מגדל לבית

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "מגדל לבית"

תמליל

1 מגדל לבית פוליסה לביטוח הבית

2 "מגדל לבית" )מהדורה ספטמבר 2017( פוליסת ביטוח דירה בהתאם לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן(, תשמ"ו והרחבות נוספות אפשריות לכיסוי התכולה והמבנה 1

3 2

4 תוכן העניינים פרק א' ביטוח הדירה פרק א 1 - הרחבות לכיסוי הבסיסי בפרק א פרק א' 2 - ביטוח סכום נוסף בבית משותף פרק א' 3 - ביטוח סכום נוסף בבית משותף מורח פרק ב' ביטוח התכולה פרק ב 1 - הרחבות מיוחדות לפרק ב פרק ג' הרחב ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, דברי ערך ורכוש נייד פרק ד' ביטוח כל הסיכונים לדירה ולתכולה פרק ה' ביטוח תכולת כספות בנק פרק ו' ביטוח נזקי טרור פרק ז' ביטוח חבויות פרק ז 1 - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי פרק ז 2 - ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק בית פרק ח' סיכונים לא מכוסים לפרקים א' 1, ב' 1, ג', ד', ה', ו' ו- ז' 2 לפוליסה פרק ט' תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה נספח א תיקון הנזק באמצעות שרברב שבהסדר

5 4

6 פוליסה זו היא חוזה בין מגדל חברה לביטוח בע"מ )להלן - "המבטח"( לבי המבוטח ששמו נקוב במפרט )להלן - "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל מקרי ביטוח, שאירעו בתקופת הביטוח בגבולות סכומי הביטוח, תמורת דמי הביטוח. דמי הביטוח, תקופת הביטוח וסכומי הביטוח נקובים במפרט, המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו. בפוליסה זו - "בית משותף" - "בני משפחה" - "דירה" - "דירה שאינה תפוסה" - בית שאינו רשום וכ בית הרשום כבית משותף בפנקסי המקרקעי כאמור ובלבד שיש בו שתי דירות לפחות; ב זוגו, ילדיו, הוריו, או קרובים אחרים של המבוטח המתגוררים עמו דרך קבע בדירה; המבנה של הדירה או הבית הנזכרים במפרט וששימושם העיקרי למגורים, לרבות מרפסות, צנרת )לרבות צנרת גז(, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, מערכות מיזוג אוויר, דוודים, מערכות סולריות לחימום מים, מתקני טלפו וחשמל השייכים לדירה, שערים, גדרות ודרכים מרוצפות השייכים לדירה וכל החלקים הקבועים של הדירה או המחוברים אליה חיבור של קבע; ואם הדירה מצויה בבית משותף - גם לרבות חלקו של המבוטח ברכוש המשותף של הבית המשותף וכ הצמדות מיוחדות שיש לדירה )לרבות מחס (; דירה הפנויה למעלה מ - 60 ימים רצופים או שבפועל לא התגוררו בה באופ סדיר למעלה מ- 60 ימים רצופים; "עובד משק בית" - עובד בשירותו הישיר של המבוטח המתגורר בדירה המבוטחת. 5

7 פרק א - ביטוח הדירה פרק זה יחול רק אם צוין במפרט מקרההביטוח מקרה הביטוח הוא אובד או נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים להל : א. אש, ברק, רעם וכ עש שהוא תופעה יוצאת דופ ולא תופעה קבועה. התפוצצות או התלקחות. ג. רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם. ד. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס. ה. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה. ו. פעולות זדו למעט: 1( פעולות זדון שנעשו בדירה שאינה תפוסה. 2( פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו, או בהסכמתם. 3( פעולות זדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו. ז. גניבה, שוד, פריצה או ניסיו לבצעם, למעט כאשר הדירה אינה תפוסה. מבוטח רשאי, בשלב הצעת הביטוח, בהודעה מפורשת שתתועד אצלהמבטח ותיכתב במפרט, לוותר על הכיסוי המנוי בפסקה זו )פסקה ז'(. ח. התקהלות אסורה והתפרעות. ט. י. רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5 א' בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח )תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן( התשמ"ו )להלן - "התקנות"(. לעניין ההשתתפות העצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונה,ייחשבו כאירוע אחד. שיטפו או הצפה ממקור מים חיצוני, למעט צונאמי כאמור בפסקה ט'..1 6

8 ג. )2 ) סיכונים לא מכוסים פוליסה זו אינה מכסה אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותרמהגורמים האלה: א. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה. ג. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית. ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית או אדם הפועל על פי דין. חישובהפיצוי א. תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האובד או הנזק לדירה, ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח הדירה, והכול בכפוף לאמור בסעיף 3 לפרק ט' - תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה. שיביא את המבוטח, ככל האפשר, למצב שהיה נמצא בו תגמולי הביטוח יחושבו באופ אלמלא קרה מקרה הביטוח. תגמולי הביטוח שישתלמו לפי פרק זה יכללו, בכפוף לאמור בסעיף קט )א(, גם: מהנדסים הוצאות בשל שירותים שנתנו אדריכלים, שמאים, יועצי בנייה, 1( או בנייתה וקבלנים, והוצאות משפטיות, שהוצאו לשם תיקונה, שיפוצה מחדש של הדירה או של חלק ממנה, בתנאי שניתנה הודעהמראש למבטח; הוצאותלשם פינוי הריסות, ניקוי הדירה, סיודה וחיבורה מחדש לרשתות החשמל, הטלפון, המים, הגז והביוב; פיצוי על אובדן הכנסות משכר דירה של הדירה או הוצאות שכר דירה לצורך מגורים למבוטח ולבני משפחתו, כל עוד אין הדירה מתאימה למגורים על פי קביעת מהנדס רשוי, כמשמעותו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח )להלן - חוק המהנדסים והאדריכלים(. הפיצוי לפי פסקה זו יחושב על פי שכר דירה מקובל בעבור דירה דומה לדירה המבוטחת בפוליסה זו, לתקופה מרבית של 12 חדשים, החל ביום קרות מקרה הביטוח, או בסכום מרבי שלא יעלה על 15% מסכום ביטוח הדירה, לפי הנמוך מבין השניים, וזאת אף אם הפיצוי הכולל עולה על סכום ביטוח הדירה; תשלום בשל הוצאות שכר דירה לפי פסקה זומותנה בהוכחה סבירה ששכר הדירה למקום מגורים חליפי אכן הוצא בפועל. אי תחולת ביטוח חסר סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח, התשמ"א )להל - חוק חוזה הביטוח(, לא יחול על פרק זה. 7

9 פרק א' - 1 הרחבות לכיסוי הבסיסי בפרק א' ההרחבות המפורטות להן תחולנה רק אם צוינו במפורש במפרט הרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים שנעשתה לבקשת המבוטח או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמו אובד מקרה הביטוח - א. לדירה, כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים, או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא: עלותהמים. 1( התבלות,קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה 2( עצמם. לעניין נזק שמקורו בנכס אחר בבית המשותף, היקף הכיסוי מוגבל למקרה אחד בתקופת הביטוח. ג. ביטוח סיכון מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר הדירה אינה תפוסה. לענין זה "דירה שאינה תפוסה" - דירה הפנויה למעלה מ- 60 ימים רצופים, או שבפועל לא התגוררו בה באופן סדיר למעלה מ- 60 ימים רצופים. ד. תגמולי הביטוח מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 1 סעיף קט ב' בפרק ט' - לפוליסה בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי הרחבה זו, ישפה המבטח את המבוטח על פי אחת משתי החלופות המפורטות להל, על פי בחירתו של המבוטח בעת כריתת חוזה הביטוח, כפי שנרשמה במפרט: אפשרות א - תיקו הנזק באמצעות שרברב לפי בחירת המבוטח )להל : "שרברב פרטי"( - בחר המבוטח בחלופה של תיקו הנזק המכוסה בהרחבה זו באמצעות שרברב פרטי, יפעל המבוטח על פי האמור בסעיף 5 בפרק ט' תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה. אפשרות ב - תיקו הנזק המכוסה בהרחבה זו באמצעות שרברב או חברת שרברבים בחר שבהסדר"(, "שרברב )להל : במפרט כמצוי הביטוח, חברת עם שהתקשרו המבוטח בעת כריתת חוזה הביטוח בחלופה של שרברב שבהסדר, יבחר שרברב מתוך רשימת שרברבים שבהסדר המתעדכנות מעת לעת והמפורסמות באתר האינטרנט של המבטח. בפוליסה. יובה רכ יעלו תהתיקו הנזק המכוסה שיפוי המבוטח יעשה בדרך של תיקו יפרק תלפ תעצמי תשולם לשרברב שבהסדר על ידי המבטח בכפוף לתשלום השתתפו ט סעיף 10 ג..1 8

10 א. ג. ד. )1 )2 )3 בחר המבוטח בחלופה זו, יחולו הוראות נספח א לפוליסה זו - תיקו הנזק באמצעות שרברב שבהסדר. הרחבה לביטוח מתקן פוטו וולטאי ביתי לייצור חשמל לצורך הרחבה זו, תהיה למונחים הבאים המשמעות שלהל : "מתקן P.V ביתי" - מתק פוטו וולטאי ביתי לייצור חשמל, המותק ומחובר חיבור של קבע מסיבי לגג הדירה, אשר למבוטח יש בגינו הסכם תקף עם חברת החשמל לישראל בע"מ )להל : "חח"י"( לחיבור המתק לרשת החשמל של חח"י לאחר שעבר ביקורת של חח"י על - פי אותו הסכם ובהתאם לתנאיו. "שברתאונתי" - אירוע פתאומי ובלתי צפוי הגורם לכך שמתק אנרגיה כלשהי לרשת החשמל של חח"י. ה - P.V הביתי אינו יכול לספק מקרה הביטוח - אובד או נזקשנגרמו למתק P.V ביתי בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד או יותר מהסיכונים המפורטים בסעיף 1 לפרק א' - ביטוח הדירה, למעט סיכון גניבה )סעיף קט ז'(. כל החריגים לכיסוי שחלים על - פי פרק א - ביטוחהדירה בפוליסה יחולו גם על הרחבה זו. הכיסוי על - פי הרחבה זו מורחב לכסות גם שבר תאונתי למתקן ה - P.V הביתי, למעט נזק שנגרם במישרין או בעקיפין כתוצאה מתיקון או שיפוץ שלהדירה ו/ או מתקן ה- P.V ביתי. בכל מקרה כיסוי לשבר תאונתי לא ינתן למתקן P.V ביתי ש"גילו" עולה על 15 שנים. הכיסוי על - פי הרחבה זו, מורחב לכסות את המבוטח גם בשל אובדן רווחים שייגרמו למבוטח בשל מקרה ביטוח כמוגדר בהרחבה זו ואשר בעטיו, לא יוכל מתק ה- P.V הביתי להמשיך ולספק חשמל באופ מוחלט לרשת החשמל של חח"י, וזאת עד 30 ימים בלבד. הפיצוי למבוטח בגי אובד רווחים, כמוגדר בסעיף ג' לעיל יחושב כדלהל : כמות יומית ממוצעת של קווט"ש שנמדדה במונה הייצור של מתקן ה - P.V הביתי בשלושת החודשים שקדמו ליום קרות מקרה הביטוח מוכפלת במחיר המכירה לקלווט"ש על - פי ההסכם בין המבוטח לחח"י. הסכום עפ"י סעיף ד' 1 פחות המכפלה הבאה: הכמות היומית הממוצעת של קווט"ש שנמדדה במונה צריכת החשמל של הדירה בשלושת החודשים שקדמו ליום קרות מקרה הביטוח מוכפלת בעלות ממוצעת לקלווט"ש על-פי חשבונות צריכת החשמל של הדירה באותה תקופה. הסכום עפ"י ד 2 מוכפל במספר הימים בהם מתקן ה- P.V הביתי לא סיפק.2 9

11 ה. א. חשמל לרשת חח"י בשל מקרה הביטוח, ובלבד שמספר הימים על 30. השתתפות עצמית - לא יעלה 1( בגין נזק למתקן ה- P.V הביתי עצמו - עפ"י הסכום הנקוב במפרט. 2( בגין אובדן רווחים לפי סעיפים קטנים ג' ו-ד' לעיל: הנזק שנגרם במשך 3 ימים ראשונים לאחר קרות מקרה הביטוח. הרחבהלביטוח לגן ולצומח ולפריטים נוספים שאינם קבועים כתוצאה מסיכוני אש, ברק והתפוצצות בלבד הביטוח לפי הרחבה זו מורחב לכסות נזק שנגרם כתוצאה מסיכוני אש, ברק והתפוצצות בלבד: לצמחים, מדשאות, עצים, שיחים; מערכות השקייה השייכות לדירה, מחס שאינו צמוד לדירה, פרגולות, מרקיזות, אמצעי קירוי והצללה הממוקמים בחצרי הדירה. אחריות המבטח בגין סעיף א' לא תעלה על 0.5% מסכום הביטוח לפריט ובגין סעיף ב' לעיל לא תעלה על 10% מסכום הביטוח לפרק א' - ביטוח הדירה..3 10

12 פרק א' - 2 ביטוח סכום נוסף בבית משותף פרק זה יחול רק אם צוין במפרט מקרההביטוח מקרה הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף, אשר נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מסיכו רעידת אדמה, כאמור בסעיף 1 ט בפרק א' - ביטוח הדירה, בשיעור שאינו קט מ- 70% מסכום ביטוח הדירה, כנקוב במפרט, ועל פי קביעת שמאי מקרקעי, כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעי, התשס"א , או מהנדס רשוי, כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, לפי העניי, או אם בעקבות הנזק שנגרם כאמור נית צו הריסה לבית המשותף. חישובהפיצוי א. לאחר קרות מקרה ביטוח, תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי סכום הביטוח הנוסף שצוי במפרט, והכול בכפוף לאמור בסעיף 3 בפרק ט' - תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה. סכום הביטוח הנוסף יהיה בשיעור של 100% לפחות מסכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט הפוליסה. אי תחולת ביטוח חסר סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה. 11

13 פרק א' - 3 ביטוח סכום נוסף בבית משותף מורחב פרק זה יחול רק אם צוין במפרט מקרההביטוח מקרה הביטוח הוא נזק שנגרם לדירה בבית משותף, אשר נמצאת בבעלות או בחכירה לדורות של המבוטח, כתוצאה מסיכו מבוטח כאמור בסעיף 1 בפרק א' - ביטוחהדירה, בשיעור שאינו קט מ- 70% מסכום ביטוח הדירה, כנקוב במפרט, ועל פי קביעת שמאי מקרקעי, כהגדרתו בחוק שמאי מקרקעי, התשס"א- 2001, או מהנדס רשוי, כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, לפי העניי, או אם בעקבות הנזק שנגרם כאמור נית צו הריסה לבית המשותף. חישובהפיצוי א. לאחר קרות מקרה ביטוח, תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי סכום הביטוח הנוסף שצוי במפרט, והכול בכפוף לאמור בסעיף 3 בפרק ט' - תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה. סכום הביטוח הנוסף הפוליסה. אי תחולת ביטוח חסר סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה. יהיה בשיעור של 100% לפחות מסכום ביטוח הדירה הנקוב במפרט 12

14 פרק ב' - ביטוח התכולה פרק זה יחול רק אם צוין במפורש במפרט התכולה -כל דבר וחפץ הנמצאים בדירה, והינם בבעלותם, בחזקתם פוליסה זו "תכולה" משמעה לעני או באחריותם של המבוטח או בני משפחתו ולמעט: כלי רכב מנועיים, קרוונים, נגררים, כלי שיט וכלי טיס. א. בעליחיים ניירות ערך, איגרות חוב, תעודות מנייה, תעודות מילווה. ג. חוזים, מסמכי התחייבות, שטרי מכר, תעודות ומסמכים למיניהם. ד. זהב, כסף או מתכת יקרה, כשהם במצב גולמי, יהלומים ואבנים יקרות שאינם ה. חלק מתכשיט. כלי נשק, תחמושת וחומרי נפץ. ו. כתבי יד, תכניות, שרטוטים, תרשימים, מדגמים, דפוסי תבניות. ז. פנקסי חשבונות וספרי עסק אחרים. ח. ציוד ומלאי המשמשים לעסק בלבד, אלא אם כן צוין אחרת במפרט. ט. שיקים,המחאות נוסעים, המחאות דואר, שטרי חוב ושטרות למיניהם, כרטיסי י. נסיעה, טיסה והפלגה, כרטיסי אשראי וכרטיסי הגרלה..1 13

15 יא. א. ג. ד. ה. ו. ז. ח. ט. א. ג. ד. ה. ו. דברים או חפצים הנמצאים בגינה, בחדר מדרגות, על גדרות או על דרכים מרוצפות שהם חלק מהדירה ובתנאי שאין מטבעם להימצא מחוץ לדירה; כיסוי לפי סעיף זה בעד דברים או חפצים שמטבעם להימצא מחוץ לדירהיוגבל ל- 2% מסכום ביטוח התכולה. 2. הגבלת אחריות המבטח לגבי פריטי תכולה מסוימים. אם לא צוינו במפרט במפורש סכומי ביטוח מיוחדים לגבי פריטי התכולה המנויים להל, יהיו תגמולי הביטוח בעד אובד או נזק לגבי כל אחד מהם עד לסכומים אלה: כסף מזומ או תלושי קניה עד 0.5% מסכום ביטוח התכולה. כליכסף עד 10% מסכום ביטוח התכולה. פסלים, תמונות, יצירות אמנות, עתיקות ואוספים בעלי ערך היסטורי, מדעי או אמנותי עד 10% מסכום ביטוח התכולה. שטיחים עד 10% מסכום ביטוח התכולה. פרוות עד 10% מסכום ביטוח התכולה. אוסף בולים עד 5% מסכום ביטוח התכולה. אוסף מטבעות עד 5% מסכום ביטוח התכולה. תכשיטים וכלי זהב - עד 10% מסכום ביטוח התכולה. שעוני יד - עד 10% מסכום ביטוח התכולה. על סכומי הפריטים האמורים בפסקאות א' עד ט', אם הם במסגרת הגבול הנקוב בכל אחד מהם, לא יחול סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח. 3. מקרההביטוח מקרה הביטוח הוא אובד או נזק שנגרמו לתכולה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד מהסיכונים המפורטים להל : אש, ברק, רעם וכ עש שהוא תופעה יוצאת דופ ולא תופעה קבועה. התפוצצות או התלקחות. או יותר רוח שמהירותה עולה על 30 קשר לרבות גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, למעט דליפת מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם. נפילת כלי טיס, נפילת חפצים מכלי טיס, רעד על קולי הנגרם מכלי טיס. מגע או התנגשות של כלי רכב בדירה. פעולות זדו למעט: 14

16 ז. ח. ט. י. א. ג. ד. )1 )2 )3 )1 פעולות זדון שנעשו בעת שהדירה אינה תפוסה. פעולות זדון שנעשו בידי המבוטח או בני משפחתו או בהסכמתם. פעולותזדון שנעשו בידי בני אדם המתגוררים בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו. גניבה שוד, פריצה או ניסיו לבצעם למעט: )2 )3 )4 כאשר הדירה אינה תפוסה. תכולת עסק כאשר הדירה אינה משמשת למגורים בלבד. אם בוצעו בידי אחד מבני משפחתו של המבוטח או בידי אדם המתגורר בדירה ברשות המבוטח או בהסכמתו. תכולה הנמצאת במרפסת פתוחה, בקומת גג או בקומת קרקע ושאין מטבעה להימצא מחוץ לדירה. התקהלות אסורה והתפרעות. רעידת אדמה, לרבות צונאמי שנוצר כתוצאה מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי כנגד סיכון זה, בדרך האמורה בתקנה 5 א' לתקנות. לעניין השתתפות עצמית בנזק כתוצאה מסיכון זה, רעידות אדמה שאירעו במשך 72 שעות רצופות אחרי התרחשותה של רעידת אדמה ראשונהייחשבו כאירוע אחד. שיטפו או הצפה ממקור מים חיצוני למעט צונאמי כאמור בסעיף ט. מבוטח רשאי בשלב הצעת הביטוח בהודעה מפורשת שתתועד אצל המבטח ותיכתב במפרט לוותר על הכיסוי המנוי בסעיף ז' או על פריטי תכולה כאמור בסעיפים 2 ח' ו -2 ט', כולם או חלקם. סיכונים לא מכוסים פוליסה זו אינה מכסה אובדן או נזק שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה: מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית. תפיסה,הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית או אדם הפועל על פי דין..4 15

17 כיסוי לחלק מהתכולה מחוץ לדירה א. בגדים, חפצים אישיים, תכשיטים של המבוטח ובני משפחתו יהיו מכוסים בהיותם מחוץ לדירה, כנגד הסיכונים הכלולים בפרק זה, למעט סיכון גניבה, אך לא בעת המצאם ברכב כלשהו, או בעת המצאם בחוץ לארץ. הפיצוי לפי סעיף זה מוגבל ל- 5% מסכום ביטוח התכולה. חישובהפיצוי תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח על פי פרק זה יחושבו וישולמו לפי שווי האובד או הנזק, א. ואולם לא ישולם יותר מסכום הביטוח הנקוב במפרט כסכום ביטוח התכולה והכול בכפוף לאמור בסעיף 3 לפרק ט' - תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה שלהל ; תגמולי הביטוח או נזק לכמה פריטים לא יעלו על הסכום הנקוב במפרט, אם נקוב, כסכום בשל אובד הביטוח של הפריטים. שיביאו את המבוטח, ככל האפשר, למצב שהיה נמצא בו תגמולי הביטוח יחושבו באופ אלמלא קרה מקרה הביטוח. או נזק לבגדים ולחפצים אישיים של עובדי משק ביתו של המבוטח פיצוי יכלול גם אובד ג. בעת הימצאם בדירה בסכום שלא יעלה על 5% מסכום הביטוח לגבי התכולה. ביטוחחסר היה בשעת כריתת חוזה הביטוח, סכום ביטוח התכולה נמוך משווי התכולה ב- 15% לפחות, תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס שבי סכום הביטוח לבי שווי התכולה בעת כריתת החוזה; כל פריט שנקבע לו במפרט סכום ביטוח נפרד, כפוף לתנאי זה בנפרד; הוראות סעיף זה לא יחולו על גבולות האחריות שנקבעו בפוליסה או במקרה שבו סכום ביטוח התכולה נקבע בידי המבטח או מי מטעמו. 16

18 ג. )1 )2 פרק ב' - 1 הרחבות מיוחדות לפרק ב' ההרחבות המפורטות להלן תחולנה רק אם צוינו במפורש במפרט הרחבה לביטוח סיכוני מים ונוזלים אחרים שנעשתהלבקשת המבוטח א. מקרה הביטוח - אובד או נזק שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח ושנגרמו לתכולה, כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים, או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עליה על גדותיהם של דוודים וצנרת אך לא: עלותהמים. התבלות,קורוזיה וחלודה שנגרמו לדוודים, לצנרת ולמתקני האינסטלציה עצמם. לעניין נזק שמקורו בנכס אחר בבית המשותף, היקף הכיסוי מוגבל למקרה אחד בתקופת הביטוח. ביטוחסיכו מים ונוזלים אחרים לא יכוסה על ידי הפוליסה כאשר הדירה אינה תפוסה. לעני זה "דירה שאינה תפוסה" - דירה הפנויה למעלה מ- 60 ימים רצופים, או שבפועל לא התגוררו בה באופ סדיר למעלה מ- 60 ימים רצופים. שחזורמסמכים הרחבהזו מכסה, הוצאות סבירות והכרחיות אשר הוצאו בפועל על ידי המבוטח או בני משפחתו, לשחזור תעודות אישיות ומסמכים אישיים בשל מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זה. אחריות החברה מוגבלת לכדי 2% מסכום ביטוח התכולה, אך לא יותר מסך של בגין 7,500 כלל המקרים שישולמו במשך כל תקופת הביטוח בגין הרחבה זו. ביטוח ריהוט וציוד גן מוסכם, כי הפוליסה מורחבת לכסות נזק שנגרם לריהוט, ציוד ג, השייכים לתכולת הדירה, ותכולת מחס נייד הממוקם בחצרי המבוטח כתוצאה מסיכוני אש, ברקוהתפוצצות בלבד,וזאת עד לגבול אחריות של 25% מסכום ביטוח לפרק ב' - ביטוח התכולה. הרחבה לביטוח שבר למכשיר טלוויזיה, מערכת קול, מערכת וידאו, מכשירי D.V.D ומחשב ביתי א. מקרההביטוח: שבר פיזי תאונתי, בלתי צפוי, הנגרם מסיבה חיצונית כלשהי וגלויה לעי למכשיר טלוויזיה, מקרנים, מערכת קול, מערכת וידאו,מכשיר, D.V.D סטרימר,)DMR( מגבר חשמלי,מחשב

19 ג. ומדפסת ביתיים - נייחים )להל : "מכשירי חשמל"( המהווים חלק מתכולת הדירה המבוטחת ובתנאי שהנזק אירע בעת הימצאותם בדירה המבוטחת. הכיסוי יחול גם על מסכי טלוויזיה מכל סוג שהוא )פלזמה, LCD,LED וכדומה( וזאת עד לסך של 10,000 לפריט, אלא אם צוי אחרת במפורש במפרט בגי הרחבה זו. חריגים: )1 )2 )1 הרחבה זו אינה מכסה: נזק שנגרם על ידי או כתוצאה משבר מכני, קלקול מכני או חשמלי ונזקי 1( חשמל. תקליטים, קלטות, תקליטורים, דיסקים ודיסקטים מכל סוג שהוא וציוד 2( מתכלה. מכשירי חשמל שבמהותם נועדו להיות מיטלטלים או ניידים או שהינם 3( בשימוש לצורך עסקו של המבוטח. התבלות מכרסמים, תולעים, מעש, כתוצאה או ידי על שנגרם נזק 4( הדרגתית, לחות, חלודה והשפעות תנאי אקלים רגילים. נזק שנגרם כתוצאה מהרכבה, הקמה, תיקון או פרוק הרכוש המבוטח. 5( ראש מגנטי של מערכות וידאו וראשי הדפסה של מדפסות. 6( שיחזורמידע. 7( שבר שנגרם על ידי מעשה זדון של המבוטח או בני משפחתו או בסיועם 8( או בהסכמתם. תגמוליביטוח: תגמולי הביטוח על פי הרחבה זו יחושבו כדלקמ : לגבי מכשירים שגילם ביום קרות מקרה הביטוח 8 שנים או פחות - לפי ערך כינו בתנאי שהמבוטח לא ויתר על קבלת תגמולי ביטוח על דרך של כינו כאמור בסעיף 2 לפרק ט' - תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה. לגבי מכשירים שגילם ביום קרות מקרה הביטוח מעל 8 שנים תגמולי הביטוח יחושבו בכל מקרה לפי ערך שיפוי. הרחבה לביטוח אופניים ו/או מכסחת דשא א. מקרההביטוח: נזק תאונתי לאופניים המהווים חלק מתכולת הדירה המבוטחת בהימצאם מחוץ לדירה בשימוש של המבוטח או של בני משפחתו, לרבות בעת הובלתם בכלי רכב, ובלבד שבעת הובלתם שהאופניים נישאים במתקן תיקני לרכב קשורים ומאובטחים כיאות..5 18

20 2( גניבתהאופניים בשלמותם, ובלבד שבקרות הגניבה שהאופניים היו קשורים באמצעות שרשרת ומנעול לעצם מסיבי המעוגן לקרקע, לקיר או היו במחסן שפתחיו סגורים ומאובטחים על ידי מנעולים. למען הסר ספק, הרחבה זו אינה מכסה גניבה של חלקי אופניים. 3( נזק תאונתי למכסחת דשא המהווה חלק מתכולת הדירה המבוטחת בהימצאה מחוץ לדירה בשימוש של המבוטח או של בני משפחתו. 4( גניבתמכסחת דשא, ובלבד שמכסחת הדשא היתה במחסן שפתחיו סגורים ומאובטחים על ידי מנעולים. חריגים להרחבה זו: הרחבה זו אינה מכסה: 1( אופניים עם מנוע עזר מכל סוג שהוא וכן אופניים חשמליים. 2( שימוש באופניים בעת מרוץ או תחרות. 3( שימוש באופניים בשעת חשיכה, אלא אם הייתה בהם תאורה שפעלה. 4( מכסחת דשא המסוגלת ו/או מורשת לנהיגת נהג. ג. אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על, 2,500 אלא אם צוין אחרת במפרט. באופניים שערכם מעל 2,500 )ככל שצוי במפרט כי קיים כיסוי לאופניים שערכם מעל 2,500 ש"ח(, תנוכה מתגמולי הביטוח השתתפות עצמית בשיעור 10% משווי האופניים או ההשתתפות העצמית הנקובה במפרט לגבי כל אירוע של אובד או נזק המכוסים לפי פרק ב' לפוליסה זו - פרק התכולה, הגבוהה מבי השניים. הרחבה לביטוח זכוכית, אמבטיות, אסלות, קערות רחצה, כיורים, משטחי שיש וכיריים קרמיות או מזכוכית קריסטלית א. מקרההביטוח המבטח ישפה את המבוטח בגי נזק שנגרם כתוצאה משבר תאונתי ל: 1( זכוכיותהקבועות בחלונות ובדלתות ובמסגרות כלשה, כולל מראות, פלטות שולח, מדפים מזכוכית וכיריים קרמיות או מזכוכית קריסטלית. 2( אמבטיות,אסלות, קערות רחצה, כיורים וכ משטחי שיש במטבחובחדרי האמבטיה. "שבר" לעניי הרחבה זו - שבר העובר לכל עוביו של הפריט המבוטח. הוצאות הרכבה והתקנה: בקרות מקרה הביטוח ישפה המבטח את המבוטח גם בגי הוצאות ההרכבה וההתקנה של הרכוש שמחליף את הרכוש שניזוק..6 19

21 ג. ד. ה. ג. חריגים: ביטוח זה אינו מכסה: שבר שנגרם על ידי מעשה זדון של המבוטח או בני משפחתו או בסיועם 1( או בהסכמתם. מסגרות הזכוכית או המראה או שיבוצים או מחזיקים מכל סוג שהוא. 2( הוצאות הובלה או חילוף של מסגרות או חלקי מבנה הדירה. 3( פריטים סדוקים או לקויים. 4( שבר שנגרם כתוצאה מהתקנה לקויה או שאינה תקנית. 5( גבולותאחריות אחריות המבטח בגין נזק המכוסה על פי הרחבה זו הינה עד לסך של 2% מסכום ביטוח התכולה לפריט ועד לסך של 5% מסכום ביטוח התכולה לכלתקופתהביטוח. ביטוחחסר סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על הרחבה זו. הרחבה לביטוח תכולה עסקית בדירה א. מקרההביטוח המבטח ישפה את המבוטח בקרות מקרה הביטוח כאמור בפרק ב' לפוליסה זו - ביטוח התכולה, בכפוף לתנאים שלהל, שייגרמו לתכולה העסקית, כהגדרתה שלהל, בהיותו מפעיל משרד או קליניקה בדירה המבוטחת. "תכולה עסקית" - תכולה המשמשת לצורך עסקו של המבוטח, לרבות ריהוט, ציוד וציוד אלקטרוני נייח כגו מחשב, סורק, מכשיר פקסימיליה, מדפסת, מכונת צילום, כמפורט במפרט. חריג המבטח לא ישלם תגמולי ביטוח על פי הרחבה זו, בעבור אובדן או נזק שייגרם מגניבת הרכוש המבוטח מבלי שנותרו סימני חדירה באלימות או בכוחבכניסה או ביציאה. הגבלתאחריות סכוםהביטוח המרבי בגי הרחבה זו הינוכמפורט במפרט, אך לא יותר מסך של. 50,

22 .1 א. ג. ד. ה. ו. א. ג. פרק ג' - הרחב ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, דברי ערך ורכוש נייד פרק זה יחול רק אם צוין במפורש במפרט הרכושהמבוטח הרכוש המבוטח במסגרת הרחבה זו הינו אחד או יותר מהפריטים המפורטים להל השייכים למבוטח ו/או בני משפחתו, ובכפוף לכך שצוינו במפורש במפרט והומצאה לידי המבטח הערכה מפורטת של מעריך מומחה בדבר שווי הפריטים או אסמכתא לרכישת הפריט/ים ולסכום הרכישה, והכל לפני תחילת תקופת הביטוח: תכשיטים, כלי זהב ושעוני יד. אוספי בולים, מטבעות ומדליות. תמונות, שטיחים ויצירות אומנות. פרוות. מצלמות, מצלמות וידאו, מחשב אישי נייד. כלינגינה. 2. מקרההבטוח אובד או נזק פיזי מכל סיבה שהיא שנגרמו לרכוש המבוטח כאמור בסעיף 1 לעיל בעת הימצאם בדירה או באופ ארעי מחוץ לדירה, אך בתחום שטחי מדינת ישראל, במהלך תקופת הביטוח, ובכפוף לאמור להלן: למרות האמור לעיל, הרכוש המבוטח לפי סעיף 1 ג' לעיל )תמונות, שטיחים ויצירות אומנות( מכוסה בהימצאו בדירה המבוטחת בלבד, אלא אם צוי אחרת במפורש במפרט. למרות האמור לעיל, הרכוש המבוטח בסעיף 1 ה )מצלמות, מסרטות וידאו ו-,DVD מחשב אישי נייד( וסעיף 1 ו' )כלי נגינה( יכוסה בהימצאו גם מחוץ לתחום שטחי מדינת ישראל. למרות האמור לעיל, יכול שמקרה הביטוח יכלול גם כיסוי מחוץ לגבולות מדינת ישראל ביחס לפריטים המפורטים בסעיף 1, בתנאי שכך צוי במפורש במפרט. 3. הרחבה לתכשיטים, כלי זהב ושעוני יד על אף האמור לעיל, במקרה שלא הומצאה לידי המבטח הערכה מפורטת של מעריך מומחה או אסמכתא לרכישת הפריט/ים, לפני קרות מקרה הביטוח, יורחב הכיסוי על פי פרק זה לתכשיטים, כלי זהב ושעוני יד עד לסך של 10% מסכום ביטוח התכולה ועד לסך של - 1% מסכום ביטוח תכולה לפריט בודד. 21

23 חריגים 4. המבטחת לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק על פי פרק זה אשר נגרם כתוצאה מאחד ו/או יותר מהגורמים הבאים: עש, תולעים, מכרסמים, התבלות הדרגתית, לחות, חלודה או תנאים אקלימיים א. אחרים. פחת ובלאי, פרט לאובדן או נזק הנגרם לפריט כלשהו כתוצאה מהתרופפות שנגרמה לתפסן, מחזיק או תושבת. תהליך ניקוי, תיקון, חידוש או צביעה. ג. נזק פנימי לשעוני יד, אלא אם נגרם על ידי מכה שהשאירה סימן חיצוני. ד. המבוטחת לדירה מחוץ בהיותו המבוטח לרכוש שנגרם נזק או אובדן ה. כשהמבוטח ו/או בני משפחתו אינם מלווים את הפריט. למרות האמור בסייג זה, מכוסים הפריטים המבוטחים במקרה של גניבה בהיותם בחדר מלון נעול או בדירה נעולה ונותרו סימני פריצה אלימים. נזק פנימי למצלמות ו/או שבר לעדשות של מצלמות, אלא אם נגרמו על ידי ו. אש, גניבה, פריצה או מכה שהשאירה סימן חיצוני. קלקול מכני או חשמלי מכל סוג שהוא. ז. אובדן או נזק לרכוש המשמש את המבוטח למטרות עסקו או מקצועו, אלא אם ח. נאמר במפורש אחרת במפרט. אובדן או נזק הנגרם בעת שהדירה המבוטחת אינה תפוסה. ט. אובדן או נזק לזהב, כסף או מתכות יקרות אחרות שהינם בתצורה של חומר י. גלם, וכן אובדן או נזק לאבנים יקרות ואבני חן שאינן משובצות בתכשיט. נזק למיתרים ונזק שנגרם על ידי שריטה או נגיסה או פציעה של כלי נגינה. יא. תגמולי ביטוח 5. או נזק על פי פרק זה יחושבו בהתאם לסעיפים 5 א' ו- 5 ב' לפרק תגמולי הביטוח בשל אובד ב' - ביטוח התכולה לפוליסה, למעט כמפורט להלן: פריטים המבוטחים אשר מהווים חלק ממערכת, סדרה או זוג פריטים, יוגבלולשווי החלק א. היחסי של הפריט שאבד או שניזוק מתוך כלל המערכת, הסדרה או זוג הפריטים. בולים מארצות חוץ יחושבו לפי 75% ממחירם בקטלוג "סטנלי גיבונס", העדכני למועד קרות מקרה הביטוח. ביום קרות מקרה הביטוח עד 7 שנים - לפי ערך כינו, ככל מצלמות ומסרטות שגיל ג. שהמבוטח לא ויתר על כיסוי לפי ערך כינו ביחס לפרק ב - פרק התכולה. 22

24 ד. לגבי הפריטים הנ"ל שגילם ביום קרות מקרה הביטוח מעל 7 שנים תגמולי הביטוח יחושבו בכל מקרה לפי ערך שיפוי. מחשבים אישיים ניידים שגילם ביום קרות מקרה הביטוח עד 3 שנים - לפי ערך כינו ככל שהמבוטח לא ויתר על כיסוי לפי ערך כינו ביחס לפרק ב - פרק התכולה. לגבי הפריטים הנ"ל שגילם ביום קרות מקרה הביטוח מעל 3 שנים תגמולי הביטוח יחושבו בכל מקרה לפי ערך שיפוי. 23

25 פרק ד' - ביטוח כל הסיכונים לדירה ולתכולה פרק זה יחול רק אם צוין במפורש במפרט אחריות המבטח בגין הרחבה זו לא תעלה על סכום של 25,000 תקופת הביטוח אלא אם צויין אחרת במפרט. לאירוע ולכל ג. ד. סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח )ביטוח חסר( לא יחול על פרק זה. הרכושהמבוטח הדירה המתוארת במפרט ובלבד שנרכש בגינה כיסוי ביטוחי לפי פרק א' - ביטוח הדירה, ו/או התכולה המתוארת במפרט, וככל שנרכש בגינה כיסוי ביטוחי לפי פרק ב' - ביטוח התכולה, ולמעט הפריטים המפורטים להלן: א. משקפיים, עדשות מגע, מכשירי שמיעה, שיניים תותבות. מכשירי טלפון ניידים/סלולאריים ויומנים אלקטרונים. מקרההביטוח אובד או נזק פיזי תאונתי, מקרי ובלתי צפוי לרכוש המבוטח אשר אירע בתוך תקופת הביטוח מכל סיבה שהיא בעת הימצאם בדירה המבוטחת, למעט המפורט להלן: א. מקרה ביטוח המכוסה באחד או יותר מהפרקים הבאים: פרק א' - )ביטוח הדירה(, פרק א' 1 )הרחבות לכיסוי הבסיסי בפרק א(, פרק א' 2 ו-א 3 )ביטוח סכום נוסף בבית משותף( פרק ב' )ביטוח התכולה(, פרק ב' 1 )הרחבות מיוחדות לפרק ב'( ופרק ג' - )ביטוח כל הסיכונים לתכשיטים, דברי ערך ורכוש נייד(, וכן מקרה ביטוח שניתן היה לכסותו לפי פרקים אלו לו המבוטח היה רוכש אותם. שבר מכני או קילקול חשמלי או אלקטרוני מכל סוג שהוא. שריטות או התבקעות ציפוי של רהיטים או מקררים ביתיים או ציפויאמייל כלשהם. בלאי, לחות, חלודה ותהליכי קורוזיה, השחתה הדרגתית וגורמים אטמוספריים או אקלימיים בעלי השפעה הדרגתית. עש, חרקים אחרים, תולעים, מכרסמים. ה. נזק הנובע מתזוזת ו/או שקיעת קרקע. ו. נזק הנובע מליקוי תכנוני ו/ או בניה ו/או עבודה לקויה, ז. תהליכי ניקוי, חידוש, תיקון או צביעה. ח. נזקתוצאתי. ט

26 פרק ה - ביטוח תכולת כספות בנק פרק זה יחול רק אם צוין במפורש במפרט 1. הרכושהמבוטח הרכוש המבוטח לעניי פרק זה הינו אחד או יותר מהפריטים המפורטים להל הנמצאים בכספת בנק נעולה המתוארת במפרט: תכשיטים, כסף מזומ, מטבעות, אוספי בולים, שטרי חוב, וכ פריטים בעלי ערך כספי ולמעט ערך המידע הנכלל במסמכים. 2. מקרההביטוח מקרה הביטוח הוא אובד או הביטוח למעט נזק כתוצאה מהגורמים הבאים: א. ג. ד. א. ג. ד. נזק פיזי תאונתי, מקרי ובלתי צפוי שנגרמו לרכוש המבוטח בתקופת בלאי, עש, כנימה, חרקים, התבלות הדרגתית או תנאים אקלימיים רגילים. גניבהעל ידי שימוש במפתח )או העתקו( של הכספת המתוארת במפרט, אלא אם הושג המפתח על ידי איום או באלימות פיסית, או במרמה או בגניבה. העלמות בלתי מוסברת של הרכוש או חוסר שלא ניתן ליחסו לנזקפיזי תאונתי. נזק תוצאתי שייגרם למבוטח, לבני משפחתו או למוטב כתוצאה ממקרה הביטוח לרבות שינוי בשער ניירות הערך או שינוי בשער המטבע. 3. תגמולי הביטוח תגמולי הביטוח אשר ישולמו למבוטח במקרה ביטוח על פי פרק זה יחושבובהתאם לסעיפים 6 א' ו- 6 ב' לפרק ב' - ביטוח התכולה לפוליסה, למעט כמפורט להלן: אוסף בולים מארצות חוץ יחושב על-פי 75% מערכם הנקוב בקטלוג "סטנלי גיבונס", העדכני למועד קרות מקרה הביטוח. אוסף בולים ישראליים יחושב לפי 80% משוויים ביום קרות מקרה הביטוח. ניירות ערך בהתאם לשווים המסחרי ביום קרות מקרה הביטוח. מזומנים, תווי קנייה, המחאות ושטרות בהתאם לערכם הנקו 25

27 פרק ו' - ביטוח נזקי טרור פרק זה יחול רק אם צוין במפורש במפרט הגדרה פרק זה פירושה חבלה או פעולה מזיקה לרכוש המבוטח, לרבות פיגוע "פעולת טרור" לעניי חבלני, אשר בוצעו באלימות למטרות פוליטיות, כולל שימוש באלימות למטרות הפחדת הציבור אם לאו, כלשהו ובי או חלק ממנו על ידי אדם או על ידי בני אדם, בי אם הינו/ם חבר/ים בארגו העוי /ים את מדינת ישראל ועקב עוינות זאת. 2. תנאי מיוחד לכיסוי על פי פרק זה תנאי לכיסוי לפי פרק זה הוא כי המבוטח ימציא למבטח אישור מאת משרד הביטחון או מאת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים המאשר כי הרכוש המבוטח על פי הפוליסה ניזוק בפעולת טרור, כמשמעותם בחוק מס רכוש וקרן פיצויים התשכ"א )להלן: "חוק מס רכוש"( ותקנותיו. 3. מקרההביטוח אובד או נזק פיזי עקב פעולת טרור שנגרם לדירה, ובלבד שנרכש בגינה כיסוי ביטוחי לפי פרק א' - ביטוח הדירה ו/או לתכולת הדירה, ובלבד שנרכש בגינה כיסוי ביטוחי לפי פרק ב - ביטוח תכולה חריגים פרק זה אינו מכסה אובדן או נזק - שנגרמו או שנבעו משוד, פריצה או מגניבה ושאינם חלק מפעולת הטרור. א. שהינו נזק תוצאתי מכל סוג, למעט אובדן שכר דירה או הוצאות בגין שכר דירה לצורך מגורים עקב קרות מקרה הביטוח, ובמקרה כאמור יחולו התנאים בסעיף 3 ג') 3 ( לפרק א' - ביטוח הדירה. שנגרם במישרין או בעקיפין עקב שימוש בחומרים כימיים, ביולוגיים או גרעיניים. ג. - סיכוניםלא מכוסים למעט המילים לפרק ח המוצא מכלל כיסוי על פי סעיף א ד. פיגועים חבלניים. תגמולי הביטוח תגמוליהביטוח שישולמו למבוטח עקב מקרה ביטוח המכוסה על פי פרק זהיוגבלו בהתאם למפורט להלן: א. הכיסויעל פי פרק זה הינו עבור סכום הנזק העודף בלבד שמעל לסכום הפיצוי שהמבוטח זכאי לקבל מכח חוק מס רכוש ותקנותיו או מכוח חקיקה אחרת. המבטח לא יהיה אחראי לשלם למבוטח סכום כלשהו לו זכאי המבוטח מכח חוק מס רכוש ואשר לא שולם למבוטח על ידי מס רכוש וקרן פיצויים, עקב אי קיום הוראה מהוראות חוק מס רכוש או מחמת שלא הוגשה התביעה למס רכוש וקרן פיצויים, או מסיבה אחרת כלשהי. ג. סך כל תגמולי הביטוח שישולמו על פי פרק זה לא יעלו על סך סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי פרק זה. 26

28 1. מקרההביטוח א. ד. פרק ז' - ביטוח חבויות פרק ז' 1 - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי פרק זה יחול רק אם צוין במפרט מקרה הביטוח הוא חבות המבוטח או בני משפחתו, לרבות עובדי משק ביתו, לשלם לצד שלישי על פי פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, בכפוף לגבולות האחריות הנקובים במפרט בשל אירוע תאונתי שהתרחש בשטח מדינת ישראל או ב"אזור" כהגדרתו בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום )יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית(, התשס"ז וגרם ל: מוות, מחלה, פגיעה,ליקוי גופני, ליקוי נפשי או ליקוי שיכלי. נזק או אובדן לרכוש צד שלישי. 2. טיפולבתביעות א. המבטח רשאי, ולפי דרישת צד שלישי - חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור בסעיף קט ב להל, והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעיף; ואולם טענה שהמבטח יכול לטעו כלפימבוטח תעמוד לו גם כלפי צד שלישי. דרש צד שלישי מהמבטח תגמולי ביטוח כאמור בסעיף קט א לעיל, יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוך 7 ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע לו המבוטח על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך 30 ימים, ישלם המבטח לצד השלישי את תגמוליהביטוח שהוא חייב למבוטח, אם הוא חייב בתשלומם. ג. המבטח רשאי ליטול על עצמו או לנהל בשם המבוטח את ההגנה של כל תביעה והמבוטח יית למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה של צד שלישי. המבטח מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם המבוטח, במאמץ לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח לרבות שמו הטו ה. במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת, והמכוסים לפי פרק זה של הפוליסה, יהיה המבטח רשאי לשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק זה, ולאחר תשלום כזה יהיה המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך, חוץ מהוצאות משפט שקבע בית משפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעות האמורות. 27

29 כיסוי הוצאות משפט 3. במקרה של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פרק זה, יישא המבטח, בהוצאות משפטסבירות שבה על המבוטח לשאת בשל חבותו, אף מעבר לגבול האחריות לפי פרק זה. חריגים לחבות כלפי צד שלישי 4. המבטח לא יהיה אחרי לשפות את המבוטח בשל סכום שיושת עליו או שנשא בו אם עילתו נובעת מאחד מאלה: חבות כלפי מועסקים שיש ביניהם ובין המבוטח יחסי עובד - מעביד; א. נזק שנגרם לבני משפחתו של המבוטח או עובד משק ביתו של המבוטח; חבות של המבוטח כלפי צד שלישי הקשורה באופן ישיר למקצועו או לעיסוקו ג. של המבוטח, אלא אם כן צוין כיסוי לפעילות זו במפורש במפרט; אחריותו המקצועית של המבוטח או אחריות הנובעת ממוצרים המיוצרים, ד. עסקית פעילות במסגרת המבוטח בידי מתוחזקים משווקים או מטופלים, כלשהי; רכב כהגדרתו בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה מנוף, ה. מכשיר הרמה, כלי טיס, כלי שיט, כלי ממונע המשמש לנסיעה; שימוש בכלי נשק; ו. בעלי חיים שאינם חיות מחמד ביתיות, כלב מסוכן או מגזע מסוכן, כהגדרתם ז. בחוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג ; שימושבבריכת שחייה הכוללת מערכת סינון, ג'קוזי או סאונה חיצוניים למבנה ח. הדירה, אלא אם כן צוין אחרת במפרט; ביצועעבודות בדירה בידי בעל מקצוע ומשך העבודות עולה על שבועיים ימים ט. מיום תחילת העבודה בפועל; תביעה המוגשת כנגד המבוטח בבית משפט מחוץ לגבולות מדינת ישראל. י. אי תחולת ביטוח חסר 5. סעיף 60 לחוק חוזה הביטוח לא יחול על פרק זה. 28

30 .1 פרק ז' - 2 ביטוח חבות מעבידים לעובדי משק הבית פרק זה יחול רק אם צוין במפורש במפרט מקרההביטוח חבות המבוטח לשלם פיצויים על פי פקודת הנזיקי )נוסח חדש( תשכ"ח , בכפוףלגבולות האחריות הנקובים במפרט, בשל אירוע מוות או חבלה גופנית שאירע במהלך תקופת הביטוח כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד מעובדי משק ביתו של המבוטח בהיותו בשירותו הישיר של המבוטח תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצלו בדירה המבוטחת. לעניי פרק זה "עובד משק בית" ייחשב גם עובד אשר אינו מתגורר בדירה המבוטחת. 2. כיסוי הוצאות משפט במקרה של תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פרק זה, יישא המבטח בהוצאות משפטסבירות, שבה על המבוטח לשאת בשל חבותו, אף מעבר לגבולות האחריות על פי פרק זה..3 ג. ד. חריגים המבטח לא יהיה אחראי לפי פרק זה עבור: ה. ו. ז. א. אחריות הנובעת מתוקף הסכם, אשר אלמלא הסכם כזה לא הייתה קיימת. סכום שייתבע מהמבוטח על ידי המוסד לביטוח לאומי. סכום ששולם על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין החבלה, המוות או המחלה, או סכום כאמור שהעובד זכאי לו מהמוסד לביטוח לאומי, לרבות כל סכום שהעובד זכאי היה לקבלו אם הוא או המבוטח היו מקיימים את הוראות הדין. חבות כלשהי, בגין נוער המועסק בניגוד להוראות הדין בדבר העסקת נוער או שלא בהתאם לדין. חבות כלשהי בגין תביעה הנובעת במישרין או בעקיפין מחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה אמיינתית,)Asbestosis( צורנית.)silicosis( מקרה ביטוח שאירע לעובד המועסק במסגרת עסקו של המבוטח המצוי בדירה המבוטחת. 4. אי החזרת סכומי הביטוח לקדמותם על אף האמור בסעיף 9 לפרק ט' )תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה(, לאחר תשלום תגמולי הביטוח על פי פרק זה, לא ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פרק זה לקדמותו, כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. 29

31 פרק ח - סיכונים לא מכוסים בפרקים א' 1, ב' 1, ג', ד', ה, ו' ו-ז' 2 בפוליסה פוליסה זו אינה מכסה אובדן, נזק או חבות שנגרמו כתוצאה מאחד או יותר מהגורמים האלה: א. מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים )למעט פיגועים חבלניים אם נרכש כיסוי על פי פרק ו (. מלחמת אזרחים, מרד, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה. ג. קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים, חומר גרעיני או פסולת גרעינית. ד. תפיסה, הפקעה, החרמה, השמדה או הריסה של רכוש בידי הממשלה, הצבא, רשות מקומית או אדם הפועל על פי דין. 30

32 ג. ד. ה. ו. ז. פרק ט - תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה 1. דרכיהפיצוי המבטח יוכל, לפי שיקול דעתו, לבחור באחת או יותר מדרכי הפיצוי האלה: א. תשלום ערך האובד או הנזק במזומ. תיקו הדירה או התכולה שאבדו או ניזוקו והבאתם למצב הדומה למצבם ערב קרות האובד או הנזק. ג. החלפת התכולה או חלקים ממנה או החלפת חלקים בדירה בפריטים מאותו סוג ואיכות של אלו שאבדו או ניזוקו, ולגבי תכשיטים, בכפוף להסכמת המבוטח ובתנאי שנית לזהותם או להחליפם בתכשיטים זהים. 2. ערךכינון א. בקרות מקרה ביטוח לדירה או לתכולה יהיו תגמולי הביטוח לפי ערך הכינון של הדירה או התכולה, אלא אם כן המבוטח ויתר על כיסוי זה והדבר תועד בידי המבטח וצוין במפרט הפוליסה. לעניין זה, "כינון" - הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או שניזוק. תגמולי ביטוח לפי ערך כינו בשל מקרה ביטוח מותנים בהקמה מחדש בידי המבוטח או תיקון או החלפה של רכוש שאבד או ניזוק, וזאת ללא שינויים באיכות ובסוג הרכוש בהשוואה לרכוש שאבד או ניזוק;לא הוקם מחדש, תוקן או הוחלף הרכוש שאבד או ניזוק, יהיו תגמולי הביטוח בעדו לפי ערך שיפוי. נקבעסכום ביטוח נפרד לפריט מפריטי התכולה, לא יעלו תגמולי הביטוח המשולמים בשל אובדן או נזק שנגרמו לו על הסכום הקבוע לו במפרט. לא נקבע סכום ביטוח נפרד לפריט מפרטי התכולה, אך נקבע במפרט כי תגמולי הביטוח יהיו לפי ערך כינו, ישולמו תגמולי הביטוח בעד אובד או נזק שנגרמו לו לפי ערך כינו. לא ישולמו תגמולי ביטוח לפי ערך כינון בשל אובדן או נזק שנגרםלבגדים בלבד. תגמולי ביטוח לפי סעיף זה ישולמו לפי שווי הרכוש כחדש ביום ביצוע הכינו, או לפי שווי כחדש ביום תשלום תגמולי הביטוח, לפי המוקדם משני התאריכים. או הנזק, ובכל מקרה יש סביר לאחר קרות האובד תוך זמ יש להתחיל בביצוע הכינו להשלימו לגבי הדירה תוך 12 חודשים מתאריך קרות מקרה הביטוח, ולגבי התכולה - תוך אפשרות להשלים את הכינו תוך התקופות 90 ימים מתאריך קרות מקרה הביטוח; באי תוך תיאום בי תלויות במבוטח, תוארך תקופת ביצוע הכינו האמורות מסיבות שאינ המבוטח למבטח. 31

33 אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על סכום הביטוח הנקוב במפרט לגבי ח. ה ירה, התכולה, או הפריט, לפי העניין. הצמדת סכומי הביטוח מדד המחירים לצרכ סכומי הביטוח הקבועים בפוליסה זו ישתנו בהתאם לשינויים בי א. לאחרונה "המדד"(, שפורסם - )להל לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה שמפרסמת לפני תחילת תקופת הביטוח לבי המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח, למעט סכומי הביטוח לפי פרק א, פרק א' 2 ופרק א 3 שישתנו בהתאם לשינויים במדד מחירי תשומה בבנייה למגורים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להל - מדד מדד תשומות תשומות הבנייה(, שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופת הביטוח לבי הבנייה שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח. אם במשך תקופת הביטוח יחולו הגדלות בסכומי הביטוח על פי בקשת המבוטח, וזאת שלא כתוצאה מהצמדה למדד או למדד תשומות הבניה, תהווה כל הגדלה כזאת סכום בסיסי נוסף עליו חלים תנאי ההצמדה שפורטו לעיל, והבסיס להגדלה יהיה המדד או מדד תשומות הבניה, לפי העני, שפורסם לאחרונה לפני מועד תחילת תוקף ההגדלה. הצמדה וריבית על תגמולי הביטוח תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח בשל קרות מקרה הביטוח ישתנו בהתאם לשינויים בי א. המדד שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבי המדד שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח, למעט תגמולי ביטוח לפי פרק א', פרק א' 2 ופרק א 3 שישתנו בהתאם מדד לשינויים במדד תשומות הבניה, שפורסם לאחרונה לפני קרות מקרה הביטוח לבי תשומות הבניה שפורסם לאחרונה לפני התשלום למבוטח. לתגמולי הביטוח תיווסף ריבית בשיעור שנקבע לפי הגדרת "הפרשי הצמדה וריבית" - חוק פסיקה וריבית(, שבסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א )להל בהוראה זו מתום 30 ימים מיום מסירת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו. אי כדי לגרוע מסמכות של בית המשפט לפי החוק האמור. תביעה לתגמולי ביטוח קרה מקרה ביטוח, יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו הדבר. א. תביעה לתשלום תגמולי ביטוח לפי הפוליסה תתועד אצל המבטח. אין באמור כדי למנוע מהמבטח לדרוש שהתביעה תוגש בכת והמסמכים סביר, לאחר שנדרש לכך, את המידע על המבוטח למסור למבטח תוך זמ ג. הדרושים לבירור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותו, עליו לעזור למבטח, ככלשיוכל להשיגם. המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח אודות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש ד. לבירור חבותו

34 ה. תגמוליהביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. הודעה למשטרה בפעולת זדון, פריצה, שוד או גניבה על המבוטח להודיע למשטרה בכל מקרה של אובדן או נזק מפעולת זדון, פריצה, שוד או גניבה. הנובעים לדעתו.6 ג. מציאתרכוש א. נמצא רכוש שנגנב בטרם שולמו בשלו תגמולי ביטוח לפי פוליסה זו, יוחזר הרכוש למבוטח והמבטח לא ישלם תגמולי ביטוח אלא אם כ ניזוק הרכוש שהוחזר. נמצא רכוש שנגנב אחרי ששולמו בעדו תגמולי ביטוח, יודיע המבטח על כך למבוטח או להיפך. הרכוש שנמצא יעבור לבעלות המבטח אלא אם כ הודיע המבוטח למבטח תוך 30 ימים מיום הודעת המבטח או המבוטח, לפי העניי, כי ברצונו לקבל את הרכוש שנמצא בתמורה להחזרת תגמולי הביטוח למבטח בתקופה האמורה. מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת בקרות מקרה ביטוח, יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית א. הכספים שיגיעו הנזק או האובד, וזאת על חשבו שתאפשר לו לקבל שירות לתיקו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו. שילם המבטח מקדמה על חשבו תגמולי ביטוח, תנוכה מקדמה זו מהסכום הסופי שישולם למבוטח; חישוב הניכוי יעשה תוך הצמדת המקדמה למדד או למדד תשומות הבניה, לפי העני, מיום תשלום המקדמה עד יום התשלום הסופי. תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהגיש המבוטח תביעה בהתאם לסעיף 5 ב, לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרדמיתר התגמולים. החזרת סכומי הביטוח לקדמותם א. לאחר תשלום תגמולי הביטוח למבוטח בשל מקרה ביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. המבטח רשאי לגבות דמי ביטוח נוספים בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו מתאריך קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח; לצורך חישוב דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם עבור השבת סכום הביטוח לקדמותו יילקחו בחשבו רק תגמולי הביטוח ששילם המבטח בפועל

35 ג. להל הנוסחה לחישוב דמי הביטוח בעד השבת סכומי הביטוח לקדמותם: A =סכום התביעה בניכוי השתתפות עצמית B =דמי ביטוח שנתיים C =מספר הימים שנותרו מיום הנזק ועד ליום סיום הביטוח D =סכום הביטוח 365 = E B C A x x D E 10. השתתפות עצמית א. בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע במפרט בעד כל תביעה. ב..11 ד. ג. ד. אם נקבע סכום השתתפות עצמית לגבי מקרה ביטוח מסוים כאחוז מסכום הביטוח, יחושב סכום ההשתתפות העצמית בנפרד לגבי כל פרקמפרקי הפוליסה. ג. במקרה של שיפוי המבוטח על פי הרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים באמצעות שרברב בהסדר, על המבוטח לשלם למבטח את דמי ההשתתפות העצמית הקבועים במפרט. בלי לגרוע מהאמור בסעיפים קטנים א ו- ב, בקרות מקרה ביטוח המכוסה לפי פרקים א', א' 2,א 3, ו-ב', ג', ד' ו-ז' 1 לפוליסה זו יחויב המבוטח בסכום אחד של השתתפות עצמית, שלא יעלה על הגבוה מבין הסכומים הקבועים במפרט. תשלום דמי הביטוח ודמים אחרים א. דמי הביטוח וכל יתר הסכומים המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו, ישולמו באופ ובמועדים שיפורטו במפרט. לעניי פוליסה זו דמי ביטוח הם סך כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות ממבוטח, הכל לפי הנקוב במפרט. לא שולם במועד סכום כלשהו המגיע מ המבוטח למבטח, יישא הסכום שבפיגור ריבית שנתית כקבוע בחוק פסיקת ריבית בהתאם לשינויים במדד, בי המדד שפורסם סמוךלפני היום שנקבע לתשלום ובי המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל. לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך חמישה עשר ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע בכתב למבוטח כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים, אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כ ; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, 34

36 ה. והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח אם הודיע בכתב למוטב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור תוך חמישה עשר ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה. אי בביטול הביטוח לפי סעיף זה כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור המתייחס לתקופה שעד לביטול האמור, וכ את הוצאות המבטח. 12. גילוי ושינוי בעניין מהותי א. פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנת המבוטח למבטח, בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה בידי המבטח, על כל השאלות שנשאל בהצעה ששימשה בסיס לפוליסה, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה עניי שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט באמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש בכתב את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו. עניי מהותי הוא עניי ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח בכתב או בכל דרך אחרת שתועדה אצל המבטח, ומבלי לגרוע מכלליות האמור גם עניינים אלה: 1( לגבי הדירה: מען הדירה, ערך הדירה, סוג המבנה, חומר הבניה, מיקום הדירה בבנין, אמצעי בטיחות מכל סוג שהוא, גיל הדירה, גודל הדירה, מספר החדרים, מספר האנשים המתגוררים בה דרך קבע, תוספות ושינויים מיוחדים. 2( לגבי התכולה: תיאור הפריטים המרכיבים את התכולה, ערך התכולה, פירוט מוצרים חשמליים: סוגם, תוצרתם, גילם וערכם ופירוט חפצי ערך. 3( לגבי הדירה והתכולה: נזקים שאירעו בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מסיכונים המכוסים על ידי פוליסה זו וכן פרטים על מבטחים קודמים שביטחו או סירבו לבטח את הדירה או התכולה בשלושהשנים האחרונות. ג. לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בעניינים מהותיים, או הסתיר מן המבטח בכוונת מרמה עניין מהותי, או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים לפי פוליסה זו, יפעל המבטח לפי הוראות חוק חוזה הביטוח; אי בסעיף זה כדי למנוע מהמבטח כל תרופה המוקנית לו על פי די. ד. המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בעניי מהותי, מיד עם היוודע לו על כך. לא גילה המבוטח למבטח על שינוי כזה, יהיה רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות חוק חוזה הביטוח. 35

37 13. ביטולהפוליסה א. המבוטח רשאי לבטל את הפוליסה בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח, לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח או במועד מאוחר יותר בהתאם לבקשת המבוטח. מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי די, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, בשל מרמה מצד המבוטח או בשל אי גילוי נאות של פרטים שנשאל עליהם טרם הוצאת הפוליסה, ובלבד שהודעה על כך שבה ייכללו הנימוקים לביטול, תישלח למבוטח בדואר רשום 30 ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. ג. הודיע מבוטח על ביטול הפוליסה כאמור בסעיף קט א לעיל או הודיע מבטח על ביטול פוליסה כאמור בסעיף קט ב לעיל, יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ- 14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו; החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבי מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית, לבי מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית. ד. כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בי המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע תשלום דמי הביטוח לבי המדד שפורסם סמוך לפני מועד החזרת דמי הביטוח; אם דמי הביטוח שולמו לשיעורי, ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד בי המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לבי המדד שפורסם סמוך לפני השבת דמי הביטוח. ה. על אף האמור בסעיף זה, פוליסה משועבדת תתבטל 30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטול למוט ביטוחכפל 14. אם בוטחה הדירה או התכולה בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד א. לתקופות חופפות, יודיע המבוטח על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך. עצמם בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח לחוד על מלוא הסכום, ובינם לבי יישאו הם בתשלום תגמולי הביטוח לפי היחס שבי סכומי הביטוח. 15. החלפתדירה א. החליף המבוטח את הדירה בתוך תקופת הביטוח ועבר לדירה אחרת )להל - "הדירה החדשה"(, יוכל המבוטח בהודעה למבטח ובהסכמתו, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לדירה החדשה והכיסוי בעבור הדירה והתכולה ימשיך להיות בתוקף בדירה החדשה 36

38 ג. ד. בהתאם להודעת המבוטח ובהתאם לתנאי הפוליסה הקיימת. על אף האמור בסעיף קט זה, הכיסוי בעד התכולה ימשיך להיות בתוקף בשתי הדירות לתקופה שלא תעלה על 3 ימים. עלה ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה על ערך הדירה או התכולה ביום המעבר לדירה החדשה יגדיל המבוטח בהתאם את סכומי הביטוח וישלם למבטח תוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופ יחסי בעד הגדלת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הגדלת סכומי הביטוח יעשה תוך הבאה בחשבו של עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר. ג. ירד ערכה של הדירה החדשה או התכולה החדשה מערך הדירה או התכולה ביום המעבר לדירה החדשה, יקטי המבוטח בהתאם לכך את סכומי הביטוח ויקבל מהמבטח בתוך 30 ימים מאותו יום את הפרשי דמי הביטוח באופ יחסי בעד הקטנת סכומי הביטוח; חישוב דמי הביטוח בעד הקטנת סכומי הביטוח ייעשה תוך הבאה בחשבו של עליית ערך הדירה או התכולה מתחילת תקופת הביטוח ועד ליום המעבר. 16. תחלוף א. הייתהלמבוטח בשל מקרה הביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי אדם שלישי, שלאמכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם למבוטח תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם. המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה באופ שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מ האדם השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח. קיבל המבוטח מ האדם השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח; עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך. הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת קרבת משפחה או יחסי עבודה או בשל יחסי שוכר ומשכיר שביניהם ובתנאי שהשוכר והמשכיר ויתרו על זכות התחלוף האחד כלפי השני. 17. התיישנות תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו תהיה בהתאם לתקופהשנקבעה בחוק חוזה הביטוח. 18. נזקתוצאתי המבטחלא יהיה אחראי בגין נזק תוצאתי כלשהו שיגרם למבוטח או למוטבכתוצאה מהסיכונים המכוסים על ידי הפוליסה, אלא אם כן נקבע אחרת בפוליסה זו. 37

39 )1 )2 19. הודעות א. הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תמסר למבטח בכתב לאחד מאלה: מען משרדו של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה זו או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח, למבוטח או למוטב, מזמן לזמן. משרדושל סוכן הביטוח הרשום בפוליסה לפי מענו כמפורט בה או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח, למבוטח או למוטב מזמן לזמן. הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח יכול שתימסר בדרך אחרת מהאמור בסעיף קט א, שהמבטח יודיע עליה, למבוטח או למוטב מזמ לזמ. 38

40 .1 נספח א תיקון הנזק באמצעות שרברב שבהסדר נספח זה תקף אך ורק אם צוין במפורש במפרט - כי נרכשה הרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים וכי המבוטח בחר בחלופה של שרברב שבהסדר הגדרות בנספח זה יהיו למונחים המפורטים להל המשמעות המיוחסת להם בצידם. "הדירה המבוטחת" או "הדירה" - "המבטח" - "הפוליסה" - "המפרט" - "יום עבודה" - "מקבל השירות" - "שרברב שבהסדר" - "רשימת שרברבים שבהסדר" - שרברב פרטי - "תקלת אינסטלציה" - "נזק מים" - הדירה המבוטחת בפוליסה ושפרטיה מצוינים במפרט. מגדל חברה לביטוח בע"מ חוזה לביטוח הדירה המבוטחת אצל המבטח ואשר במסגרתו נרכשה הרחבה לסיכוני מים ונוזלים אחרים, שנבחרה בה החלופה של שרברב שבהסדר ובלבד שהדבר מצוי במפורש במפרט. דף פרטי הביטוח המצורף לפוליסה, המהווה חלק בלתי נפרד ממנה. כל יום מימי השבוע זולת אם הוא יום שבת, ימי שבתו, מועד ממועדי ישראל המפורטים בסעיף 18 א)א( לפקודת סדרי השלטו והמשפט, התש"ח- 1948, ויום העצמאות. המבוטח על פי הפוליסה, שרכש הרחבה לנזקי מים ונוזלים אחרים לפי החלופה של שרברב שבהסדר. שרברב או חברת שרברבים שהתקשר עם המבטח. רשימת שרברבים המתעדכנת מעת לעת והמפורסמת באתר האינטרנט של המבטח. שרברב שאינו שרברב שבהסדר. הימלטותאו דליפה של מים מתוך מתקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת בהתאם לכיסוי הנרכש". תקלת אינסטלציה וכ נזק שנגרם לנכס המבוטח בעקבות תקלת אינסטלציה המכוסה על פי סעיף 1 בפרק א 1 - הרחבות לכיסוי הבסיסי בפרק א'". 39

41 "השירותים" - "מוקד השירות" א( ביצוע התיקו של נזקי מים מוקד השירות הטלפוני הייעודי יצויינו במפרט. 2. הוראות לעניין מתן שירותים על ידי שרברב שבהסדר א. עם קרות נזק מים, על המבוטח לפעול כדלקמ : לשירות זה של המבטח אשר פרטיו לפנות לשרברב מתוך רשימת השרברבים שבהסדר, לשם תיאום מועד הגעת השרברב לדירה. המבוטח רשאי לפנות למוקד השירות של המבטח שצוי במפרט לעניי נספח זה ולבחור את השרברב שבהסדר מתוך הרשימה, כמפורט לעיל באמצעות המוקד. תיקו הנזק יחל לא יאוחר משני )2( ימי עבודה ממועד פניית המבוטח לשרברב שבהסדר, אלא אם אישר המבוטח אחרת. פנה מבוטח לארבעה שרברבים שבהסדר לפחות בזה אחר זה, כאשר כל אחד מהם ציי כי אינו יכול להתחיל בתיקו הנזק תוך שני ימי עבודה והודיע המבוטח על כך למבטח, יתאם המבטח מועד להגעת שרברב שיגיע למבוטח לא יאוחר משני )2( ימי עבודה ממועד הודעת המבוטח למבטח. לא תואמה הגעת שרברב כאמור, יראו את המבוטח כאילו בחר במסלול "שרברב פרטי", והמבוטח ישלם את דמיההשתתפות העצמית כאילו בוצע התיקו על ידי שרברב שבהסדר. נקבע מועד ביקור בדירה של שרברב שבהסדר, לא שבהסדר על שעתיים מעבר למועד הביקור שנקבע. יעלה זמ ההמתנה לשרברב נקבע מועד ביקור, לא יודיע המבטח או מי מטעמו למבוטח על דחיית מועד הביקור לאחר השעה 20:00 בערב שקדם למועד הביקור שתואם; הודיע המבטח למבוטח על דחיית הביקור לפני השעה 20:00 כאמור, יתאם המבטח עם המבוטח מועד ושעה חדשים לביקור שייערך תוך יום עבודה אחד, אלא אם ביקש המבוטח אחרת; הודיע המבטח למבוטח על דחיית הביקור וקבע לו מועד ביקור חדש כאמור, לא יורשה לדחות מועד ביקור זה פעם נוספת. נקבע מועד ביקור ולא הגיע השרברב שבהסדר בזמ שנקבע )להל - "השרברב הראשו "(, ללא קבלת אישור המבוטח מראש או ללא שהו יע לך על חיית הביקור, יחולו ההוראות הבאות: היה זמ ההמתנה לשרברב הראשו בי שעתיים לשלוש שעות, רשאי המבוטח לבחור שרברב אחר מרשימת השרברבים שבהסדר לשם תיקו נזק המיםובתנאי 40

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי  הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 ת"י בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב

טבלת דרישות מרכזת - מאי 2018 תי בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור שלב ת"י 58 -בנייה בת קיימה )בנייה ירוקה( דרישות לבנייני מגורים - טבלת דרישות מרכזת הבהרה : אישור מקדמי אינו מהווה אישור '. יש להשלים את כל הראיות הנדרשות ולהוכיח עמידה בדרישות התקן ל'. כמו יש להשלים עמידה

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה:

דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: דירה צד ג' )רכוש / גוף( מסמכים ומידע בבירור תביעה מהדורה: 01.2017 תובע/ת יקר/ה חוברת זו מיועדת לסייע לך להבנת הליך בירור ויישוב התביעה על פי חוזר גופים מוסדיים 2016-9-9 "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון ו

משרד המשפטים מחלקת רשומות, מזהה דוקסנטר: , התקבל ב - 18/07/2018 רשומות ספר החוקים 18 ביולי ו' באב התשעח עמוד חוק התכנון ו רשומות ספר החוקים 18 ביולי 2018 2733 ו' באב התשע"ח עמוד חוק התכנון והבנייה )תיקון מס',)126 התשע"ח- 2018 754 חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח- 2018 756 חוק מגבלות על חזרתו של עבריין

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

6478.indd

6478.indd רשומות קובץ התקנות 27 באפריל 2006 6478 כ"ט בניסן התשס"ו עמוד תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ), התשס"ו 2006.......................... 740 צו פיקוח על מצרכים ושירותים (התקנת מיתקני

קרא עוד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד

תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה, הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחד תקנון כדורגל כללי 1. הוראות תקנון זה הינן ייחודיות לענף הכדורגל ובאות להוסיף על הוראות התקנון הכללי. 2. המשחקים ייערכו לפי חוקת המשחקים הנהוגה בהתאחדות לכדורגל בישראל להוציא הוראות מיוחדות המפורטות בתקנון

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד