098-11/ /31-05/06

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "098-11/ /31-05/06"

תמליל

1 רכבת ישראל מפרט כללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל עבודות בטון דרוך בגשרים ומבנים ינואר 2018

2 עמוד 2 מתוך 89 זכויות יוצרים ותנאי שימוש חברת "רכבת ישראל" - חברה ממשלתית העוסקת, בעיקר, בהסעת נוסעים, הובלת מטענים בכל רחבי הארץ ועבודות פיתוח של רשת המסילות הארצית ( להלן: "החברה" או "המזמין" (, מציעה כשירות )להלן: "השירות"( למשתמש את הפרק הטכני שלהלן המהווה חלק מהמפרט הכללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל ( להלן: "מפרט כללי ר"י" (, בכפיפות לתנאים המפורטים להלן: זכויות יוצרים זכויות היוצרים של כל הנאמר במפרט הכללי הינן בבעלותה הבלעדית של רכבת ישראל, אלא אם צוין באופן מפורש במפרט הכללי כי זכויות יוצרים כלשהן הינן בבעלות גורם אחר. למען הסר כל ספק, זכויות יוצרים אלו שבבעלות רכבת ישראל כוללות, בין השאר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, ניסוח, עימוד, עריכה, מלל, תמונות, ציורים, שרטוטים, מפות, גרפיקה וכל מידע אחר הכלול במפרט הכללי ר"י )להלן: "החומר המוגן"(. המשתמש רשאי לעשות שימוש במפרט הכללי ר"י ובחומר הכלול בו, על פי התנאים המפורטים להלן. המידע והחומר לא ישמשו לשום מטרה אחרת אלא למטרה המפורטת בתנאים שלהלן. אין לבצע במפרט הכללי ר"י, לרבות בחומר הכלול בו, או בכל חלק הימנו, שום שינוי, תיקון או עיבוד, ואין לשלבו, כולו או חלקו, בשום מסמך אחר, לרבות, בחומר מודפס, במאמרים, באתרי אינטרנט, או בכל דרך אחרת כלשהיא. השימוש במפרט הכללי, לרבות בחומר הכלול בו, ייעשה אך ורק לצורכי מתן שירותים לרכבת ישראל, ולה בלבד, ולא לשום צורך אחר שהוא. כמו כן, אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם את המידע, כולו או חלקו, להשכירו או לסחור בו בכל דרך ללא הסכמה, מראש ובכתב, מאת חברת רכבת ישראל. הגבלת אחריות לעניין סעיף זה, "החברה" משמע לרבות עובדיה ונציגיה. המפרט הכללי ר"י מהווה מפרט טכני החל על כלל פעילות הרכבת ואינו ייחודי למיזם או פרויקט זה או אחר של רכבת ישראל. השימוש במפרט הכללי ר"י ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש בו, ורכבת ישראל, לרבות מי מעובדיה ונציגיה, לא תישא בכל אחריות כלפיו או כלפי כל מאן דהוא אחר בגין כך. במקרה בו סבר המשתמש כי נפלה טעות או שגגה כלשהי באיזו מהוראות המפרט הכללי ר"י, יהא עליו לפנות מראש ובכתב, טרם עשיית שימוש כלשהו במפרט האמור או בכל חלק הימנו, ולהסב את שימת לבה של רכבת ישראל לטעות או לשגגה שנפלה לדעתו. רכבת ישראל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט אם יש צורך לתקן דבר-מה במפרט הכללי ר"י, ואם כן מה וכיצד לתקנו. המשתמש יהא רשאי לעשות שימוש במפרט הכללי ר"י ( בין אם תוקן ובין אם לאו ) רק לאחר קבלת תשובה בכתב מאת רכבת ישראל בדבר פנייתו אליה בעניין זה. בשום מקרה לא תחול על רכבת ישראל, לרבות מי מעובדיה ונציגיה, אחריות כלשהי בגין כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב או בגין השימוש במפרט הכללי ר"י, ובכלל זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, אך ללא הגבלה, הפסקה או הפרעה לעסקי המשתמש, או כל נזק כספי, נזיקי לגופו או לרכושו של המשתמש ו/או של צד ג' או כל נזק אחר מכל מין וסוג שהוא, הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא, במישרין או בעקיפין, לשימוש במפרט הכללי ר"י. המשתמש יהא האחראי הבלבדי לכל מקרה של גרם נזק כאמור. שונות על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלבדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים. מחובתו של מקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה 2

3 עמוד 3 מתוך 89 זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה אחרת בעולם. אי לכך, מובהר כי המשתמש יישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות. בשום מקרה לא תחול על החברת רכבת ישראל אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש במידע זה וכולל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, אך ללא הגבלה, הפסקת עסקי המשתמש או כל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במידע זה. שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של החברת רכבת ישראל במימוש זכויותיה על פי הסכם זה לא יתפרשו כוויתור או מניעה אלא אם נעשו בכת בשום מקרה לא תחול על החברת רכבת ישראל אחריות בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמש או לצד ג' כלשהו עקב השימוש במידע זה ובכלל, בין היתר אך מבלי לגרוע מן האמור, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, אך ללא הגבלה, הפסקת עסקי המשתמש או כל נזק כספי, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש במידע זה. 3

4 עמוד 4 מתוך 89 עבודות בטון דרוך בגשרים תוכן העניינים מספר סעיף כללי חומרים יצור ויציקת בטון ערכות-עיגון/אביזרי-עיגון שיטות דריכה-כללי דרישות ביצוע לדריכת-קדם דרישות ביצוע לדריכת-אחר בכבלים מודבקים )Bonded( דרישות להכנת תוכניות-ייצור, הובלה, הרכבה ואישור של קבלני-משנה נוהל בקרת-איכות ותיעוד לרכיבים טרומיים דרוכים במפעל ניכוי מוסכם בגין ליקויים אופני מדידה ותשלום נספח א נספח ב נספח ג עמוד

5 עמוד 5 מתוך 89 כללי מבוא תכולת הפרק א. פרק זה של המפרט הכללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל בע"מ )להלן: "מפרט הכללי ר"י"( מתייחס לטיב החומרים והעבודות בטון דרוך בהתאם לתוכניות ולהוראות במפרטים - הכללי והטכני המיוחד - והוא חל על חלקי מבנה דרוכים בין שהם מצויים בתוך הקרקע או מעליה, בכל שטח האתר, בגובה ובעומק כלשהם, בין שהם דרוכים באתר, ובין שהם מובאים אליו כשהם דרוכים והדריכה מבוצעת באתר אחר, או במפעל מיוחד לייצור רכיבי-בטון טרומיים ולדריכתם. דריכה חיצונית תבוצע לפי פירוט במפרט טכני מיוח פרק זה מתייחס לדריכה באמצעות כבלים מודבקים (Bonded) וכולל הנחיות הן לגבי דריכה מוקדמת )דריכת-קדם - (Pre-Tensioning והן לגבי דריכה לאחר התקשות הבטון )דריכת-אחר -.(Post-Tensioning דריכת-אחר בכבלים בלתי מודבקים )Unbonded( מפורטת במפרט הכללי משרדי לעבודות בנייה )"הספר הכחול"(, פרק - 13 "עבודות בטון דרוך". הבין לגבי דרישות לרכיבים טרומיים יש להתייחס למפרט הכללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל ( להלן" המפרט הכללי ר"י (, פרק "מוצרי בטון טרום". - "מוקדמות" יחולו על הוראות פרק ה. מובהר, כי הוראות מפרט הכללי ר"י, פרק זה ועל ביצוע העבודות לפיו. תכן לקיים המבנה אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה האחרים, תכן המבנים בפרק זה הוא לקיים של 120 שנה לפחות. מטרת הפרק הגדרת הדרך המקצועית הנכונה לייצור של רכיבי-בטון דרוכים ולהתקנתם במבני דרך, בעיקר גשרים, בכבישים בין-עירוניים, כדי לקבל מוצרים איכותיים ובטיחותיים. הגדרות א. "הגדרות כלליות" - כל ההגדרות הכלליות הינן בהתאם לרשום במפרט הכללי ר"י, פרק "מוקדמות", תת פרק "הגדרות". " הגדרות ספציפיות לפרק בטון דרוך בגשרים " "גורם מקצועי" - מהנדס אזרחי בעל ותק 10 שנים לפחות אשר קיבל הרשאה והסמכה של החברה בתחום בקרת הליכי עבודות בטון דרוך. גורם מקצועי נקבע לכל פרויקט על ידי מנהל הפרויקט באישור החברה, מבקר ומאשר כל שלב ביצוע עבודות הקשורות לבטון דרוך..1 5

6 עמוד 6 מתוך 89 "מבנה דרך" - לרבות מעבירי-מים, מעברים תת-קרקעיים, קירות-תמך, קירות אקוסטיים, גשרי-שילוט, מיסעות גשרים ומבנים אחרים הכוללים בטון חשוף. "ת"י )תקן ישראלי(" - מעדכנו. לרבות תקן מעודכן יותר המחליף את התקן המוזכר או.3 4. "דריכת-קדם ")Pre-Tensioning( - דריכה מקדימה ליציקת בטון בתבנית. "דריכת-אחר ")Post-Tensioning( - דריכה של רכיב אחרי יציקת בטון בתבנית/טפסה והתקשותו במידה נדרשת..5 "פלדת-זיון" - פלדה לזיון בטון, לפי ת"י 4466 על חלקיו, שאינה מיועדת לדריכה..6 "פלדת-דריכה" - רכיבי פלדה בעלת חוזק משיכה גבוה, המיועדים לשימוש לדריכת רכיבי-בטון והעומדים בדרישות ת"י "תיל ")Wire( - מיתר משוך במצב קר המסופק בסלילים. "גדיל ")Strand( - מיתר עשוי שני תילים עגולים, או יותר, שזורים סביב תיל מרכזי ישר ומהווים יחידה אחת. "כבל דריכה Cable( ")Pre-Stressing - מיתר או קבוצת מיתרים הנתונים בעורק אחד ומעוגנים בעוגן משותף, בהתאם לשיטת הדריכה. "כבל לא דבוק Strand( ")Un-Bonded Mono - כבל העשוי מגדיל אחד, אשר הידבקותו נמנעת לבטון והכולל גדיל פלדה, שכבת מגן וסיכוך )גריז( ומעטה פלסטי. "מוט ")Bar( - מוט פלדה המיוצר בעירגול בחום, מסופק בדרך כלל כמוט ישר חלק עם הברגה בקצוות, או עם הברגה לכל אורך המוט. "מיתר ")Tendon( - רכיב מפלדה - תיל, גדיל או מוט - המשמש ליצירת מצב של דריכה במבנה בטון דרוך. "מחבר ")Coupler( - אמצעי מכני המחבר שני קטעי מיתרים זה לזה ומעביר את כוח הדריכה שבקטע האחד לקטע השני. "עוגן ביניים" - עוגן שאינו מוצב בקצה של הכבל אלא בנקודה כלשהי לאורכו, והמיועד לדריכה בהפסקת יציקה ולקיצור האורך החופשי של הכבל "עוגן דומם" - בקצה השני. עוגן המשמש בדריכת-אחר לעיגון הקצה הלא נדרך של כבל הנדרך.16 "עוגן משיכה" - עוגן המוצב בקצהו הנדרך של כבל..17 "רכיב/אביזר משוכן ")Insert( - כל פריט שאינו משמש כזיון, המושם לתוך רכיב בטון כגון שרוולים, עוגנים וכדומה. בפרק זה גם אביזר משוכן בבטון להארכת מוטות של פלדת-זיון, או כהכנה לחיבורים מבניים עתידיים. "מכסה העוגן לאטימה Cup( ")Anchor Grout - רכיב פלסטי או מפלדה המכסה את קצה הגדיל הבולט מהצד החיצוני של עוגן משיכה לפי דרישות.ETA

7 עמוד 7 מתוך 89 "זמן התחלת ההתקשרות בבטון הטרי" - משך הזמן מרגע המגע הראשוני בין הצמנט והמים בעת ערבוב המרכיבים ועד מצב שבו נוצרת התנגדות לחדירה )בשיטת פרוקטור( של מחט קפיצית לעומק של 25 מ"מ בשעור של 3.5 מגפ"ס psi( 500(. לצורך הבדיקה מנפים מהבטון הטרי "מלט" דרך נפה בעלת נקב 4.75 מ"מ לסילוק האגרגאט הגס הגדול )ראו גם ת"י 26 /חלק 2(. "יוצר שקע Former"( ") Pocket - רכיב המתחבר לצד החיצון של עוגן משיכה ונצמד לטפסה על מנת ליצור שקע המאפשר גישה של המדרך )Jack( אל העוגן. "מדרך ")Jack( - מכשיר הידראולי, משולב באמצעי בקרה ומדידה, המיועד לביצוע פעולות הדריכה ומותאם למבנה המיתר והעוגנים. "שכבת סיכה": בכבלים בלתי מודבקים, חומר המצפה את הגדיל לכל אורכו ברציפות ותפקידו כפול: הגנה בפני קורוזיה והקטנת החיכוך בין הגדיל למעטה הפלסטי. "דייס "(Grout( - : תערובת מיועדת ללהגנת כבלים בפני קורוזיה ולצורך הידבקות בין פלדת זיון דרוך לבין בטון קונסטרוקציה. דייס עשוי כתערובת של חומרים צמנטיים על בסיס מים, עם או בלי תוספים, מוספים או אגרגט דק, ביחסים שיוצרים סמיכות המאפשרת שאיבה ללא סגרגציה של הרכיבים, והמוזרקת לתוך העורק למילוי מלא של הרווח סביב המיתר "תוסף ")Additive( - מונח כללי לחומר שניתן להשתמש בו כתוספת לדייס צמנט. 5 "מוסף ")Admixture( - חומר, בדרך כלל נוזל או אבקה, שמשמש כרכיב בדיס צמנטי ואשר מוסיפים אותו מייד לפני או תוך כדי ערבול הדייס. 6 מילות-מפתח דריכת-קדם, Pre-Tensioning,דריכת-אחר,,Post-Tensioning רכיב/אביזר משוכן,,Insert גדיל,,Strand כבל דריכה, כבל לא דבוק, מחבר,,Coupler מיתר,,Tendon עוגן ביניים, עוגן דומם, עוגן משיכה, תיל,,Wire דייס, Grout מסמכים ישימים המסמכים הישימים הם המסמכים המחייבים ומסמכי הרקע. כל המסמכים הישימים יהיו במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שיבוצעו בהתאם לפרק זה. תקנים ישראליים בנוסף לאמור בתנאי החוזה הכלליים לביצוע עבודות בניה ותשתית עבור רכבת ישראל, סעיף 38 )פרק ו'( - "טיב החומרים והעבודה", להלן רשימת התקנים העיקריים הענייניים לפרק/תת-פרק זה: א. ה. ו. ת"י 1 /חלק 1: ת"י 1 /חלק 2: ת"י 1 /חלק 3: ת"י 3: ת"י 26: ת"י 118: צמנט: צמנט רגיל. צמנט פורטלנד עמיד סולפטים. צמנט רגיל שחום ההידרציה שלו נמוך. אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים. שיטות לבדיקת בטון על כל חלקיו. בטון: דרישות תפקוד וייצור

8 עמוד 8 מתוך 89 ז. ת"י 127 /חלק 2: ח. ת"י 252: ט. ת"י 466 /חלק 1: י. ת"י 466 /חלק 2: יא. ת"י 466 /חלק 3: י ת"י 466 /חלק 4: י ת"י 601: י ת"י 789 /חלק :1 טו. ת"י 896: טז. ת"י 904 /חלק 1: יז. ת"י 904 /חלק 2: יח. ת"י 1139: יט. ת"י 1225 /חלק 1: כ. ת"י 1735 /חלק 1: כא. ת"י 1735 /חלק 2: כ ת"י 1735 /חלק 4: כ ת"י 1735 /חלק 5: כ ת"י 4466 /חלק 2: כה. ת"י 4466 /חלק 3: כו. ת"י 4466 /חלק 4: כז. ת"י 4466 /חלק 5: מבחני רתכים: ריתוך קונסטרוקציות פלדה. ניסוי העמסה של תקרות וקורות עשויות בטון מזוין ובטון דרוך. חוקת הבטון - עקרונות. חוקת הבטון - רכיבים ומערכות של בטון מזוין ושל בטון לא מזוין. חוקת הבטון - בטון דרוך. חוקת הבטון - רכיבים ומערכות מבטון טרום. בטון מובא. סבולות בבנייה: סטיות בבניינים: סטיות מותרות בעבודות בנייה. מוספים כימיים לבטון ודיס. טפסות לבטון: עקרונות. טפסות לבטון: תומכות שחילות. פיגומים )על כל חלקיו(. חוקת מבני פלדה: כללי. פלדה לדריכת בטון: דרישות כלליות. פלדה לדריכת בטון: תילים משוכים בקר. פלדה לדריכת בטון: גדילים. פלדה לדריכת בטון: מוטות פלדה מעורגלים בחום מעובדים או לא מעובדים. פלדה לזיון בטון: מוטות חלקים. פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים. פלדה לזיון בטון: רשתות מרותכות. פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים. מפרטים ומסמכים ישראליים א. של רכבת ישראל כל הפרקים הרלוונטיים של המפרט הכללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל במהדורה המעודכנת ביותר המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור הפרקים של המפרט הכללי לעבודות סלילה וגישור של נתיבי ישראל בהם ישנן הנחיות אשר לא פורטו במפרט הכללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל המפרט הכללי לעבודות בנייה ]"הספר הכחול"[ הפרקים במפרט הכללי לעבודות בנייה בהם ישנן הנחיות אשר לא פורטו במפרט הכללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל מסמכים זרים א. בנוסף למסמכים הזרים המפורטים בת"י 466 /חלק 3, להלן רשימת מסמכים זרים מנחים הנוגעים לפרק זה: FIB : Recommendations for the Acceptance of Post-Tensioning Systems. או מסמך מוכר אחר ברמה בין-לאומית לצורך קבלה של מערכות דריכת-אחר שיהיה בתוקף בעת ביצוע פעולות הדריכה מסמכים זרים בנוסף למסמכים הזרים המפורטים בת"י 466 /חלק 3, להלן רשימת מסמכים זרים מנחים הנוגעים לפרק זה: 1. FIB - Guide to good Practice Bulletin No. 7 (2000). 8

9 עמוד 9 מתוך State of California - Pre-Stress Manual: A Guide for Field Inspection of Cast In Place Post Tensioned Structures. 3. EN 934-4: 2009 Admixtures for grout for prestressing tendons 4. ETA - European Technical Approval מסמך מחייב של כל אחת מהחברות דריכה המאושרות לביצוע העבודות. מסמך זה מבטיח שביצוע יהיה בהתאם לשיטה ובאמצעות מערכת דריכה ודיוס מושלמת )קומפלט( שאותה החברה. 5. ETAG 013: EOTA (European Organisation for Technical Approvals) - Guideline for European Technical Approval of Post Tensioning Kits for Prestressing of Structures (Post Tensioning Systems) (June 2002) מסמכים מחייבים המסמכים המפורטים לעיל הם המסמכים המחייבים. כל המסמכים הישימים יהיו במהדורה/גרסה האחרונה התקפה במועד הענייני לביצוע כל עבודה או תיקון שיבוצעו בהתאם למפרט הכללי ר"י, פרק זה. כמו כן, במסמכים שהוראותיהם מחייבים את הקבלן - הם ייחשבו כחלק ממסמכי החוזה. חומרים בטון כללי א. כל עבודות הבטון והחומרים יבוצעו כנדרש במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר", בת"י 466, ת"י 118 ולפי הדרישות הנוספות המצוינות בפרק/תת- פרק זה. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יהיו החומרים לבטון כאמור במפרט הכללי ר"י פרק "עבודות בטון יצוק באתר". האגרגאטים הגסים יעמדו בדרישות לסוג א' לפי ת"י 3. אגרגאטים גסים יהיו קוביים ככל האפשר. קבלן ישכור שירותים של טכנולוג מוסמך לצורך קביעת הרכב של בטון עבור אלמנטים מבטון דרוך יצוקים באתר בהתאם לדרישות חוזק ודרגת חשיפה לפי סיווג הסביבה המוגדרים במסמכי תכנון. באישור של מנהל פרויקת יאושר טכנולוג מוסמך של מפעל הבטון. תערובת בטון התואמת לדרישות תכן מבנה דרוך עבור אלמנטים טרומיים יקבע על ידי טכנולוג בטונים מוסמך של מפעל מורשה אגרגאטים א. הגודל הנומינלי המרבי של האגרגאט לא יעלה על הקטן מארבעת הערכים להלן: 1/5 1. המידה המינימלית בין הטפסות; 1/3 2. העובי בטבלות מקשיות; 3/4 3. המרווח הנקי בין מוטות זיון בודדים, עורקים, מיתרים וטפסות; מ"מ, אלא אם נדרש אחרת במפרט הטכני המיוח במקרים שמשתמשים באגרגאט גדול מ- 40 מ"מ יעשו בדיקות חוזק הבטון בתנאים המיוחדים המפורטים בת"י גודל אגרגאט שונה מהמצוין לעיל יאושר על-ידי מנהל הפרויקט רק במקרים מיוחדים. 9

10 עמוד 10 מתוך 89 ה. אגרגאטים דקים יהיו אגרגאטים טבעיים )כגון חול המופק מנחל או מחפירה טבעית(, או חולות גרוסים, או צירוף של שני הסוגים ויעמדו בדרישות הדירוג והטיב לפי ת"י 3. חול גרוס יהיה רחוץ. השימוש באפר פחם ברכיבי-בטון דרוכים כתחליף חלקי לחול אסור. צמנט א. הצמנט לרכיבי-בטון דרוכים יהיה מסוג צמנט פורטלנד,CEM I R/N בחוזק 42.5 )ראו גם במפרט הכללי ר"י, פרק מגפ"ס לפחות, כמוגדר בת"י 1 /חלק סעיף "חומרים", פרק תת באתר", יצוק "עבודות בטון "צמנט"( לא יאושר שימוש בכל צמנט מסוג אחר. מים המים יהיו באיכות של מי-שתיה ויתאימו לדרישות ת"י 466 חלק 1, וכאמור במפרט הכללי ר"י, הפרק "עבודות בטון יצוק באתר". מוספים כימיים א. הקבלן רשאי להציע לאישור מנהל הפרויקט, שימוש במוספים כימיים לשינוי תכונות מסוימות של הבטון הטרי או הקשוי, העומדים בדרישות שבת"י 896 ובפרק זה. באחריות הקבלן ללהציג למנהל הפרויקט תוצאות בדיקה ממעבדה מאושרת כי אין במוספים גורמים הפוגעים בתכונות הבטון, הדייס, פלדת הזיון ופלדת הדריכה שימוש במוסף כלשהו יעשה רק על סמך אישור מנהל הפרויקט. אם נאמר במפורש בתוכניות או באחד משאר מסמכי החוזה האחרים שעל הקבלן להשתמש במוסף לשם שינוי תכונות מסוימות, יעמוד מוסף זה גם בכל הדרישות להלן: המוסף טעון אישור בפועל של מנהל הפרויקט לאחר שהקבלן הוכיח בבדיקות במעבדה מוסמכת מאושרת כי המוסף עומד בכל הדרישות המצוינות לגביו בתקן וכי אין בו כדי להשפיע לרעה על הקיים של הבטון והפלדה. לדוגמא: לא ייעשה שימוש במוספים המכילים כלורידים, כגון כלוריד הסידן.)CaCl ( השימוש במוסף כולא אוויר יותר רק כאשר הוא נדרש במפרט הטכני המיוחד ורק כאשר קיימת בקרה שוטפת על כמות האוויר הכלואה, כפי שנקבעה בניסויים מוקדמים באתר הבנייה או במפעל הייצור. מינון המוסף יקבע על סמך בדיקות מוקדמות במעבדה, בהתחשב בתנאי היציקה והאקלים הצפויים בזמן היציקה. ה. שימוש בשני מוספים או יותר, מחייב מוקדמות. את תאימות המוספים זה לזה בבדיקות 10

11 עמוד 11 מתוך 89 ו. המוסף יסופק באריזת היצרן בהתאם לדרישות ת"י 896 ויאוחסן באתר ובמפעל בהתאם להוראות היצרן וכל דין. המוסף יוכנס לערבל באופן שיבטיח את מינונו המדויק ופיזורו המלא בתערובת. תערובות הבטון א. סוגי הבטון ברכיבי המבנים הדרוכים יהיו בהתאם לדרישות מסמכי החוזה האחרים. בכל מקרה סוג הבטון לא יהיה פחות מסוג ב ה. ו. ז. יחסי המרכיבים בתערובות הבטון ייקבעו על-סמך בדיקות מוקדמות במעבדה מוסמכת ומאושרת ובהתחשב בתנאי הסביבה, בטיב החומרים, בתנאי היציקה, במשך זמן תחילת ההתקשרות הנדרשת, משך זמן ההובלה וההמתנה ובשיטות ההשמה והציפוף. בתכנון תערובות הבטון יובאו בחשבון דרישות החוזק התקניות של הבטון המתוכנן וכן דרישות נוספות המפורטות במפרט הטכני המיוחד ובתוכניות כגון: חוזק למועד ביצוע דריכת-קדם או דריכת-אחר, חוזק הבטון במתיחה בעת העברת כוחות דריכה וכד'. אם לא נדרש אחרת במסמך ממסמכי החוזה האחרים, תהיה התכולה המזערית של צמנט בתערובות לפי דרישות ת"י 466 /חלק 3. תערובות הבטון תיקבענה באופן שיושג החוזק הנדרש עם מינימום כמות הצמנט המתאימה וזאת על מנת להפחית ככל האפשר את שיעורי ההצטמקות והזחילה. אם לא נאמר אחרת באחד ממסמכי החוזה האחרים, לא תעלה כמות הצמנט בבטון מסוג ב- 50 על 420 ק"ג למ"ק בטון, ובבטון מסוג ב- 60 על 500 ק"ג למ"ק בטון. סוג הבטון ביציקות משלימות יהיה בהתאם לנדרש במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר" ו/או במפרט הטכני המיוחד ו/או בתוכניות. ביציקות משלימות, ברכיבים מרוכבים )כגון טבלה יצוקה באתר על גבי קורה טרומית(, יהיה סוג הבטון ב- 40 לפחות. אם היציקה המשלימה נדרכת יהיה הבטון מסוג ב- 50 לפחות. מין הצמנט יתאים לדרישות בת"י 466 חלק 1 ות"י 118. בטון מובא א. הדרישות ביחס לבטון מובא )לרבות תחנות קבועות במפעלים לייצור רכיבי-בטון טרומיים( הן כנדרש במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר" שימוש בבטון מיוצר באתר יותר רק במקרים חריגים, לפי אישור מנהל הפרויקט בכתב ומראש, וזאת בתנאי שיוקם לצורך זה מפעל מוסמך ומאושר. על מפעל כזה יחולו כל הדרישות החלות על ייצור בטון מובא כאמור לעיל. פלדה א. כללי.1 על הקבלן לבצע את העבודה כמפורט בתוכניות תוך שימוש במוטות פלדה לזיון בטון העומדים בכל הדרישות המפורטות בתקנים הישראליים הענייניים, ובפלדת דריכה שתכונות המינימום שלה מפורטות בת"י 1735 על כל חלקיו, בנוסף לדרישות במפרטים כל משלוח של פלדה מכל סוג שיגיע לקבלן ייבדק במעבדה מוסמכת ומאושרת לאימות התכונות המפורטות בתיעוד המלווה בהתאמה לדרישות האמורות לעיל. 11

12 עמוד 12 מתוך 89 פלדת-זיון לאלמנטים דרוכים 1. פלדת הזיון תתאים לכל הדרישות בתקנים הישראליים המתאימים, כמפורט בתוכניות ו/או במפרטים ו/או בכתב הכמויות, הכל בכפיפות לאמור במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר". פלדת הזיון המצולעת תהיה רתיכה בכל הרכיב הדרוך. ריתוך של פלדת-זיון בחישוקים או בפרטי זיון אחרים, יבוצע על-פי הנדרש בתוכניות, בכפיפות להוראות במפרט הטכני המיוחד ובאישור מנהל הפרויקט. במקרה כזה הפלדה תהיה מסוג רתיך )ניתן לריתוך ללא שינוי בתכונות המבניות( כמפורט בת"י 4466 /חלק 3. הריתוך ייעשה על-ידי רתך כנדרש בת"י 127 וכאמור במפרט הכללי ר"י, פרק "מסגרות חרש" לגבי שימוש במחברים להארכת מוטות )Couplers( וסעיף )ג' 3( להלן. סעיף ראו פלדת-דריכה 1. טיב הפלדה - כללי 1.1. פלדת הדריכה תעמוד בדרישות ת"י נוספות שבת"י 466 /חלק 3. על כל חלקיו ובדרישות פלדת דריכה תסופק אך ורק על-ידי יצרן מוכר, מוסמך ומאושר. בהתאם לנדרש בת"י, 1735 יציג הקבלן למנהל הפרויקט תיעוד להוכחה של התאמת הפלדה לדרישות, לרבות הבדיקות העצמיות ותויות הזיהוי. אימות הנתונים המפורטים בתיעוד לדרישות בת"י 1735 ייבחן ע"י מעבדה מוסמכת ומאושרת בישראל, כמפורט בת"י 1735 /חלק 1. ברכיב דרוך אחד יעשה שימוש רק בכבלים מאותו יצרן. באותו רכיב יורשה שימוש רק בפלדות בעלות תכונות זהות, המיוצרות בשיטת ייצור זהה אספקה ואחסון 2.1. תילים, גדילים ופתילים יסופקו בסלילים סטנדרטיים של היצרן באריזה אשר תבטיח הגנה בפני פגיעה או זיהום, במיוחד מחומרים או נוזלים אשר עשויים לגרום או לקדם היווצרות חלודה. מוטות דריכה יסופקו ביחידות נפרדות באורכים הדרושים, עם תבריגים סטנדרטיים מעורגלים בקצותיהם, במידות מתאימות או כשהם מצולעים בתבריג מעורגל רצוף לכל אורכם. כל סליל או חבילת מוטות ישאו את סימון היצרן, כמפורט בת"י 1735 /חלק 1, לרבות תאור מפורש של סוג הפלדה ומספר סידורי שבאמצעותו ניתן יהיה לזהותם בתעודות המקוריות של היצרן. הפלדה תאוחסן באתר במקום מוגן מגשם ומטל, כשהיא מוגבהת מפני הקרקע על גבי משטח-בטון, אדני-עץ או אמצעי דומה אחר. יש להגן על פלדת הדריכה מפני כל מכה, פגיעה וכד'

13 עמוד 13 מתוך 89 בכבלים לא דבוקים יש להקפיד על הגנת קרעים או חתכים. המעטה הפלסטי מפגיעות,.5 מחברים בקווי-דריכה 3.1. כללי השימוש במחברים )Couplers( בדריכת-אחר עבור מוטות של פלדת-זיון, מוטות-דריכה או כבלי דריכה, יורשה רק אם נדרש במפורש בתוכניות ו/או במפרט הטכני המיוח.3 השימוש במחברים )Couplers( בקווי דריכת-קדם יהיה כאמור בתת-פרק להלן. על הקבלן להגיש לאישור מנהל הפרויקט את סוג המחברים שבדעתו להשתמש בהם ומסמכים המעידים על טיבם. המסמכים יכללו בין השאר דו"חות מבדיקות של מעבדה מוסמכת ומאושרת המאשרים את תאימות המחברים האמורים לנתוני היצרן שלהם וכן את התאמת המחברים לייעודם. המחברים יהיו תעשיתיים מסוג שיפורט במפרט הטכני המיוח הקבלן רשאי להציע מחברים מסוג אחר מהנדרש ובתנאי שיגיש את הנדרש להלן, לפני הביצוע, ויקבל על כך את אישור מנהל הפרויקט בכתב: הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט את סוג המחברים לשימוש כמתוכנן ומסמכים המעידים על טיבם. המסמכים יכללו, בין השאר, בדיקות וחוות-דעת של מעבדה מוסמכת ומאושרת המאשרות התאמה של המחברים ליעודם, לרבות תוצאות בדיקות של חוזק, התארכות, עמידה בעומסים דינמיים וכו' מנהל הפרויקט רשאי לשלוח מספר מחברים לבדיקה. הדגימות יינטלו באקראי על-ידי המעבדה, לפחות שלושה מחברים מכל סו תוצאות הבדיקה לא יהיו פחותות בשום מקרה מהתוצאות הרשומות במסמכי יצרן המחברים. מחברים קבועים למוטות-דריכה 3.1. קיימים שני סוגים של מחברים למוטות: מחבר להארכת מוטות מאותו סוג;.3 מחבר לחיבור של מוט מסוג אחד למוט מסוג אחר, כגון: מוט עם הברגה מעורגלת למוט עם הברגה חרוטה. על הקבלן להקפיד על קיום ההוראות של יצרן המחברים לגבי אורך מזערי נדרש של הקטע המוברג מכל צד של המחבר מחברים קבועים לכבלים בודדים בלתי מודבקים 13

14 עמוד 14 מתוך 89 קיימים שני סוגים של מחברים לכבלים בודדים בלתי מודבקים: מחבר "הארכה" שימוש במחבר "הארכה" יבוצע כאשר יש דרישה בתוכניות שימוש במחבר "הארכה" יבוצע כאשר קיימת דרישה בתוכניות להארכת המבנה בעתיד, או באישור/הנחיית מנהל הפרויקט, תוך כדי ביצוע, במקרה שהכבל הנדרך קצר מדי ואין אפשרות להחליפו כי חלקו נמצא כבר בתוך קטע יצוק. הכבל עם המחבר יושחל לתוך צינור פי.וי.סי. קשיח בקוטר 50 מ"מ לפחות ובאורך שיאפשר את התנועה של המחבר בזמן הדריכה בכיוון הנכון ולא פחות מ- 50 ס"מ. הצינור ימולא בחומר סיכה לצורך הגנה בפני קורוזיה וייסגר משני הצדדים ב" Former "Pocket שיושחלו מראש על הגדילים. כל המרווחים בין ציפוי הכבלים Former" "Pocket לבין צינור הפי.וי.סי. יאטם באמצעות סרט דביק. המחבר יותקן רק בקטע שבו הכבל ישר ויימשך ישר לכל כיוון באורך של 60 ס"מ לפחות. עובי כיסוי הבטון על צינור הפי.וי.סי יהיה 30 לפחות. מ"מ במקרה של "הארכה" עתידית למבנה יש לסיים את המבנה בשלב הבנייה הענייני עם עוגן רגיל ולהשאיר את שארית הכבל לחיבור עתידי כאשר המערכת מוגנת היטב בפני שיתוך. מחבר חיבור ודריכה מחבר זה מיועד לחיבור שני קצוות כבל ולדריכתו בנקודת החיבור ויבוצע על-פי דרישה במסמכי החוזה האחרים..3.3 מחבר קבוע לכבלים מרובי גדילים מחבר לכבל מרובה גדילים יבוצע על-פי דרישה החוזה האחרים. במסמכי.3.4 קיימים שני סוגי מחברים: מחבר בצורה קונית המותקן על עוגן חי. מחבר מסוג זה יסופק על-ידי יצרן העוגנים ויהיה חלק מכל שיטה הדריכה, כאמור בסעיף מחבר עשוי מקבוצה של מחברים לגדילים בודדים הנתונים בתוך צינור פלדה הממולא בחומר נגד שיתוך ומאפשר תזוזה של המחברים. מחבר כזה עשוי להיות מאחורי עוגן חי או להארכה בלב מחברים מסוג זה

15 עמוד 15 מתוך 89 יונחו בצורה הדרגתית ולא בחתך אחד, כשאורך הצינור המגן צריך לאפשר להם את כל התנועה הנדרשת בזמן הדריכה. במצב זה על הקבלן להתקין צינור יציאה לאוויר לצורך מילוי העורק בדייס. דייס כללי א. הרכב הדייס הטרי יהיה כמפורט בת"י 466 /חלק 3. ניתן להשתמש בתערובות דייס מוכנות לשמוש, בתוספת מבוקרת של מים, בתנאי שיענו לדרישות הנ"ל. תכונות הדייס תהיינה כמפורט בת"י 466 /חלק 3. כל חומרי הדייס יעמדו בדרישות התקנים הישראליים הענייניים CEM חומרי הדייס א. צמנט 1. הצמנט להכנת הדייס יהיה צמנט פורטלנד מתאים לדרישות ת"י 118 R/N I על חוזק 42.5 או 52.5 במהירות התקשרות רגילה. הצמנט יענה על הדרישות הבאות: כלור - CL<0.05% גופרית - S<0.01% ללא גושים לא מכיל חומרים מזיקים לפלדת הדריכה הצמנט יסופק בשקים עם משקל מוגדר ויאוחסן בתנאי יובש מוקפדים. השקים יאוחסנו על-גבי משטח מורם מפני הקרקע עטופים היטב ביריעות פוליאתילן למניעת הירטבות. הסיבולת במשקל תהיה קטנה מ )1% 2% פחות ו- 1% יותר מהמשקל המוגדר(. לצמנט יהיה שטח פנים סגולי הנמדד בשיטת בליין Value) (Blaine אשר נע בין 300 ל- 380 מ 2 /ק"ג )מסה ביחס לשטח(, הבדיקה לפי ת"י 2 חלק 6. תאריך הייצור של הצמנט יהיה מודפס על כל שק על מנת לבקר את גיל הצמנט לפני שיעשה בו שימוש עבור הדייס. תכונות הצמנט משתנות עם הגיל ולכן יש להמנע משימוש בדייס שאוחסן למשך תקופה ארוכה. הצמנט שישתמשו בו לדייס באתר הבנייה, יהיה מאותו סוג, מאותו יצרן ומאותו מפעל, עליו נעשו הבדיקות המוקדמות לדייס מים המים לעיל. להכנת הדייס יהיו באיכות של מי-שתייה, כנדרש לבטון בסעיף,896 מוספים המוספים יתאימו לת"י 896 על כל חלקיו. עד לפרסומו של חלק מוספים לדייס יתאימו לתקן האירופאי.EN של ת"י 15

16 עמוד 16 מתוך 89 ניתן להשתמש במוספים בנפרד או בשילו השימוש במוספים יהיה בהתאם להנחיות היצרן בלב הדייס יכול לכלול תוסף מיקרו סיליקה שיתאים לתקן אירופאי.EN תוספים לא יכילו חומרים שפוגעים בפלדת הדריכה, במיוחד תיאוציאנטים, ניטריטים, ניטראטים, פורמיאטים וסולפטים. בנוסף לכך על התוספים לענות לדרישות הבאות: Cl<0.10% במשקל של אבקת המוסף CL פחות מ- 1 גרם לליטר של מוסף נוזלי. על המוצר להיות באריזה של יצרן )בשקים או מכלים( או בתוך תערובת ארוזה מראש. כל אריזה תהיה עם זיהוי והוראות של היצרן )הנחיות שימוש ובטיחות, דף מוצר וכד'(. מוספים אשר מעכבים את התקשרות הדייס יעילים במיוחד עבור דיוס של עורקים ארוכים. במקרה שימוש של שני או יותר מוסיפים על הקבלן באמצעות טכנולוג מוסמך לבצע בדיקות של התאמה או אי התאמה לשימוש משולב של המוספים. מותר להשתמש במעכבי קורוזיה על מנת לשפר את העמידות בקורוזיה של הדייס. במקרה ונעשה שימוש במעכבי קורוזיה, בדיקות המעבדה יכללו גם בדיקה לקורוזיה מואצת. מלאן המלאן לשימוש בתערובת הדייס יהיה כמפורט בת"י 466 /חלק 3. בכל מקרה, אם נעשה שימוש באגרגטים בדייס עבור אלמנטים בדריכת אחר, גודל הגרגר המקסימלי יהיה 1 מ"מ כדי להקל על מעבר הדייס דרך העורק ולהבטיח עטיפה מלאה של רכיבי הדריכה. בדיקות הדייס א. לפני ביצוע עבודות הדיוס יש לערוך בדיקות מוקדמות להוכחת העמידות של תערובת הדייס בכל הדרישות הענייניות. מודגש כי למרות האמור בת"י 466 /חלק 3 אין להעזר בתוצאות בדיקות קודמות ורק תערובת שנבדקה באתר, מבעוד מועד, תאושר לשימוש בנוסף לבדיקות המוקדמות תקוימנה כסדרן בדיקות מעקב על-פי הנחיות ת"י 466 /חלק 3. על הקבלן לספק לאתר, באמצעות מעבדה מוסמכת ומאושרת, את כל המכשירים והאמצעים הדרושים לביצוע בדיקות דייס באתר העבודה. המכשירים חייבים להיות מכוילים לפני תחילת הבדיקות. בדיקות מוקדמות ובדיקות מעקב תבוצענה כמפורט בסעיף בת"י 466 /חלק 3. על הקבלן להחזיק באתר העבודה לפחות עותק אחד מעודכן תקף של ת"י 466. עותקי התקן יעמדו גם לרשותו של מנהל הפרויקט ללא כל הגבלה. 16

17 עמוד 17 מתוך 89 ה. בדיקות מוקדמות ובדיקות מעקב לדייס תעשנה לתכונות המפורטות להלן מתוך ת"י 466 /חלק 3: 1. כושר נזילות מתאים לקוטר העורקים ואורכם; לכידות התערובת, ללא הפרשת מים וללא שקיעת חומרים גסים; הפרשת מים Test( )Bleeding ושינוי הנפח )הצטמקות או התפשטות(, כמפורט בת"י 466 /חלק 3. בדיקות.3 משך הזמן בו נשמרת הנזילות יתוכנן בהתאם לתנאי מזג האוויר ולאופן השימוש. בכל מקרה על הבדיקה לוודא כי הנזילות תישמר למשך 20 דקות לפחות מעבר לזמן המוקצב לביצוע ההזרקה; זמן תחילת ההתקשרות יחול לפחות שלוש שעות מרגע ערבוב הצמנט במים..4.5 ו. בנוסף לאמור בת"י 466 /חלק 3 על תערובת הדייס לעמוד בדרישות הבאות: 1. שינוי הנפח יהיה בין 0% ל 5%+ מהנפח התחילי של הדייס הטרי; בדיקת ספיגות כללית וספיגות נימית, אם נדרשת במפרט הטכני המיוחד, תבוצע לפי ת"י 26; כמות הכלורידים בדייס תוגבל לפי דרישה במפרט הטכני המיוחד; קיום דרישות החוזק המתוכנן לגיל שבעה ימים ולגיל 28 יום כאשר בכל מקרה לא יקטן החוזק ללחיצה בשבעה ימים בבדיקה של קובייה שצלעה 70 ס"מ, כנדרש בת"י 466.3, מ- 27 מגפ"ס בבדיקות מעקב; אם נדרשות בדיקות חוזק נוספות בגיל שונה מהנדרש בת"י 466 /חלק 3, תבוצענה הבדיקות במועדים כנדרש במפרט הטכני המיוח ז. ח. בדיקות נוספות מעבר לרשימת הבדיקות לעיל תבוצענה, אם תדרשנה, כנדרש במפרט הטכני המיוח חובה להשתמש כמכשיר השקיעה גם כדי לבדוק את סמיכות הדיס, הנפלס מהקצה הרחוק של העורק )ביצאה הדיס(. הדיס הנפלס לא יהיה דליל מדי ו"זמן השקיעה הממוצע" יהיה לפחות 30 שניות. יצור ויציקת בטון כללי לאלמנטים יצוקים באתר ודרוכים כל עבודות ההכנה, ההובלה, השמת הבטון ואשפרתו. יבוצעו כנדרש במפרט כללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר". במקרה ונדרשים אמצעים מיוחדים יפורטו במפרט טכני מיוחד לפרויקט. 2.עבור אלמנטים טרומיים דרוכים, לפני תחילת היציקה יגיש המפעל המייצר, באמצעות הקבלן, למנהל הפרויקט פירוט על ההתארגנות לצורך שימת הבטון, לרבות הציוד, מקור 17

18 עמוד 18 מתוך 89 הבטון, שיטת הריטוט, האשפרה ומשך זמן תחילת ההתקשרות של תערובת הבטון המתוכננת. 3.הקבלן יגיש את סדר היציקה, רשימת האמצעים בהם ישתמש, משך הזמן ותהליך היציקה המתוכנן לאישור מנהל הפרויקט. 4.יציקות הבטון יבוקרו, יושמו, יצופפו ויאושפרו בפיקוח צמוד בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בבקרת עבודות בטון. של מהנדס מטעם הקבלן תהליכי יציקה השמה, ציפוף ואשפרה השמת הבטון א. אם לא נדרש אחרת במסמך ממסמכי החוזה האחרים יושם הבטון ברכיב המיועד לשמש כרכיב דרוך של מבני דרך בפעולה רצופה, ללא הפסקות בתהליך, באופן שלא יתהוו מישקים לא מתוכננים מישקי-עבודה ברכיב המיועד לשמש כרכיב דרוך במבני דרך יבוצעו אך ורק על-פי תכנון מפורט שיאושר על-ידי מנהל הפרויקט. אם יתוכננו מישקים ברכיב כאמור, יוצק הבטון בדיוק נמרץ עד למישקי הפסקת יציקה המסומנים במדויק בתוכניות. במצב כזה תבוצע יציקת הבטון כך שבטון טרי יוצק כנגד בטון שנוצק לפניו לא יאוחר משעה וחצי לפני מועד גמר זמן תחילת ההתקשות של הבטון שנוצק לפניו. יציקה בשעות חשיכה א. יציקה בשעות חשיכה תבוצע רק אם הקבלן קיבל אישור מראש ובכתב לכך, באופן מיוחד לגבי אותה עבודה בפועל, ממנהל הפרויקט. אישור לעבודה מסויימת אינה מהווה אישור גורף לכלל העבודות במסגרת הפרויקט במקרים כאלה יתקין הקבלן תאורה שתאפשר גם בדיקה חזותית של פנים הטפסות במשך כל תהליך היציקה. ציפוף הבטון א. הבטון יצופף תוך כדי שימתו, כנדרש במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר", באמצעים המבטיחים ציפוף אחיד ומושלם של כל הבטון )במיוחד רכיבים צרים(, סביב מוטות זיון, כבלי ועורקי דריכה, עוגנים ואביזרים משוכנים )Inserts( ובפינות. על הקבלן לוודא ריטוט מושלם באזורי העיגונים ברכיבים טרומיים ארוכים ו/או גבוהים, יותקנו מרטטי עלוקה חיצוניים על הדפנות של טפסות הפלדה. ברכיבים שטוחים, שעומקם פחות מ- 40 סרגליים. ס"מ, יבוצע ציפוף הבטון רק במרטטים לוחות בטון דקים יוצקו בתערובות מיוחדות המותאמות לרכיבים כאלה, תוך שימוש בשולחנות רוטטים ככל הניתן. אשפרת הבטון א. כללי

19 עמוד 19 מתוך 89 אשפרת הבטון בכל סוגי הרכיבים תבוצע בכפיפות לדרישות במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון באתר" תת-פרק "אשפרת הבטון והגנתו". לפני תחילת העבודה בפועל יציג הקבלן לאישור מנהל הפרויקט את כל פרטי שיטת האשפרה..1 הקבלן רשאי להציע לאישור מנהל הפרויקט אשפרת רכיבים לקצר את הזמן הנדרש להכנתם לדריכה. בחום על-מנת.3 אישור מנהל הפרויקט, בהתיעצות עם המתכנן, יבוסס על קיומם, בין היתר, של התנאים הבאים: 15% תערובת הבטון צריכה להיות מתוכננת לחוזק סופי הגדול ב 4.1. מהערך הסופי הנדרש בתנאי אשפרה רגילה..4 התכנון של הקבלן צריך להתאים את הדריכה לערכים המושפעים מטמפרטורת הרכיב כגון הפסדי דריכה. התהליך חייב למנוע מצב של הלם תרמי. הפרש הטמפרטורות בין מרכז הרכיב לסביבה לא יעלה על 15º. C אשפרה בחום 1. שיטות אשפרה בחום הן: 1.1. חימום הרכיב לטמפרטורה העולה על 55º-50º ל- 80º (, כולל חום ההידרציה. )ללא עליה מעבר 1. אשפרה בקיטור. יישום שיטה לאשפרה בחום יותר בתנאים הבאים: 2.1. על הקבלן לקבל אישור מנהל הפרויקט והמתכנן המקורי להצעתו לאשפרה בחום. על הקבלן לקבל הנחיות ואישור של מומחה מוכר בתחום בתהליך התכנון והייצור של תהליכי אשפרה בקיטור. יש להתחשב בהפסדי-דריכה הנגרמים עקב החום. כאשר משתמשים באשפרה בחום עולים מי הצמנט לפני הרכי על הקבלן לוודא חספוס מכוון של פני הבטון בחתכים מרוכבים ולניקוי פני השטח העליונים, כמפורט בסעיף להלן. יש לקחת קוביות בטון נוספות לבדיקת חוזקן ללחיצה ולמתיחה למעשה בגיל מוקדם מהנדרש לפי ת"י 26 ות"י 118, שתעבורנה אשפרה בחום כמו הרכיב עצמו, כמפורט לעיל דגימות לבדיקת הבטון 19

20 עמוד 20 מתוך 89 א. בנוסף למערך הבדיקות הנדרש בת"י 26 ובת"י 118 יינטלו מדגמי בטון נוספים לשם בדיקת חוזק הבטון ללחיצה ולמתיחה למעשה בגיל מוקדם )כאשר דריכה תבוצע לפני 28 יום במועד יציקה( בהתאם לחוזק הנדרש ביום הדריכה. עבור כל בדיקה של הבטון יינטלו דוגמאות בטון בכמות הזהה לדרישות ת"י 26 עבור תכונות חוזק הבטון הקשוי. הדוגמאות שיינטלו מיציקת רכיב המבנה, לשם בדיקת חוזק הבטון למעשה בגיל מוקדם תונחנה על-גבי הרכיב שנצוק, ותאושפרנה בתהליך אשפרה ובאמצעי אשפרה זהים בדיוק לאלה של רכיב זה. חוזק הבטון של כל דוגמה ביום הדריכה לא יפחת מהחוזק הנדרש במסמכי החוזה. ה. מודול אלסטיות של הבטון יבדק בהתאם לת"י 26 חלק 5 כאשר יידרש על ידי מסמכי התכן. חזות המרקם החיצוני של רכיבי הבטון אם לא נאמר אחרת במפרט הטכני המיוחד תהיה חזות פני הבטון חלקה, ללא כתמים, ללא בועות אוויר, ללא גלים, ללא עיוותים הנראים לעין, כדוגמת בטון יצוק בטפסות פלדה, ותעמוד בכל הדרישות לבטון חשוף רגיל המפורטות בסעיפים הענייניים של המפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר". טפסות ורכיבי-עזר א. טפסות 1. באלמנטי בטון דרוך יצוקים באתר דרישות לטפסות תתאימו להגדרות של המפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר". דרישות נוספות יוגדרו במפרט המיוחד של הפרויקט במקרה וישנן. אם לא נאמר אחרת במסמך ממסמכי החוזה האחרים תהיינה הטפסות לרכיבי-בטון מבניים דרוכים עשויות תחתית ודפנות מפלדה באיכות, חוזק ודיוק המתאימים לייצור סדרתי תעשייתי. על הטפסות להיות אטומות לחלוטין למניעת דליפה של מי- צמנט תכנון הטפסות יהיה בכל מקרה על-ידי הקבלן ובאחריותו. על הקבלן לתכנן את הטפסות על כל חלקיהן, כך שיאפשרו את התקצרות הבטון בשעת הדריכה ואת ההתרוממות הצפויה של הרכיבים. הטפסות יקבלו את כל העומסים המועברים אליהם בזמן היציקה, לרבות הכוחות המועברים לסמכים עקב התרוממות המבנה כתוצאה מכוחות הדריכה וקבלת תזוזות אורכיות בעת העברת כוחות הדריכה. על הקבלן לנקוט בכל האמצעים המתאימים שיאפשרו תנועות אלו מבלי שייגרם נזק כלשהו לשלמות הרכיב והבטון. אמצעים אלה יבטיחו שלא יווצרו סדקים, פינות שבורות, וכו', בהליך השחרור ו/או הדריכה. על הטפסות להיות חזקות ויציבות ללא עיוותים מבחינת קו אפקי ואנכי ומבחינת משטחיות הפאות. התחתית והדפנות יהיו ישרות לחלוטין, ללא "גלים". הפינות בחיבורי הדפנות ברכיבים דרוכים תהיינה קטומות במידה של 10/10 מ"מ. נקודות ריטוט למרטטי חוץ ופרטי חיבור אבזרים שונים, התקנים להרמה והרכבה וכו', יתוכננו ויותקנו על-ידי הקבלן

21 עמוד 21 מתוך 89 ברכיבים טרומים דרוכים עם דיאפרגמות או צלעות הקשחה לדופן, הטפסה תאפשר התקצרות הבטון ללא חסימה כגון על ידי הטפסה הפנימית. הקבלן ינקוט בסידורים ובאמצעים מתאימים, כגון מחברים "טלסקופיים" או הדבקת ספוג אטום לדופן החיצונית של הדיאפרגמה. בכל רכיב טרום יש לסיים את הטפסה עם עוצר.)Stopper( חלק זה יאפשר את המעבר וההתקנה של כל המיתרים, הכבלים, עורקי הדריכה, העוגנים, פלדת הזיון וכל האבזרים הנדרשים בתוכניות ובמפרט. הקבלן יתכנן את החלק באמצעות מהנדס רשוי במדור מבנים, בעל נסיון בתכנון טפסות, כך שאפשר יהיה לפרקו ללא גרימת סדקים או נזקים בקצה הרכיב עקב התזוזות הצפויות בעת הדריכה והשחרור. החורים למעבר הכבלים יהיו גדולים ב- 2 מ"מ לפחות מקוטר הכבל. החורים יהיו עם פינות מעוגלות כדי למנוע נזק לכבלים בעת פעולת הדריכה. המרווח בין הכבלים ובין החורים יאטם בחומר מאושר על-ידי מנהל הפרויקט, למניעת נזילת מי-צמנט. על העוצר (Stopper( לאפשר את הצטמקות הבטון והתפשטותו מבלי שיפעלו עליו כוחות. יש למנוע מגע בין כבלי הדריכה או עטיפתם )במידה שהכבלים עטופים( לבין חומרי הסיכה שעל הטפסות. כבלי הדריכה או עטיפתם יהיו נקיים מכל חומר העשוי למנוע את הידבקותם לבטון. שימת חומרי סיכה על הטפסה התחתונה תבוצע בדרך שתמנע את המגע של הטפסה המרוחה עם כבלי הדריכה. חומר הסיכה המושם הטפסות לא ישאיר כתמים על פני שטחי הרכיבים ולא יפגע במרקם הבטון. יש להשתמש בחומר סיכה מתאים ומאושר למניעה של מופעי בועות-אוויר בבטון. מערכת הטפסות תתוכנן, תותקן ותפורק בהתאם לדרישות בת"י 904, בת"י 466, במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר" וכאמור להלן. בתחתית קורות תעלה או ברכיבים בהם עלולים להצטבר מים יתקין הקבלן במקומות בהם צפויה הצטברות כזו צינוריות ניקוז עשויות פי.וי.סי בגוון הבטון כנדרש בתוכניות, או לפי דרישת מנהל הפרויקט. בנוסף לאמור בסעיף "פירוק טפסות" במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר", על הקבלן להביא בחשבון את העיוותים שייגרמו מהדריכה כך שבעת הפירוק לא ייגרם כל נזק לבטון ולחזותו. הפירוק ייעשה בלי שיופעל כח על הבטון וכן אין להפעיל כח על האגף העליון של קורות. בכל מקרה האחריות לנזקים שעלולים להגרם מפירוק מוקדם כל שהוא חלה על קבלן. על הקבלן לנקוט באמצעים שיבטיחו מניעה של כל תזוזה של חישוקים בתוך הטפסות בעת יציקת הבטון וציפופו כמות הטפסות תתאים ללוחות הזמנים ולסדר היציקה. על הקבלן בחשבון גם את נפחי הבטון לכל יציקה, משך ההמתנה לפירוק, וכד'. להביא כיסוי הבטון על מוטות פלדת הזיון יימדד מהיקף המוטות ולא ממרכזם. 21 אביזרים משוכנים

22 עמוד 22 מתוך 89 אם נדרש בתוכניות לכלול אביזרים משוכנים )כגון: אביזרי הרמה, מחברים לפלדת-זיון, וכד'( הם יהיו תעשיתיים מהסוג המפורט במפרט הטכני המיוח לגבי מחברים למיתרי דריכה ראו סעיף ג'- 3 לעיל. הקבלן יגיש לאישור מנהל הפרויקט את סוג האביזרים המשוכנים המיועדים לשימוש כמתוכנן ומסמכים המעידים על טיבם. המסמכים יכללו בין השאר, בדיקות וחוות דעת של מעבדה מוסמכת ומאושרת המאשרים התאמה של האבזרים המשוכנים ליעודם, לרבות תוצאות בדיקות של חוזק, התארכות, עמידה בעומסים דינמיים וכו'. מנהל הפרויקט רשאי לשלוח מספר אביזרים משוכנים לבדיקה. הדגימות יינטלו באקראי על-ידי המעבדה, לפחות שלושה אביזרים משוכנים מכל סו תוצאות הבדיקה לא יהיו פחותות בשום מקרה מהתוצאות הרשומות במסמכי יצרן האביזרים. על הקבלן להקפיד על מיקומם המדויק של האביזרים המשוכנים ועל הכיוונים )זויות( בהם יציבם. הקבלן רשאי להציע אביזרים משוכנים מסוג שונה מהמתוכנן בתנאי שיעמדו בדרישות הטכניות של האביזר המקורי וזאת בתנאי שיגיש את הנדרש להלן לפני הביצוע ויקבל על כך אישור בכתב ממנהל הפרויקט הכנת רכיבים טרומיים לקבלת שכבת בטון משלימה 1. הכנת רכיבים טרומיים לקבלת שכבה משלימה תהיה כנדרש במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר", סעיף "מישקים". יש לחספס פני קורות טרומיות או קורות יצוקות באתר בחתכים מרוכבים באמצעות התזת חול או התזת מים לקבלת חספוס כמפורט במפרט הכללי ר"י, פרק " עבודות בטון יצוק באתר", סעיף תומכות )"ספסלים"( לכבלי דריכה 1. תומכות לכבלי דריכה תהיינה עשויות ממוטות של פלדת-זיון בהתאם למפורט בתוכניות או במפרט הטכני המיוחד או לפי הנחיות מנהל הפרויקט. התומכות תהיינה עשויות כיחידות נפרדות מהחישוקים. רגלי התומכות לא תוצבנה ישירות על הטפסות אלא על תושבות מבטון, או על רוחקנים מחומר פלסטי קשה, בעובי מתאים לכיסוי הנדרש, אולם לא פחות מ- 20 מ"מ..3 טיפול בבטון לקוי כללי א. רכיב בטון שיתגלו בו סדקים או פגמים לא יידרך, אלא אם יתקבל אישור מיוחד לכך של מנהל הפרויקט, בהתייעצות עם המתכנן, והוראות בנוגע לתיקונים המתאימים ליקוי ביציקה של רכיב בטון המיועד לדריכה, שהתגלה בעקבות בדיקות של בקרת האיכות וניתן לתיקון כך שהרכיב יתפקד כמתוכנן, יתוקן לפי הנחיות מנהל הפרויקט. 22

23 עמוד 23 מתוך 89 אין להוציא גלילים מרכיבי-בטון דרוכים לצורך בדיקת הבטון הקשוי, אלא באישורו המפורש של מנהל הפרויקט. התנאים בדבר קבלת רכיב מבטון לקוי המפורטים במפרט הכללי ר"י, פרק "עבודות בטון יצוק באתר", חלים גם על רכיבים דרוכים מבטון. התייחסות לליקויים א. אם התגלו סדקים ברכיב מבטון דרוך, או ברכיב בטון טרומי המיועד לדריכה, שאינם פוגעים בחוזק או בקיים של הרכיב, רשאי מנהל הפרויקט לפסול את הרכיב או להתיר לקבלן לנקוט באמצעים מאושרים ומבוקרים לתיקון, בהתייעצות עם המתכנן ה. ו. ז. יציקות שחזותן לא תניח את דעתו של מנהל הפרויקט ייפסלו, אלא אם יתקבל אישור בכתב של מנהל הפרויקט לבצע בהן תיקונים על חשבון הקבלן. על מנת לקבל אישור כאמור יגיש הקבלן למנהל הפרויקט תוכניות-עבודה או הסבר בכתב בדבר שיטה לביצוע התיקון, באמצעות מהנדס מוסמך רשוי במדור מבנים בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בתכנון קונסטרוקציות למבנים ו/או גשרים. על הצעת התיקון לכלול את האמצעים, החומרים ושיטות הביצוע. הקבלן אינו רשאי לבצע תיקונים כלשהם לפני קבלת אישור בכתב ממנהל הפרויקט בדבר שיטת התיקון שהוצעה. אישור תיקון כלשהו על-ידי מנהל הפרויקט אינו גורע מאחריותו של הקבלן לשלמות הרכיבים ולתפקודם התקין לאחר ביצוע התיקון, הכל בהתאם לחובתו ביחס לכל הרכיבים שבוצעו על-ידו באתר. מתן אישור של מנהל הפרויקט על שיטת התיקון שהציע הקבלן אינה גורעת מסמכותו של מנהל הפרויקט לפסול את הרכיב המתוקן אם התיקון אינו עומד בדרישות. רכיבים שנפסלו יהרסו ויורחקו מאתר העבודה ובמקומם יספק הקבלן רכיבים חדשים. ערכות-עיגון/אביזרי-עיגון כללי התאמה לתקנים ענייניים א. על שיטות העיגון לעמוד בדרישות ת"י 466 /חלק 3. בנוסף לאמור בדרישות האמורות, על ערכות מיובאות לעמוד בדרישות ETA, ETAG 013,FIP והן טעונות אישור מוקדם של מנהל הפרויקט. מכלול אביזרי העיגון יהיו מיצרן אחד המאושר לפרויקט בלב כל שיטת עיגון תלווה בתעודה של מעבדה מוסמכת/מאושרת בארץ הייצור המאשרת כי השיטה עומדת בדרישות ההרשאה. התעודות המוצאות ע"י המעבדה הבודקת ומאשרת את ערכות העיגון יכללו גם התייחסות לדרישות המפורטות בת"י 466 /חלק.3 23

24 עמוד 24 מתוך 89 על המפעל המייצר להיות בעל הסמכה בתוקף במסגרת תקני ISO 9001 או מערכת הסמכה שוות-איכות המאושרת על ידי המזמין. על מערכי בקרת האיכות והבטחת האיכות במפעל המייצר להיות מוסמכים/מאושרים כשלעצמם על-ידי רשות מוסמכת ולאמת את התאמת ערכות העיגון לשיטת העיגון לפי תעודות ההרשאה. כל משלוח של ערכת עיגון, על כל חלקיה, ישא את סימון היצרן, לרבות מספר סידורי של אותו ייצור, באמצעותו ניתן יהיה לזהות את מערכת העיגון בתעודות מעבדה של היצרן. ציוד לערכות עיגון א. ערכות העיגון על כל אבזריהן וחלקיהן תהיינה ערכות עיגון חדשות ומקוריות של שיטת הדריכה המאושרת, המתאימות בכל פרט ופרט לסוג ולממדים של הכבל שנבחר לשימוש. ערכות העיגון כוללות גם מחברים להארכת כבלי דריכה בדריכת- אחר. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש את החלפתו של כל חלק או אביזר מתוך שיטה העיגון שלפי דעתו איננו עומד בדרישות לעיל ערכות העיגון כוללות גם רכיבים והתקנים כגון: בסיסי עץ, אביזרי פלסטיק או אחרים שבאמצעותם מציב הקבלן את העוגנים במקום ובזווית המתאימה כנדרש בתוכניות. על ערכות העיגון לכלול אבזרים להגנת העוגנים מפני שיתוך. כל שיטה עיגון תלווה בזיון קצה מיוחד לכליאת הבטון באזור העיגון )סליל וכיו"ב(, כנדרש בהתאמה לשיטה שאושרה על-פי דרישות ת"י 466 /חלק 3. על ערכות העיגון לכלול אמצעים למניעת זליגה )"בריחה"( של דייס באזורי העיגון בדריכת-אחר, כגון אטמים מקוריים השייכים לשיטת הדריכה המאושרת. חובה להשתמש במכסי העוגן המיועדים לדיס. שיטת עיגון לדריכת-אחר כללי תיושמנה באמצעים הבאים, בהתאם לנדרש במסמכי החוזה בדריכת-אחר עיגון ערכות האחרים ובסעיף לעיל: טריזי עיגון; 1. עיגון מוטות דריכה באמצעות תבריגים; 2. חיבור קבוע של עוגן לכבל, מיוחד לשיטת הדריכה ועומד בדרישות סעיף לעיל. טריזי עיגון עיגון מיתרים מסוגים שונים באמצעות טריזים הלופתים אותם בנפרד או בקבוצות א. ומפעילים עליהם, תוך כדי דחיקתם בין המיתרים, כוחות לחיצה גדולים היוצרים חיכוך מוגבר המונע תזוזה הדדית בין המיתר לבין גוף העוגן קיימים טריזים משני סוגים עקריים: לשימוש חד-פעמי; 1. לשימוש רב פעמי )מספר השימושים כמוגדר בהוראות שימוש של היצרן(. 2. עיגון מוטות דריכה באמצעות תבריגים מוטות דריכה לעיגון באמצעות תבריגים מאחד הסוגים הבאים: מעוצבים המוטות על עיגון ואומי מיוחדים, יהיו

25 עמוד 25 מתוך 89 א. מוטות מצולעים לכל אורכם, עם עיצוב צלעות רציף המאפשר הברגת אומי העיגון המיוחדים עליהם; שטח חתך המוט נקבע על-פי קוטר המוט נטו בניכוי הצלעות. מוטות חלקים שבקצותיהם מעורגלים תבריגים דקים וצפופים לצורך עיגונם באמצעות אומי עיגון מיוחדים, הכל כמוגדר בכתב ההרשאה; שטח החתך נקבע על-פי קוטר המוט המזערי. מוטות חלקים שבהם נעשים התבריגים בקצותיהם על-ידי חריטתם מתוך שטח המוט; מוטות כאלה ייעשו בהתאם להוראות המפרט הטכני המיוחד ויהיו כפופים לבדיקות במעבדה מוסמכת ומאושרת על-פי דרישות מנהל הפרויקט ואישורו. עיגון גדילים באמצעות רכיבים החובקים בלחץ את הגדיל ).עוגן דומם( א. על עוגן דומם מיוחד להתאים לשיטת הדריכה. תנאי לאישור השימוש בו הוא מצאי היתר לשימוש כעוגן דומם על-ידי מעבדה מוסמכת, במצורף לכתב ההרשאה של השיטה בעוגן דומם לא יורשה עיגון באמצעות פיזור הגדילים בתוך הבטון. לא יורשה השימוש בשיטת כפתורי עיגון. שיטת עיגון לדריכת-קדם כללי שיטת עיגון בדריכת-קדם במפעל בקצה קו הייצור ובנציבי העיגון תבוצע באמצעות טריזי עיגון כמתואר לעיל לגבי דריכת-אחר. כל צורת עיגון אחרת טעונה אישור מנהל הפרויקט מראש. הגנת העוגן כנגד שיתוך בכל עוגן יושם שרוול אטימה על גבי הכבל. קצה אחד של השרוול יושם בחפייה של גבי המעטה הפלסטי עם אטם שימנע חדירת המים בין השרוול למעטה. הקצה השני ייצמד אל העוגן בחיבור מותאם ויציב המבטיח אטימות ומונע חדירת מים. מכסה אטימה ממולא חומר סיכה יכסה את קצה הגדיל שבצד החיצוני של העוגן. אחסון ערכות עיגון על כל חלקיהן ו/או אביזרי-עיגון יאוחסנו במבנה סגור, שחללו מוגן כנגד קרינה ישירה ולחות שיטות דריכה - כללי כללי הקבלן יבצע את העבודה על פי השיטה המצוינת בתוכניות ובמסמכי החוזה האחרים אלא אם אישר מנהל הפרויקט ביצוע לפי שיטה אחרת על-פי הצעת קבלן שאומצה, כמפורט להלן בסעיף מבצע הדריכה

26 עמוד 26 מתוך 89 א. מבצע הדריכה יהיה בעל ידע, מיומנות וניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות דריכה בשיטה הנדרשת. עליו להגיש לאישור מנהל הפרויקט מסמכים המוכיחים זאת כולל הסמכה בכתב על-ידי היצרן של שיטת הדריכה הנדרשת. צוות העבודה ינוהל על-ידי מהנדס רשוי כחוק במדור מבנים ומאושר ע"י מנהל הפרויקט, בעל ניסיון בביצוע עבודות דריכה, או על-ידי אדם בעל ניסיון מוכח של לפחות 5 שנים בעבודות דריכה, המוסמך בכתב על-ידי היצרן של שיטת הדריכה הנדרשת, אולם שתי האפשרויות טעונות אישור מנהל הפרויקט. העובדים שיבצעו את העבודה יהיו בקיאים בשיטת הדריכה ונתוני ניסיונם המקצועי יוגשו לאישור מנהל הפרויקט. הקבלן יהיה רשאי להתחיל בעבודת הדריכה רק לאחר אישור הצוות, בכתב, על ידי מנהל הפרויקט. שיטה דריכה חלופית א. הקבלן יהיה רשאי, אם לא נאמר במפורש אחרת במפרט הטכני המיוחד, להציע שימוש בשיטת דריכה חלופית, בתנאי שהוכיח למנהל הפרויקט באמצעות כל תעודות הבדיקה הנדרשות שהשיטה עומדת בדרישות מסמכי החוזה האחרים, בדרישות ת"י 466 /חלק 3, ובאמצעות המלצות: FIP - Recommendations for Acceptance of Post Tensioning Systems. ETA - European Technical Approval הצעה של קבלן להסבת שיטת הדריכה המתוכננת לשיטה חלופית תידון רק אם יתקיימו שני תנאים עיקריים: 1. שיטה הדריכה החלופית תהיה מיוצגת בארץ על ידי חברה מוכרת המחזיקה את הציוד והאביזרים הנדרשים; בעטייה של השיטה החלופית לא יחול עיכוב בתחילת עבודות הבטון הדרוך ולא תוארך תקופת הביצוע בכללותה. ה. ו. האמור לעיל בסעיף חל במלואו גם על שיטת דריכה חלופית. אם הקבלן מעוניין להגיש הצעה חלופית לאישור מנהל הפרויקט עליו לעשות זאת מבעוד מועד, בצירוף כל התוכניות והפרטים, מפרטים טכניים, כתב-כמויות מפורט כדוגמת כתב הכמויות המקורי ומחירי-יחידה מתאימים לסעיפים/פריטי התשלום השונים וכן לסעיפים נוספים במידת הצורך והעניין, כשהכל הוכן באמצעות מהנדס רשוי במדור מבנים שהוא מומחה בשיטה הדריכה המוצעת. אם אושרה הצעתו של הקבלן על ידי נמהל הפרויקט לאחר בדיקתה מפורטת של מתכנן קונסטרוקציה של הפרויקט מטעם המזמין, יראו את אלה כחלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה האחרים ועל פיהם בלבד תבוצע העבודה ותשולם. על הפירוט שיגיש הקבלן לכלול, בין היתר, חישובים, נתונים על מקדמי חיכוך לסוגיו, חישובי התארכות וכיו"ב, ככל שיידרש ע"י מנהל הפרויקט. מודגש במפורש כי למרות שתינתן לקבלן הזכות להציע שימוש בשיטת דריכה חלופית כאמור לעיל, אין כל התחייבות מצד מנהל הפרויקט לאמץ בצורה כלשהי כל הצעה כאמור. 26

27 עמוד 27 מתוך 89 ז. אם נדחתה הצעת הקבלן לביצוע הדריכה בשיטה חלופית יהיה עליו לבצע את העבודה בהתאם לשיטת הדריכה והתוכניות המקוריות כפי שנקבעו במסמכי החוזה האחרים ובהתאם למחירים הנקובים בכתב הכמויות המקורי. אחריות מבלי לגרוע מאחריות הקבלן לפי החוזה, יהיה הקבלן אחראי בלבדי לעבודה המבוצעת על- ידו, בין אם בוצעה העבודה בשיטת הדריכה שנדרשה במסמכי החוזה האחרים ובין אם בוצעה העבודה בשיטה חלופית שהוצעה על-ידו כאמור לעיל. דרישות כלליות לביצוע כללי א. פרק זה חל על ביצוע דריכת-קדם ודריכת-אחר בכבלים מודבקים הדרישות לביצוע של עבודות הבטון הדרוך על כל מרכיביהן תהיינה כנדרש בתוכניות, בכלל מסמכי החוזה האחרים, בת"י 466 /חלק 1, בת"י 466 /חלק 3 ובהנחיות מנהל הפרויקט. לפני ביצוע הדריכה על הקבלן לאתרם ולפרקם. לבדוק אם יש חלקים/רכיבים המפריעים לדריכה, כל הדרישות לרכיבים טרומיים יהיו על-פי האמור במפרט הכללי ר"י, פרק "מוצרי בטון טרום", בנוסף לדרישות המפורטות בפרק זה. בדיקות והכנה של פלדה באתר בנוסף לאמור בסעיף לעיל על הקבלן לפעול כמפורט להלן לפני השימוש בפלדת הדריכה: א. לבדוק ישרות הפלדה: כאשר קטע גדיל מונח חופשי על משטח ישר, מקסימום החץ מקו בסיס באורך מטר אחד, מדוד אל פנים הקשת, לא יעלה על 25 מ"מ ה. ו. חיתוך הגדילים או התילים, להכנת מיתרים או כבלים, וחיתוך בליטת קצותיהם מהרכיב יעשה באמצעות דיסק קרבורונדום או מכשיר חיתוך ייעודי לחיתוך פלדה מעולה. השימוש בלהבה לצורך חיתוך מיתרים אסור בהחלט. תוך כדי חיתוך המיתרים והכנת כבלי הדריכה יש לוודא כי המיתרים חופשיים משיתוך, למעט חלודה שטחית קלה. על המיתרים להיות נקיים מכל חומר זר כגון שמן, אדמה או לכלוך אחר וחופשיים מפגמים, מכות, כיפופים, סדקים וכל פגם שעלול לערער את עמידתם בדרישות החוזק. על הקבלן לשמור בקפידה על נקיונם של המיתרים, בעיקר מפני חומרי השימון של הטפסות, הן אלה שנמרחו לפני פרישת המיתרים והן אלה שנמרחו לאחר מכן. אין להשתמש במיתר-דריכה שנפגע על-ידי מכה, התכופף ויושר, שהוחל בחיתוכו, או שנלפת על-ידי עיגון שהשאיר בו סימני חריצה, וכיו" אין להשתמש במיתר מרותך. על הקבלן למסור למנהל הפרויקט שתי דוגמאות באורך של כ- 2 מ' כל אחת, מהסלילים של מיתרי הדריכה וממוטות הדריכה המיועדים לשימוש, כדי לאפשר בדיקות מעבדה במקרה הצורך. מנהל הפרויקט רשאי לדרוש דוגמאות נוספות לבדיקה לפי הצורך והעניין. 27

28 עמוד 28 מתוך 89 ריתוך בקשת חשמלית א. מעת פרישת מיתרי הדריכה בטפסות או במיטת הדריכה, או מעת השחלת כבלי הדריכה בעורקים חל איסור להשתמש בריתוך בקשת חשמלית בקרבתם, אפילו אם אין הריתוך נעשה בקשר ישיר עם מיתרי הדריכה וכבליה, אלא אם ננקטו אמצעי הגנה נאותים מפני חימום, ניצוצות ונתזים אגב הריתוך. בנוסף, אסור לרתך ריתוך בקשת חשמלית שיש לה קירבה או קשר מוליך זרם אל פלדת-דריכה, גם בעת הכנת הכבלים או לפניה ריתוך בקשת חשמלית, אם נדרש במפרט הטכני המיוחד או אם אושר על-ידי מנהל הפרויקט, יותר בדריכת-אחר רק לאחר התקשות מספקת של הדייס ובדריכת-קדם רק לאחר שחרור המיתרים. פרישת מיתרים ודריכתם פרישה ודריכה של מיתרים, לסוגי דריכה שונים, ראו בסעיפים המתאימים להלן על הקבלן למסור למנהל הפרויקט את מועדי הדריכה 24 שעות מראש לפחות ולקבל את אישורו לדריכה באותו מוע הדריכה תבוצע על-ידי צוות הדריכה כאמור בסעיף לעיל. מדידה ודיווח א. מכשירי הדריכה והמדידה 1. הדריכה תבוצע בעזרת מכשירים מיוחדים לשיטת הדריכה לפי דרישות.ETA תחום המדידה של המכשירים יהיה בהתאם לערך הנדרש בדריכה. המכשיר והשנתות במחוון למדידה יהיו בתחום שלא יפחת מ- 125% ולא יעלה על 180% מהערך הנמד הדיוק הניתן לקריאה במכשירי המדידה יהיה בתחום ±1% מכוח הדריכה הנדרש מתקן הדריכה יהיה מצויד במדי-לחץ המחוברים למערכת ההידראולית של המדרכים.)Jacks( בנוסף חובה להשתמש באחד מאמצעי המדידה לבדיקת הכוחות המופעלים על מיתרי הדריכה, כמפורט להלן: 2.1. מדי-כוח )דינמומטרים( למדידה ישירה של כוח המתיחה במיתר; תאי-לחץ המשולבים במערכת הדריכה; מכשיר לבדיקת כוח הדריכה במיתר לאחר השלמת הדריכה )בדריכת-קדם(..3 כאשר המתקן מצויד רק באמצעי אחד למדידת הכח רשאי מנהל הפרויקט לדרוש מהקבלן להוסיף אמצעי נוסף. כיול מכשירי הדריכה והמדידה 1. מכשירי הדריכה והמדידה יכוילו אחת לשישה חודשים לפחות, ותעודות כיול מתאימות מטעם מעבדה מוסמכת ומאושרת יוגשו למנהל הפרויקט לפני ביצוע העבודה. בנוסף לכך יהיה מנהל הפרויקט רשאי לדרוש בדיקות חוזרות להוכחת הדיוק של פעולת המכשירים. 2. ניתן לכיל את המכשירים תוך התחשבות בניכוי כוח החיכוך במדרכים מכשירים שיימצאו בלתי תקינים יוחלפו באחרים.

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכ"ל)

נוהל נוהל הבטחת איכות בפרוייקטים הנדסיים (למנכל) 1 לוגו + סלוגן CMYK כללי רכבת ישראל מפעילה את מערך האיכות כ מניהולם השוטף של פרויקטים מטעמה ופרויקטים המבוצעים עלידי חברות תשתית חיצוניות עבור רכבת ישראל, על מנת להבטיח את איכות התכנון, הביצוע והתחזוקה

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני

אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. 2 אבני שפה כביש 13 אבני גן אלמנטי תיחום 21 גומה לעץ וחבקים 26 תיעול וניקוז אבני אבן שפה רחבה ישרה, אריחי אקרסטון, טיילת הרצליה, נתנאל בן יצחק אדריכל. אבני שפה כביש 3 אבני גן אלמנטי תיחום גומה לעץ וחבקים 6 תיעול וניקוז אבני שפה תיחום וניקוז תו ירוק מוצר חדש אבני שפה תיחום וניקוז: אבני

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E8E5EF20E1EEF6E120E2E1E5ECE92E646F63>

<4D F736F F D20E1E8E5EF20E1EEF6E120E2E1E5ECE92E646F63> בטון במצב גבולי ד"ר אברהם פיזנטי* מבוא כל ספר או פרק בספר או מסמך טכני אחר העוסק בתכן ואנליזה של מבנים/אלמנטים כל שהם, פותח בהצהרה, קצרה או ארוכה יותר, הקובעת מסגרת / תחום לחומרים אליהם מתייחס התוכן בהמשך

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

Microsoft Word - עגנים.doc

Microsoft Word - עגנים.doc תכנון עגני קרקע/סלע בשיטת מקדמי הבטחון החלקיים אינג' אליעזר שמיר 1. מבוא עגני קרקע/סלע משמשים לייצוב מחפורות וחציבות עמוקות, גם בשטח הפתוח וגם בקרבת מבנים ומתקנים קיימים. העגנים יכולים להיות דרוכים או

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה

פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מהט/משהח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשעח, חודש פברואר שנה 2018 מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה פתרון שאלה 1: פתרון מוצע לבחינת מה"ט/משה"ח מערכות קירור ומיזוג אויר מועד א תשע"ח, חודש פברואר שנה מחבר: מר בוריס לחמן מכללת אורט סינגאלובסקי הערה: יש לתקן ערך בנתון השאלה כמות המים שנפלטים בהזעה ל- 3.6kg/hr

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc

Microsoft Word - beayot hespek 4 pitronot.doc בעיות מילוליות - בעיות הספק.6 פתרון: נסמן: מספר המכשירים שתיקן טכנאי א' בשעה אחת (קצב עבודתו). ( ) כל אחד מהטכנאים תיקן מספר המכשירים שתיקן טכנאי ב' בשעה אחת (קצב עבודתו). 0 מכשירים, לכן: 0 שעות משך זמן

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

רכבת ישראל מפרט כללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל פרק מ: סגרות חרש )קונסטרוקציות פלדה( ינואר 2018

רכבת ישראל מפרט כללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל פרק מ: סגרות חרש )קונסטרוקציות פלדה( ינואר 2018 רכבת ישראל מפרט כללי לביצוע עבודות בנייה ותשתיות של רכבת ישראל פרק 19.00 מ: סגרות חרש )קונסטרוקציות פלדה( ינואר 2018 עמוד 2 מתוך 34 זכויות יוצרים ותנאי שימוש חברת "רכבת ישראל" - חברה ממשלתית העוסקת, בעיקר,

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint 1 מנל"ח = מערכת נשימה לחץ חיובי 2 ענן הנראה לעין של גזים חמים שונים, חלקיקים קטנים, הנוצרים מבעירה לא מושלמת של חומר וצפים באוויר. 3 מוגדר כאויב מספר 1 לאוכלוסייה בריחה והסתתרות:- האוכלוסייה תשאף להימצא

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד

פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד פקולטה: מחלקה: שם הקורס: קוד הקורס: מדעי הטבע מדעי המחשב ומתמטיקה מתמטיקה בדידה 2-7012610-3 תאריך בחינה: _ 07/07/2015 משך הבחינה: 3 שעות סמ' _ב' מועד ב' שם המרצה: ערן עמרי, ענת פסקין-צ'רניאבסקי חומר עזר:

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם

1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם 1 מבחן משווה בפיסיקה כיתה ז' משך המבחן 90 דקות מבנה השאלון : שאלון זה כולל 4 שאלות עליך לענות על כולן.כתוב את הפתרונות המפורטים בדפים נפרדים וצרף אותם בהגשה לטופס המבחן. חומרי עזר: 1.מחשבון. נספח הנוסחאות

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות

שיעור מס' 6 – סבולות ואפיצויות שיעור מס' 6 סבולות ואפיצויות Tolerances & Fits Tolerances חלק א' - סבולות: כידוע, אין מידות בדיוק מוחלט. כאשר אנו נותנים ליצרן חלק לייצר ונותנים לו מידה כלשהי עלינו להוסיף את תחום הטעות המותרת לכל מידה

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

נושא המצגת

נושא המצגת /. / /, /,. /, ).,. - "., נוהל סימון אריזות של תכשירים נוהל מספר PRA-043/03 יום עיון לבעלי רישום 13.02.2018 ענת סופר נוהל סימון אריזות של תכשירים מספר 43 עדכון 3 מבוסס על הנוהל הקודם אך נכתב מחדש, והוכנסו

קרא עוד

שם המסמך

שם המסמך החברה להגנות ים המלח בע"מ תכנית מס' 565-0254458 - בנית בתי מלון בתוך מי בריכה 5 חוות דעת סביבתית ירושלים - יוני 2016 תוכן העניינים פרק א 1.1 1.2 1.3 1.4 פרק ב 2.1 2.2 2.3 2.4 פרק ג 3.1 3.2 תוכן העניינים...

קרא עוד

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63>

<4D F736F F D20F8F9E9EEE42020EEF EEF0E5E1EEE1F820F2E320E3F6EEE1F E646F63> לקוח/ה נכבד/ה אנו שמחים להביא לידיעתך מידע על תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה. רצופה בזאת רשימה מס' 4 של תקנים ישראליים חדשים שפורסמו לאחרונה (נובמבר עד דצמבר ). ספריית מכון התקנים פתוחה לקהל: בימים

קרא עוד

המוסד לביטוח לאומי קרן מנוף חוברת מנחה להכנת "תכנית לניהול הבטיחות" לאתר בנייה או בנייה הנדסית על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחו

המוסד לביטוח לאומי קרן מנוף חוברת מנחה להכנת תכנית לניהול הבטיחות לאתר בנייה או בנייה הנדסית על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחו המוסד לביטוח לאומי קרן מנוף חוברת מנחה להכנת "תכנית לניהול הבטיחות" לאתר בנייה או בנייה הנדסית על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה )תכנית לניהול הבטיחות(. התשע"ג 2013 כתב: ד"ר אבי גריפל ערך: נחום טיר האגודה

קרא עוד

נושא: צפיפות חומרים

נושא: צפיפות חומרים נושא: צפיפות חומרים רצף מערכי שעורים כיתה ז: נפח מסה משקל וצפיפות מילכה ברקו גרש 3.11.2011 מושגים בסיסיים: נפח ומסה מסה=כמות החומר. מכשיר מדידה: מאזניים. יחידות: ק"ג, גרם, טון. נפח= המקום שהגוף עשוי החומר/ים

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר

עב 001 ינואר 12 מועד חורף פתרונות עפר ק( נסמן ב- את מהירות המשאית שיצאה מעיר A (קמ"ש, קבועה) בגרות עב ינואר מועד חורף שאלון 35 נסמן ב- y את מהירות המכונית שיצאה מעיר B (קמ"ש, קבועה) B A נסמן ב- s את המרחק מעיר לעיר "מ) s v עד מפגש ראשון משאית

קרא עוד

Microsoft Word ACDC à'.doc

Microsoft Word ACDC à'.doc דו"ח מסכם בניסוי: AC/DC חלק: א' סמסטר ב' תשס"א שם הבודק : תאריך הבדיקה: I שם מדריך הניסוי (שם מלא): סרגיי ציון הדו"ח: II תאריך ביצוע הניסוי: 14/05/001 תאריך הגשת הדו"ח: 1/05/001 הדו"ח מוגש על ידי: II I

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות

עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה אפריל 5105 קשה בלימודים, קל במבחנים, קל בחיים עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יחל פסח תשעה יש לפתור את כל השאלות עבודה במתמטיקה לכיתה י' 5 יח"ל פסח תשע"ה יש לפתור את כל השאלות על דפים משובצים. רשמו את שמכם על כל אחד מהדפים הפתרונות יוגשו אחרי חופשת הפסח. מומלץ לכתוב דואר אלקטרוני, Whatspp כאשר נתקלים בקושי. מישהו

קרא עוד

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים

וועדת הלסינקי מרכזית - מטרות ואמצעים מערכת האישור והמעקב אחר ניסויים קליניים בישראל - הצעות לשיפור דר' אבי לבנת 4 אוקטובר, 2018 מטרה: ייעול האישור והניטור של ניסויים קליניים רב-מרכזיים תהליך אחיד, מניעת כפילויות קיצור זמן קבלת האישור האתי

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

חינוך לשוני הוראת קריאה: נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה?

חינוך לשוני הוראת קריאה:  נקודת מבט של הערכה: מהן הסוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה? חינוך לשוני שפה ערבית סוגיות שבהן ידע מחקרי עשוי לסייע בעיצוב מדיניות ועשייה - נקודת מבט של הערכה מפגש לימודי 7.7.2011 אימאן עואדיה מנהלת תחום מבחנים בערבית - הרשות הארצית 2011# 1 מהי? היא הגוף המוביל

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מספר נבחן / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר

מספר נבחן / תשסג סמסטר א' מועד א' תאריך: שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: דר אבי אללוף חומר עזר מספר נבחן 2002 2003 / תשס"ג סמסטר א' מועד א' תאריך: 29.1.03 שעה: 13:00 משך הבחינה: 2.5 שעות בחינה בקורס: מבחנים והערכה א' מרצה: ד"ר אבי אללוף חומר עזר: אין שימוש במחשבון: מותר בבחינה 10 עמודים כולל עמוד

קרא עוד

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc)

(Microsoft Word - \340\343\370\351\353\354\351\355 \343\351\345\345\ doc) אדריכלים דיווח שוטף 137 5 דפים תאריך: 8.7.07 ביוזמת משרד הפנים http://www.moin.gov.il/apps/pubwebsite/publications.nsf/openframeset?openagent&unid=bc4 BACFC131161C4C22572FD002ECE56 מהות הפרסום: לעיונכם

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל

תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת ל תהליך הגשה והנחיות כתיבה לעבודת גמר / תזה פרקים הקדמה תהליך הגשת עבודת המחקר ואישורה הנחיות תוכן לעבודת המחקר הנחיות כתיבה לעבודת המחקר הקדמה במסגרת לימודי החוג לפסיכולוגיה תואר שני במרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

` מכרז מס' 1102/733 לתכנון- ביצוע של שיקוע רפאל- הקו הסגול כרך ב'- חלק ב- בקרת איכות והבטחת איכות

` מכרז מס' 1102/733 לתכנון- ביצוע של שיקוע רפאל- הקו הסגול כרך ב'- חלק ב- בקרת איכות והבטחת איכות ` מכרז מס' 1102/733 לתכנון- ביצוע של שיקוע רפאל- הקו הסגול כרך ב'- חלק ב- בקרת איכות והבטחת איכות נספח בקרת איכות מסמכים ישימים ISO 9001:2015 Quality Management Systems - Requirements ISO 10005:2005 Quality

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1

.ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשעז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף בחוזר הודעות עו/ 1 .ארגון ומינהל 3.11 תשלומי הורים תשעז 3.111 (תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ז עדכון( א. רקע הודעה זו מעדכנת את סעיף 3.112 בחוזר הודעות עו/ 12. ועדת החינוך של הכנסת אישרה את גביית תשלומי ההורים לשנת הלימודים

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה

תקנון ועדות קבלה לתואר בוגר אוניברסיטה 1 10-02 1. מ ט ר ה: מטרת נוהל זה זה היא לקבוע את תפקידיהן של הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה ושל ועדות הקבלה הפקולטיות, ואת הרכבן. פרק ראשון: הוועדה האוניברסיטאית לענייני קבלה סמכויות 2. הוועדה ותפקידיה:

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח

People. Partnership. Trust שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת קהילה לומדת מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התח שלבי הפרויקט והמסלולים השונים - פלטפורמת "קהילה לומדת" מסלול Free שלבי הפרויקט: חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים

שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שנות אמינות כחול לבן 4 קטלוג מערכות מים שגיב פרופיל של תעשייה מתקדמת מפעל מתקדם בלב הנגב מפעל שגיב משאבי שדה הוא המפעל המוביל בישראל ביצור ויצוא ברזים כדוריים, ברזים מיוחדים ואביזרים לפי דרישה לשליטה במים,

קרא עוד