(Microsoft Word - \340\371\360\341 \356\362\345\350\370.doc)

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "(Microsoft Word - \340\371\360\341 \356\362\345\350\370.doc)"

תמליל

1 אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב חלוקת פרקי הלימוד לשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה: הפרקים מהם יחוברו שאלות בבחינת הבגרות במועדי קיץ תשע"א וחורף תשע"ב. קבוצה שנייה: הפרקים המגשרים והמקשרים שיילמדו בדרך אקסטנסיבית. בבחינות הבגרות במועדי קיץ תשע"א וחורף תשע"ב. קבוצה שלישית: מפרקים אלה לא יחוברו שאלות פרקים שלא יוקצו להם שעות לימוד בתכנון השנתי לשנת תשע"א ומהם לא יחוברו שאלות בבחינות הבגרות במועדי קיץ תשע"א וחורף תשע"ב. האשנ"ב אינו מיועד לתלמידים. מטרתו לסייע למורים בהתוויית קווים מנחים בעבודתם. פירוט פרקי הלימוד פורסם בחוברת לימודי היסטוריה בחינוך הכללי חטיבה עליונה לשנים תשע"א-תשע"ג נושאי הלימוד, בעריכת מרים עופר, הוצאת משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, אגף המפמ"רים, הפיקוח על הוראת היסטוריה. הפריטים הביבליוגרפים הנלווים למוקדי הלימוד הינם חלק קטן מהמגוון הרחב העומד בשנים האחרונות לרשות המורה. אין בציונ ם משום חיוב ללמדם, והרשימה הינה בגדר המלצה בלבד. הרשימה הינה ראשונית ומתייחסת לשנת תשע"א בלבד. ציבור המורים מוזמן להמליץ על מקורות נוספים אשר יתוספו באשנ"בים הבאים. ספרי הלימוד המופיעים במוקדי הלימוד צוינו על פי סדר אלפא- תי של שמות ההוצאות לאור שספריהם אושרו על ידי אגף אישור ספרי לימוד במשרד החינוך עד לכתיבת אשנ"ב זה. התמונות בקובץ זה אינן מוגנות בזכויות יוצרים. מדריכי המורים להיסטוריה בשנת תש"ע היו שותפים בכתיבת מוקדי הלימוד בנושאים השונים. ריכזה וערכה ד"ר אורנה כץ אתר כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 1

2 א ב ש 6 ש 3 ש 1 ש 6 ש 1 ש 2 ש 1 ש 4 ש 2 ש 2 ש 7 אשנ"ב קיץ תשע"א וחורף תשע"ב פרקי הלימוד קבוצה קבוצה קבוצה ראשונה שנייה שלישית מיעוטים באירופה והמיעוט היהודי בארצות אירופה, ארצות אגן הים התיכון והאסלאם ג מבוא המשטר הטוטליטרי נאציזם, מלחמת העולם השנייה והשואה חלק ראשון: א האידיאולוגיה הנאצית ב הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון ג בניית המשטר הנאצי ד טרור, מחנות ריכוז ה - דרכי התמודדות הנהגת יהודי גרמניה ו ועידת אוויאן והאוניה סנט לואיס ז מדיניות החוץ של הנאצים חלק שני: ספטמבר 1939 יוני 1941 א המהלכים הצבאיים עד קיץ 1941 ב - הסדר החדש והצעדים למימושו ג - היהודים בפולין בימי הכיבוש הנאצי, עד לביצוע הפתרון הסופי ד מדיניות הנאצים במערב ובמרכז אירופה כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 2

3 ש 3 ש 1 ש 2 ש 3 ש 3 ש 1 ש 2 ש 1 ש 2 ש 2 פרקי הלימוד קבוצה קבוצה קבוצה ראשונה שנייה שלישית חלק שלישי: יוני 1941 מאי 1945 א - הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות ב הקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברה"מ - ג השלבים בביצוע הפתרון הסופי ד ועידת ואנזה ה דילמות של היודנראטים בגטאות ו דרכי הלחימה של היהודים בזמן הפתרון הסופי 1 המרד בגטאות 2 המרידות במחנות ההשמדה 3 הלחימה של הפרטיזנים היהודים 4 לוחמים יהודים בצבאות בעלות הברית ז הפתרון הסופי בארצות מערב ומרכז אירופה ח תוניסיה בימי הכיבוש הנאצי ט - השמדת הצוענים י יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הנאצי 1 הרוב הדומם, משתפי פעולה, מצילים 2 חסידי אומות עולם 3 יהודים שהצילו יהודים 4 ניסיונות הצלה יא עמדת ממשלות העולם החופשי והישוב היהודי 1 עמדת ארה"ב ובריטניה 2 עמדת הצלב האדום - 3 עמדת הכנסיה הקתולית 4 פעולות עזרה וניסיונות הצלה מצד הישוב בא"י כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 3

4 ש 1 ש 1 ש 2 ש 2 ש 5 ש 2 ש 1 ש 3 ש 2 ש 1 ש 3 ש 3 יב המפנה במלחמה והאצת הפתרון הסופי 1 קרבות המפנה 2 העמדות ביחס לחזית השנייה - 3 מבצע לפיד, נורמנדי, שחרור ברלין 4 החשת ביצוע הפתרון הסופי, הונגריה וצעדות - המוות יג סיום המלחמה והעם היהודי לאחר השואה 1 כניעת גרמניה ויפן. פצצות האטום 2 פליטים ועקורים 3 שארית הפליטה 4 הקמת האו"ם ומשפטי נירנברג בונים את מדינת ישראל במזרח התיכון קבוצה קבוצה קבוצה פרקי הלימוד ראשונה שנייה שלישית מבוא בנין הבית הלאומי המאבק להקמת המדינה א - עמדת בריטניה וארה"ב בשאלת העקורים וא"י - ב חלקם של יהודי ארה"ב באחריות ובלחץ ג מאבק היישוב בשלטונות המנדט ד העברת שאלת א"י לאו"ם, החלטת האו"ם ה מלחמת העצמאות חלק א ש 3 ו ההכרזה על הקמת המדינה והקמת צה"ל ז מלחמת העצמאות חלק ב ח הסכמי שביתת הנשק והבעיות הבלתי פתורות - כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 4

5 ש 1 ש 3 ש 2 ש 6 ש 4 קבוצה קבוצה קבוצה פרקי הלימוד ראשונה שנייה שלישית 2- מדינת ישראל במזרח התיכון א תהליך הדה-קולוניזציה והקמת מדינות עצמאיות ב גורמי אחדות ופירוד בעולם הערבי ג מדיניות הפנים והחוץ של נאצר ד מדיניות פנים וחוץ של אחת מהמדינות ה היהודים בארצות האסלאם ו מדיניות הביטחון בשנות ה- 50 ומלחמת סיני ז מלחמת ששת הימים ח מלחמת יום הכיפורים ט הסדרי השלום - 3 עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל א העליה בשנות ה- 50 וה- 60 ב גלי העליה בשלושים השנים האחרונות של המאה ה ג התמורות בעיצוב זיכרון השואה ד קשרים ויחסי גומלין בין מדינת ישראל לתפוצות כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 5

6 מבוא 1 (קבוצה ראשונה) הכרת המאפיינים של המשטר הטוטליטרי דוגמאות מברית המועצות או מטרת מאיטליה הפשיסטית (6 שעורים) לימוד פרק זה היא לסייע לתלמידים להבין כיצד מאפייני המשטר מאפשרים לשליט לממש את האידיאולוגיה שלו ולכפות אותה על כל האזרחים במדינה. הטוטליטרי - הכרת המשטר הטוטליטרי שיעורים 4-1 הבהרת המושג. מאפייני המשטר הטוטליטרי. במה שונה משטר טוטליטרי ממשטר דיקטטורי? הגורמים המסייעים להתפתחותו של משטר טוטליטרי. שיעורים הדגמת מאפייני משטר טוטליטרי בברית המועצות בתקופת סטלין או באיטליה הפשיסטית הדגמת המאפיינים שנלמדו כפי שבאו לידי ביטוי בימי סטלין בברית המועצות בתקופת מוסליני באיטליה. או לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה עמ בכרך, צ (1980). אידיאולוגיות במאה העשרים, האוניברסיטה המשודרת, תל-אביב. עודד ערן, דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה- 20 : ברית המועצות בתקופת סטלין: משטר טוטליטרי קומוניסטי, האוניברסיטה הפתוחה, 1989, יחידות בנימין נויברגר, דמוקרטיות ודיקטטורות במאה ה- 20 : הפאשיזם האיטלקי, אידיאולוגיה ופוליטיקה, האוניברסיטה הפתוחה, 1983, יחידות סרט: שמש בוגדנית, ניקיטה מיכאלקוב, ראה חלוקת הנושאים על פי קבוצות הלימוד בפתיח לחוברת זו. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 6

7 3. נאציזם, אנטישמיות, מלחמת העולם השנייה והשואה חלק ראשון: חלק ראשון א (קבוצה ראשונה) האידיאולוגיה הנאצית (3 שעורים) התיאוריות בדבר השוני בין קבוצות גזע שונות נפוצו הרבה קודם להופעת הנאציזם, וכבר במחצית השנייה של המאה ה- 19 קמו מפלגות פוליטיות שמצען התבסס על האנטישמיות המודרנית. תופעות אלה התגברו בהשפעת תהליכים מרכזיים שהתרחשו באירופה במהלך המאה ה- 19 (אימפריאליזם באסיה ואפריקה, תהליכי התיעוש והשפעותיהם, גיבוש תיאוריות פוליטיות-תרבותיות כדוגמת הרומנטיקה והלאומיות). עיקרי האידיאולוגיה הנאצית יש להבהיר שאידיאולוגיה זו מכוונת ליצירת תמונת עולם שלמה הכוללת סיבות להתהוות הדברים, הסבר לליקויי ההווה ותמונת עתיד מושלמת. תורת הגזע. דימוי היהודי באנטישמיות הנאצית - הנאצים עשו שימוש בדימויים אנטישמיים קודמים תוך שהם מעצימים אותם ומעניקים להם מרכזיות חסרת תקדים. הם התנו את יצירת הסדר החדש, אותו רצו לממש, במציאת פתרון לבעיה היהודית. (מומלץ לקרוא את צוואתו של היטלר לפני התאבדותו מתוך השואה בתיעוד, מסמך מס 64). מקומו של המנהיג הפיהרר פרנציפ. מרחב המחיה התנגדות לתיאוריות שעמדו בבסיס המשטר הדמוקרטי והקומוניסטי. תיאוריות אלה הוצגו כביטוי לניוון וחולשה וכמכשול בפני בניית הסדר החדש אותו ניסו הנאצים לקדם. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 7

8 ,1983 דן מכמן, בימי שואה ופקודה: בין שנאת ישראל לאנטישמיות, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 2, עמ ,3,1983 יחיעם וייץ, בימי שואה ופקודה: עליית הנאצים, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה עמ מיכאל ירון, הוראת נושא השואה בשעורי היסטוריה בחטיבה עליונה, יד ושם, 2004, עמ תמונה מתוך פטריות הרעל,Der Giftpilz ספר התעמולה הארסי והאנטישמי שכתב שטרייכר. כל ציור לווה בסיפור לילדים. במקרה זה היהודי מפתה את הילדים הגרמנים התמימים באמצעות סוכריות. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 8

9 - 3 חלק ראשון ב (קבוצה שנייה) הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון (שיעור) הגורמים המסבירים את התחזקות המפלגה הנאצית (תוצאות מלחמת העולם הראשונה והסכמי ורסי, חולשת רפובליקת ויימאר, פעילות המפלגה הנאצית, המשברים הכלכליים התכופים, הפחד מהקומוניזם). ציון הנסיבות שהובילו למינוי היטלר לקנצלר. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ , רכס, טוטליטריות ושואה, עמ , שזר, טוטליטריות ושואה עמ איאן קרשו, היטלר, היבריס , עם עובד, תל אביב, 2003, עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 9

10 - 3 חלק ראשון ג (קבוצה ראשונה) המעבר של גרמניה מדמוקרטיה לנאציזם (6 שיעורים) שיעורים 3-1 ממינוי היטלר לקנצלר ועד לפרסום חוקי נירנברג (ינואר ספטמבר 1935) בשלב זה התמקדו פעולות הנאצים בשלושה תחומים עיקריים: צווים וחקיקה - מבחר מדגים מהצעדים הבאים: בחירות חוזרות ונשנות לרייכסטאג, ביטול זכויות אדם רבות באמצעות פקודות לשעת חירום, חוק ההסמכה, פיזור האיגודים המקצועיים והקמת חזית העבודה, חרם על חנויות ועסקים יהודיים, החוק בדבר החזרת הפקידות המקצועית על כנה, חוק פיזור המפלגות, תהליך ההאחדה, גיוס חובה וחיוב בשבועת נאמנות לפיהרר, ההסכמים עם הכנסיות הנוצריות. תעמולה, חינוך ותרבות - מבחר מדגים מהצעדים הבאים: תלית העיתון דר שטירמר מדי שבוע על לוחות המודעות בכל הפינות בערים ובעיירות קטנות ובכלי תחבורה ציבוריים, שילוט אנטישמי ברחובות ובדרכים, איסור על כניסת יהודים למקומות שונים, סרטי תעמולה, תהלוכות ביום ומצעדי לפידים בלילה, שינויים בתוכני הלימוד והדפסת ספרי לימוד חדשים התואמים את המסרים האידיאולוגיים, החלפת מנהלים וצוותי מורים בחלק מבתי הספר, הקמת מסגרות נוער של המפלגה הנאצית, סמלי המפלגה הפכו לסמלי המדינה ומועל היד היה לברכה מוסכמת בין בני אדם, שידורי רדיו תכופים של נאומי גבלס. טרור והפעלת כוח - מבחר מהצעדים הבאים: שריפת הרייכסטאג והכרזה על מצב חירום, שריפת הספרים, מאסרים שרירותיים של פעילים פוליטיים המזוהים כרפובליקנים, סוציאליסטים, קומוניסטים, הקמת מחנות הריכוז (דכאו), ליל הסכינים הארוכות, חיזוק והעצמת יחידות הס.ס. שיעור 4 חוקי נירנברג, ספטמבר 1935 תוכנם של חוקי נירנברג. משמעותם מהיבט בניית המשטר הנאצי ומההיבט היהודי. (עם קבלת חוקי נירנברג הפכה תורת הגזע ממצע מפלגתי לחוק המדינה המחייב שעל פיו נקבע מי יכול להיות אזרח במדינה הנאצית הנבנית. חוקי נירנברג שללו את זכות היהודים לאזרחות וסללו את הדרך להפרדה בין יהודים לארים). שיעורים 6-5 ביסוס המשטר הנאצי בשנים פיתוח כלכלי מואץ במסגרת תוכנית ארבע השנים (תיעוש, הרחבת כבישים ופיתוח תשתיות, יצירת מקומות תעסוקה ומיגור האבטלה, החימוש הצבאי). האצת תהליך האריזציה. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 10

11 שכלול מנגנוני הטרור והרחבתם. החרפת הפגיעה ביהודים (ריבוי צווים והגבלות על היהודים, תוך הוצאתם ממעגלי הכלכלה, החברה והתרבות בגרמניה. פגיעות פיסיות והרס בתי כנסת כמעוז וסמל ליהודים ליל הבדולח. מעצרים ושליחת יהודים למחנות ריכוז בשל יהדותם. הגירה כפויה. שינויים ארגוניים הכוללים האדרת מנגנוני פיקוח המטפלים ביהודים וריכוזם בידי מחלקות ה-. S.S. סימון דרכוני יהודים והוספת השמות שרה וישראל לשמות המקוריים. ביטול המעמד המשפטי של הקהילות היהודיות. חשוב להדגיש בסיכום או במהלך הוראת הנושא, את מאפייני המעבר מדמוקרטיה לנאציזם: בנייה הדרגתית על בסיס קיים. כוחות מרכזיים בחברה כגון הצבא, הבורגנות והתעשיינים, המעמד האקדמי-האינטלקטואלי, התאימו עצמם בהדרגה ופעלו על פי כללי המשחק החדשים. לילך, נאציזם ושואה, עמ , , מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ ; רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה עמ שאול פרידלנדר, גרמניה הנאצית והיהודים: הרדיפות, , עם עובד, 1989 שנות יחיעם וייץ, בימי שואה ופקודה: עליית הנאצים, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 1984, 3, עמ גיליון דר שטירמר מ בתחתית כל גיליון צוין היהודים הם אסוננו. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 11

12 - 3 חלק ראשון - ד (קבוצה שנייה) טרור, מחנות הריכוז (שיעור) מגוון אמצעי הפעלת טרור ודרכי הטלת אימה על התושבים. הדרכים לטיפוח טוהר הגזע (מבצע אותנזיה). לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה עמ איאן קרשו, היטלר, נמסיס , עם עובד, תל אביב, 2003, עמ הערך אותנסיה באנציקלופדיה של השואה, מופיע גם באתר יד ושם: כרזת תעמולה לאאוגניקה - השבחת בני אדם באמצעות רבייה סלקטיבית במטרה לשפר את הגזע האנושי (ובמקרה זה הארי), ולהעלים את הבלתי ראויים. 2 שימו לב לאופן הכתיבה השונה של המושג. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 12

13 עמ, - חלק ראשון ה (קבוצה ראשונה) 3 דרכי התמודדות של הנהגת יהודי גרמניה ) 2 שעורים) פרטים דמוגראפיים: אחוז היהודים בגרמניה והיכן התגוררו רוב היהודים. פעולות הנהגת יהודי גרמניה בתחומים: כלכלה, חברה, תרבות וחינוך, לנוכח המדיניות הנאצית. עמדת הנהגת יהודי גרמניה כלפי שאלת ההגירה למי לסייע וכיצד? הסברים לדרכי התגובה של הנהגת יהודי גרמניה לנוכח המדיניות הנאצית. לילך, נאציזם ושואה, עמ , , , מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה עמ , פרידלנדר שאול, גרמניה הנאצית והיהודים: שנות הרדיפות, עם עובד, תל אביב, מיכאל ירון, הוראת נושא השואה בשעורי היסטוריה חטיבה עליונה, יד ושם, 2004 צעירים יהודים שהגיעו לארץ במסגרת עליית הנוער ויקיפדיה כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 13

14 - 3 חלק ראשון ו (קבוצה ראשונה) תגובות מדינות העולם כלפי גורל היהודים ברייך השלישי (שעור) הסיבות לכינוס ועידת אוויאן, יולי הטיעונים שהושמעו בוועידה כהסבר לחוסר יהודים. המוכנות לפתוח את השערים לפליטים תוצאות הוועידה והשפעתן על מדיניות הנאצים כלפי היהודים. עיקרי פרשת האוניה סנט לואיס. מה ניתן ללמוד מאירוע זה על יחס העולם החופשי כלפי הפליטים היהודים? לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, , רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר טוטליטריות ושואה עמ , סרט: ספינת הארורים, סנט לואיס בנמל הוואנה קובה,יוני 1939 ויקיפדיה כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 14

15 - 3 חלק ראשון ז (קבוצה ראשונה) מדיניות החוץ הנאצית ומדיניות הפיוס (4 שיעורים) שיעור : 1 מטרות מדיניות החוץ הנאצית יעדי מדיניות החוץ הנאצית (ביטול חוזה ורסי, איחוד כל הגרמנים תחת רייך אחד והתפשטות מזרחה - מרחב מחייה). הצעדים שנקטו הנאצים בשנים תוך בחינת תגובת מדינות אירופה: ההסכמים עם פולין ובריטניה, הישגים ראשונים וביסוס מעמדה הבין-לאומי של גרמניה (הפרישה מחבר הלאומים והוועדה לפירוק נשק, הקמת הוורמאכט, חבל הסאר, הפלישה לחבל הריין, הבריתות עם איטליה ויפן). שיעורים 2-3: התוקפנות הגרמנית ומדיניות הפיוס צעדים תוקפניים של גרמניה במדיניות החוץ בשנים (סיפוח אוסטריה, הסודטים וסיפוח צכוסלובקיה, המעורבות במלחמת האזרחים בספרד). מדיניות הפיוס של בריטניה וצרפת כלפי גרמניה - גורמים ומשמעות (ועידת מינכן, סיפוח הסודטים וצכוסלובקיה כמקרי מבחן למדיניות הפיוס). שיעור : 4 הסכם ריבנטרופ-מולוטוב, אוגוסט 1939 תוכן ההסכם (חלקו הגלוי והחסוי). מניעי גרמניה וברית המועצות לחתום על ההסכם. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ א ג פ טיילור, מדוע פרצה המלחמה? שורשיה של מלחמת העולם השנייה, מערכות, תל אביב,.1987 אמירה גלבלבום, דיקטטורות - גרמניה הנאצית, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 15

16 חלק שני: מראשית מלחמת העולם השנייה עד מבצע ברברוסה (יוני 1941) והמדיניות כלפי היהודים באזורי הכיבוש - 3 חלק שני - א (קבוצה שנייה) המהלכים הצבאיים העיקריים בחזיתות השונות במלחמת העולם השנייה עד קיץ ( שעורים) שיעור 1 המהלכים הצבאיים מפרוץ המלחמה עד יוני 1941 ציון, תוך עיון במפה, של הארצות שנכבשו בשלב זה. ההסברים להצלחת הצבא הגרמני. שיעור 2 הקרב על בריטניה הקרב על בריטניה: מבצע ארי הים הפלישה שלא בוצעה (מדוע לא?), העמידה של הבריטים - כוחם של הציבור ושל ההנהגה בעת מבחן. בלימוד נושא זה אין לדרוש מהתלמידים ידיעות על פרטי הקרבות ודרך ניהולם. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, פרק ח, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, פרק 12. שזר, טוטליטריות ושואה פרק 19. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 16

17 - 3 חלק שני - ב (קבוצה ראשונה) הסדר החדש באירופה (2 שיעורים) לעצב בשטחי (הסדר הכלכלי-תרבותי-פוליטי שביקשו הנאצים הסדר החדש? מהו שלטונם. הסדר נועד לממש את האידיאולוגיה הנאצית במלואה, תוך בניית עולם התואם את מדרג תורת הגזע הנאצית). יש להתייחס למדיניות הכיבוש במזרח אירופה, במערב אירופה, הניסיונות לשמור על אין (בסעיף זה היחס לצוענים והיחס הנבדל ליהודים. טוהר הגזע הארי בגרמניה, שכן לשואת היהודים ולגורלם של הצוענים, להתייחס בהרחבה לתוכנית האותנזיה, סוגיות אלו נדונות בהרחבה בסעיף אחר). ספרי הלימוד לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ 186 רכס, טוטליטריות ושואה, עמ , שזר, טוטליטריות ושואה, עמ , גירוש יהודי יואנינה (יוון) להשמדה, 25 במרץ.1944 הארכיון הגרמני.(Bundesarchiv) ויקיפדיה. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 17

18 - 3 חלק שני - ג (קבוצה ראשונה) יהודי פולין (7 שיעורים) ג. 1. המדיניות כלפי יהודי פולין: (3 שיעורים) המדיניות כלפי היהודים בפולין עד לריכוזם בגטאות (צעדים שנועדו להפריד בין היהודים לבין האוכלוסייה המקומית הלא-יהודית, פגיעה במוסדות תרבות ודת יהודיים. הרס מינוי פגיעות והתעללויות. חטיפות לעבודות כפיה. הקיום הכלכלי של היהודים. יודנראטים בחלק מהערים). השפעת הכיבוש הנאצי על חיי היהודים בפולין (תוך חודש מצאו עצמם היהודים מפוצלים בין מסגרות שלטון שונות כשלכל שלטון הייתה מדיניות שונה כלפיהם החלק שסופח לברית המועצות, האזור שנועד להיות מסופח לרייך לאחר המלחמה ואזור הכיבוש, הגנרל גוברנמן. מטרות מוצהרות והסברים להקמת הגטאות. תהליך הקמת הגטו, דרך ניהול הגטו ודרכי הפיקוח עליו. התפקידים שהוטלו על היודנראטים). ג. 2. החיים בגטו: (4 שיעורים) תנאי החיים בגטו (הצפיפות, הרעב ומקורות התעסוקה). השפעת תנאי החיים על הפרט, על המשפחה ועל החברה היהודית. דרכי ההתמודדות של היהודים בגטאות (הישרדות. קידוש החיים. פעילות ארגונים שונים לעזרה הדדית. מאפייני פעילות תנועות הנוער היינו שם אך לא חיינו שם. כיצד ביצעו היודנראטים את הגזרות שנכפו עליהם, ודרך ניהולם את הגטו). ספרי לימוד : לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה עמ , , דן מכמן ויחיעם וייץ, בימי שואה ופקודה, האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 1984, 11, עמ יחידה,1984,10 עמ יחידה, 7 עמ דן מכמן, בימי שואה ופקודה, האוניברסיטה הפתוחה, דן מכמן, בימי שואה ופקודה, האוניברסיטה הפתוחה, מיכאל ירון, הוראת השואה בשיעורי ההיסטוריה בחטיבה העליונה, יד ושם, 2004, עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 18

19 ב+ חלק שלישי: המלחמה העולמית והפתרון הסופי מקיץ 1941 עד כניעת גרמניה ויפן בשנת חלק שלישי - א (קבוצה ראשונה) הרחבת המלחמה לחזיתות נוספות והקשר בין תחילת ההרג ההמוני למלחמה בברית המועצות (4 שיעורים) הגורמים לפלישת גרמניה לברית המועצות. מבצע ברברוסה כנקודת מפנה במלחמת העולם השנייה. המהלכים העיקריים התקדמותם המהירה של הנאצים בשלב הראשון, היקף הכוחות הפולשים, תגובת הסובייטים, הצגה כללית של כיווני הפלישה באמצעות מפה, קשיים ייחודיים (גודלה העצום של ברית המועצות, גנרל חורף). הקשר בין תחילת ההרג ההמוני של היהודים למלחמה בברית המועצות. המעורבות העקיפה של ארצות הברית במלחמת העולם השנייה עד תקיפת פרל הרבור. תקיפת פרל הרבור תוצאות, השפעות המתקפה והשלכותיה הצטרפות ארצות הברית למלחמה והפיכתה למלחמה עולמית. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ , רכס, טוטליטריות ושואה, עמ , שזר, טוטליטריות ושואה, עמ , אלי צור, מלחמת העולם השנייה: המלחמה ששינתה את פני העולם, משרד החינוך, ירושלים,,1995 עמ "מבצע ברברוסה: כיבוש ברית המועצות וראשית השמדת היהודים", יד ושם בשיתוף עם מט"ח: כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 19

20 ג פ צ פולר, מלחמת העולם השנייה, מערכות, תל אביב, 1987, עמ כריסטופר ר בראונינג, הדרך אל הפתרון הסופי: התפתחות המדיניות הנאצית כלפי היהודים ספטמבר מרס 1942, יד ושם, ירושלים, 2004, עמ פרופ שאול פרידלנדר, הרצאה מצולמת, "הבעיה היהודית במלחמת העולם השנייה": : שאול פרידלנדר, שנות ההשמדה, גרמניה הנאצית והיהודים, עם עובד, ירושלים,,2009 עמ מיכאל ירון, הוראת השואה בשיעורי ההיסטוריה בחטיבה העליונה, יד ושם, 2004, עמ סרטים: סדרת תמונות מהתקיפה: טורה טורה טורה, מחסני התחמושת הקדמיים של BB-39 USS Arizona מתפוצצים לאחר פגיעת פצצה יפנית תמונת חיל הים האמריקני. ויקיפדיה. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 20

21 - 3 חלק שלישי - ד (קבוצה ראשונה) ועידת ואנזה (2 שיעורים) מה היו מטרות כינוס הועידה? יש להדגיש בפני התלמידים שהועידה לא נועדה להחליט על הפתרון הסופי, שכן ההחלטה התקבלה קודם לכן, והביצוע כבר החל. מיהם נציגי המשתתפים. הרשויות שהשתתפו בועידת ואנזה? התלמיד אינו נדרש לדעת את שמות מהם הנושאים שעלו במהלך הועידה, כעולה מהפרוטוקול? מה ניתן ללמוד מפרוטוקול הועידה (הטבלה) על הטוטליות של הפתרון הסופי? לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ פרוטוקול הועידה בתוך: שואה בתיעוד, יד ושם, ירושלים, עמ דן מכמן, בימי שואה ופקודה: רצח היהודים: הוגיו, מבצעיו, שלביו, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1985, יחידה 7, עמ מיכאל ירון, הוראת השואה בשיעורי ההיסטוריה בחטיבה העליונה, יד ושם, 2004, עמ מתוך פרוטוקול הוועידה כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 21

22 - 3 חלק שלישי - ה (קבוצה ראשונה) דילמות ודרכי התמודדות של היודנראטים בגטאות במזרח אירופה בזמן ביצוע הפתרון הסופי (3 שיעורים) רצוי להדגיש מדוע התקשו יהודים שחיו בגטאות טוטלית? לתפוס שמדובר היה במדיניות של השמדה הדילמות העיקריות: דילמת השילוחים האם וכיצד לבצע את הוראות הגרמנים? במידה וכן האם לנהל מדיניות שתציל לפחות חלק מתושבי הגטו? את מי? האם לשתף את אוכלוסיית הגטו במידע על מדיניות ההשמדה הנאצית? האם נכון להציל חלק מהיהודים? ואם כן כיצד לבחור את מי להציל? יחס חברי היודנראט למחתרות. האם להיענות ליוזמות להפוך את הגטו ליצרני בעיני הנאצים, כדרך להצלה או לדחיית ביצוע פינוי הגטו? לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ לקריאה נוספת א כרמון, השואה, תל, ירושלים, תשמ"א, חלק ב. עמ יהודה באואר, תגובות בעת השואה: ניסיונות עמידה, התנגדות, הצלה, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב, 1983, פרק י"ג. מיכאל ירון, הוראת השואה בשיעורי ההיסטוריה בחטיבה העליונה, יד ושם, 2004, עמ יצחק ארד, ישראל גוטמן ואברהם מרגליות עורכים, השואה בתיעוד: מבחר תעודות על חורבן יהודי גרמניה ואוסטריה, פולין וברית המועצות, יד ושם, תשל"ח, מסמך מס 109, 101, 100,,195,194,193,192,188,165,121,118,111 (מגוון תעודות מגטאות לודג, וילנה, ביאליסטוק, שבלי, ורשה וקובנה). כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 22

23 - 3 חלק שלישי - ו 1 (קבוצה ראשונה) המרד בגטאות (3 שיעורים) ניתוח הקריאה למרד הכרוז של אבא קובנר (מסמך מס 185 בהשואה בתיעוד). הגורם לכך שחברי תנועות הנוער היו הראשונים להבין שמדיניות גרמניה היא השמדה טוטלית. מאפייני המרד בגטו וקשייו. לבטים ודילמות של המורדים. מטרות המרד. היקף התופעה (ראה יהודה באואר, השואה: היבטים היסטוריים, מורשת וספריית הפועלים, 1984, עמ 126). ייחודו של מרד גטו ורשה בהשוואה למרידות שהתרחשו בגטאות אחרים. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ יהודה באואר, תגובות בעת השואה: ניסיונות עמידה, התנגדות, הצלה, האוניברסיטה המשודרת, 1983, עמ יהודה באואר, השואה: היבטים היסטוריים, וספריית הפועלים, 1984, עמ מורשת מיכאל ירון, הוראת השואה בשעורי היסטוריה בחטיבה העליונה, יד ושם, 2004, עמ גטו ורשה בעת המרד ויקיפדיה כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 23

24 - 3 חלק שלישי - ו 3 (קבוצה שנייה) הלחימה של הפרטיזנים היהודים בזמן ביצוע הפתרון הסופי (שיעור) מאפייניה העיקריים של הלחימה הפרטיזנית. מי היו הפרטיזנים היהודים? היקף התופעה. הקשיים הייחודיים של היהודים שברחו מהגטאות והצטרפו לפרטיזנים. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ חלק שלישי - י 1 (קבוצה ראשונה) יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הנאצי: הרוב הדומם, משתפי פעולה, המצילים (2 שיעורים) הגורמים שהשפיעו על יחס האוכלוסייה המקומית כלפי היהודים (עוצמת שלטון הכיבוש הנאצי, קיום מחתרות אנטי-נאציות בקרב האוכלוסייה, גורמים גיאו- פוליטיים, מספר היהודים ופיזורם הגיאוגרפי, דימוי החברה והמשטר, היחס ליהודים לפני הכיבוש הנאצי). בכל המדינות היו שלוש קבוצות התייחסות ליהודים: משתפי הפעולה עם הנאצים (מניעים ודרכי פעולה). הרוב הדומם, העומדים מן הצד (מניעים) המעטים שסיכנו עצמם על מנת להציל יהודים.(פירוט מוקדי הלימוד בסעיף הבא). לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ , , כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 24

25 - 3 חלק שלישי - י 2 (קבוצה שנייה) חסידי אומות עולם (שיעור) הגדרת התואר חסידי אומות עולם מניעי המצילים. דפוסי עזרה והצלה 2 דוגמאות סיפורים אישיים של חסידי אומות עולם. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה עמ , מרדכי פלדיאל, כל המקיים נפש אחת: וייחודם, יד ושם, חסידי אומות עולם 3 דרכונו של סבי, אריך פלדמן, שהונפק בוינה. על הדרכון הוטבעה אשרת הגירה לסין שהונפקה על ידי חה פנגשאן, דיפלומט סיני שפעל תוך סיכון עצמי ובניגוד להוראות ממשלתו. האשרה הייתה תנאי שהציבו הנאצים להגירה מאוסטריה, והנפקת אשרות אלה הצילה אלפים מיהודי וינה. על פעילות זו זכה חה שימו לב פנגשאן לתואר חסיד אומות עולם. - על הדרכון מופיע הסימון הברור J כאות ליהדותו של בעל הדרכון. כמו כן, במסגרת חוק השמות, הוסף השם ישראל לשמו המקורי. 3 ד"ר אורנה כץ אתר, עורכת האשנ"ב. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 25

26 - 3 חלק שלישי - יא 1 (קבוצה ראשונה) עמדת ארצות הברית ובריטניה בשאלת הצלת היהודים (2 שיעורים) מקורות המידע על ההשמדה. התגובות בארצות הברית ובריטניה (מי קיבל את המידע ומה נעשה בו?) הפעולות שננקטו ועידת ברמודה (המשתתפים, ההחלטות ומשמעותן), הקמת הועד לענייני הפליטים. מדוע לא הופצצו מתקני ההשמדה באושוויץ ו/או מסילות הברזל (הצלה דרך ניצחון). לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ מרטין גילברט, אושוויץ ובעלות הברית, עם עובד, תל אביב, יהודה באואר, תגובות בעת השואה: ניסיונות עמידה, התנגדות, הצלה, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב, 1983, עמ , שלמה אהרונסון, היטלר, בעלות הברית והיהודים, הקיבוץ המאוחד, כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 26

27 - 3 חלק שלישי - יא 4 (קבוצה ראשונה) פעולות עזרה וניסיונות הצלה מצד הישוב היהודי בא"י (2 שיעורים) מקורות המידע שהגיע, כיצד פירשו את הידיעות והיכן פרסמו אותן? הגורמים שהשפיעו על דרך הפנמת המידע. הקמת מסגרות ארגוניות וגיבוש תוכניות עזרה בניסיון להצלה. מתי הבינו מנהיגי הישוב את ההתרחשויות באירופה? תוכניות הצלה יש להתמקד בשלוש פעולות מדפוסים שונים: העפלה (האוניות סטרומה ופטריה) הצלה (תוכנית אירופה, סחורה תמורת דם, ילדי טהרן). לחימה (הבריגדה, התנדבות לצבא הבריטי, הצנחנים). לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ דינה פורת, הנהגה במלכוד, עם עובד, יהודה באואר, השואה: היבטים היסטוריים, מורשת וספרית הפועלים, תל אביב, 1984, עמ יהודה באואר, תגובות בעת השואה: ניסיונות עמידה, התנגדות, הצלה, האוניברסיטה המשודרת, תל אביב, 1983, עמ מיכאל ירון, הוראת השואה בשעורי היסטוריה בחטיבה העליונה, יד ושם, 2004, עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 27

28 - 3 חלק שלישי - יב- 2 (קבוצה שנייה) העמדות השונות בשאלת פתיחת החזית השנייה (שיעור) העמדות השונות בויכוח בשאלת החזית השנייה כמאפיין למתח והחשדנות ההדדית בין בעלות הברית במהלך המלחמה. לילך, נאציזם ושואה, עמ 332. מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ 285. רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ חלק שלישי - יב 3 (קבוצה שנייה) מבצע לפיד, הפלישה לנורמנדי והתקדמות בעלות הברית עד ברלין (שיעור) מוקדי לימוד: המהלכים העיקריים בחזיתות השונות תוך ציון האירועים המרכזיים (כיבוש צפון אפריקה, הפלישה לאיטליה, הפלישה לנורמנדי, ההפצצות על ערים מרכזיות בגרמניה והתקדמות הצבא האדום עד ברלין). בסעיף זה אין לעסוק בפרטי הקרבות אלא בתהליך שהוביל לניצחון על גרמניה הנאצית. לילך, נאציזם ושואה, עמ , מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ 289. רכס, טוטליטריות ושואה, עמ , שזר, טוטליטריות ושואה, עמ , חייל סובייטי על גג הרייכסטאג במאי תצלום: יבגיי חלדיי. מתוך: הארץ, 17 בפברואר, כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 28

29 - 3 חלק שלישי - יב 4 (קבוצה ראשונה) החשת ביצוע הפתרון הסופי (2 שעורים) יחס השלטון ההונגרי כלפי היהודים עד הכיבוש הנאצי הישיר במרץ ביצוע הפתרון הסופי ביהודי הונגריה בחודשי המלחמה האחרונים. צעדות המוות מתי בוצעו ומדוע? לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח, מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, , , שזר, טוטליטריות ושואה עמ , ,, שאול פרידלנדר, גרמניה הנאצית והיהודים: שנות ההשמדה, עם עובד ויד ושם,,2009 עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 29

30 - 3 חלק שלישי - יג 1 (קבוצה ראשונה) כניעת גרמניה ויפן (שיעור) מוקדי לימוד: סיום המלחמה באירופה. התקדמות בעלות הברית בחזית האוקיינוס השקט עד כיבוש אוקינאווה. שיקולי הנשיא טרומן בהטלת פצצות האטום על הירושימה ונגסאקי וכניעת יפן. תוצאות והשפעות ההפצצות האטומיות על יפן ועל היחסים בין המעצמות. לילך, נאציזם ושואה, עמ מט"ח מסעות בזמן: משלום למלחמה ולשואה, עמ רכס, טוטליטריות ושואה, עמ שזר, טוטליטריות ושואה, עמ ג פ צ פולר, מלחמת העולם השניה, 1945, 1939 מערכות, תל אביב, עמ , עופר ריחני, מלחמת העולם השנייה: הכרוניקה, קווים, תל אביב, 2006, עמ ריצרד אוברי, למה ניצחו בעלות הברית?, דביר, תל אביב, 1999, עמ טולנד גון, השמש העולה: שקיעתה ונפילתה של הקיסרות היפנית , מערכות, אביב, 1985, פרק 24. תל- מסמך הכניעה ללא תנאי של גרמניה, 7 במאי,.1945 ויקיפדיה. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 30

31 בונים מדינה במזרח התיכון: פרק המבוא: ) 5 שיעורים) (קבוצה שנייה) פרק המבוא יילמד בצורה תמציתית ובו תוצג התשתית שנבנתה בבניין הבית הלאומי בשנים תשתית זו אפשרה ליישוב היהודי ולתנועה הציונית לצאת למאבק מדיני וצבאי להקמת המדינה לאחר מלחמת העולם השנייה והיוותה בסיס להקמת המדינה ב א - המנדט הבריטי בארץ ישראל ותרומתו לפיתוח של הארץ (שיעור) שיטת המנדטים וחלוקת השטחים במזרח התיכון (הסבר בעזרת מפה). כתב המנדט התחייבות בריטניה כלפי היהודים וכלל האוכלוסייה בארץ. פעולות השלטון הבריטי שקידמו את בנין הבית הלאומי בארץ ישראל. ב - מוסדות היישוב היהודי והתנועה הציונית (שיעור) ייצוגיות שיצרו תשתית להקמת מדינה דמוקרטיות, קיומן של שתי מערכות מוסדיות, (תפקידים והמוסדות הציוניים תפקידים ופעולות) (המוסדות היישוביים דמוקרטית ופעולות). ג - מסגרות כלכליות, חברתיות ותרבותיות (שיעור) מפת ריכוזי ההתיישבות בשנות ה- 20 וה- 30. ההתפתחות הכלכלית של היישוב היהודי יצירת תשתיות בתחומי החקלאות, התעשייה והמלאכה. מסגרות חברתיות הסתדרות העובדים (מטרות ותחומי פעולה). מסגרות תרבותיות וחינוכיות (ביסוס מערכת החינוך, התפתחות תחומי התרבות השונים). כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 31

32 ד - התפתחות המתח בין יהודים לערבים והיערכות היישוב בתחום הביטחון (שיעור) מוקדי הלימוד התפתחות השאיפות הלאומיות של ערביי הארץ (המעבר מתפישת הלאומיות הפאן-ערבית סוריה הגדולה - ללאומיות פלסטינית). ההסלמה במאבק הערבי נגד הישוב היהודי, כפי שבאה לידי ביטוי בשלושת גלי המאורעות. התפתחות כוח המגן העברי כתגובה להסלמה בביטחון היישוב. (המחתרות והיציאה מהגדר). ה - היערכות הישוב היהודי והתנועה הציונית בימי מלחמת העולם השנייה (שיעור) הדילמה שעמדה בפני הישוב היהודי והתנועה הציונית עם פרוץ המלחמה, ולנוכח מדיניות הספר הלבן של הבריטים (עלינו לעזור לאנגלים במלחמה כאילו לא היה ספר לבן ועלינו לעמוד נגד הספר הלבן כאילו לא הייתה מלחמה). ביטויי הסיוע לבריטניה בזמן המלחמה (התגייסות לצבא הבריטי, הקמת הפלמ"ח, אספקת שירותים הנדרשים למאמץ המלחמתי הבריטי). ביטויי מאבק הישוב היהודי כנגד מדיניות הספר הלבן (המאבק לעלייה, רכישת קרקעות והרחבת ההתיישבות, המשך המאבק הצבאי). לילך: עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ , 27-10, מט"ח, מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ , 39-32, 22-10, רכס, הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ , 28-7, שזר, הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 32

33 א - 1. המאבק להקמת המדינה ומלחמת העצמאות בשנים (קבוצה ראשונה) עמדת בריטניה וארצות הברית בשאלת העקורים וארץ ישראל (2 שיעורים) ציפיות היישוב היהודי מבריטניה והגורמים לגיבוש ציפיות אלה. מדיניות בריטניה כפי שהשתקפה בנאום בווין. עמדת ארצות הברית ובוועדה האנגלו-אמריקנית. בשאלת העקורים וא"י, כפי שבאה לידי ביטוי בדו"ח האריסון לילך: עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ צבי גנין, "יחסה של ארצות הברית להקמת מדינת ישראל ", בתוך: יהודה ואלך, היינו כחולמים, מסדה, 1985, כרך ראשון, עמ יעקב רואי, "תמיכת ברית המועצות בהקמת מדינת ישראל", בתוך: יהודה ואלך, היינו כחולמים, מסדה, 1985, כרך ראשון, עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 33

34 - 1 ב (קבוצה שנייה) חלקם של יהודי ארצות הברית באחריות לעם היהודי ובלחץ להקמת המדינה (שיעור) עליית כוחה של יהדות ארצות הברית לאחר השואה (גורמים וביטויים). דרכי הסיוע של יהודי ארצות הברית לשארית הפליטה. סיוע ישיר ועקיף של יהודי ארצות הברית להקמת המדינה (סיוע ישיר פילנתרופיה, עזרה לעליה בלתי לגאלית, התנדבות ללחימה). סיוע עקיף (הקול היהודי, ידידים ויועצים בבית הלבן, גיוס דעת הקהל להפעלת לחץ על גורמי השלטון). לילך: עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר: הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ נחום בוגנר, אי הגירוש: מחנות המעפילים בקפריסין , עם עובד ואוניברסיטת תל אביב,.1991 מיכאל י כהן, "טרומן והשדולות הארץ ישראליות, זמנים 36 (חורף 1990) עמ יעל קרני אוהד ואורנה כץ אתר, "חלקם של יהודי ארצות הברית באחריות לעם היהודי ובלחץ שהפעילו להקמת מדינת ישראל בשנים ", באתר המפמ"ר. הבול הישראלי לזכרו של הארי טרומן, נשיא ארה"ב בעת הקמת המדינה. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 34

35 - 1 ג (קבוצה ראשונה) מאבק היישוב היהודי בשלטונות המנדט הבריטי (3 שיעורים) מאבק היישוב מתבטא בפעולות בתחומים שונים שבוצעו בו-זמנית. להקלת הלימוד רצוי למקד כל תחום בנפרד. המאבק הצבאי: הקמת תנועת המרי העברי גורמים, דרכי פעולה, נסיבות פירוקה. מאבק צמוד ומאבק רצוף הבהרת השוני בהנחות היסוד וההשלכות. היחסים בין המחתרות לאחר התפרקות תנועת המרי העברי. עליה המאבק להבאת עולים לארץ: היקף התופעה (במהלך מלחמת העולם השנייה הצליחה אוניה אחת להגיע בשלום לחופי הארץ. 6 אוניות טבעו בדרכן, 9 הופנו למקומות אחרים, בעיקר איסטנבול ו- 10 אוניות נתפסו על ידי הבריטים. בין ינואר 1946 למאי 1948 ניסו להגיע לחופי ישראל 58 אוניות מעפילים. 46 מהן נתפסו על ידי הבריטים, 39 נשלחו לקפריסין). המאבק המתמשך להבאת מעפילים חרף המדיניות המגבילה של הבריטים. המאמצים הכרוכים בהבאת כל אוניה ואוניה (רכישת האוניות, ארגון הצוות, ארגון העולים המוכנים לעלות, המסע, מבצע הורדת המעפילים לחוף והסתרתם בקיבוצים). ליווי המעפילים שנתפסו על ידי הבריטים למחנות או בחזרה לאירופה (אקסודוס). הניסיון לפגוע בתחנות המכ"ם הבריטיות. התיישבות: רכישת קרקעות. ההתיישבות כמעצבת גבולות (11 הנקודות בנגב, פרשת ביריה). לילך: עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מעפילים על סיפון אונית רכס, הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ המעפילים מורדי הגטאות, מאי שזר, הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ ויקיפדיה כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 35

36 יגאל עילם, "התפתחות ארגוני המגן והמחתרת: ההיבט המחתרתי והצבאי של הישוב בתקופת המנדט", בתוך: יהושע פורת ויעקב שביט (עורכים), ההיסטוריה של ארץ ישראל: המנדט והבית הלאומי ( ), כתר ויד יצחק בן צבי, 1990, עמ שי חורב, ספינות בטרם שחר: לקסיקון ההעפלה , סיפורן של ספינות המעפילים מוילוס עד קרב עמק איילון, פרדס, ד (קבוצה ראשונה) הדיון באו"ם והחלטת החלוקה (2 שיעורים) שיקולי הבריטים בהעברת שאלת ארץ ישראל לאו"ם (שיקולי מדיניות חוץ ופנים) הדיון בעצרת הכללית נאום גרומיקו כביטוי לעמדת ברית המועצות. ההסברים למדיניות הסובייטית. עמדת ארצות הברית והגורמים לעיצובה. בנושא זה יש להדגיש את השפעת המלחמה הקרה על המעצמות. הועדה שהוקמה על ידי האו"ם כדי להציע פתרון לשאלת א"י. היכן גבו עדויות? המלצותיה? החלטת כ"ט בנובמבר המאבק היהודי לאישורה, תוכנה ומשמעותה. התגובות להחלטה בקרב הישוב היהודי, הפלסטינים ומדינות ערב. לילך: עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ צבי גנין, "יחסה של ארצות הברית להקמת מדינת ישראל ", בתוך: יהודה ואלך, כחולמים, מסדה 1985, כרך ראשון, עמ יעקב רואי, "תמיכת ברית המועצות בהקמת מדינת ישראל", בתוך: בתוך: יהודה ואלך, כחולמים, מסדה 1985, כרך ראשון, עמ היינו היינו כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 36

37 - 1 ה (קבוצה שנייה) מלחמת העצמאות חלק א (שיעור) מוקדי לימוד: מאפייני הקבוצות הלוחמות בשני המחנות היריבים. מוקדי הלחימה - 1. המאבק בדרכים: שליטה ערבית בדרכים, ניתוק ישובים יהודיים מבודדים, ניתוק הדרך לירושלים, משבר השיירות מרץ מאבק בערים מעורבות: חוסר הביטחון בערים, סכנת הצלפים. 3. הפגיעה בתשתיות. תכנית ד - תוכנה ומה היא מבטאת? (שינוי בהיערכות הכוחות ודרכי הלחימה בחודשים אפריל-מאי 1948 (המבצעים העיקריים). חשוב להביא את התלמידים למודעות לגבי ייחודה של מלחמת העצמאות. ניתן לפתוח את הנושא בדיון בשאלה זו או לעסוק בכך בשיעור האחרון. ספרי לימוד: לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ גולן אביעזר, עצמאות, משרד הביטחון, עמ 81-5 גלבר יואב, קוממיות ונכבה: ישראל הפלסטינים ומדינות ערב 1948, דביר, 2004, עמ פעיל, מאיר, עצמאות, תש"ח-תש"ט, האוניברסיטה המשודרת, משרד הביטחון, 1990, עמ 50-11, כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 37

38 (4 שיעורים) - 1 ו (קבוצה ראשונה) ההכרזה על הקמת מדינת ישראל והקמת צה"ל מוקדי לימוד: שיעור 2-1 הויכוח על הכרזת המדינה נסיבות ההכרזה: עזיבת הבריטים). המצב בחזיתות (הישגי תכנית ד, נפילת גוש עציון, מצור בעיר העתיקה, הדיון ב- 12 במאי הסבר מניעי התומכים בהכרזה על הקמת המדינה עם עזיבת הבריטים. השיקולים בעד דחיית ההכרזה על הקמת המדינה. מקומו של בן גוריון בקבלת ההחלטה. שיעור הפלמ"ח 4-3 הקמת צה"ל, פירוק המחתרות ופירוק מטה הקמת צה"ל קשיים (פרשת אלטלנה כמקרה בוחן). מניעי בן-גוריון לפזר את מטה הפלמ"ח. החלטתו והקשיים בביצועה. השלכות ספרי לימוד: לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ ,105 רכס, הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ גולן אביעזר, מלחמת העצמאות, משרד הביטחון, 1971, עמ זאב צחור, החזון והחשבון: בו-גוריון בין אידיאולוגיה לפוליטיקה, ספרית הפועלים, 1993, עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 38

39 - 1 ז (קבוצה ראשונה) מלחמת העצמאות חלק ב (3 שיעורים) פלישת הצבאות הערביים למדינת ישראל: יחסי הכוחות שאלת המעטים מול רבים, הכרת מפת הפלישה והישגי צבאות ערב בחודש הראשון. ההפוגה הראשונה: מניעי ישראל ומדינות ערב להסכמה להפוגה. והישגיהם, ההפוגה השנייה. קרבות עשרת הימים - המבצעים האחרונים בצפון ובדרום: מבצע חירם, מבצע חורב, מבצע עובדה מטרות, הישגים וההשפעה על עיצוב גבולות המדינה ובטחונה. ספרי הלימוד לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ גלבר יואב, קוממיות ונכבה: ישראל הפלסטינים ומדינות ערב 1948, הוצאת דביר, 2004, פרקים.12,8-7 פעיל מאיר, עצמאות תש"ח תש"ט, האוניברסיטה המשודרת, 1990, עמ הנפת דגל הדיו במבצע עובדה. ויקיפדיה כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 39

40 ח - ט 1 (קבוצה ראשונה) הסכמי שביתת הנשק, הבעיות הבלתי פתורות בעקבות מלחמת העצמאות (כולל היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים) (3 שעורים) שיעורים 2-1 הסכמי שביתת הנשק גורמים ותוכן מניעי ישראל ומדינות ערב לחתימה על ההסכמים. הסעיפים העיקריים בהסכמי שביתת הנשק עם: מצרים, ירדן, לבנון, סוריה. הבעיות שנותרו בלתי פתורות (המשך הסכסוך הישראלי-ערבי, סוגיית השטחים המפורזים, סוגיית קו התפר/הקו העירוני בירושלים). שיעור מס 3 היווצרות בעיית הפליטים הפלסטינים קריסת החברה הפלסטינית הגורמים לבריחת ערביי א"י בשלב הראשון של המלחמה (עד פלישת צבאות ערב). עזיבה וגירוש הפלסטינים בשלב השני של המלחמה. לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ דוד בן גוריון, יומן המלחמה,תשח-תש, כרך ג, משרד הביטחון, 1982, עמ , ,964, ,2004,1948 יואב גלבר, קוממיות ונכבה: ישראל הפלסטינים ומדינות ערב הוצאת דביר, עמ , נתנאל לורך, קורות מלחמת העצמאות, ידיעות אחרונות, 1989, עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 40

41 מ. ב - 2 דינת ישראל במזרח התיכון 2 (קבוצה שנייה) אחדות ופירוד בעולם הערבי במזרח התיכון (שיעור) גורמים מאחדים בעולם הערבי במזרח התיכון המבטאים את מגמות ה אן ערביות והאחדות הערבית: דת האסלאם, מנהיגות כריזמטית והקמת מדינת ישראל. ביטויי האחדות בעולם הערבי במזרח התיכון: הקמת הליגה הערבית, הקמת הקע"מ. כינוסן של ועידות פסגה והקמת אש"ף. גורמי פירוד בעולם הערבי במזרח התיכון כמשקל נגד למגמת הפאן ערביות הרצון לשמר את השאיפות הלאומיות של כל עם: זרמים דתיים ועדות, אופי המשטרים במדינות השונות. מאבק מנהיגים שונים על הבכורה בעולם הערבי. המלחמה הקרה. ביטויי הפירוד בעולם הערבי במזרח התיכון: הפיכות והדחת שליטים. פירוק הקע"מ. לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל ובעמים, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 41

42 - 2 ו (קבוצה ראשונה) מדיניות הביטחון של מדינת ישראל בשנות ה- 50 ומלחמת סיני (3 שיעורים) שיעור מדיניות הביטחון של ישראל בשנות ה- 50 הבהרת המושגים בעיות הביטחון הבסיסי ובעיות הביטחון השוטף. התגברות המתיחות בין ישראל לשכנותיה ההסתננות ופעולות התגמול 3 מלחמת סיני הגורמים להחלטה לצאת למלחמה יזומה בשילוב עם מתקפה צרפתית-בריטית. חלקן של המעצמות בעצירת הלחימה ובהסגת הכוחות. תוצאות והשפעות המלחמה. שיעור לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל ובעמים, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מרדכי בר-און, אתגר ותגרה: הדרך למבצע קדש 1956, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, איל כפכפי, מלחמת ברירה: הדרך לסיני ובחזרה, יד טבנקין והעמותה למורשת משה שרת, בני מוריס, מלחמות הגבול של ישראל: , עם עובד, כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 42

43 א - 3. עליה, קליטה ועיצוב החברה והתרבות במדינת ישראל 3 (קבוצה שנייה) העלייה בשנות החמישים והשישים (2 שיעורים) גלי העליות בשנות החמישים והשישים (ארצות המוצא, הסיבות לעלייה, מימדיה, דפוסי ארגון העולים). תהליך הקליטה והשיקולים שהשפיעו על תהליך זה (כור ההיתוך). אירועי ואדי סאליב - משמעותם והשפעתם. לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל ובעמים, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים), העשור הראשון: תשי"ח, יד יצחק בן צבי, מבחר מאמרים. תש"ח מרדכי נאור (עורך), עולים ומעברות, , יד יצחק בן צבי, מבחר מאמרים. מעברה ליד נהריה, 1952 ויקיפדיה כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 43

44 ב - 3 (קבוצה ראשונה) גלי העלייה למדינת ישראל בשלושים השנים האחרונות של המאה העשרים (6 שיעורים) שיעורים 3-1 גלי העלייה סיבות ונסיבות התעוררות כל אחד מגלי העלייה. (העלייה מברית המועצות, המדינות ואתיופיה). קשיים בהתארגנות בארץ המוצא ובדרך לארץ. חבר מימדי כל גל עלייה (בשנים עלו ארצה למעלה מ- 160,000 מיהודי ברית המועצות. מאז התפרקות ברית המועצות היגרו משטחיה לישראל כמיליון יהודים. מאתיופיה עלו כ- 35,000 יהודים). מדיניות הקליטה של כל אחד מגלי העלייה, קשיי העולים ודרכי התמודדותם. שיעורים 5-4 המעבר מכור היתוך לחברה רב-תרבותית הבהרת המושגים כור היתוך וחברה רב-תרבותית. הגורמים למעבר מתפיסת כור ההיתוך לתפיסת הרב-תרבותיות. ביטויי הרב-תרבותיות בתחומי החינוך והתרבות, והפוליטיקה. החברה הרב-תרבותית סיכויים וסיכונים. התקשורת, לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ אומנות אתיופית מט"ח, מסעות בזמן, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ שזר, הלאומיות, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל ובעמים, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ וסטי עיתון יומי ישראלי ברוסית כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 44

45 גלבר יואב, היסטוריה, זיכרון ותעמולה: הדיסציפלינה ההיסטורית בעולם ובארץ, עם עובד, תל אביב, 2007, עמ ארץ אחרת 30 (אוקטובר-נובמבר 2005) הגיליון מוקדש כולו לעליית יהודי אתיופיה. אמדע אור וסמדר בן-אשר (ע), המוכר והזר: ייצוגים חברתיים בקבוצות בישראל, מכון בן-גוריון, שדה בוקר, סלמון הגר (ע), צבי, ירושלים. אתיופיה: קהילות ישראל במזרח במאות התשע-עשרה והעשרים, יד יצחק בן "הקהילה היהודית בחבר המדינות העצמאיות (חמ"ע)", בתוך ערכה לציון 40 שנה למאבקם של יהודי ברית המועצות, משרד החינוך, מורשת קהילות ישראל, האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים. - 3 ג (קבוצה ראשונה) התמורות בעיצוב זיכרון השואה (4 שיעורים) - 1 עיצוב זיכרון השואה בשנות ה- 50 : העצמת מרכזיות המרד בגטאות כמוקד להזדהות החברה הישראלית עם נושא השואה. ניכור וחוסר קבלה של הסיפור האישי של הניצולים. חקיקה כדרך לעיצוב הזיכרון הממלכתי. הויכוח סביב הסכם השילומים עם גרמניה. פרשת קסטנר. שיעור שיעור - 2 עיצוב זיכרון השואה בשנות ה- 60 וה- 70 : השפעת משפט אייכמן על יחס החברה הישראלית לשואה בכלל ועל היחס בפרט. לניצולים שיעור - 3 השינוי בעיצוב זיכרון השואה בעקבות מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים השפעת מלחמות ישראל ופיגועי הטרור על יחס החברה הישראלית לשואה (מלחמת ששת הימים ויום הכיפורים, רצח הספורטאים במינכן, פרשת ילדי צפת במעלות, חטיפת מטוס אייר פרנס לאנטבה). השינויים בדרכי ההנצחה במוזיאונים השונים (הדגשת הסיפורים האישיים). הגיוון בעיצוב ימי הזיכרון. כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 45

46 הכנסת לימודי השואה לתכנית הלימודים בבתי הספר, תוכנית חובה. יציאת משלחות נוער ומשלחות צה"ל לפולין. לילך, עולם לאומי ב: בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מט"ח, מסעות בזמן, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ מרכז זלמן שזר, הלאומיות, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רכס, הלאומיות בישראל ובעמים, בונים מדינה במזרח התיכון, עמ רוני שטאובר, הלקח לדור: שואה וגבורה במחשבה הציבורית בארץ בשנות החמישים, יד יצחק בן צבי, ירושלים, חנה יבלונקה, "עולי אירופה ותודעת השואה", בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים), העשור הראשון: תש"ח תשי"ח, יד יצחק בן צבי, 1997, עמ חנה יבלונקה, "תודעת השואה כגורם מעצב זהות", בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה העשור השני: תשי"ח-תשכ"ח, יד יצחק בן צבי, 2000, עמ (עורכים), חנה יבלונקה, "תודעת השואה בעשור השלישי, משם לכאן ועכשיו", בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה (עורכים), העשור השלישי: תשכ"ח תשל"ח, יד יצחק בן צבי, 2008, עמ אניטה שפירא, משפט אייכמן: דברים שרואים מכאן לא רואים משם, יד ושם, סרט: המכה ה- 81 (1974). סרטו של חיים גורי. מתוך ספרי העדויות האישיות שהפכו לנפוצים מאוד בשנים האחרונות כל הזכויות שמורות למחברת בלבד. אין לעשות שימוש מסוג כלשהו ללא אישור מראש ובכתב מאת 46

(Microsoft Word - \340\371\360\341 \356\362\345\350\370.doc)

(Microsoft Word - \340\371\360\341 \356\362\345\350\370.doc) אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב חלוקת פרקי הלימוד לשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה: הפרקים מהם יחוברו שאלות בבחינת הבגרות במועדי קיץ תשע"א וחורף תשע"ב. קבוצה שנייה: הפרקים המגשרים והמקשרים

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 תכנית הלימודים

מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה אשנב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 תכנית הלימודים אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 תכנית הלימודים בהיסטוריה חלק ב' לחטיבה העליונה לתלמידי כיתות יא'-יב' בשנה"ל תשע"ה ולתלמידי כיתות יב' בשנה"ל תשע"ו חלוקת פרקי הלימוד לשלוש קבוצות: קבוצה

קרא עוד

מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 קיץ תשע"ג חורף

מדינת ישראל משרד החינוך המזכירות הפדגוגית אשכול חברה ורוח הפיקוח על הוראת היסטוריה אשנב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 קיץ תשעג חורף אשנ"ב ארגון שנתי של נושאי הלימוד בהיסטוריה, חלק ב' 1 קיץ תשע"ג חורף תשע"ד חלוקת פרקי הלימוד לשלוש קבוצות: קבוצה ראשונה: הנושאים שיש ללמד לקראת הבגרות במועדים אלה. מועדי הקיץ והחורף הקרובים, ומהם תחוברנה

קרא עוד

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תש"ע

מאגר שאלות לבגרות - היסטוריה ב' - קיץ תשע מאגר שאלות חזרה לבגרות בהיסטוריה ב' קיץ תש"ע פרק א'- טוטאליטריות ושואה משטרים טוטאליטריים ציין שלושה מאפיינים של המשטר הטוטאליטרי והסבר כיצד מאפיינים אלה באים לידי ביטוי בבריה"מ הסטליניסטית. הסבר שני גורמים

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון לעדכו

אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשעז שאלון לעדכו אור וינר-בלכר מיקוד חורף 2017 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד חורף תשע"ז שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il

קרא עוד

"שיעור בהיסטוריה" נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי

שיעור בהיסטוריה נוסח אבו מאזן: בפתיחת דיוני המועצה הלאומית הפלסטינית נשא אבו מאזן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ובניחוח אנטישמי. זאת, כדי לשלול את קי שיעור בהיסטוריה "" ב מ א י 3 י ר ו ש ל י ם" נוסח אבו מאזן : בפתיחת דיוני המועצה הלאומית ה פ ל ס ט י נ י ת נ ש א א ב ו מ א ז ן נאום גדוש בעיוותים היסטוריים ו ב נ י ח ו ח א נ ט י ש מ י. ז א ת, כ ד י ל ש

קרא עוד

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון לעדכונים ול

אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשעו שאלון לעדכונים ול אור וינר-בלכר מיקוד 2016 בהיסטוריה הספר תואם לתכנית ה- 70% ולתכנית ההיבחנות החדשה, כפי שפרסם משרד החינוך לקראת מועד קיץ תשע"ו שאלון 022281 לעדכונים ולהשלמות - רכס אתכם לאורך כל הדרך www. reches.co.il www.mikudim.co.il

קרא עוד

עמוד 1 מתוך 8 תנועת המרי העברי'' הסמינר'' צבא ההצלה'.' הצגת סילבוסים קורס מספר: 16-783-01 שם הקורס: סוג הקורס: שנה / סמסטר : היקף שעות: שם המרצה: תאריך עדכון אחרון: מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש

קרא עוד

בהמשך לאירועי "צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית)

בהמשך לאירועי צעדת השיבה הגדולה מנסים פעילים אנטי-ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת עזה (תמונת מצב ראשונית) ארגון סיוע תורכי המקיים פעולות הומניטאריות ברחבי העולם, ה מ ס י י ע, חסין אורוכ,, בהמשך לאירועי " צעדת השיבה הגדולה" מנסים פעילים אנטי- ישראלים באירופה לארגן משט לרצועת ע ז ה ) תמונת מצב ראשונית) 29 2018

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל סדנת העבודה הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

בונים מדינה במזרח התיכון מדריך למורה כתיבה ופיתוח: אורלי אילני ניהול צוות היסטוריה: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן תשס"ט כל הזכויות שמורות למטח המרכ

בונים מדינה במזרח התיכון מדריך למורה כתיבה ופיתוח: אורלי אילני ניהול צוות היסטוריה: דר קציעה אביאלי-טביביאן תשסט כל הזכויות שמורות למטח המרכ בונים מדינה במזרח התיכון מדריך למורה כתיבה ופיתוח: אורלי אילני ניהול צוות היסטוריה: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן תשס"ט - 2009. כל הזכויות שמורות למטח המרכז לטכנולוגיה חינוכית, חברה לתועלת הציבור, קריית משה

קרא עוד

"צעדת השיבה הגדולה": אירועי 13 באפריל 2018

צעדת השיבה הגדולה: אירועי 13 באפריל 2018 צעדת השיבה הגדולה" :" צעדת השיבה הגדולה " : תמונת מצב, מאזן ביניים" י ו ם ש י ש י ש ל ש ר י פ ת" א י ר ו ע י 13 ב א פ ר י ל 2018 15 ב א פ ר י ל 2018 1 עיקרי תמונת המצב ביום שישי 13 ב א פ ר י ל 2018 י ו

קרא עוד

הצעה לתוכנית לימודים

הצעה לתוכנית לימודים תואר ראשון הדרישות למקצוע מורחב עת עתיקה: 1 הרצאה קווי יסוד מקרא 1 הרצאה קווי יסוד 1 תרגיל קווי יסוד 1 הרצאה מתקדמת 1 תרגיל 1 סמינריון 14 ש"ש היסטוריה כללית-המזרח הקדום או יוון ורומא ימי הביניים: 5 ש"ש

קרא עוד

המעבר לחטיבה עליונה

המעבר לחטיבה עליונה בס "ד בס "ד בס "ד עיריית אשדוד מקיף ז' הקריה אשדוד התשע "ב בית הספר ביכולת של התלמידים, ומאפשר בכל מסלול לגשת לבחינות הבגרות לפי יכולתו והישגיו הלימודים. בית הספר שכל תלמידי שכבה ט' ימשיכו ללמוד במסגרת

קרא עוד

קריית החינוך ע"ש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים

קריית החינוך עש עמוס דה שליט חטיבה עליונה סיכום מחצית א' שכבת יא הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים סיכום מחצית א' שכבת י"א הסתיימה לה המחצית הראשונה, בשנה מאתגרת - שנת בגרויות ראשונה לשכבה. במקביל ללימודים נערכו מגוון פעילויות ואירועים שתיבלו את הלימודים והכינו את התלמידים לקראת העתיד. לימודים - בסוף

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 21 באוקטובר 2018 ב- 17 ב א ו ק ט ו ב ר 2018 כ ל ל י ש ו ג ר ו ש ת י ר ק ט ו ת ל ע ב ר י ש ר א ל. א ח ת מ ש ת י ה ר ק ט ו ת, ש נ ש א ו כ מ ו ת ג ד ו ל ה ש ל ח ו מ ר נ פ ץ,

קרא עוד

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות ב"מפת

האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום סוריה ומדגיש, כי חזבאללה נוכח בדרום סוריה וכי תהיה לו נוכחות במדינות שונות במפת ה ה ת נ ג ד ו ת " ( מ ש ת ת ף ב מ ע ר כ ה ב ד ר ו ם ס ו ר י ה" ה ה ת נ ג ד ו ת " )" ק ט ע י ם( ערוץ אלמנאר, לבנון,( " 26 ב י ו ל י 2018 האשם צפי אלדין, מבכירי חזבאללה, מודה כי הארגון נוטל חלק במערכה בדרום

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש

מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי צעדת השיבה הגדולה, הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לש מ א ר ג נ י 1 ב א ת ו נ ה, 10 ב מ א י 2018 אירועי " צעדת השיבה הגדולה", הצפויים להגיע לשיאם ב- 14 וב- 15 במאי, יכללו להערכתנו ניסיונות פריצה המונית לשטח ישראל, מלויים במעשי אלימות ויתכן גם טרור במינון

קרא עוד

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית

במסגרת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים ילדים ונערים אימונים צבאיים וסמי-צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית ב א ו ג ו ס ט 8 הצגת תכלית " שנערכה ע"י" ח מ א ס" ב מ ס ג ר ת מחנות הקיץ של חמאס מקיימים י ל ד י ם ונערים אימונים צבאיים וסמי- צבאיים במוצבים ומתקנים של הזרוע הצבאית כ ל ל י 2018 ב מ ס ג ר ת ה ק י ץ מ

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation המרד הגדול: התבוסה במרד והתוצאות הדמוגרפיות שלו תוצאות המרד הגדול התבוסה במרד לאחר התבוסה שנחל קסטיוס גאלוס, הנציב הסורי שלא הצליח לכבוש את ירושלים, בשנת 66 התמנה אס פ ס י נ וס למפקד המלחמה נגד היהודים.

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint נגישות לתחבורה ציבורית מדיניות משרד התחבורה דצמבר 2014 מתוקף חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות התשס"ח- 1998, תוקנו תקנות הנגשת תחבורה ציבורי תשס"ג- 2003. במסגרת החוק, משרד התחבורה, מפעילי התח"צ, הרשויות

קרא עוד

ענף המלונאות

ענף המלונאות 1 מאי 4102 המלונאות ענף תקציר של בגידול החיובית המגמה נמשכה 4102 שנת של הראשון ברביע שיא נשבר 4102 שבשנת לאחר זאת לישראל, תיירים כניסות הנכנסת. בתיירות של בשיעור הראשון ברביע עלה התיירות במלונות הלינות

קרא עוד

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ומחזבאללה

אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכל חזבאללה בפורום סגור בו הביע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר עי בכירים מאיראן ומחזבאללה 14 ב מ ר ץ 2018 אתר איראני פרסם נאום, שנשא מזכ"ל חזבאללה בפורום סגור בו ה ב י ע נאמנות מוחלטת למנהיג איראן. הצהרות דומות התפרסמו בעבר ע"י בכירים מאיראן ו מ ד"ר ר ז צ י מ ט עיקרי המסמך ב- 12 ב מ ר ץ פ ר

קרא עוד

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20F2E1E5E3E420EEE7E5E9E1E5FA20E0E9F9E9FA2E646F63> עבודת הגשה בפרויקט: מגיש: יובל מרגלית כיתה: י' 4 בי"ס: אורט" מילטון" בת ים תאריך: 31-5-2009 .1 מקום ההשמה בו הייתי הינו שירותי כבאות והצלה בעיר בת ים. שירותי הכבאות בבת ים, הינם חלק משירותי הכבאות הארצית

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 קרקוב היהודית "קהילתנו המפוארה, קריה נאמנה" קרקוב תולדותיה של קרקוב,KRAKOW( בפי היהודים: קראקא, וביידיש: קראקע(. עיר בדרום פולין, השלישית בגודלה במדינה ומן העתיקות בעריה. ידועה למן המאה השמינית, ובמאה

קרא עוד

פרויקט שורשים דמות

פרויקט שורשים דמות פרויקט שורשים דמות בחייכם אודות דמות פרק זה בעבודת השורשים יכלול מידע אודות הדמות שנבחרה מצד ההורים. הפרק יכיל תקציר רגיל ]רשות[ או מעוצב ]רשות[, טקסט ]חובה[, תמונות ]רשות אבל ]רשות [. רצוי מאוד[, אלבום-מצגת

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי

על נתונייך ירושלים מצב קיים ומגמות שינוי תיירות אורחים ו ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל מאפייני התיירים 99 61% 73% 44% תיירים וישראלים* במלונות בירושלים, 2017-2000 ביקור של תיירים באתרים נבחרים בירושלים*, לפי דת, 2016 הכותל המערבי 16%

קרא עוד

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc)

(Microsoft Word - \371\340\354\345\357 \340 \347\345\370\ doc) הצעה לפתרון שאלון א, חורף 2011 נכתב ע"י עידית גולץ (מורה ורכזת עברית) וארנון דותן (מורה בלחמן). פרק א הבנה והבעה (50 נקודות).1 קהל היעד, הנמענים תפקיד הלשון העברית פן אחד היהודים בארץ מפתח להקמת חברה מלוכדת

קרא עוד

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018)

מבט לאיראן (8– 22 ביולי, 2018) מבט לאיראן 8 22 ב י ו ל י, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ל ק ר א ת ועידת הפסגה בין נשיאי רוסיה וארה"ב בהלסינקי, שדנה גם בעתיד המעורבות האיראנית בסוריה, הדגישו בכירים איראנים, כי אין

קרא עוד

מצגת איחוד.pptx

מצגת איחוד.pptx !אורנית מאוזנת - מתנגדים לאיחוד נלחמים על הבית - פקודת מבצע רקע.מתוכנית איחודים ברמה הארצית אשר כללה עשרות ערים ומועצות נותר רק איחוד יישובי שער השומרון על הפרק.יודעי דבר מספרים כי שר הפנים יחד עם רוה

קרא עוד

~ 1 ~ תודה רבה לאוהד שקד מתיכון דתי 'ראשית' בתל- אביב על לקט השאלות לבגרות שאלות שלידן מופיע האייקון הן שאלות שהופיעו בבגרות או במסמכים לדוגמה של הפיק

~ 1 ~ תודה רבה לאוהד שקד מתיכון דתי 'ראשית' בתל- אביב על לקט השאלות לבגרות שאלות שלידן מופיע האייקון הן שאלות שהופיעו בבגרות או במסמכים לדוגמה של הפיק ~ 1 ~ תודה רבה לאוהד שקד מתיכון דתי 'ראשית' בתל- אביב על לקט השאלות לבגרות שאלות שלידן מופיע האייקון הן שאלות שהופיעו בבגרות או במסמכים לדוגמה של הפיקוח. פרק ראשון בפרק זה יופיעו בבחינת הבגרות שאלות מהנושאים:

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (17 בספטמבר-3 באוקטובר 2018) ס י כ ו ם א י ר ו ע י ה ה ס ל מ ה" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 17 בספטמבר- 3 באוקטובר 2018 עיקרי המסמך נ מ ש כ ת מ ג מ ת ה ה ס ל מ ה ב ר צ ו ע ת ב י ט ו י ו מ צ א ה ד ב ר ע ז ה. ב ה ע ל א ת ת

קרא עוד

תוכנית הוראה תשע"א, לפי מרצה

תוכנית הוראה תשעא, לפי מרצה מבנה הלימודים תוכנית לימודים במ"א תשע"ג תוכנית לימודים מחייבת למחזור תשע"ג נא לשמור עד סיום הלימודים קורסי חובה של המגמה חובת בחירה קורסי מחקר )ראה פירוט( )ראה פירוט( )חובה לכולם בשנה ב( שיטות מחקר )88

קרא עוד

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה

סיכום האירועים בגבול רצועת עזה צעדת השיבה "" ק ו ו י ם" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה 28 באוקטובר 2018 כ ל ל י ביום שישי 26 באוקטובר 2018 נערכה ברצועת עזה צעדה נוספת במסגרת " צעדות השיבה " בה השתתפו כ- 16,000 מפגינים ) זאת לעומת כ-

קרא עוד

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים

כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים עי המשטר הסורי במלחמת האזרחים כוחות צבא, מיליציות וארגונים פלסטינים המופעלים ע"י המשטר הסורי במלחמת האזרחים עיקרי המסמך ב מ ל ח מ ת ה א ז ר ח י ם ע ש ה ב ס ו ר י ה צ ב א ס ו ר י ה ב כ ו ח ו ת ר ב ש י מ ו ש צ ב א, מ י ל י צ י ו ת ו

קרא עוד

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה

עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין חיפה עיריית מפקד תכנון אסטרטגי ומחקר אוכלוסין - 2008 חיפה הקדמה תוכן עניינים תכנון אסטרטגי ומחקר בעלון זה מוצגים נתונים על העיר חיפה שמבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין שנערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת

קרא עוד

בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד

בסד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד בס"ד מדינת ישראל עשורים ראשונים כרטיס ביקור כותב ועורך: אוהד מנדלבוים-שקד www.mat.co.il/history "התגלות ה' בעולמו בשני תחומים היא: הטבע וההיסטוריה. לא ראי זה כראי זה, והצד השווה שבהם שהארת פנים והסתר פנים

קרא עוד

Microsoft Word - PLO Charter doc

Microsoft Word - PLO Charter doc [מתוך "האמנה הפלסטינית ומשמעותה" מאת פרופ' יהושע הרכבי, ירושלים, פברואר 1971] שם האמנה האמנה הפלסטינית 1968 אמנה זו תיקרא "האמנה הלאומית הפלסטינית" (אלמית'אק אלווטני אלפלסטיני). סעיף ראשון: פלסטין היא

קרא עוד

שאלון אבחון תרבות ארגונית

שאלון אבחון תרבות ארגונית שאלון: אבחון תרבות ארגונית על פי : Cameron, E. and Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture Edison Wesley 1999. 1 לפניך שש שאלות הנוגעות לאבחון תרבות ארגונית. בכל שאלה מוצגים ארבעה איפיונים

קרא עוד

Microsoft Word A02

Microsoft Word A02 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק 3114/02 3115/02 3116/02 בפני: כבוד הנשיא א' ברק כבוד השופט ת' אור כבוד השופטת ד' ביניש חבר הכנסת מוחמד ברכה חבר הכנסת אחמד טיבי 1. עדאלה - המרכז המשפטי לזכויות

קרא עוד

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת

עיריית הרצליה 04/10/2018 אגף המינהל הכספי - ה ג ז ב ר ו ת ת.ד. 1 הרצליה טל פקס' עדכון הסכומים בחוקי העזר להלן רשימת תוכן העניינים דפים 2-6 7 7 8 אגרת תעודות אישור: פיקוח על כלבים, פיקוח על מכירת מוצרים מן החי: מודעות ושלטים: סלילת רחובות: היטל תיעול: מניעת מפגעים ושמירה על הסדר והנקיון: י-ם 91061 מ. פדלון, ראש העירייה

קרא עוד

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק

לאחר כיבוש אלע'וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם ימשיך לבסס את שליטת משטר אסד במרחב דמשק לאחר כיבוש אלע' וטה המזרחית פתח צבא סוריה במערכה לכיבוש הפרברים הדרומיים של דמשק מידי דאעש. כיבושם י מ ש י ך ל ב ס ס א ת ש ל י ט ת מ ש ט ר א ס ד ב מ ר ח ב ד מ ש ק 22 ב א פ ר י ל 2018 עיקרי תמונת המצב ב-

קרא עוד

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר

דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר דעת סקרים ואקטואליה דעת הקהל בישראל ותהליך השלום עם הפלסטינים 1 דצמבר 2012 אלה הלר Public Opinion in Israel and the Peace Process with the Palestinians Ella Heler המכון הישראלי לדמוקרטיה הוא מוסד עצמאי,

קרא עוד

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אבי

מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יור הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמש הועדה: עוד חן אבי מדיניות אכיפה הועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון צוות הועדה: יו"ר הועדה וראש המועצה: מר רוני מרום מהנדס הועדה: מר גלעד חזן יועמ"ש הועדה: עו"ד חן אביטן מפקח בניה: מר דימיטרי חנוכייב נכתב בסיוע גבי בנדרסקי

קרא עוד

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר

סיכום תערוכת התיירות IMTM חדשות חדשות ידיעות אחרונות יומן ערוץ Ynet דה מרקר סיכום תערוכת התיירות 9-10.02.2016 IMTM חדשות 8.2.16-2 חדשות 8.2.16-10 - 28.1 יומן ערוץ 12.2-1 10.2.16 -Ynet דה מרקר- 3.2.16 אינטרנט טלוויזיה רדיו עיתונות, גלובס,,MAKO דה מרקר,,NRG, nana10,,,,ias, מגפון,

קרא עוד

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק

ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן צ ו ק ב י ו נ י 4 תהליך ההסלמה ברצועת עזה : ומה הלאה? 2018 עיקרי תמונת המצב וצפי להמשך נ מ ש ך ע ז ה ב ר צ ו ע ת ת ה ל י ך ה ה ס ל מ ה, ה ר א ש ו ן " צ ו ק מ ב צ ע מ א ז מ ס ו ג ו א י ת ן", ל מ ע ל ה ל פ נ י

קרא עוד

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים

קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב עש שון כרמלי זל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים קרן מלגות לחיילים בודדים באוניברסיטת תל אביב ע"ש שון כרמלי ז"ל יוזמה של בית הספר למדע המדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים "החיילים הבודדים הם מופת לחברה הישראלית... החיילים הבודדים אינם לבד." רא"ל דן חלוץ,

קרא עוד

אורנה

אורנה רמלה 30 דצמבר 2015 היסטוריה נוסדה במאה השמינית לספירה )718-716( העיר היחידה שנבנתה ע"י המוסלמים בארץ. שוכנת על הציר ההיסטורי - יפו יהודים הגיעו לרמלה לראשונה בשנת 1099 הגיעו יוחנן הקדוש. לעיר ראשוני ירושלים.

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל

wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל wetube ליבת העסקים החדשה של ישראל ליבת העסקים החדשה של ישראל במרכז ה- city החדש של תעשיית התקשורת וההייטק הישראלית, מחכה לכם מתחם חדש מסוגו אשר יהווה את אחד ממוקדי העסקים המשמעותיים במרכז הארץ. 30,000

קרא עוד

פרק 57

פרק 57 ד( פרק 57 מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית: סיכום כפי שראינו במהלך לימוד מקצוע האזרחות, מדינת ישראל מגדירה עצמה כמדינה יהודית ודמוקרטית. סקרנו את הביטויים והמאפיינים של המדינה כמדינה יהודית וכמדינה

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (23-17 באוקטובר 2018) להרחבה ראו פרסום מרכז המידע מ- 1 י ח ד ה ר צ ו ע ה מ ת ק ו מ מ ת" סיכום האירועים בגבול רצועת עזה"" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 23-17 2018 עיקרי המסמך א י ר ו ע י " צ ע ד ת ה ש י ב ה " ב י ו ם

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (14-8 באוגוסט 2018) ב מ ס ג ר ת מ ד י נ י ו ת. כללי המשחק " מול" מ א ו ח ר. ב א ו ג ו ס ט 8 כ( כ ל ל י ה מ ש ח ק " מ ו ל" חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 14-8 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ה ש ב ו ע ע מ ד בסימן סבב ה ה ס

קרא עוד

הורות אחרת

הורות אחרת המרכז להורות אחרת הורות משותפת רחלי בר-אור גידי שביט טל. 053-4266496 Horut.acheret@gmail.com אתר המרכז www.alp.org.il המרכז להורות אחרת הוקם ע"י רחלי בר אור וגידי שביט ב 1994, נכון לינואר 2017 נולדו במסגרת

קרא עוד

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל

11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מופ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל 11 דעת הקהל בישראל על ההתיישבות ביהודה ושומרון - תוצאות דגימת 2009 2 מרים ביליג, 1 אודי לבל 1 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון 2 מו"פ אזורי השומרון ובקעת הירדן, המרכז האוניברסיטאי

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 יעוץ פנג שואי לבית מאת: ניצה שטרויך ה. אדריכלות פנג שואי אסטרולוגיה סינית בייעוץ פנג שואי לבית יש כמה וכמה שכבות של עומק לתיקונים והפעלות לאיזון הבית ודייריו. הבסיס הוא הבגואה וכיווני שינה ישיבה נכונים

קרא עוד

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים

פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר אני נשאר אני שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים פעילות לגן חובה פעילות מלווה לשיר "אני נשאר אני" שכתבה דתיה בן דור העוסק בהבעת רגשות ובזהות מטרות: הילדים יבינו שלבני אדם יש רגשות שונים, לפעמים שמחים ולפעמים עצובים, אבל האדם עצמו לא משתנה. הילדים יבינו

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018)

חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני (7-1 באוגוסט 2018) ב א ו ג ו ס ט 7 חדשות הטרור והסכסוך הישראלי- פלסטיני 7-1 באוגוסט 2018 עיקרי המסמך ב" צעדת השיבה", שהתקיימה ביום שישי האחרון, השתתפו למעל מ- 8,000 מפגינים פלסטינים. המפגינים כ ו ח ו ת ע ם ה ת ע מ ת ו צ

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

סדרה חשבונית והנדסית

סדרה חשבונית והנדסית .2 סדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות n = 5 טבעי על-ידי כלל הנסיגה: + = an + 3. סדרה מוגדרת לכל n רשמו את ארבעת האיברים הראשונים בסדרה. הסבירו מדוע הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. מצאו את האיבר ה- 57 בסדרה.

קרא עוד

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב

פיתוח עירוני בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב פיתוח עירוני מוכוון תחבורה ציבורית בסביבות תחנות הרכבת בתל אביב 20.6.16 מציגה: אירית לבהר גבאי מתכננת תנועה ארוך טווח, אגף התנועה עורכי התכנית עיריית תל אביב: אגף תכנון עיר: ניר דוד כהן אגף התנועה משרד

קרא עוד

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992

أكاديمية القاسمي كلية أكاديمية للتربية אקדמיית אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 שאלון שביעות רצון בהוראה זועבי מחמוד, 1992 הקשר בין מנהיגות המנהל של בית הספר לבין הרגשתם של המורים ו תפקודם בכיתה במערכת החינוך הערבית בישראל מאת : מחמוד זועבי בהדרכת : ד"רציפורה שכטמן ד"ר מיכאל כץ עבודת

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון

מפגעי בניה לא גמורה במרחב הציבורי הצעה לדיון 10038 דרך בית לחם 67 חידוש עירוני לפי פרק א' : סקר מצב קיים מיקום מצב תכנוני מצב פיזי קיים פרק ב' : חלופות חלופה א' : תב"עית חלופה ב' : 10038 הריסה ובניה מחדש חלופה ג' : 10038 תוספת בניה לצורך חיזוק הבניין

קרא עוד

REVITAL

REVITAL ההצלחה של בתי ספר בראי המחקר רויטל היימן 1 אתגרי ם בנית ו ח ארגונ י הנחת העבודה: השלם הוא יותר מסכום חלקיו כיצד ניתן ללמוד לעומק את הגורמים השונים המרכיבים את השלם? כיצד ניתן ללמוד על ההשפעות ההדדיות בין

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint התחדשות עירונית שער יוספטל כנס תושבים 7.12.2017 מה במפגש? התחדשות עירונית בבת ים שלבי התכנון תיאור המתחם והסביבה הצגת עקרונות התכנון עקרונות שלב היישום מילוי שאלון ודיון בקבוצות.1.2.3.4.5.6 מהי התחדשות

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה

1 תיכון א' לאמנויות-תא תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך ה 1 תיכון א' לאמנויות-ת"א תאריך הגשה: יומן קריאה /סמסטר א' כיתה ט' לכל תלמידי כיתות ט' לפני שתיגשו למטלות הכתיבה הנכם מתבקשים לקרוא בעיון את פרטי מהלך העבודה בפרויקט הקריאה : שימו לב: במהלך השנה יתקיימו

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית משרד האוצר  אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

דוד טל, מלחמת תש"ח – מלחמתו של דוד בן-גוריון

דוד טל, מלחמת תשח – מלחמתו של דוד בן-גוריון ÔÂÁËÈ Â ıâá ÈÒÁÈ דומה שאין חולק על מעמדו המרכזי של דוד בן גוריון בניהולה של מלחמת העצמאות. בן גוריון היה הדמות הדומיננטית בתהליך שהביא להקמתו של צה"ל, ובוודאי היה הדמות החשובה ביותר בניהולה של המלחמה עצמה.

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

כתיבת דו"ח אבחון ארגוני

כתיבת דוח אבחון ארגוני 1 כתיבת דו"ח אבחון ארגוני 2 כמה מילים מקדימות על התוכן... - האופן בו אנו מנתחים את הארגון נשען על הפרדיגמות שלנו אודות השאלות מהו ארגון? מהי אפקטיביות ארגונית? אבחון ארגוני מיטבי מנתח את המערכת הארגונית

קרא עוד

"ניצנים" תוכנית הצהרונים

ניצנים תוכנית הצהרונים "ניצנים" - צהרונים חברתיים אוגוסט 2017 אב תשע"ז החוק, הקול הקורא, תכנית "ניצנים" החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים לגילאי 3-8 נחקק בתהליך מואץ, ביוזמת מספר חברי כנסת, במטרה להסדיר את הפיקוח על הצהרונים במדינה.

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

Slide 1

Slide 1 1 התחדשות עירונית מתחם שלמה המלך, יולי 2013 2 צוות התכנון : תכנון נוף נספח הצללה כבישים אדריכל אבינעם לוין אדריכלית נטליה אלפימוב אדריכלית טל לוין אדריכל משה אוחנה : רינה קרוגליאק, אדריכלית נוף : לשם -

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

05 שנה למדינה תשנ"ח שנת הלימודים תשנ"ח, היא שנת ה- 05 למדינת ישראל. מומלץ ללמד את הנושא המרכז "05 שנה למדינה" בדרכים עיוניות וחוויתיות, תוך שימת דגש ע

05 שנה למדינה תשנח שנת הלימודים תשנח, היא שנת ה- 05 למדינת ישראל. מומלץ ללמד את הנושא המרכז 05 שנה למדינה בדרכים עיוניות וחוויתיות, תוך שימת דגש ע 05 שנה למדינה תשנ"ח שנת הלימודים תשנ"ח, היא שנת ה- 05 למדינת ישראל. מומלץ ללמד את הנושא המרכז "05 שנה למדינה" בדרכים עיוניות וחוויתיות, תוך שימת דגש על גישות, עמדות והתנהגויות. ניתן ללמד את הנושא דרך חקירת

קרא עוד

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש

הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120, הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה על-ידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן ש הצעת פתרון בחינת הבגרות בעברית )שאלון א'( חורף 1023 שאלון 120,022207 הצעת הפתרון הבחינה בעברית )שאלון א( נכתבה עלידי דפנה עמית, סהר שוקר ועופר סלמן שגיא, מורים ללשון בבתי הספר של לחמן. פרק ראשון הבנה והבעה

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد

הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות בית הספר לעבודה סוציאלית Faculty of Social Welfare & Health Sciences School of Social Work الكلية لعلوم الرفاه والصحة مد שנה א' קורסי חובה - סמסטר א סמינר מגמה קלינית טרמה מערכת שעות מ"א - תשע"ח ילד ונוער מנהיגות ושינוי חברתי *נכון לתאריך 3/8/2017 ברית ושיקום משפחה 8-12 אלי זומר 288.4140 מיקי וינברג 288.4901 נינה קורן קריא

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר

מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח דירה להשכיר בפרדס, אור יהודה דירה להשכיר בחולון עוזי לוי, מנכל דירה להשכיר מכרזי דיור להשכרה ארוכת טווח "דירה להשכיר בפרדס", אור יהודה "דירה להשכיר בחולון" עוזי לוי, מנכ"ל דירה להשכיר דיור להשכרה ארוכת טווח מטרות "דירה להשכיר" יצירת מאסה קריטית של אלפי יחידת דיור לשכירות ארוכת

קרא עוד

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ

הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות חורף שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפ הצעת פתרון- בחינת הבגרות באזרחות 42412 חורף 4102- שאלון 071; מבחני משנה הצעת פתרון הבחינה באזרחות נכתבה על-ידי צוות מורי האזרחות בבתי הספר של קידום הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד.

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

Microsoft Word - Document5

Microsoft Word - Document5 26 הקולנוע הנאצים במלחמה: יומני ברייך השלישי אנטי-רוסית קולנועית אנטי תעמולה בן לב-קדש* מבוא מאמר זה עוסק בדרך התייחסותה של התעמולה הנאצית לברה"מ הבולשביקית במהלך מלחמת העולם השנייה ובחודשים שקדמו לה.

קרא עוד

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20E1E7E9F0FA20E4E1E2F8E5FA20E1E4F1E9E8E5F8E9E420E12020EEF2E5E1E320E7E3F920E7E3F92E727466>

<4D F736F F D20F4FAF8E5EF20E1E7E9F0FA20E4E1E2F8E5FA20E1E4F1E9E8E5F8E9E420E12020EEF2E5E1E320E7E3F920E7E3F92E727466> א. פתרון בחינת הבגרות בהיסטוריה ב' חורף תש"ע פרק ראשון בין שתי מלחמות עולם ברה"מ והיהודים בה בין שתי מלחמות עולם. תכנית הנא"פ מהווה נסיגה מעקרונות הקומוניזם כלומר מהאידיאולוגיה : 1 עקרונות הקומוניזם כוללים

קרא עוד

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש

פיגוע ירי ומיקוח בדרום צרפת בהשראת דאעש פ י ג ו ע" פירוט ראו( פ י ג ו ע י ר י ו מ י ק וח בדרום צרפת בהשראת דאעש 26 ב מ ר ץ 2018 כ ל ל י ב- 23 ב מ ר ץ 2018 ב י צ ע מ ח ב ל פ י ג ו ע י ר י ומיקוח בהשראת דאעש,בעיירה שבאזור העיר קרקסון שבדרום צ

קרא עוד

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ

מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במעש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מעש תעשייתי - אקים חדרה דיאנה אטלס מנהלת רשת אלווין אשקלון קורס מיומנויות נ מסמך ניתוח תפקיד מדריך קבוצה במע"ש תעשייתי. מגישות: ציפי בן שמואל מנהלת מע"ש תעשייתי - אקי"ם חדרה דיאנה אטלס מנהלת רש"ת אלווין אשקלון קורס מיומנויות ניהול ואבטחת איכות למנהלי מע"ש חדשים 2017 רכזות הקורס

קרא עוד

שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות מדיניות של הערכת מורים ואיכות ההוראה פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א אוניברסיטת תל אביב, מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה והמכללה האקדמית בית ברל 10.11.2010 כנס 1 מכון ואן ליר מדיניות של הערכת מורים: - מטרות ההערכה

קרא עוד

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית

Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שית Engage חשיפה ראשונית לפרויקט אירופאי ייחודי הקניית כלים למעורבות פעילה בנושאי מדע-חברה לכלל אזרחי העתיד חזית המדע והטכנולוגיה אוריינות מדעית לחיים שיתוף פעולה בין מורים שיח טיעוני (ארגומנטציה) בקרב תלמידים

קרא עוד

הודעה לתקשורת אתר: דוא"ל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 2016, the N

הודעה לתקשורת אתר:  דואל: פקס: מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 2016 הייתה 7.4% מהתמג In 2016, the N הודעה לתקשורת אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 0651340 מדינת ישראל ההוצאה הלאומית לבריאות בשנת 016 הייתה 7.4% מהתמ"ג In 016, the National Expenditure on Health 7.4% of GDP ירושלים, כ"ה באב

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation אליפות הסייבר הישראלית תשע "ח אליפות הסייבר הלאומית ארגונים שותפים משרד החינוך משרד החינוך, מינהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות מידע האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות )IATI( - ארגון הגג של כל תעשיות ההייטק ומדעי

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation נקמתו של סבל יהושע בר יוסף התפתחות העלילה יום אחד ביקש זלמן התורכי מלמך שיעביר מהמחסן בצפת אל הכפר עין זיתים שלוש חביות ברזל, כבדות וריקות, דבר שקשה לבצע היות והדרך תלולה מאוד. למך תכנן דרך מיוחדת להוריד

קרא עוד