REPUBLIC OF GAMERS ROG GR8 II מסדרה מדריך למשתמש

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "REPUBLIC OF GAMERS ROG GR8 II מסדרה מדריך למשתמש"

תמליל

1 REPUBLIC OF GAMERS ROG GR8 II מסדרה מדריך למשתמש

2 HB12903 מהדורה מתוקנת גרסה 3 יולי 2017 מידע אודות זכויות יוצרים אין לשכפל, לשדר, לתעתק, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה בכל צורה או בכל אמצעי כל חלק במדריך זה, כולל המוצרים והתוכנה המתוארים בו, מבלי לקבל רשות מ- ASUS ).) ASUSTeK COMPUTER INC. ASUS מספקת מדריך זה "כפי שהוא" ללא אחריות מסוג כלשהו, בין אם מפורשת או מרומזת, כולל אך ללא הגבלה לאחריות המרומזת או לתנאי סחירות או התאמה למטרה מסוימת. באף מקרה,ASUS מנהליה, נציגיה, עובדיה או סוכניה לא יישאו בחבות לכל נזק עקיף, מיוחד, אקראי או נסיבתי )כולל נזק בגין הפסד רווחים, הפסד עסקי, איבוד יכולת השימוש בנתונים, הפרעה לפעילות עסקית, וכדומה(, גם אם נמסרה ל- ASUS הודעה על האפשרות לנזקים מעין אלה הנובעים מפגם או משגיאה כלשהם במדריך זה או במוצר. ייתכן שמוצרים ושמות ארגונים המופיעים במדריך זה יהיו סימני מסחר רשומים או זכויות יוצרים של החברות המתאימות, והם נמצאים בשימוש אך ורק לצורך זיהוי או הסבר ולטובת הבעלים, ללא כוונה להפר זכויות כלשהן. המפרטים והמידע שבמדריך זה ניתנים כהפניה בלבד, הם עשויים להשתנות בכל עת ללא מתן הודעה, ואין לראות בהם מחויבות מצד ASUS. ASUS לא תישא בכל אחריות או חבות לכל שגיאה או חוסר דיוק שעשויים להיות במדריך זה, כולל במוצרים ובתוכנה המתוארים בו. Copyright 2017 ASUSTek COMPUTER INC. כל הזכויות שמורות. הגבלת חבות תיתכנה נסיבות בהן השתמטות מצד ASUS או חבות אחרת תעניק לך את הזכות לתבוע את בגין פיצויי נזקים. במקרה כזה, ללא תלות בבסיס זכאותך לתביעת פיצויים מ-, ASUS ASUS ASUS תשא בחבות שלא תעלה על הנזקים בגין פציעה )כולל מוות( ונזק לרכוש פיזי ולרכוש אישי מוחשי; או לכל נזק ממשי וישיר הנובע מהשמטה או מאי עמידה במחויבות חוקית בכפוף להצהרת אחריות זו, עד לגובה המחיר הקבוע בהסכם של כל מוצר. ASUS תהיה אחראית כלפיך בלבד או לפצות אותך בלבד בגין הפסד, נזק או תביעה המבוססת בחוזה, בעוולה או בהפרה בכפוף להצהרת אחריות זו. הגבלה זו חלה על ספקים ועל המשווק של.ASUS זוהי האחריות המרבית של,ASUS של ספקיה ושל מפיציה. באף מקרה, ASUS לא תשא בחבות לכל אחד מהדברים הבאים: )1( תביעת צד שלישי נגדך בגין נזקים; )2( הפסד, או נזק לרשומות או לנתונים שנמצאים ברשותך; או )3( נזק מיוחד, משני או עקיף או כל נזק עקיף כלכלי )כולל הפסד רווחים או חסכונות(, גם אם,ASUS ספקיה או המפיץ קיבלו הודעה בנוגע לאפשרות זו. שירות ותמיכה בקר באתר הרב לשוני שלנו בכתובת:/

3 תוכן העניינים אודות מדריך זה... 4 סימונים אחידים המופיעים במדריך זה...4 טיפוגרפיה...4 תוכן האריזה... 5 הכרת ROG GR8 II תכונות...8 לוח קדמי... 8 מבט מלמטה מבט מלמעלה...10 לוח אחורי שימוש ב- II ROG GR8 צעדים ראשונים...16 מיקום ה- II ROG GR8 חיבור מתאם החשמל...17 חיבור לוח תצוגה...19 חבר את כבל ה- USB מהמקלדת או העכבר...20 הדלקת 21...ROG GR8 II שחזור המערכת שימוש באפשרות שחזור...23 כיבוי 25...ROG GR8 II העברת ROG GR8 II למצב שינה מעבר להגדרת...25 BIOS כניסה מהירה ל BIOS שדרוג הזיכרון שדרוג מודולי זיכרון...28 שדרוג כונן אחסון 2.5 אינץ'...33 חיבור 2.M...36 נספח מידע בנוגע לבטיחות הגדרת המערכת שים לב בזמן השימוש הודעות רגולטוריות פרטים ליצירת קשר עם...43 ASUS ROG GR8 II 3 מסדרה

4 אודות מדריך זה מדריך זה מספק מידע לגבי תכונות החומרה והתוכנה של המחשב, ומסודר לפי הפרקים הבאים: פרק :1 הכרת ROG GR8 II פרק זה מפרט את רכיבי החומרה של.ROG GR8 II פרק 2: שימוש ב- II ROG GR8 פרק זה מספק מידע על השימוש ב- II.ROG GR8 פרק 3: שדרוג ה- II ROG GR8 פרק זה מספק מידע על שדרוג מודולי זיכרון וכונן האחסון של ROG.GR8 II נספח פרק זה כולל הודעות והצהרות בטיחות בנוגע ל- II.ROG GR8 סימונים אחידים המופיעים במדריך זה חלק מהטקסט שבמדריך זה מוצג באופן הבא, להדגשת מידע חשוב: חשוב! הודעה זו מכילה מידע חיוני שיש להביאו בחשבון להשלמת מטלה. הערה: הודעה זו מכילה מידע נוסף וכן טיפים שיסייעו להשלמת מטלות. אזהרה! הודעה זו מכילה מידע חשוב שיש להישמע לו לשמירה על הבטיחות תוך כדי ביצוע מטלות מסוימות וכדי למנוע נזק לרכיבים ולנתונים של ROG.GR8 II טיפוגרפיה טקסט מודגש נטוי מציין תפריט או פריט לבחירה. מציין חלקים שניתן להתייחס אליהם במדריך זה. ROG GR8 II מסדרה 4

5 תוכן האריזה ודא שהפריטים האלה נמצאים באריזת :ROG GR8 II תיעוד טכני מתאם חשמל* ROG GR8 II כבל חשמל* הערות: מפרטי המוצר ותוכן האריזה בפועל עשויים להשתנות בהתאם מדינה או אזור. חשוב! אם המכשיר או אחד מרכיביו מתקלקלים במהלך שימוש רגיל והולם במסגרת תקופת האחריות, הבא את המכשיר ואת תעודת האחריות למרכז השירות הקרוב של.ASUS ROG GR8 II 5 מסדרה

6 ROG GR8 II מסדרה 6

7 1 הכרת ROG GR8 II

8 תכונות לוח קדמי ROG GR8 II מסדרה 8

9 לחצן הפעלה לחצן ההפעלה מאפשר להפעיל ולכבות את.ROG GR8 II שקע אזניות יציאה זו מאפשרת לחבר רמקולים עם מגבר או אזניות. מיקרופון שקע המיקרופון מיועד לחיבור של מיקרופון עבור שיחות ועידה בווידאו, קריינות או הקלטות שמע פשוטות. חיבור USB 3.1 Gen1 )עם פונקציית טעינה ב- USB ( יציאת USB Gen1 )אפיק טורי אוניברסלי( זו מעבירה זרם מרבי של 2 אמפר, קצב העברה של עד 5GB לשנייה ותואמת לאחור גם ל- 2.0.USB חיבור USB 3.1 Gen1 כולל פונקציה לטעינה ב- USB שמאפשרת טעינה של מכשירים ניידים כש- II.ROG GR8 ROG GR8 II 9 מסדרה

10 מבט מלמטה מבט מלמעלה רגלית גומי רגלית הגומי מונעת מ- II ROG GR8 להחליק ומעניקה יציבות רבה יותר כש- II ROG GR8 עומד. ROG GR8 II מסדרה 10

11 פתחי אוורור )פתח אוורור לכניסת אוויר( פתחי האוורור מאפשרים לאוויר קר לחדור למארז של ROG.GR8 II חשוב! לפיזור מיטבי של החום ופתחי האוורור, ודא שפתחי האוורור אינם חסומים. פתחי אוורור )פתח אוורור לפליטת אוויר( פתחי האוורור מאשרים למארז של ROG GR8 II לפלוט את האוויר החם. חשוב! לפיזור מיטבי של החום ופתחי האוורור, ודא שפתחי האוורור אינם חסומים. זהירות! היזהר מהאוויר החם הנפלט מפתחי האוורור, מכיוון שהדבר עלול לגרום לחוסר נוחות או פציעה. ROG GR8 II 11 מסדרה

12 לוח אחורי מחוון פעילות כונן המחוון נדלק כש- II ROG GR8 ניגש לכונן הפנימי. שקע יציאת שמע שקע הסטריאו מאפשר לחבר את יציאת השמע של המערכת לרמקולים בעלי מגברים. חיבור יציאת שמע דיגיטלי S/PDIF( אופטי( היציאה האופטית של הממשק הדיגיטלי של Sony/Philips ) S/PDIF ( מאפשרת להעביר שמע דיגיטלי מ- II ROG GR8 למגבר או לטלוויזיה. ROG GR8 II מסדרה 12

13 יציאת LAN מחבר LAN RJ-65 זה בעל 8 פינים תומך בכבל אתרנט סטנדרטי לחיבור לרשת מקומית. יציאת USB 3.1 Gen1 יציאת USB 3.1 Gen1 )אפיק טורי אוניברסלי( זו מספקת קצב העברה במהירות של עד 5GB לשנייה ותואמת לאחור גם ל- 2.0.USB חריץ אבטחה Kensington חריץ האבטחה של Kensington מאפשר לך לאבטח את ה- II ROG GR8 באמצעות מוצרי אבטחה תואמי.Kensington כניסת חשמל מתאם החשמל המצורף ממיר זרם חליפין )AC( לזרם ישר )DC( לשימוש בשקע זה. החשמל המסופק דרך שקע זה מספק חשמל ל- II.ROG GR8 למניעת נזק ל- II,ROG GR8 השתמש תמיד במתאם החשמל המצורף. אזהרה! מתאם החשמל עשוי להתחמם מאוד במהלך השימוש. אל תכסה את המתאם ושמור אותו הרחק מהגוף. פתחי אוורור )פתח אוורור לפליטת אוויר( פתחי האוורור מאשרים למארז של ROG GR8 II לפלוט את האוויר החם. חשוב! לפיזור מיטבי של החום ופתחי האוורור, ודא שפתחי האוורור אינם חסומים. זהירות! היזהר מהאוויר החם הנפלט מפתחי האוורור, מכיוון שהדבר עלול לגרום לחוסר נוחות או פציעה. יציאת USB 3.1 Gen2 יציאת USB 3.1 Gen2 )אפיק טורי אוניברסלי( זו מספקת קצב העברה במהירות של עד 10GB לשנייה ותואמת לאחור גם ל- 2.0.USB ROG GR8 II 13 מסדרה

14 יציאתType-C USB 3.1 Gen2 חיבורType-C USB Bus( Universal Serial.10Gbit/s מעניק קצב העברה של עד )Type-C DisplayPort שולח פלט דיגיטלי בעל ביצועים גבוהים מה- ROG DisplayPort.HD או צג LCD להתקן תצוגה כגון טלוויזיית GR8 II יציאת HDMI חיבור זה נועד למחבר HDMI High-Definition(,HD DVD עבור ותואם ל- HDCP )Multimedia Interface Blu-ray והפעלה של תוכן מוגן אחר.

15 2 שימוש ב- II ROG GR8

16 צעדים ראשונים מיקום ה- II ROG GR8 בעת מיקום ה- II,ROG GR8 ודא שרגליות הגומי נוגעות במשטח השטוח והיציב של השולחן. ROG GR8 II מסדרה 16

17 חיבור מתאם החשמל חיבור מתאם החשמל ל- II :ROG GR8 א. חבר את כבל מתאם החשמל אל מתאם החשמל. ב. חבר את תקע החשמל DC לחיבור החשמל )DC( של.ROG GR8 II C. חבר את כבל החשמל אל מקור חשמל במתח וולט. הערה: מתאם החשמל עשוי להשתנות בהתאם לאזור. ROG GR8 II 17 מסדרה

18 חשוב! מומלץ בחום להשתמש רק במתאם החשמל והכבל המצורפים ל- II.ROG GR8 מומלץ בחום לחבר את מתאם החשמל של ROG GR8 II לשקע מוארק. יש לשמור על השקע נגיש וקרוב ל- II.ROG GR8 כדי לנתק את ROG GR8 II מהחשמל, נתק את ROG GR8 II מהשקע. פרטי מתאם חשמל: - מתח כניסה: 100Vac - 240Vac תדר כניסה: 50Hz - 60Hz - זרם יציאה נקוב: 11.8 אמפר )230 ואט( - - מתח יציאה נקוב: 19V ROG GR8 II מסדרה 18

19 חיבור לוח תצוגה ניתן לחבר לוח תצוגה או מקרן ל- II ROG GR8 אם הוא כולל את המחברים האלה: מחבר HDMI מחבר DisplayPort חיבור לוח תצוגה ל- II :ROG GR8 חבר כבל צג ליציאת HDMI או.DisplayPort חיבור צג באמצעות יציאת DisplayPort חיבור צג באמצעות יציאת HDMI ROG GR8 II 19 מסדרה

20 חבר את כבל ה- USB מהמקלדת או העכבר ניתן לחבר כמעט כל מקלדת ועכבר USB ל- II.ROG GR8 ניתן לחבר גם התקן USB אלחוטי עבור מקלדת ועכבר אלחוטיים. חיבור מקלדת ועכבר ל- II :ROG GR8 חבר את כבל ה- USB של המקלדת והעכבר לאחת מיציאות ה- 3.0 USB שב- II.ROG GR8 ROG GR8 II מסדרה 20

21 הדלקת ROG GR8 II לחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק את.ROG GR8 II ROG GR8 II 21 מסדרה

22 שחזור המערכת אפשרויות השחזור של ROG GR8 II מאפשרות לשחזר את המערכת למצב המקורי שלה או פשוט לרענן את ההגדרות שלה כדי לשפר את הביצועים. חשוב! פרק זה חל על דגמים עם מערכת הפעלה משולבת המותקנת ב- II.ROG GR8 גבה את כל קובצי הנתונים לפני שימוש באפשרות שחזור ב- ROG.GR8 II רשום הגדרות מותאמות אישית חשובות, כגון הגדרות רשת, שמות משתמשים וסיסמאות כדי למנוע איבוד נתונים. ודא שה- II ROG GR8 מחובר לחשמל לפני איפוס המערכת 10 Windows מאפשר להשתמש באחת מאפשרויות השחזור האלה: שמור על הקבצים שלי - אפשרות זו מאפשרת לרענן את ה- II ROG GR8 בלי לפגוע בקבצים האישיים )תמונות, מוזיקה, סרטונים ומסמכים(. באמצעות אפשרות זו, ניתן לשחזר את ה- II.ROG GR8 להגדרות ברירת מחדל ולמחוק אפליקציות מותקנות אחרות. הסר הכול - אפשרות זו מאפסת את ה- II ROG GR8 להגדרות היצרן. לפני השימוש באפשרות זו, גבה את כל הנתונים. ROG GR8 II מסדרה 22

23 חזרה לגרסה מוקדמת יותר - אפשרות זו מאפשרת לחזור לגרסה מוקדמת יותר. השתמש באפשרות זו אם הגרסה הנוכחית לא מתפקדת כהלכה. אתחול מתקדם - אפשרות זו מאפשרת להשתמש באפשרויות שחזור מתקדמות אחרות ב- II,ROG GR8 כגון: - שימוש בכונן,USB חיבור רשת או תקליטור שחזור של.ROG GR8 כדי לאתחל את ה- II Windows - השתמש ב- Troubleshoot )פתרון בעיות( הפיכה של אחת מאפשרויות השחזור המתקדמות האלה לזמינות: System Restore )שחזור המערכת(, System Image Recovery )שחזור תמונת מערכת(, Command אתחול(, )תיקון Startup Repair UEFI Firmware Settings פקודה(, )שורת Prompt )הגדרות קושחת )UFEI ו- Settings tartup )הגדרות אתחול(. שימוש באפשרות שחזור עיין בשלבים הבאים אם ברצונך לגשת ולהשתמש באפשרויות השחזור הזמינות ב- II.ROG GR8 1. פתח את Settings )הגדרות( ולחץ על Update and security )עדכון ואבטחה(. ROG GR8 II 23 מסדרה

24 2. תחת Update and security )עדכון ואבטחה(, לחץ על Recovery )שחזור( ולאחר מכן בחר את אפשרות השחזור הרצויה. ROG GR8 II מסדרה 24

25 כיבוי ROG GR8 II אם ROG GR8 II לא מגיב, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה למשך ארבע )4( שניות לפחות עד ש- ROG GR8 II ייכבה. העברת ROG GR8 II למצב שינה כדי להעביר את ROG GR8 II למצב שינה, לחץ פעם אחת על לחצן ההפעלה. מעבר להגדרת BIOS BIOS )מערכת קלט ופלט בסיסית( שומרת את הגדרות החומרה הנחוצות להפעלת המערכת של.ROG GR8 II הנסיבות רגילות, הגדרות ברירת המחדל של ה- BIOS חלות על רוב התנאים ומבטיחות ביצועים מיטביים. אל תשנה את הגדרות ברירת המחדל של ה- BIOS למעט בנסיבות האלה: הודעת שגיאה מופיעה במסך במהלך אתחול המערכת ומבקשת ממך להפעיל את BIOS Setup )הגדרת.)BIOS התקנת רכיב חדש במערכת, המחייב הגדרות נוספות או עדכון ב- BIOS. אזהרה! הגדרות לא מתאימות של ה- BIOS עלולות לגרום לחוסר יציבות או תקלה באתחול. אנו ממליצים שתשנה הגדרות BIOS רק בעזרת טכנאי מוסמך. ROG GR8 II 25 מסדרה

26 כניסה מהירה ל- BIOS כניסה מהירה ל- BIOS : כיבוי ה- II,ROG GR8 ולאחר מכן לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להדליק שוב את,ROG GR8 II ולאחר מכן לחץ על >F2< או.POST במהלך >Del< כש- II ROG GR8 כבוי, נתק את כבל החשמל ממחבר החשמל של.ROG GR8 II חבר שוב את כבל החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להדליק את.ROG GR8 II לחץ על >F2< או >Del< במהלך.POST הערה: POST )בדיקה עצמית בהפעלה( היא סדרה של בדיקות אבחון נשלטות-תוכנה המופעלות בעת הפעלת המחשב. ROG GR8 II מסדרה 26

27 שדרוג הזיכרון 3

28 שדרוג מודולי זיכרון ROG GR8 II מגיע עם שני חריצים לזכירון מסוג SO-DIMM שמאפשרים לחבר עד שני זיכרונות מסוג DDR4 SO-DIMM לזיכרון מקסימלי של.32GB חשוב! ניתן להתקין רק כרטיסי SO-DIMMDDR4 בחריצי DIMM של.ROG GR8 II רק טכנאים שהורשו על ידי ASUS רשאים להסיר ולהתקין את לוח האם והחלקים המכניים שבתוך ה- II.ROG GR8 עיין בתנאי השימוש שבתעודת האחריות. למידע על שדרוגי מודולים ב- II,ROG GR8 פנה למרכז שירות מורשה או לחנות מורשית מטעם.ASUS הערה: עיין באתר לקבלת רשימה של כרטיסי DIMM תואמים. התקנה או שדרוג של מודולי זיכרון: כבה את.ROG GR8 II.1 נתק את כל הכבלים והאביזרים. 2. הנח את ROG GR8 II על צידו על משטח יציב ושטוח. 3. ROG GR8 II מסדרה 28

29 4. הוצא את הברגים מהחלק העליון והצדדים ולאחר מכן הסר את הכיסוי העליון. 5. החלק את הכיסוי הצדי לכיוון החלק האחורי כדי לנתקו מהמארז ולאחר מכן הרם אותו בעדינות כדי להסירו מהמארז. ROG GR8 II 29 מסדרה

30 6. הוצאת רכיב הזיכרון כדי להוציא את רכיב הזיכרון: א. לחץ על התפסים שבכל צד כדי לשחרר את רכיב הזיכרון. ב. הוצא בזהירות את רכיב הזיכרון. הערה: כשאתה מחליף את רכיב הזיכרון הקפד להשתמש ברכיב זיכרון חדש מאותו דגם ומהירות. ROG GR8 II מסדרה 30

31 7. קח את רכיב הזיכרון החלופי. 8. חבר את רכיב הזיכרון החדש לחריץ העליון. כדי להתקין את רכיב הזיכרון החדש: א. יישר את רכיב הזיכרון והכנס אותו לחריץ. ב. לחץ על רכיב הזיכרון עד שהוא ישב היטב במקומו. ROG GR8 II 31 מסדרה

32 9. החזר את הכיסוי הצדי למקומו ולאחר מכן החלק אותו לכיוון החלק הקדמי של ROG GR8 II כדי לחברו מחדש. 10. החזר את הכיסוי העליון למקומו וחבר אותו באמצעות הברגים שהסרת קודם לכן ולאחר מכן חבר את הבורג התחתון ROG GR8 II מסדרה 32

33 שדרוג כונן אחסון 2.5 אינץ' ROG GR8 II תומך בכונן קשיח אחד בגודל 2.5 אינץ' או בכונן SSD אחד בגודל 2.5 אינץ' לקיבולת אחסון נוספת. שדרוג לכונן קשיח או SSD בגודל 2.5 אינץ': 1. פעל לפי שלבים 1 עד 5 שמופיעים בפרק שדרוג מודולי זיכרון אינץ להסרת הכיסוי הצדי. 2. הסר את הבורג ממפרץ הכונן ושמור אותו לשימוש עתידי. 3. הרם את הכיסוי של מחבר ה- SATA. 4. חבר את כבל ה- SATA למחבר SATA ולאחר מכן דחוף את הכיסוי למטה כדי לאבטח את הכבל. ROG GR8 II 33 מסדרה

34 5. חבר את הכונן הקשיח/ SSD, לתושבות באמצעות ארבעת הברגים המצורפים. ודא שחורי הברגים בכונן הקשיח/ SSD בגודל 2.5 אינץ' תואמים לחורי הברגים שבתושבת. הערה: הקפד לחבר את תושבת R ואת תושבת L לצדדים המתאימים, כמוצג באיור שלהלן, כשחור הבורג 2 בתושבת ממוקם עם חורי הברגים שעל הכונן הקשיח/ SSD הקרובים יותר למחבר. חשוב! ערכות הברגים עשויות להיות בגודל שונה. הקפד להשתמש בברגים המתאימים. חור בורג בתושבת תושבת L תושבת R חור בורג של כונן קשיח/ SSD כונן קשיח/ SSD ROG GR8 II מסדרה 34

35 6. הנח בזהירות את הכונן קשיח/ SSD ואת מכלול התושבת במפרץ הכונן. 7. חבר את כבל המחבר של הכונן הקשיח/ SSD לכונן הקשיח/ SSD. 8. חבר את הכונן הקשיח/ SSD ואת מכלול התושבת למפרץ הכונן באמצעות שלושת הברגים המצורפים לכונן הקשיח והבורג שהסרת קודם לכן. חשוב! ערכות הברגים עשויות להיות בגודל שונה. הקפד להשתמש בברגים המתאימים. 9. פעל לפי שלבים 9 ו- 10 שמופיעים בפרק שדרוג מודולי זיכרון אינץ' להחזרת הכיסוי הצדי למקומו ROG GR8 II 35 מסדרה

36 חיבור 2.M ROG GR8 II תומך ב- SSD 2.M אחד להגדלת קיבולת האחסון. התקנת :M.2 SSD 1. פעל לפי שלבים 1 עד 5 שמופיעים בפרק שדרוג מודולי זיכרון אינץ' להסרת הכיסוי הצדי..2 חבר M.2 SSD למחבר.M.2 3. התאם את חור הבורג שב- SSD 2.M לחור הבורג שב- II ROG GR8 וחבר אותם באמצעות בורג. 4. פעל לפי שלבים 9 ו- 10 שמופיעים בפרק שדרוג מודולי זיכרון אינץ' להחזרת הכיסוי הצדי למקומו ROG GR8 II מסדרה 36

37 נספח ROG GR8 II 37 מסדרה

38 שם למטרות שיווק: GR8 II מסדרה שם הדגם/שם האישור: GR8 II מידע בנוגע לבטיחות ROG GR8 II תוכנן ונבדק לפי אמות המידה העדכניות ביותר של בטיחות בציוד של טכנולוגיות מידע. עם זאת, כדי להבטיח את בטיחותך, חשוב שתקרא את הוראות הבטיחות הבאות. הגדרת המערכת קרא את כל הוראות בתיעוד והישמע להן לפני הפעלת המערכת. אין להשתמש במוצר הזה בקרבת מים או מקור חום. הצב את המערכת על משטח יציב. הפתחים במארז מיועדים לאוורור. אל תחסום את הפתחים האלה ואל תכסה אותם. הקפד להשאיר מספיק מרווח לאוורור סביב המחשב. אל תכניס לעולם עצמים מכל סוג שהוא לתוך פתחי האוורור. השתמש במוצר בסביבה שהטמפרטורה בה בין 0 C ו- 35 C. אם אתה משתמש בכבל מאריך, ודא שדירוג האמפר הכולל של המכשירים המחוברים לכבל המאריך אינו חורג מדירוג האמפר המרבי של השקע. יש להתקין את הציוד ולהפעילו במרחק מינימלי של 20 ס"מ מהרדיאטור והגוף. שים לב בזמן השימוש אל תדרוך על כבל החשמל ואל תניח דבר עליו. אל תשפוך מים או נוזלים אחרים על המערכת. גם כשהמערכת כבויה, עדיין קיים זרם חשמלי קטן. לפני ניקוי המערכת יש להקפיד לנתק את כבל החשמל מהשקע. ROG GR8 II מסדרה 38

39 בכל מקרה של אחת מהתקלות הטכניות הבאות במוצר, יש לנתק את כבל החשמל ולפנות לטכנאי שירות מוסמך או למשווק. כבל החשמל או התקע שלו פגומים. נוזל חדר לתוך המערכת. המערכת לא פועלת כהלכה גם כשמקפידים על הוראות השימוש. המערכת נפלה או שהמארז ניזוק. קיימים שינויים בביצועי המערכת. אזהרה לסוללת ליתיום-מטאל זהירות! סכנת התפוצצות אם הסוללה מוחלפת שלא כהלכה. החלף רק בסוג זהה או שווה ערך שהיצרן המליץ עליו. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות היצרן. אין לפרק אם המשתמש מפרק את המוצר האחריות שלו בטלה אין להשליך את הסוללה לאשפה הרגילה. המוצר תוכנן כך שניתן יהיה לעשות שימוש חוזר בחלקים ולמחזר אותו. סמל זה של פח אשפה עם איקס מציין כי אין להשליך את המוצר )חשמל, ציוד אלקטרוניקה, ותאי סוללות המכילים כספית( לאשפה הרגילה. למיחזור המוצר, פנה לשירותי התמיכה הטכנית באזורך. ROG GR8 II 39 מסדרה

40 הודעות רגולטוריות REACH בהתאם למסגרת הרגולטורית של REACH )רישום, הערכה, אישור והגבלת חומרים כימיים(, פרסמנו את החומרים הכימיים שנמצאים במוצרים שלנו באתר ASUS REACH שכתובתו שירותי מיחזור/החזרה של ASUS תכניות המיחזור וההחזרה של ASUS נובעות ממחויבות החברה לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר בהגנה על הסביבה. אנו מאמינים באספקת פתרונות למשתמשים אשר יאפשרו להם למחזר בצורה אחראית את המוצרים, את הסוללות ורכיבים אחרים מתוצרתנו, וכן את חומרי האריזה. בקר באתר לקבלת מידע בדבר מיחזור באזורים שונים. הודעה בנוגע לציפוי חשוב! כדי לספק בידוד חשמלי ולשמור על הבטיחות בחשמל, גוף ההתקן מצופה בבידוד למעט באזורים שבהם נמצאות יציאות ה- I/O. הצהרת נציבות התקשורת הפדרלית של ארה"ב מכשיר זה עומד בדרישות שבפרק 15 של כללי ה- FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים הבאים: מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה וכן על מכשיר זה לקבל כל הפרעה שהוא קולט, לרבות הפרעה שעשויה לגרום להפעלה בלתי רצויה שלו. ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות התקנים דיגיטליים מקטגוריה B בהתאם לפרק 15 של כללי.FCC מטרת ההגדרה של מגבלות אלו היא לספק הגנה סבירה כנגד הפרעה פוגענית בעת הפעלת הציוד באזור מגורים. ציוד זה מפיק, משתמש ועשוי להקרין אנרגיה בתדרי רדיו, ולפיכך התקנה ושימוש בציוד זה שלא בהתאם להוראות היצרן עלולים לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, איננו מתחייבים שהפרעה כזו לא תתרחש בעת התקנה ספציפית. אם ציוד זה גורם להפרעות פוגעניות בקליטת רדיו או טלוויזיה, דבר שניתן לקבוע על ידי הדלקת ROG GR8 II מסדרה 40

41 הציוד וכיבויו, אנו ממליצים לנסות לתקן את ההפרעה באחת או יותר מהדרכים האלה: הזזה או כיוון מחדש של אנטנת הקליטה. הרחקת הציוד מהמקלט. חיבור הציוד לשקע חשמל במעגל שונה מהמעגל שאליו מחובר המקלט. פנייה למשווק או טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת סיוע. חשוב! אסור להפעיל את המוצר בחוץ בתחום.5.25GHz~5.15 להתקן זה אין כל תאימות אד-הוק ל- 5350~5250 ו- 5725MHz~5470. זהירות! כל שינוי שיבוצע ולא אושר מפורשות על ידי הצד האחראי לציות לתקינה עלול לבטל את ההרשאה של המשתמש להפעיל את הציוד. אזהרת חשיפה לגלי רדיו יש להתקין ולהפעיל את הציוד הזה בהתאם להוראות שסופקו. יש לשמור על מרחק של 20 ס"מ לפחות בין האנטנות המשמשות את המשדר שבציוד לבין כל אדם אחר. כמו כן, אין להפעיל אותה יחד עם כל אנטנה או משדר אחרים או למקם אותה בקרבתם. יש לספק למשתמשי הקצה ולטכנאי ההתקנה הוראות להתקנת האנטנה ולהפעלת המשדר, תוך ציות לתקינה בדבר חשיפה לגלי רדיו. תדרי הפעלה אלחוטית לתחומי שיפוט אחרים צפון אמריקה Ch GHz עד CH11 יפן Ch GHz עד Ch14 אירופה Ch GHz ETSI עד Ch13 ROG GR8 II 41 מסדרה

42 המוצר תואם ל- STAR ENERGY ENERGY STAR היא תכנית משותפת של הסוכנות האמריקנית להגנה על הסביבה ומשרד האנרגיה האמריקני המסייעת לנו לחסוך כסף ולהגן על הסביבה באמצעות מוצרים ושיטות עבודה חסכוניים בחשמל. כל המוצרים של ASUS הנושאים את הלוגו של ENERGY STAR תואמים לתקן ENERGY STAR ותכונת ניהול צריכת החשמל זמינה כברירת מחדל. הצג והמחשב מוגדרים אוטומטית לשינה לאחר 10 ו- 30 דקות של חוסר פעילות מצד המשתמש. כדי להעיר את המחשב, לחץ על לחצן העכבר או על מקש כלשהו במקלדת. בקר בכתובת לקבלת פרטים על ניהול צריכת החשמל והיתרונות שלה עבור הסביבה. בנוסף, בקר באתר לפרטים על התכנית המשותפת של.ENERGY STAR הערה: Energy Star אינה נתמכת במוצרים מבוססי FreeDOS ו- Linux. ROG GR8 II מסדרה 42

43 פרטים ליצירת קשר עם ASUS ASUSTeK COMPUTER INC. 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei 112, Taiwan כתובת טלפון פקס אתר אינטרנט תמיכה טכנית טלפון שלוחה 9101# פקס תמיכה מקוונת ASUS COMPUTER INTERNATIONAL )אמריקה( Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA 800 כתובת טלפון פקס אתר אינטרנט תמיכה טכנית פקס תמיכה תמיכה כללית תמיכה מקוונת ASUS COMPUTER GmbH )גרמניה ואוסטריה( Harkort Str , D RATINGEN, GERMANY כתובת פקס אתר אינטרנט פניות באינטרנט תמיכה טכנית טלפון פקס תמיכה תמיכה מקוונת ASUSTeK Computer Inc F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN יצרן טלפון: כתובת: ASUSTeK Computer GmbH HARKORT STR.21-23, RATINGEN, GERMANY נציג מורשה באירופה כתובת: ROG GR8 II 43 מסדרה

44 DECLARATION OF CONFORMITY Per FCC Part 2 Section (a) Responsible Party Name: Asus Computer International Address: 800 Corporate Way, Fremont, CA Phone/Fax No: (510) /(510) hereby declares that the product Product Name : Desktop PC Model Number :GR8 II Conforms to the following specifications: Supplementary Information: FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Representative Person s Name : Steve Chang / President Signature : Original Declaration Date : Dec. 01, 2016 Corrected Declaration Date : Jun. 14, 2017 Ver

AVerMedia Live Gamer Portable C875

AVerMedia Live Gamer Portable C875 AVerMedia Live Gamer Portable C875 תוכן החבילה Live Gamer Portable מדריך התקנה מהירה שקית מגנה כבל HDMI כבל / Component כבל שמע סטריאו א. ב. ג. ד. ה. ו. ז. ח. כבל שמע 5.3 מ"מ כבל לפלייסטיישן 5 כבל מיני-

קרא עוד

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM

מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מדריך למשתמש HB11690 HB11690_ZS550KL_UM_Booklet_Non-EU.indd 1 8/11/2016 6:10:39 PM מהדורה ראשונה /2016 אוגוסט דגם: ASUS_Z01FD לפני שתתחיל, הקפד לקרוא את כל המידע בנוגע לבטיחות ואת הוראות ההפעלה ב User

קרא עוד

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc

Microsoft Word - AEG hood X56143MDO.trns.doc חוברת שימוש והפעלה לקולטי אדים יבוא ושיווק: מיני-ליין בע"מ, רח' גרניט 12 ק,. אריה פתח תקווה. שרות לקוחות ומוקד שרות מרכזי: 5000000* www.miniline.com 2 לקוח נכבד תודה על בחירתך בקולט האדים המעולה מתוצרת.AEG

קרא עוד

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks

Microsoft Word - I900-Tips_and_Tricks טיפים וטריקים Samsung I900 Omnia מקש כיבוי / הדלקה שקע ריסט מצלמה קדמית מקש מיוחד מקש הגברת / הנמכת השמע שקע הטענה / אוזניות מקש סיבוב מסך מקש ניתוק שיחה מקש מענה שיחה מקש ניווט 1 תפעול כללי מעבר בין פרופילים

קרא עוד

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len

Lenovo Lenovo V110-17Isk V110-17Ikb Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo V110-17ISK, Lenovo V110-17IKB V110-17IKB Laptop (Lenovo) - Type 80V2 len Lenovo V110 V110-17IKB V110-17ISK קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך

קרא עוד

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx

Microsoft Word IG Lab - Configure Wireless Router in Windows Vista.docx עיקרי טכנולוגיות המידע 5.0 6.8.3.9 מעבדה תצורת ראוטר ללא כבלים Router) (Wireless בחלונות ויסטה (Windows Vista) מבוא הדפס והשלם מעבדה זו. במעבדה זו, יהיה עליך להגדיר ולבחון את ההגדרות האלחוטיות על ה.Linksys

קרא עוד

אגף כלכלה תקציב ומסחר

אגף כלכלה תקציב ומסחר נספחי תמורה נספח א' מחשבים נייחים תוצרת HP או LENOVO כמות שנתית לצורך השוואת 400 יחידות תוצרת HP HP Compaq Pro Desk 600G3 )או כל דגם עתידי מאותה סידרה \ מאפיינים( i5-7500 CPU @ 320GHz מעבד זיכרון כרטיס

קרא עוד

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי

מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני XBOX ONE 1TB + 1, X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מחירים מיוחדים לחודשים מאי-יוני 2016.1 XBOX ONE 1TB + 1,902 317X 6 ת ש HDMI שלט אלחוטי כבל XBOX ONE 1TB משחק מלחמה: Tom Clancy the Division מתנה בשווי מאות שקלים Live מתנה ל- 3 חודשים! 2 משחקים להורדה

קרא עוד

Dell Vostro 5481 מדריך שירות

Dell Vostro 5481 מדריך שירות Dell Vostro 548 מדריך שירות דגם תקינה: P9G סוג תקינה: P9G00 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן נתונים,

קרא עוד

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he

Lenovo B50-10 Ug He (Hebrew) User Guide - Lenovo B50-10 Laptop B50-10 Laptop (Lenovo) - Type 80QR b50-10_ug_he Lenovo B50-10 מדריך למשתמש קרא את הודעות הבטיחות והעצות החשובות בספרי ההדרכה המצורפים לפני שתשתמש במחשב. הערות לפני השימוש במוצר, הקפד לקרוא את מדריך בטיחות ומידע כללי של.Lenovo חלק מההוראות במדריך זה

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי

הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הוראות הפעלה למכשיר תספורת דגם E785E/ILE Fabriqué en Chine Made in China נא לשמור לשימוש עתידי הקדמה חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה! כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות

קרא עוד

נוהל בטיחות במדידה עם מגר

נוהל בטיחות במדידה עם מגר נוהל בטיחות במדידה עם מגר מאת: ד"ר אלכס טורצקי סמל חברה/מפעל מקצועות ועיסוקים: שם הנוהל: חשמלאים, מנהלים, אחראים נהלי נוהל בטיחות במדידה עם מגר בטיחות בתחום עבודות חשמל עמוד 1 מתוך 6 תאריך : נוהל מס':

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint מהי סביבת איקס לימוד? סביבת איקס לימוד היא סביבה גמישה לתרגול היכולת לזכור ולהיזכר במושגים ועובדות מתחומי תוכן שונים על ידי התאמה. הסביבה מבוססת על המשחק 'איקס עיגול' והתוכן אותו מתרגלים יכול מסוג טקסט

קרא עוד

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc

Microsoft Word - tips and tricks - wave 5.doc - טיפים וטריקים Samsung S8500 Wave שקע אוזניות רמקול שקע כניסת USB חיישן תאורה מצלמה קדמית מקש נעילה לחצני הגברת / הנמכת השמע מקש המצלמה מקש SEND מקש,END כיבוי / הדלקה מקש התפריט 1 תפעול כללי < הקש את

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63>

<4D F736F F D20F4E9E6E9F7E420FAF8E2E5ED20ECF2E1F8E9FA20E4E2E4E420F1E5F4E9FA20496C616E2E646F63> מתקף ותנע מבוא תרשים 1 כשמפעילים מתקף על גוף כלשהו, התנע שלו משתנה. שינוי התנע שווה למתקף, שהוא השטח מתחת לגרף הכוח כתלות בזמן: Δp = F dt 51 m v m v1 = dt 2 F כאשר F הוא הכוח המופעל על הגוף, p הוא השינוי

קרא עוד

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051

שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: / 71051 שואב אבק ציקלון הוראות שימוש והפעלה דגמים: 71053 / 71051 לקוחות נכבדים, חברת שריג אלקטריק בע"מ, מודה לכם על שרכשתם שואב אבק זה מתוצרת אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו בכדי שתפיקו את מירב ההנאה

קרא עוד

Microsoft Word - sync_LG.doc

Microsoft Word - sync_LG.doc LG PC Suite הגדרות וביצוע סנכרון ניתן להתקין את התוכנה מדיסק המצורף לערכה ניתן לסנכרן עד 100 אירועים בלוח שנה ועד 500 אנשי קשר 1 לחץ על איקון Suite" "LG PC בשולחן העבודה 2 להגדרות הסינכרון לחץ על Sync"

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation פרוטאוס הדרכה לפיתוח פרויקט מבוסס ארדואינו 1 הוראות הפעלה תוכנת פרוטאוס מכילה כמות גדולה מאוד של כלי עזר להבנת דרך ההפעלה של התוכנה. שני מקורות מידע עיקריים עומדים לרשות המשתמש מחוץ לתוכנה: o באתר האינטרנט

קרא עוד

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr

X8-H Plus Quick Guide-outline.cdr NEOX8 - H Plus רכזת מדיה ארבע ליבות לאנדרואיד Quad Core Media Hub for Android מדריך התקנה Quad-Core Cortex A9r4 Processor Octo-Core Mali-450 GPU 2GB DDR3 SD/MMC קורא כרטיסים - emmc 16GB Android 4.4 OS

קרא עוד

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי

SF4604MCNR Dolce Stil Novo תנור קומפקטי משולב מיקרוגל זכוכית שחורה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי תנור קומפקטי משולב מיקרוגל EAN13: 8017709217853 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 13 פונקציית ניקוי פירוליטי באדים מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית הפשרה, התפחה, הפעלת שבת בקרת

קרא עוד

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש

Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש Dell OptiPlex XE2 Small Form Factor מדריך למשתמש דגם תקינה: D07S סוג תקינה: D07S001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב המסייע להשתמש במחשב ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי

קרא עוד

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office

Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office Office 365 ProPlus בחינם לסטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב הוראות סטודנטים באוניברסיטת בן גוריון בנגב יכולים להוריד ולהתקין את חבילת התוכנה Office 365 ProPlus בחינם. ניתן להוריד ולהתקין את הגרסאות הבאות:

קרא עוד

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Vostro 3470 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: D13S סוג תקינה: D13S003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או אובדן

קרא עוד

תכנות מונחה עצמים א' – תש"ע

תכנות מונחה עצמים א' –  תשע 1 תכנות מונחה עצמים והנדסת תוכנה תשע"ו 2 בנאי העתקה בניית העתק של אובייקט קיים. בניית העתק בעת העברת אובייקט לפונקציה. בניית העתק בעת החזרת אובייקט מפונקציה. ניתן להגדיר בנאי העתקה. אם לא מגדירים, אז הקומפיילר

קרא עוד

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי

SFP6603NRE Dolce Stil Novo תנור פירוליטי 60 סמ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי תנור פירוליטי 60 ס"מ, זכוכית שחורה +A דרגת אנרגיה EAN13: 8017709217440 רכיבים בגימור נחושת פונקציות בישול 10 פונקציות ניקוי: פירוליטי/פירוליטי חסכני מתכונים ניתנים לתכנות 10 תוכניות אפיה אוטומטיות 50 פונקציית

קרא עוד

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1

תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 שאלות אמריקאיות 1 תוכן הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[...2 הגדרת שאלת נכון\לא נכון...8 1 הגדרת שאלת רב-ברירה ]אמריקאית[ הוספת השאלה 1. בבלוק הניהול הנמצא מימין נלחץ על מאגר שאלות.. 2. על מנת להוסיף שאלה חדשה נלחץ על לחצן

קרא עוד

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ

שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מקט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה עי Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צ שואב אבק רובוטי XIAOMI דגם - Vacuum Mi Robot מק"ט ספק 8223 תכנון מסלול חכם שאיבה חזקה שליטה חכמה ע"י Wi-Fi מרחוק בעל 21 חיישנים למיפוי מושלם של הבית צפייה במפת הניקיון בזמן אמת סוללה חזקה 5200MAH לזמן

קרא עוד

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc

Microsoft Word - samsung.VC SC 4320 trns.doc הוראות שימוש, הפעלה ותחזוקה לשואב אבק דגם: SC-4750 לקוחות יקרים! תודה על שרכשתם את שואב האבק המעולה מתוצרת.SAMSUNG אנו בטוחים שהשואב העשוי מחומרים באיכות הגבוהה ביותר, יענה באופן מרבי על דרישותיכם. השואב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC תמצית פעילות 2009-2014 הטמעת אוטומציה מלאה ב- 2015 מדור טכנולוגיות למידה וייעוץ מערך המחשוב אב"ג הקלטה עצמית באמצעות Tablet PC הסבר על השיטה יתרונות וחסרונות תמצית פעילות

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint סכנות התחשמלות והגנה בשיטת זינה צפה בטיחות במתקני חשמל השפעות זרם חשמלי העובר בגוף האדם אמצעי הגנה בסיסי כנגד חשמול הנו בידוד חשמלי במקרה של נזק לבידוד עלול להופיע מתח על הגוף או המעטה המתכתי קצר לגוף

קרא עוד

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות

הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95

מזגן מיני מרכזי - ג'אמייקה אינוורטר 95 מזגן מיני מרכזי - 95 טבלת נתונים טכניים אלקטרה ג אמייקה אינוורטר טכנולוגיית המיזוג המתקדמת בעולם - DC אינוורטר. חיסכון של עד 50% בצריכת החשמל בהשוואה למזגנים ישנים. יחידה פנימית בגובה 26-33 ס מ בלבד, להנמכת

קרא עוד

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul

חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 mul חוגגים את סוף השנה עם מחירים מיוחדים! 7 555 93X 6 ת ש נותרו יחידות אחרונות!! מעבד: MTK 8125 @ 1.2G Quad core זיכרון: 1GB אחסון: 8GB גודל תצוגה: -7 multi-touch משקל: 340 גרם צבע: אפור מערכת הפעלה: AndroidTM

קרא עוד

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007

WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 WinZIP תוכנה לדחיסת קבצים ספטמבר 2007 תשס"ח 2007. כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה הפתוחה. בית ההוצאה לאור של האוניברסיטה הפתוחה, רח' רבוצקי 108 ת, "ד 808, רעננה 43107. The Open University of Israel, 108

קרא עוד

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1

F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש Rev. A01 Range Extender 1 F9K1106v1 מגדיל טווח אלחוטי דו-ערוצי מדריך למשתמש 8820-00923 Rev. A01 Range Extender 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 חלקי מגדיל הטווח... 7 פאנל קדמי...7 פאנל אחורי...8 נתונים טכניים...9

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

CITROËN DS3

CITROËN DS3 CITROËN DS3 אייקון מודרני סיטרואן DS3 היא חלום של מעצב. היא רחוקה מלהשאיר אותך אדיש, אלא מעוררת מייד את התשוקה. גם כשהיא עומדת במקום. הקווים שלה גורמים לה להיראות כאילו היא נמצאת כבר בתנועה, ומגלמים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at 6121 series www.philips.com/welcome הוראות הפעלה 65PUS6121 תוכן עניינים 4-1 סיור להכרת הטלוויזיה - 10 תפריט הבית 4 Smart TV - 1.1-1.2 גלריית היישומים 4-1.3 השכרת

קרא עוד

מדריך למשתמש R536

מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 מדריך למשתמש R536 תוכן העניינים 1.מפרט המוצר 5 2.מבנה המוצר 6 3.לחצנים 7.4 איקונים 8 5. תכולת החבילה 9 6. הוראות התקנה 9 7. הוראות הכנסה/שליפה של כרטיס זכרון 10 8. הדלקה וכיבוי של המכשיר

קרא עוד

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2

Nokia Speakerphone HF מהדורה 1.2 Nokia Speakerphone HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 מהדורה 1.2 הצהרת תאימות NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר HF-210 תואם לדרישות המחייבות ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחיה.1999/5/EC המוצר תואם למגבלות שנקבעו

קרא עוד

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מק"ט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2

צירים סמויים - דגם סוס SOSS צירים 4 CS55555 CS5552 CS5554 CS55505 מקט דגם 34.93mm 28.58mm 25.40mm 19.05mm מידה A 26.99mm 22.23mm 18.2 סמויים - דגם סוס SOSS CS55555 CS555 CS555 CS55505 0 18 16 1 דגם.9mm 8.58mm 5.0mm 19.05mm מידה A 6.99mm.mm 18.6mm 1.9mm מידה B 19.70mm 17.8mm 117.8mm 95.5mm מידה C 1.70mm 9.5mm 5.56mm.97mm מידה D 7.1mm

קרא עוד

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1

מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 מגדיל טווח דו-ערוצי N300 F9K1111v1 מדריך למשתמש 8820-01079 Rev. A00 Wi-Fi RANGE EXTENDER 1 תוכן העניינים פעולות בסיסיות...3 התקנה ראשונית... 4 התקנה של מגדיל הטווח האלחוטי...5 התקנה חוטית... 8 חלקי מגדיל

קרא עוד

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה

מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס מבוא למחשב שפת C. בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה מדריך להתקנת Code Blocks מדריך זה נועד לתאר את תהליך התקנת התוכנה של הקורס "מבוא למחשב שפת C". בקורס נשתמש בתוכנת Code::Blocks עם תוספת )אשף( המתאימה לקורס. האשף קובע את סביבת הפיתוח כך שתתאים לצורכי הקורס.

קרא עוד

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי

מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אי מדריך להתחלה מהירה Microsoft Project 2013 נראה שונה מגירסאות קודמות, ולכן יצרנו מדריך זה כדי לעזור לך ללמוד להכיר אותו. סרגל הכלים לגישה מהירה התאם אישית את האזור הזה כדי שהפקודות המועדפות עליך יהיו תמיד

קרא עוד

Microsoft PowerPoint - Lecture1

Microsoft PowerPoint - Lecture1 Computer Organization and Programming ארגון ותכנו ת המחשב - את"מ הרצאה מבוא 2 שפה עילית מול שפ ת מ כונה שפה עילית language) (High level שפת מכונה Language) (Machine תכנית בשפ ה עיל ית (C, Pascal, ) תכנית

קרא עוד

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים

Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים Dell Precision 7730 מדריך הגדרה ומפרטים דגם תקינה: P34E סוג תקינה: P34E001 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה או

קרא עוד

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL

מערכת מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 2011 IS PEXGOL מחירון קטלוג צינורות ואביזרים קטלוג מחירון אפריל 0 IS PEXGOL המחירון מעודכן לתאריך 0.0.0 גולן מוצרי פלסטיק בע"מ מספקת צנרת שלמה לאינסטלציה דירתית, לרשת עירונית ולתעשיה. תוכן העניינים: עמוד צנרת דירתית

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome Smart LED TV 32PHH4509 32PHT4509 32PHT4509 40PFH4509 40PFT4509 40PFT4509 50PFH4509 50PFT4509 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 הטלוויזיה החדשה

קרא עוד

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף

תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X120 LED גוף תוכן עניינים גופי תאורה מוגן מים IP66 LED 3-4... גוף תאורה פנלLED מרובע שקוע תחת הטיח גוף תאורה פנל LED עגול שקוע תחת הטיח פנל 60X60 / 30X LED גוף תאורה - LED על הטיח 5-6... 7-8... 9-10... פס אמריקאי פלורסנטי

קרא עוד

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications

Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Dell Precision 3930 Rack Setup and Specifications Regulatory Model: D02R Regulatory Type: D02R001 הערות, התראות ואזהרות.התראה:.הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות "התראה" מציינת

קרא עוד

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים

Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים Precision Tower 3630 מדריך הגדרות ומפרטים דגם תקינה: D24M סוג תקינה: D24M003 הערות, התראות ואזהרות הערה: "הערה" מציינת מידע חשוב שמסייע להשתמש במוצר ביתר יעילות. התראה: "התראה" מציינת נזק אפשרי לחומרה

קרא עוד

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802

מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 מחשב לוח של ASUS מדריך למשתמש HB8802 HB8802 המהדורה ראשונה ינואר 2014 מידע זכויות יוצרים אין לשכפל, להעביר, לשכתב, לאחסן במערכת אחזור, או לתרגם לכל שפה שהיא בכל צורה או בכל אמצעי, כל חלק ממדריך למשתמש

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

Microsoft Word - ניספח_8.doc

Microsoft Word - ניספח_8.doc ניסוי 8: מעגלי ישור וסינון איור 3.1: מעגל יישור חד-דרכי איור 3.: מעגל יישור דו-דרכי איור 3.3: מעגל יישור חד-דרכי עם מסנן קיבולי איור 3.4: מעגל יישור דו-דרכי עם מסנן קיבולי 1 התקנים חשמליים רבים זקוקים

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

User Guide

User Guide מדריך למשתמש Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth הוא סימן מסחרי של בעליו וחברת Hewlett-Packard משתמשת בו ברישיון. Microsoft ו- Windows הם סימנים מסחריים של קבוצת החברות של.Microsoft המידע

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית

Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים  ומקסום התועלת העסקית Cloud Governance הכלי למזעור סיכונים ומקסום התועלת העסקית אסף ויסברג, מנכ"ל, Ltd. introsight CGEIT, CRISC, CISM, CISA נושאים לדיון IT Governance על קצה המזלג Cloud Computing למטאורולוג המתחיל תועלת עסקית

קרא עוד

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63>

<4D F736F F D20E9F8E5F9ECE9ED2C20F8E72720E4E2E3E5E320E4E7EEE9F9E920312C20E2F0E920E9ECE3E9ED2E646F63> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מספר דוח - 20345 לכבוד מס' טופס: טה- 0103 כ"א אדר תש"ע 07 מרץ 2010 מר עמירם רותם כיכר ספרא 13 ירושלים 94141 רכז תכנון וקרינה סביבתית מר עמירם רותם

קרא עוד

_v18A

_v18A Draft SI 1003 part 1.2 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.2 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמיים-זכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית גבולות מותרים

קרא עוד

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות

מסע מדע ו - מסע ברכב שטח ביבשות רחוקות הנחיות הורדה ותפעול לספרים דיגיטלים. הוצאת כנרת, זמורה ביתן שמחה להגיש לכם, התלמידים, ספר דיגיטלי. הספרים עצמם הינם בקבצי PDF הניתנים להורדה ללא עלות וללא צורך ברישום לאתר למשתמשי סדרת פשוט חשבון. בספרים:

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92

מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING ארגונומיה 92 מוצרים למשרד סדרה מעוצבת זרועות למסכי מחשב SIT - STAND WORKING 92 מוצרים למשרד OFFICE SUITES TM MESH BACK SUPPORT תומך גב מבד נושם מוריד מתח מהשכמות ומהגב התחתון מתאים לכל כסא משרדי הרכבה קלה ונוחה STANDARD

קרא עוד

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26

מרוץ סובב בית שמש , יום שישי 26 אליפות שוהם ה II- בסייקלו-קרוס מרוץ ראשון בסבב 2017 יום שישי 27.10.2017 מועדון אופניים ת"א,TACC מועצה מקומית שוהם ואיגוד האופניים בישראל שמחים להזמין אתכם למרוץ הראשון של סבב הסייקלו-קרוס בישראל. ביום

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסי

People. Partnership. Trust מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנבס ולסי מסלול Free פורטל החינוך מבית U-BTech מסלולים ומחירים חיבור לשירותי Office 365 ללא עלות פורטל התחברות הכולל ממשק למנב"ס ולסיסמא אחודה דף בית לתלמיד המאפשר גישה פשוטה להורדת הטבת האופיס מסלול Basic הפלטפורמה

קרא עוד

Overview of new Office 365 plans for SMBs

Overview of new Office 365 plans for SMBs מעבר בין חבילות Online מעבר בין חבילות ב- Open Online to Open Current Plan Upgrade Options Current Plan Upgrade Options Business Essentials Business Premium Enterprise E1 Enterprise E3/E4 Enterprise E1

קרא עוד

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ

הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפ הוספת קישור לאתר אינטרנט תוכן ממשק בדיקת מטלות...3 איחוד אתרי קורסים...5 סל מחזור... 7 חידושים בפעילויות...8 תצורת קורס: כפתורים... 9 פורומים...10 שיפורים נוספים... 11 1 Moodle חדש במערכת ה- מערכת מודל

קרא עוד

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc)

(Microsoft Word - SQL\353\351\345\345\365 \341\361\351\361 \360\372\345\360\351\355 \ doc) 01/07/08 כיווץ בסיס נתונים ב MS SQL 2005 מסמך זה סוקר תהליך כיווץ בסיס נתונים ב-.Microsoft SQL Server 2005 תהליך הכיווץ (Shrink), מכווץ את חלקו הלא פעיל (קובץ ה- Log ) של בסיס הנתונים ואינו נוגע בחלקו

קרא עוד

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה דיודה פולטת אור ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה מחזור 64 שירה עזרא דיודה פולטת אור דיודה הינו רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועלים כחד כיווני ומאפשר מעבר זרם חשמלי בכיוון אחד בלבד. ניתן לבצע שינוים בגוון

קרא עוד

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת

תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של ת תוכנה חופשית מאחורי הקלעים? על סדר היום: קצת על עצמי מה זאת תוכנה חופשית? ההיסטוריה של תוכנה חופשית כיצד תוכנה חופשית משתלבת בשוק התוכנה היתרונות של תוכנה חופשית. דוגמאות מהשטח 1 ליאור קפלן 30/11/05 קצת

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי

תומכי מדף מק ט תאור גימור נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ ניקל CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית ניקל CS3023 ברגי תומכי מדף נושא מדף חובק לזכוכית לקדח 5 מ מ CS3022 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי מ- 5 עד 6 מ מ להרכבה עם בורג סיבית CS3023 8 נושא מדף חובק לזכוכית בעובי 8 עד מ מ להרכבה עם בורג סיבית נושא מדף חובק לקדח 5

קרא עוד

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd

100212_REM_IFU_S6500_HE.indd S6500 100212_REM_IFU_S6500_HE.indd 1 01.04.10 15:29 S1051_NStyle_23_6_08_cover.qxp 26.06.2008 14:47 Seite 2 SLEEK & CURL B C D H K A E J G I F L O P M HEBREW תודה על שרכשת את מוצר Remington החדש שלך. לפני

קרא עוד

מסמך1

מסמך1 Draft of SI 9612 June 2019 טיוטה לתקן הישראלי ת"י 9612 ISO 9612 - Second edition: 2009-04-01 יוני 2019 ICS CODE: 13.140 אקוסטיקה: קביעה של רמת חשיפה לרעש בסביבת עבודה שיטה הנדסית Acoustics Determination

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc

Microsoft Word - TPB-800Hb103.doc התקני מבוא לחצן ניפוץ אנלוגי הוראות טכניות טלפייר גלאי אש וגז בע"מ ת.ד. 7036 פתחתקווה 49250 TPB-800Hb103.pdf (03) 970 0400 (03) 921 1816 nfo@telefre.co.l www.telefre.co.l טל: פקס: דוא"ל: פברואר 2013 מהדורה

קרא עוד

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc

Microsoft Word - CLIP_UM_FINAL-1YR_HEB.doc Sansa Clip מדריך למשתמש תמיכה טכנית ארה"ב: (726-3475) 1-866-SANDISK כל המדינות: www.sandisk.com/techsupport לקבלת מידע נוסף אודות מוצר זה, אנא בקר בכתובת.www.sandisk.com/sansa : Clip-7UM-HEB מספר חלק עניינים

קרא עוד

User Manual

User Manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7909 49PUS7909 49PUS7909 55PUS7909 55PUS7909 הוראות הפעלה תוכן עניינים - 1 סיור להכרת הטלוויזיה - 6.3-6.4-6.5-6.6-6.7-6.8 4-1.1 טלוויזיה

קרא עוד

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1

מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 מכשיר אינהלציה בצורת אוירון הוראות שימוש מספר דגם: BR-CN133 1 תוכן עניינים סמלים של 3...IEC אמצעי הגנה חשובים... 3 מבוא... 4 מפרט... 4-5 תיאור... 6 הוראות הפעלה... 7 ניקוי... 7 תחזוקה... 8 אחריות... 8

קרא עוד

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי.

1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי. 1 מבחן במדעים ח חשמל ומגנטיות שם תלמיד/ה: בשאלות : 1-42 כולל - רשמו: נכון / לא נכון. משפט שגוי- תקנו סימנים מוסכמים לרכיבי המעגל: הוא סימן למתג חשמלי..1 --------------------------------------- ----------------------------------------------------

קרא עוד

w-2003

w-2003 Draft SI 1003 part 1.1 January 2013 טיוטה לתקן ישראלי ת"י 1003 חלק 1.1 ינואר 2013 ICS CODE: שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלים קרמיים, כלים קרמייםזכוכיתיים וכלי הגשה מזכוכית שיטת בדיקה

קרא עוד

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג

הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרג הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב הוראות הגשה: ההגשה בזוגות. הוסיפו שמות, ת.ז., אי-מייל, תא אליו יש להחזיר את התרגיל ואת תשובותיכם לתרגיל, הדפיסו והגישו לתא הקורס בקומה. מבנה מחשבים ספרתיים

קרא עוד

bk mail

bk mail מנקה בריכה רובוטי גישה תחתית הוראות הפעלה BK 0019089 מדריך להפעלה מהירה 1 כלור -4 ppm ph 7.-7.6 13 C-35 C 55 F-95 F NaCl 4000 ppm (max) אסור לשחות טמפרטורה 3.6 1 4.7) 3 4 5 6 7 תוכן: בטיחות מבוא סקירת

קרא עוד

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש

CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש CROSSOVER THE OTHERS שברולט טראוורס החדש מפרט טכני ואבזור טראוורס מנוע, העברת כוח ותיבת הילוכים תצורה LT AWD הזרקה ישירה צמיגים וחישוקים חישוקי אלומיניום " 20 V6 LT AWD צמיג חליפי מוקטן T135/70R18 נפח

קרא עוד

סרגל כלים ל-Outlook או לExplorer- מדריך למשתמש

סרגל כלים  ל-Outlook  או לExplorer- מדריך למשתמש סרגל כלים ל- Outlook או ל Explorer- מדריך למשתמש 1 כני ס ה ו י צ יאה מהמערכת לכניסה יש ללחוץ על צלמית "כניסה למע רכת" ליציאה יש ללחוץ פעם נוספת לק בלת הצ למית סרגל כלים לדפד פ ן מסוג Explorer או Firefox

קרא עוד

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63>

<4D F736F F D20646F632E32205FFAEBF0E5EF20EEFAF7EF20E7F9EEEC20E1E1E9FA20EEECE0EBE45F2E646F63> תכנון מתקן חשמל בבית מלאכה בדרך כלל קיימת התייחסות לחוק כאל גורם מרתיע. מהנדסי חשמל הנמנים עם אלה הגורסים ששימוש נכון בתקנות יכול להפוך אותן לגורם ידידותי. את התזה הזאת, הם מנסים להראות על-ידי סקירת תכנון

קרא עוד

ForMenahelHeshbonot

ForMenahelHeshbonot מנה"ח לכל מומלץ הנהלת החשבונות של בינה מודול הנחיות עבור ריכוז מודול הנהלת החשבונות של בינה שונה בתפיסת עולמו ממודולים דומים בתוכנות הנהלת חשבונות. בתפיסת עולם זו, הנהלת החשבונות היא פועל יוצא של הפעילות

קרא עוד

Microsoft Word - tg25_v2.doc

Microsoft Word - tg25_v2.doc טלפון אלחוטי דיגיטלי KX-TG2511 KX-TG2512 KX-TG2513 נא קראו את ההוראות במלואן לפני השימוש הראשון לקוח נכבד, ברוך הבא לעולם של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אנו מודים לך על שרכשתם מוצר זה מבית יורוקום. אנא

קרא עוד

Canada 2016

Canada 2016 יריד הנדל"ן וההשקעה בישראל - קנדה, ספטמבר 2016 קנדה טורנטו יום ראשון 18.09.16 מונטריאול יום שלישי 20.09.16 1 א.ג.נ המקום טורונטו - בית בישראל חוגג 20 שנה של פעילות בצפון אמריקה! ולאור העובדה שהשנה החגים

קרא עוד

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1>

<4D F736F F D D20EEF9E2E12C20F1ECE0EEE42C20E1E9E4F120E4E9F1E5E3E920E5E0E3E920F1ECE0EEE42C20F1> מהדורה 04 18.01.10 עמוד 1 מתוך 7 שם הטופס: דוח בדיקה RF מס' טופס: טה- 0103 30814 מספר דוח - י"ד סיון תש"ע 27 מאי 2010 לכבוד מר אלבס צור מנהל מחלקת איכות הסביבה מועצה אזורית משגב. קמפוס משגב דוח בדיקה הנדון:

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד