תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא"

תמליל

1 עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1

2 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח בע"מ החברה המובילה והמתמחה זה עשרות שנים בביטוח נסיעות לחו"ל. תכנית הביטוח על כל סעיפיה המופיעים בחוברת זו, יחד עם דף פרטי הביטוח, על הפרטים, ההחרגות וההערות המופיעים בו, מהווה את פוליסת הביטוח שלך. הרחבות לפוליסה חלקן תמורת דמי ביטוח נוספים: החמרה של מצב רפואי קודם לכיסוי הוצאות רפואיות הנובעות ממצב רפואי קודם כבודה )מטען אישי נילווה( - אובדן או גניבה ביטול וקיצור נסיעה היריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים מוות או אובדן איברים עקב אירוע תאונתי למבוטח )עד גיל 70( ספורט אתגרי הראל חברה לביטוח בע"מ, על כל צוות עובדיה ושירותי הסיוע שלה, ילוו אותך במסעך בחו"ל על מנת ששהייתך תהיה בטוחה והנאתך שלמה. נסיעה טובה הראל חברה לביטוח בע"מ 2

3 טבלת גבולות אחריות לחלק א' הפוליסה הבסיסית הסעיף בפוליסה הכיסוי גבול האחריות השתתפות עצמית פרק 2 ופרק 3 גבול אחריות המבטח להוצאות רפואיות הוצאות רפואיות בחו"ל בעת אשפוז פיצוי מיוחד במקרה של אשפוז בחו"ל פינוי יבשתי ממקום האירוע לבי"ח קרוב פינוי אווירי ו/או ימי ממקום האירוע לבי"ח קרוב הטסה רפואית לישראל הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז כגון רופא, בדיקות אבחון כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות עד $100 ליום ולא יותר מ- $1,000 כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות ללא ה.ע ללא ה.ע ללא ה.ע ללא ה.ע $10,000 $10,000 $500 לטיפול ועד 10 טיפולים $10,000 ועד 120 יום תרופות טיפול חירום בשיניים פיזיותרפיה בחו"ל המשך טיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל הורדת גבס, הוצאת מסמרים ופיזיותרפיה בישראל $6000 כלול בגבול האחריות של המשך טיפול בישראל ללא ה.ע 20% לטיפול הוצאות מיוחדות החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח הוצאות לינה בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח כמפורט להלן $150 ליום פרק $1, כרטיס נסיעה לישראל למבוטח הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח $2,500 בחו"ל היריון שאובחן לראשונה בחו"ל הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז הוצאות רפואיות בעת אשפוז הוצאות העברת גופה חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל 669 חבות כלפי צד ג' כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות $ $ פרק 5 פרק 6 3

4 חלק א' תנאי פוליסה לביטוח נסיעות לחו"ל פוליסה בסיסית פרק 1: ההגדרות חלות על כל פרקי הפוליסה וחלקיה אלא אם צוין אחרת במפורש : הגדרות: 1. המבטח או "החברה ": 1.1. הראל חברה לביטוח בע"מ. המבוטח: עובד/ גמלאי )בהתאם להגדרתו בתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (, חבר/מקבל שירות אצל בעל )ביטוח( )ביטוח בריאות קבוצתי( תשס"ט הפוליסה ו/או בן או בת זוגו ו/או ידוע/ה בציבור ו/או ילדי עובד ו/או ילדי בן/בת זוג, ו/או חתנים/כלות ו/או נכדים/נכדות ו/או אלמן/נה, ו/או אורח אשר הצטרפו ו/או יצטרפו לפוליסה. גיל המבוטח: 1.3. כפי שנקבע בדף פרטי של המבוטח, תאריך יום הולדתו נקבע לפי גיל המבוטח הביטוח. הפוליסה: 1.4. חוזה ביטוח זה, שבין המבוטח לבין המבטח, ובכלל זה ההצעה, דף הרשימה, הצהרות על מצב הבריאות וההרחבות המצורפות לו, ככל שקיימים. הפוליסה הבסיסית: 1.5. הכיסוי הביטוחי המפורט בחלק א' בפרקים 1-13 לרבות התנאים הכלליים. הצעה: 1.6. טופס ההצעה המהווה בקשה להצטרף לביטוח על-פי פוליסה זו, כשהוא מלא על כל פרטי אמצעי הצהרת הבריאות שמולאה על ידי המבוטח וכן את לרבות פרטיו התשלום. דף רשימה/דף פרטי הביטוח: 1.7. מסמך המצורף לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, שכולל את הפרטים, ההצהרות והתנאים הדרושים לשם התאמת פוליסת הביטוח לתנאי חוזה הביטוח של המבוטח. במקרה של סתירה בין תנאי הפוליסה לבין התנאים המפורטים בדף פרטי הביטוח 0 יגברו התנאים המפורטים בדף פרטי הביטוח. חו"ל: 1.8. כל מקום או מדינה מחוץ למדינת ישראל, כולל אוניה או מטוס בדרכם מישראל או אליה, למעט שטחי הרשות הפלשתינאית ומדינות אויב. נסיעה: 1.9. יציאה אחת מישראל לחו"ל וחזרה לישראל במהלך תקופת הביטוח כפי שצוינה בדף הרשימה. שעות במהלך 24 יעד נסיעה: מדינה בחו"ל בה שהה המבוטח באופן רציף מעל תקופת הביטוח. התקופה או תקופת הביטוח: תקופת הביטוח תחל עם יציאתו של המבוטח מישראל ותסתיים במועד החזרה לישראל. תקופת הביטוח לא תעלה על תקופה מרבית של עד 90 יום בתוספת 48 שעות לכל היותר, אם נגרם עיכוב ע"י אמצעי התחבורה אשר בו עמד המבוטח לחזור ארצה. אירוע/מקרה ביטוח: תאונה ו/או מחלה ו/או מצב בריאותי שאירעו למבוטח בחו"ל במשך תקופת הביטוח. מצב רפואי קודם: ו/או תרופתי, לרבות טיפול היה המבוטח בטיפול, בגינו מצב בריאות מחלה ו/או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו ולמעט כאשר קבלת הטיפול הייתה מטרת הנסיעה. החמרה של מצב רפואי קודם: של מצב רפואי קודם, שהטיפול בו היה הכרחי כטיפול חירום בחו"ל לרעה שינוי והמבוטח לא היה יכול מבחינה רפואית לדחות את הטיפול עד שובו לישראל. מחלה: ליקוי בריאותי או בעיה בריאותית, או הפרעה במצב הבריאות של איברי הגוף, או הפרעה גופנית עם סימנים ותסמינים שניתן לזהותם, או כל מצב לא תקין או כשל תפקודי של הגוף. 4

5 תאונה: חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין על ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמידית לקרות מקרה הביטוח. למען הסר ספק 0 אלימות מילולית ו/או לחץ נפשי ו/או הצטברות של פגיעות זעירות חוזרות לאורך תקופה הגורמים לנכות לא ייחשבו כ"תאונה". בית חולים: מוסד רפואי המוכר על ידי הרשויות המוסמכות בחו"ל כבית חולים כללי בלבד 0 להוציא מוסד שהוא סנטוריום 0 בית הבראה 0 בית החלמה 0 מוסד משקם. הוצאות אשפוז: התשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בעת אשפוז. יום אשפוז: שהייה רצופה בבי"ח למשך 24 שעות. הוצאות רפואיות: הוצאות עבור טיפול רופא ו/או בדיקות אבחון ו/או תרופה ו/או אביזר בהשאלה בקשר לתאונה )כגון: קביים, הליכון( שניתנו למבוטח בתקופת הביטוח, שלא בעת אשפוז ולא באחד מאלה - סנטוריום 0 בית הבראה 0 בית החלמה 0 מוסד משקם. הטסה רפואית: הטסה בשירות מטוסים רגיל עם או ללא ליווי של צוות רפואי ו/או במטוס מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח המועבר מחו"ל לישראל בתנאים המפורטים בסעיף 2.3 להלן. רופא: אדם שהוסמך ע"י הרשויות המוסמכות לעסוק ברפואה במדינה בה הוא פועל. רופא מומחה: רופא אשר אושר לו בידי הרשויות המוסמכות בישראל תואר מומחה בתחום רפואי מסוים לפי תקנה 2 לתקנות הרופאים )אישור תואר מומחה ובחינות(, התשל"ג- 1973, ושמו כלול ברשימת הרופאים המומחים שפורסמה לפי תקנה 34 לתקנות האמורות או רופא שהינו בעל רישיון מומחה בתחום רפואי מסוים על ידי הרשויות המוסמכות לכך על פי הדין במדינה הרלוונטית בחו"ל בה ניתן השירות. תרופה: חומר כימי או ביולוגי, אשר נועד לטיפול במצב רפואי בחו"ל לצורך ייצוב המצב הרפואי, מניעת החמרתו )לרבות מניעת התפתחותם של מצבים רפואיים נוספים( או מניעת הישנותו כתוצאה ממחלה או תאונה, עד שוב המבוטח לארץ. מרשם: מסמך רפואי חתום על ידי רופא אשר אישר את הצורך בטיפול/ בתרופה, קבע את אופן הטיפול, את המינון הנדרש ומשך זמן הטיפול הנדרש. בן משפחה קרוב: בן/בת זוג של המבוטח, הוריו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו. מלווה: אדם המלווה את המבוטח על פי הוראת רופא בחו"ל או המתלווה למבוטח עקב אירוע בעת שהייתו בחו"ל או חזרתו לישראל. טבלת גבולות אחריות: טבלה במסגרתה מוגדרים סכומי הכיסוי המקסימליים אותם מתחייב המבטח לשלם למבוטח בקרות מקרי הביטוח בהתאם לתנאי הביטוח. השתתפות עצמית: חלקו של המבוטח בהוצאות בגין מקרה ביטוח כמפורט בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. מובהר בזאת כי חבות המבטח לתשלום תגמולי ביטוח במקרה בו חלה על המבוטח השתתפות עצמית תהיה בהתאם להוצאות המבוטח בפועל ועד לסכום המקסימאלי לפי טבלת גבולות האחריות 0 בניכוי ההשתתפות העצמית ורק לגבי הוצאות המבוטח שמעבר להשתתפות זו. ישראל: שטח מדינת ישראל כולל השטחים המוחזקים על ידי מדינת ישראל. לא כולל שטחי הרשות הפלשתינאית. דולר: דולר של ארה"ב. בעל הפוליסה: קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל

6 צירוף אוטומטי: צירוף אובליגטורי ע"י בעל הפוליסה המתאפשר מאחר ובעל הפוליסה מממן את עלות הביטוח באופן מלא. דמי הביטוח: הסכום בגין פוליסה זו כפי שמופיע בדף הרשימה שעל בעל הפוליסה לשלם לחברה, על פי תנאי הפוליסה. תאריך הצטרפות: התאריך בו הצטרף המבוטח לביטוח זה

7 פרק 2: הוצאות אשפוז בחו"ל 2. המבטח ישלם למבוטח עבור הוצאות בגין קרות אירוע 0 ייתן למבוטח כתב התחייבות כספית או ייתן לו שירות כדלקמן: 2.1. הוצאות אשפוז, בדיקות, צילומי רנטגן, תרופות, רופא מנתח, טיפול נמרץ, ובלבד שנעשו בעת אשפוז בבית חולים, במחלקה בת 2 מיטות.SEMI-PRIVATE הכיסוי על פי סעיף זה הנו עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך של $4,000,000 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. פיצוי מיוחד במקרה של אשפוז בחו"ל פיצוי מיוחד למבוטח עבור כל יום אשפוז החל מהיום ה- 10 עד $100 ליום ולא יותר מ- $1,000 ועד לסך הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה במקרה של פינוי המבוטח לבית חולים: ככל שמצבו הרפואי של המבוטח יחייב העברתו לבית חולים הקרוב למקום הימצאו של המבוטח או פינויו לבית חולים אחר המתאים למצבו הרפואי 0 יהא זכאי המבוטח לשיפוי מאת המבטח בגין הוצאות הפינוי ו/או העברה כאמור, עד לסך הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה ובכפוף לאמור בסעיפים ו להלן פינוי ו/או העברה בדרך יבשתית היה ומצבו הרפואי של המבוטח מאפשר פינוי ו/או העברה באמצעי תחבורה יבשתי כל שהוא המתאים למצבו הרפואי של המבוטח, בהתאם להערכה רפואית של רופא מומחה, יהא המבוטח זכאי להחזר הוצאות הפינוי ו/או ההעברה כאמור, וזאת עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך $4,000,000 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה פינוי ו/או העברה בים או באוויר היה ומצבו הרפואי של המבוטח אינו מאפשר, בהתאם להערכה רפואית של רופא מומחה, פינוי ו/או העברה באמצעי תחבורה יבשתי כאמור לעיל, יהא המבוטח זכאי להחזר הוצאות הפינוי ו/או ההעברה באמצעי תחבורה ימי ו/או אווירי )לרבות אמבולנס אווירי(, ובלבד שהמבוטח פנה למבטח בבקשה לקבל אישור מוקדם של המבטח לביצוע הפינוי ו/או ההעברה כאמור וזאת עוד בטרם בוצע הפינוי בפועל. המבטח יהיה רשאי לדרוש מהמבוטח לקבל הערכה רפואית כאמור על ידי רופא מטעמו. לא פנה המבוטח למבטח לצורך קבלת אישורו, לפני ביצוע הפינוי או העברה כאמור לעיל, יהא רשאי המבטח להפחית את סכום תגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח לגובה הסכום שהיה משלם המבטח לו היה פונה המבוטח למבטח בבקשה לקבלת אישור כאמור לפני ביצוע הפינוי או העברה. יובהר ויודגש כי התחייבות המבטח עפ"י סעיף זה ותת סעיפיו הינה לשיפוי כספי של המבוטח בלבד בגין הוצאות המבוטח בשל הפינוי/העברה, והמבטח אינו ולא יהיה אחראי להסדרת הפינוי ו/או ההעברה כאמור שלא בוצעו מטעמו, בכל דרך או צורה שהיא. הטסה רפואית בקרות מקרה ביטוח המבטח יאפשר ויסדיר הטסה רפואית כמוגדר בסעיף 1.21 להגדרות, ויעביר את המבוטח לישראל להמשך טיפול. בכפוף לקיומם של התנאים המצטברים שלהלן: )א( עלול להתעורר צורך בהתערבות רפואית במהלך הטיסה; )ב( ההטסה הרפואית אפשרית והכרחית מבחינה רפואית; )ג( ההטסה אפשרית בנסיבות הזמן והמקום בו שוהה המבוטח. דרך ההעברה תיקבע על ידי רופא מטעם המבטח בתאום עם הרופא המטפל בחו"ל, לאחר קבלת מידע מדויק על מצבו הרפואי של המבוטח ואפשרות הטיפול במבוטח במקום בו חלה או נפגע. התחייבות המבטח עפ"י סעיף זה מותנית בביצוע ההטסה הנ"ל באמצעות המבטח ו/או מי מטעמו בלבד וזאת עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך $4,000,000 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. לא בוצעה ההטסה על ידי המבטח ו/או מי מטעמו, יהא רשאי המבטח להפחית את סכום תגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח לגובה הסכום שהיה משלם המבטח, לו בוצעה ההטסה מטעמו. למען הסר ספק, במקרה של הטסה רפואית כרטיסי נסיעה שהיו בידי המבוטח יומחו לטובת המבטח, לבקשתו של המבטח

8 פרק 3: הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז 3. המבטח ישלם למבוטח עבור הוצאות רפואיות שהוצאו בחו"ל בגין קרות אירוע 0 עבור הוצאות או ייתן למבוטח כתב התחייבות כספית כדלקמן: 3.1. טיפול רופא 0 בדיקות אבחון 0 בדיקות הדמיה או אביזר רפואי המותקן עקב תאונה וזאת עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך $4,000,000 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה תרופות מרשם אשר נרכשו בחו"ל בהוראת רופא מטפל שקבע כי הנן הכרחיות לצורך ייצוב מצבו של המבוטח בחו"ל )לא יכוסו תרופות שהמבוטח נוטל באופן קבוע ושוטף( וזאת עד לסך $10,000 הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה טיפול חירום בשיניים שירותי חירום ועזרה ראשונה ברפואת שיניים בלבד הנדרשים באופן מידי לצורך שיכוך כאבים, לרבות עקב תאונה וזאת עד לסך $10,000 כנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה.)לא יכוסה טיפול שיניים שוטף או טיפול שניתן לדחותו עד שוב המבוטח לישראל( פיזיותרפיה עקב תאונה 10 טיפולים פיזיותרפיים עקב תאונה, שניתנים על ידי פיזיותרפיסט מוסמך כהמשך ישיר וכתוצאה מהתאונה, עד לסך $500 לטיפול ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה המשך טיפול בישראל במוסד רפואי עקב תאונה שארעה בחו"ל - המבטח ישלם למבוטח, או ייתן למבוטח התחייבות כספית, עבור הוצאות רפואיות בגין טיפול רפואי בישראל בעת אשפוז ושלא בעת אשפוז, במסגרת מוסד רפואי המורשה על ידי משרד הבריאות בישראל לבצע טיפולים רפואיים, כהמשך רציף לתאונה שארעה בחו"ל המכוסה עפ"י פוליסה זו, שהוצאו בתקופת של עד 120 יום מיום הגעתו לישראל או מיום סיום תקופת ביטוח, המוקדם מבניהם ובכל מקרה לא יותר מסך של $10,000 כנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה במקרה שבו המשך הטיפול בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל כאמור הינו ביצוע פיזיותרפיה או הורדת גבס או הוצאת מסמרים בישראל, התחייבות המבטח הנה עד ל- 80% מההוצאות בפועל של המבוטח לטיפול ועד לסך של $6,000 כנקוב בטבלת גבולות האחריות לפוליסה. יובהר כי סכום זה יהיה כלול בתקרת הכיסוי לסעיף זה בסך $10,000 ולא יהיה בנוסף לו. מודגש כי אחריות המבטח לפי פרק 02 לתשלום עבור הטיפול הרפואי ישירות לנותן שירות בחו"ל )למעט במקרה של שיפוי בגין הוצאות המשולם ישירות למבוטח 0 או במקרה שמבוטח שילם חוב לנותן שירות עקב זכאותו לכיסוי ביטוחי( 0 תהיה בהתאם לתעריפים המקובלים בארץ קבלת הטיפול 0 ועד לסך של ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. סה"כ ההתחייבות המרבית של המבטח בגין כלל ההוצאות הרפואיות על פי פרקים 3 02 וסעיף 4.4 להלן שיוצאו במהלך תקופת הביטוח )לעיל ולהלן "גבול האחריות להוצאות רפואיות"( לא יעלה על הסך של ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. 8

9 פרק 4: הוצאות מיוחדות 4. המבטח ישלם בגין אירוע הוצאות מיוחדות כדלקמן: 4.1. החזר הוצאות עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח - אירע למבוטח מקרה ביטוח המכוסה עפ"י פוליסה זו בעת היותו בחו"ל במשך תקופת הביטוח ותמה תקופת הביטוח על פי תנאי הפוליסה ונמסרה למבטח חוות דעת רופא מוסמך כי נשקפת סכנה לבריאותו ולחייו ולכן אסור למבוטח עדיין לטוס לישראל וקביעה זו אושרה ומקובלת על רופא מטעם המבטח: המבטח ישפה את המבוטח בעלות הוצאות לינה, בתקופה שלאחר תקופת הביטוח, במלון בארץ מקום שהותו של המבוטח וזאת עד לקבלת אישור רפואי לפיו המבוטח כשיר לשוב חזרה לישראל ועד לסך של $150 ליום ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה המבטח ישפה את המבוטח בגין כרטיס נסיעה לישראל שנרכש מראש ועד לסך $1,000 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה. למען הסר ספק, כרטיסי נסיעה שהיו בידי המבוטח לישראל, יומחו לטובת המבטח, לבקשת המבטח הטסת מלווה ושהייה במקום אשפוזו של המבוטח בחו"ל - אושפז המבוטח בחו"ל ואשפוזו עולה על 3 ימים או שהרופא המטפל בחו"ל קבע כי חיי המבוטח בסכנה, ישלם המבטח למלווה אחד עלות רכישת כרטיס נסיעה )כמפורט בפרק 11.2 להלן( למקום אשפוזו של המבוטח וכן עלות שהייה במלון והכל עד לסך של $2,500 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה היריון עד שבוע 012 שאובחן לראשונה בחו"ל: המבטח יישא בהוצאות רפואיות כמפורט להלן בגין היריון עד שבוע 12, שאובחן לראשונה בחו"ל עד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך של $4,000,000 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה המבטח יישא בהוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בחו"ל כתוצאה מהיריון אשר אובחן לראשונה בחו"ל בדרך של אבחנה רפואית מתועדת בעת שהות המבוטחת בחו"ל. הוצאות כאמור יכוסו בתנאי שהוצאו עד לשבוע 12 כולל. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה המבטח יישא בהוצאות רפואיות בעת אשפוז בחו"ל עקב היריון שאובחן לראשונה בחו"ל בדרך של אבחנה רפואית מתועדת. הוצאות כאמור יכוסו בתנאי שהוצאו עד לשבוע 12 כולל. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה המבטח לא ישלם עפ"י סעיף ו הוצאות או תביעות הקשורות או הנובעות מאחד או יותר מהמקרים הבאים: הפלה יזומה שלא עקב צורך רפואי הוצאות מעקב היריון 0 בדיקות שיגרה ובדיקות גנטיות למעט בדיקות לצורך אבחון ראשוני של ההיריון בלבד הוצאות שהוצאו לאחר תום שבוע 12 להיריון 0 אלא אם קיימת חוות דעת רופא מוסמך כי נשקפת סכנה לבריאותה ו/או לבריאות העובר ו/או לחייה ו/או לחיי העובר הוצאות העברת גופה: נפטר המבוטח בתקופת הביטוח עקב מקרה ביטוח המכוסה ע"פ פוליסה זו, יישא המבטח בהוצאות העברת גופתו לישראל, בתנאי מפורש כי העברה זו תתבצע על ידי המבטח ו/או על ידי מי מטעמו ובתאום עם המבטח ועד לגבול האחריות להוצאות רפואיות בסך של $4,000,000 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. סה"כ ההתחייבות המרבית של המבטח על פי פרק זה לא תעלה על הסך המרבי הנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. 9

10 פרק 5: הוצאות חיפוש איתור וחילוץ באמצעות הראל הכיסוי בגין חיפוש איתור וחילוץ יחול במדינות שבהן ניתן להפעיל כיסוי זה 5.1. הגדרות נוספות לפרק זה : הראל :669 קבוצת אנשים אשר נבחרה על ידי המבטח בגין כישוריה הייחודיים ומיומנויותיה לבצע פעולות איתור וחילוץ, כאמור בפרק 5 לפוליסה. צוות זה יכול שיכלול פסיכולוג המוכר ככזה על ידי הרשויות המוסמכות בישראל מוקד: מוקד הפניות של המבטח ליצירת קשר באמצעות מספר הטלפון ו/או אתר האינטרנט אשר צוינו בפוליסה ו/או כתובת דואר ניתוק קשר: הפסקה מסיבות בלתי ברורות ובלתי ידועות, לתקופה העולה על 14 יום או בהתאם לשיקול דעתו של המבטח, פחות מזה על פי נסיבות המקרה,, של הקשר שהיה נהוג בין המבוטח לבין מי מבני משפחתו הקרובה ו/או לבין מלווה לנסיעה ו/או עם המוקד, ואשר כתוצאה מהפסקת קשר זה, אין מידע אצל אף אחד מבני משפחתו הקרובה, מלווה לנסיעה ו/או אצל המבטח, לגבי מקום הימצאו של המבוטח ובתנאי מפורש כי הפסקת הקשר אירעה בתוך תקופת הביטוח איתור: איתור מקום הימצאותו של המבוטח חילוץ: הוצאת מבוטח שאינו יכול להגיע בכוחות עצמו, ממקום הימצאותו למקום מבטחים )לעניין זה מקום מבטחים - מקום ישוב קרוב למקום הימצאותו, אשר קיימים בו תחנת משטרה או בית חולים(, עקב מקרה חירום המסכן את חיי המבוטח או מצב אשר החמרתו עלולה להביא למצב המסכן חיים תקופה אקטיבית: תקופת מרבית בת 30 ימים בה ייעשה מאמץ רצוף לחפש לאתר ולחלץ את המבוטח במקרה של ניתוק קשר תקופה פסיבית: תקופה מרבית בת 180 ימים, שתחילתה לאחר תום התקופה האקטיבית, בה יחודשו פעולות חיפוש איתור וחילוץ כמתבקש במקרה של ניתוק קשר, על פי מידע ו/או ראיות אחרות בעלות משקל וחד משמעיות, המצדיקות לפי שיקול דעת המבטח את חידוש הפעולות הנ"ל והפעילות הכרוכה בהן התחייבות המבטח המבטח, יפעל בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו לשם חיפושו, איתורו וחילוצו של המבוטח )להלן "מבצע החיפוש"(, במקרה של ניתוק קשר או במקרה צורך בחילוץ כמוגדר לעיל, במהלך התקופה האקטיבית או הפאסיבית ועד למועד בו תגענה עלויות הפעולות לעלות מרב תי של $ ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה המוקדם מביניהם, והכול כמפורט להלן במקרה שבו נודע על ניתוק הקשר למוקד, יפעיל המבטח את מבצע החיפוש בהתאם למפורט להלן: המבטח יברר, באמצעות צוות "הראל 669" בישראל, את נסיבות ניתוק הקשר עם המבוטח לא אותר המבוטח במהלך הברור כקבוע בסעיף לעיל, תוך 14 ימי עבודה מיום ניתוק הקשר, יפעיל המבטח את מבצע החיפוש, בהתאם לנתונים שיקבל בברור שערך על פי סעיף לעיל בין באמצעות צוות "הראל 669" אשר ישלח על ידו מישראל ובין באמצעות צוות בינלאומי ו/או מקומי אשר יופעל על ידי צוות "הראל 669" של המבטח ו/או בשילוב הצוותים או חלקם למרות האמור בסעיף לעיל, למבטח שמורה הזכות להפעיל את מבצע החיפוש גם אם טרם חלפו 14 הימים הנ"ל וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובנסיבות בהן ימצא לנכון לעשות כן במסגרת מבצע החיפוש, המבטח יישא בהוצאות הטסת בן משפחה קרוב אחד )כהגדרתו בסעיף 1.26( בשירות מטוסים רגיל, אם יתבקש לעשות זאת, על מנת שהנ"ל יצטרף לצוות המבצע ובתנאי שהמבוטח טרם אותר. בן המשפחה הקרוב המתלווה למבצע לא יהא זכאי להתערב בשיקול הדעת של עורכי ומבצעי המבצע. 11

11 המבטח יישא בכל ההוצאות הקשורות במבצע ויפעיל לשם כך אמצעי תעבורתי מכל סוג שהוא, בהתאם לנסיבות המקרה המבטח מתחייב להפעיל את כל האמור בסעיף 5.2 לעיל במשך התקופה האקטיבית או עד להגעת עלויות הפעולות וההוצאות לסכום מרבי של $250,000 )כמפורט בטבלת גבולות האחריות בפוליסה(, המוקדם מבין השניים המבטח ימשיך במבצע גם לאחר סיום התקופה האקטיבית לעיל למשך התקופה הפסיבית, אם קוימו התנאים הקבועים בהגדרת התקופה הפסיבית ובתנאי מפורש כי טרם מוצה הסכום המרבי למחויבות המבטח על פי פרק זה )כמפורט בטבלת גבולות האחריות בפוליסה( לאחר תום התקופה הפסיבית ו/או עם הגעת עלויות הפעולות וההוצאות לסכום המרבי למחויבות המבטח על פי פרק זה, המוקדם מבין השניים, יפסיק המבטח את מבצע החיפוש ותסתיים התחייבותו ואחריותו על פי פרק זה. המבטח ידווח לבן משפחה קרוב ויפרט את כל הפעילויות שביצע וזאת תוך 30 יום מיום גמר התקופה האקטיבית או הפסיבית, לפי העניין הסתבר למבטח במהלך הפעלת המבצע או לפניו כי המבוטח מת, יפעל במסגרת פרק זה לחיפוש ו/או איתור ו/או לחילוץ גופת המבוטח. התחייבות המבטח להעברת הגופה לישראל תהיה בהתאם לסעיף 4.4 לעיל שיתוף הפעולה של בני המשפחה הקרובים עם המבטח ו/או מי מטעמו הינו מהותי ומהווה תנאי מוקדם לקיום התחייבויות המבטח על פי פרק זה אין בהתחייבות המבטח על פי פרק זה כדי להבטיח את הצלחת מבצע החיפוש 0 איתורו וחילוצו של המבוטח. המבטח מתחייב לעשות באופן סביר ככל שניתן בנסיבות הקיימות להצלחת מבצע החיפוש 0 אולם אם למרות מאמצי המבטח לא יעלה בידו לאתר את המבוטח או לחלצו לא תהא בכך הפרת התחייבות המבטח על פי פרק זה ו/או תנאי מתנאיו בשום מקרה לא יהיה המבוטח ו/או מי מטעמו רשאי לקבל את תגמולי הביטוח או חלק מהם בגין איתור 0 חיפוש וחילוץ ו/או בגין הוצאות שהוצאו על-ידיהם למטרות אלו המבוטח מתחייב לשתף פעולה עם המבטח בכל הקשור לפעולות המפורטות בפרק זה. המבטח לא ישלם בגין תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: ניתוק קשר כתוצאה ממצב פוליטי ו/או ממצב בטחוני בחו"ל נמנע מהמבטח להפעיל את מבצע החיפוש כתוצאה ממצב פוליטי ו/או ממצב בטחוני בחו"ל מבצע חיפוש במדינה שאינה מתירה ו/או מאפשרת פעילות צוות איתור וחילוץ ובכלל זה מבצע חיפוש באחת מארצות שלהלן: אחת ממדינות ערב 0 אפגניסטן 0 מאוריטניה 0 מלזיה 0 ניז'ר 0 סומליה 0 סודאן 0 פקיסטן 0 צ'אד 0 קוריאה הצפונית 0 רוסיה צ'צניה 0 רפובליקת מרכז אפריקה 0 תימן 0 מדינה שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים עם ישראל לרבות נציגות דיפלומטית 0 שטחים בשליטה או ניהול של הרשות הפלסטינית או שטחים מוחזקים על ידי גורמי טרור מבצע חיפוש במצבים בהם נשקפת סכנת חיים ממשית לצוות "הראל." המבוטח מסרב לשתף פעולה עם נציגי המבטח ו/או מי מטעמו ו/או מסרב לחזור לישראל..5.3 ההתחייבות המרבית של המבטח בגין כלל ההוצאות והעלויות על פי פרק זה לא תעלה על סך מרבי של $ ועד תום התקופה האקטיבית או הפסיבית כמוגדר לעיל 0 המוקדם מביניהם 0 וכנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. 11

12 פרק 6: חבות כלפי צד שלישי 6. הכיסוי בגין חבות צד שלישי כלול בדמי הביטוח התחייבות המבטח - המבטח ישפה את המבוטח בגין נזק לצד שלישי שאירע בחו"ל לגוף או רכוש בגינם חב המבוטח וזאת עד לסך כולל של $250,000 ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. תנאי לקיום חבותו של המבטח עפ"י פרק זה יהיה התאמת חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי להגדרת חבות זו בישראל על פי פקודת הנזיקין. מובהר בזאת, כי מיד עם היוודע למבוטח על מקרה העלול לגרור תביעה על פי פרק זה, וכן בהיוודע לו על פתיחת הליכים או חקירה, עליו להודיע על כך למבטח בכתב. המבטח יהיה רשאי לנהל בשם המבוטח כל הליך או פשרה ועל המבוטח לשתף פעולה עימו. המבוטח לא ינהל כל משא ומתן, לא יציע כל הצעה ולא יודה בכל אחריות, אלא בתיאום עם המבטח. המבוטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבטח. המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: חבות מעבידים 0 חבות חוזית 0 או חבות כלפי בן משפחה של המבוטח חבות עקב מעשה מכוון 0 מעשה בזדון 0 או ביצוע פשע או עוון חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו או בהחזקתו או תחת השגחתו. חבות עקב משלח יד 0 עסק או מקצוע חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש 0 בכלי רכב 0 בכלי טיס או בכלי שיט חבות כתוצאה מעיסוק בספורט אתגרי ובספורט חורף לעניין זה: הגדרת ספורט אתגרי: ענפי ספורט הכוללים או דורשים 0 בין היתר 0 מהעוסקים בהם רמות גבוהות של קושי ו/או מאמץ גופני ואו כרוכים ברמת סיכון גבוהה בהתאם לרשימת ענפי הספורט האתגרי המתעדכנת מעת לעת והמפורסמת באתר. האינטרנט של החברה הגדרת ספורט חורף: גלישה בעזרת מגלשיים 0 סנובורד 0 מזחלות 0 0snowshoeing גלישה במישור )קרוס קאנטרי סקי הליכה( ואופנועי שלג 0 אשר נעשתה באתר המיועד לכך בשעות הפעילות המוכרזות של האתר ובמסלולים המסומנים המיועדים לכך. שימוש של המבוטח בכלי נשק חבות עקב בעלות או החזקה במקרקעין או במבנה )למעט כאשר תפיסתם היא רק לשם מגורים באופן זמני(. סרטי צילום 0 כרטיסי אשראי 0 כסף מזומן 0 המחאות מכל סוג 0 בולים כרטיסים למיניהם )רכבת 0 אוטובוס 0 תיאטרון ומופעים אחרים וכו'( 0 תוכנות מכשיר טלפון נייד. מחשב 0 דיסקטים 0 תקליטורים 0 כרטיסי זיכרון כלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות. שיניים רפואיים 0 אביזרים משקפיים 0 עדשות מגע 0 מכשיר שמיעה 0 תותבות 0 תרופות )כמטען( חפצי אומנות 0 כל זאת בין אם אירע לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו. )למעט לכבודה בלאי רגיל 0 שחיקה 0 התבלות הדרגתית 0 נזק כלשהו במקרה של אש של מזוודה או תיק( 0 אובדן הנגרם ע"י החרמה 0 הפקעה 0 אשר תרמה בשיעור מלא המבוטח רבתי של אובדן הנגרם ברשלנות לקרות מקרה הביטוח 0 או אי נקיטת אמצעים סבירים למניעתו 0 להקטנתו או להחזרתו אובדן הנגרם לדברי ערך אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח )אלא אם לא סביר כי יינשאו על גופו של המבוטח כל היממה( או שלא בתיק הצמוד אליו 0 אלא אם דברי הערך אוחסנו בכספת או במקום מאובטח אחר המבטח לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים כלשהם..6.1 סה"כ ההתחייבות המרבית של המבטח על פי פרק זה לא תעלה על הסך המרבי הנקוב של $ ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. 12

13 פרק 7: חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה כולל חלק ב' - הרחבות 7. מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ובנוסף עליהם 0 המבטח לא ישלם תביעה/ות אירוע הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: בגין בדיקות שגרתיות או בדיקות סקר או טיפול רפואי שוטף לרבות טיפול תרופתי שוטף. אשפוז והוצאות רפואיות עבור פעולות שאינן הכרחיות מבחינה רפואית ו/או שמבחינה רפואית ניתן לדחותן עד שוב המבוטח לישראל או שניתן להמשיך את הטיפול בישראל והחזרה לישראל אפשרית מבחינה רפואית. היריון שהתגלה לראשונה בחו"ל לאחר שבוע 12. טיפול ע"י כירופרקט 0 נטורופת 0 הומא פטו 0 תכנית מרפא 0 דיקור )אקופונקטורה( 0 מכנוטרפיה 0 הידרותרפיה 0 טיפולים אלטרנטיביים ורפואה משלימה 0 פיזיותרפיה )למעט כקבוע בסעיף 3.4 פרק 3(. ביקורת או בדיקה תקופתית 0 ניתוח ו/או טיפול חניכיים 0 טיפול שיניים )למעט טיפול חירום כאמור בפרק 3 סעיף 3.3 לעיל( 0 ניתוח ו/או טיפול קוסמטי-אסתטי 0 ניתוח פלסטי 0 שיקום. אביזרים רפואיים או אחרים אשר נרכשו בישראל ו/או בחו"ל; עבור נזק ו/או אובדן בחו"ל של משקפיים 0 משקפיים אופטיים 0 עדשות מגע 0 מכשירי שמיעה ותותבות למיניהם. חריג זה לא יחול על אביזר רפואי המותקן בחו"ל עקב תאונה שאירעה בחו"ל. השתלת איבר או איברים מכל סוג שהוא. הטסה רפואית אשר בוצעה שלא על ידי המבטח. התפרצות וולקנית 0 ביקוע גרעיני 0 היתוך גרעיני או זיהום רדיואקטיבי. טיסה שלא כנוסע בחברת תעופה מסחרית בשירות מטוסים רגיל המאושר ע"י השלטונות למעט טיסה הכלולה בהגדרת "ספורט אתגרי" אם נרכשה הרחבה לספורט אתגרי ונרשמה בדף פרטי הביטוח. השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה מלחמתית ו/או צבאית. השתתפות פעילה של המבוטח בפעולה משטרתית 0 מחתרתית 0 מהפיכה 0 מרד 0 פרעות 0 מהומות 0 חבלה 0 טרור. ביצוע פשע 0 עוון 0 סחר בסמים 0 פעילות ללא רישיון תקף מתאים לאותה פעילות ככל שנדרש בארץ האירוע. שימוש של המבוטח בכלי נשק. איבוד לדעת 0 התאבדות או ניסיון לכך 0 חבלה גופנית שהמבוטח גרם לעצמו במתכוון. חטיפת המבוטח 0 למעט הוצאות רפואיות בגינה. אלכוהוליזם 0 שימוש בסמים. ספורט אתגרי ו/או ספורט חורף )למעט אם נרכש כיסוי זה וצוין בדף הרשימה( 0 ובכל מקרה לא יכוסה ספורט חורף שלא נעשה באתר המיועד לכך בשעות הפעילות המוכרזות של האתר ובמסלולים המסומנים המיועדים לכך. לעניין זה הגדרת ספורט אתגרי: ענפי ספורט הכוללים או דורשים 0 בין היתר 0 מהעוסקים בהם רמות גבוהות של קושי ו/או מאמץ גופני ואו כרוכים ברמת סיכון גבוהה בהתאם לרשימת ענפי הספורט האתגרי המתעדכנת מעת לעת והמפורסמת באתר האינטרנט של החברה. הגדרת ספורט חורף: גלישה בעזרת מגלשיים 0 סנובורד 0 מזחלות 0 0snowshoeing גלישה במישור )קרוס קאנטרי סקי הליכה( ואופנועי שלג 0 אשר נעשתה באתר המיועד לכך בשעות הפעילות המוכרזות של האתר ובמסלולים המסומנים המיועדים לכך. פעילות ספורטיבית במסגרת תחרות ששכר בצידה ו/או ספורט מקצועני קרי פעילות ספורט שמהווה את עיסוקו העיקרי של המבוטח ו/או שיש שכר כספי בצידה. השתתפות פעילה של מבוטח במרוץ/י מכוניות ו/או אופנועים )לרבות אופנועי שלג( ו/או כל כלי רכב אחר לרבות כלי שייט ו/או נהיגה/נסיעה בכלי רכב כלשהו על מסלול מרוצים בין אם במסגרת מרוץ ובין אם לא. נזק תוצאתי 0 לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל. הוצאות הנובעות מהפסד ובזבוז זמן מכל סיבה שהיא 0 ביטול עסקה לרבות השהייה 0 עיכוב 0 פשיטת רגל 0 אובדן ימי עבודה ושכר 0 ימי מחלה 0 הפסד הנאה 0 עגמת נפש 0 כאב וסבל 0 עזרה סיעודית וכדומה

14 תאונה עקב שימוש בכלי רכב )למעט אופנוע( כנהג ו/או כנוסע 0 כאשר למבוטח או לנהג שנהג בכלי הרכב לא היה רישיון נהיגה תקף המתאים לסוג הרכב בו נהג )רישיון מקומי ו/או ישראלי ו/או בינלאומי( 0 גם אם בארץ האירוע אין צורך ברישיון נהיגה בכלי הרכב. תאונה עקב שימוש באופנוע כנהג ו/או כנוסע 0 כאשר למבוטח או לנהג לא היה רישיון נהיגה תקף המתאים לסוג האופנוע המעורב באירוע התאונתי )רישיון מקומי ו/או ישראלי ו/או בינלאומי( 0 למעט במדינות בהן לא נדרש רישיון מיוחד לנהיגה בסוג האופנוע המעורב בתאונה. הוצאות נסיעה במוניות 0 אשרות 0 עמלות 0 היטלים 0 מסים 0 שיחות טלפון 0 פקסים 0 הוצאות משפטיות ושכר טרחה ריבית 0 הוצאות בנקאיות 0 קנסות וכדומה. מצב נפשי זמני. המבטח לא יהיה אחראי לעצם קיומם של השירותים הרפואיים 0 מתן השירותים 0 כמותם 0 תוצאות נתינתם ו/או טיב השירותים. כמן כן המבטח לא יהיה אחראי בכל מקרה בו נמנע המבוטח ו/או מהמבוטח מלבקש ו/או מלקבל סיוע רפואי. מקרה ביטוח שאירע לפני תחילת תקופת הביטוח 0 בין תקופות ביטוח לא רצופות )להלן מצב של נתק( בתוך ומעבר לתקופה המרבית

15 - תנאים כלליים פרק : 8 אי גילוי על פי חוק חוזה ביטוח 8. חובת הגילוי 8.1. הציג המבטח למבוטח לפני כריתת החוזה, אם בטופס של הצעת ביטוח ואם בדרך אחרת שבכתב או בדרך מתועדת אחרת, שאלה בעניין שיש בו כדי להשפיע על נכונותו של מבטח סביר לכרות את החוזה בכלל או לכרותו בתנאים שבו )להלן - ענין מהותי(, על המבוטח להשיב עליה בכתב תשובה מלאה וכנה שאלה גורפת הכורכת עניינים שונים, ללא אבחנה ביניהם, אינה מחייבת תשובה כאמור אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח של ענין שהוא ידע כי הוא ענין מהותי, דינה כדין מתן תשובה שאינה מלאה וכנה ניתנה לשאלה בעניין מהותי תשובה שלא הייתה מלאה וכנה, רשאית החברה, תוך שלושים ימים מהיום שנודע לה על כך וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח, לבטל את הפוליסה בהודעה בכתב למבוטח ביטלה החברה את הפוליסה מכוח סעיף זה, זכאי בעל הפוליסה להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר הביטול, בניכוי הוצאות החברה, זולת אם פעל המבוטח בכוונת מרמה קרה מקרה הביטוח לפני שנתבטלה הפוליסה מכוח סעיף זה, אין החברה חייבת אלא בתגמולי ביטוח מופחתים בשיעור יחסי, שהוא כיחס שבין דמי הביטוח שהיו משתלמים כמקובל אצלה לפי המצב לאמיתו לבין דמי הביטוח המוסכמים, והחברה פטורה כליל בכל אחת מאלה: התשובה ניתנה בכוונת מרמה מבטח סביר לא היה מתקשר באותו חוזה, אף בדמי ביטוח מרובים יותר, אילו ידע את המצב לאמיתו; במקרה זה זכאי בעל הפוליסה להחזר דמי הביטוח ששילם בעד התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח בניכוי הוצאות החברה המבטח אינו זכאי לתרופות האמורות לעיל בכל אחת מאלה, אלא אם התשובה שלא הייתה מלאה וכנה ניתנה בכוונת מרמה: הוא ידע או היה עליו לדעת את המצב לאמיתו בשעת כריתת החוזה או שהוא גרם לכך שהתשובה לא הייתה מלאה וכנה העובדה שעליה ניתנה תשובה שלא הייתה מלאה וכנה חדלה להתקיים לפני שקרה מקרה הביטוח, או שלא השפיעה על מקרהו, על חבות המבטח או על היקפה. פרק 9: תביעה : 9. הנחיות לפרק התביעה: 9.1. המבוטח ישתף פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת התביעה יעשה כל הנדרש כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום עפ"י תנאי הפוליסה והיקפה המבוטח יודיע למבטח מיד במידת האפשר על כל אירוע וימציא לו בהקדם האפשרי את כל המסמכים, כולל חתימה על טופס ויתור סודיות רפואית והאישורים, כולל אלה המפורטים להלן: אשפוז בבית חולים בחו"ל: מסמכי האשפוז מבית החולים בו אושפז המבוטח הוצאות רפואיות בחו"ל שלא בעת אשפוז: - מסמך של רופא ומסמכים רלוונטיים נוספים שיידרשו על ידי המבטח. - מרשם על הצורך ברכישת תרופות כרטיס נסיעה: כרטיס נסיעה שלא נוצל, הכרטיס החדש שנרכש ואישור הרופא המטפל המעיד במפורש על אי יכולתו של המבוטח לשוב במועד המקורי שתוכנן אובדן או גניבה של כבודה - בתנאי שנרכשה הרחבה לכבודה )מטען אישי נלווה( - אובדן או גניבה )לפי פרק 14(: תיאור מדויק ומפורט של פרטי האירוע, פרטי הכבודה שאבדה או נגנבה, מקום הרכישה של הכבודה שאבדה או נגנבה וסכום התביעה בגין הכבודה שאבדה או נגנבה ובצירוף האישורים המפורטים בהמשך, בהתאם למקרה. אישור הודעה על האירוע במקום האירוע בחו"ל: תנאי הכרחי לטיפול בתביעה )בכל מקרה ומקרה(: אישור הודעה לחברת התעופה או למשרד האחראי על כלי תחבורה ציבורי אחר, לפי העניין, אם האירוע אירע בזמן טיסה או נסיעה, אישורי רכישה של הכבודה שאבדה או 15

16 נגנבה וכן אישור שלטונות המכס בארץ על הוצאת כבודה החייבת במכס, אישור משטרה ממקום האירוע בחו"ל במקרה של גניבה הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה/קיצור נסיעה - בתנאי שנרכשה הרחבה לביטול וקיצור נסיעה )לפי פרק 15(: התעודות והמסמכים הרשמיים ו/או הרפואיים במידת האפשר, המוכיחים את סיבת הביטול זכאות המבוטח ואת היקפה כגון: אישורי משרד הנסיעות לגובה התשלום שניתן למבוטח, קבלות על תשלום או אישורים על פיקדונות, אישורי הזמנות, אישורי חברת תעופה וכד'. כל קבלה ואישור המאשרים את העלות והחיובים שחויב בהם המבוטח עקב ביטול הנסיעה ואי יציאתו לחו"ל ו/או עקב קיצור הנסיעה ביצוע האמור בפרק זה על כל סעיפיו, ע"י המבוטח, מהווה תנאי מוקדם לחבות המבטח ותשלום פיצוי או שיפוי כלשהו עפ"י פוליסה זו המבטח יהא רשאי על-פי שיקול דעתו, לשלם את תגמולי הביטוח או חלק מהם, ישירות לנותני השרות המבוטח זכאי לקבל מהמבטח, כתב התחייבות כספית לספק השירות אשר יאפשר לו קבלת שירות רפואי ובלבד שזכאותו על-פי הפוליסה אינה שנויה במחלוקת תגמולי ביטוח מכוח פוליסה זו ישולמו במטבע ישראל, לפי הפירוט הבא : תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, בגין החזר הוצאות ששולמו במטבע ישראלי - ישולמו במטבע ישראלי ויוצמדו למדד המחירים לצרכן ממועד תשלומן על-ידי המבוטח ועד למועד תשלום תגמולי הביטוח. לצורך בחינת גבול האחריות יחושבו תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, בגין החזר הוצאות ששולמו במטבע ישראלי, בהתאם לערכו הדולרי של כל תשלום על פי סוג שער החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח, הידוע במועד ביצוע תשלום תגמולי הביטוח. לעניין סעיף זה "מדד" - מדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או בהעדר פרסום כנ"ל, מדד שיתפרסם על ידי גוף רשמי אחר שיבוא במקומו, או מדד כלשהו שייוחד לשירותי בריאות תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח, בגין החזר הוצאות ששולמו במטבע שאינו מטבע ישראלי - יומרו מהמטבע שבו שולמו לדולר ארה"ב וממנו למטבע ישראלי בהתאם לשער הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח של סוג שער החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח תגמולי ביטוח להם זכאי המבוטח שלא בגין החזר הוצאות - ישולמו במטבע ישראלי בהתאם לשער הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח של סוג שער החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח העולים על גבול האחריות. סך כל תגמולי הביטוח ששולמו 0 לצורך בחינת גבול האחריות יחושב בהתאם לערכו בדולר ארה"ב של כל תשלום על פי סוג שער החליפין שלפיו שילם המבוטח את דמי הביטוח הידוע במועד ביצועו של התשלום. הודעה על קרות מקרה הביטוח והכשלה של בירור החבות: 9.8. קרה מקרה הביטוח, על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו, ועל המוטב להודיע למבטח, מיד לאחר שנודע לו, על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי הביטוח; מתן הודעה מאת אחד מאלה משחרר את השני מחובתו )א( משנמסרו למבטח הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור חבותו. )ב( על המבוטח או על המוטב, לפי הענין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככל שיוכל, להשיגם )א( לא קויימה חובה לפי סעיף 9.8 או לפי סעיף 9.9 )ב( במועדה, וקיומה היה מאפשר למבטח להקטין חבותו, אין הוא חייב בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה; הוראה זו לא תחול בכל אחת מאלה: החובה לא קויימה או קויימה באיחור מסיבות מוצדקות; אי קיומה או איחורה לא מנע מן המבטח את בירור חבותו ולא הכביד על הבירור. )ב( עשה המבוטח או המוטב במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מן המבטח את בירור חבותו או להכביד עליו 0 אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו דבר הופרה חובה לפי סעיף 9.8 או לפי סעיף 9.9 )ב( 0 או שנעשה דבר כאמור בסעיף 9.10 )ב( 0 או שהמבוטח או המוטב מסרו למבטח עובדות כוזבות 0 או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבות המבטח 0 והדבר נעשה בכוונת מרמה - פטור המבטח מחובתו. 16

17 פרק 10: ביטול הפוליסה 10. ביטול הפוליסה בוטלה הפוליסה על-ידי המבוטח לפני יציאתו לחו"ל, ולא הוגשה תביעה על ידו בגין ביטול הנסיעה, יוחזרו לבעל הפוליסה דמי הביטוח ששילם במקרה של קיצור שהיה בחו"ל יהא בעל הפוליסה זכאי להחזר יחסי של דמי הביטוח היומיים שלא נוצלו, ובלבד שלא הוגשה תביעה עפ"י פוליסה זו. בעל הפוליסה יהיה זכאי להחזר דמי הביטוח בגין ימי הנסיעה שקוצרו )שאינו שוהה בהם בחו"ל( בתנאי שהציג צילום דרכונו הכולל חותמת כניסה לישראל או אישור מעבר כף יד או לחילופין אישור ממשרד הפנים על מועד הכניסה לישראל. פרק 11: הארכת הפוליסה: 11. הארכת הפוליסה הארכת הפוליסה בתוך התקופה המרבית - מבוטח המעוניין להאריך את שהותו בחו"ל עפ"י פוליסה זו וטרם תמה התקופה המרבית, יהא רשאי לבקש בעודו בחו"ל להאריך את בביטוח הנסיעות לחו"ל לתקופה נוספת בתוך התקופה המרבית, בתנאים שלהלן: על המבוטח להגיש בקשה להארכת תקופת הביטוח לפני תום תקופת הביטוח של הפוליסה תקופת הביטוח תוארך על-ידי המבטח ברצף ביטוחי לתקופה שביקש המבוטח או עד לתום תקופת הביטוח המרבית, לפי המוקדם מביניהם ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה. ביטוח כאמור יהיה בתנאים דומים )כיסוי ומחיר(, לתנאי פוליסת הביטוח של המבוטח, התקפים אצל המבטח במועד הארכת תקופת הביטוח ביקש מבוטח, בבקשה מתועדת, להאריך את תקופת הביטוח, לאחר תום תקופת הביטוח של הפוליסה, יאריך לו המבטח את הביטוח ממועד בקשתו ועד לתקופה שביקש או עד לתום התקופה המרבית, לפי המוקדם מביניהם. ביטוח כאמור יהיה בתנאים דומים )כיסוי ומחיר(, לתנאי פוליסת הביטוח של המבוטח, התקפים אצל המבטח במועד הארכת תקופת הביטוח, ללא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם וללא תקופת אכשרה. לא יכוסה כל הקשור ו/או הנובע ממקרה ביטוח שאירע בין תקופות ביטוח לא רצופות )להלן מצב של נתק( בתוך ומעבר לתקופה המרבית הארכת הפוליסה עקב שהות בחו"ל מעבר לתקופת הביטוח אירע למבוטח מקרה ביטוח המכוסה עפ"י פוליסה זו בעת היותו בחו"ל במשך תקופת הביטוח ו/או אושפז המבוטח בחו"ל ועקב האירוע או במהלך אשפוזו של המבוטח תמה תקופת הביטוח על פי פוליסה זו, ונמסרה למבטח חוות דעת רופא מוסמך כי המבוטח אינו יכול לשוב לישראל עקב האירוע הרפואי או האשפוז, תוארך תקופת הביטוח עד המועד בו קבע הרופא כי המבוטח יכול לחזור לישראל. הבקשה להארכה תוגש למבטח והיא תבוצע לאחר שיומצאו למבטח המסמכים הרפואיים הנוגעים לאשפוז, תמורת דמי ביטוח נוספים, בתנאים ובהגבלות שייקבעו ע"י המבטח. התחייבות המבטח במקרה זה תהיה בהתאם לקבוע בסעיף 4.1 לעיל. 17

18 השתתפות עצמית: בגין מקרה ביטוח או כיסוי כמוגדר בכל פרק מפרקי הפוליסה תנוכה השתתפות עצמית היכן שמצוין, בסך המפורט בתנאי הפוליסה ובטבלת גבולות האחריות. מובהר בזאת כי חבות המבטח לתשלום תגמולי ביטוח במקרה בו חלה על המבוטח השתתפות עצמית תהיה בהתאם להוצאות המבוטח בפועל ועד לסכום המקסימאלי לפי טבלת גבולות האחריות 0 בניכוי ההשתתפות העצמית ורק לגבי הוצאות המבוטח שמעבר להשתתפות זו. במקרה של קבלת שירותים רפואיים בחו"ל המכוסים בפוליסה, דרך ספק שהינו בהסדר עם המבטח, תחול השתתפות עצמית מופחתת ככל שהדבר צוין בדף פרטי הביטוח. ביטוח בחברות אחרות: המבוטח ימסור למבטח הודעה בכתב בעת הגשת התביעה, על כל ביטוח אחר שברשותו מפני הסיכונים המכוסים על פי פוליסה זו פוליסה זו תכסה אובדן או גניבה או הוצאה כלשהי, המכוסים עפ"י תנאי פוליסה זו, ככל שנרכש כיסוי כאמור, גם אם בזמן קרות האירוע נשוא האובדן או הנזק או ההוצאה הנ"ל היה קיים לגביו ביטוח אחר או ביטוחים אחרים, בין שנעשו על ידי המבוטח ובין שנעשו על ידי אחר, וזאת עד לגבול האחריות הקבוע בפוליסה זו. למבטח תהא זכות שיבוב כלפי המבטח ו/או המבטחים האחרים לגבי הסכום החופף תבע המבוטח תשלום מאת המבטח עבור אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק בהם חלה אחריות של צד שלישי לכסותם על פי דין ו/או על פי הסכם, לרבות הסכם ביטוח, ותשלום כנ"ל שולם על ידי המבטח, תהא למבטח זכות שיבוב בגין הסכומים ששולמו על ידו למבוטח כלפי הצד השלישי וכלפי המבוטח אם שולמו למבוטח על-ידי הצד השלישי שולמו על ידי המבטח תשלומים כאמור בסעיף לעיל, תעבור למבטח כל זכות שהייתה או שישנה למבוטח כנגד צד שלישי וזאת בגובה סכום תגמולי הביטוח ששולמו על ידו למבוטח. המבוטח ימחה את זכויותיו כלפי הצד השלישי לטובת המבטח עד לגובה הסכום כאמור בסעיף זה על המבוטח לשתף פעולה עם המבטח ולעשות כל פעולה על מנת לאפשר קבלת הסכומים אשר שולמו על ידי המבטח והיו באחריות הצד השלישי. אין המבוטח רשאי, ללא הסכמה של המבטח מראש ובכתב, להודות בחבות או ליטול התחייבויות המחייבות את המבטח. המבטח יהא זכאי לנהל בשם המבוטח כל הליך הנובע מחבותו לפי פוליסה זו. הרחבות )פרקים :) מוצהר ומוסכם בזאת כי אם נרכשה הרחבה כלשהי על-ידי בעל הפוליסה וצוינה בדף פרטי הביטוח שנרכשה, תשלם החברה למבוטח תגמולי ביטוח בהתאם להוראות ולחריגים המפורטים בהרחבה. יובהר כי ההרחבות הינן בתוקף אך ורק אם נרכשו, כולן או חלקן - לפי בחירת בעל הפוליסה, תמורת דמי ביטוח נוספים וצוינו במפורש בדף הרשימה כהרחבות שנרכשו. ככל שלא נרכשו הרחבות 0 כולן או חלקן - לפי בחירת בעל הפוליסה ו/או שלא מצוין בדף הרשימה כי נרכשו הרחבות 0 לא יחול כל כיסוי ביטוחי בגינן הרחבה שנרכשה כפופה לכל תנאי הפוליסה כל שינוי ו/או ויתור ו/או סטייה מהאמור בפוליסה יחייבו לעניין הרחבה שנרכשה רק אם נכללו בה במפורש במקרה של סתירה בין האמור בהרחבה שנרכשה לבין האמור בנספחים אחרים של הפוליסה ו/או האמור בתנאים הכלליים של הפוליסה, יחייב, לעניין הרחבה, האמור בה. דמי ביטוח בהתאם ליעד נסיעה: דמי הביטוח ייקבעו בהתאם ליעד/יעדי הנסיעה אשר נבחר/ו על ידי המבוטח ו/או על ידי בעל הפוליסה בהצעה )להלן "יעד הנסיעה"( יובהר כי יעד הנסיעה משפיע על דמי הביטוח והנו ענין מהותי עליו חלה חובת גילוי בהתאם למפורט בסעיף 8 לעיל. תקופת ההתיישנות: תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים מיום האירוע, למעט תביעת צד שלישי. אם עילת התביעה הנה אובדן איברים למבוטח מתאונה )כאמור פרק 12: כללי 12. כללי

19 בפרק 18 להלן(, תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח. חוק ושיפוט: כל הליך משפטי על פי פוליסה זו או הנובע ממנה יידון על פי דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בכל הליך כזה יהיה בבתי המשפט המוסמכים במדינת ישראל בלבד עפ"י דין

20 פרק 13: תנאים כלליים מיוחדים לביטוח קבוצתי: 13. תנאים כלליים מיוחדים לביטוח קבוצתי: אופן ההצטרפות יהא בהתאם לדיווח שבעל הפוליסה יעביר למבטח מדי חודש בנוגע למבוטחים אופן התשלום: חבר אופן התשלום משולם ע"י בעל הפוליסה תקופת ההסכם: ההסכם בין בעל הפוליסה לבין המבטח הינו החל מיום ביום )להלן: "תקופת ההתקשרות"(. וכלה ההסכם יחודש אוטומטית מידי שנה לשנה נוספת, אלא אם הודיע אחד הצדדים בכתב לצד השני, על הפסקת ההסכם עד 30 יום לפני תום ההסכם. ניהול משא ומתן בין בעל הפוליסה ובין המבטח על חידוש ההסכם לא יהווה הסכמה של המבטח להמשך ההסכם עפ"י תנאים אלה פחת מספר המבוטחים בקבוצה מ 50, לא תחודש הפוליסה הקבוצתית במועד פקיעתה או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם המבטח לא יהיה רשאי לבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח, למעט במקרה שבו המבוטח או בעל הפוליסה אינו משלם או לא שילם דמי ביטוח כסדרם. במקרה זה, יבוטל הביטוח בכפוף להוראות חוק חוזה הביטוח תשמ"א במידה שבתום ההסכם קיימים מבוטחים אשר טרם הסתיימה תקופת הביטוח שלהם במסגרת הפוליסה )מבוטחים ששוהים בחו"ל או שרכשו את הפוליסה/צורפו לפוליסה לפני תום ההסכם עבור נסיעה שלהם לחו"ל(, הפוליסה תעניק כיסוי למבוטחים עד לתום תקופת הביטוח שלהם וההתחייבויות בעל הפוליסה מכוח הסכם זה בכל הקשור למבוטחים אלו )לרבות תשלום הפרמיה( ימשיכו לחול בתקופה זו דמי הביטוח: הפרמיה תקבע עפ"י פרמיה לפי קבוצות גיל )לדוגמא: משתנה עם השינוי בקבוצות הגיל/משתנה כל x שנים/קבועה על פי גיל הכניסה של המבוטח( והכל עפ"י היקף הכיסוי / הרבדים אליהם הצטרף מועד תשלום דמי הביטוח יהיה על פי המועד בו נקבע תשלומם על ידי החברה לדמי ביטוח אשר לא שולמו במועד יתווספו הפרשי הצמדה וריבית על פי הקבוע בחוק פסיקת ריבית והצמדה תשכ"א 1961 מיום היוצר הפיגור ועד לפירעון בפועל של דמי הביטוח אצל החברה אופן תשלום דמי הביטוח: באמצעות בעל הפוליסה וכפי שיסוכם בהסכם התאמת דמי הביטוח ו/או תנאי ביטוח: כעבור 12 חודשים מתאריך תחילת הביטוח, תהא רשאית החברה להתאים את גובה דמי הביטוח ו/או תנאי הביטוח לכלל המבוטחים או חלקם, בהתאם להוראות ההסכם ובין היתר בהתאם לתוצאות העסקיות הכוללות פרמיות ו/או תביעות ו/או נתוני חשיפה וכו'. פרט לכך, בעל הפוליסה והמבטח יכולים, בכל עת במהלך תקופת הביטוח, לשנות בהסכמה את תנאי הביטוח וגובה הפרמיה. כפל ביטוח: החברה תהיה אחראית, לחוד, כלפי המבוטח על מלוא סכום תגמולי הביטוח עד לגובה התקרה הקבועה בפוליסה הקבוצתית, אף אם היה המבוטח זכאי

21 לכיסוי ההוצאות המשולמות בעד מקרה ביטוח גם לפי פוליסה לביטוח בריאות אחרת בין אצל אותו מבטח ובין אצל מבטח אחר בפוליסות שתגמולי ביטוח לפיהן משולמים בהתאם לשיעור הנזק שנגרם, יישאו המבטחים בנטל החיוב בינם לבין עצמם, לפי היחס שבין תקרות תגמולי הביטוח הנוגעות למקרה הביטוח כפי שהן קבועות בפוליסות הביטוח. הוראות נוספות על פי תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( )ביטוח בריאות קבוצתי( 0 תשס"ט : צירוף מבוטח: הסעיף יחול ככל שמדובר בפוליסת ביטוח קבוצתי לנוסעים לחו"ל בעד אירוע המשותף לחברי הקבוצה לתקופה העולה על שלושה שבועות: מוטלת על מבוטח לפי תנאי פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי חובה אחת מאלה: )1( לשלם, במועד תחילת תקופת הביטוח, דמי ביטוח, או חלק מהם, לרבות אם גבייתם חלה לאחר אותו מועד, למעט לעניין ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי לפי סעיף 1 ד)ג( לחוק עובדים זרים; )2( לשלם מס או תשלום אחר בשל הפוליסה לביטוח קבוצתי; לא תצרף החברה לאותו ביטוח, אלא על פי הסכמתו המפורשת מראש, אשר תועדה ובלבד שהוצגה למבוטח רשימת כל הפרקים הנכללים בפוליסה הכוללים כיסויים ביטוחיים מסוגים מסוימים )בתקנת משנה זו- פרקי כיסוי( ואת דמי הביטוח בעבור כל פרק כאמור בנפרד; במקרים שבהם ניתנת למבוטח אפשרות לבחור להצטרף לביטוח הכולל כמה פרק כיסוי אשר נמכרים יחד כחבילה, בלי שניתן לבחור רק חלק מהפרקים, יוצגו למבוטח דמי הביטוח בעד כל חבילת פרקי כיסוי ולא בעד כל פרק כיסוי בנפרד ואם המבוטח הוא ילדו או בן-זוגו של חבר בקבוצת המבוטחים - החברה רשאית לצרפו לאחר שניתנה הסכמת אותו חבר לצירוף ילדו או בן-זוגו סעיף לעיל, לא יחול על פוליסה לביטוח בריאות קבוצתי שתחודש לתקופה נוספת אצל אותה חברה או אצל חברה אחרת, אם התקיימו תנאים אלה: )1( הפוליסה הקבוצתית הייתה בתוקף לגבי קבוצת המבוטחים שלוש שנים לפחות לפני מועד חידושה; )2( חידוש הפוליסה הקבוצתית נעשה, בין באותם תנאים ובין בתנאים שונים, תוך שמירה על רצף ביטוחי לגבי כיסוי ביטוחי שהיה בתוקף עד מועד החידוש ושנכלל בפוליסה הקבוצתית לאחר אותו מועד; לעניין זה, "שמירה על רצף ביטוחי" שמירת הרצף בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה תקופת הביטוח פוליסת הביטוח לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח, ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים שעל פיה עד תום תקופת הביטוח, אם קיבל המבטח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה. חוק חוזה הביטוח תשמ"א )להלן: "חוק הביטוח"( וחוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד 1994 )להלן: "חוק הבריאות"(. הוראות חוק חוזה הביטוח יחולו על פוליסה זו. אם יחולו שינויים בחוק הבריאות או בסל שירותי הבריאות על פי חוק הבריאות, תהא החברה רשאית לערוך את השינויים המתבקשים מכך בפוליסה. הצהרות בעל הפוליסה בעל הפוליסה מצהיר ומתחייב כדלקמן: לעניין היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד, וכי אין לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה עצם היותו בעל פוליסה למסור למבטח מידע לגבי קבוצת המבוטחים, בהיקף הדרוש למבטח לשם קיום חובותיו על פי דין ולפי הפוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי

22 למען הסר ספק 0 התנאים הכלליים המפורטים בפרקים 8-13 לעיל 0 יחולו על הפוליסה במלואה 0 כולל חלק א' )הפוליסה הבסיסית( וחלק ב' )ההרחבות לפוליסה - ככל שנרכשו על ידי המבוטח(. 22

23 טבלת גבולות אחריות לחלק ב' הרחבות לפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הסעיף בפוליסה הכיסוי גבול האחריות השתתפות עצמית פרק 14 כבודה )מטען אישי נילווה( - אובדן או גניבה- $20500 מתוכה: 0 $750 $750 $250 $75 מגבלה לפריט דברי ערך מחשב נישא מתוך דברי הערך רכישת פריטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק מצלמה ואביזריה ללא ה.ע $350 $250 שיחזור מסמכים שיחזור מסמכים עסקיים ללא ה.ע ללא ה.ע $1,000 $5,000 $2,000 $7,000 $2,000 $ $ ביטול נסיעה וקיצור נסיעה ביטול נסיעה ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח קיצור נסיעה ומתוכו: כרטיס נסיעה למבוטח החמרה למצב רפואי קודם היריון היריון עד שבוע 32 למבוטחת שגילה עד 42 שנים אובדן איברים בלבד ללא ה.ע $13,500 $50,000 מוות ספורט אתגרי כלול בגבול האחריות להוצאות רפואיות בפוליסה הבסיסית פרק פרק 16 פרק פרק 19 23

24 חלק ב' הרחבות לפוליסה הבסיסית פרק 14: הרחבה לכבודה )מטען אישי נלווה( אובדן או גניבה.14 הגדרות נוספות לפרק זה: כבודה: מטען אישי לשימוש פרטי הנלווה למבוטח או הנמצא במלון ו/או בדירה בה הוא מתאכסן בחו"ל. לעניין זה, כבודה חדשה כבודה שנרכשה עד 12 חודשים מתאריך הרכישה דברי ערך: מתכת יקרה, יהלום, תכשיטים, אבן חן, שעון, ציוד צילום למינהו, מחשב/ים לרבות מחשב כף יד, מחשב נישא ואביזרים נילווים, נגן מוסיקה שיחזור מסמכים: ו/או כרטיס נסיעה. מסמך שהוא דרכון, רישיון נהיגה שיחזור מסמכים עסקיים. תקופת הפוליסה לגבי ביטוח כבודה- החל מעזיבת המבוטח את ביתו ישירות בדרכו הכבודה למוביל לפני כן - מרגע המסירה, ועד לשובו מחו"ל לחו"ל או אם מסר את ישירות לביתו, הכל בתוך תקופת הביטוח כמצוין בדף הרשימה. התחייבות המבטח: המבטח ישלם למבוטח וישפה אותו במקרה של אובדן או גניבה של כבודה עד לסך כולל של $2,500 ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות לפוליסה, אך לא יותר מערכה הממשי )בניכוי בלאי והשתתפות עצמית(. תגמולי הביטוח: מתוך הסך המרבי לתגמולי ביטוח הכבודה יהיו מוגבלים תגמולי ביטוח הכבודה ועד לפוליסה עבור כל אחד גבולות האחריות בטבלת $2,500 ובכפוף לנקוב של לסך מהסעיפים כדלקמן: של פריט ו/או מערכת פריטים )כולל פריטים נלווים למערכת( ועד לסך בטבלת ובכפוף לנקוב $750 מתוך דברי הערך( )למעט מחשב נישא עד גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה. גבולות האחריות בטבלת $750 ובכפוף לנקוב של ועד לסך דברי ערך בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה. בתנאי כי רכישת פריטים חיוניים במקרה של איחור בהגעת כבודה - כנגד משך האיחור יהא מעל 24 שעות מעת הגעת המבוטח ליעדו בחו"ל קבלות שהמציא המבוטח על רכישת פריטים חיוניים להמשך שהותו בחו"ל. השיפוי בגין סעיף זה יהיה בניכוי הסכום שפוצה המבוטח ע"י חברת התעופה גבולות האחריות בטבלת $250 ובכפוף לנקוב של ועד לסך בה נסע בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה. של $75 ובכפוף אובדן מזוודה או תיק )לרבות תרמיל( או ארנק ועד לסך לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בטבלת גבולות מצלמה ואביזריה עד לסך כולל של $350 ובכפוף לנקוב האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה. גבולות בטבלת $250 ובכפוף לנקוב של ועד לסך כולל מסמכים שיחזור האחריות לפוליסה שיחזור מסמכים עסקיים ועד לסך כולל של $1,000 ובכפוף לטבלת גבולות האחריות בפוליסה. ניכוי בלאי: במקרה שהכבודה שאבדה או נגנבה הייתה כבודה חדשה, ובידי המבוטח קבלות קניה מתאריכים קודמים לתאריך האובדן/גניבה, המעידות על כך, ולא יותר מהסך המרבי תוערך הכבודה ע"י המבטח ללא ניכוי עבור בלאי הנקוב בטבלת גבולות האחריות לפוליסה במקרה שהכבודה שאבדה או נגנבה לא הייתה חדשה, או אין למבוטח קבלות קניה מתאריכים קודמים לתאריך האובדן/גניבה, תוערך ע"י המבטח הכבודה שנגנבה/אבדה אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי שישולם בגין אובדן ו/או גניבה של כבודה כלשהי ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי )למעט במקרה של תכשיטי כסף/זהב( של עד 35% מהסכום הנתבע אך לא יותר מהסך המרבי הנקוב בטבלת גבולות האחריות לפוליסה. כבודה בחזקת מוביל אווירי )מעל הסכום שישולם ע"י מוביל או צד שלישי(: כבודה שהייתה בחזקת מוביל אווירי או יבשתי או שהייתה באחריות צד שלישי, המבטח ישפה את המבוטח רק בגין הנזק מעל לסכום שישולם ע"י המוביל או הצד השלישי ועד לגבול )ביטוח 12.3 אחריותו של המבטח על פי פוליסה זו והכל בכפוף לאמור בסעיף בחברות אחרות(. 24

25 חריגים נוספים לפרק זה בנוסף לחריגים הקיימים בפוליסה הבסיסית: המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: כסף מזומן 0 המחאות מכל סוג 0 בולים 0 כרטיסי אשראי 0 סרטי צילום 0 כרטיסים למיניהם )רכבת 0 אוטובוס 0 תיאטרון ומופעים אחרים וכדו'( 0 תוכנות מחשב 0 דיסקטים 0 תקליטורים 0 כרטיסי זיכרון 0 מכשיר טלפון נייד כלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות משקפיים 0 עדשות מגע 0 מכשיר שמיעה 0 אביזרים רפואיים 0 שיניים תותבות 0 תרופות )כמטען( חפצי אומנות 0 חפץ שביר 0 כל זאת בין אם הגניבה ו/או האובדן אירעו לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו בלאי רגיל 0 שחיקה 0 התבלות הדרגתית 0 שבר או קלקול מכני או חשמלי 0 נזק כלשהו לכבודה )למעט במקרה של אש של מזוודה או תיק( 0 אובדן הנגרם ע"י החרמה 0 הפקעה 0 אובדן הנגרם ברשלנות רבתי של המבוטח אשר תרמה בשיעור מלא לקרות מקרה הביטוח 0 או אי נקיטת אמצעים סבירים למניעתו 0 להקטנתו או להחזרתו אובדן הנגרם לדברי ערך אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח )אלא אם לא סביר כי יינשאו על גופו של המבוטח כל היממה( או שלא בתיק הצמוד אליו 0 אלא אם דברי הערך אוחסנו בכספת או במקום מאובטח אחר המבטח לא יהא אחראי לנזקים תוצאתיים ו/או עקיפים כלשהם פרק 15: הרחבה לביטול וקיצור נסיעה הגדרות נוספות לפרק זה: ביטול נסיעה: אי יציאת המבוטח, ו/או אחד מבני המשפחה הגרעינית מישראל לחו"ל במועד תחילת תקופת הביטוח הנקובה בדף הרשימה קיצור נסיעה: שובו של המבוטח ו/או אחד מבני המשפחה הגרעינית מחו"ל לישראל לפני תום תקופת הביטוח הנקובה בדף הרשימה כרטיס נסיעה: כרטיס נסיעה שנרכש עבור המבוטח לנסיעה מישראל לחו"ל; או כרטיס נסיעה חזרה לישראל שרכש המבוטח בחו"ל בהוראת רופא, במקום הכרטיס שרכש בצאתו מישראל, על מנת לשוב לישראל מיעד מסוים בסוף הנסיעה. יובהר כי הכיסוי בפוליסה זו יחול בשווי כרטיס נסיעה במחלקת תיירים בלבד משפחה גרעינית בן או בת זוג של מבוטח וילדי כל אחד מהם אשר רכשו אצל המבטח הרחבה לביטול וקיצור נסיעה בגין אותה נסיעה מלווה לנסיעה - אדם המתלווה למבוטח לנסיעה בעת שהייתו לחו"ל התקופה לגבי הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה תקופה שתחילתה מיום רכישת הפוליסה, וסיומה במועד הטיסה לחו"ל הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה 0 למבוטח ו/או למשפחה גרעינית: במקרה של ביטול נסיעה, המבטח ישפה את המבוטח ו/או את בני המשפחה הגרעינית )אשר מחזיקים פוליסה בתוקף אצל המבטח 0 לביטוח נסיעות לחו"ל והרחבה לביטול וקיצור נסיעה( 0 בגין אובדן פיקדונות הקשורים ישירות לנסיעה ושאינם מוחזרים ו/או כרטיס נסיעה, ו/או תשלומים הקשורים ישירות לנסיעה ששולמו מראש או שעל המבוטח לשלמם ושאינם מוחזרים ולא ניתן לקבל החזר בגינם )כדוגמת הוצאות לינה ורכב שכור( ועד לסך של $5,000 ומתוכם כרטיס נסיעה למבוטח עד $2,000 ובכפוף לנקוב בטבלת גבולות האחריות בפוליסה. בגין סעיף זה תחול השתתפות עצמית בגובה המבטח ישלם עפ"י סעיף 15.2 לעיל אך ורק במקרה של הפסד תשלומים )ממועד רכישת הרחבה זו( כתוצאה מביטול נסיעה עקב המקרים הבאים ובתנאי שאירעו לאחר רכישת הרחבה זו: מוות או אשפוז של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מלווה לנסיעה מחלה או תאונה של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב ו/או מלווה לנסיעה, אשר בגינה אושפז אחד מאלה לפחות ל- 24 שעות בבית חולים או רותק למיטה עפ"י הוראת רופא ו/או נעדר 25

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073>

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073> כלל עולמי פלוס"" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ע"ש ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה הבכיר 1 "CLAL Chapter 8 baggage פרק 8 Chapter 7 Loss of deposit or cancellation of journey פרק 7 Chapter 6 Delayed journey

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד