מגדל מסע עולמי פלטינום ביטוח נסיעות לחו"ל

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מגדל מסע עולמי פלטינום ביטוח נסיעות לחו"ל"

תמליל

1 מגדל מסע עולמי פלטינום ביטוח נסיעות לחו"ל

2 פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל מגדל מסע עולמי פלטינום מבוטח יקר, אנו מודים לך על בחירתך בתוכנית "מגדל מסע עולמי" מבית מגדל חברה לביטוח. בחוברת זו מידע מלא אודות התוכנית והכיסוי הביטוחי וכן הנחיות למקרה של תביעה. לתשומת הלב, הפוליסה הנ"ל הינה לנסיעה אחת בלבד. היקף הכיסוי הביטוחי רחב ביותר אך אינו כולל כיסוי למצב רפואי קיים או להחמרתו אלא אם צויינו כיסויים ביטוחיים אלו כאמור בדף הרשימה לפוליסה ואושרו על ידי החברה. חשוב להזכיר כי לרשותך, מוקד סיוע לשוהים בחו"ל הפועל 24 שעות ביממה. אנו מאחלים לך נסיעה טובה ובטוחה, מגדל חברה לביטוח בע"מ - 1 -

3 פוליסה לביטוח נוסעים לחו"ל מגדל מסע עולמי פלטינום - דף תמצית הכיסויים לפוליסה סכומי הביטוח לכיסוי בפוליסה זו יהיו בהתאם למסלול הנבחר והמפורט בדף הרשימה של המבוטח ולסכומי הביטוח המפורטים לאותו מסלול נבחר ומפורטים להלן: הכיסוי סה"כ לפרק 2 ופרק 3 פרק - 2 הוצאות בעת אשפוז פינוי יבשתי )סעיף 2.2( פינוי אוירי/ימי )סעיף 2.3( הטסה רפואית )סעיף 2.4( פרק - 3 הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז תרופות )סעיף 3.2( טיפול חירום בשיניים )סעיף 3.3( הוצאות טיפול פסיכולוגי בישראל )סעיף 3.4( פרק - 4 הוצאות נוספות כרטיס נסיעה )סעיף 4.1( הוצאות לינה בחו"ל )סעיף 4.2( העברת גופה )סעיף 4.3( הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה )סעיפים ( ביטול נסיעה עקב צו 8 הטסת בן משפחה קרוב )סעיף 4.5( הוצאות משפטיות בהליכים פליליים בחו"ל )סעיף 4.6( הפסד תשלומים בגין שכר לימוד ו/או דמי שכירות )סעיף 4.7( מילוט )סעיף 4.8( פרק - 5 ביטוח תאונות אישיות גיל המבוטח גיל המבוטח עד גיל 18 או מעל גיל 65 פרק - 7 חבות כלפי צד שלישי גבול אחריות פרק - 8 כבודה )כיסוי זה קיים רק אם צויין במפורש בדף הרשימה( סה"כ כיסוי למטען דברי ערך )סעיף 8.2.1( מזוודה/תיק/ארנק )סעיף 8.2.2( גניבה/פריצה מכלי רכב )סעיף 8.2.3( מסרטת וידאו )סעיף 8.2.4( שחזור מסמכים )סעיף 8.2.5( איחור בהגעת כבודה )סעיף 8.2.6( הרחבות כבודה בתוספת פרמיה )רק אם צוין במפורש בדף הרשימה( מחשב אישי נישא/טאבלט )סעיף 8.3( אם מחשב אישי נישא/טאבלט נגנב מרכב טלפון נייד או מכשיר GPS )סעיף 8.4( גבול אחריות המבטח $2,200,000 עד סכום הביטוח המרבי עד סכום הביטוח המרבי עד סכום הביטוח המרבי $500 $500 $400 $1,500 $80 ליום ובסה"כ $800 עד סכום הביטוח המרבי $6,000, מתוכם כרטיס נסיעה למבוטח עד $2,000 ולמלווה עד $1,000 $1,500 $1,500 $5,000 $1,500 $1,500 $20,000 $10,000 $100,000 $2,200 $500, אך לא יותר מ- $300 לפריט או מערכת פריטים $300 $300 $300 $200 $150 $1,200 $600 $

4 $375 אם הטלפון או GPS נגנב מרכב פרק - 9 הרחבות בתוספת פרמיה )רק אם צוין במפורש בדף הרשימה( הרחבה לספורט חורף )סעיף 9.3( הרחבה לספורט אתגרי )סעיף 9.4( החמרה למצב רפואי קיים הריון עד מלאת 32 שבועות להריון ביום האירוע הרחבה לאיתור וחילוץ )סעיף 9.5( העברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזיה כיסוי על פי פרקים 2-5 בגין מקרה ביטוח שארע עקב ספורט חורף, עד התקרות הנקובות בכל אחד מהכיסויים הכלולים בפרקים אלו לעיל כיסוי על פי פרקים 2-5 בגין מקרה ביטוח שארע עקב ספורט אתגרי, עד התקרות הנקובות בכל אחד מהכיסויים הכלולים בפרקים אלו לעיל $250,000 $200,000 $500,000 $15,000 השתתפות עצמית )סעיפים 12.1 ו לפוליסה(: א. בהרחבות לכבודה, אם נרכשו, קיימת השתתפות עצמית של $30 שתחול על פי הרחבה לטלפון נייד/ GPS והשתתפות עצמית של $100 שתחול על פי הרחבה למחשב אישי נישא/טאבלט. ב. בהרחבה לאיתור וחילוץ, במקרה של תביעה בגין העברה לישראל עקב שימוש בסמי הזיה, תנוכה השתתפות עצמית בסך $

5 תנאי פוליסה - נסיעות לחו"ל פלטינום פרק - 1 הגדרות 1.1 אתר האינטרנט של המבטח - אתר אינטרנט שכתובתו בית חולים - כל מוסד המוכר ע"י הרשויות המוסמכות כבית חולים בלבד. מוסדות המשמשים רק כבית-החלמה, בית-הבראה, בית-מרפא, מרפאה, סנטוריום או מוסד משקם לא יחשבו כבית-חולים. 1.3 ביטול נסיעה - אי יציאת המבוטח מישראל לחו"ל בתקופת הביטוח. 1.4 בן משפחה קרוב - אישה, בעל, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, נכד, נכדה חם, חמות )גם אם מי מהם בבחינת חורג/ת מאומץ/ת( ו/או שותף יחיד לעסק )בעסק של שני שותפים בלבד(. 1.5 דברי ערך - מתכת יקרה, יהלום, תכשיטים, אבן חן, שעון, פרווה, דברי חשמל )לא כולל מחשב/ים וציוד נלווה(, ציוד אלקטרוני או אופטי, עטים, ציוד סקי, ציוד צלילה, גלשני גלים ו/או רוח, מצלמה ואביזריה )למעט מצלמת וידאו(, ציוד צילום למיניהם, כלים מוסיקליים, בגדי עור, פאות, חפצי קודש ופולחן הכלולים בכבודה. 1.6 דולר - דולר של ארה"ב. 1.7 הוצאות רפואיות - התשלום הנדרש מהמבוטח או ממבוטח נוסף ששמו כלול ברשימה עבור השירותים הרפואיים המפורטים להלן שניתנו להם בחו"ל: תשלום לרופא מוסמך, בדיקות אבחון, צילומי רנטגן ו/או בדיקות הדמיה, ואביזר בהשאלה שלא בשעת אשפוז, הוצאות עבור תרופות לטיפול במקרה הביטוח בחו"ל שנקבעו על ידי רופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר בגין מקרה ביטוח ובוצעו שלא במסגרת אשפוז בכפוף לתעריפים כמקובל בארץ מתן מקום הטיפול ולא יותר מהסכום הכולל הנקוב בפוליסה לסעיף זה. 1.8 החמרה של מצב רפואי קיים - שינוי לרעה, פתאומי ובלתי צפוי של מצב בריאותי קיים כמוגדר על פי פוליסה זו, שהטיפול בו היה הכרחי בחו"ל כטיפול חירום. במסגרת ההחמרה, לא יכוסו: מחלה ממאירה, מחלת הכשל החיסוני,)AIDS( השתלת איבר/ים, השתלת קוצב לב, דיאליזה,,M.S.,C.F המופיליה, ו/או מחלת פרקינסון, בין אם המבוטח ידע על המחלה או הצורך בשירות הרפואי ובין אם לאו. 1.9 הטסה רפואית - הטסה בשירות טיסה רגיל ו/או בשירות טיסה מיוחד בליווי צוות רפואי המותאם מבחינה רפואית למצבו של המבוטח המועבר מחו"ל לישראל בתנאי שבוצעה באמצעות המבטח ו/או ספק השירות מטעמו המבוטח - המציע ו/או כל אחד מיחידי המבוטחים הנוספים הנקובים בדף הרשימה כמבוטחים המבטח - מגדל חברה לביטוח בע"מ הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה - הפסד הוצאותיו הישירות של המבוטח בגין אובדן פיקדונות שאינם מוחזרים או תשלומים ששולמו מראש או שחלה על המבוטח חובה לשלמם במקרה של ביטול או קיצור הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה או הטיול ע"י המבוטח והכל בכפוף ובהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה הצעה - הפרטים וההצהרות בדף ההצעה חו"ל - כל מדינה מחוץ לישראל והשטחים המוחזקים, בכלל זה אוניה או מטוס בדרכם מישראל או אליה, למעט בארצות אויב כבודה - מטען אישי בבעלות או בחזקת המבוטח, הנלווה למבוטח ו/או הנמצא במלון ו/או בדירה ששם הוא מתאכסן לשימוש אישי בלבד למעט מטען עסקי/מסחרי כרטיס נסיעה - כרטיס נסיעה שרכש מבוטח בחו"ל במקום הכרטיס שרכש בצאתו מישראל על מנת לשוב לישראל מיעד מסוים בסוף הנסיעה מחלה - מחלה, ליקוי בריאותי שאינו תאונה כמוגדר להלן והכל בהתאם לאישור רופא

6 1.18 מלווה - אדם אחר המתלווה למבוטח בעת שהותו בחו ל בכוונה לשוב עימו, או המלווה אותו עפ"י הוראת רופא בחו"ל מצב חירום רפואי - נסיבות בהן מצוי המבוטח בסכנה מיידית לחייו או קיימת סכנה מיידית כי תגרם למבוטח נכות חמורה או בלתי הפיכה אם לא יינתן לו טיפול רפואי דחוף מצב רפואי קיים - תאונה או מחלה, אשר בגינם היה המבוטח בטיפול רפואי לרבות טיפול תרופתי בלבד, או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל, או במשך שלושה חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל נכות צמיתה - אובדן מוחלט, אנטומי או פונקציונאלי, של איבר או גפה או חלקיהם, עקב תאונה נסיעה - יציאה אחת מישראל לחו"ל וחזרה לישראל תוך תקופת הביטוח כמפורט בפוליסה ספק השירות - ספק שירותים המטפל במקרי ביטוח שאירעו בחו"ל המכוסים על פי פוליסה זו אשר זהותו תקבע מעת לעת על ידי המבטח ואשר בינו לבין המבטח קיים הסכם במועד התביעה על פי הפוליסה למבוטחי פוליסה זו ועל פי תנאיה קיצור נסיעה - הפסקת שהות המבוטח הנמצא בחו"ל ושובו לישראל לפני המועד שתוכנן על ידו אשר היה נקוב בכרטיס הנסיעה המקורי לחזרה לישראל רופא - רופא בעל רישיון כדין, תקף, העוסק ברפואה קונבנציונאלית על פי חוקי המדינה שבה הוא עובד שחזור מסמכים - מסמך/ים שהוא/הם דרכון, כרטיס/י נסיעה ו/או כרטיס/י טיסה אחר/ים הניתן/ים לשחזור, כרטיס/י תאטרון וכיוצ"ב ובכלל זה מסמכים עיסקיים כגון דוגמאות מסחריות, שרטוטים ודוקומנטים עסקיים תאונה - חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי, חד פעמי ובלתי צפוי מראש שקרה במשך תקופת הביטוח, הנגרם במישרין על-ידי גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית לקרות מקרה הביטוח. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי פגיעה כתוצאה ממחלה או כתוצאה מצטברת של פגיעות זעירות )מיקרו-טראומה( לאורך תקופה או כתוצאה מהשפעת אלימות מילולית או כתוצאה מפגיעה פסיכולוגית או אמוציונאלית ו/או לחץ נפשי, לא יחשבו כ"תאונה" תקופת הביטוח - תקופת הביטוח כפי שצוינה בהצעה אולם לא לפני יום צאתו של מהמבוטח מישראל ולא אחרי מועד שובו לישראל בתוספת 48 שעות אם נגרם עיכוב ע"י אמצעי התחבורה אשר בו עמד המבוטח לחזור ארצה על אף האמור לעיל, תורחב תקופת הביטוח במקרים הבאים בלבד: הפסד תשלומים בגין ביטול נסיעה - תחילתה מיום הוצאת הפוליסה, אך לא יותר מ- 90 ימים לפני מועד היציאה המתוכנן מישראל וסיומה ביום שבו הנסיעה לחו"ל הייתה מתוכננת להתקיים ביטוח כבודה )אם קיים בביטוח ע"ש המבוטח( - תחל מהרגע בו המבוטח עזב את ביתו בדרכו לחו"ל או מסר את הכבודה למוביל לפני כן ותסתיים בשובו ישירות לביתו, הכול בתוך תקופת הביטוח תרופה - חומר כימי שנועד לרפא ו/או למנוע החמרה של פתולוגיה אורגנית מוכחת הניתנת למדידה קלינית הדמיתית ו/או פתולוגית בעת הגשת התביעה ואשר יעילותו הוכחה והשימוש בו כתרופה אושר על ידי הרשויות המוסמכות במדינה בה נרכשה. פרק 2: הוצאות אשפוז בקרות מקרה ביטוח, ישפה המבטח את המבוטח בגין הוצאות אשפוז כדלקמן: 2.1 הוצאות אשפוז בחו"ל - התשלום עבור אשפוז ושירותים רפואיים הניתנים בבית חולים בחו"ל בעת אשפוז ובכללם תשלום בגין החדר, המזון, טיפול רופא בדיקות, אבחון, חדר ניתוח שכר מנתח, טיפול נמרץ, מרדים ותרופות ברמת המחירים המקובלת בארץ מקום מתן הטיפול במחלקה בת 2 מיטות,SEMI PRIVATE הוצאות אלו ישולמו על ידי המבטח ישירות לבית החולים בחו"ל או על ידי שיפוי המבוטח בגין תשלומים שבוצעו על ידו. 2.2 פינוי יבשתי - הוצאות סבירות להעברת המבוטח לבית חולים בחו"ל קרוב בכל אמצעי תחבורה יבשתי, המותאם מבחינה רפואית למצבו הבריאותי של המבוטח

7 2.3 פינוי אווירי/ימי - הוצאות פינוי אווירי/ימי במצב חירום רפואי, ממקום האירוע לבית החולים הקרוב. 2.4 הטסה רפואית - המבטח יישא בהוצאות הטסה רפואית כמוגדר לעיל של מבוטח הזקוק בגין מקרה ביטוח המכוסה עפ"י פוליסה זו להעברה לישראל להמשך טיפול רפואי. דרך העברת המבוטח מחו"ל לישראל תקבע בלעדית על ידי רופא מטעם המבטח, לאחר קבלת מידע מדויק על מצבו הרפואי של המבוטח ואפשרות הטיפול במבוטח במקום בו חלה או נפגע. למען הסר ספק, כרטיס נסיעה חזרה לישראל שהיו בידי המבוטח ו/או המלווה אותו לישראל יומחו לטובת המבטח או שעלותם תקוזז מהשיפוי אותו חב המבטח למבוטח. הכיסוי על פי סעיפים לעיל מותנה בקבלת אישור מוקדם מאת המבטח ובביצוע הפינוי/ההטסה הנ"ל באמצעות המבטח ו/או ספק השירות בלבד. סה"כ התחייבויות המבטח לפי פרק 2 )הוצאות אשפוז( ולפי פרק 3 )הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז( לא יעלו על הסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. פרק 3: הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז המבטח ישפה את המבוטח בגין הוצאות רפואיות כמוגדר בפוליסה זו שהוצאו עקב מקרה ביטוח כדלקמן: 3.1 הוצאות רפואיות בחו"ל עד רמת המחירים המקובלת בארץ מקום מתן הטיפול. 3.2 תרופות - תרופות שניקנו בחו"ל שנקבעו על ידי רופא מוסמך או מוסד רפואי מוכר במידה סבירה ולא יותר מהסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. לא יכוסו על פי סעיף זה תרופות שהמבוטח נוטל באופן קבוע. 3.3 טיפול חירום בשיניים כתוצאה ממקרה הביטוח עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. טיפול חירום בשיניים משמעותו: טיפול לעזרה ראשונה ושיכוך כאבים במקרה של כאבי שיניים הנובעים מדלקות, זיהומים, או פצעי לחץ וכן סתימה הכרחית בשן או הדבקה של כתר שן שנפל המחייבים טיפול מיידי ובלבד שהמבוטח לא זומן לטיפול זה מראש. 3.4 הוצאות בגין טיפול פסיכולוגי בישראל עקב תאונה שארעה בחו"ל עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו ובלבד שהמבוטח אינו זכאי לכיסוי הוצאות אלו מגורם אחר כלשהוא, לרבות מקופת החולים בה הינו חבר. סה"כ התחייבויות המבטח לפי פרק 2 )הוצאות אשפוז( ולפי פרק 3 )הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז( לא יעלו על הסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. פרק 4: הוצאות נוספות המבטח ישפה את המבוטח בשל הוצאות נוספות בגין מקרה ביטוח כדלקמן: 4.1 כרטיס נסיעה: כרטיס נסיעה לישראל אשר נרכש עבור המבוטח בשל מצב בריאות לקוי של המבוטח שאינו מאפשר טיסתו במועד המקורי, עפ"י אישור הרופא המטפל וכן עבור מלווה אחד בלבד כהגדרתו בפוליסה בכפוף לתקרת הסכומים הנקובים בדף תמצית הכיסויים פוליסה. במידה והמבוטח ו/או המלווה יהיו זכאים לזיכוי בגין ביטול כרטיס הנסיעה המקורי, ישלם המבטח רק את ההפרש שבין מחיר כרטיס הנסיעה החדש שנרכש עבור המבוטח ו/או המלווה כאמור, לבין מחירו של כרטיס הנסיעה המקורי. 4.2 הוצאות לינה בחו"ל: אירע למבוטח בעת היותו בחו"ל במשך תקופת הביטוח מקרה ביטוח אשר בגינו נאלץ, על פי הוראת רופא מטפל, להפסיק את טיולו יישא המבטח בהוצאות לינה ברמת המלון בו שהה עם קבוצתו בעת קרות מקרה הביטוח. הכיסוי יינתן עבורו ועבור מלווה, למשך תקופת שלא תעלה על עשרה ימים ו/או עד שובו לישראל, במועד הקרוב ביותר על פי לוח מועדי הטיסות, לפי המאוחר מבין שניהם אירע למבוטח מקרה ביטוח במשך תקופת הביטוח ותמה תקופת הביטוח על פי תנאי הפוליסה ונמסרה למבטח חוות דעת רופא מוסמך כי אסור למבוטח עדיין לטוס לישראל וכי נשקפת סכנה לבריאותו ולחייו, יישא המבטח וישפה את המבוטח בעלות הוצאות מלון בארץ מקום שהותו של המבוטח למשך תקופה שלא תעלה על עשרה ימים. היה עם המבוטח, לאחר תום תקופת הביטוח מלווה אשר לא בא לסעוד את המבוטח מישראל, ישפה המבטח גם את המלווה בגין עלות הוצאות מלון כאמור לעיל. אחריות המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה. 4.3 העברת גופה: נפטר המבוטח עקב מקרה ביטוח על פי פוליסה זו, יישא המבטח בהוצאות העברת גופתו ממקום האירוע לישראל, בתנאי מפורש כי העברה זו תעשה על ידי המבטח או מי מטעמו. מודגש כי אחריות המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. 4.4 הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה: - 6 -

8 4.4.1 ביטול נסיעה - המבטח ישפה את המבוטח במקרה של ביטול הכרחי ובלתי נמנע של הנסיעה תוך תקופת הביטוח בגין אובדן פיקדונות שאינם מוחזרים או תשלומים ששולמו מראש או שחלה על המבוטח חובה לשלמם עבור הוצאות הקשורות לנסיעת המבוטח כדוגמת הזמנת בתי מלון, רכב שכור והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה. יובהר כי החזר הוצאות כרטיס טיסה בעת ביטול נסיעה עפ"י סעיף זה הינו עד עלות הכרטיס במחלקת תיירות ולא יותר מכרטיס אחד למבוטח ולמלווה קיצור נסיעה - המבטח ישלם למבוטח במקרה של קיצור נסיעה בנסיבות שלהלן חלק יחסי של הוצאות שרותי הקרקע המתוכננים ששולמו מראש ואינם ניתנים להחזרה לפי ההזמנות שנעשו, מחושב באופן יחסי עבור כל יום של הנסיעה המתוכננת שאבד, עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה. יובהר כי החזר הוצאות כרטיס טיסה בעת ביטול נסיעה עפ"י סעיף זה הינו עד עלות הכרטיס במחלקת תיירות ולא יותר מכרטיס אחד למבוטח ולמלווה. הכיסוי בגין הפסד תשלומים בגין ביטול או קיצור נסיעה על פי סעיף זה יחול אך ורק עקב המקרים הבאים: )1( מוות של המבוטח ו/או המלווה אותו. )2( ביטול נסיעה - מחלת המבוטח ו/או המלווה אותו - בגינה אושפז המבוטח ו/או המלווה אותו לפחות 24 שעות ברציפות בבית חולים בישראל או מחלה שמהלכה הרגיל מחייב ריתוקו של המבוטח או המלווה למיטה או לבית על פי הוראת רופא וזאת בשבוע שקדם למועד הנסיעה. למקרה קיצור נסיעה, הכיסוי הינו בתנאי שתקופת הנסיעה קוצרה על פי הוראת רופא מטפל בחו"ל עקב מחלה או תאונה שארעה בחו"ל למבוטח או למלווה אותו. )3( מוות או אשפוזו בבית חולים של בן משפחה קרוב עקב תאונה או מחלה. )4( ביטול טיסות של שרות מטוסים סדיר עקב מגיפה, פרעות ומהומות בארצות היעד המונעות קיום הטיסה. )5( חטיפתו של המבוטח. )6( ביטול נסיעה )תוך כדי תקופת הביטוח כפי שמוגדר בפרק ההגדרות( תוך 14 יום לפני מועד הנסיעה, אם בביתו של המבוטח אירעו שריפה, התפוצצות, נזק בזדון, סערה, שיטפון, כמו כן אם נדרשה נוכחותו האישית של המבוטח לצורך חקירה משטרתית עקב פריצה או ניסיון לפריצה לביתו או עסקו. )7( גיוס חרום של המבוטח לשירות מילואים על פי צו קריאה מיוחד )צו 8( ע"י גורם צבאי מוסמך בתקופה של 7 ימים שקדמו למועד המקורי המתוכנן של יציאת המבוטח לחו"ל. למען הסר ספק יובהר כי הפיצוי על פי סעיף זה יחול אך ורק על הפסדי המבוטח כאמור לעיל ולא על הפסדי המלווה כאמור לעיל אשר נגרמו עקב גיוס המבוטח על פי צו הקריאה. אחריות המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה. 4.5 הטסת בן משפחה קרוב: במקרה של מבוטח הנמצא בחו"ל בגפו, אשר אושפז בחו"ל עקב תאונה או מחלה אנושה למשך תקופה העולה על 14 ימי אשפוז רצופים - הטסה של אחד מבני המשפחה הקרובים לחו"ל למטרה בלעדית של ביקור המבוטח ובהיקף הוצאות כרטיס נסיעה ועד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה. 4.6 הוצאות משפטיות בהליכים פליליים בחו"ל - שיפוי בגין הוצאות שכר טרחת עורך דין להגנה משפטית בהליכים פליליים שיוגשו כנגד המבוטח בתקופת הביטוח בעת שהותו בחו"ל, במקרה בו בהליכים אלו יצא המבוטח זכאי או שהאישום נשוא ההליך המשפטי התייחס למעשה או מחדל שאינו אסור על פי החוק בישראל. אחריות המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה. 4.7 הפסד תשלומים בגין שכר לימוד ו/או דמי שכירות - המבטח ישפה את המבוטח עקב תאונה שארעה למבוטח בחו"ל המכוסה בפוליסה זו, אשר כתוצאה ממנה נמנע מהמבוטח להתייצב ללימודים במועד תחילת הלימודים במוסד להשכלה גבוהה בישראל, בכפוף לתנאים המצטברים הבאים: המבוטח התקבל ללימודים במוסד להשכלה גבוהה בישראל טרם קרות האירוע ניתנה הוראת רופא המונעת מהמבוטח התייצבות ללימודים במועד. בנוסף לאמור לעיל, יחולו התנאים הבאים: במקרה של הפסד תשלומים בגין שכר לימוד - ניתנה התחייבות לתשלום או שולם בפועל שכר הלימוד להשכלה גבוהה. במקרה של הפסד תשלומים בגין דמי שכירות - המבוטח התחייב לשלם או שילם עבור מגורים במעונות המצויים במוסד להשכלה גבוהה אליו התקבל או לחילופין שולמו דמי השכירות מראש עבור דירה המצויה בסמוך למוסד ההשכלה ובלבד שדירה זו לא שימשה כמקום מגוריו הקבוע לפני תחילת הלימודים. אחריות המבטח על פי סעיף זה לא תעלה על הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה. סעיף זה לא יחול על היעדרות מלימודים לתקופה של פחות מ - 30 ימים. 4.8 מילוט - הוצאות בגין מילוט המבוטח ממדינה בה נמצא המבוטח בה אירעה הפיכה או החלפת שלטון שכתוצאה מאירועים אלה נשקפת סכנה לחיי המבוטח או לחירותו עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, המבטח ישא בהוצאות המילוט למדינה סמוכה בלבד, הגובלת במדינה בה נמצא המבוטח ואשר בה לא נשקפת סכנה לחיי המבוטח. 4.9 חריגים מיוחדים לפרק זה: בנוסף על ההגבלות הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על פרק זה ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: - 7 -

9 המבטח לא ישלם עבור תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מ: חוק או תקנה ממשלתית, מהשהייה או תיקון או שינוי של לוח הזמנים הרשום, ממחדל במתן מידע על חלק כלשהו של החופשה המתוכננת )לרבות טעות, מחדל או השמטה( ע"י כל ספק של שרות המהווה חלק מהנסיעה המתוכננת ו/או של סוכן ו/או מארגן נסיעות שבאמצעותם נרשמה ו/או הוזמנה הנסיעה אי רצונו של מבוטח כלשהו לצאת לנסיעה הנובע ממצבו הכלכלי הוצאות נסיעה ומימון מחדש של נסיעה לארץ כלשהיא בחו"ל, בעקבות ביטול הנסיעה או קיצורה מעשה בלתי חוקי או הליכים פליליים של כל אדם שעליו נסמכות תוכניות הטיול למעט עיכוב מחמת הזמנה להעיד בבית המשפט מחדל במתן הודעה לסוכן נסיעות ו/או מארגן טיולים ו/או ספק שרותי תחבורה ו/או שירותי לינה ואכסון, מיד משהתברר שיש לבטל או לקצר את הנסיעה תביעה להחזר יחסי עבור כרטיס נסיעה מקורי שנוצל לשם יציאה וחזרה לישראל או שהוחלף באחר ע"י המוביל במקרה של שיבה באיחור, קיצור נסיעה או הפסקתה טיפולי פוריות, היריון, לידה ו/או טיפול בוולד לאישה שבעת רכישת הפוליסה הייתה בהיריון, אם ידעה על ההיריון בעת יציאתה לחו"ל מותו או אשפוזו של בן משפחה קרוב הנובע ממצב בריאותי שהיה קיים אצלו לפני צאת המבוטח לחו"ל )במקרה קיצור(, או בעת רכישת הביטוח )במקרה ביטול(. פרק 5: ביטוח תאונות אישיות נגרם למבוטח במהלך תקופת הביטוח נזק גוף שסיבתו הישירה "תאונה" ישולמו תגמולי ביטוח כדלקמן: 5.1 במקרה של מות המבוטח ישלם המבטח בישראל למוטב הנקוב ברשימה, ובהעדר מוטב ליורשים החוקיים או מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו את הסכומים הנקובים בתמצית הכיסויים לפוליסה בהתאם לדין. 5.2 במקרה של נכות צמיתה )מלאה ומוחלטת( ישלם המבטח למבוטח פיצוי יחסי מסכום הפיצוי הנקוב בסעיף 5.1 לעיל בהתאם לשיעור הנכות שנקבעה בהתאם לסעיף קביעת נכות רפואית להלן. 5.3 קביעת נכות צמיתה שיעור הנכות הצמיתה שנגרמה למבוטח עקב תאונה המכוסה על פי פוליסה זו תקבע על ידי רופא, על פי המבחנים הרלבנטיים שנקבעו לפגיעה מהסוג הנדון בתקנה 11 שבתקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז 1956 ובחלק א' של התוספת המצורפת לה. )להלן - "המבחנים"( הייתה למבוטח עילה לתביעה גם מהמוסד לביטוח לאומי עקב מקרה הביטוח, תחייב הקביעה של המוסד לביטוח לאומי על פי המבחנים הרלוונטיים שנקבעו בסעיף א שלעיל, לגבי שיעור נכותו של המבוטח, הנובעת ממקרה הביטוח, גם את הצדדים לפוליסה זו, אולם למעט קביעה לפי תקנות לתקנות המוסד לביטוח לאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה( תשט"ז מובהר בזאת כי אין בקביעת דרגת נכות הצמיתה כאמור בכדי להחיל על הפוליסה הוראה כלשהיא מחוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב( התשנ"ח 1995 ו/או תקנותיו וכי קביעת שיעור הנכות ע"י הביטוח הלאומי לא תעכב את תשלום תגמולי הביטוח על פי הפוליסה, גם אם המבוטח מבקש זאת בקביעת דרגת הנכות של המבוטח לא ילקח בחשבון כל מום, פגם או ליקוי מלידה או כתוצאה ממחלה או מתאונה אחרת או מכל סיבה אחרת שהיו לפני הפגיעה שבקשר איתה מוערכת דרגת הנכות, וכן לא ילקח בחשבון כל מום, פגם או ליקוי שבאו ממחלה, מתאונה אחרת או מכל סיבה אחרת אחרי התאונה כאמור, אם אינם תוצאה ישירה מאותה תאונה נכות צמיתה קיימת לפני ו/או שלא עקב התאונה תופחת בעת קביעת שיעור הנכות עפ"י פרק זה "נכות קיימת" לצורך סעיף זה תוגדר כנכות עקב תאונה או מחלה או ליקוי בריאותי כלשהו, אשר שיעורה נקבע למבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי, או בהעדר קביעה כאמור, על ידי בית משפט. באם לא נקבע שיעור הנכות על ידי המוסד לביטוח לאומי או בית משפט יחול שיעור הנכות הקיימת המתועד בתיק הרפואי של המבוטח. סה"כ התחייבויות המבטח לפי פרק זה לא יעלו על הסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. פרק 6: חריגים לפרקים 2-5 ופרק 8 )בתנאי שהמבוטח רכש הרחבה הכלולה בסעיף 8 וצוין הדבר במפורש בדף הרשימה( בנוסף על ההגבלות הסייגים והחריגים המפורטים בפרק 10 להלן והתנאים והחריגים הקבועים בכל אחד מהפרקים 2-5 לפוליסה זו יחולו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: 6.1 המבטח לא יהיה חייב ולא ישלם תגמולי ביטוח בגין תביעה/ות על פי פרקים 2-5 לפוליסה זו, הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: - 8 -

10 6.1.1 מצב בריאות של המבוטח ו/או בן משפחה קרוב שהטיפול בגינו היה צפוי מצב בריאות אשר הרופא המטפל המליץ כי המבוטח לא ייסע בגינו לחו"ל מצב בריאות שבגינו המבוטח נמצא ברשימת המתנה לטיפול רפואי ו/או לאשפוז ו/או לניתוח מצב בריאות בגינו היה המבוטח או בן משפחה קרוב בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או בהשגחה, בעת צאת המבוטח לחו"ל או במשך 3 חודשים שקדמו לצאתו נסיעה שמטרתה קבלת טיפול רפואי. 6.2 המבטח לא יהיה אחראי בגין אשפוז והוצאות רפואיות עבור פעולות אשר ניתן היה לדחותן עד שוב המבוטח לישראל. 6.3 בכל מקרה יהא המבטח זכאי בכל עת לחייב את המבוטח לשוב לישראל לבצוע טיפול או להמשך טיפול, אם החזרתו ארצה תתאפשר מבחינה רפואית. 6.4 הטסה רפואית אשר בוצעה שלא באמצעות המבטח ו/או ספק השירות ו/או על פי אישור מטעמו. 6.5 הריון, הריון מחוץ לרחם, שמירת הריון, הפלה, לידה )כולל לידה מוקדמת, טיפול בולד או בעובר או בפג, לפי העניין( למעט אם נרכשה הרחבה מתאימה להריון, אזי יינתן כיסוי למקרה ביטוח הקשור בהריון על פי תנאי ההרחבה. 6.6 מחלת הכשל החיסוני הנרכש )AIDS( ו/או השתלת איבר או איברים. 6.7 המבטח לא יכסה הוצאות אשפוז בישראל, וכן לא יכסה הוצאות רפואיות שלא בעת אשפוז בישראל כהמשך לאירוע המכוסה בחו"ל. 6.8 המבטח לא ישלם עבור טיפולים מהסוגים הבאים:- פיזיותרפיה, מכנוטרפיה, הידרותרפיה, נטורופתיה, הומאופתיה, טיפולים אלטרנטיביים, תכנית מרפא, דיקור)אקופונטורה(, טיפול ע"י כירופרקט, בדיקות ביקורת תקופתיות, ניתוח ו/או טיפול חניכים, טיפול שיניים )למעט טיפול חירום(, הפרעה נפשית או עצבנית ו/או מחלת נפש, טיפולים לאחר ניתוח או טיפול חניכיים, ניתוח ו/או טיפול קוסמטי-אסתטי )ניתוח פלסטי(. 6.9 המבטח לא ישלם עבור אביזרים רפואיים או אחרים או עבור: משקפיים, משקפיים אופטיים, עדשות מגע, מכשירי שמיעה, תותבות למיניהם אירוע או נזק המוחרג על פי רשימת הסייגים הכלליים לפוליסה. פרק 7: חבות כלפי צד שלישי המבטח ישפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי צד שלישי ובלבד שגבול אחריות המבטח לא יעלה על הסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה לכל מבוטח, וזאת עבור נזק גוף ו/או רכוש אשר אירעו בתקופת הביטוח ואשר בגינם חב המבוטח לצד ג' עפ"י פקודת הנזיקין בישראל. חריגים לפרק 7: חבות כלפי צד שלישי 7.1 לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי פרק זה כאשר חבותו של המבוטח כלפי צד שלישי הינה חבות מהחבויות להלן או נובעות במישרין או בעקיפין מהן: חבות מעבידים, חבות חוזית או חבות כלפי בן משפחה קרוב של המבוטח חבות עקב מעשה מכוון, מעשה בזדון, או מעשה בלתי חוקי. חבות בגין בעלי חיים השייכים למבוטח או הנמצאים בשליטתו, בהחזקתו או תחת השגחתו חבות עקב משלח יד, עסק או מקצוע חבות עקב בעלות או חזקה או שימוש בקרקע, מבנים )למעט אלא אם תפיסתם היא לצורך מגורים באופן זמני( כלי רכב מנועי, בכלי טיס או בכלי שיט אירוע או נזק המוחרג על פי רשימת הסייגים לפרק 8 )כבודה( ובפרק 10 )סייגים כלליים לכל פרקי הפוליסה(. פרק 8: כבודה )מטען אישי נלווה( פרק זה יחול בתנאי שצוין בדף הרשימה שכיסוי לכבודה כלול בפוליסה ע"ש המבוטח ובמקרה בו הייתה הכבודה באחריות מוביל ישולמו תגמולי הביטוח מעבר לסכום שישולם על ידם ועד לגבול אחריות המבטח על פי הפוליסה. 8.1 המבטח ישפה את המבוטח במקרה של אובדן או נזק שאירע למטענו הנלווה במהלך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה עד לסך מרבי הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. אך לא יותר מערכו הממשי של המטען )בניכוי בלאי כמפורט בסעיף להלן( ובתנאי שכיסוי זה נרשם במפורש ברשימה. חרף האמור לעיל, מבוטח עד גיל 18 זכאי לשיפוי בגובה מחצית הסכומים הנקובים בגין פרק זה בדף תמצית הכיסויים. 8.2 תגמולי ביטוח המרביים בגין הכבודה יהיו בכפוף למגבלת סכום הביטוח לפרק כולו ולסעיפי הכיסוי בו, כמפורט בתמצית הכיסויים - 9 -

11 לפוליסה, ובהתאם למפורט להלן: דברי ערך - כהגדרתם בפרק ההגדרות ערך מזוודה ו/או תיק ו/או ארנק כיסוי מרבי במקרה גניבה או פריצה מרכב )פרט לרכב ציבורי( לרבות גניבת המטען במהלך גניבת הרכב עצמו, או גניבה מתא לשמירת חפצים שיפוי בגין אובדן או גניבת מסרטת וידאו - עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה שיפוי בגין שחזור מסמכים - כהגדרתם בפרק ההגדרות לפוליסה איחור בהגעת כבודה - עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה, בתנאי כי משך האיחור יהא מעל 24 שעות מעת הגעת המבוטח ליעדו בחו"ל, והמבוטח המציא קבלות של רכישת חפצים חיוניים ובלבד שנרכשו על ידו בתוך 72 שעות ממועד הגעתו ליעדו ולא יאוחר ממועד הגעת הכבודה ליעדה. 8.3 הרחבה לאבדן/גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכש ע"י המבוטח ובתנאי שהדבר צוין במפורש בדף הרשימה בנוסף לכיסוי הקבוע בפרק הכבודה במסגרת הכיסוי לדברי ערך, ישפה המבטח את המבוטח בגין אבדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט שפרטיו רשומים בהצעה, אם האבדן או הגניבה הנ"ל אירעו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח. סכום השיפוי המרבי אשר ישולם על ידי המבטח למבוטח, בגין נזק גניבה ו/או אבדן של מחשב אישי נישא/טאבלט על פי סעיף זה לא יעלה על הסך הנקוב בדף תמצית הכיסויים לפוליסה, אולם אם נגנב המחשב האישי הנישא/ הטאבלט מתוך רכב )למעט רכב ציבורי(, לרבות תוך גניבת הרכב עצמו, או מתא שמירת חפצים, יהיה הכיסוי המרבי בשיעור 50% בלבד מהנקוב בדף תמצית הכיסויים לפוליסה. בכל מקרה לא יעלה ערך השיפוי על ערכו הממשי של המחשב האישי הנישא/הטאבלט. בכל מקרה של תביעה על פי הרחבה זו, תחול על המבוטח השתתפות עצמית בסך של $ חריגים מיוחדים לסעיף זה: בנוסף לחריגים הקבועים בסעיף 8.5 להלן לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיף זה בכל אחד מהמקרים הבאים: האובדן או הגניבה למחשב האישי הנישא/הטאבלט, נגרם עקב הפקעה או החרמה נזק מכל סוג שהוא למחשב האישי הנישא/הטאבלט בין אם הינו ישיר ובין אם הוא תוצאתי, לרבות שבר או קלקול מכני או חשמלי. 8.4 הרחבה לאבדן/גניבה של טלפון נייד או מכשיר GPS סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכש ע"י המבוטח ובתנאי שהדבר צויין במפורש בדף הרשימה בנוסף לכיסוי הקבוע בפרק הכבודה במסגרת הכיסוי לדברי ערך, ישפה המבטח את המבוטח בגין אבדן או גניבה של טלפון נייד או מכשיר GPS שפרטיו רשומים בהצעה, אם האבדן או הגניבה הנ"ל אירעו בחו"ל בתוך תקופת הביטוח. סכום השיפוי המרבי אשר ישולם על ידי המבטח למבוטח, בגין נזק גניבה ו/או אבדן של טלפון נייד או מכשיר GPS על פי סעיף זה לא יעלה על הסך הנקוב בדף תמצית הכיסויים לפוליסה, אולם אם נגנב הטלפון הנייד/ GPS מתוך רכב )למעט רכב ציבורי(, לרבות תוך גניבת הרכב עצמו, או מתא שמירת חפצים, יהיה הכיסוי המירבי בשיעור 50% בלבד מהנקוב בדף תמצית הכיסויים לפוליסה. בכל מקרה לא יעלה ערך השיפוי על ערכו הממשי של הטלפון הנייד/ GPS. בכל מקרה של תביעה על פי הרחבה זו, תחול על המבוטח השתתפות עצמית בסך של $ חריגים מיוחדים לסעיף זה: בנוסף לחריגים הקבועים בסעיף 8.5 להלן לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי סעיף זה בכל אחד מהמקרים הבאים: האובדן או הגניבה לטלפון הנייד או מכשיר ה - GPS נגרם עקב הפקעה או החרמה נזק מכל סוג שהוא לטלפון הנייד או למכשיר ה - GPS בין אם הינו ישיר ובין אם הוא תוצאתי, לרבות שבר או קלקול מכני או חשמלי. 8.5 חריגים לפרק 8: המבטח לא ישלם תביעה/ות הנובעת/ות או הקשורה/ות ב: כסף מזומן, המחאות מכל סוג, בולים, סרטי צילום, כרטיסים למיניהם )כרטיסי טיסה שאינם ניתנים לשחזור, רכבת, אוטובוס, תיאטרון ומופעים אחרים וכיו"ב(, תוכנת מחשב, דיסקטים, תקליטורים, אובדן או נזק לכלי עבודה עסקיים ו/או טובין מסחריים כולל דוגמאות עסקיות, מוצרי מזון, משקאות, סיגריות, משקפיים, עדשות מגע, מכשירים רפואיים לרבות שיניים תותבות, מכשיר שמיעה, תרופה )כמטען(, פלאפון ו/או כל מכשיר סלולארי אחר )למעט אם נרכשה הרחבה מתאימה(, מטריה, שמשיה, דברי אומנות, כל זאת בין אם הנזק ו/או האובדן ארע/ו לפריט בנפרד או במסגרת המטען כולו. למען הסר ספק יובהר כי לא יכוסו מקרים הנובעים מבלאי רגיל, שחיקה, התבלות הדרגתית, שבר או קלקול מכני או חשמלי, נזק הנגרם ע"י עש, החרמה ו/או הפקעה

12 8.5.2 אובדן או נזק הנגרם לדברי ערך כהגדרתם בפוליסה, אשר הוחזקו שלא על גופו של המבוטח או שלא בתיק יד הצמוד אליו או שלא נשמרו בכספת נעולה או במקום מאובטח אחר במקרה שהרכוש הניזוק היה חדש ובידי המבוטח קבלות קניה המעידות על כך, יוערך הנזק ע"י המבטח )ללא ניכוי עבור בלאי( אולם מסכום הפיצוי ינוכה מס ערך מוסף הנהוג במדינה בה נרכש המוצר במקרה ואין למבוטח קבלות קניה מתאריכים קודמים לתאריך הנזק, יוערך ערכו של הרכוש הניזוק ע"י המבטח, אולם בכל מקרה יהיה התשלום המרבי שישולם בגין אובדן או נזק למטען כלשהו, ערכו של הפריט כחדש בניכוי בלאי של 35% כבודה שהייתה בחזקת מוביל אווירי או ימי, במקרה זה תהא חובת המבוטח להפנות את התביעה למוביל והמבטח ישפה את המבוטח רק מעל לסכום השיפוי שישולם ע"י המוביל ועד לגבול אחריותו של המבטח על פי פוליסה זו המבטח לא יהיה אחראי לנזקים תוצאתיים כלשהם אובדן או גניבה הנגרמים למחשב האישי/הטאבלט או מסרטת הווידאו ו/או מצלמה עקב הפקעה או החרמה אבדן או נזק או גניבת תוכנה ו/או תוכנות שהינן חלק מהמחשב האישי הנישא/הטאבלט או תוכנות שאינן קשורות אליו ישירות. סה"כ התחייבויות המבטח לפי פרק זה לא יעלו על הסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו. פרק 9: הרחבות כל אחת מההרחבות בפרק זה תחול רק בתנאי שצוין במפורש בדף הרשימה כי ההרחבה נשוא התביעה כלולה בפוליסה על שם המבוטח. הרחבה להחמרה של מצב רפואי קיים: 9.1 סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה להחמרה של מצב רפואי קיים ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו מקרה הביטוח: המבטח ישלם ו/או ישפה את המבוטח בגין החמרה של מצב בריאותי קיים וזאת על אף היות המבוטח בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד ו/או בהשגחה, בעת צאתו לחו"ל או משך 3 חודשים שקדמו לצאתו וזאת אם קוימו התנאים הבאים במצטבר: מקרה הביטוח עונה להגדרות הקבועות בפרק ההגדרות לגבי מצב בריאותי קיים ההחמרה אירעה למבוטח בתוך תקופת הביטוח להחמרה כקבוע בדף פרטי הביטוח ובמהלך נסיעה ההוצאות המכוסות על פי הרחבה זו הוצאו במצב חירום רפואי והיה הכרח בביצוען ולא ניתן היה לדחותן, עד שובו של המבוטח לישראל, בין אם במועד שובו המתוכנן מראש, או במועד מוקדם יותר הכיסוי אשר יינתן עפ"י הרחבה זו הינו כדלקמן: בקרות מקרה הביטוח ישפה את המבוטח בגין הוצאות המכוסות עפ"י פרקים 2-5 לעיל )להלן: "ההוצאות המוכרות"( בכפוף לתנאי וחריגי הפוליסה והרחבה זו )למעט חריג הקבוע בסעיף 6.1 לעיל( עד הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בגין כל אחת מההוצאות המוכרות אך לא יותר מהקבוע בתמצית הכיסויים בפוליסה בגין הרחבה זו חריגים להרחבה זו: בנוסף על ההגבלות הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: המבטח לא ישלם ולא יהיה אחראי בגין תביעה הנובעת ו/או הקשורה ב: מחלת הכשל החיסוני הנרכש )איידס(, מחלה ממאירה, בדיקות שגרתיות, בדיקות סקר או בירור, או בדיקות וטיפולים שניתן היה לדחותן עד לשובו של המבוטח לישראל, תרופות וטיפולים רגילים שנקבעו למבוטח טרם נסיעתו, השתלת איבר/ים, דיאליזה, דמייליזציה )כולל טרשת נפוצה( סיסטיק פיברוזיס הריון, שמירת הריון, לידה המבטח לא ישלם ולא יהיה אחראי בגין צנתור לב, אנגיוגרפיה )בלון( ו/או כל הליך לפתיחת חסימה בכלי הדם וניתוח/י לב, השתלות קוצב לב, אלא אם אירעו בסמיכות מיידית לאירוע לב חריף ואקוטי שארע בחו"ל. 9.2 הרחבה להריון: סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה להחמרה להריון ע"ש המבוטחת והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו. המבטח ישלם ו/או ישפה את המבוטחת עקב הריון וזאת אם קוימו התנאים הבאים במצטבר: המבוטחת נמצאת במועד קרות מקרה הביטוח עד מלאת 32 שבועות להריון מקרה הביטוח אירע למבוטחת במהלך נסיעה כקבוע בפרק ההגדרות לפוליסה זו הכיסוי אשר יינתן עפ"י הרחבה זו הינו כדלקמן:

13 בקרות מקרה הביטוח ישפה את המבוטח בגין הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות כהגדרתן בפוליסה, לרבות הוצאות רפואיות הקשורות ללידה מוקדמת וכולל הוצאות הקשורות לטיפול ו/או אשפוז הוולד או העובר או הפג שנולד עד סוף השבוע ה- 32 עד הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בגין כל אחת מההוצאות המוכרות אך לא יותר מהקבוע בתמצית הכיסויים בפוליסה בגין הרחבה זו. כיסוי עפ"י הרחבה זו יחול עפ"י התנאים הקבועים בפרקים 2 ו- 3 לפוליסה )לפי העניין נשוא התביעה( בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה והאמור בהרחבה זו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יצוין למען הסר ספק כי בכל מקרה המבטח לא יהא אחראי בגין הוצאות לבדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו סה"כ התחייבות המבטח למקרה של לידה מוקדמת ולמקרה של טיפול ו/או אשפוז בוולד או בפג, יהיה כמפורט להלן: תקרת הכיסוי הביטוחי תעמוד על סך של $10,000 למקרה של לידה מוקדמת תקרת הכיסוי הביטוחי תעמוד על סך של $40,000 ולא יותר מ- 14 ימי אשפוז, לפי הנמוך מביניהם, למקרה של טיפול ו/או אשפוז הוולד או הפג. למען הסר ספק, תקרת הכיסוי הביטוחי כוללת הוצאות הטסה רפואית לוולד או פג. בכפוף לאמור לעיל סכום הביטוח המירבי לתשלום עפ"י הרחבה זו לא יעלה על הסך הנקוב בגין הרחבה להריון בתמצית הכיסויים לפוליסה זו חריגים להרחבה זו: בנוסף על ההגבלות הסייגים והחריגים המפורטים בפוליסה זו, יחולו על הרחבה זו ההגבלות, הסייגים והחריגים המיוחדים הבאים: המבטח לא ישלם ולא יהיה אחראי בגין תביעה הנובעת ו/או הקשורה ב: טיפול שהיה צפוי מראש הריון אשר הרופא או גורם הרפואי אחר המטפל במבוטחת המליץ, כי בגינו לא תיסע המבוטחת לחו"ל הריון בגינו נמצאת המבוטחת ברשימת המתנה לאשפוז או לניתוח הריון שהוגדר על ידי רופא ו/או הצוות המטפל בכתב כהריון בסיכון גבוה עקב אחד או יותר מהתופעות המפורטות להלן: לידה מוקדמת בעבר, דימומים במהלך ההריון הכוללים דימומים בטרימסטר הראשון והשני, זיהומים חוזרים בדרכי השתן, עישון, מבוטחת מתחת לגיל 18, הריון מרובה עוברים, תפר בצוואר הרחם, צוואר רחם שנמצא קצר בבדיקת סונאר )אולטרא סאונד( בטרימסטר השני, מומי רחם, ניתוח/ים בעבר בצוואר הרחם בדיקות שגרתיות ו/או בדיקות מעבדה הקשורות להריון ולהתפתחותו לאחר מלאת 32 שבועות להריון, לא יכוסה כל הקשור ו/או הנובע מהריון ו/או לידה כל הקשור ו/או הנובע מטיפול ו/או אשפוז הולד או העובר או הפג, למעט האמור בסעיפים ו לעיל. 9.3 הרחבה לספורט חורף: סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לספורט חורף ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו הגדרות: ספורט חורף: גלישה או החלקה על שלג או קרח או כל פעילות ספורט אחרת הקשורה בהחלקה בשלג המבוטח יהיה זכאי לכיסוי ביטוחי על פי פרקים 2-5 לפוליסה זו, אם מקרה הביטוח ארע במהלך תקופת הביטוח כתוצאה מספורט חורף וזאת עד לתקרה הקבועה בתמצית הכיסויים בפוליסה זו. אשר על כן, לגבי מבוטחים שרכשו הרחבה זו, לא יחול התנאי המחריג הקבוע בסעיף 10.5 להלן בפוליסה זו למען הסר ספק יובהר כי הרחבה זו לא תחול ולא יבוטל החריג הקבוע בסעיף 10.5 לגבי פרק אחריות כלפי צד שלישי וסעיף 9.2 לעיל. 9.4 הרחבה לספורט אתגרי: סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לספורט אתגרי ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו הגדרות: ספורט אתגרי משמעותו: פעילות ספורט הכלולה ברשימת ענפי ספורט אתגרי, הקיימת באתר האינטרנט של החברה, ואשר נכונה למועד רכישת הפוליסה של המבוטח. למען הסר ספק יודגש כי הרחבה זו אינה מקנה כיסוי ביטוחי לפעילויות ספורט אשר אינן מצוינות במפורש בהגדרה של ספורט אתגרי באתר האינטרנט של החברה הכיסוי הביטוחי על-פי הרחבה זו: ארע מקרה הביטוח במהלך תקופת הביטוח כתוצאה מפעילות ספורט אתגרי של המבוטח יכסה המבטח את המבוטח על פי פרקים 2-5 לפוליסה וזאת עד לתקרה הקבועה בתמצית הכיסויים בפוליסה זו

14 אשר על כן, לגבי מבוטחים שרכשו הרחבה זו, לא יחול החריג הקבוע בסעיף 10.5 להלן בפוליסה, ככל שהינו קשור לספורט אתגרי כהגדרתו לעיל. למען הסר ספק, הרחבה זו תכסה פעילות ספורט אתגרי כחובב בלבד ובתנאי שהמבוטח לא השתתף בתחרות מאורגנת ו/או אימונים במסגרת איגוד ו/או קבוצת ספורט מאורגנים. 9.5 הרחבה לאיתור וחילוץ: סעיף זה תקף ויחול רק אם נרכשה הרחבה לאיתור וחילוץ ע"ש המבוטח והדבר צוין במפורש בדף הרשימה והכל עד לסכום הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה בצד הרחבה זו הגדרות: אזור ההעלמות איתור בירור בשטח בירור ראשוני בן משפחה קרוב ההודעה ניתוק הקשר חילוץ מקום מבטחים מקרה העלמות מקרה חרום משלחת החיפוש תום תקופת החיפושים האזור בו על פי המידע שנמסר למבטח שהה המבוטח לאחרונה או כל אזור אחר בו יניח המבטח באופן סביר שהמבוטח עשוי להימצא בו. איתור מקום הימצאו של המבוטח באותה העת. ניסיון לאיתור מקום שהותו של המבוטח על ידי אנשי הקשר של המבטח באזור ההעלמות, אשר יתבצע על פי הנדרש באופן סביר בנסיבות המקרה. ביצוע בדיקות ובירורים ראשוניים לאיתור מקום שהותו של המבוטח באמצעות משרד החוץ של מדינת ישראל ו/או באמצעות משלוח הודעות לאנשי קשר של המבטח, הכול לפי הנדרש באופן סביר בנסיבות המקרה. אישה, בעל, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, חם, חמות של המבוטח, ו/או כל אדם אחר ששמו וכתובתו צוינו בהצעה לביטוח נוסף זה על ידי המבוטח. הודעה שתינתן למבטח בכתב על ניתוק קשר עם המבוטח. הפסקה מסיבות בלתי ברורות וידועות של קשר שהיה נהוג בין המבוטח לבין מי מבני המשפחה הקרובים ו/או לבין מלווה שנסע עם המבוטח ואשר כתוצאה מהפסקת קשר זה אין כל מידע על מקום הימצאו של המבוטח תקופה העולה על 30 ימים רצופים ובלבד שניתוק הקשר ארע במהלך תקופת הביטוח. הוצאת המבוטח ממקום הימצאו אותה העת למקום מבטחים. מקום הישוב הקרוב למקום הימצאו של המבוטח, אשר קיימים בו תחנת משטרה ובית החולים. מסירת הודעה על ניתוק הקשר למוקד הייעודי של המבטח. אירוע שארע למבוטח במהלך תקופת הביטוח אליו נלוות ידיעה ברורה וחד משמעית של בן משפחה קרוב המסתמכת על מידע מבוסס ו/או על ראיות סבירות ומוצקות אחרות לפיהן יש צורך בביצוע פעולת איתור ו/או חילוץ דחופה של המבוטח, הנמצא בסכנת חיים. משלחת אשר תצא לאזור ההעלמות לצורך חיפוש ואיתור המבוטח, שהיקפה והרכבה יקבע ע"י המבטח על פי הנדרש באופן סביר בנסיבות המקרה. מועד הודעת המבטח לבן המשפחה הקרוב על מיצוי סכום הביטוח המרבי או בתום ששת חודשים נוספים בהם ביצע המבטח בירור בשטח לאחר חזרתה של משלחת החיפוש כאמור בתנאי הרחבה זו, לפי המוקדם מביניהם מקרה הביטוח מקרה הביטוח הינו מקרה העלמות של המבוטח בחו"ל או מקרה חירום של המבוטח בחו"ל עפ"י הוראות הרחבה זו, במהלך הנסיעה הכיסוי על-פי הרחבה זו עם קרות מקרה הביטוח יבצע המבטח את הפעולות הבאות בכפוף לתנאי הפוליסה והרחבה זו להלן: איתור המבוטח: בתוך שבעה ימי עסקים, מקרות מקרה ההעלמות ולאחר שהמבטח קיבל פרטים מלאים אודות מקום שהותו האחרון של המבוטח יחל המבטח בביצוע בירור ראשוני. לצורך סעיף זה פרטים מלאים משמעם - מסלול הטיול המתוכנן של המבוטח, מקום שהותו הידוע האחרון, אנשים עימם היה בקשר במהלך הנסיעה ו/או כל פרט אחר סביר אשר יידרש ע"י המבטח אם בתום שבעה ימים מיום שהחל המבטח בביצוע הבירור הראשוני לא יאותר מקום שהותו של המבוטח יחל המבטח בביצוע בירור בשטח אם בתום שבעה ימים מיום שהחל המבטח בביצוע הבירור בשטח לא יאותר מקום שהותו של המבוטח יקים המבטח משלחת החיפוש. משלחת החיפוש תצא לאזור ההעלמות ותפעל לאיתור מקום שהותו של המבוטח בתום חודש ימים מצאת משלחת החיפוש לאזור ההעלמות ו/או עם היוודע מקום הימצאו של המבוטח ו/או עם מיצוי סכום הביטוח המרבי כמפורט בתמצית הכיסויים לפוליסה זו ו/או עם היוודע דבר מותו של המבוטח, המוקדם מביניהם, יפסיק המבטח את פעילותיו לאיתור המבוטח באמצעות משלחת החיפוש

15 על אף האמור בסעיפים לעיל, במקום בו קיים ממצא חד משמעי המצביע על כך שאין צורך בקיום בירור ראשוני ו/או בירור בשטח אלא פעולת חילוץ דחופה, יעשה המבטח ככל שיש ביכולתה לפעול בהקדם האפשרי לביצוע החילוץ לאחר הפסקת הפעולות לאיתור המבוטח באמצעות משלחת החיפוש כמפורט בסעיף לעיל, ולמשך תקופה של ששה חודשים נוספים )להלן: ששת החודשים הנוספים"( ימשיך המבטח בביצוע בירור בשטח ובלבד שלא נודע דבר מותו של המבוטח בתום ששת החודשים הנוספים יפסיק המבטח כל פעולה שהיא וחובותיו על פי סעיף זה יבואו לסיומם למען הסר ספק מובהר ומוצהר בזאת המבטח יבצע פעולות לאיתור המבוטח כמפורט בסעיף זה אולם אין בהתחייבות המבטח בהתאם לסעיף זה כדי להבטיח את איתורו של המבוטח. אי איתורו של המבוטח לא יחשב להפרה ו/או אי מילוי תנאי הפוליסה מצד המבטח חילוץ המבוטח: היה והמבוטח יאותר במהלך תקופת החיפוש ויסתבר כי אינו יכול להגיע בכוחות עצמו למקום מבטחים בשל פגיעה במצבו הבריאותי ו/או מגבלה גופנית אחרת המכוסה עפ"י תנאי הפוליסה, יפעל המבטח כמיטב יכולתו לחילוץ המבוטח סכום הביטוח המרבי: בקרות מקרה הביטוח יישא המבטח בהוצאות הדרושות לאיתור וחילוץ המבוטח עפ"י הרחבה זו בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתמצית הכיסויים בפוליסה זו )להלן: "סכום הביטוח המרבי"( עם מיצוי סכום הביטוח המרבי, יהיה המבטח רשאי להפסיק כל פעולה לאיתור ו/או חילוץ המבוטח על פי הרחבה זו, בכל שלב וחבות המבטח עפ"י סעיף זה תסתיים למען הסר ספק יובהר כי בשום מקרה לא ישולמו תגמולי הביטוח או חלק מהם למבוטח או למי מטעמו והמבטח ישלם את סכום הביטוח המרבי לספק השירות מטעמו בלבד לאחר שאישר את ההוצאות איתור וחילוץ על פי פוליסה זו מראש ובכתב תום תקופת החיפושים: עם תום תקופת החיפושים ובמקרה שהמבוטח לא אותר ו/או חולץ יודיע המבטח לבן משפחה קרוב של המבוטח כי המבוטח לא אותר והמבטח מפסיק את פעולות החיפוש אחריו. בתוך 15 ימים מיום מתן הודעה על הפסקת החיפושים, ישלח המבטח לאחד מבני המשפחה הקרובים דו"ח בו יפורטו הפעולות שבוצעו על ידי המבטח לאיתור המבוטח לוחות הזמנים לפיהם בוצעו הפעולות ידיעות שהתקבלו אודות מקום שהותו של המבוטח )אם התקבלו( וכל ידיעה שהתקבלה, אם התקבלה, אודות במצב הבריאות של המבוטח חריגים מיוחדים להרחבה זו: בנוסף לחריגים הכלליים בפוליסה המבטח לא יהיה אחראי על פי הרחבה זו ולא ישא בתשלום תגמולי הביטוח, בכל אחד מהמקרים הבאים: המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח על פי נספח זה בגין מקרה ביטוח שארע באחת מהמדינות שלהלן: אחת ממדינות ערב, אפגניסטן, מאוריטניה, מלזיה, אינדונזיה, אומן, ניז'ר, סומליה, סודאן, פקיסטן, צ'אד, הרפובליקה של מרכז אפריקה, ג'יבוטי, קוראה הצפונית, תימן, מדינת אויב או מדינה שאינה מאפשרת את פעילות האיתור והחילוץ בתחומה או שטחים בשליטה או ניהול של הרשות הפלסטינית השתתפות פעילה של המבוטח בפעילות צבאית, מלחמתית, משטרתית, במהפכה, מרד, פרעות, מהומות, מעשה חבלה או פעולה בלתי חוקית במקרה בו המבוטח מסרב לשתף פעולה עם נציגי המבטח ו/או עם בן משפחה קרוב ו/או סירובו לחזור לישראל במקרה בו חירותו של המבוטח נשללה בין אם באופן חוקי ובין אם לאו מצב בו יש חשד להניח כי המבוטח מעורב בפעילות פלילית או מבוקש ע"י החוק במקום האירוע המבטח יהיה פטור מהתחייבויותיו על פי הרחבה זו אם יתברר כי לאחר הוצאת הפוליסה או בסמוך להוצאתה חלה הפיכה ו/או שינוי במשטר ו/או כל שינוי צבאי ו/או מדיני ו/או אחר המונע את אפשרות הכניסה ו/או היציאה מאותה ארץ או מונע מהמבטח לבצע את התחייבויותיו על פי סעיף זה כיסוי להעברה לישראל במקרה של שימוש בסמי הזיה הגדרות סמי הזיה - סמים בהתאם להגדרתם בפקודת הסמים המסוכנים )נוסח חדש( התשל"ג ו/או חמרים פסיכו אקטיביים אחרים למעט הרואין מקרה הביטוח פגיעה מנטאלית, שנגרמה למבוטח בתקופת הביטוח, כתוצאה משימוש בסמי הזיה שונים בהיות המבוטח בחו"ל ואשר כתוצאה משימוש בסמים אלו נפגעה הכשרות השיפוטית של המבוטח התחייבות המבטח הוצאות העברת המבוטח לישראל המבטח יישא בהוצאות העברת המבוטח לישראל עד לסך של $15,000 כולל מלווה. אופן העברת

16 המבוטח לישראל יקבע על ידי המבטח בלבד לאחר קבלת כל המידע הדרוש על מצבו הנפשי של המבוטח. היה ויסתבר כי אינו יכול להגיע בכוחות עצמו בחזרה לישראל בשל מצבו הנפשי, יפעל המבטח כמיטב יכולתו לחילוץ המבוטח והבאתו בחזרה לישראל. בכל מקרה, המבטח לא ישא בהוצאות הנסיעה לישראל שהמבוטח היה מחויב בהן אילולי אירע מקרה הביטוח יובהר כי הכיסוי לפי סעיף זה ייעשה על ידי המבטח ו/או ספק מטעמו והינו כפוף להשתתפות עצמית בסך של $2,000 למקרה ביטוח בנוסף לחריגים הקבועים בפרק 10, ובסעיף לעיל, המבטח לא ישא ולא יהיה חייב בהוצאות על פי סעיף זה במקרה בו המבוטח נמצא במצב גופני או נפשי שיש בו כדי למנוע מנציגי המבטח ביצוע חוקי של החילוץ או הבאתו לישראל סה"כ התחייבות המבטח בגין בסעיף זה לא תעלה על סך של $15,000. סה"כ התחייבויות המבטח לפי פרק זה בגין כל הרחבה שנרכשה על שם המבוטח לא יעלו על הסך הנקוב בתמצית הכיסויים לפוליסה זו בצד כל הרחבה. פרק 10: חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה מבלי לפגוע בחריגים הקבועים בכל פרק ובנוסף עליהם לא ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו בגין כל תביעה/ות הנובעת/ות מכל אחד מהמקרים הבאים או שארעה במהלכם או בקשר אליהם: 10.1 קרינה מייננת, ביקוע גרעיני, היתוך גרעיני, זיהום רדיו-אקטיבי או קרינה רדיו-אקטיבית מכל סוג שהוא. טיסה או שיט שלא כנוסע בשירות מטוסים רגיל המאושר ע"י השלטונות השתתפות בפעילות צבאית או בתרגילים או באימונים צבאיים או טרום-צבאיים מכל סוג שהוא השתתפות פעילה של המבוטח בפעולות כגון אלו: מלחמה, פלישה, פעולת אויב זר, מעשי איבה, פעולה מלחמתית )בין אם הוכרזה מלחמה או בין אם לאו(, מלחמת אזרחים, התקוממות, מהפכה, מרד, מרי, שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו שלא כדין, מהומות, פרעות, מעשי חבלה וטרור, פעולות, תפקידים, תרגילים או אימונים צבאיים או טרום-צבאיים מכל סוג שהוא איבוד לדעת או ניסיון לכך, טירוף הדעת, שימוש בסמים שנעשה שלא עפ"י הוראות רופא, שימוש בתרופות המצריכות מרשם בארץ בה נרכשו ואשר לא נרשמו על ידי רופא מוסמך, מחלת מין, איידס, שבר הרניה, הריון או לידה כל פעילות ספורטיבית שיש בה סיכון מוגבר לעומת פעילות ספורט רגילה וכוללים בדרך כלל אחד או יותר מהמרכיבים הבאים: מהירות, גובה וסכנה )לעיל ולהלן: ספורט אתגרי( הכלול ברשימת ספורט אתגרי שבאתר האינטרנט של המבטח פעילות ספורטיבית במסגרת אגודות ספורט או אימון באגודת ספורט אשר שכר בצידה נזק/נזקים תוצאתיים מכל מין וסוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הפסד הנאה, כאב וסבל, עוגמת נפש, עזרה סיעודית, אובדן ימי עבודה, שכר וימי מחלה רכיבה ו/או שימוש ברכב מנועי דו גלגלי ו/או תלת גלגלי כנהג ו/או כנוסע עם נהג ללא רישיון מתאים לסוג כלי הרכב המעורב באירוע, למעט במדינות אשר בהן לא נדרש רישיון נהיגה לסוג כלי רכב זה תאונת דרכים אשר אירעה למבוטח שנהג בכלי רכב מנועי בלי רישיון נהיגה מקומי בתוקף בארץ האירוע, או בלי רישיון נהיגה בינלאומי תקף, גם אם בארץ האירוע לא נדרש רישיון נהיגה הוצאות נסיעה במונית, אשרות, עמלות, היטלי מיסים, שיחות טלפון, משלוח פקסים, הוצאות משפטיות ושכ"ט )למעט כאמור בסעיף 4.6(, ריבית, הוצאות בנקאיות, קנסות וכדו' נזק או מקרה ביטוח שנגרם כאשר התנהגותו של המבוטח חורגת מסטנדרט התנהגות של מבוטח סביר וכשהתנהגותו לוותה במצב נפשי של פזיזות או אי אכפתיות. פרק 11: הגשת תביעה 11.1 קרה מקרה הביטוח הכרוך באשפוז על המבוטח או המוטב, לפי העניין, להודיע למבטח מיד לאחר שנודע לו על כך ולהפנות את בית החולים או הרופא המטפל אל המבטח או אל חברת הסיוע לקבלת אישור על פי תנאי הפוליסה. אם לא ניתנה הודעה כאמור בסעיף זה לעיל, יהא סכום הביטוח מופחת עד לגובה הסכום שהיה משלם המבטח לו הייתה נמסרת לו הודעה מראש. מובהר בזאת כי האמור לא יחול במקרה בו נבצר מהמבוטח למסור את ההודעה מפאת מצבו הרפואי וכי ההודעה לכשעצמה אינה מהווה אישור התביעה ו/או אישור לתשלום תגמולי הביטוח המבוטח ישתף, פעולה עם המבטח לפני ואחרי הגשת תביעתו ויעשה כל הנדרש כדי לאפשר למבטח לברר חבותו לתשלום עפ"י הפוליסה והיקפה

17 11.3 המבוטח אינו רשאי ללא הסכמה של המבטח בכתב, להודות בחבות או ליטול התחייבויות המחייבות את המבטח המבטח יהא זכאי לנהל בשם המבוטח כל הליך הנובע מחבות לפי פוליסה זו או קשור לתביעה זו הגשת תביעה בהתאם לפוליסה זו תעשה בהתאם למפורט בטפסי ההנחיות להגשת תביעה באתר האינטרנט של החברה מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ימסור המבוטח למבטח כתב וויתור על סודיות רפואית המתיר לכל רופאיו ו/או לכל גוף או מוסד אחר בארץ או בחו"ל להעביר למבטח כל מידע רפואי הנמצא ברשותו והנוגע למבוטח. השימוש בכתב הוויתור על סודיות רפואית ישמש לצורך קבלת מידע לבירור זכויות וחובות על פי הפוליסה. פרק 12: תנאים כלליים 12.1 השתתפות עצמית במקרה צויין כי קיימת השתתפות עצמית עבור מקרה ביטוח ינוכה סך כהשתתפות עצמית מכל מבוטח כנקוב בפוליסה ודף תמצית הכיסויים היתה למבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות שיפוי מצד שלישי, שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו לחברה מעת ששילמה את תגמולי הביטוח ובשיעור התגמולים ששילמה ומבלי לפגוע בזכות המבוטח לגבות תחילה מהצד השלישי שיפוי מעבר לתגמולי הביטוח שקיבל על-פי פוליסה זו. קיבל המבוטח מהצד השלישי שיפוי שהיה מגיע לחברה על-פי סעיף זה, עליו להעבירו לחברה. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה לחברה, עליו לפצותה בשל כך. המבוטח מתחייב לשתף פעולה ככל שיידרש הימנו לשם מימוש זכותה של החברה כאמור. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם מטבע הפוליסה כל תשלום במטבע ישראלי על פי פוליסה זו יבוצע לפי שער החליפין היציג של המטבע הנוגע לעניין ביום ביצוע התשלום למבוטח על ידי המבטח התיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח. תביעה לתגמולי ביטוח עפ"י פרק 8 )חבות כלפי צד שלישי( אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד שלישי נגד המבוטח הארכת תקופת הביטוח במקרה של אשפוז בחו"ל אושפז המבוטח בחו"ל ובמהלך אשפוזו תמה תקופת הביטוח שעל פי פוליסה זו, תהא פוליסה זו במלוא תוקפה, כל עוד לא תמו ימי האשפוז כקבוע בפוליסה זו אושפז המבוטח ובמהלך אשפוזו תמה תקופת הביטוח והוא שוחרר מבית החולים, אולם הרופא המטפל בו, באישור רופא המבטח קבעו כי המבוטח אינו יכול לשוב לישראל בגין מצב בריאותו, תוארך תקופת הביטוח לפי פוליסה זו לתקופה של 14 ימים, או עד למועד בו קבע רופא המבטח כי המבוטח יכול לחזור לישראל, לפי המוקדם מבין השניים. הארכה כאמור בסעיף לעיל, תבוצע אך ורק על פי שיקול דעתו של המבטח, לאחר שיומצאו לו כל המסמכים הרפואיים הנוגעים לאשפוז, ורק עפ"י אישורו של המבטח בכתב. במקרה כזה, תופק למבוטח פוליסה חדשה תמורת דמי ביטוח נוספים בתנאים ובמגבלות שייקבעו על ידי המבטח ביטול פוליסה בוטלה הפוליסה ע"י המבוטח לפני יציאתו לחו"ל, ולא הייתה ולא תהיה עילת תביעה על פיה, יוחזרו למבוטח דמי הביטוח, עד כמה ששולמו על ידי המבוטח למבטח, בתנאי כי הפוליסה המקורית תוחזר למבטח טרם תחילת תקופת הביטוח הנקובה בה לאחר יציאת המבוטח את הארץ יהא המבוטח זכאי להחזר יחסי של דמי הביטוח במקרה של קיצור שהיה בחו"ל העולה על 9 ימים ובלבד שלא הוגשה תביעה עפ"י פוליסה זו ובתנאי שהדרישה למבטח תוגש על ידי המבוטח לא יאוחר מ- 30 יום מיום חזרתו לישראל חוק ושיפוט כל הליך משפטי עפ"י פוליסה זו, או הנובע ממנה יידון עפ"י דיני מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי והייחודי בכל הליך כזה יהיה באחד מבתי המשפט בישראל

18 מוקדי התקשרות למקרה הצורך - IMA מוקד סיוע לשוהים בחו"ל 24 שעות ביממה טלפון: , מהארץ: , פקס: , פקס מארה"ב: , סקייפ: Assistance.ima * במידה והמבוטח אושפז בבית חולים בחו"ל, יש ליידע מיידית את מוקד הסיוע לקבלת הנחיות להמשך טיפול. מוקד שירות לקוחות טלפון: , שעות הפעילות: א'-ה' 8:00-16:00, ו' 8:00-13:00. מוקד תביעות טלפון: )שלוחה 3(, שעות הפעילות: א'-ה' 08:00-17:00, כתובת למשלוח דואר: ת.ד קרית אריה פתח תקווה, מיקוד: בכל מקרה של הגשת תביעה יש לפעול על פי ההנחיות להגשת תביעה המפורטות באתר האינטרנט של החברה. נשמח לעמוד לרשותכם, ומאחלים לכם נסיעה טובה ובריאה

19 מק"ט מהדורה מגדל היא חלק בלתי נפרד מהנוף הישראלי. המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק הוא שנתן לה את שמה, בשנת הרופא הראשון של מגדל היה המשורר ד"ר שאול טשרניחובסקי. לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל שימשה מגדל גורם כלכלי מרכזי במשק כיום, כבר יותר מ- 80 שנה מגדל היא החברה המובילה בישראל בתחומים ביטוח, פנסיה ופיננסים. מגדל פועלת לחדש ולפתח תוכניות ביטוח, חיסכון פנסיוני ומוצרים פיננסיים מתקדמים, שיענו על הצרכים המשתנים של קהל לקוחותיה, תוך שהיא מקפידה להעניק להם שירות מקצועי וביטחון כלכלי. מוקד סיוע לשוהים בחו"ל - 24/7 חברת IMA טלפון: פקס: דוא"ל: סקייפ: Assistance.ima מוקד שירות לקוחות - מגדל טלפון: מוקד תביעות - מגדל טלפון: )שלוחה 3( מידע נוסף ניתן למצוא באתר,migdal.co.il אצל סוכן הביטוח שלך כתובת: מגדל חברה לביטוח בע"מ, ת.ד 3063 קרית אריה פתח תקווה, מיקוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073>

<433A5C C6E696D726F645C B746F705CF4E5ECE9F1E420E0E5F0E9E1F8F1E9E8FA20E7E9F4E42E787073> כלל עולמי פלוס"" פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ע"ש ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה הבכיר 1 "CLAL Chapter 8 baggage פרק 8 Chapter 7 Loss of deposit or cancellation of journey פרק 7 Chapter 6 Delayed journey

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד]

מערכת הבריאות בישראל שנה א ppt לפורטל [לקריאה בלבד] מערכת הבריאות בישראל גולדשמידט לידיה R.N M.A 2012 בריאות בישראל מוסדות משרד הבריאות קופות חולים מוסדות ציבוריים: בתי חולם, מד"א, אגודות מוסדות פרטיים: בתי חולים, שירותי רפואת שיניים שירותי בריאו ת השירותים

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציב

פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יור הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיור הרשות לבקרת תקציב פברואר 2019 הזמנה להגשת הצעות להליך בחירת יו"ר הרשות לבקרת תקציבים כללי ההתאחדות לכדורגל בישראל מזמינה בזאת הגשת הצעות להתמנות כיו"ר הרשות לבקרת תקציבים )להלן: "הרשות"(, הכל בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:   דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות

לצרכי פשרה בלבד- אין להציג בפני ערכאות עמוד 1 מתוך 6 עוד דוגמאות של הסכם גירושין הסכם גירושין שנערך ונחתם בירושלים, ביום ה- לחודש 1122 ת.ז. רחוב, )להלן: "הבעל" ו/או "האב"( בין: מצד אחד לבין: הואיל: ת.ז. רחוב, )להלן: "האישה" ו/או "האם"( 1 מצד

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים.

הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית ניצנים. צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הורים יקרים אנו שמחים שבחרתם לרשום את בנכם / בתכם לצהרון במסגרת תוכנית "ניצנים". צהרוני ניצנים בבת ים מופעלים באמצעות החברה לתרבות פנאי וספורט בת ים. הפעלת הצהרונים מאפשרת לכם ההורים להמשיך את יום עבודתכם

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

חוזר מעונות תשעח

חוזר מעונות תשעח בס"ד שבט תשע"ח האגודה למען מכללה ירושלים הרשמה ותשלום למעונות-תשע"ט גובה התשלום א. 2 בנות בחדר או 3 בנות בחדר גדול (סה"כ 8-9 בנות בדירה) 600x10 לשנה ב. דירת מדרשה - 4 בנות בחדר (20 16 - בנות בדירה) 400x10

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד