<4D F736F F D20F2E3EF20E9E5F8ED20E5E0ECE920E2E9ECE1E0E92E646F63>

גודל: px
התחל להופיע מהדף:

Download "<4D F736F F D20F2E3EF20E9E5F8ED20E5E0ECE920E2E9ECE1E0E92E646F63>"

תמליל

1 אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו * א ח ר י ו ת ר ו א ה ח ש ב ו ן ל ד ו ח ה ה ת א מ ה ל מ ס ש ל ל ק ו ח ו ת י ו א. ב. ג. ד. ה. מבוא טענת ההסתמכות בפסיקה שינוי עמדת רשות המסים והפרקליטות בנושא אחריות רואה החשבון פרשת גרינוולד אי-תלות רואה חשבון מבקר ודוח ההתאמה למס של הלקוח סיכום מבוא א. בתקופה האחרונה נדונה בהרחבה סוגיית אחריותו של רואה החשבון לפעולות שעשו לקוחותיו. הדיון התעורר בעקבות מקרים שבהם רואי חשבון נחקרו (ולעתים אף נתבעו) על ידי רשויות המדינה בגין עבירות שלקוחותיהם נחשדו בהן. צעדים אלה ננקטו בשל שינוי גישת הרשויות, לפיה טענת ההסתמכות של לקוח על רואה החשבון מעבירה חלק נכבד מן האחריות, ובמקרים מסוימים את האחריות הפלילית כולה, אל רואה החשבון. 1 מאמר זה מבקש לבחון את היקף האחריות של רואה החשבון במקרים של טענת הסתמכות הלקוח על חוות דעת מומחה, המשמשת טענת הגנה מפני אישום פלילי, ובכל הנוגע לכללי אי-התלות במקרים שבהם רואה החשבון גם מבצע ביקורת וגם מסייע בעריכת דוח ההתאמה למס של לקוחותיו. פרופ' יורם עדן הוא סגן הנשיא לעניינים אקדמיים במסלול האקדמי של המכללה למינהל. דר' אלי גילבאי שימש בעבר סגן פקיד השומה למפעלים גדולים ברשות המסים. כיום חבר הסגל האקדמי של אוניברסיטת תל אביב ומנהל אקדמי של התכנית לתואר שני בלימודי מסים בעסקים (MBT) במכללה למינהל. כך נעשה בת"פ (שלום ת"א) 4787/08 מדינת ישראל פמת"א (מיסוי וכלכלה) נ' גרינוולד ואח', פס' לפסק דינה של השופטת שריזלי (פורסם בנבו, ) (להלן: "פרשת גרינוולד") בעצם העמדתם לדין של רואי החשבון בלא לקוחותיהם בגין דוחות ודיווחים אישיים של הלקוחות. 1 3

2 ב. טענת ההסתמכות בפסיקה הפסיקה דנה פעמים מספר בסוגיית ההסתמכות על חוות דעת מומחה כטעם לפטור מאחריות פלילית, 2 ופסקי הדין הבולטים של בית המשפט העליון בתחום זה הם כמובן פרשת פרומדיקו, 3 פרשת תנובה 4 ופרשת טגר. 5 אף שפרשת פרומדיקו היא היחידה שדנה בתחום המס (ואילו האחרונים הרחיבו את הדיון לתחום ההגבלים העסקיים), שלושת פסקי הדין עוסקים בתנאי תחולתו של סייג לאחריות הפלילית עקב ההסתמכות על מומחה כאמור. 6 התנאים שנקבעו בפסיקה האמורה לתחולת הסייג לאחריות הפלילית אינם אחידים. אמנם, בית המשפט העליון חזר בשלושת פסקי הדין על הדרישות שההסתמכות (ולכן גם הטעות במצב המשפטי) תהיה כנה ובתום לב, שיסופקו למומחה כל העובדות הנדרשות למתן חוות דעתו ושנותן חוות הדעת יהיה מומחה בתחומו (ולא בעל מקצוע מן השורה). 7 עם זאת, עמדת הפסיקה חלוקה בעניין דרישות נוספות הנדרשות מהנאשם כדי שתתקבל טענת ההסתמכות על מומחה: ראשית, בפרשת פרומדיקו קבע השופט אור שהפנייה למומחה אינה חייבת להיות ישירה ובנושא מסוים, ותשובתו אינה חייבת להיות בכתב. 8 לעומתו, בפסק דינה של הנשיאה ביניש בפרשת תנובה נקבע, כי בדרך כלל ראוי שתהיה ביד טוען טענת ההסתמכות חוות דעת משפטית בכתב. 9 הנשיאה קבעה שאמנם אין מדובר בדרישה נחרצת, אולם בדרך כלל ייעוץ משפטי שלא ניתן בכתב לא יעמוד ברף מתן הגנה במקרה של הסתמכות על חוות דעת מומחה נעוץ בהתרחקות עולם המשפט מן החזקה החלוטה שלפיה "טעות בחוק אינה מתרצת". בישראל מתן ההגנה עוגן בס' 34 יט לחוק העונשין, התשל"ז : "לעניין האחריות הפלילית אין נפקה מינה אם האדם דימה שמעשהו אינו אסור עקב טעות בדבר קיומו של איסור פלילי או בדבר הבנתו את האיסור, זולת אם הטעות הייתה בלתי נמנעת באורח סביר". עוד לעניין ההסתמכות על חוות דעת מומחה כהגנה בדין הפלילי ראו, בין השאר, מרים גור אריה "הסתמכות על עצה מוטעית של עורך-דין האם פוטרת מאחריות פלילית?" עלי משפט ב (2002); 33 עדי אזר "אי ידיעת הדין ועצה רשמית מוטעית" עיוני משפט י (1984); 535 בן-ציון להב "אי ידיעת הדין" מחקרי משפט ו (1988). 165 בשולי הדברים יוער שסוגיית הסתמכות לקוח המקבל ייעוץ בתחום דיני המס חורגת מתחום הדין הפלילי. ע"פ 2606/ /99, 1182/99, אליהו הורוביץ נ' מ"י, תק-על 2000(3) 1010 (פורסם בנבו, ) (להלן: "פרשת פרומדיקו"). ע"פ 845/02 מ"י נ' תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית לישראל בע"מ, פ"ד סב( 3 ) (2007) 307 (להלן: "פרשת תנובה"). ע"פ 5672/05 טגר בע"מ נ' מ"י, פס' 1 3 לפסק דינה של השופטת ברלינר (פורסם בנבו, ) (להלן: "פרשת טגר"). יש לשים לב שפסק הדין בפרשת פרומדיקו ניתן עובר לתיקון 39 לחוק העונשין. דן ביין "הגבול הדק בין אחריות אזרחית ופלילית בתחום המס: נורמות אנטי-תכנוניות, פרשנות, טעות והסתמכות על חוות דעת מומחה" מיסים כג( 1 ( א- 1, (2009). 10 פרשת פרומדיקו, לעיל ה"ש 3, פס' 38 לפסק דינו של השופט אור. פרשת תנובה, לעיל ה"ש 4, פס' 37 לפסק דינה של הנשיאה ביניש

3 אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו הנדרש לקביעת טעות "בלתי נמנעת באורח סביר", כפי שחוק העונשין דורש במקרה של טעות בדין. כשבועיים לאחר שניתן פסק הדין בפרשת תנובה פסק בית המשפט העליון בפרשת טגר אף היא בתחום ההגבלים העסקיים. לעניין טענת ההסתמכות על מומחה קבעה השופטת ברלינר שבמקרי הסתייעות בליווי צמוד של מומחה, לא תמיד נדרשות פנייה ישירה אליו והגדרה מראש של כל המוקשים המשפטיים האפשריים. 10 לפיכך גם אין חלה החובה לקבל חוות דעת בכתב בנושא הנדון. שנית, לעניין מעמדה של חוות דעת מומחה לעומת החלטה מקדמית של רשות מוסמכת, בפרשת תנובה נקט בית המשפט גישה מחמירה כלפי הנאשם: כאשר אפשר לקבל את עמדת הרשות, והדבר לא נעשה, מוטל על הנאשם להבהיר מדוע הסתפק בחוות דעת מומחה ולא ביקש החלטה מקדמית כאמור. במקרה דנן נטל השכנוע שיוטל על הנאשם, כי אכן הייתה טעות בלתי נמנעת באורח סביר יהיה כבד יותר. 11 אף כי פסק הדין עוסק בדיני ההגבלים העסקיים, לא מן הנמנע שכוונת בית המשפט הייתה להחיל את ההלכה גם על תחום המס. 12 לעומת זאת מן הפסיקה בפרשת פרומדיקו ובפרשת טגר, כפי שתוארה לעיל, עולה שחוות דעתו של מומחה עשויה לתת הגנה מספקת לנאשם הטוען טענת הסתמכות בין שמדובר בתחום דיני המס, ובין שמדובר בתחום ההגבלים העסקיים. בכמה מקומות נטען שאין תחולה בתחום המסים לדרישה המחמירה לקבל החלטה מקדמית כדי להקים הגנת הסתמכות כפי שנקבעה בפרשת תנובה בנושא הגבלים עסקיים. 13 בעוד הממונה על ההגבלים העסקיים מתפקד כרגולטור חסר פניות, רשות המסים היא זרוע הגבייה של המדינה, ולכן יש לה אינטרס להגדיל את תשלום המס של הנישום. לפיכך, בכל פנייה לרשות בנושא פרשנות חוקי המס לכאן או לכאן, סביר ביותר שהרשות תדבק בפרשנות המחמירה עם הנישום, כיאה לגוף שמטרתו היא גביית מסים. יתר על כן, תהליך קבלת החלטות מס ברשות המסים הוא אטי ומסורבל. בעולם העסקים הפרקטי והדינמי של היום, פעמים רבות אי-אפשר להמתין שבועות אחדים עד קבלת החלטת מס שניתן לקבל בעניינה חוות דעת מומחה בפרקי זמן קצרים הרבה יותר. לעניין ההבדלים בפסיקה יש לזכור שפרשת פרומדיקו עסקה בעב רת מרמה, 14 הדורשת כוונה פלילית מיוחדת. העב רה שנדונה בפרשת תנובה, עברה של יצירת פרשת טגר, לעיל ה"ש 5, פס' 67 לפסק דינה של השופטת ברלינר. פרשת תנובה, לעיל ה"ש 4, פס' 38 לפסק דינה של הנשיאה ביניש. ביין, לעיל ה"ש 7, בעמ' 15. שם, בעמ' 16. ראו גם: אריה גרובר "הסתמכות על חוות דעת מומחים כמחסום בפני הסתבכות בפלילים במישור דיני המס הגיגים נוספים" מיסים כג( 2 ( א- 53, (2009). 60 פסק הדין עסק בעברה על ס' 220(5) לפקודה מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א

4 הסדר כובל, אינה כזאת, ולכן ניתן אולי להצדיק היקף הגנה צר יותר, 15 המחייב חוות דעת כתובה או פנייה לרשות מוסמכת לקבלת החלטה מקדמית. הפסיקה בארצות-הברית 16 מתנה אף היא את הגנת ההסתמכות בכמה תנאים הדומים במהותם לדרישות הפסיקה הישראלית: 1. תום לב בהסתמכות הנאשם על עצת המומחה. 2. מומחיות בעל המקצוע ברמה המצדיקה את הסתמכות הלקוח עליו. 3. סיפוק מלוא מידע הנחוץ לצורך הכנת חוות הדעת. על המידע שסופק להיות מדויק. הנה כי כן, לא קל לנאשם לבסס טענת הסתמכות על מומחה שתפטור אותו מאחריות הפלילית. הפסיקה דורשת מילוי כמה תנאים כדי להיווכח שהנאשם אכן טעה במצב המשפטי בעקבות חוות דעתו של מומחה. הפסיקה בנושא טענת ההסתמכות עסקה רובה ככולה בייעוץ שניתן על ידי עורכי דין, אך התנאים שנקבעו חלים גם על לקוח הטוען שהסתמך בהתנהלותו על רואה החשבון, בין השאר בנושאי מס. 17 בתחום זה, פרשת גרינוולד היא מקרה ראשון מסוגו שבו טענת ההסתמכות התקבלה במלואה עוד בטרם הוגשו כתבי אישום, והמומחה לבדו הועמד לדין. 18 ג. שינוי עמדת רשות המסים והפרקליטות בנושא אחריות רואה החשבון פרשת גרינוולד בעבר לא נטתה רשות המסים לקבל טענות נישומים כי שמו מבטחם ברואה החשבון ולכן אין לייחס להם אחריות פלילית לעברות לכאורה שביצעו. בשנים האחרונות ניתן לראות שינוי בגישה זו, ומייצגים נחקרים יותר ויותר בחשד לעברה פלילית בשל פעולות שביצעו למען לקוחותיהם. 19 נראה שרשות המסים רואה ברואה החשבון לא פרשת תנובה, לעיל ה"ש 4, דברי הנשיאה ביניש בסיפא של פס' 37 לפסק דינה, ולפיהם תנאי הגנת ההסתמכות, כפי שפורטו בפסק הדין, אינם בגדר רשימה סגורה. ניתן להניח שבפסיקה שתתפתח בעתיד יפותחו אמות מידה נוספות לבחינת ביסוס ההסתמכות על ייעוץ שניתן לנאשם, אשר יצמצמו את ההגנה עוד יותר. למשל: v. Adeli v. Sachs (In re Adeli), 384 Fed. App'x. 599, (9th Cir. 2010); Hang.Comm'r, T.C. Summary Opinion (T.C. 2006) אחריות פלילית של רואה חשבון לפעולות לקוח נטענה בין השאר בת"פ (שלום ת"א) 8783/99 מדינת ישראל נ' שוב (פורסם בנבו, ). עם זאת, בפסק דין זה לא התקיים דיון בטענת ההסתמכות בין השאר משום שבית המשפט פסק לפי הראיות שהונחו לפניו שרואה החשבון פעל כשורה. בפסיקה אחרת בנושא אחריות של רואה החשבון לדוחות שבוקרו על ידיו לא נדון המקרה מהזוית של טענת ההסתמכות. ראו למשל: ת"א (מחוזי חיפה) 1009/00 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' ברוידא ושות', רואי חשבון (פורסם בנבו, ). פרשת גרינוולד, לעיל ה"ש 1. למשל: גרובר, לעיל ה"ש 13, בעמ' 63; הדס מגן "20 רו"ח נחקרו בשנת 2006 בחשד לעבירות

5 אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו רק מייצג של הנישום, אלא גם זרוע שלה עצמה. לפיכך מוטלות על רואה החשבון כלפי רשות המסים מיני חובות משפטיות, ועב רה של הלקוח תגרור בעקבותיה חשד לעברה מצדו של המייצג, בכוונה או ברשלנות. 20 עמדת הרשות היא שהסיוע לנישום בתחום דיני המסים כרוך באחריות החושפת את המייצג לטענת ההסתמכות. 21 כאשר מדובר בתכנוני מס מורכבים ישנה אף אפשרות סבירה שהאחריות כולה תועבר למייצג, אשר יועמד לדין פלילי בעוד הנישום י צא פטור. 22 טענת ההסתמכות של הנישומים בפרשת גרינוולד אכן התקבלה והם הופטרו מאחריות פלילית, ואילו נגד רואה החשבון הוגש כתב אישום בשל תכנון מס שבוצע ודווח על ידי הנישומים. במקרה האמור, נעצרו בשנת 2004 הנישומים, יחד עם שותף המיסים ושותף הביקורת במשרד רואי החשבון שלהם הנישומים (להלן: "רואי החשבון"), בחשד לתכנון מס שהביא להעלמת הכנסות של מיליוני דולרים במכירת חברה. לאחר שבוצע שימוע לנישומים בפני הפרקליטות, הוחלט שלא להגיש נגדם כתב אישום מחוסר אשמה. הסיבה לחוסר אשמתם של הנישומים הייתה, לכאורה, שלא הבינו את אופן הדיווח הנדרש והסתמכו לחלוטין על הפעולות שתוכננו והוצאו לפועל על ידי רואי החשבון. 23 בשנת 2008 הגישה הפרקליטות כתב אישום פלילי נגד רואי החשבון, ובו שלושה סעיפי אישום. שני האישומים הראשונים כללו מסירת אמרה כוזבת בדוחות שהכינו והגישו (בנוגע למחיר העסקה), והימנעות מדיווח לפקיד השומה על ההכנסות האמיתיות מהמכירה הסופית של החברה. האישום השלישי הוגש בגין הסתרת עובדות והצגת מצג כוזב בעת הדיונים של רואי החשבון עם רשות המסים דיונים שבהם לנישומים לא היה חלק. 24 נטענה הטענה, 25 אשר תידון בהמשך, ששני האישומים הראשונים פגומים מיסודם מכיוון שעריכת דוחות המס והדיווח לרשות המסים הן פעולות האסורות בתכלית האיסור על רואה חשבון מבקר. חובת הדיווח והגשתו של הדוח לרשות מס" גלובס (נבדק לאחרונה ב ); ראו גם את דבריה של השופטת שיריזלי בכנס 2010 של לשכת רואי החשבון: איתמר לוין "הסתמכות או הסתבכות? " רואה החשבון (2010). 107 חיים גבאי "שלוחו של עבריין מס כמותו?" מיסים כא( 5 א) -76, (2007). חיים גבאי "מפרומדיקו לטגר" רואה החשבון, (2010). 111 דבריו של חיים גבאי בכנס 2010 של לשכת רואי החשבון בתוך לוין, לעיל ה"ש 19, בעמ' 107. פרשת גרינוולד, לעיל ה"ש 1, בפס' 71 לפסק דינה של השופטת שיריזלי: "המאשימה פטרה איפוא את הנישומים מאשמה, ונמנעה מהעמדתם לדין, משום ש'טענת ההסתמכות' שהעלו נתקבלה כטענת הגנה לפי סעיף 34 יט לחוק העונשין, שעניינה 'טעות במצב משפטי'. ההסתמכות על עצת מומחה משמשת ביד המאשימה גורם מהותי המאבחן את הנישומים מהנאשמים". כיוון שהאישום השלישי עוסק בייצוג בפועל ולא באחריות לדיווח, לא נדון בו במסגרת זו. מנחם רהב "הפיקסלים והתמונה הכוללת" רואה החשבון דצמבר (2010) ,

6 המסים חלות על הנישום עצמו, ורואה החשבון רק מחווה את דעתו כשמדובר בדוח ההתאמה למס של חבר בני אדם. 26 בשנת 2010 קבע בית המשפט בפרשת גרינוולד ששני האישומים בטלים בשל הגנה מן הצדק, כיוון שמדובר באכיפה בררנית: לא הוגש כתב אישום נגד הנישומים עצמם בשני האישומים האמורים. בית המשפט לא קבע שרואי החשבון פטורים מאחריות לדוחות המס של הנישומים. האישומים בוטלו משום שאחריותם של הנישומים לדוחותיהם אינה פחותה מאחריותם של רואי החשבון, כל עוד לא התקבלה טענת ההסתמכות בבית המשפט: "המאשימה אינה חולקת, כי הנישומים ידעו שהדו"חות עליהם חתמו (כמפורט לעיל) אינם נכונים, וכי הם כוללים אימרות כוזבות: [...] הם ידעו שהמועד הנקוב אינו אמת; הם גם ידעו שהמחיר הנקוב אינו משקף את שווי המניות האמיתי והכן של פיקסל [...] הנישומים אכן נחשדו בביצוע העבירות המיוחסות לנאשמים בכתב האישום, כולן או חלקן, [...] אלא שלטענתו [ב"כ המאשימה], בכך בלבד לא די כדי לייחס לנישומים עבירה פלילית, [...] העבירה הפלילית התגבשה רק בעקבות הדיווח הכוזב על העסקה לפקיד השומה, דיווח שבו חטאו הנאשמים לבטח. [...] טענת המאשימה הייתה, אם כן, כי על מנת להוכיח, שהנישומים עברו את העבירות נשוא כתב האישום, עליה להוכיח במהלך המשפט [...] כי הם ידעו כיצד יש לדווח לפקיד השומה, כאשר מדובר במכירה לצדדים קשורים, ונמנעו מלעשות כן במתכוון. ב"כ המאשימה טען, איפוא, כי [...] אין ראיות לביסוס ידיעה זו בכל הקשור לנישומים. וזאת על שום מה? על שום שהנישומים טענו בחקירתם שסמכו בכל על עצת רואי החשבון, וסמכו על הדיווח שהכינו רואי החשבון כי הוא דיווח תקין [...] במלים אחרות: המאשימה קיבלה את טענת הנישומים, לפיה, הם סמכו בתום לב על עצת רואי החשבון ששכרו, והאמינו בתום לב כי העצות חוקיות, וכי גם תכנון המס חוקי, ולא העלו בדעתם, גם לא יכולים היו לדעת, מסיבות סובייקטיביות, ועקב אי בקיאותם בכללי הדיווח, שקיימת בעיה בדיווחים שדיווחו לפקיד השומה. הנה כי כן, [...] למרות שהמאשימה מסכימה כי בבסיסו של עניין, מנחם רהב "רואה החשבון המבקר אינו מאשר את הדוח לצרכי מס הכנסה" מיסים כב( 3 ) א-.(2008) 110,

7 אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו מדובר בארבעה אנשים שווים ובמצבים דומים, כדרישת הלכת זקין, היא החליטה שעל אף הכל, קיים הבדל מהותי בין הנאשמים לנישומים, המכונס כל כולו ב"הסתמכות" הנישומים על עצת הנאשמים, שהם מומחים בתחומם". 27 מתברר אפוא שבית המשפט לא פטר את רואי החשבון מאחריות לדיווחים לרשות המסים, אלא שביטול האישומים נגדם נבע מהפלייתם לרעה לעומת הנישומים, אשר גם עליהם חלה אחריות לדוחות שהוגשו בשמם. זאת ועוד, בית המשפט הבחין בין אחריותו של מומחה המשמש מתכנן העסקה ומלווה (לרבות דיווח דיווחים והכנת מסמכים בעניינה) ובין מומחה אשר אך מחווה דעתו על העסקה (במקרה דנן הנאשמים לעומת עורך הדין דולן): "לא מצאתי דופי בשיקולי המאשימה לגבי עו"ד דולן. שלושה טעמים לכך, כשהראשון נעוץ בחלקו השולי והמאוחר של עו"ד דולן בפרשה, והנתון, שלגביו כנראה אין מחלוקת, כי הוא לא השתתף בתכנון מבנה המס של העסקה, ואף לא נטל חלק בדיווח ובהכנת הדו"חות הכספיים לפקיד השומה. הטעם השני, העיקרי, קשור לתשתית העובדתית בפרשה, ולמחלוקת בין גרסאות, זו העיקרית שבהן, נוגעת לשאלה האם מסרו הנאשמים לעו"ד דולן את מלוא המידע והנתונים אודות העסקה, או שמסרו לו נתונים כוזבים בלבד, בבחינת חוות דעת מוזמנת [...] הטעם השלישי, המשפטי, נובע משני הראשונים. משמע: מאחר שעו"ד דולן השתלב בייצוג הנישומים בשלב מאוחר של הפרשה, ונטען, כי קיבל מהנאשמים מידע חלקי, ואולי כוזב; [...] הרי שאין בידי המאשימה תשתית ראייתית מספקת להוכחת מחשבה פלילית [...] שיקולי המאשימה בכל הנוגע לעו"ד דולן היו מעוגנים ומבוססים, ובודאי שלא חרגו ממתחם הסבירות". 28 (ההדגשה שלי י"ע וא"ג) אכן נראה שיש בסיס להרחבת האחריות המוטלת על מומחה בהתחשב ברמת מעורבותו בעסקה. במקרה דנן נתן בית המשפט משקל רב לכך שהמומחה קיבל מידע חלקי (ואולי אף כוזב) לצורך מתן חוות הדעת. כאמור בדיון בסעיף 2 לעיל במקרה כזה האחריות הפלילית אינה עוברת למומחה שנתן את חוות הדעת. 29 פרשת גרינוולד, לעיל ה"ש 1, פס' 71 לפסק דינה של השופטת שריזלי. שם, פס' 103 לפסק דינה של השופטת שריזלי. הנאשמים בפרשת גרינוולד טענו בכתב ההגנה שהסתמכו על חוות דעתו של עורך הדין דולן בעת תכנון העסקה. לפיכך, ראוי היה לקבל את טענת ההסתמכות שלהם, כפי שהתקבלה טענת

8 נעיר שיש מקום לביקורת על נימוקי בית המשפט לביטול האישומים. בית המשפט קבע כאמור שטענת ההסתמכות מקומה להתברר תמיד בבית המשפט ולא בהליך שימוע בפני הפרקליטות. אמנם נכון וראוי, ומתפקידו של בית המשפט, לבקר את התנהלותה של הפרקליטות אולם הקביעה האמורה גורפת ביותר ומרוקנת מתוכן את הליך השימוע. חשוב להגן על שיקול הדעת של הפרקליטות, שאם לא כן הערכאות השיפוטיות תוצפנה בכתבי אישום, שכן לא תהיה עוד בידי הפרקליטות סמכות להחליט נגד מי יוגשו כתבי אישום. אשר לפרשת גרינוולד, יוער שמאז ביטול שני האישומים הראשונים על ידי בית המשפט חלו כמה התפתחויות בפרשה: כתב האישום, ובו האישום השלישי שנותר על כנו, נמחק בהוראת בית המשפט ב- 21 בפברואר 2011, בשל אי-עמידת הפרקליטות באורכה של שנה שניתנה לה להגשת כתב אישום מתוקן. 30 ב- 7 באפריל 2011, לאחר שימוע נוסף שנערך לנישומים, שוב החליט פרקליט המדינה שהם לא יועמדו לדין בגין שני האישומים שיוחסו לרואי החשבון. הנימוקים שציין היו חלוף הזמן ממועד הגשת כתבי האישום המקוריים, אינטרס הציפייה והקושי להפוך את עמדת הפרקליטות הנחרצת שהוצגה בבית המשפט בהליכים המקדמיים שהתנהלו בתיק. 31 ב- 11 באפריל 2011 ערערה הפרקליטות לבית המשפט המחוזי על מחיקת כתב האישום נגד רואי החשבון, וכעת העניין תלוי ועומד עד להתפתחויות נוספות. 32 על כן, ייתכן שהפרשה עוד תוסיף נדבכים לסוגיית אחריותם המשפטית של רואי החשבון דוחות המס של לקוחותיהם. ד. אי-תלות רואה חשבון מבקר ודוח ההתאמה למס של הלקוח עקרון אי-התלות של רואה החשבון המבקר הוא עקרון יסוד המיועד להבטיח ביקורת ההסתמכות של הנישומים על הנאשמים. השאלה אם הועבר מידע חלקי או כוזב לצורך מתן חוות הדעת, היא שאלה עובדתית שצריכה להתברר במשפט, ולכן לא מצא בית המשפט מקום לקבל את טענת ההסתמכות של הנאשמים. ראו בין השאר, חן מענית "האישום נגד רואי החשבון בפרשת פיקסל בוטל בשל התנהלות הפרקליטות" גלובס (נבדק לאחרונה ב ). ראו בין השאר, שני מזרחי "לדור החליט לסגור בפעם השנייה את התיק נגד בעלי חברת פיקסל לשעבר" דה-מרקר (נבדק לאחרונה ב-.( ראו בין השאר, שני מזרחי "הפרקליטות מערערת על מחיקת כתבי האישום בפרשת פיקסל" דה-מרקר (נבדק לאחרונה ב )

9 ג( ג( א( ג( אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו אמינה של דוחות כספיים, שגופים רבים מסתמכים עליה ובהם בעלי מניות, רשויות המדינה, נושים ואחרים. חשיבותה הרבה של אי-התלות הביאה לעיגון העיקרון במפורש בחקיקה ראשית ומשנית מקיפה בישראל,33 וכן בכללי ההתנהגות המקצועית של לשכת רואי חשבון (להלן: "הלשכה"), בהנחיות הלשכה בדבר אי- תלות ובתקן ביקורת 6 שפורסם על ידיה. אי-התלות נדרשת גם בתחום המס, כדי למנוע הצגה מעוותת של המצב הכספי לרשויות המס ודיווחי מס מעוותים. עיוות כאמור עלול לפגוע אנושות במטרתה הבסיסית של מערכת המסים גביית "מס טוב" שהוא גם "מס אמת". 34 אלא מאי? עקרון אי-התלות האמור אינו מתיישב עם סעיף ( 131 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א (להלן: "הפקודה"). עקרון אי-התלות דורש הפרדה בין הלקוח ובין רואה החשבון המבקר, ואילו סעיף ( 131 לפקודה מטיל על רואה החשבון שביקר את הדוח הכספי להכין הלכה למעשה את דוח ההתאמה לצורכי מס. 35 האחריות שהפקודה מטילה על רואה החשבון להכנת הדוח ההתאמה לצורכי מס גוררת, לכאורה, מעורבות ותלות בלקוח, כיוון שרואה החשבון הופך לחלק מהמנגנון המבוקר בעת התאמת הדוחות הכספיים לצורכי מס. אף כי בין לשכת רואי חשבון ובין נציבות מס הכנסה נקבעו נוסחים מוסכמים לאישור דוחות ההתאמה, ס' ( 160 לחוק החברות, התשנ"ט ; ס' 10 לחוק רואי חשבון, התשט"ו ; תק' 2 לתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה החשבון), התשל"ג (להלן: "תקנות דרך פעולתו של רואה החשבון"); תק' 1 א לתקנות רואי חשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשכ"ה (להלן: "תקנות התנהגות שאינה הולמת"); תקנות רואי חשבון (ניגוד עניינים ופגיעה באי-תלות כתוצאה מעיסוק אחר), התשס"ח (להלן: "תקנות ניגוד עניינים"). המושג "מס טוב" נטבע על ידי אדם סמית, המוכר יותר כאבי מושג "היד הנעלמה" שביסוד גישת ה- Faire Laissez בכלכלה. לעניין זה ראו: ADAM SMITH, AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONSN, Vol II, Book V, Ch II, Pt II (1776). על חשיבותה של גביית מס אמת בדין הישראלי ראו, בין השאר, יורם מרגליות "בחינת "(Tax Policy) מיסים יד( 3 ( א- 56, (2000); המלצות ועדת בן-בסט בראי מדיניות מיסים ע"א 9333/02, מנהל מס ערך מוסף טבריה נ' חוסין (פורסם בנבו, ); ע"א 10011/07 פור חברה לניהול תיקי השקעות בע"מ נ' פקיד שומה אשקלון (פורסם בנבו, ); ע"א 1527/97 אינטרבילדינג חברה לבניין בע"מ נ' פקיד שומה ת"א 1, פ"ד נג( 1 ) (1999); 699 ע"א 900/01 קלס נ' פקיד שומה ת"א 4, פ"ד נז( 3 ) (2003); 750 ע"א 295/88 מנהל מס שבח נ' זנזורי, פ"ד מה( 3 ) (1991); 635 עמ"ה 179/97 שחם נ' פקיד שומה (פורסם בנבו, ); ע"א 10691/06, שריג אלקטריק בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים 1 (פורסם בנבו, ). נוסח ס' ( 131 לפקודה: "דין וחשבון על פי סעיף קטן (א)( 5 ) למעט דו"ח של שותפות יהיה מאושר בידי רואה חשבון כמשמעותו בחוק רואי חשבון, תשט"ו- 1955, ומתואם בידיו לצרכי המס, אלא שבחבר בני אדם שהוא אגודה שיתופית המסונפת לברית פיקוח, רשאי לאשר את הדו"ח ולהתאימו לצרכי המס גם פקיד ברית פיקוח שנרשם כדין אצל רשם האגודות השיתופיות"

10 ג( המבטאים את הגישה שהדוחות הם באחריות הנישום בלבד טרם תוקן סעיף ( 131 לפקודה ברוח זו. עקרון אי-התלות עלול להיפגע מזווית אחרת, כאשר רואה החשבון המבקר מעניק ללקוח שירותים נלווים (כגון תכנון מס, חישוב הוצאות המס הצפויות וייצוג כלפי הרשויות). במצב שכיח זה, רואה החשבון חייב למעשה לבקר דוחות כספיים המבוססים על חוות דעת ותכנוני מס שהוא עצמו הכין. אחד מן השינויים החשובים בתחום ראיית החשבון בארצות-הברית בעקבות חקיקת חוק סרבנס-אוקסלי (להלן:,("SOX" 36 היה חיזוק עקרון אי-התלות על ידי הפרדת שירותים נלווים מעבודת הביקורת כשלעצמה: סעיף 201 ל- SOX הוסיף לתקנות הרשות לניירות ערך בארצות-הברית 37 את סעיף קטן,10A(g) האוסר על רואה החשבון המבקר לבצע תשעה סוגי שירותים נלווים לביקורת. 38 זאת ועוד, התיקון קבע שביצוע של שירותים נלווים אחרים (ובכללם שירותי מס) יאושר מראש על ידי ועדת הביקורת של הלקוח המבוקר. יודגש, ה- SOX לא הגביל כלל את אופי שירותי המס המוענקים ללקוח על ידי רואה החשבון המבקר. בבריטניה, תקן אתיקה 5 של מועצת מקצועות הביקורת 39 מחייב בקרות נרחבות בעת מתן שירותי מס לגוף מבוקר, כגון הפרדה מוחלטת בין צוות הביקורת ובין כוח האדם (עובדים ושותפים כאחד) המעניק את שירותי המס. 40 Sarbanes-Oxley Act of 2002, Pub. L. No , 116 Stat. 745 (Codified at 15.U.S.C 7219) Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78j-1) עם השירותים שנאסרו נמנים: הנהלת חשבונות, אקטואריה, ניהול משאבי אנוש, שירותים משפטיים שאינם קשורים לביקורת גופה ועוד. AUDIT SERVICES PROVIDED to AUDITED ENTITIES (Revised December 2010, updated December 2011), available at THE AUDITING PRACTICES BOARD (APB), ETHICAL STANDARD 5 (REVISED):NON- a250-8e06f615677f/es-5-(revised)-non-audit-services-provided-to-audited-entities..aspx ס' 92 לתקן אתיקה 5 של מועצת מקצועות הביקורת קובע: Examples of such safeguards that may be appropriate when tax services are provided to an audited entity include ensuring that: * the tax services are provided by partners and staff who have no involvement in the audit of the financial statements; * the tax services are reviewed by an independent tax partner, or other senior tax employee; * external independent advice is obtained on the tax work; * tax computations prepared by the audit team are reviewed by a partner or senior staff member with appropriate expertise who is not a member of the audit team; or

11 אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו יש לציין שהקוד החדש של הפדרציה הבינלאומית של רואי החשבון 41(IFAC) (להלן: "הקוד הבין-לאומי") כולל אמירה ברורה שחישוב המס, ככל שהוא מורכב ומהותי יותר לדוחות הכספיים, עשוי לאיים על אי-תלות רואה החשבון המבקר. הוא הדין בתכנון מס שביצע רואה החשבון בשביל הלקוח. אף שהדרישה לשמירת אי-התלות היא חשובה וראויה, נראה שלא ניתן להבטיח ניתוק מוחלט בין הנישום לרואה החשבון המבקר אותו בנושא דוח ההתאמה למס, 42 כיוון שמומחיותו חיונית לעריכת דוח זה. כאמור בדיון בפרשת גרינוולד לעיל, ישנה גישה שלפיה החובה של רואה חשבון מבקר לשמור על אי-תלותו מונעת ממנו כל פעולה למעט חיווי דעתו על דוח ההתאמה למס: "הדוח המוגש לפקיד השומה כולל, ככל שהדבר נוגע לחבר-בני-אדם, גם דוחות כספיים, [...] לשם המרת הדיווח החשבונאי העומד בבסיס הדוחות הכספיים לנתונים המאפשרים את חישוב חבות המס, נכלל בדוח גם חשבון התאמה. רואה החשבון המבקר מחווה את דעתו על הדוחות הכספיים בדרך שנקבעה על ידי המחוקק, אשר איננה מקיימת, על פי כל פרשנות אפשרית את הגדרת המונח "אישור" [...] ועל חשבון ההתאמה. [...] בכל מקרה, רואה החשבון הינו גורם חיצוני, בלתי תלוי, שאינו מאשר, אינו שותף בקבלת החלטות בגוף המבוקר, וכל מעורבותו בביקורת הדוחות הכספיים ודוח ההתאמה מתחילה לאחר שאלה אושרו ונחתמו כדבעי על ידי האורגנים המוסמכים לכך מטעם הגוף המבוקר". 43 על פי גישה זו, רואה החשבון אינו עורך את דוחות ההתאמה למס ואינו אחראי לנכונותם. השילוב של חוסר תלות רואה החשבון המבקר והבנתו את עסקי המבוקר * an audit partner not involved in the audit engagement reviews whether the tax work has been properly and effectively addressed in the context of the audit of the financial statements. available at uploaded/documents/es%205%20final.pdf INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS, HANDBOOK OF THE CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS (2010 Edition), available at כפי שדורשת הרשות לניירות ערך מחברות להכין בעצמן את הדוחות הכספיים ואוסרת על רואי החשבון המבקרים להגיש להן כל סיוע. רהב, לעיל ה"ש 26, בעמ'

12 א( א 1 ב( (כנדרש ממנו) 44 הוא שמאפשר לו לבקר את הדוחות הכספיים לצורכי מס ולחוות דעתו עליהם ועל חישוב ההכנסה החייבת במקצועיות רבה. 45 מהעבר השני של המתרס עומדת גישתה של רשות המסים, ולפיה הייעוץ המסופק בתחום המס ללקוח המבוקר, יחד עם הייצוג, קושרים את רואה החשבון ומחייבים אותו באחריות לדיווחי המס של הלקוח. לפי גישה זו, גם אם נשמרת אי-תלות בביצוע הביקורת, הניתוק האמור בין הלקוח לרואה החשבון אינו נשמר ככל שהדברים אמורים בדוח ההתאמה למס, שבו רואה החשבון משמש יועץ ללקוח בסוגיות שונות. זאת על אף שפגיעה באי-התלות אסורה באיסור חמור על רואה החשבון המבקר, ומהווה התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע. 46 יודגש, בפרקטיקה נעשים מאמצים להפריד בין ביקורת הדוחות הכספיים ובין ייעוץ מס ללקוח, 47 כדי שחוות דעת המבקר תהיה מנותקת ולו משמץ מראית עין של סיוע בקבלת החלטות ניהול 48 אצל הלקוח. יתר על כן, תקנה )(2) 2 לתקנות ניגוד עניינים מוציאה מהחזקה של פעולה הפוגעת באי-תלותו של רואה החשבון המבקר את הפעולה של מתן חוות דעת הנדרשת לצורכי מס, כאשר זו לא ניתנה על ידי רואה החשבון המטפל, ואינה מהווה בסיס לנתונים בדוח הכספי. 49 כיום ישנם מקרים שבהם חוות דעת ללקוח המבוקר על ידי משרד רואי חשבון אחד, ניתנות על ידי משרד רואי חשבון אחר, בייחוד בנושאים המשפיעים במובהק על דוחות מקבילים, בשל החשש לפגיעה בעקרון אי-התלות. עם זאת, ייתכן שתטען רשות המסים כי כל ייעוץ וכל חוות דעת בנושאי מס משפיעים בסופו של דבר על הנתונים בדוח ההתאמה למס של הלקוח, ומטילים אחריות על רואה החשבון. לפיכך, כל פעולה כאמור שתינתן על ידי משרד רואה חשבון העוסק בביקורת (ולכן נחשב ל"רואה החשבון המבקר" על פי הגדרתו בתקנה 1 לתקנות ניגוד עניינים), תפגע באי-התלות בביקורת, אפילו מדובר במחלקה נפרדת של המשרד. זהו ככל הנראה הצידוק להעמדתו לדין של שותף הביקורת בפרשת גרינוולד, שעל פניו היה אמור להיות מנותק מכל החלטה ומכל שותפות לביצוע של תכנוני מס לשכת רואי החשבון בישראל גילוי דעת 93 בדבר הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית (2006). רהב, לעיל ה"ש 26, בעמ' 106. תק' (2) לתקנות התנהגות שאינה הולמת. ראו דבריו של מנחם רהב בכנס 2010 של לשכת רואי החשבון, ה"ש 19 לעיל, בעמ' 110. פעולה שמשמעותה פגיעה באי-תלותו של רואה החשבון המבקר. ראו לעניין זה: תק' )(14) 2 לתקנות ניגוד עניינים. "רואה חשבון מטפל" הוא "רואה חשבון האחראי מטעם משרד רואי החשבון לערוך ביקורת במבוקר מסוים וכן צוות הביקורת העוסק בביקורת באותו מבוקר"; ראו: תק' 1 לתקנות ניגוד עניינים

13 אחריות רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחותיו כלשהם אצל הלקוח. העמדתם לדין של רואי החשבון בפרשה זו העידה שלהשקפת רשות המסים, פעולות ביקורת וייעוץ מס חד הם. כאשר חלה אחריות על רואה חשבון המייעץ ללקוח, תוחל האחריות גם על רואה החשבון המבקר, אף כאשר נשמרת הפרדה בין המחלקות ובין רואי החשבון המטפלים באותו לקוח. מבחינת מידת האחריות, חשוב להבחין בין רואה החשבון המבקר או המתכנן בתחום המס ובין רואה החשבון המעניק חוות דעת בענייני מסים. שני הראשונים מצויים בנבכי פעולותיו של הלקוח, מכוונים אותן ויש להם חלק בהן (כאשר מדובר בהגשת דיווחים לרשויות), ואילו האחרון בוחן את הפעולות ועונה על שאלה אך ורק על פי הרקע שסופק לו. לרמת המעורבות של המומחים היה חלק בבסיס ההבחנה, אשר נעשתה בפרשת גרינוולד, בין רואי החשבון שליוו את הנישומים לכל אורך העסקה ובין עורך הדין אשר חיווה דעתו על העסקה והצטרף לייצוג בשלב מאוחר. הקוד הבין-לאומי מדרג את הפגיעה באי-תלותו של המבקר לפי מורכבות חישובי המס שהוא מבצע בשביל הלקוח. באותו האופן ניתן לדרג את אי-התלות לפי מעורבותו של רואה החשבון בתכנון ובדיווח על פעולות הלקוח לצורכי מס. בפועל, בפרקטיקה הנהוגה היום, רואה החשבון המבקר הוא העורך את דוח ההתאמה למס כחלק מהטיפול בלקוח וכך צריך להיות; הכרת ההתנהלות העסקית, אופי העסק וספריו מאפשרת לרואה החשבון להביא לעריכת הדוח בצורה הנאותה ביותר. בשל כך נכון וראוי להטיל על רואה החשבון המבקר של הנישום אחריות מקצועית בכל הנוגע להכנת דוח ההתאמה, גם במחיר של פגיעה באי-התלות. ישנו אינטרס פיסקלי שרואה החשבון של הנישום יבקר גם את דוח ההתאמה בד בבד עם ביקורת הדוחות הכספיים של החברה. עם זאת, כאשר ספקות מתעוררים, ראוי שהייעוץ בנושאי מס יינתן על ידי יועץ בלתי תלוי ומנותק לחלוטין מהטיפול בלקוח כגון מומחה בתחום המסים שהוא עורך דין או רואה חשבון חיצוני ואינו נמנה עם אנשי משרד רואה החשבון המבקר. מכל מקום, חשוב לדעת שהסיכויים שתוטל אחריות על רואה חשבון לדוח ההתאמה למס של לקוחו הם גדולים. ה. סיכום מאמר זה בחן את האחריות המוטלת על רואה החשבון לדיווחים לרשויות המס של לקוחו. הפסיקה קובעת כמה תנאים לקבלת טענת הסתמכות של אדם על מומחה, שבהתקיימם יופטר מאחריות פלילית מהטעם של טעות במצב המשפטי. טרם נדונה בפסיקה טענת ההסתמכות של לקוח על רואה חשבון בנושא ייעוץ מס ודיווחי מס, וייתכן שבפרשת גרינוולד, לכשתוכרע, יואר תחום זה באור נוסף (בית המשפט העליון השאיר בפסיקתו בעבר פתח לצמצום הגנת ההסתמכות). יש לזכור שרמת המעורבות של רואה החשבון בעסקי הלקוח המבוקר, תגדיר את 15

14 רמת אחריותו לפעולות המבוצעות על ידי הלקוח. רואה חשבון המחווה דעתו בנושא מס כלשהו, ראוי שייראה אחראי במידה פחותה לעומת רואה חשבון שהתווה תכנון מס וסייע בהוצאתו אל הפועל. אי-התלות הנדרשת מרואה החשבון המבקר מתנגשת בהוראות הפקודה, כיוון שרואה החשבון יערוך ויאשר את דוח ההתאמה למס של המבוקר. בשל השירותים הנלווים המוענקים על ידי רואה החשבון, אי-התלות עלולה להיפגע כאשר עליו לבקר את דוח ההתאמה למס. לפי גישה אחת, רואה החשבון פטור מכל אחריות לדיווחי המס של הלקוח, משום שהחובה החוקית להכין את הדוח ולהגישו מוטלת על הלקוח, ואילו רואה החשבון אך מסייע בהכנה או מחווה דעתו על הדוח במקרה של חבר בני אדם. על פי גישה זו, לא היה מקום כלל להעמיד לדין את רואי החשבון בפרשת גרינוולד, כיוון שמתוקף הגדרת תפקידם הם היו מנועים מלקבל החלטה בנושא תכנון המס המדובר. אולם המגמה בגישת רשות המסים היא להטיל אחריות גוברת על רואי החשבון, בשל טענת ההסתמכות של הלקוח על מומחיותם בתחום המס. רשות המסים רואה ברואה החשבון זרוע שלה, האחראית לדיווח נאות לצורכי מס, וכאשר יש טעם לפגם בדיווחים האשמה נופלת הן על הנישום הן על רואה החשבון. כיום המאמצים להפריד בין ביקורת לבין ייעוץ מס גדלים, כדי למנוע פגיעה ולו למראית עין בדרישת אי-התלות. אף שהדרישה לשמירת אי-התלות היא חשובה וראויה, דומה שלא מעשי לקיים ניתוק מוחלט בין הלקוח לרואה החשבון המבקר בנושא דוח ההתאמה למס. בפרקטיקה, נראה שאכן רואה החשבון ייחוב באחריות לדוח ההתאמה למס של לקוחו. הדבר מוצדק לאור האינטרס הכללי להטיל על רואה החשבון המבקר את עריכת דוח ההתאמה למס בד בבד עם ביקורת הדוחות הכספיים של החברה. רואה החשבון המבקר ייטיב לדעתנו לעשות אם יסתייע בחוות דעת בכתב של מומחה מס חיצוני. 16

1-1

1-1 1-1 2 ביקורת חשבונות שעור 31- ביקורת מסים התאמות חשבונאיות של יתרות ותביעות ממוסדות ורשויות תקן ביקורת 48 "אישורים חיצוניים" )בעיקר סעיף (. 6 אתיקה במסים תדריך הלשכה לרואי חשבון בדבר "כללי ההתנהגות מקצועית

קרא עוד

גילוי דעת 91.doc

גילוי דעת 91.doc (*) גילוי דעת 91 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים תוכן העניינים סעיפים 3-1 מבוא 9-4 מכתב התקשרות לביצוע ביקורת של דוחות כספיים ביקורת דוחות כספיים של תאגיד אחר שבשליטת המבוקר 10 11 אי-קבלת אישור

קרא עוד

גילוי דעת 74.doc

גילוי דעת 74.doc גילוי דעת 74 תכנון הביקורת תוכן העניינים סעיפים 4-8 - 10-1 5 9 מבוא תכנון העבודה התכנון הכולל של הביקורת 12-11 13 14 15 תוכנית הביקורת שינויים בתכנון הכולל של הביקורת ובתוכנית הביקורת מונחים תחילה אושר

קרא עוד

גילוי דעת 77.doc

גילוי דעת 77.doc *) גילוי דעת 77 ביקורת יתרות פתיחה בגוף בו עורך המבקר ביקורת לראשונה תוכן העניינים סעיפים 4 1 מבוא 12 5 נהלי ביקורת 16 סיכום הביקורת וההשלכות על דוח רואה החשבון המבקר 13 17 תחילה גילוי דעת זה אושר עלידי

קרא עוד

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc

Microsoft Word - Fruit Council Regulation-1976, Dinim v.15 p doc ו( תקנות מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (סדרי דין בפני ועדת קנסות), התשל"ו- 19761 בתוקף סמכותי לפי סעיף ( 48 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג- 1973 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc)

(Microsoft Word - \372\342\345\341\372 \344\362\345\372\370\351\355 3[1].doc) בג"צ 3368/10 בג"צ 4057/10 בבית המשפט העליון בירושלים בשבתו כבית משפט גבוה לצדק משרד האסירים הפלסטיני ואח' ע"י ב"כ עו"ד סמדר בן-נתן העותרים בבג"צ 3368/10 - נגד- שר הביטחון ואח' ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות

קרא עוד

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc)

(Microsoft Word - \372\367\ \361\345\364\351 - \354\364\370\361\345\355.doc) לשכת רואי חשבון בישראל (*) תקן ביקורת 104 בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי תוכן עניינים סעיפים 1-9 10-12 13-18 19-22 23 24 מבוא זיהוי רכיבי הבקרה המבוקרים אופן ביצוע הביקורת דיווח הוספת פיסקת

קרא עוד

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי

משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר פרופיל עסקי משרד עורכי דין פדר בנה במשך שני העשורים האחרונים מוניטין של מומחה בשוק הישראלי בתחומי חדלות פירעון על היבטיו השונים: הוצאה לפועל, פשיטות רגל ופירוק חברות. בעלי המשרד, עו«ד

קרא עוד

גילוי דעת 29 - מהדורה doc

גילוי דעת 29 - מהדורה doc (**) (*) גילוי דעת 29 "צדדים קשורים" מ ב ו א א. עיסקאות נקשרות או מבוצעות לעתים קרובות בין צדדים שאינם בלתי-תלויים זה בזה בגלל קשרים מסוימים ביניהם - להלן "צדדים קשורים". אלמלא קשרים אלה ייתכן שהעיסקאות

קרא עוד

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מס

חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רוח )עוד(-גזית גלוב בעמ שאול בן אמוץ, רוח, שותף, מחלקת מס www.pwc.com/il חובת דיווח מורחבת תכנוני מס, חוות דעת ועמדות מס אוקטובר 2017 לאה טבע עכו, רו"ח )עו"ד(-גזית גלוב בע"מ שאול בן אמוץ, רו"ח, שותף, מחלקת מסים -טיוטה לצרכי דיון- על הפרק 1. תכנון מס החייב בדיווח

קרא עוד

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63>

<4D F736F F D20E1E9F7E5F8FA20E1F1E1E9E1FA20EEF2F8EBE5FA20EEE9E3F22DF2E1F820E4E5E5E420F2FAE9E32E646F63> ירון פלד, רו"ח, *CISA הקדמה ביקורת בסביבת מערכות מידע עבר, הווה, עתיד בימים אלה אנו עדים לשינויים מרחיקי לכת ביסוד ההתמחות של ביקורת בסביבת מערכות מידע. ג"ד 66 הנחיות ליישום תקני ביקורת בסביבה של מערכת

קרא עוד

בס"ד

בסד הוראות חוק ב נ ו ש א ב י ק ו ר ת ב ע י ר י י ה להלן הסעיפים בפקודת העיריות המתייחסים לתפקידי המבקר ולעבודת הביקורת. ב י ק ו ר ת. ו ע ד ה ל ע נ י י נ י תיקון : התשל ט, התש ן, התשנ ח, התשס ב 4 9 ה מ ו ע

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D>

<4D F736F F F696E74202D20EEF6E2FA20F9F2E5F820EEF D20F2E5E320E0E9E9EC20E2ECE5E1F1205BECF7F8E9E0E420E1ECE1E35D> לסיוע משפטי האגף שכר מצווה לעורכי דין מתנדבים מצגת דצמבר 2011 עו"ד אייל גלובוס הממונה על הסיוע המשפטי עבודת האגף לסיוע משפטי מהות שמירה על שוויון כזכות על שוויון בפני החוק/ביהמ"ש אמון על שמירת זכות הגישה

קרא עוד

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps

פרק 09 ז - סוגיות אתיות בהתנהלות בעלי תפקידים בכירים.xps תוקפו : החל ממרץ; סוגיות אתיות ב ה ת נ ה ל ו ת בעלי תפקידים ב כ י ר י ם ר ק ע א ת י ק ה ה י א מ כ ל ו ל ש ל כ ל ל י ם ו ע ר כ י ם ש נ ו ע ד ו ל ה ג ד י ר ה ת נ ה ג ו ת ר א ו י ה ו נ כ ו נ ה. ת כ ל י ת

קרא עוד

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א

דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק א דוח בעלי אמצעי שליטה מהותיים )שם נייר ערך: דיסקונט א' מס' זיהוי של נייר הערך: 691212 ( 21 רשימת בעלי מניות המחזיקים ב- 5% או יותר מהון המניות המונפק או מכוח ההצבעה של בנק דיסקונט לישראל בע"מ שם המחזיק

קרא עוד

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006

הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור על פסק בוררות), התשסז-2006 א) ב) ג) ד) ס 1 הכנסת השבע-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת גדעון סער עמירה דותן פ// 1681/1 הצעת חוק הבוררות )תיקון- ערעור על פסק בוררות(, התשס"ז- 2008 הוספת סעיף 21 א 1. 1 בחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968, אחרי סעיף

קרא עוד

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ

א) ב) תאור המאפיינים העיקריים של מכשירי הון פיקוחיים שהונפקו ליום הישות המשפטית של המנפיק מאפיין ייחודי המסגרת / המסגרות החוקיות החלות על המ א) ב) 0 הון עצמי רובד הון עצמי רובד הון מניות רגילות,.,.0 הון עצמי הבנק נוסד בשנת 0 )ראה גם פרק ב' לדוח הדירקטוריון(. הבנק התאגד ונרשם ב ביום בספטמבר 0. הבנק הנפיק את מניותיו במועדים שונים החל מיום ההתאגדות.

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו

רשומות קובץ התקנות 10 באפריל ב' בניסן התשעו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד תא טק-עילית(, התשעו רשומות קובץ התקנות 10 באפריל 2016 7644 ב' בניסן התשע"ו עמוד תקנות ניירות ערך )דוחות תאגיד שמניותיו כלולות במדד ת"א טק-עילית(, התשע"ו- 2016............... 982 תקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(

קרא עוד

14

14 1. מטרת התפקיד תקנון ביקורת פנים ( מעודכן ) )אושר באסיפה הכללית מתאריך ) 0034230442 מטרת התפקיד של מבקר הפנים, הינה לשמש מכשיר של הקיבוץ )להלן: "הקיבוץ"( לביקורת פנימית, במגמה לייעל ולשפר את הפעילויות

קרא עוד

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום

נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום נספח להיתר בנייה שלום רב, אנו מברכים אתכם על קבלת ההיתר. נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לבנות. א. ב. ג. ד. ה. תוקפו של ההיתר - 3 שנים מיום הוצאתו. במידה ולא התחלתם לבנות תוך שנה אחת מיום הוצאת

קרא עוד

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל

החלטת מיסוי: 7634/ החטיבה המקצועית תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעיל החלטת מיסוי: 7634/16.1.1.1.2.1.3.1 תחום החלטת המיסוי: חלק ה 2 לפקודת מס הכנסה - שינויי מבנה, מיזוגים ופיצולים הנושא: העברת נכסים ופעילות לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 104 א לפקודה ומיזוגה של עם "שלד 103

קרא עוד

הלשכה המשפטית משרד האוצר אפריל 2015

הלשכה המשפטית  משרד האוצר    אפריל 2015 צוות בריס לרגולציה על שירותים פיננסיים מאי 2016 שירותים פיננסיים להסדרה Middle- Men שירותי תשלום P2P ללא חשש יציבותי נותני אשראי שירותי מטבע עם חשש יציבות אגודות אשראי וחיסכון גמ"חים תכליות עבודת הצוות

קרא עוד

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc

Microsoft Word - ייעוץ ובדיקות מאי 2006.doc -1- נספח ייעוץ ובדיקות (439) - גילוי נאות - חלק א' - ריכוז התנאים א. הנושא כללי הסעיף. 1 שם הביטוח הנוסף נספח "ייעוץ ובדיקות " התנאים ייעוץ אצל רופא מומחה עקב בעיה ו/ או מחלה פעילה; 1. הכיסויים 2. בדיקות

קרא עוד

בקשה לקבלת הצעות מחיר

בקשה לקבלת הצעות מחיר ה" קול קורא להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 )להלן: "העירייה"( מזמינה בזאת מציעים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות להפעלת תחנת רדיו קהילתית קול FM 106 להלן: "המציע" ו- שירות" בהתאמה(. את תנאי

קרא עוד

<4D F736F F D20E4F9FAECEEE5FA20E1EEE9F1E5E920EEF7F8F7F2E9EF2DEEF4E2F F325F2E646F6378>

<4D F736F F D20E4F9FAECEEE5FA20E1EEE9F1E5E920EEF7F8F7F2E9EF2DEEF4E2F F325F2E646F6378> ב( ב( ג( ג( 21.5.14 השתלמות במיסוי מקרקעין סיכום הרצאה מס' 10 ד"ר חיים גבאי ועו"ד רון רוטשילד חלק א': עבירות ועונשין בדיני המס / ד"ר חיים גבאי: הליך פלילי יכול להיפתח בשתי דרכים: האחת, בפן האזרחי כשבמהלך

קרא עוד

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ

קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי מספר 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בעמ קובץ הבהרות מס' 1 21/07/2019 מכרז פומבי 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון בע"מ 1. כללי בהתאם ל 22 למכרז פומבי מס' 5/19 למתן שירותי ביקורת פנים לחברת פארק אריאל שרון )להלן: ""(, להלן קובץ

קרא עוד

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות

כללים להעסקת קרובי משפחה ועבודה נוספת ברשויות המקומיות כללים להעסקת קרובי משפחה ברשויות המקומיות מגישה: מרגלית בוטרמן, עו"ד ממונה )כ"א ושכר( משפטית משרד הפנים איסור העסקת קרובי משפחה הדין הישראלי מטיל מגבלות על הזכות של הרשות המקומית להתקשר עם קרוב משפחה של

קרא עוד

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi

ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון פקס: (, טלפונים: (ב) דואר אלקטרוני: iswi ע( אהרן איסרס חבר מועצת העיר חולון ביתנו רח' חנקין 42, חולון 58283 פקס: 09-8851969 (,09-8851970 09-8639464 טלפונים: (ב) 03-5041412 דואר אלקטרוני: iswima@bezeqint.net סלולרי: 050-2333122 052-3866616, 18.2.08

קרא עוד

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול

23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול 23 ביולי 2103 קובץ הנהלים של המסלול האקדמי נוהל 3 א' - גיוס עובד חדש מטרת הנוהל לקבוע את ההליכים לביצוע תהליך גיוס וקליטת עובדים מנהליים חדשים במסלול האקדמי. הנוהל מתייחס לגיוס עובד קבוע, עובד בהסכם אישי

קרא עוד

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח

תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמח תוכן עניינים חוקי יסוד חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו...1 חוק-יסוד: חופש העיסוק...3 שוויון ההזדמנויות בעבודה חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988...5 תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה )חובת מסירת הודעה

קרא עוד

Name

Name א) 13 לאוקטובר, 2016 126929 תאריך: סימוכין: אל: א.ג.נ., לקוחות המשרד חוזר לקוחות מסים 19.2016 הנדון: לא ניתן לקזז הפסד הון במכירת ניירות ערך כאשר ההפסד נובע מירידת שער חליפין - דין מוזס של בית המשפט העליון

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation בינה מלאכותית והמבקר הפנימי לינור דלומי, שותפה, ראש חטיבת ניהול הסיכונים, Deloitte תוכן עניינים מה היא בינה מלאכותית? כשבינה מלאכותית פוגשת את מבקר הפנים האם אתם נותנים למכונה לקבל החלטות עבורכם? מהי

קרא עוד

בס"ד

בסד ח ס ר ב ה פ ר ש ו ת ל צ ו ר כ י צ י ב ו ר ב מ ס ג ר ת אישור תכניות ב נ י י ן ע י ר תוכן העניינים פ ר ק נ ו ש א ע מ ו ד 2 5 8 2 6 4 מ ב ו א תקציר מנהלים.1.2 2 6 6 3. פירוט הממצאים 2 6 6 3. 1 הפרשות שטחים

קרא עוד

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc

Microsoft Word - lawyers_interogation_law_proposal.doc ב( ג( ד( ה( הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון חקירתם של עורכי-דין), תשס"ה 2005 הוספת סעיף 59 ב לאחר סעיף 59 א לחוק יבוא סעיף 59 ב: חקירתם 59 ב (א.) לא תיפתח חקירה פלילית כנגד עו"ד, ולא תגבה של עדותו של עו"ד

קרא עוד

עסקאו

עסקאו ממשל תאגידי: מושגים, מאפייני יסוד ואתגרי היישום פרופסור אהוד קמר אוניברסיטת תל-אביב נובמבר 2013 מבנה ההרצאה 1. את מי משרת התאגיד? 2. הגדרת הממשל התאגידי יעילות ואתיקה אם יישאר זמן: אתגרי הממשל התאגידי

קרא עוד

ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, 6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D

דר יהושע )שוקי( שגב דואל:,  6/2001-8/2003 8/2000-5/ /1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D ד"ר יהושע )שוקי( שגב דוא"ל:, segejosh@netanya.ac.il shukisegev@hotmail.com 6/2001-8/2003 8/2000-5/2001 10/1995-3/1999 השכלה תואר דוקטור למשפטים,)S.J.D.( University of Virginia School of Law תואר מוסמך,)LL.M.(

קרא עוד

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד חוק

צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנד חוק 1 1. בחוק זה - הגדרות איסור התעללות (תיקון התשס"א) איסור נטישה של בעל חיים (תיקון התשס"ו) "ארגון למען בעלי חיים" - תאגיד רשום שמטרתו ועיסוקו הגנה על בעלי חיים, מניעת סבל מהם ודאגה לרווחתם; "בעל חיים" -

קרא עוד

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1

מכרז לבחירת רכז התחדשות עירונית במחלקת קהילה.docx ט' 1 החברה הכלכלית לראשון לציון בע"מ רחוב ירושלים 2, ראשון לציון מכרז פומבי מספר 2/2019 לבחירת רכז נושא התחדשות עירונית במחלקה לעבודה קהילתית בשילוב עם מנהלת בינוי-פינוי-בינוי רמת אליהו החברה הכלכלית לראשון

קרא עוד

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_

Microsoft Word - חוק הביקורת הפנימית _2_ רשויות ומשפט מנהלי גופים ציבוריים ביקורת פנימית מבקר פנימי דיני חוקה מבקר המדינה רשויות ומשפט מנהלי מבקר המדינה תוכן ענינים הגדרות חובת קיום ביקורת פנימית התאמה תפקידים אחריות דיווח דיון בממצאי דו"ח המבקר

קרא עוד

HUJI Syllabus

HUJI Syllabus סילבוס משפט גרמני אזרחי - 62311 תאריך עדכון אחרון 04-08-2016 נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 2 תואר:בוגר היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:משפטים השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0 סמסטר:סמסטר

קרא עוד

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשי"ב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי

מדינת ישראל בית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל, תשיב ערר (י-ם) בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררי ערר (י-ם) 2316-15 בית הדין לעררים בית דין ירושלים בפני כב' הדיינת שרה בן שאול ויס עוררים: רון בלורן גלבוע, ת.ז. 27497742 1. פרדריק בלורן גלבוע, מס' 000000 2. ע"י ב"כ עו"ד רון בלורן גלבוע נ ג ד המשיב: משרד

קרא עוד

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס

השפעת רמת המוטיבציה על הקשר בין תפיסת הסיכון ותפיסת התועלת של שירות צבאי קרבי בקרב בנים לפני גיוס כללי אתיקה ודילמות אתיות בעבודה עם קטינים יום עיון קוד האתיקה עדכון 2017 ינואר 2017 יונת בורנשטיין בר-יוסף yonatbor@gmail.com 052-3862232 מאפיינים ייחודיים לעבודת הפסיכולוג עם קטינים התערבות פסיכולוגית

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 עו"ד עמית לוי, שותף במחלקת חברות ושוק ההון וראש הפורום המקצועי מידע פנים - 2015 חידושים, סיכונים ודרכי התגוננות דצמבר 2014 תזכורת - האיסור הפלילי על שימוש במידע פנים חל על: אנשי פנים בחברה: "איש פנים בחברה

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 www.pwc.com/il חידושים בתחום התמריצים טלי ברנד, רו"ח, דירקטורית, מנהלת מחלקת תמריצים, אוקטובר 2014 תוכן העניינים דגשים לגבי הטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון תכניות מענקי מחקר ופיתוח נבחרות שינויים

קרא עוד

untitled

untitled תקן חשבונאות מספר 36 תיקון גילוי דעת מספר 69 בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ותקן חשבונאות מספר 5 בדבר תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר 69 יוני 2014 1 רח' גרוזנברג 14 ת, "א,65811 טל.,972 3

קרא עוד

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשע"ה

רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט כח באב התשעה עמוד תקנות סדר הדין האזרחי )הוראת שעה(, התשעה רשומות קובץ התקנות 13 באוגוסט 2015 7542 כ"ח באב התשע"ה עמוד תקנות סדר הדין ה )הוראת שעה(, התשע"ה- 2015........................................... 1810 תקנות סדר הדין ה )תיקון מס',)2 התשע"ה- 2015.............................................

קרא עוד

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309

הוראת נוהל מס' 93 -תיקון רכב - תקנה 309 1 מ ד י נ ת י ש ר א ל בכיר תנועה לשכת סמנכ"ל אגף הרכב ושירותי תחזוקה תחזוקה שירותי תחום תל- אביב 8, רח' המלאכה ת"א 61570 ת.ד. 57031, 03-567130 טלפון: 03-5613583 פקס : ג' בניסן, התשס"ז תאריך: 22 מרץ 2007

קרא עוד

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ

התאחדות מגדלי בקר בישראל ISRAEL CATTLE BREEDER S ASSOCIATION 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מ 12 באוגוסט, 2018 דוח מנכ"ל ימי קרב ומתיחות בעוטף עזה מלחמת ההתשה הנערכת ברחבי הדרום כבר מספר חודשים, כולל ימי קרב מורכבים, "תפסה" את המערכות התומכות בענף ברמת מוכנות גבוהה. השיקולים של שמירה על נהלים רגילים

קרא עוד

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל

ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל  סדנת העבודה  הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ש ב י ר ת ה, א ת ר ה ב י ת( ה ת נ ג ד ו ת נחרצת של הרשות הפלסטינית ל " סדנת העבודה " הכלכלית, שהאמריקאים עומדים לכנס ב ב ח ר י י ן 23 ב מ א י 2019 כ ל ל י ל א ח ר ו נ ה הודיעו ארה " ב ו ב ח ר י י ן ע ל

קרא עוד

Microsoft Word _1.DOC

Microsoft Word _1.DOC משטרת ישראל היחידה לפרסום פקודות משטרת ישראל פקודות משטרת ישראל של המפקח הכללי תאריך פרסום : פקודות המטה הארצי תת פרק : חקירת עבירות פרק : חקירות מספר : 14.01.01 שם פקודת המטה הארצי : 01/08/1994 תאריך

קרא עוד

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63>

<4D F736F F D D D76312DF0F1F4E75FEBE62D5FFAF7F0E5EF5FEEF9EEF2FA5FF1E2EC5FE0F7E3EEE92E646F63> 1 תקנון משמעת הסגל האקדמי 1993 1. מבוא תקנות אלו נועדו למקרים אשר בשל אופיים ו/או חומרתם החליטו הדיקן או הרקטור להעבירם לבית-דין משמעתי ולדון בהם שם על-פי תקנון זה. הליכי הברור והשיפוט לא יפגעו בעקרון

קרא עוד

צו ארנונה 1997

צו ארנונה 1997 1 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב(, התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פי כל דין, מחליטה בזה המועצה האזורית זבולון )להלן: "המועצה"( בישיבתה ביום 19.6.2017

קרא עוד

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63>

<4D F736F F D20E8E5F4F120E4E7ECF4FA20EEF0EBEC202D20E1F2EC20EEF0E9E5FA E646F63> מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה טופס בקשה לשינוי/החלפת בעל מניות/מנכ"ל בתאגיד בעל היתרים לשמש כקבלן כוח אדם מורשה להעסקת עובדים זרים בענף הבניין לשנת 2013 לפי סעיף 10 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני

קרא עוד

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63>

<4D F736F F D20FAE5F1F4FA20ECE7E5E5FA20E3F2FA20ECE2E1E920E3E9F1F720FAEEE5F0E5FA20E6E9F8FA20E4F8F6E72E646F63> טי.וי.קליפ אולפן עריכה והקלטה לוידאו וסאונד שירותים מיוחדים לתחום החקירות והמשפט ניתוח וידאו וסאונד חוות דעת מקצועית טלפון : 09-7663465, פקס': 054-4212424, 077-4213465 נייד : רחוב הכיכר 4 (קניון הכיכר)

קרא עוד

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו

פרופיל ארגוני - תדריך להכרת שירות - מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעו פרופיל ארגוני תדריך להכרת שירות מסלול מלא ציין כאן את מירב הפרטים המזהים: שם השירות, כתובת, שם מנהל השירות, שמות עובדים בכירים, שעות קבלת קהל, שעות פתיחה ונעילה. מספרי טלפון בשירות ובבית עובדים בכירים

קרא עוד

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכנסות מחלקת תאגידים יחידת הביקורת מאי 2018 הקדמה יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים )"סגל הרשות"( ביצעה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסות במדגם שכלל 4 תאגידים מדווחים )"חברות המדגם"(. הביקורת בחנה את ההכרה, המדידה

קרא עוד

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation : עדכון ממשקים, פעולות וחובות שימוש הדרכה לסוכנים אפריל 2018 26 אפריל 18 עדכון, עדכון עדכון, ב 29.4.2018 יכנס לתוקף עדכון של חוזר מידע ונתונים בשוק הפנסיוני" ובבקשות שניתן להגיש באמצעות המסלקה. "מבנה אחיד

קרא עוד

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf

טבלת חישוב ציוני איכות מנהלי פרויקטים.pdf ב) א) דירוג פרויקט לשלב הביצוע % סובייקטיבית % איכות % תקציב % % מניעת תוספות תכולה במהלך תכנון הפרויקט

קרא עוד

rr

rr / המוסד לביטוח ומי מינהל הגמות תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת (כולל שירות ומי) נדרשת" חובה לצרף לטופס זה צילום תעודת השחרור מצה"ל, או מסמך אחר מן הצבא המעיד על תאריך שחרור משירות חובה.

קרא עוד

כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשע"ו - מאי

כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשעו - מאי כתב העת לענייני אתיקה שבהוצאת ועדת האתיקה של מחוז תל-אביב והמרכז גליון מס' - 97 ניסן התשע"ו - מאי 2016 1 דבר יו"ר מחוז תל-אביב חברות וחברים יקרים, אנו שמחים למסור ברכתנו בגיליון הראשון לקדנציה הנוכחית.

קרא עוד

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית

תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשעד ועדת המינויים המוסדית תקנון לדרגות קידום מורה בכיר/מרצה/מרצה בכיר/ מרצה בכיר א' מכללת אלקאסמי 3102/3102 תשע"ד ועדת המינויים המוסדית 1. כללי מטרת הכללים להנהגת דרגות קידום היא לקדם את המעמד האקדמי של המוסדות האקדמיים להכשרת

קרא עוד

rizufim answers

rizufim answers ÌÈÙÂˆÈ מדריך למורה פעילות זו היא פעילות חקר לבדיקת כל אפשרויות הריצוף שבהן סידור מצולעים סביב קודקוד הוא זהה. המצולעים שבהם ישתמשו התלמידים הם: משולש שווה צלעות, משושה משוכלל וריבוע - כולם בעלי צלע באותו

קרא עוד

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C>

< A2F2F E6B696B E636F2E696C2FE4E7F8E3E92DE4E7E3F92DEEF9F8FA2DE5ECE5EEE32DEEF7F6E5F22E68746D6C> Page 1 of 5 נתוני האמת: זינוק במספר החרדים שעובדים ומשרתים נתונים מנפצי מיתוסים שמפרסם מוסד שמואל נאמן, מראים כי חל גידול של מאות אחוזים בגיוס לצבא, לשירות האזרחי ובהשתלבות חרדים בשוק העבודה. ח"כ אורי

קרא עוד

ל

ל הגשת מועמדות לנבחרי ציבור למליאת המועצה ולוועדים המקומיים: למה מתי ואיך? חוברת זו נועדה לספק מידע למועמדים ולמתעניינים לקראת הבחירות לרשות המועצה, למליאת המועצה ולוועדים המקומיים, שיתקיימו בתאריך 08.00.01.03

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 ניהול הבטיחות לקחים תובנות ואתגרים השפעת השלכות תקנות ארגון הפיקוח על העבודה תכנית לניהול הבטיחות התשע"ג 2013 1 כמה פרטים אמיר 2 השכלה : הנדסת מכונות )B.Sc( מנהל עסקים )M.B.A( הנדסת בטיחות )M.Sc( דוקטורט

קרא עוד

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx

Microsoft Word - ExamA_Final_Solution.docx סמסטר חורף תשע"א 18 בפבואר 011 הטכניון מכון טכנולוגי לישראל הפקולטה למדעי המחשב מרצה: מתרגלים: רן אל-יניב נועה אלגרבלי, גיא חפץ, נטליה זילברשטיין, דודו ינאי (אחראי) סמסטר חורף תשע" מבחן סופי פתרון (מועד

קרא עוד

החלטת וועדה - אביאל

החלטת וועדה - אביאל תשע"ב י"ז בטבת 12 בינואר 2012 : שע/כ/ 6596/35 מס' תיק שומה : 30100548 מס' תיק ממ"י : 14310 מס' מע' אופק לכבוד ה"ה איסחרוב דוד ואירנה ע"י ה"ה דוד שפירא ומשה לוי, עו"ד באמצעות דוא"ל: dshapira.adv@gmail.com

קרא עוד

ביעור חומר ארכיוני

ביעור חומר ארכיוני 1 1. מ ט ר ה: מטרת הוראה זו לקבוע סדרים והנחיות לביעור חומר ארכיוני נטול כל ערך. 2. ה ג ד ר ו ת: בהוראה זו: "חומר ארכיוני" כל מכתב, מסמך, כרטסת, דיאגרמה, תרשים, מפה, תצלום, תוית, תיק, תקליט, סרט וכיו"ב,

קרא עוד

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות

בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות ממשלתיות בדיקת איכות הביקורת הפנימית רו"ח איריס שטרק שותפה מנהלת, שטרק את שטרק רואי חשבון 8.9.2015 בדיקת איכות הביקורת הפנימית בחברות מטרה: לבחון האם מטרות הביקורת הפנימית הושגו באופן אפקטיבי וביעילות. במידה ולא

קרא עוד

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229>

<4D F736F F F696E74202D20F9E5F720E4FAF8E5F4E5FA20E4F2E5ECEEE920F8E7EEE9ECE1E9F C456D696E696D697A657229> מיזוגים ורכישות המד יניות ה מסחרית בנוגע לניהול מחסן התרופות והציוד 2 מחסן התרופות משווק תרופות וחיסונים המותווים לבקר ומקנה החקלאית קונה הן ישירות מספקים בחו"ל והן ממפיצים מקומיים המחסן מספק מוצרים במשקל

קרא עוד

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן

אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים הקמתם של אזורי תעשייה משותפים במגזר הערבי מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן אוקטובר 2007 מחקר מס 21 תקציר מנהלים מחמוד ח טיב עמית קורת מכון מילקן על אודות תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן תוכנית עמיתי קורת מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים,

קרא עוד

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc

מאמר פגרות בתי המשפט משופר doc ג( ג( עמוד 1 מתוך 7 השפעת פגרות ושביתות בבתי המשפט על הליכים משפטיים מאת עו"ד משה כדריה מבוא על מועדים והארכת מועדים סדרי הדין הנוהגים בבתי המשפט נוקבים בדרך כלל במועדים אשר בהם חייב בעל דין לנקוט הליך

קרא עוד

Print

Print היערכות לקראת תום שנת המס 2016 2016 2016 2016.03-6386808 BDO This publication has been carefully prepared, but it has been written in general terms and should be seen as broad guidance only. The publication

קרא עוד

עיצוב אוניברסלי

עיצוב אוניברסלי איך לסמן חניות נכים תוכן עניינים החוק כמויות חניות לסימון סימון ותמרור חניות נכים רישום חניות נכים ברשות תמונות שרטוטים חוק חניה לנכים חוק חניה לנכים, התשנ"ד 1993 החוק מגדיר: מי זכאי לתו חניית נכים היכן

קרא עוד

דוח ביניים לדוגמה 2014

דוח ביניים לדוגמה 2014 דוחות כספיים תמציתיים מאוחדים לדוגמה ליום 0/ במרץ/ביוני/בספטמבר 06 ערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS 4 ובהתאם לפרק ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 970 מרץ 06 4 6 9 4 6 7 7 0

קרא עוד

Microsoft Word V09.doc

Microsoft Word V09.doc בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים ע"א 9650/05 בפני: המערער: כבוד השופטת מ' נאור כבוד השופטת א' חיות כבוד השופט י' אלון רונן פרוינד ד ג נ המשיב: פקיד שומה ת"א 4 ערעור על פסק-דינו של בית

קרא עוד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד

ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רוח) עוד ינו א ר 2017 כנס לשכת ר ו אי חש ב ו ן בנצרת פסקי- הדין וה הל כות החדשות בשנתיים ה אח רו נות אלכסנדר שפירא, (רו"ח) עו"ד פסק-הדין בענ י י ן בנ ימי ן וא ור י שרגא שקו פית 2 פסק-הדין בעניין בנימין ואורי שרג

קרא עוד

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס

דע את זכויותיך פרק א מי חייב להגיש דוח על הכנסה? פרק א. הגשת הדוח ותשלום המס דע את זכויותיך א מי חייב להגיש דוח על הכנסה?............................... 4. א. הגשת הדוח ותשלום המס.................................... 7. ב. מסמכים ונספחים שיש לצרף לדוח........................ 10.

קרא עוד

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ

ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמ ב א ו ג ו ס ט 2 ה מ ד ו ב ר ב ס כ ו ם ש ל. צ ו ק" עיקרי הדברים סיוע איראני לטרור הפלסטיני : נמשכות העברות כספים איראניות למשפחות שהידים ברצועת עזה באמצעות אגודת הצדקה אלאנצאר, המזוהה עם הג' האד האסלאמי

קרא עוד

Page 1 of 10 הפקודה")" ערך" 84 עממממ'''' כשר בהשגחת המכס מאת עו"ד גיל נדל ; עו"ד עומר וגנר מבוא א אחת המחלוקות הנפוצות בין יבואנים מסחריים לרשות המכס עוסקת בשאלת מחיר העסקה, במילים אחרות, מהו הערך שעליו

קרא עוד

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בע"מ 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו

חטיבה של ג'יי סי הלת' קר בעמ 1/10/2015 תקנון מבצע תוכניות שנתיות הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת תוכנית שנתית של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו 1/10/2015 תקנון מבצע "תוכניות שנתיות" הטבה של חודשיים מתנה בעת רכישת "תוכנית שנתית" של עדשות מגע חד-יומיות ממותג אקיוביו TruEye 1-DAY ACUVUE או 1-DAY ACUVUE MOIST או.1-DAY ACUVUE MOIST for ASTIGMATISM

קרא עוד

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין:

דרישות המחלקה לשנת הלימודים התשע''ז ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע  ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: ה מ ח ל ק ה ל ת ל מ ו ד ע " ש נ פ ת ל - י פ ה ה מ ג מ ה ל ת ל מ ו ד ראש המחלקה: פרופסור אמריטוס: פרופסור מן המנין: פרופסור חבר: מרצה בכיר: מורה בכיר: מרצה: מורה : דואר אלקטרוני: ד''ר אהרן עמית י' ריבלין,

קרא עוד

ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016

ג'ובוקיט החזקות בעמ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ מצגת שוק ההון הצגת אסטרטגיה עסקית אוגוסט 2016 ג'ובוקיט החזקות בע"מ חלק ראשון החזקות רשומות בחברות בנות 100% 100% ג'ובוקיט טכנולוגיות בע"מ ויובמה LLC טכנולוגיות בתחום משאבי אנוש שיתוף

קרא עוד

גילוי דעת 93 .doc

גילוי דעת 93  .doc לשכת רואי חשבון בישראל - גילוי דעת מס' 93 (*) גילוי דעת 93 הבנה של הגוף המבוקר וסביבתו, והערכת הסיכונים המתייחסים להצגה מוטעית מהותית תוכן העניינים מבוא נהלים להערכת סיכונים ומקורות מידע אודות הגוף המבוקר

קרא עוד

מיזכר

מיזכר קול קורא להגשת מלגה למשפטנים יוצאי אתיופיה ע"ש עו"ד צבי מיתר ז"ל שנה"ל תשע"ו רקע כללי מזה ארבע עשר שנים, העניקו עו"ד צבי מיתר ומשרד עורכי הדין מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות עורכי דין, מלגות נדיבות לסטודנטים

קרא עוד

פיננסית מתקדמת ב'

פיננסית מתקדמת ב' מרצה: רונן בן גל זכויות בעסקאות משותפות IAS 31 שנת השלמה 2011 תוכן עניינים זכויות בעסקאות משותפות 31...IAS 3 הגדרות... 3 1. 2. 3. 4. 5. שליטה... 3 שליטה משותפת...3 עסקה משותפת... 3 משתתף בעסקה משותפת...

קרא עוד

המשברים מאז 2007

המשברים מאז 2007 המשבר הפיננסי העולמי GFC: הרקע מקור עיקרי: דו"ח ועדת החקירה הממלכתית האמריקאית (2011) לגבי הסיבות להתרחשות המשבר Source: National Commission Inquiry Report, 2011 המגזר הפיננסי האמריקאי טרם המשבר: בנקאות

קרא עוד

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx)

(Microsoft PowerPoint - \356\366\342\372 \354\353\360\361 ver3.pptx) ברוכים הבאים לכנס מקצועי בנושא : 28 לאוקטובר 2015, ד"ר טל מופקדי ד"ר רועי שלם מנהלי פורום הגבלים עסקיים ורגולציה רקע ונתונים ד"ר טל מופקדי וד"ר רועי שלם /// פורום הגבלים עסקיים ורגולציה 3 גז טבעי מקור

קרא עוד

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018)

מבט לאיראן (4 בפברואר בפברואר, 2018) מבט לאיראן ר 4 ב פ ב ר ו א 2018 18 בפברואר, 2018 ע ו ר ך : ד"ר ר ז צ י מ ט במוקד אירועי השבוע ב א י ר א ן מ מ ש י כ י ם ל ה כ ח י ש א ת ד י ו ו ח י י ש ר א ל ע ל מ ע ו ר ב ו ת א י ר א נ י ת ב א י ר ו ע

קרא עוד

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ב( 1 בפני כב' השופט מרדכי לוי המאשימה: מדינת ישראל על ידי עו"ד רותם יוחנני נגד הנאשמים: 1.נאצר אבו סולב (עציר) ת,.ז. 201404365 על ידי עו"ד דמיטרי ורניצקי 2.ואליד אבו סולב (עציר) ת,.ז. 308038843 על ידי

קרא עוד

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו )להלן - החוק(, ול

תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשעב בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשלו )להלן - החוק(, ול תקנות שירותי תיירות )עסק מאושר לתייר(, התשע"ב- 2011 1 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3)5(, 10, 12 11, ו 24 לחוק שירותי תיירות, התשל"ו- 1976 )להלן - החוק(, ולעניין תקנה 11 באישור שר האוצר לפי סעיף 39 ב לחוק יסודות

קרא עוד

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום

תוכן העניינים: פרק צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות... 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו:...2 שאלות:... 2 תשובות סופיות:... 4 צמצום תוכן העניינים: פרק 2 3 צמצומים ומימושים של פונקציות בוליאניות 2 צמצומים של פונקציות באמצעות מפת קרנו: 2 שאלות: 2 תשובות סופיות: 4 צמצום באמצעות שיטת 6:QM שאלות: 6 תשובות סופיות: 7 מימושים בעזרת פונקציות

קרא עוד

Mishmaat

Mishmaat תקנון משמעת א. כללי לימודים במוסד אקדמי מחייבים סטודנטים, מרצים ועובדים להתנהגות ההולמת השתייכות למוסד אקדמי. הפוגע בכללי המשמעת צפוי להיתבע בפני הממונה על המשמעת בקריה האקדמית ולהיענש בהתאם לתקנון המשמעת.

קרא עוד

תנו לשמש לעבוד בשבילכם

תנו לשמש לעבוד בשבילכם תנו לשמש לעבוד בשבילכם 2 2 מהי אנרגיה סולארית? בשנים האחרונות גברה בארץ ובעולם באופן ניכר המודעות לאיכות הסביבה ולשמירה על סביבה אקולוגית נקייה וירוקה יותר, ובעקבות כך גדלה המודעות לפתרונות חלופיים לייצור

קרא עוד

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ

הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בעמ ח.פ הסכם התקשרות שנערך ונחתם ביום חודש שנת 2018 בין: שכתובתו: )להלן: "בעל ההיתר/מבקש ההיתר/ הלקוח"( מצד אחד; ובין: מכון בקרת הבניה הישראלי בע"מ ח.פ. 515512176 )להלן: "מכון הבקרה/המכון"( שכתובתו: רחוב הסיבים

קרא עוד

שקופית 1

שקופית 1 תפקיד המנחה בארגונים דני לוי OD - פתיחת המושב: תפקיד המנחה בארגונים כנגזר מתפקיד יועץ OD דני לוי ( 15 ד'( הרצאה ראשונה: המנחה כאומן לבין ארגון וערכיו העסקיים ניר גולן ( 25 ד'( "דאדא" במפגש בין ערכיו המקצועיים,

קרא עוד

מצגת של PowerPoint

מצגת של PowerPoint ועדת היגוי ות 2015 מאי 2016 סדר יום ועדת היגוי ות מלון יהודה 2.5.2016 2015 10:30 11:15 התכנסות וארוחת בוקר - 11:30 פתיחה וברכות 11:15 11:30 12:30 סיכום 2015 - דוח סטטוס ות 2015 הצגת עיקרי הדברים ודיון

קרא עוד

בלמ"ס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי

בלמס ע/ 69/17 בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תאל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אלם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי בבית הדין הצבאי לערעורים בפני: - אלוף דורון פיילס הנשיא תא"ל אורלי מרקמן - המשנה לנשיא הלר אל"ם מאיה - שופטת בעניין: התובע הצבאי הראשי המערער )ע"י ב"כ, רס"ן מתן פורשט; סרן שחף חיטמן-אפיני( נ ג ד ב/ XXX

קרא עוד

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63>

<4D F736F F D20FAEBF0E9FA20F2F1F7E9FA20ECECF7E5E720F4F8E8E920ECE4ECE5E5E0E42E646F63> תוכנית עסקית להתקנת מערכת סולארית תאריך: מגיש: מוגשת ל: סקירה: ביוני 2008 נחקק חוק חשוב לעידוד והקמת תחנות עצמאיות ליצור חשמל ע"י הענקת תעריפי קניה גבוהים של חשמל מתחנות אלו ולמשך 20 שנה. החוק זוכה לסביבת

קרא עוד

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום

בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום בקשה לאשרת תייר )DS-160( הוראות: יש לענות על כל השאלות המודגשות והרלוונטיות. יש למלא את הטופס באנגלית או בעברית ובאותיות גדולות וברורות. יש לצרף צילום דרכון נוכחי וצילום וויזה אחרונה, במידה והייתה. ניתן

קרא עוד