טופס הצעה להעלאה בדרגה

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "טופס הצעה להעלאה בדרגה"

תמליל

1 עדיאל שרמר: קורות חיים אלול תשע"ט, ספטמבר 2019 כתובת: המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו ע"ש ישראל וגולדה קושציקי, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן דוא"ל: אינטרנט: דרגה נוכחית: פרופסור מן המניין )מאז 2012(, היקף משרה נוכחי: 100%.1.2 השכלה שם האוניברסיטה תואר ראשון: האוניברסיטה העברית תואר שני )מסלול ישיר(: " " תואר שלישי מחלקה שנת קבלת התואר היסטוריה של עם ישראל ותלמוד 1989 היסטוריה של עם ישראל 1991 היסטוריה של עם ישראל נושא עבודת המסטר: )מסלול ישיר לדוקטורט( שם המנחה: פרופ' משה דוד הר.4 נושא עבודת הדוקטור: נישואים והקמת משפחה ביהדות בבל בתקופת התלמוד שם המנחה: פרופ' משה דוד הר אושרה: מרץ 1996 )בציון 'מעולה'( תאריך קבלת הדרגה דרגות קודמות באוניברסיטת בר אילן אחוז משרה דרגה 50% מדריך 50% מדריך-דוקטור 100% מרצה בכיר פרופ' חבר עם קביעות 100%.5 הדרכת סטודנטים לתארים מתקדמים א. תלמידי מוסמך 1( גיא דבורה )2008( 2( אפריים ולץ ג. ב. תלמידי דוקטור 1( מריאנה רוח-מדבר )2007( 2( איתמר ברנר )2010( 3( נעמה דינור )2014( 4( גיא דבורה )2020( 5( אפריים ולץ פוסט דוקטורט 1( ד"ר שנה שיק )2012(.6 מלגות ופרסים: 1.7

2 רשימת הדיקן, הפקולטה למדעי הרוח, האוניברסיטה העברית פרס אפשטיין, החוג לתלמוד, האוניברסיטה העברית מילגת ות"ת פרס ורבורג, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית פרס ורבורג, המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית מילגת אלון )מחזור י"ז( פרס אורבך, הקרן לזכרון יהודי פרס רוזן-צבי, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב פרס איש-שלום, יד יצחק בן-צבי, ירושלים Short-term fellow, Center for Judaic Studies, University of Pennsylvania Inaugural Fellow, Tikvah Program for the Study of Law and Jewish Civilization, NYU School of Law פרס "ברונו" למדענים מצטיינים, קרן רוטשילד עמית מחקר, המכון הישראלי ללימודים מתקדמים פרס הרקטור לחדשנות מדעית, אוניברסיטת בר-אילן /6 1996/ / / זכיה במענקי מחקר: 1. הקרן הלאומית למדע, מענק מס' /07, לשלוש שנים: , חוקר יחיד ללא שותפים. 2. הקרן הלאומית למדע, מענק מס' 115,000 49/14, לשלוש שנים: ,.8 ביחד עם ד"ר ביני קצוף.. 3 הקרן הלאומית למדע, מענק מס' 64, /18, לסדנת מחקר בשנת, 2019 ביחד עם ד"ר ביני קצוף.. 4 הקרן הלאומית למדע, מענק מס' 130, /18, לשלוש שנים:, ביחד עם ד"ר ביני קצוף. ארגון כנסים מדעיים: 1. "משפט, הלכה וזהות חברתית" )24-21 ביוני, 2004( 2. "המהפכה של חז"ל" )20-17 ביולי, 2005( 3. "משבר ושברו: תגובות למשברים בהיסטוריה היהודית הלכה, משפט, תרבות וחברה" )26-23 ביולי, 2006( 4. "מהגרים, מיעוטים, אחרים" )11-8 ביולי, 2018( מקומות עבודה קודמים בית המדרש לרבנים באמריקה )עריכה והבאה לדפוס של ספרות.9.10 מדעית( האוניברסיטה העברית )מורה עוזר( Jacob and Hilda Blaustein Visiting Professor of Judaic Studies, /2002 Department for Religious Studies, Yale University Gruss Visiting Professor of Jewish Law, Harvard Law School Harry C. Sigman Course in Jewish Law, PAIDEIA: The European Institute for Jewish Studies in Sweden תחומי התמחות מדעיים: 1. היסטוריה חברתית של עם ישראל בימי בית שני, המשנה והתלמוד. 2 כתות וזרמים ביהדות. 3 מחשבת חז"ל. 4 תיאוריות של השפיטה ומחקר היסטורי של ההלכה.11 2

3 מידע נוסף: * ראש מרכז הלפרן למחקרי תודעה במסורת היהודית, אוניברסיטת בר-אילן ) ( * חבר וועדת המערכת של Journal of Ancient Judaism Supplement Series * חבר בקבוצת המחקר World" "Jewish Culture in the Ancient )תרבות יהודית בעולם העתיק( מיסודה של הקרן למדעי הרוח ) ( * חבר באיגוד הבינ"ל לחקר הדת, הספרות והתרבות )ISRLC( פרסומים: ]א[ ספרים )מחבר( 1. זכר ונקבה בראם: הנישואים בשלהי ימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד, הוצאת מרכז שז"ר, ירושלים תשס"ג )395 עמ'(. Brothers Estranged: Heresy,Christianity, and Jewish Identity in Late Antiquity, New York and Oxford: Oxford University Press, 2010, xix pp. מעשה רב: שיקול הדעת ההלכתי ועיצוב הזהות היהודית, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"ט )230 עמ'(..2.3 ]ב[ ספרים )עורך( ראשית: עיונים ביהדות, כרך 1, ירושלים תשס"ט, 390 עמ' 4. ראשית: עיונים ביהדות, כרך 2, ירושלים תש"ע, 288 עמ' 5. ]ג[ מאמרים בכתבי עת 1. '"והעמיד הכהן את האשה לפני ה'" ביכורים ב )תשמ"ה(, עמ' לפירושה של משנה אחת במסכת סוטה', 'עוד על "ציון עוזיהו"', קתדרה 46 )תשמ"ח(, עמ' '"תרי לישאני" מסורות הנוסח של בבלי מועד קטן', אסופות ב )תשמ"ח(, עמ' יז- כח. 'משפחות כתבי-יד ומסורות-נוסח של מסכת מועד קטן', סידרא ו )תש"ן(, עמ' 'על מיקומה של פיסקת "מכאן אמרו" אחת בספרא ומשמעותו', )תשנ"ב(, עמ' סא תרביץ.5 'בין מסורת-עריכה למסורת-נוסח: מהדורה אחרת של בבלי מועד קטן מן הגניזה', תרביץ סא )תשנ"ב(, עמ' 'על הטטרפילון של קיסריה ומקום קבורתו של רבי עקיבה', 68 )תשנ"ג(, עמ' קתדרה 3.7

4 ג' 'לישנא אחרינא למסכת מועד קטן מן הגניזה', סידרא ט )תשנ"ג(, עמ' '"לישאנא דרבנן וגורסיהון" ו"סוגיא דגמרא"', אסופות ח )תשנ"ד(, עמ' נא-עז '"בן אחות": כינויי-שארות ונישואי-פנים בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד', ציון ס )תשנ"ה(, עמ' יל הנישואים של גברים יהודיים בארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד', ציון סא )תשנ"ו(, עמ' '"אם מתי... אם לא אעמוד": לשונות תנאי עתידי ופשרה של סוגייה אחת בבבלי גיטין', תרביץ סה )תשנ"ו(, עמ' '"אקשי ליה ואוקמיה": עיון אחד בסוגיית הבבלי, בבא קמא קיז ע"א', תרביץ סו )תשנ"ז(, עמ' The Name of the Boethusians: A Reconsideration of Suggested Explanations and Another One, Journal of Jewish Studies, 48 (1997), pp Divorce in Papyrus Se elim Once Again: A Reply to Tal Ilan, Harvard Theological Review, 91 (1998), pp 'מן האונומסטיקון של יישובי היהודים בבבל בתקופת התלמוד אל הלכסיקון התלמודי: בדיתא לבאי', לשוננו סא )תשנ"ח(, עמ' 'פפירוס צאלים 13 ושאלת יכולתן של נשים לגרש את בעליהן בהלכה היהודית הקדומה', ציון סג )תשנ"ח(, עמ' 'בשולי הקושיה וההעמדה', נטועים ו )תש"ס(, עמ' '"מקדמת דנא ייסר": משפט הסיום של מגילת תענית ותהליך ביטולה של המגילה בתקופת התלמוד', ציון סה )תש"ס(, עמ' 'עוד פירור לשרידי הירושלמי', עלי-ספר יט )תשס"א(, עמ' 'לא המדרש עיקר אלא המעשה', ציון סו )תשס"א(, עמ' 'למסורת נוסח התוספתא: עיון ראשוני בעקבות שאול ליברמן', Jewish Studies Internet Journal, 1 (2001), pp How Much Jewish Polygyny in Roman Palestine?, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 63 (2002), pp 'מדרש והיסטוריה: כוח האל ותקוות גאולה בעולמם של התנאים בצל האימפריה הרומית', ציון עב )תשס"ז(, עמ' 36-5 Two Powers in Heaven Revisited, Journal for the Study of Judaism 39 (2008), pp

5 The Lord Has Forsaken the Land : Radical Reactions to the Political and Military Defeat of the Jews in Tannaitic Literature, Journal of Jewish Studies 59 (2008), pp 'אחים אחרים', ראשית 1 )תשס"ט(, עמ' '"הן האדם היה כאחד ממנו": פולמוס, השתקה וריסון עצמי', תרביץ עח )תשס"ט(, עמ' דיני ישראל כח 29. 'שיקול דעת הלכתי: פלוגת הריאה ומחקר ההלכה הביקורתי', )תשע"א(, עמ' Thinking about Belonging in Early Rabbinic Literature: Proselytes, Apostates, and Children of Israel, or: Does It Make Sense to Speak of Early Rabbinic Orthodoxy?, Journal for the Study of Judaism 43 (2012), pp Wayward Jews: Minim in Early Rabbinic Literature, Journal of Jewish Studies 64 (2013), pp Brotherhood, Solidarity, and the Rabbinic Construction of the Commandment to Return Lost Property, Journal of Law, Religion and the State 3 (2014), pp Avot Reconsidered: Rethinking Rabbinic Judaism, Jewish Quarterly Review 105 (2015), pp What God has Joined Together : Predestination, Ontology, and the Nature of the Marital Bond in Early Rabbinic Discourse, Dine Israel 30 (2015), pp 'היסטוריה, הלכה וזהות דתית בשיח ההלכתי של חכמי אשכנז בימי הביניים', ציון פא )תשע"ו(, עמ' '"פרוונקא": ההקשר המנדעי של פולמוס אחד נגד מינים בתלמוד הבבלי', תרביץ פה )תשע"ח(, עמ' 'נקדש את שמך בעולם': גלגוליו של רעיון חז"ל', ראשית 3 )תשע"ט(, עמ' "קידוש השם" מן המקרא לספרות.37 The Lost Chapter: Imperialism and Jewish Society CE, Revue des études juives 179 (2020), pp 'הלכה, מציאות, ושיקולי הדעת בפסיקת ההלכה: הפולמוס על הקריאה בתורה מחומשים בספרות ההלכה מימי הביניים', ראשית ד )תש"פ(, עמ' 'הגדות על דופי', תעודה לא )תש"פ(, עמ' )עם ישי רוזן-צבי( )בדפוס(. ]ד[ מאמרים ופרקים בקבצים מדעיים ובבמות אחרות 41. '"בן שמונה עשרה לחופה"? על גיל הנישואים של יהודי ארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד', י' ברטל וי' גפני )עורכים(, אירוס, אירוסין ואיסורים: מיניות ומשפחה בהיסטוריה, ירושלים )מרכז זלמן שז"ר( תשנ"ח, עמ'

6 42. 'על הפירושים למסכת מועד קטן המיוחסים לרש"י', ד' בויארין, מ' הירשמן, ש"י פרידמן, מ' שמלצר וי' תא-שמע )עורכים(, עטרה לחיים: מחקרים בספרות התלמודית והרבנית לכבוד פרופסור חיים זלמן דימיטרובסקי, ירושלים )מאגנס( תש"ס, עמ' Qumran Polemic on Marital Law: CD 4:20 5:11 and Its Social Background, J.M. Baumgarten, E.G. Chazon, and A. Pinnick (eds.), The Damascus Document: A Centennial of Discovery, Leiden Boston Köln 2000 (Brill), pp [T]he[y] Did Not Read In the Sealed Book : Qumran Halakhic Revolution and the Emergence of Torah Study in Second Temple Judaism, D. Goodblatt, A. Pinnick, and D.R. Schwartz (eds.), Historical Perspectives: From the Maccabees to Bar Kokhba in Light of the Dead Sea Scrolls, Leiden Boston Köln 2001 (Brill), pp 'הפרשנות העוקרת והעקירה המפורשת', א' שגיא וצ' זהר )עורכים(, מחויבות יהודית מתחדשת: על עולמו והגותו של דוד הרטמן, תל-אביב )הקיבוץ המאוחד( תשס"א, עמ' Eschatology, Violence, and Suicide: An Early Rabbinic Theme and Its Influence in the Middle Ages, A. Amanat and J.J. Collins (eds.), Apocalypse and Violence, New Haven: Yale Center for International and Area Studies, 2004, pp Stammaitic Historiography, J.L. Rubbenstein (ed.), Creation and Composition: The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggada, Leiden Boston Köln: Brill, 2005, pp Seclusion and Exclusion: The Rhetoric of Separation in Qumran and Tannaitic Literature, S. Fraade and A. Shemesh (eds.), Rabbinic Perspectives: Rabbinic Literature and the Dead Sea Scrolls, Leiden Boston Köln: Brill, 2006, pp 'התהוותה של היהדות הרבנית', בתוך: י' יובל וד' שחם )עורכים(, זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן החילון, רמת-גן תשס"ז, עמ' For Whom is Marriage a Happiness? mmo ed Qatan 1:7, and a Roman Parallel, in: T. Ilan (ed.), A Feminist Commentary on the Babylonian Talmud: Introduction and Studies, Tübingen: Mohr Siebeck, 2007, pp Marriage, Sexuality, and Holiness: The Anti-Ascetic Legacy of Talmudic Judaism, in: R.T. Blau (ed.), Gender Relationships in Marriage and Out, Jersey City: Michael Scharf Publication Trust of the Yeshiva University Press, 2007, pp The Christianization of the Roman Empire and Rabbinic Literature, in: Lee I. Levine and Daniel R. Schwartz (ed.), Jewish Identities in Antiquity, Tübingen: Mohr Siebeck, 2009, pp The Religious Orientation of Non-Rabbis in Second Century Palestine: A Rabbinic Perspective, in: Oded Irshai, Jodi Magness, Seth Schwartz and Zeev Weiss (eds.), Follow the Wise : Studies in Jewish History and Culture in Honor of Lee I. Levine, Winona Lake IN: Eisenbrauns, 2010, pp

7 Celibacy in Second Temple Judaism, in: Daniel C. Harlow and John J. Collins (eds.), Eerdmans Dictionary of Early Judaism, Grand Rapids 2010 Toward Critical Halakhic Studies, Tikvah Working Paper 04/10, ed. J.W.W. Weiler, New York 2010, pp Beyond Naming: Laws of Minim in Early Rabbinic Literature and the Construction.56 of the Early Rabbinic Discourse of Minut, in: Peter J. Tomson and Joshua Schwartz (eds.), Jews and Christians in the First and Second Centuries: How to Write Their History, Leiden and Boston: Brill, 2014, pp 'קרב סכינים', סגולה: מגזין ישראלי להיסטוריה, 77 )תשע"ז(, עמ' Most Beautiful of Women : Story and History in Sifre Deuteronomy, C.E. Hayes, Z. Novick, and M. Bar-Asher-Siegal (eds.), The Faces of Torah: Studies in the Texts and Contexts of Ancient Judaism in Honor of Steven Fraade (Journal of Ancient Judaism, Supplements, vol. 22), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2017, pp 'עולמם של החכמים בחברה היהודית בארץ-ישראל בתקופת המשנה: תורה, יוקרה ומעמד ציבורי', בתוך: מ' כהנא ואחרים )עורכים(, ספרות חז"ל הארץ-ישראלית: מבואות ומחקרים, כרך שני: לעולמה של ספרות חז"ל והקשריה, ירושלים תשע"ח, עמ' Boethusians, in: Daniel M. Gurtner and Loren T. Stuckenbruck (eds.), T&T Clark Encyclopedia of Second Temple Judaism, London: T&T Clark, 2019, pp. 000 Negotianing Heresy: Belief and Identity in Early Rabbinic Literature, in: W. Goetschel and G. Sharvit (eds.), Canonization and Alterity: Heresy in Jewish History, Thought, and Literature, Berlin: de Gruyter, 2020, pp How Can Rabbinic Narratives Talk History?, in: J. Ben Dov and M. Bar Asher Siegal (eds.), Social History of the Jews in Antiquity: Studies in Dialogue with Albert Baumgarten s Work, Tübingen: Mohr-Siebeck, 2021 (forthcoming) Between Transmission and Performance : The Complexity and Open Texture of the Textual Tradition of the Tosefta, in: L. Doering and D. Schumann (eds.), Tosefta Studies: Manuscripts, Traditions, and Topics, Münster 2021 (forthcoming) 'הסתרה, הגחכה ופולמוס: על דרך הצגתן של מחלוקות הלכתיות בין חכמים למתנגדיהם בספרות חז"ל, ומחלוקת הפרושים והצדוקים בעניין הקטרת הקטורת בבית המקדש ביום הכיפורים', נ' חכם ואחרים )עורכים(, ספר היובל ל- )בדפוס(..64 ]ה[ בקורת ספרים בכתבי עת.66 ביקורת על: Richard Kalmin, The Sage in Jewish Society of Late Antiquity, New (Routledge), 1999,York and London בתוך: ציון, סה )תש"ס(, עמ'

8 ביקורת על: דוד לוין, תעניות הצבור בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, תל- אביב 2001 )ספריית הלל בין חיים(, ציון, סח )תשס"ג(, עמ' ביקורת על: Eyal Regev, The Sadducees and their Halakha, Jerusalem: Yad Ben Zvi, 2005, in: AJS Review 30 (2006), pp ביקורת על: Hans-Jürgen Becker (in Zusammenarbeit mit Christoph Berner), Avot de-rabbi Natan: Synoptische Edition beider Versionen, Tübingen (Mohr Siebeck), 2006, ציון, עג )תשס"ח(, עמ' ביקורת על: Haminim, Ruth Langer, Cursing the Christians? A History of the Birkat Oxford and New York: Oxford University Press, 2011, in: AJS Review 37 (2013), pp ביקורת על: יעקב זוסמן )בהשתתפות יואב רוזנטל ואהרן שויקה(, אוצר כתבי-היד התלמודיים, ירושלים )יד יצחק בן-צבי ופרוייקט פרידברג לגניזה( תשע"ב, בתוך: ציון, עח )תשע"ג(, עמ' ביקורת על טל אילן וורד נעם )בשיתוף מאיר בן שחר, דפנה ברץ ויעל פיש(, בין יוספוס לחז"ל כרך א: האגדות האבודות של ימי הבית השני; כרך ב: אגדות החורבן, ירושלים )יד יצחק בן צבי(, תשע"ז, בתוך: ציון )בדפוס(..73 ביקורת על: Andrie Orlov, The Glory of the Invisible God: Two Powers in Heaven Traditions (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies, 31; New York, NY: 2019) Clark,,T&T בתוך: Catholic Biblical Quarterly )בדפוס(. ביקורת על: ניסן רובין, מסגרות מתעקמות: תהליכים של שינוי במסורות חז"ל, תל-אביב )הקיבוץ המאוחד(, 2019, בתוך: ציון )בדפוס(..74 הרצאות בכנסים אקדמיים: הרצאה בכנס השנתי ההיסטורי ה- 17 : 'המשפחה' )תל-אביב תשנ"ג(. נושא ההרצאה: 'גיל הנישואים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד'. הרצאה בכנס לזכרו של פרופ' פנחס חורגין: 'יישום שיטות מדעי החברה בחקר היהדות בעת העתיקה' )אוניברסיטת בר-אילן, 1996(. נושא ההרצאה: Reading Beyond the Words: Interpreting Talmudic Discourse Anthropologically הרצאה בקונגרס העולמי השנים עשר למדעי היהדות )ירושלים תשנ"ז(. נושא ההרצאה: 'לקראת פרוסופוגרפיה תלמודית חדשה: הדוגמה של רבי יהודה בן בתירה'. הרצאה בכנס הבין-לאומי השנתי של מרכז "אוריון" לחקר המגילות הגנוזות, )ירושלים :)1998 Discovery. The Damascus Document: A Centennial of נושא ההרצאה: Qumran-Essene Marital Prohibitions: CD IV:20 V:11 and Its Social Background הרצאה בכנס הבין-לאומי השנתי של מרכז "אוריון" לחקר המגילות הגנוזות, )ירושלים :)1999 Kochba. Historical Perspectives: From The Maccabees to Bar

9 נושא ההרצאה: [T]he[y] Did Not Read in the Book: Qumran and the Emergence of Torah Study in Second Temple Judaism ההרצאה השנתית לזכר פנחס חורגין )אוניברסיטת בר-אילן, תש"ס(. נושא ההרצאה: 'כהן צדק, מלכי צדק, ומורה הצדק: על דמותו המשיחית של מלכיצדק בספרות חז"ל ובמקורות מתקופת בית שני'. הרצאה במכון ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרטמן )ירושלים תש"ס(. נושא ההרצאה: '"נותן לה ממעות ארץ ישראל": על מניעיה האידיאולוגיים של ההלכה האחרונה במסכת כתובות'. הרצאה בכנס 'ספרות חז"ל כמקור היסטורי' לזכר גדליהו אלון )יד יצחק בן צבי, ירושלים תש"ס(. נושא ההרצאה: 'מירושלים לברקלי: על ההיסטוריוגרפיה של תקופת המשנה והתלמוד'. הרצאה בקונגרס העולמי השלושה עשר למדעי היהדות )ירושלים תשס"א(. נושא ההרצאה: '"גדולה אמנה": שירת הים, רוח הקודש, הפולמוס היהודי-נוצרי ומרד בר-כוכבא'. הרצאה בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל-אביב )תל-אביב, 2001(. נושא ההרצאה: 'תפיסות של נישואים בעולמם של חז"ל: הלכה ואנטי-הלכה'. הרצאה בכנס בין-לאומי, אוניברסיטת ייל )ניו-הייבן 2002(: and Apocalypse Eschatology, Violence, and Suicide: The נושא ההרצאה:.Violence Transformation of a Late Antique Jewish Tradition in the Middle Ages הרצאה באוניברסיטת של קליפורניה )ברקלי 2002(. נושא ההרצאה: How Much Christianity in Rabbinic Literature of Late Antiquity? הרצאה בסמינר התיאולוגי היהודי )JTS( )ניו-יורק 2002(. נושא ההרצאה: Approaching Rabbinic Discourse from Anthropological Perspective הרצאה במכון 'דרישה' )ניו-יורק 2002(. נושא ההרצאה: The Changing Concepts of Marriage in Talmudic Literature 15. הרצאה בכנס ה- 34 של האיגוד האמריקאי למדעי היהדות )AJS( )לוס אנג'לס.)2002 נושא ההרצאה: Ritual of Study and the Study of Ritual: Passover Evening and the Establishment of Rabbinic Authority after the Destruction of the Second Temple 16. הרצאה בכנס הבין-לאומי השנתי של מרכז "אוריון" לחקר המגילות הגנוזות )ירושלים :)2003 Scrolls.Rabbinic Perspectives on the Dead Sea נושא ההרצאה:. Seclusion and Segregation: Laws of Separation in Qumran and Rabbinic Literature 17. הרצאה בכנס בין-לאומי באוניברסיטת ניו-יורק )ניו-יורק 2003(: and Creation.Composition: The Contribution of the Bavli Redactors (Stammaim) to the Aggada נושא ההרצאה: Stam. The History of the 18. הרצאה במכון ללימודים מתקדמים של מכון שלום הרטמן )ירושלים, תשס"ג(. נושא ההרצאה: '"אמר נבל בלבו אין אלהים": מינות ומינים בספרות התנאים'. 9

10 נושא 2003(. הרצאה במחלקה ללימודי הדתות, אוניברסיטת ייל )ניו-הייבן, ההרצאה: Revisited Two Powers in Heaven הרצאה בכנס 'ספרות והיסטוריה', האוניברסיטה העברית )ירושלים, תשס"ג(. נושא ההרצאה: 'משחקי לשון: שפה, שיח ומציאות, בחקר סיפורי חז"ל' הרצאה בפני סגל התוכנית ללימודי היהדות, אוניברסיטת רטגרס )ניו-ג'רסי,.)2004 נושא ההרצאה: The Fool Says in His Heart There is No God : Heresy and Heretics in Early Rabbinic Literature 22. הרצאה בסמינר המחלקה ללימודי היהדות, אוניברסיטת ניו-יורק )ניו-יורק,.)2004 נושא ההרצאה: Starting From the End: Interpreting the Talmudic Sugya.Anthropologically 23. הרצאה ב University of Judaism )לוס אנג'לס, 2004(. נושא ההרצאה: Heresy, Heretics, and the Destruction of the Second Temple 24. הרצאה בכנס התיאולוגי השנתי של מכון שלום הרטמן )ירושלים, 2004(. נושא ההרצאה: Redemption The Dark Side of Rabbinic Hopes of 25. הרצאה בכנס 'מה שהיה, או משל היה? הספרות התלמודית כמקור היסטורי', אוניברסיטת תל-אביב )תל-אביב, 2005(. נושא ההרצאה: 'היסטוריוגרפיה תלמודית אחרת'. הרצאה בכנס בין לאומי ב- Pontifical Lateran University )רומא, 2005(. נושא ההרצאה: Marriage The Biblical Foundations of the Rabbinic Concept of הרצאה בכנס של ה-,Orthodox Forum ישיבה אוניברסיטה )ניו-יורק, 2005(. נושא ההרצאה: Marriage, Sexuality, and Holiness: The Anti-Ascetic Legacy of Talmudic Judaism 28. הרצאה באוניברסיטת בראון )פרובידנס רוד-איילנד, 2005(. נושא ההרצאה: Anthropomorphism in Rabbinic Literature 29. הרצאה באוניברסיטת הרוורד )בוסטון, 2005(. נושא ההרצאה: The Discourse of.heresy (Minut) in Early Rabbinic Literature 30. הרצאה בכנס 'יהדות ונצרות: האם והבת', האוניברסיטה הפתוחה )רעננה, 2005(. נושא ההרצאה: 'ונהפכה כל המלכות למינות ואין תוכחה: ניצורה של האימפריה הרומית בשיח המינות המחקרי החדש'. הרצאה בכנס הבין לאומי של ה- Society of Biblical Literature )פילדלפיה 2005(. נושא ההרצאה: Literature The Other Side of the Coin: Heresy in Early Rabbinic הרצאה בכנס בין לאומי באוניברסיטה החופשית של ברלין )ברלין 2006(: They For Whom נושא ההרצאה:.Too Took Part in the Miracle: Women in Seder Moed Is Marriage a Happiness? Mishnah, Moed Qatan 1:5 and a Roman Parallel 33. הרצאה באוניברסיטה החופשית של ברלין )ברלין, ינואר 2007(. נושא ההרצאה: The Daughters of Israel are Beautiful: Ancient Cosmetics and the Textual Tradition of Bavli Moed Qatan 9b 10

11 הרצאה בערב עיון 'היסטוריה של טראומה היסטוריה כטראומה', לכבוד ספרו של דומיניק לה-קפרה, לכתוב היסטוריה לכתוב טראומה, הוצאת רסלינג ויד ושם, ירושלים תשס"ז )ירושלים, 2007(. נושא ההרצאה: 'לגלות את הנסתר: טראומה, מדרש ושיקום ההיסטוריה' הרצאה בכנס בין לאומי לזכרו של מנחם שטרן, 'זהויות יהודיות בעת העתיקה: תמורות ומהפכות', האוניברסיטה העברית )ירושלים 2007(. נושא ההרצאה: The Christianization of the Roman Empire and Rabbinic Literature 36. הרצאה בכנס בין לאומי באוניברסיטת פנסילבניה )פילדלפיה 2008(: and Jews Imperial Power and its נושא ההרצאה:.Other Imperial Cultures in Late Antiquity Religious Meaning: A Rabbinic Perspective 37. הרצאה בכנס בין לאומי באוניברסיטת טיבינגן )טיבינגן 2008(: Female Male and A Woman is Purchased... a Woman is נושא ההרצאה:.He Created Them Sanctified : The Shifting Status of Women in Marriage in Early Rabbinic Culture 38. הרצאה בכנס בין לאומי באוניברסיטת בר-אילן )רמת-גן 2008(: the Halakha and Philology and History in the Study of the Legal נושא ההרצאה:.Documents Documents from the Judean Desert: Marriage, Divorce, Kettubah, Dowry, and Children.39 הרצאה בסמינר של קבוצת המחקר Jewish and Other Imperial Cultures in Late,Antiquity: Literary, Social, and Material Histories במרכז ללימודים יהודיים מתקדמים של אוניברסיטת פנסילבניה, CAJS )פילדלפיה, 2008(. נושא ההרצאה: Orthodoxy and Heresy in Earliest Rabbinic Literature: Re-contextualizing the Rabbinic Enterprise 40. הרצאה בכנס בין-לאומי של בית מורשה, 'חידושים בחקר מחשבת חז"ל' )ירושלים תשס"ט(. נושא ההרצאה: 'טראומה, משבר ופולמוס: פרספקטיבות מתחרות בשאלת כינון הזהות היהודית בעולמם של חז"ל'. 41. הרצאה בסמינר "תקווה" לחקר החוק והתרבות היהודית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ניו-יורק )ניו-יורק, 2009(. נושא ההרצאה: Empire Halakha s 42. הרצאה בבית הספר למשפטים ע"ש קרדוזו, ישיבה אוניברסיטה )ניו-יורק, 2009(. נושא ההרצאה: Theology Kingship in Jewish Law and 43. הרצאה בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ניו-יורק )ניו-יורק, ההרצאה: Crisis Jewish Identity in a Time of 2010(. נושא 44. הרצאה בכנס "תקווה" לחקר החוק והתרבות היהודית, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ניו-יורק )ניו-יורק, 2010(. נושא ההרצאה: Toward Critical Halakhic Studies 45. שלוש הרצאות ביום העיון של התכנית לחקר היהדות בעת העתיקה מיסודה של הקרן למדעי הרוח )אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשע"א(. נושאי ההרצאות: )א( 'אין הבור מתמלא מחולייתו': בעיית ההקשר בחקר יהדות העת העתיקה; )ב( '"דת", "משה" ו"יהודים": זהות יהודית בעת העתיקה'; )ג( '"ובחוקותיהם לא תלכו": חוק ותודעת זהות בעולמם של חז"ל'. 11

12 46. הרצאה בכנס הפילוסופי השנתי של מכון שלום הרטמן )ירושלים, תשע"א(. נושא ההרצאה: Children of Israel : Apostates, Proselytes, and the Demarcation of Belonging 47. הרצאה בכנס לזכר פרופ' אפרים אלימלך אורבך במלאות עשרים שנה לפטירתו, האקדמיה הלאומית למדעים )ירושלים, תשע"א(. נושא ההרצאה: 'ההלכה עיצובה ופיתוחה: נקודת מבט ביקורתית'..48 הרצאה בכנס בינ"ל, Centuries: Jews and Christians in the First and Second Laws of Minim and the.)2011 נושא ההרצאה: )בריסל, Historiographical Issues Construction of Jewish Identity 49. הרצאה בכנס "מהפכות הלכתיות בימים ההם בזמן הזה", יד יצחק בן-צבי )ירושלים, תשע"ב(. נושא ההרצאה: 'על חלב וגבינה, ריאות וטריפות, ומדיניות ציבורית בחשיבה ההלכתית'..50 הרצאה בכנס בינ"ל, Halakha and Reality )ניו-יורק,.)2012 נושא ההרצאה: What God Has Joined Together Let Not Man Put Asunder : Marriage and Ontology in Early Rabbinic Legal Thought 51. הרצאה בכנס בינ"ל, Rome and Jerusalem )איקס-אן-פרובאנס, 2012(. נושא ההרצאה: The Evil Kingdom: Shifting Perceptions of Rome in Early Rabbinic Literature 52. הרצאה בכנס בינ"ל, Law and Emotions )ניו-יורק, 2013(. נושא ההרצאה: Emotions at Work: Brotherhood, Solidarity, and the Rabbinic Construction of the Commandment of Return of Lost Property.53 הרצאה בפני קבוצת המחקר Interpretation as a Generator of Religious Law של המכון הישראלי ללימודים מתקדמים )ירושלים, 2014(. נושא ההרצאה: Halakhic Work.54 הרצאה בכנס בינ"ל, Yavneh Revisited: The Historical Rabbis and the Rabbis of The Lost Chapter: Imperialism and Jewish.)2015 נושא ההרצאה: )רמת-גן, History Society הרצאה בכנס בינ"ל, Interpretation and Legal Change: A Comparative Perspective )ירושלים,.)2015 נושא ההרצאה: Times to Act for the Lord : Rulings in Contrast to the Law in Jewish Legal Tradition.56 הרצאה בכנס בינ"ל, (12th- Jewish Economic Players and Halakha in the Latin West Jewish )פריס.)2015 נושא ההרצאה: 15th centuries): Jews Wine and Viniculture Wine with Christian Help: The Halakhic Complexities of Jewish-Christian Cooperation in Medieval France 57. הרצאה ביום עיון לכבוד פרופ' משה דוד הר, האוניברסיטה העברית )ירושלים, 2015(. נושא ההרצאה: '"ואתם עדי... ואני אל": גווניו של קידוש השם בספרות התנאים'. 12

13 .58 הרצאה בכנס בינ"ל, Law and History in Comparative Perspective )ניו יורק,.)2016 נושא ההרצאה: Deflection Halakha, History, and Legal Theory: The Angle of and the Historical Study of Jewish Legal Texts 59. הרצאה בכנס בינ"ל, 'ההלכה: משנה שלא זזה ממקומה? ההלכה בזיקות משתנות', אוניברסיטת בן-גוריון )באר שבע, 2016(. נושא ההרצאה: 'ההלכה באספקלריה היסטורית: חיים סולוביצ'יק והמחקר ההיסטורי של ההלכה'. 60. הרצאה בכנס בינ"ל, "פורמליזם", הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן )רמת גן,.)2016 נושא ההרצאה: The Textualist Shift and the Rise of Formalism in Early Rabbinic Legal Thought הרצאה בכנס "האני והאחר", אוניברסיטת חיפה )חיפה, 2016(. נושא ההרצאה: '"לא בני אב אחד": התקרבות ודחייתה בשיח הזהות של חז"ל' הרצאה בכנס Ungeklärte Familienverhältnisse: Mischna und Tosefta im Gespräch zwischen Inter-, Hyper-,Para- und Metatextualität )אוניברסיטת מינסטר, מינסטר.)2016 נושא ההרצאה: Between Varianten and Versionen : The Complexity of the Textual Tradition of the Tosefta 63. הרצאה בפני קבוצת המחקר של,Center for the Study of Conversion אוניברסיטת בן- גוריון בנגב )באר-שבע, מרץ 2018(. נושא ההרצאה: Parted Ways: Heresy in Early Patristic and Early Rabbinic Literature הרצאה בכנס "הנישואים והגירושין היהודיים על רקע סביבתם: התפתחות ואתגרים לאורך הדורות", אוניברסיטת בר-אילן )רמת-גן, יוני 2018(. נושא ההרצאה: 'של מי הילדים? פרט אחד בלשונם של שטרי נישואים מתקופת המשנה ומשמעותו ההיסטורית-חברתית'. הרצאה בסמינר המחלקתי של החוג לתרבות העברית, אוניברסיטת תל-אביב )תל- אביב, אוקטובר 2018(. נושא הרצאה: 'מבוא לפרשנות משפטית: בין חשיפ ה להענקת משמעות'. הרצאה בכנס בינ"ל,Josephus ההרצאה: The Immersion of Niddah אוניברסיטת בר-אילן )נווה אילן, מרץ 2019(. נושא הרצאה בכנס בינ"ל:,Tosefta: New Perspectives אוניברסיטת בר-אילן )רמת-גן, מאי.)2019 נושא ההרצאה: Supplements to the Tosefta and their Significance

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

קורות חיים ורשימת פרסומים

קורות חיים ורשימת פרסומים קורות חיים ורשימת פרסומים )דצמבר 2013( דר' דורון בר פרטים אישיים תאריך לידה: 6 ביולי 1965 מספר תעודת זהות: 059710491 כתובת: רח' רמב"ם 21, מבשרת ציון, 90805 מספר טלפון: 02-5342623.1 השכלה 2003 פוסט דוקטורט,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס כתיבת ההיסטוריה של ארץ ישראל העותמאנית - 38944 תאריך עדכון אחרון 02-09-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:לימודי האסלאם והמזרח התיכון השנה הראשונה

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו

מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשעט דר' אריק חשין הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעו מטרות הקורס סמינר מחקר רגשות בשירות סמסטר א' תשע"ט דר' אריק חשין acheshin@univ.haifa.ac.il הקורס מיועד להקנות מיומנות בחשיבה מחקרית וביצוע מחקר באמצעות התנסות בשלבי המחקר השונים. הסמינר יעסוק בנושא רגשות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס מבאך ועד הביטלס: מוסיקה בתרבות המערבית - 30111 תאריך עדכון אחרון 19-10-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:ביה"ס לאמנויות השנה הראשונה בתואר בה ניתן

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א

הפקולטה למדעי הרוח עש לסטר וסאלי אנטין מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': שנת לימודים: א מבוא לפילוסופיה של הדת Introduction to Philosophy of Religion נחמה ורבין 2 קורס מס': 0618101601 שנת לימודים: א,ב סמסטר: ב היקף שעות: לתואר: ראשון השיעורים יתקיימו ביום ג, בין השעות 14-16 שעת קבלה: בניין

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תיאוריות של דיני קניין - 62880 תאריך עדכון אחרון 08-05-2013 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר ומסטר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 3

קרא עוד

ב"ה, טבת תשנ"ה דצמבר רשימת פרסומים

בה, 	טבת 	תשנה 	דצמבר רשימת  פרסומים מרץ 2016 ב"ה, אדר ב' תשע"ו רשימת פרסומים מאיר בר-אילן -375 תשמ"ה 1 'תקנת ר' אבהו בקיסרי', סיני, צו )תשמ"ה(, עמ' נז-סו. 2 'כסא ה': מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו', דעת, טו )תשמ"ה(, עמ' 35-21. 3 'כתיבת

קרא עוד

safrai-front-material-x.indd

safrai-front-material-x.indd זאב ספראי איל רגבי ארץ ישראל בתקופת בית שני המשנה והתלמוד מהכיבוש היווני עד ימי האסלאם 333 לפה"ס- 647 לספירה כּרטא ירושלים THE LAND OF ISRAEL DURING THE TIMES OF THE SECOND TEMPLE, THE MISHNAH AND THE TALMUD

קרא עוד

Prof. Amihai Radzyner פרופ' עמיחי רדזינר Yaacov Herzog Faculty of Law Emanuel Rackman Law Center הפקולטה למשפטים ע"ש יעקב הרצוג מרכז למשפטים ע"ש מ.ע.

Prof. Amihai Radzyner פרופ' עמיחי רדזינר Yaacov Herzog Faculty of Law Emanuel Rackman Law Center הפקולטה למשפטים עש יעקב הרצוג מרכז למשפטים עש מ.ע. Prof. Amihai Radzyner פרופ' עמיחי רדזינר Yaacov Herzog Faculty of Law Emanuel Rackman Law Center הפקולטה למשפטים ע"ש יעקב הרצוג מרכז למשפטים ע"ש מ.ע. רקמן סיון תשע"ט יוני 2019 תעסוקה :1996-1992 קורות חיים

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו

דר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתו 13.1.15 ד"ר חנה בר-ישי קורות חיים ורשימת פרסומים פרטים אישיים שם: מקום ותאריך לידה: שנת עלייה שירות צבאי סדיר )תאריכים(: כתובת ומספר טלפון בעבודה: כתובת ומספר טלפון בבית; מספר טלפון נייד: דוא"ל: בר-ישי

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE BEN-GURION UNIVERSITY OF

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב NEGEV THE   BEN-GURION UNIVERSITY OF אוניברסיטת בן-גוריון בנגב הפקולטה למדעי הרוח והחברה טופס סילבוס לסטודנט תשע"ז 2016- המחלקה ל - חינוך סמסטר א' שם הקורס: התמודדות עם בעיות התנהגות במסגרות החינוך- באוריינטציה מערכתית. 12920653 מס' קורס

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר ב' תשע"ז יום ג' 12-16 1041.3796.01 פרופ' סיגל אלון )שעת קבלה: בתיאום מראש( salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר perelmutter@mail.tau.ac.il

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Strangers no more סרט זוכה האוסקר https://www.youtube.com/watch?v=dkciv 4U5Jkw בית הספר היסודי בב"ש http://news.nana10.co.il/article/?articleid= 1017790 שדרת הכניסה לאוניברסיטת תל אביב http://international.tau.ac.il/

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F0E9EEE9EF20F7F6E5F3202D20E3E9F1F8E8F6E9E42E646F63>

<4D F736F F D20E1F0E9EEE9EF20F7F6E5F3202D20E3E9F1F8E8F6E9E42E646F63> היחס בין התוספתא והירושלמי ברכות למסכת חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" מאת בנימין קצוף המחלקה לתלמוד רמת-גן הוגש לסנט של אוניברסיטת בר-אילן חשון תשס"ד עבודה זו נעשתה בהדרכתו של פרופ' לייב מוסקוביץ

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת

ההיבטים הסוציולוגיים של העדפה מתקנת אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה למדעי החברה החוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה סמסטר א+ב תשע"ח סמס' א' יום ג' 12-14 סמס' ב' יום ב' 12-14 פרופ' סיגל אלון (שעת קבלה: בתיאום מראש) salon1@post.tau.ac.il עמיר פרלמוטר

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ

BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות נ BIG DATA תיאור הקורס המונח Big Data הולך וצובר תאוצה בשנים האחרונות, הוא הופך למגמה רווחת בתעשייה. המשמעות הפרקטית של המונח Big Data הינה טכנולוגיות ניתוח וניהול מאגרי מידע בעלי נתונים שאינם מאורגנים,

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO HELLEN.-ROMAN. ARCH. OF LAND OF ISRAEL - 43511 Last update 27-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: archaeology & ancient near east Academic

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1]

eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] eriktology The Prophets Book of 1 st Kings [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס המקרא המשוכתב: עיונים בספר היובלים - 21563 תאריך עדכון אחרון 10-05-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מקרא השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 RESOLUTION Resolution Spatial Resolution Contrast resolution Temporal Resolution Types of Resolution Spatial Resolution also called Detail Resolution the combination of AXIAL and LATERAL resolution -

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 01-03-2014 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: Jewish Thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו

TEL- AVIV UNIVERSITY SACKLER FACULTY OF MEDICINE THE STANLEY STEYER SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS DEPARTMENT OF NURSING אוניברסיטת תל-אביב הפקולטה לרפו מס' קורס: 01634949 תכנית המוסמך שיווק במערכות בריאות שיעור, 3 ש"ס מועד הקורס : מרצה: שעות קבלה: סמסטר א', יום ג', 17:00-20:00 דואר אלקטרוני: bcmeir@gmail.com מאיר בן חיים יום ג', 20:00-21:00 )בתאום מראש(

קרא עוד

פורמט סילבוסים

פורמט סילבוסים המסלול האקדמי המכללה למינהל בית הספר למוסמכים במינהל עסקים לתואר מוסמך במינהל עסקים שם הקורס: יסודות ניהול השיווק 2120004 Principles of Marketing Management שנה : מרצים: תשע"ח ד"ר גילה אורן וד"ר אורן גיל-אור

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Proverbs [1]

eriktology The Writings Book of Proverbs [1] eriktology The Writings Book of Proverbs [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

Homework-L9-Skills-1.pub

Homework-L9-Skills-1.pub My Kriah Homework 1st Grade Level 9: All Skills Much me, energy, and money was invested in developing this program. Therefore reproduc on of this work, whether in it s en rety, in part, or in any form

קרא עוד

No Slide Title

No Slide Title כיצד לכ ת וב עבודה מדעית? ד ר דוד פסיג אוניברסיטת בר-אילן http://www.passig.com http://faculty.biu.ac.il/~passig ראש י פרקי ם ע מוד ש ע ר ת מ צ י ת ת וכן העני ינים מב ו א רק ע ת יאו רטי שא ל ו ת ו הש ע

קרא עוד

רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים, נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמ"ח. )זכה בפרס רופין, תשמ"ח(. 2. נס

רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים, נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמח. )זכה בפרס רופין, תשמח(. 2. נס רשימת פרסומים פרופסור מרגלית שילה ספרים,1914-1908 נסיונות בהתיישבות; המשרד הארצישראלי הוצאת יד בן-צבי, ירושלים.1 תשמ"ח. )זכה בפרס רופין, תשמ"ח(. 2. נסיכה או שבוייה? החוויה הנשית של היישוב הישן בירושלים

קרא עוד

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1]

eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] eriktology The Prophets Book of Isaiah [1] [2] [3] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement

קרא עוד

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דיו ילין

המכללה האקדמית לחינוך עש דיו ילין ירושלים, אייר, תשע"ה למנהלי בתי הספר ולרכזי ומורי המתמטיקה שלום רב אנו מבקשים לעניין אתכם בתכנית " הכשרת מורים להוראת תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע ומסגרת לטיפוח תלמידים ברוכי כישרון במתמטיקה ובמדע"

קרא עוד

מבוא לדת האסלאם

מבוא לדת האסלאם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב המחלקה ללימודי המזרח-התיכון מבוא לדת האסלאם מרצה: ד"ר מוחמד אל-עטאונה מתרגלים: גב' דפנה שרף-דוידוביץ ' מר אביעד מורנו א. מבנה הקורס: 1. הרצאה: קורס זה יעסוק בתולדות דת האסלאם

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס תולדות המוסיקה - העת העתיקה וימי-הביניים - 23120 תאריך עדכון אחרון 05-07-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 4 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:מוסיקולוגיה השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

<4D F736F F D20E0E5F8E420ECE9EEE5F82DF7E5F8E5FA20E7E9E9ED2DE3F6EEE1F F325F2E646F63>

<4D F736F F D20E0E5F8E420ECE9EEE5F82DF7E5F8E5FA20E7E9E9ED2DE3F6EEE1F F325F2E646F63> דצמבר 2011 קורות חיים פרופ' אורה לימור אישי טל. (בית): 02-5670217 טל. (סלולרי): 052-8223333 פקס: 02-5670518 אי-מייל: oralimora@gmail.com השכלה - 1969 BA היסטוריה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס היבטים נבחרים בסיעוד - תאוריות בסיעוד - 91968 תאריך עדכון אחרון 06-10-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:סיעוד - "קפלן" השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד

קרא עוד

ללא כותרת שקופית

ללא כותרת שקופית סביבת הלימוד החוץ כיתתית ניר אוריון המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע גישה הוליסטית לסביבת הלימוד החוץ-כיתתית הגברת מידת ורמת השימוש בסביבה החוץ-כיתתית דורשת התמודדות עם השאלות הבאות: (1) מהי סביבה

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

eriktology The Writings Book of Psalms [1]

eriktology The Writings Book of Psalms [1] eriktology The Writings Book of Psalms [1] [2] FOREWORD It should be noted when using this workbook, that we ( Eric, Lee, James, and a host of enthusiastic encouragers ) are not making a statement that

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנד אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 29.01.19 שם המרצה: מר אלכסנדר שקולניק, בשפת JAVA מבחן ב: מבוא לתכנות 202.1.9031 מס' הקורס : מיועד לתלמידי : הנדסת תעשיה וניהול שנה תשע"ט א' סמ' א' מועד 3 שעות משך

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRO. TO MODERN PHILOSOPHY & JEWISH THOUGHT - 14117 Last update 16-10-2015 HU Credits: 4 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: jewish thought Academic year: 0 Semester:

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

ISI

ISI ISI - Web of Knowledge דצמבר 2007 המאגר ה - Knowledge ISI Web of הוא כלי מחקר רב תכליתי המאפשר גישה איכותית למידע אקדמי. הגישה למאגר פתוחה למנויים בלבד ומכל מחשב המחובר לרשת האוניברסיטה. כניסה למאגר ה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 פוליטיקה ארגונית למנהלי משאבי אנוש תמר חושן יעוץ ניהולי "ולחשוב שאני צריכה לבזבז עכשיו כל כך הרבה זמן על הדבר הזה..." למה לי פוליטיקה עכשיו?! "אם אתה מקצוען אמיתי. באמת טוב במה שאתה עושה אתה לא רוצה ולא

קרא עוד

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ

אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מ אוניברסיטת בן גוריון בנגב תאריך המבחן: 12.02.17 שקולניק אלכסנדר שם המרצה: מר בשפת JAVA מבוא לתכנות מבחן ב: 202.1.9031 מס' הקורס : הנדסת תעשיה וניהול מיועד לתלמידי : א' מועד א' סמ' שנה תשע"ד 3 שעות משך

קרא עוד

Microsoft Word - markus214.doc

Microsoft Word - markus214.doc 1 Bar-Ilan University School of Social Work 52900 Ramat-Gan, Israel טלפון: 03-5318355/487 Phone: פקס: Fax: 3-03 -5347228 אוניברסיטת בר-אילן ביה"ס לעבודה סוציאלית רמת-גן, 52900 ב"ה תשס"ה עבודה קהילתית -

קרא עוד

אוקימתא ב (תשע"ד) [45-41 [ תפילה לדוד: הערה קצרה גארי א רנדסבורג בדברינו הבאים ננסה להתחקות על גלגולו של נוסח יחיד בבבלי ברכות ד ע"ב ועל הרצף 'תהילה ל

אוקימתא ב (תשעד) [45-41 [ תפילה לדוד: הערה קצרה גארי א רנדסבורג בדברינו הבאים ננסה להתחקות על גלגולו של נוסח יחיד בבבלי ברכות ד עב ועל הרצף 'תהילה ל אוקימתא ב (תשע"ד) [45-41 [ תפילה : הערה קצרה גארי א רנדסבורג בדינו הבאים ננסה להתחקות על גלגולו של נוסח יחיד בבבלי כות ד ע"ב ועל הרצף 'תהילה ' המופיע בו, שמקורו במזמור קמ"ה בתהילים. נעסוק בתופעות מסירה,

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא למדעי המחשב מחרוזות, חתימה של פונקציה ומעטפות תוכן עניינים טיפוסים מורכבים טיפוסים מורכבים ערך שם טיפוס 12 m int undef. x boolean true y boolean arr int[] כאלה שעשויים להכיל יותר מערך פרימיטיבי אחד

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

רשימת פרסומים )מרץ 2016( ספרים )מחבר( מסורת ותמורה, ירושלים, מכון בן צבי, תשנ"ג. גיור וזהות יהודית: עיון ביסודות ההלכה, ירושלים, מוסד ביאליק, תשנ"ה ]מ

רשימת פרסומים )מרץ 2016( ספרים )מחבר( מסורת ותמורה, ירושלים, מכון בן צבי, תשנג. גיור וזהות יהודית: עיון ביסודות ההלכה, ירושלים, מוסד ביאליק, תשנה ]מ רשימת פרסומים )מרץ 2016( ספרים )מחבר( מסורת ותמורה, ירושלים, מכון בן צבי, תשנ"ג. גיור וזהות יהודית: עיון ביסודות ההלכה, ירושלים, מוסד ביאליק, תשנ"ה ]מחבר נוסף: אבי שגיא[ )259 עמ'(. מעגלי זהות יהודית בספרות

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l

ח ס פ - י ש י ז ר א מ w w w. p t o r a. c o. i l S a l e p t o r a. c o. i l 2 0 1 9 ח ס פ - י ש י ז ר א מ 054-9852860 w w w p t o r a c o i l S a l e s @ p t o r a c o i l Sack Of Nuts Haroset in a box מ א ר ז מ ת ו ק ו י י ח ו ד י : צ נ צ נ ת ח ר ו ס ת מ ד ב ר י ת מ י ו ח ד ת

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus Syllabus INTRODUCTION TO SOCIAL WORK-II - 3103 Last update 30-10-2016 HU Credits: 2 Degree/Cycle: 1st degree (Bachelor) Responsible Department: social work Academic year: 0 Semester: 2nd Semester Teaching

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

ארסמוס+ עדכון

ארסמוס+ עדכון הדגשים לקול הקורא 2018 Capacity Building Capacity Building "בניית יכולות של מערכת ההשכלה הגבוהה הישראלית תוך שיתוף פעולה בינלאומי" מוסדות להשכלה גבוהה פיתוח תכניות לימוד בגוון דיסציפלינות קידום בינלאומיות

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס דיני קניין למוסמך - 62189 תאריך עדכון אחרון 15-02-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:תכנית מנהלים למוסמך במשפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את

קרא עוד

התגוננות בפני כוחות האופל

התגוננות בפני כוחות האופל ניהול ידע אישי על רגל אחת 1 סוגי ידע Explicit גלוי Tacit סמוי 5 מה אמר השועל לנסיך הקטן? מה קורה בבתי ספר כשמורים או מנהלים עוזבים? 8 ניהול ידע במערכת החינוך רמת התלמיד )ניהול ידע אישי( רמת המורה )ניהול

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס ספרדים ומזרחיות כסוגיות בחקר יהודי ארה"ב - 33792 תאריך עדכון אחרון 07-07-2015 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:מוסמך היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו השנה

קרא עוד

נושאים נבחרים בהיסטוריה של הסיעוד

נושאים נבחרים בהיסטוריה של הסיעוד ביה"ס לסעוד ע"ש הנריטה סאלד של הדסה בפקולטה לרפואה - האוניברסיטה העברית, ירושלים כתיבה מדעית* ושלוחותיו באסף הרופא ובקפלן 4.4.2011 ונושאים נבחרים בהיסטוריה של הסיעוד קורס לשנת שנייה של תוכנית הסבה לסיעוד,

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד