רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג"

תמליל

1 רשומות קובץ התקנות ד' בשבט התשע"ג בינואר 2013 עמוד צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר ללוד(, התשע"ג צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לרמלה(, התשע"ג צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לנצרת עילית(, התשע"ג תקנות התעבורה )תיקון מס',)3 התשע"ג הודעת שמאי מקרקעין )אגרות(, התשע"ג הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ג הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה(, התשע"ג הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, התשע"ג הודעת הסיוע המשפטי, התשע"ג הודעת השותפויות )רישום ואגרות(, התשע"ג הודעת המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשע"ג הודעת החברות )אגרות(, התשע"ג הודעת העמותות )אגרות(, התשע"ג הודעת הירושה )דרכים להשקעת כספי עיזבון(, התשע"ג הודעת חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו( )עדכון אגרת רישום(, התשע"ג הודעת עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, התשע"ג הודעת עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, התשע"ג הודעת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, התשע"ג הודעת שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, התשע"ג הודעת המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"ג הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה( )עדכון סכומים(, התשע"ג הודעת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )אגרות מורשי נגישות( )מס',)2 התשע"ג הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, התשע"ג הודעת נכי רדיפות הנאצים )הגבלת שכר טרחה(, התשע"ג

2 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר להוד השרון(, התשע"ג קביעת עבירות של ברירת משפט תחילה בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 )א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק ל"ז בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א- 1971, 2 נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( יעקב נאמן )חמ ( שר המשפטים ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשנ"ה, עמ' 232; התשנ"ח, עמ' 282; התש"ס, עמ' 78. צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר ללוד(, התשע"ג קביעת עבירות של ברירת משפט תחילה בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 )א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק כ"ג בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א- 1971, 2 נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( יעקב נאמן )חמ ( שר המשפטים ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשס"ח, עמ' 102. צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לרמלה(, התשע"ג קביעת עבירות של ברירת משפט תחילה בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 )א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק כ"א בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א- 1971, 2 נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( יעקב נאמן )חמ ( שר המשפטים ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשנ"ה, עמ' 232; התשס"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

3 צו סדר הדין הפלילי )ברירת משפט - חוקי עזר לנצרת עילית(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי סעיף 228 )א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב-, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור: 1. עבירה שנקבעה עבירת קנס בחלק כ"ח בתוספת הראשונה לצו העיריות )עבירות קנס(, התשל"א- 1971, 2 נקבעת בזה עבירה של ברירת משפט. 2. תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו. קביעת עבירות של ברירת משפט תחילה כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( יעקב נאמן )חמ ( שר המשפטים ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התש"ן, עמ' ק"ת התשל"א, עמ' 1184; ק"ת-חש"ם, התשס"ג, עמ' 490. תקנות התעבורה )תיקון מס' 3(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי סעיף 70 לפקודת התעבורה, 1 אני מתקין תקנות אלה: 1. בתקנה 18 לתקנות התעבורה, התשכ"א )להלן - התקנות העיקריות( - )1( בתקנת משנה )א( - )א( בפסקה )4(, אחרי "איסורים והגבלות" יבוא "404" והמילה "לנכים" - תימחק; )ב( אחרי פסקה )9( יבוא: ")10( תמרורי רמזורים ובקרת נתיבים 722"; )2( בתקנת משנה )ב(, אחרי "למעט קביעת תמרורים" יבוא "309, 310"; )3( בתקנת משנה )ה(, אחרי " למעט קביעת תמרורים" יבוא "309, 310". י"ד בטבת התשע"ג )27 בדצמבר 2012( תיקון תקנה 18 ישראל כ"ץ )חמ 3-83( שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' ק"ת התשכ"א, עמ' 1425; התשע"ב, עמ' 1390; התשע"ג, עמ' 211 ועמ' 390. הודעת שמאי מקרקעין )אגרות(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 )ד( לתקנות שמאי מקרקעין )אגרות(, התשע"ב )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1. עקב שינוי המדד, יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: שינוי סכומים 1 ק"ת התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

4 "אגרות 1. ישולמו אגרות, כמפורט להלן: )1( בעד בקשה להיבחן בבחינות לפי תקנות שמאי מקרקעין )בחינות(, התשס"ו )א( בחינות מוקדמות, לכל בחינה )ב( בחינות סופיות, לכל בחינה )2( בעד בקשה לפטור מבחינה לפי כללי שמאי מקרקעין )פטור מבחינות(, התש"ם לכל נושא )3( בעד בקשות במסגרת ההתמחות לפי תקנות שמאי מקרקעין )רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות(, התשס"ד )א( בקשה להירשם כמתמחה ואולם אם היה הכרח שמתמחה יתחיל את התמחותו אצל מאמן אחר, מפני שהמאמן הקודם נפטר או פשט את הרגל או הסתלק מן המקצוע, או מסיבות מיוחדות שלדעת יושב ראש מועצת שמאי המקרקעין או מי שהוא הסמיך לכך מטעמו אינן מאפשרות לאותו מתמחה להמשיך בהתמחותו אצל המאמן הקודם ומצדיקות את פטירתו מתשלום אגרה, אין לשלם אגרה נוספת עם הגשת הבקשה כאמור בדבר התמחות אצל המאמן האחר, ובלבד שלא עברה חצי שנה מיום שהתמחותו הופסקה כאמור )ב( בקשה לאישור על סיום התמחות )4( בעד בקשה להירשם בפנקס לפי תקנות שמאי מקרקעין, התשכ"ג )5( אגרה תקופתית בהתאם להוראות שלהלן: )א( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעדה משולמת האגרה הוא בעל ותק של עד 3 שנים )ב( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעדה משולמת האגרה הוא בעל ותק של מעל 3 שנים )ג( לעניין פסקאות משנה )א( ו )ב( - ותק של שמאי מקרקעין יימנה מיום רישומו בפנקס; תקופות שבהן היה רישומו של שמאי המקרקעין מותלה בעילה משמעתית לפי סעיף 32 או 37 לחוק יבואו בחשבון לעניין מניין הוותק סכום האגרה בשקלים חדשים , קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

5 )ד( שולמה האגרה לפי פסקאות משנה )א( ו )ב( עד תום חודש מרס בשנה שבעדה משולמת האגרה, תהיה האגרה בהתאם להוראות שלהלן: )1( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעדה משולמת האגרה הוא בעל ותק של עד 3 שנים סכום האגרה בשקלים חדשים 815 1,018 )2( לשמאי מקרקעין שבתחילת השנה שבעדה משולמת האגרה הוא בעל ותק של מעל 3 שנים )ה( המבקש להירשם בפנקס במהלך שנה ישלם אגרה תקופתית יחסית בשיעור השווה למכפלת מספר חודשי השנה שנותרו מיום רישומו בפנקס עד חודש דצמבר של אותה שנה, בסכום האגרה התקופתית חלקי שתים עשרה; לעניין זה, דין חלקי חודש כדין חודש שלם )ו( הותלה רישומו של שמאי מקרקעי בפנקס על פי האמור בסעיף 8 א לחוק, ותמה תקופת ההתליה במהלך שנה שלא שולמה בשלה אגרה תקופתית, ישלם שמאי המקרקעין, כתנאי לחידוש רישומו בפנקס, אגרה תקופתית יחסית בשיעור השווה למכפלת מספר חודשי השנה שנותרו מתום תקופת ההתליה עד חודש דצמבר של אותה שנה, בסכום האגרה התקופתית חלקי שתים עשרה; לעניין זה, דין חלקי חודש כדין חודש שלם." י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ ת 2 ( המנהל הכללי של משרד המשפטים 595 הודעת הסניגוריה הציבורית, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי תקנה 7 א לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1. עקב השינוי במדד, נוסח תקנה 7)2( עד )6( לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, הוא כדלקמן: ")2( שכרם של עדים מומחים כמפורט להלן: )א( לצורך ייעוץ בלבד - סכום שלא יעלה על 232 שקלים חדשים לשעת ייעוץ, ובלבד שהסכום הכולל לא יעלה על 1,158 שקלים חדשים לתיק; 1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 972; התשס"ט, עמ' 802; התשע"ב, עמ' 831. קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג, שינוי סכומים

6 )ב( לצורך מתן חוות דעת בכתב - סכום שלא יעלה על 1,546 שקלים חדשים; )ג( לצורך מתן עדות בבית המשפט, בעד כל התייצבות לעדות, סכום שלא יעלה על 774 שקלים חדשים, ובלבד שסך כל התשלום בסעיף זה לא יעלה על 2,207 שקלים חדשים; )ד( תוספת שלא תעלה על 50% לשכרם של עדים שהם רופאים, לרבות רופאים פסיכיאטרים ורופאים המתמחים ברפואה משפטית ובפתולוגיה, וזאת מנימוקים מיוחדים שיירשמו, ולפי אמות מידה שיפורטו בהנחיות הסניגור הציבורי הארצי; )ה( תוספת שלא תעלה על 50% נוספים על הסכומים שפורטו בפסקאות משנה )א( עד )ד( מנימוקים מיוחדים, ובאישור הסניגור הציבורי הארצי - עוד תוספת שלא תעלה על 50%; )3( שכר לחוקר, באישור הסניגור הציבורי הארצי, שלא יעלה על 177 שקלים חדשים לשעה; )4( הוצאות צילום חומר חקירה ומסמכים הקשורים לטיפול בתיק כנגד קבלות וכן צילום מסמכים על פי הצהרה, בסכום שלא יעלה על 83 שקלים חדשים לתיק בכל ערכאה; )5( הוצאות תרגום מסמכים, לרבות תמלול קלטות, בסכום שלא יעלה על 553 שקלים חדשים לכל תיק, אלא אם כן הסניגור הציבורי המחוזי אישר סכום העולה על כך, מטעמים מיוחדים; )6( תרגום עוקב )קונסקוטיבי( - סכום שלא יעלה על 177 שקלים חדשים לשעת עבודה." כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ ( המנהל הכללי של משרד המשפטים שינוי סכומים הודעת הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה(, התשע"ג בהתאם לתקנה 7 לתקנות הסניגוריה הציבורית )חובת תשלום של זכאים לייצוג( )הוראת שעה(, התשע"ב )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: "נאשם או מערער, שנמצא זכאי לייצוג ושהסניגור הציבורי המחוזי או הארצי מינה לו סניגור ציבורי לייצגו, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יהיה חייב בתשלום סכום כמפורט להלן: )1( לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי - 1,228 שקלים חדשים; )2( לגבי נאשם שכתב האישום נגדו הוגש לבית משפט אחר שקלים חדשים; ואם התובע החתום על כתב האישום הוא פרקליט מפרקליטות המדינה שקלים חדשים; 1 ק"ת התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

7 )3( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט העליון - 1,228 שקלים חדשים; )4( לגבי מערער שעניינו נדון בבית המשפט המחוזי שקלים חדשים." י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ ( המנהל הכללי של משרד המשפטים הודעת הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי תקנה 5 )ד( לתקנות הסניגוריה הציבורית )שכר טרחה לסניגורים ציבוריים(, התשנ"ו )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב השינוי במדד המחירים לצרכן, נוסח פסקאות )1( עד )3( ו ) 4 ( עד ) 5 א( לתקנה 1 )א( בתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, הוא כדלקמן: שינוי סכומים )1( בבית משפט שלום - )א( לישיבה ראשונה בעניין - )1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה )2( מעצר עד תום ההליכים )3( אישום בעבירה שהיא חטא )4( אישום בעבירה שדינה 5 שנות מאסר או יותר )5( אישום בעבירה שדינה 3 שנות מאסר או יותר )6( אישום בעבירה אחרת )7( אישום בעבירה של גרימת מוות )8( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו )ב( לישיבה נוספת - )1( שהתקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה )2( שלא התקיים בה דיון מהותי, בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה )2( בבית משפט מחוזי - )א( לישיבה ראשונה בעניין - )1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה )2( מעצר עד תום ההליכים )3( משפט פלילי בשקלים חדשים ,623 1,532 1,148 2,358 1, ,592 3,188 1 ק"ת התשנ"ו, עמ' 981; התשס"ב, עמ' 62 ועמ' 151; התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

8 )4( ערעור פלילי - )אא( על פסק הדין )בב( על גזר הדין בלבד )5( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה )3( בבית המשפט העליון - )א( לישיבה ראשונה בעניין - )1( מעצר, שחרור בערבות או הטלת ערובה בשקלים חדשים 2,947 1,474 2, ,592 )2( ערעור פלילי - )אא( על פסק הדין )בב( על גזר הדין בלבד )3( הליך עיקרי אחר שמונה לייצג בו )ב( לישיבה נוספת בכל אחד מהעניינים כאמור בפסקת משנה )א(, לרבות ישיבה בעניין הקשור במישרין לטיפול בתיק, לכל ישיבה 4,421 2,209 2,362 1,275 )4( תורנות - )א( שעת תורנות בבית משפט )ב( שעת תורנות מחוץ לבית משפט בפסקה זו, "תורנות" - נוכחות בבית המשפט או מחוצה לו במקום שבו ניתן להשיג את התורן בקריאה טלפונית, לפי העניין, ומתן שירותים אלה על פי בקשת הסניגור הציבורי המחוזי, ייצוג חשודים בבקשות מעצר או שחרור בערובה, קבלת תיקים שבהם נדרש מינוי של סניגור ציבורי והעברתם לסניגור הציבורי המחוזי, מתן שירות אחר שהטיל הסניגור הציבורי המחוזי על התורן ואשר אינו כלול בתקנות אלה ) 4 א( ביקור ראשון אצל חשוד בלתי מיוצג הנתון במעצר )5( שעת ביקור לאדם המיוצג הנמצא במקום מעצר או מאסר או במקום אשפוז, לשעה ) 5 א( שעת נסיעה לצורך ביקור אדם כאמור בפסקאות ) 4 א( ו ) 5 ( כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ ( המנהל הכללי של משרד המשפטים 598 קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

9 הודעת הסיוע המשפטי, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי תקנה 11 א)ג( לתקנות הסיוע המשפטי, התשל"ג )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1. עקב עליית המדד שפורסם בחודש נובמבר 2012 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2011, נוסח תקנות 1 א ו 3 א)א(, התוספת הראשונה וסעיפים 1 ו 2 של התוספת השנייה לתקנות, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כמפורט להלן: שינוי סכומים "אגרת השתתפות 1 א. מי שראש הלשכה החליט בעניינו בחיוב, כאמור בתקנה 3 )להלן - המבקש(, ישלם ללשכה לסיוע משפטי אגרת השתתפות כמפורט להלן: בשקלים חדשים 66 "134 )1( מבקש שהכנסתו אינה עולה על מחצית הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי )2( מבקש שהכנסתו עולה על מחצית הסכום המקנה זכאות לסיוע משפטי "תשלום אגרת השתתפות 3 א. )א( לא תטופל בקשה לגופה ולא יחליט בה ראש הלשכה כאמור בתקנה 3, אלא אם כן שילם המבקש מקדמה בסכום של 35 שקלים חדשים; החליט ראש הלשכה כי למבקש יינתן סיוע משפטי כאמור בתקנה 3, ייזקף הסכום האמור על חשבון אגרת ההשתתפות." "תוספת ראשונה )תקנה 6)3(( )א( שכרם של עדים, של עדים מומחים, של רופאים ושל מומחים רפואיים ובלבד שהסכום לא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת השנייה לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד )ב( שכרו של פוסק רפואי בשיעור שקבע בית המשפט. )ג( צילום מסמכים, בסכום שלא יעלה על 422 שקלים חדשים למבקש אחד בכל ערכאה. )ד( תרגום מסמכים בסכום שלא יעלה על 633 שקלים חדשים למבקש אחד." "תוספת שנייה )תקנה 11( שכר הטרחה על בסיס הטיפול המשפטי 1. )א( בסעיף זה, "בית משפט" - אחת הערכאות המפורטות בטבלה שבסעיף קטן )ב(. )ב( מי שנתמנה ליתן שירות לפי תקנה 4 )א() 3 (, יקבל שכר טרחה בשקלים חדשים כמפורט להלן: )1( )א( בית משפט שלום, בית משפט מחוזי, בית דין אזורי לעבודה, בית הדין הארצי לעבודה, בית המשפט העליון )התרת נישואין, בקשות לפני רשם בית המשפט העליון( - ק"ת התשל"ג, עמ' 2048; התשס"א, עמ' 848; התשע"ב, עמ' ק"ת התשמ"ד, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

10 תביעה הגנה המרצות הודעת צד ג' לימוד עניינו של מבקש דיון מוקדם/ קדם משפט ישיבה ראשונה להוכחות 519 1,043 ישיבה נוספת סיכומים בכתב ישיבה לשמיעת פסק דין, ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת ,043 )ב( דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר בטבלה שלעיל. )2( )א( בית משפט לענייני משפחה - תביעה בתיק עיקרי הגנה המרצות הודעת צד ג' לימוד עניינו של מבקש דיון מוקדם/ קדם משפט ישיבה ראשונה להוכחות 519 1,043 ישיבה נוספת סיכומים בכתב ישיבה לשמיעת פסק דין, ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת ,043 )ב( דיון או ישיבה בבית משפט המתנהל באותו יום בכמה תביעות או המרצות בין אותם בעלי דין, יראו, לצורך תשלום שכר טרחה, כדיון בתיק אחד ותשלומו יהיה לפי התעריף הגבוה יותר. )ג( בקשות לפטור מתשלום אגרת בית משפט המוגשות בתיק העיקרי, בתיקי משנה ובבקשות ביניים, יראו אותן כבקשה אחת לצורך חישוב שכר טרחה. )ד( כל תביעה נוספת בתיק העיקרי במהלך שלושה חודשים מיום הגשת התביעה הראשונה בתיק העיקרי, תיחשב לצורך תשלום שכר טרחה, כלימוד עניינו של מבקש בהמרצה. )3( בית דין רבני אזורי ובית הדין הרבני הגדול - לימוד עניינו של מבקש ישיבה סיכומים בכתב ישיבה לשמיעת פסק דין או החלטה, ישיבה לאישור הסכם, ישיבה שלא מתקיימת )4( הוצאה לפועל - בקשה לביצוע פסק דין, טענת "פרעתי", איחוד תיקים בקשה להוצאה לפועל, למעט בקשה מסוג דחיית דיון הזמנת עדים הופעה לפני ראש ההוצאה לפועל או לפני מי מטעמו קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

11 )5( בית המשפט העליון - הגשת בג"צ לימוד עניינו של מבקש ישיבה 1,212 3,467 בג"ץ 1,212 1,384 ערעור 1,043 1,212 בקשת רשות ערעור )6( פעולות נוספות בכל הערכאות - הודעה/ תגובה/בקשה )בלא תצהיר תומך( ביקור במקום על פי צו בית משפט/בית דין או על פי הוראת ראש הלשכה מסירה אישית בתוך העיר מסירה אישית מחוץ לעיר עריכת הסכם תיקון הסכם לאחר חתימה )ג( מי שנתמנה לפי תקנה 4 )א() 3 ( ליתן שירות, רשאי בית המשפט לקבוע לו שכר טרחה הגבוה בשיעור 50% עד 100% משכר הטרחה הקבוע בטבלה שבסעיף קטן )ב(, אם שוכנע כי ההכנה באותו עניין חייבה עבודה מרובה במיוחד וכי הטיפול בו היה קשה במיוחד. )ד( )נמחק(. 2. )א( מי שנתמנה לפי תקנה 4 )א() 3 ( ליתן שירות, למעט שירות כמפורט בסעיף 1 )ב(, יקבל שכר טרחה כמפורט להלן: טור א' השירות )1( התייעצות רגילה שאינה מצריכה מסמכים )2( התייעצות רגילה עם בדיקת מסמכים )3( חוות דעת בכתב )כולל התייעצות( )4( מכתב התראה )5( עריכת תצהיר )6( הרשאה כללית, רגילה, או בלתי חוזרת טור ב' בשקלים חדשים )ב( מי שנתמנה ליתן שירות לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-, יקבל שכר טרחה לפי הקבוע בו." י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ 3-237( המנהל הכללי של משרד המשפטים ס"ח התשל"ה, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

12 שינוי סכומים הודעת השותפויות )רישום ואגרות(, התשע"ג 2013 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 א)ג( לתקנות השותפויות )רישום ואגרות( 1 )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת הראשונה לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: "תוספת ראשונה )תקנה 3( בשקלים חדשים 884 2,591 לפי תעריף שנקבע 1. בעד רישום - שותפות כללית שותפות מוגבלת 2. )נמחק( 3. בעד פרסום ברשומות בעד - עיון בנסח שותפות, באינטרנט, לכל שותפות עיון בנסח שותפות, בלשכת הרשם והדפסה של עד 5 עמודי מחשב הדפסת עמודים נוספים בלשכת הרשם, לכל עמוד 5. בעד עיון בתיק שותפות בלשכת הרשם הדפסה, לכל עמוד 5 א. בעד - קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק שותפות סרוק בדואר בלשכת הרשם כל תקליטור )CD( נוסף )אם נדרש 22 יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק השותפות( קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 5 ב. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק השותפות, לכל עמוד בשקלים חדשים חוקי א"י, כרך ג', עמ' 1950; ק"ת התשע"א, עמ' 852; התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

13 5 ג. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק השותפות, לכל עמוד 6. אגרה שנתית לשותפות רשומה, שתשולם בעד כל שנה, חוץ מהשנה שבה נרשמה ועד לשנה שבה תימסר לרשם הודעה על פירוק השותפות - אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש פברואר ולפני סוף אותה שנה אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה בשקלים חדשים 4 1,110 1,475 לפי השיעור שבתוקף בעת התשלום" י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ 3-905( המנהל הכללי של משרד המשפטים הודעת המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי תקנה 15 )ג( לתקנות המשכון )סדרי רישום ועיון(, התשנ"ד- 1994, 1 אני מודיע לאמור: 1. עקב השינוי במדד יהיה נוסח התוספת השנייה לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: "תוספת שנייה )תקנה 14( אגרה בעד - )1( רישום הודעת משכון ורישום הודעה של המחאת זכות בהתאם לתקנות פשיטת הרגל )סדרי רישום של המחאה זכות(, התש"ל- 1970, לתקופה - )א( עד חמש שנים, לכל שנה )ב( החל בשנה השישית )2( ביטול משכון האגרה בשקלים חדשים 38 )3( שינויים - )א( שינוי פרטי חייב, נושא נכנס או בעל נכס )ב( שינוי פרט כאמור בפסקת משנה )א( בשל טעות סופר או טעות של הרשם )ג( הארכת תקופת משכון - )1( עד 5 שנים, לכל שנה )2( החל בשנה השישית ק"ת התשנ"ד, עמ' 734; התשע"א, עמ' 855; התשע"ב, עמ' פטור פטור 38 פטור 38 פטור שינוי סכומים 603 קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

14 )4( עיון במאגר, כולל קבלת דוח, נסח או מסמך אחר וכן אימות מסמך עיון במאגר, כולל הדפסת דוח, נסח או מסמך אחר, באמצעות האינטרנט )5( הודעת העברה האגרה בשקלים חדשים פטור" י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ 3-812( המנהל הכללי של משרד המשפטים הודעת החברות )אגרות(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי תקנה 6 )ג( לתקנות החברות )אגרות(, התשס"א )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: בעד -.1 רישום חברה רישום חברה לתועלת הציבור "תוספת בשקלים חדשים 2, עיון - בתיק החברה בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד בדואר קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק לכל תקליטור )CD( נוסף )אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיקי החברה( קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 21 בלשכת רשם החברות אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4.5 צילום או הדפסה, לכל עמוד 2.6 אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4 שינוי סכומים 1 ק"ת התשס"א, עמ' 230; התשע"א, עמ' 122; התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

15 )נמחקה( הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת אגרה שנתית אגרה שנתית מופחתת בשקלים חדשים 2, ,475 "1, א י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ ( המנהל הכללי של משרד המשפטים 605 הודעת העמותות )אגרות(, התשע"ג 2013 בתוקף סמכותי לפי תקנה 3 )ג( לתקנות העמותות )אגרות(, התשנ"ח )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב שינוי המדד יהיה נוסח התוספת לתקנות החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כמפורט להלן: קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג, "תוספת )תקנה 2( 1. בקשה לרישום - )א( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות )ב( בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, לא כולל דמי פרסום ברשומות )ג( בעד הגשת בקשה לרישום עמותה לפי סעיף 2 לחוק או בעד הגשת בקשה לרישום אגודה קיימת כעמותה, לפי סעיף 60 לחוק, כאשר מצורף לבקשה תצהיר חתום בידי כל המייסדים או כל חברי ועד האגודה כי נתמלאו כל התנאים האלה: )1( התקציב השנתי של העמותה לא יעלה על סך של 300,000 שקלים חדשים; )2( העמותה לא תשלם שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול, פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ביצוע הפעולות הנדרשות על פי הדין 2. אגרה שנתית לגבי כל שנה שלאחר שנת הרישום - )א( אם שולמה האגרה השנתית עד לסוף חודש מרס )ב( אם שולמה האגרה לאחר סוף חודש מרס ולפני סוף אותה שנה 1 ק"ת התשנ"ח, עמ' 947; התשע"א, עמ' 124; התשע"ב, עמ' 493. האגרה בשקלים חדשים שינוי סכומים ,291 1,578

16 )ג( אם שולמה האגרה לאחר סוף אותה שנה )ד( )1( עמותה שתקציבה השנתי איננו עולה על סך של 300,000 שקלים חדשים. )2( עמותה שאיננה משלמת שכר בכל צורה שהיא לרבות משכורת, דמי גביית תרומות או דמי ניהול פרט לשכר המשולם לבעל מקצוע לצורך ניהול חשבונות העמותה והגשת הדוח הכספי השנתי וביצוע פעולות המוטלות על העמותה על פי כל דין. )3( כאשר יושב ראש העמותה וחבר ועד נוסף הגישו תצהיר לאימות עובדות אלה. 2 א. הגשת הצעת מיזוג כמשמעותה בפרק ד 2 לחוק, לכל עמותה מתמזגת האגרה בשקלים חדשים לפי שיעור האגרה המשתלמת לאחר סוף חודש מרס של שנת התשלום בפועל פטור אגרות שונות בעד שירותי הרשם - )א( עיון בתיק העמותה או במסמכים שהוגשו בהתאם לסעיף 39 )ב( לחוק, לגבי כל עמותה )ב( )נמחקה( )ג( הדפסה לכל עמוד )ג 1 ( קבלת תקליטור )CD( צרוב של תיק חברה סרוק לכל תקליטור )CD( נוסף )אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה( בדואר "4 )ד( מתן אישור לקיומם של מסמכים, שמקורם מצוי בתיק העמותות, לגבי כל עמוד )ה( )נמחקה( )ו( אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק העמותה, לכל עמוד בלשכת הרשם י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( גיא רוטקופף )חמ ( המנהל הכללי של משרד המשפטים הודעת הירושה )דרכים להשקעת כספי עיזבון(, התשע"ג בהתאם לסעיף 8 )א( לתקנות הירושה )דרכים להשקעת כספי עיזבון(, התש"ס )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 ק"ת התש"ס, עמ' 608; התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

17 1. עקב עליית שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה 4 לתקנות, והוא החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 1,293,258 שקלים חדשים. כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( יעקב נאמן )חמ 3-930( שר המשפטים עדכון סכומים הודעת חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו( )עדכון אגרת רישום(, התשע"ג בהתאם לתקנה 21 לתקנות חתימה אלקטרונית )רישום גורם מאשר וניהולו(, התשס"ב )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1. עקב שינוי המדד השתנה סכום אגרת הרישום שבתקנה 21 )א( לתקנות, והוא החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 29,300 שקלים חדשים. כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( יעקב נאמן )חמ ( שר המשפטים ק"ת התשס"ב, עמ' 6; התשע"ב, עמ' עדכון אגרת רישום הודעת עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, התשע"ג 2013 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים(, התש"ס )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב שינוי מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2012 לעומת מדד שכר הדירה שפורסם בחודש דצמבר 2011, מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, נוסח תקנה 2 )א( לתקנות הוא כמפורט להלן: ")א( הסכום המרבי שרשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של עובד זר כהחזר הוצאות המעביד למגורים הולמים לפי סעיף 1 ה לחוק יהיה כמפורט בטור ב' להלן צד כל אזור מגורים כמפורט בטור א': עדכון סכום החזר הוצאות טור א' אזור מגורים ירושלים תל אביב טור ב' סכום בשקלים חדשים " חיפה מרכז דרום צפון ק"ת התש"ס, עמ' 774; התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

18 2 עקב שינוי מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2012 לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2011, מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, נוסח תקנה 3 לתקנות הוא כמפורט להלן: "ניכוי בעד הוצאות נלוות י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 2012( )חמ ( עדכון סכום הוצאות נלוות 3. )א( נוסף על הסכום שמעביד רשאי לנכות לפי תקנה 2, רשאי הוא לנכות משכרו החודשי של עובד זר בעד הוצאות נלוות סכום מרבי של שקלים חדשים. )ב( הסכום המרבי כאמור בתקנת משנה )א( שמותר לנכותו משכרו החודשי של עובד בסיעוד המתגורר בבית מעבידו, הוא שקלים חדשים." שלום שמחון שר התעשייה המסחר והתעסוקה הודעת עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, התשע"ג 2013 בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 א לתקנות עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים( )שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי(, התשס"ב )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2012 לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2011, מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, בתקנה 2 לתקנות, במקום " שקלים חדשים" יבוא " שקלים חדשים". י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 2012( )חמ ( עדכון סכום הניכוי המרבי ק"ת התשס"ב, עמ' 66; התשע"ב, עמ' שלום שמחון שר התעשייה המסחר והתעסוקה שינוי סכומים הודעת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי תקנה 1 )ד( לתקנות הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור( )אגרה בעד הגשת השגה(, התשע"א )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 )א( החל ביום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: ")א( בעד הגשת השגה לוועדת השגות תשולם אגרה בסכום של 1,103 שקלים חדשים." י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( )חמ ( גיא רוטקופף המנהל הכללי של משרד המשפטים 1 ק"ת התשע"א, עמ' 224; התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

19 הודעת שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, התשע"ג 2013 בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 לתקנות שירות התעסוקה )תשלומים ממבקש עבודה בקשר לתיווך עבודה(, התשס"ו )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב עליית מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2012 לעומת מדד המחירים לצרכן שפורסם בחודש דצמבר 2011, מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, בתקנה 2 לתקנות, במקום "3,568 שקלים חדשים" יבוא "3, שקלים חדשים". י"ז בטבת התשע"ג )30 בדצמבר 2012( )חמ ( ק"ת התשס"ו, עמ' 774; התשע"ב, עמ' שלום שמחון שר התעשייה המסחר והתעסוקה עדכון סכום התשלום החוזי המרבי הודעת המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 )ה( לתקנות המסים )גבייה( )קביעת הוצאות מרביות(, התשע"א )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1. עקב שינוי המדד יהיה נוסח תקנה 1 לתקנות מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: תיאום סכומים "קביעת הוצאות מרביות 1 הופעלו אמצעי אכיפה מכוח הפקודה בשל חוב מס, ניתן להוסיף עליו את ההוצאות הישירות שהיו כרוכות בהפעלת אמצעי האכיפה כאמור בסעיף 12 ט לפקודה ובלבד שאמצעי האכיפה מנוי בתקנות אלה ושסכום הוצאות פעולה כמפורט בטור א', לא יעלה על הסכום הנקוב לצדה, בטור ב': טור ב' הוצאות בשקלים חדשים טור א' סוג הפעולה )1( משלוח דרישה ראשונה בכתב משלוח דרישה ראשונה בכתב בדואר רשום ובלבד שנשלחה לאחר שנשלחה הודעה על החוב )2( משלוח דרישה נוספת בכתב משלוח דרישה נוספת בכתב בדואר רשום ובלבד שלא יישלחו יותר מ 3 דרישות בשנה )3( עיקול בידי צד שלישי שאינו אלקטרוני צו עיקול אלקטרוני )4( משלוח הודעה לסרבן על עיקול בידי צד שלישי משלוח צו מסירה 1 ק"ת התשע"א, עמ' 948; התשע"ב, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

20 טור א' סוג הפעולה טור ב' הוצאות בשקלים חדשים ,104 )5( איתור כתובת הסרבן כאשר זו שונה מהכתובת המופיעה באחד מן המרשמים המנויים להלן, לפי העניין, מרשם האוכלוסין, רשם החברות, רשם השותפויות, רשם האגודות השיתופיות ורשם העמותות או מהכתובת שמסר בכתב )6( עיקול באמצעות רישום מיטלטלין של הסרבן בבית מגוריו או במקום עסקו )7( עיקול רכב במשרד הרישוי )8( המצאת אזהרה, לרבות על ידי הדבקת הודעה על כוונה לפרוץ לשם תפיסת מעוקלים והוצאתם, ואולם לא יגבו הוצאות כאמור אם היה ניתן להמציא את האזהרה במועד שבו בוצע עיקול ברישום, כאמור בתקנת משנה 1)7( )9( הובלה והוצאת מעוקלים )10( הובלה והוצאה של מעוקלים שנדרשו לצורך הוצאתם משאית וסבלים )11( ניסיון לבצע אחת מהפעולות המנויות בתקנות משנה 1)6( עד 1)10( אשר לא צלח בשל אחד מאלה: )1( הסרבן נקט פעולה כדי לסכל את העיקול; )2( הכתובת שבה נעשה הניסיון כאמור אינה כתובתו של החייב, לפי אחד מן המרשמים המנויים בתקנת משנה 1)5( או לפי מה שנמסר על ידי הסרבן )12( השתתפות שוטר בשכר בעת ביצוע העיקול )13( מכירת מיטלטלין במכירה פומבית או במכירה אחרת, בידי מי שאינו עובד המדינה כמפורט באותן פסקאות עלות העסקת שוטר בשכר שלא במסגרת פעילות המשטרה, בהתאם לנוהלי משטרת ישראל 10% מהסכום שיתקבל ממכירת המיטלטלין לפי תקנה 14 )ב( לתקנות המסים )גבייה(, התשל"ד )להלן - תקנות המסים )גבייה(( 610 קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

21 טור א' סוג הפעולה טור ב' הוצאות בשקלים חדשים 518 )14( הוצאות פרסום בעיתונות על קיומה של מכירה פומבית או מכירה אחרת, שהורה עליה פקיד הגבייה בהתאם לתקנה 12 לתקנות המסים )גבייה( ואולם לגבי פרסום הודעה על קיומה של מכירה של פריטים השייכים לסרבן ולסרבנים אחרים, יתחלק הסכום בין הסרבנים שפרטיהם מופיעים במודעה )15( מכירת כל סוגי המקרקעין באמצעות כונס נכסים סכומים ושיעורים כאמור בתקנות ההוצאה לפועל )שכר טרחת עורכי דין וכונסי נכסים(, התשס"ב- 2002, בשינויים המחויבים ,088 1,275 1, )16( הוצאות גרירה של רכב - )א( רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון, למחסן הנמצא במרחק - )1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה )2( מ 36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה )3( מ 51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה )4( מ 76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה )ב( רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה, למחסן הנמצא במרחק - )1( עד 35 ק"מ ממקום הגרירה )2( מ 36 ק"מ עד 50 ק"מ ממקום הגרירה )3( מ 51 ק"מ עד 75 ק"מ ממקום הגרירה )4( מ 76 ק"מ ואילך ממקום הגרירה )17( פריצת דלת של רכב )18( פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול רגיל )19( פריצת דלת מבנה והחלפת מנעול מיוחד )20( הוצאות אחסנה של מעוקלים שנתפסו - )א( מיטלטלין )ב( כלי רכב - )1( בעבור כלי רכב פרטי ומסחרי שמשקלו אינו עולה על 4 טון 259 למטר מעוקב לחודש או חלקו; 41 ליום או חלק ממנו 611 קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

22 טור א' סוג הפעולה )2( בעבור כלי רכב מסחרי שמשקלו 4 טון ומעלה טור ב' הוצאות בשקלים חדשים 104 ליום או חלק ממנו 311 )21( שמאות מיטלטלין לרבות רכב להוצאות הקבועות בתקנות אלה ייווסף מס ערך מוסף לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו- 1976, ככל שהם חייבים במס כאמור." י"ח בטבת התשע"ג )31 בדצמבר 2012( )חמ ( דורון ארבלי מנהל רשות המסים בישראל הודעת התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה( )עדכון סכומים(, התשע"ג שינוי סכומים בתוקף סמכותי לפי תקנה 4)3( לתקנות התקשורת )בזק ושידורים( )תשלום בעד מתן אישור סוג ובדיקות של ציוד קצה(, התשע"ב )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב שינוי המדד, יהיה נוסח התוספת לתקנות מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: "תוספת )תקנה 2( א. ב. קבוצות של פרטים מתן אישור סוג )לכל פרט להלן( בדיקות של ציוד קצה נייח )כולל ציוד קצה אלחוטי המתחבר לרשת בזק ציבורית נייחת( קבוצה א': ציוד קצה במישק אנלוגי )עד שני קווים( קבוצה ב': ציוד קצה במישק דיגיטלי קבוצה ג': ציוד מיתוג או ניתוב )עד 59 שלוחות( קבוצה ד': ציוד מיתוג או ניתוב )מעל 59 שלוחות( בדיקה מלאה הסכום לתשלום בשקלים חדשים בדיקה מינהלית 430 1,760 3,770 לא ישים בדיקה טכנית 2,010 בדיקה משלימה 1,640 1,970 5,550 לא ישים 2,350 לא ישים 3,190 לא ישים 2,590 5,660 ק"ת התשע"ב, עמ' לא ישים לא ישים 612 קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג,

23 קבוצות של פרטים קבוצה ה': גרסת ציוד חדשה לדגם שניתן לו אישור סוג 60% מהתשלום המצטבר בעד הבדיקה המינהלית והבדיקה הטכנית של הציוד הסכום לתשלום בשקלים חדשים 60% מהתשלום בעד הבדיקה המינהלית של הציוד 60% מהתשלום בעד הבדיקה הטכנית של הציוד 80% מהתשלום בעד הבדיקה הטכנית של הציוד * * * * ציוד אחר * לפי הפרט הדומה לו ביותר במאפייניו הטכניים." כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( עדן בר טל המנהל הכללי של משרד התקשורת )חמ ( הודעת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )אגרות מורשי נגישות( )מס' 2(, התשע"ג בתוקף סמכותי לפי תקנה 4 )ב( לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )אגרות מורשי נגישות(, התש"ע )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1 עקב השינוי במדד שפורסם בחודש אוקטובר 2012 לעומת המדד שפורסם בחודש אוקטובר 2011, מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( יהיה נוסח תקנות 1 עד 3 לתקנות כמפורט להלן: "אגרה בעד רישום אגרה בעד בחינת הכשרה עיונית אגרה בעד בחינת הכשרה מעשית י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013( )חמ ( ק"ת התש"ע, עמ' 643; התשע"ג, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג, בעד רישום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים והטכנאים כמורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ובעד רישום בפנקס המורשים לנגישות השירות כמורשה לנגישות השירות, תשולם אגרה בסך 162 שקלים חדשים. 2 בעד בחינת הכשרה עיונית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 452 שקלים חדשים. 3 בעד בחינת הכשרה מעשית למורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה ולמורשה נגישות השירות, תשולם אגרה בסך 355 שקלים חדשים." שרון קדמי המנהל הכללי של משרד התעשייה המסחר והתעסוקה עדכון סכומים

24 עדכון סכומים הודעת הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, התשע"ג בהתאם לתקנה 8 )א( לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות )דרכים להשקעת כספי חסוי(, התש"ס )להלן - התקנות(, אני מודיע לאמור: 1. עקב עליית שיעור המדד עודכן הסכום הנקוב בתקנה 4 )א( לתקנות, והוא מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, 646,629 שקלים חדשים. כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( יעקב נאמן )חמ ( שר המשפטים ק"ת התש"ס, עמ' 609; התשע"ב, עמ' הודעת נכי רדיפות הנאצים )הגבלת שכר טרחה(, התשע"ג שינוי סכומים בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 ב)ד( לחוק נכי רדיפות הנאצים )הגבלת שכר טרחה(, התשכ"א )להלן - הצו(, אני מודיע לאמור: 1 עקב שינוי המדד, יהיה נוסח סעיף 1 א לצו מיום י"ט בטבת התשע"ג )1 בינואר 2013(, כדלקמן: "הגבלת שכר 1 א. טרחה בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים על אף האמור בסעיף 1, מכסימום שכר הטרחה שמותר לקבל בעד טיפול בתביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים, כשהשכר מותנה בתוצאות, הוא 6,887 שקלים חדשים; בסעיף זה, "תביעה להכרה באדם כנכה רדיפות הנאצים" - לרבות בקשה להכרה בנכות של 25%." כ' בטבת התשע"ג )2 בינואר 2013( יעקב נאמן )חמ ( שר המשפטים 1 ק"ת התשכ"א, עמ' 1868; התשע"א, עמ' קובץ התקנות 7210, ד' בשבט התשע"ג, המחיר 9.72 שקלים חדשים ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

8071.indd

8071.indd רשומות קובץ התקנות 16 בספטמבר 2018 8071 ז' בתשרי התשע"ט עמוד תקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ( )תיקון(, התשע"ט- 2018 26 צו סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש( )קביעת תחנות משטרה( )הוראת

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית

שער א: מהותה של הערבות הבנקאית כללי כללי א מפורט ה 15 פרק א': כללי שער א': בית-המשפט לענייני משפחה 17 פרק ב': משמורת ילדים 107 פרק ג': אבהות ובדיקת רקמות 109 פרק ד': מזונות אישה וילדים 361 פרק ה': מחלוקות ביחס לנכסי בני הזוג 485 פרק

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו

רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עו רשומות קובץ התקנות ב באב התשם ג 6252 ו 3 ביולי 2003 עמוד 868 תקנות סדר הדין האזרחי(תיקון), התשם ג- 2003 תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - העסקת עובדים זרים שלא כדין)(תיקון והוראת שעה), 868 התשם ג-

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 4 ביולי כח בסיוון התשעו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 4 ביולי 2016 7682 כ"ח בסיוון התשע"ו עמוד תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו- 2016.............................................. 1512 תקנות התכנון והבנייה )רישוי בנייה(, התשע"ו-

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

tak-4772.tif

tak-4772.tif y י ז נאדר התשמ ד. 10 4772 במרס 1985 עמוד תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה) (תיקון), התשמ ה 1985 806. תקנות הגמלים (החלת תקנות, בנמל חדרה) (תיקון), התשימ ה 1985... 806 צו הפיקוח על היהלומים,

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 12 ביולי ו' בתמוז התשעו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשעו רשומות קובץ התקנות 12 ביולי 2016 7686 ו' בתמוז התשע"ו עמוד תקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה(, התשע"ו 2016............................ 1580 הודעת הדרכונים, התשע"ו 2016...............................................................

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו

רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג הצעת חוק מימון מפלגו רשומות הצע וו! הוק ט ו באב התשנ ג 2 2200 באוגוסט 1993 עמוד 332 הצעת חוק מימון מפלגות(תיקון מס 14) (הוראות שונות), התשנ ג 1993 334 הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון מס 15), (ועדה לקביעת יחידת המימון), התשנ ג-

קרא עוד

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק

רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק רשומות ספר החוקים י א בניסן התשנ ה 11 1517 באפריל 1995 עמוד חוק האזנת סתר(תיקון), התשנ ה- 995 ו 180 תיקון עקיף: חוק הבזק, התשמ ב- 982 ו - מסי 0 ו חוק הביטוח הלאומי(תיקון מס 100), התשנ ה- 1995 186 תיקון

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א

רשומות ילקוט הפרסומים יב באדר א' התשעו בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות א רשומות ילקוט הפרסומים י"ב באדר א' התשע"ו 21 7209 בפברואר 2016 עמוד מינוי לפי חוק בתי המשפט... 3640 צו הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 3640 הודעה בדבר בשכר הממוצע לפי חוק

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון עו"ד עדי שימשה מגשרת בסכסוך שנתגלע בין גיל לאמיר. בין הצדדים למגשרת לא נחתם הסכם. הליך הגישור הסתיים בהצלחה ועתה מבקש גיל לשכור את שירותיה של עדי לשם ייעוץ משפטי בעניינים הנובעים מהסכסוך

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

תאריך עדכון:

תאריך עדכון: שם ומספר הקורס: תאריך עדכון: דיני ויחסי עבודה - 7430256 סוג הקורס: שיעור 2 שנת לימודים: תשע"ז סמסטר: א היקף שעות: אתר הקורס באינטרנט: ------------ א. מטרות הקורס להקנות לסטודנטים שאינם בעלי השכלה משפטית

קרא עוד

Microsoft Word - last-minute.doc

Microsoft Word - last-minute.doc סוגיות חמות" "חמות ממוקדת רשימה 2009 מאי מועד 1 - מאי 2009 כמדי מועד בחינה, אנו מגישים לתלמידינו דגשים אחרונים לבחינה. מדובר בריכוז של הוראות והלכות שהסבירות להופעתן בבחינה גבוהה באופן יחסי. הסוגיות ודאי

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שאלות בסד"א

שאלות בסדא עו"ד מעט... שאלות לקראת -לקט דוגמאות בלתי ממצה- שימו לב, לנוחותכם ערכנו את לקט הדוגמאות בפורמט מסמך. בנוסף, ניתן למצוא את לקט הדוגמאות שלהלן ושאלות נוספות גם בטסטולוגיה כשאלות נפרדות ואינטראקטיביות. 2

קרא עוד

ועדת בטיחות

ועדת בטיחות ועדת בט יחות הקמת ועדת בטיחות א. מפעל שעובדים בו 25 עובדים לפחות המורכב מנציגי העובדים ומנציגי המעביד. מפעל שמספר העובדים קטן מ- 25 עובדים יוכל להקים ועדת בטיחות באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. ב.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1>

<4D F736F F D20E1F7F9E420ECEEE9F0E5E920E0F4E5E8F8E5F4E5F1> תיק : /09 בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא המבקש: המשיב: היועץ המשפטי לממשלה במשרד העבודה והרווחה רח' שוקרי, 5 חיפה בקשה למינוי אפוטרופוס כב' בית המשפט מתבקש למנות את המבקש כאפוטרופוס קבוע לרכושה ולגופה

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4>

<F9E0ECE5EF20E1E7E9F0E4> -1- פרק ראשון רונן הגיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד תאגיד תקשורת בטענה להפרת חוזה. התאגיד הגיש תשובה לבקשה ורונן הגיש תשובה לתשובה. בישיבת קדם המשפט ביקש רונן צו לגילוי מסמכים. 1 בית המשפט רשאי ליתן

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה

רשומות ילקוט הפרסומים יד באב התשעו באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים( הסמכה וצו ה רשומות ילקוט הפרסומים י"ד באב התשע"ו 18 7323 באוגוסט 2016 עמוד צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה - מעצרים(... 9124 הסמכה וצו הענקת סמכויות לפי פקודת מס הכנסה, חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

כתב תביעה

כתב תביעה בבית המשפט השלום בבאר שבע תא"ק 21013-09-12.1.2.3.4 בעניין: איסמעילוף מארק שלמה שמחה, ת.ז 011920642 שושנה בן דוד, ת.ז 303512 רות לוי, ת.ז 381071 שלמה שמואלי, ת.ז 5196254 ע"י ב"כ עוה"ד עמיר פישר מטעם תנועת

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

Microsoft Word S05

Microsoft Word S05 בבית המשפט העליון בירושלים רע"א 6297/02 בפני: המבקשת: כבוד השופטת ד' דורנר כבוד השופט י' אנגלרד כבוד השופט א' גרוניס איזבלה גולד ד ג נ המשיבה: גאולת הכרך בע"מ בקשת רשות ערעור על פסק דין בית המשפט המחוזי

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס

רשומות ילקוט הפרסומים כא בשבט התשעה בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות ס רשומות ילקוט הפרסומים כ"א בשבט התשע"ה 10 6986 בפברואר 2015 עמוד הודעות על מילוי מקום של שרים לפי חוק הממשלה... 3450 הודעה בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי-אזרחי לפי חוק שירות הביטחון...

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

RT Guide for the elected 2.indd

RT Guide for the elected 2.indd 21. ועדת סוג הוועדה רשויות מהות הוועדה ועדת רשות בכל סוגי הרשויות המקומיות ועדת התחבורה מייעצת וממליצה בכל ענייני התחבורה של הרשות המקומית. ועדת תנועה כוועדה מקצועית, דנה בשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים

רשומות ילקוט הפרסומים כד בסיוון התשעד ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים רשומות ילקוט הפרסומים כ"ד בסיוון התשע"ד 22 6822 ביוני 2014 עמוד מינוי רשות לזרעים... 6238 מינוי ועדה לאישור זנים לפי תקנות הזרעים )גידול זרעים מושבחים ומכירתם(, ותקנות הזרעים )רשימת הזנים המורשים למכירה(...

קרא עוד

רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי

רשומות ילקוט הפרסומים טו באב התשעג ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה הודעה בדבר צורך במינוי דיינים מי רשומות ילקוט הפרסומים ט"ו באב התשע"ג 22 6632 ביולי 2013 עמוד הודעה על מינוי חברים בוועדת שירות המדינה... 6944 הודעה בדבר צורך במינוי דיינים... 6944 מינוי נציגי שר התחבורה התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית,

הועדה המקומית לתכנון ובניה חוף אשקלון נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, נוהל הגשת בקשה לתיק מידע /היתר כללי בניין הוא מערכת שלמה בעלת היבטים והשפעות על מערכות אחרות: תשתית טכנית ביתית, שכונתית ועירונית )חשמל מים ביוב טלפון כבישים מדרכות חנייה( כדי לקשור מערכת שלמה של היבטים

קרא עוד