תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "תקנון הקריה האקדמית אונו תשע"ז"

תמליל

1 תקנון מאוגד הקריה האקדמית אונו אוקטובר 2016

2 1 תוכן עניינים 3 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 3 כללי.1 3 מהלך הלימודים 2. 3 משך הלימודים א. 3 תנאי מעבר לשנה מתקדמת ב. 3 לימודים מעשיים ג. 4 לימודיו של סטודנט יופסקו בכל אחד מן המקרים שלהלן: 3. 4 הפסקת לימודים עקב סיבות אקדמיות: א. 4 הפסקת לימודים עקב סיבות מנהליות: ב. 4 הפסקת לימודים עקב סיבות משמעתיות: ג. 4 הפסקת לימודים עקב סיבות אישיות: ד. 4 חידוש לימודים 4. 4 רציפות הלימודים 5. 5 הכרה בלימודים קודמים ובלימודים מקבילים 6. 5 סיום לימודים 7. 5 עמידה בדרישות האקדמיות 8. 5 נוהל נוכחות סטודנטים בשיעורים, תרגילים, וסמינריונים א. 6 סמינריונים ב. 6 לימודי אנגלית ג. 6 לימודי ראית חשבון ד. 7 ה. לימודי התמחות בניתוח מערכות מידע 7 בית ספר למוסיקה ו. 7 תנאי קדם ז. 7 ח. כשלון בקורס 8 מערכת לימודים 9. 8 נוהלי רישום לקורסים א. 8 שינויים במערכת ב. 8 ביטול קורס ג. 8 קורסים עודפים ד. 8 ה. התמחות כפולה בתואר 8 בחינות ועבודות זכאות לגשת לבחינה א. 9 מועדי הבחינות ב. 9 ויתור, שיפור ציון חיובי ג. 9 דין כישלון בקורס חובה ד. 9 ה. דין כישלון בקורס בחירה 9 נוהל בחינות ו. 9 מהלך הבחינה ז. 9 ח. בחינות בתנאים חריגים 10 נוהל עיון במחברת בחינה, ובקשה לבדיקה נוספת ט. 10 נוהל הגשת עבודות י. 10 ציונים וכללי מעבר הצטיינות מלגות ותעודות הצטיינות שנתיות א. 10 תעודת הצטיינות בתואר ב. 11 טקס בוגרים שירותים לסטודנט נוהל פניה בנושאים אקדמיים ואישיים 11 דקן הסטודנטים א. 11 מנהל הסטודנטים ב. 11 ועדה לענייני סטודנטים ג. 11 מרכז תמיכה ונגישות אקדמית - מתנ א ד. 12 אמצעי מידע לסטודנטים יום הסטודנט ימי עיון, כנסים וטקסים מכירת ספרי לימוד אמנת הסטודנט המשרת במילואים המכינה הקדם אקדמית נספח א - מדריך לסטודנט תואר ראשון בלבד - רישום לבחינות 14 נספח ב - נרמול ציונים 14 נספח ג - הגשת פרויקט/סמינר בפקולטה למנהל עסקים או בפקולטה למדעי הרוח 15 נספח ד - תנאי קדם חשבונאות 16 נספח ה - תנאי קדם בפקולטה למוסיקה רב תחומית 17 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני במנהל עסקים 17 כללי.1 17 מהלך הלימודים משך הלימודים א. 17 תנאי מעבר בין טרימסטרים ב. 17 לימודיו של סטודנט יופסקו בכל אחד מן המקרים שלהלן: ג. 17 חידוש לימודים ד. 17 ה. רציפות הלימודים 17 הכרה בלימודים קודמים ובלימודים מקבילים ו. 18 סיום לימודים ז. 18 ח. עמידה בדרישות האקדמיות

3 19 מערכת לימודים ט. 19 בחינות י. 21 יא. נוהל הגשת עבודות 21 יב. ציונים וכללי מעבר 21 יג. הצטיינות 21 יד. טקס בוגרים 21 טו. שירותים לסטודנט 23 תקנון הלימודים לתואר שני במשפטים )LL.M.( עם וללא תזה 23 כללי.1 23 משך הלימודים המינימאלי ושכר הלימוד קבלה.3 23 היקף הלימודים קורסים וסמינריונים בחינות.6 24 סמסטר לימודים בשיתוף אוניברסיטה מחו ל מסלול הלימודים המואץ המסלול המחקרי מבחן גמר פטורים והכרות הקפאת לימודים ומשכם הכולל המרבי של הלימודים ציון גמר תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני בפקולטה מדעי הרוח 25 כללי.1 25 מהלך הלימודים משך הלימודים א. 25 לימודיו של סטודנט יופסקו בכל אחד מן המקרים שלהלן: ב. 25 חידוש לימודים ג. 25 רציפות הלימודים ד. 25 ה. הכרה בלימודים קודמים ובלימודים מקבילים 26 סיום לימודים ו. 26 עמידה בדרישות האקדמיות ז. 26 ח. מערכת לימודים 27 בחינות ט. 28 נוהל הגשת עבודות י. 28 יא. ציונים וכללי מעבר 28 יב. הצטיינות 28 יג. טקס בוגרים 29 יד. שירותים לסטודנט 31 תקנון הספריה 31 נהלי השאלה, הארכה, החזרה והזמנה קנסות.2 31 נהלי השאלה לסטודנטים המשרתים במילואים או סטודנטים שחלו שירותים נוספים: מידע מקוצר נהלי ספריה וכללי התנהגות בתחומה שינוי נהלים תקנון משמעת 33 כללי.1 33 הגדרות.2 33 כללי משמעת עבירות משמעת עונשים.5 34 עונש על תנאי רשויות המשמעת ובעלי תפקידים אחרים תלונה ופתיחת הליך משמעתי הליכי ביניים בירור התלונה והליכי הדיון בפני הממונה על המשמעת הליכי הדיון בפני ועדת המשמעת הליכי הדיון בפני ועדת הערר פרסום תקנון למניעת הטרדה מינית 36 מהי הטרדה מינית והתנכלות? התוצאות של הטרדה מינית, התנכלות, ופגיעה על רקע הטרדה מינית בעבודה מדיניות הקריה האקדמית אונו ואחריותה מניעת הטרדה מינית, התנכלות ופגיעה על רקע הטרדה מינית מה לעשות אם הוטרדת מינית או התנכלו לך? 5. הליך הגשת התלונה בדבר הטרדה מינית והתנכלות והטיפול בתלונה במסגרת הקריה האקדמית אונו 2

4 תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון 1. כללי 1. תקנון זה הנו תקנון הלימודים האקדמי של הקריה האקדמית אונו, והוא נועד להסדיר את מסגרת הלימודים בקריה האקדמית אונו ואת מסגרת הזכויות והחובות של הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון )להלן: התקנון (. 2. תקנון הלימודים מפורסם במלואו באתר האינטרנט של הקריה האקדמית אונו.) עותקים מן התקנון נמצאים בכל אחד ממשרדי מנהל הסטודנטים, במזכירות אגודת הסטודנטים, ובספריה. ראשי פרקים של תקנון הלימודים והפניה לתקנון המלא נמצאים בחוברת המידע לנרשמים לקריה האקדמית אונו, ומחולקים לכל הסטודנטים בשבוע הראשון לשנת הלימודים. 3. תקנון המשמעת לסטודנטים והתקנון למניעת הטרדה מינית, מפורסמים באותה דרך בה מפורסם תקנון הלימודים לסטודנטים. 4. התקנון אושר על ידי מוסדות הקריה האקדמית אונו והם מוסמכים לשנותו מעת לעת. שינויים אשר יחולו בתקנון יחולו על כל הסטודנטים, כולל סטודנטים לומדים. 5. הליכי הרישום לקריה האקדמית אונו לרבות תנאי הקבלה, גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום, הענקת מלגות, ושירותים הניתנים לסטודנטים, מופיעים בחוברת המידע לנרשמים לקריה האקדמית אונו. החוברת האמורה מתפרסמת אחת לשנה עם פתיחת הרישום, וניתנת לכל מועמד המתעניין ברישום לקריה האקדמית אונו. חוברת המידע לנרשמים לקריה האקדמית אונו, הינה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. 6. בפקולטה למקצועות הבריאות על הסטודנטים לעמוד גם בדרישות משרד הבריאות לפיהן על התלמיד מוטלת החובה להציג אישור על ביצוע כל החיסונים הנדרשים ע י משרד הבריאות. השלמת כל החיסונים הינה תנאי מפורש ליציאה להכשרה הקלינית. הנחיות על ביצוע החיסונים הנדרשים תשלחנה למתקבלים ע י מזכירות הפקולטה. 7. דקן הסטודנטים או הועדה לענייני סטודנטים רשאים לאשר סטייה מהתקנון במקרים מיוחדים בכפוף לאישור דקן המסלול הרלוונטי. 2. מהלך הלימודים א. משך הלימודים א. משך הלימודים לתואר ראשון בפקולטה למשפטים הינו שבעה סמסטרים כולל סמסטר קיץ בין שנה ב לשנה ג, ובסה כ 3 שנות לימוד במסלול בוקר. במסלול ערב, ישנם עשרה סמסטרים כולל סמסטר קיץ בסה כ 3.5 שנות לימוד לתואר. משך לימודי התואר הראשון בפקולטה למנהל עסקים ששה סמסטרים לא כולל סמסטר קיץ ובסה כ 3 שנות לימוד לתואר. סטודנטים הלומדים בפקולטה למנהל עסקים התמחות בחשבונאות ילמדו שנת השלמה נוספת לאחר סיום לימודי התואר. שנה זו כרוכה בתשלום נוסף. משך הלימודים לתואר ראשון בפקולטה למקצועות הבריאות הינו שבעה סמסטרים לא כולל סמסטר קיץ ובסה כ 3.5 שנות לימוד לתואר. משך הלימודים בחוג לפיזיותרפיה הינו 8 סמסטרים. הלימודים בפיזיותרפיה עשויים לכלול סמסטר קיץ בהתנסויות הקליניות, על פי החלטת הנהלת הפקולטה למקצועות הבריאות. משך הלימודים לתואר ראשון במוסיקה רב תחומית הינו 8 סמסטרים. משך הלימודים לתואר ראשון בחינוך וחברה הינו 6 סמסטרים. משך הלימודים לתואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים הינו 6 סמסטרים. ב. הלימודים יימשכו על פני שניים עד שלושה סמסטרים בשנה )כולל לימודי סמסטר קיץ(. ג. סיום הלימודים כפוף לעמידה בדרישות האקדמיות, הכספיות וסיום חובות לספריה. ד. ניתן להאריך התקופה האמורה בס ק )א ו-ב ( על פי בקשת הסטודנט ובאישור הועדה לענייני סטודנטים. בכל מקרה, משך הלימודים, כולל תקופת הפסקת הלימודים, לא יעלה על 6 שנים. ה. אושרה הפסקת לימודים מיוזמתו של הסטודנט, כאמור בסעיף 3 ד להלן, לא תובא ההפסקה במניין שנות הלימודים ואולם תקופת הלימודים, כולל תקופת ההפסקה, לא תעלה על 6 שנים. ב. תנאי מעבר לשנה מתקדמת א. סטודנט לא יעבור לשנת לימוד מתקדמת ולא ימשיך לימודיו באותו מסלול איתו התחיל, אם ציונו הסופי בשלושה קורסי חובה )שנתיים או סמסטריאליים( בשנות הלימודים הקודמות הוא נכשל / לא השתתף. ב. בפקולטה למנהל עסקים: 1. בפקולטה למנהל עסקים, סטודנט יעבור משנה לשנה רק אם ממוצע הציונים הכולל שלו הינו לפחות סטודנט יעבור לשנת הלימודים השלישית אך ורק אם השתתף ועבר את כל החובות האקדמיים של שנה א. לא יתאפשר מעבר לשנה ג עם גרירה של קורסי חובה משנת הלימודים הראשונה. ג. בפקולטה למשפטים סטודנט יעבור משנה לשנה רק אם ממוצע הציונים הכולל שלו הינו לפחות 70. ד. בפקולטה למקצועות הבריאות: 1. סטודנט לא יעבור משנה א לשנה ב אלא אם עבר את כל הקורסים בציון 70 לכל הפחות. 2. סטודנט יעבור משנה לשנה רק אם ממוצע הציונים הכולל שלו הינו לפחות סטודנט לא יעבור משנה ב לשנה ג ומשנה ג לשנה ד אם ציונו הסופי בשני קורסים או יותר הינו נכשל/לא השתתף. 4. בחוג לפיזיותרפיה על מנת לעבור משנה ג לשנה ד, על הסטודנט לעבור בהצלחה את כל ההתנסויות של שנה ג. ה. בתואר ראשון בחינוך וחברה ובתואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים סטודנט יעבור משנה לשנה רק אם ממוצע הציונים הכולל שלו הינו לפחות 70. ג. לימודים מעשיים א. במסגרת הלימודים בפקולטות השונות, וכחלק בלתי נפרד מסמסטר הלימודים וממהלך הלימודים בקריה האקדמית אונו, יתקיימו סדנאות, סדנאות כתיבה, סימולציות והוראה בקבוצות קטנות )להלן: לימודים מעשיים(. סוג הלימודים המעשיים, תוכנם והיקפם יקבע על ידי הקריה האקדמית אונו מדי שנה, ויכול שיהיה שונה בין פקולטה לפקולטה ובין שנת לימודים האחת לשניה. ב. לימודים המעשיים יתקיימו במקביל ללימודים הרגילים בפקולטות, או בשבועות ספציפיים שבהם הלימודים ייוחדו ללימודים המעשיים. אם יתקיימו הלימודים המעשיים במהלך שבועות מיוחדים, שבועות אלו יכול ויהיו במהלך הסמסטר, או מיד לאחר סיומו, או בכל תקופה שבין הסמסטרים, ובלבד שלסטודנט לא יהיו לימודים מעשיים ומבחנים באותו השבוע, למעט בפקולטה למקצועות הבריאות. ג. הנוכחות בלימודים המעשיים היא חובה. ד. ינתן ציון לסטודנטים על הישגיהם במהלך הלימודים המעשיים. ציון זה יכלל בגליון הציונים. ה. בפקולטה למקצועות הבריאות תנאי לתחילת ההתנסויות הקליניות והשלמתם הינו השלמת הקורסים: עזרה ראשונה, אתיקה רפואית, סדנאות הכנה להתנסויות וכן כל קורס אשר הוגדר כתנאי קדם לתחילת ההתנסויות בכל חוג, על פי החלטת הפקולטה למקצועות הבריאות. 3

5 3. לימודיו של סטודנט יופסקו בכל אחד מן המקרים שלהלן: א. הפסקת לימודים עקב סיבות אקדמיות: 1. יופסקו לימודיו של סטודנט בפקולטה למשפטים, אשר ממוצע ציוניו הכולל לשני הסמסטרים הראשונים ללימודיו בשנה א עומד על פחות מהציון יופסקו לימודיו של סטודנט בפקולטה למנהל עסקים אשר ממוצע ציוניו הכולל לסמסטרים א +ב בשנה א עומד על פחות מהציון יופסקו לימודים של סטודנט במקצועות הבריאות אשר ממוצע ציוניו הכולל בכל אחת משנות הלימוד עומד על פחות מהציון 75. סטודנט מחויב להשתתף בתכנית הלימודים המלאה כפי שנקבעה ע י הפקולטה. 4. יופסקו לימודיו של סטודנט במוסיקה רב תחומית אשר ממוצע ציוניו הכולל לסמסטרים א +ב בשנה א עומד על פחות מהציון יופסקו לימודיו של סטודנט בפקולטה למדעי הרוח אשר ממוצע ציוניו הכולל לסמסטרים א +ב בשנה א עומד על פחות מהציון יופסקו לימודיו של סטודנט שציון הבחינה באותו הקורס הוא נכשל ארבע פעמים לכל היותר, ובלבד שהסטודנט לא נרשם לקורס יותר מפעמיים בין ברציפות ובין לסירוגין. למען הסר ספק, סטודנט אשר רשום לקורס ולא הופיע לבחינה, יחשב הדבר כאילו נכשל בה. 7. סטודנט בפקולטה למנהל עסקים אשר לא עבר קורס ייגש לקורס מרוכז ) מרתון (, בקורסים בהם ישובץ קורס כזה, מיד בתום שנת הלימודים. לזכותו יעמדו שני מועדי בחינה. 8. יופסקו לימודיו של סטודנט שלא עמד בתנאי המעבר )לעיל סעיף 2( פעמיים, בין ברציפות ובין לסירוגין. 9. ועדת ערר תידון במקרים חריגים בנושא הפסקת לימודים, והיא רשאית להחליט כל החלטה בעניין. ועדת ערר תורכב מבין הבאים: דקן הפקולטה למשפטים, דקן הפקולטה למנהל עסקים, דקן הפקולטה למקצועות הבריאות, דקן הפקולטה למוסיקה רב תחומית, דקנית הסטודנטים סגן דקן הפקולטה או מי שהוסמך ע י המועצה האקדמית העליונה. 10.בהתמחות בחשבונאות: יופסקו לימודיו של סטודנט בהתמחות בחשבונאות אם הוא נכשל באחד מקורסי ההתמחות פעמיים בין ברצף או לסירוגין, יובהר כי מדובר בביצוע אותו הקורס פעמיים. הסטודנט רשאי להגיש את השגותיו בנוגע להפסקת לימודיו בהתמחות לוועדת ההדחה אשר תדון בבקשה. יובהר בזאת כי אין הדבר מהווה הדחה מלימודים אלא הדחה מלימודי ההתמחות, ומלבד שאין הפרות נוספות של התקנון. ב. הפסקת לימודים עקב סיבות מנהליות: 1. סטודנט שלא הסדיר הרשמתו כנדרש, ייחשב כאילו הודיע על הפסקת לימודיו. 2. סטודנט שלא עמד בהתחייבויותיו הכספיות, ייחשב כאילו הודיע על הפסקת לימודיו. ג. הפסקת לימודים עקב סיבות משמעתיות: מוסדות השיפוט של הקריה האקדמית אונו רשאים להחליט על הפסקת לימודים של סטודנט עקב סיבות משמעתיות. תקנון המשמעת המלא מצוי באתר הקריה האקדמית אונו ומחייב את כלל הסטודנטים. ד. הפסקת לימודים עקב סיבות אישיות: סטודנט המבקש להפסיק לימודיו יגיש בקשה בכתב לוועדה לענייני סטודנטים. חיוב / החזר שכר לימוד יתבצע על פי תקנון שכר לימוד. 4. חידוש לימודים א. סטודנט המבקש לחדש את לימודיו, לאחר הפסקת לימודים שאושרה ע י מוסדות הקריה האקדמית אונו, יגיש לוועדה לענייני סטודנטים בקשה לחידוש לימודים לפחות חודשיים לפני תחילת השנה. ב. חידוש הלימודים לאחר הפסקתם ביוזמת הסטודנט מותנה באישור הועדה לענייני סטודנטים ובתנאים שייקבעו על ידה. ג. חידוש לימודים יהיה בתנאים הנהוגים באותה שנה בה חזר הסטודנט ללימודים, מבחינת שכר הלימוד ומערכת השעות. ד. חידוש לימודים יהיה בתנאים הנהוגים באותה שנה בה חזר הסטודנט ללימודים, מבחינת הקורסים הנדרשים. אם ישנם שינויים מהותיים בקורסים הנדרשים לסיום התואר ו/או בתכנית הלימודים רשאית הקריה האקדמית אונו לחייב סטודנט לבצע קורסים נוספים ו/או לבצע את אותו הקורס בשנית. ה. סטודנט בהתמחות בחשבונאות יכול לדחות את לימודיו לכל היותר 3 שנים ללא סנקציות. כל האמור לעיל מותנה בכך שלא היו שינויי תקינה או חקיקה מהותיים )לפי חוו ד מקצועית של גורמים מוסמכים בהתמחות(, אחרת רשאית הקריה האקדמית אונו לחייב את הסטודנט בהשלמות לפי הצורך. כל זאת תחת המגבלה הקבועה בסעיף 2. א לפיה משך הלימודים לא יעלה על 6 שנים. 5. רציפות הלימודים א. סטודנט שהפסיק את לימודיו ללא אישור כאמור בסעיף 3 ד לעיל, יוכל לחדשם רק אם יירשם מחדש לקריה האקדמית, ויעמוד בתנאי הקבלה כפי שיהיו באותה עת. ב. לא תאושר הפסקת לימודים יותר מאשר פעם אחת במהלך הלימודים. הקפאת לימודים תוכל להינתן למשך שלא יעלה על שנתיים ובכל מקרה של הקפאת לימודים משך הלימודים הכולל לא יעלה על 6 שנים וזאת רק באישור הועדה לענייני סטודנטים. ג. בכל מקרה, רשאית הוועדה לענייני סטודנטים לחייב את הסטודנט לחזור על קורסים שכבר למד ונבחן בהם, וכן לחייבו בהשלמות שונות לקראת קבלת התואר. ד. סטודנט שלא סיים את לימודיו תוך שש שנים מיום שהחל את לימודיו בקריה האקדמית אונו, יופסקו לימודיו. במקרים מיוחדים ובאישור הועדה לענייני סטודנטים יוארכו הלימודים בשנה אחת נוספת. ה. בכל מקרה של הפסקת לימודים על הסטודנט להודיע בכתב על ההפסקה למזכירות ולגזברות. ו. בפקולטה למקצועות הבריאות, מי שבחר ללמוד בחצי תכנית לא יוכל לעבור לשנת לימודים מתקדמת, ובכלל זה התנסויות קליניות, עד אשר ישלים את חובותיו בשנתון בו בחר ללמוד בתכנית חלקית. הסטודנט יהיה חייב לעמוד בשינויים שיתקיימו במהלך שנת הלימודים של אותה שנה אליה הוא מצטרף להשלמת החצי השני של התוכנית )תוספת קורסים/ שינוי מתכונת קורסים וכד (. 4

6 6. הכרה בלימודים קודמים ובלימודים מקבילים א. סטודנט המבקש הכרה או פטור בגין לימודים קודמים אותם למד במוסד אחר להשכלה גבוהה, יגיש בקשה לוועדה להכרה בלימודים קודמים, לא יאוחר משבועיים מיום פתיחת הלימודים, בצירוף אישור על הלימודים הקודמים ופירוט של הקורסים שנלמדו במסגרתם. )סטודנט המבקש הכרה או פטור כאמור בשלב ההרשמה לקריה האקדמית אונו יגיש הבקשה למשרד הרישום(. ב. לצורך הכרה בלימודים לפי סעיף זה תתחשב הוועדה להכרה בלימודים קודמים, בין היתר, בשיקולים הבאים: המוסד שבו נלמד הקורס, הציון בקורס שבו מדובר, הזמן שחלף מאז נלמד הקורס, מהות הקורס בו מדובר ומרצה הקורס. ג. הקריה האקדמית אונו רשאית לחייב הסטודנט לעבור בחינת פטור על מנת להוכיח שליטתו בחומר של הקורס הרלוונטי אותו למד בעבר. ד. בתואר ראשון במנהל עסקים לא ניתן לקבל פטור מקורסי התמחות, למעט בהתמחות בחשבונאות. בהתמחות בחשבונאות ניתן לקבל פטור מקורסי ההתמחות באישור ראש ההתמחות או סגן ראש ההתמחות. ה. בפקולטה למקצועות הבריאות לא ניתן לקבל פטור מההתנסות הקלינית. ו. פטורים ניתנים על סמך לימודים אקדמיים רלוונטיים אשר נלמדו לא יותר משבע השנים שקדמו ללימודים בקריה האקדמית אונו. בפקולטה למקצועות הבריאות ובקורסי המחשבים לא יותר מחמש השנים שקדמו ללימודים בקריה האקדמית אונו. ז. היקף ההכרה בלימודים קודמים יעמוד על לא יותר מ- 1/3 מהיקף התואר. במקרים מיוחדים, באישור המועצה האקדמית העליונה, יעמוד על לא יותר מ- 2/3 מהיקף התואר. )בכל שיתוף פעולה בין הקריה האקדמית אונו למוסדות אחרים, תכיר המועצה האקדמית העליונה בקורסים אשר ניתנו על ידי סגל הקריה האקדמית אונו, בכל היקף שהוא(. ח. לצורך קבלת פטורים לא יוכרו לימודים הנעשים במוסד אחר במקביל ללימודים בקריה האקדמית אונו, אלא באישור מפורש של הקריה האקדמית אונו. ט. בפקולטה למוסיקה רב תחומית פטור בקורסי כלי/קול והרכב ילווה במבחן מעשי. 7. סיום לימודים א. תלמיד אשר ישלים את כל הדרישות והחובות האקדמיות ללימודי התואר זכאי לקבל אישור זכאות לתואר לאחר שמילא טופס טיולים חתום המעיד כי סיים חובותיו למחלקות השונות: גזברות, ספריה ומנהל הסטודנטים. ב. סטודנט יסיים את לימודיו בקריה האקדמית אונו אם עמד בכל הדרישות האקדמיות של הקריה האקדמית אונו, והוא בעל ציון 60 לפחות בכל אחד מן הקורסים אותם למד. ג. סטודנט בפקולטה למקצועות הבריאות יסיים את לימודיו בקריה האקדמית אונו אם עמד בכל הדרישות האקדמיות של הקריה האקדמית אונו, והוא בעל ציון ממוצע 75 לפחות בכל אחת משנות הלימוד. ד. מבלי לגרוע מכלליות האמור בס ק )א( זכאי לתואר של הקריה האקדמית אונו יהא מי שריכז השכלתו בקריה האקדמית אונו במשך שליש מזמן הלימוד לתואר לפחות וכן למד קורסים בהיקף שלא פחת משליש מתכנית הלימודים של הקריה האקדמית אונו, והשאר באמצעות לימודים קודמים שהוכרו כאמור. ה. בוגר המסלול למשפטים אשר סיים לימודיו ועמד בדרישות האקדמיות על פי תקנון זה יקבל תואר של בוגר במשפטים.)LL.B.( ו. אישור יציאה להתמחות, יונפק רק למי שסיים לימודיו ועמד בכל הדרישות האקדמיות לתואר.LL.B. ז. בוגר המסלול למנהל עסקים אשר סיים לימודיו ועמד בדרישות האקדמיות על פי תקנון זה יקבל תואר של בוגר במנהל עסקים..)B.A.( ח. בוגר החוג להפרעות בתקשורת בפקולטה למקצועות הבריאות אשר סיים לימודיו ועמד בדרישות האקדמיות על פי תקנון זה יקבל תואר של בוגר בהפרעות בתקשורת.)B.A.( ט. בוגר החוג לריפוי בעיסוק בפקולטה למקצועות הבריאות אשר סיים לימודיו ועמד בדרישות האקדמיות על פי תקנון זה יקבל תואר של בוגר בריפוי בעיסוק.)B.O.T.( י. בוגר החוג לפיזיותרפיה בפקולטה למקצועות הבריאות אשר סיים לימודיו ועמד בדרישות האקדמיות על פי תקנון זה יקבל תואר של בוגר בפיזיותרפיה. ) B.P.T.( יא. בוגר המסלול למוסיקה, אשר סיים לימודיו ועמד בדרישות האקדמיות על פי תקנון זה, יקבל תואר של בוגר מוסיקה רב תחומית.)B.Mus.( יב. בוגר החוג לתואר ראשון בחינוך וחברה אשר סיים לימודיו ועמד בדרישות האקדמיות על פי תקנון זה יקבל תואר של בוגר בחינוך וחברה.)B.A.( יג. בוגר החוג לתואר ראשון בלימודי ארץ ישראל וירושלים אשר סיים לימודיו ועמד בדרישות האקדמיות על פי תקנון זה יקבל תואר של בוגר בחינוך וחברה בלימודי ארץ ישראל וירושלים.)B.A.( יד. בתעודת הבוגר יצוינו ההערכות הבאות: טו. בכל הפקולטות בקריה האקדמית אונו למעט הפקולטה למנע ס: ציון ממוצע )משוקלל( של 90 לפחות בהצטיינות. טז. בכל הפקולטות בקריה האקדמית אונו למעט הפקולטה למנע ס: ציון ממוצע )משוקלל( של 95 לפחות - בהצטיינות יתרה. יז. החל ממחזורי הלימוד שהחלו לימודיהם בשנה ל תשע ה בפקולטה למנע ס: הצטיינות יתרה יקבלו סטודנטים הנמצאים ב- 3% עליונים ותואר בהצטיינות יקבלו אלו הנמצאים ב- 7% העליונים הנוספים. כל זאת בכפוף לציון מינימלי של 88. יח. לצורך חישוב הממוצע בתואר, יחושבו ציוני הקורסים והסמינריונים אשר נלמדו בקריה האקדמית אונו בלבד. ציוני קורסי אנגלית כשפה זרה, לא יובאו בחשבון לצורך חישוב הממוצע )בפקולטה למדעי הרוח( למעט אנגלית רמה A )בבית הספר למוסיקה, ובפקולטה למנהל עסקים החל מתש ע( ומונחים משפטיים באנגלית רמה A )בפקולטה למשפטים(. 8. עמידה בדרישות האקדמיות א. נוהל נוכחות סטודנטים בשיעורים, תרגילים, וסמינריונים: 1. סטודנט חייב להיות נוכח בכל מפגש )שיעור או סמינריון( אשר נקבע לו במסגרת תכנית הלימודים. סטודנט לא יוכל לגשת למבחן הסופי בקורס או להגיש סמינריון אם נוכחותו ירדה מ- 80% מפגישות הקורס או הסמינריון. מרצה יכול ויחייב בדרישה של נוכחות גבוהה מ- 80% או שיקבע סנקציה אחרת על אי נוכחות בקורס או בכל שיעור שהוא ובלבד שהדבר יצוין בסילבוס הקורס. 2. בפקולטה למקצועות הבריאות סטודנט מחויב לנוכחות מלאה )100%( בכל ההתנסויות הקליניות. במקרים חריגים ניתן להגיש בקשה לוועדה לענייני סטודנטים, הועדה תבחן כל מקרה לגופו של עניין. 3. בנוסף על נוכחות פיזית בכיתה, חייבים הסטודנטים לקרוא את החומר הביבליוגראפי שנתבקשו לקרוא לקראת השיעור, לעמוד במבדקים בע פ ומבדקים בכתב, להכין ולהגיש עבודות בית, כפי שיוטלו עליהם על ידי המרצה או המתרגל. סטודנט אשר לא יעמוד בדרישות האמורות לא יהיה רשאי לגשת לבחינה בסוף הקורס, ויהיה עליו ללמוד את הקורס מחדש, על כל המשתמע מכך. 4. בבית הספר למוסיקה יש גם חובת נוכחות של 80% בשיעורי הרכב ו כלי ראשי/משני. 5. מרצה או מתרגל בשיעור רשאי לבדוק בדרכים הנראות לו את עובדת הנוכחות של הסטודנטים במפגשים שהוא מקיים. 6. מרצה בסמינריון חייב לבדוק את עובדת הנוכחות של כל סטודנט בכל מפגש שהוא מקיים. 7. סטודנט, אשר מטעמים מוצדקים אינו יכול להשתתף במפגש כלשהו בשיעור בו נבדקת נוכחות אישית, חייב להודיע על כך בכתב או בע פ למרצה, ככל האפשר מראש )בהתאם לנסיבות(, בצירוף הנמקה ואישורים מתאימים. 8. הכללים האמורים כפופים להוראת המל ג בדבר כללי זכויות הסטודנט )התאמות עקב טיפולי פוריות, הריון, לידה, אימוץ או קבלת ילד למשמורת או אומנה( תשע ב בפקולטה למקצועות הבריאות, בקורסים מעשיים נדרשת חובת נוכחות של 100%, בנסיבות חריגות המחייבות היעדרות, יידון כל מקרה לגופו. 5

7 ב. סמינריונים 1. סטודנט ישתתף בסמינריונים במספר הקבוע בתכנית הלימודים בה הוא משתתף. 2. הציון בסמינריון ייקבע בהתאם לעבודה הסמינריונית וכן, לפי שיקול דעתו של המרצה, בהתאם להצגת העבודה בע פ ולהשתתפות תורמת של הסטודנט בדיון במהלך הסמינריון. המרצה יודיע בתחילת הסמינריון על חלוקת הציון. 3. סדר הרצאות הסטודנטים ייקבע על-ידי המרצה. 4. עבודות סמינריוניות יוגשו באתר הקורס+עותק מודפס כרוך שיוגש למנהל סטודנטים. היקף העבודה יהיה על פי קביעת המרצה, שתימסר לסטודנטים מראש. 5. הסטודנט חייב לשמור בידיו עותק מהעבודה כפי שהוגשה. 6. בפקולטה למשפטים עבודות סמינריוניות תוגשנה לא יאוחר מה- 31 בדצמבר של אותה שנה, אלא אם כן קבע מינהל סטודנטים אחרת והודיע לכיתה. 7. בפקולטה למנהל עסקים ובפקולטה למדעי הרוח הגשת פרוייקט וסמינר יוגשו במועד שנקבע מראש. 8. איחור במסירת העבודה הסמינריונית ו/או הפרויקט בפקולטה למנהל עסקים, יגרור אחריו קנס בנקודות בהתאם למפורט בנספח ג לתקנון זה. 9. ציונים לעבודות סמינריוניות יינתנו לא יאוחר מ - 60 יום מהמועד האחרון להגשת העבודות בסמינריון. 10. מעת שהגיש סטודנט עבודה לבדיקה, הנחה חלוטה היא כי זו הגרסא הסופית של העבודה. לא תשמע טענה מסטודנט כי העותק המוגש אינו סופי אלא טיוטה. 11. על פי שיקול דעת המרצה ובאישור דקאן הפקולטה סמינריון עשוי להתקיים במתכונת של הנחיה יחידנית פרטנית לסטודנט )להבדיל מפרונטאלית(. 12. ציון הסמינריון הינו ציון סופי, לא ניתן לשפרו או לערער עליו. ג. לימודי אנגלית 1. רמת הלימודים באנגלית תיקבע על פי מבחן המיון בו משתתף כל סטודנט בעת הרשמתו לקריה האקדמית אונו. 2. כל הלומד בתואר ראשון חייב להגיע לרמת פטור באנגלית. 3. סטודנט הלומד לתואר ראשון בפקולטה למקצועות הבריאות חייב להגיע לרמת פטור באנגלית עד סוף שנה א ללימודיו. 4. השלמת חובות האנגלית לתואר הינה תנאי לסיום התואר. את חובות האנגלית ניתן להשלים באחת משתי הדרכים הבאות לבחירת הסטודנט: לימודים פרונטליים = שיעור בכיתה. לימודים מתוקשבים = קורסי.E-LERANING עבור ביצוע מבחן בקורס, ללא קשר לדרך לימוד הקורס ידרשו הסטודנטים לשלם 200 עבור כל מבחן, למעט רמה מתקדמים ב. רמה B רמה C רמה D פטור רמה A מונחים משפטיים/מנע ס טרום בסיסי ב טרום בסיסי א משפטים - חייבת A מבחן רמה מנע ס - פטור מתקדמים ב מתקדמים א בסיסי ללא עלות בתשלום בתשלום בתשלום בתשלום ומעלה מבחן מיון של הקריה אמי ר פסיכומטרי/אמיר ם את חובות האנגלית ניתן להשלים באחת משתי הדרכים הבאות לבחירת הסטודנט: 1. למידה פרונטלית שיעורים בכיתה אשר לא יילמדו בימי הלימוד של המסלול. הקורסים ברמות טרום בסיסי א + טרום בסיסי ב יתקיימו בסמסטר א בלבד. הקורס ברמת בסיסי יתקיים בסמסטר ב בלבד. הקורס ברמת מתקדמים א יתקיים בסמסטר קיץ בלבד. 2. למידה מתוקשבת - קורסי E-LEARNING לימוד עצמאי באתר האונליין של האוניברסיטה הפתוחה ע י צפייה בסרטונים ותרגול + 3 שיעורי תמך. ** יש אפשרות להחליף בין שתי האפשרויות, כלומר ללמוד סמסטר אחד למידה מתוקשבת וסמסטר אחר למידה פרונטלית, ולהיפך. ד. לימודי ראית חשבון 1. סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במנהל עסקים התמחות בראיית חשבון יחויבו במסגרת קורסי ההתמחות ביום לימודים נוסף החל משנה ב ללימודיהם לתואר. בשנת הלימודים השלישית לתואר ימי הלימודים עשויים להשתנות. 2. כאמור, סטודנטים במסלול ההתמחות בחשבונאות, זכאים לאחר השלמת חובותיהם לתואר, להשלים את לימודיהם בראיית חשבון ע י לימודים בשנת השלמה )שנה ד ( בקריה האקדמית אונו. 3. המרות קורסים בלימודי ההתמחות בראיית חשבון הסטודנטים הלומדים במסגרת ההתמחות בראיית חשבון זכאים להמרה בקורסים הבאים: כלכלת ישראל מחקרי שוק למסלולים שהחלו לימודיהם בתשס ח. )שיטות מחקר למסלולים שהחלו לימודיהם עד לשנה ל תשס ח(. יסודות התקשורת והפרסום יסודות פסיכולוגים בניהול ניהול מוכרים ומכירות שיעורי העשרה חוץ פקולטטיים )קורסים כלליים( בהיקף של 8 נ ז המרות אלו מותנות במעבר כל קורסי ההתמחות. 6

8 ה. לימודי התמחות בניתוח מערכות מידע 1. סטודנטים הלומדים לתואר ראשון במנהל עסקים התמחות בניתוח מערכות מידע, יחויבו במסגרת לימודי ההתמחות, ביום לימודים נוסף, החל משנה ב ללימודיהם בתואר. 2. לימודי ההתמחות בניתוח מערכות מידע כרוכים בתשלום נוסף. המרות קורסים בלימודי התמחות בניתוח מערכות מידע הסטודנטים הלומדים במסגרת ההתמחות בניתוח מערכות מידע זכאים להמרה בקורסים הבאים: כלכלת ישראל מחקרי שוק למסלולים שהחלו לימודיהם בתשס ח. )שיטות מחקר למסלולים שהחלו לימודיהם עד לשנה ל תשס ח(. יסודות התקשורת והפרסום יסודות פסיכולוגים בניהול ניהול מוכרים ומכירות שיעורי העשרה חוץ פקולטטיים )קורסים כלליים( בהיקף של 8 נ ז המרות אלו מותנות במעבר כל קורסי ההתמחות. ו. בית ספר למוסיקה בבית הספר למוסיקה יחולו גם התנאים הבאים: 1. סטודנט, שהכלי הראשי שלו הוא קול, ילמד מינימום שני סמסטרים את הקורס אנסמבל והקורס הגשת שיר )לא בהכרח בסמסטרים עוקבים(. מעבר לכך כפוף לשיקולי המערכת. 2. הרכב/כלי ראשי/משני - סטודנט ששובץ לקורסים הבאים: הרכב, כלי ראשי, כלי משני במערכת השעות ולא השתתף בקורס בפועל, לא יוכל להגיש בקשה מחודשת לרישום אלא אם הדבר יאושר ע פ החלטת הוועדה לענייני סטודנטים ובכפוף להסדרת תשלום נוסף לקורס. 3. אנסמבל ייצוגי - יזכה בנקודות זכות, ויכול להחליף אנסמבל )הרכב( אחר. 4. בקשה, לביטול לשיעור כלי, יש להגיש למורה האישי לכל המאוחר 24 שעות לפני השיעור. ביטול כאמור ניתן לבקש לכל היותר פעמיים בסמסטר. מקרים מיוחדים ידונו בוועדה לענייני סטודנטים. ז. תנאי קדם במידה וקיימות דרישות קדם לקורס, הרי שהסטודנט יהיה זכאי להשתתף בקורס, רק אם עמד בדרישות אלו. להלן רשימת הקורסים עם תנאי הקדם )קורסי הקדם מצוינים בצד ימין( במנהל עסקים: מתמטיקה למנע ס א - מתמטיקה למנע ס ב סטטיסטיקה למנע ס א - סטטיסטיקה למנע ס ב סטטיסטיקה למנע ס א - מחקרי שוק אוריינות אקדמית - שיטות מחקר יסודות החשבונאות- חשבונאות פיננסית יסודות החשבונאות א - יסודות החשבונאות ב מבוא למחשב אישי - הכרת מ מ- מ מ מסחר אלקטרוני יסודות המימון - ניהול פיננסי מבוא לכלכלה מאקרו - סוגיות בכלכלת ישראל מבוא לניהול השיווק - מחקרי שוק תנאי סף להתמחות בשיווק ופרסום מבוא לניהול השיווק+ מחקרי שוק בממוצע 75 וציון סופי 70 לכל הפחות בכל אחד מהקורסים הללו. תנאי סף להתמחות במימון יסודות המימון+ ניהול פיננסי בממוצע 75 וציון סופי של 70 לכל הפחות בכל אחד מהקורסים הללו. תנאי סף להתמחות במשאבי אנוש התנהגות ארגונית+ ניהול משאבי אנוש בממוצע 75 וציון סופי של 70 לכל הפחות בכל אחד מהקורסים הללו. תנאי סף להתמחות בניתוח מערכות מידע מבוא למחשב אישי בציון סופי 80. תנאי הקדם להתמחות בחשבונאות: ראו נספח ד. בפקולטה למקצועות הבריאות יפורטו תנאי הקדם במינהל סטודנטים, בסילבוס ובתחנת המידע לסטודנט. בתכנית פרסום ותקשורת שיווקית יפורטו תנאי הקדם במינהל סטודנטים, בסילבוס ובתחנת המידע לסטודנט. תנאי הקדם בפקולטה למוסיקה רב תחומית: ראו נספח ה. יכול ויהיו תנאי קדם מחייבים נוספים, הכול כפי שיירשם בסילבוס הקורס. ח. כשלון בקורס סטודנט אשר נכשל בקורס יידרש להגיש מחדש את כל מטלות הקורס, לרבות, בחינה, עבודה וביצוע מצגות. העבודה שתוגש תהיה עבודה חדשה. 7

9 9. מערכת לימודים 1. בפקולטה למקצועות הבריאות המערכת מובנית ונקבעת מראש ולפיכך הרישום הינו אוטומטי לכלל הסטודנטים. למעט קורסי השלמה באנגלית אשר שיבוצם ייקבע עפ י תוצאות מבחן המיון באנגלית. 2. מערכת הלימודים בפקולטה למשפטים, בפקולטה למנהל עסקים ובפקולטה למדעי הרוח מורכבת מקורסי חובה ומקורסי בחירה. הרישום לכל קורסי החובה מובנה ונקבע מראש ולפיכך הינו אוטומטי לכלל הסטודנטים קורסי האנגלית ישובצו לפי תוצאות מבחני המיון באנגלית. המזכירות תפרסם נהלים לגבי הרישום לקורסי הבחירה, הקליניקות וכל פעילות אחרת המזכה בנקודות זכות. א. נוהלי רישום לקורסים רישום לקורסים וקביעת מערכת הלימודים נעשים לפני כל סמסטר. מנהל הסטודנטים יפרסם מועדי רישום, ואחריות הסטודנט היא להסדיר את מערכת השעות שלו במועדים שנקבעו עבורו. סטודנט שלא ירשם בזמן עלול למצוא שמכסת חלק מהקורסים מלאה. ניתן להסדיר את מערכת השעות במנהל הסטודנטים. חל איסור מוחלט לרישום לקורסים החופפים בשעות הלימוד. קורס חופף יבוטל ממערכת הלימודים. ב. שינויים במערכת ניתן לערוך שינויים במערכת הלימוד אך ורק במהלכם של השבועיים הראשונים של כל סמסטר. בקשות לשינויים במערכת יוגשו למנהל הסטודנטים בכתב על גבי טופס מתאים. סטודנט אינו זכאי לערוך שינויים במערכת הלימוד במקרים הבאים: 1. לא הסדיר את מערכת השעות בזמן שנקבע עבורו. 2. לא הסדיר את שכר הלימוד במועד. ג. ביטול קורס הסטודנט רשאי לבטל רישום לקורס באמצעות הודעה בכתב על ביטול קורס לא יאוחר מחודש ממועד תחילת הקורס. ד. קורסים עודפים במידה ולסטודנט יש קורס עודף בגיליון ציוניו, הוא רשאי לבקש להשמיטו מגיליון הציונים. כל זאת רק כאשר עמד בכל הדרישות האקדמיות ומילא את כל חובותיו לתואר. ה. התמחות כפולה בתואר 1. התמחות כפולה כרוכה בתשלום אשר ייקבע מעת לעת. יש לברר אופן ההרשמה והכללים במנהל הסטודנטים. 2. קבלה להתמחות נוספת מותנית בתנאי הקדם המצוינים בסעיף 8 )א( 5 לעיל. 3. התמחות כפולה תאושר אך ורק על בסיס מקום פנוי. 4. תאושר התמחות נוספת לאחר סיום לימודי התואר בתשלום נוסף. 10. בחינות ועבודות א. זכאות לגשת לבחינה 1. בתום כל קורס תיערך בחינה סופית, אלא אם כן הודיע המרצה על המרת הבחינה לכלל הסטודנטים, לעבודה בכתב. משקלה של בחינת הגמר בציון הסופי יימסר בקורס ויופיע בסילבוס הקורס בפירוט דרישות הקורס. 2. מרצה רשאי לשנות את משקל הבחינה הסופית בציון הסופי של הקורס, ובלבד שקיבל אישור מראש מדקן הפקולטה והודיע על כך לסטודנטים. 3. מרצה רשאי לקבוע את היקף החומר שייכלל בבחינה הסופית, לרבות חומר ללימוד עצמי שלא נלמד בכיתה. המרצה יודיע לכיתה באמצעות הסילבוס על החומר המחייב בחינה. 4. לכל סטודנט יש זכות להבחן פעם אחת בלבד בכל בחינה סופית, למעט כקבוע במפורש בתקנון זה. סטודנט ייגש לבחינה במועד א בכל בחינה סופית למעט כקבוע במפורש בתקנון זה. 5. סטודנט, הנרשם לקורסים ממסלולים שונים ו/או משנות לימוד שונות, ובמועדי הבחינות מתקיימת ביניהם חפיפה, יאלץ לגשת לכל אחת מהבחינות במועדים שונים אשר נקבעו בלוח הבחינות. לא יאושר לסטודנט להבחן בשתי בחינות החלות באותו היום ובאותה השעה. 6. בפקולטות למשפטים, מינהל עסקים, מדעי הרוח: לוח הבחינות יכלול 3 מועדי בחינה לכל קורס, כאשר לסטודנט יש אפשרות להיבחן בשניים מתוכם. כלומר, באם סטודנט נכשל או לא ניגש למועד א באפשרותו לגשת למועד ב או למועד ג. במקרה וסטודנט לא ניגש לבחינה במועד א ונכשל במועד ב, הסטודנט יוכל להיבחן במועד ג. במידה ויתבצע רישום מוקדם למועדי הבחינה, מחובתו של הסטודנט לעשות כן על מנת לממש זכאותו להבחן כאמור )ראה נספח א (. 7. בפקולטה למקצועות הבריאות, לוח הבחינות יכלול 2 מועדים בלבד. סטודנט שניגש למועד א, נכשל ולא ניגש למועד ב בשל נסיבות מוצדקות, או לחילופין לא ניגש למועד א בשל סיבות מוצדקות, ניגש למועד ב בלבד ונכשל: יוכל להגיש בקשה למועד מיוחד בצירוף אישורים רלוונטיים. במידה וההיעדרות מאחד המועדים הינה בשל מחלה יש לשים לב כי אישור המחלה הונפק על ידי הרופא המטפל במהלך ימי המחלה- לא יתקבלו אישורים רטרואקטיביים. 8. בבית הספר למוסיקה לוח הבחינות יכלול 2 מועדי בחינה בלבד. 9. סטודנט אשר לומד קורס הנלמד במסגרת מסלולי שנה א יהיה זכאי למועדי בחינה כאמור בסעיף 10 א) 6 (. יודגש כי בכל מקרה לא יאושר להיבחן ביותר משני מועדים של הקורס מכל סיבה שהיא )מילואים, מחלה וכו (. סטודנט אשר ייגש למועד ב כמועד ראשון ולא ייגש למועד ג כמועד שני, לא יהיה עבורו מועד נוסף. סטודנט, שנכשל בשני מועדים, אינו זכאי למועד נוסף, גם אם יגיש אישור כי לא חש בטוב במהלך הבחינה. במקרה כזה צריך הסטודנט להירשם מחדש לקורס ולעמוד בכל דרישותיו האקדמיות. סטודנט אשר לא מתעתד לגשת למועד ב חייב להודיע על כך למנהל הסטודנטים לפחות שבוע לפני מועד ב של הבחינה בקורס. יודגש, מועד ג הינו מועד אחרון לבחינה בקורס. 10. בהתמחות בחשבונאות רשאים הסטודנטים לגשת לשני מועדים מתוך שלושת המועדים א - ג. סטודנט יהיה רשאי לגשת לשלושה מועדים רק במקצועות ההתמחות ובתנאים הללו: שנה א עד שנה ב סמסטר א : אם עד שבועיים מיום המועד השלישי במקצוע המבוקש החוסר היחידי הוא ביסודות החשבונאות א - ג. שנה ב סמסטר ב ושנה ג : הסטודנט יהיה זכאי לשני מועדי ג אם עד שבועיים מיום המועד השלישי במקצוע המבוקש, יש לסטודנט עד שני חוסרים מכלל הקורסים מתחילת התואר, כולל המקצוע המבוקש. א. על הסטודנט להגיש את הבקשה למועד השלישי לוועדה לענייני סטודנטים, עד שבועיים לפני מועד ג של הבחינה הנדונה )בקשה שתוגש לאחר מכן לא תיבדק(. ב. אישור חריג זה אינו מהווה אישור למועד ד. ג. כחוסר יחשב גם קורס בסטטוס לא השתתף / לא השלים למעט מחויבות קהילתית. ד. הקורסים לבדיקה הינם לפי שנת הלימוד אקדמית ולא לפי מניין הקורסים שאליהם ניגש הסטודנט. ה. לא תהיה התחשבות בבדיקה הקורסים אם לסטודנט ישנם מועדים נוספים במקצועות השונים ו/או ערעורים, הבדיקה תהיה לפי יום הבקשה. את פירוט ההנחיות לרישום למועד ג ניתן לקבל במנהלת התואר הראשון במנהל עסקים. 8

10 11. סטודנט הלומד במסגרת ההתמחות בחשבונאות זכאי לגשת בשנת ההשלמה )שנה ד ( למועד שלישי באם נכשל בשני המועדים הקודמים. בכל מקרה לא יתקיים מועד רביעי. 12. בבית הספר למוסיקה יערכו רסיטל ביניים ורסיטל בסוף השנה השניה ובסוף השנה השלישית ללימודיו של הסטודנט. התנאי לגשת לרסיטל ביניים הוא 4 סמסטרים של לימוד וביצוע של כלי או קול. לרסיטל הסיום נדרשים 6 סמסטרים של לימודי ביצוע כלי/קול. ב. מועדי הבחינות 1. הקריה האקדמית אונו אינה מתחייבת כי הבחינות תתקיימנה בימי הלימוד ובשעות הלימוד של מסלול הלימודים בו לומד הסטודנט. ג. וויתור, שיפור ציון חיובי 1. סטודנט אשר קיבל ציון עובר בבחינה הסופית שנערכה במועד א, וחפץ לשפר ציון במועד ב של אותה שנת לימודים, יוכל לעשות זאת בהודעה אשר תינתן למנהל הסטודנטים, לא יאוחר משבוע לפני מועד ב. ניתן לשפר ציון במועד ג, במידה ומתקיים ממילא מועד ג במקצוע האמור. ובתנאי שהסטודנט לא ניגש כבר למועדים א ו- ב. 2. במקרה והסטודנט ניגש לבחינה על מנת לשפר ציון הרי שהציון המאוחר יחליף את הציון המוקדם, אף אם הציון המוקדם גבוה יותר, ואף אם הציון המאוחר הינו ציון נכשל. והסטודנט אינו רשאי לבקש שיתחשבו בציון העובר הקודם שלו אם נכשל במועד מאוחר יותר. 3. סטודנט שציונו במועד א הינו נכשל ובמועד ב ציונו עבר, לא יוכל לגשת למועד ג על מנת לשפר ציון, אלא יירשם לקורס מחדש ויידרש לעמוד בכל דרישותיו. ד. דין כישלון בקורס חובה 1. סטודנט אשר קיבל ציון סופי נכשל בקורס חובה יהיה חייב ללמוד את הקורס מחדש בשנת הלימודים שלאחריה, ולעמוד בכל המטלות של הקורס לרבות נוכחות, הגשת עבודות, ומבדקים בעל פה. בקורסים בהם קיימת חובת נוכחות ניתן להגיש לוועדה לענייני סטודנטים בקשה לפטור מחובת נוכחות. חובה להגיש בקשה לפני תחילת הלימודים. קיימת חובת נוכחות עד קבלת תשובה חיובית לבקשה לפטור. על הסטודנט חלה חובת השלמת החומר בקורס אם אושרו הפטורים. ה. דין כישלון בקורס בחירה 1. סטודנט שנרשם לקורס בחירה ולא ניגש לבחינה יקבל 0. ציון האפס למי שלא ניגש לבחינה יצוין בקוד פנימי ויושאר בגיליון הציונים של הסטודנט, עד לסיום התואר. בגיליון הציונים הסופי יימחק הקורס. 2. סטודנט שניגש לבחינה בקורס בחירה ונכשל, הציון יוכנס לגיליון וישוקלל עם הממוצע. לאחר שהסטודנט יתקן את הציון או ישלים מקצוע אחר במקומו, יוסתר הציון מגיליון הציונים. ו. נוהל בחינות סטודנט רשאי להשתתף בבחינות בכפוף לעמידה בדרישות הבאות: 1. דרישות הקדם של הקורס. יודגש, בקורס בו מתקיימת בחינת אמצע, ציון עובר בבחינת האמצע מהווה תנאי קדם הכרחי לזכאות לגשת לבחינה הסופית בקורס, אם צויין כך בסילבוס הקורס. 2. דרישות וחובות אקדמיות של הקורס כמופיע בסילבוס ו/או כנמסר ע י המרצה. 3. תשלום מלוא שכר הלימוד הנדרש ממנו עד למועד בו מתבצעת הבחינה. סטודנט שלא השתתף במבחן בגין אי הסדרת שכר לימוד, יחשב כמי שלא ניגש לבחינה על כל המשתמע מכך. 4. סטודנט המנוע מלהשתתף בבחינה בגין החלטה של ועדת משמעת לגביו. 5. בפקולטה למשפטים בבחינות שמשקל השאלות פתוחות בהן עולה על 30% )בקורסים משפטיים בלבד(, יורשה הסטודנט להכניס כחומר לבחינה: סילבוס הקורס )נקי מהערות( וקובץ חקיקה )נקי מהערות(. ז. מהלך הבחינה 1. על הנבחן להבחן רק באותו חדר אליו שובץ, בהתאם לרשימות נבחנים המפורסמות על לוח המודעות לפני כל בחינה. רשימת הסטודנטים הזכאים להיבחן תפורסם על לוח המודעות חצי שעה לפני הבחינה. 2. בעת כניסה לחדר בו נערכת הבחינה, על הנבחן להציג למשגיחה תעודת זהות, או רישיון נהיגה עם תמונה. ללא הצגת אחת משתי תעודות אלה, התלמיד לא יהיה רשאי להבחן. שום תעודה אחרת ( תעודת סטודנט וכדומה( לא תתקבל. 3. עם כניסתו לחדר יניח הנבחן חפציו בכניסה ויצטייד רק בחומר המותר לשימוש בבחינה, ישב במקום שנקבע לו ע י המשגיחה ויימנע מדיבורים. 4. נבחן שנכנס לחדר הבחינה וקיבל את טופס הבחינה נחשב כמי שנבחן במועד זה. נבחן שהחליט לא לכתוב את הבחינה, ציונו יהיה 0 )נכשל(. הוא יורשה לעזוב את החדר הבחינה רק כעבור 30 דקות ממועד תחילתה ולאחר שהחזיר את מחברת הבחינה ומילא את פרטיו האישיים כנדרש. 5. במהלך הבחינה אסור לנבחן לשוחח עם אחרים, לרבות בנושאים טכניים, להעתיק או להעביר לסטודנטים האחרים חומר כל שהוא. כמו כן אסור לנבחן להחזיק בהישג יד בחדר הבחינה או בסמוך לו, במשך כל הבחינה כל חומר הקשור לבחינה, אלא אם הותר להשתמש בחומר זה בעת הבחינה. לא תשמע טענה כי החומר האסור אומנם הוכנס אך הסטודנט לא עשה בו שימוש. חל איסור להשתמש בשעת הבחינה במכשירי טלפון סלולאריים או בכל דרך תקשורת אחרת. 6. המחברות נבדקות בעילום שם, הנבחן ירשום את פרטיו על דף העטיפה של מחברת הבחינה )בחלק המיועד לכך וניתן להפרדה(. פרט לכך אסור לנבחן לזהות את עצמו במחברת הבחינה. 7. הכניסה לאולם הבחינה מותרת עד 30 דקות לאחר מועד תחילתה של הבחינה, באישור מיוחד בלבד. 8. הסטודנטים חייבים להישמע להוראות המשגיחה וכן להקפיד על ההוראות המופיעות בטופס המבחן המתייחסות לזמן המוקצב לכתיבת הבחינה, לאורך התשובות וכו. המשגיחה לא תקבל מחברות בחינה לאחר סיום הזמן הקצוב. 9. בבחינה שאורכה מעל לשעתיים במהלך חצי השעה הראשונה וחצי השעה אחרונה אין יציאה לשירותים, כמו כן אין יציאה לשירותים יותר מפעם אחת במהלך השעה. 10. את המבחן יש לכתוב בעט. אין לתלוש דפים ממחברת הבחינה, ורשימות או טיוטות יש לכתוב בתוך המחברת, ולא על דף נפרד. 11. יש לכתוב תשובות בכתב יד ברור. תלמיד שכתב ידו בלתי קריא יכול להיעזר, לאחר קבלת אישור מדקן הסטודנטים, במחשב אישי להדפסת הבחינה, בכפוף לנוהלי הקריה האקדמית אונו בקשר לשימוש במחשב בזמן בחינה. אין תוספות זמן בגין השימוש במחשב אישי להדפסת הבחינה. 12. יש לכתוב במחברת הבחינה רק בצידו הקדמי של הדף. תשובות, שייכתבו בצידו האחורי של הדף, לא ייבדקו. ח. בחינות בתנאים חריגים 1. סטודנט הזקוק לתנאי בחינה מיוחדים )תוספות זמן וכו ( יפנה לדקן הסטודנטים בצירוף האישורים המתאימים לבקשה. בקשות יועברו לא יאוחר משבועיים לסיום הסמסטר הראשון ללימודים. 2. הזכאים לתנאים מיוחדים )תוספת זמן, הקלדה, הקראה, הגדלת טופס בחינה, חדר נפרד, שולחן וכו ( מחויבים להודיע על הגעתם לבחינה לפחות שבוע לפני המועד אליו הם בוחרים לגשת, על מנת לאפשר למדור בחינות להיערך בהתאם. 3. ביטול רישום למועד הבחינה יעשה לא יאוחר מ- 24 שעות לפני מועד הבחינה. אי הודעה על ביטול רישום לבחינה יהיה כרוך בתשלום קנס בגובה סטודנט בעל אישור לתנאי בחינה מיוחדים אשר נכשל במועד הראשון וצריך לגשת למועד נוסף, יודיע מראש למנהל הסטודנטים אשר תתאם לו את כל הנדרש למועד הנוסף. 5. סטודנט, אשר זכאי לשכתוב, ייבחן על גבי מחשב נייד אשר יסופק לו ע י הקריה האקדמית אונו. 9

11 ט. נוהל עיון במחברת בחינה, ובקשה לבדיקה נוספת 1. מחברות הבחינה )ללא השאלון( ייסרקו יחד עם פתרון הבחינה שנכתב ע י המרצה ויעמדו לרשות הסטודנטים באתר הקורסים של הקריה האקדמית אונו תוך 26 יום מתאריך הבחינה. 2. בשאלון רב ברירתי )שאלון אמריקאי( ייסרק דף הפיתרון ופתרון המרצה ללא השאלון. 3. עיון בבחינה הסרוקה אינו כרוך בתשלום. 4. בבחינות בהן ייקבע יום עיון, הערעור יוגש ביום העיון עצמו ולא יאוחר מכך. 5. ערעור יוגש תוך 7 ימים מיום העלאת הבחינה לאתר. מעבר לתקופה זו לא יתקבל ערעור מכל סיבה שהיא. 6. הערעור חייב להיות מנומק וענייני. ערעור כללי לא ייבדק. 7. הערעור יוגש דרך אתר הקריה האקדמית אונו או ביום העיון בלבד. ערעור שיוגש ישירות למרצה לא ייבדק. 8. במסגרת הערעור יבדוק המרצה במקצוע, אם נפלה טעות במתן הציון. הערעור אינו מהווה הערכה מחדש של מחברת הבחינה אך המרצה רשאי להחליט גם, בנסיבות מתאימות, לבדוק את הבחינה מחדש וכן כי הציון יופחת. תשובה על ערעור תינתן תוך שבעה ימים מתום המועד להגשת הערעורים כאמור בסעיף 5, וללא קשר למועד הבחינה הבא. 9. החליט המרצה לקבל או לדחות את הערעור, ינמק החלטתו בכתב על טופס הערעור. 10. תשובת המרצה על הערעור הינה סופית ולא ניתן לערער עליה פעם נוספת. חל איסור על פנייה אישית למרצה לגבי ציון שאינה דרך ערעור כמפורט לעיל או פניה דרך מנהל הסטודנטים. י. נוהל הגשת עבודות 1. על הסטודנט לציין באופן ברור על שער העבודה עבור איזה קורס הוגשה, שם המרצה, תאריך הגשה ומספר ת.ז. של מגיש העבודה. ההגשה תתבצע דרך אתר הקורס. 2. סטודנט המבקש להגיש עבודה באיחור עקב סיבות מוצדקות יגיש בקשה בכתב למנהל הסטודנטים בצירוף אישורים מתאימים, וזו תועבר להחלטת הועדה לענייני סטודנטים. 3. על הסטודנט לשמור ברשותו העתק של כל אחת מהעבודות שהוא מגיש. 4. מעת שהגיש סטודנט עבודה לבדיקה, הנחה חלוטה היא כי זו הגרסה הסופית של העבודה. לא תישמע טענה מסטודנט כי העותק שהוגש אינו סופי אלא טיוטה ולא תתאפשר החלפה של העבודה בעבודה אחרת לאחר ההגשה. 5. עבודות שהוגשו שלא בצורה אלקטרונית יוחזרו במנהלי הסטודנטים. החומר יינתן מול הצגת תעודה מזהה בלבד. 6. חומר אשר לא יילקח על ידי הסטודנט בתום הסמסטר ייגרס. 7. כמובן שעל העבודה המוגשת להיות תוצאה של עבודתו העצמית של הסטודנט, מגיש העבודה. 8. עבודה מסכמת היא עבודה הבאה במקום בחינה או שחלקה בציון הסופי 50% ומעלה. ניתן להגיש ערעור מנומק על ציון עבודה מסכמת תוך 3 ימים ממועד החזרת העבודה לסטודנט. המרצה רשאי להחליט, בנסיבות מתאימות, כי הציון יופחת. 9. עבודה שחלקה בציון הסופי מעל 10% ניתן יהיה לערער עליה לפי הכללים של סעיף בפקולטה למקצועות הבריאות, ערעור על ציון עבודה יוגש תוך 6 ימים מיום פרסום ציון העבודה. הגשת הערעור תתבצע בכתב ע י פנייה למרצה, דרך אתר הקורס. מעבר לתקופה זו לא יתקבל ערעור מכל סיבה שהיא. המרצה רשאי לזמן סטודנט, מגיש עבודה, לשיחה אישית במטרה לבחון מקרוב את עומק ונפח ידיעותיו בנושא העבודה. חל איסור מוחלט להגיש את אותה עבודה ביותר מקורס אחד. 11. ציונים וכללי מעבר 1. ציון עובר בקורס )למעט הפקולטה למקצועות הבריאות( הינו 60. ציון עובר בבחינה, הוא תנאי הכרחי לציון עובר בקורס. 2. בפקולטה למקצועות הבריאות, על מנת לעבור את הקורס על הסטודנט לעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים: ציון סופי של למעלה מ- 70, ציון עובר בבחינה הסופית בסיום הקורס. בקורסים בהם יש מספר בחינות או מספר מטלות מלבד הבחינה הסופית, ציון עובר בבחינה או בעבודה בהתאמה יהיה לפחות בפקולטה למשפטים יחולו כללי נרמול ציונים בהתאם לאמור בנספח ב לתקנון זה. 4. בפקולטה למשפטים, בפקולטה למנהל עסקים ובפקולטה למדעי הרוח, סטודנט שציונו הסופי בקורס הוא נכשל עקב כישלון בבחינה הסופית צריך לחזור ולהירשם לקורס ולעמוד בכל דרישותיו מחדש. 5. מרצה רשאי לציין בסילבוס הקורס תנאי מעבר נוספים מעבר למצוין כאן. תנאים אלו יחייבו הסטודנטים הרשומים לקורס. 6. בפקולטות למשפטים, מדעי הרוח ומקצועות הבריאות: ציונים בעבודות יימסרו לסטודנטים תוך 3 שבועות מיום הגשת העבודה. ציונים בבחינות הנבדקות על ידי בודק, יימסרו לסטודנטים תוך 3 שבועות. בחינות הנבדקות בסריקה, ציונים יימסרו תוך שבועיים. בפקולטות למנהל עסקים ומוסיקה: ציונים בעבודות יימסרו לסטודנטים תוך שבועיים מיום הגשת העבודה. ציונים בבחינות הנבדקות על ידי בודק, יימסרו לסטודנטים תוך שבועיים במבחן מועד א. במועדי ב + ג ימסרו ציונים תוך 10 ימים. בחינות הנבדקות בסריקה, ציונים יימסרו תוך שבועיים. 7. ציונים יפורסמו באתר האינטרנט. 8. בשום אופן, לא יינתנו ציונים בטלפון על ידי מנהל הסטודנטים. 12. הצטיינות א. מלגות ותעודות הצטיינות שנתיות 1. תעודות ומלגות הצטיינות מוענקות מדי שנה על הישגים לימודיים בשנה החולפת )תלמידי שנה ב על הישגיהם בשנה א ותלמידי שנה ג על הישגיהם בשנה ב (. 2. רשימת מצטייני הדקן אשר יזכו במלגת לימודים ותעודת הצטיינות תורכב מהסטודנטים בעלי ההישגים הגבוהים ביותר בכל שכבה )הראשון בכל שכבה(, ובתנאי שממוצע ציוניהם של כל מי שייכלל ברשימה אינו נופל מ- 90, ובתנאי שלמדו תכנית מלאה של 30 נ ז מינימום )לחישוב הממוצע יילקחו בחשבון הקורסים שנלמדו באותה שנה ובאותה פקולטה(. 3. נוסף, הסטודנט הראשון, בעל הממוצע הגבוה ביותר בכל כיתה )כיתה של מינימום 30 סטודנטים( יזכה גם כן במלגה ובתעודת הצטיינות. ב. תעודת הצטיינות בתואר 1. תעודות הצטיינות בתואר תוענק למסיימים על כלל הישגיהם בתואר. 2. תעודת הצטיינות למסיימים תינתן למי שממוצע ציוני התואר שלו אינו נופל מ- 90. תעודה על הצטיינות יתרה תינתן למי שממוצע ציוני התואר שלו אינו נופל מ החל ממחזורי לימוד שהחלו לימודיהם בשנה ל תשע ה בפקולטה למנע ס: הצטיינות יתרה יקבלו סטודנטים הנמצאים ב - 3% עליונים ותואר בהצטיינות יקבלו אילו הנמצאים ב - 7% העליונים הנוספים. כל זאת בכפוף לציון מינימלי של בפקולטה למקצועות הבריאות: בתעודת הבוגר יצויינו הערכות הבאות )ובלבד שהממוצע אינו נמוך מ- 90 (: א. דירוג בין 10% הראשונים בחוג - בהצטיינות. ב. דירוג הראשון בחוג - בהצטיינות יתרה. 10

12 13. טקס בוגרים ככלל יתקיים טקס הבוגרים בשנת הלימודים העוקבת לשנה בה סיימו הסטודנטים את לימודיהם. ניתן להשתתף בטקס הסיום באם הסטודנט קיבל זכאות לתואר לא יאוחר מה- 1 לאפריל של אותה שנה. 14. שירותים לסטודנט נוהל פניה בנושאים אקדמיים ואישיים בקריה האקדמית אונו פועלים מס משרדים העוסקים במגוון רחב של נושאים ובעיות הנוגעים לרווחתו האקדמית והאישית של הסטודנט. להלן הפירוט: א. דקן הסטודנטים דקן הסטודנטים פועל לרווחת הסטודנטים במגוון נושאים ותחומים, ומטפל בבעיותיהם האישיות-אקדמיות תוך קיום קשר הדוק ויום-יומי עם מכלול הגופים האקדמיים-מנהליים בקריה האקדמית אונו. השירותים הניתנים לסטודנט במסגרת משרד דיקנט הסטודנטים: 1. מתן עזרה ויעוץ בבעיות אישיות ואקדמיות המשפיעות על הישגים בלימודים. כמו כן, יעוץ בקשיי התמודדות עם תהליכי למידה, כגון: חרדת מבחנים, הרגלי למידה שליליים וכדומה. 2. הפנית הסטודנטים במידת הצורך, לטיפול במסגרות קהילתיות, מחוץ לתחומי הקריה האקדמית אונו. במקרים בהם יומלץ לסטודנט לפנות לטיפול פסיכולוגי, תעשה ההפניה באופן דיסקרטי, תוך שמירה קפדנית על כללי האתיקה המקצועית. 3. ניסיון למצוא פתרון לבעיות וקשיים בתחומים אקדמיים ומנהליים תוך שמירה על קשר עם אגודת הסטודנטים מחד, והנהלת הקריה האקדמית אונו והמערכת האקדמית, מאידך. 4. ריכוז וטיפול בקבילות אקדמיות ומנהליות של סטודנטים שלא מצאו פתרונן במסגרת הפקולטה בה לומד הסטודנט או במסגרת מנהל הסטודנטים. 5. פעילות בתחום המעורבות הקהילתית והפעלת הסטודנטים בפרויקטים. 6. טיפול בסטודנטים עם צרכים מיוחדים, ובכללם אלה המתקשים בלימודים עקב ליקויי למידה. סטודנט המבקש סיוע בגין ליקוי למידה ואין בידיו אבחון תקף ועדכני, יופנה לאבחון שיתבצע ע י אנשי מקצוע מוסמכים. ההפניה לאבחון והטיפול בסטודנט יעשו באופן דיסקרטי. 7. השתתפות בועדת מלגות סוציו אקונומיות. ב. מנהל הסטודנטים מנהל הסטודנטים לתארים ראשונים עוסק בטיפול שוטף בסטודנטים נושאים אקדמיים ומנהליים. מנהל הסטודנטים עומד לרשות הסטודנטים בשעות הקבלה. השירותים הניתנים במסגרת מנהל הסטודנטים: 1. קבלת קהל ומענה טלפוני לפניות סטודנטים. 2. הפקת אישורי סטודנטים. 3. טיפול בנושאי ולת ם. 4. שיבוץ מערכות אישיות לסטודנט לפני כל סמסטר. 5. שינויים במערכות לימודים בתקופה בה ניתן לערוך שינויים. 6. טיפול בפטורים מקורסים. 7. הכנת מאזנים אקדמיים אישיים לסטודנטים ובקרה על תנאי מעבר. 8. הקלדת ציונים ופרסומם באמצעים הקיימים. 9. תיאום ועדות לענייני סטודנטים וריכוז הבקשות והפניות לועדות. 10. תיאום ימי עיון בבחינות חסויות. ג. ועדה לענייני סטודנטים ועדה זו מופקדת על טיפול פרטני בבקשות ובעיות אקדמיות של הסטודנטים בקריה האקדמית אונו. פניות לוועדה לענייני סטודנטים יש להגיש בכתב למזכירות סטודנטים של הפקולטה. סטודנט אינו רשאי להופיע בפני הועדה אלא אם הוזמן על ידה לצורך הדיון בבקשתו. החלטות הועדה לענייני סטודנטים הינן סופיות ולא ניתן לערער עליהן. ד. מרכז תמיכה ונגישות אקדמית - מתנ א 1. כחלק מתפישת העולם של הקריה האקדמית אונו, לשנות את פני החברה בישראל, הוקם בקריה האקדמית אונו המרכז לנגישות אקדמית, שמטרתו לאפשר לכל סטודנט עם מגבלה או המתקשה בלימודיו ללמוד לתואר אקדמי. כל זאת, באמצעות העמדת הכלים המתאימים לחיזוק ולהעצמה. 2. מרכז התמיכה והנגישות האקדמית נבנה כמודל רב תחומי, רב מקצועי המתבסס על התפיסה לפיה הסטודנט הוא במרכז והתמיכה האקדמית תינתן תוך שותפות מלאה עם הסטודנט ותוך התייחסות להיבטים תפקודיים נוספים בחייו של הסטודנט כמו חברה, פנאי, עבודה ועיסוקים נוספים. בהתאם לכך, כל השירותים השונים הניתנים לסטודנטים עם קשיים בלמידה נמצאים תחת קורת גג אחת על מנת להקל על הסטודנט ולאפשר מתן שירות יעיל וממוקד. 3. המרכז מרכז את כלל פעילויות התמיכה וההנגשה האקדמיים בקריה האקדמית אונו: א. מפגשי ייעוץ וליווי פרטניים. ב. הדרכה ואימון בטכנולוגיה מסייעת. ג. סדנאות בנושאים שונים )אסטרטגיות למידה, התמודדות עם בחינות ועוד(. ד. השתתפות בפרויקט החונכות. ה. קבלת מידע בעניין זכויות הסטודנטים עם המגבלה. 4. אנשי צוות המרכז: ד ר ריבי כהן - משרד דיקנאט הסטודנטים, דקנית הסטודנטים רוקסנה ניימן - מנהלת מרכז התמיכה ד ר אורית להב - יועצת אקדמית של מרכז התמיכה יאיר עצאמי - רכז טכנולוגיות 5. דרכי פניה לשירות: ניתן לפנות בימים א - ה בין השעות 13:30-8:30 )פגישות בתיאום מראש( המרכז נמצא בבניין C )בקמפוס המרכזי- קרית אונו( ניתן לפנות באמצעות דוא ל: 11

13 15. אמצעי מידע לסטודנטים שירות הודעות כתוב לטלפון סלולארי )SMS( שרות זה מאפשר לסטודנטים לקבל למכשיר הטלפון הסלולארי הודעות כתובות בנושאים שוטפים כגון: שינויים בתכנית הלימודים, מועדי בחינות, אירועים שונים וציונים. לוחות המודעות לכל פקולטה יש לוחות מודעות המחולקים לפי שנים, בהם ניתן למצוא הודעות רלוונטיות ופרסום ציונים. על הסטודנט מוטלת החובה להתעדכן על שינויים. אינטרנט באתר האינטרנט של הקריה האקדמית אונו ניתן לקבל מידע בנושאים הבאים: עדכוני ציונים, מערכת שעות אישית, המרכז לייעוץ והכוון תעסוקתי, שכר לימוד, מידע כללי, מידע ממרצים, הודעות חשובות )כגון: ביטולי שיעורים( ומידע של אגודת הסטודנטים. כתובת אתר הקריה האקדמית אונו: על מנת לקבל תא דואר אלקטרוני וסיסמת גישה לאתר הקריה האקדמית אונו, יש לפנות למדור מחשוב. המרכז להכוון תעסוקתי המרכז פועל במסגרת הקריה האקדמית אונו על מנת לתת שרות לסטודנטים בכל ההיבטים הקשורים בתעסוקה: סיוע באיתור הזדמנויות תעסוקה, מקצועיות והתמחות )סטאז ( במשפטים, הכוונה וייעוץ בנושאי תעסוקות וקריירות, עזרה בהכנת קורות חיים והכנה לראיונות עבודה וכד. המרכז יוזם אירועי גיוס עובדים תקופתיים בקמפוס הקריה האקדמית אונו וסדנאות מעשיות בנושאים רלוונטיים. המרכז עובד באופן קבוע ושוטף עם חברות למשאבי אנוש ומעסיקים בתחומים שונים על מנת לסייע לסטודנטים ובוגרים במציאת עבודה הולמת. פרויקט סל ק פרויקט אשר במסגרתו סטודנטים תורמים לקהילה בתחומים שונים: סיוע לסטודנטים מתקשים, חונכות ועוד. כל תלמידי הקריה האקדמית אונו מחויבים בשנה ל הראשונה ללימודיהם להשתתף בתרומה לקהילה אשר תחשב ל- 4 נקודות זכות מקורסי העשרה חוץ פקולטטיים. 16. יום הסטודנט מועדי פעילות חברתית במהלך שנה ל ויום הסטודנט יפורסמו במהלך שנת הלימודים. 17. ימי עיון, כנסים וטקסים אגודת הסטודנטים דואגת לציין מועדים לאומיים. כמו כן, ימי עיון וכנסים ייקבעו מפעם לפעם ע י הקריה האקדמית אונו. 18. מכירת ספרי לימוד אגודת הסטודנטים מארגנת בתחילת שנה ל יריד ספרים. ניתן לרכוש ספרים חדשים או משומשים. סטודנטים נדרשים לעקוב אחר הודעות של אגודת הסטודנטים על גבי לוחות המודעות הפזורים בקמפוס הקריה האקדמית אונו. 19. אמנת הסטודנט המשרת במילואים הקריה האקדמית אונו חתמה על אמנת הסטודנט המשרת במילואים אשר נוסחה ע י המועצה להשכלה גבוהה בשיתוף עם קצין המילואים הראשי. נוסח האמנה המלא מצוי לרשות הסטודנטים במנהל הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים. 20. המכינה הקדם אקדמית +30 א. הסדר שכר-לימוד, הינו תנאי הכרחי להשתתפות במכינה. ב. מועמדים חסרי בגרות חייבים במכינה. קריטריונים נוספים, כגון מבחני מיון וראיון אישי, יכולים להקנות פטור מלא או חלקי. ג. לימודים קודמים, במסגרת מכינות אחרות, יוכרו רק אם נלמדו במוסדות מוכרים וסיימו בציון 80 לפחות. ד. לימודי המכינה מתקיימים לאורך סמסטר אחד טרם ההשתלבות כסטודנטים במסלולי הלימוד האקדמיים. ה. תנאי סף להמשך לימודים במסגרת התואר האקדמי הם כדלהלן: 1. ציון עובר בבחינה מעבר כל הקורסים, הנלמדים במסגרת המכינה, בציון סופי 75 לכל הפחות. 3. נוכחות של 80% בכל הקורסים. 4. ציון מעבר במכינה אינו מבטיח קבלה אוטומטית ללימודי התואר הראשון. ו. לא ניתן לחזור שנית על לימודי מכינה במקרה של כישלון. ז. בחינות ועבודות: 1. יש להגיש עבודות מודפסות בלבד. עבודות אשר תוגשנה בכתב יד, לא תיבדקנה. 2. לכל בחינה במכינה קיימים 2 מועדים בלבד. חובת הסטודנט/ית לגשת למועד א. במקרה של ציון נכשל במועד א או אי השתתפות מסיבה רפואית או מילואים )כפוף להצגת אישור(, ניתן יהיה לגשת למועד ב של הבחינה. 3. בכל מקרה, לא יינתן אישור להיבחן במועד ג. 4. במקרה של ציון נכשל בבחינה, ירשם ציון נכשל בקורס. 5. סטודנט שנכשל במכינה לא יורשה לעבור מכינה נוספת בקריה האקדמית אונו אלא באישור ועדת חריגים. 6. ועדת חריגים תנהל דיון אחד בבקשות המוגשות לה כשבוע לכל המאוחר, לאחר קבלת כל הציונים של הסטודנטים במכינה. 12

14 נספחים 13

15 נספח א מדריך לסטודנט תואר ראשון בלבד - רישום לבחינות 1. רישום לבחינות למועדים ב ו/או ג בתואר ראשון יעשה דרך אתר האינטרנט בלבד ובתאריכי רישום למועדים הקבועים מראש. 2. נהלי רישום לבחינות לסטודנטים לתואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים בלבד: 3. סטודנט שלא נרשם לבחינה דרך אתר האינטרנט לא יהיה רשאי להשתתף בבחינה. 4. במידה וסטודנט נכשל בבחינה במועד א או ב עליו להירשם למועד הבא המבוקש, אין רישום אוטומטי למועד הבא. 5. סטודנט יכול להירשם לבחינה בתאריכי הרישום הנקובים באתר בלבד, ואילו למחוק עצמו מהרישום לבחינה יכול הסטודנט עד 3 ימים לפני תאריך הבחינה בלי קשר לתאריכי הרישום הנקובים באתר. 6. הסטודנט זכאי להירשם למועד המבוקש לבחינה במשך כל תקופת תאריכי הרישום לבחינה הנקובים בטבלת תאריכי הבחינות באתר. 7. רישום למועדים ב ו- ג ניתן לעשות עד 7 ימים לפני מועד הבחינה ולמחוק הרישום עד 3 ימים לפני מועד הבחינה. 8. במידה וסטודנט קיבל ציון בחינה עובר, וברצונו לשפר ציון, עליו להירשם לאחד המועדים הנוספים והרישום ייחשב כשיפור ציון. 9. סטודנט הנרשם למועד בחינה, ולא מגיע לבחינה, ללא ביטול הרשמה באתר, עד 3 ימים לפני תאריך הבחינה, ייחשב הדבר כהשתתפות הסטודנט בבחינה. מקרים חריגים בהם לא בוצע ביטול כאמור, ובצירוף אישור מתאים, ידון הנושא בוועדה לענייני סטודנטים. 10. סטודנט הזכאי לתנאים מיוחדים בבחינה מחויב להירשם למועד הבחינה המבוקש עד שבועיים לפני הבחינה ובנוסף להודיע טלפונית למזכירות בחינות על הגעתו לבחינה ועל התנאים המיוחדים אשר זכאי להם )הנוהל הקיים היום לסטודנטים הזכאים לתנאים מיוחדים לא משתנה חוץ מהרישום לבחינה דרך האתר. נספח ב נרמול ציונים מדיניות נרמול הציונים בפקולטה למשפטים 1. ככלל, בכל הקורסים בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו )למעט קורסי אנגלית, שימושי מחשב, קורסי חוץ פקולטה ובחינות אמצע(, בכל המועדים )למעט אלו בהם השתתפו פחות מ 25 נבחנים( תבוצע התאמה כך שהציון הסופי של הקורס )לאחר שקלול כל מרכיבי הציון לרבות מבחני אמצע, עבודות וכו ( יהיה עד לציון 76 )כלפי מעלה( ועד לציון 82 )כלפי מטה(. תוספת )או הורדה( מקסימאלית 10 נקודות. 2. לצורך חישוב ממוצע הקורס לפני הנרמול לא יילקחו בחשבון כל ציוני הבחינות מתחת ל הנרמול יעשה באופן שכבתי, הממוצע הנדרש )82-76( יחושב לגבי כל המסלולים אשר למדו אצל אותו המרצה ונגשו למבחן סופי זהה באותו קורס. 4. במקרה של תוספת נקודות עקב נרמול: תוספת הנקודות עקב הנרמול במועדי ב וג של קורס, לא תוכל לעלות על תוספת הנקודות שניתנה במועד א של אותו הקורס. במקרה של הפחתת נקודות עקב נרמול: הפחתת הנקודות עקב הנרמול במועדי ב וג של קורס, לא תוכל לעלות על הפחתת הנקודות שבוצעה במועד א של אותו הקורס. 5. בכל מקרה, השימוש בנרמול כאמור לעיל לא יוכל להביא לכך שתלמיד שציונו היה נמוך מ 50 ללא הנרמול יעבור את הקורס רק בגלל הנרמול )החיובי(, או שתלמיד שעבר את הקורס ייכשל בו רק בגלל הנרמול )השלילי(. כמו כן תלמיד שציונו היה גבוה מ 95, ציונו לא יופחת. נספח ג הגשת פרויקט/ סמינר בפקולטה למנהל עסקים או בפקולטה למדעי הרוח כל סטודנט מחויב להגיש הפרויקט/הסמינר עד לתאריך האחרון שנקבע להגשה. סטודנט, שמאחר בהגשת הסמינר/הפרויקט ייקנס בציון הפרויקט/הסמינר לפי הפירוט הבא: עבור איחור של עד 7 ימים יספוג קנס של הפחתת 5 נקודות מהציון בפרויקט/בסמינר. הגשה בשבוע השני תגרור קנס נוסף של הפחתת 5 נקודות מהציון בפרויקט/בסמינר. בתום שבועיים ממועד ההגשה הרשמי, לא תהיה לסטודנט האפשרות להגיש הפרויקט/הסמינר ויהיה עליו להגישו במחזור הבא עם קנס של הפחתת 10 נקודות מהציון. 14

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf

תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (2011).rtf תקנון הקריה האקדמית אונו מאוגד (אוקטובר 2011 ) 1 תוכן עניינים: תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר ראשון תקנון הלימודים לסטודנטים הלומדים לתואר שני תקנון משמעת תקנון למניעת הטרדה מינית תקנון גזברות-הקריה

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר

מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' שם קורס אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה קוד הקורס 698 מתכונת סמסטריאלי נקודות זכות אנגלית רמת טרום בסיסי ב' סמסטר מנהל עסקים תואר ראשון שנה א' אנגלית רמת טרום בסיסי א' שם המרצה 698 נות זכות 699 אנגלית רמת טרום בסיסי ב' 701 אנגלית רמת בסיסי 70 אנגלית רמת מתקדמים א' 107 אנגלית רמת מתקדמים ב' 800 8004 8006 810 מתמטיקה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון

נוהל בחינות ותרגילים תואר ראשון תוכן עניינים.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20 כללי... 2 תנאים להשתתפות בבחינה...2 בחינת סוף סמסטר... 2 מועדי בחינות...3 מועד מיוחד... 3 זכאות למועד מיוחד בגין מכסה... 4 זכאות למועד מיוחד

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעד התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים טופס בדיקת מצב לימודים נועד לעזור לסטודנט* לעקוב אחר תכנית לימודיו. האחריות על תכנית הלימודים היא של הסטודנט בלבד. כל הקורסים הרשומים בטופס הם חובה לימודית. כאשר הסטודנט סיים ללמוד את כל חובותיו הלימודים

קרא עוד

תקנון לימודים לתואר ראשון

תקנון לימודים לתואר ראשון תקנון לימודים לתואר "בוגר" ''סטודנט'' הגדרה סטודנט המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו הוא מי ש: א. התקבל ללימודים לתואר "בוגר" ו/או הורשה להמשיך את לימודיו על-פי כללי המכללה ותוכנית הלימודים בה הוא לומד. ב.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשע"ו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה

טופס לסטודנטים שהחלו את לימודיהם תשעו התמחות: ביולוגיה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על ה טופס בדיקת מצב לימודים זה נועד לסייע לסטודנט/ית לעקוב אחר תכנית לימודיו/ה. המעקב והאחריות על השלמת תכנית הלימודים חלה על הסטודנט/ית בלבד! כל הקורסים הרשומים בטופס הינם חובה לימודית )אלא אם נכתב אחרת(.

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות

פקולטה לחינוך מנהל סטודנטים Beit Berl College الكلية االكاديمية بيت بيرل 20/06/2016 יד/סיון/תשעו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות 20/06/2016 י"ד/סיון/תשע"ו ייעוץ וירטואלי הרכבת מערכת )רישום לקורסים( באמצעות האינטרנט שלום רב, לנוחותכם, הרכבת המערכת לשנה"ל תשע"ז תתבצע באמצעות האינטרנט ייעוץ וירטואלי. הרכבת המערכת )רישום לקורסים( תעשה

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א'

שנה א' - מסלול 1 (3 ימים מרוכזים) - סמסטר א' שנה א' - מסלול יום - סמסטר א' 13:30-16:00 שער למשפט* עו"ד מיכל אהרוני 10:00-13:30 מבוא למשפט השוואתי ד"ר רונית דוניץ קידר 14:00-16:30 דיני עונשין פרופ' בועז סנג'רו אנגלית רמות טרום בסיסי א'/טרום בסיסי

קרא עוד

המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ביה"ס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו

המשכן לאמנויות עש דר ראובן הכט ביהס לאמנויות, החוג לתיאטרון Faculty of Humanities, Dr. Hecht Arts Center, School of the Arts, the Theatre Dept. סטו סטודנטים במסלול הדו חוגי ובאפיק פסיכותיאטרלי יקרים, יום רביעי תשרי תשע"ט /09/8 סגל ההוראה של החוג לתיאטרון מברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים החדשה, ומאחל לכם, מכל הלב, שנת לימודים מאתגרת ורבת הצלחות והישגים!

קרא עוד

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים

תכנית לימודים לקורס מורי דרך מוסמכים החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה החוג לארכיאולוגיה בית הספר לתיירות בישראל תואר ראשון למורי דרך בחוג לגאוגרפיה סביבה ובחוג לארכיאולוגיה ולימודי מטרת התוכנית החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה והחוג לארכיאולוגיה

קרא עוד

בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו

בסד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עו בס"ד וועדת משמעת מכללת חמדת הדרום מתי פונים לוועדת משמעת הפנייה לוועדת משמעת תעשה באחד )או יותר( מהמקרים הבאים: התנהגות בלתי ראויה כלפי עובד סגל או עובד מנהל. חריגה מתקנון המכללה. פגיעה בטוהר בחינות/ עבודות

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc

Microsoft Word - ידיעון שלם.doc "שערי משפט" בית הספר למשפטים ידיעון לשנת הלימודים תשע"א תשע"א 2010-2011 1 2 תוכן העניינים דבר דיקן מכללת שערי משפט לשנת תשע"א ד"ר אביעד הכהן... 4 מכללת "שערי משפט" - רקע ומגמות...6 מוסדות המכללה ובית הספר

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה

שנתון תשעט - תואר ראשון ורפואה תכניות הלימודים לתואר הראשון וד"ר לרפואה... תקנות הלימודים....1 חובות וזכויות הסטודנט... מבנה הלימודים לתואר הראשון... 3 משך הלימודים לתואר הראשון... 3 חובות אוניברסיטאיות ופקולטיות... 4 רישום לקורסים...

קרא עוד

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים

תקנון בית הספר למאמנים ולמדריכים תקנון בית-הספר למאמנים ולמדריכים ע"ש נט הולמן במכון וינגייט 1 תוכן עניינים א. ב. מטרות התקנון... 4 הרשמה ולימודים... 4 רישום וקבלה... 4 מעמד התלמיד... 5 הכרה בלימודים קודמים... 6 חובות לימודים... 6 קורס

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

?????? ???? rtf

?????? ???? rtf 1/8/21 המכללה האקדמית ספיר הנדסה שנה א' תוכנית מעבר ללימודי הנדסה בפקולטה למדעי ההנדסה אוניברסיטת בן גוריון בנגב מטרת התוכנית התחלת הלימודים, ההמשך והשלמת התואר באוניברסיטת בן גוריון בנגב בפקולטה למדעי

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ

שם הקורס: סוג הקורס: שנהל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביהס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנ שם הקורס: סוג הקורס: שנה"ל: דרישות קדם: מרצה/ים: אסיסטנט/ עוזר/ת הוראה: שעות קבלה: סילבוס ביה"ס לעיצוב וחדשנות - תואר 1 שרטוט אדריכלי 2- טכנולוגיות פנים, מערכות ופרטים חובה תשע"ח א' סמסטר: שרטוט אדריכלי

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ו 2016/2015

אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנהל תשעו 2016/2015 אוניברסיטת חיפה המכינה האוניברסיטאית התואר שלכם נולד כאן תקנון המכינה האוניברסיטאית לשנה"ל תשע"ו 2016/2015 שלום רב, אנו מברכים אותך על החלטתך ללמוד במכינה האוניברסיטאית של אוניברסיטת חיפה בשנת הלימודים

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 2002 שאלון מוטיבציה פנימית סטופ-הראל, 00 מדוע יורדת המוטיבציה הפנימית ללמידה? הבדלים בין בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים במוטיבציה פנימית ובמשתנים המקושרים אליה מאת : אורית סטופ-הראל בהדרכת : ד"ר ג'ני קורמן

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. ה

טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 עש דורון אסולין זל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת בש וליגה למקומות עבודה. ה טורניר באולינג נגב ה 3 לשנת 2017 ע"ש דורון אסולין ז"ל טורניר זה מיועד לכלל שחקני הבאולינג המשחקים בבאולינג עמותת נגב, כדורת ב"ש וליגה למקומות עבודה. הטורניר בחסות ובשיתוף: 7 באר-שבע 1.תנאי השתתפות וכללי:

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל

המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה ל המוקד לקידום שוויון הזדמנויות בחינוך 2012 הזדמנות שווה לכל ילדי ישראל אוגוסט - 2012 אלול תשע ב ספר הזכויות שלי הקליניקה למשפט ומדיניות חינוך הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה אזרחים יקרים, הקמתה של מדינת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות

תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני בית הספר למדעי ההתנהגות תואר שני M.A. בייעוץ ופיתוח ארגוני המוסמך בייעוץ ופיתוח ארגוני נוסדה ב- 004 כתכנית הראשונה בארץ, בעלת חדשני וייחודי בנוף האקדמי, הרואה את היועץ

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017

I PRO Skills כישורים לעולם העבודה I CAN I AM I GROW I BUILD I NET I MIX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 BULD MX כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל- תבת 2017 רקע לאור השינויים והמגמות בעולם העבודה, ביניהם גלובליזציה, דיגיטציה מואצת והתארכות תוחלת החיים, חשוב לבחון את אופן החשיבה שלנו על תעסוקה, קריירה ועל הכישורים

קרא עוד

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח

תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: המכללה המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוח תקנון משמעת בתקנון זה תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצד כל אחד מהם: "המכללה" המכללה האקדמית תל-חי, לרבות גוף או מוסד הנמצא בשליטתה או בפיקוחה או מסונף אליה. "חבר סגל אקדמי" מי שממלא תפקיד הוראה,

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

כנס הסברה בנושא ההוסטל

כנס הסברה בנושא ההוסטל כנס הסברה בנושא ההוסטל 8/7/2018 1 תחילת האירוע 25/5/18 למועצה המקומית ולתושבים נודע לראשונה על הקמת הוסטל לדרי רחוב ונפגעי התמכרויות מפרסומים ברשתות החברתיות ולא בעדכון מסודר. מיקומו: שדרות בן גוריון 5,

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4>

<4D F736F F D20F9E9F2E5F820F1E9EEF0E920E7ECE5F7E4> ניב רווח פסיכומטרי 1 שיעור מבוא נושא סימני החלוקה כולל מספר מושגים שצריך להכיר כמו חלוקה לגורמים או שארית של חלוקה. בבחינה יכולות להופיע שאלות שיעסקו בנושא זה כנושא בפני עצמו, ולעתים הידע בנושא דרוש לפתרון

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

תקנון הוראה

תקנון הוראה תקנון משמעת סטודנטים 0227 טבת תשס"ז ינואר בתקנון זה, האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע. הלימודים באוניברסיטה מבוססים על אמון בין המוסד לבין הלומדים בו. הסטודנטים מחויבים בהתנהגות ההולמת את כבוד אוניברסיטת

קרא עוד

המכללה האקדמית עמק יזרעאל

המכללה האקדמית עמק יזרעאל מדריך לנרשם תשע"ב מדריך לנרשם לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ז 1 מועמדים יקרים, אנו מברכים אתכם עם הצטרפותכם כמועמדים ללימודים במכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן. כסטודנטים במכללה, תוכלו ליהנות מרמת

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא

מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לא מרצים יקרים, אתר המכללה מאפשר למרצי המכללה להזין את פרטיהם וקורות חייהם. זאת בדומה לאתרים מקבילים של מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם. עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה פרטים אודותיהם )תחומי

קרא עוד

תקנון משמעת סטודנטים

תקנון משמעת סטודנטים 1 דף מספר 1.1.2008 31 תוכן עניינים )ההפניה למספרי הסעיפים( פרק ראשון: פרק שני: סימן א': ה ג ד ר ו ת רשויות השיפוט מ ב ו א 2 3 א. ב. מבנה הוועדה - מינוי ותפקידים סימן ב': הממונה על המשמעת 4 5 6 7 8 9 10

קרא עוד

14-20

14-20 מהדורה: 3 עמוד 1 מתוך 6 1. מטרה קביעת כללים אחידים וברורים לאירוח אורחי האוניברסיטה ועובדיה, כהגדרתם להלן, לרבות סדרי הזמנה, תשלום, מימון וכיבוד. 2. נסיבות האירוח אירוח על-ידי עובדי האוניברסיטה יעשה על

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי

נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסי נספח א': קורות חיים )למרצה ומרצה בכיר( מודל להגשת קורות חיים ורשימת פרסומים הערות מבוא )כל הנכתב להלן בלשון זכר מכוון גם לנקבה( 1. קורות חיים )CV( וסיכום פעילות מקצועית יוגשו בדפוס, על פי הפורמט שלהלן,

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

Microsoft Word - Medical NLP

Microsoft Word - Medical NLP Medical Neuro-Linguistic Programming ביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם בחסות אונ' חיפה, הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, היחידה ללימודי המשך תכנית שנתית 2012-2013 - יועץ אקדמי - רמב"ם. ד"ר סיימון וולפסון

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein

Microsoft PowerPoint - TeacherShortcoming_Goldstein שילוב טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים ד"ר אולז'ן גולדשטיין מכון מופ"ת ומכללת קיי 1 נושאים לאילו מטרות משלבים טכנולוגיות מידע בהכשרת מורים? כיצד מורי המורים משלבים בהוראה את טכנולוגיות מידע? כיצד מכשירים את

קרא עוד

תקנון ועדת משמעת

תקנון ועדת משמעת עמוד 1 מתוך 11 כללי המכללה מציבה יחסים של כבוד System( )Honor בבסיס תפיסתה החינוכית. הסטודנטים ואנשי הסגל ינהגו על-פי תפיסה זו ויפעלו בהתאם. כל הכתוב בתקנון זה בלשון זכר, מכוון גם ללשון נקבה..1 מטרות תקנון

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ

מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנ מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית בישראל תכנית תלת שנתית ללימודי המשך בפסיכותרפיה פסיכואנליטית המעשה הטיפולי: בין תיאוריה לפרקטיקה תחילת התוכנית שנה ל תשע ד 2013-2014 מרכז הלימודים של החברה הפסיכואנליטית

קרא עוד

קורס חשבי שכר בכירים

קורס חשבי שכר בכירים טלפון )רב קווי( : 1-077-077-700 פקס: 151-0-949-8130 כתובתנו באינטרנט : WWW.TAXCOLLEGE.CO.IL כתובתנו לדואר : רח' מוטה גור 42, רחובות 4666244 דוא"ל : YANIV.GAVRIEL@GMAIL.COM ספק מוכר משרד הביטחון 36-244-344

קרא עוד

אקדמית

אקדמית תואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח )2017-2018( דרישות של אוניברסיטה חוויה של מכללה ברוכים הבאים דבר הנשיא מתעניינים יקרים, בחירת מסלול לימודים אקדמיים איננה עניין של מה בכך מאחר שעשויות להיות לה השפעות מרחיקות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו

תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1.1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיו תקנון איגוד תעשיות המזון אושר באסיפה הכללית 281018 פרק 1: כללי א י ג ו ד ת ע ש י ו ת ה מ ז ו ן ה ת ק נ ו ן 1 שם האיגוד ומעמדו המשפטי איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים בישראל )להלן: "האיגוד"(. האיגוד

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc

Microsoft Word - catalogue_winter10-new.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר(. M.Sc ) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו מציעה הפקולטה השתלמות לתואר

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc

Microsoft Word - hebrew catalogue_spring-17.doc 4. לימודים לתואר מגיסטר (M.Sc.) הפקולטה למדעי המחשב מציעה תוכנית השתלמות לתואר "מגיסטר למדעים במדעי המחשב". ההשתלמות פתוחה לבוגרי תואר ראשון במדעי המחשב או תואר ראשון אחר. כמו כן מציעה הפקולטה השתלמות

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד