נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "נושא תקנון תקני - תיאור השינוי תקנון כלל פנסיה - מצב קודם סעיף בתקנון "כלל פנסיה" שכר מבוטח לעמית שכיר הגדרות פרק א' בתקנון - "שכר מבוטח" שכר מבוטח לע"

תמליל

1 שכר מבוטח לעמית שכיר מבוטח" שכר מבוטח לעמית עצמאי מבוטח חודשי לעמית עצמאי" חישוב שכר קובע קובע" עדכון אופן החישוב שכר מבוטח, בהתאם לאחוזי הפרשה לרכיב התגמולים לפיהם העביר המעסיק את ההפקדות. בכל מקרה בשיעור שלא יפחת מ 12.5% אף אם שיעור ההפקדות לתגמולים נמוך יותר. עדכון אופן החישוב- העמית רשאי להוכיח לחברה המנהלת במועד ההצטרפות, או במועד חידוש הביטוח, באמצעות אסמכתא רשמית כי שיעור ההפקדה שונה מ- 16%. בכל מקרה בשיעור שלא יפחת מ 12.5% אף אם שיעור ההפקדות לתגמולים נמוך יותר. עדכון אופן החישוב השכר הקובע באופן הבא: הגבוה מבין אלה, אך לא יותר מסכום ששווה ל- 3 פעמים השכר הממוצע במשק: ממוצע שכר מבוטח ב- 3 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד האירוע המזכה. ממוצע שכר מבוטח ב- 12 החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד האירוע המזכה. ממוצע שכר מבוטח ב- 12 החודשים שקדמו ל- 12 החודשים האחרונים שקדמו למועד האירוע המזכה. חישוב ההכנסה המבוטחת הינו בהתאם לטווחים של אחוזי הפרשה בתגמולים: 10.00%, 11.50% או 14.50% בדיוק. חישוב ההכנסה המבוטחת לעצמאי מחושב ע"י חלוקת דמי הגמולים ב- 16% בלבד. הגבוה מבין ממוצע 3 או 12 משכורות מבוטחות ממודדות שקדמו לאירוע המזכה. המבוטחת" המבוטחת" הקובעת" לגבי עמית שלא הופקדו בשלו דמי גמולים בחודש מסוים, והעמית מבוטח בקרן בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות ההסדר התחיקתי, יהיה השכר הקובע של העמית באותו חודש, השכר הקובע האחרון שחושב לו. תקרת שכר קובע קובע" שלוש פעמים השכר הממוצע במשק. הסכום המתקבל מחלוקת 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק ב- 10%. הקובעת" התייחסות לחודשים בהם לא הופקדו כספים לקרן בעת חישוב ההכנסה הקובעת לגבי עמית שלא הופקדו בשלו דמי גמולים בחודש מסוים, והעמית מבוטח בקרן בהתאם להוראות תקנון זה ולהוראות ההסדר התחיקתי, יהיה השכר הקובע של העמית באותו חודש, השכר הקובע האחרון שחושב לו. קיימת התייחסות כי בחודשים בהם לא הועברו תשלומים - הכנסתו הקובעת של העמית תהא שווה להכנסתו הקובעת טרם הפסקת דמי הגמולים. בתקנון קובע" הגדרת נכה סיעודי בתקנון - "נכה סיעודי" הרכב הוועדה הרפואית ואופן קבלת החלטותיה בתקנון - "ועדה רפואית" "ועדה רפואית לערעורים" אחד משני הבאים, בהתאם לקביעת הגורם הרפואי: א. נכה שאינו מסוגל לבצע בעצמו וללא עזרה 4 מתוך 6 פעולות.ADL ב. הוא תשוש נפש. ועדה רפואית - ועדה בת שני רופאים או יותר שאינה כוללת את רופא הקרן שקבע את ההחלטה נשוא הערעור, ואם ביקש העמית למנות רופא מטעמו, ועדה שתמנה שלושה רופאים שאחד מהם ימונה מטעם העמית; ועדה רפואית לערעורים - ועדה רפואית לענייני קרנות פנסיה שמרוכזת על ידי חברה פרטית או בית חולים בארץ המספקים שירותים של ניהול ועדות רפואיות עליונות. נכה שכתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי, הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד בהתאם לפרק י' לחוק הביטוח הלאומי. א. הוועדה הרפואית של הקרן תהיה מורכבת מלפחות שני רופאים שתמנה הקרן, אך העמית יהיה רשאי למנות את אחד הרופאים מטעמו במקום אחד מהרופאים שמונו על ידי הקרן. ב. אם לא תהיה הסכמה בין הרופאים הנ"ל יבחר רופא נוסף על ידי הרופאים ותינתן החלטה על פי רוב דעות. ג. החברה המנהלת מתחייבת לכנס ועדה רפואית לפי הצורך, ולפחות אחת לחודש. ד. לפני כינוס ועדה רפואית, נבחן עניינו של העמית בפני רופא הקרן, ללא זכות בחירת רופא מטעמו. סעיף 43 )ב( סעיפים 51 )א(, )ג( סטטוס עמית בתקנון עמית פעיל - עמית שמשולמים בשלו דמי גמולים לקרן; עמית לא פעיל- עמית שאינו עמית פעיל; עמית מבוטח - עמית שיש לו כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות או מוות; עמית לא מבוטח - עמית שאינו עמית מבוטח. עמית פעיל - עמית שמשולמים בגינו דמי גמולים לקרן או שמתקיים לגביו התנאים הקבועים בסעיף 12 )ב( או )ג(, לרבות מי שמשלם או מנוכה בגינו תשלום לרכישת ביטוח נכות ושאירים, יובהר כי נכה הוא עמית פעיל. עמית לא פעיל- עמית שהופסק תשלום דמי גמולים לקרן בגינו, ולא משולם בגינו תשלום לכיסוי ביטוחי לפנסיות נכות ושאירים.

2 דמי הניהול הנגבים מקצבת נכות הנמוכה מקצבת המינימום הקרן אינה רשאית לגבות דמי ניהול נוספים, במקרה בו קצבת הנכות נמוכה מקצבת המינימום. דמי ניהול בשיעור 6% מההפרש שבין סכום הפנסיה המזערי )5% מהשמ"ב( לפנסיית הנכות. סעיף 58 )ג( סעיף 8 )א( )3( פריסת הפקדות של עצמאי סעיף 17 )א( דמי גמולים ששולמו בגין תקופה הקודמת למועד התשלום ייזקפו על ידי הקרן לחודשים שבגינם שולמו, לפי הוראת המשלם בכתב. בהעדר הוראה כאמור, ייזקפו דמי הגמולים בחלוקה שווה לחודשים שחלפו מתחילת שנת המס שבה הופקדו הכספים או ממועד ההפקדה האחרון, התקופה הקצרה מבניהם. במניין החודשים כאמור ייכלל החודש שבו הופקדו דמי הגמולים. פריסת הפקדות נעשית מתחילת השנה. דמי ניהול מצבירה בקרן הכללית סעיף 18 )ב( )ג( השוואת שעורי דמי ניהול בקרן המקיפה ובקרן הכללית במקרים הבאים : גלישה לקרן הכללית במקרים של הפקדות מעל תקרת ההפקדה החודשית וכן במקרים של הפקדות של נכה מלא לקרן המקיפה. ")ב( שיעור דמי הניהול הנגבה מן היתרה הצבורה שמקורה בתשלומים שהועברו לחשבון העמית בקרן הכללית לא יעלה על שיעור דמי הניהול הנגבה מן היתרה הצבורה של העמית בקרן, אלא אם סוכם מפורשות עם העמית, מעסיקו או ארגון עובדים המייצג אותו שיעור דמי ניהול אחר. )ג( שיעור דמי הניהול הנגבה מתוך התשלומים שהועברו לחשבון העמית בקרן הכללית לא יעלה על הנמוך מבין, שיעור דמי הניהול הנגבה מן התשלומים המועברים לקרן או שיעור דמי הניהול המרביים בקרן הכללית, אלא אם סוכם מפורשות עם העמית, מעסיקו או ארגון עובדים המייצג אותו שיעור דמי ניהול אחר." קיימת הפרדה בחישוב דמי ניהול במקיפה והמשלימה )גם במקרה של הגלשת הפקדות לקרן הכללית(. העברת הפקדות לקרן הכללית סעיף 18 )א( סעיף 75 )ד( + 76 )ב( דמי גמולים ששולמו בשל עמית, העולים על תקרת ההפקדה החודשית לקרן פנסיה מקיפה או על תקרת ההפקדה לנכה חלקי, או דמי גמולים ששולמו בשל נכה מלא בקרן, יועברו לחשבון על שם העמית בקרן הכללית.ככל שלא קיים לעמית חשבון בקרן הכללית, יפתח על שמו חשבון בקרן הכללית במסלול ביטוח "זקנה בלבד" כהגדרתו בתקנון הקרן הכללית.חברה מנהלת תודיע לעמית בכתב על העברת הכספים לקרן הכללית, דמי הניהול הנגבים ממנו בקרן הכללית, העדרו או קיומו של כיסוי ביטוחי בגין חלק השכר שממנו משולמים דמי הגמולים לקרן הכללית, ובמקרה של היעדר כיסוי ביטוחי גם על האפשרות העומדת בפני העמית לרכוש כיסוי ביטוחי בשל השכר האמור בקרן הכללית ככל שניתן, וזאת בתוך 14 ימים מהמועד שבו הועברו הכספים האמורים לראשונה לקרן הכללית. לא הייתה קיימת הוראה להעברת הפקדות של נכה מלא ונכה חלקי מעל לתקרת ההפקדה מעל התקרה לקרן הכללית.וכן, לא הייתה קיימת הוראה בתקנון שקובעת את מועד משלוח ההודעה לעמית בעת הגלשת הפקדות לקרן הכללית. סעיף 18 מסלולי הביטוח בקרן בתקנון האחיד נקבעו 7 מסלולי ביטוח חדשים )לרבות מסלול ברירת מחדל( לבחירת המבקשים להצטרף לקרן, החל מיום עמיתים קיימים ימשיכו להיות מבוטחים במסלולי הביטוח בהם היו מבוטחים טרם כניסת התקנון לתוקף, אולם יהיו רשאים לעבור למסלולי הביטוח החדשים )המסלולים הקיימים יסגרו להצטרפות או מעבר עמיתים החל מיום 01/06/2018(. קיימים 8 מסלולי ביטוח מובנים. סעיף 24 )ופרק הוראות מעבר סעיף 112( תום תקופת ביטוח סעיף 25 בכל אחד ממסלולי הביטוח, רשאים העמיתים לבחור את גיל תום תקופת הביטוח מבין הגילאים הבאים 64 62, 60, או 67, למעט מסלול ביטוח לפורשים עד גיל 60 )פרישה מוקדמת(, וזאת בשונה מן המצב בתקנון הנוכחי בו גיל תום תקופת הביטוח מובנה במסגרת מסלולי הביטוח ועמד על 67 לגבר ו- 64 לאישה. גיל תום תקופת הביטוח עבור עמיתים שלא בחרו יהיה גיל פרישת חובה )67(. גיל תום תקופת הביטוח הוא 67 לגבר ו- 64 לאישה )למעט מסלול ברירת המחדל בו גיל הפרישה הוא 67 לאישה(. ניתן לבחור גיל תום תקופת ביטוח שהנו 60 בלבד, רק במסלול עתיר חסכון בפרישה מוקדמת. סעיף 18 )ב( קצבת נכות מתפתחת סעיפים 26 ו- 70 קצבת נכות כפולה סעיפים 27 ו- 70 )ופרק הוראות מעבר סעיף 113( הוספת אפשרות לרכוש כיסוי ביטוחי נוסף, לקצבת נכות מתפתחת באופן שיגדיל את קצבת הנכות בשיעור שנתי של.2% עמיתים בקרן מבוטחים בכיסוי ביטוחי נוסף שיעניק תשלום קצבת נכות בשיעור כפול במהלך שני חודשי הקצבה הראשונים, אלא אם יבקשו לוותר על כיסוי זה. עמיתים קיימים יהיו אף הם מבוטחים בכיסוי לנכות כפולה כל עוד לא ביקשו לוותר על כיסוי ביטוחי זה. יודגש כי כל עוד לא ביקשו עמיתים כאמור )קיימים או חדשים( לוותר על כיסוי ביטוחי לנכות כפולה, יגבו מהם דמי ביטוח בגין כיסוי זה. לא קיים כיסוי ביטוחי לקצבת נכות מתפתחת. לא קיים כיסוי ביטוחי לקצבת נכות כפולה. בתקנון כלל פנסיה הקודם, משולמת קצבת נכות החל מיום הזכאות הראשון.

3 כיסוי ביטוחי לעמית בעת הצטרפות או חידוש ביטוח סעיף 28 הצטרף עמית לקרן או חידש ביטוח בקרן לאחר תקופה העולה על 12 חודשים מהמועד שבו הפסיק להיות עמית פעיל בקרן, ולא הודיע לחברה המנהלת על בחירותיו ביחס לאפשרויות הכיסוי הביטוחי, יהיה מבוטח במסלול ברירת המחדל הכולל גם כיסוי ביטוחי לקצבת נכות כפולה. ויתור על כיסוי ביטוחי לשאירים של עמית מבוטח - כיסוי לביטול תקופת אכשרה לשאירים סעיף 30 )א( + )ב( )ופרק הוראות מעבר סעיף 114( הוספת כיסוי ביטוחי לביטול תקופת אכשרה:)א( עמית מבוטח ללא שאירים למעט שאיר שהוא הורה )להלן בסעיף זה - שאירים(, רשאי לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות עבור שאיריו למשך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים )להלן בסעיף זה - תקופת הוויתור( וזאת באמצעות הגשת בקשה לחברה המנהלת. בתקופה זו יהיה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות בלבד )לרבות שאירי נכה( במסלול שבחר. בתום תקופת הוויתור, העמית יהיה רשאי להודיע כי הוא ממשיך לוותר על הכיסוי הביטוחי לשאירים, למשך תקופות ויתור נוספות, כל עוד אין לו שאירים, באמצעות הגשת בקשה לחברה המנהלת.)ב( ויתר עמית כאמור, לא ייגבו מהעמית דמי ביטוח בשל כיסוי ביטוחי למקרה מוות, למעט דמי ביטוח בשל מוות כנכה ולמעט דמי ביטוח בשל כיסוי לביטול תקופת אכשרה לאחר תום תקופת הוויתור, החל מהחודש העוקב למועד הודעתו.)ג( עמית יהיה רשאי לוותר על הכיסוי לביטול תקופת אכשרה כאמור בסעיף קטן )ב(. ויתר עמית כאמור על כיסוי ביטוחי לביטול תקופת אכשרה כאמור - לא יגבו מעמית כאמור דמי ביטוח בשל כיסוי לביטול תקופת אכשרה כאמור ותחול תקופת אכשרה כאמור בסעיף 34 )ד() 6 ( על הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לשאירים, בתום תקופת הוויתור. הוראות אלו לא יחולו על עמיתים קיימים אשר וויתרו על כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים לפני מועד התחילה. לעמית שויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים אין תקופת אכשרה בעת הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לשאירים. ויתור על כיסוי ביטוחי לבן זוג של עמית מבוטח - כיסוי לביטול תקופת אכשרה לבן זוג סעיף 31 )א( + )ב( )ופרק הוראות מעבר סעיף 114( הוספת כיסוי ביטוחי לביטול תקופת אכשרה:)א( עמית עם ילדים וללא בן זוג רשאי, במסגרת מסלול הביטוח שבחר, לוותר על כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות עבור בן זוג )להלן - כיסוי ביטוחי לבן זוג( למשך תקופה שלא תעלה על 24 חודשים )להלן בסעיף זה - תקופת הוויתור(, וזאת באמצעות הגשת בקשה לחברה המנהלת. בתקופה זו יהיה העמית מבוטח בכיסוי ביטוחי לסיכוני נכות )לרבות שאירי נכה( ובכיסוי ביטוחי לשאירים למעט כיסוי ביטוחי לבן זוג. בתום תקופת הוויתור, העמית יהיה רשאי להודיע כי הוא ממשיך לוותר על הכיסוי הביטוחי לבן זוג, למשך תקופות ויתור נוספות, כל עוד אין לו בן זוג, באמצעות הגשת בקשה לחברה המנהלת. )ב( ויתר עמית כאמור על כיסוי ביטוחי לבן זוג, לא ייגבו מהעמית דמי ביטוח בשל כיסוי ביטוחי לבן זוג, למעט דמי ביטוח בשל כיסוי ביטוחי לבן זוג במקרה של מוות כנכה ולמעט דמי ביטוח בשל כיסוי לביטול תקופת אכשרה לאחר תום תקופת הוויתור, החל מהחודש העוקב למועד הודעתו.)ג( עמית יהיה רשאי לוותר על הכיסוי לביטול תקופת אכשרה כאמור בסעיף קטן )ב(. ויתר עמית כאמור על כיסוי ביטוחי לביטול תקופת אכשרה כאמור - לא יגבו מעמית כאמור דמי ביטוח בשל כיסוי לביטול תקופת אכשרה כאמור ותחול תקופת אכשרה כאמור בסעיף 34 )ד() 7 ( על הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לבן זוג, בתום תקופת הוויתור.הוראות אלו לא יחולו על עמיתים קיימים אשר וויתרו על כיסוי ביטוחי לנכות ושאירים לפני מועד התחילה. לעמית שויתור על כיסוי ביטוחי לבן זוג אין תקופת אכשרה בעת הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לבן זוג. באילו מקרים חלה תקופת אכשרה סעיף 34 )ג( על עמית שמשך או העביר כספים ממרכיב התגמולים בקרן תחול תקופת אכשרה של 60 חודשי ביטוח רצופים החל ממועד תשלום דמי הגמולים הראשון שלאחר המשיכה או העברת הכספים, לגבי הסכום שנמשך או הועבר, בשל אירוע מזכה הנובע מפטירת העמית, לרבות פטירת עמית נכה. סעיפים 23 )ד(, 37 )א() 1 (, 37 )ד(, 42 )א(, 42 )ג(. כמו כן, נוספו מקרים נוספים בהם תחול תקופת אכשרה: )ד( על עמית מבוטח שהיקף הכיסוי הביטוחי שלו בקרן הורחב, בהתאם לעילות המפורטות להלן, תחול תקופת אכשרה למשך 60 חודשי ביטוח רצופים החל מהמועד שבו הורחב הכיסוי הביטוחי ועד למועד האירוע המזכה: ) 1 (בגין עליות במשכורת הקובעת מעבר ל- 15% )2( הגדלת שיעור הכיסוי הביטוחי; )3( דחיית גיל תום תקופת הביטוח; )4( הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול קצבת נכות מתפתחת; )5( הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול קצבת נכות כפולה; )6( הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לשאירים, לגבי עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים; )7( הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לבן זוג, לגבי עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לבן זוג. תקופת אכשרה הייתה קיימת במקרים של: הצטרפות או חידוש הביטוח בקרן, לעניין פנסיית שאירי עמית פעיל ופנסיית הנכות. בעדכון מסלול ביטוח. בגין הגדלת הכיסוי. בעליות ריאליות שמעל 10% לשנה במשכורת הקובעת. כיום לא קיימים בתקנון כיסויים ביטוחיים נוספים אותם ניתן לרכוש כגון: נכות כפולה, נכות מתפתחת ועוד... ולכן לא קיימת תקופת אכשרה בגין כיסויים אלה.

4 באילו מקרים רשאית / חייבת הקרן לערוך חיתום סעיף 35 ארכת ביטוח סעיף 36 )א(+ )ו( בהתאם לשיקול דעת של החברה האם לבצע הליך חיתום רפואי במקרים הבאים: 1. בעת הצטרפות; 2. חידוש ביטוח; 3. גידול ראלי בשכר המבוטח של עמית בשיעור העולה על 15%;4. הגדלת שיעור כיסוי ביטוחי; 5. דחיית גיל תום תקופת ביטוח; 6. הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול קצבת נכות מתפתחת; 7. הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול קצבת נכות כפולה; 8. הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לשאירים, לגבי עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לשאירים; 9. הגדלת הכיסוי הביטוחי כך שיכלול גם כיסוי ביטוחי לבן זוג, לגבי עמית שוויתר על כיסוי ביטוחי לבן זוג; לעמיתים שהופסקו הפקדות בגינם לקרן יישמר הכיסוי הביטוחי לתקופה של 5 חודשים רצופים )ריסק זמני אוטומטי(, ללא קשר לתקופת ההפקדות הרציפה האחרונה שקדמה למועד הפסקת ההפקדות. עמיתים שנקבעה להם נכות חלקית, תחול תקופת ארכת ביטוח בת 5 חודשים, החל מהמועד שבו אושרה זכאותם לקבלת קצבת נכות, אשר במהלכה יהיו מבוטחים גם על חלק השכר הקובע שאינו זכאי בשלו לקצבת נכות. עמיתים שחלה הפחתה בדרגת הנכות שנקבעה להם, תחול תקופת ארכת ביטוח בת 5 חודשים, החל במועד תחילת ההפחתה, אשר במהלכה יהיו מבוטחים גם על חלק השכר הקובע שהופחת. החברה המנהלת רשאית לבצע חיתום במקרים הבאים: הצטרפות לקרן, מעבר בין מסלולי ביטוח. ריסק זמני אוטומטי לתקופה של 5 חודשים, אך לכל היותר מתקופת ההפקדות הרציפה בקרן. לנכה חלקי לא הייתה אפשרות לרכוש הסדר ריסק. סעיפים 12 )א() 3 (, 12 )ב() 3 (, 12 )ד(, 12 )ה() 2 (, 17, 23 )ב(. סעיף 14 )ו( עמית שהיה עמית מבוטח בקרן פנסיה חדשה נוספת בשל אותו שכר קובע בתקופת ארכת הביטוח, ואירע אירוע ביטוחי המזכה את העמית או שאיריו בקצבה, יהא זכאי הוא או שאיריו בקצבה מקרן הפנסיה האחרת. על אף האמור, אם נקבע שהעמית או כל אחד משאיריו בנפרד זכאים מהקרן הנוספת לקצבה נמוכה מהקצבה לה הם זכאים מהקרן, ישולם להם מהקרן ההפרש שבין הקצבה בקרן הנוספת לקצבה לה זכאים מהקרן. הסדר ביטוח סעיף 37 עמיתים שחדלו להיות עמיתים פעילים, לרבות עמיתים בתקופת ארכת ביטוח, ובכלל זה נכים חלקית, רשאים לרכוש הסדר ביטוחי )ריסק זמני יזום(, לתקופה שלא תעלה על 24 חודשים, לצורך שמירה על היקף הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים שהיה להם בטרם חדל להיות עמיתים פעילים. נכה לא הייתה אפשרות לרכוש הסדר ריסק. הנחות לתקרת דמי הביטוח 35% סעיף 39 מועד זכאות לתשלום קצבת זקנה סעיף 44 היקף הכיסוי הביטוחי לעמית ייקבע כך שהעלות המצטברת בשל סך כל הכיסויים הביטוחיים, לא תעלה על 35% מהסך המצטבר הצפוי של תגמולים לפני ניכוי דמי ניהול ודמי ביטוח. תקרת הכיסוי הביטוחי תחושב על ידי החברה המנהלת בהתאם להנחות ולנתוני העמית הבאים: )1( גיל תום תקופת הביטוח בהתאם לבחירתו של העמית לפי סעיף 25; )2( רציפות בהפקדות החל מגיל תחילת הכיסוי הביטוחי ועד תום תקופת הביטוח; )3( גידול בשכר של העמית בשיעור של 2%; )4( שיעור דמי הגמולים לפיו מחושב השכר המבוטח של העמית; )5( בחישוב סך ההפקדות ודמי הביטוח הצפויים לאורך תקופת הביטוח, ריבית ההיוון תעמוד על שיעור התשואה הריאלית האפקטיבית כמפורט בסעיף 110 זה. אין אפשרות לקבלת קצבת זקנה רטרו.מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת זקנה יהיה המאוחר מבין אלה: )1( ה- 1 לחודש שציין העמית בבקשה לקבלת קצבת זקנה, ובלבד שמועד זה חל לאחר אישור הבקשה על ידי החברה המנהלת. )2( ה- 1 לחודש העוקב למועד אישור הזכאות לקבלת קצבת זקנה. )1( גידול השכר של העמית בשיעור של 0% לשנה; )2( שיעור הכיסוי הביטוחי שנקבע בהתאם לשיעור המצרפי של תגמולי עובד ומעביד ושיעור הפיצויים, כפי שהועברו בפועל על ידי עמית או המעסיק וזאת אף במקרה בו הועברה הוראה בה צויינו שעורי הפרשה שונים על ידי העמית או על ידי המעסיק. עמית יכול לבקש שפנסיית הזקנה תשולם לו בעבור תקופה שקדמה להגשת בקשת הפרישה, ובלבד שזו לא תעלה על 3 חודשים, שלא שולמו דמי גמולים עבור אותה תקופה, ושלא בוצעה פעולה בחשבונו של העמית בקרן באותה תקופה. סעיף 11 )ג( סעיף 27 )ג( זקנה במקרה של 2 אלמנות סעיף 45 )א( )2( במקרה שלעמית אשר מבקש לפרוש לפנסיית זקנה קיימות שתי בנות זוג, יש לחשב את קצבת הזקנה באופן בו מפצלים את היתרה לפי בקשת העמית ומחשבים שני מקדמים שונים )בהתאם לגיל בת הזוג(, ולאחר חישוב המקדם יש לחלק בחלק היתרה שבחר העמית ומשם לקבוע את הקצבה. לא קיימת התייחסות בתקנון לאופן חישוב שונה במקרה של שתי אלמנות. תשלום ועדכון קצבת הזקנה קצבה בשל חודש הפטירה תשולם במלואה, ללא קשר ליום הפטירה. הזכאות לקבלת פנסיית זקנה תחול עד ליום פטירת העמית. סעיף 59 )א( 46 )ב(

5 קבלת קצבת זקנה עבור חלק מן היתרה הצבורה סעיף 47 )א( עמית הפורש לזקנה, רשאי להמיר רק חלק מהיתרה הצבורה בחשבונו לקצבה, ולהותיר את החלק הנותר כיתרה צבורה בקרן. )ב( על עמית כאמור יחולו הוראות התקנון הנוגעות לפנסיונר, בכל הנוגע לקצבת הזקנה, וההוראות הנוגעות לעמית, בכל הנוגע ליתרה הצבורה שנותרה בחשבונו. סעיף 54 מגבלות בהיוון 25% מקצבת הזקנה לתקופה של 5 שנים קיימת אפשרות להיוון של עד 25% לתקופה של 5 שנים, ללא מגבלות פרט לכך שסכום קצבת הזקנה יהיה נמוך או שווה לקצבה המזערית. קיימת אפשרות להיוון של עד 25% לתקופה של 5 שנים, במגבלות הבאות: )1( גילו של העמית בתום תקופת ההיוון לא יעלה על 87; )2( העמית לא קיבל פנסיית נכות במועד הבקשה או במהלך 24 החודשים שקדמו למועד פרישתו לפנסיית זקנה. סעיף 51 מועד זכאות לקבלת קצבת שאירים מועד הזכאות הראשון לקבלת קצבת שאירי פנסיונר יהא ה- 1 לחודש בחודש העוקב לחודש פטירתו של הפנסיונר. הזכאות לקבלת פנסיית שאירים תחול ביום שלאחר יום הפטירה. סעיף 59 )ב( שאיר פנסיונר אשר זכאי בתוספת תשלומים מובטחים, יהיה רשאי בכל עת לבצע היוון של חלקו בתוספת התשלומים המובטחים. שאיר של פנסיונר לא יכול לבצע היוון. 55 )א( היוון לשאיר פנסיונר שבחר תקופת תשלומים 34 )ב( סעיף 60 )ד( תשלומי תקופת הבטחה לשאירי פנסיונר סעיף 60 )ה( נפטר שאיר של פנסיונר הזכאי לתוספת תשלומים מובטחים, בטרם נסתיימה התקופה, תשלום תוספת התשלומים המובטחים שנותרה לשאירים האחרים בחלוקה שווה ובהעדר שאירים ליורשי השאיר. אם היו לפנסיונר אלמנה ויתומים בעת פטירתו, יתחלקו תשלומי הפנסיה המובטחת בין השאירים, בהתאם ליחס שנקבע לגביהם בבקשת הפרישה. היוון קצבה לשאירי פנסיונר סעיף 62 )א( תקופת התיישנות לתביעות נכות ושאירים סעיף )4( 63 + סעיף 87 )א( )5( תנאי זכאות לקבלת קצבת נכות שאיר של פנסיונר הזכאי לקצבה בהתאם זה רשאי להוון את קצבתו בשיעור של עד 25% מקצבת השאירים לה הוא זכאי לתקופה של עד חמש שנים. א. התביעה לקבלת קצבת נכות הוגשה לחברה המנהלת בתוך שלוש שנים ממועד האירוע המזכה. ב. התביעה לקבלת קצבת שאירים הוגשה לחברה המנהלת בתוך שבע שנים ממועד האירוע המזכה. נוסף תנאי נוסף לקבלת קצבת נכות לפיו העמית החזיר לקרן כספים שמשך או העביר ממרכיב התגמולים לאחר מועד האירוע המזכה. שאיר של פנסיונר לא יכול לבצע היוון. אין התייחסות ישירה ל זה, הקרן תפעל בהתבסס על חוק ההתיישנות, מכוח כפיפות התקנון להסדר התחיקתי, כלומר 7 שנים. לעמית שמשך את הכספים או העבירם, לא הייתה קיימת אפשרות להשיב את הכספים ולקבל קצבת נכות. סעיף )5( 63 סדר הפעולות לניהול התביעה - מלא סעיפים א. הגורם הרפואי יקבע האם המבוטח הינו נכה. ב. המבוטח יכול לערער על החלטת הגורם הרפואי בתוך 90 ימים. ג. במקרה של ערעור, הועדה הרפואית לערעורים תקבע אם המבוטח הוא נכה. ד. המבוטח רשאי לערער על החלטת הועדה הרפואית לערעורים תוך 90 ימים. ה. במקרה של ערעור, הועדה הרפואית לערעורים תקבע אם המבוטח הוא נכה, והחלטתה בסוגיות רפואיות תהא סופית ומחייבת ולא ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא. א. רופא הקרן או הועדה הרפואית יקבעו אם המבוטח הינו נכה. ב. על החלטת רופא הקרן ניתן לערער בפני הוועדה הרפואית בתוך 45 ימים. ג. על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער בפני הועדה הרפואית לערעורים בתוך 45 ימים. ד. החלטת הוועדה הרפואית לערעורים בסוגיות רפואיות הינה סופית ולא תהיה ניתנת לערעור או לתקיפה בכל דרך שהיא. ה. סכסוכים ומחלוקות שאינם נוגעים להחלטת הוועדה הרפואית לערעורים בסוגיות רפואיות, יידונו בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת. ו. החברה המנהלת רשאית, בהסכמת הצדדים, להפנות סכסוכים ומחלוקות לבוררות. בתוך 45 ימים ממועד הודעת החברה המנהלת על החלטת הוועדה הרפואית. סעיפים 41 )א(, )ג(, 42 )א(,,50,45 53 )א(, 55 )א(, )ד(, 69 )א(, )ב( 66 עד 68 פרק הזמן העומד לרשותו של המבוטח לערער על החלטת הועדה הרפואית בפני הועדה הרפואית לערעורים בתוך 90 ימים ממועד הודעת החברה המנהלת על החלטת הוועדה הרפואית. סעיף 55 )א( סעיף 68 )א(

6 א) 43 )ב( נכות לנכה סיעודי סעיף 69 )ג( קצבת נכות לנכה סיעודי תחושב על ידי מכפלת קצבת הנכות כאמור בסעיף קטן בשיעור של 133%, ובלבד שקצבת הנכות המשולמת לו לא תעלה על השכר הקובע. נכה שכתוצאה מליקוי גופני, שכלי או נפשי, הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כזכאי לגמלת סיעוד בהתאם לפרק י' לחוק הביטוח הלאומי, והעביר את כל המסמכים הרלוונטיים המעידים על זכאותו לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי, יהיה זכאי להגדלת הפנסיה בשיעור של 40% מפנסיית הנכות שלה הוא זכאי, כל עוד הינו זכאי לפנסיית נכה סיעודי, ובלבד שסך הפנסיה הכוללת שיקבל מהקרן לא יעלה על 100% מההכנסה הקובעת. סעיף 45 וסעיף 46 מועד תשלום קצבת הנכות סעיף 72 )א( נכות חוזרת סעיף 72 )ב( קצבת הנכות תשולם החל מהיום ה- 61. העמית רשאי לבחור כי בנוסף, בגין שני החודשים הראשונים, תשולם פנסיית נכות כפולה. כיסוי זה יינתן כברירת מחדל. במקרה של נכות חוזרת בתוך 6 חודשים ובלבד שנכותו נגרמה בשל אותו אירוע מזכה שבגינו הוכרה נכותו הקודמת. קצבת הנכות משולמת החל מיום הזכאות הראשון. במקרה של נכות חוזרת יש לעמוד בהגדרת נכה על כל היבטיה כולל תקופת נכות של למעלה מ- 90 ימים. קצבת נכות לנכה המשתכר מעבודה סעיף 83 שאירי עמית מבוטח נכה שיש לו הכנסה מהמקורות הקבועים בסעיפים 2)1( ו- 2(2 ( לפקודת מס הכנסה )למעט תשלום בגין ימי מחלה ממעסיק שנצברו עד מועד האירוע המזכה(, או מדמי אבטלה, או קצבה ממקור אחר )להלן - הכנסה כוללת( תשולם לו מלוא קצבת הנכות כל עוד סכום הקצבה לה הוא זכאי מהקרן בצירוף ההכנסה הכוללת )להלן - הכנסה משולבת לנכה( אינו עולה על כלל הכנסתו החודשית הממוצעת של העמית לפי סעיפים 2)1( ו- 2)2( לפקודת מס הכנסה ב 12 החודשים שקדמו למועד האירוע המזכה, בין אם הועברו דמי הגמולים לקרן ממלואה או מחלקה בלבד. במקרה בו משולמת קצבה לאלמנה: עבור יתום שאינו יתום יחיד - 30% לכל יתום אך לא יותר מ - 100% מקצבת השאירים הכוללת. בגין ימי מחלה ששולמו לעמית, בוצע קיזוז מקצבת הנכות. שני יתומים ומעלה יקבלו 40% לכל יתום. אך לא יותר מ - 120% מפנסיית השאירים הכוללת ועד לתקרה של 100% מהשכר הקובע. סעיף 39 )א( סעיף ) 94 )2( שאירי עמית מבוטח - פקיעת זכאות של אחד היתומים פקעה זכאותו של אחד היתומים שאינו בן עם מוגבלות, תחושבנה קצבאות היתומים האחרים שאינם בן עם מוגבלות מחדש. בתקנון יש התייחסות למקרה בו קיים יותר מיתום אחד ואחד היתומים נפטר לפי גיל 21. סעיף 39 )ג( סעיף 94 )ד( חישוב שכר קובע לעמית נכה שנפטר סעיף 96 )א( אופן חלוקת הצבירה בין שאירי עמית לא מבוטח סעיף 97 )ב( תשלום ועדכון קצבת שאירים סעיף 98 )ג( קצבת מינימום לשאירים סעיף 99 קצבת שאירי נכה תהיה כשל קצבת שאירי עמית מבוטח ותחושב בהתאם להיקף הכיסוי הביטוחי לשאירים שהיה לעמית בטרם הפך לנכה, ובהתאם לשכר הקובע שלפיו חושבה קצבת הנכות. החלק היחסי של האלמן ושל היתומים ביתרה הצבורה של העמית יחושב כמכפלת השיעורים המפורטים להלן ביתרה הצבורה של העמית: לגבי אלמן - חלוקת סכום מקדמי ההמרה לאלמן בהתאם לגילו, מינו ושנת לידתו של כל אלמן כקבוע בנספח בסכום מקדמי ההמרה. לגבי יתומים - חלוקת מחצית מסכום מקדמי ההמרה ליתומים כאשר מקדם ההמרה יחושב לכל יתום בנפרד בהתאם לגילו, כקבוע בנספח בסכום מקדמי ההמרה. שאיר שלגביו קבעה ערכאה שיפוטית מוסמכת בפסק דין חלוט כי מות העמית נגרם כתוצאה ממעשה בזדון שנעשה על ידו תישלל זכות השאיר לקצבת שאירים וקצבתו תחולק בין יתר השאירים, ככל שיש. היה סכומן של כלל קצבאות השאירים בחודש התשלום הראשון נמוך מקצבת מינימום, יהיה רשאי כל אחד מהשאירים, לבחור בין קבלת קצבת שאירים חודשית, בניכוי דמי ניהול לבין משיכת חלקו ביתרה הצבורה של העמית שנפטר. פנסיית שאירי נכה תחושב באותו אופן שבו מחושבת פנסיית שאירי עמית פעיל ובהתאם להכנסה הקובעת שקדמה לפטירת הנכה. הצבירה תחולק בין האלמנה, היתומים וההורים הנתמכים. בהיעדר הורים - אלמנה ויתום - 10:90, אלמנה ושני יתומים, או יותר - 20:80. אלמנה או יתומים בלבד, והורים - 20:80. היה סכום הפנסיה החודשי הכולל המגיע לשאירי עמית בעת זכאותם לראשונה לקבלת פנסיה, נמוך מסכום הפנסיה המזערי, יהיו השאיר או השאירים, בלבד שניתנה הסכמת כל שאר השאירים לבחור אחת מאלה: 1. למשוך את הכספים שהצטברו בחשבונו של העמית. 2.תשולם לשאירים פנסיית שאירים הנמוכה מסכום הפנסיה המזערי, בניכוי דמי ניהול בשיעור של עד 6% מההפרש שבין סכום הפנסיה המזערי לבין הפנסיה המשולמת לכל שאיר. סעיף 56 )א( סעיף 39 )ב( 58 )ב(

7 סעיף 40 היוון של קצבת שאירי מבוטח פעיל ומבוטח שאינו פעיל סעיף 100 נפטר עמית וביום פטירתו היו יתומים שגילם מעל 18 שנים וטרם מלאו להם 21 שנים ואף אחד מהם אינו בן עם מוגבלות והעמית לא הותיר אחריו אלמן, יהיו היתומים כאמור, זכאים לוותר על זכאותם לקצבת שאירים ולקבל את סכום הקצבה המהוונת אשר תחושב כמכפלה של קצבת השאיר במקדם ההמרה שבנספח ]נספח שתקבע החברה המנהלת, בכפוף לאישור הממונה[ בהתאם לפרטי היתום הרלוונטי. כל שאיר רשאי להוון, ובלבד שהפנסיה לכל השאירים לאחר ההיוון, לא תפחת משכר המינימום, ובכפוף לאישור רופא הקרן, כי השאיר לא היה זכאי באופן תיאורטי לפנסיית נכות, אילו היה עמית בקרן. הבטחת תשלומי קצבת לאלמנת עמית מבוטח / עמית שאינו מבוטח אלמן של עמית הזכאי לקצבה בהתאם זה רשאי להוון שיעור של עד 25% מקצבת השאירים לה הוא זכאי )להלן - שיעור ההיוון המבוקש( לתקופה של עד חמש שנים, ובלבד שסכום הקצבה שישולם לו לאחר ההיוון לא יהיה נמוך מסכום הקצבה המזערי. האלמנה של עמית זכאית לתקופת תשלומי הבטחה של 240 תשלומי פנסיה, בכל מסלולי הביטוח, ובלבד שגילה בתום תקופת ההבטחה לא יעלה על 87. כיום לא קיימת האפשרות לבחירת תקופת הבטחה לאלמנה. סעיף 102 )א( משיכת כספים סעיף 103 )א( תנאים למשיכת כספים מלאה או חלקית: משיכה ממרכיב התגמולים א. העמית אינו מקבל קצבת נכות מהקרן. ב. לגבי עמית שכיר - נותקו יחסי עובד ומעסיק... או שהעמית הגיע לגיל הזכאות המינימלי לקבלת קצבת זקנה. לא ניתן היה למשוך מרכיב התגמולים ללא אישור סיום יחסי עובד ומעסיק.הייתה קיימת מגבלה לעמית נכה לפיה לא היה זכאי למשוך את כספי התגמולים במידה ובמועד הבקשה העמית מקבל קצבת נכות או שקיבל קצבת נכות במהלך 24 חודשים שקדמו למועד פרישתו לפנסיית זקנה. סעיף 66 )ב( לוחות זמנים לטיפול בבקשות עמיתים ולמקבלי קצבאות הוספת נספח המפרט את לוחות הזמנים לביצוע פעולות שונות בין היתר לביצוע פדיון, שליחת הודעות לעמיתים ב תביעות, העברת כספים לקרן הכללית ועוד... בתקנון לא קיימת התייחסות למועדי ביצוע לפעולות אלה: פדיון, העברת כספים לקרן המשלימה ומשלוח הודעות לעמיתים ב תביעות.

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן

מסמך ריכוז שינויים - הראל פנסיה מעודכן מתן אפשרות לגוף המנהל להכיר בבן/בת זוג כידועים סעיף קודם 1 הגדרת אלמן/ה ובן זוג של עמית או אלמן הוגדר כידוע בציבור רק אם הוכר ע"י בציבור בכפוף להכרה שלהם על ידי המוסד לביטוח תביעות פנסיונר ערכאה שיפוטית

קרא עוד

התקנות

התקנות מהדורה: 1 תאריך: 08.2005 תוכן עניינים פרק ראשון: פירושים והגדרת מונחים... 4 4... 11... 1. הגדרות 2. פירושים 11....3 גיל 11....4 תחולה פרק שני: התחייבויות ומקורות הכנסה... 12...12 5. מקורות ההכנסה של הקרן

קרא עוד

Microsoft Word - מקפת אישית doc

Microsoft Word - מקפת אישית doc תקנון קרן הפנסיה '' קרן פנסיה חדשה מקיפה ינואר 2016 גרסתינואר 2016 תוכן עניינים 0 פרק א - הגדרת מונחים ופרשנות... 4 הגדרות... 4.1 פרשנות...11.2 פרק ב - מבוא... 12 מהות הקרן... 12.3 מקורות ההכנסה של הקרן...12.4

קרא עוד

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים

תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים תקנון תקני לקופת גמל לא משלמת לקצבה, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים שם החברה המנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ )להלן: "החברה המנהלת"( שם קופת הגמל: מספר מס הכנסה של קופת הגמל: תאריך: מיטב דש

קרא עוד

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì)

top life ÷öáä îééãéú (àéðä îàåùøú ë÷åôú âîì) תוכן עניינים (אינה מאושרת כקופת גמל) - קצבה מיידית TOP LIFE 2 הגדרות.1 2 הפוליסה תוקף 2. ההפקדה. השקעה מסלולי 4. ההשקעות ניהול 5. וסגירתם השקעה מסלולי פתיחת. 4 למבוטח הקצבה תשלום.7 4 הקצבה לתשלום מסלולים.8

קרא עוד

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת

מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשעה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת מדינת ישראל משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון ד' בניסן התשע"ה 24 במרץ 2102 חוזר גופים מוסדיים 2102-9-02 סיווג: כללי הצטרפות לקרן פנסיה או לקופת גמל בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22 )ד( 21, 09, ו- 29 )ב()

קרא עוד

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא"

חיסכון ארוך טווח מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455* / רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל משרד ראשי: דרך השלום 53, גבעתיים פקס: דוא בקשה לשינויים בפוליסת ביטוח מנהלים/קרן פנסיה לשכירים פרטי הסוכן שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח הודעה זו נמסרת ל"הפניקס חברה לביטוח בע"מ ו/או להפניקס פנסיה בע"מ". פרטי המבוטח שם משפחה שם פרטי ת.ז.

קרא עוד

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק

בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית ק בקשה לפנסיית זקנה מקרן וותיקה ( מסלול קבוצה ) : בהמשך לפנייתך למשרדנו, להלן פירוט המסמכים הדרושים לביצוע משיכת פנסיה מהקרן: טופס יציאה לפנסיה מתכנית קבוצה. צילום ת.ז. כולל ספח חתום "נאמן למקור" *** ע"י

קרא עוד

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc)

(Microsoft Word - \347\351\361\353\345\357 \364\351\360\360\361\351 \340\351\371\ doc) תנאים כלליים "חיסכון פיננסיאישי" הפוליסה אינה מוכרת כקופת ביטוח (1229) 1. הגדרות כלל חברה לביטוח בע"מ בית כלל ביטוח, דרך מנחם בגין 48, תלאביב פקס 03 9529746 טלפון 03 9420440 66180 מוקד שירות לקוחות בטלפון

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא

ביטוח משכנתא - ביטוח חיים להבטחת משכנתא התנאים הכלליים לביטוח למקרה מוות בלבד סכום הביטוח משתנה מידי שנה נספח מס' 403 הגדרות בפוליסה זו תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: החברה - הראל חברה לבטוח בע"מ. הפוליסה - חוזה לביטוח חיים לרבות

קרא עוד

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה

ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה ביטוח פנסיוני מדריך מקצועי למעסיק לשנת 2012 מהדורה שנייה מאי 2012 תודתנו נתונה למי שעזר ותרם בכתיבת החומרים המקצועיים: משה הראל, יועץ ומרצה בנושא ביטוח פנסיוני, עו ד אלון זילברשץ; עו ד דורית לוז, ביטוחאית

קרא עוד

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי

פרק ראשון: זכויות במוסד לביטוח לאומי תפקידו של המוסד לביטוח לאומי הוא להבטיח הגנה כלכלית לכל תושב במצבי מצוקה המגבילים את יכולתו לעבוד ולהשתכר. באירועי חיים או מהן הזכאויות של נפגעי נפש בביטוח הלאומי? קצבת נכות כללית - קצבת נכות כללית היא

קרא עוד

M456

M456 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 10 סטטוס אישי לילד תוכן עניינים סטטוס אישי לילד תנאים כלליים לביטוח חיים הגדרות 1. תוקף הפוליסה.2 ההפקדות 3. בחירת מסלולי ההשקעה ושינויים.4 ניהול

קרא עוד

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016

שחזור מבחן יסודות הביטוח – מועד 12/2016 שחזור בחינה יסודות הביטוח מועד 2202/21 לפניכם שחזור מבחן יסודות הביטוח מועד 2202/21. השאלות מבוססות על שחזור התלמידים. תודה לכל אלו שתרמו בביצוע השחזור. במידה והנכם זוכרים שאלות נוספות ו 0 או דיוק טוב

קרא עוד

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ

נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם שירות לספקי השירות שבהסכם, עבור הוצאות השירותים הרפואיים המ נספח לייעוץ רפואי, פיזיותרפיה ובדיקה תקופתית קרה מקרה הביטוח, תשפה החברה את המבוטח או תשלם לספקי ה שבהסכם, עבור הוצאות הים הרפואיים המפורטים להלן, בכפוף לתנאים, להוראות ולסייגים המפורטים בנספח זה ו בכפוף

קרא עוד

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי

מספר בקשה 3f40e793 6b a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי מספר בקשה 3f40e793 6b11 4127 a0e9 da8f5a75fe53 פרטי המוצרים שלי 68 270 224092 70 68 270 224092 69 3967487 3967486 3966858 3966275 3957822 1634818 סוג מוצר פנסיוני פוליסת ביטוח חיים משולב חיסכון קרן השתלמות

קרא עוד

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ

תאריך עדכון: הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בעמ )להלן: החברה( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפ הליך בירור ויישוב תביעות - פנסיית נכות מנורה מבטחים פנסיה בע"מ )להלן: "החברה"( מעמידה לרשות עמיתיה מערך בירור ויישוב תביעות הפועל לפי מערכת הכללים המצ"ב כנספח א', אשר אומצה על ידי דירקטוריון החברה. הגשת

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או

גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש או גילוי נאות - פוליסת תאונות אישיות מהדורת 11/2014 נספח מס' 74/05 שם הפוליסה תאונות אישיות הכיסויים בפוליסה משך תקופת הביטוח תקופת אכשרה תנאים לחידוש אוטומטי תקופת המתנה השתתפות עצמית מבנה הפרמיה שינוי תנאים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20E7E5F720E4E2E1ECFA20F9EBF8202D20EEF7E5F6F8FA BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> מרקמן את טומשין משרד עורכי דין ונוטריון תיקון חוק הביטוח הלאומי הגבלת שכר טרחה עו"ד גלעד מרקמן, כללי הצעתהחוק: 8% שכ"טל- 5 שנים. כוללמע"מ כוללאתכל התביעות לרבות בית הדין. החוק: ייצוג בוועדות - 15% 17%

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה"

בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה הראל פנסיה בקשת הצטרפות לקרן הפנסיה "הראל פנסיה" לטובת הצטרפותך לקרן הפנסיה "הראל פנסיה", הנך נדרש למלא את הטפסים המצורפים וכן להקפיד למלא את שדות החובה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים להשלמת הליך ההצטרפות. את כל המסמכים

קרא עוד

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא

נהג, דע את זכויותיך! 1 עי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד האיגוד המקצועי שלך! מען - הא נהג, דע את זכויותיך! 1 איגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען - האיגוד המקצועי שלך! מען אהא 2 נהג! דע את זכויותיך! אין זה סוד, שמעבידים רבים אינם משלמים את המעט שמגיע

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט

הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט הצעה לביטוח תאונות אישיות לפרט טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד שם הסוכן... מס' סוכן... שם מפקח... מס' מפקח... א. פרטי המועמדים לביטוח יש לענות על כל השאלות תשובות ברורות ומלאות המועמד

קרא עוד

נערכים לשינוי

נערכים לשינוי נובמבר 2017 957000000000012221217004010000000000118820 לכבוד: מעסיק יקר, נערכים לשינוי בתקנות התשלומים לקופות הגמל בחודש פברואר 2018 יכנס לתוקף חוזר רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בנושא אופן הפקדת תשלומים

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F1E5F4E9205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F1E5F4E9205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> ע"א 140/00 עזבוןהמנוחמיכאלאטינגרז"לנ' החברהלשיקוםופיתוחהרובעהיהודיבעירהעתיקה בירושליםבע"מ, פ"דנח( 4 ) 486 (מיום 15.3.04) שנים אבודות כן לא יכולת ההשתכרות היא קנין האדם אובדן שכר, פנסיה, קצבת זקנה מה שצרך

קרא עוד

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו

טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעו טבלת הסדרי פנסיה ו/או תנאים סוציאליים מכח הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה 1122 טבלה זו הינה מנחה בלבד ובלתי מחייבת. השימוש בטבלה איננו בא במקום נטילת ייעוץ משפטי בכל מקרה ומקרה. הענף הסכמים קיבוציים נחתם בין

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי,

נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer לקוחות חדשים ומשדרגים 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך ויסתיים ב או עד גמר המלאי, נובמבר 2010 תקנון הצטרפות למבצע מחשב טאבלט - Acer ו 1. תקופת המבצע המבצע יחל בתאריך 10.11.11 ויסתיים ב- 31.12.11 או עד גמר המלאי, המוקדם מביניהם. 2. השירות / המכשיר שבמבצע : ללקוחות המצטרפים לחבילת אינטרנט

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint הסכם קיבוצי 14/7/2016 לעובדים בדירוג המנהלי ובדירוג המח"ר אוגוסט 2016 האם השינויים בהסכמי המסגרת שהסתדרות המעוף עשתה לאורך השנים, שיפרה את שכר העובדים ברשויות המקומיות? 3.6% הסכם מיום 31.01.2001 הסכם מיום

קרא עוד

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם

1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בעמ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 1051 יום שני 51 לאוקטובר לכבוד: קופ"ח כללית מחוז דרום באמצעות להבים סוכנות לביטוח בע"מ הצעה לביטוח תאונות אישיות קבוצתי לעובדים ובני /בנות זוגם 05.55.1051 למשך 561 ימים. 5.תקופת הביטוח 1.שם בעל הפוליסה

קרא עוד

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ

נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בעמ 300203017 נובמבר 2015 במקרה של תביעה, בירורים ושאלות ניתן 03-7332222 *3455 לפנות ל מוקד במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס. הפניקס חברה לביטוח בע"מ. משרד ראשי : דרך השלום,53 גבעתיים infom@fnx.co.il

קרא עוד

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1

ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בעמ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ 1 ביטוח חיים קבוצתי לעובדי הטכניון- מכון טכנולוגי לישראל ועובדי מוסד הטכניון למחקר ופיתוח בע"מ. הננו שמחים

קרא עוד

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ

ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות גילוי נאות( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפ ריכוז פרטים כלליים על הפוליסה ונספחיה )על פי תקנות "גילוי נאות"( תנאים סעיף נושא פוליסה לביטוח בריאות ושיניים קבוצתי לאגודת עובדי תעשייה אווירית שם הפוליסה כללי ולבני משפחותיהם. אגודת עובדי וגמלאי התעשייה

קרא עוד

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות

מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה הסכם קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה קיבוצי ארצי בחטיבת הרשויות המקומיות 14.7.2016 1 דבר היו"ר מהפכת השכר ברשויות המקומיות ממשיכה. ביום 14/7/2016 נחתם פורץ דרך נוסף לעובדי הרשויות המקומיות במדינת ישראל.

קרא עוד

הפקדה חד פעמית

הפקדה חד פעמית נכסים חוברת עדכונים, כל הזכויות שמורות לפתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ עמוד 1 מתוך 242 תוכנת נכסים חוברת עדכונים מה יש במסמך? במסמך זה ניתן למצוא תיאור של כל התוספות, השיפורים והתיקונים שתוקנו בסדר

קרא עוד

מגדל בריאות פרטית עולמי

מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי מגדל בריאות פרטית עולמי 2 התוכנית מעניקה כיסוי לשירותים שאינם זוכים למענה ראוי בסל שירותי הבריאות הציבורי, אשר מהווים "קטסטרופות רפואיות" וכן כיסוי מורחב ומקיף לניתוחים פרטיים בישראל

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E1F7F9E420F2E3EBF0E9202D20E0E5E2E5F1E E646F63> הוראות להגשת בקשה להיתר להעסיק עובד זר במתן טיפול סיעודי מי זכאי להיתר להעסיק עובד זר בענף הסיעוד? מטופל שלא שוהה במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן), הזקוק למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, יוכל לקבל

קרא עוד

שם הנוהל

שם הנוהל מטבע חוץ עמלת חליפין )נגבית עבור כל פעולה שיש בה המרה בין מטבעות וזאת בנוסף לעמלה הספציפית( מט"י-מט"ח סכום/ שיעור 3,2,1 2 )936( )936( 1.90% לפי השער הידוע לפי שער הצהריים/שער מוסכם מינ' - $6.70 מקס' -

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 -

AlphaBeta מדד AlphaBeta USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - מדד USA Healthcare מתודולוגיה - 1 - 1. אוכלוסיית חישוב הסיגנל הגדרת האוכלוסייה אוכלוסיית המניות ממנה יורכב מדד USA Healthcare הינה המניות הכלולות במדד Russell 3000 בעת עדכון המדד ("יום החיתוך") והנכללות

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc

Microsoft Word - mimun-kraus-test2.doc ב"ה בוחן במימון מספר קורס: 03-01-911-74 אסור להשתמש בחומר עזר. מותר להשתמש בלוחות ההיוון ובמחשב כיס. יש לענות על כל אחת מהשאלות הבאות. ניקוד זהה לכל השאלות. משך הבוחן שעה וחצי. 1) לקחת הלוואה בסך 10,000

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח

בקשה לקבלת הצעת מחיר דרישות כל דין כולל ביטוח בקשה לקבלת הצעת מחיר לביצוע סקר והפקת דוח התאמה לדרישות רלוונטיות על פי דין בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית בפעילויות מכון התקנים הישראלי (מת"י) כללי 1.1.מכון התקנים החליט להפיק דוח התאמה לדרישות רלוונטיות

קרא עוד

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים

המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים המתווה להסכם השכר של העובדים הסוציאליים איגוד העובדים הסוציאליים מרץ 2011 עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר ממוצעת של 25% לכל העו"סים במגזר הציבורי. נשים שלהן ילד מתחת לגיל 5 יקבלו החל משנת הלימודים הבאה תוספת

קרא עוד

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ

הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל עש מקס שטרן )להלן: המכללה האקדמית( מבוא הסבר למועמד והנך היות מ הצהרת בריאות וכשירות מועמדים ללימודים בבית הספר לסיעוד של המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן )להלן: "המכללה האקדמית"( מבוא הסבר למועמד והנך היות מועמד ללימודי סיעוד והיות טרם הגשתך לבחינות הרישוי של

קרא עוד

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת .1.2.3.4.5.6.7.8.9 פוליסת ביטוח רפואי לעובדי אינטל ובני משפחותיהם "אינטל מדיק" 2012 פרק א' הגדרות כלליות בפוליסה ובנספחיה תהיה למונחים הבאים המשמעות אשר מפורשת בצידם: בכל מקרה בו מנוסחת הפוליסה ונספחיה

קרא עוד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד

ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשעט אוגוסט פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על יד ש) סטודנט יקר, ברכותינו לקראת שנת הלימודים תשע"ט אוגוסט - 2018 פתיחה 21/10/2018 הנדון: תשלום שכר הלימוד תואר ראשון מתוקצב בהמשך למקדמה אשר שולמה על ידך בסך 2,500 נבקשך להסדיר את תשלום מלוא שכ"ל. במידה

קרא עוד

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים

ביטוח בריאות - ש.ר.פ Preferred Platinum בריאים ומרוויחים א( ת, בריאים ומרוויחים (הנחת היעדר תביעות) תכנית הביטוח כוללת את הנספחים/כתבי השירות שלהלן: 896 מס' תנאים כלליים לביטוח נספח מס' 804 ביטוח לכיסוי מורחב לניתוחים נספח מס' 931 ביטוח לטיפולים מחליפי ניתוח

קרא עוד

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior

Pro-Forma Invoice (DPM for IL) new behavior ללוקליזציה ישראל גרסה 8.82 פץ' 11 פברואר 2013 אג'נדה פברואר, 2013 התהליך העסקי התוספות והשינויים שהוכנסו ללוקליזציה ישראל על מנת לתמוך בתהליך העסקי תנועות יומן ודוחות ביטול התהליך מגבלות נספח התהליך העסקי

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

פוליסה לאישור ע"י המפקח על הביטוח עפ"י הצו החדש

פוליסה לאישור עי המפקח על הביטוח עפי הצו החדש 10/2017 TOP לתייר פוליסת ביטוח לתיירים הואיל ובעל הפוליסה אשר שמו מצוין להלן פנה אל מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בבקשה לערוך ביטוח אשר פרטיו מפורטים בזה והתחייב לשלם את דמי הביטוח כפי שסוכמו עמו וצוינו ברשימה

קרא עוד

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום

בקשר לפרק : רשויות מקומיות; הסכם מיום קישורים לפרקים: http://www.glima.info/12-1-8.pdf http://www.glima.info/991-4-10.pdf 1 הסכם קיבוצי כללי שנערך ונחתם בתל-אביב ביום 14 בחודש יולי בשנת 2016 בין: מרכז השלטון המקומי בישראל (להלן - מש מ) בשם

קרא עוד

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי ש"ע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל

תעריפים ונהלים לעבודות תכנון במערכת הביטחון חלק 2 תעריפים מדינת ישראל פרק 2.21 א' תעריף מתכננים ויועצים לפי שע משרד הבטחון כללי : התעריפים המפורטים ל כללי : התעריפים המפורטים להלן, הם תעריפים מרביים. התעריפים נקבעו ע"י חשב משהב"ט - עמודה )A(. השימוש בתעריפי השעה המפורטים עבור מתכננים / יועצים יהיה על בסיס הקריטריונים וההנחיות המפורטים להלן. התעריפים

קרא עוד

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE

תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE תקנון הגרלת מוצרי אינטל בין משתתפי כנס Technion GE בכללים אלה ובכל פרסום הנוגע לפעילות ייעשה שימוש בלשון זכר, לצורכי נוחיות, אך שימוש זה כולל פניה בלשון זכר ובלשון נקבה כאחד, או רבים לפי העניין. 1. כללי

קרא עוד

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554

כתב שירות שירותים רפואיים נוספים-554 שירות רפואיים נוספים שירותים אם צוין בדף פרטי הביטוח כי כתב שירות זה הינו בתוקף, יהיה זכאי המנוי לשירותים המפורטים בכתב שירות זה בכפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן. הגדרות:.1 שרות זה, יהיו למונחים המפורטים

קרא עוד

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא

ב. ד. ג. ב. 1 קרן מפעל הפיס עש פנחס ספיר תקנון פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס לשנת הפרס א. ב. ג. מטרת פרס מפעל הפיס לספרות עש פנחס ספיר, היא 1 קרן מפעל הפיס ע"ש פנחס ספיר תקנון "פרס ספיר לספרות של מפעל הפיס" לשנת 1026 1. הפרס מטרת פרס מפעל הפיס לספרות ע"ש פנחס ספיר, היא לעודד את היצירה הספרותית האיכותית בעברית ואת תרבות הקריאה בישראל, ובכך

קרא עוד

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי

תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשי תאונות אישיות - הודעה על אובדן כושר עבודה בגין תאונה או מחלה / תביעה לפי פיצוי נספח יומי בגין נכות תעסוקתית מתאונה הנחיות להגשת תביעה הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. מה עלי לעשות טרם הגשת תביעה, וודא שבידך

קרא עוד

מיכפל

מיכפל מיכפל 0222 הוראות התקנה למהדורה 9.78 במהדורה 78.9 בוצעו מספר שינויים טכנולוגיים: שדרוג התוכנה ליצירת דוחות בפורמט PDF שינויים בטכנולוגיית השידור של טופס 102 לביטוח הלאומי במהלך עדכון גרסה זו תתקבלנה מספר

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

17 July 2013

17 July 2013 הבהרה בנוגע להעסקת מבקשי מקלט )המכונים גם "מסתננים"( נובמבר 2016 הרינו להבהיר כי על-פי ההתחייבות שמסר משרד הפנים לבג"ץ )בג"ץ 6312/10(, לא ייאכף איסור על העסקת מבקשי מקלט האוחזים באשרה בתוקף )ראו פירוט

קרא עוד

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63>

<4D F736F F D20E7F9E1E5F0E0E5FA20F4E9F0F0F1E9FA2E646F63> הלוואות לזמן ארוך הלוואה בלתי צמודה הלוואה לזמן ארוך הינה הלוואה שפירעונה נמשך מעבר לשנה. ערך הסילוק של ההלוואה הצורה בה ההלוואה מוצגת במאזן והמשמעות הינה: כמה עולה (כמה צריך לשלם) היום על מנת "להיפטר"

קרא עוד

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של

תקנון מכבי שלי מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: התקנון( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של תקנון "מכבי שלי" מסמך זכויות וחובות של שירותי הבריאות הנוספים ינואר 9102 )להלן: "התקנון"( )1( מבוא הזכויות המוענקות למבוטחי שירותי הבריאות הנוספים של מכבי כמפורט בתקנון זה באות להוסיף על זכויותיהם על פי

קרא עוד

Microsoft Word - t211.doc

Microsoft Word - t211.doc המוסד לביטוח לאומי מינהל הגמלאות פגיעה בעבודה תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה חובה לצרף לטופס זה על פגיעה בעבודה בל/ 211 תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה או דוח חדר מיון או סיכום מחלה מבית החולים וכן כל

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc תאריך: כ"ז סיון התש"ן עדכון: 20 יוני 1990, מרץ 2002) י"ד חשון התשס"ד, 9 נובמבר 2003 מספר הנחיה: 4.3040 52.003 א) משפט פלילי סדר הדין הפלילי - עבירות קנס ביטול הודעות תשלום קנס - הנחיה לתובעים ביטול הודעות

קרא עוד

מדריך למרצים ומתרגלים 1

מדריך למרצים ומתרגלים 1 מדריך למרצים ומתרגלים 1 תוכן עניינים מדריך למרצים ומתרגלים...1 קבלת סיסמה לתחנת מידע למרצה...3 הוספת חומרי למידה...6 הוספת מורשה גישה לאתר הוספת מטלה קורס...9 לאתר הקורס...11 בחירת בודקים למטלה...17 מערכת

קרא עוד

תעריפי חשכל

תעריפי חשכל 1. יועציםלניהול (מקצועותשונים) תעריפיםלתשלום סוג יועץ עד 318 שקלים חדשים עד 282 שקלים חדשים יועץ 1 יועץ העונה על שלושת התנאים הבאים, במצטבר: בעל תואר מהנדס בעל תואר שני שלישי; 1.1.1. בו שנים בתחום הרלוונטי

קרא עוד

מדריך לתובעים תגמולי ביטוח- מהדורת 2005

מדריך לתובעים תגמולי ביטוח- מהדורת 2005 www.kalir.co.il מאגר מידע חיים קליר ושות' משרד עורכי דין בית שרבט, רחוב קויפמן 4 ת.ד. 50092, תל אביב, 61500 טלפון: 03-5176626 פ ק ס : 8 03-5 1 7 7 0 7 דואר אלקטרוני: office@kalir.co.il דע את זכויותיך המדריך

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

הצעה לביטוח לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא

הצעה לביטוח לפי תכניות ביטוח חיים למשכנתא 126 המועד המבוקש להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: תאריך החתימה על ההצעה או תא הצעה לפי תכניות "ביטוח חיים למשכנתא" 126 להתחלת הביטוח * 0 1 * מועד תחילת הכיסוי יקבע לפי המאוחר מבין: החתימה על ההצעה או הביטוח הרשום לעיל. הפוליסה תכנס לתוקף החל מהיום הקבוע בדף פרטי הביטוח כמועד התחלת

קרא עוד

467-ishur tashlum pensyat nec...

467-ishur tashlum pensyat nec... שם העמית מספר זהות מג ד ל מ קפת קרנות פנסיה ו קופות גמ ל בע"מ הטופס מיוע ד לנשים ו לגברים כאח ד יש למ לא את הטופס בעט ב לב ד ו לא בעיפרון עמית נכב ד,.1.2.3.4 פרטי העמית המב קש - למי לוי בי די העמית דף

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט

ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט פוליסה לביטוח חבות כלפי צד שלישי הראל ביט ספטמבר 2016 תוכן העניינים מבוא 3 סעיף הכיסוי 4 הגדרות 5 סייגים לחבות המבטח 6 הרחבות 9 תנאי הפוליסה 13 יהראלו

קרא עוד

635827

635827 החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה אחריות מזמין שירות לעובדי קבלן שירותים המועסקים אצלו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה שנכנס לתוקף ביום 19.6012 הינו חוק חסר תקדים מסוגו בעולם שמביא עמו שינויים מהפכניים

קרא עוד

תקנות ביטול עסקה _ nevo_

תקנות ביטול עסקה _ nevo_ משפט פרטי וכלכלה מסחר הגנת הצרכן משפט פרטי וכלכלה חיובים מכר תוכן ענינים סעיף 1 סעיף סעיף סעיף סעיף 5 סעיף 6 סעיף 7 סעיף 8 סעיף 9 הגדרות ביטול עסקה החזרת התמורה אופן החזרת התמורה דמי ביטול הגבלת זכות הביטול

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש

הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשעא בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמא )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקש הגדרות תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה(, התשע"א- 2010 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 ו ו 37 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 1 )להלן - החוק(, בהתייעצות עם שר התקשורת, שר התיירות, שר התחבורה, שר הבריאות, שר החינוך,

קרא עוד

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות בהם מספר השנה

למאירה -אני עדכנתי את כל המקומות  בהם מספר השנה היערכות לתום שנת מס 4102 ותחילת שנת מס 4102 חוזר לקוחות לשנת המס 4102 שנת המס מגיעה לסיומה וכמדי שנה גם השנה אנו שמחים לערוך עבורכם "חוזר לקוחות" הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים ודיני עבודה לסיומה

קרא עוד

543-tvia letaslum pensyat she...

543-tvia letaslum pensyat she... שם הנפטר דף הנחיות לטופס 543 הגשת ב קשה - תש לום פנסיית שאירים שאיר נכב ד,.1.2.3.4 משתתפים בצערך ע ל מות י קירך. ע ל מנת לסייע לנו לטפ ל בב קשתך בצורה יעי לה ומהירה, נו דה לך אם תעביר לי דינו את המסמכים

קרא עוד

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות

טופס פוליסה - לאחר שיחה עם יעל להתייעצות פוליסה לביטוח )מהדורה נובמבר 0271( מבוא: תמורת תשלום דמי הביטוח הנקובים בתעודת הביטוח המצורפת לפוליסה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה )להלן: תעודת הביטוח ( מתחייבת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ )להלן: המבטח ( לשפות

קרא עוד

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות

ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות ביטוח שיניים משרד החינוך התרבות והספורט, המינהל לחינוך התיישבותי, פנימייתי ועליית הנוער, האגף לחינוך והדרכה בפנימיות תוכן עניינים הקדמה / מידע כללי 3 תהליך הגשת בקשה / תביעה אצל רופא בהסכם 5 תהליך הגשת

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F7F6F8E420F0E9E4E5EC20F1F4F8E9ED20F2EEE5FAE5FA E DE2E9F8F1E020ECE0FAF8E9ED> בס"ד ניהול ספרים בעמותה איריס שטרק,סגנית נשיא לשכת רואי חשבון ויו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בהשתתפות: מר אייל ירושלמי,סגן פקיד שומה אשקלון מר אייל גלובס,עו"ד,ראש רשות התאגידים כנס עיר דוד, ירושלים,כסלו

קרא עוד

prop-0493.tif

prop-0493.tif רהוטות הצעות חוק כ ז בטבת תשכ ב 3 493 בינואר 1962 חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב 1962. י.. ".. 88 עמוד '... מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה ; חוק פיצויי פיטורים, תשכ ב- 1962 הזכות לפיצויי פיטורים פיטורים שאינם

קרא עוד

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1

נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת התשובות 1 נעמת - תנועת נשים עובדות ומתנדבות נ ש י ם ב ע ו ל ם ה ע ב ו ד ה ה ח ו ק י ם ה ז כ ו י ו ת ה ת ש ו ב ו

קרא עוד

כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת"

כללי השתתפות בפעילות במבצע חופשת האירוויזיון המושלמת כללי השתתפות בפעילות במבצע "חופשת האירוויזיון המושלמת" כללי: בין התאריכים 6.5.19 ועד 13.5.19 תערוך חברת אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ (להלן: "עורכת הפעילות" או "אל על") פעילות בשם "חופשת האירוויזיון המושלמת",

קרא עוד

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס

1 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים מועד דצמבר 2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנס 1 מבחן חשבי שכר בכירים 12.2015 משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הר ל ו ונט י ים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, א לּ א א ם כּ ן צוּי ן א ח ר ת בשאלה. במקרים

קרא עוד

כרטיס 1

כרטיס 1 "+05 באירופה ובישראל" סקר בריאות, הזדקנות, ופרישה באירופה ובישראל MAINTEST WAVE6 כרטיסיות ]עברית[ כרטיס 1 1. בעל/אשה 2. בן זוג זוג/בת 3. בן/בת 4. חתן/כלה 0. הורה 6. חם/חמות 7. אח/אחות 8. נכד/נכדה 9. קרוב

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "ה

חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע )להלן: האוניברסיטה( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: ה חוזה שנערך ונחתם בבאר-שבע ביום בין: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב שכתובתה: ת.ד. 653 באר שבע 84105 )להלן: "האוניברסיטה"( לבין: ח.פ/ ת.ז. שכתובתה: )להלן: "הספק"( מצד אחד; מצד שני; הואיל: והואיל: והאוניברסיטה

קרא עוד

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח

תכנות דינמי פרק 6, סעיפים 1-6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח תכנות דינמי פרק 6, סעיפים -6, ב- Kleinberg/Tardos סכום חלקי מרחק עריכה הרעיון: במקום להרחיב פתרון חלקי יחיד בכל צעד, נרחיב כמה פתרונות אפשריים וניקח בסוף את הטוב ביותר. סכום חלקי sum) (subset הקלט: סדרה

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361)

(Microsoft Word - \372\356\366\351\372_\367\361) קסם (4Da') S&P 500 Low Volatility High Dividend מספר ני"ע: 1132240; טיקר: ;SP5LVHD שם מקוצר: קס.ספתנודיב תעודות סל (סדרה קס') (4Da') שמחירן מושפע משינויים במדד S&P 500 Low Volatility High Dividend ומשער

קרא עוד

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1

זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 זכותון מדריך הזכויות של חברי הסגל האקדמי הזוטר באוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע ז 1 ב ש, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בית הסטודנט, חדר 111 טל : 08-6461004 פקס: 08-6472388 zutar@bgu.ac.il SEGEL ZUTAR BEN GURION»

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת

תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז ת תמצית סיכום ממצאי הסקר האחד עשר העוקב אחר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שולי ברמלי-גרינברג, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז תמר מדינה-הרטום ואלכסיי בלינסקי 1995 אחר תפקוד מערכת

קרא עוד

איזון סכרת באישפוז

איזון סכרת באישפוז רשיד שרית נאמנת סכרת RN מרכז רפואי ע"ש א. חולון וולפסון הכנת השטח, שיתוף פעולה של: הנהלת ביה"ח הנהלת הסיעוד מנהלי מחלקות אחיות אחראיות סוכרת היא הפרעה בחילוף החומרים הגורמת לעלייה ברמת הסוכר בדם ובמקרים

קרא עוד