מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)"

תמליל

1 מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין בכוונת איראן להסיג את כוחותיה מסוריה. עלי- אכבר ו ל א י ת י, יועצו הבכיר של מנהיג איראן, הצהיר במהלך ביקור שקיים במוסקבה, כי איראן תוציא את " יועציה" מסוריה רק אם ממשלת סוריה תבקש ז א ת מ מ נ ה. ה ו א צ י י ן, כ י א ם א י ר א ן ו ר ו ס י ה יסיגו את כוחותיהן מסוריה בשלב זה, הטרוריסטים י ש ו ב ו ו י ש ת ל ט ו ע ל ס ו ר י ה. ג ם א מ י ר ע ב ד א ל ל י ה א ן, י ו ע צ ו ה ב כ י ר ש ל י ו"ר ה מ ג' ל ס, ה צ ה י ר, כ י נ ו כ ח ו ת א י ר א ן ב ס ו ר י ה ת י מ ש ך. ל ק ר א ת ה פס ג ה ב ה ל ס י נ ק י ה ב י ע ה ה ע י ת ו נ ו ת ה א י ר א נ י ת ב נ ו ג ע ס פ ק ה נ ש י א י ם ש נ י ש ל ל י כ ו ל ת ם ל ה ג י ע ל ה ס כ מ ה ב נ ו ג ע ל נ ס י ג ת א י ר א ן מ ס ו ר י ה. ה ע י ס ו ק ה נ ר ח ב ב א י ר א ן ב ש א ל ת ע ת י ד ה נ ו כ ח ו ת ה א י ר א נ י ת ב ס ו ר י ה מ ש ק ף, ל ה ע ר כ ת נ ו, ח ש ש מ ת מ ש ך ב ט ה ר א ן מ פ נ י ה א פ ש ר ו ת, ר ו ס י ה כ י ע ל ו ל ה ב ע ת י ד ל ה פ נ ו ת ע ו ר ף ל א י ר א ן ולדרוש את פינוי כוחותיה מסוריה. עם זאת, ההערכה המקובלת בטהראן בשלב ז ה ה י א ש כ ל ע ו ד ל א הושגה הסדרה מלאה בסוריה, אין בכוונת מוסקבה לדרוש מאיראן לפנות את כוחותיה מכלל סוריה. ב א י ר א ן ע ו ק ב י ם א ח ר ג ל המחאה, שפרץ ב ד ר ו ם ע י ר א ק, ב מ ה ל כ ו ה ש מ י ע ו מ פ ג י נ י ם ק ר י א ו ת ב ג נ ו ת א י ר א ן ו ה ת ע ר ב ו ת ה בענייניה הפנימיים של עיראק. ה ע י ת ו ן הרפורמיסטי אעתמאד ה ז ה י ר במאמר שפרסם ב ש ב ו ע ש ע ב ר, כ י ד ע ת ה ק ה ל ה ע י ר א ק י ת פ ו נ ה ב ה ד ר ג ה נ ג ד א י ר א ן, ב י ן ה י ת ר ב ש ל מ ד י נ י ו ת א י ר א נ י ת ש ג ו י ה והעדר תיאום בין כלל המוסדות האיראנית המעורבים בעיראק. ק א ס ם סלימאני, מפקד כ ו ח קדס של משמרות ה מ ה פ כ ה, ה י ה א מ ו ר ל פ נ ו ת ב- 16 ב י ו ל י 2018 באופן חריג בנאום מוקלט לפלסטינים בכנס שנערך בעזה. הנאום לא התקיים בסופו של דבר, ייתכן בשל שיבושים ו ת ק ל ו ת ב ה ע ב ר ת ה ש י ד ו ר מ ט ה ר א ן, ו מ נ ה י ג י ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י, א מ ו ר י ם ש ה י ו ל ה ש ת ת ף א ת ב י ט ל ו ב כ נ ס, נ ו כ ח ו ת ם, ב ש ל י י ת כ ן ה ת נ ג ד ו ת ה מ צ ב ר ק ע ע ל א ו מ צ ר י ם ה ב י ט ח ו נ י א י ר א ן מ נ ה י ג ה צ ה י ר כ ך ב ת ו ך ב ע ז ה. ח' א מ נ ה א י, כ י " ע ס ק ת ה מ א ה ", ש ה מ מ ש ל ה א מ ר י ק א י מ נ ס ה ל ג בש ל פ ת ר ו ן ה ס כ ס ו ך ה י ש ר א ל י- פ ל ס ט י נ י, ל א ת ת מ מ ש ל ע ו ל ם ו כ י מ א ב ק ה מ ו ס ל מ י ם ו ה פ ל ס ט י נ י ם י י מ ש ך ע ד ל י ו ם ב ו " ש ו ר ש י ה מ ש ט ר ה מ ז ו י ף ה צ י ו נ י י ו ס ר ו מאדמת פלסטין ".

2 במוסקבה, שב) 2 המעורבות האיראנית בסוריה ו ב ל ב נ ו ן ע ל י- א כ ב ר ו ל א י ת י Velayati) (Ali-Akbar, י ו ע צ ו ה ב כ י ר ל ע נ י י נ י ם בינלאומיים של מ נ ה י ג א י ר א ן, ה ג י ע ב- 11 ב י ו ל י 2018 ל ב י ק ו ר ב מ ו ס ק ב ה. ו ל א י ת י נ פ ג ש ע ם נ ש י א ר ו ס י ה, ולדימיר פוטין, ו ה ע ב י ר ל ו מ ס ר י ם מ מ נ ה י ג א י ר א ן, ע ל י ח' א מ נ ה א י, ו מ נ ש י א ח ס ן א י ר א ן, ר ו ח א נ י. ה ש נ י י ם ד נ ו ב פ ג י ש ת ם ב י ח ס י ם ה ב י ל ט ר ל י י ם ה מ ד י נ ו ת ש ת י ב י ן ו ב ה ת פ ת ח ו י ו ת ב א ז ו ר. ל ד ב ר י ולאיתי, הנשיא פוטין הדגיש את הצורך בהמשך שיתוף הפעולה האזורי הביטחוני והפוליטי בין מוסקבה וטהראן בהגנה על ממשלות סוריה ו ע י ר א ק ) ת ס נ י ם, 12 ב י ו ל י ( פגישת הנשיא פוטין עם עלי- אכבר ו ל א י ת י (אנתח' אב, 12 ביולי 2018) בהרצאה, שנשא במכון ו ו ל ד א י Valdai) ו ל א י ת י ע ל ע מ ד ת ה ה ר ש מ י ת ש ל א י ר א ן, כ י נ ו כ ח ו ת ה ב ס ו ר י ה ו ב ע י ר א ק ע ל מ ב ו ס ס ת " י ו ע צ י ם " ב ל ב ד ו מ ת ק י י מ ת ב ה ת א ם ל ה ז מ נ ת ן מ מ ש ל ו ת ש ל ה ר ש מ י ת ס ו ר י ה ועיראק. אם ממשלות אלה י ו ד י ע ו, כ י א י ן ע ו ד צ ו ר ך ב נ ו כ ח ו ת ה א י ר א נ י ת ו י ב ק ש ו א ת ה ו צ א ת ה, א י ר א ן לא תהסס להוציא את י ו ע צ י ה מ ס ו ר י ה ו מ ע י ר א ק ב א ו פ ן מ י ד י. ה ו א צ י י ן, כ י א י ר א ן לא קיבלה רשות מארה"ב לפעול בסוריה ו ל א ת ע ז ו ב א ו ת ה ב ש ל א י ו מ י ה א מ ר י ק א י ם. ל ד ב ר י ו, ל נ ו כ ח ו ת א י ר א ן ב ס ו ר י ה א י ן כ ל ק ש ר ל י ש ר א ל ואיראן אינה מ י י ח ס ת כ ל ח ש י ב ו ת ל ד ב ר י ר א ש ה מ מ ש ל ה נתניהו בעניין ז ה. ולאיתי הדגיש, כי אם איראן ו ר ו ס י ה ייצאו מסוריה ב ת נ א י ם ה נ ו כ ח י י ם, ה ט ר ו ר י ס ט י ם י ש ו ב ו ו י ש ת ל ט ו ע ל ס ו ר י ה. ה ו א צ י י ן, כי איראן וחזבאללה סייעו ל ס ו ר י ה ב מ ש ך ארבע שנים ל ל א כ ל תמיכה ממדינות א ח ר ו ת, ו כ י ו ם 80% מ ש ט ח ס ו ר י ה ח ו פ ש י מ ט ר ו ר י ס ט י ם. ה ו א ה ו ס י ף, כ י ארה"ב תאלץ לסגת מהאזור ואם האמריקאים לא יעזבו את המזרח התיכון, איראן תתנגד להם ותאלצם לעזוב א ת ה א ז ו ר. ארה"ב חותרת, ל ד ב ר י ו, ל פ צ ל את עיראק ל ש ל ו ש ה א ז ו ר י ם ו א ת ס ו ר י ה ל ח מ י ש ה ) ת ס נ י ם, 13 ב י ו ל י. ( 2018

3 ש ע ס ק ה, ה ע ר י ך, א ף ה ו א, כ י ס פ ק ר ב א ם, ה ד ג י ש,) 3 ד ב ר י ו ל א י ת י, כ י ל ו ל א א י ר א ן, מ ש ט ר א ס ד ה י ה נ ו פ ל ב ת ו ך מ ס פ ר ש ב ו ע ו ת, ע ו ר ר ו ב י ק ו ר ת ח ר י ג ה ב ס ו ר י ה. ה ע י ת ו ן ה ס ו ר י א ל ו ט ן, ה מ ז ו ה ה ע ם מ ש ט ר א ס ד, פ ר ס ם ב- 15 ב י ו ל י 2018 מ א מ ר ד ע ה ב י ק ו ר ת י נ ג ד ו ל א י ת י ת ח ת ה כ ו ת ר ת : " ס ל י ח ה, ע ל י- א כ ב ר ולאיתי... העולם היה נ ו פ ל וסוריה לא הייתה נ ו פ ל ת "., (Nasratollah Tajik) ל ק ר א ת ו ל א י ת י ב י ק ו ר ב מ ו ס ק ב ה א מ ר נ צ ר ת א ל ל ה ת א ג' י כ א י ר א ן ש ג ר י ר ל ש ע ב ר ב י ר ד ן, ב ר י א י ו ן ל א ת ר א נ ת ח' א ב Entekhab), 11 ב י ו ל י ( 2018, כ י א י ר א ן צ ר י כ ה ל ה ג ב י ר א ת התיאום שלה ע ם ר ו ס י ה ב נ ו ג ע ל ס ו ר י ה כ ד י לוודא שרוסיה לא תגיע ל ה ס כ ם ע ם א ר ה"ב, ש י פ ג ע ב א י נ ט ר ס י ם ה א י ר א נ י ם ו ש י ת ע ל ם מ ת פ ק י ד ה ש ל א י ר א ן ב ס ו ר י ה. ל ד ב ר י ו, א י ר א ן צ ר י כ ה למלא תפקיד ב ש י ק ו מ ה ה כ ל כ ל י ש ל ס ו ר י ה ו ב י ק ו ר ו ל א י ת י הוא הזדמנות להבהיר לרוסיה את עמדותיה. ע ר ב פ ג י ש ת הפס ג ה ב י ן נ ש י א י ר ו ס י ה ו א ר ה"ב ב- 16 ב י ו ל י 2018 ג ם ב ס ו ג י י ת ה נ ו כ ח ו ת ה א י ר א נ י ת ב ס ו ר י ה, ה ע ר י כ ה ה ע י ת ו נ ו ת ה א י ר א נ י ת, כ י ס פ ק ר ב א ם ב מ ה ל ך ה פ ס ג ה ת ו ש ג ה ס כ מ ה ב י ן ש נ י ה מ נ ה י ג י ם ב נ ו ג ע ל נ ס י ג ת א י ר א ן מ ס ו ר י ה. פ ר ש ן א י ר א נ י ל ע נ י י נ י ר ו ס י ה ה ע ר י ך ב ר י א י ו ן ל א ת ר פ ר א ר ו Fararu), 14 ב י ו ל י ( 2018, כ י רוסיה מבינה היטב את עומק השפעתה האסטרטגית של איראן באזור ומודעת לכך שלא ניתן להוציאה מסוריה ב א מ צ ע ו ת ה פ ע ל ת ל ח ץ. ז א ת ו ע ו ד, נ ס י ג ת א י ר א ן מ ס ו ר י ה ת פ ג ע ג ם ב ה ש פ ע ה ה ר ו ס י ת ב א ז ו ר, ש ה ת א פ ש ר ה ב מ י ד ה ר ב ה בזכות מעורבות א י ר א נ י ת. לפיכך, ספק ר ב א ם רוסיה תסכים ל ע ס ק ה ע ם א ר ה"ב ב נ ו ג ע ל נ ס י ג ת א י ר א ן א י נ ה ש ה י א ה ג ם מ ס ו ר י ה, מ ע ו נ י י נ ת א י ר א ן ב י ן ב ע י מ ו ת י ם ו י ש ר א ל ב ס ו ר י ה, ש ע ל ו ל י ם ל פ ג ו ע ב ה י ש ג י ה בשנים האחרונות בסוריה. ה א ת ר ת א ב נ א כ ",Tabnak) 14 ביולי 2018) י ה י ה ניתן להגיע להסכמה בין ה נ ש י א י ם ט ר א מ פ ו פ ו ט י ן ב נ ו ג ע ל נ ס י ג ת איראן מסוריה. כ ל ע ו ד ה ר ו ס י ם א י נ ם מ ש ו כ נ ע י ם ב ה ת י י צ ב ו ת נ י צ ח ו נ ם בסוריה, הם לא יפעילו לחץ על איראן לסגת מסוריה. רוסיה גם משתמשת בנוכחות איראן בסוריה כקלף מיקוח ל ה ש ג ת ו י ת ו ר י ם ו ה ס כ ם גדול עם המערב, ו ב מ י ו ח ד עם ארה"ב. כ מ ו כ ן, ח ל ק גדול מהכוחות המבצעיים ב ז י ר ה הסורית פועלים בהנחיה ובפיקוד איראניים, מה שמשפר את י כ ו ל ת ה ש ל ט ה ר א ן ל ע מ ו ד ב ל ח צ י ם מ צ ד ר ו ס י ה א ו כ ל ג ו ר ם א ח ר. ב ס י כ ו מ ו ש ל ד ב ר, כ ש ם ש ר א ש ה מ מ ש ל ה נ ת נ י ה ו ל א ה צ ל י ח ע ד כה בנסיעותיו למוסקבה ל ה ב י א ללחץ על איראן, שיוביל לנסיגתה מסוריה, כך ג ם ה נ ש י א ט ר א מ פ ל א יוכל, ככל הנראה, להשיג י ע ד זה בפגישתו עם פוטין, אלא אם כן רוסיה תזכה בוויתורים משמעותיים מטראמפ בתמורה להקרבת איראן. ה ע י ת ו נ ו ת ה ר פ ו ר מ י ס ט י ת ב א י ר א ן ג י ש ה נ ק ט ה ב י ק ו ר ת י ת ר ו ס י ה כ ל פ י י ו ת ר ו ה ז ה י ר ה מ פ נ י " ב ג י ד ת ה ה א פ ש ר י ת " ב א י ר א ן. מ א מ ר פ ר ש נ ו ת ב ע י ת ו ן א ע ת מ א ד,Etemaad) 16 ב י ו ל י 2018 כי איראן ו ר ו ס י ה ה ן ש ת י מ ד י נ ו ת ע צ מ א י ו ת, ש ה ת ע ר ב ו ב מ ש ב ר ב ס ו ר י ה ע ל ב ס י ס ה י ע ד י ם ו ה א י נ ט ר ס י ם ש ל ה ן ו ע ש ו י ו ת ב ע ת י ד ל א מ ץ מ ד י נ י ו ת ותוכניות שונות על בסיס י ע ד י ם ואינטרסים אלה. ח ס י ן ג' אברי אנצארי Ansari) (Hossein Jaberi, י ו ע צ ו ה ב כ י ר ש ל ש ר ה ח ו ץ ה א י ר א נ י, ב י ק ר ב- 17 ב י ו ל י 2018 ב ס ו ר י ה נ ש י א ע ם ו נ פ ג ש ב ש א ר ס ו ר י ה, ו ל י ד ה ח ו ץ, ש ר ו ע ם א ס ד, א ל מ ע ל ם. ה פ ג י ש ו ת ד נ ו ה מ ד י נ י ו ת ב ה ת פ ת ח ו י ו ת ב ס ו ר י ה ו ב ה מ ש ך ה ת י א ו ם ב י ן ש ת י ה מ ד י נ ו ת. א נ צ א ר י ב י ר ך א ת ה נ ש י א א ס ד ע ל ה י ש ג י ו ה צ ב א י י ם

4 ה מ ש ט ר ה צ י ו נ י " א י נ ו מ ס ו ג ל" 4. ( ה מ ש ט ר ש ל ס ו ר י ה ב ד ר ו ם ה ס ו ר י ) א י ס נ"א, ב י ו ל י ל ב י ק ו ר ק ו ד ם ב ד מ ש ק, א נ צ א ר י ב י ק ר ב ב י ר ו ת והעביר לנשיא מישל עון איגרת מהנשיא רוחאני ) א י ר נ"א, 16 ב י ו ל י ( אמיר עבדאללהיאן Abdollahian) (Amir, יועצו המיוחד של יו"ר המג' לס, אמר בפגישה עם צלאח אלזואוי ה ש ג ר י ר ה פ ל ס ט י נ י נ ו כ ח ו ת כ י ב ט ה ר א ן, " כ ו ח ו ת ה ה ת נ ג ד ו ת ו ה י ו ע צ י ם ה צ ב א י י ם, ( Salah al-zawawi) האיראנים " בסוריה תימשך כדי להיאבק בטרור. הוא ציין, כי " המשטר הציוני " חותר להשתלט על סוריה לאחר ת ב ו ס ת ד א ע ש, א ך ה ע ם ה ס ו ר י ל א יאפשר לסוריה להפוך שוב לבסיס עבור " הטרוריסטים הציונים". ע ו ד א מ ר ע ב ד א ל ל י ה א ן, כ י איראן תמשיך ב ת מ י כ ת ה ה נ ח ר צ ת ב ה ת נ ג ד ו ת ו ל א ת ח ד ל מ ל ס י י ע ל פ ל ס ט י נ י ם ל נ ו כ ח א י ו מ י " ה מ ש ט ר ה צ י ו נ י " ה מ א י י ם ע ל ב י ט ח ו ן מ ד י נ ו ת ה א ז ו ר. ה ו א צ י י ן, כ י ה ה ת נ ג ד ו ת ו ע ר י כ ת מ ש א ל ע ם ב ה ש ת ת פ ו ת פ ל ס ט י ן ש ל ת ו ש ב י ה ה ה י ס ט ו ר י ת, ו ב ה ם נ ו צ ר י ם, מ ו ס ל מ י ם ו י ה ו ד י ם, ה ם ש נ י י ס ו ד ו ת י ו ש ל פ ת ר ו ן פוליטי מעשי לבעיה הפלסטינית ) א י ס נ"א, 8 ב י ו ל י ( פגישת עבדאללהיאן עם השגריר הפלסטיני בטהראן ) איסנ"א, 8 ביולי 2018) ב י ו ל י ב נ פ ג ש ע ב ד א ל ל ה י א ן ס ו ר י ה ש ג ר י ר ע ם ב ט ה ר א ן, ע ד נ א ן מ ח מ ו ד, עמו ו ד ן ב ה ת פ ת ח ו י ו ת ב ס ו ר י ה ש ת י ב י ן ו ב י ח ס י ם ה מ ד י נ ו ת. ע ב ד א ל ל ה י א ן ט ה ר א ן י ח ס י א ת ה ג ד י ר ו ד מ ש ק כ א ס ט ר ט ג י י ם כ י ו א מ ר, להשפיע על עתיד הקשרים בין סוריה ו א י ר א ן. לדבריו, שיתוף הפעולה בין טהראן, מ ו ס ק ב ה ו ח ז ב א ל ל ה ב ה ב ט ח ת ה ב י ט ח ו ן ב ס ו ר י ה ה י ה ב ב ח י נ ת נ י ס י ו ן מ ו צ ל ח. כ מ ו כ ן ה ד ג י ש ע ב ד א ל ל ה י א ן א ת הצורך בהרחבת הקשרים המסחריים והכלכליים בין המדינות ) מהר, 17 ביולי ( 2018., (Hossein Salami) מ פ ק ד ס ג ן מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה, ס ל א מ י ח ס י ן מ פ ק ד מ י נ ו י ב ט ק ס א מ ר מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה ה ח ד ש ב מ ח ו ז סיסתאן- בלוצ' סתאן שבדרום- מזרח א י ר א ן, כ י א י ר א ן ו ח ז ב א ל ל ה ה כ ש י ל ו א ת ת ו כ נ י ו ת י ש ר א ל ל ה ש ת ל ט ע ל ה א ז ו ר. ה ו א צ י י ן, כ י ה צ י ו נ י ם ר צ ו ל כ ב ו ש א ת כל השטח המשתרע מהים התיכון ו ע ד ל נ ה ר ה פ ר ת, א ך ח ז ב א ל ל ה ה כ ש י ל א ת כ ל ח ל ו מ ו ת י ה ם. ה צ י ו נ י ם ה ת כ ו ו נ ו לכבוש את סוריה, אך כיום הם שומעים את קולותיהם של ה א י ר א נ י ם, ה א פ ג א נ י ם, ה ע י ר א ק י ם, ה ל ב נ ו נ י ם ו ה פ ק י ס ט א נ י ם ב ס מ ו ך ל ג ב ו ל, ע ד ו ת ל ה ת ב ס ס ו ת ו של כוח בינלאומי לחיסול " ההתנשאות" ) כינוי למערב ( ) פארס, 14 ביולי ( 2018.

5 ה ז ה י ר ב מ א מ ר ש פ ר ס ם ב-) 5 סגן מפקד משמרות המהפכה, חסין סלאמי ) פארס, 14 ביולי 2018 ) ל ר ג ל יום השנה ה- 12 למלחמת לבנון השנייה, נפגש מנהיג איראן, עלי ח' אמנהאי, ב- 13 ביולי 2018 בטהראן עם משלחת של לוחמי חזבאללה, שנפצעו בלחימה ) מ ש ר ק ניוז, 13 ביולי ( מנהיג איראן עם משלחת אנשי חזבאללה שנלחמו במלחמת לבנון השנייה ) מ ש ר ק ניוז, 13 ביולי 2018) המעורבות האיראנית בעיראק ב א י ר א ן ע ו ק ב י ם א ח ר ההפגנות, שפרצו ב ש ב ו ע י י ם ה א ח ר ו נ י ם ב ד ר ו ם ע י ר א ק ב מ ח א ה ע ל ה מ ש ב ר ה כ ל כ ל י, מצוקת המים ו ה ח ש מ ל ו ה ש ח י ת ו ת. ב מ ה ל ך גל המחאה נ ש מ ע ו גם קריאות בגנות איראן ו ה ת ע ר ב ו ת ה ב ע נ י י נ י ה הפנימיים של עיראק. העיתון הרפורמיסטי אעתמאד Etemaad) 15 ב י ו ל י, 2018 כ י ד ע ת ה ק ה ל ה ע י ר א ק י ת פ ו נ ה ב ה ד ר ג ה נ ג ד א י ר א ן, ב י ן ה י ת ר ב ש ל מ ד י נ י ו ת א י ר א נ י ת ש ג ו י ה ו ה ע ד ר ת י א ו ם ב י ן המוסדות האיראנים השונים, ובהם משרד החוץ, משמרות המהפכה ואמצעי התקשורת הממלכתיים. ב מ א מ ר נ כ ת ב, כ י ע מ ד ת א ז ר ח י ע י ר א ק כ ל פ י א י ר א ן ל א ח ר כ י ב ו ש ה מ ד י נ ה ע ל- י ד י א ר ה"ב ה ייתה ח י ו ב י ת ב ש ל ה ס י ו ע, ש ט ה ר א ן ה ע נ י ק ה ל א ז ר ח י ם ו ל ק ב ו צ ו ת ה פ ו ל י ט י ו ת ה ש ו נ ו ת ב ע י ר א ק ב מ ה ל ך ה כ י ב ו ש ה א מ ר י ק א י. א י ר א ן ב ש י ק ו ם ח ל ק ל ק ח ת כ ד י ח ו ס י י ן צ ד א ם נ פ י ל ת א ת ל נ צ ל י כ ל ה ה ת ש ת י ו ת ב ע י ר א ק ו ל ה ר ח י ב א ת ה ק ש ר י ם

6 מ פ ק ד, 6 ה כ ל כ ל י י ם ו ה מ ס ח ר י י ם ב י ן ש ת י ה מ ד י נ ו ת, א ך ה ד ב ר ל א ק ר ה, ב י ן ה י ת ר ב ש ל ה ב ע י ו ת ה כ ל כ ל י ו ת ו ה ס נ ק צ י ו ת ה כ ל כ ל י ו ת ע מ ן ה ת מ ו ד ד ה ט ה ר א ן. ל ע ו מ ת ז א ת, מ ד י נ ו ת א ח ר ו ת, ו ב ר א ש ן ת ו ר כ י ה ו ס י ן, ה ש ק י ע ו ב- 15 ה ש נ י ם ה א ח ר ו נ ו ת מ ש א ב י ם ב פ י ת ו ח ר ב י ם פ ר ו י ק ט י ם כ ל כ ל י י ם ו ת ע ש י י ת י י ם ב ע י ר א ק. ג ם פ ע ל ו א י ר א ן ש ל י ר י ב ו ת י ה ל ק י ד ו ם פ ר ו י ק ט י ם ח ב ר ת י י ם, ח י נ ו כ י י ם ו ר פ ו א י י ם ב ע י ר א ק, ו כ ת ו צ א ה מ כ ך ג י ש ת ם ש ל א ז ר ח י ע י ר א ק ה ש ת נ ת ה לרעת איראן. כמו כן, תמיכת איראן בחלק מהכוחות הפוליטיים העיראקים הקרובים אליה גרמה לכך, שקבוצות פוליטיות יריבות בעיראק החלו לטעון שאיראן מתערבת בענייניה הפנימיים של עיראק וגייסו תמיכה פוליטית סביב טענה זו. מדיניותו הכושלת של ראש ממשלת עיראק לשעבר, נ ו ר י א ל מ א ל כ י, ש ה י ה מ ז ו ה ה ע ם א י ר א ן, פ ג ע ה, א ף ה י א, בתדמיתה של איראן. כתוצאה מכך, חלק מהכוחות הפוליטיים בעיראק, ו ב ה ם ג ם כמה קבוצות שיעיות, תולים כ י ו ם ב א י ר א ן ו ב מ ד י נ י ו ת ה א ת ה א ח ר י ו ת ל ב ע י ו ת י ה ש ל ע י ר א ק, ו מ א ש י מ י ם א ת ט ה ר א ן ב כ ל ד א ג ו ת י ה ם ש ל א ז ר ח י ע י ר א ק, ו ב כ ל ל זה הבעיות הכלכליות ו ה ש ח י ת ו ת. המעורבות האיראנית בזירה הפלסטינית מנהיג איראן, עלי ח' אמנהאי, אמר בנאום בטהראן, כי " עסקת המאה ", שהממשל האמריקאי מנסה לגבש ל פ ת ר ו ן ה ס כ ס ו ך ה י ש ר א ל י- פ ל ס ט י נ י, ל א ת ת מ מ ש ל ע ו ל ם. ב פ ג י ש ה ע ם פ ק י ד י ם ב א ר ג ו ן ה ע ל י י ה ל ר ג ל ה א י ר א נ י צ י י ן ה ש א ל ה כ י ח' א מ נ ה א י, ה פ ל ס ט י נ י ת ת י ש כ ח ל א ו י ר ו ש ל י ם ב י ר ת ת י ש א ר ה ע ם פ ל ס ט י ן. ה פ ל ס ט י נ י י ת נ ג ד ל מ ז י מ ה ה א מ ר י ק א י ת ו ה ע מ י ם ה מ ו ס ל מ י ם י ת י י צ ב ו מ א ח ו ר י ו. " ה א ו מ ה ה א ס ל א מ י ת ו ה ע ם ה פ ל ס ט י נ י י נ צ ח ו א ת א ו י ב י ה ם ו י ר א ו א ת ה י ו ם, ש ב ו ש ו ר ש י " המשטר המזויף הציוני " יוסרו מאדמת פלסטין, אמר מנהיג איראן ) פ א ר ס, 16 ביולי ( מ פ ק ד כ ו ח ק ד ס ש ל מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה, ק א ס ם ס ל י מ א נ י, ה י ה א מ ו ר ל פ נ ו ת ב- 16 ב י ו ל י 2018 ב א ו פ ן ח ר י ג ב נ א ו ם מ ו ק ל ט ל פ ל ס ט י נ י ם ב כ נ ס, ש ה ת ק י י ם ב מ ל ו ן ק ו מ ו ד ו ר ב ע ז ה ב ה ש ת ת פ ו ת ב כ י ר י ם מ ח מ א ס ו ה ג' ה א ד ה א ס ל א מ י. מ ש ו ד ר ל ה י ו ת א מ ו ר ה י ה ה נ א ו ם ב א מ צ ע ו ת ב מ ק ב י ל ל ו ו י י ן ב ט ה ר א ן ו ב ע ז ה ב מ ס ג ר ת " א ב ק ט ק ס ה ש ר י פ ה ה ר ט ו ב ", המאורגן מדי שנה ב ח ס ו ת א י ר א נ י ת. נאומו של ס ל י מ א נ י ל א ה ת ק י י ם בסופו של ד ב ר, י י ת כ ן בשל שיבושים ותקלות בהעברת השידור מטהראן לעזה או מסיבה אחרת. גם בכירי חמאס והג' האד האסלאמי, ו ב ר א ש ם ח מ א ס מ נ ה י ג י ח י א ב ע ז ה, ס נ ו א ר, ש ה ו ז מ נ ו ל א י ר ו ע ב ש ל י י ת כ ן ד ב ר, ש ל ב ס ו פ ו ה ג י ע ו ל א ב ע ז ה, התנגדות מצרים או בשל המצב הביטחוני בעזה, ו ב מ ק ו מ ם נשלחו לאירוע בכירים בדרג נ מ ו ך י ו ת ר. נציג חמאס בכנס, אסמאעיל רצ' ואן, הודה במהלך נאומו לאיראן על תמיכתה המדינית, הכלכלית, הצבאית ו ה ת ק ש ו ר ת י ת ב א ר ג ו ן. א ת ה נ א ו ם ה מ ר כ ז י מ ט ה ר א ן נ ש א ע' ל א ם- ח ס י ן ע' י ב פ ר ו ר Gheibparvar) (Gholam-Hossein ז ר ו ע ה ב ס י ג ' ש ל מ ש מ ר ו ת ה מ ה פ כ ה, ש ה צ ה י ר, כ י " ה מ ש ט ר ה צ י ו נ י ", ש ה ש מ י ע ב ע ב ר א ת ה ס י ס מ א " מ ה נ י ל ו ס ע ד ה פ ר ת ", נ ש א ר כ י ו ם ל ה ג ן ע ל ה ב ת י ם ואילו הצעירים הפלסטינים שללו מהציונים את שנתם ו ב י ט ח ו נ ם ) ת ס נ י ם, 16 ביולי ( 2018.

7 7 מפקד הבסיג ' בנאום מוקלט בפני כינוס בעזה ) תסנים, 16 ביולי 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

ישראל בראי התקשורת האיראנית

ישראל בראי התקשורת האיראנית ה( מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) 16 ביולי 2009 ישראל בראי התקשורת האיראנית (סיכום חודש יוני והמחצית הראשונה של חודש 1 יולי 2009) מאפיינים עיקריים 1. ישראל ממשיכה להיות מוצגת בתקשורת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (31 בינואר - 6 בפברואר 2018) פעמיים ( מטרות טרור של חמאס בצפון רצועת עזה( חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 31 בינואר 6 בפברואר 218 עיקרי המסמך במוקד אירועי השבוע עמדה הריגת אזרח ישראלי, איתמר בן גל ז"ל, בכניסה לאריאל. הדוקר הינו

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז

מ ח נ ה ש י ב ה, נ כ ס מ ר כ ז י ש ע ל י ו לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז מ ח נ ה ש י ב ה"," נ כ ס " מ ר כ ז י ש ע ל י ו" לאחרונה מתנהל ברצועת עזה קמפיין, בהובלת חמאס, הקורא לארגון תהלוכות עממיות המוניות לעבר ישראל. רעיון ז ה נ ת פ ס כמהלך תודעתי, שיצור לחץ בינלאומי ובינערבי

קרא עוד

זרקור לאיראן

זרקור לאיראן מרכז המידע למודיעין ולטרור על שם אלוף מאיר עמית המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) זרקור לאיראן פברואר 2011 אספנד 1389 לשבוע שבין 24/2/11 17/2/11 עורך: רז צימט במוקד אירועי השבוע: "הזמן פועל לטובתנו": איראן

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018)

מבט לג'האד העולמי (6 בספטמבר – 16 בספטמבר 2018) ש י מ ו ר( ב ס פ ט מ ב ר 7 הובילו לדחיית תחילת המהלך הקרקעי לכיבוש מרחב אדלב., אנו מאחלים לכל קוראינו. מבט לג' האד העולמי 6 ב ס פ ט מ ב ר 16 ב ס פ ט מ ב ר 2018 1 עיקרי אירועי השבוע ב מ ר ח ב א ד ל ב נ

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018)

מבט לג'האד העולמי (25-19 ביולי 2018) א ת ר( מבט לג' האד העולמי 25-19 ביולי 2018 עיקרי אירועי השבוע צ ב א ס ו ר י ה ה ו ל ך ו מ ש ל י ם א ת ה ש ת ל ט ו ת ו ע ל ר מ ת הגולן, תוך שהוא מתייצב ל א ו ר ך קו ה ג ב ו ל ע ם י ש ר א ל. מ ו ק ד ה ה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (8-2 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 2 מבט לג' האד העולמי 8-2 באוגוסט 2018 ב- עיקרי אירועי השבוע 2018 ס י י מ ו צ ב א ס ו ר י ה ו ב ע ל י ב ר י ת ו א ת ה מ ע ר כ ה ל כ י ב ו ש ד ר ו ם ס ו ר י ה. ה מ ע ר כ ה נ מ ש כ ה קרוב לשלושה

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 ביולי – 1 באוגוסט 2018) ת מ ו נ ת" מבט לג' האד העולמי 26 ביולי 1 באוגוסט 2018 עיקרי אירועי השבוע ב י ו ל י ב- 31 2018 צ ב א ס ו ר י ה כ מ ע ט א ת ה ש ל י ם ה ש ת ל ט ו ת ו מי ד י ה י ר מ ו כ א ג ן ע ל ד א ע ש. נ י ס י ו נ ו ת

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (20-14 בפברואר 2018) הפגנה עממית "" י ע ד י ט ר ו ר"." צ ו ק א י ת ן ". א מ נ ם מ ד י נ י ו ת ה ר י ס ו ן ש ל ח מ א ס ע ו ד נ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני -14 בפברואר 18 עיקרי המסמך לצפייה בסרטון ב מ ו ק ד א י ר

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש

ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ב מ ז ר ח ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים היש ב פ ב ר ו א ר 5 דף הפייסבוק של( הרשות הפלסטינית, אנשי דת פלסטינים בכירים וגורמים מקומיים ירושלים מנהלים קמפיין נגד חדירת תוכנית הלימודים הישראלית למוסדות החינוך במזרח ירושלים. משרד החינוך הפלסטיני החליט

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית

המערכה בעזה כזירת התמודדות בין־ערבית המערכה בעזה כזירת התמודדות בין ערבית יואל גוז נסקי העולם הערבי מעולם לא היה מופת לשיתוף פעולה ולאחדות שורות. הפערים בתפיסותיהן של מדינות האזור כלפי האסלאם הפוליטי, שהתחדדו בעקבות תהפוכות האביב הערבי, שחקו

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (21-15 במאי 2019) ה( הסדנא אמורה להיות חלק מ " עסקת המאה " של הנשיא טראמפ. הפלסטינים הזדרזו להודיע, כי. חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 21-15 ב מ א י 2019 ב מ א י 2019 עיקרי המסמך ב מ א י ב- 15 2019 ה ת ק י י מ ו "

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018)

מבט לג'האד העולמי (15-9 באוגוסט 2018) אפגניסטאן/ פקיסטאן (, אם אין באפשרותם( מבט לג' האד העולמי 15-9 ב א ו ג ו ס ט 2018 עיקרי אירועי השבוע ה מ ע ר כ ה ש מ נ ה ל צ ב א ס ו ר י ה ל כ י ב ו ש מ ו ב ל ע ת ד א ע ש, ש מ צ פ ו ן מ ז ר ח ל א ל ס ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (21-15 בפברואר 2018) ה ג י ו ס ה ע מ מ י " (. ה ג ם ש ה מ ד ו ב ר" ס י נ י" של כוחות הביטחון המצרים) מבט לג' האד העולמי 21-15 בפברואר 2018 עיקרי אירועי השבוע ב ג ז ר ת נהר הפרת, מצפון לאלבוכמאל, המשיכו פעילי דאעש בלוחמת גרילה

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018)

מבט לג'האד העולמי (28-22 בפברואר 2018) המדובר במטוס קרב דו- מנועי בעל. מ ק ו ר ו ת צ ב א י י ם ר ו ס י ם מ ס ר ו, כ י כ ל י ה ט י ס ל א. מבט לג' האד העולמי 28-22 ב פ ב ר ו א ר 2018 עיקרי אירועי השבוע מ ו ק ד ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ל א ז ו

קרא עוד

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018)

מבט לג'האד העולמי (26 באפריל – 2 במאי 2018) במבצע בשם) מבט לג' האד העולמי 26 ב א פ ר י ל 2 ב מ א י 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע צ ב ר צבא סוריה ה י ש ג י ם במערכה שהוא מנהל ל כ י ב ו ש הפ ר ב ר ים הדרומיים של דמשק מידי ד א ע ש. ס ו ר י ה צ

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס

מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס מבט לג' האד העולמי 7-1 ב מ ר ץ 2018 עיקרי אירועי השבוע ה ש ב ו ע ג ם הת מ ק ד ה ה ל ח י מ ה ב ס ו ר י ה ב א ל ע' ו ט ה ה מ ז ר ח י ת. ה כ ו ח ו ת ה ס ו ר י ם ו ר ו ס י ה ע ת ה נ ו ת נ י ם ע ד י פ ו ת ל

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם

משה שמש - חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל־כרים קאסם חזון הרפובליקה הפלסטינית הנצחית של עבד אל כרים קאסם 959 ו- 963 ו מבוא במושב ה 31 של מועצת הליגה הערבית, שהתכנס ב 29 במרס 1959, יזמה מצרים דיון ב החייאת הישות הפלסטינית ( אל כיאן אל פלסטיני ). הצורך במושגים

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים

האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים 2008 10 מרכז המידע למודיעין ולטרור המרכז למורשת המודיעין (מל"מ) בינואר האם ובאיזו מידה ממלאת הרשות הפלסטינית את מחויבויותיה הביטחוניות בהתאם למפת הדרכים? (מאזן ביניים) כניסת מנגנוני הביטחון הפלסטיניים

קרא עוד

9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארג

9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארג 9-6 בפברואר, 2011 מועד יום שני, 7 בפברואר 2011, יושב ראש הדיון ד ר שמואל בר, מנהל המחקרים, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה ריכוז וארגון גב רחל מכטיגר, המכון למדיניות ואסטרטגיה סיכום הדיון

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו

ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו ג) ד) א) ב) ה) ז) ח) ט) אברהם אבינו בראשית פרק יב ) ו י אמ ר ה' א ל אב ר ם ל ך ל ך מ אר צ ך ומ מ ול ד ת ך ומ ב ית אב י ך א ל ה אר ץ א ש ר אר א ך : ) ו א ע ש ך ל ג וי ג ד ול ו א ב ר כ ך ו א ג ד ל ה ש מ

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

יומן "דווח מבצעי" – פקוד דרום/מבצעים

יומן דווח מבצעי – פקוד דרום/מבצעים ק] ק] ק] ק? יומן "דווח מבצעי" פקוד דרום/מבצעים אוגדה שעה אל מאת תוכן 14.10.73. 42 קולות נשמעו ב"טליסמן" ליד "ילטה" יוצא לחקור. אג"ם 8 ב"סגול" 425 מסוק האם אתרו???????? כנגדו - חיובי 42 א'. אג"ם רומאי ]כוח

קרא עוד

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466>

<EBF0F120E2E9F9E5F8E9ED20E42D3420E4E6EEF0E42020F1E5F4E9FA20ECF9ECE9E7E42E706466> 4- " " 8:3019:00 תשע"בבבב כסלו י' מעלה החמישה מלון 6.12.2011 שלישי יום הרווחה משרד הכנס מתקיים הודות לתמיכה וסיוע של השירות לעבודה קהילתית, החברתיים ומסד קליטה. והשירותים הארצית לקידום הועדה תוכנית גישורים,

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 מיהו מהנדס המערכת? סיפורו של פיתוח מסלול הכשרה יובל קורן*- ראש תחום פיתוח למידה, מאי 2011 הבטחתי בכנס ערוץ תקשורת למתעניינים- סלולארי רפאל 052-4291457 * מטרות ההרצאה חשיפה לפרויקט פיתוח הדרכה בעולם תכן

קרא עוד

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center

איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center איראן: סימולציה אסטרטגית יואל גוז'נסקי ויונתן לרנר המכוןלמחקריביטחוןלאומי The Institute for National Security Studies Incorporating the Jaffee Center for Strategic Studies b cd איראן: סימולציה אסטרטגית

קרא עוד

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63>

<4D F736F F D20EEECE7EEFA20ECE1F0E5EF20E4F9F0E9E9E420E5ECE0E7F8E9E42E646F63> מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים אוניברסיטת בר-אילן דיונים בביטחון לאומי מס' 22 כל הזכויות שמורות מרכז בס"א, אוניברסיטת בר-אילן רמת גן, מרץ 2007 ISSN 0793-1050 מרכז בגין-סאדאת (בס"א) למחקרים אסטרטגיים

קרא עוד

איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח הא

איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח הא איראן בעיראק: אזור השפעה אסטרטגית מאיר ליטבק נראה שאיראן מצליחה לפחות עד כתיבתן של השורות האלה לממש את עיקר מטרותיה האסטרטגיות בעיראק. עם זאת, המתח האתני בין ערבים לאיראנים, הפיצול העמוק בקרב האליטה השיעית

קרא עוד

זיסר

זיסר המלחמה בסוריה מאבק ההישרדות של בשאר אל-אסד בואו של הנס? אייל זיסר הישגי המורדים בסוריה מאז קיץ 2014 עוררו למעשה מחדש את התהיות באשר ליכולתו של בשאר אל אסד לשרוד על כסאו, והביאו רבים להערכה כי רק נס יכול

קרא עוד

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות

מאיר פעיל - המדיניות והאסטרטגיה של בן־גוריון בגמר מלחמת העצמאות המדיניות והאסטרטגיה של בףגוריון בגמר מלחמת העצמאות כשעמדה שאלת שלימות הארץ בלי מדינה יהודית, או מדינה יהודית בלי שלימות הארץ - בחרנו במדינה יהודית בלי שלימות הארץ. (ד בן גוריון, דברי הכנסת, 1, ישיבה כ,

קרא עוד

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf

Eliashiv Fraenkel Phd..pdf מ פ ג ש י ם ו ש י ח ו ת ש ל ח כ מ י ם ב ס י פ ו ר י ם ע ל ר ק ע ה ל כ ת י ב ת ל מ ו ד ה ב ב ל י ח י ב ו ר ל ש ם ק ב ל ת ה ת ו א ר ד ו ק ט ו ר ל פ י ל ו ס ו פ י ה מ א ת : א ל י ש י ב פ ר נ ק ל ה מ ח ל ק

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי

מבוא לאסטרטגיה ובטחון לאומי 2010 מבוא לאסטרטגיה לאומי ובטחון יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה עבודת סיכום דף 333-349 עבודת סיכום לכיתה מוגש למרצה מר דוד לייטנר חזי בן יעקב אוניברסיטת בר-אילן 15/10/2010 יהושפט הרכבי מלחמה ואסטרטגיה מטרת

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: תאריך עדכון: יולי 4102 שם ומספר הקורס: קרדיולוגיה 18-533 / 18-090 מחלקות מלמדות ומנהליהן: שם ראש החוג: ד"ר שאול עטר בי"ח זיו ד"ר מאג'די חלבי, בי"ח פוריה ד"ר עופר אמיר, בי"ח נהריה ד"ר שאול עטר. סוג הקורס:

קרא עוד

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה צורכי הביטחון של ישראל לקראת הסדר מדיני עם הפלשתינאים הקדמה מאת רב אלוף )מיל'( משה יעלון עורך: דן דייקר המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 2010 כל הזכויות שמורות למרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה רחוב

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

Microsoft Word _3_header-ID

Microsoft Word _3_header-ID היסטוריה המ נשר הנשכח של דוד בן-גוריון מ- 1948 על סיפוח יהודה ושומרון הווארד גריף ה סכם המסגרת לשלום במזרח התיכון שנחתם בקמפ דיויד ב- 1978, מה שכונה תהליך השלום של אוסלו )1992 עד 2000(, ותוכנית ההתנתקות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ'

מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ' מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: ברית במשבר מחקר וכתיבה: אסף שרון שיבי גרינפילד מיכאל מנקין עודד נעמן ג'סי רוטמן דליה שחם עיצוב: יוסף ברקוביץ' מעמד ישראל בעולם וסוגיית הבידוד: הצלחה במשבר _ 2 מבוא מעמדה

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

- נוסח בלמ"ס - 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית ל

- נוסח בלמס - 26 באוגוסט 2018 טו באלול תשעח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שבכ להלן התייחסות שבכ למסגרת המשפטית ל 26 באוגוסט 2018 ט"ו באלול תשע"ח הנדון: עיכוב פעילי שמאל במעברי גבול וזימון לתחקורים - התייחסות שב"כ להלן התייחסות שב"כ למסגרת המשפטית לפעילותו אל מול המקרים המפורטים בפניות, וכן לטענות הקונקרטיות שהועלו

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י

ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י ה ש ל מ ת מ ש פ ט ים ש א ל ה מ ס פ ר 1: ע ד ן ש ל מ כ ב י ת ל אב יב ב כ ד ור ס ל, ו ל כ ן מ ק פ יד ל ל כ ת ה ק ב וצ ה כ ש מ ת אפ ש ר ל ו. ל מ ש ח ק י א. ש ח ק ן ב. ת ומ ך ג. ש ומ ר ד. א וה ד ה.ע וב ד ש

קרא עוד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד

22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד 22 לאוגוסט 2016 מהדורה לתקשורת משאל עמים: הסקר הפלסטיני-ישראלי המשותף רוב קטן של ישראלים ופלסטינים תומכים בפתרון של שתי מדינות. אבל הם אינם סומכים אחד על האחר, מחזיקים בתפיסות שונות באשר לתנאי הסדר הקבע,

קרא עוד

ביה"ס היסודי ע"ש יצחק רבין, נשר

ביהס היסודי עש יצחק רבין, נשר כ פ ל - מ ע ר ך מ ל ב נ י פ ע יל ות ר א ש ונ ה א. ב. ג. צ ב ע ו מ ל ב נ ים ש ונ ים ה מ ר כ ב ים מ- מ ש ב צ ות. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן א ת מ ס פ ר ה ש ור ות ו א ת ה ט ור ים. כ ת ב ו ל י ד כ ל מ ל בן כ

קרא עוד

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd

MSPS 129 <05E2><05DE><05D9><05D3><05E8><05D5><05E8>.indd הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב עמידרור עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 אוניברסיטת בר-אילן עיונים בביטחון המזרח התיכון מס' 129 הגישות לפתרון הסכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים יעקב

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

מבוא למדעי המחשב

מבוא למדעי המחשב מבוא כללי לתכנות ולמדעי המחשב 1843-0310 מרצה: אמיר רובינשטיין מתרגל: דין שמואל אוניברסיטת תל אביב סמסטר חורף 2017-8 חלק ב - מבוא לקריפטוגרפיה שיעור 5 (offset מונחים בסיסיים צופן קיסר (היסט,.1.2 1 Today

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם

פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם פ רק כה ) פ ס וק ים ז-יא( ז ו א ל ה י מ י ש נ י ח י י א ב ר ה ם א ש ר ח י: מ א ת ש נ ה ו ש ב ע ים ש נ ה ו ח מ ש ש נ ים. ח ו י ג ו ע ו י מ ת א ב ר ה ם ב ש יב ה טו ב ה, ז ק ן ו ש ב ע, ו י א ס ף א ל ע מ יו.

קרא עוד

היום במדור בחצרות ביÎורים ˆú ה ר"ח ú רú ÎנייבסÎי חו הרחמים והסúיחו בס"ד יום רביעי כ"ב אלול תשע"ז 13/09/2017 גיליון מס' 449 דרמה: בג"צ ביטל את חוק הגיו

היום במדור בחצרות ביÎורים ˆú ה רח ú רú ÎנייבסÎי חו הרחמים והסúיחו בסד יום רביעי כב אלול תשעז 13/09/2017 גיליון מס' 449 דרמה: בגצ ביטל את חוק הגיו היום במדור בחצרות ביÎורים ˆú ה ר"ח ú רú ÎנייבסÎי חו הרחמים והסúיחו בס"ד יום רביעי כ"ב אלול תשע"ז 13/09/2017 גיליון מס' 449 דרמה: בג"צ ביטל את חוק הגיוס צילום: שוקי לרר נסראללה בנאום בפני לוחמי הארגון:

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

Adkan14_1HEB2.pdf

Adkan14_1HEB2.pdf אתגר הרשות הפלסטינית: בניין מדינה בהעדר לגיטימציה שלטונית אפרים לביא מבוא ההתקוממויות העממיות בעולם הערבי נגד המשטרים הרודניים לא הביאו עד כה לידי ביטויי התעוררות דומה בקרב הציבור הפלסטיני בגדה המערבית.

קרא עוד

צבא ואסטרטגיה גיליון מיוחד אפריל 2014 לחימה במרחבים צפופי אוכלוסין סיכום כנס אתגרי לחימה בשטחים צפופי אוכלוסין גבי סיבוני מדוע הגרילה העירונית מתפשטת?

צבא ואסטרטגיה גיליון מיוחד אפריל 2014 לחימה במרחבים צפופי אוכלוסין סיכום כנס אתגרי לחימה בשטחים צפופי אוכלוסין גבי סיבוני מדוע הגרילה העירונית מתפשטת? צבא ואסטרטגיה גיליון מיוחד אפריל 2014 לחימה במרחבים צפופי אוכלוסין סיכום כנס אתגרי לחימה בשטחים צפופי אוכלוסין גבי סיבוני מדוע הגרילה העירונית מתפשטת? עזר גת הפעלת חימוש באזורים צפופי אוכלוסין יצחק בן

קרא עוד

" תלמידים מלמדים תלמידים."

 תלמידים מלמדים תלמידים. " תלמידים מלמדים תלמידים." פרוייקט של צוות מתמטיקה, בית ספר כפר-הירוק איך הכל התחיל... הנהלת בית הספר העל-יסודי הכפר הירוק יזמה פרויקט בית ספרי: "למידה ללא מבחנים- הוראה משמעותית", צוות המתמטיקה החליט

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

פניה למבקר המדינה _5_

פניה למבקר המדינה _5_ יום שני ט"ו אדר ב תשע"א 21.3.2011 לכבוד כבוד השופט בדימוס מר מיכה לינדנשטראוס מבקר המדינה באמצעות דואר רשום ופקס נכבדנו, הנדון: פנייה דחופה בבקשה לבדוק מהם המניעים העומדים בבסיס התנגדותם של חברי הכנסת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד