shlomo-polisa rechev over 3.5 ton-2.indd

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "shlomo-polisa rechev over 3.5 ton-2.indd"

תמליל

1 שלמה CAR+ פוליסת ביטוח לכלי רכב למעט פרטי ומסחרי עד 3.5 טון shlomo-bit.co.il

2 פוליסה לביטוח כלי רכב למעט רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מבוא פוליסה זו היא חוזה בין ש. שלמה חברה לביטוח בע"מ (להלן - המבטח") ובין המבוטח ששמו נקוב במפרט (להלן - המבוטח") לפיו מסכים המבטח, תמורת דמי ביטוח, לשפות את המבוטח בשל אבדן או נזק שייגרם לכלי הרכב המבוטח עקב מקרה הביטוח כרשום בכל אחד מפרקי הפוליסה או הכיסויים הנוספים ובכפוף לתנאים, לחריגים, להגבלות ולסייגים של הפרק, של הכיסוי ו/או פוליסה זו ושאירע בתקופת הביטוח, עד לסכומי הביטוח וגבולות האחריות כפי שנרשמו ב"דף הרשימה" (להלן - ה"רשימה") המהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה זו, ובניכוי השתתפות עצמית. 1. מקרה הביטוח פרק - 1 ביטוח הרכב הכיסוי על פי פרק זה תקף רק אם נרכש וצוין במפורש ברשימה אובדן ו/או נזק פיזי שנגרם בתקופת הביטוח לרכב המבוטח כהגדרתו בסעיף 2 להלן, כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי שנגרם על ידי אחד או יותר מהסיכונים המפורטים להלן: 1.1 אש, ברק, התפוצצות, התלקחות. מהדורת

3 1.2 התנגשות מקרית, התהפכות. 1.3 גניבת כלי הרכב, אשר בעקבותיה לא נמצא כלי הרכב בתוך 30 יום. 1.4 שוד פריצה וכל נזק לכלי הרכב שנגרם עקב גניבה, תוך כדי גניבה או בעת ניסיון גניבה, למעט נזק כאמור, שנגרם עקב גניבה על ידי המבוטח ו/או מי מטעמו ו/או עובד של המבוטח ו/או בן משפחתו של המבוטח או עובדו ולמעט נזק המכוסה לפי סעיף 1.3. לצורך פוליסה זו: פריצה משמעה - חדירה לתוך כלי רכב סגור ונעול שנעשתה בכוח ובאלימות תוך השארת סימנים המעידים על כך. שוד משמעו - גניבת כלי הרכב או חלקים ממנו תוך שימוש באלימות או באיום באלימות כלפי אדם כלשהו. 1.5 שיטפון, סערה וסופה, שלג וברד. 1.6 מעשה זדון, אולם אם נגרם על ידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון, פטור המבטח מחבותו. 2. כלי הרכב המבוטח כלי רכב מנועי כפי שמתואר ברשימה, לרבות אמצעי המיגון שהותקנו בו לפי דרישת המבטח, וכן אביזרים, מכשירים, נגררים, מנופים, ציוד חלקים או תוספות המותקנים בכלי הרכב, ואשר צוינו במפורש ברשימה כי מבוטחים. 3. פריטים לא מכוסים 3.1 מקלט רדיו ו/או רשם קול ו/או רדיו דיסק ו/או כל מערכת שמע אחרת ו/או דיבורית קבועה למכשיר סלולרי ו/או מכשיר קשר ו/או אנטנה ו/או מזגן אוויר ו/או טלוויזיה ו/או DVD ו/או מכשיר ניווט/ו/או המותקנים ברכב ו/או כל רכוש אחר הנמצא ברכב ואינו חלק מאביזריו אלא אם, צוין במפורש אחרת הרשימה. 3.2 צמיגים, אלא אם אבדו ו/או ניזוקו חלקים נוספים מהרכב עקב מקרה הביטוח שעבורם זכאי המבוטח לתשלום עבור הנזק. 3.3 אביזרים לרבות מפתחות ושלטים מכל סוג שהוא, מכשירים, מנופים, ציוד חלקים או תוספות המותקנות בכלי הרכב, אלא אם צוין אחרת במפורש ברשימה. 3.4 כל רכוש המובל על כלי הרכב או מחוצה לו או בתוכו לרבות כלי עבודה. 4. נזקים לא מכוסים 4.1 קלקולים מכאניים ו/או חשמליים ו/או אלקטרוניים שנגרמו לרכב אלא אם נגרמו פוליסה לביטוח רכב 2

4 במהלך או עקב מקרה ביטוח. 4.2 נזק שיגרם במישרין או עקיפין עקב העמסת יתר של הרכב בניגוד לרשום ברישיון הרכב. 4.3 חלקים שנגנבו מאופנוע, אלא אם נגנב האופנוע כולו. 4.4 פחת ובלאי. 4.5 נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. 5. דרכי הפיצוי המבטח יוכל לפי שיקול דעתו לבחור בין דרכי הפיצוי הבאות: 5.1 תשלום ערך הנזק או האובדן במזומן. 5.2 תיקון הרכב. 5.3 החלפת כלי הרכב מסוג ואיכות דומים או החלפת חלק ממנו. 6. חישוב הפיצוי 6.1 במקרה של אובדן גמור או אבדן גמור להלכה: תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה יחושבו וישולמו לפי ערכו הממשי של כלי הרכב בשוק ביום קרות מקרה הביטוח, אך לא יותר מסכום הביטוח הנקוב ברשימה בכפוף לתנאים, לחריגים ולסייגים של פוליסה זו ערך השוק של הרכב ייקבע לפי מחירון הרכב "לוי יצחק" התקף ביום קרות מקרה הביטוח להלן - "המחירון") לא מופיע כלי הרכב במחירון - יקבע המבטח את ערך השוק של כלי הרכב בהתייעצות עם שמאי. בכל מקרה לא יושפע ערך הרכב לצורך חישוב תגמולי הביטוח ממשתנים של כלי הרכב (כגון: סך קילומטרים בעלויות קודמות וכו'), והוא ייקבע על בסיס סוג כלי הרכב ושנת הייצור מובהר, כי גובה דמי הביטוח נקבע בהתבסס על סכום הביטוח הרשום ברשימה ובהתאם לסוג כלי הרכב ושנת הייצור שלו בלבד, ואינו מושפע ממשתנים מיוחדים של כלי הרכב. 6.2 במקרה של נזק חלקי לרכב תגמולי הביטוח שיגיעו למבוטח לפי פרק זה, יחושבו וישולמו לפי ערכו הממשי של החלק שאבד או ניזוק, ביום קרות מקרה הביטוח, לאחר ניכוי בלאי ובתוספות הוצאות התקנה המבטח יהיה זכאי לבעלות על החלקים שניזוקו לאחר שהוחלפו. מהדורת

5 7. אבדן גמור לרכב 7.1 בפוליסה זו "רכב באובדן גמור": רכב ששמאי קבע לגביו כי נתקיימו בו אחד מאלה א) הוא יצא מכלל שימוש והנזק הישיר שנגרם לו הוא 60 אחוזים ומעלה משווי הרכב כולל מיסים. ב) כלי הרכב אינו ניתן לשיקום והוא נועד לפירוק בלבד כלי רכב נגנב ולא נמצא בתוך 30 יום קבע שמאי מוסמך כי שעור הנזק שנגרם הוא לפחות 55% משווי הרכב סמוך לפני קרות מקרה הביטוח, רשאי המבטח לפצות את המבוטח כאילו היה אובדן גמור (להלן "אובדן גמור להלכה") אם צוין במפורש ברשימה שיעור נזק אחר, כמזכה בהגדרה של אבדן גמור, יפצה המבטח את המבוטח כאילו היה אובדן גמור, כל נזק ששיעורו שווה או גבוה מהשיעור הנקוב ברשימה שילם המבטח למבוטח את ערכו הממשי של כלי הרכב או החליפו בכלי רכב מסוג ואיכות דומים, בשל אובדן גמור או בשל אובדן גמור להלכה, תעבור הבעלות בכלי הרכב למבטח עם תשלום תגמולי הביטוח למבוטח, בשל אובדן גמור או בשל אובדן גמור להלכה, יפקע תוקף פוליסה זו ולא תהיה למבוטח זכות להחזר דמי ביטוח. 8. אובדן גמור לרכב שלא שילמו בעדו מיסים 8.1 אם נגרם "אובדן גמור" או "אובדן גמור להלכה" לרכב כתוצאה ממקרה המכוסה בפרק זה ולא שולמו בעדו כל המיסים הממשלתיים בשל הרכב, והמבטח החליט לא לתקן את הרכב, ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב ללא מיסים, או יחליפו ברכב אחר מסוג ואיכות דומים. 8.2 על אף האמור בסעיף 8.1 לעיל, מבוטח שימציא למבטח הוכחה כי אינו זכאי לפטור חוזר ממסים על רכב חליפי שהוא מתכוון לרכוש במקום הרכב שהגרם לו אובדן גמור או אובדן גמור להלכה, ישלם המבטח תגמולי ביטוח לפי שווי הרכב ביום קרות מקרה הביטוח כאילו שולמו כל המיסים בעדו, או יחליפו ברכב מסוג ואיכות דומים ולא יותר מסכום הביטוח הנקוב ברשימה. 8.3 לאחר תשלום תגמולי הביטוח או החלפת הרכב רשאי המבטח לקבל מהמבוטח את זכויותיו ברכב, ואם העברת זכות זו תלויה בתשלום מיסים כלשהם, יחול תשלום זה על המבטח. פוליסה לביטוח רכב 4

6 9. כיסוי הוצאות במקרה שהרכב יצא מכלל שימוש עקב סיכון המכוסה לפי פרק זה, יישא המבטח את בהוצאות סבירות לשמירתו והעברתו למקום הקרוב ביותר שבו ניתן לתקן את הנזק. אחריות המבטח לפי סעיף זה לא תעלה על 20% מגובה הנזק או, 10,000 הנמוך מבניהם והיא אף מעל לסכום הביטוח. 10. החלפת רכב 10.1 החליף המבוטח את כלי הרכב בתוך תקופת הביטוח ורכש רכב חליפי מאותו סוג רכב, יוכל המבוטח בהודעה מוקדמת למבטח, להעביר את הכיסוי לפי פוליסה זו לרכב החליפי, הכיסוי הביטוחי לכלי הרכב החליפי ייכנס לתוקף רק לאחר אישור המבטח בכתב היו ביום ההחלפה דמי הביטוח עבור הרכב המוחלף נמוכים מדמי הביטוח עבור הרכב החליפי, ישלם המבוטח למבטח את ההפרש, באופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה היו ביום ההחלפה דמי הביטוח עבור הרכב המוחלף גבוהים מדמי הביטוח עבור הרכב החליפי ישלם המבטח למבוטח את ההפרש, באופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה אין באמור בסעיפים קטנים (10.1), (10.2) ו (10.3) כדי למנוע מהמבטח לדרוש תשלום לכיסוי הוצאותיו בשלם העברת הכיסוי הביטוחי לפי תעריפיה המאושרים. פרק 2 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש 1. מקרה הביטוח הכיסוי על פי פרק זה תקף רק אם נרכש וצוין במפורש ברשימה חבות המבוטח כלפי צד שלישי על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה מאירועי תאונתי, עקב שימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח. 2. גבולות אחריות 2.1 המבטח ישלם בשם המבוטח את הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם בשל מקרה הביטוח עד לגבול האחריות הנקוב ברשימה לגבי רכוש של צד שלישי. 2.2 המבטח יישא גם בהוצאות משפט סבירות שעל המבוטח לשאת בשל מקרה הביטוח וזאת אף מעבר לגבול האחריות. מהדורת

7 3. חריגים המבטח לא יהיה אחראי לתשלום כלשהוא בשל חבות בקשר עם או הנובעת מ: 3.1 נזק לרכוש שבבעלות המבוטח או נהג הרכב ו/או לרכוש הנמצא בפיקוחם ו/או בשמירתם של המבוטח או נהג הרכב ו/או אחד מבני ביתם המתגוררים עימם בדרך קבע. 3.2 נזק לגשר ו/או לרכוש ו/או לכל דרך שהיא, כתוצאה מגובהו של כלי הרכב ו/או הנגרר אליו ו/או כתוצאה מגובהו של המטען המובל בכלי הרכב ו/או בנגרר אליו. 3.3 נזק לגשר ו/או לגשר משקל ו/או מוביל מים ו/או לרכוש תת קרקעי כלשהו ו/או לכל דרך שהיא, כתוצאה מתנודה ו/או כתוצאה מהכובד של הרכב לרבות המטען המובל עליו ולרבות הנגרר עליו. 3.4 נזק למטען המובל בכלי הרכב הנגרר על ידו ונזק למטען שנגרם בעת הטענתו, פריקתו או הנפתו. 3.5 נזק הנגרם על ידי המבוטח או מי מטעמו בזדון או במתכוון. 3.6 נזק הנגרם על ידי כלי הרכב או חלק מכלי הרכב או עלי ידי המכשיר המותקן על כלי הרכב בעת היותו בשימוש כמכשיר עבודה מקצועי או למטרות שאינן למטרות תחבורה, אלא אם נרשם אחרת במפורש ברשימה. 3.7 נזק לרכוש תת קרקעי של צד שלישי כגון: צינורות ו/או מתקנים ו/או כבלים תת קרקעיים, אלא אם יוכח על ידי המובטח שהוא דרש וקיבל מהרשויות המתאימות את פרטי המיקום המדויק בו מצוין הרכוש התת קרקעי, וכי בנוסף בדק את השטח בטרם החל בעבודות שבמהלכן הגרם הנזק ופעל בהתאם לבדיקתו ובהתאם להנחיות ו/או הפרטים שקיבל מהרשויות המתאימות. השיפוי בגין סעיף זה הינו אך ורק בגין הנזק הישיר לרכוש התת קרקעי, ואינו מכסה נזק תוצאתי כלשהו. 3.8 התחייבות או אחריות שהמבוטח מקבל על עצמו על פי הסכם, אלא אם התחייבות או אחריות כזו הייתה מוטלת על המבוטח גם בהיעדר הסכם זה. 4. טיפול בתביעות צד שלישי 4.1 המבטח רשאי לפי דרישת צד שלישי - חייב, לשלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח כאמור בסעיף קטן (4.2) והמבוטח לא התנגד כאמור באותו הסעיף, ואולם, טענה שהמבטח יכול לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי הצד השלישי. 4.2 דרש צד שלישי מהמבטח את תגמולי הביטוח כאמור בסעיף קטן (4.1), יודיע המבטח למבוטח בכתב בתוך 7 ימי עסקים מיום הדרישה על הדרישה כאמור וכי אם לא יודיע פוליסה לביטוח רכב 6

8 לו על התנגדותו לתשלום הפיצוי בתוך 30 ימים, ישלם לצד השלישי את תגמולי הביטוח שהוא חייב למבוטח, ככל שהוא חייב בתשלומם. 4.3 המבוטח יושיט למבטח, לפי בקשתו, עזרה הנחוצה למבטח לצורך יישוב תביעה של צד שלישי. 4.4 המבטח מתחייב לשתף פעולה עם המבוטח במסגרת ניהול ההגנה, על מנת לשמור על האינטרסים הלגיטימיים של המבוטח, לרבות שמו הטוב. 4.5 במקרה של תביעה או תביעות נגד המבוטח הנובעות ממקרה ביטוח אחד או מסדרת מקרים שאפשר ליחסם למקור אחד או לסיבה אחת, והמכוסים לפי פרק זה של הפוליסה, יהא המבטח רשאי לשלם למבוטח את מלוא סכום הביטוח לפי פרק זה, ולאחר תשלום כזה יהא המבטח פטור מניהול התביעה או התביעות האמורות ולא תחול על המבטח שום אחריות נוספת בקשר לכך, חוץ מהוצאות משפט שקבע בית המשפט או הוצאות סבירות שהוצאו בקשר לתביעה כאמור. 5. השתתפות עצמית בקרות מקרה ביטוח, המכוסה על פי פרק זה, ינוכה מתגמולי הביטוח סכום של השתתפות עצמית הקבוע ברשימה, ובהתאם לסעיף 12 (השתתפות עצמית) לתנאים כלליים פרק 5. פרק 3 ביטוחים נוספים הכיסוי על פי פרק זה תקף רק אם נרכש וצוין במפורש ברשימה 1. ביטוח מכשירים חשמליים 1.1 מקרה הביטוח אובדן או נזק למערכות קול, למערכות שמע ולמוצרי מולטימדיה כמפורט ברשימה, בהיותם מותקנים בכלי הרכב המבוטח התקנה של קבע, עד לסכום הרשום ברשימה כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים להלן: אש, ברק, התפוצצות התנגשות מקרית, התהפכות גניבה פריצה או כל ניסיון לכך כהגדרתם בפרק 1 סעיף 1.4 לפוליסה זו מעשה זדון שיטפון, סערה וסופה, שלג וברד. אם נגרם מקרה הביטוח בידי המבוטח או בידי מי מטעמו במתכוון, פטור המבטח מחבותו. מהדורת

9 1.2 חריגים המבטח לא יהיה אחראי עבור: אובדן או נזק לאנטנות, תקליטים, תקליטורים וקלטות מכל סוג שהוא אובדן או נזק שייגרמו על ידי או כתוצאה מקלקול חשמלי או שבר מכני גניבה שאינה מלווה בשימוש בכוח או באלימות בעת החדירה לכלי הרכב או שבכלי הרכב לא נשארו סימנים המעידים על שימוש בכוח או באלימות כאמור מכשירים חשמליים ו/או אלקטרונים ניידים שאינם מותקנים בחיבור של קבע בכלי הרכב המבוטח. 1.3 דרכי הפיצוי במקרה של אובדן או נזק המכוסה לפי סעיף זה הבסיס לתשלום הפיצוי יהיה לפי מחיר השוק של מכשיר חשמלי חדש מאותו סוג, טיפוס וטיב, ביום קרות האובדן או הנזק, המבטח רשאי לפצות את המבוטח לפי בחירתו על ידי תשלום במזומן או על ידי החלפת המכשיר בצירוף הוצאות הרכבה. 1.4 הגבלת אחריות המבטח אחריות המבטח לא תעלה על הנמוך מבין הסכומים האלה: א. סכום הביטוח של המכשיר החשמלי הרשום ברשימה כפי שהוערך על ידי המבוטח. ב. שווי הממשי של המכשיר החשמלי של אותו יצרן, מאותו סוג ודגם, בזמן האובדן או הנזק אם נרשם בדף הרשימה כי הכיסוי הביטוחי כנגד נזקי גניבה או פריצה למכשיר (כמוגדרים בפוליסה זו) מותנה בקיומם התקין ובהפעלתם התקינה של אמצעי המיגון, אזי תנאי זה יהווה תנאי מוקדם לחבות המבטח במקרה של גניבת המכשיר כאמור מובהר בזאת, למען הסר ספק, כי סכומי הביטוח הרשומים בדף הרשימה אינם סכומי ביטוח בערך מוסכם, גם אם נערך סקר מוקדם, ועל המבוטח להוכיח את סכום ניזקו, היקפו ושיעורו, אחריו המבטח לא תעלה, בכל מקרה, על סכום הביטוח ברשום ברשימה ובכפוף לסעיף סעיף 10 לפרק 5 (ביטוח חסר) בתנאים כלליים לפוליסה זו. 2. הגנה משפטית 2.1 הגדרות "המבוטח" בעל הפוליסה ו/או כל אדם אחר הרשאי לנהוג בכלי הרכב על פי פוליסה לביטוח רכב 8

10 הפוליסה "הליכים משפטיים" הליכים פליליים בקשר לתאונה בין אם מוגש כנגד המבוטח כתב אישום על ידי מדינת ישראל או מטעמה ובין אם לאו, לרבות בקשות מנהליות בקשר לשלילת רישיון נהיגה ולהשבתו, למעט אישומים להם ברירת קנס "תאונה" תאונת דרכים שאירעה עקב שימוש בכלי הרכב, בה נפגעו אדם ו/ או רכוש אשר תוצאותיה מכוסות בפוליסה זו "הוצאות הגנה" אגרות, דמי ביול מסמכים, עלות העתק פרוטוקולים, שכר עדים ו/או שכר מומחים כפי שייקבעו על ידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בחוק - שהמבוטח יישא בהם בהקשר להליכים המשפטיים או לערעור בהסכמת המבטח, למעט קנס, פיצוי או תשלום עונשין המוטלים בגזר הדין. 2.2 הכיסוי המבטח ימנה למבוטח עורך דין לשם מתן הגנה משפטית בהליכים משפטיים שהוגשו נגד המבוטח בקשר לתאונה ויישא בהוצאות ההגנה בהליכים אלה המבטח ימנה למבוטח עורך דין לשם הגשת ערעור וייצוגו בו עד לערכאה סופית אפשרית, על הכרעת הדין וגזר דין יוטל על המבוטח ויישא בהוצאות הערעור. תנאי מוקדם לחבות המבטח לפי סעיף זה הינו כי המבטח יקבל חוות דעת מנומקת מעורך הדין שייצג את המבוטח בערכאה של החלטתה מבקשים לערער, הקובעת כי יש בסיס ענייני וסיכוי טוב להצלחת הערעור המבטח רשאי לא להעמיד למבוטח עורך דין בהתאם לסעיפים א ו/או ב לעיל. במקרה כזה, יהיה המבוטח רשאי לפנות לכל עורך דין על פי בחירתו, לאחר שקיבל אישור בכתב מאת המבטח לפנות לעורך דין אחר, לשם מתן הגנה בהליך הראשון או בערעור, לפי העניין, במקרה כזה ישפה המבטח את המבוטח בשכר הטרחה ובהוצאות ההגנה כהגדרתן לעיל ששולמו על ידי המבוטח שכר טרחת עורך דין לניהול הליכים משפטיים, יהיה לפי תעריף המינימום הקבוע בכללי לשכת עורכי הדין או בדין אחר שיהיה בתוקף במועד התשלום, ובכל מקרה בסך שלא יפחת משכר טרחת עו"ד שהיה המבטח משלם בגין שירותיו של עוה"ד שהיה מעמיד לרשות המבוטח למען הסר ספק, הסכום הכולל של הפיצוי עבור שכר טרחה והוצאות הגנה משפטית לכל התאונות שבתקופת הביטוח, לא יעלה על הסכום הנקוב ברשימה לגבי כיסוי זה ברשימה אחריות המבטח לפי כיסוי זה בגין כל מקרה תאונה ובסך הכל למשך כל מהדורת

11 תקופת הביטוח מוגבלת עד לסכום המרבי הרשום ברשימה לכיסוי זה. 2.3 תנאים והסתייגויות המבטח לא יהיה חייב בכל תשלום על פי כיסוי זה אם בעת קרות התאונה המבוטח נהג תחת סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש] תשל"ג- 1973, או אם כתב האישום מתייחס להתנהגות המבוטח או הנהג לאחר קרות התאונה למרות האמור בסעיף 2.3 (א), ישלם המבטח למבוטח הוצאות הגנה ששולמו על ידי המבוטח בפועל אם יוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד המבוטח, או אם זוכה מכל אשמה המבטח יהיה רשאי לדרוש מהמבוטח פרוטוקולים, חוות דעת מומחים, עדויות, החלטות פסקי דין וכל חומר אחר המצוי בידי המבוטח או עורך הדין בשל ניהול הליכים משפטיים או בקשר אליהם, המבוטח יורה לעורך הדין להעמיד כל חומר כאמור לרשות המבטח עם דרישתו. פרק - 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה פוליסה זו אינה מכסה אובדן, נזק או חבות שאירעו או שנגרמו: 1. פוליסה זו אינה מכסה אבדן, נזק חבות שארעו מחוץ לשטח מדינת ישראל איזור יהודה ושומרון ואיזור חבל עזה. 2. בעת שכלי הרכב היה בשירות ו/או מגויס לצה"ל. 3. נזק תוצאתי מכל סוג שהוא. 4. בשל נהיגת המבוטח תחת סם מסוכן כהגדרתו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג בשל תביעה הנובעת מחבות שבחוזה. 6. שהם תוצאה של רעידת אדמה אלא אם צוין אחרת ברשימה. 7. בשל מהומות, אלא אם צוין אחרת ברשימה. 8. כתוצאה של עומס יתר של כלי הרכב בניגוד לרשום ברישיון הרכב. 9. כתוצאה מזיהום שאינו זיהום תאונתי. 10. בעת הובלת חומרים מתפוצצים או מתלקחים. 11. שימוש שנעשה ברכב בניגוד לדין ו/או לשם ביצוע עבירה ו/או תוך כדי ביצוע עבירה. 12. שימוש ברכב למטרות תחרות או אירועי ספורט. 13. עקב היות כלי הרכב בלתי תקין,בלתי מתאים לייעודו או אם בוצע בו שינוי מבנה בלא הרשאה. פוליסה לביטוח רכב 10

12 14. שהם תוצאה של קרינה מייננת, זיהום רדיואקטיבי, תהליכים גרעיניים וכל אובדן או נזק עקב חומר גרעיני או פסולת גרעינית. 15. והם תוצאה של מלחמה, פעולות אויב, פיגועים חבלניים, התקוממות צבאית או עממית, מהפכה. 16. פעולות טרור, לעניין פוליסה זו "טרור" משמעו - שימוש באלימות לצרכים פוליטיים, לרבות שימוש באלימות שמטרתה להפחיד את הציבור או כל חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים מטעמם או בקשר עם ארגון העוין את המדינה. 17. רכב שהינו כלי טיס, כלי שייט או רכבל. 18. רכב למטרות מיוחדות למעט רכבים הנוסעים בדרכים ציבוריות או משמשים לנהיגה רגילה. 19. במקרה של שימשו ברכב לצורך גרירה של רכב ממונע שיצא מגדר פעולה והגרירה הייתה בשכר תשלום או תמורה, מוחרג הנזק שייגרם לנגרר עצמו או לרכושו המובל על ידו. 20. ביטוח סחר רכב או שלט במבחן: 20.1 גניבה שאירעה בזמן שכלי הרכב היה ברשותו של סוחר רכב או ברשותו של מוסך אובדן ו/או נזק ו/או חבות שיגרמו כאשר הרכב אינו במהלך נסיעה רכב שאינו לצורך עיסוק למטרות סחר בכלי רכב או למטרות תיקון כלי רכב. פרק - 5 תנאים כלליים לכל פרקי הפוליסה 1. בני האדם הרשאים לנהוג בני האדם הרשאים לנהוג ברכב יהיו אחד או יותר מהמפורטים להלן, כפי שנרשם בדף הרשימה כרשאים לנהוג ברכב מבין המפורטים להלן, ובתנאי שהם בעלי רישיון נהיגה בר תוקף בישראל לנהיגת כלי רכב מסוג הרכב או שהיו בעלי רישיון כאמור בתאריך כלשהו במשך 24 החודשים שקדמו לנהיגה ברכב ולא נפסלו מלקבל מלהחזיק רישיון כזה על פי הוראות חיקוק, פסק דין, החלטת בית המשפט או רשות מוסמכת אחרת, ובתנאי שכל הציוד המותקן על הרכב מופעל ברישיון המתאים: 1.1 המבוטח. 1.2 בני האדם הנקובים ברשימה. 1.3 כל אדם הנוהג בהוראת המבוטח או ברשותו. 1.4 אדם הנמצא בשרות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו. מהדורת

13 1.5 אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלוויית אדם מן הרשומים בסעיף 1.1 עד 1.4 לעיל. 1.6 אם צוין במפורש ברשימה, אדם חסר רישיון נהיגה,הלומד נהיגה, בתנאי שהוא מלווה על ידי מורה לנהיגה מוסמך בעל רישיון להוראת נהיגה או בתנאי שהוא בעת מבחן נהיגה רשמי מטעם משרד התחבורה והוא מלווה על ידי בוחן מטעם משרד התחבורה. 2. השימוש ברכב השימוש ברכב יהיה אך ורק למטרות המפורטות להלן: מטרות חברתיות ופרטיות. 2.1 מטרות עסקו של המבוטח 2.2 גרירה של רכב ממונע שיצא מגדר פעולה ובתנאי שהגרירה אינה בשכר או תמורה. 2.3 בכפוף להסכמת המבטח ובמידה וצוין במפורש ברשימה, יורחב השימוש המותר ברכב תמורת פרמיה גם למטרות: הוראת נהיגה. 2.4 הסעת נוסעים בשכר. 2.5 השכרה. 2.6 סחר רכב. 2.7 גרירה ו/או חילוץ בשכר. 2.8 מבחני כושר רכב חקלאות. 3. גילוי ושינוי בעניין מהותי 3.1 פוליסה זו הוצאה על סמך התשובות שנתן המבוטח בהודעה שתתועד אצל המבטח על כל השאלות שנשאל בהצעה אשר ששימשה בסיס לפוליסה או בכל דרך אחרת, כפי שנתבקש, ועל סמך הנחתו של המבטח שהמבוטח השיב תשובות מלאות וכנות על השאלות שנשאל כאמור, לא הסתיר בכוונת מרמה עניין שהוא ידע כי הוא מהותי למבטח לצורך הערכת הסיכונים המבוטחים ונקט אמצעים למניעת נזקים שהמבטח דרש את נקיטתם להקלת הסיכונים המבוטחים על פי פוליסה זו. 3.2 עניין מהותי הוא עניין ששאלה לגביו הוצגה בהצעת הביטוח או בכל דרך אחרת בכתב ומבלי לגרוע מכלליות האמור, גם עניינים האלה: סוג הרכב, שנת ייצורו, מספר הרישוי שלו, מספר השלדה שלו, התוצר והדגם שלו, סוג תיבת הילוכים פטור ממסים לגבי כלי הרכב, אם ישנו. פוליסה לביטוח רכב 12

14 3.2.3 תיאור השימוש בכלי הרכב והמקום בו הוא מוחזק בדרך כלל תיאור האביזרים, המתקנים והמכשירים הצמודים לכלי הרכב וערכם זהות הבעלים המחזיקים דרך קבע בכלי הרכב ועיסוקיהם, כתובת מגוריהם ומקום חניית כלי הרכב דרך קבע. תאונות שהיו מעורבים בהן ועבירות תנועה שבהן הורשעו בשלוש השנים שקדמו לעשיית הביטוח על פי פוליסה זו, פרט לעבירות תנועה שיש לגביהן ברירת קנס נזקים שאירעו לרכב בשלוש השנים האחרונות כתוצאה מהסיכונים הכלולים בביטוח זה פרטים אודות מבטחים קודמים שביטחו את הרכב, ודרישות מיוחדות שדרשו מבטחים קודמים, אם דרשו אמצעי המיגון של הרכב. 3.3 לא השיב המבוטח תשובות מלאות וכנות לשאלות בעניינים המהותיים או הסתיר מן המבטח בכוונה מרמה בעניין מהותי או לא נקט באמצעים שדרש המבטח להקלת הסיכונים המבוטחים על פי פוליסה זו, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את היקף חבותו והכל על פי הוראות חוק חוזה הביטוח, התשמ"א (להלן - "החוק). 3.4 המבוטח יודיע למבטח במשך תקופת הביטוח על כל שינוי שחל בעניין מהותי מיד עם היוודע לו על כך, לא גילה המבוטח למבטח שינוי כזה, יהיה המבטח רשאי לבטל את הפוליסה או להקטין את חבותו על פי הוראות החוק. 4. תשלום דמי ביטוח וסכומים אחרים 4.1 דמי הביטוח וכל יתר הסכומים,לרבות דמי אשראי, המגיעים מהמבוטח למבטח בקשר לפוליסה זו ישולמו במלואם בתוך 30 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח, או מיום הגשת החשבון בעד דמי הביטוח למבוטח, לפי המאוחר, או במועדים אחרים כפי שפורטו ברשימה. בפוליסה זו, "דמי ביטוח" סך כל התשלומים שרשאי מבטח לגבות במועד תחילת הביטוח בקשר לפוליסה זו. 4.2 לא שולם סכום כלשהו המגיע מן המבוטח למבטח במועדו, יישא הסכום שבפיגור ריבית שנתית כנקוב ברשימה ו/או הפרשי הצמדה בהתאם לשינויים במדד המחירים לצרכן, בין המדד שפורסם סמוך לפני היום שהקבע לתשלום ובין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום בפועל. 4.3 לא שולם סכום כלשהו שבפיגור כאמור תוך 15 ימים לאחר שהמבטח דרש בכתב מהמבוטח לשלמו, רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי הביטוח יתבטל כעבור 21 ימים נוספים וזאת אם הסכום שבפיגור לא יסולק לפני כן; אם נקבע מוטב שאינו המבוטח, והקביעה הייתה בלתי חוזרת, רשאי המבטח לבטל את הביטוח וזאת אם מהדורת

15 הודיע למובטח בכתב על הפיגור האמור והמוטב לא סילק את הסכום שבפיגור בתוך 15 ימים מהיום שנמסרה לו ההודעה האמורה. 4.4 אין בביטול הביטוח, על פי סעיף זה, כדי לגרוע מחובת המבוטח לסלק את הסכום שבפיגור השייך לתקופה העד לביטול האמור, וכן את הוצאות המבטח. 5. הארכת הביטוח כל הארכה של תקופת הביטוח על פי פוליסה זו טעונה הסכמה של המבטח ושל המבוטח. הוארכה תקופת הביטוח באמצעות חידוש הפוליסה, תהווה ההצעה לביטוח חלק בלתי נפרד אף ממסמך הארכה. הייתה פוליסה זו חידוש של פוליסה קודמת, יראו את הצעת הביטוח המקורית כחלק בלתי נפרד ממנה. 6. ביטוח כפל א. אם בוטח כלי הרכב בפני הסיכונים הכלולים בפוליסה זו אצל יותר ממבטח אחד לתקופות חופפות,יודיע המבוטח על כך בכתב למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או מיד לאחר שנודע לו על כך. ב. בביטוח כפל אחראים המבטחים כלפי המבוטח יחד ולחוד ואולם כלל אחריות המבטחים לא יעלה על כלל סכום הנזק או שווי האובדן או ההוצאות או אחריות כלפי צד שלישי, לפי העניין, שהיו למבוטח. 7. ביטול הביטוח 7.1 המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת לפני תום תקופת הביטוח; לפי שיקול דעתו; הביטוח יתבטל במועד שבו נמסרה על כך הודעה למבטח. במקרה כזה יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ- 14 ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את דמי הביטוח ששולמו בעד התקופה שלאחר מועד כניסת הביטול לתוקף,בהפחתת סכומים אלה: בעד תקופה של עד שבע ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף לרבות אם לא נכנסה לתוקף 5% מדמי הביטוח השנתיים בעד תקופה העולה על שבעה ימים בהם הייתה הפוליסה בתוקף - 5% מדמי הביטוח השנתיים בצירוף 0.3% מדמי הביטוח השנתיים בעד כל יום ביטוח, החל מהיום השמיני. 7.2 על אף האמור בסעיף קטן (א) ביטל המבוטח את הפוליסה עקב העברת בעלות הרכב המבוטח, עקב החזרת רישיון הרכב למשרד הרישוי או עקב פטירת הנהג ששמו נקוב כנהג יחיד במפרט, יחזיר המבטח למבוטח את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו; החלק היחסי כאמור יחושב על ידי הכפלת דמי הביטוח שגבה המבטח ביחס שבין פוליסה לביטוח רכב 14

16 מספר הימים שנותרו, במועד הביטול, עד תום תקופת הביטוח המקורית, לבין מספר הימים הנכללים בתקופת הביטוח המקורית (להלן-"החלק היחסי"). 8.3 מבלי לגרוע מזכויות המבטח על פי דין, רשאי המבטח לבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח, ובלבד שהודעה על כך, שבה ייכללו הנימוקים לביטול, תישלח למבוטח בדואר רשום 45 ימים לפחות לפני התאריך שבו יתבטל הביטוח. 8.4 ביטל המבטח את הפוליסה, יחזיר המבטח למבוטח בהקדם, ולא יאוחר מ 14- ימים מהמועד שבו נכנס הביטול לתוקף, את החלק היחסי מדמי הביטוח ששולמו. 7.5 כל הסכומים שיוחזרו לפי סעיף זה ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע תשלום דמי ביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני מועד החזרת דמי הביטוח; אם דמי הביטוח שולמו לשיעורין, ישתנה כל סכום בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד ביצוע התשלום לבין המדד שפורסם לפני השבת דמי הביטוח. 7.6 על אף האמור בסעיף זה,פוליסה משועבדת תתבטל 30 ימים לאחר שניתנה התראה על הביטוח לבעל השעבוד. 8. הצמדה סכומי הביטוח וגבולות האחריות הנקובים ברשימה או בפוליסה בהתאם ליחס שבין המדד שפורם סמוך לפני תחילת הביטוח למבין המדד שפורסם סמוך לפני קרות מקרה הביטוח. לגבי הוספת כיסוי או הגדלה של סכום הביטוח במשך תקופת הביטוח יחול המדד שפורסם סמוך לפני תחילת תוקף התוספת או ההגדלה לפי העניין. לעניין זה "מדד" מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סכומי ההשתתפות העצמית הנקובים ברשימה או בפוליסה ישתנו בהתאם ליחס שבין המדד שפורסם סמוך לפני תחילת הביטוח לבין המדד שפורסם סמוך לפני תשלום ההשתתפות העצמית על ידי המבוטח. 9. ביטוח חסר היה בעת כריתת חוזה הביטוח סכום הביטוח פחות משווי של הרכב (לרבות כל האביזרים המורכבים ו/או המותקנים ו/או הצמודים לו), תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא ביחס שבין סכום הביטוח לבין שווי הרכב בשעת כריתת חוזה הביטוח, כל פריט שנקבע לו סכום ביטוח בנפרד ברשימה כפוף לתנאי זה בנפרד. 10. החזרת היקף הביטוח לקדמותו 10.1 לאחר ששילם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח או לצד שלישי בשל מקרה ביטוח מהדורת

17 במשך תקופת הביטוח, ישיב המבטח את היקף חבותו לפי פוליסה זו לקדמותו כפי שהיה סמוך לפני קרות מקרה הביטוח, דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם בעד השבת היקף הביטוח לקדמותו יחושבו: כאשר שולמו תגמולי הביטוח לפי נזק חלקי לפרק 1 לפוליסה אחוז מסכום תגמולי הביטוח ששולמו בשיעור שהתיר המפקח לאותו רכב לפי גילו ולתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה כאשר שולמו תגמולי הביטוח לצד ג' לפי פרק 2 לפוליסה - בשיעור ההפרש שבין גבול האחריות של הפוליסה לבין הסכום ששולם כתגמולי ביטוח לצד ג' ) לרבות הוצאות) ובאופן יחסי לתקופת הביטוח שנותרה ממועד קרות מקרה הביטוח ועד תום תקופת הביטוח על פי הפוליסה מתגמולי הביטוח שישולמו למבוטח כרשום לעיל בגין מקרה הביטוח ינכה המבטח את דמי הביטוח שעל המבוטח לשלם עבור החזרת היקף הכיסוי לקדמותו סעיף זה אינו חל במקרה שהמבטח שילם פיצוי עבור אובדן מלא של הרכב או נתן רכב חלופי עבורו. 11. השתתפות עצמית בכל מקרה ביטוח על פי פוליסה זו יופחתו מתגמולי הביטוח שעל המבטח לשלם, סכומי ההשתתפות העצמית הרשומים ברשימה בהתאם למפורט להלן: 11.1 בקרות מקרה הביטוח המכוסה על פי פרק 1 או פרק 3 לפוליסה זו, ינוכה מתגמולי הביטוח שעל המבטח לתת למבוטח הסכום הנקוב ברשימה, לפי העניין, כסכום השתתפות עצמית לפי המקרה ובתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן ביחס שבין המדד הידוע בתחילת תקופת הביטוח למדד הידוע ביום תשלום תגמולי הביטוח הייתה ההשתתפות העצמית הנקובה ברשימה בשיעור ולא בסכום- ינוכה מתגמולי הביטוח שעל המבטח לתת למבוטח, שיעור יחסי מכלל תגמולי הביטוח שישולמו כשיעור הנקוב ברשימה בקרות מקרה הביטוח המכוסה על פי פרק 2 לפוליסה זו (ביטוח אחריות כלפי צד שלישי) ישלם המבטח לצד השלישי את כל הסכומים שהמבוטח יהיה חייב לשלם עד סכום גבול אחריות המבטח הנקוב ברשימה. המבטח יגבה מן המבוטח את סכום ההשתתפות העצמית הקבוע ברשימה בשל מקרה הביטוח בצירוף הפרשי הצמדה למדד ביחס השווה לעלית מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום לעומת מדד המחירים לצרכן הידוע בתחילת תקופת הביטוח, ולא תנכה את סכום ההשתתפות העצמית מן הסכומים המשולמים לצד השלישי, אולם אם הסכום שהמבוטח חייב לשלם לצד השלישי שווה לסכום שהמבטח רשאי לגבות מן המבוטח כאמור או פוליסה לביטוח רכב 16

18 נמוך ממנו, יישא המבוטח בעצמו בתשלום לצד השלישי והמבטח לא יהיה חייב לשלם לצד השלישי סכום כלשהו. מובהר בזאת כי לעניין פרק 2 סכום ההשתתפות העצמית הנקוב ברשימה, חל גם לגבי הוצאות שהוציא המבטח במהלך הטיפול בתביעה ו/או בירור התביעה וזאת אם לא שולמו פיצויים בגינם אם אירע מקרה ביטוח המבוטח לפי פרק 1 (ביטוח הרכב) וגם לפי פרק 2 (ביטוח אחריות כלפי צד שלישי) ינוכה מתגמולי הביטוח סכום השתתפות עצמית אחת בלבד השווה לסכום ההשתתפות העצמית הגבוהה מבין ההשתתפויות העצמיות שנקבעו לפרקים אלו ובלבד, שהנזק המכוסה על פי פרק 1 גבוה מסכום ההשתתפות העצמית לפרק 1 כמפורט ברשימה. 12. תביעה לתגמולי ביטוח 12.1 קרה מקרה ביטוח, על המבוטח או המוטב להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנודע לו על כך תביעה לתשלום תגמולי ביטוח על פי פוליסה זו תוגש למבטח בכתב ותתועד אצלו על המבוטח או על המוטב, לפי העניין, למסור למבטח, תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך, את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות והיקפה, ואם אינם ברשותם עליו לעזור למבטח ככל שיוכל להשיגם המבטח, מיד לאחר שקיבל הודעה מהמבוטח או המוטב על קרות מקרה הביטוח, יעשה את הדרוש לבירור חבותו תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו, ולגבי גניבה אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים תוך 7 ימים מהיום האמור תגמולי הביטוח המשולמים לצד שלישי או המשולמים למבוטח ישתנו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם סמוך לפני מועד קרות מקרה הביטוח לבין המדד שפורסם סמך לפני מועד תשלומם בפועל, וכן תיווסף להם ריבית צמוד בשיעור שנקבע לפי ההגדרה "הפרשי ריבית והצמדה" בסעיף 1 לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א- 1961, מתום 30 ימים מיום מסירת התביעה, אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכות בית משפט לפי החוק כאמור המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח לפי פרק 1' בפוליסה, כל סכום שהמבוטח חייב לו בשל פוליסה זו או בשל פוליסה אחרת במידה וקיים חשש ממשי לאי פירעון החוב, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח שטרם הגיע מועד תשלומם או חיוב אחר שטרם הגיע מועד חיובו תגמולי הביטוח לא יכללו מס ערך מוסף לזכאי בניכוי מס תשומות. מהדורת

19 13. השבתה 13.1 במהלך תקופת הביטוח, המבוטח רשאי להודיע למבטח מראש על השבתת הרכב והעמדתו ללא שימוש לתקופה של תפחת מ- 30 ימים ושלא תעלה על מספר הימים שנותרו עד לתום תוקפת הביטוח (להלן" תקופת ההשבתה") הודיע המבוטח למבטח כאמור בסעיף קטן (א), לא ינהג המבוטח או מי מטעמו ברכב במהלך תקופת ההשבתה ואם נהג המבוטח או מי מטעמו ברכב - לא יחול כיסוי לפי פרק 1 סעיף (1.2) 1 לפוליסה זו תקופת ההשבתה תסתיים במועד הקבוע בהודעת המבוטח, ללא ננקבה בהודעה האמורה מועד כאמור, תסתיים תקופת ההשבתה בתום תקופת הביטוח או עם קבלת הודעה מהמבוטח על סיום תקופת ההשבתה, המוקדם מביניהם בתום תקופת ההשבתה, ישיב המבטח למבוטח את החלק היחסי מדמי הביטוח בשל כיסוי לפי פרק 1 סעיף (1.2) 1 לפוליסה זו, ששילם המבוטח בעד תקופת ההשבתה. 14. מקדמה ותגמולים שאינם שנויים במחלוקת 14.1 בקרות מקרה ביטוח יהא המבוטח זכאי לקבל מהמבטח מקדמה או התחייבות כספית שתאפשר לו לקבל שירות לתיקון הנזק, וזאת על חשבון הכספים שיגיעו מהמבטח לפי תנאי פוליסה זו, ובלבד שאין מניעה לכך מסיבה שנסיבות המקרה טרם הובררו תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת ישולמו תוך 30 ימים מהיום שנמסרה למבטח תביעה בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים סכומים ששולמו למבוטח מכוח סעיפים קטנים (א) ו- (ב) ינוכו מתגמולי הביטוח הסופיים שישולמו. בחישוב הניכוי ישתנו הסכומים ששולמו בהתאם לשינויים במדד בין המדד שפורסם לפני תשלומן לבין המדד שפורסם סמוך לפני יום התשלום הסופי של תגמולי הביטוח התשלום הסופי והמלא של תגמולי הביטוח למקרי נזק לפי פרק 1 יעשה לאחר המצאת הוכחות סבירות כי המבוטח תיקן את הנזק לרכב. 15. הודעה ללא הסכמת המבוטח שילם המבוטח או אדם מטעמו פיצוי בקשר למקרה ביטוח המכוסה לפי פוליסה זו, או הודה בחבות, הציע, הבטיח או התחייב לפיצוי כאמור, ללא הסכמת המבטח מראש, לא יחייב הדבר את המבטח. פוליסה לביטוח רכב 18

20 16. התיישנות 16.1 תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח לפי פוליסה זו, הן לעניין הגשתה למבטח והן לעניין הגשתה לבית משפט, היא 3 שנים מיום קרות מקרה הביטוח תביעה לתגמולי ביטוח לפי פרק 3 אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש, אינה מתיישנת כל עוד לא התיישנה תביעת הצד השלישי נגד המבוטח. 17. זכות הקיזוז המבטח רשאי לקזז מתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח, כל סכום שהמבוטח חייב לו, ואשר פקע זמן פירעונו כל זאת בכפוף להוראות כל דין. במקרה של אובדן מוחלט (טוטאלוס) לרכוש המבוטח המכוסה על פי פוליסה זו, רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח המגיעים לו, לפי פוליסה זו. 18. תחלוף 18.1 הייתה למבוטח בשל מקרה ביטוח גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי שלא מכוח חוזה ביטוח, עוברת זכות זו למבטח מששילם תגמולים למבוטח או למוטב וכשיעור התגמולים ששילם המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות שעברה אליו לפי סעיף זה, באופן שיפגע בזכותו של המבוטח לגבות מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבוטח קיבל המבוטח מן הצד השלישי פיצוי או שיפוי שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה, עליו להעבירו למבטח. עשה פשרה, ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח, עליו לפצותו בשל כך הוראות סעיף זה לא יחולו אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם. 19. חובת זהירות על המבוטח לנקוט אמצעים סבירים וזהירות כדי למנוע את קרות מקרה הביטוח, ולהחזיק את כלי הרכב במצב תקין ונאות. המבטח לא יחוב בגין נזק שנגרם כאשר המבוטח פעל ברשלנות רבתי שלוותה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי-אכפתיות ופעולתו גרמה לקרות מקרה הביטוח. 20. פיגור בתשלומי הביטוח 20.1 במקרה שהמבוטח לא ישלם את דמי הביטוח בשיעורים ובמועדים הנקובים ברשימה מהדורת

21 או בנספח זה, יהיה על המבוטח לשלם למבטח בגין כל סכום שלא שולם במועדו, הפרשי הצמדה בהתאם ליחס בין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום התשלום בפועל של הסכום שבפיגור לבין מדד המחירים לצרכן הידוע ביום תחילת הפיגור. בצירוף ריבית בשיעור ריבית הפיגורים המקסימאלית למלווה צמוד ערך כפי שפורסם מעת לעת על ידי שר האוצר בצו הריבית הקבועה(קביעת הריבית המקסימאלית) לפי סעיף 3 לחוק הריבית התשי"ז או כל חוק וצו אחר שיבואו במקומם תקופת הפיגור תחושב החל מהיום בו היה על המבוטח לשלם דמי הביטוח כנקוב בסעיף א' לעיל ובפסיקת "פירוט תשלומים" שברשימה. ועד למועד תשלום דמי הביטוח בפועל. 21. שיעבוד על פי בקשה בכתב של המבוטח ובהסכמת המבטח, כמפורט, תשועבד הזכות לתגמולי הביטוח המגיעים למבוטח על פי פרק 1 (ביטוח הרכב) וישולמו לבעלי/י השעבוד אשר שמו/ם נקוב בדף הרשימה בכפוף לתנאים, ההגבלות והסכומים הרשומים בפוליסה וזאת על פי השיעור או הסכום שהורה המבוטח. התשלום על פי פרק 1 "ביטוח הרכב" באם יגיע, ישולם לבעל/י השעבוד הנקוב/ים ברשימה על פי שיעור זכות התנאה שיש לו בביטוח הניתן על פי הפרק הנ"ל של הפוליסה ובכפיפות לכל תנאיה. מותנה בזה כי למרות כל הרשום בפוליסה זו או בתוספת לפוליסה בדבר ביטול הביטוח עקב אי תשלום של פרמיה או חלק ממנה או בדבר זכות ביטול הביטוח על ידי המבטח בתוקף עקב תנאי הפוליסה, לא יהיה תוקף לביטול הביטוח אלה ביום ובשעה הנקובים בהודעה שתימסר בכתב למבוטח ולבעל/י השעבוד לפחות 30 ימים לפני אותו מעוד. 22. תחולת החוק על פי פוליסה בכפוף לתנאי ולהוראותיה חל חוק חוזה הביטוח התשמ"א הודעות הודעה של המבוטח או של המוטב למבטח תינתן לפי אחד מהבאים: 23.1 מען משרדו של המבטח, כמצוין בכותרת לפוליסה או כל מען אחר בישראל שעליו יודיע המבטח למבוטח או למוטב מזמן לזמן במשרדו של סוכן הביטוח, הרשום בפוליסה - לפי מענו, כמפורט בה, או לפי כל מען אחר בישראל שעליו יודיע סוכן הביטוח הנזכר או המבטח, למבוטח או למוטב מזמן לזמן. פוליסה לביטוח רכב 20

22 23.3 כל דרך אחרת שהמבטח יודיע עליה למבוטח מזמן לזמן. 24. שיפוט כל חילוקי דעות או תביעות על פוליסה זו או בהקשר אליה יתבררו אך ורק באחד מבתי המשפט בישראל על פי דיני ישראל. 1. הגדרות פרק - 6 הסדר שמאות ביטוח רכב (רכוש וצד ג') "הצעות תיקון" אומדן זנק ראשוני שמבצע השמאי לפני או במהלך תיקון הרכב. "יום עבודה" כל יום למעט ימי מנוחה או חג רשמיים של מדינת ישראל. "שומה"- אומדן נזק סופי שמבצע השמאי לאחר תיקון הרכב. "שמאי"- מי שרשום בפנקס השמאים כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב) התש"ס "שמאי בית" שמאי שעלול להימצא במצב של ניגוד עניינים בשל קשר מיוחד עם המבטח, לרבות שמאי שמתקיימים לגביו כל אחד מאלה: א. שמאי שהוא עובד של קבוצת הביטוח. ב. שמאי שלמעלה מ 30% מסך כל הכנסותיו משמאות ועסקים אחרים עם מבטחים הינם מקבוצת הביטוח. ג. חברת שמאות אשר קבוצת הביטוח מחזיקה בלמעלה - 5% מאמצעי השליטה בה. "שמאי חוץ" שמאי שאינו שמאי בית ונכלל ברשימת שמאי החוץ. כמשמעותה בסעיף ג'. דין תאגיד או שמשרד שמאים כדין שמאי בודד לעניין זה "תאגיד" לרבות חברה, שותפות, או כל מיזם תאגידי אחר. "שמאי אחר" כל שמאי שאינו שמאי בית או שמאי חוץ. 2. הערכת הנזק לאחר קרות מקרה הביטוח 2.1 לאחר קרות מקרה הביטוח ולפני תיקון הנזק לרכב, יבחר המבוטח שמאי חוץ מתוך רשימת שמאי החוץ, כמפורט להלן, על מנת להעריך את הנזק לרכב. 2.2 הודיע המבוטח למבטח שאין לו העדפה לקבל שירות משמאי מסוים, יבחר המבטח שמאי מתוך רשימת שמאי החוץ של אותו מחוז באופן אקראי שיבטיח כי לא תהיה בכל עת העדפה כל שהיא בבחירת שמאי מסוים על פני שמאי אחר. המבטח מהדורת

23 יעביר למבוטח באופן מיידי את פרטי שמאי החוץ, לרבות הפרטים הדרושים לשם התקשרות עמו. מבטח יאסוף וישמור מידע בדבר מספר השומות שביצע כל שמאי ברשימת שמאי החוץ, שנבחר באופן אקראי בסעיף קטן זה. 2.3 השמאי יערוך את הצעת התיקון והשומה על פי שיקול דעתו המקצועי, ובהתאם להוראות כל דין, לרבות הוראות חוזר זה והוראות משרד התחבורה הנוגעות לעניין. 2.4 עם סיום עריכת הצעת התיקון או השומה, יעביר השמאי עותקים מהן למבוטח וכן למבטח ולמוסך. 2.5 המבטח והשמאי יתעדו וישמרו את כל החומר הנוגע להערכת הנזק, לרבות כל התכתבות, הצעת תיקון ושומה הקשורה בתיק התביעה ובתיקון הרכב, וזאת למשך שלוש שנים לפחות. המבטח והשמאי יעבירו למבוטח בסמוך לאחר דרישתו, כל מסמך ומידע שידרוש בעניין הערכת הנזק. 2.6 הצעת התיקון והשומה של שמאי החוץ יהיו הצעת התיקון והשומה הקובעות, אלא אם כן הציג המבטח בכתב הצעת תיקון או שומה נגדיות (של כל שמאי שהוא) והודיע על רצונו לערער על הצעת תיקון או השומה לשמאי המכריע כמפורט להלן, לא יאוחר מיום עבודה אחד מיום עריכת הצעת התיקון על ידי שמאי החוץ ומסירתה למבטח או שבוע ממועד העברת השומה למבטח, לפי העניין. 2.7 המבוטח יהיה רשאי לערער על הצעת התיקון או על השומה של שמאי החוץ, ובלבד שהציג הצעת תיקון נגדית והודיע על רצונו לערער לפני תיקון הרכב, או הציד שומה נגדית לא יאוחר משבוע לאחר שנמסרה לו השומה על שמאי החוץ. 2.8 בערעור על השומה של שמאי החוץ בפני שמאי מכריע ניתן לערער רק על אותם עניינים שלא נקבעו בהצעת התיקון, על אותם עניינים שנכללו בהצעת התיקון אך שונו בשומה, או על אותם עניינים שיכלו להתברר במהלך תיקון הרכב בלבד. 2.9 המבטח יישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החוץ. לחלופין: המבטח יאפשר למבוטח לבחור בשמאי אחר והוא רשאי להתנות בחירה כאמור בכך שהמבוטח יאפשר לשמאי מטעם המבטח לבדוק את הרכב טרם תיקונו, מבוטח המעוניין בכך ישלח שמאי מטעמו לבדיקת הרכב לא יאוחר מיום עבודה אחד ממועד קבלת הצעת התיקון של השמאי האחר. שומה זו לא תהיה השומה הקובעת המפורט בסעיף 2.6. אין בהוראת סעיף 2.6 כדי לגרוע מזכותו של המבוטח לקבל החזר עבור עלות שכר הטרחה של השמאי האחר, ככל שעומד לו זכות זו. 3. רשימת שמאי החוץ רשימת שמאי החוץ זמינה במוקד שירות לקוחות במספר הטלפון 3739* פוליסה לביטוח רכב 22

24 ובאתר המבטח 4. מנגנון שמאי מכריע 4.1 הודיעו המבוטח או המבטח על רצונם לערער על הצעת התיקון או השומה כאמור בסעיפים 2.6 או 2.7, יקבע השמאי המכריע אקראית מתוך רשימת השמאים המכריעים אשר תורכב ע"י איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאים. השמאי המכריע לא יהיה שמאי בית או שמאי חוץ של המבטח הרלוונטי. 4.2 השמאי המכריע ייתן חוות דעתו לא יאוחר מיום עבודה אחד לאחר שקיבל את הצעות התיקון או שבעה ימים מיום שקיבל את השומות של שני השמאים. 4.3 שכרו של השמאי המכריע ייקבע מראש, השמאי המכריע יקבע גם את אופן חלוקת שכרו ועלות הצעת התיקון הנגדית או השומה הנגדית של המבוטח, בין המבטח למבוטח, בהתאם לתוצאות הערעור. עלות הצעת התיקון או השומה הנגדית של המבטח תהיה על חשבון המבטח. 5. השפעה על שמאים, התיך שומה ותיקון רכב מבטח, סוכן ביטוח, מבוטח, מוסך או כל גורם רלוונטי אחר לא ישפיעו (מעבר להעברת מידע רלוונטי) על שיקול דעתו המקצועי הבלתי תלוי של שמאי הקובע שומה עבור מבוטח ובכלל זה: 5.1 לא תוטל כל הגבלה שהיא על מבוטח לפנות ישירות לשמאי. לעניין זה, דרישה של מבטח כי פניה של המבוטח לשמאי תעשה רק אחרי שהמבוטח פנה למבטח, תחשב להגבלה. יובהר כי אין בהוראה זו כדי לגרוע מחובתו של המובטח להודיע למבטח על מקרה ביטוח מיד לאחר שנודע לו על קרות המקרה ועל זכותו לתגמולי ביטוח בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק חוזה הביטוח תשמ"א בהליך הערכת הנזק אסורה מעורבות כלשהי של כל גורם זולת שמאי החוץ. אין בהוראה זו כדי למנוע מהמבטח להעביר לשמאי מידע לפני עריכת השומה כגון מידע לגבי כיסוי ביטוחי, פרטי הפוליסה, תנאי הפוליסה, הרחבה וכדומה. 5.3 לאחר מסירת הצעת התיקון, רשאים המבטח או המבוטח להעלות בפני שמאי החוץ הערה בעניין טכני בלבד הנוגע להצעת התיקון, ואשר אין בה השפעה כלשהי על שיקול דעתו המקצועי של השמאי. לעניין זה, "הערה בעניין טכני" הערה בדבר טעות לשון, טעות בחישוב, השמטה מקרית, הוספת דבר בשוגג וכדומה. מצא השמאי כי יש בסיס להערה שהועלתה, יפרט את ההערה ויעדכן בכתב את הצעת התיקון. השמאי ימסור גם את הצעת התיקון המעודכנת למוסך, למבטח ולמבוטח, בצרוף הסבר לגבי הבדלים בין הצעת תיקון זה לבין ההצעה הקודמת. אין בהוראת סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של מי מהצדדים לערער על הצעת מהדורת

25 התיקון בהתאם למנגנון הקבוע בסעיפים קטנים 2.6 ו לא ינחו את השמאי בהוראות המגבילות את שיקול דעתו המקצועי, לרבות בעת הגדרת הרכב כרכב "באובדן גמור" גם אם הנזק הגולמי נמוך מ 60%. 5.5 לא יטילו על השמאי מטלות שאינן עולות בקנה אחד עם תפקידו כשמאי, ובפרט: א. לא ידרשו ממנו להפנות מבוטחים למוסכי הסדר או מוסכים מסוימים אחרים. ב. לא ידרשו ממנו לחתום על טפסים לבדיקת רכב לאחר תיקון. 5.6 סוכן ביטוח, מוסך, שמאי או כל גורם אחר לא ישלמו עמלה מכל סוג, לרבות טובת הנאה כלשהי, האחד למשנהו, בקשר להסדר זה. 5.7 מבטח, סוכן ביטוח, מוסך או שמאי לא יעניקו או יקבלו עמלה או כל טובת הנאה, לרבות בדרך של הנחות בהשתתפות עצמית, מתן רכב חלופי וכיוצ"ב, במסגרת ואגב הליך בחירת זהות השמאי. 5.8 סוכן ביטוח המעורב בהליך בחירת השמאי יעשה זאת לטובת מיצוי זכויותיו של המבוטח בלבד ולפי שיקול דעתו המקצועי. 6. גילוי נאות 6.1 הודיע המבוטח למבטח אודות מקרה ביטוח, יידע המבטח את המבוטח כי עומדת למבוטח הזכות לבחור שמאי חוץ או שמאי אחר, יסביר לו את ההבדלים ביניהם, וכן יידע את המבוטח בדבר הדרכים העומדות לרשותו לשם קבלת רשימת שמאי החוץ ודף ההסבר, באמצעות פקס ודואר אלקטרוני. 6.2 מבטח ימסור למבוטח, טרם תיקון הרכב, את כל הצעות התיקון שהגיעו לידיו וכל מסמך רלוונטי אחר אשר הועבר אליו אגב השומה, בנוסף, המבטח ימסור למבוטח את דוח השמאי הסופי סמוך לאחר השלמתו. דוחות אלה יכללו בין היתר, על פי העניין, את כל אלה: א. לרבות תיאור מילולי של הנזק. ב. הערכה כספית של הנזק, לרבות ירידת ערך, בשל מקרה הביטוח ואופן חישובם לרבות: החלפים שבהם יש להשתמש לתיקון הנזק תוך ציון המספר הקטלוגי שלהם או ציון ותיאור החלף: חדש/משומש/משופץ, מקורי/תחליפי, שם היצרן, ארץ ייצור, שם היבואן וכל פרט ונתון מזהה. מחירי החלפים. מספר שעות העבודה הנדרשות לתיקון הנזק, כולל פירוט השעות הנדרשות עבור כל אחד מסעיפי התיקון השונים. פוליסה לביטוח רכב 24

26 מחירי שעת העבודה. אופן חישוב שווי הרכב לעניין ירידת הערך ואופן חישוב ירידת הערך. אופן חישוב שווי הרכב במקרה של אובדן מוחלט. ג. כל מידע עובדתי נוסף עליו מתבססת השומה. ד. פרטי עורך השומה וחתימתו בהתאם להוראות הדין. ה. מבטח יהיה רשאי להעביר למבוטח אשר הסכים לכך, את המסמכים כאמור בסעיף קטן (ב) באמצעות אתר האינטרנט של המבטח או באמצעות משלוח דואר אלקטרוני למבוטח. מהדורת

27 קריית אריה, דרך שלמה שמלצר, פינת מרטין גהל 10, פתח תקווה, shlomo-bit.co.il

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בע"מ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 -

פוליסה לביטוח אחריות מעבידים )מגדלביט מהדורה 2016( מגדל חברה לביטוח בעמ פוליסה לביטוח אחריות מעבידים - 1 - )מגדלביט מהדורה 2016( - 1 - פוליסה זו, לרבות דף פרטי הביטוח המצורף לה )להלן: "הרשימה"( היא החוזה בין: )להלן: "המבטח"( לבין: המבוטח, אשר שמו נקוב ברשימה )להלן: "המבוטח"( לפיו מסכים המבטח, תמורת התחייבות

קרא עוד

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בע"מ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות

או * 3455 או תחום ביטוח כללי הפניקס חברה לביטוח בעמ משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פוליסה לביטוח חבות 03-7332222 או * 3455 או תחום ביטוח כללי משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 53454 www.fnx.co.il info@fnx.co.il מבוטח נכבד, נא עיין בתנאי הפוליסה, סכומיה והגבלותיה. אם מצאת פרט הטעון תיקון נא החזר הפוליסה

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018

פוליסה לביטוח הכל בה למשרד, מהדורת 2018 פוליסה לביטוח הכל בה למשרד מהדורת 2018 "הכל-בה" למשרד חבילת ביטוח מודולרית למשרדך (מהדורת 2018) חלקי הפוליסה ופרקיה: עמוד: א. מבוא... 2 ב. ביטוח הרכוש ביטוח תכולה... 4 פרק - 1 ביטוח מבנה... 15 פרק - 2

קרא עוד

ביטוח דירה

ביטוח דירה ביטוח דירה "כלל ראשון לבית בטוח - הפוליסה לביטוח דירה" תוכן העניינים תוכן העניינים 1 מבוא 3 הגדרות לכל פרקי הפוליסה 4 המבנה 5 ביטוח פרק א': 5 הרחבות לפרק א' 6 סיכוני מים ונוזלים אחרים 7 ביטוח צמודי מבנה

קרא עוד

חוברת מגדל לדפוס.cdr

חוברת מגדל לדפוס.cdr לעסק פוליסת ביטוח לעסק טוב שיש מגדל מאחוריך www.migdal.co.il פירוט פרקי וחלקי הפוליסה מגדל לעסק (ינואר ( 2009 עמוד 2 מבוא חלק א: 3 הגדרות כלליות חלק ב: 4 חריגים כלליים לכל פרקי הפוליסה חלק ג: פרקי הביטוח

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא

תנאי פוליסה דרכון למטייל – איסתא עבור נספח א' - ביטוח קבוצתי לנסיעות לחו"ל הראל עסקים עמיתי קרן ידע לאקדמאים במח"ר ע"ש יעקב אוניקובסקי ז"ל מהדורה 102/90/ 1 מבוטח/ת יקר/ה, ביטוח נסיעות לחו"ל זה עתה רכשת ביטוח נסיעות לחו"ל בהראל חברה לביטוח

קרא עוד

907

907 ושלם בריא לכסוי הוצאות רפואיות פוליסה - זו היא חוזה בין פוליסה "המבטח" חברה לביטוח בע"מ (להלן מנורה לבין "המבוטח") ששמו נקוב במפרט (להלן המבוטח מסכים המבטח לשלם למבוטח תגמולי ביטוח בשל לפיו ביטוח שארעו

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016

נספח א'- פוליסה לביטוח חול קבוצתי הראל עסקים עבור קלריזן בעמ מהדורה יוני 2016 נספח א'- פוליסה לביטוח חו"ל קבוצתי "הראל עסקים" עבור קלריזן בע"מ מהדורה יוני 2016 פרק 1: הגדרות כלליות 1. בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצדם: 1.1 המבטח: הראל חברה לביטוח בע"מ.

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון שם המפקח מספר הפוליסה הצעה לביטוח לפי תוכנית ביטוח חיים למשכנתא טופס מספר 126 א. בעלי הפוליסה הטופס מיועד ל הצעה לפי תוכנית "ביטוח חיים למשכנתא" טופס 26 א. בעלי הפוליסה בעל פוליסה 1 בעל פוליסה 2 משפחה פרטי משפחה פרטי ב. פרטי ים פרטי מס' 1 מצב משפחתי מין לידה פרטי משפחה מס' ג א נ ר נקבה זכר מס' סלולרי מס' טלפון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה

הצעה לביטוח אדירה כסף: ביטוח לדירה ותכולתה הצעה לביטוח אדירה כסף ביטוח לדירה ותכולתה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. הצעה זו הינה חלק מחוזה הביטוח - הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. א פרטי הסוכן מס' פוליסה קודם מס' הפוליסה שם הסוכנות שם הסוכן

קרא עוד

ההסתדרות הציונית העולמית

ההסתדרות  הציונית העולמית ההסתדרות הציונית העולמית החטיבה להתיישבות חטיבת חוזים בטחונות וקרקעות המתיישבים יחתמו בראשי תיבות בתחתית כל עמוד וחתימה מלאה בעמוד האחרון טופס 3 חוזה בר רשות בישוב קהילתי במגרש למגורים ביו"ש בין ההסתדרות

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016

נספח כיסוי סייבר- ספטמבר 2016 2016 נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר נספח הרחבה לביטוח אירוע סייבר מהדורת ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 הגדרות 4 הנזקים וההוצאות המבוטחים בגין מקרה הביטוח 6 סייגים נוספים לביטוח אירוע סייבר 8 תנאים להרחבת

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14

נסיעות לחול מסוג P עדכני 26 נוב 14 תיאור הכיסוי הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 60 הוצאות רפואיות ואשפוז בחו"ל (ללא הגבלה ליום אשפוז) עד גיל 75 הוצאות העברת גופה (פרק ה') הוצאות בשל שהייה נוספת של המבוטח בבתי מלון

קרא עוד

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017

1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז שלובים גב ההר יוני 2017 1 מועצה אזורית שומרון מכרז פומבי מס' 23/17 שירותים מקצועיים בתחום טיפול והדרכה בהורים במרכז "שלובים" גב ההר יוני 2017 2 מסמכי ההצעה המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז מסמך א' מסמך ב' מסמך ג' שם המסמך הוראות

קרא עוד

יום עיון עורכי בקשות להיתרים

יום עיון עורכי בקשות להיתרים יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 יום עיון לעורכי בקשות להיתרים 13.7.2017 ימים תנאים מקדימים + 45 מידע להיתר ימים מידע 5 בדיקת תנאים מקדימים איסוף מידע הפקת תיק מידע ומסירתו למבקש מירי תמר תמר תנאים

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו

אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 27/2018 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשו 3.0.8 אוניברסיטת חיפה מכרז פומבי 7/08 לאספקת מוצרים תוצרת CISCO ומתן אחריות ושירות לאוניברסיטת חיפה להלן מענה לשאלות הבהרה שהוגשו למכרז. מסמך תשובות לשאלות הבהרה מס' מובהר כי כל שלא תוקן ו/או שונה במפורש

קרא עוד

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx

הסכם התקשרות מפיק - אתנה הולכות רחוק - תל אביב 2015.docx הסכם שנערך ונחתם ביום בחודש, שנת 6102 בין מכון וינגייט לחינוך גופני ולספורט ע.ר מס' 580050085 שכתובתו דואר וינגייט, נתניה )"מכון וינגייט"( מצד אחד; מצד שני; ובין ] [ ] [ שכתובתו ] [ )"המפיק"( הואיל והמועצה

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

_2010 bituah nituah olami.indd

_2010 bituah nituah olami.indd ניתוח עולמי גילוי נאות חלק א - ריכוז פרטים עיקריים על הפוליסה ותנאיה נושא סעיף תנאים כללי 1. שם הפוליסה ניתוח עולמי 2. הכיסויים שינוי תנאים דמי 3. משך תקופת ה 4. תנאים לחידוש אוטומטי 5. תקופת אכשרה 6.

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תקנון Switc h To Mac 2019

תקנון Switc h To Mac 2019 5.3.19 תקנון Mac Switch to עם istore לשנת 2019 1. הגדרות סער טכנולוגיות (ז.ח) בע מ ח.פ 514632561 (להלן: ("istore" מקיימת תוכנית מכירות תחת השם Mac Switch to ואשר תנאי ההשתפות בו מפורטים בתקנון זה (להלן:

קרא עוד

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום

שאלות ותשובות צרכים מיוחדים שעת חירום קובץ שאלות ותשובות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים בקרו באתר האינטרנט של פיקוד העורף www.oref.org.il מרכז המידע של פיקוד העורף 7021 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים )נכים, קשישים, כבדי שמיעה( ש: מהם העקרונות

קרא עוד

שיר לנוסע- דף רשימה

שיר לנוסע- דף רשימה "שיר לנוסע" - דף רשימה הכיסוי וגבולות אחריות (בכפוף לתנאי הפוליסה) Cover and Limits (Subject to policy terms) מבוטח נכבד, אם תזדקק לאשפוז במשך שהייתך בחו"ל או לטיפול רפואי נרחב ניתן ליצור קשר כדלקמן: תיאור

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

חוזה - סופי

חוזה - סופי ה" חוזה מס' שנערך ונחתם ב ביום לחודש שנת רכבת ישראל בע"מ ח.פ. 25-663400-4 מבניין הנהלת הרכבת, דרכי משה 3, לוד )להלן: "הרכבת"( )להלן: "הספק"( בין לבין מצד אחד; מצד שני; והואיל: והואיל: והואיל: והואיל: והואיל:

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

MITR02

MITR02 תכנית הביטוח כוללת את הנ פחימ/כתבי השירות שלהלנ: 985 מ ' נ פח מ ' תנאימ כלליימ לביטוח 897 ביטוח מטריה ניתוחית 902 מ ' מידע על-פי תקנות "גילוי נאות" + טבלת פרמיות תנאים כלליים לביטוח מס 985.1.6.1.7.1.8.1.9.1.10.1.11.1.12.1.13.1

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

Microsoft Word - moniot.doc

Microsoft Word - moniot.doc הסכם שנערך ונחתם ב ביום לחודש 2012 בין: המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט בע"מ (להלן: "המכללה") מצד אחד, ח.פ. לבין: (להלן: "החברה") מצד שני, הואיל והואיל והואיל והואיל והחברה הינה חברה

קרא עוד

polica heb new

polica heb new מבוטח/ת יקר/ה! בכל עת, בה תזדקק/י לעזרה רפואית כלשהי, עליך לחייג, 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה למספר הטלפון המופיע בכרטיס המבוטח המוקד יספק לך תשובות תוך זמן קצר, ויפנה אותך אל נותני השירות המתאימים 1

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

עו"ד אייל בן ישי - החלטה

עוד אייל בן ישי - החלטה בפני הבורר עו"ד יורם גורי בעניין: עו"ד אייל בן ישי מדרך העצמאות 82, חיפה טלפון ;04-8661515 פקס' 04-8661414 התובע - נ ג ד מזל חיון ת.ז. 56414717 ע"י ב"כ עוה"ד יצחק ריינפלד מרחוב ח'ורי 2 )מגדל הנביאים קומה

קרא עוד

פוליסת PassportCard לתייר

פוליסת PassportCard לתייר פוליסת PassportCard לתייר לתשומת ליבך לפני כל נסיעה לחו ל יש להתקשר למוקד PassportCard ולרכוש ביטוח טרם היציאה מן הארץ. אם הינך מבוטח בביטוח לנוסע המתמיד אינך נדרש להודיע על נסיעתך. תחום ביטוח בריאות פוליסה

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

הסכם שכ"ט -טיוטה 1

הסכם שכט -טיוטה 1 הסכם שכר טרחה לייצוג משפטי שקיבל תוקף בתל אביב ביום לחודש שנת 1024 ת.ז. ת.ז )יקראו להלן: "השותף" או "המזמין"( מרחוב לבין: גדעון פישר ושות', משרד עורכי דין ונוטריון ממרכז עזריאלי, בניין משולש, תל אביב )להלן:

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים

ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* פקס: משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים ביטוח חיסכוןבריאות ארוך מוקד קשרי לקוחות הפניקס: 3455* 03-7332222 פקס: 03-7336946 משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים 5345433 info@fnx.co.il www.fnx.co.il טופס תביעה - אמבולטורי - למילוי על ידי המבוטח/ת מבוטח/ת

קרא עוד

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum

ביטוח בריאות - הראל ש.ר.פ Upgrade Platinum א( ת, תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 891 ביטוח Upgrade (לבעלי שב"ן) לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח נספח מס' 851 ביטוח

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

כתב ערבות-ערב מוגן

כתב ערבות-ערב מוגן תאריך: שמות הערבים : מען תאריך לידה/התאגדות מין ת.ז./מספר רישום שם שמות החייבים: מען ת.ז./מס' רישום שם )להלן ביחד ולחוד - "הערבים"( לכבוד בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן ביחד ולחוד - "החייבים"( כתב ערבות מתמדת

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים

הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים אופניים חשמליים סקירה ותחזית ד"ר שי סופר המדען הראשי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים יולי 2015, אוניברסיטת בר אילן רקע שוק הרכב במדינת ישראל ובעיקר בערים

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ שכתובתה ל

נוסח סופי עמוד 1 מתוך 11 עסקי - שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בעמ ח.צ שכתובתה ל 1 מתוך 11 עסקי שמור הסכם שכירות בלתי מוגנת הסכם מס. 0215 שנערך ונחתם ביום בחודש בין: חברת החשמל לישראל בע"מ ח.צ 502222000 שכתובתה לצורך הסכם זה הינה במינהל נכסים ורישוי ארצי בנין המה"ר רח' נתיב האור 1

קרא עוד

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מע"מ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי

1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום התעריפים בתוקף מיום שעור מעמ: 17% מס' סוג צריכה תאור תעריף מים ובי 1 תעריפים לשירותי מים וביוב לצרכן. בהתאם לקובץ תקנות 8240 מיום 0.6.2019 התעריפים בתוקף מיום. 1.7.2019 שעור : 17% סוג צריכה מים וביוב מים וביוב 7.079 1.15 6.050 11.242 צריכה ביתית לכל יחידת דיור לכמות מוכרת

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג

כ ה באב התשמ ג באוגוסט 1983 עמוד חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג כ ה באב התשמ ג 4 1090 באוגוסט 1983 עמוד 144.... חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקיו), :התשימ ג 1983 146 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מם 49), התשמ ג 1983 148 חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים, התשימ ג 1983

קרא עוד

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו

טופס הרשמה 1. כללי 1. יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות. 2. הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד. 3. שם הקו טופס הרשמה 1 כללי 1 יש למלא טופס זה בשלמותו בכתב יד ברור ועל פי ההוראות 2 הטופס מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד 3 שם הקורס: 4 מחיר מלא בהתאם למחירון העדכני: 5 מחיר לאחר הנחה: 2

קרא עוד

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו

הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סו הצעה לביטוח סיכון למקרה מוות להבטחת החזר משכנתא / הלוואה וביטוח מבנה הדירה הטופס מיועד לנשים ולגברים כאחד, אך למען הפשטות והיעילות מנוסח בלשון זכר. סוג מסמך לשימוש פנימי 3015 שם סוכן ביטוח חיים: שם סוכן

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

בס"ד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה "משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי" )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה

בסד עיריית קרית מלאכי אגף ההנדסה משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי )מלאכי א',א'( מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות לעיריית קרית מלאכי ולוועדה מכרז 27/2018 חוזה מכרז למתן חוות דעת שמאיות ל ולוועדה המקומית לתכנון ובניה אוגוסט 2018 מכרז פומבי מס' 27/2018 למתן חוות דעת שמאיות ל ולועדה המקומית לתכנון ובניה מסמך א' - הזמנה להציע הצעות תוכן עניינים

קרא עוד

ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: "החברה"( מצד אחד; המת

ה ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בעמ חברה מס' מרחוב גרשון 6 תל אביב )להלן: החברה( מצד אחד; המת ה" ה ס כ ם מס' שנערך ונחתם ביום בחודש שנת ב י ן ל ב י ן אחוזות החוף בע"מ חברה מס' 15-026620-8 מרחוב גרשון 6 תל אביב 66056 )להלן: "החברה"( מצד אחד; המתכנן שפרטיו מופיעים בנספח א' להסכם זה "תנאי ההתקשרות"

קרא עוד