותו היום גברה ידן של בית הלל וקבעו הלכה כמותן, ולא היה שם אדם שערער בדבר כלום. Our Rabbis taught: It once happened that Hillel the Elder brought his burnt-offering into the Temple Court on a Festival for the purpose of laying hands thereon. The disciples of Shammai the Elder gathered around him and asked: What is the nature of this animal? He replied to them: It is a female and I brought it as a peace-offering. 4

5 [Thereupon] he swung its tail for them and they went away. On that day Beth Shammai got the upper hand over Beth Hillel and wished to fix the halachah according to their ruling. But an old man of the disciples of Shammai the Elder was there named Baba b. Buta, who knew that the halachah is as Beth Hillel and he sent and fetched all the sheep of Kedar that were in Jerusalem and put them Into the Temple Court and said: Whoever wishes to lay on hands let him come and lay on hands; and on that day Beth Hillel got the upper hand and established the halachah according to their opinion and there was no one there who disputed it. 8- רש"י מסכת ביצה דף כ עמוד א נקבה היא - שאין עולה נקבה.ולזבחי שלמים הבאתיה - מרוב ענותנותו של הלל היה משנה מפני השלום. כ ש כש להם בזנבה - כדי להטעותן, שיהיו סבורים שהיא נקבה. 9- תלמוד בבלי מסכת עירובין דף יג עמוד ב אמ ר ר ב י א ב א, אמ ר ש מוא ל, ש לש ש נ ים נ ח ל קו ב ית - ש מ אי וב ית - ה ל ל, ה ל לו או מ ר ים, ה ל כ ה כ מו ת ינו, ו ה ל לו או מ ר ים, ה ל כ ה כ מו ת ינו, י צ ת ה ב ת - קו ל ו אמ ר ה ל ה ם, א לו ו א לו ד ב ר י א לה ים ח ט ים ה ן, ו ה ל כ ה כ ד ב ר י ב ית - ה ל ל. ו כ י מ אח ר ד א לו ו א לו ד ב ר י א לה ים ח ט ים ה ן, מ ע נ י מ ה ז כו ב ית ה ל ל ל ק בו ע ה ל כ ה כ מו ת ן? מ ע נ י ש נו ח ין ה יו ו ע לוב ין ה יו ו שו נ ין ד ב ר יה ם ו ד ב ר י ב ית ש מ אי. ו לא עו ד א ל א ש מ ק ד ימ ין ד ב ר י ב ית ש מ אי ל ד ב ר יה ם, R. Abba stated in the name of Shmuel: For three years there was a dispute between Beth Shammai and Beth Hillel, the former asserting, The halachah is in agreement with our views and the latter contending, The halachah is in agreement with our views. Then a bath kol issued announcing, [The utterances of] both are the words of the living God, but the halachah is in agreement with the rulings of Beth Hillel. Since, however, both are the words of the living God what was it that entitled Beth Hillel to have the halachah fixed in agreement with their rulings? Because they were kindly and modest, they studied their own rulings and those of Beth Shammai, and were even so [humble] as to mention the actions of Beth Shammai before theirs, 10- תוספות רי"ד מסכת עירובין פרק א - מבוי שהוא גבוה ]דף ב עמוד א[ ]דף יג עמוד א[ ושונין דבריהן ודברי ב"ש פי' היו שונין הטענות והתשובות שהי' אומר להן ב"ש ומדקדקין בהן ומתוך שמדקדקין בראיותיהן ובראיות של ב"ש עומדין על בורי' של דבר ומכוונין אליבא דהילכתא אבל ב"ש לא הי' משגיחין בדברי ב"ה לדקדק בהן ומתוך כך לא עמדו על בורי' של דבר שלא הי' נראין להן אלא דבריהן: ]מהדות"נ[ 11- תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פח: ת נ י א, אמ ר ר ב י יו ס י, מ ת ח ל ה לא ה י ו מ ר ב ין מ ח לק ת ב י ש ר א ל, א ל א ב ית ד ין ש ל ש ב ע ים ו א ח ד יו שב ים ב ל ש כ ת ה ג ז ית, וש נ י ב ת י ד ינ ין ש ל ע ש ר ים וש לש ה א ח ד יו ש ב ע ל ע ת ח ה ר ה ב י ת, ו א ח ד יו ש ב ע ל ע ת ח ה ע ז ר ה, וש אר ב ת י ד ינ ים ש ל ע ש ר ים וש לש ה יו ש ב ים ב כ ל ע י רו ת י ש ר א ל. ה צ ר ך ה ד ב ר ל ש א ל, שו א ל מ ב ית ד ין ש ב ע יר ו. א ם ש מ עו אמ רו ל ה ם. ו א ם ל או ב א ים ל ז ה ש ס מו ך ל ע יר ו. א ם ש מ עו אמ רו ל ה ם. ו א ם ל או ב א ים ל ז ה ש ע ל ע ת ח ה ר ה ב י ת ו כו' ע ד, ב א ים ל ל ש כ ת ה ג ז ית, ש ש ם יו ש ב ים, מ ת מ יד ש ל ש ח ר ע ד ת מ יד ש ל ב ין ה ע ר ב י ם, וב ש ב תו ת וב י מ ים טו ב ים יו ש ב ים ב ח יל. נ ש א ל ה ש א ל ה ב פ נ יה ם, א ם ש מ עו אמ רו ל ה ם, ו א ם ל או עו מ ד ין ל מ נ י ן, ר בו ה מ ט מ א ין ט מאו. ר בו ה מ ט ה ר ין ט ה רו. מ ש ר ב ו ת ל מ יד י ש מ אי ו ה ל ל ש לא ש מ ש ו כ ל צ ר כ ן ר ב ו מ ח לק ת ב י ש ר א ל, ו נ ע ש ית תו ר ה כ ש ת י תו רו ת. 5

6 21 -תלמוד בבלי מסכת מסכת יבמות יד. לא ע שו ב ית ש מ אי כ ד ב ר יה ם, ד ה א ב ית ה ל ל ר ב א. ו א יכ א מ אן ד אמ ר, ע שו, ד כ י אז ל ינ ן ב ת ר ר ב א - ה יכ א ד כ י ה ד ד י נ ינ הו, ה כ א - ב ית ש מ אי מ ח ד ד י ט פ י Beit Shammai did not act according to their own view because Beit Hillel were in the majority; while the other maintains that they did act [according to their view, because] a majority is to be followed only where both sides are equally matched; in this case, however, Beit Shammai were sharper in terms of intellect. 13- מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ג ]והעמידו תלמידים הרבה[ שבית שמאי אומרים אל ישנה אדם אלא למי שהוא חכם ועניו ובן אבות ועשיר ובית הלל אומרים לכל אדם ישנה שהרבה פושעים היו בהם בישראל ונתקרבו לתלמוד תורה ויצאו מהם צדיקים חסידים וכשרים: 14- מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ד והעמידו תלמידים הרבה. בית שמאי אומרים אין שונין אלא לכשרים לבני אבות ולבני בני אבות ובית הלל אומרים לכל אדם. 21 -תלמוד בבלי מסכת שבת דף- דף ל- : דף לא. ת נו ר ב נ ן, ל עו ל ם י ה א אד ם ע נ ו ות ן כ ה ל ל, ו אל י ה א ק ע ד ן כ ש מ אי. מ ע ש ה ב ש נ י ב נ י אד ם ]דף לא ע"א[ ש ה מ רו ז ה ע ם ז ה, אמ רו, כ ל מ י ש ט ל ך ו י ק נ יט א ת ה ל ל, י חו ל אר ב ע מ או ת זוז. אמ ר ל ו, ש א לו ת ה ר ב ה י ש ל י ל ש או ל, ומ ת י ר א א נ י ש מ א ת כ עו ס. נ ת ע ח ף ו י ש ב ל פ נ יו, אמ ר ל ו, כ ל ש א לו ת ש ט ש ל ך ל ש או ל - ש אל. אמ ר ל ו, א ת ה הוא ה ל ל ש קו ר ין או ת ך נ ש יא י ש ר א ל? אמ ר ל ו, ה ן. אמ ר ל ו, א ם א ת ה הוא - לא י ר בו כ מו ת ך ב י ש ר א ל. אמ ר ל ו, ב נ י, מ ע נ י מ ה? אמ ר ל ו, מ ע נ י ש א ב ד ת י ע ל י ד ך אר ב ע מ או ת זוז. אמ ר ל ו, ה ו י ז ה יר ב רוח ך, כ ד אי הוא ה ל ל ש ת א ב ד ע ל י ד ו אר ב ע מ או ת זוז, ו אר ב ע מ או ת זוז, ו ה ל ל לא י ק ע יד שוב מ ע ש ה ב נ כ ר י א ח ד ש ב א ל פ נ י ש מ אי. אמ ר ל ו, ג ט יר נ י ע ל מ נ ת ש ת ל מ ד נ י כ ל ה תו ר ה כול ה כ ש א נ י עו מ ד ע ל ר ג ל אח ת, ד ח פו ב א מ ת הב נ י ן ש ב י ד ו. ב א ל פ נ י ה ל ל - ג ט יר יה. אמ ר ל יה, ד ע ל ך ס נ י ל ח ב ר ך ל א ת ע ב יד, זו ה יא כ ל ה תו ר ה כול ה, ו א יד ך - ע ירוש א הוא, ז יל ג מו ר. ל י מ ים נ ז ד ו וגו ש לש ת ן ל מ קו ם א ח ד, אמ רו, ק ע ד נות ו ש ל ש מ אי ב ק ש ה ל טו ר ד נו מ ן ה עו ל ם, ע נ ו ת נותו ש ל ה ל ל ק יר ב נ ו ת ח ת כ נ פ י ה ש כ ינ ה: 16- תלמוד ירושלמי יבמות פרק א דף ג עמוד ב /ה"ו לא נמנעו בית שמאי מלישא נשי' מבית הלל ולא בית הלל מבי' שמאי אלא נוהגין באמ' ובשלום שנ' והאמת והשלום אהבו תני יצאתה בת קול ואמר' אילו ואילו דברי אלהים חיים הם אבל הלכה כבית הלל לעולם באיכן יצאת בת קול רבי ביבי בשם רבי יוחנן אמ' ביבנה יצאת בת קול 17- תלמוד בבלי מסכת שבת דף טו עמוד א ארבעים שנה עד שלא חרב הבית גלתה לה סנהדרין וישבה לה בחנויות. למאי הילכתא? אמר רבי יצחק בר אבדימי: לומר שלא דנו דיני קנסות. - דיני קנסות סלקא דעתך? - אלא אימא: שלא דנו דיני נפשות. 18- זכריה פרק ח, יט כ ה אמ ר ה' צ ב א ות צ ום ה ר ב יע י ו צ ום ה ח מ יש י ו צ ום ה ש ב יע י ו צ ום ה ע ש יר י י ה י ה ל ב ית י ה וד ה ל ש ש ון ול ש מ ח ה ו ל מ ע ד ים ט וב ים ו ה א מ ת ו ה ש ל ום א ה ב ו: פ 6

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות,

הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, הרטפההו הרותה תאירק רדס חג ראשון של פסח פסח - עם שומר במשך אלפי שנים את יום צאתו מבית עבדים! דרך כל מחילות השעבוד והאונס והאינקויזיציה והשמד והפ רעות, נושאת האומה בלבה את הגעגועים לחופש ומביאה אותם לידי

קרא עוד

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג

ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בסד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ב. ח. ה. ט. מ. ל. Daughter of Yiftach (Jephthah) בס"ד שופטים יא- בי א ו י פ ת ח ה ג ל ע ד י, ה י ה ג ב ור ח י ל, ו ה וא, ב ן-א ש ה ז ונ ה; ו י ול ד ג ל ע ד, א ת-י פ ת ח ו ת ל ד א ש ת-ג ל ע ד ל ו, ב נ ים;

קרא עוד

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש

H.N Bialik ( ) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש H.N Bialik (1873-1934) and the Modern Hebrew Revival א ל ה צ פ ור 1. To the Bird (1891) Translated from the Hebrew by Jonathan A. Lipnick ש ל ום ר ב ש וב ך, צ פ ר ה נ ח מ ד ת, מ א ר צ ות ה ח ם א ל-ח ל

קרא עוד

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off

Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off Counting the Omer Leviticus 23:15-16 And from the day on which you bring the sheaf of elevation offering the day after the Sabbath you shall count off seven weeks. They must be complete: you must count

קרא עוד

Homework Dry 3

Homework Dry 3 Homework Dry 3 Due date: Sunday, 9/06/2013 12:30 noon Teaching assistant in charge: Anastasia Braginsky Important: this semester the Q&A for the exercise will take place at a public forum only. To register

קרא עוד

יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F

יוצא לאור עי - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah F יוצא לאור ע"י - יגדיל תורה - מבצע תלמוד תורה כולל: הוראות רבינו פרק משניות חסידות t נגלה INCLUDES: The Rebbe s DiRecTives Mishnayos chassidus niglah FOREWORD As we approach the yahrtzeit of the Alter Rebbe

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו

אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ער( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשעו מ צ ו אל עמי אל אל עמי - אל עצמי )ע"ר( צ זהות ציונות מורשת אחדות לומדים עם ילדינו בבתי מדרש קהילתיים להורים וילדים כ ב ו ד א ב ו א ם פרשת יתרו, תשע"ו מ צ ו ת כ ב ו ד א ב ו א ם ה יא מ צ ו ה ח ש וב ה מ א ד ה מו

קרא עוד

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש

Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor בה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש Joe Wolfson The First King s Last Night: Saul and The Witch of Ein-Dor ב"ה דברים פרק יח Ch.18:10-14 Devarim לא י מ צ א ב ך מ ע ב יר ב נ ו וב ת ו ב א ש ק ס ם ק ס מ ים מ ע ונ ן ומ נ ח ש ומ כ ש ף: ו ח ב ר

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע

שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים ע שבוע 4 סינטקס של HACK ASSEMBLY ניתן להשתמש בשלושה אוגרים בלבד:,A,D,M כולם בעלי 16 ביטים. M אינו אוגר ישיר- הוא מסמן את האוגר של ה RAM שאנחנו מצביעים עליו כרגע )A מצביע עליו(. יש שני סוגי פקודות, פקודת

קרא עוד

ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי

בה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-יג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרי ב"ה גבולות היחידה: במדבר פרק כ' פסוקים ז'-י"ג נושא היחידה: חטא מי מריבה מספר שיעורים: 1 כתבה: נורית שלזינגר כללי: בפסוקים הקודמים ראינו, שלאחר מות מרים לא היה מים לעדה. בני ישראל פונים בתלונה אל משה ואהרון,

קרא עוד

Westminster Leningrad Codex [4.20]

Westminster Leningrad Codex [4.20] Isaiah 1 Isaiah 1 ישעיה ח זון ישע יהו ב ן א מוץ א ש ר ח ז ה על יהוד ה ו ירוש ל ם ב ימ! י עז יהו יות ם א ח ז יח ז ק יהו מל כ! י יהוד ה ש מ עו ש מים ו הא ז ינ י א ר ץ כ י יהו ה ד ב! ר ב נ ים ג דל ת י ו רוממ

קרא עוד

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך :

Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : Zionism and Aliyah - Source Sheet בראשית פרק יב א( ו י אמ ר ה ' א ל א ב ר ם ל ך ל ך מ א ר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית א ב יך א ל ה א ר ץ א ש ר א ר א ך : ב( ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה

קרא עוד

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2

Microsoft PowerPoint _sources_rus_dovid v2 Overlooked No More: Ruth s Long Shadow Congregation Rinat Yisrael - May 27, 2019 Book of Ruth as Prologue 1. Ruth 4:17-22 ו תּ ק ר אנ ה לוֹ ה שּׁ כ נוֹת שׁ ם ל אמ ר י לּ ד בּ ן ל נ ע מ י And the women neighbors

קרא עוד

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות

ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות ש יר ה מ ע ל ות ב ש וב י ה ו ה את ש יבת צ י ון הי ינ ו כ ח ל מים : אז י מל א שח וק אמר ו ב ג וי ם פינ ו ול ש ונ נ ו ר נ ה אז י הג דיל י ה ו ה ל ע ש ות עם א ל ה : ה ג ד יל י ה ו ה ל ע ש ות ע מנ ו הי ינ

קרא עוד

1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6

1   תרגום יונתן לנביאים אחרונים * אתר דעת * תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 1 תרגום יונתן לנביאים אחרונים ישעיה... 2 פרק א... 2 פרק ב... 3 פרק ג... 4 פרק ד... 6 פרק ה... 6 פרק ו... 8 פרק ז... 9 פרק ח...10 פרק ט...11 פרק יא...15 פרק יב...16 פרק יג... 16 פרק יד... 17 פרק טו...19

קרא עוד

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ,

ד. ח. ב. ה. ט. Rahab בסד יהושע פרק ב  א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ד. ח. ה. ט. Rahab בס"ד יהושע פרק ב " א ו י ש ל ח י ה וש ע-ב ן-נ ון מ ן-ה ש ט ים ש נ י ם-א נ ש ים מ ר ג ל ים, ח ר ש ל אמ ר, ל כ ו ר א ו א ת-ה אר ץ, ו א ת-י ר יח ו; ו י ל כ ו ו י ב א ו ב ית-א ש ה ז ונ ה,

קרא עוד

א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כרית

א) גירסת מהרמ, ב) [לקמן ה.], ג) מהרם מז, ד) סנהדרין פט. עש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תויט], ז) [דברים יט], ח) רשא דהא אם, ט) רשל מז, י) [כרית א) גירסת מהר"מ, ב) [לקמן ה.], ג) מהר"ם מ"ז, ד) סנהדרין פט. ע"ש, ה) [ליתא בילקוט], ו) [עי' תוי"ט], ז) [דברים יט], ח) רש"א דהא אם, ט) רש"ל מ"ז, י) [כריתות יב.], כ) [דף מה. ע"ש], ל) רש"ל כו'. [עיין רש"א],

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9.

פתרון מוצע לבחינת מהט ב_שפת c מועד ב אביב תשעט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. פתרון מוצע לבחינת מה"ט ב_שפת c מועד ב אביב תשע"ט, אפריל 2019 מחברת: גב' זהבה לביא, מכללת אורט רחובות שאלה מספר 1 מוגדרת מחרוזת המורכבת מהספרות 0 עד 9. הדפסה ראשונה: מתבצעת לולאה שרצה מאפס עד אורך המחרוזת.

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

מלכים א' - סוכם ע"י תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות

מלכים א' - סוכם עי תלמידים פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה   הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות פרק ח' )3( - מבנה תפילת שלמה www.ybm.org.il הרב אלחנן סמט אמרנו בשיעורים הקודמים שתפילת שלמה עוסקת בקבלתם של תפילות שונות במצבים שונים. עיקרון זה מצוי כבר בתחילת התפילה ]ח, כח-ל[: )כח( ופ נ ית א ל ת פ

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות בטיחות Safety Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 תזכורת: תכונות זמן ליניארי Linear Time Properties תכונות זמן-ליניארי מתארות קבוצת עקבות שהמערכת צריכה לייצר מכוונים ללוגיקה

קרא עוד

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ

Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ Parsing Practice: All Weak Verbs in the BBH2 Workbook Parsing Sections, Randomized 1 1 שׁ לּ ת 2 ע ב ד הּ 3 שׂ אוּ 4 י כּ ה 5 ה ת בּ ר כ נוּ 6 מוּצ א ת 7 א ע נ ה 8 כּ סּוּ 9 תּ שׁ ית י 10 מ כ סּ ה 11 מ צ יא ים 12 כּ לּ

קרא עוד

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים

אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים אתגר קוביות מחייכות תכולה: 12 קוביות חוברת הוראות ופתרונות ספרון הכולל 60 חידות חידות בדרגות קושי שונות תפיסה חזותית וחשיבה לוגית הקדמה המשחק פרצופים בריבוע מכיל 60 חידות ברמת קושי עולה לשחקן יחיד או שני

קרא עוד

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו

Yoma North of Mizbeach & Mizbeach Placement יומא לו-לז מיקום המזבח וצפונו רבי יוסי ברבי יהודה: מקיר מזבח צפוני ועד כותל עזרה צפוני וכנגד כל המזבח כולו שחיטת קדשי קדשים ב אינו אלא כנגד המזבח ולא לו או לו של המזבח אע"פ שהיא צפונו של העזרה דבעינן על ירך המזבח וליכא www.swdaf.com

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

pdf

pdf בניי נ : ב ח חמי י נו י ביב, ב בי ו ב ב חוב בניי ב ו ב מנו מ 20. מ חו נ י בנייני י ו מ ב ב בי ו 142 ו 144 ב ו טיח, מ, ו י י בי בבנייני : ו ב ני ו ו ו, ו ו י בבניי י נ. מ ב ו ב ו נ בו י ונו יט מ י י י נ

קרא עוד

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ

מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמ מפתח ענינים אות חיים והסגולה הבדוקה... פרקי תהלים מהגאון הצדיק הרב חיים קנייבסקי שליט א... פסוקים המיוחדים ללידה קלה... תפילה מיוחדת לשעת הלידה... נשמת כל חי... תחינות ותפילות מיוחדים... תפילה לאישה בימי

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים,

לקוחות וחברים יקרים, מ לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון מחצית ראשונה 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר למחצית הראשונה של שנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון

קרא עוד

_20

_20 Draft SI 17022 August 2019 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 17022 אוגוסט 2019 ICS CODE: 97.190 מוצרים לטיפול בילדים עזרים לרחצה ושיטות בדיקה דרישות בטיחות Child care articles - Bathing aids - Safety requirements

קרא עוד

ex1-bash

ex1-bash ביה"ס למדעי המחשב סמסטר חורף תשע"ח 13.12.2017 יסודות מערכות פתוחות פתרון תרגיל מס' 7 המכללה האקדמית נתניה שימו לב: כל ההערות שבתחילת תרגילים 1-6 תקפות גם לתרגיל זה. הערה 1: החל מתרגיל זה והלאה, בכל פעם

קרא עוד

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש

Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש Reuben Aviv 2019 ראובן אב יב ר א ש ון י ום Sunday Yom Rishon י ום ש נ י Yom Shanee י ום ש ל י ש י Yom Shleeshe י ום ר ב יע י Yom Rivee EE י ום ח מ י ש י Yom Chamishe י ום ש י ש י Yom Sheshe י ום ש ב ת

קרא עוד

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM>

Why to contact <NORAIL.EMEKREFAIM.GMAIL.COM> PART OF EHUD OLMERT S LEGACY A ROLE MODEL FOR TODAY Mazel pushed some lightstands into the pool, causing a short-circuit and disabling the light, and then told the artist that: "This is not a work of art!

קרא עוד

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א'

פיסיקה 1 ב' מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' פיסיקה 1 ב' 203-1-1391 מרצים: גולן בל, משה שכטר, מיכאל גדלין מועד ב 03.08.2017 משך המבחן 3 שעות חומר עזר: דף נוסחאות מצורף, מחשבון אסור בהצלחה! חלק א' - שאלות אמריקאיות (כל שאלה - 5 נק') - יש לסמן תשובה

קרא עוד

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של

לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של לקוחות וחברים יקרים, הנדון: סקר בדבר תנאים משפטיים של עסקאות הון סיכון שנת 2022 אנו מתכבדים להציג בפניכם תוצאות הסקר לשנת 0210, המנתח תנאים משפטיים של עסקאות השקעה הון סיכון בחברות היי-טק ישראליות ו"ישראליות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות PROMELA גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון עדכון אחרון: 21:40 15/06/2013 2 שפת מ פ ר ט עם ס מ נ ט יק ה מוגדרת באופן מתמטי "שפת תכנות" למודלים המטרה: לאפשר גם לכאלה שאינם חוקרים בתחום לבנות

קרא עוד

מקביליות

מקביליות תכונות שמורה Invariant Properties גרא וייס המחלקה למדעי המחשב אוניברסיטת בן-גוריון 2 בדיקות מודל Checking( )Model מערכת דרישות מידול פירמול בדיקות מודל )Model Checking( מודל של המערכת תכונות פורמליות סימולציה

קרא עוד

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy

טיפול זוגי בגישת AEDP טיפול חווייתי דינמי מואץ  Accelarated Experiential Dynamic Psychotherapy גישת AEDP - AEDP הטיפול הדינמי-חווייתי-מואץ Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy עקרונות לעשייה טיפולית מצמיחה בטיפול זוגי ופרטני מטפלת זוגית ומשפחתית פעילה במכון הבין-לאומי בגישת AEDP וקיבלה

קרא עוד

Microsoft Word - tik latalmid-final

Microsoft Word - tik latalmid-final רשימת המשימות במבדק טבלת מעקב מס ' המשימה שם המשימה עמוד העברה ראשונה תאריך עבר/לא עבר העברה שנייה תאריך עבר/לא עבר 3 1 קריאת שמות אותיות 7 2 קריאת צלילי אותיות 10 קריאת צירופים של עיצורים ותנועות 3 4

קרא עוד

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1

ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 ברכת האילנות מצווה מעשית לחידוש הקשר בין עם ישראל לטבע 1 תוכן עניינים "אז ירננו כל עצי יער" ברכת האילנות כמחדשת את הקשר בין העם והטבע... 4 סדר ברכת האילנות... 6 ברכות הראייה הכרה עמוקה ומתמדת בפלא הקיום...

קרא עוד

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות

Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, עא אמיה דדוד נצבת בת עדיאל רשי בבא בתרא צא, עא  לפי שכל אמהות כתובות Nitzevet (Daughter of Adiel, Wife of Yishai, Mother of David) בבא בתרא צא, ע"א "אמיה דדוד נצבת בת עדיאל" רש"י בבא בתרא צא, ע"א " לפי שכל אמהות כתובות בנביאים הוצרך לפרש גם אם דוד" רשב"ם בבא בתרא צא, ע"א

קרא עוד

ניטול ידני

ניטול ידני הכנס ה- 17 של המוסד לבטיחות ולגהות 17 נובמבר 2014 בטיחות ובריאות בתעסוקה הרמה וניטול ידני: ד"ר יוהנה גייגר ארגונומית ארצית המוסד לבטיחות ולגהות ענבר גלבוע ארגונומית מחוזית המוסד לבטיחות ולגהות ניטול ידני

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב תרגול מס' 1 דין שמואל dshmuel110@gmail.com 1 1. מנהלות מרצה: אמיר רובינשטיין, amirr@tau.ac.il שעות קבלה: לשאלות קצרות - מייד לאחר השיעור. ניתן לתאם במייל שעות אחרות. מתרגל:

קרא עוד

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11

Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, Deuteronomy 26: 1-11 Forms of Jewish Identity: Biology, Covenant and Memory Christine Hayes I. Memory II. III. IV. 1. Exodus 12: 14, 17-19, 24-27 1 2. Deuteronomy 26: 1-11 1 3. Jerusalem Talmud Bikkurim 1:4, 64a 1 4. Ruth

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6

<4D F736F F D20E4E7ECE8FA20E4E3E9E9EF202D20E9F6E7F720F2E8F8202D20E2F8F1FA20F4ECE5F0E92C20FAE9F D31362C20322E382E31362E646F6 The English version of this Decision immediately follows. המרכז הבינתחומי הרצליה כ"ז בתמוז תשע"ו 2 באוגוסט 2016 תיק משמעת 22/2016 בעניין סטודנט פלוני - (להלן: הסטודנט) החלטה פתח דבר: תיק דנן עניינו בסטודנט

קרא עוד

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה

95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה 95% בוגרים להשכלה גבוהה 70% דור ראשון במשפחתם יוזמה להקמת בית ספר תיכון על פי מודל ה - Picture Big תמונההגדולהה על מה אובמה מדבר? מודל תומך למידה ה- Met הוא שמו של בית ספר תיכון ברוד-איילנד, ארה ב, שמשמש

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 1 תוכנה 1 תרגול 3: עבודה עם מחרוזות )Strings( מתודות )Methods( 1 תכנות מתקדם בשפת Java אוניברסיטת תל אביב 2 מחרוזות )STRINGS( 3 מחרוזות String s = Hello ; מחרוזות

קרא עוד

בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל

בסד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל בס"ד Shani Taragin MATAN ELUL PROGRAM 5777 Rabbi Akiva Teaches Teshuva Rabbi Akiva: On Revelation I 1) ספר שמות פרק כ פס' א ו י ד ב ר א ל ה םי א ת כ ל ה ד ב ר םי ה א ל ה לאמ ר 2) מכילתא דרבי ישמעאל יתרו

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה

ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ י ם ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ע ז ר י מ ע ם ה ש ם ע ו ש ה ש מ ים ו א ר ץ ס פ ר ז ה ר ה ש ב ת פ ר ש ת ו י ג ש ת וכ ן ה ס פ ר:. אע ר כ ה ש ל ש ע ה.. ב ש ב ת ב ו ת ש וב.. גא ור ה ז ה ר מ ח ל ק.. דז וה ר ע ל מ ע ל ת ו ש מ יר ת ה ש ב ת

קרא עוד

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ

Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations   בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ Parashat VaYishlach 5728 Yaakov s Preparations http://www.nechama.org.il/cgibin/pageprintmode.pl?id=10 בראשית פרק לב )א( ו י ש כ ם ל ב ן ב ב ק ר ו י נ ש ק ל ב נ יו ו ל ב נ ות יו ו י ב ר ך א ת ה ם ו י ל

קרא עוד

Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב

Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב Dark Days and White Nights: The Hidden Meaning of the Holiday of Lights Nishmat Chanukah Yom Iyun Rabbi Ari Berman 1) תלמוד בבלי מסכת שבת דף כא עמוד ב I. The Rabbinic Holiday of Chanukah מאי חנוכה? דתנו

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors

Judy Klitsner Source Sheet - Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors ג( א( ב( Inside-Outside: Biblical Leaders and their Non-Jewish Mentors Judy Klitsner 1. Genesis 12 ( ו יּ אמ ר י ה ו ה א ל אַב ר ם ל ך ל ך מ אַר צ ך וּמ מּוֹל ד תּ ך וּמ בּ ית אָב יך א ל ה אָר ץ א שׁ ר אַר א ךּ : (

קרא עוד

Microsoft Word Alexis Levy.doc

Microsoft Word Alexis Levy.doc כיבוד אב ואם לפרנס את ההורים and one needs to be meticulous in its,מצוה is a great כיבוד הורים fulfillment. The רמב "ם points this out:.כבוד אב ואם מצות עשה גדולה 1 It is 2.צריך ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

בס"ד

בסד בס"ד יד מסכת דף פרק מהרש"א ב. בבא בתרא השותפין טז : עד דף יח' אלול תשע"ד Yecheskel Folger 2014 1 מפתח... 4 דף ב. 4...תד"ה השותפין... 5 תד"ה בגויל 6...תד"ה לפיכך וא"ד אפילו נפל וא"ד אבל בבקעה... 11 דף ב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

Thoughts from the Child Section

Thoughts from the Child Section מהי מטרה משמעותית? עבודת EMDR עם ילדים ברברה ויזנסקי כשאני עושה הכשרה של טיפול EMDR בילדים או מדריכה מטפל חדש בעבודתו ב- EMDR עם ילדים, אני מתחברת כל פעם מחדש להתלהבות שאני חשה בעבודה זו שטמון בה פוטנציאל

קרא עוד

לא טוב היות האדם לבדו

לא טוב היות האדם לבדו לא טוב היות האדם לבדו מטרה: עבודה יצירתית בעקבות לימוד פרק ב' בבראשית, ומתוך כך הטמעת הפרשנות שנלמדה וחשיבה על פרשנות אישית, מקורית. מהלך: לאחר לימוד פרשנים שונים על פסוק זה, התבקשו התלמידות, כמשימה לבית

קרא עוד

תרגול מס' 1

תרגול מס' 1 תרגול 6 הסתעפויות 1 מבוסס על שקפים מאת יאן ציטרין קפיצות לא מותנות Unconditional Branch br label PC לאחר ה- fetch של פקודת ה- branch PC לאחר הביצוע של פקודת ה- branch pc label br label הקפיצה מתבצעת תמיד,

קרא עוד

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א

/ 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר א / 2 ספר בראשית פרשת בראשית א / א פרשת בראשית [א] א *בּ ר אשׁ ית בּ ר א א ל ה ים א ת ה שּׁ מ י ם ו א ת ה א ר ץ: * ב רבתי ובראש עמוד בי ה שמו סימן. (א) בּ ר אשׁ ית. א מ ר ר בּ י י צ ח ק, ל א ה י ה צ ר יך ל ה ת ח

קרא עוד

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט

דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמט דוגמאות שהוצגו בהרצאה 10 בקורס יסודות מערכות פתוחות דוגמה 1 דוגמאות של פונקציות ב- awk שמראות שהעברת פרמטרים של משתנים פשוטים היא by value והעברת פרמטרים של מערכים היא by reference וכן דוגמאות שמראות שמשתנים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד